Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)"

Transkript

1 Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt r. Bu seviyedeki kararlar di er seviyelerdeki tüm kararlara girdi te kil etti inden optimum a tasar m tüm lojistik kararlar aras nda en önemli olan d r. Optimum A Tasar m için kullan lan yöntemler Endüstri Mühendisli i disiplini alt nda yer alan ve Yöneylem Ara t rmas (Operations Research) ad verilen matematiksel ve i lemsel yöntemler geli tiren bilim dal n n konusuna girer. Pratikte, a tasar m PlanLM, Supply Chain Guru, IBM ILOG LogicNet Plus XE, Ortec Boss, Insight SAILS gibi özelle mi optimizasyon bazl yaz l mlar ile gerçekle tirilir. Bu yaz l mlar, lojistik a nda yer alan ve alma potansiyeli bulunan ve üretim, da t m ve sat ta kullan lan tüm tesis ve ma azalar n lokasyonlar n, bunlar aras ndaki mesafeleri, ta ma maliyetlerini, talep miktarlar n, kapasite k s tlar n ve di er pek çok veriyi girdi olarak al r. Sonuç olarak ise nerelere hangi tesislerin kurulaca n, hangi kapasitede kurulaca n ve i letilece ini, ne tür ta mac l k sistemleri kullan laca n ve y ll k hacim olarak hangi noktalar aras nda ne kadar ak olaca n belirler. Optimum A Tasar m na bu bölümde iki örnekverilecektir. lk örnek olarak, ekil6.10da stanbul ilindeki itfaiye istasyonlar n n optimum (en iyi)yerle imi ile ilgili bir ara t rma projesinin sonuçlar gösterilmektedir (Çatay, 2011). Siyah noktalar itfaiye istasyonlar için optimum a tasar m sonucunda önerilen yerle im noktarlar n göstermektedir. Sonuçlar resmedilen model,120 itfaiye istasyonunun kuruldu u bir senaryoyu konu almaktad r. Optimum A Tasar m na örnek olarak stanbulda tfaiye istasyonlar n n yerle imi için önerilen noktalar ( Çatay, 2011) kinci örnek olarak, ekil 6.11de bir içecek firmas n n Türkiye içindeki tedarik zinciri a planlanm ve resmedilmi tir.h zl tüketim sektöründen verilen bu örnekte mor üçgenler potansiyel üretim noktalar n, ye il kareler potansiyel da t m merkezlerini, mavi daireler ise firman n nihai mü terilerini (perakendeciler) göstermektedir. Potansiyel üretim tesislerinden birinin ve potansiyel da t m merkezlerinden birinin optimum a tasar m nda yer almad yani firma taraf ndan aç lmamas gerekti i ekilde görülebilir. Sar çizgiler, tedarik zincirindeki noktalar aras ndaki ak lar göstermekte olup çizgi kal nl klar o iki nokta aras ndaki ak n hacmi ile orant l çizilmi tir.

2 Bu ikinci örnek, sadece Optimum A Tasar m na de il ayn zamanda Optimum Da t m Planlamaya da bir örnek olarak dü ünülebilir; zira sadece a da yer alacak noktalar belirlenmemi, ayr ca hangi noktalara nerelerden ne miktarlarda da t m yap laca da belirlenmi tir. ekil 6.11: Optimum A Tasar m ve Optimum Da t m Planlamaya örnek olarak bir içecek tedarik zincirinin tasar m önerisi (Kaynak: dijitalis.com) ekil 6.12: Optimum Da t m Planlamaya örnek olarak ABDden bir rota planlama örne i (Kaynak: dijitalis.com) Optimum Da t m Planlama(Optimum Distribution Planning) Optimum Da t m Planlama (Optimum Distribution Planning) yaz l mlar ürünlerin ula t r lacaklar noktalara hangi yollarla ve rotalarla ula t r laca n planlar. Burada da yine optimizasyon bazl yaz l mlar kullan l r. Optimum Da t m Planlama yaz l mlar na bir örnek ekil 6.12de verilmektedir. A.B.D.deki bir firman n mü terilerine da t m merkezinden gerçekle tirdi i da t mlar da t m merkezinden ba lay p yine da t m merkezinde biten turlar (çizgilerden olu an ekiller) üzerinde gerçekle mektedir. Bu ekilde k rm z kare firman n da t m merkezini, mavi üçgenler ise firman n mü terilerini temsil etmektedir. E er bu rotalar uzun süre (örne in 6 ay) boyunca kullan l yorsa bunu Optimum Da t m Planlama olarak s n fland rmak do ru olur. E er rotalar çok s k (örne in her gün) yeniden olu turuluyorsa bunu Nakliye Yönetimi ya da Sat /Da t m Yönetiminin bir parças olarak dü ünmek daha uygun olur. 132

3 ekil 6.13: Bir Talep Planlama yaz l m nda talep tahmin parametrelerinin modele girdi olarak tan mland ekran (Kaynak: Edes ve K nayyi it, 2007) ekil 6.14: Bir Talep Planlama yaz l m nda hesaplanan talep tahminlerinin raporland ekran (Kaynak: Edes ve K nayyi it, 2007) Talep Planlama (Demand Planning) Talep Planlama (Demand Planning) sistemlerinin temel fonksiyonu geçmi talep verilerini kullanarak, gelece e yönelik talep tahminlerini yönetmektir. Bu talep tahminleri her bir ürün-mü teri ikilisi için olabilece i gibi, ürün veya mü teri kümeleri için topluca da yürütülebilir. Bu tür sistemlerde geçmi dönem sat bilgileri, ürün ve mü teri ile ilgili bilgiler, sat lar etkiledi i dü ünülen faktörlerin listesi ve tarihsel de erleri ve gerçekle tirilecek tahminlerde hata pay n n en fazla ne kadar olaca sisteme girdi olarak verilir. Sistemin sunaca sonuçlar n ba nda talep tahminleri gelmekle beraber, bu tahminlerin güven aral klar, yeni kavray lar destekleyen grafikler ve tahmin edilen de erlerin gerçekle en de erlerle kar la t rmas da sunulur. 133

4 Sürekli Takip Stok Politikas Ürün No 1 Ürün No 2 Geri K (sipari maliyeti) i (faiz oran %) h (elde tutma maliyeti) c (de i ken maliyet) p (sipari kar layamama maliyeti ) L (teslim süresi) K (sipari maliyeti) i (faiz oran %) h (elde tutma maliyeti) c (de i ken maliyet) p (sipari kar layamama maliyeti ) L (teslim süresi) Raporu Kapat Ortalama Talep Talep Tahmininin Standart Sapmas Teslim Süresindeki Ortalama Talep Teslim Süresindeki Talebin Standart Sapmas Ortalama Talep Talep Tahmininin Standart Sapmas Teslim Süresindeki Ortalama Talep Teslim Süresindeki Talebin Standart Sapmas Optimal Stok Politikas Q (sipari miktar ) 1-F(z) F(z) z s (emniyet sto u) L(z) n(s) Optimal Stok Politikas Q (sipari miktar ) 1-F(z) F(z) z s (emniyet sto u) L(z) n(s) ekil 6.15: Bir Stok Optimizasyonu yaz l m nda, Sürekli Takip stok politikas için hesaplanan optimal stok politikas (Kaynak: Edes ve K nayyi it, 2007) Periyodik Takip Stok Politikas Optimal Stok Politikas Ürün No Optimal Q (sipari miktar ) Optimal s (emniyet sto u) Ayr nt lar Göster Geri Raporu Kapat ekil 6.16: Bir Stok Optimizasyonu yaz l m nda Periyodik Takip stok politikas için hesaplanan optimal stok politikas (Kaynak: Edes ve K nayyi it, 2007) ekil 6.13 ve 6.14te bir Talep Planlama yaz l m ndan örnek ekran görüntüleri sunulmaktad r. ekil 6.13te, talep tahmini için gerekli parametrelerin kullan c taraf ndan tan mlanmas istenmekte, ekil 6.14te ise üretilen talep tahminleri raporlanmaktad r. Stok Optimizasyonu (Inventory Optimization) Stok Optimizasyonu (Inverntory Optimization) yaz l mlar, depolarda her bir ürün için tutulan güvenlik sto u ve sipari adedi de erlerinin optimum (en iyi) de erlerinin hesaplanmas n hedef al r. Bu stok miktarlar ve sipari adetleri, mü terilere sunulmas planlanan hizmet kalitesine (örne in, zaman nda yap lan teslimlerin oran ) ba l olarak hesaplan r. Stoklarda çok yüksek miktarda ürün tutulmas hizmet kalitesini artt rmakla beraber sto a ba lanan finansal kaynaklar kabul edilemeyecek kadar fazla olabilir. Öte yandan, çok az stok tutarak stok tutma maliyetlerini azaltmaya çal mak hizmet kalitesinde dü ü e yol açabilir. Önemli olan, mü teri taraf ndan istenilen, firma taraf ndan hedeflenen veya sözle mede yer alan hizmet kalitesini en az maliyetle sa layabilmektir. Stok optimizasyonu yaz l mlar sadece bir tek depo için de il bir tedarik zinciri boyunca yer alan çok katmanl depolardaki stok miktarlar n n kombine bir biçimde topluca hesaplanmas n da içerebilir. 134

5 ekil 6.15 ve 6.16da bir Stok Optimizasyonu yaz l m taraf ndan üretilen optimal stok politikalar ile ilgili raporlar sunulmaktad r. Her iki ekilde de her bir ürün için hesaplanan optimal sipari miktar (sipari adedi) ve emniyet sto u de erleri ile ilgili di er bilgiler raporlanmaktad r. Gerçek hayat uygulamalar nda, özellikle çok fazla say da ürün stoklanan depolarda bu ekilde otomatik olarak hesaplanan kararlar verimlili i önemli ölçüde artt rmaktad r. Bununla beraber, pratikte ço u kez, özellikle kritik önem ta yan ürünler için otomatik hesaplanan de erler planlama pozisyonundaki firma çal anlar taraf ndan revize edilerek uygulamaya konulur. Operasyonel Bilgi Sistemleri letmelerin bünyesinde icra edilen (i) Tedarik ve Envanter Yönetimi, (ii) Üretim Planlama ve Kontrolü (varsa), (iii) Pazarlama, Sat ve Da t m Yönetimi, (iv) Finans ve Maliyet Yönetimi ve (v) nsan Kaynaklar ( K) Yönetimi fonksiyonlar Kurumsal Kaynak Planlama KKP (Enterprise Resource Planning-ERP)yaz l mlar ile yönetilir. letmelerde yayg n olarak kullan lan KKP yaz l mlar aras nda SAP ERP, Oracle Applications, IFS, Microsoft Dynamics NAV, IAS, Logo Unity, Netsis ERP yer almaktad r. Geni kapsaml pazarlama ve sat i lemleri KKP yerine Mü teri li kileri Yönetimi (Customer Relationship Management - CRM) yaz l mlar ile yönetilmektedir. Bugün yayg n olarak kullan lan CRM yaz l mlar aras nda SAP CRM, Salesforce.com ve Microsoft Dynamics CRM yer almaktad r. KKP içinde yer alan lojistik modülleri ise Tedarik Yönetimi, Stok Yönetimi, Sat /Sipari /Da t m Yönetimi ve Depo Yönetimidir. Depo Yönetimi için KKP modülleri yerine tipik olarak bu amaçla yaz lm kapsaml Depo Yönetim Sistemleri (WMS) KKP ile entegre olarak kullan lmaktad r. Tedarik Yönetimi (Supply Management) Tedarik Yönetimi (Supply Management) yaz l mlar, tedarikçilerden gelen ürünlerin zaman nda, do ru miktarlarda ve istenen noktalara teslimini hedefler. Bu yaz l mlarda, tedarikçilerin (ürün sa lay c lar n) geçmi teslimatlar n n tarihsel verileri tutularak performans ölçümü ve tedarik zincirine dönük planlamalar gerçekle tirilir. ekil 6.17 ve 6.18de bir KKP yaz l m n n Tedarik Yönetimi Modülünden örnek ekran görüntüleri sunulmaktad r. Stok Yönetimi (Inventory Management) Stok Yönetimi (Inventory Management) yaz l mlar, operasyonel seviyede stoklar n takibini, planlamas n ve yönetimini sa lar. Bu yaz l mlar, stok planlama yaz l mlar n n belirledi i optimum stok seviyelerini ve sipari adetlerini girdi olarak kabul eder ve planlanan stratejilerden sapmalar gerçekle ti inde gerekli ad mlar n at lmas n sa lar. Bu yaz l mlar n sundu u fonksiyonlar n baz lar unlard r: Talep tahminlerindeki de i ikliklerin stok planlamas na yans t lmas, stok miktarlar n n dinamik olarak zaman içinde takibi ve grafiksel gösterimi, emniyet stok seviyesinin alt na inen ürünlerin sipari bilgisinin kullan c lara sunulmas, vb. ekil 6.19 ve 6.20da bir KKP yaz l m n n Stok Yönetimi Modülünden örnek ekran görüntüleri sunulmaktad r. Sat /Da t m Yönetimi (Sales and Distribution Management) Sat /Da t m Yönetimi (Sales and Distribution Management) yaz l mlar n n amac, operasyonel seviyede sipari lerin kar lanmas ve buna dönük da t m n en verimli ve en yüksek hizmet kalitesiyle gerçekle tirilmesidir. Bu yaz l mlar da t mla ilgili stratejik kararlar daha önce bahsedilen Optimum Da t m Planlama yaz l mlar ndan (ya da yaz l m modüllerinden) okuyarak stratejik planlara uygun operasyonel faaliyetleri yönetir. Bu yaz l mlar n önemli bir fonksiyonu, hangi fabrikadan hangi depoya, hangi depodan hangi mü teriye, hangi üründen, ne kadar ve ne zaman gönderilece inin planlanmas ve bu plan n i leyip i lemedi inin takibidir. 135

6 ekil 6.17: e-mor KKP yaz l m n n Tedarik Yönetimi Modülünde tedarikçi i lemleri ve bir tedarikçi için tutulan temel bilgiler (Kaynak: aqvilasoftware.com) ekil 6.18: e-mor KKP yaz l m n n Tedarik Yönetimi Modülünde bir tedarikçiden al nacak ürün ve hizmetlerin listelendi i ekran örne i (Kaynak: aqvilasoftware.com) 136

7 ekil 6.19: e-mor KKP yaz l m n n Stok Yönetimi Modülünde stok i lemleri ve bir ürüne ait temel stok parametreleri (Kaynak: aqvilasoftware.com) ekil 6.20: e-mor KKP yaz l m n n Stok Yönetimi Modülünde bir ürüne ait temel stok parametrelerine yak ndan bak (Kaynak: aqvilasoftware.com) Depo Yönetimi (Warehouse Management) Herhangi bir depodaki tüm bilgilerin tutuldu u ve tüm süreçlerin elektronik olarak yönetildi i yaz l mlara Depo Yönetim Sistemi - DYS (Warehouse Management System - WMS) ad verilmektedir. DYS, depo/da t m merkezlerindeki mevcut sto u, depolama kaynaklar n, elleçleme ekipmanlar n, insan kaynaklar n ve bilgisayar sistemlerini bütünle tirerek süreçlerin gerçek zamanl ve kurall olarak do ru ve verimli ekilde kontrol edilmesi ve yönetilmesini sa lar. ekil 6.21 ve 6.22de Mantis Logistics Vision Depo Yönetimi Yaz l m ndan örnek ekran görüntüleri sunulmaktad r. 137

8 DYS içindeki fonksiyonlar genel bir öncelik s ralamas ile (1) Stok Do rulu u, (2) Kaynak Yönetimi/Tasarrufu, (3) nsan Ba ml l n n Azalt lmas, (4) Performans Ölçümleme, (5) Operasyonel Raporlama ve (6) Katma De erli Hizmetlerin Yönetimidir. Ünite 5te anlat ld üzere DYS yaz l mlar u bilgileri ve di er pek çok bilgiyi saklamaya ve takibe olanak tan r: Çal anlar n bilgileri ve performans ölçümleri, depoda yer alan ürünler, ürünlerin özellikleri, deponun hizmet sundu u mü teriler, mü terilerin özellikleri, depodaki bütün konumlar n, gözlerin, bölgelerin listesi ve özellikleri, gerçekle en tüm sipari lerin içerikleri, sipari lerdeki hangi kalemlerin (sat rlar n) ne ölçüde sevk edilebildi i, iadeler, yap lan tüm mal kabuller, raflama i lemleri, sipari toplama listeleri, paket bilgileri ve di er sevkiyat bilgileri. Endüstride DYS yaz l mlar KKP yaz l mlar n n bir parças ya da modülü olarak kullan labilece i gibi Mantis Logistics Vision, Manhattan WMS gibi depo yönetimini en ince ayr nt s na kadar titizce ele al p yürüten yaz l mlar da mevcuttur. bit.ly/z1cfja DYS sistemleri ile ilgili en önemli kavram karga as (özellikle DYS/WMS modülü olmayan) KKP yaz l mlar ndaki Stok Yönetimi modülleri ile kar la t r l p gerekli olup olmad n n tart lmas d r. Bu sebeple bu bölümde DYS ve KKP yaz l mlar n n bir kar la t rmas sunulacakt r. Anlat lan kar la t rma özet olarak Tablo 6.2de verilmi tir. DYS ve KKP yaz l mlar n n ortak paydas ve birincil hedefi stok yönetimidir. Bununla birlikte stok yönetimindeki parametreler her iki sistemi birlikte kullan m n zorunlu k lar. Sto un miktar, KKPde ürün baz nda ve sistemdeki tüm depolar için ayr ayr konsolide olarak tutulurken DYSde verilen bir depo için stok ambalaj baz nda detayl olarak (palet, koli, paket vb.) tutulur. Ayn zamanda DYS içinde her bir ambalaj n adresi yönetilir ve kaynaklar yönlendirilir. KKP içinde bu özellik sabit adresli basit depo uygulamalar d nda mümkün de ildir. Stok rotasyonu için FIFO (sisteme ilk giren ilk ç kar), FEFO (kullan m tarihi ilk olan sistemden ilk ç kar) kurallar DYS taraf ndan ambalaj baz nda kolayl kla yönetilirken KKPde bunun yönetimi mümkün de ildir. Sto un durumu (statüsü), sevk edilebilir (serbest) stok, kalite kontrolde onay bekleyen stok, hasarl stok, mü teri/sipari baz nda bloke stok gibi durumlar DYSde kolayl kla yönetilebilirken KKP üzerinde bu kavramlar yarat lan sanal depo stoklar ve transferleri olarak i lem görürler. Stoklar n lot/parti/batch baz nda takip edilmesi DYSde ambalaj detay nda kolayl kla yürütülebilir. KKPlerde ise bu ancak konsolide olarak takip edilebilir. E er transit stok hareketleri yap lmas gerekiyor ise, örne in bir tedarikçiden al nan mal do rudan mü teriye sevk edilecek ise, bunun depo giri ç k hareketi DYS üzerinden yarat lamaz. DYS fiziki olmayan hiçbir hareketi yapamaz. Bu i lem KKP Stok Yönetimi modülünde belge ile yap labilir. Stok yönetiminde di er önemli bir parametre sto un bedelidir. DYS sto un mali kay tlar n içermez be nedenle maliyeti kapsamaz. Bu i lemler KKP Stok Yönetim modülleri taraf ndan yönetilir. Tablo 6.2: DYS ve KKP yaz l mlar n n kar la t r lmas Stok Bilgisi DYS KKP Stok Miktar Detayl Konsolide Stok Durumu Detayl Ayr Depo Lot/Batch/Parti Evet Mümkün Stok Rotasyonu Evet Hay r Stok Adresi Evet Hay r Sanal Hareket Hay r Evet Stok Maliyeti Hay r Evet 138

9 ekil 6.21: Mantis Logistics Vision Depo Yönetimi Yaz l m nda depodaki lokasyonlar n doluluk oranlar n gösteren ekran görüntüsü (Kaynak: ekil 6.22: Mantis Logistics Vision Depo Yönetimi Yaz l m nda depoda yap lmas gereken mevcut i lemlerin listesini gösteren ekran görüntüsü (Kaynak: Nakliye Yönetimi (Transportation Management) Nakliye Yönetimi (Transportation Management) yaz l mlar operasyonel seviyede nakliyeye odaklan r. Bu yaz l mlar da t mla ilgili stratejik kararlar daha önce bahsedilen Optimum Da t m Planlama yaz l mlar ndan (ya da yaz l m modüllerinden), da t m planlar n ise yukar da bahsedilen Sat /Da t m Yönetimi yaz l mlar ndan al rlar. Bu yaz l mlar n verdi i kararlar aras nda en önemlisi hangi araçlar n hangi ürünleri hangi rotalar kullanarak da taca d r. 139

10 ekil 6.23: Oracle KKP yaz l m n n Nakliye Yönetimi Modülünde yap lacak sevkiyatlar n listelendi i sadele tirilmi ekran örne i (Kaynak: ekil 6.24: SAP KKP yaz l m n n Nakliye Yönetimi Modülünde bir teslimat n planlanmas ile ilgili ekran örne i (Kaynak: ekil 6.23te Oracle KKP yaz l m n n Nakliye Yönetimi Modülünden örnek ekran görüntüsü sunulmaktad r. ekil 6.24te de SAP KKP yaz l m n n Nakliye Yönetim Modülünden örnek ekran görüntüsü sunulmaktad r. Bu yaz l mlarla ilgili örnek bir çal ma Lojistik dergisinde sunulmaktad r (Orduhan, 2011). 140

11 ekil 6.25: Bir sipari e ait ürünlerin hangi kutulara ne ekilde yerle tirilece ini gösteren temsili bir yük planlama örne i (Kaynak: Ertek ve K l ç, 2006) Yük/Araç Planlama Yük/Araç Planlama (Truck Loading) yaz l mlar, sevkiyat yap lacak ürünlerin nakliye arac n n içinde (örne in kamyonun konteyneri veya bir t r n treyleri) ne ekilde yerle tirilece ini planlar. Bu plan yap l rken yerle tirilecek ürünlerin paket boyutlar, a rl, k r lganl k özellikleri ve rota üzerinde hangi s rayla bo alt laca son derece önemlidir. Bu üç boyutlu planlama problemi bir paketin içine hangi ürünlerin ne ekilde yerle tirilece i s ras nda da çözülmesi gereken bir problemdir, ancak araca yükleme nakliye performans n do rudan etkiledi i için bu tür yük/araç planlama yaz l mlar özellikle araca yap lan yüklemeyi konu al r. ekil 6.25te paket yükleme ile ilgili olarak Yük/Araç Planlama yaz l m nda ne tür bilgilerin gösterildi i temsili olarak gösterilmektedir. Araç yükleme konusunda literatür taramas içeren bir çal ma Lojistik dergisinde yer alm t r (Dayanç ve Ta k n, 2010). Bu yaz l mlara örnek olarak CargoWiz, MaxLoad Pro, ve Load Xpert verilebilir. Yayg n Yaz l m Sistemleri Yukar da belirtilen stratejik ve operasyonel seviyedeki yaz l mlar ayr paketler halinde, hatta farkl yaz l m firmalar ndan sat n al n p kullan labilir. Ancak, çok daha yayg n bir yakla m, yukar da belirtilen yaz l mlar ya da bir k sm n modüller olarak içinde bar nd ran entegre yaz l m çözümleridir. KKP yaz l mlar bu tarz entegre yaz l mlard r. Firmalar n pek ço u yukar da tek tek anlat lan yaz l mlar farkl yaz l mlar olarak sat n almak yerine tek bir KKP yaz l m n modülleriyle birlikte sat n almay tercih etmektedir. Dünyada KKP konusunda en tan nan firma Alman SAP yaz l m firmas d r. Çok yayg n iki ba ka yaz l m ise A.B.D. kaynakl Oracle ve Microsoft Dynamics yaz l mlar d r. Türkiye'de geli tirilen KKP yaz l mlar ba ta olmak üzere yayg n kullan lan KKP yaz l mlar ndan baz lar a a da gruplar halinde verilmektedir. 141

12 Türkiyede geli tirilen KKP yaz l mlar na örnekler vererek Internet sayfalar ndan inceleyin. Yurtd nda geli tirilen KKP yaz l mlar : Aç k kaynak kodlu KKP yaz l mlar : Türkiyede geli tirilen yaz l mlar n en büyük iki avantaj dü ük maliyet ve yerel destektir. Yurtd nda geli tirilen yaz l mlar n en büyük iki avantaj ise holding düzeyindeki operasyonlar yönetebilecek yap da kapsaml tasarlanm olmalar ve dünya çap nda tan n yor olmalar d r. Aç k kaynak kodlu yaz l mlar n en büyük avantaj sat n al m maliyetlerinin olmamas ; en önemli dezavantajlar ise kurmak ve sürekli olarak yönetebilmek için son derece uzman yaz l m mühendislerine ihtiyaç yaratmas d r. KKP yaz l mlar n ve yukar daki yaz l mlar seçerken baz genel özelliklerin bulunmas tercih edilir: Yaz l m n kullan lmas n n kolay olmas Yaz l m ö renmenin kolay olmas Farkl veritaban yap lar yla entegre çal abilmesi letim sisteminden ba ms z çal abilmesi ISO gibi kalite sertifikalar na sahip olmas Çok çe itli dosya biçimlerinde (örne in Word, Excel, HTML, Pdf, XML) raporlamaya izin vermesi Tedarik zinciri ile yap lan planlar ve verilen kararlar Co rafi Bilgi Sistemleri (CBS) yaz l mlar n kullanarak entegre bir biçimde harita üzerinde gösterebilmesi Çok say da yaz l m n bulundu u ve son derece ba ar l tan t m kampanyalar yla tan t ld günümüzde, firmalar n kendi ihtiyaçlar na en uygun, en do ru yaz l mlar seçebilmesi önemli bir karar problemidir. Bu karar destekleyen internet siteleri mevcuttur. KKP ve di er yaz l m sistemlerinin kar la t r ld siteler: technologyevaluation.com Özelle tirilmi kurumsal yaz l mlar geli tirmek için veritaban yap lar öneren bir site: Database Answers sitesinde yer alan ve lojistik ile ilgili olan u ba lant lar ilgili veritaban tiplerinin ve tablolar n n geli tirilmesi için incelenebilir: Customers (Customers and Products), Data Warehouse, ERP, Inventory, Logistics, Pharmaceutical Supplies, Products, Purchase Orders, Shipping Companies, Stock Control. Silverston, L. (2001). The Data Model Resource Book, Vol.1, Wiley. 142

13 Di er Sistemler Co rafi Bilgi Sistemleri CBS (Geographic Information Systems - GIS) Co rafi Bilgi Sistemleri CBS (Geographic Information Systems - GIS), co rafi özelli i olan her tür verinin kullan c lara kolay planlama yapacaklar ekilde sunulmas n sa layan yaz l m sistemleridir. Bu sistemlerde co rafi verilerle ili kili di er veriler de co rafi bir gösterim üzerinde sunulur. Lojistik, do ru ürünün do ru zamanda, do ru yere ula t r lmas n hedefler ve bu hedeflere dönük olarak gerçekle tirilen sistem tasar mlar n n ve operasyonel i lemlerin haritalar üzerinde gösterimi önemli avantajlar getirebilir. ekil 6.10, 6.11, ve 6.12deki gösterimler CBS kullan larak haz rlanm t r. Bu da, di er bilgi sistemlerinin üretti i verilerin CBS üzerinde gösterildi ini bizlere ö retmektedir. CBS günlük hayat m za da yo un olarak girmi tir. Örne in Google Maps servisi bir co rafi bilgi sistemidir. tr.wikipedia.org/wiki/co%c4%9frafi_bilgi_sistemleri maps.google.com, 3-Boyutlu Tasar m Yaz l mlar 3-Boyutlu Tasar m Yaz l mlar (3-D Design Software), lojistik kapsam nda depolar n kavramsal tasar m için kullan l r ( ekil 6.26). Bu yaz l mlar bir deponun üç boyutlu gösterimini ve depodaki operasyonlar n animasyonunu sunar; ancak benzetim (simulation) yap p depoyla ilgili performans ölçütlerini hesaplayamaz. ekil 6.26dabir 3-D tasar m yaz l m ndan bir ekran görüntüsü verilmektedir. demo3d.com, bit.ly/wu0mte ekil 6.26: 3-Boyutlu Tasar m Yaz l mlar na bir örnek (Kaynak:dijitalis.com) Benzetim (Simulation) Yaz l mlar Benzetim (Simulation) yaz l mlar, tasarlanacak bir tedarik zincirinin ya da bir deponun i lemsel (computational) bir modelini yaz l m ortam nda geli tirmeye ve mevcut sistemin ve alternatiflerinin performans n hesaplamaya yarar. Herhangi bir sistemin geli tirilmesine dönük fikirlerin, o sistem hâlihaz rda çal rken üzerinde denenmesine ço u kez imkân yoktur. Bu tür durumlarda takip edilen benzetim modelleme süreci, u ad mlardan olu ur: 143

14 Sistemin bile enlerinin ve aralar ndaki etkile imlerin, sistemden akan nesnelerin ve bunlar n sistemin bile enleriyle etkile imlerinin anla lmas Sistemde gerçekle en i lemlerin ne kadar süre ald n n istatistiksel da l mlar olarak ifade edilmesi Sistemin bilgisayar ortam nda bir benzetim yaz l m ile modelinin olu turulmas Modelin ko ularak istatistiklerin hesaplanmas Modelin hesaplamalar n n gerçek hayattaki performans de erleriyle uyu tu unun do rulanmas Alternatif sistemlerin benzetim modellerinin geli tirilmesi, mevcut ve alternatif sistemlerin kar la t r lmas Benzetim modelleme, bu amaca dönük olarak geli tirilmi ve KKP yaz l mlar bünyesinde yer almayan benzetim yaz l mlar (Arena, Simul8, Siemens Plant Simulation) arac l yla gerçekle tirilir. bit.ly/f5kav ekil 6.27te Siemens Plant Simulation yaz l m nda geli tirilen bir depo benzetimi modeli gösterilmektedir. Ku bak (birds eye view) verilen depo haritas nda koyu renk kareler dolu raflar, üçgen içeren kareler k smen dolu raflar, beyaz kareler ise bo raflar göstermektedir. Resmin alt k sm nda mal kabul ve sevkiyat i lemlerinin gerçekle tirildi i depo kap lar (docks) yer almaktad r. Malzeme elleçleme (material handling) forkliftler arac l yla gerçekle mektedir. ekil 6.27: Benzetim yaz l mlar na bir örnek (Kaynak:dijitalis.com) 144

15 ekil 6.28: Süreç dokümantasyonunda kullan lan temel baz yap ta lar Süreç Haritas Yaz l mlar (Flowchart Software) Tüm lojistik faaliyetleri süreçler üzerinden gerçekle ir. Bir firman n süreçlerini net bir biçimde tan mlam ve dokümante etmi olmas ve yeni bünyesine yeni katt çal anlar yla bu süreç dokümanlar n payla mas o firman n kurumsall na önemli bir kan t d r. Tan mlanmam, dokümante edilmemi, performans ölçütleri net olarak aç kça ifade edilmemi süreçler do ru ekilde yürütülemez, geli tirilemez ve iyile tirilemez. Bu ba lamda, Süreç Haritas Yaz l mlar (Flowchart Software) süreçlerdeki i ak n (workflow) tan mlamay kolayla t rarak son derece önemli faydalar sa lar. Bu yaz l mlar bilgisayara kurularak çal t r lan masaüstü uygulamalar (Microsoft Visio, SmartDraw) olabilece i gibi bir a taray c s içinden kullan labilen çevrimiçi servisler (Gliffy, LucidChart, Cacoo) de olabilir. office.microsoft.com/tr-tr/visio/,www.smartdraw.com, ekil 6.28de Gliffy yaz l m servisi (a taray c içinden çal an yaz l m) bünyesinde yer alan ve i ak lar n ema olarak tan mlamay sa layan temel yap ta lar ndan baz lar gösterilmektedir. ekil 6.29da ise yine Gliffy kullan larak olu turulmu bir süreç dokümantasyonu gösterilmektedir. Bu süreç, bir e- ticaret sitesi üzerinden verilen sipari lerin kar lanmas sürecidir. 145

16 ekil 6.29: Bir e-ticaret sitesi üzerinden verilen sipari lerin kar lanmas sürecinin Gliffyde dokümantasyonu. 146

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBS u Lojistik Bilgi Sistemleri tedarik zinciri üzerinde yer alan şirketlerin her birinin kendi planlama veya operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan,

Detaylı

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri.

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Büyüme sürecindeki firmalar, gelişmede önceliği üretim

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

NARENCİYE PAKETLEME OTOMASYON YAZILIMI

NARENCİYE PAKETLEME OTOMASYON YAZILIMI NARENCİYE PAKETLEME OTOMASYON YAZILIMI PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ Tanımlar Modülü ile programı firmaya uyarlama PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ Sezon bazında çalışma Birden çok fabrika desteği Dış üretim merkezlerini

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak www.pwc.com Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak Geleceğin öncü finans fonksiyonu tanımı nasıl değişecek? Dijital dönüşümü anlamak Gündemimiz 1 Günümüzden Geleceğe Finans Fonksiyonu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi İnternet Pazarlama Eğitimleri Hazırlayan: Aytaç Mestçi, İnternet Pazarlama - Sosyal Medya Strateji Danışmanı Hazırlanma Tarihi: 22 Nisan 2010 Sunum No: S.010-12 * Bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme I Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47 İçindekiler 1. Süreç Verileri Yönetimine Giriş 1 1 Giriş 3 2 Temel Bilgiler 5 2.1 Refa ya göre süreç yönelimli zaman verileri yönetimi anlayışı 5 2.2 Standart süreçte veriler 8 2.2.1 Yönetim verileri 9

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Üretimin her aşamasında verimi yükselten, maliyeti düşüren topyekûn çözüm çözümü, toplam tesis maliyetine karşılık getirdiği kazançla yatırımlarınızın geri dönüşünü çok

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi. Artık ArcGIS ile entegre

Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi. Artık ArcGIS ile entegre ENVI EX CBS kullanıcıları için görüntü işleme yazılımı Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi Artık ArcGIS ile entegre Uydu veya hava sensörlerine ait görüntülerin artalan verisi

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00 OCAK 2014 EĞİTİM TAKVİMİ Dönem Sonu Kapanış İşlemleri ve 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Muhasebesel Kurum Kültürü ve Kurumiçi İletişim 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Kişisel Planlama,

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

ERP Nedir? ERP ile kurumsal hedef ve ihtiyaçlarınızı belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bularak size esneklik ve çeviklik kazandırır.

ERP Nedir? ERP ile kurumsal hedef ve ihtiyaçlarınızı belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bularak size esneklik ve çeviklik kazandırır. ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması olan ERP, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemidir.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı