KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME"

Transkript

1 I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER

2 ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/ THURSDAY ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING SAAT/ AÇILIġ PROGRAMI / OPENING PROGRAMME 1. GÜN - 24 Nisan 2014 PERŞEMBE(10:00-12:30) 1st. DAY- 24 April 2014 Thursday (10:00-12: 30) Saygı DuruĢu / Stand in Silence Ġstiklal MarĢı / The Turkish National Anthem AçılıĢ KonuĢmaları / Opening Speeches Doç. Dr. ġakir ÇINKIR EJER Editörü / Ejer Editor Prof. Dr. Selahattin DĠLĠDÜZGÜN Ġstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı / Dean-Hasan Ali Yücel Faculty of Education, Istanbul University Mehmet ÖZTÜRK Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve AraĢtırma Gen.Md. Daire BaĢkanı / Ministry of Youth and Sport, Head of General Directorate of Education, Culture and Research Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ Kongre Onursal BaĢkanı / Honorary Chairperson of the Congress Prof. Dr. Yunus SÖYLET Ġstanbul Üniversitesi Rektörü / Rector -Ġstanbul University DĠNLETĠ /CONCERT ġafak CEYHAN, Yan Flüt / Flute Dilay TEMĠZSOY, Keman / Violin Davetli KonuĢmacıların Sunuları / Guest-Keynote Speakers Prof. Dr. Linda DAVIS Doç. Dr. ġenel POYRAZLI Prof. Dr. Corrine GLESNE ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK Anı Yayıncılık Standı Ani Publishing Stand Eğitim Fakültesi Salon 2 / Faculty of Education Hall 2 Saat:15:00 Hour 15:00 Saat:16:10 Hour 16:10 ETKİNLİKLER / ACTIVITIES Ġmza Günü / Autograph Session Corrine Glesne 25 Nisan Cuma / 25 April Friday Prof. Dr. Hüseyin BaĢar Özel Oturumu / Prof. Dr. Hüseyin BaĢar Special Session Öğrencileri Hüseyin Başar ı anlatıyor / His students talking about Hüseyin Başar 25 Nisan Cuma /25 April Friday Gala Yemeği / Gala Dinner saat / hour 19:30 24 Nisan PerĢembe / 25 April Thursday ID: 612 POSTER BİLDİRİLER / POSTER PAPERS Grafik Tasarım Eğitimi AlmıĢ ÇalıĢanların, Baskı Teknikleri Konusundaki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi Meral Sezgin Önay, Seda Müftüoğlu ID: 359 Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığına YaklaĢımları Zeynep Çetinkaya Edizer 2

3 1. KAT SALON 3 1st FLOOR HALL 3 13:30 14:45 1. KAT SALON 1B 1st FLOOR HALL 1B 13:30 14:45 1. KAT SALON 1A 1st FLOOR HALL 1 A 13:30 14:45 ANA SALON MAIN HALL 13:30 14:45 1. GÜN - 1.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE/ THURSDAY (13:30-14:45) 1st. DAY 1st. SESSION: 24 April 2014 Thursday (13:30-14:45) BaĢkan / Moderator: Dr. Yıldız UZUNER ID: 56 ĠĢitme Engelli Yüksekokul Öğrencileri ile ĠĢ BaĢvuru Dosyası GeliĢtirme ÇalıĢmalarında Öğrenci GörüĢlerinin Ġncelenmesi Tamer Derican, Yıldız Uzuner ID: 436 Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Çocuk YetiĢtirme Kavramına ĠliĢkin Algıları: Metafor Analizi Örneği Ayça Köksal Konik ID: 183 Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Ailelerin Bakım Verme Yükü Ve Psikolojik Ġyi Olma Düzeylerinin Ġncelenmesi Hakan Sarıçam, Kadriye Akayıldız, Seda Turan, Hatice Merve Özaslan, Yavuz Erhan Kanpolat ID: 195 Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları, Kaygı ve Öz Duyarlık Düzeylerinin Belirlenerek ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Aydan Aydın ID: 243 Uzaktan Eğitim Yoluyla Üstün Zekâlı Çocukların Ebeveynlerine Farkındalık Eğitimi Marilena Z. LeananTaĢçılar, Melodi Özyaprak, Özgür Yılmaz BaĢkan / Moderator: Dr. Tuncay AKÇADAĞ ID: 68 Öğretmen Adaylarının Bireysel Değerler Yönetimi Hakkındaki GörüĢleri Celal GülĢen, Esra Seyratlı ID: 155 Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Duygusal Emekleri Ġle TükenmiĢlik Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki KürĢad Yılmaz, Yahya Altınkurt, Mustafa Güner, Bilal ġen ID: 412 Özerk Öğrenme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Aysel Deregözü ID: 608 Yardım Etmenin Yararları: Özgeciliğin Öznel Ġyi OluĢ ile ĠliĢkisinin Ġncelenmesi Adnan Kulaksızoğlu, Cemrenur Topuz ID: 341 Eğitim Yöneticilerinin EĢitlik Algısına ĠliĢkin Bir Çözümleme Gülay Aslan BaĢkan / Moderator: Dr. Ġrfan ERDOĞAN ID: 346 Öğretmenlerin Eğitim Ġnançları ile Mesleki Değerleri Arasındaki ĠliĢki Nihal Tunca, Senar Alkın ġahin, Aytunga Oğuz ID: 140 Okul Yöneticilerinin Yetenek Yönetimi Liderliği ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki ĠliĢki Tufan Aytaç ID: 54 Study The Relation Between Teacher s Motivation and Enthusiasm in Elt: A Descriptive Çiğdem Fidan, Yonca Özkan ID: 179 The Use Of Communicative Approach Ġn 9th Grade English Classes Of Two High Schools Ġn Buca, Ġzmir Ferdane Denkci AkkaĢ, Berna Çoker ID: 119 Revize Bloom Taksonomisinin Genel Yapısı: Gerekçeler Ve DeğiĢiklikler Ömer F. Tutkun, Zeynep DemirtaĢ, Duygu Gür Erdoğan, Serhat Arslan BaĢkan / Moderator: Dr. CoĢkun KÜÇÜKTEPE ID: 638 Biyoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kapsamında Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Becerileri Hakkındaki GörüĢleri Tuğba Taflı, Tahir Atıcı ID: 645 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Ġçi Değerlendirmeyi KavrayıĢları Kemal Ġzci, Metin ġardağ ID: 617 Maddenin Halleri ve Isı-Sıcaklık Konularında Geçerlik Ve Güvenirliği SağlanmıĢ Bir Kavram BaĢarı Testi GeliĢtirme Merve Hacımustafaoğlu, Fethiye Karslı ID: 450 Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumlarına Kavram DeğiĢim Metni ve Kavram Karikatürü Uygulamalarının Etkisinin Ġncelenmesi Çiğdem ġahin, Elif Bülbül, Ümmü Gülsüm Durukan ID: 135 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisine Yönelik Algıları ġendil Can ARA / BREAK 14:45 15:00 3

4 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 13:30 14:45 2.KAT SALON 4 2nd FLOOR HALL 4 13:30 14:45 2.KAT SALON 2B 2nd FLOOR HALL 2B 13:30 14:45 2. KAT SALON 2A 2nd FLOOR HALL 2A 13:30 14:45 1. GÜN - 1.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE (13:30-14:45) 1st. DAY 1st. SESSION: 24 April 2014 Thursday (13:30-14:45) BaĢkan / Moderator: Dr. Gelengül HAKTANIR ID: 597 Effects of Lack of Intellectual Property Rights and Licensing Awareness on Universities Opportunities: Case of Turkey Gamze Sart ID: 90 Türkiye de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları Süleyman Can, Alper Yorulmaz, Halil ÇokçalıĢkan, Özgecan Ağgül, Tuğba Çevik ID: 370 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarındaki Müzik Etkinliklerini Değerlendirmeleri Ilgım Kılıç, ġefika Ġzgi Topalak ID: 547 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Meraklılık Düzeyleri ile EleĢtirel DüĢünme Eğilimlerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Elif Nur Bozer, Nurcan Tekin, BüĢra Ergin ID: 321 Okul Öncesi Eğitimdeki ÇağdaĢ YaklaĢımlara ĠliĢkin Lisansüstü Tezlerin Ġncelenmesi BüĢra Ergin, Elif Yılmaz, Kezban Tepeli BaĢkan / Moderator: Dr. ġükrü ADA ID: 192 Designing an Elt Curriculum for Young Turkish Learners: Pedagogical Foundations, Practical Considerations, and Procedures Yasemin Kırkgöz, Servet Çelik, Arda Arıkan ID: 665 Plake'in Sınıfta Değerlendirmeye Yönelik Yedi Standardına Göre Öğretmen Adaylarının GörüĢler Yusuf Zorlu, Fulya Zorlu, Fatih Sezek ID: 205 Reasons for Learning Turkish in Poland: Assessment Of The Programs, Skills, Method and Materials Fatih Yılmaz ID: 465 Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Alanları Ġle Öğrencilerinin Akademik BaĢarıları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi NeĢe Dokumacı Sütçü, Kerem Sütçü, Ġlhami Bulut ID: 9 E-Öğrenmede Kavram Tabanlı TartıĢma Ortamının Tasarımı ve Etkililiği Erdi Okan Yılmaz, Halil Yurdugül BaĢkan / Moderator: Dr. Hüseyin BAġAR ID: 476 Sınıf Öğretmeni Yeterlikleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Gökçe Erten ID: 424 Okul Red Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik ÇalıĢması Ġsmail Seçer ID: 266 Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Hakkı KontaĢ, Mehmet Demir ID: 380 The Views of Academics Staff About Cloud Computing, Online Data Storage and Online Data Sharing Rahme Uygarer ID: 653 Eğitim Fakültelerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı Temel Topal, Sayım Aktay BaĢkan / Moderator: Dr. Aytunga OĞUZ ID: 197 Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Dönük Öz Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Esra Lüle Mert ID: 280 Çocuklarda Yaratıcılığın GeliĢimine ĠliĢkin Boylamsal Bir AraĢtırma GüneĢ Sali ID: 649 Ergenlerin Çevreye Yönelik Tutumları ve Empatik Eğilimlerinin Ġncelenmesi Aysel Köksal Akyol, Özlem Körükçü, GüneĢ Sali, Serpil Sarıaslan ID: 95 Lean Thinking in Education: Critical Discourse Analysis of Students, Teachers, Parents and Administers in a New Perspective Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu ID: 441 Seçim Kuramı ve Gerçeklik Terapisine Göre YapılandırılmıĢ Atılganlık Becerilerini GeliĢtirme Psikoeğitim Programının Psikolojik DanıĢman Adaylarının Atılganlık Düzeylerine Etkisi Levent Yaycı ARA / BREAK 14:45-15:00 4

5 1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3 15:00 16:15 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 15:00 16:15 1. KAT SALON 1A 1st FLOOR HALL 1 A 15:00 16:15 ANA SALON MAIN HALL 2.OTURUM / 2nd SESSION PERġEMBE/ THURSDAY 15:00 16:15 1. GÜN - 2.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE (15:00-16:15) 1st. DAY 2nd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (15:00-16:15) ÇALIġTAY / WORKSHOP Yapısal EĢitlik Modellemesi Neden ve Nasıl?/ Structural Equation Modelling Why and How? Doç. Dr. Eray ÇELĠK BaĢkan / Moderator: Dr. Erten GÖKÇE ID: 69 Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde TaĢra Yöneticilerinin Yetki Devrine Bölgesel Düzeyde HazırbulunuĢluk Düzeyleri Celal GülĢen ID: 226 Öğretmenlerin Mizah Tarzları Ġle Örgütsel Sinizme ĠliĢkin GörüĢleri Arasındaki ĠliĢki Yahya Altınkurt, KürĢad Yılmaz ID: 543 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimi Tecrübelerine Okul Deneyimi Dersinin Katkısının Ġncelenmesi Çiğdem ġahin, Özgür Barutçu ID: 461 Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Sevgisi Ġle Sınıf Yönetimi DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki Nihal Tunca ID: 464 Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Eğitim Ġnançları Ġle Öğrenme YaklaĢımları Arasındaki ĠliĢki Senar Alkın ġahin BaĢkan / Moderator: Dr. Levent YAYCI ID: 38 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Online Akran Değerlendirmenin Kullanımı: Facebook Örneği Mehmet Demir ID: 146 Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri ve Stratejik Planlamada KarĢılaĢılan Sorunlar Gani Arslan, Erdal Küçüker ID: 444 Öğretmen Adaylarının Kpss Alan Bilgisi Sınavına ĠliĢkin GörüĢleri Mehmet Demirkol, Özcan Ekici, Muharrem Talu, Abdurrahim Aydoğan ID: 457 Öğretmen Adaylarının Ölçme Aletleri ve Birimler Hakkındaki Bilgilerinin Enlemsel Olarak Ġncelenmesi Yasemin Hacıoğlu, Ümmü Gülsüm Durukan, Çiğdem ġahin ID: 157 Ġlköğretim Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin GörüĢleri ve Uygulamadaki Yeterlikleri NeĢe Güler, GülĢen TaĢdelen Teker, Gülden Kaya Uyanık, Süleyman Demir BaĢkan / Moderator: Dr. Pelin YALÇINOĞLU ID: 42 Üniversite Öğrencilerinin Fen Derslerini E-Öğrenme Yoluyla Öğrenme Tutumlarının Cinsiyetleri Açısından Ġncelenmesi N.Ġzzet Kurbanoğlu, Mithat Takunyacı, Doğukan ErcoĢkun ID: 2 Öğretmen Adaylarının Algoritmik Kimya Problemlerini Çözme Süreçlerinin Ġncelenmesine Yönelik Bir ÇalıĢma Naciye Elif Bilir, Fatma Gülay KırbaĢlar ID: 258 Öğretmen Adaylarının Kuantum Öğrenme YaklaĢımının Önemine Ve Uygulanabilirliğine ĠliĢkin GörüĢleri Simge Etyemez Demirboğa, Cavide Demirci ID: 522 Tam Gölge, GüneĢ Tutulması ve Ay Tutulması Konularında Bağlam Temelli Öğrenme YaklaĢımın Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi Kadriye Kara, Fethiye Karslı ID: 459 ZenginleĢtirilmiĢ Laboratuar Rehber Materyali Ġle Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini GeliĢtirmek Mümkün Müdür? Gaz Yasaları Örneği Fethiye Karslı, AlipaĢa Ayas ARA / BREAK 16:15 16:30 5

6 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 15:00 16:15 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 15:00 16:15 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 15:00 16:15 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 15:00 16:15 1. GÜN - 2.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE(15:00-16:15) 1st. DAY 2nd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (15:00-16:15) BaĢkan / Moderator: Dr. Arzu ÖZEN ID: 550 Okul Öncesi Eğitimine Yönelik 3 Boyutlu Eğitsel Animasyon GeliĢtirme Süreci F. Burcu Topu, Yüksel GöktaĢ ID: 89 Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel/Mekânsal KoĢullarının Çocukların Sosyal Yeterlilik Alanlarına Etkisi Süleyman Can, Alper Yorulmaz, Halil ÇokçalıĢkan, Ummuhan Çakır, Züleyha Fakıoğlu ID: 598 Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Becerileri Ġle Görsel-Motor GeliĢimleri Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi Derya Arslan, Zeynep KarataĢ, Ramazan Sağ ID: 390 Müzik Öğretmeni Adaylarının EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ilgım Kılıç, Tarkan Yazıcı, ġefika Ġzgi Topalak ID: 292 Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Müziksel ĠĢitme Yetenekleri (Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Levent Değirmencioğlu BaĢkan / Moderator: Dr. Serap EMĠR ID: 224 Topoloji Öğretiminde Kullanılabilecek Bir Webquest Örneği Seda Göktepe Körpeoğlu, Sevda Göktepe ID: 237 Ġlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yönelim Becerilerinin SOLO Modeli ile Ġncelenmesi Sevda Göktepe, Ahmet ġükrü Özdemir ID: 610 Beyin Temelli Öğretimin Üstün Zekalı Ve Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı ve EleĢtirel DüĢünme Becerilerine Etkisi Yavuz Yaman, Serap Emir ID: 339 The Development of the Math Creativity Scale SavaĢ Akgül, Nihat Gürel Kahveci ID: 24 Ġlköğretim 3. Sınıf Matematik Programının Stake in Uygunluk-Olasılık Modeline Göre Değerlendirilmesi Ebru Bakaç BaĢkan / Moderator: Dr. Elvan GÜNEL ID: 21 An Investigation of Technological, Pedagogical and Content Knowledge of High School Teachers ġirin Karadeniz, Sinem Vatanartıran ID: 46 Fatih Projesi Pilot Okul Uygulamaları Engin Bayra, Hakan Süzgün ID: 62 Teknolojinin Eğitime Entegrasyonunda Animasyon AyĢe Derya Kahraman ID: 67 BiliĢim Teknolojileri Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasının Öğrenci BaĢarısına Etkisi Müzeyyen Bulut Özek ID: 91 E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenme Süreci ve Öğrenme Ürünleri Arasındaki Bağıntının Ġncelenmesi Halil Yurdugül, Nihal Menzi BaĢkan / Moderator: Dr. ġakir ÇINKIR ID: 10 Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi: Yapısal EĢitlik Modeli Ġsmail Seçer ID: 30 Türkiye de Kan Davası, Ġntihar ve Cezaevi Vakalarının Okul Hayatındaki BaĢarısızlık Üzerindeki Etkileri Yusuf Arslan ID: 66 Farklı Programlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ve Mantıksal DüĢünme Becerilerinin Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Gökhan Aksu, Nermin Öner Koruklu ID: 74 Ortaokul Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeylerinin Yordayıcısı olarak Algılanan Sosyal Destek, Depresyon ve YaĢam Doyumu Hülya ġahin Baltacı, Zeynep KarataĢ ID: 517 Ġlkokul Öğrencilerinin Bireyler Arası Farklılıklara ĠliĢkin Algılarının Çizdikleri Resimler Aracılığıyla Ġncelenmesi Yücel Öksüz, Elif Güven ARA / BREAK 16:15 16:30 6

7 1. KAT SALON 3 1st FLOOR HALL 3 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 ANA SALON MAIN HALL 3.OTURUM / 3rd SESSION PERġEMBE/ THURSDAY 16:30 17:45 1. GÜN - 3.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE( 16:30-17:45) 1st. DAY 3 rd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (16:30-17:45) ÇALIġTAY / WORKSHOP Uluslararası Ġndeksli Dergilerde Makale Yayınlama Süreci / Article Publishing Process in Internationally Indexed Journals Doç. Dr. ġenel POYRAZLI BaĢkan / Moderator: Dr. KürĢad YILMAZ ID: 415 Okullarda Okul Yöneticilerinin Güçlendirici Lider DavranıĢları, Öğretmenlerin Örgütsel ÖzdeĢleĢmesi ve Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Aynur Bozkurt Bostancı, Ġbrahim H. Çankaya, Celal GülĢen ID: 355 Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Tutumlarının Düzeyleri Esra Özcan, Soner Polat ID: 656 Charter Schools in United States of America Murat AkkuĢ ID: 337 Eğitim Politikası Olarak Kıyafet Uygulamalarındaki DeğiĢiklere ĠliĢkin Yönetici ve Öğretmen GörüĢleri Fırat Kıyas Birel BaĢkan / Moderator: Dr. Mustafa GÜNDÜZ ID: 482 Öğretmen Adaylarının Bilimsel AraĢtırma Projesi GerçekleĢtirme Süreçlerinin Ġncelenmesi: Örnek Olay ÇalıĢması Mızrap Bulunuz, MenekĢe Seden Tapan Broutın, Nermin Bulunuz ID: 499 Öğrenci ve Öğretmen Özelliklerinin Tımss 2011 Fen Ve Matematik Performansına Etkilerinin Ġncelenmesi Özen Yıldırım, Safiye Bilican Demir ID: 637 Öğretmen Adaylarının Okuma Tutumlarının Değerlendirilmesi: Bir Ölçek GeliĢtirme ÇalıĢması Senem Seda ġahenk, Asude Balaban, Özlem Tezcan ID: 451 Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Zorunlu Eğitimde Uygulaması Ġle Ġlgili GörüĢlerinin Belirlenmesi Çiğdem ġahin, Fethiye Karslı ID: 193 A Survey On Teachers Perceptions of The New Elt Programme and Their Readiness to Apply This Programme Yasemin Kırkgöz, Mustafa YaĢar BaĢkan / Moderator: Dr. ġengül ANAGÜN ID: 128 Ġlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Nükleer Enerji Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlilik ÇalıĢması Halit KırıktaĢ, Mustafa Kahyaoğlu, Sinan Eslek, Teoman Kesercioğlu ID: 109 Doğa Kavramına ĠliĢkin Ġlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sahip Oldukları Metaforlar Mustafa Kahyaoğlu ID: 60 Ġlköğretim Öğrencilerinin Fen Dersi Kaygı Düzeyleri Ġle Tutumlarının ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Burhan Kağıtçı, N. Ġzzet Kurbanoğlu ID: 134 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının AraĢtırılması ġendil Can ID: 40 5e Öğrenme Döngüsü Modelinin 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine ĠliĢkin BaĢarı ve Tutuma Etkisi Kadir Kesgin, ġenol TaĢkara, H.Gamze Hastürk 7

8 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 1. GÜN - 3.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE (16:30-17:45) 1st. DAY 3 rd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (16:30-17:45) BaĢkan / Moderator: Dr. Gökhan ARASTAMAN ID: 509 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Zihin Haritalama Tekniğine ĠliĢkin GörüĢleri Kaya Tuncer Çağlayan, Ayça Kartal, Özlem Özçakır Sümen, Cennet KarakuĢ ID: 291 Veri ĠĢleme Öğrenme Alanına ĠliĢkin Öğretim Programının Stufflebeam Modeline Göre Etkililiğinin Ġncelenmesi Dilek Beypınar, Erdoğan Köse ID: 303 Ġlköğretim 2.Kademe Teknoloji ve Tasarım Dersine ĠliĢkin Öğretmen, Öğrenci GörüĢleri ve Beklentileri (Batman Ġli Örneği) Sibel Cengizhan, AyĢe Karaoğlu ID: 313 Yansıtıcı DüĢünmeye Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı DüĢünme Becerilerine, EleĢtirel DüĢünme Becerilerine, Demokratik Tutumlarına Ve Akademik BaĢarılarına Etkisi Canses Tican, Mehmet TaĢpınar ID: 331 Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre Ġlköğretim Iı. Kademe Öğrencilerinin Etkin Katılım ve Yardım Ġsteme Durumları Hülya Güvenç, Canan Koç BaĢkan / Moderator: Dr. Cavide DEMĠRCĠ ID: 3 Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlık Öz-Yeterlik Düzeylerine Etki Eden Bazı Faktörlerin Ġncelenmesi Zeliha Özsoy GüneĢ, Fatma Gülay KırbaĢlar ID: 4 Programlı Öğretimin Ġlkelerine Göre Hazırlanan 4. Sınıf Kesirler Ünitesi Öğretim Yazılımının Bireysel Ve Grupla Öğretim Süreçlerinde Kullanımının Öğrencilerin BaĢarı Düzeyine Etkisi Özge Yiğit, Jale BintaĢ ID: 270 ĠĢitme Engelli Öğrencilere Uygulanan Dengeli Matematik Öğretim Modelinin Ġncelenmesi AyĢe Tanrıdiler, Yıldız Uzuner, Ümit Girgin ID: 173 Matematiksel Modelleme YaklaĢımı Ayla Arseven ID: 225 Dumlupınar Üniversitesi Besyo Öğrencilerinin Sayısal Yetkinlik Düzeylerinin Ġncelenmesi Baybars Recep Eynur BaĢkan / Moderator: Dr. IĢıl Kabakçı YURDAKUL ID: 121 AraĢtırma Öz Yeterliğinin Yordayıcıları Olarak Bilgisayara Yönelik Tutum ve EleĢtirel DüĢünme Hatice Odacı, Evren Erzen ID: 129 Web Destekli Eğitim Deneyiminin HemĢirelik Öğrencilerinin Ġnternet Kullanımı Ġle Web Tabanlı Eğitim Tutumlarına Etkisi Emine ġenyuva ID: 189 Ortaöğretim Öğrencilerinin Ġnternet Bağımlılığı Ve Akademik BaĢarıları Arasındaki ĠliĢki Yalın Kılıç Türel, Muhammet Toraman ID: 190 Özyönelimli Öğrenme Ġçin Web Arayüz Tasarım Özellikleri Mehmet Fırat, A. Nurhan ġakar, IĢıl Kabakçı Yurdakul ID: 200 Çevrimiçi ĠĢbirliği Uygulamaları: Google Dokümanlar Örneğinin Html Eğitimi Açısından Ġncelenmesi Fatma Gölpek Sarı, Nesrin Özdener BaĢkan / Moderator: Dr. Hülya ġahġn BALTACI ID: 83 Psiko-Eğitim Grubu Temelli Karar Verme Beceri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerine Etkisi Oğuzhan Çolakkadıoğlu, Billur Çelik ID: 85 Akademik Yönden BaĢarılı Üniversite Öğrencilerinin Aktif Dinleme Stratejilerinin Değerlendirilmesi Murat Canpolat, Sekvan Kuzu, Bilal Yıldırım, Sevilay Canpolat ID: 102 Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri, Benlik Saygıları, Yalnızlıkları ve Bunların Cinsiyet DeğiĢkeni Ġle ĠliĢkisi Üzerine Bir ÇalıĢma (Hakkari Ġli Örneği) Mukadder Baran, Medine Baran, Abdulkadir Maskan ID: 616 Yeni Matematik Öğretmenlerinin Lisans Eğitimleri Süreçlerine Yönelik KarĢılaĢtıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri Deniz KardeĢ Birinci, SavaĢ BaĢtürk ID: 579 Sınıf Öğretmeni Adaylarının OkuldıĢı Etkinlik Kavramına Yükledikleri Metaforların Ġncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği) Yücel Öksüz, Ceren Çevik 8

9 1. KAT SALON / 3 1st FLOOR HALL 3 09:00 10:10 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 09:00 10:10 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 09:00 10:10 ANA SALON MAIN HALL 09:00 10:10 2. GÜN - 1.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (09:00-10:10) 2nd. DAY 1 st. SESSION: 25 April 2014 Friday (09:00-10:10) BaĢkan / Moderator: Dr. Gelengül HAKTANIR ID: 249 Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Yalnızlık ve Umutsuzluk Durumlarının Ġncelenmesi Ender Durualp, Gül Kadan, Nazan Kaytez ID: 22 Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Süslemelerdeki BaĢarılarının Düzenli-Yarıdüzenli ve Düzensiz Süslemeler Bağlamında Ġncelenmesi Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz, Funda Aydın Güç, Gülbahar Tülek ID: 362 Normal GeliĢim Gösteren Çocuklara Otizmli KardeĢleriyle Oyun Etkinlikleri Sırasında Kullanacakları Sosyal EtkileĢim DavranıĢlarının Kazandırılması Arzu Özen ID: 377 ĠĢitme Engelli Gençlerin Mesleki Eğitiminde Sosyal Ağların Kullanımı: Facebook Örneği Sema Ünlüer, Zehranur Kaya, Güzin Karasu, Yıldız Uzuner ID: 488 Dezavantajlı Çocukların Velilerine Uygun Olarak Hazırlanan Aile Katılım Eğitimi: Veli ve Öğrenci Farkındalıkları ġükran UçuĢ BaĢkan / Moderator: Dr. Ruhi SARPKAYA ID: 106 Okul Öncesi Öğretmenlerinin TükenmiĢlik Düzeylerinin Ġncelenmesi Banu Tepe, Aynur Bütün Ayhan ID: 16 Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerinde Nezaketsizlik Olgusuna ĠliĢkin GörüĢleri Nihan Demirkasımoğlu, Gökhan Arastaman ID: 20 Öğretmen Atamalarında YaĢanan ÇeliĢki: Kaynak Alan DıĢında Ġstihdam Edilen Öğretmen Sorunu ġakir Çınkır, Gül Kurum ID: 25 Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Örneği H. Burçin Henden Solt ID: 32 An Examination of the Et 2020 and Democracy Education in Turkey RaĢit Çelik BaĢkan / Moderator: Dr. Füsun ALACAPINAR ID: 559 Ġlköğretim Okulu Öğrencilerinin BarıĢ Kavramına ĠliĢkin Sahip Oldukları Metaforlar Dilek Çapar, Ekber Tomul ID: 575 Türkiye de Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu ve YurtdıĢından Mesleki ve Teknik Eğitim Örnekleri Celal Karaca ID: 583 A Preliminary Assessment of the Change Recipients Perceptions of the Reform Initiative : has Anything Changed? M. Semih Summak, Mahmut Kalman ID: 584 Eğitimde Teknoloji Kullanımı ya da Teknolojinin Eğitimde Kullanımı: Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (Fatih) Projesine EleĢtirel Bir BakıĢ Hüseyin Yolcu, Aslan Bayram ID: 587 Eğitimde Liderlik Standartları Politikası na (IsIIc, 2008) Göre Ġlköğretim Okulu Müdürlerinin Durumları Tuncay Akçadağ, Engin Büyüköksüz BaĢkan / Moderator: Dr. ġükrü ADA ID: 493 Öğretmen Adaylarının Problem Kurma ÇalıĢmalarının Ġncelenmesi Emre Ev Çimen ID: 285 Disiplinler Arası AraĢtırmalara Yönelim: Sinirbilim Ve Eğitim Sefa Dündar ID: 343 KarĢılıklı ve Doğrudan Öğretim YaklaĢımlarının Özetleme Becerisine Etkisi. Ġzzet Görgen ID: 582 Öğretmen Adaylarının Okumaya Ġsteklenme Durumlarının Ġncelenmesi Zuhal Çeliktürk, Hakan Ülper ID: 503 Öğrencilerin Kavram Öğrenmeleri ve Fen Ve Teknolojiye Yönelik Tutumları Üzerinde Kavramsal DeğiĢim Stratejilerine Dayalı Uygulamaların Etkisi Güliz Aydın, Ali Günay Balım ARA / BREAK

10 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 09:00 10:10 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 09:00 10:10 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 09:00 10:10 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 09:00 10:10 2. GÜN - 1.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (09:00-10:10) 2nd. DAY 1 st. SESSION: 25 April 2014 Friday (09:00-10:10) BaĢkan / Moderator: Dr. Canani KAYGUSUZ ID: 43 Ġlkokul Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan GeçmiĢimi Öğreniyorum ve YaĢadığımız Yer Ünitelerinin EleĢtirel DüĢünme Standartları Doğrultusunda Ġncelenmesi Birsel Aybek, Serkan Aslan ID: 61 Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının YaĢam Doyumu ve TükenmiĢlik Düzeylerine Göre Ġncelenmesi Metehan Çelik ID: 162 EĢcinsel Yönelime Sahip Öğrencilerin Akranlarından Algıladıkları Zorbalık Ve Bu Zorbalıkla Ġlgili BaĢa Çıkmada Okul Psikolojik DanıĢmandan Algılanan Destek Ġle Ġlgili GörüĢlerin Ġncelenmesi Esra Ummak, Metehan Çelik, Ġsmail Sanberk ID: 13 Lise Öğrencilerinin Derse Katılım Düzeyi Ġle Okula KarĢı Tutumu Arasındaki ĠliĢki K. Funda Nayır ID: YaĢ Arası Çocuğu Olan Anne Babaların Çocukların Televizyon Ġzleme Durumuyla Ġlgili GörüĢleri Banu Özkan, Özgür Yılmaz BaĢkan / Moderator: Dr. ġengül ANAGÜN ID: 125 Fen Eğitimi Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Stillerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenleri Üzerine Etkisi Fatih Aydın ID: 382 Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fetemm) Eğitimine Medya Tasarım Süreçlerinin Entegrasyonu Engin Karahan, Sedef Canbazoğlu Bilici, Ayçin Ünal ID: 592 Probleme Dayalı Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci Ve ÜstbiliĢsel Farkındalıklarına Etkisi Meltem Kuvaç, IĢıl Koç ID: 576 Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Stratejik Bir Planlama Adem TaĢdemir, Tezcan Kartal, Menderes Ünal ID: 594 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerini Arttırmaya Yönelik Beklentileri Adem TaĢdemir, Tezcan Kartal BaĢkan / Moderator: Dr. Hüseyin BAġAR ID: 308 Çevrimiçi Alınan Ġzleme Testleri Ve Deneme Sınavlarının Öğretmen Adaylarının Akademik BaĢarılarını Yordama Düzeyi Harun Çiğdem, GülĢah BaĢol, Tuğba Kocadağ ID: 307 Yükseköğretimde Yeni Bir Paradigma: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Moocs) Sezan Sezgin ID: 432 BiliĢim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgilerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Vesile Gül BaĢer Gülsoy, Sezan Sezgin, Osman Erol ID: 387 A Further Explanation on TAM by Perceived Self-Regulation: A Path Analysis Study on E-Learning With Self- Regulated E-Tests GülĢah BaĢol ID: 498 Fosil Yakıtlar Konusuna Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin GeliĢtirilmesi Ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi Necla Dönmez Usta, ÜmmüGülsüm Durukan BaĢkan / Moderator: Dr. Osman TĠTREK ID: 149 Türk Polis Akademisi Kapsamlı GeliĢimsel Rehberlik Programı Politikası Serap Nazlı ID: 151 Polis Akademisi Kapsamlı GeliĢimsel Rehberlik Programı Tasarım Süreci Serap Nazlı ID: 167 Okul Yöneticilerinin Okul Psikolojik DanıĢmanların Rol Ve Görevlerine ĠliĢkin Algılarının Değerlendirilmesi Kasım KarataĢ, Ġsmet Kaya ID: 176 The Role of Basic Personality Traits and Attachment Styles in Predicting Homesickness Among First Year College Students Ferah Çekici, Zeynep Aydın Sünbül ID: 606 Meslek Liselerine Yöneticilerinin Yönetme Becerileri ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri Osman Titrek, Dilek Balcı Saygılı, Demet Zafer GüneĢ ve Gözde Sezen ARA / BREAK

11 1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3 10:20 11:30 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 10:20 11:30 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 10:20 11:30 ANA SALON MAIN HALL 10:20 11:30 2. GÜN - 2.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (10:20-11:30) 2nd. DAY 2nd. SESSION: 25 April 2014 Friday (10:20-11:30) BaĢkan / Moderator: Dr. Ayça Köksal KONĠK ID: 449 Üstün Zekalılar Öğretmenliği Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik Ġnançlarının Ve Bilimsel Tutumlarının Ġncelenmesi Sezen Camcı Erdoğan ID: 486 Ortaokul Matematik Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Matematikte Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrenci Özelliklerine Yönelik Algılarının Ġncelenmesi ġule Güçyeter ID: 86 Kosova daki ĠĢitme Engelli Öğrencilere Yönelik Mesleki Eğitim Programlarının Mevcut Durumu Zehranur Kaya, Cem Girgin, Yıldız Uzuner, Güzin Karasu, Sema Ünlüer, Meltem Özten Anay, AyĢe Tanrıdiler ID: 536 Bilim Sanat Merkezlerinde Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı (Afyonkarahisar Örneği) Münibe Gülle ID: 532 Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Matematik Performanslarına Olan Etkisi Seval Deniz Kılıç, Hüseyin Alkan BaĢkan / Moderator: Dr. Hasan COġKUN ID: 47 Kültürel Zeka Ġle Kültürel Liderlik DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki Süleyman Göksoy ID: 80 Öğrencilerin Karar Verme Stratejileri ve Umutsuzluk Durumlarına ĠliĢkin Algılarının Eğitim Yönetimi Bakımından Analizi Hüseyin Gül ID: 199 Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Zeynep Kızıl, Serap Nazlı ID: 207 Öğretmen Adaylarının Eğitim Ġnançları Ġle EleĢtirel DüĢünme Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Ebru Oğuz, Fahriye Hayırsever, Defne Kaya ID: 108 Türk Eğitim Sistemi nde Doğru Yerden Doğru ġekilde Reforma BaĢlamak GülĢah Müjdeci BaĢkan / Moderator: Dr. Cavide DEMĠRCĠ ID: 591 Eğitim Hakkı Bağlamında Zihin Engelli Bireylere Eğitim Veren Öğretmenlerin TükenmiĢlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Tokat Ġli Örneği) Gani Aslan, Gülay Aslan ID: 526 Interpretations of Learner Autonomy by Turkish Instructors of English Oya Büyükyavuz ID: 600 Relations Between Organizational Trust And Shared Leadership Skills Of Teachers And School Managers Osman Titrek ID: 604 Teachers Evaluations on The Effectiveness of In-Service Training Activities H. Sezgi Saraç ID: 485 Eğitim Bilimleri Ve Öğretmen YetiĢtirme Alanlarında Yüksek lisans Programlarının Ġncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) Sedat AltındaĢ, Ġzzet Görgen BaĢkan / Moderator: Dr. Selahattin DĠLĠDÜZGÜN ID: 45 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Kimliğine ĠliĢkin GörüĢlerinin Metafor Analizi Yoluyla Ġncelenmesi AyĢegül Karabay ID: 53 Deneme Örneğinde Metin Yapısı Çözümleme Stratejileri Doğrultusunda Özetleme Becerisini GeliĢtirme ġükran Dilidüzgün, ġerife Genç ID: 105 Bilgilendirici Metinlerdeki YapılanıĢın Okuduğunu Anlamaya Etkisi Tuğba Çelik, Sercan DemirgüneĢ, Dilek Fidan ID: 648 Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Sözvarlığının ve Sıklık Dağılımının Ġncelenmesinde Cibakaya Dizin Programının Kullanılması Balina ile Mandalina Örneği Hatice Turhan, Erkan Çer ID: 130 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin EleĢtirel Okuma Becerilerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Abdulkerim Karadeniz ARA / BREAK

12 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 10:20 11:30 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 10:20 11:30 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 10:20 11:30 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 10:20 11:30 2. GÜN - 2.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (10:20-11:30) 2nd. DAY 2nd. SESSION: 25 April 2014 Friday (10:20-11:30) BaĢkan / Moderator: Dr. Halil YURDUGÜL ID: 23 Are Core Trigonometric Functions Well-Defined on Students Concept Images? Zülâl ġahin, Ayhan KürĢat ErbaĢ ID: 92 ġifreleme Etkinliğiyle Faktöriyel Ve Permütasyon Konusunun Öğretimi Ve Öğrenci BaĢarısına Etkisi Elif Bahadır, Ahmet ġükrü Özdemir ID: 281 Matematik Öğretmeni Adaylarının Ġspat Yapma Becerileri, Ġspat Yaparken YaĢadıkları Güçlükler Ve Bu Güçlüklerin Sebepleri Muhammet Doruk, Abdullah Kaplan ID: Sınıf Öğrencilerinin Zihinden Toplama ĠĢlem Becerilerinin GeliĢtirilmesi: Bir Uygulama ÇalıĢması Sare ġengül, Hande Gülbağcı Dede, Muhammed Çağrı GöktaĢ ID: 506 Zihin Engellilere Matematik Öğretimine Yönelik Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Materyallerin Ġncelenmesi Emre Ev Çimen, KürĢat Yenilmez BaĢkan / Moderator: Dr. Pelin YALÇINOĞLU ID: 297 Science Teachers as Esd Educators: Gap Analysis Güliz Karaarslan, Gaye Teksöz ID: 279 Farklı BranĢlardaki Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Ġncelenmesi: Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği Necla Dönmez Usta, Gonca Kasap ID: 215 Explaining Energy Conservation Behaviours by Fundamental Value Orientations, and Nature Relatedness Elvan ġahin, Ali Sağdıç, Hamide Ertepınar, Volkan Göksu ID: 240 Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Kavramlarını Hangi Kavramlarla ĠliĢkilendiriyorlar? Dilek Erduran Avcı, Tolga Akçay ID: 139 Seçmeli Matematik Uygulamaları Dersinin Matematik Kaygısına Etkisi Nazike Karagözoğlu BaĢkan / Moderator: Dr. Melek DEMĠREL ID: 14 Öğretmen Adaylarının 5 Öğrenme Döngüsünü Temele Alan Uygulamaları Canay Demirhan ĠĢcan, AyĢegül Bayraktar, Erten Gökçe ID: 421 ĠĢitme Engelliler Eğitiminde KarĢılaĢılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri: Erzurum Örneği Turgay Demirel, Yüksel GöktaĢ ID: 39 Cinsiyet DeğiĢkeninin Argümantasyon Ve Geleneksel Öğretim Metodlarının Kullanıldığı Sınıflardaki Öğrencilerin Fen Öğrenimine Olan Etkisinin Ġncelenmesi Ömer Acar ID: 63 FarklılaĢtırılmıĢ Öğretim Tasarımının Öğrencilerin BiliĢüstü Becerilerine Ve Matematik Akademik BaĢarılarına Etkisi Fatih TaĢ, Nur Sırmacı ID: 73 A Contrastive Study on Fl Teaching: American and Turkish Student Teachers Satisfaction and Attitudes Towards Teacher Education Programs, and Their Readiness in Language Teaching YeĢim Özek Kaloti BaĢkan / Moderator: Dr. Rengin ZEMBAT ID: 19 Zihin Haritalama Tekniği Ġle Geleneksel Öğrenme Yönteminin Kullanımının Öğrenenlerin Akademik BaĢarılarına, Tutumlarına Ve Kalıcılığa Etkisine ĠliĢkin Bir Meta-Analiz ÇalıĢması Veli Batdı ID: 79 Ġlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik Ġnançlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Nilgün Yenice, BarıĢ Özden, Ceyda Balcı ID: 254 Psikoloji Bölümü Öğrencileri, Mezunları Ve Öğretim Elemanlarının Bölümlerine Yönelik Olumlu ve Olumsuz Algıları Engin Arık, Tolga Yıldız ID: 315 Akran Arabuluculuk Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin KiĢiler Arası Sorunları Üzerindeki Etkisinin Ġncelenmesi Ahmet Bedel ID: 306 Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik DanıĢma Gereksinimleri Üzerine Bir ÇalıĢma: Mersin Üniversitesi Örneği Cem Ali Gizir ARA / BREAK

13 1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 ANA SALON MAIN HALL 3.OTURUM/ 3rd SESSION GÜN - 3.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (11: ) 2nd. DAY 3rd. SESSION: 25 April 2014 Friday (11: ) ÇALIġTAY / WORKSHOP Nicel Nitel AraĢtırma Yöntemlerinin Dayandığı Felsefi Temeller/ Underlying Philosophical Foundations of Qualitative and Quantitative Research Methods Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ BaĢkan / Moderator: Dr. Ebru OĞUZ ID: 113 ĠĢ Gücü Ve Öğrenci Hareketliliğinin KolaylaĢtırılmasında Avrupa Mesleki Eğitimde Kredi Transferi Sistemi: Bir Vaka Analizi AraĢtırması Turan Tolga Vuranok, Mustafa Özcan ID: 147 Teachers Job Satisfaction and Absenteeism Erkan Tabancalı, Esra Çakmak ID: 123 Ġlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin ĠletiĢim Doyumunun Ġncelenmesi Esin K. Köksal, Sıdıka Gizir ID: 142 Okulöncesi Öğretmenlerinin Algıladıkları Örgütsel Destek ve Adaletin, Örgütsel ÖzdeĢleĢme Aracılığıyla Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢlarına Etkisi Kamile Demir ID: 144 Yatılı Ġlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yalnızlık Düzeyleri Ġle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Öznur Tanrıseven, Sara Manafzadehtabriz, ġükrü Ada BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma ÖZMEN ID: 619 Eğitim Alanındaki yüksek öğretimde bölgesel farklılıklarını belirleyen etkenlerin çok boyutlu ekonometrik analizleri. Eğitim Fakültelerinin Türkiye deki konumunun ayrıntılı değerlendirmesi Erkan Abdülgaffar Ağaoğlu ID: 138 Önemi Almancanın Ġkinci Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Eğitsel Dil Kulesi Oyununun Hasan CoĢkun ID: 537 Fizik Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerinin Ġncelenmesi Selin Görmez, ġebnem Kandil Ġngeç ID: 379 Lise Öğrencilerinin Bilim Ġnsanı Ġmajları ve Bilimin Doğası Mitleri Gülseda Eyceyurt Türk, Ümmüye Nur Tüzün ID: 116 Program Değerlendirme ÇalıĢması Füsun Gülderen Alacapınar BaĢkan / Moderator: Dr. Elvan GÜNEL ID: 515 Gender and Urban-Rural Differences in Teacher Candidates Nature Relatedness Elvan ġahin, Ali Sağdıç, Hamide Ertepınar, Volkan Göksu ID: 172 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Etkinlik Uygulamalarının Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Ayten KiriĢ, Ahmet Durmaz ID: 296 Ortaöğretime GeçiĢ Sınavı Sosyal Bilgiler Soruları Ġle Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Murat Ekici, Önder Eryılmaz, Uğur Gezer, AyĢegül Pehlivan ID: 338 Sosyal Bilgiler Dersinde Küresel Eğitime ĠliĢkin Sınıf Öğretmenlerinin GörüĢleri Mahmut Bozkurt, ġefik YaĢar ID: 349 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin HoĢgörü Algısı Ve HoĢgörü Eğitimine BakıĢı Hatice Türe, Arife Figen Ersoy ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30 13

14 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 2. KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 2. GÜN - 3.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (11:40-12:50) 2nd. DAY 3rd. SESSION: 25 April 2014 Friday (11:40-12:50) BaĢkan / Moderator: Dr. Hasan AYDIN ID: 37 Primary School Students of 1980s Turkey: Remembering Their Teachers Mehmet Sağlam ID: 494 Sürece Dayalı Yazma YaklaĢımının Öğretmen Adaylarının Yazma Becerisine ve Yazma Kaygılarına Etkisi Abdullah Kaldırım, Ali Fuat Arıcı ID: 530 ġiir Eğitiminde Açık Yapıt Poetikası IĢığında Bir Uygulama Aydın Afacan ID: 546 Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejilerine ĠliĢkin ÜstbiliĢsel Farkındalıkları Ġle Okuduklarını Anlama Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin Belirlenmesi Ali Fuat Arıcı, Abdullah Kaldırım ID: 534 Classroom Observation As a Reflective Practice Tool to Enchance the Self- and Collaborative Inquiry of Efl Pre- Service Teachers As a Community of Practice Through Macro and Micro Windows: The Case of An Elt Methodology Course in a Blended Learning Enviroinment IĢıl Günseli Kaçar BaĢkan / Moderator: Dr. Sedef CANBAZOĞLU BĠLĠCĠ ID: 168 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvar EndiĢeleri Üzerine Örnek Olay Temelli Laboratuvar Uygulamalarının Etkililiği Gökhan Güven, Aylin Çam, Yusuf Sülün ID: 239 Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Günlüklerinde Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ĠliĢkisini Hangi Kazanımlarla ĠliĢkilendiriyor? Dilek Erduran Avcı, Tolga Akçay ID: 247 Bilim Tarihi Ve Felsefesi Öğretim Metodunun Fen Bilimlerine Yönelik Tutum ve Motivasyon Üzerine Etkisi Erdoğan Usta, Bekir Baran, Sedat Yazıcı ID: 1 Vücudumuzda Sistemler Ünitesinin Öğretiminde Aktif Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Akademik BaĢarısına ve Tutumuna Etkisi Burak Kiras, Behiye Akçay BaĢkan / Moderator: Dr. Melek DEMĠREL ID: 75 ĠĢbirlikli Öğrenmenin Farklı Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Öğrenme YaklaĢımlarına Etkisi Esma Çolak ID: 78 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına Yönelik ( YanlıĢ) KavramsallaĢtırmaları Sibel Duru ID: 84 ĠĢbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesine ĠliĢkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi Onur Boyacı, Ertuğrul Karahan, Gamze Hastürk ID: 391 Proje Tabanlı Öğrenme YaklaĢımının Ortaokul 6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ebru Ünitesinin Öğrenci BaĢarısına, Tutumuna ve Kalıcılığa Etkisi Ali Osman AlakuĢ, Ersin Alioğlu ID: 164 Ortaokul Düzeyinde Performans Görevi Uygulamaları Sürecinde Disiplinler Arası YaklaĢımın Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi Funda Aslan Yolcu BaĢkan / Moderator: Dr. Aslı TAYLI ID: 120 Üstün Yetenekli Öğrencilerin BiliĢötesi Becerilerinin Öz Yeterlik Algısına Etkisi: Yapısal EĢitlik Modellemesi Özkan Çikrıkci, Hatice Odacı ID: 208 Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Annelerin Algıladıklarını Annelik Stillerine ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi Esra Çalık Var, ġükran Kılıç, Hatice KumandaĢ ID: 209 Analysis Of Teachers Efficacy in Terms Of Some Variables: A Case Study Gizem Saygılı, Havva Sümeyra PektaĢ ID: 325 Psikolojik DanıĢman Eğitimini Yeniden Gözden Geçirmek: Kapsamlı Bir Süpervizyon Modeli Önerisi Tansu Mutlu Süral, Ali Eryılmaz ID: 497 Teknoloji Destekli Zihin ve Kavram Haritalamanın Öğrencilerin Fen Kavramlarını Yapılandırmaları Üzerindeki Etkileri Güliz Aydın ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30 14

15 1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 ANA SALON MAIN HALL 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 2. GÜN - 4.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (13:30-14:40) 2nd. DAY 4th. SESSION: 25 April 2014 Friday (13:30-14:40) ÇALIġTAY / WORKSHOP Sorularla Nitel AraĢtırma Yöntemi / Questions on Qualitative Research Methods Corrine GLESNE, Pelin YALÇINOĞLU, Elvan GÜNEL BaĢkan / Moderator: Dr. Kamile DEMĠR ID: 198 Sınıf Ġklimi Envanteri nin (Sie) Türkçe ye Uyarlanması Ali Serdar Sağkal, Zekavet Topçu Kabasakal, Abbas Türnüklü ID: 114 A European Credit Transfer System Applicatıon in Vocational Education and Training: Mutual Assessment of Electromechanic Technician Qualifications For Germany, Turkey And Italy Mustafa Özcan, Turan Tolga Vuranok, Claudia Ball, ID: 165 Ġl Eğitim Denetmenlerinin ĠĢ Yerinde Yalnızlıkları Ġle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki ĠliĢkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir ÇalıĢma Erkan Tabancalı, Mithat Korumaz ID: 169 Eğitim Örgütlerinde Kıyaslama (Benchmarking) Adnan Boyacı, Mehmet Fatih Karacabey, Mustafa Özdere ID: 367 Sınıf Ġçi Durum Belirleme Tekniklerine Dayalı Öğretimin Öğretim Ġlke Ve Yöntemleri Dersinde Öğrencilerin BaĢarıları Üzerindeki Etkilerinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Deneysel Bir ÇalıĢma Seval Eminoğlu Küçüktepe BaĢkan / Moderator: Dr. Eray ÇELĠK ID: 311 Examining The Alignment Of Turkish Science And Technology Curriculum Standards And High School Entrance Examination Emine Çil ID: 323 Lojistik Regresyon Analizi, Diskriminant Analizi Ve Roc Analizi Yöntemleri Ġle Farklı Ölçüt Türleri Ġle Elde Edilen Sınıflama Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması Çiğdem Reyhanlıoğlu Keçeoğlu, Nuri Doğan, Selahattin Gelbal ID: 351 Öz-Düzenlemeli Öğrenme Öğretmen Ġnanç Ölçeği`nin Dilsel EĢdeğerlik, Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması Ceyhun Ozan, Nilay Çelik, Remzi Y. Kıncal ID: 353 Türk Öğrencilerinin PISA 2009 Okuma Becerilerini Açıklayan DeğiĢkenlerin CHAID Analizi Ġle Belirlenmesi Asiye ġengül AvĢar, Ezel TavĢancıl ID: 118 Ġstatistiksel Yazılım Kullanımına ĠliĢkin Öğrenci Tutumları: Bir Yapısal EĢitlik Modeli Uygulaması Zeliha Kaygısız Ertuğ, Nuray Girginer, Veysel Yılmaz BaĢkan / Moderator: Dr. ġükran DĠLĠDÜZGÜN ID: 400 Türkçe Ve Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının EleĢtirel Okuma Düzeylerinin Ġncelenmesi Sadet Maltepe ID: 368 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretim Araçlarını Kullanma Düzeyleri Hülya Yazıcı Okuyan ID: 326 Çok Katmanlı Okuryazarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Berker Bulut, Hacer Ulu, Adnan Kan ID: 260 Kime Göre; Kim, Kimdir? (Kültürel ÇeĢitliliğe Yönelik Algılar: Hollanda Örneği) Banu Yaman ID: 64 KiĢisel Yazma Yönteminin Yazma Becerilerine Etkisi Tuğba Çelik ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30 15

16 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 2. GÜN - 4.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (13:30-14:40) 2nd. DAY 4th. SESSION: 25 April 2014 Friday (13:30-14:40) BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma Gülay KIRBAġLAR ID: 175 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Dörtgenler Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi BileĢeninde Ġncelenmesi Elif Nur AkkaĢ, Elif Türnüklü ID: 578 Grafikler Üzerine Öğrenci DüĢünme Süreçlerine Dair Pedagojik Alan Bilgisi: Hizmet Ġçi Lise Matematik Öğretmenleri Ġle Bir Durum ÇalıĢması Zülal ġahin, Ümmügülsüm Cansu Kurt ID: 347 Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Matematiksel Ġspat Yapma Hakkındaki GörüĢlerinin Ġncelenmesi Furkan Özdemir, Abdullah Kaplan ID: 371 Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla ĠĢlemler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri KürĢat Yenilmez, Osman Bağdat ID: 378 Tımss 2011 Dördüncü Sınıf Matematik BaĢarı Testinin Kültürlerarası Ölçme DeğiĢmezliğinin Ġncelenmesi Betül Karakoç Alatlı, Cansu Ayan, Betül Polat, Gülçin Çırak BaĢkan / Moderator: Dr. Arif SARIÇOBAN ID: 596 The Impacts Of Strategic Talent Management Assessment On Improving Innovation Oriented Career Decision Gamze Sart ID: 561 Evaluation of the Production of the Intonation of Adverb Clauses With Time by Turkish English Teachers: A Demonstration by Computer Application Mehmet Demirezen ID: Yılları Arasında YetiĢkin Eğitimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Meta Değerlendirmesi Sevilay Çırak, Servet Demir ID: 479 Yabancı Dil Olarak Ġngilizcede Ġlgi Tümceciği Edinimi: Tek Dilli ve Ġki Dilli Öğrencilerin Edinim Sıralamarı Serhat Kurt ID: 512 Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının "Yabancı Dil Öğretmeni" Kavramına Yönelik Kullandıkları Metaforlar AyĢe Arslan ÇavuĢoğlu, Fatih TepebaĢılı BaĢkan / Moderator: Dr. Neriman ARAL ID: 136 Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Zihin Teorisi GeliĢimlerinin Ġncelenmesi Tuğba KontaĢ, Lale Cerrah Özsevgeç ID: 88 Is Undergraduate Tourism and Hospitality Management Education Sufficient Enough? A Case of North Cyprus Hale Özdoğaç Özgit ID: 614 DüĢünme ġapkaları Ġle Kavramları Öğreniyoruz AyĢegül Tural ID: 55 Perceptions of Prospective Teachers On Multicultural Teaching Competence Mehmet Kemal Aydın, Hasan Aydın ID: 275 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Bürokratik Özellikleri Ġle Öğretmenlerin ĠĢ Doyumları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Rengin Zembat, BüĢra ġahan, Dilan Bayındır, Elif Yılmaz, Hilal Ġlknur Tunçeli BaĢkan / Moderator: Dr. Serap NAZLI ID: 34 A Content Analysis Of News Reports of Violence Against Teachers Ġrem Kızılaslan, Ricardo Lozano ID: 372 Ġlköğretim Döneminde Çocuğu Olan ÇalıĢan Annelerin Annelik Rollü Hakkındaki GörüĢleri Ġle Çocuklarının Kabul Ret ve Kontrol Algıları ġerife Özbiler ID: 96 4.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Perihan ġara, Gülcihan Hasanoğlu ID: 335 Benliğin AyrımlaĢması Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri Ġçin Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması Erkan IĢık, Sabiha Bulduk ID: 369 Social Safeness and Internet Addiction Recep Uysal, Ahmet Akın, Nihan Çitemel, Ümran Akın ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30 16

17 1. KAT SALON 3/ 1st FLOOR HALL 3 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 ANA SALON MAIN HALL 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50 16:00 SAAT / 2. GÜN - 5.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (14:50-16:00) 2nd. DAY 5th. SESSION: 25 April 2014 Friday (14:50-16:00) ÇALIġTAY / WORKSHOP Sistematik Yöntemde Meta Analiz / Meta Analysis as Systematic Method Dr. Ali KIġ BaĢkan / Moderator: Dr. Tuncay AKÇADAĞ ID: 217 Türk Eğitim Sisteminde Nitelik: Engeller ve Öneriler Ertuğ Can ID: 220 Karar Vermeye Dayalı EleĢtirel DüĢünce GeliĢim Modeli Ahmet Aypay, Ufuk Uluçınar ID: 221 Lise Öğrencilerinin Medya Kavramına Yönelik Algılarının Belirlenmesi Ahmet Naci Çoklar, Hakkı Bağcı ID: 229 Öğretmenlerin BakıĢ Açısından Okul Yöneticilerinin Strateji ve Vizyon GeliĢtirme Yeterlilikleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Betül Balkar, Mahinur Gözde Kasurka ID: 230 The Impact of Emotional Intelligence Characteristics of Young People On Social Anxiety Level A. Esra Aslan, Nihan Kalkan, Gamze Alçekiç Yaman, Münevver BaĢman BaĢkan / Moderator: Dr. Nalan Kuru TURAġLI ID: 48 Ergenler Ġçin Sosyal DıĢlanma Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik Ve Güvenirliği Ahmet Akın, Rabia Doğan, Gözde Deniz Gönülalan, Rüveyda Atik, Tuğba ÇebiĢ, Umran Akın ID: 49 Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyum Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirliği Ahmet Akın, Gözde Deniz Gönülalan, Tuğba ÇebiĢ, Rüveyda Atik, Burcu Pezuk, Umran Akın ID: 52 Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması Habib Özgan, Ebru Külekçi ID: 82 Eğitim Fakültesi Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Eğitim Bilimleri Konu Alanlarına Göre Ġncelenmesi Hatice Beyza Sezer, Fatma Gözalan Çiçek, Mesut Baltacı, Mehmet KarakaĢ ID: 117 Sosyal Destek, Motivasyon ve Fen BaĢarısı Arasındaki ĠliĢkiler: Bir Yapısal EĢitlik Modellemesi Ġlker Cırık BaĢkan / Moderator: Dr. Mehmet DEMĠREZEN ID: 505 Ġngilizce Öğretmen Adaylarının Ġlköğretimdeki Öğretmenlik Uygulamasına Ve Ġngilizce Öğretimine ĠliĢkin Deneyim ve Gözlemleri Melek Demirel, Edibe Karagedik ID: 405 How to Use Proverbs In Foreign Language Education Metin YurtbaĢı ID: 395 The Use of Verbs in Written Productions of Turkish Learners of English Gülay Kıray, Seval Kömürcü ID: 340 Research Into Turkish Pre-Service English Teachers Intercultural Communicative Competence Arif Sarıçoban, Hüseyin Öz ID: 322 (De) Motivation In The Preparatory Language Classroom: EFL Learners And Teachers Voices Hatice Ç. Ayan, GülĢen M. Vefalı ARA/ BREAK 16:00-16:10 17

18 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 SAAT / 2. GÜN - 5.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (14: ) 2nd. DAY 5th. SESSION: 25 April 2014 Friday (14:50-16:00) BaĢkan / Moderator: Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL ID: 7 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Düzeyine Etki Eden DeğiĢkenlerin Ġncelenmesi Sibel Yoleri ID: 264 Ġlkokuma Yazma Öğretiminde Aylık Çocuklar Ġle Ġlgili YaĢanan Güçlüklere ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri Seher Bayat ID: 413 Öğreterek Öğrenme Yönteminin Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Düzeyine Etkisi Safiye Aslan ID: 185 YaĢama EĢit Fırsatlarda BaĢlamak Ġçin Bir ġans: Kırsalda Okul Öncesi Eğitimde OkullaĢma Oranı ve Kalite Arttırma ÇalıĢmaları Tuğba KontaĢ, Mehmet Azaklı ID: 233 Çokdilli Eğitimle YüzleĢmek: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çokdilli Eğitim Üzerine GörüĢ ve Tutumları ġeyda Deniz Tarım BaĢkan / Moderator: Dr. Ali ERSOY ID: 124 Program Evaluation of The Academic Writing Course at a Turkish Private University Serkan Uygun, Enisa Mede ID: 126 Purdue Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Yaratıcı DüĢünme Becerilerine Etkisi NeĢe Kutlu, Murat Gökdere ID: 419 Ġlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Yaptıkları Yönlendirmelerin Ġncelenmesi CoĢkun Küçüktepe, Aslıhan Ayyıldız Uğurlu ID: 514 Use of Integrated Curriculum Model (ICM) in Social Studies: Gifted and Talented Students Conceptions Nihat Gürel Kahveci, Özlem Atalay ID: 187 Ġlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersinde Kavram Haritası Kullanımının Öğrencilerin Matematiksel Güçleri Üzerindeki Etkisinin Ġncelenmesi Seçil Keskin Dinçer, Sertel Altun BaĢkan / Moderator: Dr. Filiz KABAPINAR ID: 540 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Koruyucu Sağlık Eğitimi Konularında Materyal GeliĢtirme ve Uygulama Sonuçları Ganime Aydın ID: 203 Sağlık Eğitiminde Video Kullanımına Yönelik Olarak Yapılan AraĢtırmalardaki Eğilimler: Dönemi Makalelerin Ġçerik Analizi Elif TaĢlıbeyaz, Melike Aydemir, Selçuk Karaman ID: 286 Multimedya Destekli Eğitimin HemĢirelik Eğitiminde Psikomotor Beceri GeliĢimi Üzerine Etkisi Derya Emre Yavuz, Gülten Okuroğlu, ġule Ecevit Alpar ID: 65 HemĢirelik Öğrencilerinde Problem Çözme Eğitiminin Problem Çözme Becerisi Ve Öz-Yeterlik Ġnancına Etkisi Gülsüm Ançel ID: 462 HemĢirelik Eğitiminde EleĢtirel DüĢünme Elif DirimeĢe, Erdem DirimeĢe BaĢkan / Moderator: Dr. Ġzzet GÖRGEN ID: 384 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Sahtekarlık Eğilim Düzeylerinin Ve Öz-Yeterlik Algılarının Diskriminant Analizi Ġle Belirlenmesi Esra Eminoğlu Özmercan ID: 385 Representation of Family Relationship in a Turkish TV Serial: Aramızda Kalsın Bahire Özad, Gülen Uygarer ID: 388 Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi Temel Eğitim Kademesinde, Sosyal Ve Duygusal Öğrenme Salih Sarpten, Mehmet Çağlar ID: YaĢ Aile Rehberliği Programının Ebeveynlerin Çocuk YetiĢtirme Tutumları Üzerindeki Etkisi Haktan Demircioğlu ID: 615 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Ġnanç Ölçeği Geçerlik Güvenirlik ÇalıĢması P. Tuğba ġeker, Fatma Alisinanoğlu ARA/ BREAK 16:00-16:10 18

19 1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 ANA SALON MAIN HALL 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 SAAT / 2. GÜN - 6.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (16:10-17:20) 2nd. DAY 6th. SESSION: 25 April 2014 Friday (16:10-17:20) ÇALIġTAY / WORKSHOP Nitel AraĢtırma Yönteminde Bilgisayar Kullanımı-NVIVO / Use of Computers in Qualitative Research Methods-NVIVO Yrd. Doç. Dr. Sema ÜNLÜER BaĢkan / Moderator: Dr. Seval Eminoğlu KÜÇÜKTEPE ID: 252 Eğitim Ve Ekonomik Büyümenin Uzun Dönem ĠliĢkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz Nadide Sevil Tülüce, Ġbrahim Doğan ID: 253 Türkiye Yükseköğretiminde Büyüme Sorunu: Psikoloji Bölümleri Örneği Engin Arık, Tolga Yıldız ID: 274 Ġlköğretim 1-2. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Sistemine Yönelik GörüĢleri Ġbrahim Habacı, Aysun ÇalıĢkan, Sanem Dilbaz, AyĢe Özge Küpeli ID: 655 Dijital Öykü Hazırlamanın Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerine Etkisi Tuğba Yanpar Yelken, Halil Erdem Çocuk, Gamze Yavuz Konokman, Volkan Lütfi Pan ID: 282 Öğretim Elemanlarının Akademik DıĢı Etkinliklere, Görevlere ve Uygulamalara ĠliĢkin GörüĢleri: Bir Durum ÇalıĢması Ġlhan Günbayı, Gamze Kasalak, Serdar Özçetin BaĢkan / Moderator: Dr. Serap EMĠR ID: 50 KiĢiler Arası Duygu Yönetimi Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirliği Ahmet Akın, Gözde Deniz Gönülalan, Oğuz Akkaya, Tuğba ÇebiĢ, Rabia Doğan, Burcu Pezuk ID: 397 Problem Kurma ÇalıĢmasının Çoktan Seçmeli Sorular Üzerinde Denenmesi ve Klasik Yöntem Ġle KarĢılaĢtırılması Elif Esra Arıkan, Hasan Ünal ID: 141 Detecting Dimensionalities of a Course With Respect to the Prerequisite Courses Using Multivariate Data Analysis Mehtap Ergüven, Cabir Ergüven ID: 468 Üniversiteye GiriĢ Sınavına Hazırlanırken Öğretmen Adaylarının Sosyal YaĢamlarının Etkilenme Durumu Hatice KumandaĢ, Ömer Kutlu, Özen Yıldırım ID: 158 Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi nin Çeviribilim Öğrenci Profili Açısından Değerlendirilmesi Lale Arslan Özcan, Pınar Güzelyürek Çelik BaĢkan / Moderator: Dr. GülĢah BAġOL ID: 299 Okul DıĢı Ortamlarda Fen Eğitimi: Diyaliz Merkezine Bir Teknik Gezi BüĢra Bakioğlu, Orhan Karamustafaoğlu ID: 301 Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Temel Astronomi Bilgi Düzeylerine Yönelik Bir AraĢtırma Merve TaĢcan, Ġbrahim Ünal, Sevilay Atmaca ID: 646 Ürün Dosyası Değerlendirmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Laboratuvarı BaĢarıları Üzerine Etkisi AyĢegül Aslan, Canan Cengiz, Faik Özgür KarataĢ ID: 328 Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin YetiĢtirilmesinde Alternatif Bir Ders Programının GeliĢtirilmesi Cengiz Özyürek, Seher Bayat ID: 332 Ġlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Azot Döngüsü Konusu Ġle Ġlgili Kavram Yanılgılarını Gidermede React Modelinin Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma M. Said Doğru, Hülya Demircioğlu, Arzu Saka, Lale Cerrah Özsevgeç ARA / BREAK 17:20-17:30 19

20 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 SAAT / 2. GÜN - 6.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (16:10-17:20) 2nd. DAY 6th. SESSION: 25 April 2014 Friday (16:10-17:20) BaĢkan / Moderator: Dr. Neriman ARAL ID: 251 Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin BakıĢ Açısından Okul Ġkliminin Eğitim Öğretim Hizmetlerine Yansıması Abdulhamit Karademir, Meral Ören ID: 263 Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Öz Yeterlilik ve Öfke Düzeylerinin Ġncelenmesi Gülden Uyanık Balat, Türker Sezer, Hilal Ġlknur Tunçeli ID: YaĢ Çocukların Reklam Ġzleme Tercihleri: En Sevdiğim Reklam Müge Yurtsever Kılıçgün ID: YaĢ Grubu Çocukların Annelerinin ve Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Düzeyleri Ġle Çocukların Sosyal Duygusal Uyum ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi Nalan Kuru TuraĢlı ID: 402 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Anasınıflarına Devam Eden Çocukların Okul Bahçesinde Görmek Ġstedikleri Fiziksel Alan Özellikleri Ve Materyaller Zeynep Kılıç, Gelengül Haktanır BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma Gülay KIRBAġLAR ID: 333 Okul Müdürlerinin Ve Fizik Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Ve Yeni Fizik Öğretim Programı Ġçerisindeki Laboratuvar Uygulamalarının Kullanımına Yönelik GörüĢleri IĢıl Aykutlu, Sevim Bezen, Celal Bayrak ID: 344 Atom Kavramının Öğretim Programları ve Ders Kitaplarındaki Yeri Serkan Ekinci, Ahmet Ġlhan ġen ID: 360 Preservice Teachers Scientific Epistemological Views: Comparison of Science and Social Science Departments Behiye Bezir Akçay, Seda Usta ID: 535 Fizik Gözüyle Biyoloji: Bitkilerde TaĢıma Gökhan Güven, GüneĢ Keskin, Melek Altıparmak KarakuĢ ID: 410 Tek Boyutta Hareket Konusunda Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinden BroĢür Hazırlamanın Uygulanmasının Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Akademik BaĢarısına ve Kalıcılığa Etkisi GülĢen Koçak, Asiye Pınar Köksal, Sabriye Seven BaĢkan / Moderator: Dr. Ali Osman ALAKUġ ID: 107 Exploring the Effect of Teacher Training Programs on Prospective-Teachers Affective Characteristics According to the Perspectives of Instructors Pervin Oya Taneri ID: 541 Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyen Sınıf Ġçi DavranıĢlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Devrim YaĢar AktaĢ, Meral Cansız AktaĢ ID: 231 Çocuklar Ġçin Mimari Tasarım Öğretim Programı: Türk Kültürüne Uyarlanması Ve Etkililiğinin Analiz Edilmesi Göksu Gözen ID: 612 Grafik Tasarım Eğitimi AlmıĢ ÇalıĢanların, Baskı Teknikleri Konusundaki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi Meral Sezgin Önay, Seda Müftüoğlu ID: 660 GeliĢtirilen FarklılaĢtırma YaklaĢımının Üstün Zekalı ve Üstün Zekalı Olmayan Öğrencilerin BaĢarıları Üzerindeki Etkisi Esra AltintaĢ, Ahmet ġ. Özdemir BaĢkan / Moderator: Dr. Ayla OKTAY ID: 491 Duygusal Zekânın Öğrencilerin Demografik Özelliklerine ve Akademik BaĢarılarına Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma Ergül Söylemezoğlu, Ömer Tuğsal Doruk, Bahar Yazgan Gülseren ID: 500 Üniversite Öğrencilerinin Öznel Ġyi OluĢ, Üniversiteye Uyum, Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin Kariyer Karar Düzeylerine Göre Ġncelenmes Erkan IĢık ID: 520 Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Gerçek YaĢam Problemleri Ġle Yeterliklerinin Belirlenmesi Mehmet Ali Kandemir, ġebnem Özenç ID: 524 Türk Üniversite Örnekleminde Yüksek YaĢam Doyumunun Ġlintili Olduğu YaĢam Değerleri Aslı Taylı ID: 545 Eğitim ve Bilgi Hizmetlerinde Kurumsal Kimliğin ÇalıĢan Bağlılığı ve Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisi Duygu Çubuk, Tuna Uslu ARA / BREAK 17:20-17:30 20

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) 00 * ENES ÖZEL 00 * KİANOOSH ZAMANİ 0707 * BERKAN SARAÇOGLU 080 * ALİ GÜNDEN 0900 * ESRA DÜZKÖYLÜ 090 * NESİBE ÇİMEN 0900 * TAYFUN SÜNGER

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2 15010519 Mert SEVİGEN Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 3,84 65 ASİL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 6 15010467 İsmail

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SINIFI ORTALAMA BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI 2013259071 BÜŞRA YAŞDALI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ 1-3 KASIM 2013 RİXOS-KONYA PROGRAM KİTAPÇIĞI 1 KASIM 2013 08:30-09:30 FUAYE ALANI KAYIT İŞLEMLERİ AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:30-10:00 Doç. Dr. Muammer ZERENLER - Uzaktan

Detaylı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2014 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 32 kişi 2014 TM-2 315,38443 1 AYÇA FERSİYE DOĞAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 240,90215

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

09/09/ *****7134 EMEL POYRAZ 12*****8004 SİBEL ASLAN 12*****8542 MUSTAFA ÇELİK 13*****4298 EMRULLAH ARSLAN 13*****9326 MERVE YILMAZ

09/09/ *****7134 EMEL POYRAZ 12*****8004 SİBEL ASLAN 12*****8542 MUSTAFA ÇELİK 13*****4298 EMRULLAH ARSLAN 13*****9326 MERVE YILMAZ I.YARIYIL/PDF701(Türkçe)Eğitim Bilimine Giriş Öğretim Elemanı: Prof. Dr. MUSTAFA SAĞLAM Toplam Öğrenci Sayısı: 71 Öğrenci No Öğrenci Adı Öğrenci Soyadı Tarih: / / Saat:...:... 10*****9930 ESRA DEMİR 10*****7134

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİ YÖNETİM / KOORDİNATÖR / REHBER ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Nazmi ERCAN Lise Müdür Yardımcısı Tüzün ULUKAN Ortaokul Müdür Yardımcısı 7-8 Gürkan PİŞKİN Ortaokul

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin açılan İkinci Sınıf (Dördüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Öğretim Elemanının Unvanı,

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ SYZD 10002 Nicel AraĢtırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR 3 0 3 SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mesut AYAR Grup No: KD : Sosyal Bilimler Lisesi 0866680 İRFAN BEYTAŞ 0670 PINAR KELOĞLU 88669 CİHAN ŞAHİN 07889 ENGİN YALÇIN 60096

Detaylı

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2.

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2. SIRA ADI SOYADI YERLEŞME YILI TABAN PUANI YERLEŞME PUANI 1 Kubilay ÇATAL 2016 242,403 252,833 Ekonemetri 2 Mehmet Beyiş DİRLİK 2016 227,990 242,166 Ekonemetri 3 Meryem EKER 2016 227,990 228,219 Ekonemetri

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ SONUÇLARI. Fakülte Bölüm - Program Not Ort KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ SONUÇLARI. Fakülte Bölüm - Program Not Ort KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 NECMETTİN ERBAKAN NE BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ SONUÇLARI ADI SOYADI Öğrenim Durumu Fakülte Bölüm - Program Not Ort Kabul/Kont. Giremedi 1 AYŞE SÖNER TIP FAKÜLTESİ 2,3 KABUL 2 ESER KIVRIK 2,58 KABUL

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.01.2017 01 2017 01/01 04 Enstitü Kurulumuz 20.01.2017 tarihinde

Detaylı

GENEL PROGRAM 7 Eylül 2017 PerĢembe 09:00 AçılıĢ KonuĢmaları Prof. Dr. Ayhan YILMAZ- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı-

GENEL PROGRAM 7 Eylül 2017 PerĢembe 09:00 AçılıĢ KonuĢmaları Prof. Dr. Ayhan YILMAZ- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı- GENEL PROGRAM 7 Eylül 2017 PerĢembe 09:00 AçılıĢ KonuĢmaları Prof. Dr. Erol Asiltürk- Düzenleme Kurulu BaĢkanı Feyzi GÜRTÜRK- Elazığ MEB Müdürü Prof. Dr. Kutbettin DEMĠRBAĞ- Fırat Üniversitesi Rektörü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

MUAFİYET İÇİN BAŞVURULAN DERSLER PFD 4002 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

MUAFİYET İÇİN BAŞVURULAN DERSLER PFD 4002 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ŞUBAT-2017 İYET BAŞVURULARI VE KOMİSYON LARI 17.02.2017 ÖĞRENCİ 163058009 EMİNE ÖZÇELİK HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T P

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel AraĢtırma Yöntemleri

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / 2018 Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları Değerlendirme Listesi. S.No Ad Soyad Durum

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / 2018 Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları Değerlendirme Listesi. S.No Ad Soyad Durum TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 / 2018 Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları Değerlendirme Listesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans (Alan Dışı)

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1 ISSN : 1307-4474 2014 (15): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK Şube 3 - Kimya Grubu - Kontenjan: 25 Diger Universiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 BUKET GÖZLER Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Not Ortalaması Yüzde Karşılığı SONUÇ 3.43

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Yasemin Hiç İst Tic.Üniversitesi İçmimarlık Derya Yener İst Tic.Üniversitesi İçmimarlık-2. Elvan Bayrak İst. Tic. Üniversitesi

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Eğitim Yönetimi Eğitim Bilgileri Fatih Türk Dili Ve 1981-1985 Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyatı Eğitimi Bölümü 1994-1996 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi 1996-2001

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Ardahan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ 120901002 DENİZ KILINÇ 120901009 KEMAL KURŞUN 120901010 ÜMMÜ GÜLSÜM SARİ 120901018 HASAN NAZLI

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler 1 Matematik-Bilgisayar 200822004 Ayça ARSLAN 2 3,51 % 50 2 Matematik-Bilgisayar 200722010 Edanur BAYAM 3 3,00 % 20 3 Matematik-Bilgisayar 200722038 Hümeyra SATOĞLU 3 3,11 % 20 4 Matematik-Bilgisayar 200722045

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

29.12.2014, Pazartesi

29.12.2014, Pazartesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Bilimine Giriş Yrd. Doç.

Detaylı

Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Karara Bağlanan Gündem ve Ek Gündem Maddeleri

Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Karara Bağlanan Gündem ve Ek Gündem Maddeleri 27.04.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Karara Bağlanan Gündem ve Ek Gündem Maddeleri 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine göre görevlendirilmeler: 1. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakut Akyön

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

SEDANUR KARA EĞİTİMDE ROBOTİK UYGULAMALARI I MURAT NALBANTÇI GENEL BİYOLOJİ BÜŞRA ÇIKRIKÇI FEN VE TEKNOLOJİ

SEDANUR KARA EĞİTİMDE ROBOTİK UYGULAMALARI I MURAT NALBANTÇI GENEL BİYOLOJİ BÜŞRA ÇIKRIKÇI FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DERSİN ADI 3212140001 SEDANUR KARA EĞİTİMDE ROBOTİK UYGULAMALARI I 3212140012 MURAT NALBANTÇI GENEL BİYOLOJİ 3212140021 BÜŞRA ÇIKRIKÇI FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI 3212140031 DAMLA

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

Felsefe Grubu Asil Liste DEU

Felsefe Grubu Asil Liste DEU Felsefe Grubu Asil Liste DEU 1 AYŞE DURMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSITESİ EDEBİYAT FAKÜLTESI 3.2 81.33 1.6.1993 2012 2016 2 ZEHRA KESKİNOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3.14 79.93 14.9.1992 2012

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ BİRİM

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ BİRİM REKTÖRLÜK VE BAĞLI LER SIRA.KİMLİK AD SOYAD GÖREV YERİ 1 Fırat SOF (ASİL) KAPALI SPOR SALONU 2 Osman ALYAY(ASİL) KAPALI SPOR SALONU 3 Mehmet DAĞTAŞ(YEDEK) KAPALI SPOR SALONU 4 Hasan CANDEMİR(YEDEK) KAPALI

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Fakülte Seçmeli Dersleri Görevlendirmeleri

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Fakülte Seçmeli Dersleri Görevlendirmeleri Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak (Sınav yapmak üzere) Öğrenciler İçin açılan İkinci Sınıf (Üçüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Adı T U K Öğretim Elemanının

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

1 MEHMET KARCI Mezun İngilizce Mütercim Tercüman 2,95 Yerleşti 2 Biyoloji

1 MEHMET KARCI Mezun İngilizce Mütercim Tercüman 2,95 Yerleşti 2 Biyoloji Antranörlük 1 MEHMET BULUT Mezun Antrenörlük 3,14 Yerleşti LEYLA ÇELİK Mezun Antrenörlük 3,13 Yerleşti 3 ALİ DEMİRKAN Mezun Antrenörlük Eğitimi 3,1 Yerleşti 4 EMRE DİNCER Mezun Antrenörlük 3,11 Yerleşti

Detaylı