Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption İclal Özdemir KOL *, Kenan KAYGUSUZ *, Sinan GÜRSOY **,Cevdet DÜGER ***, İhsan BAĞCİVAN ****, Caner MİMAROĞLU***** ÖZET İnhalasyon anestezikleri doza bağlı olarak kardiyovasküler depresyon, beyin kan akımında artış, renal ve hepatik kan akımında azalma gibi istenmeyen etkilere yol açar. Bu çalışmada alt batın cerrahilerinde anestezi indüksiyonundan önce epidural ve spinal yoldan uygulanan morfinin sevofluran gereksinimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma, etik kurul izni ve hastaların onayı alındıktan sonra, alt batın cerrahisi geçirecek 60 hasta üzerinde yapıldı. Hastalar rastgele 3 eşit gruba ayrıldı. Aneztezi indüksiyonundan önce epidural gruptaki hastalara ; epidural alana 3 mg morfin ve intratekal alana salin verildi. Spinal gruptaki hastalara ; epidural alana salin, intratekal alana 0.3 mg morfin verildi. ndaki hastalara ; hem epidural hem de intratekal alana salin uygulandı. Hastaların bazal, entübasyon sonrası ve peroperatif 15 dakikada bir hemodinamik parametreleri, end tidal sevofluran konsantrasyonları ve yan etkiler kaydedildi. Demografik özellikler, operasyon süreleri ve hemodinamik parametreler açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). End tidal sevofluran spinal ve epidural grupta kontrol na göre daha düşüktü (p<0.05). İntraoperatif dönemde end tidal sevofluran konsantrasyonları açısından spinal ve epidural grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Hiçbir grupta tedavi gerektirecek hipotansiyon görülmedi. Spinal ve epidural morfin benzer idrar retansiyonuna neden olurken, kaşıntı epidural grupta daha fazla idi (p<0.05). Sonuç olarak; epidural yoldan uygulanan 3 mg ve intratekal yoldan uygulanan 0.3 mg morfinin intraoperatif dönemde kullanılan sevofluran gereksinimini azalttığı, ancak spinal ve epidural yoldan uygulanan morfinin birbirine üstünlüğü olmadığı kanaatine varıldı. Anahtar Kelimeler: Morfin, epidural, spinal, genel anestezi, sevofluran gereksinimi SUMMARY Inhalation anesthetics cause dose dependent effects like cardiovascular depression, increasing of cerebral blood flow, decreasing of renal and hepatic blood flow. In this study the effects of morphine that was used through epidural and spinal way at lower abdominal surgeries before anesthesia induction, on sevoflurane consumption was investigated. The study was performed on sixty patients that were scheduled to lower abdominal surgery, after the approval of ethical committee and patients. Patients were divided into three equal groups randomly. Before the anesthesia induction the epidural group patients were given 3 mg morphine to epidural space and saline to intrathecal space; spinal group patients were given saline to epidural space and 0.3 mg morphine to intrathecal space; control group patients were given saline to epidural space and intrathecal space. The hemodynamic parameters, end-tidal sevoflurane concentrations at basal, after intubation and peroperative intervals of 15 minutes time, and side effects were recorded. There was no difference between groups regarding demographic data, operation times and hemodynamic parameters (p>0.05). The end-tidal sevoflurane was lower at spinal and epidural groups than control group (p>0.05). There was no significant difference between spinal and epidural groups regarding end-tidal sevoflurane concentrations (p>0.05). There was no hypotension that needed therapy at any groups. Spinal and epidural morphine caused similar ratios of urinary retention, but itching was more frequent at epidural group (p<0.05). Finally; it was suggested that 3 mg epidural morphine and 0.3 mg spinal morphine decreased intraoperative sevoflurane requirement, but there was no predominance of spinal and epidural morphine to another. Key words: Morphine, epidural, spinal, general anesthesia, sevoflurane requirement. * C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 29 (1): 7-12, 2007 * Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. - Sivas ** Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Sivas *** Arş Gör. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Sivas **** Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji A.D. - Sivas ***** Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. - Sivas 7

2 ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri GİRİŞ İnhalasyon anestezikleri doza bağlı olarak kardiyovasküler depresyon, beyin kan akımında artış, renal ve hepatik kan akımında azalma gibi istenmeyen etkilere yol açar (1, 2). İntravenöz yoldan preemptif uygulanan ketamin, benzodiazepinler, alfa 2 agonistler ve opioidlerin inhalasyon anestezik gereksinimini azalttığı gösterilmiştir (1, 3). İntratekal ve epidural anestezi ile genel anestezinin kombine uygulamaları intraoperatif volatil anestezik miktarını azalttığı çeşitli çalışmalarda bildirilmektedir (4-6). Bununla beraber epidural bupivakaine ilave edilen morfinin sevofluran gereksinimine bir etkisinin olmadığını bildiren rapor da vardır (7). ve spinal yoldan kullanılan lokal anestezikler genel anestezik gereksinimini azaltmasına rağmen sempatik denervasyon yoluyla bir takım yan etkilere yol açabilmektedir. Bu istenmeyen etkilerin genel anestezi altındaki hastalarda denervasyona bağlı olup olmadığını anlamak zordur. Ayrıca uygulanan lokal anestezik ajanın postoperatif dönemdeki analjezik etkisi de kısa olacaktır. Halbuki intratekal veya epidural yoldan uygulanan opioidler sempatik denervasyona neden olmadığı gibi postoperatif dönemde çok daha uzun süre analjezik etki oluşturabilmektedir (1). İntratekal ve epidural yoldan verilen opioidler medulla spinalis arka boynuzundaki opioid reseptörlerine bağlanarak, non-opioid inhibitör transmitter salınımına neden olarak ve sistemik olarak absorbe olduktan sonra inen inhibitör yolları aktive ederek etkili olmaktadır (1). Anestezi pratiğinde en sık kullanılan opioidlerden biri olan morfin hidrofilik olduğu için intratekal ve epidural kullanımlarında uzun süreli analjezi sağlamaktadır. Alt lumbal düzeyden bile uygulanması üst batın ameliyatlarından sonra analjezi sağlamaktadır (8). Spinal ve epidural opioid analjezisi sempatik veya motor blok oluşturmadığından özellikle yüksek riskli hastalarla, pulmoner veya kardiovasküler işlevleri azalmış, ileri derecede obez veya yaşlı hastalarda önemli avantajlar sağlar. Bu çalışmada alt batın cerrahilerinde anestezi indüksiyonundan önce epidural ve spinal yoldan uygulanan morfinin sevofluran gereksinimi üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma etik kurul onayı alındıktan sonra alt batın cerrahisi geçirecek ASA I-III ndan 60 hasta üzerinde prospektif, randomize ve çift-kör olarak gerçekleştirildi. Operasyondan bir gün öncesinden ziyaret edilen hastalara çalışma hakkında bilgi verilerek onayları alındı. İşlemi kabul etmeyen, kanama diyatezi bulunan, koopere olamayan, mental ve psikiyatrik bozukluğu olan, vertebral kolon anatomisi bozuk olan, kullanılacak ilaçlara allerjisi olan, hepatik ve renal yetmezliği olan, alkol bağımlısı olan ve son 24 saat içerisinde opioid kullanan hastalar çalışma kapsamına alınmadı. Operasyon öncesinde gece den itibaren tüm hastaların oral alımları kesildi, sedasyon amacıyla oral yoldan 10 mg diazepam uygulandı. 2 ml kg -1 saat -1 hızında kristaloid (İso-M) infüzyonuna başlandı. Hastalara operasyon sabahı sedasyon uygulanmadı. Hastalar zarf çekme yöntemiyle rasgele 3 eşit gruba ayrıldı. Hastalar operasyon odasına alındıktan sonra monitorize edildi ve standart olarak 7 ml kg -1 Laktatlı Ringer infüzyonu yapıldı. Bütün hastalara anestezi indüksiyonundan önce %2 lik 1 ml Prilokain ile cilt, cilt altı infiltrasyonu yapıldıktan sonra kombine spinal-epidural sistemde (Abbott, M146, USA) bulunan 17 G Tuohy iğne ile direnç kaybı yöntemi kullanılarak epidural aralık tanımlandı. İğnenin epidural alanda olduğu test edildikten sonra; spinal na ; 27 G spinal iğne tuohy iğnenin içinden geçirilerek intratekal aralığa 0,3 mg morfin (1 ml) uygulandı. Daha sonra spinal iğne geri çekilerek tuohy iğne içinden sefale doğru 3 cm olacak şekilde 20 G epidural kateter yerleştirildi. Kateterden 5 ml %09 NaCl epidural aralığa uygulandı. na 27 G spinal iğne tuohy iğnenin içinden geçirilerek intratekal aralığa 1 ml % 09 NaCl uygulandı. Daha sonra spinal iğne geri çekilerek tuohy iğne içinden sefale doğru 3 cm olacak şekilde 20 G epidural kateter yerleştirildi. Kateterden 3 mg (5 ml de) morfin epidural alana uygulandı. na 27 G spinal iğne tuohy iğnenin içinden geçirilerek intratekal aralığa 1 ml %09 NaCl uygulandı. Daha sonra spinal iğne geri çekilerek tuohy iğne içinden sefale doğru 3 cm olacak şekilde 20 G epidural kateter yerleştirildi. Kateterden 5 ml % 09 NaCl epidural aralığa uygulandı. Uygulamaların hepsi anestezi indüksiyondan 8

3 Kol ve ark. 30 dk önce gerçekleştirildi. Yerleştirilen kateterler daha sonra postoperatif analjezi için kullanıldı. Standart olarak anestezi indüksiyonunda 4-7 mg kg -1 tiyopental sodyum, kas gevşemesi 0,1 mg kg -1 vekuronyum ile sağlandı. Anestezi idamesinde ise % 1-3 sevofluran ve oksijen içinde % 50 N 2 O kullanıldı. End tidal CO 2 (EtCO 2 ) mmhg arasında tutuldu. Bütün hastalar blanket sıcaklığı 37 0 C ye ayarlanarak alttan ısıtıldı. Hiçbir hastaya ısıtılmamış kan veya plazma verilmedi. Bir üniteden daha fazla kanaması olan hastaların çalışma kapsamı dışına çıkarılmaları planlandı. İntraoperatif dönemde kalp atım hızı 40 atım/dk nın altına düştüğünde bradikardi, sistolik arter basıncı preoperatif değerlere göre % 30 azaldığında hipotansiyon olarak kabul edildi. Bradikardi 0.5 mg atropin, hipotansiyon ise İV sıvı infüzyonu ile yeterli olmaz ise 10 mg efedrin ile tedavi edilmesi planlandı. Genel anestezi uygulamaları ve verilerin kaydedilmesi hastaların hangi grupta yer aldığını bilmeyen bir anestezist tarafından gerçekleştirildi. Bütün hastaların bazal, entübasyon sonrası, cerrahi insizyon sonrası ve daha sonra peroperatif dönemde 15 dakika aralıklarla sistolik (SAB), diyastolik (DAB) ve ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH) ve SpO 2 değerleri kaydedildi. sonrası, cerrahi insizyon sonrası ve peroperatif dönemde 15 dakika aralıklarla end tidal sevofluran konsantrasyonları kaydedildi. Anestezi derinliği sevofluran konsantrasyonu azaltılarak ya da arttırılarak ayarlandı. İntraoperatif dönemde opioid veya başka bir anestezik ajan kullanılmadı. EtCO 2 ve sevofluran konsantrasyonları kalibre edilmiş monitör (Criticare, poet plus 8100, USA) ile ölçüldü. Ayrıca çalışma sırasında gelişen yan etkiler kaydedildi. Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesinde Kikare, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. Veriler ortalama ± standart sapma şeklinde verildi. P<0.05 olduğunda istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR Gruplar arasında yaş, cinsiyet, boy, ağırlık ve operasyon süreleri açısından fark yoktu (p>0.05) (Tablo 1). SAB, DAB, OAB, KAH, ve SpO 2 değerlerinde gruplar arasında farklılık yoktu (p>0.05) (Tablo 2-5). End tidal sevofluran konsantrasyonları insizyon sonrası, peroperatif 15., 30., 45., 60., 75. ve 90. dakikalarda spinal ve epidural grupta kontrol na göre daha düşüktü (p<0.05). İntraoperatif dönemde end tidal sevofluran konsantrasyonları açısından spinal ve epidural grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 6). Hiçbir grupta tedavi gerektirecek hipotansiyona rastlanmadı. Ancak postoperatif dönemde spinal gruptaki hastaların % 15 inde, epidural gruptaki hastaların % 40 ında kaşıntı tespit edilirken, kontrol nda hiçbir hastada kaşıntı görülmedi. İdrar retansiyonu ise spinal grupta hastaların % 15 inde, epidural grupta hastaların %10 unda görüldü. Tablo 1.Grupların demografik verileri (X±S D) Spinal Yaş 41,7±11,6 42,4±12,7 46,6±11,1 Boy 160,8±5,8 161,6±5,3 159,4±3,0 Ağırlık 69,3±17,8 67,9±2,1 69,6±12,9 Operasyon süresi 77,5±37,9 85,9±22,1 81,6±22,9 Cinsiyet (K /E ) n Tablo 2. Gruplara göre sistolik kan basıncı (X±S D) Spinal Bazal 130,7±20,0 130,5±17,0 135,5±18,5 148,1±31,7 139,6±25,7 143,6±20,6 121,1±18,9 119,8±19,2 123,8±18,2 Perop. 15. dk 124,6±17,2 123,5±18,0 124,7±20,0 Perop. 30. dk 120,1±18,5 123,4±17,3 124,8±21,3 Perop. 45. dk 122,7±16,0 123,9±17,8 125,2±16,3 Perop. 60. dk 117,1±11,3 124,4±19,9 128,7±13,9 Perop. 75. dk 124,6±15,3 125,1±18,3 124,8±11,0 Perop. 90. dk 121,7±20,5 127,2±18,0 124,4±17,5 Perop dk 120,7±17,1 123,3±13,6 117,4±15,1 9

4 ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Tablo 3. Gruplara göre diyastolik kan basıncı (X±S D) Spinal Bazal 73,6±13,4 75,5±9,3 76,4±12,7 83,0±21,7 81,8±18,0 79,5±16,2 70,4±13,7 69,7±12,7 69,9±13,1 Perop. 15. dk 71,8±12,4 72,9±11,5 72,3±13,2 Perop. 30. dk 70,3±16,4 69,4±12,3 73,6±14,3 Perop. 45. dk 69,9±11,1 71,7±12,4 72,9±11,1 Perop. 60. dk 71,2±12,5 76,0±15,0 74,1±11,9 Perop. 75. dk 71,5±13,1 72,2±11,2 75,0±8,6 Perop. 90. dk 74,6±12,9 75,6±13,2 76,7±11,5 Perop dk 69,7±12,5 72,1±10,2 68,8±8,3 Tablo 4. Gruplara göre ortalama kan basıncı (X±S D) Spinal Bazal 90,8±15,5 94,9±11,3 102,2±15,4 108,8±22,6 104,4±17,4 101,7±21,2 91,7±15,0 89,6±16,2 91,4±13,0 Perop. 15.dk 95,0±11,7 93,4±13,3 92,7±15,0 Perop. 30.dk 87,5±17,7 91,2±13,4 94,0±15,8 Perop. 45. dk 92,7±12,6 91,5±13,6 92,7±12,6 Perop. 60. dk 90,7±10,5 93,8±15,4 94,0±10,8 Perop. 75. dk 91,7±13,2 94,4±13,4 94,4±7,9 Perop. 90. dk 92,6±14,1 94,0±16,4 91,1±17,5 Perop dk 88,0±15,9 90,2±11,3 88,2±12,3 Tablo 5. Gruplara göre kalp atım hızı (X±S D) Spinal Bazal 86,2±9,2 82,5±8,7 89,4±14,7 92,7±13,2 96,0±12,6 94,6±16,1 82,4±11,1 85,9±12,5 83,9±12,1 Perop. 15.dk 75,9±11,8 77,9±12,4 76,0±11,1 Perop. 30.dk 74,3±11,1 75,4±12,7 74,9±11,4 Perop. 45.dk 73,2±14,3 76,0±11,4 73,3±10,1 Perop. 60.dk 70,6±11,5 75,6±12,4 71,9±10,0 Perop. 75.dk 67,8±9,8 70,0±10,8 74,0±11,4 Perop. 90.dk 72,6±12,6 72,8±11,7 75,1±11,1 Perop. 105 dk 72,0±16,5 72,5±10,7 78,8±10,1 Tablo 6. Gruplara sevofluran tüketimi (%) (X±SD) Grup kontrol Grup spinal Grup epidural 1,9 ± 02 2,2±0,4 2,1±0,3 2,2 ± 0,3 a 1,9±0,1 1,8±0,1 Perop. 15.dk 2,0 ± 0,1 b 1,8±0,2 1,9±0,2 Perop. 30.dk 2,1 ± 0,1 c 1,7±0,2 1,7±0,2 Perop. 45.dk 2,1 ± 0,1 d 1,8±0,1 1,8±0,1 Perop. 60.dk 2,0 ± 0,1 e 1,8±0,1 1,8±0,1 Perop. 75.dk 2,0 ± 0,0 f 1,8±0,1 1,8±0,1 Perop. 90.dk 2,1 ± 0,1 g 1,8±0,1 1,9±0,1 Perop. 105 dk 2,1 ± 0,1 1,9±0,1 1,9±0,1 a,b,c,d,e,f,g p<0.05; spinal ve epidural na göre TARTIŞMA anestezinin volatil anesteziklerin minimum alveolar konsantrasyon (MAK) değerini düşürdüğü gösterilmiştir (4, 5). Bu etki lokal anesteziklerin motor ve sensoriyel afferent sinyallerin beyne iletimini engellemesine ve lokal anesteziklerin sistemik absorbsiyonuna bağlıdır (9). Hodgson ve arkadaşları (4) lidokain ile yapılan epidural anestezinin sevofluranın MAK değerini yaklaşık % 50 düşürdüğünü ve epidural lidokainin volatil anesteziklerin neden olduğu yan etkileri azalttığını bildirmişlerdir. Hodgson ve arkadaşları BIS kullanarak yaptıkları bir başka çalışmada epidural lidokainin sevofluran gereksinimini % 34 düşürdüğünü bildirmiştir. Morley ve arkadaşları (9) abdominal histerektomi uygulanan hastalarda spektral edge frekans (SEF) kullanarak yaptıkları çalışmalarında epidural bupivakain anestezisinin genel anestezik olarak kullanılan isofluran ihtiyacını % 21 azalttığını bildirmişlerdir. Lu ve arkadaşları da (10) epidural bupivakainin desfuran gereksinimini % 42 azalttığını göstermişlerdir. Bununla beraber yapılan bir çalışmada epidural lidokainin desfluran gereksinimi üzerine bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (11). Çalışmamızda anestezi indüksiyonundan önce spinal yoldan uygulanan 0.3 mg morfinin plaseboya göre intraoperatif dönemde kullanılan sevofluran gereksinimini azalttığı tespit edildi. Benzer olarak Drasner ve arkadaşları (12) intratekal uygulanan morfinin halotanın MAK ını düşürdüğünü göstermiştir. Swenson ve arkadaşları da (6) alt batın cerrahilerde intratekal sufentanilin isofluran gereksinimini %28 azalttığını göstermişlerdir. Ancak yapılan bir çalışmada 10

5 Kol ve ark. intratekal morfinin halotanın MAK ı üzerine etkili olmadığı bildirilmiştir (13). Yaptığımız çalışmada 3 mg epidural morfinin sevofluran tüketimini azalttığı tespit edilmiştir. Çalışmamızın sonuçlarıyla benzer olarak Kashyap ve arkadaşları (14) epidural yoldan uygulanan 3 mg morfinin isofluranın MAK ını azaltığını göstermişlerdir. Schwieger ve arkadaşları (15) 4 mg epidural morfinin halotan tüketimini %28 oranında düşürdüğünü bildirmişlerdir. Inagaki ve arkadaşları (16) da hem intravenöz hem de epidural buprenorfinin halotanın MAK değerini azalttığını göstermişlerdir. Ancak Koo ve arkadaşları (7) epidural yoldan uygulanan bupivakaine ilave edilen morfinin yüksek kalitede postoperatif analjezi sağlamasına rağmen, sevofluran gereksinimini düşürmediğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda 0.3 mg intratekal morfin ve 3 mg epidural morfinin sevofluran tüketimini benzer oranlarda düşürdüğü tespit edildi. Literatürde volatil anestezik gereksinimi üzerine epidural ve intratekal opioidlerin karşılaştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Volatil anesteziklerin MAK ını düşürmek için kullanılan epidural lokal anestezik uygulamasında hipotansiyon görülebilmektedir (1). Kan basıncı düştüğünde genelde volatil anestezik konsantrasyonunun azaltılmasına karar verilir. Hipotansiyon genelde anestezi derinliğinin artmasına bağlı olmadığı için operasyon esnasında hatırlama ya da uyanmaya neden olabilir (9). Koo ve arkadaşları (7) volatil anesteziklerin MAK ı üzerine epidural bupivakain ve bupivakain + morfini karşılaştırdıkları çalışmada; bupivakain uygulanan hastaların % 74 ünde, bupivakain + morfin uygulanan hastaların %89 unda efedrin gerektirecek hipotansiyon tespit etmişlerdir. Bir başka çalışmada epidural lidokain uygulanan 11 hastanın 2 sinde tedavi gerektirecek hipotansiyon gözlenmiştir (5). Lu ve arkadaşları da (10) epidural lidokain uygulanan 15 hastanın 2 sinde hipotansiyon tespit etmişlerdir. Çalışmamızda ne spinal grupta ne de epidural grupta hemodinamik instabiliteye rastlanmamıştır. Bununla beraber postoperatif dönemde spinal n % 15 inde kaşıntı ve idrar retansiyonu, epidural n % 40 ında kaşıntı, % 10 unda idrar retansiyonu görülmüştür. Kaşıntının epidural grupta daha fazla görülmesinin nedeni, kullanılan morfin dozunun daha fazla olmasına bağlı olabilir. İntratekal morfinin halotanın MAK ı üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada 0.5 mg intratekal morfinin şiddetli kaşıntıya yol açtığı bildirilmiştir (17). Bu doz bizim çalışmamızda kullanılandan daha fazladır. Kashyap ve arkadaşları da (14) epidural morfin uygulamasında bir hastada kaşıntı görüldüğünü, en yaygın problemin ise idrar retansiyonu olduğunu bildirmişlerdir. Sonuç olarak; epidural yoldan uygulanan 3 mg ve intratekal yoldan uygulanan 0.3 mg morfinin intraoperatif dönemde kullanılan sevofluran gereksinimini azalttığı, ancak spinal ve epidural yoldan uygulanan morfinin birbirine üstünlüğü olmadığı görüşüne varıldı. KAYNAKLAR 1. Kayhan Z. Klinik Anestezi, 2. baskı. Logos Yayıncılık Eger EI II. Isoflurane: a review. Anesthesiology 1981; 55: Quasha AL, Eger EI II, Tinker JH. Determination and applications of MAC. Anesthesiology 1980; 53: Hodgson P, Liu S, Gras TW. Does epidural anesthesia have general anesthetic effects? A prospective, randomized, double blind, placebo-controlled trial. Anesthesiology 1999; 91: Hodgson PS, Liu SS. lidocaine decreases sevoflurane requirements for adequate depth of anesthesia as measured by the bispectral index monitor. Anesthesiology 2001; 94: Swenson JD, Hullander RM, Leivers D. Effect of intrathecal sufentanil on isoflurane requirements during lower abdominal surgery. J Clin Anesth 1995;7: Koo M, Sabate A, Dalmau A, Camprubi I. Sevoflurane requirements during coloproctologic surgery: difference between two different epidural regimens. J Clin Anesth 2003; 15: Erdine S. Ağrı. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri; Morley AP, Derrick J, Seed PT, Tan PE, Chung DC, Short TG. Isoflurane dosage for equivalent intraoperative electroencephalographic suppression in patients with and without epidural blockade. Anesth Analg 2002; 95: Lu CH, Borel CO, Wu CT, Yeh CC, Jao SW, Chao PC, et al. Combined general-epidural anesthesia decreases the desflurane requirement for equivalent a-line ARX index in colorectal surgery. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49: Hans P, Lecoq JP, Brichant JF, Dewandre PY, Lamy M. Effect of epidural bupivacaine on the relationship between the bispectral index and end-expiratory concentrations of desflurane. Anaesthesia, 1999; 54:

6 ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri 12. Drasner K, Bernards CM, Ozanne GM. Intrathecal morphine reduces the minimum alveolar concentration of halothane in humans. Anesthesiology 1988; 69: Licina MG, Schubert A, Tobin JE, Nicodemus HF, Spitzer L. Intrathecal morphine does not reduce minimum alveolar concentration of halothane in humans: results of a double study. Anesthesiology 1991;7 4: Kashyap L, Pawar DK, Kaul HL, Mohan VK, Dwivedi SN. Effect of epidural morphine on minimum alveolar concentration of isoflurane in humans. J Postgrad Med 2003; 49: Schwieger IM, Klopfenstein CE, Forster A. morphine reduces halothane MAC in humans. Can J Anesth 1992; 39: Inagaki Y, Kuzukawa A. Effects of epidural and intravenous buprenorphine on halothane minimum alveolar anesthetic concentration and hemodynamic responses. Anesth Analg 1997; 84: Nishimi Y, Yonemura E, Miwa Y, Fukushima K. Effect of intrathecal administration of opioid on minimum alveolar concentration and postoperative pain relief: a comparison of morphine and buprenorphine. Masui 1994; 43: Yazışma adresi : Yard. Doç. Dr. İclal Özdemir Kol Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Sivas 12

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri

Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:1, (11-18) Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri Sedat Kaya*, Haktan Karaman* ÖZET Spinal anesteziye

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi AĞRI 2010;22(2):73-78 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Detaylı

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye Dicle Tıp Dergisi / Dicle Z. Kaya Medical ve ark. Journal Granisetron-deksametazon ve postoperatif bulantı- Cilt kusma / Vol 37, No 2, 109-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Granisetron-deksametazon

Detaylı

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜfi (TG), Muhammet GÖZDEM R (MG), Senem TÜFEKÇ O LU (ST), Orhan KANBAK (OK) (HS, MG) Fatih Üniversitesi

Detaylı

Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri

Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(4):198-206 doi:10.5222/jtaics.2011.198 Klinik Araştırma Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri Halime Özdemir,

Detaylı

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi nın Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi Yavuz DEMİRARAN 1, Ali Nihat ANNAKKAYA 2, Gülgün Elif AKÇALI 1, Reşat YEŞİLOĞLU 2, Buket KOCAMAN 1, Gülbin SEZEN 1, Abdulkadir İSKENDER 1 1 Abant İzzet Baysal

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

İnterskalen brakiyal pleksus blok uygulamalarında ultrason ve sinir stimülatörü tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılması

İnterskalen brakiyal pleksus blok uygulamalarında ultrason ve sinir stimülatörü tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılması Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article İnterskalen brakiyal pleksus blok uygulamalarında ultrason ve sinir stimülatörü tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılması

Detaylı

Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi

Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Mustafa OĞURLU 1, Selda ŞEN 1, Mehmet POLATLI 2, Emine SIRTHAN 2, Feray GÜRSOY 1, Orhan ÇİLDAĞ 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl

Detaylı

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):58-62 doi:10.5222/jtaics.2012.058 Olgu Sunumu Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Detaylı

Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması 198 Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme Araştırma / Original article Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme üzerine etkilerinin

Detaylı

Üst Ekstremite Periferik Arter Yaralanmalarında Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Blok; Hızlı, Kolay ve Güvenilir Bir Anestezi Yaklaşımı

Üst Ekstremite Periferik Arter Yaralanmalarında Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Blok; Hızlı, Kolay ve Güvenilir Bir Anestezi Yaklaşımı Original Article / Orijinal Araştırma Üst Ekstremite Periferik Arter Yaralanmalarında Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Blok; Hızlı, Kolay ve Güvenilir Bir Anestezi Yaklaşımı Ultrasound Guided Supraclavicular

Detaylı

The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System

The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System Original Article / Özgün Araştırma The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System Deksmedetomidin ve Propofol ün Oksidan ve Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkileri Haluk Dülger

Detaylı

Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*)

Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*) Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: 144-149 Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*) N. Mert ŞENTÜRK (**), Tülay ÖZKAN (**), Korkut ATALAN (***),

Detaylı

Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonunun ağrı ve üst ekstremite reaksiyon zamanı üzerine etkisi

Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonunun ağrı ve üst ekstremite reaksiyon zamanı üzerine etkisi JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2014;1(2):55-61 ORIGINAL ARTICLE Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanöz elektriksel sinir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI. Editör Nur AKGÜN. Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT

İÇİNDEKİLER. İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI. Editör Nur AKGÜN. Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT Cilt (Volume) 1 Sayı (Number) 2 HAZİRAN 2014 İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI Editör Nur AKGÜN Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT İstatiksel Danışma EMPİAR info@empiar.com

Detaylı

Toraks cerrahisinde torakal epidural anestezinin intrapulmoner þant oranýna etkisi

Toraks cerrahisinde torakal epidural anestezinin intrapulmoner þant oranýna etkisi 53 Özet Uður GÖKTAÞ*, Leyla ÞAHAN**, Hilal SAZAK*, Fatma ULUS*, Rana SIRMALI***, Mehmet SIRMALI****, Eser ÞAVKILIOÐLU*. * Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Yeni Tp Dergisi 2014;31:31-36 Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Karlatrlmas (Comparison of the effects of the sevoflurane-nitrous

Detaylı

Postoperatif ağrı sadece nosiseptif ağrı mıdır?

Postoperatif ağrı sadece nosiseptif ağrı mıdır? AĞRI 2010;22(2):47-52 DERLEME - REVIEW Postoperatif ağrı sadece nosiseptif ağrı mıdır? Is postoperative pain only a nociceptive pain? Dilek CEYHAN, 1 Mehmet Sacit GÜLEÇ 1 Özet Cerrahi geçiren hastaların

Detaylı

ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Hanifi EROL

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması

Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):335-340 335 Laparoskopi Laparoscopy Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi

Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi Derleme Selçuk Tıp Derg 2013;29(2): 100-104 SELÇUK TIP DERGİSİ Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi Anesthesia Management in Patient with Renal Transplant 1 İnci Kara, 2 Gülperi Çelik 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

Teknikerler ve Teknisyenler İçin. Editör

Teknikerler ve Teknisyenler İçin. Editör Teknikerler ve Teknisyenler İçin ANESTEZ YOLOJ Editör Prof. Dr. Melek GÜRA ÇELİK İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Editör

Detaylı