KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI"

Transkript

1 KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI MADDE 1 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 Kanun kapsamındaki idare ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir: a) İdareler: (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar. (2) Kamu hukukuna tabi kuruluşlar. (3) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde sayılanların birlikte ya da ayrı ayrı oluşturdukları birlikler. b) Kuruluşlar; enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kamu teşebbüsleri ile bu sektörlerde faaliyet gösteren özel veya münhasır hak sahibi gerçek veya tüzel kişiler. Kanun kapsamında yer alan alımlar aşağıda belirtilmiştir: a) İdarelerin enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörleri faaliyetlerine ilişkin alımları dahil olmak üzere her türlü mal, hizmet ve yapım işi alımları ile tasarım yarışmaları. b) Kuruluşların enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörleri faaliyetlerine ilişkin mal, hizmet ve yapım işi alımları ile tasarım yarışmaları. c) Kanun kapsamında yer almayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilip, yaklaşık maliyetinin yüzde 50 sinden fazlası idareler tarafından doğrudan desteklenen ve yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya üzerinde olan; Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan inşaat mühendisliği faaliyetlerini içeren yapım işleri ile hastane binaları, spor tesisleri, rekreasyon ve dinlenme tesisleri, okul, üniversite ve idari binaların yapım işleri ve bu yapım işleri ile ilgili her türlü hizmet alımları. 1

2 İdare veya kuruluşların Kanun kapsamındaki enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerine ilişkin sektörel faaliyetleri aşağıda sayılmıştır: a) Gaz, ısı ve elektriğin kamuya sağlanması amacıyla üretim, nakil ve dağıtım tesisi veya şebekelerinin kurulması veya işletilmesi ile gaz, ısı veya elektriğin bu şebekelere sunulması faaliyetleri. Ayrıca; 1) Kuruluşların, bu maddede belirtilenler dışındaki faaliyetlerinin kaçınılmaz sonucu olarak ürettiği gaz veya ısının ekonomik bir değer elde etmek amacıyla şebekeye sunulmasından elde ettiği gelirin, cari yıl dahil son üç yıllık toplam ciro ortalamasının yüzde 20 sini aşması halinde şebekeye gaz veya ısı sunulması faaliyetleri. 2) Kuruluşların, bu maddede belirtilenler dışındaki faaliyetleri yürütmek için ürettiği ve kendi tüketim miktarına bağlı olarak şebekeye sunduğu elektriğin, kuruluşun toplam elektrik üretiminin cari yıl dahil son üç yıllık ortalamasının yüzde 30 unu aşması halinde şebekeye elektrik sunulması faaliyeti. b) İçme suyunun kamuya sağlanması amacıyla üretim, nakil ve dağıtım tesisi veya şebekelerinin kurulması veya işletilmesi ile içme suyunun bu şebekelere sunulması faaliyetleri. Ayrıca; (1) 2 numaraları alt bentte belirtilen faaliyetleri yürüten kuruluşların; konusu atık su ve yağmur sularının uzaklaştırılması ve arıtılması olan alımları ile üretilen suyun yüzde 20 sinden fazlasının içme suyu şebekesine sunulacağı su mühendisliği projeleri, sulama, drenaj tesislerinin yapımı ile ilgili alımları. (2) Kuruluşların, bu maddede belirtilenler dışındaki faaliyetleri yürütmek için ürettiği ve kendi tüketimine bağlı olarak şebekeye sunduğu içme suyunun, kuruluşun toplam içme suyu üretiminin cari yıl dahil son üç yıllık ortalamasının yüzde 30 unu aşması halinde şebekeye su sunulması faaliyeti. c) Güzergahı, taşıma kapasitesi ve sefer planı gibi işletmeye dair şartların yetkili makam tarafından tespit edildiği; demiryolu, raylı sistem, otomatik sistem, tramvay, troleybüs, otobüs veya kablolu taşıma sistemleri vasıtasıyla kamuya ulaştırma hizmeti sağlayan tesis veya şebekelerin kurulması veya işletilmesi faaliyetleri. d) Posta gönderilerinin gönderici adresinden teslim alınması, ayrımının yapılması, taşınması, dağıtımı ve bu hizmetlerle birlikte yürütülmesi kaydıyla; posta merkezlerinin işletilmesi hizmetleri, tamamen elektronik ortamda 2

