KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME"

Transkript

1 I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER

2 ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/ THURSDAY ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING SAAT/ AÇILIġ PROGRAMI / OPENING PROGRAMME 1. GÜN - 24 Nisan 2014 PERŞEMBE(10:00-12:30) 1st. DAY- 24 April 2014 Thursday (10:00-12: 30) Saygı DuruĢu / Stand in Silence Ġstiklal MarĢı / The Turkish National Anthem AçılıĢ KonuĢmaları / Opening Speeches Doç. Dr. ġakir ÇINKIR EJER Editörü / Ejer Editor Prof. Dr. Selahattin DĠLĠDÜZGÜN Ġstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı / Dean-Hasan Ali Yücel Faculty of Education, Istanbul University Mehmet ÖZTÜRK Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve AraĢtırma Gen.Md. Daire BaĢkanı / Ministry of Youth and Sport, Head of General Directorate of Education, Culture and Research Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ Kongre Onursal BaĢkanı / Honorary Chairperson of the Congress Prof. Dr. Yunus SÖYLET Ġstanbul Üniversitesi Rektörü / Rector -Ġstanbul University DĠNLETĠ /CONCERT ġafak CEYHAN, Yan Flüt / Flute Dilay TEMĠZSOY, Keman / Violin Davetli KonuĢmacıların Sunuları / Guest-Keynote Speakers Prof. Dr. Linda DAVIS Doç. Dr. ġenel POYRAZLI Prof. Dr. Corrine GLESNE ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK Anı Yayıncılık Standı Ani Publishing Stand Eğitim Fakültesi Salon 2 / Faculty of Education Hall 2 Saat:15:00 Hour 15:00 Saat:16:10 Hour 16:10 ETKİNLİKLER / ACTIVITIES Ġmza Günü / Autograph Session Corrine Glesne 25 Nisan Cuma / 25 April Friday Prof. Dr. Hüseyin BaĢar Özel Oturumu / Prof. Dr. Hüseyin BaĢar Special Session Öğrencileri Hüseyin Başar ı anlatıyor / His students talking about Hüseyin Başar 25 Nisan Cuma /25 April Friday Gala Yemeği / Gala Dinner saat / hour 19:30 24 Nisan PerĢembe / 25 April Thursday ID: 612 POSTER BİLDİRİLER / POSTER PAPERS Grafik Tasarım Eğitimi AlmıĢ ÇalıĢanların, Baskı Teknikleri Konusundaki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi Meral Sezgin Önay, Seda Müftüoğlu ID: 359 Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığına YaklaĢımları Zeynep Çetinkaya Edizer 2

3 1. KAT SALON 3 1st FLOOR HALL 3 13:30 14:45 1. KAT SALON 1B 1st FLOOR HALL 1B 13:30 14:45 1. KAT SALON 1A 1st FLOOR HALL 1 A 13:30 14:45 ANA SALON MAIN HALL 13:30 14:45 1. GÜN - 1.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE/ THURSDAY (13:30-14:45) 1st. DAY 1st. SESSION: 24 April 2014 Thursday (13:30-14:45) BaĢkan / Moderator: Dr. Yıldız UZUNER ID: 56 ĠĢitme Engelli Yüksekokul Öğrencileri ile ĠĢ BaĢvuru Dosyası GeliĢtirme ÇalıĢmalarında Öğrenci GörüĢlerinin Ġncelenmesi Tamer Derican, Yıldız Uzuner ID: 436 Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Çocuk YetiĢtirme Kavramına ĠliĢkin Algıları: Metafor Analizi Örneği Ayça Köksal Konik ID: 183 Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Ailelerin Bakım Verme Yükü Ve Psikolojik Ġyi Olma Düzeylerinin Ġncelenmesi Hakan Sarıçam, Kadriye Akayıldız, Seda Turan, Hatice Merve Özaslan, Yavuz Erhan Kanpolat ID: 195 Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları, Kaygı ve Öz Duyarlık Düzeylerinin Belirlenerek ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Aydan Aydın ID: 243 Uzaktan Eğitim Yoluyla Üstün Zekâlı Çocukların Ebeveynlerine Farkındalık Eğitimi Marilena Z. LeananTaĢçılar, Melodi Özyaprak, Özgür Yılmaz BaĢkan / Moderator: Dr. Tuncay AKÇADAĞ ID: 68 Öğretmen Adaylarının Bireysel Değerler Yönetimi Hakkındaki GörüĢleri Celal GülĢen, Esra Seyratlı ID: 155 Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Duygusal Emekleri Ġle TükenmiĢlik Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki KürĢad Yılmaz, Yahya Altınkurt, Mustafa Güner, Bilal ġen ID: 412 Özerk Öğrenme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Aysel Deregözü ID: 608 Yardım Etmenin Yararları: Özgeciliğin Öznel Ġyi OluĢ ile ĠliĢkisinin Ġncelenmesi Adnan Kulaksızoğlu, Cemrenur Topuz ID: 341 Eğitim Yöneticilerinin EĢitlik Algısına ĠliĢkin Bir Çözümleme Gülay Aslan BaĢkan / Moderator: Dr. Ġrfan ERDOĞAN ID: 346 Öğretmenlerin Eğitim Ġnançları ile Mesleki Değerleri Arasındaki ĠliĢki Nihal Tunca, Senar Alkın ġahin, Aytunga Oğuz ID: 140 Okul Yöneticilerinin Yetenek Yönetimi Liderliği ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki ĠliĢki Tufan Aytaç ID: 54 Study The Relation Between Teacher s Motivation and Enthusiasm in Elt: A Descriptive Çiğdem Fidan, Yonca Özkan ID: 179 The Use Of Communicative Approach Ġn 9th Grade English Classes Of Two High Schools Ġn Buca, Ġzmir Ferdane Denkci AkkaĢ, Berna Çoker ID: 119 Revize Bloom Taksonomisinin Genel Yapısı: Gerekçeler Ve DeğiĢiklikler Ömer F. Tutkun, Zeynep DemirtaĢ, Duygu Gür Erdoğan, Serhat Arslan BaĢkan / Moderator: Dr. CoĢkun KÜÇÜKTEPE ID: 638 Biyoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kapsamında Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Becerileri Hakkındaki GörüĢleri Tuğba Taflı, Tahir Atıcı ID: 645 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Ġçi Değerlendirmeyi KavrayıĢları Kemal Ġzci, Metin ġardağ ID: 617 Maddenin Halleri ve Isı-Sıcaklık Konularında Geçerlik Ve Güvenirliği SağlanmıĢ Bir Kavram BaĢarı Testi GeliĢtirme Merve Hacımustafaoğlu, Fethiye Karslı ID: 450 Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumlarına Kavram DeğiĢim Metni ve Kavram Karikatürü Uygulamalarının Etkisinin Ġncelenmesi Çiğdem ġahin, Elif Bülbül, Ümmü Gülsüm Durukan ID: 135 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisine Yönelik Algıları ġendil Can ARA / BREAK 14:45 15:00 3

4 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 13:30 14:45 2.KAT SALON 4 2nd FLOOR HALL 4 13:30 14:45 2.KAT SALON 2B 2nd FLOOR HALL 2B 13:30 14:45 2. KAT SALON 2A 2nd FLOOR HALL 2A 13:30 14:45 1. GÜN - 1.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE (13:30-14:45) 1st. DAY 1st. SESSION: 24 April 2014 Thursday (13:30-14:45) BaĢkan / Moderator: Dr. Gelengül HAKTANIR ID: 597 Effects of Lack of Intellectual Property Rights and Licensing Awareness on Universities Opportunities: Case of Turkey Gamze Sart ID: 90 Türkiye de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları Süleyman Can, Alper Yorulmaz, Halil ÇokçalıĢkan, Özgecan Ağgül, Tuğba Çevik ID: 370 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarındaki Müzik Etkinliklerini Değerlendirmeleri Ilgım Kılıç, ġefika Ġzgi Topalak ID: 547 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Meraklılık Düzeyleri ile EleĢtirel DüĢünme Eğilimlerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Elif Nur Bozer, Nurcan Tekin, BüĢra Ergin ID: 321 Okul Öncesi Eğitimdeki ÇağdaĢ YaklaĢımlara ĠliĢkin Lisansüstü Tezlerin Ġncelenmesi BüĢra Ergin, Elif Yılmaz, Kezban Tepeli BaĢkan / Moderator: Dr. ġükrü ADA ID: 192 Designing an Elt Curriculum for Young Turkish Learners: Pedagogical Foundations, Practical Considerations, and Procedures Yasemin Kırkgöz, Servet Çelik, Arda Arıkan ID: 665 Plake'in Sınıfta Değerlendirmeye Yönelik Yedi Standardına Göre Öğretmen Adaylarının GörüĢler Yusuf Zorlu, Fulya Zorlu, Fatih Sezek ID: 205 Reasons for Learning Turkish in Poland: Assessment Of The Programs, Skills, Method and Materials Fatih Yılmaz ID: 465 Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Alanları Ġle Öğrencilerinin Akademik BaĢarıları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi NeĢe Dokumacı Sütçü, Kerem Sütçü, Ġlhami Bulut ID: 9 E-Öğrenmede Kavram Tabanlı TartıĢma Ortamının Tasarımı ve Etkililiği Erdi Okan Yılmaz, Halil Yurdugül BaĢkan / Moderator: Dr. Hüseyin BAġAR ID: 476 Sınıf Öğretmeni Yeterlikleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Gökçe Erten ID: 424 Okul Red Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik ÇalıĢması Ġsmail Seçer ID: 266 Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Hakkı KontaĢ, Mehmet Demir ID: 380 The Views of Academics Staff About Cloud Computing, Online Data Storage and Online Data Sharing Rahme Uygarer ID: 653 Eğitim Fakültelerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı Temel Topal, Sayım Aktay BaĢkan / Moderator: Dr. Aytunga OĞUZ ID: 197 Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Dönük Öz Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Esra Lüle Mert ID: 280 Çocuklarda Yaratıcılığın GeliĢimine ĠliĢkin Boylamsal Bir AraĢtırma GüneĢ Sali ID: 649 Ergenlerin Çevreye Yönelik Tutumları ve Empatik Eğilimlerinin Ġncelenmesi Aysel Köksal Akyol, Özlem Körükçü, GüneĢ Sali, Serpil Sarıaslan ID: 95 Lean Thinking in Education: Critical Discourse Analysis of Students, Teachers, Parents and Administers in a New Perspective Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu ID: 441 Seçim Kuramı ve Gerçeklik Terapisine Göre YapılandırılmıĢ Atılganlık Becerilerini GeliĢtirme Psikoeğitim Programının Psikolojik DanıĢman Adaylarının Atılganlık Düzeylerine Etkisi Levent Yaycı ARA / BREAK 14:45-15:00 4

5 1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3 15:00 16:15 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 15:00 16:15 1. KAT SALON 1A 1st FLOOR HALL 1 A 15:00 16:15 ANA SALON MAIN HALL 2.OTURUM / 2nd SESSION PERġEMBE/ THURSDAY 15:00 16:15 1. GÜN - 2.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE (15:00-16:15) 1st. DAY 2nd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (15:00-16:15) ÇALIġTAY / WORKSHOP Yapısal EĢitlik Modellemesi Neden ve Nasıl?/ Structural Equation Modelling Why and How? Doç. Dr. Eray ÇELĠK BaĢkan / Moderator: Dr. Erten GÖKÇE ID: 69 Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde TaĢra Yöneticilerinin Yetki Devrine Bölgesel Düzeyde HazırbulunuĢluk Düzeyleri Celal GülĢen ID: 226 Öğretmenlerin Mizah Tarzları Ġle Örgütsel Sinizme ĠliĢkin GörüĢleri Arasındaki ĠliĢki Yahya Altınkurt, KürĢad Yılmaz ID: 543 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimi Tecrübelerine Okul Deneyimi Dersinin Katkısının Ġncelenmesi Çiğdem ġahin, Özgür Barutçu ID: 461 Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Sevgisi Ġle Sınıf Yönetimi DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki Nihal Tunca ID: 464 Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Eğitim Ġnançları Ġle Öğrenme YaklaĢımları Arasındaki ĠliĢki Senar Alkın ġahin BaĢkan / Moderator: Dr. Levent YAYCI ID: 38 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Online Akran Değerlendirmenin Kullanımı: Facebook Örneği Mehmet Demir ID: 146 Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri ve Stratejik Planlamada KarĢılaĢılan Sorunlar Gani Arslan, Erdal Küçüker ID: 444 Öğretmen Adaylarının Kpss Alan Bilgisi Sınavına ĠliĢkin GörüĢleri Mehmet Demirkol, Özcan Ekici, Muharrem Talu, Abdurrahim Aydoğan ID: 457 Öğretmen Adaylarının Ölçme Aletleri ve Birimler Hakkındaki Bilgilerinin Enlemsel Olarak Ġncelenmesi Yasemin Hacıoğlu, Ümmü Gülsüm Durukan, Çiğdem ġahin ID: 157 Ġlköğretim Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin GörüĢleri ve Uygulamadaki Yeterlikleri NeĢe Güler, GülĢen TaĢdelen Teker, Gülden Kaya Uyanık, Süleyman Demir BaĢkan / Moderator: Dr. Pelin YALÇINOĞLU ID: 42 Üniversite Öğrencilerinin Fen Derslerini E-Öğrenme Yoluyla Öğrenme Tutumlarının Cinsiyetleri Açısından Ġncelenmesi N.Ġzzet Kurbanoğlu, Mithat Takunyacı, Doğukan ErcoĢkun ID: 2 Öğretmen Adaylarının Algoritmik Kimya Problemlerini Çözme Süreçlerinin Ġncelenmesine Yönelik Bir ÇalıĢma Naciye Elif Bilir, Fatma Gülay KırbaĢlar ID: 258 Öğretmen Adaylarının Kuantum Öğrenme YaklaĢımının Önemine Ve Uygulanabilirliğine ĠliĢkin GörüĢleri Simge Etyemez Demirboğa, Cavide Demirci ID: 522 Tam Gölge, GüneĢ Tutulması ve Ay Tutulması Konularında Bağlam Temelli Öğrenme YaklaĢımın Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi Kadriye Kara, Fethiye Karslı ID: 459 ZenginleĢtirilmiĢ Laboratuar Rehber Materyali Ġle Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini GeliĢtirmek Mümkün Müdür? Gaz Yasaları Örneği Fethiye Karslı, AlipaĢa Ayas ARA / BREAK 16:15 16:30 5

6 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 15:00 16:15 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 15:00 16:15 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 15:00 16:15 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 15:00 16:15 1. GÜN - 2.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE(15:00-16:15) 1st. DAY 2nd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (15:00-16:15) BaĢkan / Moderator: Dr. Arzu ÖZEN ID: 550 Okul Öncesi Eğitimine Yönelik 3 Boyutlu Eğitsel Animasyon GeliĢtirme Süreci F. Burcu Topu, Yüksel GöktaĢ ID: 89 Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel/Mekânsal KoĢullarının Çocukların Sosyal Yeterlilik Alanlarına Etkisi Süleyman Can, Alper Yorulmaz, Halil ÇokçalıĢkan, Ummuhan Çakır, Züleyha Fakıoğlu ID: 598 Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Becerileri Ġle Görsel-Motor GeliĢimleri Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi Derya Arslan, Zeynep KarataĢ, Ramazan Sağ ID: 390 Müzik Öğretmeni Adaylarının EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ilgım Kılıç, Tarkan Yazıcı, ġefika Ġzgi Topalak ID: 292 Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Müziksel ĠĢitme Yetenekleri (Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Levent Değirmencioğlu BaĢkan / Moderator: Dr. Serap EMĠR ID: 224 Topoloji Öğretiminde Kullanılabilecek Bir Webquest Örneği Seda Göktepe Körpeoğlu, Sevda Göktepe ID: 237 Ġlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yönelim Becerilerinin SOLO Modeli ile Ġncelenmesi Sevda Göktepe, Ahmet ġükrü Özdemir ID: 610 Beyin Temelli Öğretimin Üstün Zekalı Ve Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı ve EleĢtirel DüĢünme Becerilerine Etkisi Yavuz Yaman, Serap Emir ID: 339 The Development of the Math Creativity Scale SavaĢ Akgül, Nihat Gürel Kahveci ID: 24 Ġlköğretim 3. Sınıf Matematik Programının Stake in Uygunluk-Olasılık Modeline Göre Değerlendirilmesi Ebru Bakaç BaĢkan / Moderator: Dr. Elvan GÜNEL ID: 21 An Investigation of Technological, Pedagogical and Content Knowledge of High School Teachers ġirin Karadeniz, Sinem Vatanartıran ID: 46 Fatih Projesi Pilot Okul Uygulamaları Engin Bayra, Hakan Süzgün ID: 62 Teknolojinin Eğitime Entegrasyonunda Animasyon AyĢe Derya Kahraman ID: 67 BiliĢim Teknolojileri Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasının Öğrenci BaĢarısına Etkisi Müzeyyen Bulut Özek ID: 91 E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenme Süreci ve Öğrenme Ürünleri Arasındaki Bağıntının Ġncelenmesi Halil Yurdugül, Nihal Menzi BaĢkan / Moderator: Dr. ġakir ÇINKIR ID: 10 Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi: Yapısal EĢitlik Modeli Ġsmail Seçer ID: 30 Türkiye de Kan Davası, Ġntihar ve Cezaevi Vakalarının Okul Hayatındaki BaĢarısızlık Üzerindeki Etkileri Yusuf Arslan ID: 66 Farklı Programlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ve Mantıksal DüĢünme Becerilerinin Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Gökhan Aksu, Nermin Öner Koruklu ID: 74 Ortaokul Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeylerinin Yordayıcısı olarak Algılanan Sosyal Destek, Depresyon ve YaĢam Doyumu Hülya ġahin Baltacı, Zeynep KarataĢ ID: 517 Ġlkokul Öğrencilerinin Bireyler Arası Farklılıklara ĠliĢkin Algılarının Çizdikleri Resimler Aracılığıyla Ġncelenmesi Yücel Öksüz, Elif Güven ARA / BREAK 16:15 16:30 6

