YÖNETiM - HALK. ilişkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETiM - HALK. ilişkileri"

Transkript

1 YÖNETiM - HALK ilişkileri M. Alaeddin ASNA S. B. F. Basın ve Yayın Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Öğretim Görevlisi GİRİŞ Eski Yunan ve Roma'dan çağımıza kadar gelen bilgiler, uygarlığın bu iki büyük beşiğinde yönetenlerin, halkın eğilim, duygu ve düşüncelerine verdikleri önemi açıkça ortaya koymaktadır. Forum, bugünün siyasal devlet yapısına damgasını vurmuş bir fenomendir. Agora, halkı biraraya getiren ve yönetimle ilgili Wrlü haberlerin duyulmasına, yayılmasına yardımcı olan bir başka güçlü ortamoır. Günümüze kadar çeşitli dillerde söylenegelmiş «Vox Populi, Vox Dei - Halkın Sesi, Tanrının Sesidir» sözünün (1) eski Roma'da yayıldığını biliyoruz. Demostenes (M. Ö M.Ö. 322) ler, Cicero (M.Ö. 106 M.Ö. 43) lar, halkı etkileyici, inandırıcı konuşmacılar olarak, açık toplantılarda ün yapmışlardır. Makedonya Kralı Büyük İskender (M.Ö M.Ö. 323), İran seferinde yendiği Pers Kralı Dara nın kızı ile evlenmiş ve halkın karşısına Pers giysileri içinde çıkarak Makedonyalı generallerin de kendisi gibi yapmalarını istemiştir (M.Ö. 330). Bu davranış, yenik bir ulusun, düşman kralı için beslernesi beklenen kin duygusunun, yerini beğeni ve saygıya bırakmasına yol açmıştır. İmparator Sezar (M.Ö M.Ö. 44) Galya Valisi olarak elde ettikleri başarıları, sık sık gönderdiği habercilerle Romalılara duyurmuş ve tarihçilerin bildirdiğine göre, tasarladığı Rubicon ırmağı geçişi (M.Ö. 50) için kamu oyunu hazırlamıştır. Gerçekten, Rubicon yenilgisinin Roma halkı arasındaki tepkisi, sanılacağı kadar büyük olmamıştır. Irak'ta yapılan kazılar, M.Ö yıllarına ait tablet tarım bültenlerini ortaya çıkarmıştır. Bu bültenlerde yöneticiler, çiftçilere, tarla farelerinden korun (1) Dilimizde bu SÖZ, "Halkın Sesi, Hakkın Sesi" şeklinde söylenmektedir. 55

2 ma, sulama, hasat kaldırma konularında bilgi vermektedirler. Mısır'da, Mezopotamya'nın öteki bölgelerinde ve İran'da yapılan kazılarda da zamanın yöneticilerini halka tanıtmak için hazırlanmış tabletler bulunmuştur. Eski Teb'de papirüs üzerine yazılmış yarış ilanları, üç bin yıldır bozulmadan zamanımıza kadar gelehilmiş tanıtma örnekleridir. Eski sanat yapıtlarının çoğunun zamanın önderlerini tanıtma ve övme için biliyoruz. yapıldığını Sayısı kolayca artırılabilecek şu birkaç örnek, ilk çağlardan bu yana, yönetenlerin halka verdikleri önemi, halkla ilişki kurmak için giriştikleri çabaları açıkça belirtmektedir. Yönetim'in halka, yani yönetilenlerin düşünce ve eğilimlerine bu kadar önem vermesinin haklı bir nedeni var mıdır? Bu soru bizi, Halkla İlişkiler çabasının ne olduğunu, önemini ve yararlarını incelemeye götürmektedir. A. «HALKLA İLİŞKİLER» NE DEMEKTİR? Bazılarınca bir uygulamalı bilim (applied science), bazılarınca bir yöneticilik sanatı olarak gösterilen Halkla İlişkiler nedir? Çeşitli yazarlar ve eğitimciler, Halkla İlişkiler çabası için çeşitli tanımlamalar ileri sürmüşlerdir. Bunlardan en belli başlıları şunlardır: «Halkı haberleşme yoluyla bir kuruluşun lehine düşünrneğe, onu desteklerneğe, güçlüklerle karşılaşsa da onu uzun süre yılmadan denerneğe itmek, bu yolda etkiiemek.» - Profesör Byron Christian (2). «Bir kuruluşun kişiliği, siyaseti ve bu siyaseti uygulama çabası» (3). «Güdülecek politikayı, sunulacak hizmetleri, yapılacak işleri, bireyler ve grupların yararlarına uygun biçimde planlama için sürekli olarak geliştirilen bir oluşum» (4), «Çeşitli halk gruplarının tutumlarını ölçen, değerlendiren ve anlamlandıran, bir kuruluşun yaptığı işleri, programını, güttüğü politikayı ve personelini halka tanıtma ve benimsetmenin önem ve gereğinin yöneticilerce anlaşılmasını sağlayan, bu gereği çeşitli halk guruplarının ilgi ve amaçları ile bağdaştıracak ve kamu oyunun anlayış ve desteğini kazanacak bir program geliştirip uygulayan ve sonuçları değerlendiren bir davranış bilimi, bir uygulamalı sosyal bilim» (5), «Halkı belirli bir tutumu kabule, ya da belirli bir uygulama yolunu izlerneğe inandırma sanatı» (6) (2) Scott M. Cutlip ve Aııen H. Center, Effeetfve Publle Relations, New Jersey, Prentice - Hall, 1965, s. 6. (3) Herbest Baus, Publieity in Aetion, New York, Harper and Brothers, 1954, s. 3. (4) W. Emerson Rec.k:, "Your Public Rel.ations," The Standart Publie Relatfons Handbook der. Glenn ve Denny Griswold, New York, Holt, 1948, s (5) Edward J. Robinson, Communaeation and Publie Relations, Ohio, Ohio Sıate University, 1966, s. 18. (6) Howard Stephenson, "Publle Rel.ations Practice," Handbook of Publle Reladons, der H. Stephenson, New York, McGraw Hill, 1960, s

3 «Doğru olanı yapıp halk tarafından beğenilmek» (1). «Yöneticiliğin halkın davranışlarını değerlendiren, kişinin ya da kuruluşun güuüğü politika ve eylemleri kamu yararı ile bağdaştıran ve halkın anlayış ve desteğini kazanacak bir iş programı düzenleyip uygulayan yanı». «Belirtilmiş hedef kitleleri etkilernek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı bir haberleşme çabası» (8). «Bir sanayi kolu, sendika, şirket, meslek grubu, hükümet ya da bir başka kuruluşun, müşteri, işçi, ortak gibi özel kamu grupları, ya da geniş anlamında halk ile, sağlam ve verimli bağlar kurup bunları geliştirerek, kendisini çevresine yerleştirme ve topluma tanıtma için giriştiği çabalar» (9). «Kişinin ya da bir kurumun halk ile ilgisini geliştirme ve anlama yolundaki çabalar» (10). Bu konuda ileri sürülen çeşitli görüşleri göz önüne alarak bir genel tanımlamaya varmak istersek, şöyle bir cümle ortaya konabilir: Halkla İlişkiler, özel ya da tüzel kişilerin, belirtilmiş hedef kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatı dır. Bu tanımlamadan bazı özellikler çıkarılabilir. Önce, Halkla İlişkiler dediğimiz çabalar, iki yönlü bir akım göstermektedirler. Bu akımın bir ucunda bu ça baya girişmek durumunda olan özel, ya da tüzel kişiler (bu yazının konusu bakımından YÖNETİM), öbür ucunda ise, sının çizilmiş, yani ön çalışmalarla be Jirtilmiş hedef kitleler bulunmaktadır. İkinci özellik, bu iki uç arasındaki akımda karşılıklı yarar bulunmasıdır. Halkla İlişki kuracak özel ya da tüzel kişi, hedef kitleyi bazı bilgilerle beslemekte, onu aydınlatmaktadır. Bu çalışması sonunda hedeften bazı tepkiler almakta, araştırmalar sonunda hedefin düşünce ve eğilimleri konusunda aldığı bilgileri değerlendirerek tutumuna yön vermektedir. Halkla İlişki kuran özel ya da tüzel kişi, hedefi aydınlatarak, arada sağlam bağlar kurup geliştirerek, onu olumlu tutum ve eylemlere yöneltmekte, onun destek ve güvenini sağlamaktadır. Buna karşı, hedef kitle, çeşitli araçlarla kendini belli eden, ölçülebilen tepkileri ile, kendisiyle ilişki kurmağa çalışan özel ya da tüzel kişilere yol göstermektedir. Sonuç olarak bu ilişki, iki taraf için de yarar sağlamaktadır. Bir uç, diğeri için yararlı ve gerekli işler yapmakta, buna karşılık öteki uç da ona inanarak eylem Jeri ile ona yardımcı olmaktadır. Üçüncü özellik, Halkla İlişkiler çabası içinde, hedef kitle için hazırlanan duyurma, tanıtma mesajlarının dürüstlükten ayrılmamasıdır. Halkla İlişkilerde hedef kitleyi kandırmak, onu etkilemek ve belli bir yöne itmek için her yola başvurmak söz konusu değildir. Doğru olanı yapıp hedef kitle tarafından beğenil (7) Cutlip ve Center, Op. Cit., s. 7. (S) John Marston, The Nature of Public itelations, New York, McGraw Hill, ı963. s. 4. (9) Webster's New International Dictionary, Encyclopedia Brittannica, C. XVIII, ı963, "Public Relations" ınaddesi. 57

4 rnek için ancak ve ancak doğruyu söylemek söz konusudur. Yapılan iş, getirilen yenilik, tasarlanan proje, doğru, hedef kitlenin ve genel anlamda her iki ucun da yararına değilse, bunu doğru ve yararlı imiş gibi gösterip, hedefe aktarmak dürüstlükten uzaklaşmak demektir. Bu da Halkla ilişkiler prensipleri ile bağdaşmaz. Halkla ilişkiler, bu noktada «propaganda» ve «beyin yıkama» deyimlerinden uzaklaşmakta, bu üçüncü özelliği, ona kendi farklı niteliğini vermektedir. Dördüncü özellik, Halkla ilişkilerin planlı oluşudur. Halkla İlişkiler, rastgele hazırlanmış, bölük pürçük, birbiriyle bağıntısız duyurma mesajları - gazete hnberleri, radyo anonsları, afişler vs. - hazırlamak demek değildir. Halkla ilişkiler, planlı çalışmayı gerektiren, belirli safhaları bulunan sürekli bir oluşumdur. Bp oluşumun bir yerde bitmesi, belirli bir hedef kitle, belirli bir konuda mesaj vağmuruna tutulduktan sonra tamamlanması, bir halk deyimiyle «bir defterin kapanması» söz konusu değildir. Bu sürekli oluşum içinde safhalar birbirini izler, bir kampanyanın son safhası, bir yeni kampanyanın ilk safhası olarak sürüp gider. Halkla İlişkiler, sözü edilen karşılıklı sağlam bağların kurulup geliştirilmesj, tanıtma mesajlarının hedef kitleye ulaştırılması için çeşitli araçlar kullanan bir yöneticilik sanatıdır. Her yöneticinin bu konuda hiç değilse bir ölçüde bilgi sahibi olması zorunluluğu, konunun bir başka özelliği olarak ileri sürülebilir. Yönetici, - ister kamu kuruluşu, ister özel şirket, ister sendika, dernek vs. yönetici si olsun - başında bulunduğu kurumun başarısının, Halkla ilişkiler alanındaki başarı ile doğru orantılı olduğunu bilmek, bu konuda yetkili uzmanlar çalıştırmak ve onların hazırladığı planların uygulanmasına yardımcı olmak zorundadır. Bu planlar, Halkla İlişkiler mesajlarının hedef kitleye ulaştırılması için gerekli araçları da gösterirler. Bu araçlardan biri de Reklamlardır. Şu halde bazılarının düşündüğü gibi reklamcılık, Halkla İlişkilerin üstünde ve her zaman dışında değildir. Reklam, bir mal, ya da kişinin tanıtılması için pera sarfedilerek, mesajların yayılmasıdır. Halkla ilişkilerde verimli bir çalışma yapıp halk tarafından beğenilmek, desteklenmek söz konusu olduğuna göre, bu desteği kazanmak için ayrıca para sarfetmeğe genellikle lüzum yoktur. Ancak, belirli konularda hedef kitleye özellikle duyurulacak mesajlar olduğu zaman rek ]amcılıktan yararlanılabilir. Demek ki Halkla İlişkiler, reklamcılığı zaman zaman bir araç olarak kullanan, kapsamı ondan çok daha geniş olan bir kavramdır. Bir ~azarın dediği gibi reklam malı ya da kişiyi «satar», Halkla ilişkilerin sattığı ise genellikle düşünceler ve kurumlardır. Halkla İlişkileri bazılarının «kurumsal reklamcıhk» (Institutional Advertising) diye adlandırmalarının nedeni budur (11). Tanımlamadan çıkarılabilecek başka bir özellik de Halkla ilişkiler çalışmasında araştırma ve değerlendirmeye verilen önemdir. Hedef kitlenin düşünce, eğilim, tutum ve davranışlarının, tanıtma kampanyalarından önce, kampanya süresin ce ve kampanyadan sonra sürekli metotlarla araştırılıp, titizlikle değerlendirilme ~i; tanıtma mesajlarının hedef kitlelerin düşünce ve anlayış nitelikleri, değer yargı ları öğrenilerek hazırlanması, hedefin bu mesajlara göstereceği tepki (feedback) r:in ölçülmesi, Halkla İlişkiler çalışmalarında en önemli konular arasındadır. Bu özellik, Halkla ilişkilerin iki yönlü bir akım oluşunun yarattığı bir sonuçtur. (11) John W. Crawford, Advertising, Boston, Allyn and Bacon, 1960, s

5 Bütün bu özellikler, Halkla İlişkiler dediğimiz yöneticilik sanatının, çok ge niş bir kapsam içinde yayıldığını ve çeşitli bilim dalları ile yakın bağıntılara sa hip olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, Halkla ilişkiler, konusu içine giren hedef kitlelerin, yani insanların çeşitli özelliklerini göz önüne almak zorunda olduğu için psikoloji ve sosyoloji ile sıkı sıkıya bağıntılıdır. Toplumların eğilim, düşünce ve tutumlarını dikkate almak, yani sosyal psikolojinin koyduğu yasalar 've getirdiği verilerden yararlanmak durumundadır. ilişki kurulan kitlelerin yaşa dığı ortamı, bu ortamı etkileyen doğal koşulları, halkın gelenek ve inançlarına etki yapan faktörleri, yani halkın geçmişini incelemek zorunluluğu açısından coğrafya ve tarih ile yakın ilişkisi vardır. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi sırasın da istatistik ve matematik, Halkla ilişkiler sanatına büyük ölçüde yardımcı olan disiplinlerdir. Bu örnekleri daha da çoğaıtarak Halkla İlişkiler dediğimiz çalışma ların antropoloji, filoloji, felsefe, edebiyat, iktisat, gazetecilik, sinemacılık, radyo culuk, televizyonculuk, resim, müzik vs. gibi bilim, güzel sanat ve meslek dalları ile yakın işbirliği yapılarak yürütülmesi zorunluğundan söz edilebilir. Yani Halkla ilişkiler, kendi içine kapalı, somut, dar çerçeveli bir çalışma di siplini değil, geniş kapsamlı, çeşitli bilim, meslek ve sanat kolları ile bağıntılı, dışa açık bir faaliyet alanıdır. B. HALKLA İLİşKİLERİN ÖNEMİ Sosyologlar, toplumlara iş yaptırmak İçİn üç yololduğundan söz ederler: Zor kullanmak, para harcamak, inandırmak. Zor kullanmak, kullanılan zorun ağırlığı na göre, zamanla her türlü direnci kırabilecek bir yoldur. Ancak kullanılan baskı ortadan kalktıktan sonra her şeyeski haline döneceğine göre, zora başvurmanın uzun vadede yararlı olacağını düşünmek mümkün değildir. Üstelik, baskmm de vamı boyunca biriken kin ve nefretin, baskıdan sonra intikam şeklindeki tepkiye dönüşme tehlikesi, zorun getirdiği faydayı yıkıp götürecek zararlar yaratma ihti mali, bu çareye kolayca başvurulmasmı önleyici bir faktördür. Para için de aynı şey söylenebilir. «Paranın açamıyacağı kapı olmayacağı» görüşü ancak para yet tiği sürece doğru olabilir. Para bittiği zaman, yaptırılan işler duracağı gibi, bozu Jan moral değerleri tamir etmek de imkansızlaşacak, yani ortaya çıkan zararları önceki faydaları silip süpürecek kadar büyük olacaktır. Öyleyse uzun vadede en ~rararh çare inandırma, ikna etme yoludur. Bir yeniliğin kabulü bir projenin uygulanması, halkın bir sıkmtıya katlanma sı söz konusu olduğunda, yeniliğin, fedakarlığın kişiye ve ülkeye getireceği fayda ların açıkça anlatılması, halkm girişilen çabanın doğruluğuna inanması ve yönetimi desteklemesi sonucunu verir. Halkın inanç ve desteğine dayanılarak girişilen çaba lar çoğunlukla başarılı sonuçlar verirler. Sonuçların başarılı ve yararlı olduğunu gören halk, girişilen çabaları gittikçe daha büyük heves ve heyecanla destekleye cek, böylece yönetim - halk arasındaki bu sıkı işbirliği uzun vadede devam edecek tir. Aynı olumlu sonucu para ve zor kullanarak almak imkfmsızdır. Çünkü halk, kendinden başka güçlerin baskısı altında kaldığı duygusu içinde bulundukça, bu baskı ortadan kalktığı zaman dilediğini yapma ümidini içinde yaşatacaktır. Halkla İlişkiler günlük yaşantımız içinde her alanda önemini hissetiren bir cluşumdur. Kamu kuruluşları için olduğu kadar, özel şirketlerde, derneklerde. sanayi, eğitim ve sağlık kurumlarında, her meslek dalında, çalışma alanı ne olur 59

6 sa olsun her iş kolunda Halkla İlişkiler dediğimiz yöneticilik sanatına ağırlık ver mek gerekmektedir. Bir sanayi kuruluşunun, bir bankanın ortakları, müşterileri ve personeli ile iyi ilişkiler sürdürmesi ne kadar önemliyse, bir spor kulübünün taraftarları ve sporcuları ile, bir eğitim kurumunun öğrenciler, öğretmenler ve velilerle sağlam bağlar kurması, bir sendikanın üyeleri ve işverenlerle, bir siyasal partinin taraftarları ve halkla ilişkilerini geliştirmesi de o kadar önemlidir. Halkla dayanmayan çalışmaların başarılı olamayacağı, sosyal ilişkileri güçlü olmayan kurumların verim sağlayamayacağı son yirmibeş yıl içinde dünyanın her yanında kesinlikle kabul edilmiştir. Birçok ülkede gittikçe tutunmakta olan «Halkla İlişkiler çağı» deyiminin nedeni budur. Birçoklarının sandığı gibi Halkla İlişkiler, sadece açık rejimlerle yönetilen ülkelerde geçerli bir faaliyet dalı değildir. Bugün totaliter rejimlerle yönetilen ülkelerde de gerek içte, gerekse yurt dışında Halkla ilişkiler alanında geniş ölçüde ça lışılmakta ve bütçelerden bu iş için büyük harcamalar yapılmaktadır. Çünkü bu ülkeler yöneticileri de rejim nasılolursa olsun, halktan kopmanın getireceği s akın ~aları artık iyi bilmektedirler. Tarih bu sakıncaları gösteren örneklerle doludur ve yazının başında da belirtildiği gibi, ilk çağ diktatörleri bile halka yaklaşmayı, iktidarda kalmanın en sağlam yolu olarak görmüşlerdir. Bununla beraber, ekonomik yapılarında özel sektöre yer veren ülkelerde sistemin özelliği, Halkla İlişkiler çalışmalarının daha yoğun olmasını gerektirmekte dir. Özel şirketler arasındaki rekabet kadar siyasal partiler arasındaki rekabet de, halkın bu ülkelerde daha büyük önem taşıması sonucunu vermiş, bu da Halkla İHşkiler alanında yeni düşüncelere ve uzmanlaşmaya yol açan bir yarışma ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler, çeşitli batı ülkelerinde Halkla ilişkiler mesleğinde çalışanların dernekler kurmalarına ve zamanla bu derneklerin uluslararası Halkla İlişkiler örgütleri içinde birleşmelerine kadar varmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Halkla ilişkiler konusunda çalışan özel şirketlerin sayısı 1935 de 10 iken bugün 1000 e çıkmış, 1936 da 5-6 büyük kuruluşun özel Halkla İlişkiler bölümü varken, kuruluş şemalarında özel Halkla ilişkiler şubeleri bulunduran şirketlerin sayısı 6000 e, böyle derneklerin sayısı ise 9000 e çıkmıştır. Bu ülkedeki Halkla İlişkiler uzmanlarının sayısı in üstündedir. İki meslek derneği (Public Relations Society of America) ve (American Public Relations Association) nın üye sayıları toplam olarak 6000 in üstündedir ( ). İngiltere'de 1964 yılında reorgani. ze edilen Tanıtma Bürosu (C. O. 1.) nda bugün hükümete bağlı 1500 Halkla İliş. kiler memuru çalışmaktadır de bu ülkede kurulan Halkla İlişkiler Enstitü sünün üye sayısı 2000 dir. Ünlü Londra Borsasının 1960 da kurulan Halkla İlişkiler bürosu, bu alanda en iyi çalışan organlardan biridir. Fransa'da PNT (Posta - Telekomunikasyon Bakanlığı) nın bugün 130 Halkla İlişkiler Uzmanı vardır. Bu ülkedeki ilk meslek örgütü La Maison ve Verre (Cam Ev) 1949 da kurulmuştur (12). Almanya'da özel Halkla ilşikiler şirketlerinin sayısı 1000 in üzerindedir. Hükümetin her alanda çalıştırdığı yüzlerce Halkla İlişkiler uzmanının yanı sıra belediyelerin ve çeşitli kamu kuruluşlarının da özel Halkla ilişkiler büroları vardır. Ünlü Bayer Fabrikalarının ilk Halkla İlişkiler şubesi ise 1951 de açılmıştır. (12) "Cam Ev" adı, August Compte'un "Bir iş yeri CAM BİR EV GİBİ, herkesin goruşune açık olmalıdır. Yapılan işler ve çabalar üzerinde kamu oyunu aydınlatmak. iş adamının görevidir" sözünden alınmıştır. 60

7 İtalya'da Halkla İlişkiler konusunda iki meslek derneği bulunmaktadır. Bunlardan 600 üyeli L'Associazione haliana Per le Relazione Pubb1ische, 1954 de Milano'da kurulmuştur. Belçika'da ilk meslek örgütü «Centre Belgique des Relations Publiques» 1952 de Brüksel'de kurulmuştur. Hollanda'daki derneğin kuruluş tarihi 1954, İsveç'te 1948, Norveç'te 1949 dur. Japonya'da Tokyo, Osaka ve Nagoya çevre sinde çalışan Halkla İlişkiler şirketlerinin sayısı 1000 in üstündedir. Halkla İlişkiler alanındaki ilk uluslararası meslek örgütü 1955 de Londra'da kurulan «Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği»dir. Bugün 27 ülkede 300 üyesi bulunan derneğin ilk toplantısı 1958 de, Belçika fuarının açıldığı Brüksel'de aralarında Güney Amerika Ülkeleri ve Sovyetler Birliği'nin de bulunduğu 23 ülkeden 237 temsil cinin katılması ile yapılmıştır. Dernek 1961 de Venedik'te 41 ülkeden 700 üyenin katı1ması ile ikinci toplantısını yapmıştır de Montreal'de yapılan üçüncü toplantıyı, 1965 de Atina'da, 1967 de Londra'da yapılanlar izlemiştir. İkinci uluslararası kuruluş ise merkezi Brüksel'de bulunan ve ortak pazar üyesi ülkelerin dernekleri tarafından 1959 da kurulan Avrupa Halkla İlişkiler Merkezidir. Pasifik ülkelerindeki Halkla İlişkiler derneklerini birleştiren bir başka uluslararası örgüt ise 1958 de Sydney'de kurulan Pan Pasifik Halkla İlişkiler Grubu'dur. Zamanla guruba Kanada, Japonya, A. B. D., Taiwan, Tayland, Filipinler, Hindistan, Hong Kong ve Yeni Zelanda da üye olmuşlar ve Avustralya ile birlikte üye ülkelerin sayısı 10 a çıkmıştır. Bu grubun yanı sıra, merkezi Meksika'da olan Pan Amerikan Halkla İlişkiler Dernekleri Federasyonu, Güney ve Kuzey Amerika kıtalarındaxi ülkelerin Halkla İlişkiler meslek derneklerini birleştiren bir uluslararası örgüttür. Sayıları çok artırılabilecek olan bu örnekler, Kanada'dan Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın her yanında Halkla İlişkiler alanındaki yoğun çalışmaları ve bu konuya verilen önemi göstermektedir. Konu üzerinde çeşitli dillerde kitaplar ya zılmakta, meslek dernekleri kurulmakta, dernekler ve kişiler Halkla İlişkiler alanını kapsayan dergiler çıkarmakta, üniversitelerde Halkla İlişkiler öğretimi için kürsüler kurulmakta, uluslararası örgütler ortaya çıkmakta, çeşitli ülkelerin uzmanları uluslararası seminer, toplantı ve konferansıarda bir araya gelerek sorunlarını tartışmakta, yeni görüşler ortaya atmaktadırlar. Bütün bu çalışmalar, Halkla İlişkiler alanında yeni tekniklerin ortaya çıkmasına, geliştirilmesine yol açmakta ve bu konu, batı ülkelerinde mensuplarına yüksek gelir sağlayan bir meslek kolu halinde genişlemektedir. c. YÖNETİM VE HALK Halkla ilişkilerin önemi, ileri ülkeler hükümetlerinin bu konuya her geçen giin daha büyük ağırlık vermelerine yol açmıştır. Az gelişmiş ülkelerde ise konunun önemi yeni yeni anlaşılmakta ve hükümetler, imkanları ölçüsünde Halkla İlişkiler çalışmalarına eğilmektedirler. Aslı aranırsa ülkelerin sosyal ve ekonomik yapıları ile Halkla ilişkiler çabala rının yoğunluğu arasında sıkı bir bağıntı kendini göstermektedir. Ekonomik yapıları güçlü ülkelerde eğitim ve kültür düzeyi yüksek olmakta, buna paralelolarak yönetimin Halkla İlişkiler çabaları yoğunlaşmakta; az gelişmiş ülkelerde ise ekonomik 61

8 yapı yanında eğitim ve kültür oluşumu da zayıf olduğu yönetimin halkla olumlu ve sağlam ilişkiler kurmaya fırsat bulamadığı görülmektedir. Prof. Harbison ve Prof. Myers, Princeton University ve M. I. T. nin ortak projesi olarak yaptıkları çalışmada (13) insan gücü kaynaklarının gelişimi bakımından ülkeleri gelişmiş, yarı gelişmiş, kısmen gelişmiş ve geri kalmış olarak dört grupta toplamaktadırlar. Bu sınıflandırmanın birinci grubundaki ülkelerde (ABD, Yer:;i Zelanda, Avustralya, Japonya, Sovyetler Birliği, Kanada, Arjantin ve Batı Avrupa ülkeleri) Halkla ilişkiler faaliyetlerinin en yüksek düzeyde oluşu, dördüncü grubundaki ülkelerde ise (Haiti, Afganistan, Suudi Arabistan ve Orta Afrika üı keleri) hiç bulunmayışı, bu paralelliği daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Zira, yönetimi Halkla ilişkilere zorlayan nedenlerden biri de halkın kendisidir. Vergi veren, oğlunu askere yollayan vatandaş verdiği paranın nelere harcandığını, oğlunun askerlik süresince orduda ne işe yaradığını bilmek isteyecektir. Piyasada aradığını bulamayan, fiyatların arttığını gören vatandaş, bunun nedenlerini; ekonomik güçlük içindeki hükümetlerin tasarrufa teşvik ettiği vatandaş, yapacağı fedakarlığın faydalarını öğrenmek isteyecektir. Öğrenme isteği, daha iyi yaşama isteği, soru sormak için gerekli medeni ce saret ve merak, kültür ve eğitim düzeyi ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Çalışmalarında halk desteğine muhtaç olan, alınacak yeni kararlarda halkın aydınlatılması gereğini duyan hükümetler çoğunca, halkı bu düzeye erişmiş hükümetlerdir. Yazının başında, Halkla flişkilerin iki yönlü bir akım olduğundan söz edilmişti. Yönetimin halkı aydınlatması zorunluluğu, bu akımın bir yönünü meydana çıkarmaktadır. Yönetim bunu yapmazsa, halk bu ihtiyacı duyarak yönetimi zor layacaktır. Bu da akımın karşıdan başlaması demektir. Bu olay, toplum kalkınması yolunda ileri ülkelerde daha sık karşılaşılan bir olaydır. Bu kalkınmayı gerçekleştirmemiş ülkelerde yönetimin sorumluluğu daha büyüktür. Çünkü topyekun kalkınmanın yolu, halkın aydınlatılmasından geçmektedir. İki yönlü Halkla İlişkiler akımında bir başka olay da, yönetimin halktan istediği desteği sağlamasıdır. Böylece karşılıklı yarar ortaya çıkmaktadır. Yani halk, istediklerini öğrenmekte ve yönetime yardım elini uzatmaktadır. Akımı ters yönde düşünmek de mümkündür. Yönetim, çeşitli konularda halkın düşünce ve eğilimlerini öğrenmek ve tutum ve politikasını buna göre düzenlemek isteyebilir. Araştırma ve değerlendirme çalışmalarının büyük önem taşıdığı bu durumda iki yönlü akım halktan başlayarak yönetime gelmekte ve yönetimin değerlendirme sonuçlarına göre çalışmalarına yön vermesi ve bunun halka duyu. rulması, akımın devamını sağlamaktadır. Yönetimin, halkın düşünce ve eğilimlerini öğrenmesi, çeşitli ülkelerde değişen yollarla sağlanmaktadır. Bazı ülke yönetimlerinin bu yoldaki çalışmaları başarılı olmakta, bazılarında ise çeşitli nedenler yüzünden (kullanılan metotların yetersiz oluşu, yurttaşlara gereğince ulaşılmaması, halkın düşündüğünü açıkça söylemekten kaçınması ya da çekinmesi, değerlendirmelerdeki yanlışlar vs.) yeterli bilgi alınamamaktadır. Bu konuda ilk gruba örnek olarak, on yıldır başarılı ça (L3) Frederick Harbison ve A. Myers, Education, Manpower and Economic Growth, New York, McGraw Hill, 1964, s

9 hşmalar yapan Japon «yönetimsel teftiş büroları» nı gösterebiliriz. Yönetimin çeşitli kademelerinde yer almış bu büroların başlıca görevi, halkın şikayetlerini inceleyip yetkili organlara duyurmak, yani yönetimle halk arasında köprü kurmak tır yılında bu bürolara gelen şikayetten (YO 47 si çözümlenmiş, % 48 in de ise şikayet sahipleri yapılan açıklamalarla yetinmişlerdir. Şikayetlerin % 4 linün incelenmesi, yönetimde, düzeltilmesi gerekli bozuklukları ortaya çıkarmıştır şikayetin, yalnız (% 1 i cevaplandırılmamıştır (14). Yönetim - Halk ilişkilerinde somut bir olay, yönetimin, ön kademeleri aracılığı ile halkla yüzyüze ilişkide bulunmasıdır Vergi daireleri, askerlik şubeleri, jandarma, polis, bucak, ilçe ve il düzeyinde mahalli yönetim makamları yüzyüze ilişkiyi yürütmek durumunda olan kademelerin başında gelir. Halkın gözünde bu kademeler, devletin kendisidir. Bunların davranış ve tutumları devletin davranış ve tutumu olarak değerlendirildiği için halkın yönetim karşısındaki duyguları, (beğeni, sevgi, kızgınlık, güvensizlik, inanç, vs.) bu ilişkilerde şekillenir. Özellikle küçük, dış dünyaya kapalı toplumlarda düşünce ve duygular fazla esnek olmadığı )çin, bu kademelerin halkta yaratacağı güven ya da güvensizlik duyguları, bir kez yerleşti mi kolay kolay değiştirilemeyecek duygular niteliğindedir. Bunun içindir ki, bu ön ilişki kademelerinin tutum ve davranışları Halkla ilişkiler açısından büyük önem taşır. Üst kademe yöneticilerinin (bakan, genel müdür, vali vs.) yaptıkları gezi. lerde halkla kurdukları ilişkiler, «kırk yılda bir» tekrarlanması nedeniyle fazla etkili olmazlar. Zira halk bu gezilerin bir gösteri ve vaad dağıtma niteliğinde olduğunu bilecek sağduyuya sahiptir. Çeşitli deneylerle de bu kanıya varmıştır. Öy. leyse bir toplumda ön ilişki kademelerinin yıllarca yerleştirdikleri olumsuz kanı ların, bir üst kademe yöneticisinin yapacağı birkaç saatlik geziyle değişmesi beko lenemez. Ancak bu tür gezilerin hiç yararlı olmadığını söyleınek de yanlış olur. Üst kademe yöneticilerinin halkın gelmesi, gurur okşayıcı ve unutulmadıkları düşüncesini yaratması bakımından olumlu bir davranıştır. Bu tür ilişkilerin sık laştırılması, davranış ın faydalarını çoğaltıcı bir olaydır. «Güler yüzlü, hal hatır soran, dertleri öğrenmeğe gelmiş Devlet» i karşılarında sık sık görebilmek, küçük toplumların dış dünyaya kapalı insanları için bir büyük mutluluktur. Eğer sık sık karşıjarında görrneğe başladıkları «Devlet» in, yanlarından ayrıldıktan sonra, dinlediği dertleri çözrneğe, yani birşeyler yapmağa başladığını da görebilirlerse bu toplumların «Devlet» le aralarındaki mesafe azalmağa, insanlar söylenenlere kulak verrneğe, kısacası ümitsizliklerini silkip atmağa kalkabilirler. İşte bu 'Jlaya «hedef kitlenin kazanılması» diyoruz. Hedef kitlenin kazanılması, Halkla Uişkiler'in başlıca amacıdır. Çünkü, hend kitleden beklenen inanç ve destek ancak bundan sonra gerçekleşecektir. Des [ek ve güveni kazanılan kitleye her şey yaptırılabilir. Topyekun kalkınmada, halkın birşeyler yapmasının, yani kalkınmaya katkıda bulunmasının önemi büyük olduğuna göre, yönetimin Halkla İlişkilerinin ne kadar dikkat isteyen bir konu olduğu ortaya çıkmaktadır. (14) Mümtaz Soysal, Halkın Yönetime Etkisi - xın. Uluslararası Yönetimsel Bilimıer Kongresi Raporu. Ankara, T.O.D.A.İ.E. Yayını, 1968, s

10 Konuya bu açıdan bakılınca, yönetimin yaptığı işleri halka duyurmasının gerekliliği de açıkça görülmektedir. Halkın, baştaki yönetimi desteklemesi, biraz da, onun kendisi için yararlı işler yaptığına inanmasına bağlıdır. «Bu yönetim bana ne veriyor?» sorusu, açık bir şekilde ve devamlı olarak cevaplandırılmalıdır. Bu yapılmazsa, ikinci sorunun birinciyi izlemesinin önüne geçilemez: «Bu yönetim bana ne verdi ki benden birşeyler istiyor?». İşbaşındaki yönetimin başlıca görevi, ülkenin gelişimi için belirli çalışmalar yapmaktır. Ülkenin gelişimi için yapılan bu çalışmalar, dolayısıyla halkın yararlarıyla ilgilidir ve bunları gerçekleştirmek aslında bir lütuf değil, tabiı görevdir. Ama bu tabii görevin yerine getirilmesini, gereksiz bir tevazuyla halktan gizlemek yanlış bir tutumdur. Başarılı bir yönetim, görevlerinin en çoğunu, en başarılı şek.ilde gerçekleştirdiği BİLİNEN yönetimdir. Halkın, çeşitli devlet dairelerini dolaşarak yönetimin çalışmalarına ait tek tek bilgi toplaması beklenemiyeceğine göre, yönetimin başarılarını izlemenin tek yolu, bunların çeşitli kitle haberleşme araçlarından yararlanılarak duyurulmasıdır. Örneğin, çeşitli tesislerin temel atma ve açılış törenleri, - büyük ve gereksiz harcamalara gidilmeksizin - bu açıdan büyük yararlar taşırlar. Yönetimin çeşitli hizmetleri açıklayıcı basın toplantıları ve bültenleri hazırlanmasında yarar vardır. Halkı ilgilendiren çeşitli konuların (personel rejimi, vergi rejimi, işsizlik için alınan tedbirler, su, işçi, eğitim, sağlık, konut, ulaşım, çeşitli tarım konuları vs.) çeşitli toplantılarda tartışılması, bu konularda alınan tedbirlerle ilgili haberlerin ba sın, radyo - televizyon - sinema gibi haberleşme araçlarında yer alması, afiş, broşür ~ibi yardımcı duyurma araçları ile ülke çapında yayılmasının yararı büyük tür. Bölgesel hizmetlerin bölge ölçüsünde özellikle duyurulması da ayrı bir önem taşır. Bölge sorunlarının ve bu sorunlara yönetimce getirilen çözümlerin halk önünde bölgedeki toplum önderleri ve yöneticilerce tartışılması, bu tartışma sonuçlarının halka duyurulması, halkın yönetime, «dört - beş yılda bir oy kullanmak» tan daha geniş ölçüde katıldığı inancını sağlayacaktır. «Yönetim bana birşeyler veriyor» ve «Yönetime ben de kendi ölçümde aktif olarak katılıyorum» inancı, halkın kendisinden istenen fedakarlık ve yardımı, «hi5kümet zoru ile» değil, kendi dileği ile vermesi sonucunu doğurur. Yönetimle halk arasında karşılıklı güven ve sevgiye dayanan ilişkiler kurulması, yönetimi rahatlatıcı ve hedef kitleye ürkmeden yaklaşmasını sağlayıcı bir etkendir. Sözün kısası; en küçük toplumda, bir ev halkı arasında var olması idealolan havanın, en geniş ölçüde, ülke içinde de yerleştirilmesi zorunludur. Ana - baba ile çocuklar arasındaki ilişki sadece korkuya dayanan bir ailede, çocukların okuma ve topluma yararlı bir insan olabilme şansı, ana - babanın kendileri için katlandıkları fedakarlıkları bilerek, onlara layık evlatlar olma bilincine varmış, ana - babaları ile aralarında karşılıklı sevgi ve güvene dayanan ilişkiler bulunan çocuklara oranla azdır. Birinci tür evde esen hava, çekilmez, azap ve sıkıntı veren, çoğunca gürültülü bir yaşantının sonucu, ikinci tür evde ise bunun tersidir. Bu söylenenler, Yönetimin Halkla İlişkilerinde «olması gereken» eylemlerdir. Oysa, açıktır ki, «olan» her zaman «olması gereken» değildir. Nitekim. Halkla İliş. 64

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

HALKLA İLİŞKİLER. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi HALKLA İLİŞKİLER Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi Aday Memur Eğitimleri-2012 HALKLA İLİŞKİLER NEDİR? İster özel ister kamu kuruluşu olsun

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ-1 Günümüzde halkla ilişkiler işletmenin önemli fonksiyonlarından biri olma niteliği kazanmıştır. Belirli boyutlara gelmiş her işletmenin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar)

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmelik,belediye kanunu ile tüm yasa,yönetmelik,talimatlar ve

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Giriş Türkiye de Halkla İlişkilerin Gelişimi

HALKLA İLİŞKİLER. 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Giriş Türkiye de Halkla İlişkilerin Gelişimi 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Giriş HALKLA İLİŞKİLER Demokratik yöntemlerin uygulandığı toplumlarda kamuoyu ve kamuoyunun oluşumunun ne kadar büyük bir önem taşıdığı tartışmasızdır. Yüzyılımızın toplumsal ve

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR -1. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR -1. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR -1 Halkla ilişkiler çalışmalarının, hangi alanlarda yoğunlaştırılacağı ve hangi yöntem ve araçların kullanılacağının bilinmesi, gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÖĞRENCİ

İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÖĞRENCİ İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÖĞRENCİ Doç. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞLU İnsan İlişkileri Nedir? İnsan ilişkileri çerçevesindeki düşüncelerimiz insan a ilişkin düşüncelerimizden ayrılamaz. İnsan'ı biyolojik, psikolojik

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ İşletmelerin iç ve dış çevresi ile düzenli ve sağlıklı iyi ilişkiler geliştirmek için yapmış olduğu halkla

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul Çevre İlişkilerinin Temel Boyutları (Aydın, 2004, 162): 1. Okula ailenin katılımı 2. Ailenin okul yönetimine katılımı 3. Baskı grupları ile ilişkiler 4. Okulun çevreye katkıları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Psikolojik olarak insanların kriz yaşayabileceği gibi toplumlar, işletmeler vb. kuruluşlar da kriz yaşayabilir. Psikoloji de kriz, bireyin tehdit ediliyor

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme.

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme. DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Irmak Neden Farklıdır? >> 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken...

Irmak Neden Farklıdır? >> 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken... > 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken... «IRMAK NEDEN FARKLIDIR?» 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken Değerli Irmak Ailesi; 20. Eğitim yılımızı tamamlarken kurumumuzun geldiği farklı

Detaylı

STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts

STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts STK Yönetimi Konferans Yazıları no 1, 2004 Bugün burada sizinle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluktur. Sizlerin uzun geçen haftadan sonra, böyle bir

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı