BEKTAŞİTERC~~ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 11 Sayı: 31 (Bahar 2007) Ömer Faruk TEBER (*) Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEKTAŞİTERC~~ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 11 Sayı: 31 (Bahar 2007)------ 209. Ömer Faruk TEBER (*) Özet"

Transkript

1 EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yl: Say: 3 (Bahar 2007) BEKTAŞİTERC~~ Ömer Faruk TEBER (*) Özet Alevf-Bektfişf topluluklarnn dinf öğreti, tdô.p ve geleneklerinin günümüze kadar kuşaktan kuşağa sözlü olarak aletarldğ bilinmektedir. Bununla birlikte sözlü birikimin yannda 6. yüzyln ikinci yarsndan itibaren ayn amaçla yaz! metinler de kaleme alnmştr. Bu çalşmamzn ana temas, sözünü ettiğimiz yazl metin/erin bir örneğini oluşturan Bektfişf Tercümanlar olacaktr. Ayrca çalşmamzzn bir bölümünü de Kültür Bakanlğ Milli Ktp. Yazmalar şubesinde 06.MK.Yz.A 2464 ( 7. Yüzyl) nurnarada kaytl yazma risalenin transkripsiyonu oluşturacaktr. Anahtar Kelimeler: Tercüman, Bektaşflik, Alevflik, Menakzbntime, Viltiyetntimeler, Erkfnntime Baktashi's Tarcumans Abstract lt is known that the religious teaching, rituals ( tidab) and traditions of Alawite-Baktashi communitieshave been transferredfrom generatian to generatian ina verbal way. However, besides the verbal accumulation, also,from the second half of the 6th century onwards, some texts have been writtenfor the same purpose. The main topic of this study is the Baktashi Tarcumtins that set an example for the written texts in question. In addition, a transcriptian of a treatise with registered no 06.MK. Yz. A 2464 ( 7th century) will constitute anather part of our study. Key Word: Tarcumtins, Baktashi, Alawite, Man!ikbntima, Veltiyatnama, Arkfnn!ima *) Arş. Gör. Dr., Atatürk Üniv. ilahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi (e-posta:

2 20 /Dr. Ömer Faruk TEBER EKEV AKADEMİ DERCİSİ Giriş Alevi-Bektaşi topluluklann özelliklerinden biri, dini öğreti, adap ve geleneklerin günümüze kadar sözlü olarak aktanlmas ve gelecek kuşaklara braklmasdr. Bu sözlü birikimin yannda 6. yüzyln ikinci yansndan itibaren ayn amaçla yazl metinler de oluşturulmuştur. Bunlardan birisi de Tarikat ileri gelenleri tarafndan konulan ve tarikatn yasas niteliğindeki ilkeleri, davranşlan ve kurallan ihtiva eden eserler olan Erklinnamelerdir. Alevi-Bektlişi geleneğinde yazl formun diğer bir biçimi de, belli bir hizmete başlarken okunan, ksa ve çoğu Türkçe, nesir ya da manzum biçimde düzenlenmiş, geleneğin inancn, düşüncesini öz alirak veren dua formundaki Tercümanlardr. Biz bu küçük muhteval çalşmamzda, Aleviliğin sadece şifahi geleneklerin yaşandğ sözel kültür dünyasnda kalmayp yazl edebiyatta da kendisine önemli bir yer bulduğunu göste~en; ayn zamanda mürşid-tiilib adabn bildirmesi yönüyle Erkanname niteliği de taşyan Alevi-Bektaşi Tercümanlan hakknda bilgi vermeye çalşacağz. Ayrca makalemizin sonuna Türkiye Kütüphanelerinde çok sayda yazma nüshalan bulunan bu nevi eserlerden bir örneğini orijinal metin üzerinden transkribe ve tahric ederek ekleyeceğiz. Alevi-Bektaşiliğin son derece snrl olan yazl kaynaklanndan MenlikbnamelerNilayetnamelerl, Buyruklar2, Fütüvvetnameler, Erkannameler gibi Bektaşi Tercümanlan ) Sözlükte "övünülecek güzel iş, hareket" olan Menkabe (Çoğulu: Menakb), dini/mistik bir terim olarak, keramet ve onu gösteren velilerin yüceltilmesi amacyla yazlmş; zamanla da muhtevas genişletilerek tarikat pirleriün yaru sra tarikatn silsilesi içerisinde yer alan önemli şeyhler ve halifeliri ile diğer sofileri kapsayan eserlerdir. (Bu konuda bkz. Fuad Köprülü, "Anadolu Selçuklular Tarihinin Yerli Kaynaklar" Bel/eten, 27 (943), ss ; A. Yaşar Ocak, Kültür Tarahi Kaynağ Olarak Menakbnameler, Metodotojik Bir Yaklaşm, Ankara 997, s.27; Haşim Şahin, "Menakbnine", DlA., XXIX, 2-4). "Viliiyetnine" ad verilen Bektiişi menakbnineleri IX.(XV.) yüzyln son çeyreğinde ortaya çkmştr. Elvari Çelebi'nin Menakbü'l-Kudsiyyefl Menfisibi'l-Ünsiyye adl eseri, Vilayetninelerin başnda gelmekle beraber; Uzun Firdevsi tarafndan yazldğ bilinen ve Hac B ekşiiş- Veli'nin hayatn, devlet adamlar ve aiimlerle ilişkilerini anlatan Vilayetname-i Hac Bekttiş- Veli, Alevi-Bektaşi teolojisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bunun dşnda da Vilayetnamei Abdal Musa, Menakb- Kaygusuz Baba, Vilayetname-i Sultan Şuclddfn ve Vilayetname-i Otman Baba gibi Bektiişi menakbnineleri, hitap ettikleri çevrelerin akaid ve ilmihal kitab olarak geçmiş~ ten günümüze Alevi-Bektiişi zümrelerin tamamnda okunnaya devam etnektedir. (Bu konuda bkz. A. Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi Inançlarnn lslô.m Öncesi Temelleri, İstanbul 2000; İlyas Üzüm, "Kzlbaş'~, DİA., XXV, ). 2) İlk defa kim tarafndan ve ne zaman yazldğ hakknda kesin bir bilgi bulunmayan Buyruklar, Alevi-Bektiişi edebiyat içerisinde ve bu zümreler arasnda en az Vilayetnineler kadar muteber eserler olarak telakki edilirler. Bu eserler Alevi-Bektiişi adab ve erkilmnn temel kural ve kurumlarn işlerler. Kendi aralarnda var olan bir takm farkllklara rağmen bu zümreler genelde Buyruklam göre temel kurum ve kurallarn uygulaya gelmişlerdir. Halk arasnda Ca'fer Sadk Buyruğu, Şeyh Safiy Buyruğu gibi isimlendirilen buyruklar orijinal olarak Bisati tarafndan yazlan Menô.kbu'l-Esrar Behçetu'l-Ahrar adl esere dayanmaktadr. Buyruklar, Aleviler ve Bektaşller açsndan bir çeşit akaid ve ilmihal kitaplar olarak değerlendirilrnişlerdir. (Bu konuda bkz.abdulbaki Gölpnarl, "Kzlbaş", la., Ankara 967, VI, ; Bisati, Menakbu'l-Esrô.r Behçetu'l-Ahrar, Konya Mevlana Müzesi Yazmalar Ferid Uğur Kitaplğ, No: 72, ). Buyruklarda genel olarak Şeô'at, Tarikat, Ma'rifet ve Hakikat diye bilinen Dört Kap ve Krk Makam veya yedişer makamdan Yirmisekiz Makam halinde Alevi-B ektiişi geleneğini belirleyen erkana dair bilgiler verilir. (Yaynlanmş Buyruklar için bkz. Buyruk, Nşr.: Sefer Aytekin, Ankara 958; Buyruk, haz. Fuat Bozkurt, İstanbul 982; İmam Cafer-i Sadk Buyruğu, haz. Adil Ali Atalay (Vaktidolu), İstanbul 993). l

3 BEKTAŞ! TERCÜMANLARI da, kurumlaşmş bir tarikat etrafnda bir ~ya gelen eğitimli ve örgütlü bir topluluk olan Bektaşiler ve inanç, ayin ve erkan ile ilgili konularda onunla sözüedilfr bir fark bulunmayan Alevi teolojisi3 içerisinde belirleyici bir yere sahiptirler. Alevi-Bektaşi geleneği içerisinde önemli bir yer işkal eden ve ayn zamanda bu yolun müntesipleri tarafndan ihtiramla ka.rşlanan; pek çok vesileyle okunup yaşarnn her alannda kendisine müracaat edilen Menaicpnfu:ne, Cavidannfu:ne, Buyruklar, ve Velayetnfu:neler, Alevi-Bektaşi Süreğinde inanç, ibadet, sosyal kurumlar ve grup içi ve dş ilişkiler ile dinllmistik-ahlaki öğretileri içerirler. Çoğu zaman Alevi geleneği için çizdiği genel çerçeve ve erkana dair verdiği aynntl bilgiler ihtiva eden Yazma Buyruklar içerisinde yer alan Tercümanlar'n, aynca tek başna birer risale şeklinde kaleme alnnş mecmualar şeklinde Türkiye Kütüphanelerinde çok sayda yazma nüshalan bulunmaktadr. Tercümanlar, Alevilik-Bektaşilik'te herhangi bir günlük iş yaplrken ökunan manzum veya mensur dualara ve bir nevi özür dilerne duasna verilen isimdir4. Mürşidin huzuruna girilirken yahut bir türbeye ziyarette bulunulurken, okunnas gereken Tercümanlar'dan günün herhangi bir vaktinde yerine getirilmesi gereken sair davranşlara kadar pek çok durum için dua ve niyaz maliyerindeki bu Tercümanlann okunnas adab ve erkandan saylmştr. Alevi-Bektaşi edebiyatnn önemli bir parças olarak merasimlerde çeşitli vesilelerle okunan Tercümanlar ve Gülbanklar', dünya görüşü, inançlan, dilli pratik ve tecrübeleri Alevi ve Bektaşiler için bir prototip oluşturan 3. yüzylda Anadolu' da tezahürlerini gördüğümüz Ahilik ve onun el kitab hüviyetindeki Fütüvvetnfu:neler'de görebilmekteyiz5. Öyle ki Bektaşllik'teki tarikata giriş ayini, eşik öpme, kuşak şed bağlama, ayn tastan şerbet içme, kyafetler, ayinlerde okunan Tercümanlar, hemen tamamyla Ahilik'le ayndr6. Tercümanlar, genel olarak Tann'ya yakanş ifade eden O'nu tenzih tesbih eden bir manzumeden oluşan Münacaat ile başlar. Ardndan son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt'inden Hz. Ali (r.a.), Hz. Fatma (r.a.) ile onlann çocuklan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a.)'e salatu selam getirilir. Aynca bu selarnlama yine Ehl-i Beyt İmamlannn tamamna getirilerek merasim için gerekli özel dua okunur. Bütün ritüeller için bu münacaat ve selatu selarnlar yaplmakla birlite her bir merasim için farkl dualar 3) Kzlbaşlk-Bektaşilik teolojik bir yaplanma yahut tarikat benzeri mistik bir oluşum olduğu konusndaki tartşmalar için bkz. Sönmez Kutlu, "Aleviliğin Dini Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortadeksi veya Metadoksi", İslô.miyô.t, VI, (2003), s.3, s.3-54; Cengiz Gündoğdu, "Hac Bektaş Paradigmasn Tanma ve Tanlinlama Problemi Üzerine", EKEV Akademi Dergisi, Yl:7, Say: 6, Yaz: 2003, Ankara, ss ) Esat Korkmaz, Ansiklopedik Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, İstanbul 993, s.l2, 355; Anke Otter-Beaujean, M.A. "Tahtaclarn Kutsal Kitab Buyruk Hakknda Birkaç Not", /.Akdeniz Yöresi Türk Topluluklar Sosyo-Kültürel Yaps (Tahtac/ar) Sempozyumu Bildiri/eri, (26-27 Nisan 983) Antalya, Ankara 985, s.3 vd.; İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, III/324. 5) Saffet Sarkaya, "Alevilik ve Bektaşiliğin Ahililde ilişkisi, -Fütüvvetnlrelere Göre-",/slô.miyô.t, VI (2003), say: 3, s.llo. 6) Bkz. A. Göl pnarl, "İsllr ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilat ve Kaynaklar", İ.Ü. Edebiyat Fak. Mecmuas, Xl, 6-354; N. Çağatay, Bir Türk Kurumu 0/anAhtlik,Akara, 974; E. Ruhi Fğlal, Türkiye'de Alevttik Bektaşilik, İstanbl 99, s. s.

4 22 /Dr. Ömer Faruk TEBER EKEV AKADEMİ DERCİSİ l ve Gülbanklar, çeşitli Tercümfularda birbirinden pek de farkl olmayan şekilleriyle yer yer değişiklik göstererek yer alr. Örneğin, Bir kişinin Alevi-Bektaşi yoluna alnmas amacyia yaplan ayinde, "Tercüman- İk:rar" okunurken ölen bir Alevinin ruhunu ta'ziz için yaplan merasirnde "Tercüman- Dar" okunur. Bir başka Cem ayininde her hangi bir kusuru bulunsun bulunmasn, insann kendini temize çkarmas, kardeşlerinden helallik dilemesi ve bunu almas için yaplan törende de yine "Baş Okutturulacak Vaktin Tercüman" gibi dua ve niyazda bulunulur. ' Sonuç olarak, Alevi-Bektaşi geleneğinde yer alan ayin ve Cem'lerde her bir erkann yerine getirilmesi srasnda bu Tercümanlar, dua ve niyazda bulunmak için okunduğu gibi Alevi veya Bektaşilecin yaşam boyunca ~ygulamaya çalştğ gelenek ve merasirnlerinde dua malesatl okunur. Bu yönüyle Alevi-Bektaşi Tercümaruar, kültürel zenginlik 'ledn İslam'la uzlaştrlarak sorumlu, hoşgörülü sevgi dolu kelimenin tam anlamyla "Kamil İnsan" gerçekleştirebilmek için Alevi-Bektaşi öğretisinin temel unsurlar arasnda kendisine yer edinmiştir. BEKTAşiTERC~ARP Münacat Bismillahirrahmanirrahlm. Allahumme ente'l-evvelu fe-leyse kableke şey'un ve ente'l- ahiru fe-leyse ba'deke şey'un ve ente'z-zahiru fe-leyse fevkake şey'un ve ente'l-batinu fe-leyse duneke şey'un ya-ka'inen kable külli şiy'in ve ya bakiyen ba'de külli şey'in ya men hüve akrabu ileyhi min habli'l-veri:di. Ya men hüve fa'alün lirna yüri:d. Ya men hüve yehlu beyne'lmer'i ve kalbihl, ya men hüve bi'l-manzari'l-a'la ve hüve bi'l-u'fuki'l-mübln.ya men leyse ke-mislihi şey'un ve hüve's-senlu'l-baslr. Ya men hüve 'ala külli şey'in kad!r. Akzi haceti bi-hakki Mu harnnedin ve alihi 't-tayyibip.e 't-tabiri:n. Salavat- Şerife Bismillahirrahmanirrahln Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik 'ala nuri seyyidina ve seyyidi'l-enbiyai Muhammedjni'l-Mustafa. Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik 'ala nld seyyidina ve seyyidi'l-evliyai'l-irnam Allyyi'l-Murtaza. Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik.'ala nuri seyyidina ve seyyideti'n-nisa'i'l-'alem.ln Fatrneti'z-Zehra ve 'ala ümmiba ve ümmi'l-mü'minin Hadi'ceti'l-Kübra. Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik 'ala nuri seyyidina'l-imam Hasani'l-Mücteba. Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik 'ala nuri seyyidina'l-imam Hüseyni'ş-şehidi'l-mazlm bi-arz Kerbela. Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik 'ala nuri seyyidina'l-imam Ali Zeyne'l-' Abidin. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik 'ala nuri seyyidina'l-imam Muhammedini'l-Bakr. Allahümme salli ve sellim ve zid ve bank 'ala nuri seyyidina'l-imam Ca'feri's-Sadk. Allahümme salli ve 7) Transicribe ederek Ayet ve Hadis tahrici yaptğmz bu yazma eser, bir Be~taşi Tercürnaru olmakla birlikte ayn zamanda. bir Bektaşi Erkannamesi niteliği de taşmaktadr. Eser 06. Milli Kütüphane Yazmalar A. 2464'da kaytldr.

5 BEKTAŞ! TERCÜMANLARI ; sellim ve zid ve bfuik 'ahi nuri seyyidina'l-imam Musa el-kll.zm. Allahümme salli ve sellim ve zidve bfuik 'ala nuri seyyidina'l-imfun All Musa er-rza. Allahümme salli ve sellim ve zid ve bfuik 'ala nuri seyyidina'l-imfun Muhammedini't-Tll.kyy. Allahümme salli ve sellim ve zid ve bfuik 'ala nuri seyyidina'l-imfun All en-nakyy. Allahümme salli ve sellim ye zid ve bfuik 'ala nuri seyyidina'l-imfun Hasani'l-' Asker!. Allahümme salli ve sellim ve zid ve bfuik 'ala nuri seyyidina'l-imfun Muhammed el-mehdi:. Salavatullahi ve selfunuhu aleyhim ecma'in. Ed'iye-i Mahsôsa Allahumme inne hll.ulai e'immetuna ve sadatuna ve kadetuna ve kuberll.una ve şufe'auna bihim netevellll.hu ve min a'dll.ihim neteberre'u fi'd-dünya ve'l-ll.hireti. Allll.humme ve 'll.li men vll.lll.hum ve 'adi men 'adll.hum ve'nsur men nasarahum va'hzul men hazalehum ve'l'an men zalemehum ve'nsur şi'atehum ve kub 'ala men cahedehum ve'hkik 'aduvvehum mine'l-cinni ve'l-insi ecma'in mine'i-evveline ve'l-ll.hinn ila yevmi' d-din. Allll.humme zidna mahabbetehum ve'rzukna şefa'atehum, ve'hşuma ma'ahum ve fi zumretihim ve fi tahti liva'ihim bi-fadlike ve cudike ve keremike ve ilisanike ve rahmetike ya erhame'r-rll.himin ve ya hayra'n-nll.sirtn ve sallallll.hu 'ala nuri seyyidina Muhammedin ve ll.lihi't-tayyibine't-tll.hirtn. Nild-Ali Bismillahirrahmanirrahim Nad-i Allyyen mazharu'l-'acaib ve'l-ğarll.ib teciduhu 'avnen leke fi'n-neva'ibi ll ilellahi te'll.la hacetün. Küllü hemmin ve ğammin seyenceli bi~nil.ri 'azarnetike ya Allah ya Allah ya Allah ve bi-nuri nübüvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi-hakki ve bi-nuri vetayetike ya 'Ali ya 'Ali ya 'All edrikni edrikni edrikni ya All ya Eba'l-Hasan ya Eba'l-Huseyin ya Eba't-Turll.b, halli müşkill server-i din; şll.f'i yevmi'lhisab, ya salibe'i-cemal ve kemll.l ya ze'l-heybeti ve'l-celll.l. Allll.humme bi-hakki'l-hüseyini ve ceddihi ve ebih( ve ümmihi ve ahibi ve benihi. Hallisni min külli hemmin ve ğammin bi-ma ene fibi. İlll.hi bi-rahmetike ya erhame'r-rll.himin ve ya hayra'n-nll.sirin. Ya mukallibe'l-kulub ve'l-ebsll.r, kallib kulubena ve bassima bi-hakki rizll.ike ve ru'yeti'l-müştll.kine'l-ahyll.r. "Lll.'fetll. illa 'All, Lll. seyfe illa Zülf'kll.r''. Rabbena takalbel minna bi-hakki Muhammedin ve Haydar. Hu dost! Tercüman- Dar. B ismillahirrahmll.nirrahim "Rabbena zalemna enfüsena ve in lem-teğfr lena ve terhamnale-nekil.nenne mine'lhll.sinn"8 Allll.h Eyvallll.h yüzüm yerde özüm dll.rda erenler meydannda hak Muhammed 8) A'raf, 23, "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağşlamaz ve bize acmazsan, muhakkak ziyana uğmyanlardan oluruz!".

6 24 /Dr. ömer Faruk TEBER EKEV AKADEMİ DERGİBİ l Ali yolunda canm kurban, tenim tercüman bu fakirden ağnrunş ve incinmiş can kanndiş var ise dile gelsun, bile gelsun AIHih Eyvallah. Tercüman- Tae Bismillahirrahmanirrahlm Erenler aşkna kemter kenine yüzüro hiik eyledim rii-yi zenine geytiben Kayğusuz'dan tae ve izzet, hti diyelim erenlerin demine. Ber cemai-i Muhammed kemal-i imam Hasan ve İmam Hüseyin 'Ali-ra bülend-i salavat, erenlerden hakl hayrl himmet şey' en lillab. Allah Eyvallab. Hti dost! Niyyet-i Vndu' Neveytti en etevadda'a li,li-istibahati's-salati Ii-vuctibilll kurbeten ilahahi Ta'ala. Hti dost! Niyyet-i Gnsnl Neytu en ağsule li-def'i'l-hadesi'ş-şer'iyyeti Ii-istibahati's-salati li-vuctibilll kurbeten ilailahi Ta'ala. Hti dost! Tercüman-İkrar Hamden lillab kim men oldum bende-i hass- Huda, can u dilden aşkla hem çeker Al-i aba, rab- zulmetden çkup doğru yola hastum kadem. Hab- gafletteri uyandu.m can gözüro kldum küşa, On İki İmam bendesiyem hem guriih- naciyem, Yetmiş iki frkadan oldum beri dahi cuda. Mezhebim hak Ca'feri'dir iştibahn yok menim. Pirim Üstadm Hac Bektaş- kutb- evliya, hak deyub bağladum, ikrar verub erenlere, mürşidim oldu Muhammed, rehberimdir Murtaza. Ber cemai-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali-ra bülend-i salavat. Şehr-i Ziyaret-Name Bu ziyaret-nameyi, şehr-i Muharremi'l-Harfun'n onuncu günü sabah namaz vakti gün doğmadan yüz on kere okuyalar. Dn'a Allahumme'l'an evvele zalimin zaleme hakka Muhammedin ve ai-i Muhammed'in ve ahire tabi'ine lehti 'ala zalik. Allahumme'l'ani'l-'usabeti'l-leti cabedeti'l-hüseyne ve şaya'at ve baya'at ve taba'at 'ala katlilll. Allahumme'l'anhum cemi' an. Es-selamu aleyke ya Eba Abdiilah ve 'ala'l-ervahi'l-leti hallet bi-fena'ike 'aleyke minni selamullabi ebeden ma bakitu ve bakiye'l-leylü ve'n-nehar. Ve la ca'alehullahu ahire'l-ahdi minni liziyaretike: Es-selamu 'ala'l-hüseyini ve 'ala Ali ibni'l-hüseyin ve ala eviadi'i-hüseyin ve 'ala ashabi'l-hüseyin. Münacaat Bismillahirrahmanirrahlm Ya Mahmud bi-hakki Muhammed ve Ya 'Ali bi-hakki 'Ali ve Ya Fa tr bi-hakki Fatmati'z-Zehrn, Ya Muhsin bi-hakki'l-hasan ve Ya ze'l-ihsan bi-hakki'l- Hüseyin.

7 BEKTAŞ! TERCÜMANLARI Ya 'uddetl 'inde şiddeti ve ya ğavsl 'inde kurbetl ecirnt bi-'aynike'llet la-tenamu ve 'akifnt bi-ruknike'l-lezt la-yuram. Her kaza ve her bela ve her cefa senden gelür. Def' eyle sen Perverdigar. Her 'ata ve kerem senden gelür lutfeyle sen Perverdigar. Tercüİan- Ab Selamullahi 'ala'l-hüseyin, La'netullah 'ala katili'l-hüseyin. Tercüman- Eşik. Eşiğine koymuşum men can u ser, ta vuco.dum safi ola çu zer, eşiğinde budur hacetim menirn, klasun hem bu fakire bir nazar ber cemai-i Muhammed kema.i-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Alt-ra bülend-i salavat! Tercüman- Çamaşr Bismillahirrahmanirrahtm "Ve iza şi'na beddelna emsa.iehum tebdila"9. Ber cemai-i Muhammed kema.i-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Alt-ra bülend-i salavat! Tercüman- Post Bismillahi srr- cemai-i dost ber-vech-i Adem, hurut- heft milrab- elest, cebarkuşe-i post, 'ayn- cem' erenlerine hu dost. Ber cemai-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali-ra bülend-i salavat! Tercüman- Meydantaş B ismiilahi Allah dost hazr, ğa'ib, zahir, batn, 'ayn- cem erenlerin gül cemaline aşk olsun! Tercüman- Teslim B ismiilahi erenler erkan oldu imanm, gönülde kalmad şekk ü gümarum, takub tes Ilm oldum men. Hakka teslim erenler yoluna feda bu carum. Ber cemai-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin All-ra bülend-i salavat! Tercüman- Traş Çün traş olduk şükür bulduk safa, Ehl-i Beyt' e bendeyüz kldk vefa. N azil oldu ayet "Fe-hallik:O." hem traş oldu arunçun Mustafa, Ber cemai-i Muhammed kema.i-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin All-ra bülend-i salavat. Tercüman- Hata Bismillah hata' etdim suçum affeyle ey şah bi-hakki Mustafa ve M-i dergah, şernd-i Kerbela srr hakklçun. Zalelllla Rabbena estağfrullah! B er cemai-i Muhammed kema.ii bam Hasan ve İmam Hüseyin Alt-ra bülend-i salavat! Tercüman- Türbe B isnillah cemmindir senin nfir- ilaru ki, sensin cümlenin puşt- pena.i ayağn toprağ ey mazhar- Hakk erenler başnn tae u kulah, niyaz olsun sana dünya ve 'ukba ki 9) İnsan, 28, "DilediJ:imiz zaman onlan benzerleriyle değiştiririz.".

8 26 Dr. Ömer Faruk TEBER EKEV AKADEMİ DERGİBİ l sensin dlnü dünya padişa.iu, "fe-eynema tüvellü fe-semme vechullah"lo. Estağfrullah! Ber cemal-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali-ra bülend-i salavat! Tercüman- Çerağ Bismillahirrahmanirra.hl:n Rüşen oldu çün çerağ- hannan- Mustafa, ehl-i fakra oldu burhan- delil-i rahnuma, virelim candan salavat ez-derün u bi-riya, ber-revan- Ahmed-i Mürsel, Aliyyi'l-Murtaza, ber cemal-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali-ra bülend-i salavati Tercüman- Vabdet Hismillah "Tebarekelle:zl bi-yedihi'l-mülk ve hüve 'ala külli şey'in kadir''ll, Ya Gyase'l-mu'temedi. Allahumme mededi samedi. "lem yelid ve lem yüled ve lem yekun lebil kufuven ahad"l2. Yatdm sağma, döndüm soluma, sğndm Subhan'ma, mürşidime, rehberime. Kalkarsam Allah, kalkmazsam amentü billah, "Kul hüvallahu ahad" ya hazreti hakk her cemal-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali-ra bülendi salavat! Tercüman- Kurban Hismillah ferman- Celil, kurban- Halil, delil-i Cebra'il, tekbir-i İsma'il, azamet-i Hüda, tekbir "Allah u Ekber, Allah u Ekber U ilah e iliallah u vallahu ekber, Allah u Ekber ve lillahi'l-hamd", "subhanellahi ve'l-hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-'aliyyi'l-'azim". Tercüman- Ab- Tabur Teşneyem ab- tahüra, nasib it ya Huda, saky--azilb, vir ab- engürü Muhammed Mustafa sana olubdur saki-i kevser, Ali-yyi'l-Murtaza sana gözüm yaşn sebil etdim. Hüseyin Kerbela saka sakahum Ya Hüseyin Selamuilahi 'ala'l-hüseyin, La'netullahi 'ala kiitili'l-hüseyin. (Temmet) Kasmpaşa'da viiki' Kulaksz'da defin-i biik-i 'tmiik olan e'izze-ikiramdan es-seyyid eş-şeyh Osman, Eniru '-Haşini Efendi hazretlerinin sülale-i tahiresinden halen dergah- şerif post-nişini es-seyyid eş-şeyh Reşahatlu Mehmed Harndi Efendi'nin hafidi evlad-~ ma'neviyyem Mehmed Emin Süreyya el-keşfi -zeyyenehü 'ala sireti's-selefi'lkülli.- Ey zekiit- mekan bi-şarti't-tahareti'l-kamileti ve 'ala turabi akdam-i al-i 'aba Mehmed Nuri Biibiigan hulefiii'l-aktabi'l-hazreti Pir Hünkiir Hac Bektaş- Veli (k.s.) ve badimu'l-fukara hazret-i Tahir Baba el-kiiim fi Çamlca el-kebir min livii-i Üsküdar.l6 Muharrem 206. Rehber-i MOsiki-i Humiiyfin Kolağalarndan İbrahim Efendi. 0) Bakara, 5, "Doğu da, bat daaiiah'ndr. Nereye dönerseniz Allah'n yüzü (ziit) oradadr". ll) Mülk,, "mülk (mutlak hükümranlk ve yönetim), elinde bulunan yüce Allah, kutludur. O'nun herşeye gücü yeter. 2) İhlas, "Kendisi doğurmamştr doğrulmamştr, hiçbir şey onun dengi olmamştr".

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ Prof. Dr. Filiz KILIÇ *, Araş. Gör. Tuncay BÜLBÜL**, Uzm. Coşkun KÖKEL*** *Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012 Kültürümüzde Toprak, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun

Detaylı

Alevîlik-Bektaşîlik Düşüncesi

Alevîlik-Bektaşîlik Düşüncesi Alevîlik-Bektaşîlik Düşüncesi Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali ye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. Alevilik ise genel olarak Hz. Ali yi sevmek ve onun soyunun yani Ehl-i Beyt in yolundan gitmek

Detaylı

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK Ezeli ezelden öteden beri Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Çekerim

Detaylı

İngilizce: 63 (YDS) ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

İngilizce: 63 (YDS) ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Aleviliğin İnanç Kaynakları Aleviliğin inanç ve ibadet esaslarını görmeden önce, bu esasların günümüze hangi şekillerde ulaştığına değinmek

Aleviliğin İnanç Kaynakları Aleviliğin inanç ve ibadet esaslarını görmeden önce, bu esasların günümüze hangi şekillerde ulaştığına değinmek Aleviliğin İnanç Kaynakları Aleviliğin inanç ve ibadet esaslarını görmeden önce, bu esasların günümüze hangi şekillerde ulaştığına değinmek gerekir.alevilik günümüze sözlü ve yazılı olmak üzere iki kaynaktan

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik.

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik. Yad-ı Pir-i Sübhani Beyan-ı Meram Bu çalışmadan maksadımız Hatem el-müçtehidin Gavs ül-vasıliyn Hazret-i Pir Nureddin (ks) Efendimiz in 300 üncü sene-i devriyesi vesilesiyle aziz hatırasını yad etmektir.

Detaylı

Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20.06.2006)

Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20.06.2006) Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20062006) Eğitimin Kapsamı ve Đçeriği: Aleviliğin olmazsa olmazlarından olan dede/anaların Avrupa`daki Alevilere daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla eğitilmeleri

Detaylı

Archive of SID. E-mail: vali.shahab@gmail.com. www.sid.ir

Archive of SID. E-mail: vali.shahab@gmail.com. www.sid.ir E-mail: vali.shahab@gmail.com. 9831 46 1 2 3 4-5 46 6 7-8 9 11 11 12 9831 44-13 15 2 16 1 3 14 661 17 650 46 095 120 93 9831 46 21 19 21-24 25 23 22 46-26 33 31 32 28 27 31 29 9831 67 34 41 39 35 38 36

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

alevilik-bektaşilik tarih sayfalarında kalmış herhangi bir kültür

alevilik-bektaşilik tarih sayfalarında kalmış herhangi bir kültür DOSYA Alevilik Alevilerin Hadis Algısı* Şaban ÇİFTÇİ** alevilik-bektaşilik tarih sayfalarında kalmış herhangi bir kültür değildir. Aksine varlığını sürdüren, bizatihi hayatın içinde bir olgudur. Bir başka

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

ALEVĐ AKADEMĐSĐ ALEVITISCHE AKADEMIE

ALEVĐ AKADEMĐSĐ ALEVITISCHE AKADEMIE Alevi Cemevi ve Kültür Merzkezlerinin Değerli Bașkan ve Yöneticileri, 5 Aralık 2011 10 Muharrem 1433 Sizler uzun yıllardır Alevi Toplumuna samimi olarak hizmet veren Canlarsınız. Hak hizmetlerinizi kabul

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ERKANNAME: 2

ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ERKANNAME: 2 ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ERKANNAME: 2 Yunus KOÇAK ÖZET Bilindiği gibi erkannameler bir tarikatın mensuplarının uyması gereken kuralları içeren ve tarikat uluları tarafından

Detaylı

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 1. İstanbul. Gaziosmanpaşa. 01.01.2012 TEFSİR DERSLERİ. HASAN KUZEYTEMİZ. Vaiz. 1.DÖNEM

Detaylı

40 SORUDA ADIYAMAN DA GELENEKSEL ALEVİLİK

40 SORUDA ADIYAMAN DA GELENEKSEL ALEVİLİK 40 SORUDA ADIYAMAN DA GELENEKSEL ALEVİLİK 40 SORUDA ADIYAMAN DA GELENEKSEL ALEVİLİK Fevzi RENÇBER 1 ÖZET Bu çalışmamızda Anadolu Aleviliğinin önemli merkezlerinden birisi olan Adıyaman bölgesindeki geleneksel

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 09.02.2012 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2012 yılının 3. toplantısını yapmak üzere 09.02.2012 de toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

OTMAN BABA BEKTAŞİLERİNDE ERKAN VE KURBAN. Refik Engin

OTMAN BABA BEKTAŞİLERİNDE ERKAN VE KURBAN. Refik Engin 1 OTMAN BABA BEKTAŞİLERİNDE ERKAN VE KURBAN. Refik Engin Aslında tanıtmaya çalışacağımız halen Bulgaristan da ve Türkiye nin pek çok yerine dağılmış olan Babai adı ile anılan Otman baba musahipsiz Bektaşileridir.

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DİKAB. III. SINIF I. ÖĞRETİM (A-3)

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DİKAB. III. SINIF I. ÖĞRETİM (A-3) DİKAB. III. SINIF I. ÖĞRETİM (A-3) Prof. Dr. Hasan AYIK Prof. Dr. Hasan AYIK 11:45 ve Becerisi-III (1.grub) ve Becerisi-III (1.grub) ve Becerisi-III (2.grub) ve Becerisi-III (2.grub) İslam Bilim Tarihi

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

ANADOLU ALEVİLİĞİNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI

ANADOLU ALEVİLİĞİNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI Aleviliğin özgün içeriği, Sünnilikten öylesine etkilenmişki, bin yıldır Alevi edep ve erkanlarına göre yapılan törenler, tamamen arapça okunan dualarla, çekilen tekbirlerle bu yüce inancın o güzelim özünü

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2013 HACIBEKTAŞ TÖRENİN BİR GÜN ÖNCESİ 15 AĞUSTOS 2013 PERŞEMBE : 11.00 : Atatürk Anıtına Çelenk

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

Nefes sonrası mürşidin kısa dua yapılması görülmektedir.

Nefes sonrası mürşidin kısa dua yapılması görülmektedir. 1 REFİK ENGİN. NAKŞÎ BEKTAŞİLERİ. Diğer adı ile Nakşî Dervişleri. 1 Sözlerime Nakşî Derişlerinin meydan açılış sözü ile başlayalım. HU ERENLER. Hü ve HU Trakya ve Balkanlarda bazen H harfinin söylenişi

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

Cem Nedir? Cemler Hangi Dini ve Sosyal İşlevleri Yerine Getirir? Cemlerdeki On İki Hizmet Erbabının Görevleri Nelerdir?

Cem Nedir? Cemler Hangi Dini ve Sosyal İşlevleri Yerine Getirir? Cemlerdeki On İki Hizmet Erbabının Görevleri Nelerdir? Cem Nedir? Cemler Hangi Dini ve Sosyal İşlevleri Yerine Getirir? Cemlerdeki On İki Hizmet Erbabının Görevleri Nelerdir? Çorum Yöresi Alevilerindeki kamberlik/zâkirlik geleneği hakkında bilgi verirken,

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

BULGARİSTAN DELİORMAN ALEVİLERİNDE SECDENİN ANLAMI -

BULGARİSTAN DELİORMAN ALEVİLERİNDE SECDENİN ANLAMI - BULGARİSTAN DELİORMAN ALEVİLERİNDE SECDENİN ANLAMI - YEDİ KAT YER, YEDİ KAT GÖK Ali Lütfü Piroğlu ÖZET Bu yazıda Bulgaristan ın Deliorman bölgesindeki Aleviler arasında secde ve Yedi kat yer, yedi kat

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

KUR'AN MEDENİYETİ SEMPOZYUMU-1

KUR'AN MEDENİYETİ SEMPOZYUMU-1 ULUSLRRSI KTILIMLI KUR'N MEDENİYETİ SEMPOZYUMU-1 Programımızı teşriflerinizi bekleriz Prof. Dr. Gürbüz KSOY KV Başkanı Dr. İsmail BENEK Risale kademi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Serdar Bedii OMY Mardin rtuklu

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE NASİHATLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ VE İSLAHİYE-KABAKLAR KÖYÜNDE VERİLEN NASİHATLER 1.

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE NASİHATLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ VE İSLAHİYE-KABAKLAR KÖYÜNDE VERİLEN NASİHATLER 1. ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE NASİHATLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ VE İSLAHİYE-KABAKLAR KÖYÜNDE VERİLEN NASİHATLER 1 Mehmet YAVUZ 2 Öz Yüzyıllardır dışarıdan müdahalelere maruz kalan Alevi-Bektaşi kültürü

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Lisans: Araşan İlahiyat Fakültesi / Oş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan, Bişkek) 2006.

Lisans: Araşan İlahiyat Fakültesi / Oş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan, Bişkek) 2006. Kişisel Bilgiler Ünvanı : Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Elvin YUSUBOV Görevi : Birimi : Bölüm : Bilim Dalı : İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi İletişim Bilgileri Adres : E-mail

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

TÜRK- İSLAM MEi5ENİYETİ

TÜRK- İSLAM MEi5ENİYETİ TÜRK- İSLAM MEi5ENİYETİ AKADEMiK ARAŞTIRMALAR DERGiSi Yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Editor 1 Editor in Chief Prof. Dr. MehmetAYDIN Editör Yardımcılan 1 Associaties Editor

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ÖGKE. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Doç. Dr. Ahmet ÖGKE. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Doç. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL NO. 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74. 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25

ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL NO. 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74. 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25 ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25 3 Bahattin BALON Göynükören 0 543 629 68 40 4 Cihangir ÇAKIR Çalköy 0

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu: Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! İdraki ile müşerref olduğumuz mübarek Kadir Gecesi ni Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bütün İslam âlemine ve insanlık âlemine, barış ve hayra vesile eylesin. Allah (c.c) vatanımızı, memleketimizi,

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

46.ULUSAL 20.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

46.ULUSAL 20.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 46.ULUSAL 20.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-18 AĞUSTOS 2009 HACIBEKTAŞ 15 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ DİVAN BAŞKANI TOPLANTI : Hacı Bektaş Veli Kültür

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

ANADOLU ALEVİLİĞİNDE GÖRGÜ CEMİ: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

ANADOLU ALEVİLİĞİNDE GÖRGÜ CEMİ: ADIYAMAN ÖRNEĞİ ANADOLU ALEVİLİĞİNDE GÖRGÜ CEMİ: ADIYAMAN ÖRNEĞİ FEVZİ RENÇBER Görgü Cemi In Anatolian Alevism: Adıyaman Example Abstract: Cem rituals are the core of worshipping in Alawi Bektashi culture. Görgü or İkrar

Detaylı

51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2014 HACIBEKTAŞ TÖRENLERİN RESMİ AÇILIŞI 16 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ : Kemal KILIÇDAROĞLU Kültür

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YEDEK OLARAK KAZANAN ADAY LİSTESİ (13.07.2015-14.07.2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYIT

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YEDEK OLARAK KAZANAN ADAY LİSTESİ (13.07.2015-14.07.2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYIT T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YEDEK OLARAK KAZANAN ADAY LİSTESİ (13.07.2015-14.07.2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYIT YAPTIRACAKLAR) KESİN KAYITLARDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. ÖĞRETİM HAZ-A (102) KUR'AN ARAPÇASI - KUR'AN ARAPÇASI - FİRAS FİRAS FİRAS FİRAS HAZ-B (103) FİRAS

Detaylı

HATAY DA BİR KANAAT ÖNDERİ: HASAN AY AN OPINION LEADER IN HATAY: HASAN AY

HATAY DA BİR KANAAT ÖNDERİ: HASAN AY AN OPINION LEADER IN HATAY: HASAN AY HATAY DA BİR KANAAT ÖNDERİ: HASAN AY HATAY DA BİR KANAAT ÖNDERİ: HASAN AY Eyyup COŞKUN 1 İbrahim ÖZEN 2 ÖZET Bu yazıda Hatay da yaşamını sürdüren Nusayrî kanaat önderlerinden Hasan Ay ile yapılan bir söyleşiye

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik 2013-2014 MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014 YIL LAR LARA GÖRE DEĞER BAŞLIKLARI EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MIS HAZİRAN 1- Dostluk ve Kardeşlik 1- Temizlik ARA RAPOR

Detaylı