7 1. KAT SALON 3 1st FLOOR HALL 3 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 ANA SALON MAIN HALL 3.OTURUM / 3rd SESSION PERġEMBE/ THURSDAY 16:30 17:45 1. GÜN - 3.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE( 16:30-17:45) 1st. DAY 3 rd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (16:30-17:45) ÇALIġTAY / WORKSHOP Uluslararası Ġndeksli Dergilerde Makale Yayınlama Süreci / Article Publishing Process in Internationally Indexed Journals Doç. Dr. ġenel POYRAZLI BaĢkan / Moderator: Dr. KürĢad YILMAZ ID: 415 Okullarda Okul Yöneticilerinin Güçlendirici Lider DavranıĢları, Öğretmenlerin Örgütsel ÖzdeĢleĢmesi ve Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Aynur Bozkurt Bostancı, Ġbrahim H. Çankaya, Celal GülĢen ID: 355 Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Tutumlarının Düzeyleri Esra Özcan, Soner Polat ID: 656 Charter Schools in United States of America Murat AkkuĢ ID: 337 Eğitim Politikası Olarak Kıyafet Uygulamalarındaki DeğiĢiklere ĠliĢkin Yönetici ve Öğretmen GörüĢleri Fırat Kıyas Birel BaĢkan / Moderator: Dr. Mustafa GÜNDÜZ ID: 482 Öğretmen Adaylarının Bilimsel AraĢtırma Projesi GerçekleĢtirme Süreçlerinin Ġncelenmesi: Örnek Olay ÇalıĢması Mızrap Bulunuz, MenekĢe Seden Tapan Broutın, Nermin Bulunuz ID: 499 Öğrenci ve Öğretmen Özelliklerinin Tımss 2011 Fen Ve Matematik Performansına Etkilerinin Ġncelenmesi Özen Yıldırım, Safiye Bilican Demir ID: 637 Öğretmen Adaylarının Okuma Tutumlarının Değerlendirilmesi: Bir Ölçek GeliĢtirme ÇalıĢması Senem Seda ġahenk, Asude Balaban, Özlem Tezcan ID: 451 Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Zorunlu Eğitimde Uygulaması Ġle Ġlgili GörüĢlerinin Belirlenmesi Çiğdem ġahin, Fethiye Karslı ID: 193 A Survey On Teachers Perceptions of The New Elt Programme and Their Readiness to Apply This Programme Yasemin Kırkgöz, Mustafa YaĢar BaĢkan / Moderator: Dr. ġengül ANAGÜN ID: 128 Ġlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Nükleer Enerji Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlilik ÇalıĢması Halit KırıktaĢ, Mustafa Kahyaoğlu, Sinan Eslek, Teoman Kesercioğlu ID: 109 Doğa Kavramına ĠliĢkin Ġlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sahip Oldukları Metaforlar Mustafa Kahyaoğlu ID: 60 Ġlköğretim Öğrencilerinin Fen Dersi Kaygı Düzeyleri Ġle Tutumlarının ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Burhan Kağıtçı, N. Ġzzet Kurbanoğlu ID: 134 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının AraĢtırılması ġendil Can ID: 40 5e Öğrenme Döngüsü Modelinin 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine ĠliĢkin BaĢarı ve Tutuma Etkisi Kadir Kesgin, ġenol TaĢkara, H.Gamze Hastürk 7

8 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 3.OTURUM / 3rd SESSION 16:30 17:45 1. GÜN - 3.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE (16:30-17:45) 1st. DAY 3 rd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (16:30-17:45) BaĢkan / Moderator: Dr. Gökhan ARASTAMAN ID: 509 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Zihin Haritalama Tekniğine ĠliĢkin GörüĢleri Kaya Tuncer Çağlayan, Ayça Kartal, Özlem Özçakır Sümen, Cennet KarakuĢ ID: 291 Veri ĠĢleme Öğrenme Alanına ĠliĢkin Öğretim Programının Stufflebeam Modeline Göre Etkililiğinin Ġncelenmesi Dilek Beypınar, Erdoğan Köse ID: 303 Ġlköğretim 2.Kademe Teknoloji ve Tasarım Dersine ĠliĢkin Öğretmen, Öğrenci GörüĢleri ve Beklentileri (Batman Ġli Örneği) Sibel Cengizhan, AyĢe Karaoğlu ID: 313 Yansıtıcı DüĢünmeye Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı DüĢünme Becerilerine, EleĢtirel DüĢünme Becerilerine, Demokratik Tutumlarına Ve Akademik BaĢarılarına Etkisi Canses Tican, Mehmet TaĢpınar ID: 331 Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre Ġlköğretim Iı. Kademe Öğrencilerinin Etkin Katılım ve Yardım Ġsteme Durumları Hülya Güvenç, Canan Koç BaĢkan / Moderator: Dr. Cavide DEMĠRCĠ ID: 3 Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlık Öz-Yeterlik Düzeylerine Etki Eden Bazı Faktörlerin Ġncelenmesi Zeliha Özsoy GüneĢ, Fatma Gülay KırbaĢlar ID: 4 Programlı Öğretimin Ġlkelerine Göre Hazırlanan 4. Sınıf Kesirler Ünitesi Öğretim Yazılımının Bireysel Ve Grupla Öğretim Süreçlerinde Kullanımının Öğrencilerin BaĢarı Düzeyine Etkisi Özge Yiğit, Jale BintaĢ ID: 270 ĠĢitme Engelli Öğrencilere Uygulanan Dengeli Matematik Öğretim Modelinin Ġncelenmesi AyĢe Tanrıdiler, Yıldız Uzuner, Ümit Girgin ID: 173 Matematiksel Modelleme YaklaĢımı Ayla Arseven ID: 225 Dumlupınar Üniversitesi Besyo Öğrencilerinin Sayısal Yetkinlik Düzeylerinin Ġncelenmesi Baybars Recep Eynur BaĢkan / Moderator: Dr. IĢıl Kabakçı YURDAKUL ID: 121 AraĢtırma Öz Yeterliğinin Yordayıcıları Olarak Bilgisayara Yönelik Tutum ve EleĢtirel DüĢünme Hatice Odacı, Evren Erzen ID: 129 Web Destekli Eğitim Deneyiminin HemĢirelik Öğrencilerinin Ġnternet Kullanımı Ġle Web Tabanlı Eğitim Tutumlarına Etkisi Emine ġenyuva ID: 189 Ortaöğretim Öğrencilerinin Ġnternet Bağımlılığı Ve Akademik BaĢarıları Arasındaki ĠliĢki Yalın Kılıç Türel, Muhammet Toraman ID: 190 Özyönelimli Öğrenme Ġçin Web Arayüz Tasarım Özellikleri Mehmet Fırat, A. Nurhan ġakar, IĢıl Kabakçı Yurdakul ID: 200 Çevrimiçi ĠĢbirliği Uygulamaları: Google Dokümanlar Örneğinin Html Eğitimi Açısından Ġncelenmesi Fatma Gölpek Sarı, Nesrin Özdener BaĢkan / Moderator: Dr. Hülya ġahġn BALTACI ID: 83 Psiko-Eğitim Grubu Temelli Karar Verme Beceri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerine Etkisi Oğuzhan Çolakkadıoğlu, Billur Çelik ID: 85 Akademik Yönden BaĢarılı Üniversite Öğrencilerinin Aktif Dinleme Stratejilerinin Değerlendirilmesi Murat Canpolat, Sekvan Kuzu, Bilal Yıldırım, Sevilay Canpolat ID: 102 Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri, Benlik Saygıları, Yalnızlıkları ve Bunların Cinsiyet DeğiĢkeni Ġle ĠliĢkisi Üzerine Bir ÇalıĢma (Hakkari Ġli Örneği) Mukadder Baran, Medine Baran, Abdulkadir Maskan ID: 616 Yeni Matematik Öğretmenlerinin Lisans Eğitimleri Süreçlerine Yönelik KarĢılaĢtıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri Deniz KardeĢ Birinci, SavaĢ BaĢtürk ID: 579 Sınıf Öğretmeni Adaylarının OkuldıĢı Etkinlik Kavramına Yükledikleri Metaforların Ġncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği) Yücel Öksüz, Ceren Çevik 8

9 1. KAT SALON / 3 1st FLOOR HALL 3 09:00 10:10 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 09:00 10:10 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 09:00 10:10 ANA SALON MAIN HALL 09:00 10:10 2. GÜN - 1.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (09:00-10:10) 2nd. DAY 1 st. SESSION: 25 April 2014 Friday (09:00-10:10) BaĢkan / Moderator: Dr. Gelengül HAKTANIR ID: 249 Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Yalnızlık ve Umutsuzluk Durumlarının Ġncelenmesi Ender Durualp, Gül Kadan, Nazan Kaytez ID: 22 Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Süslemelerdeki BaĢarılarının Düzenli-Yarıdüzenli ve Düzensiz Süslemeler Bağlamında Ġncelenmesi Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz, Funda Aydın Güç, Gülbahar Tülek ID: 362 Normal GeliĢim Gösteren Çocuklara Otizmli KardeĢleriyle Oyun Etkinlikleri Sırasında Kullanacakları Sosyal EtkileĢim DavranıĢlarının Kazandırılması Arzu Özen ID: 377 ĠĢitme Engelli Gençlerin Mesleki Eğitiminde Sosyal Ağların Kullanımı: Facebook Örneği Sema Ünlüer, Zehranur Kaya, Güzin Karasu, Yıldız Uzuner ID: 488 Dezavantajlı Çocukların Velilerine Uygun Olarak Hazırlanan Aile Katılım Eğitimi: Veli ve Öğrenci Farkındalıkları ġükran UçuĢ BaĢkan / Moderator: Dr. Ruhi SARPKAYA ID: 106 Okul Öncesi Öğretmenlerinin TükenmiĢlik Düzeylerinin Ġncelenmesi Banu Tepe, Aynur Bütün Ayhan ID: 16 Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerinde Nezaketsizlik Olgusuna ĠliĢkin GörüĢleri Nihan Demirkasımoğlu, Gökhan Arastaman ID: 20 Öğretmen Atamalarında YaĢanan ÇeliĢki: Kaynak Alan DıĢında Ġstihdam Edilen Öğretmen Sorunu ġakir Çınkır, Gül Kurum ID: 25 Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Örneği H. Burçin Henden Solt ID: 32 An Examination of the Et 2020 and Democracy Education in Turkey RaĢit Çelik BaĢkan / Moderator: Dr. Füsun ALACAPINAR ID: 559 Ġlköğretim Okulu Öğrencilerinin BarıĢ Kavramına ĠliĢkin Sahip Oldukları Metaforlar Dilek Çapar, Ekber Tomul ID: 575 Türkiye de Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu ve YurtdıĢından Mesleki ve Teknik Eğitim Örnekleri Celal Karaca ID: 583 A Preliminary Assessment of the Change Recipients Perceptions of the Reform Initiative : has Anything Changed? M. Semih Summak, Mahmut Kalman ID: 584 Eğitimde Teknoloji Kullanımı ya da Teknolojinin Eğitimde Kullanımı: Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (Fatih) Projesine EleĢtirel Bir BakıĢ Hüseyin Yolcu, Aslan Bayram ID: 587 Eğitimde Liderlik Standartları Politikası na (IsIIc, 2008) Göre Ġlköğretim Okulu Müdürlerinin Durumları Tuncay Akçadağ, Engin Büyüköksüz BaĢkan / Moderator: Dr. ġükrü ADA ID: 493 Öğretmen Adaylarının Problem Kurma ÇalıĢmalarının Ġncelenmesi Emre Ev Çimen ID: 285 Disiplinler Arası AraĢtırmalara Yönelim: Sinirbilim Ve Eğitim Sefa Dündar ID: 343 KarĢılıklı ve Doğrudan Öğretim YaklaĢımlarının Özetleme Becerisine Etkisi. Ġzzet Görgen ID: 582 Öğretmen Adaylarının Okumaya Ġsteklenme Durumlarının Ġncelenmesi Zuhal Çeliktürk, Hakan Ülper ID: 503 Öğrencilerin Kavram Öğrenmeleri ve Fen Ve Teknolojiye Yönelik Tutumları Üzerinde Kavramsal DeğiĢim Stratejilerine Dayalı Uygulamaların Etkisi Güliz Aydın, Ali Günay Balım ARA / BREAK

10 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 09:00 10:10 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 09:00 10:10 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 09:00 10:10 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 09:00 10:10 2. GÜN - 1.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (09:00-10:10) 2nd. DAY 1 st. SESSION: 25 April 2014 Friday (09:00-10:10) BaĢkan / Moderator: Dr. Canani KAYGUSUZ ID: 43 Ġlkokul Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan GeçmiĢimi Öğreniyorum ve YaĢadığımız Yer Ünitelerinin EleĢtirel DüĢünme Standartları Doğrultusunda Ġncelenmesi Birsel Aybek, Serkan Aslan ID: 61 Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının YaĢam Doyumu ve TükenmiĢlik Düzeylerine Göre Ġncelenmesi Metehan Çelik ID: 162 EĢcinsel Yönelime Sahip Öğrencilerin Akranlarından Algıladıkları Zorbalık Ve Bu Zorbalıkla Ġlgili BaĢa Çıkmada Okul Psikolojik DanıĢmandan Algılanan Destek Ġle Ġlgili GörüĢlerin Ġncelenmesi Esra Ummak, Metehan Çelik, Ġsmail Sanberk ID: 13 Lise Öğrencilerinin Derse Katılım Düzeyi Ġle Okula KarĢı Tutumu Arasındaki ĠliĢki K. Funda Nayır ID: YaĢ Arası Çocuğu Olan Anne Babaların Çocukların Televizyon Ġzleme Durumuyla Ġlgili GörüĢleri Banu Özkan, Özgür Yılmaz BaĢkan / Moderator: Dr. ġengül ANAGÜN ID: 125 Fen Eğitimi Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Stillerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenleri Üzerine Etkisi Fatih Aydın ID: 382 Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fetemm) Eğitimine Medya Tasarım Süreçlerinin Entegrasyonu Engin Karahan, Sedef Canbazoğlu Bilici, Ayçin Ünal ID: 592 Probleme Dayalı Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci Ve ÜstbiliĢsel Farkındalıklarına Etkisi Meltem Kuvaç, IĢıl Koç ID: 576 Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Stratejik Bir Planlama Adem TaĢdemir, Tezcan Kartal, Menderes Ünal ID: 594 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerini Arttırmaya Yönelik Beklentileri Adem TaĢdemir, Tezcan Kartal BaĢkan / Moderator: Dr. Hüseyin BAġAR ID: 308 Çevrimiçi Alınan Ġzleme Testleri Ve Deneme Sınavlarının Öğretmen Adaylarının Akademik BaĢarılarını Yordama Düzeyi Harun Çiğdem, GülĢah BaĢol, Tuğba Kocadağ ID: 307 Yükseköğretimde Yeni Bir Paradigma: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Moocs) Sezan Sezgin ID: 432 BiliĢim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgilerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Vesile Gül BaĢer Gülsoy, Sezan Sezgin, Osman Erol ID: 387 A Further Explanation on TAM by Perceived Self-Regulation: A Path Analysis Study on E-Learning With Self- Regulated E-Tests GülĢah BaĢol ID: 498 Fosil Yakıtlar Konusuna Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin GeliĢtirilmesi Ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi Necla Dönmez Usta, ÜmmüGülsüm Durukan BaĢkan / Moderator: Dr. Osman TĠTREK ID: 149 Türk Polis Akademisi Kapsamlı GeliĢimsel Rehberlik Programı Politikası Serap Nazlı ID: 151 Polis Akademisi Kapsamlı GeliĢimsel Rehberlik Programı Tasarım Süreci Serap Nazlı ID: 167 Okul Yöneticilerinin Okul Psikolojik DanıĢmanların Rol Ve Görevlerine ĠliĢkin Algılarının Değerlendirilmesi Kasım KarataĢ, Ġsmet Kaya ID: 176 The Role of Basic Personality Traits and Attachment Styles in Predicting Homesickness Among First Year College Students Ferah Çekici, Zeynep Aydın Sünbül ID: 606 Meslek Liselerine Yöneticilerinin Yönetme Becerileri ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri Osman Titrek, Dilek Balcı Saygılı, Demet Zafer GüneĢ ve Gözde Sezen ARA / BREAK

11 1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3 10:20 11:30 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 10:20 11:30 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 10:20 11:30 ANA SALON MAIN HALL 10:20 11:30 2. GÜN - 2.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (10:20-11:30) 2nd. DAY 2nd. SESSION: 25 April 2014 Friday (10:20-11:30) BaĢkan / Moderator: Dr. Ayça Köksal KONĠK ID: 449 Üstün Zekalılar Öğretmenliği Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik Ġnançlarının Ve Bilimsel Tutumlarının Ġncelenmesi Sezen Camcı Erdoğan ID: 486 Ortaokul Matematik Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Matematikte Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrenci Özelliklerine Yönelik Algılarının Ġncelenmesi ġule Güçyeter ID: 86 Kosova daki ĠĢitme Engelli Öğrencilere Yönelik Mesleki Eğitim Programlarının Mevcut Durumu Zehranur Kaya, Cem Girgin, Yıldız Uzuner, Güzin Karasu, Sema Ünlüer, Meltem Özten Anay, AyĢe Tanrıdiler ID: 536 Bilim Sanat Merkezlerinde Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı (Afyonkarahisar Örneği) Münibe Gülle ID: 532 Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Matematik Performanslarına Olan Etkisi Seval Deniz Kılıç, Hüseyin Alkan BaĢkan / Moderator: Dr. Hasan COġKUN ID: 47 Kültürel Zeka Ġle Kültürel Liderlik DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki Süleyman Göksoy ID: 80 Öğrencilerin Karar Verme Stratejileri ve Umutsuzluk Durumlarına ĠliĢkin Algılarının Eğitim Yönetimi Bakımından Analizi Hüseyin Gül ID: 199 Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Zeynep Kızıl, Serap Nazlı ID: 207 Öğretmen Adaylarının Eğitim Ġnançları Ġle EleĢtirel DüĢünme Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki Ebru Oğuz, Fahriye Hayırsever, Defne Kaya ID: 108 Türk Eğitim Sistemi nde Doğru Yerden Doğru ġekilde Reforma BaĢlamak GülĢah Müjdeci BaĢkan / Moderator: Dr. Cavide DEMĠRCĠ ID: 591 Eğitim Hakkı Bağlamında Zihin Engelli Bireylere Eğitim Veren Öğretmenlerin TükenmiĢlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Tokat Ġli Örneği) Gani Aslan, Gülay Aslan ID: 526 Interpretations of Learner Autonomy by Turkish Instructors of English Oya Büyükyavuz ID: 600 Relations Between Organizational Trust And Shared Leadership Skills Of Teachers And School Managers Osman Titrek ID: 604 Teachers Evaluations on The Effectiveness of In-Service Training Activities H. Sezgi Saraç ID: 485 Eğitim Bilimleri Ve Öğretmen YetiĢtirme Alanlarında Yüksek lisans Programlarının Ġncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) Sedat AltındaĢ, Ġzzet Görgen BaĢkan / Moderator: Dr. Selahattin DĠLĠDÜZGÜN ID: 45 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Kimliğine ĠliĢkin GörüĢlerinin Metafor Analizi Yoluyla Ġncelenmesi AyĢegül Karabay ID: 53 Deneme Örneğinde Metin Yapısı Çözümleme Stratejileri Doğrultusunda Özetleme Becerisini GeliĢtirme ġükran Dilidüzgün, ġerife Genç ID: 105 Bilgilendirici Metinlerdeki YapılanıĢın Okuduğunu Anlamaya Etkisi Tuğba Çelik, Sercan DemirgüneĢ, Dilek Fidan ID: 648 Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Sözvarlığının ve Sıklık Dağılımının Ġncelenmesinde Cibakaya Dizin Programının Kullanılması Balina ile Mandalina Örneği Hatice Turhan, Erkan Çer ID: 130 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin EleĢtirel Okuma Becerilerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Abdulkerim Karadeniz ARA / BREAK

12 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 10:20 11:30 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 10:20 11:30 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 10:20 11:30 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 10:20 11:30 2. GÜN - 2.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (10:20-11:30) 2nd. DAY 2nd. SESSION: 25 April 2014 Friday (10:20-11:30) BaĢkan / Moderator: Dr. Halil YURDUGÜL ID: 23 Are Core Trigonometric Functions Well-Defined on Students Concept Images? Zülâl ġahin, Ayhan KürĢat ErbaĢ ID: 92 ġifreleme Etkinliğiyle Faktöriyel Ve Permütasyon Konusunun Öğretimi Ve Öğrenci BaĢarısına Etkisi Elif Bahadır, Ahmet ġükrü Özdemir ID: 281 Matematik Öğretmeni Adaylarının Ġspat Yapma Becerileri, Ġspat Yaparken YaĢadıkları Güçlükler Ve Bu Güçlüklerin Sebepleri Muhammet Doruk, Abdullah Kaplan ID: Sınıf Öğrencilerinin Zihinden Toplama ĠĢlem Becerilerinin GeliĢtirilmesi: Bir Uygulama ÇalıĢması Sare ġengül, Hande Gülbağcı Dede, Muhammed Çağrı GöktaĢ ID: 506 Zihin Engellilere Matematik Öğretimine Yönelik Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Materyallerin Ġncelenmesi Emre Ev Çimen, KürĢat Yenilmez BaĢkan / Moderator: Dr. Pelin YALÇINOĞLU ID: 297 Science Teachers as Esd Educators: Gap Analysis Güliz Karaarslan, Gaye Teksöz ID: 279 Farklı BranĢlardaki Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Ġncelenmesi: Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği Necla Dönmez Usta, Gonca Kasap ID: 215 Explaining Energy Conservation Behaviours by Fundamental Value Orientations, and Nature Relatedness Elvan ġahin, Ali Sağdıç, Hamide Ertepınar, Volkan Göksu ID: 240 Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Kavramlarını Hangi Kavramlarla ĠliĢkilendiriyorlar? Dilek Erduran Avcı, Tolga Akçay ID: 139 Seçmeli Matematik Uygulamaları Dersinin Matematik Kaygısına Etkisi Nazike Karagözoğlu BaĢkan / Moderator: Dr. Melek DEMĠREL ID: 14 Öğretmen Adaylarının 5 Öğrenme Döngüsünü Temele Alan Uygulamaları Canay Demirhan ĠĢcan, AyĢegül Bayraktar, Erten Gökçe ID: 421 ĠĢitme Engelliler Eğitiminde KarĢılaĢılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri: Erzurum Örneği Turgay Demirel, Yüksel GöktaĢ ID: 39 Cinsiyet DeğiĢkeninin Argümantasyon Ve Geleneksel Öğretim Metodlarının Kullanıldığı Sınıflardaki Öğrencilerin Fen Öğrenimine Olan Etkisinin Ġncelenmesi Ömer Acar ID: 63 FarklılaĢtırılmıĢ Öğretim Tasarımının Öğrencilerin BiliĢüstü Becerilerine Ve Matematik Akademik BaĢarılarına Etkisi Fatih TaĢ, Nur Sırmacı ID: 73 A Contrastive Study on Fl Teaching: American and Turkish Student Teachers Satisfaction and Attitudes Towards Teacher Education Programs, and Their Readiness in Language Teaching YeĢim Özek Kaloti BaĢkan / Moderator: Dr. Rengin ZEMBAT ID: 19 Zihin Haritalama Tekniği Ġle Geleneksel Öğrenme Yönteminin Kullanımının Öğrenenlerin Akademik BaĢarılarına, Tutumlarına Ve Kalıcılığa Etkisine ĠliĢkin Bir Meta-Analiz ÇalıĢması Veli Batdı ID: 79 Ġlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik Ġnançlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Nilgün Yenice, BarıĢ Özden, Ceyda Balcı ID: 254 Psikoloji Bölümü Öğrencileri, Mezunları Ve Öğretim Elemanlarının Bölümlerine Yönelik Olumlu ve Olumsuz Algıları Engin Arık, Tolga Yıldız ID: 315 Akran Arabuluculuk Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin KiĢiler Arası Sorunları Üzerindeki Etkisinin Ġncelenmesi Ahmet Bedel ID: 306 Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik DanıĢma Gereksinimleri Üzerine Bir ÇalıĢma: Mersin Üniversitesi Örneği Cem Ali Gizir ARA / BREAK

13 1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 ANA SALON MAIN HALL 3.OTURUM/ 3rd SESSION GÜN - 3.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (11: ) 2nd. DAY 3rd. SESSION: 25 April 2014 Friday (11: ) ÇALIġTAY / WORKSHOP Nicel Nitel AraĢtırma Yöntemlerinin Dayandığı Felsefi Temeller/ Underlying Philosophical Foundations of Qualitative and Quantitative Research Methods Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ BaĢkan / Moderator: Dr. Ebru OĞUZ ID: 113 ĠĢ Gücü Ve Öğrenci Hareketliliğinin KolaylaĢtırılmasında Avrupa Mesleki Eğitimde Kredi Transferi Sistemi: Bir Vaka Analizi AraĢtırması Turan Tolga Vuranok, Mustafa Özcan ID: 147 Teachers Job Satisfaction and Absenteeism Erkan Tabancalı, Esra Çakmak ID: 123 Ġlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin ĠletiĢim Doyumunun Ġncelenmesi Esin K. Köksal, Sıdıka Gizir ID: 142 Okulöncesi Öğretmenlerinin Algıladıkları Örgütsel Destek ve Adaletin, Örgütsel ÖzdeĢleĢme Aracılığıyla Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢlarına Etkisi Kamile Demir ID: 144 Yatılı Ġlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yalnızlık Düzeyleri Ġle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Öznur Tanrıseven, Sara Manafzadehtabriz, ġükrü Ada BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma ÖZMEN ID: 619 Eğitim Alanındaki yüksek öğretimde bölgesel farklılıklarını belirleyen etkenlerin çok boyutlu ekonometrik analizleri. Eğitim Fakültelerinin Türkiye deki konumunun ayrıntılı değerlendirmesi Erkan Abdülgaffar Ağaoğlu ID: 138 Önemi Almancanın Ġkinci Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Eğitsel Dil Kulesi Oyununun Hasan CoĢkun ID: 537 Fizik Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerinin Ġncelenmesi Selin Görmez, ġebnem Kandil Ġngeç ID: 379 Lise Öğrencilerinin Bilim Ġnsanı Ġmajları ve Bilimin Doğası Mitleri Gülseda Eyceyurt Türk, Ümmüye Nur Tüzün ID: 116 Program Değerlendirme ÇalıĢması Füsun Gülderen Alacapınar BaĢkan / Moderator: Dr. Elvan GÜNEL ID: 515 Gender and Urban-Rural Differences in Teacher Candidates Nature Relatedness Elvan ġahin, Ali Sağdıç, Hamide Ertepınar, Volkan Göksu ID: 172 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Etkinlik Uygulamalarının Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Ayten KiriĢ, Ahmet Durmaz ID: 296 Ortaöğretime GeçiĢ Sınavı Sosyal Bilgiler Soruları Ġle Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Murat Ekici, Önder Eryılmaz, Uğur Gezer, AyĢegül Pehlivan ID: 338 Sosyal Bilgiler Dersinde Küresel Eğitime ĠliĢkin Sınıf Öğretmenlerinin GörüĢleri Mahmut Bozkurt, ġefik YaĢar ID: 349 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin HoĢgörü Algısı Ve HoĢgörü Eğitimine BakıĢı Hatice Türe, Arife Figen Ersoy ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30 13

14 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 2. KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 3.OTURUM/ 3rd SESSION 11:40-12:50 2. GÜN - 3.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (11:40-12:50) 2nd. DAY 3rd. SESSION: 25 April 2014 Friday (11:40-12:50) BaĢkan / Moderator: Dr. Hasan AYDIN ID: 37 Primary School Students of 1980s Turkey: Remembering Their Teachers Mehmet Sağlam ID: 494 Sürece Dayalı Yazma YaklaĢımının Öğretmen Adaylarının Yazma Becerisine ve Yazma Kaygılarına Etkisi Abdullah Kaldırım, Ali Fuat Arıcı ID: 530 ġiir Eğitiminde Açık Yapıt Poetikası IĢığında Bir Uygulama Aydın Afacan ID: 546 Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejilerine ĠliĢkin ÜstbiliĢsel Farkındalıkları Ġle Okuduklarını Anlama Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin Belirlenmesi Ali Fuat Arıcı, Abdullah Kaldırım ID: 534 Classroom Observation As a Reflective Practice Tool to Enchance the Self- and Collaborative Inquiry of Efl Pre- Service Teachers As a Community of Practice Through Macro and Micro Windows: The Case of An Elt Methodology Course in a Blended Learning Enviroinment IĢıl Günseli Kaçar BaĢkan / Moderator: Dr. Sedef CANBAZOĞLU BĠLĠCĠ ID: 168 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvar EndiĢeleri Üzerine Örnek Olay Temelli Laboratuvar Uygulamalarının Etkililiği Gökhan Güven, Aylin Çam, Yusuf Sülün ID: 239 Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Günlüklerinde Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ĠliĢkisini Hangi Kazanımlarla ĠliĢkilendiriyor? Dilek Erduran Avcı, Tolga Akçay ID: 247 Bilim Tarihi Ve Felsefesi Öğretim Metodunun Fen Bilimlerine Yönelik Tutum ve Motivasyon Üzerine Etkisi Erdoğan Usta, Bekir Baran, Sedat Yazıcı ID: 1 Vücudumuzda Sistemler Ünitesinin Öğretiminde Aktif Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Akademik BaĢarısına ve Tutumuna Etkisi Burak Kiras, Behiye Akçay BaĢkan / Moderator: Dr. Melek DEMĠREL ID: 75 ĠĢbirlikli Öğrenmenin Farklı Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Öğrenme YaklaĢımlarına Etkisi Esma Çolak ID: 78 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına Yönelik ( YanlıĢ) KavramsallaĢtırmaları Sibel Duru ID: 84 ĠĢbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesine ĠliĢkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi Onur Boyacı, Ertuğrul Karahan, Gamze Hastürk ID: 391 Proje Tabanlı Öğrenme YaklaĢımının Ortaokul 6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ebru Ünitesinin Öğrenci BaĢarısına, Tutumuna ve Kalıcılığa Etkisi Ali Osman AlakuĢ, Ersin Alioğlu ID: 164 Ortaokul Düzeyinde Performans Görevi Uygulamaları Sürecinde Disiplinler Arası YaklaĢımın Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi Funda Aslan Yolcu BaĢkan / Moderator: Dr. Aslı TAYLI ID: 120 Üstün Yetenekli Öğrencilerin BiliĢötesi Becerilerinin Öz Yeterlik Algısına Etkisi: Yapısal EĢitlik Modellemesi Özkan Çikrıkci, Hatice Odacı ID: 208 Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Annelerin Algıladıklarını Annelik Stillerine ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi Esra Çalık Var, ġükran Kılıç, Hatice KumandaĢ ID: 209 Analysis Of Teachers Efficacy in Terms Of Some Variables: A Case Study Gizem Saygılı, Havva Sümeyra PektaĢ ID: 325 Psikolojik DanıĢman Eğitimini Yeniden Gözden Geçirmek: Kapsamlı Bir Süpervizyon Modeli Önerisi Tansu Mutlu Süral, Ali Eryılmaz ID: 497 Teknoloji Destekli Zihin ve Kavram Haritalamanın Öğrencilerin Fen Kavramlarını Yapılandırmaları Üzerindeki Etkileri Güliz Aydın ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30 14

15 1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 ANA SALON MAIN HALL 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 2. GÜN - 4.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (13:30-14:40) 2nd. DAY 4th. SESSION: 25 April 2014 Friday (13:30-14:40) ÇALIġTAY / WORKSHOP Sorularla Nitel AraĢtırma Yöntemi / Questions on Qualitative Research Methods Corrine GLESNE, Pelin YALÇINOĞLU, Elvan GÜNEL BaĢkan / Moderator: Dr. Kamile DEMĠR ID: 198 Sınıf Ġklimi Envanteri nin (Sie) Türkçe ye Uyarlanması Ali Serdar Sağkal, Zekavet Topçu Kabasakal, Abbas Türnüklü ID: 114 A European Credit Transfer System Applicatıon in Vocational Education and Training: Mutual Assessment of Electromechanic Technician Qualifications For Germany, Turkey And Italy Mustafa Özcan, Turan Tolga Vuranok, Claudia Ball, ID: 165 Ġl Eğitim Denetmenlerinin ĠĢ Yerinde Yalnızlıkları Ġle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki ĠliĢkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir ÇalıĢma Erkan Tabancalı, Mithat Korumaz ID: 169 Eğitim Örgütlerinde Kıyaslama (Benchmarking) Adnan Boyacı, Mehmet Fatih Karacabey, Mustafa Özdere ID: 367 Sınıf Ġçi Durum Belirleme Tekniklerine Dayalı Öğretimin Öğretim Ġlke Ve Yöntemleri Dersinde Öğrencilerin BaĢarıları Üzerindeki Etkilerinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Deneysel Bir ÇalıĢma Seval Eminoğlu Küçüktepe BaĢkan / Moderator: Dr. Eray ÇELĠK ID: 311 Examining The Alignment Of Turkish Science And Technology Curriculum Standards And High School Entrance Examination Emine Çil ID: 323 Lojistik Regresyon Analizi, Diskriminant Analizi Ve Roc Analizi Yöntemleri Ġle Farklı Ölçüt Türleri Ġle Elde Edilen Sınıflama Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması Çiğdem Reyhanlıoğlu Keçeoğlu, Nuri Doğan, Selahattin Gelbal ID: 351 Öz-Düzenlemeli Öğrenme Öğretmen Ġnanç Ölçeği`nin Dilsel EĢdeğerlik, Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması Ceyhun Ozan, Nilay Çelik, Remzi Y. Kıncal ID: 353 Türk Öğrencilerinin PISA 2009 Okuma Becerilerini Açıklayan DeğiĢkenlerin CHAID Analizi Ġle Belirlenmesi Asiye ġengül AvĢar, Ezel TavĢancıl ID: 118 Ġstatistiksel Yazılım Kullanımına ĠliĢkin Öğrenci Tutumları: Bir Yapısal EĢitlik Modeli Uygulaması Zeliha Kaygısız Ertuğ, Nuray Girginer, Veysel Yılmaz BaĢkan / Moderator: Dr. ġükran DĠLĠDÜZGÜN ID: 400 Türkçe Ve Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının EleĢtirel Okuma Düzeylerinin Ġncelenmesi Sadet Maltepe ID: 368 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretim Araçlarını Kullanma Düzeyleri Hülya Yazıcı Okuyan ID: 326 Çok Katmanlı Okuryazarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Berker Bulut, Hacer Ulu, Adnan Kan ID: 260 Kime Göre; Kim, Kimdir? (Kültürel ÇeĢitliliğe Yönelik Algılar: Hollanda Örneği) Banu Yaman ID: 64 KiĢisel Yazma Yönteminin Yazma Becerilerine Etkisi Tuğba Çelik ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30 15

16 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 4.OTURUM / 4th. SESSION 13:30 14:40 2. GÜN - 4.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (13:30-14:40) 2nd. DAY 4th. SESSION: 25 April 2014 Friday (13:30-14:40) BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma Gülay KIRBAġLAR ID: 175 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Dörtgenler Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi BileĢeninde Ġncelenmesi Elif Nur AkkaĢ, Elif Türnüklü ID: 578 Grafikler Üzerine Öğrenci DüĢünme Süreçlerine Dair Pedagojik Alan Bilgisi: Hizmet Ġçi Lise Matematik Öğretmenleri Ġle Bir Durum ÇalıĢması Zülal ġahin, Ümmügülsüm Cansu Kurt ID: 347 Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Matematiksel Ġspat Yapma Hakkındaki GörüĢlerinin Ġncelenmesi Furkan Özdemir, Abdullah Kaplan ID: 371 Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla ĠĢlemler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri KürĢat Yenilmez, Osman Bağdat ID: 378 Tımss 2011 Dördüncü Sınıf Matematik BaĢarı Testinin Kültürlerarası Ölçme DeğiĢmezliğinin Ġncelenmesi Betül Karakoç Alatlı, Cansu Ayan, Betül Polat, Gülçin Çırak BaĢkan / Moderator: Dr. Arif SARIÇOBAN ID: 596 The Impacts Of Strategic Talent Management Assessment On Improving Innovation Oriented Career Decision Gamze Sart ID: 561 Evaluation of the Production of the Intonation of Adverb Clauses With Time by Turkish English Teachers: A Demonstration by Computer Application Mehmet Demirezen ID: Yılları Arasında YetiĢkin Eğitimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Meta Değerlendirmesi Sevilay Çırak, Servet Demir ID: 479 Yabancı Dil Olarak Ġngilizcede Ġlgi Tümceciği Edinimi: Tek Dilli ve Ġki Dilli Öğrencilerin Edinim Sıralamarı Serhat Kurt ID: 512 Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının "Yabancı Dil Öğretmeni" Kavramına Yönelik Kullandıkları Metaforlar AyĢe Arslan ÇavuĢoğlu, Fatih TepebaĢılı BaĢkan / Moderator: Dr. Neriman ARAL ID: 136 Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Zihin Teorisi GeliĢimlerinin Ġncelenmesi Tuğba KontaĢ, Lale Cerrah Özsevgeç ID: 88 Is Undergraduate Tourism and Hospitality Management Education Sufficient Enough? A Case of North Cyprus Hale Özdoğaç Özgit ID: 614 DüĢünme ġapkaları Ġle Kavramları Öğreniyoruz AyĢegül Tural ID: 55 Perceptions of Prospective Teachers On Multicultural Teaching Competence Mehmet Kemal Aydın, Hasan Aydın ID: 275 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Bürokratik Özellikleri Ġle Öğretmenlerin ĠĢ Doyumları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Rengin Zembat, BüĢra ġahan, Dilan Bayındır, Elif Yılmaz, Hilal Ġlknur Tunçeli BaĢkan / Moderator: Dr. Serap NAZLI ID: 34 A Content Analysis Of News Reports of Violence Against Teachers Ġrem Kızılaslan, Ricardo Lozano ID: 372 Ġlköğretim Döneminde Çocuğu Olan ÇalıĢan Annelerin Annelik Rollü Hakkındaki GörüĢleri Ġle Çocuklarının Kabul Ret ve Kontrol Algıları ġerife Özbiler ID: 96 4.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Perihan ġara, Gülcihan Hasanoğlu ID: 335 Benliğin AyrımlaĢması Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri Ġçin Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması Erkan IĢık, Sabiha Bulduk ID: 369 Social Safeness and Internet Addiction Recep Uysal, Ahmet Akın, Nihan Çitemel, Ümran Akın ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30 16

17 1. KAT SALON 3/ 1st FLOOR HALL 3 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 ANA SALON MAIN HALL 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50 16:00 SAAT / 2. GÜN - 5.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (14:50-16:00) 2nd. DAY 5th. SESSION: 25 April 2014 Friday (14:50-16:00) ÇALIġTAY / WORKSHOP Sistematik Yöntemde Meta Analiz / Meta Analysis as Systematic Method Dr. Ali KIġ BaĢkan / Moderator: Dr. Tuncay AKÇADAĞ ID: 217 Türk Eğitim Sisteminde Nitelik: Engeller ve Öneriler Ertuğ Can ID: 220 Karar Vermeye Dayalı EleĢtirel DüĢünce GeliĢim Modeli Ahmet Aypay, Ufuk Uluçınar ID: 221 Lise Öğrencilerinin Medya Kavramına Yönelik Algılarının Belirlenmesi Ahmet Naci Çoklar, Hakkı Bağcı ID: 229 Öğretmenlerin BakıĢ Açısından Okul Yöneticilerinin Strateji ve Vizyon GeliĢtirme Yeterlilikleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Betül Balkar, Mahinur Gözde Kasurka ID: 230 The Impact of Emotional Intelligence Characteristics of Young People On Social Anxiety Level A. Esra Aslan, Nihan Kalkan, Gamze Alçekiç Yaman, Münevver BaĢman BaĢkan / Moderator: Dr. Nalan Kuru TURAġLI ID: 48 Ergenler Ġçin Sosyal DıĢlanma Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik Ve Güvenirliği Ahmet Akın, Rabia Doğan, Gözde Deniz Gönülalan, Rüveyda Atik, Tuğba ÇebiĢ, Umran Akın ID: 49 Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyum Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirliği Ahmet Akın, Gözde Deniz Gönülalan, Tuğba ÇebiĢ, Rüveyda Atik, Burcu Pezuk, Umran Akın ID: 52 Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması Habib Özgan, Ebru Külekçi ID: 82 Eğitim Fakültesi Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Eğitim Bilimleri Konu Alanlarına Göre Ġncelenmesi Hatice Beyza Sezer, Fatma Gözalan Çiçek, Mesut Baltacı, Mehmet KarakaĢ ID: 117 Sosyal Destek, Motivasyon ve Fen BaĢarısı Arasındaki ĠliĢkiler: Bir Yapısal EĢitlik Modellemesi Ġlker Cırık BaĢkan / Moderator: Dr. Mehmet DEMĠREZEN ID: 505 Ġngilizce Öğretmen Adaylarının Ġlköğretimdeki Öğretmenlik Uygulamasına Ve Ġngilizce Öğretimine ĠliĢkin Deneyim ve Gözlemleri Melek Demirel, Edibe Karagedik ID: 405 How to Use Proverbs In Foreign Language Education Metin YurtbaĢı ID: 395 The Use of Verbs in Written Productions of Turkish Learners of English Gülay Kıray, Seval Kömürcü ID: 340 Research Into Turkish Pre-Service English Teachers Intercultural Communicative Competence Arif Sarıçoban, Hüseyin Öz ID: 322 (De) Motivation In The Preparatory Language Classroom: EFL Learners And Teachers Voices Hatice Ç. Ayan, GülĢen M. Vefalı ARA/ BREAK 16:00-16:10 17

18 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 5.OTURUM / 5th SESSION 14:50-16:00 SAAT / 2. GÜN - 5.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (14: ) 2nd. DAY 5th. SESSION: 25 April 2014 Friday (14:50-16:00) BaĢkan / Moderator: Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL ID: 7 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Düzeyine Etki Eden DeğiĢkenlerin Ġncelenmesi Sibel Yoleri ID: 264 Ġlkokuma Yazma Öğretiminde Aylık Çocuklar Ġle Ġlgili YaĢanan Güçlüklere ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri Seher Bayat ID: 413 Öğreterek Öğrenme Yönteminin Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Düzeyine Etkisi Safiye Aslan ID: 185 YaĢama EĢit Fırsatlarda BaĢlamak Ġçin Bir ġans: Kırsalda Okul Öncesi Eğitimde OkullaĢma Oranı ve Kalite Arttırma ÇalıĢmaları Tuğba KontaĢ, Mehmet Azaklı ID: 233 Çokdilli Eğitimle YüzleĢmek: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çokdilli Eğitim Üzerine GörüĢ ve Tutumları ġeyda Deniz Tarım BaĢkan / Moderator: Dr. Ali ERSOY ID: 124 Program Evaluation of The Academic Writing Course at a Turkish Private University Serkan Uygun, Enisa Mede ID: 126 Purdue Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Yaratıcı DüĢünme Becerilerine Etkisi NeĢe Kutlu, Murat Gökdere ID: 419 Ġlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Yaptıkları Yönlendirmelerin Ġncelenmesi CoĢkun Küçüktepe, Aslıhan Ayyıldız Uğurlu ID: 514 Use of Integrated Curriculum Model (ICM) in Social Studies: Gifted and Talented Students Conceptions Nihat Gürel Kahveci, Özlem Atalay ID: 187 Ġlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersinde Kavram Haritası Kullanımının Öğrencilerin Matematiksel Güçleri Üzerindeki Etkisinin Ġncelenmesi Seçil Keskin Dinçer, Sertel Altun BaĢkan / Moderator: Dr. Filiz KABAPINAR ID: 540 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Koruyucu Sağlık Eğitimi Konularında Materyal GeliĢtirme ve Uygulama Sonuçları Ganime Aydın ID: 203 Sağlık Eğitiminde Video Kullanımına Yönelik Olarak Yapılan AraĢtırmalardaki Eğilimler: Dönemi Makalelerin Ġçerik Analizi Elif TaĢlıbeyaz, Melike Aydemir, Selçuk Karaman ID: 286 Multimedya Destekli Eğitimin HemĢirelik Eğitiminde Psikomotor Beceri GeliĢimi Üzerine Etkisi Derya Emre Yavuz, Gülten Okuroğlu, ġule Ecevit Alpar ID: 65 HemĢirelik Öğrencilerinde Problem Çözme Eğitiminin Problem Çözme Becerisi Ve Öz-Yeterlik Ġnancına Etkisi Gülsüm Ançel ID: 462 HemĢirelik Eğitiminde EleĢtirel DüĢünme Elif DirimeĢe, Erdem DirimeĢe BaĢkan / Moderator: Dr. Ġzzet GÖRGEN ID: 384 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Sahtekarlık Eğilim Düzeylerinin Ve Öz-Yeterlik Algılarının Diskriminant Analizi Ġle Belirlenmesi Esra Eminoğlu Özmercan ID: 385 Representation of Family Relationship in a Turkish TV Serial: Aramızda Kalsın Bahire Özad, Gülen Uygarer ID: 388 Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi Temel Eğitim Kademesinde, Sosyal Ve Duygusal Öğrenme Salih Sarpten, Mehmet Çağlar ID: YaĢ Aile Rehberliği Programının Ebeveynlerin Çocuk YetiĢtirme Tutumları Üzerindeki Etkisi Haktan Demircioğlu ID: 615 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Ġnanç Ölçeği Geçerlik Güvenirlik ÇalıĢması P. Tuğba ġeker, Fatma Alisinanoğlu ARA/ BREAK 16:00-16:10 18

19 1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 1. KAT SALON 1A / 1st FLOOR HALL 1 A 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 ANA SALON MAIN HALL 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 SAAT / 2. GÜN - 6.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (16:10-17:20) 2nd. DAY 6th. SESSION: 25 April 2014 Friday (16:10-17:20) ÇALIġTAY / WORKSHOP Nitel AraĢtırma Yönteminde Bilgisayar Kullanımı-NVIVO / Use of Computers in Qualitative Research Methods-NVIVO Yrd. Doç. Dr. Sema ÜNLÜER BaĢkan / Moderator: Dr. Seval Eminoğlu KÜÇÜKTEPE ID: 252 Eğitim Ve Ekonomik Büyümenin Uzun Dönem ĠliĢkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz Nadide Sevil Tülüce, Ġbrahim Doğan ID: 253 Türkiye Yükseköğretiminde Büyüme Sorunu: Psikoloji Bölümleri Örneği Engin Arık, Tolga Yıldız ID: 274 Ġlköğretim 1-2. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Sistemine Yönelik GörüĢleri Ġbrahim Habacı, Aysun ÇalıĢkan, Sanem Dilbaz, AyĢe Özge Küpeli ID: 655 Dijital Öykü Hazırlamanın Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerine Etkisi Tuğba Yanpar Yelken, Halil Erdem Çocuk, Gamze Yavuz Konokman, Volkan Lütfi Pan ID: 282 Öğretim Elemanlarının Akademik DıĢı Etkinliklere, Görevlere ve Uygulamalara ĠliĢkin GörüĢleri: Bir Durum ÇalıĢması Ġlhan Günbayı, Gamze Kasalak, Serdar Özçetin BaĢkan / Moderator: Dr. Serap EMĠR ID: 50 KiĢiler Arası Duygu Yönetimi Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirliği Ahmet Akın, Gözde Deniz Gönülalan, Oğuz Akkaya, Tuğba ÇebiĢ, Rabia Doğan, Burcu Pezuk ID: 397 Problem Kurma ÇalıĢmasının Çoktan Seçmeli Sorular Üzerinde Denenmesi ve Klasik Yöntem Ġle KarĢılaĢtırılması Elif Esra Arıkan, Hasan Ünal ID: 141 Detecting Dimensionalities of a Course With Respect to the Prerequisite Courses Using Multivariate Data Analysis Mehtap Ergüven, Cabir Ergüven ID: 468 Üniversiteye GiriĢ Sınavına Hazırlanırken Öğretmen Adaylarının Sosyal YaĢamlarının Etkilenme Durumu Hatice KumandaĢ, Ömer Kutlu, Özen Yıldırım ID: 158 Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi nin Çeviribilim Öğrenci Profili Açısından Değerlendirilmesi Lale Arslan Özcan, Pınar Güzelyürek Çelik BaĢkan / Moderator: Dr. GülĢah BAġOL ID: 299 Okul DıĢı Ortamlarda Fen Eğitimi: Diyaliz Merkezine Bir Teknik Gezi BüĢra Bakioğlu, Orhan Karamustafaoğlu ID: 301 Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Temel Astronomi Bilgi Düzeylerine Yönelik Bir AraĢtırma Merve TaĢcan, Ġbrahim Ünal, Sevilay Atmaca ID: 646 Ürün Dosyası Değerlendirmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Laboratuvarı BaĢarıları Üzerine Etkisi AyĢegül Aslan, Canan Cengiz, Faik Özgür KarataĢ ID: 328 Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin YetiĢtirilmesinde Alternatif Bir Ders Programının GeliĢtirilmesi Cengiz Özyürek, Seher Bayat ID: 332 Ġlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Azot Döngüsü Konusu Ġle Ġlgili Kavram Yanılgılarını Gidermede React Modelinin Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma M. Said Doğru, Hülya Demircioğlu, Arzu Saka, Lale Cerrah Özsevgeç ARA / BREAK 17:20-17:30 19

20 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 / FACULTY OF EDUCATION HALL 1 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL 2B 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR HALL 2A 6.OTURUM / 6th SESSION 16:10 17:20 SAAT / 2. GÜN - 6.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (16:10-17:20) 2nd. DAY 6th. SESSION: 25 April 2014 Friday (16:10-17:20) BaĢkan / Moderator: Dr. Neriman ARAL ID: 251 Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin BakıĢ Açısından Okul Ġkliminin Eğitim Öğretim Hizmetlerine Yansıması Abdulhamit Karademir, Meral Ören ID: 263 Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Öz Yeterlilik ve Öfke Düzeylerinin Ġncelenmesi Gülden Uyanık Balat, Türker Sezer, Hilal Ġlknur Tunçeli ID: YaĢ Çocukların Reklam Ġzleme Tercihleri: En Sevdiğim Reklam Müge Yurtsever Kılıçgün ID: YaĢ Grubu Çocukların Annelerinin ve Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Düzeyleri Ġle Çocukların Sosyal Duygusal Uyum ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi Nalan Kuru TuraĢlı ID: 402 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Anasınıflarına Devam Eden Çocukların Okul Bahçesinde Görmek Ġstedikleri Fiziksel Alan Özellikleri Ve Materyaller Zeynep Kılıç, Gelengül Haktanır BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma Gülay KIRBAġLAR ID: 333 Okul Müdürlerinin Ve Fizik Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Ve Yeni Fizik Öğretim Programı Ġçerisindeki Laboratuvar Uygulamalarının Kullanımına Yönelik GörüĢleri IĢıl Aykutlu, Sevim Bezen, Celal Bayrak ID: 344 Atom Kavramının Öğretim Programları ve Ders Kitaplarındaki Yeri Serkan Ekinci, Ahmet Ġlhan ġen ID: 360 Preservice Teachers Scientific Epistemological Views: Comparison of Science and Social Science Departments Behiye Bezir Akçay, Seda Usta ID: 535 Fizik Gözüyle Biyoloji: Bitkilerde TaĢıma Gökhan Güven, GüneĢ Keskin, Melek Altıparmak KarakuĢ ID: 410 Tek Boyutta Hareket Konusunda Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinden BroĢür Hazırlamanın Uygulanmasının Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Akademik BaĢarısına ve Kalıcılığa Etkisi GülĢen Koçak, Asiye Pınar Köksal, Sabriye Seven BaĢkan / Moderator: Dr. Ali Osman ALAKUġ ID: 107 Exploring the Effect of Teacher Training Programs on Prospective-Teachers Affective Characteristics According to the Perspectives of Instructors Pervin Oya Taneri ID: 541 Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyen Sınıf Ġçi DavranıĢlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Devrim YaĢar AktaĢ, Meral Cansız AktaĢ ID: 231 Çocuklar Ġçin Mimari Tasarım Öğretim Programı: Türk Kültürüne Uyarlanması Ve Etkililiğinin Analiz Edilmesi Göksu Gözen ID: 612 Grafik Tasarım Eğitimi AlmıĢ ÇalıĢanların, Baskı Teknikleri Konusundaki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi Meral Sezgin Önay, Seda Müftüoğlu ID: 660 GeliĢtirilen FarklılaĢtırma YaklaĢımının Üstün Zekalı ve Üstün Zekalı Olmayan Öğrencilerin BaĢarıları Üzerindeki Etkisi Esra AltintaĢ, Ahmet ġ. Özdemir BaĢkan / Moderator: Dr. Ayla OKTAY ID: 491 Duygusal Zekânın Öğrencilerin Demografik Özelliklerine ve Akademik BaĢarılarına Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma Ergül Söylemezoğlu, Ömer Tuğsal Doruk, Bahar Yazgan Gülseren ID: 500 Üniversite Öğrencilerinin Öznel Ġyi OluĢ, Üniversiteye Uyum, Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin Kariyer Karar Düzeylerine Göre Ġncelenmes Erkan IĢık ID: 520 Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Gerçek YaĢam Problemleri Ġle Yeterliklerinin Belirlenmesi Mehmet Ali Kandemir, ġebnem Özenç ID: 524 Türk Üniversite Örnekleminde Yüksek YaĢam Doyumunun Ġlintili Olduğu YaĢam Değerleri Aslı Taylı ID: 545 Eğitim ve Bilgi Hizmetlerinde Kurumsal Kimliğin ÇalıĢan Bağlılığı ve Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisi Duygu Çubuk, Tuna Uslu ARA / BREAK 17:20-17:30 20

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015 CONGRESS PROGRAM 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April 2015 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey In honor of Prof. Dr. Ozcan Demirel

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

PROGRAM & ABSTRACTS. www.iconte.org. 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015

PROGRAM & ABSTRACTS. www.iconte.org. 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015 24-26 April, 2015 In honor of Prof. Dr. Özcan Demirel in his 55 th year of service in education Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey PROGRAM & ABSTRACTS www.iconte.org

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org FOREWORD We would like

Detaylı

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 CONFERENCE PROGRAM KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS 1 Tüm Hakları Saklıdır Siyasal Kitabevi, Nisan, 2011 Bu kitabın basım,

Detaylı

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS ERPA 2015 International Congress on Education Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors ERPA International Congresses

Detaylı

TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI :

TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI : TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ 1997-98 YAZ YARIYILI : 19- Mehmet Refik Doç.M.Cahit ATASOY Dünden Bugüne Rebab ve Yeniden KAYA Ele Alınması SANAT

Detaylı

ERPA 2014. International Congresses on Education. İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul Turkey BOOK OF ABSTRACTS

ERPA 2014. International Congresses on Education. İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul Turkey BOOK OF ABSTRACTS ERPA 2014 International Congresses on Education İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul BOOK OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors. ERPA 2014 INTERNATİONAL

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin

Detaylı

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Mayıs 2014. Cilt 3 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2014. Cilt 3 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2014 Cilt 3 Sayı 2 http://www.jret.org Mayıs 2014 Cilt 3 Sayı 2 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS

2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 07-09 November 2013 Porto Bello Hotel Resort& SPA Akdeniz Bulvari 1. Sk. Konyaaltı, Antalya - Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACT FOREWORD

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü FORUM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Feyzi ULUĞ DÜZENLEME KURULU EŞ BAŞKANLARI Adem ÇİLEK Prof.

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION B ÜE F A D B A R T I NÜNİ V E R S İ T E S İ E Ğİ T İ MF A K ÜL T E S İ DE R Gİ S İ Ul u s l a r a r a s ı Ha k e ml i De r g i -AYRIBASI MDr.H.TuğbaÖZTÜRK Kür esel l eşmeveağtopl uml ar ıodağı ndabi l

Detaylı