Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption İclal Özdemir KOL *, Kenan KAYGUSUZ *, Sinan GÜRSOY **,Cevdet DÜGER ***, İhsan BAĞCİVAN ****, Caner MİMAROĞLU***** ÖZET İnhalasyon anestezikleri doza bağlı olarak kardiyovasküler depresyon, beyin kan akımında artış, renal ve hepatik kan akımında azalma gibi istenmeyen etkilere yol açar. Bu çalışmada alt batın cerrahilerinde anestezi indüksiyonundan önce epidural ve spinal yoldan uygulanan morfinin sevofluran gereksinimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma, etik kurul izni ve hastaların onayı alındıktan sonra, alt batın cerrahisi geçirecek 60 hasta üzerinde yapıldı. Hastalar rastgele 3 eşit gruba ayrıldı. Aneztezi indüksiyonundan önce epidural gruptaki hastalara ; epidural alana 3 mg morfin ve intratekal alana salin verildi. Spinal gruptaki hastalara ; epidural alana salin, intratekal alana 0.3 mg morfin verildi. ndaki hastalara ; hem epidural hem de intratekal alana salin uygulandı. Hastaların bazal, entübasyon sonrası ve peroperatif 15 dakikada bir hemodinamik parametreleri, end tidal sevofluran konsantrasyonları ve yan etkiler kaydedildi. Demografik özellikler, operasyon süreleri ve hemodinamik parametreler açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). End tidal sevofluran spinal ve epidural grupta kontrol na göre daha düşüktü (p<0.05). İntraoperatif dönemde end tidal sevofluran konsantrasyonları açısından spinal ve epidural grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Hiçbir grupta tedavi gerektirecek hipotansiyon görülmedi. Spinal ve epidural morfin benzer idrar retansiyonuna neden olurken, kaşıntı epidural grupta daha fazla idi (p<0.05). Sonuç olarak; epidural yoldan uygulanan 3 mg ve intratekal yoldan uygulanan 0.3 mg morfinin intraoperatif dönemde kullanılan sevofluran gereksinimini azalttığı, ancak spinal ve epidural yoldan uygulanan morfinin birbirine üstünlüğü olmadığı kanaatine varıldı. Anahtar Kelimeler: Morfin, epidural, spinal, genel anestezi, sevofluran gereksinimi SUMMARY Inhalation anesthetics cause dose dependent effects like cardiovascular depression, increasing of cerebral blood flow, decreasing of renal and hepatic blood flow. In this study the effects of morphine that was used through epidural and spinal way at lower abdominal surgeries before anesthesia induction, on sevoflurane consumption was investigated. The study was performed on sixty patients that were scheduled to lower abdominal surgery, after the approval of ethical committee and patients. Patients were divided into three equal groups randomly. Before the anesthesia induction the epidural group patients were given 3 mg morphine to epidural space and saline to intrathecal space; spinal group patients were given saline to epidural space and 0.3 mg morphine to intrathecal space; control group patients were given saline to epidural space and intrathecal space. The hemodynamic parameters, end-tidal sevoflurane concentrations at basal, after intubation and peroperative intervals of 15 minutes time, and side effects were recorded. There was no difference between groups regarding demographic data, operation times and hemodynamic parameters (p>0.05). The end-tidal sevoflurane was lower at spinal and epidural groups than control group (p>0.05). There was no significant difference between spinal and epidural groups regarding end-tidal sevoflurane concentrations (p>0.05). There was no hypotension that needed therapy at any groups. Spinal and epidural morphine caused similar ratios of urinary retention, but itching was more frequent at epidural group (p<0.05). Finally; it was suggested that 3 mg epidural morphine and 0.3 mg spinal morphine decreased intraoperative sevoflurane requirement, but there was no predominance of spinal and epidural morphine to another. Key words: Morphine, epidural, spinal, general anesthesia, sevoflurane requirement. * C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 29 (1): 7-12, 2007 * Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. - Sivas ** Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Sivas *** Arş Gör. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Sivas **** Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji A.D. - Sivas ***** Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. - Sivas 7

2 ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri GİRİŞ İnhalasyon anestezikleri doza bağlı olarak kardiyovasküler depresyon, beyin kan akımında artış, renal ve hepatik kan akımında azalma gibi istenmeyen etkilere yol açar (1, 2). İntravenöz yoldan preemptif uygulanan ketamin, benzodiazepinler, alfa 2 agonistler ve opioidlerin inhalasyon anestezik gereksinimini azalttığı gösterilmiştir (1, 3). İntratekal ve epidural anestezi ile genel anestezinin kombine uygulamaları intraoperatif volatil anestezik miktarını azalttığı çeşitli çalışmalarda bildirilmektedir (4-6). Bununla beraber epidural bupivakaine ilave edilen morfinin sevofluran gereksinimine bir etkisinin olmadığını bildiren rapor da vardır (7). ve spinal yoldan kullanılan lokal anestezikler genel anestezik gereksinimini azaltmasına rağmen sempatik denervasyon yoluyla bir takım yan etkilere yol açabilmektedir. Bu istenmeyen etkilerin genel anestezi altındaki hastalarda denervasyona bağlı olup olmadığını anlamak zordur. Ayrıca uygulanan lokal anestezik ajanın postoperatif dönemdeki analjezik etkisi de kısa olacaktır. Halbuki intratekal veya epidural yoldan uygulanan opioidler sempatik denervasyona neden olmadığı gibi postoperatif dönemde çok daha uzun süre analjezik etki oluşturabilmektedir (1). İntratekal ve epidural yoldan verilen opioidler medulla spinalis arka boynuzundaki opioid reseptörlerine bağlanarak, non-opioid inhibitör transmitter salınımına neden olarak ve sistemik olarak absorbe olduktan sonra inen inhibitör yolları aktive ederek etkili olmaktadır (1). Anestezi pratiğinde en sık kullanılan opioidlerden biri olan morfin hidrofilik olduğu için intratekal ve epidural kullanımlarında uzun süreli analjezi sağlamaktadır. Alt lumbal düzeyden bile uygulanması üst batın ameliyatlarından sonra analjezi sağlamaktadır (8). Spinal ve epidural opioid analjezisi sempatik veya motor blok oluşturmadığından özellikle yüksek riskli hastalarla, pulmoner veya kardiovasküler işlevleri azalmış, ileri derecede obez veya yaşlı hastalarda önemli avantajlar sağlar. Bu çalışmada alt batın cerrahilerinde anestezi indüksiyonundan önce epidural ve spinal yoldan uygulanan morfinin sevofluran gereksinimi üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma etik kurul onayı alındıktan sonra alt batın cerrahisi geçirecek ASA I-III ndan 60 hasta üzerinde prospektif, randomize ve çift-kör olarak gerçekleştirildi. Operasyondan bir gün öncesinden ziyaret edilen hastalara çalışma hakkında bilgi verilerek onayları alındı. İşlemi kabul etmeyen, kanama diyatezi bulunan, koopere olamayan, mental ve psikiyatrik bozukluğu olan, vertebral kolon anatomisi bozuk olan, kullanılacak ilaçlara allerjisi olan, hepatik ve renal yetmezliği olan, alkol bağımlısı olan ve son 24 saat içerisinde opioid kullanan hastalar çalışma kapsamına alınmadı. Operasyon öncesinde gece den itibaren tüm hastaların oral alımları kesildi, sedasyon amacıyla oral yoldan 10 mg diazepam uygulandı. 2 ml kg -1 saat -1 hızında kristaloid (İso-M) infüzyonuna başlandı. Hastalara operasyon sabahı sedasyon uygulanmadı. Hastalar zarf çekme yöntemiyle rasgele 3 eşit gruba ayrıldı. Hastalar operasyon odasına alındıktan sonra monitorize edildi ve standart olarak 7 ml kg -1 Laktatlı Ringer infüzyonu yapıldı. Bütün hastalara anestezi indüksiyonundan önce %2 lik 1 ml Prilokain ile cilt, cilt altı infiltrasyonu yapıldıktan sonra kombine spinal-epidural sistemde (Abbott, M146, USA) bulunan 17 G Tuohy iğne ile direnç kaybı yöntemi kullanılarak epidural aralık tanımlandı. İğnenin epidural alanda olduğu test edildikten sonra; spinal na ; 27 G spinal iğne tuohy iğnenin içinden geçirilerek intratekal aralığa 0,3 mg morfin (1 ml) uygulandı. Daha sonra spinal iğne geri çekilerek tuohy iğne içinden sefale doğru 3 cm olacak şekilde 20 G epidural kateter yerleştirildi. Kateterden 5 ml %09 NaCl epidural aralığa uygulandı. na 27 G spinal iğne tuohy iğnenin içinden geçirilerek intratekal aralığa 1 ml % 09 NaCl uygulandı. Daha sonra spinal iğne geri çekilerek tuohy iğne içinden sefale doğru 3 cm olacak şekilde 20 G epidural kateter yerleştirildi. Kateterden 3 mg (5 ml de) morfin epidural alana uygulandı. na 27 G spinal iğne tuohy iğnenin içinden geçirilerek intratekal aralığa 1 ml %09 NaCl uygulandı. Daha sonra spinal iğne geri çekilerek tuohy iğne içinden sefale doğru 3 cm olacak şekilde 20 G epidural kateter yerleştirildi. Kateterden 5 ml % 09 NaCl epidural aralığa uygulandı. Uygulamaların hepsi anestezi indüksiyondan 8

3 Kol ve ark. 30 dk önce gerçekleştirildi. Yerleştirilen kateterler daha sonra postoperatif analjezi için kullanıldı. Standart olarak anestezi indüksiyonunda 4-7 mg kg -1 tiyopental sodyum, kas gevşemesi 0,1 mg kg -1 vekuronyum ile sağlandı. Anestezi idamesinde ise % 1-3 sevofluran ve oksijen içinde % 50 N 2 O kullanıldı. End tidal CO 2 (EtCO 2 ) mmhg arasında tutuldu. Bütün hastalar blanket sıcaklığı 37 0 C ye ayarlanarak alttan ısıtıldı. Hiçbir hastaya ısıtılmamış kan veya plazma verilmedi. Bir üniteden daha fazla kanaması olan hastaların çalışma kapsamı dışına çıkarılmaları planlandı. İntraoperatif dönemde kalp atım hızı 40 atım/dk nın altına düştüğünde bradikardi, sistolik arter basıncı preoperatif değerlere göre % 30 azaldığında hipotansiyon olarak kabul edildi. Bradikardi 0.5 mg atropin, hipotansiyon ise İV sıvı infüzyonu ile yeterli olmaz ise 10 mg efedrin ile tedavi edilmesi planlandı. Genel anestezi uygulamaları ve verilerin kaydedilmesi hastaların hangi grupta yer aldığını bilmeyen bir anestezist tarafından gerçekleştirildi. Bütün hastaların bazal, entübasyon sonrası, cerrahi insizyon sonrası ve daha sonra peroperatif dönemde 15 dakika aralıklarla sistolik (SAB), diyastolik (DAB) ve ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH) ve SpO 2 değerleri kaydedildi. sonrası, cerrahi insizyon sonrası ve peroperatif dönemde 15 dakika aralıklarla end tidal sevofluran konsantrasyonları kaydedildi. Anestezi derinliği sevofluran konsantrasyonu azaltılarak ya da arttırılarak ayarlandı. İntraoperatif dönemde opioid veya başka bir anestezik ajan kullanılmadı. EtCO 2 ve sevofluran konsantrasyonları kalibre edilmiş monitör (Criticare, poet plus 8100, USA) ile ölçüldü. Ayrıca çalışma sırasında gelişen yan etkiler kaydedildi. Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesinde Kikare, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. Veriler ortalama ± standart sapma şeklinde verildi. P<0.05 olduğunda istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR Gruplar arasında yaş, cinsiyet, boy, ağırlık ve operasyon süreleri açısından fark yoktu (p>0.05) (Tablo 1). SAB, DAB, OAB, KAH, ve SpO 2 değerlerinde gruplar arasında farklılık yoktu (p>0.05) (Tablo 2-5). End tidal sevofluran konsantrasyonları insizyon sonrası, peroperatif 15., 30., 45., 60., 75. ve 90. dakikalarda spinal ve epidural grupta kontrol na göre daha düşüktü (p<0.05). İntraoperatif dönemde end tidal sevofluran konsantrasyonları açısından spinal ve epidural grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 6). Hiçbir grupta tedavi gerektirecek hipotansiyona rastlanmadı. Ancak postoperatif dönemde spinal gruptaki hastaların % 15 inde, epidural gruptaki hastaların % 40 ında kaşıntı tespit edilirken, kontrol nda hiçbir hastada kaşıntı görülmedi. İdrar retansiyonu ise spinal grupta hastaların % 15 inde, epidural grupta hastaların %10 unda görüldü. Tablo 1.Grupların demografik verileri (X±S D) Spinal Yaş 41,7±11,6 42,4±12,7 46,6±11,1 Boy 160,8±5,8 161,6±5,3 159,4±3,0 Ağırlık 69,3±17,8 67,9±2,1 69,6±12,9 Operasyon süresi 77,5±37,9 85,9±22,1 81,6±22,9 Cinsiyet (K /E ) n Tablo 2. Gruplara göre sistolik kan basıncı (X±S D) Spinal Bazal 130,7±20,0 130,5±17,0 135,5±18,5 148,1±31,7 139,6±25,7 143,6±20,6 121,1±18,9 119,8±19,2 123,8±18,2 Perop. 15. dk 124,6±17,2 123,5±18,0 124,7±20,0 Perop. 30. dk 120,1±18,5 123,4±17,3 124,8±21,3 Perop. 45. dk 122,7±16,0 123,9±17,8 125,2±16,3 Perop. 60. dk 117,1±11,3 124,4±19,9 128,7±13,9 Perop. 75. dk 124,6±15,3 125,1±18,3 124,8±11,0 Perop. 90. dk 121,7±20,5 127,2±18,0 124,4±17,5 Perop dk 120,7±17,1 123,3±13,6 117,4±15,1 9

4 ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Tablo 3. Gruplara göre diyastolik kan basıncı (X±S D) Spinal Bazal 73,6±13,4 75,5±9,3 76,4±12,7 83,0±21,7 81,8±18,0 79,5±16,2 70,4±13,7 69,7±12,7 69,9±13,1 Perop. 15. dk 71,8±12,4 72,9±11,5 72,3±13,2 Perop. 30. dk 70,3±16,4 69,4±12,3 73,6±14,3 Perop. 45. dk 69,9±11,1 71,7±12,4 72,9±11,1 Perop. 60. dk 71,2±12,5 76,0±15,0 74,1±11,9 Perop. 75. dk 71,5±13,1 72,2±11,2 75,0±8,6 Perop. 90. dk 74,6±12,9 75,6±13,2 76,7±11,5 Perop dk 69,7±12,5 72,1±10,2 68,8±8,3 Tablo 4. Gruplara göre ortalama kan basıncı (X±S D) Spinal Bazal 90,8±15,5 94,9±11,3 102,2±15,4 108,8±22,6 104,4±17,4 101,7±21,2 91,7±15,0 89,6±16,2 91,4±13,0 Perop. 15.dk 95,0±11,7 93,4±13,3 92,7±15,0 Perop. 30.dk 87,5±17,7 91,2±13,4 94,0±15,8 Perop. 45. dk 92,7±12,6 91,5±13,6 92,7±12,6 Perop. 60. dk 90,7±10,5 93,8±15,4 94,0±10,8 Perop. 75. dk 91,7±13,2 94,4±13,4 94,4±7,9 Perop. 90. dk 92,6±14,1 94,0±16,4 91,1±17,5 Perop dk 88,0±15,9 90,2±11,3 88,2±12,3 Tablo 5. Gruplara göre kalp atım hızı (X±S D) Spinal Bazal 86,2±9,2 82,5±8,7 89,4±14,7 92,7±13,2 96,0±12,6 94,6±16,1 82,4±11,1 85,9±12,5 83,9±12,1 Perop. 15.dk 75,9±11,8 77,9±12,4 76,0±11,1 Perop. 30.dk 74,3±11,1 75,4±12,7 74,9±11,4 Perop. 45.dk 73,2±14,3 76,0±11,4 73,3±10,1 Perop. 60.dk 70,6±11,5 75,6±12,4 71,9±10,0 Perop. 75.dk 67,8±9,8 70,0±10,8 74,0±11,4 Perop. 90.dk 72,6±12,6 72,8±11,7 75,1±11,1 Perop. 105 dk 72,0±16,5 72,5±10,7 78,8±10,1 Tablo 6. Gruplara sevofluran tüketimi (%) (X±SD) Grup kontrol Grup spinal Grup epidural 1,9 ± 02 2,2±0,4 2,1±0,3 2,2 ± 0,3 a 1,9±0,1 1,8±0,1 Perop. 15.dk 2,0 ± 0,1 b 1,8±0,2 1,9±0,2 Perop. 30.dk 2,1 ± 0,1 c 1,7±0,2 1,7±0,2 Perop. 45.dk 2,1 ± 0,1 d 1,8±0,1 1,8±0,1 Perop. 60.dk 2,0 ± 0,1 e 1,8±0,1 1,8±0,1 Perop. 75.dk 2,0 ± 0,0 f 1,8±0,1 1,8±0,1 Perop. 90.dk 2,1 ± 0,1 g 1,8±0,1 1,9±0,1 Perop. 105 dk 2,1 ± 0,1 1,9±0,1 1,9±0,1 a,b,c,d,e,f,g p<0.05; spinal ve epidural na göre TARTIŞMA anestezinin volatil anesteziklerin minimum alveolar konsantrasyon (MAK) değerini düşürdüğü gösterilmiştir (4, 5). Bu etki lokal anesteziklerin motor ve sensoriyel afferent sinyallerin beyne iletimini engellemesine ve lokal anesteziklerin sistemik absorbsiyonuna bağlıdır (9). Hodgson ve arkadaşları (4) lidokain ile yapılan epidural anestezinin sevofluranın MAK değerini yaklaşık % 50 düşürdüğünü ve epidural lidokainin volatil anesteziklerin neden olduğu yan etkileri azalttığını bildirmişlerdir. Hodgson ve arkadaşları BIS kullanarak yaptıkları bir başka çalışmada epidural lidokainin sevofluran gereksinimini % 34 düşürdüğünü bildirmiştir. Morley ve arkadaşları (9) abdominal histerektomi uygulanan hastalarda spektral edge frekans (SEF) kullanarak yaptıkları çalışmalarında epidural bupivakain anestezisinin genel anestezik olarak kullanılan isofluran ihtiyacını % 21 azalttığını bildirmişlerdir. Lu ve arkadaşları da (10) epidural bupivakainin desfuran gereksinimini % 42 azalttığını göstermişlerdir. Bununla beraber yapılan bir çalışmada epidural lidokainin desfluran gereksinimi üzerine bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (11). Çalışmamızda anestezi indüksiyonundan önce spinal yoldan uygulanan 0.3 mg morfinin plaseboya göre intraoperatif dönemde kullanılan sevofluran gereksinimini azalttığı tespit edildi. Benzer olarak Drasner ve arkadaşları (12) intratekal uygulanan morfinin halotanın MAK ını düşürdüğünü göstermiştir. Swenson ve arkadaşları da (6) alt batın cerrahilerde intratekal sufentanilin isofluran gereksinimini %28 azalttığını göstermişlerdir. Ancak yapılan bir çalışmada 10

5 Kol ve ark. intratekal morfinin halotanın MAK ı üzerine etkili olmadığı bildirilmiştir (13). Yaptığımız çalışmada 3 mg epidural morfinin sevofluran tüketimini azalttığı tespit edilmiştir. Çalışmamızın sonuçlarıyla benzer olarak Kashyap ve arkadaşları (14) epidural yoldan uygulanan 3 mg morfinin isofluranın MAK ını azaltığını göstermişlerdir. Schwieger ve arkadaşları (15) 4 mg epidural morfinin halotan tüketimini %28 oranında düşürdüğünü bildirmişlerdir. Inagaki ve arkadaşları (16) da hem intravenöz hem de epidural buprenorfinin halotanın MAK değerini azalttığını göstermişlerdir. Ancak Koo ve arkadaşları (7) epidural yoldan uygulanan bupivakaine ilave edilen morfinin yüksek kalitede postoperatif analjezi sağlamasına rağmen, sevofluran gereksinimini düşürmediğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda 0.3 mg intratekal morfin ve 3 mg epidural morfinin sevofluran tüketimini benzer oranlarda düşürdüğü tespit edildi. Literatürde volatil anestezik gereksinimi üzerine epidural ve intratekal opioidlerin karşılaştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Volatil anesteziklerin MAK ını düşürmek için kullanılan epidural lokal anestezik uygulamasında hipotansiyon görülebilmektedir (1). Kan basıncı düştüğünde genelde volatil anestezik konsantrasyonunun azaltılmasına karar verilir. Hipotansiyon genelde anestezi derinliğinin artmasına bağlı olmadığı için operasyon esnasında hatırlama ya da uyanmaya neden olabilir (9). Koo ve arkadaşları (7) volatil anesteziklerin MAK ı üzerine epidural bupivakain ve bupivakain + morfini karşılaştırdıkları çalışmada; bupivakain uygulanan hastaların % 74 ünde, bupivakain + morfin uygulanan hastaların %89 unda efedrin gerektirecek hipotansiyon tespit etmişlerdir. Bir başka çalışmada epidural lidokain uygulanan 11 hastanın 2 sinde tedavi gerektirecek hipotansiyon gözlenmiştir (5). Lu ve arkadaşları da (10) epidural lidokain uygulanan 15 hastanın 2 sinde hipotansiyon tespit etmişlerdir. Çalışmamızda ne spinal grupta ne de epidural grupta hemodinamik instabiliteye rastlanmamıştır. Bununla beraber postoperatif dönemde spinal n % 15 inde kaşıntı ve idrar retansiyonu, epidural n % 40 ında kaşıntı, % 10 unda idrar retansiyonu görülmüştür. Kaşıntının epidural grupta daha fazla görülmesinin nedeni, kullanılan morfin dozunun daha fazla olmasına bağlı olabilir. İntratekal morfinin halotanın MAK ı üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada 0.5 mg intratekal morfinin şiddetli kaşıntıya yol açtığı bildirilmiştir (17). Bu doz bizim çalışmamızda kullanılandan daha fazladır. Kashyap ve arkadaşları da (14) epidural morfin uygulamasında bir hastada kaşıntı görüldüğünü, en yaygın problemin ise idrar retansiyonu olduğunu bildirmişlerdir. Sonuç olarak; epidural yoldan uygulanan 3 mg ve intratekal yoldan uygulanan 0.3 mg morfinin intraoperatif dönemde kullanılan sevofluran gereksinimini azalttığı, ancak spinal ve epidural yoldan uygulanan morfinin birbirine üstünlüğü olmadığı görüşüne varıldı. KAYNAKLAR 1. Kayhan Z. Klinik Anestezi, 2. baskı. Logos Yayıncılık Eger EI II. Isoflurane: a review. Anesthesiology 1981; 55: Quasha AL, Eger EI II, Tinker JH. Determination and applications of MAC. Anesthesiology 1980; 53: Hodgson P, Liu S, Gras TW. Does epidural anesthesia have general anesthetic effects? A prospective, randomized, double blind, placebo-controlled trial. Anesthesiology 1999; 91: Hodgson PS, Liu SS. lidocaine decreases sevoflurane requirements for adequate depth of anesthesia as measured by the bispectral index monitor. Anesthesiology 2001; 94: Swenson JD, Hullander RM, Leivers D. Effect of intrathecal sufentanil on isoflurane requirements during lower abdominal surgery. J Clin Anesth 1995;7: Koo M, Sabate A, Dalmau A, Camprubi I. Sevoflurane requirements during coloproctologic surgery: difference between two different epidural regimens. J Clin Anesth 2003; 15: Erdine S. Ağrı. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri; Morley AP, Derrick J, Seed PT, Tan PE, Chung DC, Short TG. Isoflurane dosage for equivalent intraoperative electroencephalographic suppression in patients with and without epidural blockade. Anesth Analg 2002; 95: Lu CH, Borel CO, Wu CT, Yeh CC, Jao SW, Chao PC, et al. Combined general-epidural anesthesia decreases the desflurane requirement for equivalent a-line ARX index in colorectal surgery. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49: Hans P, Lecoq JP, Brichant JF, Dewandre PY, Lamy M. Effect of epidural bupivacaine on the relationship between the bispectral index and end-expiratory concentrations of desflurane. Anaesthesia, 1999; 54:

6 ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri 12. Drasner K, Bernards CM, Ozanne GM. Intrathecal morphine reduces the minimum alveolar concentration of halothane in humans. Anesthesiology 1988; 69: Licina MG, Schubert A, Tobin JE, Nicodemus HF, Spitzer L. Intrathecal morphine does not reduce minimum alveolar concentration of halothane in humans: results of a double study. Anesthesiology 1991;7 4: Kashyap L, Pawar DK, Kaul HL, Mohan VK, Dwivedi SN. Effect of epidural morphine on minimum alveolar concentration of isoflurane in humans. J Postgrad Med 2003; 49: Schwieger IM, Klopfenstein CE, Forster A. morphine reduces halothane MAC in humans. Can J Anesth 1992; 39: Inagaki Y, Kuzukawa A. Effects of epidural and intravenous buprenorphine on halothane minimum alveolar anesthetic concentration and hemodynamic responses. Anesth Analg 1997; 84: Nishimi Y, Yonemura E, Miwa Y, Fukushima K. Effect of intrathecal administration of opioid on minimum alveolar concentration and postoperative pain relief: a comparison of morphine and buprenorphine. Masui 1994; 43: Yazışma adresi : Yard. Doç. Dr. İclal Özdemir Kol Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Sivas 12

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER Eylemin Stimülasyonu Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi Amniyotomi Epizyotomi Forseps Vakum ekstraksiyon Sezaryen Doğum eyleminde

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI (A Comparison of Fentanyl and e in the Postoperative Patient-Controlled

Detaylı

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil *

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Remifentanil, An Alternative for Nitrous Oxide Dilek ÖZDAMAR**, Hakan CANATAY**, Makbule KESER***, Nur BAYKARA****,

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ

İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ PREOPERATİF İNTRAVENÖZ PARASETAMOL UYGULAMASININ İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ ÖZET Amaç: Bu çalışmada, preemptif uygulanan intravenöz parasetamolün,

Detaylı

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Klinik Araştırma / Clinical Research doi: 10.5835/jecm.omu.28.04.006 Preoperatif intrevenöz parasetamol uygulamasının intraoperatif

Detaylı

Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D AMAÇ Biz çalışmamızda TENS uygulamasının yan etkisinin

Detaylı

TORAKOTOMĐ ÖNCESĐ ĐNTRATEKAL MORFĐN. Ayda TÜRKÖZ* Ömer SOYSAL** Türkan TOĞAL* Mahmut DURMUŞ*** Ahmet KÖROĞLU*** Mustafa KAYAN**** Özcan ERSOY *****

TORAKOTOMĐ ÖNCESĐ ĐNTRATEKAL MORFĐN. Ayda TÜRKÖZ* Ömer SOYSAL** Türkan TOĞAL* Mahmut DURMUŞ*** Ahmet KÖROĞLU*** Mustafa KAYAN**** Özcan ERSOY ***** TORAKOTOMĐ ÖNCESĐ ĐNTRATEKAL MORFĐN Ayda TÜRKÖZ Ömer SOYSAL Türkan TOĞAL Mahmut DURMUŞ Ahmet KÖROĞLU Mustafa KAYAN Özcan ERSOY () Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD Yrd. Doç. Dr () Đnönü

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):72-82 doi:10.5222/jtaics.2011.072 Klinik Araştırma Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Orjinal araştırma/ Original Article International Journal of Clinical Research 2014;2(3):104-108 Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Unilateral Spinal

Detaylı

TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ

TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2008: Cilt 19: Sayı 4: 163-167 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ Yusuf

Detaylı

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi F. Çelik / ve ark. Kombine femoral siyatik sinir bloğu 2011; 2 (4): 375-379 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0075

Detaylı

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate and

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

Alt ekstremite cerrahilerinde sürekli spinal ve kombine spinal-epidural anestezisinin karşılaştırılması

Alt ekstremite cerrahilerinde sürekli spinal ve kombine spinal-epidural anestezisinin karşılaştırılması Orijinal araştırma-original research Alt ekstremite cerrahilerinde sürekli spinal ve kombine spinal-epidural anestezisinin karşılaştırılması Continuous spinal and combined spinal-epidural anesthesia in

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İ Haluk Kafalı Doğum Tarihi: 24.05.1958 Doğum Yeri: Kayseri Adres: Telefon: 0542 4862454 / 0 532 5803431 E-Mail: haluk.kafali@isnet.net.tr Yabancı Dili: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması Göztepe Tıp Dergisi 6():6-68, 0 doi:0.5/j.goztepetrh.0.06 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 00-56X Anesteziyoloji ve Reanimasyon İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Dr. Melek Güra Çelik, Dr. Emine Nursen Koltka, Dr. Ali Nadir Özçekiç, Dr. Serhan Sarar

Detaylı

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2) 3-, 2010 ORİJİNAL YAZI İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Vildan Alev ÇINAR *, Fatma Nur KAYA

Detaylı

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 51-55, 2006 AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (1)21-27,

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (1)21-27, Akın, ARAŞTIRMALAR Yıldız, Güler, Çoruh (Research Esmaoğlu, Reports) Boyacı ERİŞKİN HASTALARDA SEVOFLURAN İLE ANESTEZİ İNDÜKSİYONU* Induction of Anesthesia with Sevoflurane in Adult Patients Aynur AKIN

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK VE ENDOKRİN YANIT ÜZERİNE ETKİLERİ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK VE ENDOKRİN YANIT ÜZERİNE ETKİLERİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2008: Cilt 19: Sayı 3: 121-125 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER Selami Ateş ÖNAL 1 Ayşe Belin ÖZER 2 İsmail DEMİREL 2 Ömer KAYMAZ 3 Tuba GÖKDEMİR 2 Ahmet DENİZ 2 1 Fırat Üniversitesi, Algoloji Bilim Dalı, 2 Fırat Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim

Detaylı

Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır?

Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır? GKDA Derg 19(2):86-91, 2013 doi:10.5222/gkdad.2013.086 Klinik Çalışma Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır? Elzem ŞEN *, Ayşe MIZRAK *, Sıtkı GÖKSU * ÖZET Amaç: Nitröz

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Konya 2

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Konya 2 GÜNÜBİRLİK ANOREKTAL CERRAHİ OLGULARINDA SELEKTİF SPİNAL ANESTEZİ İLE MONİTORİZE ANESTEZİ BAKIMI ALTINDA UYGULANAN LOKAL İNFİLTRASYON ANESTEZİSİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. Ate Duman, 1 Yrd.

Detaylı

α 2 agonistler Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER

α 2 agonistler Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD α 2 agonistler Apraklonidin Klonidin Deksmedetomidin α-metilnoradrenalin

Detaylı

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Ali UZUNKÖY, Abdullah ÖZGÖNÜL, Zeynep BAYSAL Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup 1 DERS PROGRAMI

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup 1 DERS PROGRAMI DÖNEM 5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajı bitiminde öğrenci; 1-Hastaları ameliyata hazırlar (Bilişsel alan), 2- Monitörizasyon hakkında

Detaylı

TRAMADOLE BAĞLI BULANTI KUSMAYI ÖNLEMEDE METOKLOPRAMİD, DROPERİDOL VE ONDANSETRONUN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAMADOLE BAĞLI BULANTI KUSMAYI ÖNLEMEDE METOKLOPRAMİD, DROPERİDOL VE ONDANSETRONUN KARŞILAŞTIRILMASI Kocatepe Tıp Dergisi (2003), 2, 23-28 The Medical Journal of Kocatepe 2003, Afyon Kocatepe Üniversitesi TRAMADOLE BAĞLI BULANTI KUSMAYI ÖNLEMEDE METOKLOPRAMİD, DROPERİDOL VE ONDANSETRONUN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF : Uz.Dr. Serhan ÇOLAKOĞLU ESMOLOLÜN, HEDEF KONTROLLÜ İNFÜZYON POMPASI YARDIMIYLA KULLANILAN

Detaylı

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI 08.09.2014 Pazartesi SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI Yoğun Bakımda Vizit 11:15-12:00 Yoğun Bakıma Giriş Dr. L. Yavuz 13:30-14:15 Sepsis Dr. L.

Detaylı

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS Gamze SARKILAR, *Cüneyt NARİN, Elmas KARTAL, *Erdal EGE Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD *Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi 54 JCEI / 2014; 5 (1): 54-58 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0359 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /ORIGINAL ARTICLE Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Sezaryen Seksiyo Operasyonlarında İntratekal Bupivakaine Fentanil veya Morfin Eklenmesinin Etkileri

Sezaryen Seksiyo Operasyonlarında İntratekal Bupivakaine Fentanil veya Morfin Eklenmesinin Etkileri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 85-89 (2007) Sezaryen Seksiyo Operasyonlarında İntratekal Bupivakaine Fentanil veya Morfin Eklenmesinin Etkileri Fatih Uğur*, Aliye Esmaoğlu*, Tamer Güneş**,

Detaylı

Epidural anestezi altında intravenöz midazolam ve deksmedetomidin kullanımının sedasyon düzeyleri üzerine etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılması

Epidural anestezi altında intravenöz midazolam ve deksmedetomidin kullanımının sedasyon düzeyleri üzerine etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılması AĞRI 2010;22(3):121-130 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Epidural anestezi altında intravenöz midazolam ve deksmedetomidin kullanımının sedasyon düzeyleri üzerine etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılması

Detaylı

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*)

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 13-18 DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) Hanife Karakaya Kabukçu**

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

Serum Fizyolojikle Epidural Top-Up Uygulamasının Tek Yanlı Spinal. Anesteziye Etkileri

Serum Fizyolojikle Epidural Top-Up Uygulamasının Tek Yanlı Spinal. Anesteziye Etkileri Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:3, (157-162) Serum Fizyolojikle Epidural Top-Up Uygulamasının Tek Yanlı Spinal ÖZET Anesteziye Etkileri İlkay Cömert*, Koray Erbüyün*, Gülay Ok*, İdil Tekin*, Demet

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri AĞRI 2009;21(4):155-160 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri A clinic s experiences in postoperative patient controlled analgesia Abdulkadir

Detaylı

Transsfenoidal Hipofizektomilerde BİS Monitörizasyonunun Sevofluran Tüketimine Etkisi

Transsfenoidal Hipofizektomilerde BİS Monitörizasyonunun Sevofluran Tüketimine Etkisi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(5):257-264 doi:10.5222/jtaics.2011.257 Klinik Araştırma Transsfenoidal Hipofizektomilerde BİS Monitörizasyonunun Sevofluran

Detaylı

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Göztepe Tıp Dergisi 7():5057, 01 doi:10.5/j.goztepetrh.01.050 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 130056X Anesteziyoloji ve Reanimasyon Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Serkan DOĞRU (*), Hatice

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 111 Kombine Spinal-Epidural Anestezi Yöntemi ile Gerçekleştirilen Alt Batın Operasyonlarından Sonra Tramadol ya da Morfinle Epidural Hasta Kontrollü Analjezi Comparison

Detaylı

1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI

1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI KORONER ARTER BYPASS GREFTLEME CERRAHİSİNDE BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTÖRİZASYONUNUN İNTRAOPERATİF ANESTEZİK VE ANALJEZİK GEREKSİNİMİ İLE

Detaylı

Jinekolojik onkoloji ameliyatlarında magnezyum sülfat infüzyonunun intraoperatif anestezik gereksinimi ve postoperatif analjezi üzerine etkisi

Jinekolojik onkoloji ameliyatlarında magnezyum sülfat infüzyonunun intraoperatif anestezik gereksinimi ve postoperatif analjezi üzerine etkisi doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.007 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Anesteziyoloji ve Reanimasyon Jinekolojik onkoloji ameliyatlarında magnezyum sülfat infüzyonunun intraoperatif anestezik gereksinimi ve

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 75-80 Journal of Clinical and P.Kırdemir Experimental ve ark.

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 75-80 Journal of Clinical and P.Kırdemir Experimental ve ark. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 75-80 Journal of Clinical and P.Kırdemir Experimental ve ark. Investigations Artroskopik girişimlerde ünilateral spinal levobupivakain 75 ORIGINAL

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması #

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Ali ALAGÖZ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU, Uğur GÖKTAŞ Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU ve Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması # Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda

Detaylı

Anahtar kelimeler: Spinal anestezi, bupivakain, ropivakain, fentanil, geriatrik has. Summary

Anahtar kelimeler: Spinal anestezi, bupivakain, ropivakain, fentanil, geriatrik has. Summary SPİNAL ANESTEZİ UYGULANAN GERİATRİK OLGULARDA HİPERBARİK ROPİVAKAİN VE BUPİVAKAİN KARŞILAŞTIRILMASI (The Comparison of Hyperbaric Ropivacaine to Bupivacaine in Spinal Anesthesia Performed Geriatric Patients)

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

UNCORRECTED PROOF. Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Araştırmalar / Researches

UNCORRECTED PROOF. Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140605085401 Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması Serdar Demirgan 1, Emine Tozan Özyuvacı 2, Tolga

Detaylı

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması J Kartal TR 2011;22(1):1-6 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.95914 ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun

Detaylı

ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDA FARKLI DOZLARDA KULLANILAN MORFİN SÜLFATIN DESFLURAN ANESTEZİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDA FARKLI DOZLARDA KULLANILAN MORFİN SÜLFATIN DESFLURAN ANESTEZİSİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANADİLİM DALI ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDA FARKLI DOZLARDA KULLANILAN MORFİN SÜLFATIN DESFLURAN ANESTEZİSİ ÜZERİNE ETKİSİ DR. ÇAĞLA ETİKE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

Bispektral İndeks (BIS) ile total intravenöz anestezi derinliği izlemi; propofol ajan tüketimi, derlenme kriterleri ve farkında olmaya etkisi

Bispektral İndeks (BIS) ile total intravenöz anestezi derinliği izlemi; propofol ajan tüketimi, derlenme kriterleri ve farkında olmaya etkisi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2169 Bispektral İndeks (BIS) ile total intravenöz anestezi derinliği izlemi; propofol ajan tüketimi, derlenme kriterleri ve farkında

Detaylı

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi)

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Volkan Hancı*, Serhat Bilir**, Serhan Yurtlu**, Mertol Gökçe***, Özkan Saydam***,

Detaylı

Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Ankara Medical Journal 2013; 13(1):04-10 Araştırma Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Comparisons Of Desflurane

Detaylı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı Adı Soyadı Adres E-Posta : Dilek : Özcengiz : ÇÜTF Anesteziyoloji AD Balcalı-Adana : ÇÜTF DEKANLIK : dilekozcengiz@gmail.com Doğum Yeri Çalışma Durumu Uyruk Yüksek Lisans : Ankara : Çukurova Üniversitesi

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH TİMPANOPLASTİ OPERASYONLARINDA HİPOTANSİF ANESTEZİ: DEKSMEDETOMİDİN VE MAGNEZYUM SÜLFATIN KARŞILAŞTIRILMASI HYPOTENSIVE ANESTHESIA IN TYMPANOPLASTY OPERATION: COMPARISON

Detaylı

Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý

Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 91-97 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý Tarýk Purtuloðlu

Detaylı

DOĞUM ANALJEZİSİNİN FETUSA ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Banu Ayhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

DOĞUM ANALJEZİSİNİN FETUSA ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Banu Ayhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD DOĞUM ANALJEZİSİNİN FETUSA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Banu Ayhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Ağrılı normal doğum (Ev, 1926) Epidural analjezi ile ağrısız doğum (Hastane,

Detaylı

Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr. Zeliha Tuncel, Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr. Zeliha Tuncel, Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 19 Mayıs Çarşamba 14:00-16:00 Çalışma Grubu I-İskemik Damar Hastalıklarında Periferik Bloklar Karotis Endarterektomilerde Bölgesel Blok Uygulamaları: Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji

Detaylı

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kalp Damar

Detaylı

Postoperatif tromboemboli profilaksisi

Postoperatif tromboemboli profilaksisi Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS ) Society recommendations Part II Jinekolojik/Onkoloji Cerrahisinde Postoperatif Bakım İçin Kılavuz:

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

SEZARYEN OLGULARINDA SPİNAL ANESTEZİYE BAĞLI HİPOTANSİYONUN ÖNLENMESİNDE BUPİVAKAİN DOZU ve VERİLİŞ HIZININ ETKİLERİ

SEZARYEN OLGULARINDA SPİNAL ANESTEZİYE BAĞLI HİPOTANSİYONUN ÖNLENMESİNDE BUPİVAKAİN DOZU ve VERİLİŞ HIZININ ETKİLERİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI SEZARYEN OLGULARINDA SPİNAL ANESTEZİYE BAĞLI HİPOTANSİYONUN ÖNLENMESİNDE BUPİVAKAİN DOZU ve VERİLİŞ HIZININ ETKİLERİ

Detaylı

Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif deksketoprofen ve tramadol ün postoperatif ağrı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif deksketoprofen ve tramadol ün postoperatif ağrı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması JCEI / 2015; 6 (1): 44-51 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0484 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği MÜSBED 2012;2(1):26-30 Araştırma / Original Paper Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği Tülün Satılmış, Onur Gönül, Hasan Garip, Alptekin

Detaylı

Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokardiyal fonksiyonlar ve postoperatif analjezi üzerine etkileri

Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokardiyal fonksiyonlar ve postoperatif analjezi üzerine etkileri Dicle Tıp Dergisi / M. Turhan ve ark. Aort cerrahisinde aminoasit infüzyonunun etkileri 2013; 40 (1): 21-30 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0218 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Anestezi Uygulamasında Magnezyum Sülfat Kullanımı

Tiroid Cerrahisinde Anestezi Uygulamasında Magnezyum Sülfat Kullanımı TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(4):167-175 doi:10.5222/jtaics.2011.167 Klinik Araştırma Tiroid Cerrahisinde Anestezi Uygulamasında Magnezyum Sülfat Kullanımı

Detaylı

Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü

Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü Ali Alagöz, Mehtap Tunç, Hilal Sazak Giriş Ağrının gelişimindeki mekanizmalar giderek açıklık kazanmasına ve daha etkin cihazlarla multimodal analjezi teknikleri uygulanmasına karşın özellikle göğüs cerrahisi

Detaylı

Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP (KE), Mevlüt ÇÖMLEKÇ (MÇ), Betül TEZER KILIÇÇIO LU (BTK), Veysel ERDEN (VE), Tayfun ALDEM R (TA)

Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP (KE), Mevlüt ÇÖMLEKÇ (MÇ), Betül TEZER KILIÇÇIO LU (BTK), Veysel ERDEN (VE), Tayfun ALDEM R (TA) KL N K ÇALIfiMA ALT EKSTREM TE CERRAH S NDE ROP VAKA NLE UYGULANAN KOMB NE S YAT K-FEMORAL BLOK LE UN LATERAL SP NAL BLO UN KOMPL KASYONLAR AÇISINDAN KARfiILAfiTIRILMASI Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP

Detaylı

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Plan Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Farmakoloji ve patofizyoloji Endikasyonlar Lokal anestezik ajanlar Lokal anestezi Giriş Halstead WS: Practical comments

Detaylı

Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi AĞRI 2010;22(4):151-158 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi Assessment of the

Detaylı