ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR"

Transkript

1 ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Royalti; bir lisans veya marka sahibinin sahip olduğu hakları bir başkasına devretmesi karşılığı aldığı bedeli ifade ederken; lisans sözleşmesi ise maddi olmayan hukuki bir malın veya bir eserin ücret karşılığında belli bir süre kullanmak üzere bir başkasına devrine ilişkin olarak yapılan yazılı anlaşmadır. Uluslararası ticaretin ve rekabetin giderek arttığı günümüzde, firmaların geliştirdikleri üretim teknolojilerini, markalarını, buluşlarını, vb. fikri mülkiyet haklarını ücret karşılığında başka ülkelerdeki firmaların kullanımına sunabilmektedirler. Bu hakların kullanımı sonucu ödenen royalti/lisans ücretlerinin Gümrük İdaresine beyanı ve vergilendirilmesinde mevzuatın yanlış yorumlanması ve uygulanması neticesinde ödenen vergiler konusunda uyuşmazlık doğmakta, hatta cezai durumlarla karşılaşılmaktadır. II-a) Royalti/lisans ödemelerinin gümrük mevzuatındaki yeri: 12/5/1988 tarihli 3447 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 30/7/1988 tarihli ve 88/13194 sayılı Kararname ile onaylanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın 8.1-(c) maddesinde; kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti/ lisans ücretlerinin, gümrük kıymeti belirlenirken ithal eşyasının gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatına ilave yapılması gerektiği belirtilmiş olup, anlaşmanın EK-1 yorum notlarında, royalti ve lisans ücretlerinin patent, ticari marka ve telif hakları için yapılan ödemeleri de kapsayacağı, ancak ithal eşyasının ithal ülkesinde çoğaltılması hakkı için yapılan ödemelerin ve * Gümrük Başmüfettişi 121

2 bir satış koşulu olmaması şartıyla; ithal eşyasının dağıtım veya tekrar satış hakkı için alıcının yaptığı ödemelerin gümrük kıymetine ilave edilmeyeceği hususları 4458 sayılı Gümrük Kanunun 27 nci maddesinde de aynen yer almıştır. Kanunda genel ifadelerle yer bulan royalti/lisans ödemelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler Gümrük Yönetmeliği ve Tebliğinde bulunmaktadır. Gümrük Yönetmeliği ve tebliğine göre; ithal eşyasının gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenirken, royalti/lisans ücreti ödemeleri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata; ödeme kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması ve ödemenin bu eşyanın satış koşulu olarak yapılması hallerinde ilave edilecektir. Royalti/Lisans bedeli; a) İthal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak belirleniyorsa, b) Aynı durumda ithal edilip satılan eşyanın yeniden satışına bağlı olarak hesaplanıyorsa, c) İthal edildikten sonra sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi küçük işlem gören eşyada işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı olarak hesaplanıyorsa, İthal edilen eşya ile ilgilidir. Royalti/Lisans ödemesinin kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olması ise, ithal edilen eşyaya ilişkin olarak ithalatçı tarafından yapılan veya yapılacak royalti/lisans ödemesinin ihracatçı ve ithalatçı arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olmasını ifade etmektedir. Diğer yandan, İthal eşyasının sadece Türkiye de imal edilen eşyanın karışımındaki maddelerden biri veya bir parçası olması durumunda, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyatta düzeltme, sadece royalti veya lisans ücreti bu eşya ile ilgiliyse yapılabilecektir. Eşyanın monte edilmemiş bir şekilde veya sulandırma veya ambalajlama gibi satıştan önce küçük işlemlerden geçecek şekilde ithal edilmesi durumunda, royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşya ile ilgili kabul edilmesini engellemeyecektir. Eğer royalti veya lisans ücretleri kısmen ithal edilen eşya ile kısmen de ithal edilmelerinden sonra eşyaya eklenen parçalarla veya ithalat sonrası faaliyetler ve hizmetler ile ilgiliyse, uygun bir paylaştırma sadece nesnel ve somut verilere dayalı olarak yapılacaktır. Royalti/lisans bedelinin ithal 122

3 edilen eşyanın yanında diğer eşya, hak veya hizmetleri de kapsaması durumunda, toplam bedelin sadece nesnel ve somut verilere dayanılarak eşya ile ilgisi kurulup hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil edilecektir. Bu hesaplamanın yapılması mümkün değilse gümrük kıymetinin tespitinde royalti/lisans bedeli hesaba katılmayacaktır. Yine, Bir markanın kullanılmasına ilişkin bir royalti veya lisans hakkı, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyata sadece, 1) Royalti veya lisans ücreti, aynı durumda yeniden satılan veya ithal edildikten sonra sadece küçük değişikliklerden geçen eşyaya ilişkin, 2) Eşya, ithalattan önce veya sonra yapıştırılan ve royalti veya lisans ücretinin ödendiği marka altında pazarlanıyorsa, 3) Alıcı, bu tür eşyayı satıcı ile ilişkisi olmayan diğer satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip değilse ilave edilir. Bu şartlardan en az birinin mevcudiyeti gerekli ve yeterlidir. Bir royalti veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bağlı olarak belirleniyor ise, aksi yönde bir kanıt bulunmadığı sürece bu royalti veya lisans ücretinin ödenmesinin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu varsayılır. Ayrıca, bir royalti veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bakılmaksızın belirleniyor ise, bu royalti veya lisans ücreti ödenmesininde kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu kabul edilebilir. Yukarıda yapılan izahlar her ne kadar konuyu açıklasa da, bir royalti/lisans ödemesinin gümrük kıymetine dahil edilip edilmeyeceğine karar verebilmek için, yukarıda sayılan mevzuatın, firmalar arasında yapılan sözleşmelerin ve Gümrük Kıymet Komitesinin danışman görüşlerinin incelenerek değerlendirmelerde bulunulmalıdır. Bu çerçevede; ithalatçılar tarafından anlaşma gereği royalti/lisans ödemesi yapılıyorsa ve söz konusu ödemelerin gümrük kıymetine dahil edilmesine karar verilmişse, bunun gümrük beyannamesi eki kıymet bildirim formunda belirtilmesi ve eşyanın vergilendirmeye esas CIF kıymetine eklenmesi gerekmektedir. Gümrük kıymetine dahil edilen royalti/lisans ödemelerinde gümrük vergileri tahsil edilecektir. Mükelleflerce royalti/lisans ödemelerinin gümrük kıymetine dahil edilmemesi durumunda ise cezai durumla karşılaşılabileceğinden royalti/lisans ödemelerinin gümrük kıymetine dahil edilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. 123

4 b) Uygulamada ithalatçı firmaların royalti/lisans ödemelerini Gümrük İdaresine beyanı yöntemleri: Firmalar ithal ettikleri ürünler için ödedikleri royalti/lisans bedellerini, yurtdışında buluna ve söz konusu hakları elinde bulunduran ihracat firması ile yaptıkları sözleşmelere göre belirlemektedirler. Bu sözleşmelere göre, ödenecek royalti/lisans bedeli ithal eşyasının FOB kıymetinin belirli bir oranı, net satış hasılatının belirli bir oranı veya tarafların üzerinde anlaşabildiği belirli bir rakam olabilmektedir. Royalti ödemesinin sözleşmeye göre FOB bedelin belirli bir oranı olarak belirlenmiş ise beyannamenin tescili aşamasında yurt dışı gider altında royalti ödemesi olarak CİF kıymete ilave edilmekte ve bu tutarların vergileri tahsil edilerek ithalat işlemleri gerçekleştirilmektedir. Taraflarca net satış hasılatı üzerinde bir oranın royalti ödemesi olarak anlaşması yapılması halinde ise durum biraz farklılaşmaktadır. Doğal olarak eşyanın ithal aşamasında ödenecek royalti tutarı belirli olmadığından firmalar herhangi bir beyanda bulunmamakta, bunun yerine beyannamenin 44. Nolu hanesine royalti ödemesi istisnai kıymete göre sonradan beyan edilecektir veya royalti sonradan beyan edilecektir şeklinde ibareler yazdıkları ve ithalat aşamasında royalti beyan etmeden ithalat işlemlerinin gerçekleştirmekte ve firmanın net satış hasılatı belirlendikten sonra yurtdışına üçer aylık yada belirli dönemlerde transfer edilen royalti bedellerini Gümrük İdaresine verdikleri bir dilekçe ile beyan ettikleri ve vergilerini ödedikleri anlaşılmaktadır. Diğer yandan, firmaların 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9. Maddesi uyarınca sorumlu sıfatıyla söz konusu dönemlere ait royalti ödemelerine ilişkin ödenecek KDV nin ise aylık olarak 2 Nolu KDV beyannamesi ile Maliye Bakanlığı na bildirip ödemeyi o ayın son gününe kadar yaptıkları, bunların haricinde bir kısım firmalar ise Gümrük idaresine royalti ödediklerine ilişkin hiç bildirimde bulunmadıkları yada ithalat sürecinde bildirimde bulunmayıp işlemler sonuçlandıktan sonra Gümrük İdaresine royalti ödemelerini bildirdikleri görülmektedir. Gümrük İdaresince ise beyan edilen royalti tutarlarına ek tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilmektedir. 124

5 c) Gümrük mevzuatına göre royalti/lisans ödemeleri Gümrük İdaresine nasıl beyan edilmeli ve vergileri ödenmelidir: Yukarıda mevzuat detayları açıklandığı üzere royalti/lisan ödemelrinin ithal eşyasının vergilendirmeye esas CİF kıymetine dahil edilmesi gerekmektedir. Royalti ödemelerine ilişkin yapılan sözleşmelerde söz konusu ödemelerin ithalattan önce biliniyor olması halinde örneğin eşyanın FOB bedelinin belirli bir oranı yada ithal eşyasının birim miktarına göre belirlenmiş tutarlara göre ödenecekse, ithalatçı tarfından beyannamenin tescili aşamasında ödenmiş yada ödenecek royalti tutarları CİF kıymete royalti ödemesi adı altında eklenerek, BİLGE sistemi tarfından otomatik olarak hesaplanacak vergilerin ödenmesi ile ithalat işlemlerini gerçekleştirecektir. Buna karşın royalti tutarının ithalat öncesi bilinmesi mümkün değilse, yani sözleşme gereği satış sonrası net hasılatın oranları üzerinde belirleniyorsa nasıl beyanda bulunulmalıdır? Gümrük Yönetmeliğinin İstisnai Kıymetle Beyan başlıklı 53 ncü maddesinde; Kanunun 24 üncü maddesine göre kıymet tespitinin yapıldığı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine; gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın, gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanacağı, basitleştirilmiş usullerin uygulanmasında ise 22 ila 24 üncü maddelerdeki genel ve özel koşulların aranmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, sadece Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahiplerinin yaralanacağı basitleştirilmiş işlem uygulamasında bir istisnaya gidilerek sözleşme gereği eşya kıymetinin sonradan belirleneceği durumlarda istisnai kıymet beyanında başvuran herkesin yaralanacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, mükellefler tarfından sadece beyannameye yazacakları royalti ödemesi istisnai kıymete göre sonradan beyan edilecektir veya royalti sonradan beyan edilecektir şeklinde ibareler yeterli ve uygun olmayıp, öncelikle gümrük İdaresine verecekleri bir dilekçe ile royalti ödemelerinin ilişkin tutarın ithalattan sonra belirleneceği bildirilerek Gümrük Yönetmeliğinin 53. Maddesine göre istisnai kıymet beyanında bulunmak istediklerini beyan etmeleri, bu hususun ayrıca beyannamenin 44. Nolu kutusunada yazmaları ve Gümrük İdaresinden izin aldıktan sonra ithalat işlemlerini gerçek- 125

6 leştirmeleri, bilahare royalti tutarı belirlenmesinin akabinde yine Gümrük İdaresine verilecek bir dilekçeyle herbir beyannameye tekabül eden royalti tutarları bildirilerek gümrük vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. Royalti/Lisans ödemelerinin usulüne uygun ve zamanında Gümrük idaresine beyan edilmemesi veya beyan dışı bırakılması halinde hangi durumla karşılaşılacaktır. Royalti ödemelerinin gümrük kıymetinin bir parçası olduğunu ve vergilendirmeye esas CİF kıymete dahil edilmesi gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Mükelleflerce en çok yapılan hata ise, 2. No.lu KDV beyanında royalti/lisans ödemesi için Vergi Dairesine bildirimde bulunmalarına karşın Gümrük İdaresine bildirimde bulunmamalarıdır. Vergi Dairesine bildirimde bulunmak şartıyla KDV ye tabi bir eşya ithalatında ödenen royalti/lisans bedelinin Gümrük İdaresine bildirilmemesi durumunda vergi kaybı meydana gelmese de, gümrük vergisine tabi bir eşya ithalatı söz konusu olduğunda Gümrük İdaresine beyanda bulunulmaması vergi kaybına neden olabilecektir. Bu meyanda, royalti ödemesi yaptığı halde Gümrük İdaresine hiç beyanda bulunulmadıysa ve bu hususun gümrük idaresince tespit edilmesi halinde; Gümrük Kanununun 234-1/b. Maddesinde yer alan kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, 23 ila 31 inci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait gümrük vergisinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır hükmü uyarınca işlem yapılırken, Gümrük İdaresince tespit edilmeden önce mükellef tarafından beyan edilmesi halinde ise daha önce sadece Gümrük Kanununun 241. Maddesi uyarınca usulsüzlük uygulanır iken, 5911 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra 234/3. Maddesinde yer alan; yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on beş nispetinde uygulanacağı hükmü uyarınca işlem yapılarak idari para cezası düzenlenecektir. Bununla birlikte, mükellef tarafından istisnai kıymet beyanında faydalanılıyorsa Yönetmeliğin 53 ncü maddesinin son fıkrasına göre, İthal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurları ile ilgili olarak, en geç söz konusu kıymet veya matrah 126

7 unsurunun öğrenildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulacak ve vergileri de aynı süre içinde ödenmelidir. Dolayısıyla, sözleşmede vadeler farklı olsa da Vergi Dairesine verilen 2. Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilen royalti ödeme tutarlarının kesinleşeceği kabul edilerek Gümrük Yönetmeliğinin 53 ncü maddesinin son fıkrasında belirtilen sürelerde royalti/lisans ödemelerinin Gümrük İdaresine beyan edilmelidir. Kıymet ve matrah unsurları kesinleşmesine rağmen süresi içerisinde ödenmediği tespit edilen gümrük vergilerine ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin 145 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre; eksik belgeler süresi içinde gümrük idarelerine sunulmadığı takdirde, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen gümrük vergilerine göre noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 nci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin ödenmesi gerekecektir. II-Sonuç: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, royalti/lisan ödemelerinin ithal eşyasının vergilendirmeye esas CİF kıymetine dahil edilmesi gerekmesine karşın, mükelleflerce mevzuatın yeterince bilinmemesi veya farklı yorumlanması nedeniyle, sorumlu sıfatıyla söz konusu dönemlere ait royalti ödemelerine ilişkin ödenecek KDV nin 2 No.lu KDV beyannamesi ile Vergi Dairesine bildirerek ödeme yapmaları yeterli görülerek, yapılan ödemenin Gümrük İdaresine beyan edilmemesi sonucu mükellefler cezai durumla karşılaşabilmektedir. İthalatçı firmalarca yapılan sözleşme gereği royalti/ lisans ödemesi yapılıyorsa, sözleşmenin şartlarına bağlı olarak belirlenen royalti/lisans tutarının Gümrük İdaresine beyanı farklılık gösterebilmektedir. Royalti ödemelerine ilişkin yapılacak ödemelerin ithalattan önce biliniyor olması halinde, ithalatçı tarfından beyannamenin tescili aşamasında ödenmiş yada ödenecek royalti tutarları CİF kıymete royalti ödemesi adı altında eklenerek hesaplanacak vergilerin ödenmesi ile ithalat işlemleri tamamlanacaktır. Buna karşın royalti tutarının ithalat öncesi bilinmesi mümkün değilse, yani sözleşme gereği satış sonrası net hasılatın oranları üzerinde belirleniyorsa mü- 127

8 MALİ kellefler tarfından öncelikle Gümrük İdaresine verecekleri bir dilekçe ile royalti ödemelerinin ilişkin tutarın ithalattan sonra belirleneceği bildirilerek Gümrük Yönetmeliğinin 53. Maddesine göre istisnai kıymet beyanında bulunmak istediklerini beyan etmeleri, bu hususun ayrıca beyannamenin 44. Nolu kutusuna da yazmaları ve Gümrük İdaresinden izin aldıktan sonra ithalat işlemini gerçekleştirmeleri, bilahare royalti tutarı belirlenmesinin akabinde yine Gümrük İdaresine verilecek bir dilekçeyle herbir beyannameye tekabül eden royalti tutarları bildirilerek gümrük vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. Royalti/lisans ödemelerinin usulüne uygun ve zamanında Gümrük İdaresine beyan edilmemesi veya beyan dışı bırakılması halinde ise bu hususun Gümrük İdaresince tespit edilmesi halinde; Gümrük Kanununun 234-1/b. ve maddesi uyarınca işlem yapılarak idari para cezası düzenlenecektir. Bununla birlikte, eksik belgeler süresi içinde gümrük idarelerine sunulmadığı takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 nci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin ödenmesi gerekecektir. KAYNAKÇA T.C. Yasalar ( ) sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (18563 sayılı) T.C. Yasalar ( ).4458 sayılı Gümrük Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (23866 sayılı) 128

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı: 93/4690 Karar Tarihi : 27/07/1993 27.081993 tarihli,

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (II): Sorumluluk ve Ceza

ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (II): Sorumluluk ve Ceza ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (II): Sorumluluk ve Ceza MEHMET ERKAN Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı I - GENEL AÇIKLAMALAR 1985 yılında genel tüketim vergileri alanında yapılan reformla,

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ 19 umut topcu:layout 1 11/9/10 3:29 PM Page 239 SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ Umut TOPÇU* 1- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarının gecikme zammı ve faiziyle birlikte 60 milyara yaklaştığı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı

Bilgi Notu. Yurtdışı Hizmet Alımlarında KVK ve KDV Sorumluluğu

Bilgi Notu. Yurtdışı Hizmet Alımlarında KVK ve KDV Sorumluluğu Yurt dışından gelen hizmet faturalarının stopaja tabi tutulabilmesi, faturanın geldiği ülke ile Türkiye arasında çifte vergiyi önleme anlaşmasının varlığına bağlıdır. Anlaşmada ilgili hizmetin stopaja

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY MADDE METNİ: Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Bu rapor Türkiye de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması projesi kapsamında

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı