BEKTAŞİTERC~~ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 11 Sayı: 31 (Bahar 2007) Ömer Faruk TEBER (*) Özet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEKTAŞİTERC~~ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 11 Sayı: 31 (Bahar 2007)------ 209. Ömer Faruk TEBER (*) Özet"

Transkript

1 EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yl: Say: 3 (Bahar 2007) BEKTAŞİTERC~~ Ömer Faruk TEBER (*) Özet Alevf-Bektfişf topluluklarnn dinf öğreti, tdô.p ve geleneklerinin günümüze kadar kuşaktan kuşağa sözlü olarak aletarldğ bilinmektedir. Bununla birlikte sözlü birikimin yannda 6. yüzyln ikinci yarsndan itibaren ayn amaçla yaz! metinler de kaleme alnmştr. Bu çalşmamzn ana temas, sözünü ettiğimiz yazl metin/erin bir örneğini oluşturan Bektfişf Tercümanlar olacaktr. Ayrca çalşmamzzn bir bölümünü de Kültür Bakanlğ Milli Ktp. Yazmalar şubesinde 06.MK.Yz.A 2464 ( 7. Yüzyl) nurnarada kaytl yazma risalenin transkripsiyonu oluşturacaktr. Anahtar Kelimeler: Tercüman, Bektaşflik, Alevflik, Menakzbntime, Viltiyetntimeler, Erkfnntime Baktashi's Tarcumans Abstract lt is known that the religious teaching, rituals ( tidab) and traditions of Alawite-Baktashi communitieshave been transferredfrom generatian to generatian ina verbal way. However, besides the verbal accumulation, also,from the second half of the 6th century onwards, some texts have been writtenfor the same purpose. The main topic of this study is the Baktashi Tarcumtins that set an example for the written texts in question. In addition, a transcriptian of a treatise with registered no 06.MK. Yz. A 2464 ( 7th century) will constitute anather part of our study. Key Word: Tarcumtins, Baktashi, Alawite, Man!ikbntima, Veltiyatnama, Arkfnn!ima *) Arş. Gör. Dr., Atatürk Üniv. ilahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi (e-posta:

2 20 /Dr. Ömer Faruk TEBER EKEV AKADEMİ DERCİSİ Giriş Alevi-Bektaşi topluluklann özelliklerinden biri, dini öğreti, adap ve geleneklerin günümüze kadar sözlü olarak aktanlmas ve gelecek kuşaklara braklmasdr. Bu sözlü birikimin yannda 6. yüzyln ikinci yansndan itibaren ayn amaçla yazl metinler de oluşturulmuştur. Bunlardan birisi de Tarikat ileri gelenleri tarafndan konulan ve tarikatn yasas niteliğindeki ilkeleri, davranşlan ve kurallan ihtiva eden eserler olan Erklinnamelerdir. Alevi-Bektlişi geleneğinde yazl formun diğer bir biçimi de, belli bir hizmete başlarken okunan, ksa ve çoğu Türkçe, nesir ya da manzum biçimde düzenlenmiş, geleneğin inancn, düşüncesini öz alirak veren dua formundaki Tercümanlardr. Biz bu küçük muhteval çalşmamzda, Aleviliğin sadece şifahi geleneklerin yaşandğ sözel kültür dünyasnda kalmayp yazl edebiyatta da kendisine önemli bir yer bulduğunu göste~en; ayn zamanda mürşid-tiilib adabn bildirmesi yönüyle Erkanname niteliği de taşyan Alevi-Bektaşi Tercümanlan hakknda bilgi vermeye çalşacağz. Ayrca makalemizin sonuna Türkiye Kütüphanelerinde çok sayda yazma nüshalan bulunan bu nevi eserlerden bir örneğini orijinal metin üzerinden transkribe ve tahric ederek ekleyeceğiz. Alevi-Bektaşiliğin son derece snrl olan yazl kaynaklanndan MenlikbnamelerNilayetnamelerl, Buyruklar2, Fütüvvetnameler, Erkannameler gibi Bektaşi Tercümanlan ) Sözlükte "övünülecek güzel iş, hareket" olan Menkabe (Çoğulu: Menakb), dini/mistik bir terim olarak, keramet ve onu gösteren velilerin yüceltilmesi amacyla yazlmş; zamanla da muhtevas genişletilerek tarikat pirleriün yaru sra tarikatn silsilesi içerisinde yer alan önemli şeyhler ve halifeliri ile diğer sofileri kapsayan eserlerdir. (Bu konuda bkz. Fuad Köprülü, "Anadolu Selçuklular Tarihinin Yerli Kaynaklar" Bel/eten, 27 (943), ss ; A. Yaşar Ocak, Kültür Tarahi Kaynağ Olarak Menakbnameler, Metodotojik Bir Yaklaşm, Ankara 997, s.27; Haşim Şahin, "Menakbnine", DlA., XXIX, 2-4). "Viliiyetnine" ad verilen Bektiişi menakbnineleri IX.(XV.) yüzyln son çeyreğinde ortaya çkmştr. Elvari Çelebi'nin Menakbü'l-Kudsiyyefl Menfisibi'l-Ünsiyye adl eseri, Vilayetninelerin başnda gelmekle beraber; Uzun Firdevsi tarafndan yazldğ bilinen ve Hac B ekşiiş- Veli'nin hayatn, devlet adamlar ve aiimlerle ilişkilerini anlatan Vilayetname-i Hac Bekttiş- Veli, Alevi-Bektaşi teolojisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bunun dşnda da Vilayetnamei Abdal Musa, Menakb- Kaygusuz Baba, Vilayetname-i Sultan Şuclddfn ve Vilayetname-i Otman Baba gibi Bektiişi menakbnineleri, hitap ettikleri çevrelerin akaid ve ilmihal kitab olarak geçmiş~ ten günümüze Alevi-Bektiişi zümrelerin tamamnda okunnaya devam etnektedir. (Bu konuda bkz. A. Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi Inançlarnn lslô.m Öncesi Temelleri, İstanbul 2000; İlyas Üzüm, "Kzlbaş'~, DİA., XXV, ). 2) İlk defa kim tarafndan ve ne zaman yazldğ hakknda kesin bir bilgi bulunmayan Buyruklar, Alevi-Bektiişi edebiyat içerisinde ve bu zümreler arasnda en az Vilayetnineler kadar muteber eserler olarak telakki edilirler. Bu eserler Alevi-Bektiişi adab ve erkilmnn temel kural ve kurumlarn işlerler. Kendi aralarnda var olan bir takm farkllklara rağmen bu zümreler genelde Buyruklam göre temel kurum ve kurallarn uygulaya gelmişlerdir. Halk arasnda Ca'fer Sadk Buyruğu, Şeyh Safiy Buyruğu gibi isimlendirilen buyruklar orijinal olarak Bisati tarafndan yazlan Menô.kbu'l-Esrar Behçetu'l-Ahrar adl esere dayanmaktadr. Buyruklar, Aleviler ve Bektaşller açsndan bir çeşit akaid ve ilmihal kitaplar olarak değerlendirilrnişlerdir. (Bu konuda bkz.abdulbaki Gölpnarl, "Kzlbaş", la., Ankara 967, VI, ; Bisati, Menakbu'l-Esrô.r Behçetu'l-Ahrar, Konya Mevlana Müzesi Yazmalar Ferid Uğur Kitaplğ, No: 72, ). Buyruklarda genel olarak Şeô'at, Tarikat, Ma'rifet ve Hakikat diye bilinen Dört Kap ve Krk Makam veya yedişer makamdan Yirmisekiz Makam halinde Alevi-B ektiişi geleneğini belirleyen erkana dair bilgiler verilir. (Yaynlanmş Buyruklar için bkz. Buyruk, Nşr.: Sefer Aytekin, Ankara 958; Buyruk, haz. Fuat Bozkurt, İstanbul 982; İmam Cafer-i Sadk Buyruğu, haz. Adil Ali Atalay (Vaktidolu), İstanbul 993). l

3 BEKTAŞ! TERCÜMANLARI da, kurumlaşmş bir tarikat etrafnda bir ~ya gelen eğitimli ve örgütlü bir topluluk olan Bektaşiler ve inanç, ayin ve erkan ile ilgili konularda onunla sözüedilfr bir fark bulunmayan Alevi teolojisi3 içerisinde belirleyici bir yere sahiptirler. Alevi-Bektaşi geleneği içerisinde önemli bir yer işkal eden ve ayn zamanda bu yolun müntesipleri tarafndan ihtiramla ka.rşlanan; pek çok vesileyle okunup yaşarnn her alannda kendisine müracaat edilen Menaicpnfu:ne, Cavidannfu:ne, Buyruklar, ve Velayetnfu:neler, Alevi-Bektaşi Süreğinde inanç, ibadet, sosyal kurumlar ve grup içi ve dş ilişkiler ile dinllmistik-ahlaki öğretileri içerirler. Çoğu zaman Alevi geleneği için çizdiği genel çerçeve ve erkana dair verdiği aynntl bilgiler ihtiva eden Yazma Buyruklar içerisinde yer alan Tercümanlar'n, aynca tek başna birer risale şeklinde kaleme alnnş mecmualar şeklinde Türkiye Kütüphanelerinde çok sayda yazma nüshalan bulunmaktadr. Tercümanlar, Alevilik-Bektaşilik'te herhangi bir günlük iş yaplrken ökunan manzum veya mensur dualara ve bir nevi özür dilerne duasna verilen isimdir4. Mürşidin huzuruna girilirken yahut bir türbeye ziyarette bulunulurken, okunnas gereken Tercümanlar'dan günün herhangi bir vaktinde yerine getirilmesi gereken sair davranşlara kadar pek çok durum için dua ve niyaz maliyerindeki bu Tercümanlann okunnas adab ve erkandan saylmştr. Alevi-Bektaşi edebiyatnn önemli bir parças olarak merasimlerde çeşitli vesilelerle okunan Tercümanlar ve Gülbanklar', dünya görüşü, inançlan, dilli pratik ve tecrübeleri Alevi ve Bektaşiler için bir prototip oluşturan 3. yüzylda Anadolu' da tezahürlerini gördüğümüz Ahilik ve onun el kitab hüviyetindeki Fütüvvetnfu:neler'de görebilmekteyiz5. Öyle ki Bektaşllik'teki tarikata giriş ayini, eşik öpme, kuşak şed bağlama, ayn tastan şerbet içme, kyafetler, ayinlerde okunan Tercümanlar, hemen tamamyla Ahilik'le ayndr6. Tercümanlar, genel olarak Tann'ya yakanş ifade eden O'nu tenzih tesbih eden bir manzumeden oluşan Münacaat ile başlar. Ardndan son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt'inden Hz. Ali (r.a.), Hz. Fatma (r.a.) ile onlann çocuklan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a.)'e salatu selam getirilir. Aynca bu selarnlama yine Ehl-i Beyt İmamlannn tamamna getirilerek merasim için gerekli özel dua okunur. Bütün ritüeller için bu münacaat ve selatu selarnlar yaplmakla birlite her bir merasim için farkl dualar 3) Kzlbaşlk-Bektaşilik teolojik bir yaplanma yahut tarikat benzeri mistik bir oluşum olduğu konusndaki tartşmalar için bkz. Sönmez Kutlu, "Aleviliğin Dini Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortadeksi veya Metadoksi", İslô.miyô.t, VI, (2003), s.3, s.3-54; Cengiz Gündoğdu, "Hac Bektaş Paradigmasn Tanma ve Tanlinlama Problemi Üzerine", EKEV Akademi Dergisi, Yl:7, Say: 6, Yaz: 2003, Ankara, ss ) Esat Korkmaz, Ansiklopedik Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, İstanbul 993, s.l2, 355; Anke Otter-Beaujean, M.A. "Tahtaclarn Kutsal Kitab Buyruk Hakknda Birkaç Not", /.Akdeniz Yöresi Türk Topluluklar Sosyo-Kültürel Yaps (Tahtac/ar) Sempozyumu Bildiri/eri, (26-27 Nisan 983) Antalya, Ankara 985, s.3 vd.; İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, III/324. 5) Saffet Sarkaya, "Alevilik ve Bektaşiliğin Ahililde ilişkisi, -Fütüvvetnlrelere Göre-",/slô.miyô.t, VI (2003), say: 3, s.llo. 6) Bkz. A. Göl pnarl, "İsllr ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilat ve Kaynaklar", İ.Ü. Edebiyat Fak. Mecmuas, Xl, 6-354; N. Çağatay, Bir Türk Kurumu 0/anAhtlik,Akara, 974; E. Ruhi Fğlal, Türkiye'de Alevttik Bektaşilik, İstanbl 99, s. s.

4 22 /Dr. Ömer Faruk TEBER EKEV AKADEMİ DERCİSİ l ve Gülbanklar, çeşitli Tercümfularda birbirinden pek de farkl olmayan şekilleriyle yer yer değişiklik göstererek yer alr. Örneğin, Bir kişinin Alevi-Bektaşi yoluna alnmas amacyia yaplan ayinde, "Tercüman- İk:rar" okunurken ölen bir Alevinin ruhunu ta'ziz için yaplan merasirnde "Tercüman- Dar" okunur. Bir başka Cem ayininde her hangi bir kusuru bulunsun bulunmasn, insann kendini temize çkarmas, kardeşlerinden helallik dilemesi ve bunu almas için yaplan törende de yine "Baş Okutturulacak Vaktin Tercüman" gibi dua ve niyazda bulunulur. ' Sonuç olarak, Alevi-Bektaşi geleneğinde yer alan ayin ve Cem'lerde her bir erkann yerine getirilmesi srasnda bu Tercümanlar, dua ve niyazda bulunmak için okunduğu gibi Alevi veya Bektaşilecin yaşam boyunca ~ygulamaya çalştğ gelenek ve merasirnlerinde dua malesatl okunur. Bu yönüyle Alevi-Bektaşi Tercümaruar, kültürel zenginlik 'ledn İslam'la uzlaştrlarak sorumlu, hoşgörülü sevgi dolu kelimenin tam anlamyla "Kamil İnsan" gerçekleştirebilmek için Alevi-Bektaşi öğretisinin temel unsurlar arasnda kendisine yer edinmiştir. BEKTAşiTERC~ARP Münacat Bismillahirrahmanirrahlm. Allahumme ente'l-evvelu fe-leyse kableke şey'un ve ente'l- ahiru fe-leyse ba'deke şey'un ve ente'z-zahiru fe-leyse fevkake şey'un ve ente'l-batinu fe-leyse duneke şey'un ya-ka'inen kable külli şiy'in ve ya bakiyen ba'de külli şey'in ya men hüve akrabu ileyhi min habli'l-veri:di. Ya men hüve fa'alün lirna yüri:d. Ya men hüve yehlu beyne'lmer'i ve kalbihl, ya men hüve bi'l-manzari'l-a'la ve hüve bi'l-u'fuki'l-mübln.ya men leyse ke-mislihi şey'un ve hüve's-senlu'l-baslr. Ya men hüve 'ala külli şey'in kad!r. Akzi haceti bi-hakki Mu harnnedin ve alihi 't-tayyibip.e 't-tabiri:n. Salavat- Şerife Bismillahirrahmanirrahln Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik 'ala nuri seyyidina ve seyyidi'l-enbiyai Muhammedjni'l-Mustafa. Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik 'ala nld seyyidina ve seyyidi'l-evliyai'l-irnam Allyyi'l-Murtaza. Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik.'ala nuri seyyidina ve seyyideti'n-nisa'i'l-'alem.ln Fatrneti'z-Zehra ve 'ala ümmiba ve ümmi'l-mü'minin Hadi'ceti'l-Kübra. Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik 'ala nuri seyyidina'l-imam Hasani'l-Mücteba. Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik 'ala nuri seyyidina'l-imam Hüseyni'ş-şehidi'l-mazlm bi-arz Kerbela. Allahümme salli ve sellirn ve zid ve barik 'ala nuri seyyidina'l-imam Ali Zeyne'l-' Abidin. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik 'ala nuri seyyidina'l-imam Muhammedini'l-Bakr. Allahümme salli ve sellim ve zid ve bank 'ala nuri seyyidina'l-imam Ca'feri's-Sadk. Allahümme salli ve 7) Transicribe ederek Ayet ve Hadis tahrici yaptğmz bu yazma eser, bir Be~taşi Tercürnaru olmakla birlikte ayn zamanda. bir Bektaşi Erkannamesi niteliği de taşmaktadr. Eser 06. Milli Kütüphane Yazmalar A. 2464'da kaytldr.

5 BEKTAŞ! TERCÜMANLARI ; sellim ve zid ve bfuik 'ahi nuri seyyidina'l-imam Musa el-kll.zm. Allahümme salli ve sellim ve zidve bfuik 'ala nuri seyyidina'l-imfun All Musa er-rza. Allahümme salli ve sellim ve zid ve bfuik 'ala nuri seyyidina'l-imfun Muhammedini't-Tll.kyy. Allahümme salli ve sellim ve zid ve bfuik 'ala nuri seyyidina'l-imfun All en-nakyy. Allahümme salli ve sellim ye zid ve bfuik 'ala nuri seyyidina'l-imfun Hasani'l-' Asker!. Allahümme salli ve sellim ve zid ve bfuik 'ala nuri seyyidina'l-imfun Muhammed el-mehdi:. Salavatullahi ve selfunuhu aleyhim ecma'in. Ed'iye-i Mahsôsa Allahumme inne hll.ulai e'immetuna ve sadatuna ve kadetuna ve kuberll.una ve şufe'auna bihim netevellll.hu ve min a'dll.ihim neteberre'u fi'd-dünya ve'l-ll.hireti. Allll.humme ve 'll.li men vll.lll.hum ve 'adi men 'adll.hum ve'nsur men nasarahum va'hzul men hazalehum ve'l'an men zalemehum ve'nsur şi'atehum ve kub 'ala men cahedehum ve'hkik 'aduvvehum mine'l-cinni ve'l-insi ecma'in mine'i-evveline ve'l-ll.hinn ila yevmi' d-din. Allll.humme zidna mahabbetehum ve'rzukna şefa'atehum, ve'hşuma ma'ahum ve fi zumretihim ve fi tahti liva'ihim bi-fadlike ve cudike ve keremike ve ilisanike ve rahmetike ya erhame'r-rll.himin ve ya hayra'n-nll.sirtn ve sallallll.hu 'ala nuri seyyidina Muhammedin ve ll.lihi't-tayyibine't-tll.hirtn. Nild-Ali Bismillahirrahmanirrahim Nad-i Allyyen mazharu'l-'acaib ve'l-ğarll.ib teciduhu 'avnen leke fi'n-neva'ibi ll ilellahi te'll.la hacetün. Küllü hemmin ve ğammin seyenceli bi~nil.ri 'azarnetike ya Allah ya Allah ya Allah ve bi-nuri nübüvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi-hakki ve bi-nuri vetayetike ya 'Ali ya 'Ali ya 'All edrikni edrikni edrikni ya All ya Eba'l-Hasan ya Eba'l-Huseyin ya Eba't-Turll.b, halli müşkill server-i din; şll.f'i yevmi'lhisab, ya salibe'i-cemal ve kemll.l ya ze'l-heybeti ve'l-celll.l. Allll.humme bi-hakki'l-hüseyini ve ceddihi ve ebih( ve ümmihi ve ahibi ve benihi. Hallisni min külli hemmin ve ğammin bi-ma ene fibi. İlll.hi bi-rahmetike ya erhame'r-rll.himin ve ya hayra'n-nll.sirin. Ya mukallibe'l-kulub ve'l-ebsll.r, kallib kulubena ve bassima bi-hakki rizll.ike ve ru'yeti'l-müştll.kine'l-ahyll.r. "Lll.'fetll. illa 'All, Lll. seyfe illa Zülf'kll.r''. Rabbena takalbel minna bi-hakki Muhammedin ve Haydar. Hu dost! Tercüman- Dar. B ismillahirrahmll.nirrahim "Rabbena zalemna enfüsena ve in lem-teğfr lena ve terhamnale-nekil.nenne mine'lhll.sinn"8 Allll.h Eyvallll.h yüzüm yerde özüm dll.rda erenler meydannda hak Muhammed 8) A'raf, 23, "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağşlamaz ve bize acmazsan, muhakkak ziyana uğmyanlardan oluruz!".

6 24 /Dr. ömer Faruk TEBER EKEV AKADEMİ DERGİBİ l Ali yolunda canm kurban, tenim tercüman bu fakirden ağnrunş ve incinmiş can kanndiş var ise dile gelsun, bile gelsun AIHih Eyvallah. Tercüman- Tae Bismillahirrahmanirrahlm Erenler aşkna kemter kenine yüzüro hiik eyledim rii-yi zenine geytiben Kayğusuz'dan tae ve izzet, hti diyelim erenlerin demine. Ber cemai-i Muhammed kemal-i imam Hasan ve İmam Hüseyin 'Ali-ra bülend-i salavat, erenlerden hakl hayrl himmet şey' en lillab. Allah Eyvallab. Hti dost! Niyyet-i Vndu' Neveytti en etevadda'a li,li-istibahati's-salati Ii-vuctibilll kurbeten ilahahi Ta'ala. Hti dost! Niyyet-i Gnsnl Neytu en ağsule li-def'i'l-hadesi'ş-şer'iyyeti Ii-istibahati's-salati li-vuctibilll kurbeten ilailahi Ta'ala. Hti dost! Tercüman-İkrar Hamden lillab kim men oldum bende-i hass- Huda, can u dilden aşkla hem çeker Al-i aba, rab- zulmetden çkup doğru yola hastum kadem. Hab- gafletteri uyandu.m can gözüro kldum küşa, On İki İmam bendesiyem hem guriih- naciyem, Yetmiş iki frkadan oldum beri dahi cuda. Mezhebim hak Ca'feri'dir iştibahn yok menim. Pirim Üstadm Hac Bektaş- kutb- evliya, hak deyub bağladum, ikrar verub erenlere, mürşidim oldu Muhammed, rehberimdir Murtaza. Ber cemai-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali-ra bülend-i salavat. Şehr-i Ziyaret-Name Bu ziyaret-nameyi, şehr-i Muharremi'l-Harfun'n onuncu günü sabah namaz vakti gün doğmadan yüz on kere okuyalar. Dn'a Allahumme'l'an evvele zalimin zaleme hakka Muhammedin ve ai-i Muhammed'in ve ahire tabi'ine lehti 'ala zalik. Allahumme'l'ani'l-'usabeti'l-leti cabedeti'l-hüseyne ve şaya'at ve baya'at ve taba'at 'ala katlilll. Allahumme'l'anhum cemi' an. Es-selamu aleyke ya Eba Abdiilah ve 'ala'l-ervahi'l-leti hallet bi-fena'ike 'aleyke minni selamullabi ebeden ma bakitu ve bakiye'l-leylü ve'n-nehar. Ve la ca'alehullahu ahire'l-ahdi minni liziyaretike: Es-selamu 'ala'l-hüseyini ve 'ala Ali ibni'l-hüseyin ve ala eviadi'i-hüseyin ve 'ala ashabi'l-hüseyin. Münacaat Bismillahirrahmanirrahlm Ya Mahmud bi-hakki Muhammed ve Ya 'Ali bi-hakki 'Ali ve Ya Fa tr bi-hakki Fatmati'z-Zehrn, Ya Muhsin bi-hakki'l-hasan ve Ya ze'l-ihsan bi-hakki'l- Hüseyin.

7 BEKTAŞ! TERCÜMANLARI Ya 'uddetl 'inde şiddeti ve ya ğavsl 'inde kurbetl ecirnt bi-'aynike'llet la-tenamu ve 'akifnt bi-ruknike'l-lezt la-yuram. Her kaza ve her bela ve her cefa senden gelür. Def' eyle sen Perverdigar. Her 'ata ve kerem senden gelür lutfeyle sen Perverdigar. Tercüİan- Ab Selamullahi 'ala'l-hüseyin, La'netullah 'ala katili'l-hüseyin. Tercüman- Eşik. Eşiğine koymuşum men can u ser, ta vuco.dum safi ola çu zer, eşiğinde budur hacetim menirn, klasun hem bu fakire bir nazar ber cemai-i Muhammed kema.i-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Alt-ra bülend-i salavat! Tercüman- Çamaşr Bismillahirrahmanirrahtm "Ve iza şi'na beddelna emsa.iehum tebdila"9. Ber cemai-i Muhammed kema.i-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Alt-ra bülend-i salavat! Tercüman- Post Bismillahi srr- cemai-i dost ber-vech-i Adem, hurut- heft milrab- elest, cebarkuşe-i post, 'ayn- cem' erenlerine hu dost. Ber cemai-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali-ra bülend-i salavat! Tercüman- Meydantaş B ismiilahi Allah dost hazr, ğa'ib, zahir, batn, 'ayn- cem erenlerin gül cemaline aşk olsun! Tercüman- Teslim B ismiilahi erenler erkan oldu imanm, gönülde kalmad şekk ü gümarum, takub tes Ilm oldum men. Hakka teslim erenler yoluna feda bu carum. Ber cemai-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin All-ra bülend-i salavat! Tercüman- Traş Çün traş olduk şükür bulduk safa, Ehl-i Beyt' e bendeyüz kldk vefa. N azil oldu ayet "Fe-hallik:O." hem traş oldu arunçun Mustafa, Ber cemai-i Muhammed kema.i-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin All-ra bülend-i salavat. Tercüman- Hata Bismillah hata' etdim suçum affeyle ey şah bi-hakki Mustafa ve M-i dergah, şernd-i Kerbela srr hakklçun. Zalelllla Rabbena estağfrullah! B er cemai-i Muhammed kema.ii bam Hasan ve İmam Hüseyin Alt-ra bülend-i salavat! Tercüman- Türbe B isnillah cemmindir senin nfir- ilaru ki, sensin cümlenin puşt- pena.i ayağn toprağ ey mazhar- Hakk erenler başnn tae u kulah, niyaz olsun sana dünya ve 'ukba ki 9) İnsan, 28, "DilediJ:imiz zaman onlan benzerleriyle değiştiririz.".

8 26 Dr. Ömer Faruk TEBER EKEV AKADEMİ DERGİBİ l sensin dlnü dünya padişa.iu, "fe-eynema tüvellü fe-semme vechullah"lo. Estağfrullah! Ber cemal-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali-ra bülend-i salavat! Tercüman- Çerağ Bismillahirrahmanirra.hl:n Rüşen oldu çün çerağ- hannan- Mustafa, ehl-i fakra oldu burhan- delil-i rahnuma, virelim candan salavat ez-derün u bi-riya, ber-revan- Ahmed-i Mürsel, Aliyyi'l-Murtaza, ber cemal-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali-ra bülend-i salavati Tercüman- Vabdet Hismillah "Tebarekelle:zl bi-yedihi'l-mülk ve hüve 'ala külli şey'in kadir''ll, Ya Gyase'l-mu'temedi. Allahumme mededi samedi. "lem yelid ve lem yüled ve lem yekun lebil kufuven ahad"l2. Yatdm sağma, döndüm soluma, sğndm Subhan'ma, mürşidime, rehberime. Kalkarsam Allah, kalkmazsam amentü billah, "Kul hüvallahu ahad" ya hazreti hakk her cemal-i Muhammed kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali-ra bülendi salavat! Tercüman- Kurban Hismillah ferman- Celil, kurban- Halil, delil-i Cebra'il, tekbir-i İsma'il, azamet-i Hüda, tekbir "Allah u Ekber, Allah u Ekber U ilah e iliallah u vallahu ekber, Allah u Ekber ve lillahi'l-hamd", "subhanellahi ve'l-hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-'aliyyi'l-'azim". Tercüman- Ab- Tabur Teşneyem ab- tahüra, nasib it ya Huda, saky--azilb, vir ab- engürü Muhammed Mustafa sana olubdur saki-i kevser, Ali-yyi'l-Murtaza sana gözüm yaşn sebil etdim. Hüseyin Kerbela saka sakahum Ya Hüseyin Selamuilahi 'ala'l-hüseyin, La'netullahi 'ala kiitili'l-hüseyin. (Temmet) Kasmpaşa'da viiki' Kulaksz'da defin-i biik-i 'tmiik olan e'izze-ikiramdan es-seyyid eş-şeyh Osman, Eniru '-Haşini Efendi hazretlerinin sülale-i tahiresinden halen dergah- şerif post-nişini es-seyyid eş-şeyh Reşahatlu Mehmed Harndi Efendi'nin hafidi evlad-~ ma'neviyyem Mehmed Emin Süreyya el-keşfi -zeyyenehü 'ala sireti's-selefi'lkülli.- Ey zekiit- mekan bi-şarti't-tahareti'l-kamileti ve 'ala turabi akdam-i al-i 'aba Mehmed Nuri Biibiigan hulefiii'l-aktabi'l-hazreti Pir Hünkiir Hac Bektaş- Veli (k.s.) ve badimu'l-fukara hazret-i Tahir Baba el-kiiim fi Çamlca el-kebir min livii-i Üsküdar.l6 Muharrem 206. Rehber-i MOsiki-i Humiiyfin Kolağalarndan İbrahim Efendi. 0) Bakara, 5, "Doğu da, bat daaiiah'ndr. Nereye dönerseniz Allah'n yüzü (ziit) oradadr". ll) Mülk,, "mülk (mutlak hükümranlk ve yönetim), elinde bulunan yüce Allah, kutludur. O'nun herşeye gücü yeter. 2) İhlas, "Kendisi doğurmamştr doğrulmamştr, hiçbir şey onun dengi olmamştr".

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere!

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere! 6. SINIF Cem İbadeti Cem, Alevilikte temel ibadet biçimlerinden biridir. Cem ibadeti cemevinde topluca yapılır. Cem, Alevi inancına göre, Kur an-ı Kerim deki Salât buyruğunun uygulanma biçimidir. Cem ibadeti

Detaylı

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ Prof. Dr. Filiz KILIÇ *, Araş. Gör. Tuncay BÜLBÜL**, Uzm. Coşkun KÖKEL*** *Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012 Kültürümüzde Toprak, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İngilizce: 63 (YDS) ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

İngilizce: 63 (YDS) ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

Sizce dedelik nedir? Okurlarımıza bu konuda bilgi verir misiniz?

Sizce dedelik nedir? Okurlarımıza bu konuda bilgi verir misiniz? ALEVÎLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ Züleyha ERTAN* Öğretmen Alevîlik ve Bektaşîlik konularında aydınlatıcı bilgiler almak üzere Alevî dedelerinden Haydar Aşılıoğlu na Alevîlik kültürüne yönelik olarak

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 2.12.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK Ezeli ezelden öteden beri Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Çekerim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Aleviliğin İnanç Kaynakları Aleviliğin inanç ve ibadet esaslarını görmeden önce, bu esasların günümüze hangi şekillerde ulaştığına değinmek

Aleviliğin İnanç Kaynakları Aleviliğin inanç ve ibadet esaslarını görmeden önce, bu esasların günümüze hangi şekillerde ulaştığına değinmek Aleviliğin İnanç Kaynakları Aleviliğin inanç ve ibadet esaslarını görmeden önce, bu esasların günümüze hangi şekillerde ulaştığına değinmek gerekir.alevilik günümüze sözlü ve yazılı olmak üzere iki kaynaktan

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Alevîlik-Bektaşîlik Düşüncesi

Alevîlik-Bektaşîlik Düşüncesi Alevîlik-Bektaşîlik Düşüncesi Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali ye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. Alevilik ise genel olarak Hz. Ali yi sevmek ve onun soyunun yani Ehl-i Beyt in yolundan gitmek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük.

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük. İmam Allah-u Ekber diyerek ellerini kulakları hizasına kaldırır ve daha sonra sağ kolu sol kolunun üzerine gelecek şekilde göğüs kafesi üzerinde birleştirir ve namaz kılmaya başlar. Namaz kılan tam bir

Detaylı

alevilik-bektaşilik tarih sayfalarında kalmış herhangi bir kültür

alevilik-bektaşilik tarih sayfalarında kalmış herhangi bir kültür DOSYA Alevilik Alevilerin Hadis Algısı* Şaban ÇİFTÇİ** alevilik-bektaşilik tarih sayfalarında kalmış herhangi bir kültür değildir. Aksine varlığını sürdüren, bizatihi hayatın içinde bir olgudur. Bir başka

Detaylı

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik.

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik. Yad-ı Pir-i Sübhani Beyan-ı Meram Bu çalışmadan maksadımız Hatem el-müçtehidin Gavs ül-vasıliyn Hazret-i Pir Nureddin (ks) Efendimiz in 300 üncü sene-i devriyesi vesilesiyle aziz hatırasını yad etmektir.

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

BEKTAŞİ ERKÂNNÂMELERİNDE MEZHEBİ UNSURLAR

BEKTAŞİ ERKÂNNÂMELERİNDE MEZHEBİ UNSURLAR BEKTAŞİ ERKÂNNÂMELERİNDE MEZHEBİ UNSURLAR BEKTAŞİ ERKÂNNÂMELERİNDE MEZHEBİ UNSURLAR Harun YILDIZ 1 ÖZET Bu çalışmada, Ömer Faruk Teber tarafından kaleme alınan Bektâşi Erkânnâmelerinde Mezhebi Unsurlar

Detaylı

40 SORUDA ADIYAMAN DA GELENEKSEL ALEVİLİK

40 SORUDA ADIYAMAN DA GELENEKSEL ALEVİLİK 40 SORUDA ADIYAMAN DA GELENEKSEL ALEVİLİK 40 SORUDA ADIYAMAN DA GELENEKSEL ALEVİLİK Fevzi RENÇBER 1 ÖZET Bu çalışmamızda Anadolu Aleviliğinin önemli merkezlerinden birisi olan Adıyaman bölgesindeki geleneksel

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK (ALAN: SEÇMELİ) Ders No : 0070160103 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Archive of SID. E-mail: vali.shahab@gmail.com. www.sid.ir

Archive of SID. E-mail: vali.shahab@gmail.com. www.sid.ir E-mail: vali.shahab@gmail.com. 9831 46 1 2 3 4-5 46 6 7-8 9 11 11 12 9831 44-13 15 2 16 1 3 14 661 17 650 46 095 120 93 9831 46 21 19 21-24 25 23 22 46-26 33 31 32 28 27 31 29 9831 67 34 41 39 35 38 36

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 1. İstanbul. Gaziosmanpaşa. 01.01.2012 TEFSİR DERSLERİ. HASAN KUZEYTEMİZ. Vaiz. 1.DÖNEM

Detaylı

Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20.06.2006)

Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20.06.2006) Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20062006) Eğitimin Kapsamı ve Đçeriği: Aleviliğin olmazsa olmazlarından olan dede/anaların Avrupa`daki Alevilere daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla eğitilmeleri

Detaylı

İletişim çağı adını verdiğimiz bir çağda televizyon ve radyonun yoğun olarak ürettiği popü-

İletişim çağı adını verdiğimiz bir çağda televizyon ve radyonun yoğun olarak ürettiği popü- YAŞAYAN ŞAİRLERİMİZ SADIK DOĞAN Dede Aramızda yaşayan, güncel deyimiyle medyanın objektifine girmeyen, girmek içinde özel çaba harcamayan ozanlarını araştırmak, bulmak ve tanıtmak bizim için çok önemli

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015 ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Makaleler Fazlullah Hurûfî nin Nevmnâmesi (İnceleme, Metin, Tercüme) Hasan Hüseyin BALLI Vîrânî Baba nın İlm-i Cavvidan/Fakrnâme sinde Hurufî Unsurlar

Detaylı

HZ. PEYGAMBER, KARDEŞLİK AHLÂKI VE KARDEŞLİK HUKUKU VI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU

HZ. PEYGAMBER, KARDEŞLİK AHLÂKI VE KARDEŞLİK HUKUKU VI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Şanlıurfa İl Müftülüğü HZ. PEYGAMBER, KARDEŞLİK AHLÂKI VE KARDEŞLİK HUKUKU VI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU 19-20 Nisan 2012 Osmanbey Kampüsü-Belediye Şair Nabi Salonu

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 09.02.2012 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2012 yılının 3. toplantısını yapmak üzere 09.02.2012 de toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı

Detaylı

ALEVĐ AKADEMĐSĐ ALEVITISCHE AKADEMIE

ALEVĐ AKADEMĐSĐ ALEVITISCHE AKADEMIE Alevi Cemevi ve Kültür Merzkezlerinin Değerli Bașkan ve Yöneticileri, 5 Aralık 2011 10 Muharrem 1433 Sizler uzun yıllardır Alevi Toplumuna samimi olarak hizmet veren Canlarsınız. Hak hizmetlerinizi kabul

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ERKANNAME: 2

ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ERKANNAME: 2 ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ERKANNAME: 2 Yunus KOÇAK ÖZET Bilindiği gibi erkannameler bir tarikatın mensuplarının uyması gereken kuralları içeren ve tarikat uluları tarafından

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ :

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK

Detaylı

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2013 HACIBEKTAŞ TÖRENİN BİR GÜN ÖNCESİ 15 AĞUSTOS 2013 PERŞEMBE : 11.00 : Atatürk Anıtına Çelenk

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DİKAB. III. SINIF I. ÖĞRETİM (A-3)

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DİKAB. III. SINIF I. ÖĞRETİM (A-3) DİKAB. III. SINIF I. ÖĞRETİM (A-3) Prof. Dr. Hasan AYIK Prof. Dr. Hasan AYIK 11:45 ve Becerisi-III (1.grub) ve Becerisi-III (1.grub) ve Becerisi-III (2.grub) ve Becerisi-III (2.grub) İslam Bilim Tarihi

Detaylı

Büyü Bozma Yöntemleri

Büyü Bozma Yöntemleri Büyü Bozma Yöntemleri Büyüden kurtulmak için diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeplere yapıģmak lazımdır. Bunlardan bazıları Ģunlardır.Sabah-AkĢam okunması gereken bazı sureler vardır onlar okunduğu zaman

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK 8 HAZIRLIK ARAPÇA YAZILI ANLATIM ARAPÇA BİLGİSİ (SARF-NAHİV) ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIN ARAPÇA

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 KLASİK ALEVİLİK NEDİR?... 15 Halk Mezhebi... 18 ALEVİ SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ... 21 Alevi Kavramı... 22 Caferilik...26 Aleviliğin Dört Direği... 28 Alevi Fikrini Yaratan Okullar...30

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

OTMAN BABA BEKTAŞİLERİNDE ERKAN VE KURBAN. Refik Engin

OTMAN BABA BEKTAŞİLERİNDE ERKAN VE KURBAN. Refik Engin 1 OTMAN BABA BEKTAŞİLERİNDE ERKAN VE KURBAN. Refik Engin Aslında tanıtmaya çalışacağımız halen Bulgaristan da ve Türkiye nin pek çok yerine dağılmış olan Babai adı ile anılan Otman baba musahipsiz Bektaşileridir.

Detaylı

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Pir Sultan ABDAL Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Yaşadığımız çağda da maalesef geçen on dört asırda olduğu gibi oklar, mızraklar yeniden

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 1 BAHAR 2015 Makaleler Ali Yahya Muammer in Çalışmalarında İbâdîlik Harun YILDIZ

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 1 BAHAR 2015 Makaleler Ali Yahya Muammer in Çalışmalarında İbâdîlik Harun YILDIZ ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Makaleler Ali Yahya Muammer in Çalışmalarında İbâdîlik Harun YILDIZ Medyatik Mezhepler Tarihi Yazıcılığı Orhan ATEŞ Dürziliğin Teşekkül Süreci Aytekin

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ANADOLU ALEVİLİĞİNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI

ANADOLU ALEVİLİĞİNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI Aleviliğin özgün içeriği, Sünnilikten öylesine etkilenmişki, bin yıldır Alevi edep ve erkanlarına göre yapılan törenler, tamamen arapça okunan dualarla, çekilen tekbirlerle bu yüce inancın o güzelim özünü

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 11-12 Kasım 2016, Antalya PROGRAM Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

3 Nisan 2017 PAZARTESİ İmza Günü

3 Nisan 2017 PAZARTESİ İmza Günü 3 Nisan 2017 PAZARTESİ İmza Günü DİLEK ÜLVAN YILMAZ KİTAPDOLU.COM 09.30-13.00 HÜSEYİN MUŞMAL KİTAPDOLU.COM 09.30-13.00 NEHİR AYDIN GÖKDUMAN KİTAPDOLU.COM 09.30-14.00 KAZIM ÖZTÜRK TYB KONYA 10.00-12.00

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 I Anadolu Alevî olarak nitelendirilebilir. 1 Bu tarihsel ve sosyal A Alevî Alevî Alevî Anadolu Alevî Alevî - r. 2, Alevî - - - - 1 Mehmet Yaman,

Detaylı

Cem Nedir? Cemler Hangi Dini ve Sosyal İşlevleri Yerine Getirir? Cemlerdeki On İki Hizmet Erbabının Görevleri Nelerdir?

Cem Nedir? Cemler Hangi Dini ve Sosyal İşlevleri Yerine Getirir? Cemlerdeki On İki Hizmet Erbabının Görevleri Nelerdir? Cem Nedir? Cemler Hangi Dini ve Sosyal İşlevleri Yerine Getirir? Cemlerdeki On İki Hizmet Erbabının Görevleri Nelerdir? Çorum Yöresi Alevilerindeki kamberlik/zâkirlik geleneği hakkında bilgi verirken,

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı