Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 111 Kombine Spinal-Epidural Anestezi Yöntemi ile Gerçekleştirilen Alt Batın Operasyonlarından Sonra Tramadol ya da Morfinle Epidural Hasta Kontrollü Analjezi Comparison of Epidural Patient Controlled Analgesia with Tramadol Versus Morphine After Lower Abdominal Surgery Under Combined Spinal-Epidural Anesthesia Nur BAYKARA *, Fatih KARABEY**, Dilek ÖZDAMAR*, Kamil TOKER*** ÖZET Bu çalışmada kombine spinal epidural anestezi (KSE) ile gerçekleştirilen alt batın operasyonlarından sonra epidural hasta kontrollü analjezi yöntemiyle (epi-hka) uygulanan tramadol ve morfin postoperatif ağrı üzerine etkileri ve istenmeyen etkileri açısından karşılaştırıldılar. Alt batın cerrrahisi geçirecek, ASA I-II grubundan, tramadol (Grup T, n=15) ve morfin (Grup M, n=15) grubu olarak 2 ye ayrılmış 30 hasta çalışmaya alındı. Anestezi uygulaması bütün hastalarda KSE anestezi yöntemiyle yapıldı. Postoperatif 48 sa boyunca Grup T de tramadol, Grup M de morfinle, epi HKA yöntemi uygulandı. Ağrı değerlendirilmesi için postoperatif 3., 6., 12., 24. ve 48. saatlerde visuel analog scalası (VAS) uygulandı, kan basıncı, kalp hızı ve yan etkiler kaydedildi. İki gruptada çalışma süresince istirahat VAS skoru 3 hedefine ulaşıldı ve gruplar arasında VAS skorları açısından istatistiksel önemi olan fark yoktu. İstatistiksel önemlilik düzeyine ulaşmasa da yan etkiler Grup M de daha sık gözlendi. KSE ile gerçekleştirilen alt batın operasyonlarından sonra analjezi amacıyla epi-hka yöntemiyle tramadol uygulaması aynı yöntemle morfin uygulamasına iyi bir alternatif olabilir. Anahtar kelimeler: Hasta kontrollü analjezi: tramadol, morfin; epidural analjezi; kombine spinal epidural anestezi. SUMMARY The present study compared epidural patient controlled analgesia (ep-pca) tramadol with ep-pca morphine for postoperative analgesia and side effects after lower abdominal surgery under combined spinal-epidural anesthesia (CSE). A total of 30 patients, ASA 1-2, scheduled for lower abdominal surgery were randomly allocated to tramadol (Group T, n=15) or morphine (Group M, n=15) groups. CSE was performed for anesthesia in all patients. Group T received epidural tramadol and Group M received epidural morphine for the first 48 hours postoperatively by PCA. VAS scores, side effects, blood pressure, heart rate were recorded at 3, 6, 12 and 48 h after the end of surgery. VAS rest scores 3 could be achieved with either group and VAS scores were not different significantly between the two groups. Side effects were more frequent in Group M, even though the differences did not reach statistical significance. In conclusion; epi- PCA tramadol can be a good alternative to epi-pca morphine in the treatment of postoperative pain following lower abdominal surgery. Key words: Patient controlled analgesia:tramadol, morphine; epidural analgesia; combined spinal-epidural anesthesia C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 25 (3): , 2003 GİRİŞ Teknolojideki gelişmeler postoperatif ağrı tedavisini de etkilemiştir. Bir mikropressor kontrollü pompa kullanılarak uygulanan hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemleri, ilk olarak 1968 de Sechzer ve ark. * Yard. Doç Dr., Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Sopalı Çiftliği, Kocaeli ** Arş. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Sopalı Çiftliği, Kocaeli *** Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Sopalı Çiftliği, Kocaeli 111

2 Kombine spinal-epidural anestezi... tarafından tarif edilmiştir (1) de Bennett ve arkadaşları tarafından ilk defa postoperatif hastalarda uygulanmış ve minumum sedatif etkiyle uygun analjezi durumu sağlayan bir metod olarak rapor edilmiştir (2). Konvensiyonel metodlara (aralıklı intramüsküler uygulama) göre daha az narkotik tüketimiyle daha iyi ağrı kontrolü sağladığı, hastanede kalma süresini kısalttığı, anksiyeteyi azalttığı, pulmoner fonksiyonlara olumlu etkide bulunduğu bildirilmiştir (3,4,5). Tramadol HCL 1970 den beri akut ve kronik ağrı tedavisinde kullanılan santral etkili bir analjeziktir (6,7). Analjezik etkisinde hem opioid hem de non-opioid mekanizmaların rol aldığı düşünülmektedir (6,7). Oral, intramüsküler, intravenöz, rektal ve epidural yollardan uygulanabilir. Bağımlılık yapma potansiyelinin düşük olması, solunum depresyonuna ve major organ toksisitesine neden olmaması gibi özellikleri nedeniyle uzun süreli analjezi sağlamak için de uygun bir ajan olarak görülmektedir (6). Bu nedenlerle intravenöz hasta kontrollü analjezi (iv-hka) yöntemiyle kullanılmış, her ne kadar bulantı kusma sıklığını artırsa da, postoperatif dönemde etkili analjezi sağlamıştır (8,9). Biz bu çalışmada KSE anestezi yöntemiyle gerçekleştirilen alt batın operasyonlarından sonra postoperatif epidural HKA ile uygulanan tramadolün ağrı, hemodinami üzerine etkilerini ve istenmeyen etkilerini morfinle karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEM Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul izni alındıktan sonra, alt batın cerrahisi geçirecek olan, ASA I-II sınıfından, yaş arası 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Kooperasyon kurulamayan, rejyonel anestezi için bir kontrendikasyonu olan, renal ya da hepatik yetmezliği olan, yöntemi kabul etmeyen, MAO inhibitörü kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalara operasyondan bir gün önce VAS cetveli ve HKA cihazı (Lifecare Infusor-4200, Abbott Laboratories, North Chicago, IL) tanıtıldı. Premedikasyon için 0,03 mg.kg -1 midazolam iv olarak uygulandı. Preoperatif olarak damar yolu açıldıktan sonra 10 ml.kg -1 laktatlı ringer solüsyonu verildi. Ameliyat odasına alınan hastalar monitorize edilerek EKG, indirek kan basıncı (KB) ve oksijen satürasyonu (SpO 2 ) takibine başlandı (Drager, PM 8040, Holland). Tüm hastalara anestezi yöntemi olarak KSE anestezi lateral dekubitis pozisyonunda L4-5 yada L3-4 aralığından aseptik koşullarda uygulandı (Combined spinal-epidural tray, Abbot, Irland). 18 G tuohy iğnesi ile girilerek direnç kaybı yöntemi ile epidural aralık bulundu. 25 G quincke uçlu spinal iğne ile epidural iğnenin içinden geçirilerek subaraknoid aralığa girildi. Beyin omurilik sıvısı (BOS) gelişi görüldükten sonra % 0.5 lik hiperbarik bupivakainden 2 ml (10 mg) uygulandı. Duyu blok seviyesi pin prick testiyle kontrol edilerek spinal blok T4-6 seviyesine geldiğinde operasyon başlatıldı. Operasyon esnasında 15 dakikalık aralarla duyu blok seviyesi kontrol edilip seviye iki bölge aşağı indiğinde % 0.25 lik bupivakainden 10 cc verildi. Gerekirse aynı dozda tekrarlandı. Hastalar; rasgele Tramadol Grubu (Gr T, n=15) ve Morfin Grubu (Gr M, n=15) olarak 15 er hastadan oluşan 2 gruba ayrıldılar ve Grup T ye operasyon esnasında fasya dikişine başlandığında epidural kataterden 10 cc serum fizyolojik içinde 50 mg tramadol yükleme dozu olarak yapıldı. Daha sonra içinde 4 mg /cc tramadol solüsyonu bulunan HKA cihazı epidural kataterden bağlandı. HKA cihazı 13 mg/ 3,3 cc bolus dozları, 20 dk. lık kilit süreleri sabit tutulmak üzere ve 4 saatlik limit 80 mg/ 20 cc olacak şekilde ayarlandı. Gr M ye yükleme dozu olarak 10 cc serum fizyolojik içinde 4 mg morfin yapıldı ve içinde 0,3 mg/cc morfin solüsyonu bulunan HKA cihazı epidural kataterden bağlandı. HKA cihazı 1 mg/ 3.3 cc bolus dozları, 20 dk. lık kilit süreleri sabit tutulmak üzere ve 4 saatlik limit 6 mg/ 20 cc olacak şekilde ayarlandı. Hastalar operasyondan sonra 1 sa kadar derlenme odasında tutuldular. Bu dönemde tüm hastalara yüz maskesiyle 4 L.dk -1 O 2 verildi, daha sonra cerrahi servislerde oda havasında takip edildiler. Postoperatif dönemde sürekli pulse oksimetre ile izlenen, saat başı solunum sayısı, solunum eforu takip edilen hastalarda solunum depresyonu SpO 2 <95 ya da solunum sayısı<10.dk -1 olarak tarif edildi. Hastalarda ağrı düzeyi VAS cetveli (0=hiç ağrı yok; 10=dayanılmaz ağrı) ile değerlendirildi. VAS değerlendirilmesi hasta istirahat ve hareket (hastalar öksürtüldükten sonra, dinamik VAS) halinde olmak üzere postoperatif 3, 6, 12, 24 ve 48. saatlerde yapıldı. Aynı gözlem periodlarında kan basıncı, kalp hızı değerleri kaydedildi. Postoperatif 48 sa boyunca gözlenen bulantı, kaşıntı, titreme gibi yan etkiler kaydedildi. İstatistik: İstatistiksel analizi için SPSS 9.0 bilgisayar programı kullanıldı. Postoperatif analjezi sonuçları Mc Nemar testi ile değerlendirildi. Yan etki 112

3 Baykara ve ark. sıklıklarının karşılaştırılması Fisher s exact testi ile yapıldı. Diğer parametrelerin istatistiksel analizinde Mann-Whitney U testi kullanıldı. 24 saatlik izlem sonucunda elde edilen değerlerin tramadol ve morfin grupları arasındaki karşılaştırılmasında ise tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi testi kullanıldı. İstatistiksel önemlilik düzeyi p<0.05 olarak belirlendi. Sonuçlar ortalama±sd ile ifade edildiler. BULGULAR Hasta grupları demografik özellikler, cerrahi süre, total epidural bupivakain dozu açısından farklı değildi (p>0.05, Tablo 1). Her iki grupta da çalışma süresince tatmin edici istirahat VAS değerleri (VAS 3) sağlandı (Şekil 1). Dinamik VAS değerleri ortalaması çalışma süresince her iki grupta 4 ve altında idi. Gruplar arasında istirahat ve dinamik VAS değerleri açısından istatistiksel önemli fark oluşmadı (p>0.05, Şekil 1). Şekil 1: Grupların istirahat ve dinamik VAS değerleri Tablo 1. Demografik Özellikler Grup Grup T Grup M Yaş (yıl) 47.9 ± ± 12.7 Cinsiyet (K/E) 10/5 10/5 Ağırlık (kg) 66.7 ± ± 5.4 ASA (I/II) 11/4 12/3 Cerrahi süre (dk) 92.7± ±33.2 Cerrahi türü (n) TAH + BSO 6 7 Miyomektomi 4 3 Şekil 2: Hasta gruplarına ait sistolik ve diastolik kan basıncı değerleri İnguinal Herni 5 5 Epidural bupivakain dozu(mg) 32.5± ±10.5 Morfin grubunda epi-hka yöntemi ile kullanılan morfin miktarı 13.8 ± 10.2 mg, tramadol grubunda ise epi-hka yöntemi ile kullanılan tramadol miktarı ± 54.5 mg olarak bulundu. Bu çalışma sonuçlarına göre tramadol / morfin eş analjezik doz oranı 14.3 /1 dur. Grupların preoperatif KB ve KAH değerleri benzerdi (p>0.05). Postoperatif dönemde KB açısından gruplar arasında anlamlı fark oluşmadı (p>0.05, Şekil 2). KAH, çalışma süresince genel olarak tramadol grubunda morfin grubuna göre daha yüksek seyretmekle beraber gruplar arasındaki fark, istatistiksel önemlilik düzeyine ulaşmadı (p>0.05, Şekil 3). Şekil 3: İki gruba ait ortalama kalp atım hızları Yan etkiler Tablo 2 de görülmektedir. Hiçbir hastada SpO 2 <95 ya da solunum sayısı<10.dk -1 olarak tarif edilen solunum depresyonu gözlenmedi. Morfin grubunda postoperatif dönemde 3 hastada kaşıntı, 4 113

4 Kombine spinal-epidural anestezi... hastada bulantı şikayeti gözlenirken, tramadol grubunda hiçbir hastanın kaşıntı ve bulantı şikayeti olmadı (NS). Bütün hastaların idrar kateteri olduğu için idrar retansiyonu değerlendirilemedi. Tablo 2: Postoperatif 48 sa süresince gözlenen yan etkiler (hasta sayısı, %) Grup T Grup M Solunum depresyonu - - Bulantı - 4 (26.6) Kusma - - Kaşıntı - 3 (20) TARTIŞMA Postoperatif ağrı kontrolü amacıyla kullanılan yöntemlerden birisi olan HKA yöntemleri gerek intravenöz gerekse epidural yoldan uygulandıklarında, genel olarak, hasta tatmini ve VAS skorları açısından başarılı bulunmuşlardır (4). Çeşitli HKA modları ve analjezik, lokal anestezik kombinasyonları postoperatif analjezi amacıyla denenmiştir (10,4,11,5). Bu amaçla tramadolün iv HKA yöntemiyle kullanımı araştırılmış ve başarılı postoperatif ağrı kontrolü sağlamasına karşın yüksek bulantı kusma oranlarına neden olduğu saptanmıştır (8). Epi-HKA uygulaması ile, iv HKA ye göre daha az opioid dozuyla daha iyi analjezi sağlandığı, daha az opioid yan etkisinin gözlendiği, hastanede kalış süresinin daha kısa olduğu bildirilmiştir (12,4). Bu nedenlerle biz bu çalışmada rejyonel anestezi sonrası epi-hka ile tramadol uygulamasını morfinle karşılaştırmalı olarak araştırdık. Çalışmamızda her iki grupta da tatmin edici postoperatif analjezi sağlandı. Her iki gruptada istirahat VAS değerleri 3, dinamik VAS değerleri ise 4 idi. Gruplar arasında VAS skorları açısından istatistiksel fark yoktu. Morfin grubunda 48 sa içinde toplam morfin tüketimi ortalaması 13.8 (10.2) mg, tramadol grubunda ise (54.5) mg olarak bulundu. Eriksson-Mjöberg ve arkadaşları daha önce yaptıkları bir çalışmada genel anestezi altında histerektomi geçiren hastalara analjezi amacıyla postoperativ olarak epidural morfin (aralıklı bolus tekniğiyle) uygulamışlardır (13). Çalışmanın sonucuna göre, postoperativ 18 sa içindeki epidural morfin tüketimi (17.2±16mg) bizim çalışmamızda saptanan postoperativ 48 sa içindeki epidural morfin tüketiminden (13.8±10.2 mg) yüksektir. Üstelik Eriksson-Mjöberg ve arkadaşlarının çalışmasında operasyon öncesi preemptiv amaçla epidural mepivakain de verilmiştir. Çalışmamızda epidural morfin tüketiminin düşük bulunuşunda anestezi yöntemi olarak rejyonel anestezi yönteminin uygulanışının muhtemelen önemli etkisi vardır. Spinal anestezinin preemptif etkisi olduğu bilinmektedir (14,15). Preemptif spinal analjezi nedeniyle, spinal anestezi sonrası HKA de doz ihtiyaçları genellikle beklenenden düşük olmaktadır (16). Ayrıca spinal anestezinin sağladığı analjezi postoperatif birkaç sa kadar devam etmektedir. Spinal anestezi sırasında blok düzeyi düştüğünde uygulanan epidural bupivakaininde postoperativ analjezik ihtiyacının düşük oluşunda kuşkusuz payı vardır. Ancak epi-hka yöntemiyle analjezik tüketiminin diğer yöntemlere (gerek konvansiyonel gerekse iv-hka yöntemlerine göre) göre daha az olması da etkili bir faktördür (4). Bu çalışma sonuçlarına göre epidural tramadol / morfin eş analjezik doz oranı 14.3 /1 dir. HKA yöntemleri, gerekli analjezik ihtiyacını hasta belirlediği için analjezik ajanların eşdeğer dozlarını belirlemede ideal yöntem olarak kabul edilir (6). Ancak daha önce Chrubasik ve ark. nın (10) yaptığı bir çalışmada postoperatif analjezi amacıyla major cerrahi girişimlerden sonra morfin ve tramadol epidural infüzyon ve hasta kontrol (on demand) modlarının kombinasyonu şeklinde uygulanmış ve bu yöntemle morfinin tramadolden yaklaşık 30 kat daha fazla analjezik etkinliğe sahip olduğu bildirilmiştir. İki çalışma sonucunun bu kadar farklı oluşunu tam olarak açıklayamamakla beraber, bunda iki çalışma arasında farklı HKA modlarının kullanılmasının (bizim çalışmamızda sadece HKA, Chrubasik ve ark.nın çalışmasında HKA modu ve devamlı infüzyon modunun birlikte kullanılması) ve hasta popülasyonunun kısmen farklı oluşu (bizim çalışmamızda alt batın operasyonları Chrubasik ve ark. nın çalışmasında major batın operasyonları) operasyon için uygulanan anestezi tiplerinin farklı oluşu (bizim çalışmamızda rejyonel anestezi Chrubasik ve arkadaşlarının çalışmasında genel anestezi) rol oynamış olabilir. Morfin grubunda 3 hastada kaşıntı, 4 hastada bulantı gözlenirken tramadol grubunda 15 hastanın hiçbirinde bu yan etkiler izlenmedi. Daha önce yapılan bir çalışmada Baraka ve ark. (17) genel anestezi altında gerçekleştirilen major abdominal cerrahi girişimlerin hastaları iki gruba ayırarak bir grup hastaya 114

5 Baykara ve ark. postoperatif analjezi amacıyla epidural morfin (4 mg) diğer gruba epidural tramadol (100 mg) vermişlerdir. İki grup hastada 24 sa boyunca izlenen VAS skorları benzeşirken morfin grubunda tramadol grubuna göre daha çok hastada bulantı, kusma, kaşıntı gözlemişlerdir. Ancak bizim çalışmamızda olduğu gibi iki grup arasında yan etki sıklığı açısından gözlenen fark istatistiksel önemlilik düzeyine ulaşmamıştır. Bunda gerek bizim gerekse Baraka ve ark. nın çalışmasındaki hasta sayılarının az oluşunun payı olabilir. Tramadol ve morfin grupları bizim çalışmamızda 15 er, Baraka ve ark nın çalışmasında 10 ar hasta içeriyordu. Epidural yoldan uygulanan tramadolün bulantı-kusmaya neden oluşu dozla ilişkili görünmektedir. Delilkan ve ark nın (18) yaptığı bir çalışmada abdominal cerrahi sonrası hastalar 3 gruba ayrılmış. 1. gruba 100 mg tramadol, 2. gruba 50 mg tramadol, 3. gruba ise % 0.25 lik bupivakain verilmiştir. En iyi postoperatif analjezi 100 mg tramadolle sağlanmakla birlikte postoperatif dönemde bulantı, kusma insidansı da diğer iki gruba göre (50 mg tramadol ve % 0.25 lik bupivakain grupları) yüksek bulunmuştur (18). Bizim çalışmamızda epidural yükleme dozunun düşük oluşu, tramadol grubunda bulantı-kusma gözlenmemesine neden olmuş olabilir. İki grup hastada da postoperatif dönemde solunum depresyonu gözlenmedi. Postoperatif dönemde solunum depresyonununu solunum sayısı ve SpO 2 takipleriyle araştırdık. Epidural/intratekal opioid alan hastalarda en iyi solunum monitorizasyonunun hangisi olduğu konusu henüz tartışmalıdır. CO 2 cevap eğrisinde depresyon saptanması solunum depresyonu için genel olarak duyarlı bir indeks olarak kabul edilir, ancak eğrinin oluşturulması zaman alıcı ve hasta kooperasyonunu gerektiren bir işlemdir (19). PaCO 2, alveoler hipoventilasyonun temel göstergesi olarak kabul edilmiştir. Halbuki vücuttaki O 2 rezervi sınırlıdır ve O 2 almayan hastalarda hipoksemi PaCO 2 deki yükselmeden önce ortaya çıkar. O 2 desteği alan hastalarda ise alveoler O 2 konsantrasyonundaki göreceli artış nedeniyle PaCO 2 daki yükselme hipoksemiden önce ortaya çıkabilir (17). Epidural opioidlerin neden olduğu solunum depresyonu ani olarak değil, yavaş olarak gelişir ve öncesinde sıklıkla bulantı, kusma, sedasyon gözlenir. Bu nedenle sıkı hemşire takibi, solunum sayısının takibi, solunum eforunun izlenmesi, sedasyon varlığının araştırılması epidural opioid uygulamalarından sonra en iyi solunum monitorizasyon yöntemi olarak kabul edilmiştir (20). Görevli sağlık personelinin eğitimi ile yaşlı ya da organ disfonksiyonu olmayan hastalara epidural opioidler servislerde de verilebilmektedirler (21). Bizim çalışmamızda hastalar erken postoperatif dönem dışında O 2 almadılar. Solunum monitorizasyonu solunum sayısı takibi, SpO 2 takibi ve hemşire izlemi ile yapıldı. İki grup hastada da solunum sayısı<10.dk -1 ya da SpO 2 <95 ile saptanan solunum depresyonu gözlenmedi. Daha önceki çalışmalarda epidural morfinle klinik önemi olan solunum depresyonu % oranında tarif edilmiştir (22,23). Ancak epidural tramadol uygulamalarıyla solunum depresyonu gözlenmemiştir (17,18). Bunda iki ajanın farklı etki mekanizmalarının rol aldığı düşünülür. Güçlü bir mu ve kappa reseptör agonisti olan morfinin aksine tramadol bütün opioid reseptörleri için zayıf bir agonisttir. Mu reseptörleri için bir miktar seçicilik gösterir. Tramadolün etki mekanizmasında non opioid mekanizmaların (noradrenalin uptake inhibisyonu ve serotonin sekresyonunun uyarılması) önemli rolü vardır (7,24). Bu iki transmitter medulla spinalisteki inen yollarda yer almaktadır. Hemodinamik açıdan iki grup arasında anlamlı fark gözlenmedi. Kalp hızı çalışma süresince tramadol grubunda genel olarak morfin grubuna göre daha yüksek seyretse de gruplar arasındaki fark istatistiksel önemlilik düzeyine ulaşmadı. Sonuç olarak rejyonel anestezi ile gerçekleştirilen alt batın operasyonlarından sonra tramadolle ep- HKA uygulaması ile alt batın operasyonlarından sonra morfinle olduğu kadar tatmin edici analjezi sağlanabilmektedir. 50 mg tramadol yükleme dozuyla erken dönemde etkili analjezi sağlanabilmekte ve istatistiksel önemlilik düzeyine ulaşmasa da yan etki sıklığı morfin grubuna göre daha nadir izlenmektedir. KAYNAKLAR 1. Sechzer PH. Objective measurement of pain. Anesthesiology 1968; 29: Benneth RL, Batenhorst RL, Bivins BA, et all: Patient contolled analgesia: a new concept of postoperative pain relief. Ann Surg 1982; 195: Boulanger A, Choiniere M, et all. Comparison between patient-controlled analgesia and intramuscular meperidine after thoracotomy. Can J Anaesth 1993; 40:

6 Kombine spinal-epidural anestezi Lebovits AH, Zenetos P, O Neill DK, et all. Satisfaction with epidural and intravenous patient-controlled analgesia. Pain Medicine 2001; 2: Thomas V, Heath M, Rose D, Flory P. Phychological characteristics and the effectiveness of patientcontrolled analgesia. Br J Anaesth 1995; 74: ) Lee CR, McTavish D, Sorkin EM. Tramadol. A preliminary review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic potential in acute and chronic pain states. Drugs 1993; 46: Lehmann KA. Tramadol in acute pain. Drugs 1997; 53: Pang WW, Mok MS, Lin CH, Yang TF, Huang MH. Comparison of patient controlled analgesia (PCA) with tramadol versus morphine. Can J Anesth 1999;46: Pang WW, Mok MS, Huang S, Hung CP, Huang MH. Intraoperative loading attenuates nausea and vomiting of tramadol patient-controlled analgesia. Can J Anesth 2000;47: Chrubasik J, Warth L, Wust H, Zindler M. Analgesic potency of epidural tramadol after abdominal surgery. Pain 1987;154: Suppl. 4A. 11. Lubenow TR, Tanck EN, Hopkins EM, McCarthy RJ, Ivankovich AD. Comparison of patient assisted epidural analgesia with continuous infusion epidural analgesia for postoperative patients. Reg Anesth 1994;19: Cousins MJ, Mather LE. Intrathecal and epidural administration of opioids. Anesthesiology 1984;61: Eriksson Mjöberg M, Svensson JO, Almkvist O, Ölund A, Gustafsson LL. Extradural morphine gives better pain relief than patient controlled i.v. morphine after hysterectomy. Br J Anaesth 1997;78: Katz J, Kavanagh BP, Sandler AN. Preemptive analgesia: Clinical evidence of neuroplasticity contributing to postoperative pain. Anesthesiology 1992;77: Bridenbaugh PO, Greene NM, Brull SJ. Spinal neural blockade. In: Causins MJ, Bridenbaugh PO, editors: Neural blockade. 3 rd. ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; p: Baraka A, Jabbour S, Ghabash M, Nader A, Khoury G, Sibai A. A comparison of epidural tramadol and epidural morphine for postoperative analgesia. Can J Anaesth 1993; 40: Delilkan AE, Vijayan R. Epidural tramadol for postoperative pain relief. Anaesthesia 1993;48: Kafer ER, Brown J, Scott D, et all. Biophasic depression of ventilatory response to CO 2 following epidural morphine. Anesthesiology 1983;58: Ready LB, Loper KA, Nessly M, Wild L. Postoperative morphine is safe on surgical wards. Anesthesiology 1991;75 : Ready LB, Oden R, Chadwick HS, et al. Development of an anesthesiology based postoperative pain management service. Anesthesiology 1988;68: Rawal N, Schott U, Dahlstrom B, et al. Influence of naloxone infusion on analgesia and respiratory depression following epidural morphine. Anesthesiology 1986;64: Rawal N, Arner S, Gustafsson LL, Allvin R. Present state of extradural and intrathecal opioid analgesia in Sweden. A nationwide follow-up survey. Br J Anaesth 1987;59: Raffa RB, Friderichs E, Reimann W, et all. Complementary and synergistic antinociceptive interaction between the enantiomers of tramadol.j Pharmacol Exp Ther 1993;260: Dahl JB, Kehlet H. The value of pre-emptive analgesia in the treatment of post-operative pain. Br J Anaesth 1993;70:44-9. Yazışma adresi : Dr.Nur Baykara, Tubitak loj:4a, Gebze, Kocaeli 116

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri AĞRI 2009;21(4):155-160 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri A clinic s experiences in postoperative patient controlled analgesia Abdulkadir

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

TRAMADOLE BAĞLI BULANTI KUSMAYI ÖNLEMEDE METOKLOPRAMİD, DROPERİDOL VE ONDANSETRONUN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAMADOLE BAĞLI BULANTI KUSMAYI ÖNLEMEDE METOKLOPRAMİD, DROPERİDOL VE ONDANSETRONUN KARŞILAŞTIRILMASI Kocatepe Tıp Dergisi (2003), 2, 23-28 The Medical Journal of Kocatepe 2003, Afyon Kocatepe Üniversitesi TRAMADOLE BAĞLI BULANTI KUSMAYI ÖNLEMEDE METOKLOPRAMİD, DROPERİDOL VE ONDANSETRONUN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

PLAN OPİOİD KULLANIMI. DSÖ Analjezik merdiveni OPİOİD KULLANAN HASTANIN TAKİBİ

PLAN OPİOİD KULLANIMI. DSÖ Analjezik merdiveni OPİOİD KULLANAN HASTANIN TAKİBİ OPİOİD KULLANIMI Dr Didem AKÇALI Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Renimasyon AD Algoloji BD PLAN Türkiye de bulunan opioidler ve özellikleri Opioid kullanım alanları Opioid rotasyonu DSÖ

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI (A Comparison of Fentanyl and e in the Postoperative Patient-Controlled

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği MÜSBED 2012;2(1):26-30 Araştırma / Original Paper Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği Tülün Satılmış, Onur Gönül, Hasan Garip, Alptekin

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

Postoperatif ağrı tedavisinde uygulanan hasta-kontrollü analjezi yöntemlerinin retrospektif incelemesi

Postoperatif ağrı tedavisinde uygulanan hasta-kontrollü analjezi yöntemlerinin retrospektif incelemesi JCEI / Uysal ve ark. Postoperatif hasta kontrollü analjezi yöntemleri 2013; 4 (2): 159-165 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0257 RESEARCH ARTICLE Postoperatif

Detaylı

Lomber disk cerrahisi uygulanan olgularda intravenöz deksketoprofen kullanımının ameliyat sonrası analjezik tüketimine etkisi

Lomber disk cerrahisi uygulanan olgularda intravenöz deksketoprofen kullanımının ameliyat sonrası analjezik tüketimine etkisi AĞRI 2014;26(2):82-86 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS doi: 10.5505/agri.2014.47550 Lomber disk cerrahisi uygulanan olgularda intravenöz deksketoprofen kullanımının ameliyat sonrası analjezik tüketimine

Detaylı

TORAKOTOMĐ ÖNCESĐ ĐNTRATEKAL MORFĐN. Ayda TÜRKÖZ* Ömer SOYSAL** Türkan TOĞAL* Mahmut DURMUŞ*** Ahmet KÖROĞLU*** Mustafa KAYAN**** Özcan ERSOY *****

TORAKOTOMĐ ÖNCESĐ ĐNTRATEKAL MORFĐN. Ayda TÜRKÖZ* Ömer SOYSAL** Türkan TOĞAL* Mahmut DURMUŞ*** Ahmet KÖROĞLU*** Mustafa KAYAN**** Özcan ERSOY ***** TORAKOTOMĐ ÖNCESĐ ĐNTRATEKAL MORFĐN Ayda TÜRKÖZ Ömer SOYSAL Türkan TOĞAL Mahmut DURMUŞ Ahmet KÖROĞLU Mustafa KAYAN Özcan ERSOY () Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD Yrd. Doç. Dr () Đnönü

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas

Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas Zeynep Eti*,

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER Selami Ateş ÖNAL 1 Ayşe Belin ÖZER 2 İsmail DEMİREL 2 Ömer KAYMAZ 3 Tuba GÖKDEMİR 2 Ahmet DENİZ 2 1 Fırat Üniversitesi, Algoloji Bilim Dalı, 2 Fırat Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim

Detaylı

Torakotomi sonrası analjezide, intravenöz tramadol ile hasta-kontrollü analjezi ve devamlı infüzyonun karşılaştırılması

Torakotomi sonrası analjezide, intravenöz tramadol ile hasta-kontrollü analjezi ve devamlı infüzyonun karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi / G. Sağıroğlu ve ark. Tramadol analjezisi 2011; 38 (4): 421-426 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0060 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Torakotomi sonrası analjezide,

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Postoperatif A r Tedavisi II

Postoperatif A r Tedavisi II Postoperatif A r Tedavisi II Emine ÖZYUVACI, Saadettin SEV M ÖZET SUMMARY Son y llarda postoperatif a r fizyolojisinde, yeni analjezikler ve yeni tekniklerle ilgili büyük geliflmeler görülmüfltür. Ayn

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY

HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY Volkan TUĞCU*, Mahmut YETKİN**, Serdar KARADAĞ*, Nalan S. EMİR**, Emin ÖZBEK***, A. İhsan TAŞÇI*

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2) 3-, 2010 ORİJİNAL YAZI İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Vildan Alev ÇINAR *, Fatma Nur KAYA

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU ve Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması # Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda

Detaylı

Pediyatrik Üroloji Operasyonlarında Epidural Tramadol Ve Morfinin Analjezik Etkinliğinın Karşılaştırılması +

Pediyatrik Üroloji Operasyonlarında Epidural Tramadol Ve Morfinin Analjezik Etkinliğinın Karşılaştırılması + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10(2) 71-75 (2003) Pediyatrik Üroloji Operasyonlarında Epidural Tramadol Ve Morfinin Analjezik Etkinliğinın Karşılaştırılması + Yavuz Demiaran*, R. Yavuz Akman**,

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ Mart 2006 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Ali UZUNKÖY, Abdullah ÖZGÖNÜL, Zeynep BAYSAL Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D AMAÇ Biz çalışmamızda TENS uygulamasının yan etkisinin

Detaylı

Laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrı tedavisinde tramadolün devamlı infüzyon ve hasta kontrollü analjezi ile uygulanmasının karşılaştırılması

Laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrı tedavisinde tramadolün devamlı infüzyon ve hasta kontrollü analjezi ile uygulanmasının karşılaştırılması ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 6-10 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 Laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrı tedavisinde tramadolün devamlı infüzyon ve hasta kontrollü analjezi ile uygulanmasının

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Total Abdominal Histerektomilerde İntravenöz Deksketoprofen Trometamol, Lornoksikam ve Parasetamolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Total Abdominal Histerektomilerde İntravenöz Deksketoprofen Trometamol, Lornoksikam ve Parasetamolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(4):176-181 doi:10.5222/jtaics.2011.176 Klinik Araştırma Total Abdominal Histerektomilerde İntravenöz Deksketoprofen Trometamol,

Detaylı

Çalışma - Araştırma / Original Article

Çalışma - Araştırma / Original Article Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article 2009;20(2):64-70 Total diz artroplastisi sonrası intravenöz ve epidural hasta kontrollü analjezi

Detaylı

etkilerinin araştırılması

etkilerinin araştırılması MÜSBED 2011;1(2):107-111 Araştırma / Original Paper Düşük Doz Ketamin-Midazolam Sedasyonunun Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Tülün Satılmış, Hasan Garip, Onur Gönül,

Detaylı

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Klinik Araştırma / Clinical Research doi: 10.5835/jecm.omu.28.04.006 Preoperatif intrevenöz parasetamol uygulamasının intraoperatif

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Orjinal araştırma/ Original Article International Journal of Clinical Research 2014;2(3):104-108 Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Unilateral Spinal

Detaylı

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması J Kartal TR 2011;22(1):1-6 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.95914 ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations ark. Artroskopik diz cerrahisinde eklem içi lokal anestezi ORIGINAL

Detaylı

Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi AĞRI 2010;22(4):151-158 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi Assessment of the

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ

İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ PREOPERATİF İNTRAVENÖZ PARASETAMOL UYGULAMASININ İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ ÖZET Amaç: Bu çalışmada, preemptif uygulanan intravenöz parasetamolün,

Detaylı

Tek Taraflı İnguinal Herni Tamiri ve İlioinguinal İliohipogastrik Blok: Perioperatif ve Postoperatif Bulgularımız

Tek Taraflı İnguinal Herni Tamiri ve İlioinguinal İliohipogastrik Blok: Perioperatif ve Postoperatif Bulgularımız Klinik Araştırma Tek Taraflı İnguinal Herni Tamiri ve İlioinguinal İliohipogastrik Blok: Perioperatif ve Postoperatif Bulgularımız Ebru ÇANAKÇI 1,a, Nilay TAŞ 1, Özgür YAĞAN 1, Tuğçe MUTLU 1, Murat KARAKAHYA

Detaylı

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup 1 DERS PROGRAMI

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup 1 DERS PROGRAMI DÖNEM 5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajı bitiminde öğrenci; 1-Hastaları ameliyata hazırlar (Bilişsel alan), 2- Monitörizasyon hakkında

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Dr. Melek Güra Çelik, Dr. Emine Nursen Koltka, Dr. Ali Nadir Özçekiç, Dr. Serhan Sarar

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

GS hakkında genel bilgiler. GS ilaçları. Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri)

GS hakkında genel bilgiler. GS ilaçları. Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri) GS hakkında genel bilgiler GS ilaçları Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri) Cerrahi anestezinin gelişimi tıp tarihindeki en önemli olaylardan biridir. İnhaler anestezikler; W. Long ve William

Detaylı

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi)

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Volkan Hancı*, Serhat Bilir**, Serhan Yurtlu**, Mertol Gökçe***, Özkan Saydam***,

Detaylı

Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) Tıpta YanlıĢ Uygulama

Detaylı

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ?

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ? ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ? Z. Akoğul, B. Özcan, B. Yavaşcaoğlu, F.N. Kaya, E. Başağan Moğol, E. Mercanoğlu, A. Anıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ 2016 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrencinin Okul Numarası: Yaz Stajı Yapılan Kurumun Adı Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İçerik 1.

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM Kasım 2005 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü

Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü Ali Alagöz, Mehtap Tunç, Hilal Sazak Giriş Ağrının gelişimindeki mekanizmalar giderek açıklık kazanmasına ve daha etkin cihazlarla multimodal analjezi teknikleri uygulanmasına karşın özellikle göğüs cerrahisi

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Omuz cerrahisi olgularında postoperatif analjezik tüketimine cinsiyetin etkisi

Omuz cerrahisi olgularında postoperatif analjezik tüketimine cinsiyetin etkisi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2435 Omuz cerrahisi olgularında postoperatif analjezik tüketimine cinsiyetin etkisi Effects of patients' sex on postoperative analgesic

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Meme Küçültme Cerrahisinde Postoperatif Ağrının Kontrolünde Preemptif Oral Tramadol İle Tramadol- Parasetamol ve Tramadol-Gabapentinin Etkinliğinin Araştırılması The Comparison

Detaylı

Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif deksketoprofen ve tramadol ün postoperatif ağrı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif deksketoprofen ve tramadol ün postoperatif ağrı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması JCEI / 2015; 6 (1): 44-51 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0484 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif

Detaylı

Tek taraflı inguinal hernilerde ilioinguinal iliohipogastrik sinir bloğu ile spinal anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması

Tek taraflı inguinal hernilerde ilioinguinal iliohipogastrik sinir bloğu ile spinal anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması AĞRI 2013;25(3):108-114 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS doi: 10.5505/agri.2013.95866 Tek taraflı inguinal hernilerde ilioinguinal iliohipogastrik sinir bloğu ile spinal anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması

Detaylı

Alt ekstremite kemik cerrahisinde hasta kontrollü analjezide ondansetronun tramadol ve morfin tüketimine etkisi

Alt ekstremite kemik cerrahisinde hasta kontrollü analjezide ondansetronun tramadol ve morfin tüketimine etkisi EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Alt ekstremite kemik cerrahisinde hasta kontrollü analjezide ondansetronun tramadol ve morfin tüketimine etkisi Zeynep Çubukçu*, Hayri Özbek*,

Detaylı

FLUNİTRAZEPAM İLE ÇOCUKLARDA ANESTEZİ KORKUSUNUN AZALTILMASI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA* GİRİŞ

FLUNİTRAZEPAM İLE ÇOCUKLARDA ANESTEZİ KORKUSUNUN AZALTILMASI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 43-47, 1984 FLUNİTRAZEPAM İLE ÇOCUKLARDA ANESTEZİ KORKUSUNUN AZALTILMASI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA* Tezer BERK** Alev CONKBAYIR*** GİRİŞ Bilindiği gibi, özellikle

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

SPİNAL ANESTEZİ ÖNCESİ UYGULANAN KETAMİNİN KALÇA CERRAHİSİ GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA POSTOPERATİF ANALJEZİ ÜZERİNE ETKİSİ. Selda ŞEN, Kutlay AYDIN

SPİNAL ANESTEZİ ÖNCESİ UYGULANAN KETAMİNİN KALÇA CERRAHİSİ GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA POSTOPERATİF ANALJEZİ ÜZERİNE ETKİSİ. Selda ŞEN, Kutlay AYDIN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 7(3) : 25-29 Klinik Araştırma SPİNAL ANESTEZİ ÖNCESİ UYGULANAN KETAMİNİN KALÇA CERRAHİSİ GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA POSTOPERATİF ANALJEZİ ÜZERİNE ETKİSİ Selda ŞEN, Kutlay

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Narkotik Analjezikler

Narkotik Analjezikler Narkotik Analjezikler Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Narkotik Analjezikler Derin ağrısızlık hissi yaratmanın yanında, mekanizmalarının tam bilinmemesi ile beraber hastada manik

Detaylı

GER ATR K HASTALARDA NTRAVEZÖZ VE EP DURAL MORF N LE HASTA KONTROLLÜ ANALJEZ UYGULAMASININ KOGN T F FONKS YONLAR ÜZER NE ETK S

GER ATR K HASTALARDA NTRAVEZÖZ VE EP DURAL MORF N LE HASTA KONTROLLÜ ANALJEZ UYGULAMASININ KOGN T F FONKS YONLAR ÜZER NE ETK S KL N K ÇALIfiMA GER ATR K HASTALARDA NTRAVEZÖZ VE EP DURAL MORF N LE HASTA KONTROLLÜ ANALJEZ UYGULAMASININ KOGN T F FONKS YONLAR ÜZER NE ETK S Cemil GÜLÜCÜ (CG), Ali Abbas YILMAZ (AAY), fiaban YALÇIN (fiy)

Detaylı

LOMBER SP NAL CERRAH DE PREEMT F TRAMADOL VEYA LORNOKS KAMIN POSTOPERAT F TRAMADOL TÜKET M NE ETK LER

LOMBER SP NAL CERRAH DE PREEMT F TRAMADOL VEYA LORNOKS KAMIN POSTOPERAT F TRAMADOL TÜKET M NE ETK LER KL N K ÇALIfiMA LOMBER SP NAL CERRAH DE PREEMT F TRAMADOL VEYA LORNOKS KAMIN POSTOPERAT F TRAMADOL TÜKET M NE ETK LER Züleyha KAZAK BENG SUN, Hakan SABUNCUO LU, Sumru fiekerc Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil *

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Remifentanil, An Alternative for Nitrous Oxide Dilek ÖZDAMAR**, Hakan CANATAY**, Makbule KESER***, Nur BAYKARA****,

Detaylı

Sezaryen Seksiyo Operasyonlarında İntratekal Bupivakaine Fentanil veya Morfin Eklenmesinin Etkileri

Sezaryen Seksiyo Operasyonlarında İntratekal Bupivakaine Fentanil veya Morfin Eklenmesinin Etkileri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 85-89 (2007) Sezaryen Seksiyo Operasyonlarında İntratekal Bupivakaine Fentanil veya Morfin Eklenmesinin Etkileri Fatih Uğur*, Aliye Esmaoğlu*, Tamer Güneş**,

Detaylı

Postoperatif tromboemboli profilaksisi

Postoperatif tromboemboli profilaksisi Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS ) Society recommendations Part II Jinekolojik/Onkoloji Cerrahisinde Postoperatif Bakım İçin Kılavuz:

Detaylı

Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında akupunktur uygulamasının ameliyat sonrası analjeziye etkisi

Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında akupunktur uygulamasının ameliyat sonrası analjeziye etkisi Agri 2015;27(3):155 159 doi: 10.5505/agri.2015.93764 A RI K L İ N İ K Ç A L I Ş M A / O R I G I N A L A R T I C L E Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında akupunktur uygulamasının ameliyat sonrası

Detaylı

Donör Hepatektomilerde Torasik Epidural ve Torasik Paravertebral Hasta Kontrollü Analjezinin Karşılaştırılması

Donör Hepatektomilerde Torasik Epidural ve Torasik Paravertebral Hasta Kontrollü Analjezinin Karşılaştırılması doi:10.5222/gkdad.2012.063 Klinik Çalışma Donör Hepatektomilerde Torasik Epidural ve Torasik Paravertebral Hasta Kontrollü Analjezinin Karşılaştırılması Elif KOÇ *, Hüseyin İlksen TOPRAK **, Sibel ASLAN

Detaylı

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 51-55, 2006 AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 06.05.2013 Madde 5.4 teki hemşire ifadesi anestezi teknisyeni 01 Olarak değiştirildi. Anestezi hasta değerlendirme formlarının İsimleri anestezi öncesi,

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER Eylemin Stimülasyonu Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi Amniyotomi Epizyotomi Forseps Vakum ekstraksiyon Sezaryen Doğum eyleminde

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ANESTEZİ ÜNİTELERİ

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ANESTEZİ ÜNİTELERİ MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ANESTEZİ ÜNİTELERİ BMM. Serhat ALADAĞ Ağustos 2015 ANESTEZİ ÜNİTELERİ Yetki Grubu: Solunum Sistemleri

Detaylı

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.04.2013 Madde 4.6 daki Algoloji Konseyi tanımlaması çıkarıldı. 01 Madde 5.6.4 teki Algoloji Konseyi konsültasyonu yerine Anesteziyoloji uzman hekimi

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

Total kalça protezi operasyonlarında iki multimodal analjezi yönteminin etkinliği

Total kalça protezi operasyonlarında iki multimodal analjezi yönteminin etkinliği AĞRI 29;2(2):69-7 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Total kalça protezi operasyonlarında iki multimodal analjezi yönteminin etkinliği The effects of two different multimodal analgesic regimens in total

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Konya 2

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Konya 2 GÜNÜBİRLİK ANOREKTAL CERRAHİ OLGULARINDA SELEKTİF SPİNAL ANESTEZİ İLE MONİTORİZE ANESTEZİ BAKIMI ALTINDA UYGULANAN LOKAL İNFİLTRASYON ANESTEZİSİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. Ate Duman, 1 Yrd.

Detaylı

Açık septorinoplasti olgularında preemptif analjezi uygulamalarının ameliyat sonrası analjezideki etkinliği nedir?

Açık septorinoplasti olgularında preemptif analjezi uygulamalarının ameliyat sonrası analjezideki etkinliği nedir? Agri 2016;28(3):135 142 doi: 10.5505/agri.2015.17894 A RI K L İ N İ K Ç A L I Ş M A / O R I G I N A L A R T I C L E Açık septorinoplasti olgularında preemptif analjezi uygulamalarının ameliyat sonrası

Detaylı