3 sağlanan ve katma değeri bulunan elektronik posta hizmetleri, adressiz basılmış kağıt hizmetleri, posta havalesi ve posta çeki işlemlerine ait destek hizmetleri, pul ve filatelik hizmetlere ait destek hizmetleri ile fizikî teslim veya depolama hizmetlerinin diğer posta dışı hizmetlerle birleştirildiği lojistik hizmetleri. e) Belli bir coğrafî sahanın kullanılması suretiyle; 1) Petrol, gaz, kömür veya diğer katı yakıtların aranması veya çıkarılması faaliyetleri, 2) Hava, deniz veya iç sularda taşımacılık yapanların kullanması amacıyla liman, hava limanı veya diğer terminal tesislerinin kurulması ve işletilmesi faaliyetleri. Bu Kanunda idareye yapılan atıflar ilgisine göre kuruluşlara da yapılmış sayılır. MADDE sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; Aşağıda sayılan alımlar ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir: a) Merkezi satın alma birimleri tarafından bu Kanunda belirtilen usullere göre alım yapılması kaydıyla; bu birimlerden doğrudan veya bu birimlerinin taraf olduğu çerçeve anlaşmaya istinaden sözleşmeye bağlanmak suretiyle yapılacak alımlar ile bu birimler tarafından bu Kanunda belirtilen usullere göre idare ve kamu teşebbüsü adına yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlar.(d:11) b) Gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan alımlar. (D: 14) c) Uluslararası bir anlaşmada yer alan taahhüt uyarınca askeri birliklerin konuşlandırılmasıyla ilgili alımlar. (D:15) d) Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan savunma amaçlı alımlar. (D:10) e) Andlaşmada farklı bir alım usulü belirlenmesi kaydıyla, bir veya birden fazla ülke ile yapılan andlaşma gereğince; bir yapının ortaklaşa gerçekleştirilmesi veya işletilmesi amacıyla yapılacak mal alımları ve yapım işleri ile bir projenin ortaklaşa gerçekleştirilmesi veya işletilmesi amacıyla yapılacak 3

4 hizmet alımları. (D:15 a) f) Türkiye nin üyesi bulunduğu uluslararası bir kuruluş tarafından yüzde 50 sinden fazlası karşılanan ve bu kuruluş tarafından belirlenen özel usullerin uygulanmasının zorunlu olduğu alımlar. (D:15) g) Satın alma, sınırlı ayni hak tesisi veya kiralamaya ilişkin her türlü mali hizmet alımları hariç olmak üzere, kullanılan finansal araçlara bakılmaksızın taşınmazların satın alınması veya üzerinde sınırlı ayni hak tesisi veya kiralanması. (D:16/a) h) Radyo ve televizyon kuruluşlarının, program yapımı ve yayın için gerekli olan teknik ekipmanlar hariç olmak üzere, program alımı ve programların geliştirilmesi, üretimi veya ortak üretimi için yaptığı alımlar ile yayın süresine ilişkin alımları. (D:16 b) ı) Tahkim ve uzlaştırma hizmetleri alımları. (D:16 c) j) Finansman teminine ilişkin olarak; menkul kıymetlerin ve diğer mali araçların ihracı, alımı, satımı veya devriyle ilgili finansal hizmet alımları ile uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları.(d: Giriş Kısmı 27. madde) (D:16 d) k) İstihdam sözleşmeleri. (D:16 e) l) Finansmanının tamamı idare veya kuruluş tarafından karşılanan, elde edilen sonuçların bunlar tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları. (D:16 f) m) İlgili mevzuat uyarınca sahip olunan münhasır haktan ötürü bu idareden veya idarelerin kurduğu münhasır hak sahibi birliklerden bu haktan dolayı yapılacak hizmet alımları.(d:18) n) İdare veya kamu teşebbüslerinin, kamusal telekomünikasyon ağları kurmak veya işletmek ya da kamuya bir veya birden fazla telekomünikasyon hizmeti sunmak amacıyla yapacakları alımlar.(d:13) Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlarda, birinci fıkrada sayılan istisnaların yanı sıra aşağıda sayılan alımlar da ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir: 4

5 a) Satmak veya kiraya vermek konusunda özel veya münhasır hakkın bulunmaması ve bu alanda faaliyette bulunanlarla aynı şartlara sahip olunması kaydıyla, üçüncü şahıslara satmak veya kiraya vermek üzere yapılacak alımlar. b) Ülke sınırları içerisindeki bir alanın veya 2 nci maddenin (c) bendinde sayılan faaliyetlere ilişkin şebekelerin kullanılmaması kaydıyla, bu faaliyetlerin yurt dışında gerçekleştirilmesi halinde yapılacak alımlar. c) Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi için ayrı ayrı olmak üzere, bağlantılı teşebbüsün son üç malî yıla ait yıllık ortalama cirosunun en az yüzde 80 inin bağlı olduğu kuruluşlardan elde edilmesi veya son üç mali yıla ait cirosunun bulunmadığı hallerde ise bu ciro yüzdesini ileride sağlayacağını yazılı olarak taahhüt etmesi kaydıyla, idare veya kamu teşebbüslerinin; 1) Bağlantılı teşebbüslerinden yaptığı alımlar. 2) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan herhangi bir faaliyeti yürütmek amacıyla aralarında kurdukları ortaklığın, ortaklarından birinin bağlantılı teşebbüsünden yaptığı alımlar. d) İdare veya kamu teşebbüslerinin, 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan herhangi bir faaliyeti yürütmek amacıyla aralarında kurdukları ortaklığın, ortaklarından yaptığı alımlar. e) İdare veya kamu teşebbüslerinin, 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan herhangi bir faaliyette bulunmak amacıyla asgari üç yıl süreli ve bu süre içinde ortakların ayrılmaması kaydıyla aralarında kurdukları ortaklıktan yaptıkları alımlar. f) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde sayılan faaliyetleri yürüten idare ve kuruluşların su alımları. g) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen faaliyetleri yürüten idare ve kuruluşların bu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik enerji veya yakıt alımları. h) Kuruluşların deniz ve iç sularda taşımacılık faaliyetine ilişkin hizmet alımları. MADDE sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; MADDE 4 Bu Kanunun uygulanmasında; 5

6 Aday: Belli istekliler arasında ihale, rekabetçi müzakere ve ilanlı pazarlık usullerinde ön yeterliğe başvuran tedarikçi, hizmet sunucusu ve yapım müteahhitlerini veya bunların oluşturduğu ortak girişimi, (D:1.8/3) Alternatif teklif: Ekonomik açıdan en avantajlı teklif esasına göre yapılan ihalelerde teknik şartnamede öngörülen asgari şartları sağlayan farklı çözüm veya ürünlere ilişkin teklifi, Bağlantılı teşebbüs: Yıllık hesapları ilgili mevzuatına göre idare veya kamu teşebbüsleri ile konsolide edilen teşebbüsü veya yıllık hesapları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konsolide edilmemekle birlikte idare veya kamu teşebbüslerinin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı hâkim etkisi altında bulunan teşebbüsü, Başvuru belgesi: Rekabetçi müzakere, ilanlı pazarlık veya belli istekliler arasında ihale usullerinde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ya da kuruluş ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen alım miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı, (D: 1.5) Dinamik alım sistemi: Belirli bir süre için yapılan, ihale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayanların tamamının sisteme kabul edildiği, idarenin veya kuruluşun mutat ihtiyaçlarını karşılamak üzere piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, (D: 1.6) Elektronik eksiltme: Bir yapım işinin tasarlanması gibi fikri çalışmaya dayanan belli hizmet alımları ile belli yapım işlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin ihaleler hariç olmak üzere, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç yardımıyla otomatik değerlendirme yöntemleri kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri, (D: 1.7) Elektronik kamu alımları platformu: İdareler veya kuruluşlar ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebildikleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı, Elektronik ortam: Dijital veri sıkıştırması dâhil, verilerin işlenmesi ve muhafazası için elektronik cihazların kullanıldığı ve bilgilerin kablo, telsiz, optik cihazlar veya diğer elektromanyetik usullerle gönderildiği, nakledildiği ve alındığı ortamı, (D: 1.13) 6

7 Elektronik teklif: Elektronik ortamda ilgili mevzuata göre hazırlanmış, gerekli teknik şartları taşıyan, istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce elektronik olarak imzalanmış teklif ve bilgiler ile bunlara ek bileşen olarak oluşturulabilecek elektronik anahtarları, Hakim etki: Doğrudan veya dolaylı olarak tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olunması, bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim veya denetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasını tayin etme hakkının bulunmasını, Hizmet alımı ihalesi: Yapım işleri ve mal alımları haricinde kalan ve bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan hizmetlerin temin edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci, (D:1.2 d) Hizmet sunucusu: Hizmetleri piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişileri, kamu teşebbüslerini ve bunların oluşturdukları birlikleri, (D:1.8/1) İhale: Yüklenicinin belirlenmesi amacıyla 18 veya 49 uncu maddede sayılan usullerden birinin uygulanması suretiyle gerçekleştirilen ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan işlemlere ilişkin süreci, İhale tarihi: Açık ihale ve ilansız pazarlık usulünde tekliflerin verileceği son tarihi, belli istekliler arasında ihale, ilanlı pazarlık ve rekabetçi müzakere usullerinde son başvuru tarihini, İhale yetkilisi: İdare ve kuruluşların, alım ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, İstekli: Kanun kapsamındaki ihalelere teklif veren, çerçeve anlaşmaya veya dinamik alım sistemine taraf olan tedarikçi, hizmet sunucusu, yapım müteahhitlerini veya ortak girişimi, (D:1.8/3) Kamu Alımları Sözlüğü: Yapım işleri ile mal ve hizmetlerin sınıflandırmasının yapıldığı ve her bir mal, hizmet veya yapım işine referans numaraları nın verildiği sözlüğü, (D: 1.14) Kamu hukukuna tabi kuruluş: Kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve niteliği itibarıyla sınai veya ticari karakter taşımayan, tüzel kişiliği haiz ve idareler tarafından bütçesinin veya sermayesinin yarısından fazlası finanse edilen veya karşılanan ya da bunların sevk ve idaresi altında olan veya yöneticisi ya da yönetim görevini yerine getiren kurul üyelerinin veya denetim kurulu üyelerinin yarısından fazlası bunlar tarafından atanmış olan kuruluşları, (D: 1.9) 7

8 Kamu teşebbüsü: İdarelerin hakim etkisi altında faaliyet yürüten kuruluşlar ile bu kuruluşların bağlantılı teşebbüslerini, Kurul: Kamu İhale Kurulunu, Kurum: Kamu İhale Kurumunu, Mal alımı ihalesi: Yapım işi niteliğinde olmamak üzere, montaj, kurulum gibi bağlı işlemleri de içerecek şekilde her türlü malın satın alınmasını, kiralanmasını veya satın alma seçenekli veya satın alma seçeneksiz olarak finansal kiralanması amacıyla gerçekleştirilen ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci, (D: 1.2 c), Merkezî satın alma birimi: Kapsamdaki idarelere ya da kuruluşlara satmak üzere mal veya hizmet alımı gerçekleştiren veya idareler ya da kuruluşlar adına bu Kanunda belirlenen usullere göre mal, hizmet veya yapım işlerine yönelik ihale veya çerçeve anlaşma yapan idareleri, (D: 1.10) (dibace 15) Ortak girişim: Tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhitlerinin kendi aralarında oluşturdukları grubu, (D:1.8) Ön teklif: Dinamik alım sistemine katılmak isteyen tedarikçi, hizmet sunucusu ve yapım müteahhitlerinin sisteme katılma niyetlerini gösteren ve fiyat teklifi içermeyen dokümana uygun sunulan bilgi ve belgeleri, Özel veya münhasır hak: İlgili mevzuat uyarınca, bu Kanun kapsamındaki bir mal veya hizmetin kamuya sunulmasını hak sahibi lehine sınırlayan ve/veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin bu faaliyetleri yürütmesini önemli ölçüde etkileyen hakkı, Sözleşme: Bir veya birden fazla idare veya kuruluş ile bir veya birden fazla yüklenici arasında imzalanan, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini konu edinen ve karşılıklı maddi yükümlülükleri içeren yazılı belgeyi,(d: 1.2 a) Tedarikçi: Piyasaya mal arz eden gerçek veya tüzel kişileri, kamu teşebbüslerini ve bunların oluşturdukları birlikleri, (D:1.8/1) Teklif: İsteklinin idareye veya kuruluşa sunduğu teklif mektubu ile değerlendirmeye esas belge ve bilgileri, Yapı: Bir bütün olarak, kendi başına ekonomik ya da teknik bir işlevi yerine getirmek için yeterli olan ve yapım veya inşaat mühendisliği işleri sonucunda meydana gelen eserleri, Yapım işi ihalesi: Bu Kanuna ekli EK I sayılı listede belirtilen faaliyetlerle ilgili işlerden birinin veya bir yapının yapılmasını ya da hem tasarımını hem de yapılmasını yahut idare tarafından belirlenen gereksinimleri karşılayan bir 8

9 yapının herhangi bir araçla meydana getirilmesini kapsayan ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci, Yapım müteahhidi: Yapım işleri alanında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişileri, kamu teşebbüslerini ve bunların oluşturdukları birlikleri, (D:1.8/1) Yazılı: Elektronik ortamda nakledilen ve muhafaza edilenler de dâhil, okunabilen, çoğaltılabilen ve nakledilebilen, kelime ve rakamlarla tasvir edilebilen şekil ve suretleri,(d: 1.12) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Yeterlik sertifikası: Tedarikçi, hizmet sunucusu ve yapım müteahhitlerinin yeterliklerinin tespitine ilişkin olarak verilen belgeyi, Yüklenici: İhale sonucunda idare veya kuruluş ile sözleşme imzalayan istekliyi, ifade eder. MADDE sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; Bu Kanunun uygulanmasında yaklaşık maliyet esas alınmak suretiyle kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: a) Yapım işi ihalelerinde... TL ( Euro) b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin mal ve hizmet alımları ile tasarım yarışmalarında.. TL ( Euro) c) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerin mal ve hizmet alımları ile tasarım yarışmalarında,... TL ( Euro) d) Sektörel faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet alımları ile tasarım yarışmalarında. TL ( Euro) Birinci fıkrada belirtilen eşik değerler 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/17/AT ve 2004/18/AT sayılı Avrupa Birliği Direktifleriyle belirlenen ve güncellenen eşik değerler esas alınarak Kurum tarafından yeniden belirlenir. Belirleme yapılırken 10 TL nin altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde 49 uncu ve 50 inci madde hükümleri uygulanır. MADDE sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar 9

10 eklenmiştir. c) İlanlı pazarlık usulü. d) İlansız pazarlık usulü. e) Rekabetçi müzakere usulü. Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlarda açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve ilanlı pazarlık usullerinden herhangi biri seçilebilir. İlansız pazarlık usulü ise ancak 22 nci maddede belirtilen özel hallerde uygulanır. MADDE sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; İlanlı pazarlık usulü MADDE 21 İdareler tarafından aşağıda belirtilen hallerde, ilan edilmek suretiyle pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya rekabetçi müzakere usulüyle yapılan ihalelerde sunulan tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmış olması nedeniyle geçerli teklif kalmaması halinde, ihale doküman hükümlerinin esaslı olarak değiştirilmemesi kaydıyla yapılacak ihaleler, (D: 30/1 a) b) Mal, hizmet veya yapım işinin niteliği gereği veya bundan doğabilecek riskler nedeniyle yaklaşık maliyetinin veya teklif fiyatının önceden hesap edilmesinin mümkün olmaması. (D: 30/1(b)) c) Sunulan hizmetin özelliği gereği, açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulleriyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin mümkün olmadığı, Ek III A listesinin 6 ncı kategorisinde yer alan hizmetler ile yapım işlerinin tasarımını içeren hizmetler gibi fikri çalışmaya dayanan hizmet alımları, d) Sadece araştırma ve geliştirme veya deneme amacıyla gerçekleştirilen, kar elde etme veya araştırma ve geliştirme maliyetlerinin karşılanması amacı gütmeyen yapım işleri. (D: 30/1 d) İlanda ve ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından ihale dokümanında belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda aday veya yeterli bulunan adayların tamamı görüşmeye davet edilir. Yeterli görülenler arasından belli sayıda adayın teklif vermeye davet edileceği hallerde, listeye alınacak aday sayısı rekabeti sağlayacak şekilde belirlenir. (D: 44/3 2) Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlar hariç, bu sayı üçten az belirlenemez. Ancak, yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli görülen aday sayısının ihale dokümanında belirlenen sayıdan az olması 10

11 durumunda rekabetin sağlanması kaydıyla yeterli görülen adaylar teklif vermeye davet edilerek ihale sürecine devam edilebilir. Yeterli görülenlerle ayrı ayrı yapılan görüşmelerde idare veya kuruluşun ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler ile işin gerçekleştirilmesine yönelik sözleşme şartları müzakere edilir. Bu görüşmeler sonucunda gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş ihale dokümanına dayalı olarak tekliflerin verilmesi istenir. (D:30/2) İlanda ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla; ihalenin birbirini takip eden aşamalar halinde gerçekleştirilmesi ve ihale dokümanındaki teklif değerlendirme esasları kullanılarak bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle, bir sonraki aşamada görüşülecek teklif sayısının azaltılması öngörülebilir. (D:30/4) İhale dokümanında belirtilen ihale kriterine göre teklifler değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır. İdare veya kuruluş, pazarlık görüşmelerinde isteklilere eşit muamelede bulunmak, bazı isteklilere diğer istekliler karşısında avantaj sağlayacak bilgileri aktarmamakla sorumludur. (D 30/3) MADDE sayılı Kanunun 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlansız pazarlık usulü MADDE 22 Aşağıda sayılan hallerde yaklaşık maliyet tutarına bakılmaksızın gerekçesi belirtilmek suretiyle ilan yayımlanmadan pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan bir ihalede; teklif veya başvuru sunulmaması halinde, ihale dokümanında esaslı şekilde değişiklik yapılmaması kaydıyla gerçekleştirilecek alımlar.(d:31/1 a) b) Açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya rekabetçi müzakere usulüyle yapılan ihalelerde sunulan tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmış olması nedeniyle geçerli teklif kalmaması halinde, ihale dokümanı hükümlerinin esaslı olarak değiştirilmemesi kaydıyla, yapılan ihaleye süresi içerisinde teklif veren ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe haiz olan tüm isteklilerin davet edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek alımlar. (D:30/1 a) c) Sadece araştırma geliştirme, deneme veya etüt maksadıyla üretilip, araştırma ve geliştirme giderlerini karşılama veya kar elde etmek amacıyla seri üretim boyutuna ulaşmayan malların alımları.(d:31/2 a) d) Teknik ve sanatsal nedenler veya münhasır hak sebebiyle ihtiyacın sadece tek gerçek veya tüzel kişiden karşılanabildiği alımlar. (D. 31/1 (b)) 11

12 e) İdare veya kuruluştan kaynaklanmayan ve önceden öngörülemeyen doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi durumların ortaya çıkması üzerine, acilen alım yapılmasının zorunlu olması sebebiyle diğer ihale usullerinin gerçekleştirilmesi için yeterli ilan süresinin bulunmadığı hallerde yapılacak alımlar. (D:31/1 c) f) Tedarikçinin değişmesinin, idarenin kullanımı ve bakım açısından uyumsuzluğa neden olacak veya orantısız teknik zorluklarla sonuçlanacak farklı teknik özelliklere sahip mallar satın alması sonucunu doğuracak olması halinde; esas tedarikçiden, mevcut mal veya teçhizatların kısmi olarak değiştirilmesi veya genişletilmesi amacıyla yapılan ve sözleşme süresi genel kural olarak üç yılı aşamayacak ilave alımlar. (D:31/2 b) g) Ticaret ve emtia borsalarında işlem gören malların bu borsalardan alınması. (D:31:2 c) h) Malların, faaliyetlerini nihai olarak tasfiye eden tedarikçilerden, tasfiye veya icra memurlarından veya mevzuatta öngörülen benzeri usullerle avantajlı koşullarda satın alınması.(d:31/2 d) ı) Tasarım yarışmasının devamındaki hizmetlerin; kazanan adayın, yarışmayı kazanan birden fazla aday bulunması halinde ise kazanan adayların tümü davet edilmek suretiyle alınması. j) Hizmet alımları ile yapım işlerinde; ihaleye esas projede veya ihale dokümanında belirtilmeyen ancak idareyi veya kuruluşu külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik veya ekonomik olarak mümkün olmayan, öngörülemeyen nedenlerle ortaya çıkan ve asıl sözleşmenin tamamlanması için zorunlu olan işlerin, sözleşme bedelinin yüzde 50 sinin aşılmaması kaydıyla, (sektörel faaliyetlere ilişkin alımlarda yüzde 50 sinin aşılmaması şartı aranmaz) sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciden alımı. (D:31/4 a) k) İdareler tarafından daha önce açık veya belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilerek sözleşmeye bağlanan hizmet alımları ile yapım işlerinde; ihaleye esas proje veya ihale dokümanı ile uyumlu olmak kaydıyla, asıl sözleşme konusu işlerin tekrarı niteliğindeki yapım işi veya hizmetlerin, ilk sözleşmenin imzalanmasını izleyen üç yıl içinde aynı yükleniciden alımı. (31/4 b) l) Daha önce ihalesi ilan edilerek sözleşmeye bağlanan sektörel faaliyetlere ilişkin yapım işlerinde; ihaleye esas proje ile uyumlu olmak kaydıyla, asıl sözleşme konusu işlerin tekrarı niteliğindeki yapım işlerinin aynı yükleniciden alımı. m) Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlarda çok kısa bir süre için normal piyasa fiyatlarından oldukça düşük fiyatla satılan malların avantajlı koşullarla 12

13 alınması. Birinci fıkranın (a), (b) ve (e) bendine göre yapılacak alımlarda; ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerini karşılayan istekliler tarafından sunulan teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale kriterine göre değerlendirilerek alım sonuçlandırılır. En düşük fiyat esasının öngörüldüğü durumlarda, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla bir kez daha fiyat görüşmesi yapılabilir. Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak alımlarda en az üç adayın davet edilmesi zorunlu olup, davet edilmeyen kişilerin dokümanı görme ve alma talepleri reddedilemez. Birinci fıkranın (c), (d), (f), (g), (h), (ı), (k) ve (l) bentlerine göre yapılacak alımlarda ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunlulukları bulunmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Birinci fıkranın (f) bendine göre yapılan kamu alımlarında asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak sözleşmelerin her birinin süresi üç yılı geçemez. Birinci fıkranın (j) ve (k) bendine göre alım yapılabilmesi için asıl sözleşmeye ilişkin ihale ilanında ve ihale dokümanında, aynı yükleniciden alım yapılabileceğinin belirtilmesi zorunludur. (j) bendinde belirtilen oranın aşılmaması kaydıyla, ihale konusuna ve sözleşme türüne göre iş artış oranını belirlemeye Kurum yetkilidir. Birinci fıkraya göre yapılacak alımlarda alım gerçekleştirilmeden önce üst yöneticinin veya yetkili kişi veya kurulların onayı alınır. MADDE sayılı Kanunun Beşinci Bölümünün başlığı Rekabetçi Müzakere, Eşik Değer Altındaki Alımlar ve Ek III B de Yer Alan Hizmet Alımları olarak, 48 inci madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; Rekabetçi müzakere usulü MADDE 48 Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlar hariç, işin karmaşık nitelikte olması nedeniyle hukuki ve/veya malî özelliklerinin ve/veya teknik şartnamede yer alacak hususların yeterince açık olarak belirlenemediği hallerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif esasına göre rekabetçi müzakere usulüyle ihale yapılabilir.(d: 29/1, 1/11 c) Yeterliği tespit edilenler arasından seçilecek adaylar ile müzakere yapılacağı hususu, ilan edilmek suretiyle duyurulur. İlanda ve/veya ihtiyaç 13

14 tarifinde ihale konusu ihtiyacın özellikleri ve adaylarda aranacak şartlara yer verilir.(d: 29/2) İhale ilanında ve dokümanda belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda aday veya yeterli bulunan adayların tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Yeterli görülenler arasından belli sayıda adayın müzakereye davet edileceği hallerde, müzakereye davet edilecek aday sayısı üçten az olmamak üzere rekabeti sağlayacak şekilde belirlenir. (D: 44/3 2) İlânda ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme esaslarına göre yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterli bulunanlar müzakereye davet edilir. Asgari yeterlik şartlarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez ve bu adaylara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.(d: 29/3) Yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli görülen aday sayısının üçten az olması durumunda rekabetin sağlanması kaydıyla yeterli görülen adaylar müzakereye davet edilerek ihale sürecine devam edilebilir. (D: 44/3) Müzakereye davet edilenler ile ihale konusu işin teknik detayları, gerçekleştirme yöntemleri ile mali veya hukuki yönleri gibi hususlarda yürütülen müzakerede, ihtiyaca en iyi cevap verecek çözümleri tespit etmek maksadı ile alım konusu ihtiyaçla ilgili hususlar adaylarla ayrı ayrı görüşülür. (D: 29/3) İdare, müzakerede eşit muamelede bulunmak, herhangi bir adaya diğer adaylar karşısında avantaj sağlayacak bilgileri aktarmamak ve müzakereye katılan adayın önerdiği çözümleri veya açıklanmaması gereken bilgilerini bu adayın rızası olmadan diğer adaylara açıklamamak ile yükümlüdür.(d:29/3) İlanda ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla; ihalenin birbirini izleyen aşamalar halinde gerçekleştirilmesi ve ihale dokümanındaki değerlendirme esasları kullanılarak bazı çözüm önerilerinin elenmesi suretiyle, bir sonraki aşamada görüşülecek çözüm önerilerinin azaltılması öngörülebilir. (D: 29/4) Gerekirse birbirleriyle karşılaştırma yapılmak suretiyle ihtiyaca cevap veren çözüm veya çözümler tespit edilerek müzakere tamamlanır. (D: 29/5) Müzakerenin sona erdiği hususu seçilen adaylara bildirildikten sonra en az kırk gün süre vermek suretiyle; isteklilerden müzakere sırasında ayrıntılı olarak açıkladıkları çözüm veya çözümlere dayalı, sözleşmenin/ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü ayrıntıları ve fiyatı içeren nihai tekliflerini vermeleri veya nihai tekliflerin ihaleyi yapan idare tarafından tercih edilen çözüme dayalı olarak verilmesi istenebilir.(d: 38/3 a b süre, 29/6) 14

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010 Kamu İhale Kanunu ve EKAP Seminer Ders Notları 2010 İÇİNDEKİLER Doğrudan Temin 3-62 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 İhale Usulleri 256-324 Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 (11 Eylül 2014 tarihli ve

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı