Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda klasik mimariyi yaþatma ve taklitte binaya yük getirmeyen akýlcý alternatifler sunuyor. Uygulama desteði Üretici olma avantajýna sahip Strotaþ ýn deneyimli uygulama ekibi ile cephe estetiði ve yalýtým uygulamalarýnýz çok daha hýzlý, daha güvenilir, daha hesaplý. S trotaþ, mantolama ve yapý estetiði alanýnda bireysel hanelerden, çoklu konut alanlarýna, müteahhitlik firmalarýndan yapý þirketlerine, üretici firma olma avantajýyla çeþitli ürün seçenekleri ve deneyimli ekibi ile uygulama hizmeti de vermektedir. Strotaþ farklý ölçü ve dansitelerde XPS, EPS ve karbon takviyeli EPS üretiminin yanýsýra, mantolama ve söve uygulamalarýna yönelik malzeme ve kimyasallarýn tedariðini yaparak, iþin ustalarýna ürün alternatifleri sunmaktadýr.

4 Yapý estetiði, söve ve dýþ cephe kaplamalarý YB: Yalý baský FG : Fugalý BK: Bitiþ köþe iz : Ýzolasyon amaçlý dk : Dekor amaçlý tk : Terrakota DT SV SV CK-YB 201-dk DT DT SV SV CK-YB 201-iz DT DT SV SV CK-FG 101-dk DT DT SV SV CK-FG 101-iz DT DT SV SV CK-FG 102-dk DT DT SV SV CK-FG 102-iz Bitiþ profili BP-YB Bitiþ profili BP-BK SV SV CK-FG 201-tk Bitiþ profili BP-YB Bitiþ profili BP-BK SV SV CK-FG 202-dk Sütun ST-101 Roma r=100 Sütun ST-201 Roma Sütun ST-101 Cordoba r=250 SV CK-FG 202-iz

5 Stropiyerler S trotaþ, standart iç dekor grubu üretimlerinin yanýsýra, otel lobisi, düðün, konser salonlarý, restaurant, villa gibi ferah mekanlar için farklý ölçü ve dansitelerde daha büyük ve gösteriþli alternatif üretimler de yapmaktadýr. Farklý estetik arayýþlarýna yönelik; yapý firmalarýna, kurumsal ve bireysel müþterilerine, mimar ve iç mimarlara tasarým ve ürün geliþtirme desteði de vermektedir. DB2*: Dýþ bükey ÝB2*: Ýç bükey (*) 2 yönlü kullaným SP-DB x 55 x 2000 SP-ÝB x 35 x 2000 SP-DB x 80 x 2000 SP-ÝB x 45 x 2000 SP-DB x 105 x 2000 SP-ÝB x 75 x 2000 SP-DB x 120 x 2000 SP-ÝB x 100 x 2000

6 Lojistik destek ürünleri Tanýtým ürünleri F Reklam, tanýtým materyalleri, fuar standý ve vitrin tasarýmlarýnýz Strotaþ ile þekilleniyor. uar standlarýnýz, ihtiyaç duyduðunuz reklam tanýtým materyalleriniz, vitrin tasarýmlarýnýz ve daha birçok uygulama hýzlý ve pratik þekilde çözümleniyor. Strotaþ ýn hafif ve uzun ömürlü malzemeleri makul boyutlardan, maksimum 60x100x200 cm ye kadar tek blok halinde kesilebiliyor. Harf, amblem, logo kesimi, fuar standý ve hayal dünyanýzla sýnýrlý birçok uygulama þimdi daha uzun ömürlü, daha pratik, daha hesaplý, daha görkemli. Lojistik risk ve giderlerinizi azaltýrken ürünlerinizin ömür ve güvenliðini arttýrýn. trotaþ, sanayi ve tarým ürünlerine Syönelik nakliye ve depolama ihtiyaçlarý için ürüne özel EPS kutu, ambalaj ve destek malzemeleri üretimi yapmaktadýr. Lojistik ihtiyaçlarýnýz için bakteri üretmeyen, ýsý izolasyonu ve üstün koruma saðlayan, darbe emici EPS ambalaj, teþhir kutu ve aparatlarý, yükleme paletleri ile züccaciye, teknoloji, sanayi, gýda ve tarým ürünleriniz þimdi daha güvende, daha uzun ömürlü. Akustik kontrol ürünleri Y Akustik ve gürültü kontrolü Strotaþ ürünleri ile mümkün! aþam ve iþ alanlarýndaki gürültüyü azaltmada ýsý ve ses izolasyonunda üstün performans saðlayan ürün ve çözümler üreten Strotaþ, sadece sese özel ürünlerle uðultu, çýnlama, gürültü ve akustiði yönetmenize imkan tanýyor. Strotaþ yaþam alanlarý ve iþletmeler için akustik kontrolünde, uygulama kolaylýðý, düþük maliyetli ve alternatif estetik çözümleri bir arada sunuyor.

7 Akustik kontrol ürünleri DAK: Difizör & Absorber (Cephe kaplamasý) DAP : Difizör & Absorber (Panel) AS-DAP 01 AS-DAK 01 AS-DAP 02 AS-DAK 02 AS-DAP 03 AS-DAK 03 AS-DAP 04 AS-DAK 04 AS-DAP 05 AS-DAK 05 AS-DAP 06 AS-DAK 06 AS-DAP 07 AS-DAK 07 AS-DAK 10 AS-DAK 08 AS-DAK 11 AS-DAK 09 AS-DAK 12 Amfiler konferans, sinema, konser ve düðün salonlarý fabrikalar makineler jenaratörler havalandýrma çýkýþlarý sesin bir uçtan diðer uca ayný þiddette iletildiði okul, hastane koridorlarý gibi sessiz olmasý gereken mekanlar spor salonlarý yemekhane ve restaurantlar garajlar apartman havalandýrma, asansör ve merdiven boþluklarý halý saha çevreleri havuz çevresi ve çocuk oyun alanlarý açýk hava düðün ve toplantý mekanlarý karþýlýklý site / bina bloklarý ofisler

8 STROTAÞ YAPI YALITIM ÜRÜN VE KÝMYASALLARI Eski Tavþanlý Yolu Hendek Ýçi Mevkii Bölcek Kütahya Telefaks: GSM:

IPS ÖZEL GÜVENLÝK FAALÝYET ALANLARI 5188 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Elemanlý Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliðe Yönelik Danýþmanlýk Hizmetleri Risk Analizi ve Güvenlik Planý

Detaylı

Roto Sunroof Yaþamýn güneþli yüzü. Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin mükemmel entegrasyonu. Roto Sunroof: Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik.

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

LG Hausys floors woozen interior film Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri shinhan WALLCOVERINGS RUBBER TECHNOLOGIES Fulda Carpet products first absolute LG Hausys floors woozen interior film Karo Halý Yükseltilmiþ

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý...

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Melco müþterilerinin iþleri için vereceði en önemli kararýn profesyonel nakýþ makinelerine yatýrým kararý olduðunu çok iyi bilmektedir. Melco sizlere kolay kullanýma, yüksek

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2010 Sonuçlarý Türkiye "Ambalaj Ay Yýldýzlarýný" Seçti. www.ambalajyarismasi.com www.ambalaj.org.tr ISBN: 978-975-00562-6-0 www.ambalajayyildizlari.com www.crescentandstarsforpackagings.com

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

yapıda uzman eller www.hilaryapi.com

yapıda uzman eller www.hilaryapi.com MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ PREFABRİK YAPILAR PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME CEPHE KAPLAMA ZEMİN DÖŞEME VE YER KAPLAMA ÇATI KAPLAMA İZOLASYON VE YALITIM DEKORASYON İŞLERİ EMLAK MÜŞAVİRLĞİ 0312 5661166 0544 Turgut

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

Profesyonel Mekan Çözümlerİ. Dekoratİf Taş Kaplamalar Duvar Kağıdı Zemİn Kaplamaları Dekoratİf Tavan. www.haustell.com

Profesyonel Mekan Çözümlerİ. Dekoratİf Taş Kaplamalar Duvar Kağıdı Zemİn Kaplamaları Dekoratİf Tavan. www.haustell.com Profesyonel Mekan Çözümlerİ Dekoratİf Taş Kaplamalar Duvar Kağıdı Zemİn Kaplamaları Dekoratİf Tavan www.haustell.com SHOWROOM Haustell yaşam alanları için iç ve dış mekan yapı malzemeleri ve konsepte uygun

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

www.aksa.com.tr þirketler grubu Jeneratör üretimi ve enerji santralleri kurulumiþletim faaliyetleri ile sektörün lider firmalarýndan biri olan Kazancý Holding, enerji sektöründeki çalýþmalarýný 1984 yýlýndan

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

İNDEKS 04 10 18 32 3

İNDEKS 04 10 18 32 3 İNDEKS 04 10 18 32 3 HAKKIMIZDA Bedük Grup temellerini Pvc sektöründe Egesu Ltd. Şti ile 2000 yılında montaj bayii olarak attı. Genç,dinamik yöneticileri, çalışan personelin azim ve gayretiyle kısa sürede

Detaylı

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI 2015 5 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI www.ssm.gov.tr TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2015 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE MSB

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Plastik Ambalaj Endüstrisi Büyümeye Devam Ediyor Avrupa da üretilen ürünlerin yarýsýndan fazlasý plastik ambalajlar içerisinde satýlmaktadýr. Ancak,

Detaylı