Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : 26285 (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1"

Transkript

1 Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : Resmi Gazete 23 Mart 2006 Perşembe - Sayı : 26117(5. madde ve Ek-1 değişti) Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1 değişti) Resmi Gazete 19 Ocak 2007 Pazar - Sayı : (5. maddenin 2. bendi ve Ek-1 değişti.) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/ ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; 08/09/2002 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Madde 4 de tanımlanan "Teknik Şartnameler" in yayımlanma ve iptaline ilişkin hususları açıklığa kavuşturmaktır. Kapsam Madde 2 Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, CE işaretinin malzemelere iliştirilmesini temin edecek Teknik Şartnameleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır. Genel Esaslar Madde 4 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında ortaya konan, Teknik Şartnamelerin yayımlanma esasları Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bunun dışında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 6, fıkra 4/c de belirtilen "ulusal düzeydeki standartlar" ile tüm Teknik Şartnamelerin iptaline ilişkin hususlar ve Yönetmelik Madde 6 da ortaya konan CE işaretinden muaf olarak, CE işareti taşımasına gerek olmadan piyasaya sürülebilen yapı malzemelerine ilişkin uygulamalar bu Tebliğ ile ortaya konmaktadır. İKİNCİ BÖLÜM Standartların Yayımlanması Uyumlaştırılmış Standartların Yayımlanması Madde 5 AB Resmi Gazetesinde yayımlanan ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, CE işareti taşımasının zorunlu kılındığı tarihleri içeren listeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmî Gazete de yayımlanır.

2 13/12/2006 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (Official Journal) C serisi 304 numara altında yayımlanan ve bugüne kadarki tüm uyumlaştırılmış standartların durumunu ortaya koyan liste esas alınmak üzere, TSE nin 26/12/2006 tarihine kadar yürürlüğe koyduklarının listesi, çalışmaları henüz TSE tarafından sonuçlandırılmamış olanlar da dahil olarak bu Tebliğ eki EK-1 de yayımlanmaktadır Ulusal Düzeydeki Standartların Yayımlanması Madde 6 Yönetmelik Madde 6 da, uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumda, temel gerekleri karşılayacak şekilde hazırlanan ulusal düzeydeki standartların AB Komisyonuna iletileceği ve Komisyon tarafından söz konusu standardın "uygunluğun ön kabulü"nden faydalanıp faydalanamayacağının Yapı Daimi Komitesi nin görüşü doğrultusunda üye ülkelere bildirileceği ve AB Resmî Gazetesi nde yayımlanacağı belirtilmiştir. Buna göre, AB Resmî Gazetesi nde yayımlanan ulusal standartlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de yayımlanacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teknik Şartnamelerin İptal Edilmesi Uyumlaştırılmış Standartlar ve Avrupa Teknik Onaylarının İptali Madde 7 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yönetmelik Madde 6 da anılan uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onay larının ya da bunların oluşturulması için AB Komisyonu tarafından verilen talimatların, Yönetmelik Madde 5 ve 6 nın hükümlerini karşılamakta yetersiz olduğu kanısındaysa; bu görüşünü AB Komisyonu na iletir. AB Komisyonu görüşünü gerekçesi ile birlikte Yapı Daimi Komitesi ne iletir. Yapı Daimi Komitesi nden gelen görüş doğrultusunda AB Komisyonu, söz konusu standart ve onayların yürürlükten kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusunu Üye Ülkelere bildirir. Ulusal Düzeydeki Standartların İptali Madde 8 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bir standardın, Yönetmelik Madde 5 ve 6 daki "uygunluğun ön kabulü"nden yararlanma şartlarını artık taşımadığı fikrinde ise, standart iptal teklifini AB Komisyonu na bildirir. Komisyon, Yapı Daimi Komitesi nin görüşü doğrultusunda, söz konusu standardın "uygunluğun ön kabulü"nden faydalanmaya devam edip etmeyeceğini üye ülkelere bildirir ve etmeyecekse, AB Resmî Gazetesi nde yayımlanan standart numarasını geri çeker. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CE İşareti Taşımadan Piyasaya Arz Edilebilecek Yapı Malzemeleri Madde 9 AB Komisyonu, Yapı Daimi Komitesi nin görüşünden faydalanarak sağlık ve emniyet açısından büyük öneme haiz olmayan malzemeleri liste halinde hazırlayarak düzenli aralıklarla revizyondan geçirecektir. Bu tür malzemelerin piyasaya arz edilebilmesi için üreticinin yerleşik teknolojik kurallara uygun olarak

3 yaptığı uygunluk beyanı yeterli olacaktır. Söz konusu yapı malzemeleri CE işareti taşımayacaktır. Bu yapı malzemelerinin listesi için, AB Resmî Gazetesin de yayımlanma zorunluluğu yoktur. Bu amaçla, AB Komisyonu, internet sitesi gibi diğer duyuru olanaklarından faydalanmaktadır. Bakanlık da, eş değerde bir duyurma yöntemi ile bu listeyi duyuracaktır. BEŞİNCİ BÖLÜM Geçici Madde, Yürürlük ve Yürütme Geçici Madde 1 Yönetmelik ile belirlenen bir geçiş sürecinin başlatılması halinde, bu sürecin bitimine kadar Ek-1 deki uyulması zorunlu olan standartlar ve Madde-5 de belirtildiği gibi tebliğ ile yayımlanacak olan yeni standartlar Yönetmeliğin uygulanması için zorunlu olacaktır. Geçiş süreci boyunca Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) hükümlerine uymayı tercih eden üreticiler Ek-1 deki Standartlara; Yönetmeliğin yürürlüğünden önce geçerli olan hükümlere uymayı tercih eden üreticiler ise halihazırda yürürlükte olan standartlara göre üretim yapabileceklerdir. Yürürlük Madde 10 Bu Tebliğ, tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 11 Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

4 Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR[1] ÜRLÜKTE N TS ADI TS hen Yürürlük STANDART STANDART ADI NUMARASI TARİHİ TARİHİ[2] RANS ARASI N EN 40-4: 2005 Lighting columns Part N 40-5 Aydınlatma direkleri - Bölüm 5: Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar - EN 40-4:2005 /AC:2006 hen 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns EN 40-5:2002 Lighting columns Part 5: Requirements for steel lighting columns EŞ VARLIK DÖNEMİ BAŞ N 40-6 Aydınlatma direkleri EN 40-6:2002 Lighting columns Part Bölüm 6: Alüminyum 6: Requirements for aydınlatma direkleri için aluminium lighting gerekli şartlar columns N 40-7 Aydınlatma direkleri EN 40-7:2002 Lighting columns Part Bölüm 7: Elyaf takviyeli 7: Requirements for fibre polimer kompozit reinforced polymer aydınlatma direkleri için composite lighting gerekli şartlar columns N 54-3 Yangın algılama ve EN 54-3:2001 Fire detection and fire yangın alârm sistemleri EN 54-3:2001 alarm systems Part 3: Bölüm 3 : Yangın Fire alarm devices alârm cihazları Ses /A1:2002 Sounders cihazları N 54-3/A EN 54-3: /A2:2006 N 54-4 Otomatik Yangın EN 54-4:1997 Fire detection and fire N 54-4 / Algılayıcıların EN 54-4:1997 alarm systems Part 4: (Detektörlerin) Power supply equipment Bileşenleri Kısım 4: Güç /A1:2002 kaynakları - EN 54-4: /A2:2006 N 54-4 / EN 54-4:

5 N 54-5 Yangın algılama ve /AC:1999 EN 54-5:2000 Fire detection and fire yangın alârm sistemleri EN 54-5:2000 alarm systems Part 5: Bölüm 5: Isı Heat detectors Point dedektörleri Nokta /A1:2002 detectors dedektörler N 54-7 Yangın algılama ve EN 54-7:2000 Fire detection and fire alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar Saçılan ışık, geçen ışık EN 54-7:2000 /A1:2002 alarm systems Part 7: Smoke detectors Point detectors using scattered veya iyonlaşma ile light, transmitted light or çalışan nokta - EN 54-7:2000 ionization dedektörler /A2: N Yangın algılama ve EN 54-10:2002 Fire detection and fire N 54-1 yangın alârm sistemleri EN 54-10:2002 /A1: Bölüm 10: Alev dedektörleri Nokta dedektörler alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors N Yangın algılama ve EN 54-11:2001 Fire detection and fire N 54- yangın alârm sistemleri EN 54-11:2001 alarm systems - Part 11: Bölüm 11: Elle /A1:2005 Manual call points çalıştırılan alârm cihazları N Yangın algılama ve EN 54-12:2002 Fire detection and fire yangın alârm sistemleri Bölüm 12: Duman dedektörleri Optik ışın demetiyle çalışan hat alarm systems Part 12: Smoke detectors Line detectors using an optical light beam dedektörleri N EN 54-17:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators N EN 54-18:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices EN 54-20:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors N EN 54-21:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment N 179 Bina donanımları Açma kolu veya itme plâkasıyla çalışan acil çıkış tertibatları EN 179:1997 Building hardware Emergency exit devices EN 179:1997 operated by a lever handle or push pad /A1:

6 Kurallar ve deney EN 179:1997/ Requirements and test metotları methods A1:2001/AC:2002 N Çimento- Bölüm 1: EN 197-1:2000 Cement Part 1: N Genel Çimentolar EN 197-1:2000 Composition, Bileşim, Özellikler ve specifications and Uygunluk Kriterleri /A1:2004 conformity criteria for common cements N Çimento - Yüksek fırın EN 197-4:2004 Cement Part 4: cürufu katkılı - Düşük erken dayanımlı - Bölüm Composition, specifications and 4: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri conformity criteria for low early strength blastfurnace cements N Vitrifiye borular, EN :2005 Vitrified clay pipes and bağlantı parçaları ve fittings and pipe joints for birleştirme elemanları- drains and sewers Part Kilden- Drenaj ve 10: Performance kanalizasyon için- requirements Bölüm 10: Performans gerekleri N Çimento - Kâgirde EN 413-1:2004 Masonry cement Part 1: kullanım için - Bölüm 1: Composition, Bileşim, özellikler ve specifications and uygunluk kriterleri conformity criteria N Dekoratif Lamine EN 438-7:2005 High-pressure decorative Levhalar- (HPL)- Yüksek laminates (HPL) Sheets Basınçta Sıkıştırılmış- based on thermosetting Termoset Reçine Esaslı resins (Usually called Bölüm 7: İç ve dış Laminates) Part 7: duvarlarla tavanın son Compact laminate and işlemleri için kullanılan kompozit paneller (HPL) HPL composite panels for internal and external wall ve sıkıştırılmış and ceiling finishes laminatlar N Radyatörler ve EN 442-1:1995 Radiators and convectors Konvektörler-Bölüm Part 1: Technical 1:Teknik Özellikler ve specifications and N 442- Kurallar requirements N EN 442-1: /A1:2003 N Uçucu kül Betonda EN 450-1:2005 Fly ash for concrete kullanım için Bölüm 1: Part 1: Definition, Tarifler, özellikler ve specifications and uygunluk kriteri conformity criteria N Yapı kireci - Bölüm 1: EN 459-1:2001 Building lime Part 1: Tarifler, özellikler ve Definitions, specifications uygunluk kriterleri and conformity criteria

7 N 490 Beton Çatı Kiremitleri ve EN 490:2004 Concrete roofing tiles and Özel Parçaları- fittings for roof covering Özellikler and wall cladding Product specifications N 492 Elyaflı Çimento Düz EN 492:2004 Fibre-cement slates and Levhalar ve Özel fittings Product N 492/A EN 492:2004 Parçalar-Çatı Kaplaması specification and test İçin-Mamul Özellikleri ve methods Deney Metotları /A1: EN 492: /A2:2006 N 494 Elyaflı Çimento Oluklu EN 494:2004 Fibre-cement profiled Levhalar ve Özel sheets and fittings Parçalar-Çatı Kaplaması N 494/A1 İçin-Mamul Özellikleri ve EN 494:2004 Deney Metotları /A1:2005 Product specification and test methods EN 494: /A2:2006 N 516 Çatılar İçin Hazır Aksesuarlar-Çatı Ulaşım Tesisleri-Yürüme Yolu, Geniş ve Dar Basamaklar N 517 Çatılar İçin Hazır Aksesuarlar-Çatı Emniyet Kancaları EN 516:2006 Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and steps EN 517:2006 Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks N 520 Alçı levhalar - Tarifler, EN 520:2004 Gypsum plasterboards gerekler ve deney Definitions, requirements metotları - and test methods N 523 Çelik şerit kılıflar EN 523:2003 Steel strip sheaths for Öngerilmeli donatılar prestressing tendons için - Terimler, Terminology, özellikler, kalite kontrol requirements, quality control - - EN 534:2006 Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods N 544 Bitümlü Levhalar- Mineral ve/veya Sentetik Takviyeli N Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 9 : Uygunluk değerlendirmesi / EN 544:2005 Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods EN 572-9:2004 Glass in building Basic soda lime silicate glass products Part 9: Evaluation conformity/product standard of

8 Mamul standardı N Borular - Elyaflı EN 588-2:2001 Fibre cement pipes for çimentodan imal edilmiş drains and sewers Part - Drenaj ve kanalizasyon 2: Manholes and için - Bölüm 2: Muayene inspection chambers bacaları ve muayene odaları N Sabit yangın söndürme EN 671-1:2001 Fixed firefighting systems sistemleri Hortum Hose systems Part sistemleri Bölüm 1: 1: Hose reels with semirigid EN 671-Yarı sert hortumlu EN 671-1:2001 hose hortum makaraları /AC:2002 N Sabit yangın söndürme EN 671-2:2001 Fixed firefighting systems EN 671-sistemleri Hortum EN 671-2:2001 Hose systems Part sistemleri Bölüm 2: Yassı hortumlu hortum sistemleri /A1:2004 2: Hose systems with layflat hose N Elâstomerik Contalar-Su ve Drenaj Uygulamalarında N Kullanılan- Malzeme Özellikleri- Bölüm 1: Lastik EN 681-1:1996 Elastomeric seals EN 681-1:1996 Materials requirements for /A1:1998 pipe joint seals used in water and drainage applications Part 1: Vulcanized rubber EN 681-1:1996 /A2:2002 N Elastomerik Contalar Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 2: Termoplastik Elastomerler N Elastomerik Contalar- Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 3: Gözenekli Lastik Malzemeler N Elastomerik Contalar- Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 4: Dökme Poliüretan Sızdırmazlık Elemanları EN 681-2:2000 Elastomeric Seals EN 681-2:2000 Materials requirements for /A1:2002 pipe joint seals used in water and drainage applications Part 2: Thermoplastic elastomers EN 681-3:2000 Elastomeric seals EN 681-3:2000 Materials requirements for /A1:2002 pipe joint seals used in water and drainage applications Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber EN 681-4:2000 Elastomeric seals EN 681-4:2000 Materials requirements for /A1:2002 pipe joint seals used in water and drainage applications Part 4: Cast polyurethane sealing elements

9 N Kâgir birimler Özellikler - Bölüm 1: Kil kâgir birimler (Tuğlalar) 08 EN 2 N 682 Elastomerik Contalar EN 682:2002 Elastomeric Seals Gaz ve Hidrokarbon Materials requirements for Sıvıların Taşınmasında seals used in pipes and Kullanılan Boru ve fittings carrying gas and Ekleme Parçaları hydrocarbon fluids Contalarının Malzeme Özellikleri Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 2: Kireç Kumtaşı Kagir Birimler EN 771-1:2003 Specification for masonry ( ) units Part 1: Clay masonry units EN 771-1: /A1:2005 EN 771-2:2003 Specification for EN ( ) masonry units Part 2: :2000[4] EN 771-2:2003 Calcium silicate /A1:2005 masonry units EN 771-3:2003 Specification for masonry ( ) N Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 3: units Part 3: Aggregate Beton Kagir Birimler concrete masonry units (yoğun ve hafif agregalı ) EN :2003 /A1:2005 (Dense and light-weight aggregates) N Kâgir birimler - EN 771-4:2003 Specification for masonry ( ) Özellikler - Bölüm 4: units Part 4: Autoclaved Gazbeton kâgir birimler aerated concrete masonry EN 771-4:2003 units /A1:2005 N Kargir Birimler EN 771-5:2003 Specification for masonry ( ) Özellikler-Bölüm 5: units Part 5: Yapay Taş Kagir Manufactured stone N 771-5/ Birimler EN :2003 masonry units A1: EN 771-6:2005 Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units N Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm1: Bağlar, Gergiler, Askılar Ve Konsol Tutucular N Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm 2: Lentolar N Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm 3: Yataklama Derzi İçin Hasır Çelik Donatı EN 845-1:2003 Specification for ancillary components for masonry Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets EN 845-2:2003 Specification for ancillary components for masonry Part 2: Lintels EN 845-3:2003 Specification for ancillary components for masonry Part 3: Bed joint Nreinforcement of steel meshwork N Ayırıcı Sistemler Yağ ve EN 858-1:2002 Separator systems for light

10 N Petrol Gibi Hafif Sıvılar EN :2002 liquids (e.g. oil and petrol) Bölüm 1: Ürün /A1:2004 Part 1: Principles of Tasarımının Prensipleri, product design, Performans ve performance and testing, Deney,İşaretleme ve marking and quality control kalite kontrol N Kimyasal Katkılar EN 934-2:2001 Admixtures for concrete, N Beton, Harç ve Şerbet EN :2001 mortar and grout Part 2: İçin- Bölüm 2: Beton /A1:2004 Concrete admixtures Katkıları- Tarifler ve Definitions, requirements, EN 934-Özellikler, Uygunluk, EN 934-2:2001 conformity, marking and İşaretleme ve /A2:2005 labelling Etiketleme N Kimyasal katkılar EN 934-3:2003 Admixtures for concrete, N Beton, harç ve şerbet EN 934-3:2003 mortar and grout Part 3: için - Bölüm 3: Kâgir /AC:2005 Admixtures for masonry harcı katkıları - Tarifler, mortar Definitions, gerekli özellikler, requirements, conformity, uygunluk, işaretleme ve marking and labelling etiketleme N Kimyasal Katkılar EN 934-4:2001 Admixtures for concrete, Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm 4: Öngerme mortar and grout Part 4: Admixtures for grout for Çeliği İçin Şerbet prestressing tendons Katkıları- Tarifler, Definitions, requirements, Özellikler, Uygunluk, conformity, marking and İşaretleme ve Etiketleme labelling 00 EN 997 Tek parça ve takım EN 997:2003 WC pans and WC suites klozetler - Sifonlu with integral trap N Kâgir harçı için EN 998-1:2003 Specification for mortar for EN 998-özellikler - Bölüm 1: EN 998-1:2003 masonry Part 1: Kaba ve ince sıva harcı /AC:2005 Rendering and plastering mortar N Kagir Harcı-Özellikler EN 998-2:2003 Specification for mortar for Bölüm 2: Kagir Harcı masonry Part 2: Masonry mortar - - EN 1057:2006 Copper and copper alloys Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications N Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - Bölüm 4: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı EN :2004 Glass in building Coated glass Part 4: Evaluation of conformity/ Product standard N Borular ve Bağlantı EN :1999 Pipes and fittings of N Parçaları- Dikişli, Sıcak EN :1999 longitudinally welded hotdip galvanized steel Daldırma İle pipes

11 Galvanizlenmiş- Atık Su Sistemlerinde Kullanılan Soketli Spigotlu Çelik Borular- Bölüm 1: Özellikler Deneyler ve Kalite Kontrolü /A1:2004 with spigot and socket for waste water systems Part 1: Requirements, testing, quality control N Borular ve Bağlantı EN :1999 Pipes and fittings of N Parçaları - Dikişli, EN :1999 longitudinally welded Paslanmaz Çelik - Atık /A1:2004 stainless steel pipes with Su Sistemlerinde spigot and socket for Kullanılan - Soketli ve waste water systems Spigotlu Borular-Bölüm Part 1: Requirements, 1:Özellikler, Deneyler ve testing, quality control Kalite Kontrol N 1125 Bina donanımı Yatay EN 1125:1997 Building hardware N 1125 kolla çalışan acil çıkış EN 1125:1997 Panic exit devices tertibatları Kurallar ve /A1:2001 operated by a horizontal AC deney metotları EN 1125:1997 / bar Requirements and test methods A1:2001/AC:2002 N 1154/ Bina donanımı EN 1154:1996 Building hardware 1 ve Kontrollü kapı kapatma EN 1154 Controlled door closing skı cihazları Özellikler ve devices Requirements deney metotları N 1155 Bina donanımı İki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları Kurallar ve deney metotları N 1158 C Bina donanımı - Kapı ayar cihazları - Özellikler ve deney metotları N 1168 Ön dökümlü beton mamuller - Boşluklu döşemeler N Cam - Yapılarda kullanılan Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 5: Uygunluk değerlendirmesi için N 1304 Çatı Kiremitleri- Kilden Yapılmış Sürekli Olmayan (Bindirmeli)- Tarifler ve Özellikler N Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 3: :1996/A1:2002 and test methods EN 1155:1997 Building hardware EN 1155: /A1:2002 Electrically powered holdopen devices for swing doors Requirements and test methods EN 1158:1997 Building hardware Door EN 1158:1997 coordinator devices /A1:2002 Requirements and test EN 1158:1997/ methods A1:2002/AC: EN 1168:2005 Precast Concrete Products- Hollow core slabs EN :2005 Glass in Building- İnsulating Glass Units-Part 5:Evaluation of Conformity EN 1304:2005 Clay roofing tiles and fittings-product definitions and specifications EN :2005 Structural bearings Part 3: Elastomeric bearings

12 Elastomerik mesnetler N Mesnetler - Yapılarda EN :2004 Structural bearings Part kullanılan - Bölüm 4: 4: Roller bearings Makara mesnetler N Mesnetler - Yapılarda EN :2005 Structural bearings Part kullanılan - Bölüm 3: 5: Pot bearings Çanak mesnetler N Mesnetler - Yapılarda EN :2004 Structural bearings Part kullanılan - Bölüm 6: 6: Rocker bearings Beşik mesnetler N Mesnetler - Yapılarda EN :2004 Structural EN kullanılan - Bölüm 7: bearings 7: Küresel ve silindirik Part 7: PTFE mesnetler Spherical and cylindrical PTFE bearings 824 EN Zemin döşemesi için EN 1338:2003 Concrete paving blocks beton kaplama blokları - Requirements and test 2824 EN Gerekli şartlar ve deney EN 1338:2003 methods /AC metotları /AC:2006 N 1339 Zemin döşemesi için EN 1339:2003 Concrete paving flags EN beton kaplama plâkları EN 1339:2003 Requirements and test /T1 Gerekli şartlar ve deney metotları /AC:2006 methods 36 EN Zemin döşemesi için EN 1340:2003 Concrete kerb units beton bordür taşları Requirements and test Gerekli şartlar ve deney - EN 1340:2003 methods metotları /AC:2006 N 1341 Dış zemin döşemeleri EN 1341:2001 Slabs of natural stone for için tabiî kaplama taşları external paving - Özellikler ve deney Requirements and metotları testmethods 809 EN Dış zemin döşemeleri N 1343 N 1344 için tabiî parke taşları - Özellikler ve deney metotları Dış zemin döşemeleri için tabiî bordür taşları - Özellikler ve deney metotları Kilden mamul döşeme kaplama elemanları - Özellikler ve deney metotları N 1423 Yol İşaretleme Malzemeleri-Dökülerek EN 1342:2001 Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods EN 1343:2001 Kerbs of natural stone for external paving Requirements and test methods EN 1344:2002 Clay pavers Requirements and test methods EN 1423:1997 Road marking materials Drop on materials

13 N /A1 N 1433 Uygulanan Malzemeler- Cam Kürecikler, Kayma Önleyici Agregalar ve Bunların Karışımları Drenaj kanalları - Taşıt ve yaya trafiğine açık alanlar için - Sınıflandırma, tasarım ve deney gerekleri, işaretleme ve uygunluk değerlendirmesi EN 1423 :1997 /A1:2003 Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two EN 1433:2002 Drainage channels for vehicular and pedestrian EN 1433:2002 areas Classification, design and testing /A1:2005 requirements, marking and evaluation of conformity N 1457 Bacalar- Kil veya EN 1457:1999 Chimneys N 1457 Seramik Baca EN 1457:1999 Clay/Ceramic Flue Liners Elemanları- Özellikler ve /A1:2002 Requirements and test Deney Metotları methods N EN 1457: /AC:2006 N Yol İşaretleme EN :1997 Road marking materials N Malzemeleri- Işığı Geri EN :1997 Retroflecting road studs Yansıtan Yol Çivileri- /A1:2003 Part 1: Initial performance Bölüm 1: Başlangıç requirements Performans Özellikleri N 1469 Doğal taş mamulleri EN 1469:2004 Natural stone products Kaplamada kullanılan Slabs for cladding plâkalar - Özellikler Requirements N Beton yapılar - Koruma EN :2004 Products and systems for ve tamir için mamul ve the protection and repair of sistemler - Tarifler, concrete structures özellikler, kalite kontrol Definitions, requirements, ve uygunluk quality control and değerlendirmesi - evaluation of conformity Bölüm 2: Beton için Part 2: Surface protection yüzey koruma systems for concrete sistemleri N Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi- Bölüm 3: Yapısal ve yapısal olmayan tamir N Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 4: Yapısal bağ EN :2005 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and nonstructural repair EN :2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 4: Structural bonding

14 N Beton yapılar - Koruma EN :2004 Products and systems for ve tamir için mamul ve the protection and repair of sistemler - Tarifler, concrete structures özellikler, kalite kontrol Definitions, requirements, ve uygunluk quality control and değerlendirmesi - evaluation of conformity Bölüm 5: Beton Part 5: Concrete injection enjeksiyonu - - EN :2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar - - EN :2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 7: Reinforcement corrosion protection N 1520 Ön yapımlı betonarme EN 1520:2002 Prefabricated reinforced bileşenler - Gözenekli hafif betondan mamul components of lightweight aggregate concrete with N Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Bölüm 1-2 : Borosilikat cam - Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı N Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı N 1806 Bacalar - Tek sıra cidarlı bacalar için kil/ seramik bloklar / özellikler ve deney metotları EN : EN :2004 open structure Glass in building Special basic products Borosilicate glasses Part 1-2: Evaluation of conformity/product standard Glass in building Special basic products Glass ceramics Part 2-2: Evaluation of conformity/product standard EN 1806:2006 Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys - Requirements and test methods N Gres ayırma sistemleri EN :2004 Grease separators Part Bölüm 1:Tasarım, - EN :2004 1: Principles of design, performans ve deney, /AC:2006 performance andtesting, işaretleme ve kalite marking and quality control

15 kontrol prensipleri N Bacalar - Metal bacalar EN :2003 Chimneys EN 1856-için kurallar Bölüm 1: EN :2003 Requirements for metal Hazır baca bileşenleri /A1:2006 chimneys Part 1: System chimney products N Bacalar - Metal bacalar EN :2004 Chimneys için kurallar Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı boruları Requirements for metal chimneys Part 2: Metal liners and connecting flue pipes N 1857 Bacalar - Bileşenler EN 1857:2003 Chimneys Components EN Beton baca astarları EN 1857:2003 Concrete flue liners /AC /AC:2005 N 1858 Bacalar - Bileşenler EN 1858:2003 Chimneys Components Beton baca blokları N Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı Concrete flue blocks EN :2004 Glass in building Heat strengthened soda lime silicate glass Part 2: Evaluation conformity/product standard N EN 1873:2005 Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product specification and test methods 21 EN Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı N 1917 Beton muayene bacaları ve odaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı - - N Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri Bölüm 1: Genel teknik teslim şartları N EN : 2006 of EN 1916:2002 Concrete pipes and EN 1916:2002 fittings, unreinforced, steel /AC:2003 fibre and reinforced EN 1917:2002 Concrete manholes and EN 1917:2002 inspection chambers, /AC:2003 unreinforced, steel fibre and reinforced EN 1935:2002 Building hardware EN 1935:2002 Single-axis hinges /AC:2003 Requirements and test methods EN :2004 Hot rolled products of structural steels Part 1: General technical delivery conditions Hot finished structural hollow sections of nonalloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions N Çelik borular-dikişli, EN : Cold formed welded

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 23 Mart 2006 PERŞEMBE Sayı : 26117 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ Ğ ÜRÜN KATALO U & LİSTESİ PRODUCT CATALOGUE & PRICE LIST PU KÖPÜKLER DOLGU MALZEMELERI YAPIS TIRICILAR BANTLAR BAGLANTI SISTEMLERI PU FOAMS SEALANTS ADHESIVES TAPES FIXINGS Selena Sulamericana Ind e Com

Detaylı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı 1 Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı Birinci Baskı Mayıs 2007 Kapak: Burçak Öztekin & Piri Reis Uluslararası Danışmanlık Eğitim Organizasyon

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

Gezi Tekneleri Yönetmeliği Gezi Tekneleri Yönetmeliği GİRİŞ CE UYGUNLUK İŞARETİNİN TANITIMI AMACI KAPSAMI TANIMLAMALAR TASARIM KATEGPRİLERİ VE UYGUN MODÜLÜN BELİRLENMESİ MODÜLLER GEZİ TEKNESİNİN TASARIM

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

YAPI MALZEMELERİNİN YANICILIK SINIFLARI

YAPI MALZEMELERİNİN YANICILIK SINIFLARI YPI MLZEMELERİNİN YNICILIK SINIFLRI 1 2 3 4 EK-1 Yanıcılık Sınıfı Yapı Malzemelerinin Tanımı Yangında Davranış Gözlenen 1 Yanmaz 2 1 Hiç Yanmaz lev almaz, yanmaz, kömürleşmez (Elektrikli tüp fırın deneyi

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı : Değişiklik ve ilaveler T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 06.02.2008 tarih ve 06/11 sayılı kararı ile ; İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı birim

Detaylı

Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD

Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD www.aydin-residence.com www.tarikaydin.com.tr Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD Hayallerinizden yola çıkarak tasarlanmış bir yaşam A LIFE DESIGNED; BASED ON YOUR DREAMS Aklın

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

CE İŞARETLEME VE ODUN TABANLI LEVHALAR

CE İŞARETLEME VE ODUN TABANLI LEVHALAR CE İŞARETLEME VE ODUN TABANLI LEVHALAR Yener TOP 1, İlker AKYÜZ 2 1 Frankfurt Main, Germany; 2 KTÜ, Orman Fakültesi, Trabzon ÖZET CE işaretlemenin amac kullan m amac na uygun ürünlerin Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

TS 862 Resmi Gazete 22.02.2001 Perşembe

TS 862 Resmi Gazete 22.02.2001 Perşembe TS 862 Resmi Gazete 22.02.2001 Perşembe Sayı: 24326 (Asıl) Tebliğ Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/5-6) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan

Detaylı

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life LİSTESİ A R A L I K 2 0 1 2 building systems for a better life İÇİNDEKİLER SÜRME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ 2 KULLANIMA HAZIR HARÇLAR 4 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGU MALZEMELERİ 5 THERMETICS

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü Proje Yöneticisi: Erol YANAR Proje Koordinatörü: Aysu Müge YEŞİL Yayıma Hazırlama:

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı