RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR"

Transkript

1 RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR

2 RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR

3 RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Amaç: Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri: Risk değerlendirmesinin temeli, gerekliliği ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

4 Risklerden korunma ilkeleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; MADDE 5 (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Risklerden kaçınmak. b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

5 ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

6 e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek. f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

7 İSG RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi İşveren yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. (2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. (3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

8 Risk değerlendirmesi ekibi MADDE 6 (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları.

9 d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

10 (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Risk Değerlendirmesi Aşamaları Risk değerlendirmesi MADDE 7 (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. (2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

12 Risk kontrol adımları MADDE 10 (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır. b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır. 1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. 2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi. 3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

13 c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur. ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.

14 (2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır. (3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

15 Risk değerlendirmesinin yenilenmesi MADDE 12 (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

16 (2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

17 c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi. f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

18 RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ

19 Tehlike ve Risk Kavramı

20 Tehlike ;? İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.

21 Risk ;? Risk genellikle, kaybetme olasılığı olarak anlaşılır. Para kaybetme Kredi kaybetme Sağlığını veya hayatını kaybetme Risk değerlendirmesi, günlük aktivitelerimizle İlgilidir Caddeyi karşıdan karşıya geçme Bir sandalye üzerine çıkmak veya bir merdiveni kullanmak

22 Risk ;? Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin bileşimi.

23 Risk değerlendirmesi;? Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan yöntem ve uygulamalar. Kabul edilebilir risk;? Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

24 24

25 TEHLİKE VE RİSK ALGILAMASI Riskin nasıl algılandığını anlamak için, insanlar tarafından nasıl algılandığına bakmak gerekir.

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Risk insanlarca oldukça farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Risk muhtemel kaybın miktarıdır. Risk bir fonksiyondur ve ihtimal ve kayıp seviyesinin çarpımı olarak ifade edilir. Risk belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmının veya tamamının kaybedilme ihtimalidir.

32 RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Korkutuculuk düzeyi Anlaşılabilirlik düzeyi Etkilenecek kişi sayısı Tehlikenin ve riskin ne ölçüde anlaşılabildiği, Riskin ne derece eşit dağıldığı, Riski ne derece önleyebileceği, ile Riskin kişisel olarak kabullenilip kabullenilmediği.

33 RİSK YÖNETİMİNDE İNSAN Gökdelenlerin ilk yapılmaya başlandığı yıllarda riski kabullenmek olumlu bir imaj olarak reklamlarda kullanılabiliyordu.

34 Bu durumda: Köpek balığı; Tehlike midir? Risk midir?

35 Bu durum için köpek balığı sadece bir TEHLİKEDİR. Suya girerseniz köpek balığı bir RİSK olur. RESİMDE BAŞKA TEHLİKELER VAR MIDIR?

36 Diğer tehlikeler nelerdir? Hindistan cevizi Hava Durumu Güneş Yağmur Rüzgar Deniz Ağaç Mevsim Korsanlar Gel-git

37 TEHLİKE VE RİSK 1- TEHLİKE a- Elektrik b- Kaygan zemin c- Arızalı elektrik kablosu d- Kişinin fişi prize takmak istemesi 2- RİSK a- Elektrik şoku (hafif, orta ve ağır yaralanma hatta ölüm) b- Kayma ve düşme (hafif, orta ve ağır yaralanma) c- Korku, heyecan ve davranış bozukluğu, tansiyon yükselmesi, kalp atış hızının değişmesi d- İşin yarıda kalması e- vb.

38 TEHLİKE VE RİSK 1- TEHLİKE a- Hareket halindeki zımpara taşı b- Kişinin zımpara taşında çalışması c- Taşın koruyucusu olmaması d- Kişinin gözlük hatta yüz siperinin olmaması c- Malzemeyi uygun tutmaması d- Tehlikeli durma rağmen taşlama yapmak istemesi 2- RİSK a- Göze çapak kaçması (yaralanma ve kör olma) b- Yüzün sıçrayan metal ve taş parçalarından yaralanma c- Elindeki parçanın fırlaması nedeniyle meydana gelebilecek zarar d- İş gücü ve iş günü kayıpları e- Malzemeni zarar görmesi vb.

39 TEHLİKE VE RİSK 1- TEHLİKE a- Kaygan zemin b- Kişinin koşması c- Uygun olmayan elektrik kablosu 2- RİSK a- Kayma ve düşme (sonucu yaralanma) b- Kabloya takılarak düşme (sonucu yaralanma) c- Taşınan malzemenin (kitapların) düşme sonucu zarar görmesi d- İşin kesintiye uğraması vb.

40 TEHLİKE VE RİSK 1- TEHLİKE a-. b-. 2- RİSK a-. b-.

41 TEHLİKE VE RİSK 1- TEHLİKE a-. b-. 2- RİSK a-. b-.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 RİSK DEĞERLENDİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALI? İşe başlarken veya daha önce hiç yapılmamışsa, İşte herhangi bir değişiklik halinde, İş kazası, meslek hastalığı veya tehlikeli bir olaydan sonra, Düzenli aralıklarla, Yasal mevzuatın değişmesi durumunda. RİSK DEĞERLENDİRMESİ KİMLER TARAFINDAN YAPILIR??? Risk Değerlendirmesi takım tarafından yapılmalıdır?

67 TEHLİKENİN BÜYÜKLÜĞÜ İLE UZMANLIK ALGILAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ

68 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Sağlık Yönünden RİSKLER Güvenlik Yönünden RİSKLER

69 Tozlar Gazlar SAĞLIK YÖNÜNDEN RİSKLER NELERDİR? Bulaşıcı hastalıklar Gürültü Titreşim Biyolojik Kansorejen Mutajen maddeler

70 GÜVENLİK YÖNÜNDEN RİSKLER NELERDİR? Patlama Yangın Elektrik Mekanik Düşme İş makinaları Kişisel koruyucular Makina koruyucuları Aydınlatma

71 5 ADIMDA RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIR?

72

73 RİSK DEĞERLENDİRME METOTLARI Dünyada150 den fazla Risk Değerlendirme Metodunun varlığından söz edilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. 1. Olursa Ne Olur Metodu 2. Kontrol Listeleri Metodu 3. L Tipi Matris Metodu 4. Fine-Kinney Metodu 5. Hata Ağacı Metodu 6. Olay Ağacı Metodu

74 Bu metodları birbirinden ayıran en önemli farklar, risk değerini bulmak için kullandıkları kendilerine has metodlardır. Tablo içerisinde analiz yöntemlerinin farklılıkları ve uygulanabilecekleri sektörler ve uygulayacak uzmanların tecrübe gereksinimleri belirtilmiştir.

75 Kriterler Gerekli Doküman İhtiyacı Grup Çalışması Grup Liderinin Tecrübesi Kalitatif/ Kantitatif Özel Bir Branşa Yönelik Uygulama Başarı Oranı Olursa Ne Olur Metoduyla Yapılan Risk Analizi Kontrol Listeleri Kullanılarak Yapılan Risk Analizi L Tipi Karar Matrisi Kullanılarak Yapılan Risk Analizi Fine Kinney Metoduyla Yapılan Risk Analizi Hata Ağacı Analizi Metoduyla Yapılan Risk Analizi Az Orta Fazla Fazla Fazla Fazla Bir uzman ile Yapılabilir Orta düzey deneyim Grup çalışması Grup çalışması Grup çalışması Orta Düzey Fazla Fazla Deneyim deneyim deneyim Kalitatif Kalitatif Kalitatif/Kantitat if Basit Her sektöre Her sektöre prosedürlü uyar uyar işler Risklerin belirlenmesi aşamasında tek başına yeterli değildir. Grup liderinin tecrübesine göre başarı oranı değişir. Kontrol Listelerinin uzman kişilere hazırlatılması halinde başarı oranı yükselir. Tüm sektörlerde rahatlıkla uygulanır, Grup liderinin tecrübesine göre başarı oranı değişir. Kalitatif/Kantit atif Her sektöre uyar Tüm sektörlerde rahatlıkla uygulanır, Grup liderinin tecrübesine göre başarı oranı değişir. Grup çalışması Fazla deneyim Olay Ağacı Analizi Metoduyla Yapılan Risk Analizi Grup çalışması Fazla deneyim Kalitatif/Kantitatif Kalitatif/Kantitatif Her sektöre uyar Yüksek tecrübe ve takım üyelerinin yüksek performansını gerektirir. Risklerin belirlenmesinde çok etkili bir yöntemdir. Her sektöre uyar Yüksek tecrübe ve takım üyelerinin yüksek performansını gerektirir. Risklerin belirlenmesinde çok etkili bir yöntemdir.

76 1. WHAT İF..? OLURSA NE OLUR ANALİZİ Olursa Ne Olur Sonuç Tavsiye Sorumlu Personel 1.. Olursa ne olur? Tarih 2.. Olursa ne olur? 3.. Olursa ne olur?

77 1. WHAT İF..? OLURSA NE OLUR ANALİZİ Genel soru olan Eğer Olursa Ne Olur sorusu ile başlar ve sorulara verilen cevaplarla devam eder. Aksaklıkların muhtemel sonuçları belirlenir ve sorumlu kişiler tarafından her bir durum için tavsiyeler tanımlanır. Eğer Olursa Ne Olur Analizi, sorgulama yöntemini kullanan bir beyin fırtınası yaklaşımıdır. Temel Özellikleri; 1.Sistematik, konuyu kapsamlı olarak ele alan ve tavsiyelerde bulunan uzman bir ekibin görüşlerine ihtiyaç duyulur. 2.Farklı uzmanlıklarda farklı deneyimlere sahip ekiplerin bir grup oluşturarak çalışmasıyla yürütülür 3.Her sistem ve eyleme uygulanabilir

78 Eğer duman birikirse ne olur? Kaynakçı boğulabilir.

79 Eğer panonun kapağı açıksa ne olur? Yetkisiz kişiler tesisata müdahale ederken çarpılabilir

80 ALAN KİMYA SAL Olursa ne olur? Boşaltırken yanlış hatta bağlanırsa? Tehlike Toz hava karışımı patlayabilir, Diğer kimyasalları kirletir, Islanırsa bakteri ürer Önceden biliniyor mu? Hayır Koruma önlemleri. Hatları değişik ölçüde yap, Etiketle renk kodu uygula. Tavsiyeler ve takip 1. Sistemin çalışmasına ait risk değerlendirm esini yap, 2.Personel performansını ve eğitimlerin etkinliğini izle Boşaltırken kamyon çalışırsa? Eksoz gazı Hayır Kamyonun elektrik ve hidrolik sistemini kontrol et Lokal havalandırma Toz LEL i aşarsa? (LEL: Patlama sınırı, % olarak hacimsel karışım) Toz birikimi Hayır 1.Nem testi yap 2. Sadece tozu vakum yapan sistem kur. Tozu kaynağından emerek çöktür.

81 2. KONTROL LİSTESİ KULLANILARAK RİSK ANALİZİ Kontrol için özel olarak hazırlanmış formlar kullanılarak, bir sistemin, atölyenin, istasyonun veya prosesin tüm donanımının ve aletlerinin tam olup olmadığını, kusursuz işleyip işlemediğini, tehlike potansiyellerini ve bunların her biri için gerçekleşme olasılıklarını belirler.

82 2. KONTROL LİSTESİ KULLANILARAK RİSK ANALİZİ İki adımda gerçekleştirilir; 1. Kontrol listelerindeki özel sorularla, analizi yapılan tesisin eksiklikleri belirlenir, 2. Önlem ve tedbir tavsiyeleri ile yapılması gereken düzeltmeler önerilir, En verimli sonuçlar deneyimli uzmanlar tarafından hazırlanmış listelerden alınır. (Örnek: Pilotların kullandığı kontrol listeleri gibi)

83 Kontrol listelerinin amacı, sistemin veya prosesin potansiyel tehlike taşıyan bölümlerini tespit ederek gerekli değerlendirmeleri yapmak ve tespit edilen her bir potansiyel tehlike için kaza olasılıklarını belirlemektir. Bu metod kapsamlı ve ayrıntılı değerlendirmeler sağlamaz. Gerçekleşebilecek önemli sorunların hızla tespit edilmesini amaçlar. Verimli sonuç alınabilmesi için kontrol listelerinin kapsamlı ve etkin bir şekilde hazırlanması gereklidir. Listedeki sorular işletmeye özel olarak hazırlandığı için risk değerlendirmesi yapılan sistemin eksiklilerini belirler.

84 Risk Analizi Proses/Sistem: Değerlendirme No: Alt Sistem : Düzenleme Tarihi : Düzenleyen : Sayfa no : Kontrol Maddeleri (Tespitinizi uygun sütun karşısına x işareti koyarak belirtiniz. Zemindeki yürüme yüzeyleri 1 Zemindeki yürümeye engel malzemeler kaldırılmışımı? 2 Zeminde kayma ve düşme tehlikesi varmı? Geçitler ve koridorlar 1 Koridorlarda geçişi zorlaştıracak malzeme depolanmışmı? 2 Koridorlarda aydınlatma yeterlimi ; Acil Çıkış yolları ve kapıları 1 Acil çıkış kapıları belirlenmişmi? 2 Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarı açılıyormu? 3 Acil çıkış yolarında geçişi engelleyecek malzeme varmı? 4 Acil çıkış yollarının aydınlatması yeterlimi? Evet Hayır

85 Risk Analizi (Kontrol Listesi Kullanılarak Risk Analizi Yapılması) Proses/Sistem: Değerlendirme No: Alt Sistem : Düzenleme Tarihi : Düzenleyen : Sayfa no : 1 İnşaat alanındaki tehlikeli maddelerin depolanma şekli ve kullanımı uygun mu? Uyg un Yeter siz Hayır Düşünce ler 2 Toza maruziyeti önlemek veya azaltmak amacıyla uygun koruyucu önlemler alınıyor mu? 3 İnşaat alanında bulunan herkes uygun baş ve ayak koruyucusu kullanıyor mu? 4 Riskleri kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmadan kontrol edebilmenin bir yolu var mı? 5 İşçilerin kullandıkları KKD ler yaptıkları işe uygunmu 6 KKD dahil tüm ekipman CE işaretine sahip mi? 7 Çalışanlar dışındaki kişilerin inşaat alanına girmesini engellemeye yönelik korkuluk veya benzeri önlemler var mı? 8 Çevredekileri (inşaat alanından veya çevresinden geçenler) korumaya yönelik önlemler alınmış mı? 9 Çalışanlar, çalışma alanlarına güvenli bir şekilde ulaşıp, güvenli çalışabiliyorlarmı? Örneğin, asma geçitler güvenli mi?

86 3- MATRIS METODU: Kullanımı kolay ve uygulaması en yayın metotlardan birisidir. Bu metot diğer bir çok metodun temelini teşkil eder. Karma bir risk değerlendirme metodudur. Risk = Olasılık X Şiddet R=O X Ş O: Olasılık, Ş: Sonucun şiddet derecesi

87 Muhtemel bir olayın meydana gelme olasılığının derecelendirilmesi için aşağıdaki tablo kullanılabilir. OLABİLİRLİK DERECELENDİRMESİ (1) Çok küçük olasılık : Yılda bir (2) Küçük olasılık : Ayda bir (3) Orta dereceli olasılık: Haftada bir (4) Yüksek olasılık : Her gün (5) Çok yüksek olasılık : İş yapıldığı sürece

88 Muhtemel bir olay sonrası beklenen zararın derecelendirilmesi için aşağıdaki tablo kullanılabilir. SONUÇ DERECELENDİRME (1) Çok Hafif : İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren (2) Hafif : İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren (3) Orta : İş günü kaybı var, yaralanma, tedavi gerekir (4) Ciddi : Uzun süreli iş günü kaybı var, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı (5) Çok Ciddi :Sürekli iş göremezlik, ölüm.

89 Ş O

90 R= O X Ş RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU

91 OLUŞABİLECEK ZARARIN ŞİDDETİ OLASILIK 1 ÇOK HAFİF 2 HAFİF 3 ORTA 4 CİDDİ 5 ÇOK CİDDİ 1 ÇOK AZ 1 İHMAL EDİLEBİLİR 2 İHMAL EDİLEBİLİR 3 DÜŞÜK 4 DÜŞÜK 5 DÜŞÜK 2 AZ 2 İHMAL EDİLEBİLİR 4 DÜŞÜK 6 DÜŞÜK 8 ORTA 1 0 ORTA 3 ORTA 3 DÜŞÜK 6 DÜŞÜK 9 ORTA 1 2 ORTA 1 5 YÜKSEK 4 YÜKSEK 4 DÜŞÜK 8 ORTA 1 2 ORTA 1 6 YÜKSEK 2 0 YÜKSEK 5 ÇOK YÜKSEK 5 DÜŞÜK 1 0 ORTA 1 5 YÜKSEK 2 0 YÜKSEK 2 5 TOLERE EDİLEMEZ

92 SONUÇ EYLEM 15,16,20,25 8,9,10,12 1,2,3,4,5,6 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapın DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edin KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir

93 FORKLİFT İLE MALZEME TAŞIMA FAALİYETİNDE KARŞILAŞILABİLECEK TEHLİKELER; 1. Gece çalışmaları için çevre aydınlatması yoktur, 2. Bakımcı ustanın eğitim belgesi yoktur, 3. Forklift ile çalışanlar aynı yolu kullanmaktadır, 4. işyeri zemininde çukurluklar oluşmuştur, 5. Yükleme ve boşaltma yerlerinde işaretçi yoktur, 6. İş yerinde güvenlik işaretleri yoktur, 7. Aşırı ve yanlış yükleme yapılmaktadır,

94 8. İşyerinde iş ve İSG organizasyonu sıkıntıları yaşanmaktadır, 9. İki operatörden birinin ehliyeti(sertifikası) yoktur, 10. İş Makineleri üzerinde insan taşınmaktadır, 11. Forkliftler süratli kullanılmaktadır, 12. Forkliftlerin, işe başlamadan önce lastik havası, frenler, farlar gibi kontrolleri yapılmamaktadır.

95 RİSK DERECELENDİRMESİ SIRA NO 1 2 FAALİYET-TEHLİKE Gece çalışma, Görüş azlığı Tehlikeli hareket, Eğitim KİMLER MARUZ KALIR Operatör, Sürücü, Yayalar Operatör, Bakım Ustası OLASILIK ŞİDDET RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUÇ YÜKSEK DÜŞÜK 3 Yaya yolu ayrılmamış Yayalar, YÜKSEK 4 Yolda çukurlar Sürücüler ORTA İşaretçi yok Güvenlik işaretleri Aşırı yük, Kapasite aşımı Operatör ve Sürücüler Operatör ve Yayalar Operatör, Sürücüler, Yayalar YÜKSEK YÜKSEK ORTA 8 Organizasyon Herkes DÜŞÜK Ehliyet Operatör, Sürücüler, YÜKSEK 16 Yayalar 10 Nakliye, İnsan taşıma Herkes ORTA Araçların süratli kullanılması Araçların kontrolleri Operatör, Sürücüler, Yayalar Operatör ve Yayalar YÜKSEK ORTA

96 RİSK DEĞERLENDİRME VE KONTROL FORMU SIRA NO FAALİYET-TEHLİKE RİSK SKORU KONTROL ÖNLEMİ 1 Aydınlatma yok 20 Çevre aydınlatması yapılmalı FAALİYET TARİHİ Hemen SORUMLU Bakım 11 Araçların süratli 20 Eğitim-Gözetim 1 hafta İSG uzmanı kullanılması 5 İşaretçi yok 16 Eleman yetiştirilecek 15 gün Yönetim 6 İşaretleme yok 16 Trafik işaretleri 1 ay Yönetim yerleştirilecek 9 Ehliyetsiz operatör- 16 Ehliyetli operatör sürücü 5 gün İnsan kaynakları Sürücü sağlanacak 3 Yaya yolu ayrılmamış 15 Yol boyanarak ayrılacak 1 ay Bakım 7 Aşırı yükleme 10 Eğitim-Yükleme kapasitesine uygun araç alımı Hemen 10 İnsan taşınıyor 10 Disipline edilecek Hemen Yönetim 4 Yolda çukur var 9 Tamir edilecek 1 ay Bakım İnsan kaynaklarısatın alma 8 Organizasyon uygun 9 Uygun organizasyon için 20 gün İnsan kaynakları değil araştırma yapılacak 12 Araç kontrolü 8 Periyodik bakım 20 gün Bakım 2 Ustanın eğitim yeteneği 6 Eğitime gönderilecek 2 ay İnsan kaynakları

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ 2013 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu prosedürün amacı, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Halk

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı