KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI"

Transkript

1 KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI MADDE 1 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 Kanun kapsamındaki idare ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir: a) İdareler: (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar. (2) Kamu hukukuna tabi kuruluşlar. (3) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde sayılanların birlikte ya da ayrı ayrı oluşturdukları birlikler. b) Kuruluşlar; enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kamu teşebbüsleri ile bu sektörlerde faaliyet gösteren özel veya münhasır hak sahibi gerçek veya tüzel kişiler. Kanun kapsamında yer alan alımlar aşağıda belirtilmiştir: a) İdarelerin enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörleri faaliyetlerine ilişkin alımları dahil olmak üzere her türlü mal, hizmet ve yapım işi alımları ile tasarım yarışmaları. b) Kuruluşların enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörleri faaliyetlerine ilişkin mal, hizmet ve yapım işi alımları ile tasarım yarışmaları. c) Kanun kapsamında yer almayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilip, yaklaşık maliyetinin yüzde 50 sinden fazlası idareler tarafından doğrudan desteklenen ve yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya üzerinde olan; Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan inşaat mühendisliği faaliyetlerini içeren yapım işleri ile hastane binaları, spor tesisleri, rekreasyon ve dinlenme tesisleri, okul, üniversite ve idari binaların yapım işleri ve bu yapım işleri ile ilgili her türlü hizmet alımları. 1

2 İdare veya kuruluşların Kanun kapsamındaki enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerine ilişkin sektörel faaliyetleri aşağıda sayılmıştır: a) Gaz, ısı ve elektriğin kamuya sağlanması amacıyla üretim, nakil ve dağıtım tesisi veya şebekelerinin kurulması veya işletilmesi ile gaz, ısı veya elektriğin bu şebekelere sunulması faaliyetleri. Ayrıca; 1) Kuruluşların, bu maddede belirtilenler dışındaki faaliyetlerinin kaçınılmaz sonucu olarak ürettiği gaz veya ısının ekonomik bir değer elde etmek amacıyla şebekeye sunulmasından elde ettiği gelirin, cari yıl dahil son üç yıllık toplam ciro ortalamasının yüzde 20 sini aşması halinde şebekeye gaz veya ısı sunulması faaliyetleri. 2) Kuruluşların, bu maddede belirtilenler dışındaki faaliyetleri yürütmek için ürettiği ve kendi tüketim miktarına bağlı olarak şebekeye sunduğu elektriğin, kuruluşun toplam elektrik üretiminin cari yıl dahil son üç yıllık ortalamasının yüzde 30 unu aşması halinde şebekeye elektrik sunulması faaliyeti. b) İçme suyunun kamuya sağlanması amacıyla üretim, nakil ve dağıtım tesisi veya şebekelerinin kurulması veya işletilmesi ile içme suyunun bu şebekelere sunulması faaliyetleri. Ayrıca; (1) 2 numaraları alt bentte belirtilen faaliyetleri yürüten kuruluşların; konusu atık su ve yağmur sularının uzaklaştırılması ve arıtılması olan alımları ile üretilen suyun yüzde 20 sinden fazlasının içme suyu şebekesine sunulacağı su mühendisliği projeleri, sulama, drenaj tesislerinin yapımı ile ilgili alımları. (2) Kuruluşların, bu maddede belirtilenler dışındaki faaliyetleri yürütmek için ürettiği ve kendi tüketimine bağlı olarak şebekeye sunduğu içme suyunun, kuruluşun toplam içme suyu üretiminin cari yıl dahil son üç yıllık ortalamasının yüzde 30 unu aşması halinde şebekeye su sunulması faaliyeti. c) Güzergahı, taşıma kapasitesi ve sefer planı gibi işletmeye dair şartların yetkili makam tarafından tespit edildiği; demiryolu, raylı sistem, otomatik sistem, tramvay, troleybüs, otobüs veya kablolu taşıma sistemleri vasıtasıyla kamuya ulaştırma hizmeti sağlayan tesis veya şebekelerin kurulması veya işletilmesi faaliyetleri. d) Posta gönderilerinin gönderici adresinden teslim alınması, ayrımının yapılması, taşınması, dağıtımı ve bu hizmetlerle birlikte yürütülmesi kaydıyla; posta merkezlerinin işletilmesi hizmetleri, tamamen elektronik ortamda 2

3 sağlanan ve katma değeri bulunan elektronik posta hizmetleri, adressiz basılmış kağıt hizmetleri, posta havalesi ve posta çeki işlemlerine ait destek hizmetleri, pul ve filatelik hizmetlere ait destek hizmetleri ile fizikî teslim veya depolama hizmetlerinin diğer posta dışı hizmetlerle birleştirildiği lojistik hizmetleri. e) Belli bir coğrafî sahanın kullanılması suretiyle; 1) Petrol, gaz, kömür veya diğer katı yakıtların aranması veya çıkarılması faaliyetleri, 2) Hava, deniz veya iç sularda taşımacılık yapanların kullanması amacıyla liman, hava limanı veya diğer terminal tesislerinin kurulması ve işletilmesi faaliyetleri. Bu Kanunda idareye yapılan atıflar ilgisine göre kuruluşlara da yapılmış sayılır. MADDE sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; Aşağıda sayılan alımlar ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir: a) Merkezi satın alma birimleri tarafından bu Kanunda belirtilen usullere göre alım yapılması kaydıyla; bu birimlerden doğrudan veya bu birimlerinin taraf olduğu çerçeve anlaşmaya istinaden sözleşmeye bağlanmak suretiyle yapılacak alımlar ile bu birimler tarafından bu Kanunda belirtilen usullere göre idare ve kamu teşebbüsü adına yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlar.(d:11) b) Gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan alımlar. (D: 14) c) Uluslararası bir anlaşmada yer alan taahhüt uyarınca askeri birliklerin konuşlandırılmasıyla ilgili alımlar. (D:15) d) Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan savunma amaçlı alımlar. (D:10) e) Andlaşmada farklı bir alım usulü belirlenmesi kaydıyla, bir veya birden fazla ülke ile yapılan andlaşma gereğince; bir yapının ortaklaşa gerçekleştirilmesi veya işletilmesi amacıyla yapılacak mal alımları ve yapım işleri ile bir projenin ortaklaşa gerçekleştirilmesi veya işletilmesi amacıyla yapılacak 3

4 hizmet alımları. (D:15 a) f) Türkiye nin üyesi bulunduğu uluslararası bir kuruluş tarafından yüzde 50 sinden fazlası karşılanan ve bu kuruluş tarafından belirlenen özel usullerin uygulanmasının zorunlu olduğu alımlar. (D:15) g) Satın alma, sınırlı ayni hak tesisi veya kiralamaya ilişkin her türlü mali hizmet alımları hariç olmak üzere, kullanılan finansal araçlara bakılmaksızın taşınmazların satın alınması veya üzerinde sınırlı ayni hak tesisi veya kiralanması. (D:16/a) h) Radyo ve televizyon kuruluşlarının, program yapımı ve yayın için gerekli olan teknik ekipmanlar hariç olmak üzere, program alımı ve programların geliştirilmesi, üretimi veya ortak üretimi için yaptığı alımlar ile yayın süresine ilişkin alımları. (D:16 b) ı) Tahkim ve uzlaştırma hizmetleri alımları. (D:16 c) j) Finansman teminine ilişkin olarak; menkul kıymetlerin ve diğer mali araçların ihracı, alımı, satımı veya devriyle ilgili finansal hizmet alımları ile uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları.(d: Giriş Kısmı 27. madde) (D:16 d) k) İstihdam sözleşmeleri. (D:16 e) l) Finansmanının tamamı idare veya kuruluş tarafından karşılanan, elde edilen sonuçların bunlar tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları. (D:16 f) m) İlgili mevzuat uyarınca sahip olunan münhasır haktan ötürü bu idareden veya idarelerin kurduğu münhasır hak sahibi birliklerden bu haktan dolayı yapılacak hizmet alımları.(d:18) n) İdare veya kamu teşebbüslerinin, kamusal telekomünikasyon ağları kurmak veya işletmek ya da kamuya bir veya birden fazla telekomünikasyon hizmeti sunmak amacıyla yapacakları alımlar.(d:13) Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlarda, birinci fıkrada sayılan istisnaların yanı sıra aşağıda sayılan alımlar da ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir: 4

5 a) Satmak veya kiraya vermek konusunda özel veya münhasır hakkın bulunmaması ve bu alanda faaliyette bulunanlarla aynı şartlara sahip olunması kaydıyla, üçüncü şahıslara satmak veya kiraya vermek üzere yapılacak alımlar. b) Ülke sınırları içerisindeki bir alanın veya 2 nci maddenin (c) bendinde sayılan faaliyetlere ilişkin şebekelerin kullanılmaması kaydıyla, bu faaliyetlerin yurt dışında gerçekleştirilmesi halinde yapılacak alımlar. c) Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi için ayrı ayrı olmak üzere, bağlantılı teşebbüsün son üç malî yıla ait yıllık ortalama cirosunun en az yüzde 80 inin bağlı olduğu kuruluşlardan elde edilmesi veya son üç mali yıla ait cirosunun bulunmadığı hallerde ise bu ciro yüzdesini ileride sağlayacağını yazılı olarak taahhüt etmesi kaydıyla, idare veya kamu teşebbüslerinin; 1) Bağlantılı teşebbüslerinden yaptığı alımlar. 2) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan herhangi bir faaliyeti yürütmek amacıyla aralarında kurdukları ortaklığın, ortaklarından birinin bağlantılı teşebbüsünden yaptığı alımlar. d) İdare veya kamu teşebbüslerinin, 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan herhangi bir faaliyeti yürütmek amacıyla aralarında kurdukları ortaklığın, ortaklarından yaptığı alımlar. e) İdare veya kamu teşebbüslerinin, 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan herhangi bir faaliyette bulunmak amacıyla asgari üç yıl süreli ve bu süre içinde ortakların ayrılmaması kaydıyla aralarında kurdukları ortaklıktan yaptıkları alımlar. f) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde sayılan faaliyetleri yürüten idare ve kuruluşların su alımları. g) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen faaliyetleri yürüten idare ve kuruluşların bu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik enerji veya yakıt alımları. h) Kuruluşların deniz ve iç sularda taşımacılık faaliyetine ilişkin hizmet alımları. MADDE sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; MADDE 4 Bu Kanunun uygulanmasında; 5

6 Aday: Belli istekliler arasında ihale, rekabetçi müzakere ve ilanlı pazarlık usullerinde ön yeterliğe başvuran tedarikçi, hizmet sunucusu ve yapım müteahhitlerini veya bunların oluşturduğu ortak girişimi, (D:1.8/3) Alternatif teklif: Ekonomik açıdan en avantajlı teklif esasına göre yapılan ihalelerde teknik şartnamede öngörülen asgari şartları sağlayan farklı çözüm veya ürünlere ilişkin teklifi, Bağlantılı teşebbüs: Yıllık hesapları ilgili mevzuatına göre idare veya kamu teşebbüsleri ile konsolide edilen teşebbüsü veya yıllık hesapları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konsolide edilmemekle birlikte idare veya kamu teşebbüslerinin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı hâkim etkisi altında bulunan teşebbüsü, Başvuru belgesi: Rekabetçi müzakere, ilanlı pazarlık veya belli istekliler arasında ihale usullerinde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ya da kuruluş ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen alım miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı, (D: 1.5) Dinamik alım sistemi: Belirli bir süre için yapılan, ihale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayanların tamamının sisteme kabul edildiği, idarenin veya kuruluşun mutat ihtiyaçlarını karşılamak üzere piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, (D: 1.6) Elektronik eksiltme: Bir yapım işinin tasarlanması gibi fikri çalışmaya dayanan belli hizmet alımları ile belli yapım işlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin ihaleler hariç olmak üzere, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç yardımıyla otomatik değerlendirme yöntemleri kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri, (D: 1.7) Elektronik kamu alımları platformu: İdareler veya kuruluşlar ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebildikleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı, Elektronik ortam: Dijital veri sıkıştırması dâhil, verilerin işlenmesi ve muhafazası için elektronik cihazların kullanıldığı ve bilgilerin kablo, telsiz, optik cihazlar veya diğer elektromanyetik usullerle gönderildiği, nakledildiği ve alındığı ortamı, (D: 1.13) 6

7 Elektronik teklif: Elektronik ortamda ilgili mevzuata göre hazırlanmış, gerekli teknik şartları taşıyan, istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce elektronik olarak imzalanmış teklif ve bilgiler ile bunlara ek bileşen olarak oluşturulabilecek elektronik anahtarları, Hakim etki: Doğrudan veya dolaylı olarak tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olunması, bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim veya denetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasını tayin etme hakkının bulunmasını, Hizmet alımı ihalesi: Yapım işleri ve mal alımları haricinde kalan ve bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan hizmetlerin temin edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci, (D:1.2 d) Hizmet sunucusu: Hizmetleri piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişileri, kamu teşebbüslerini ve bunların oluşturdukları birlikleri, (D:1.8/1) İhale: Yüklenicinin belirlenmesi amacıyla 18 veya 49 uncu maddede sayılan usullerden birinin uygulanması suretiyle gerçekleştirilen ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan işlemlere ilişkin süreci, İhale tarihi: Açık ihale ve ilansız pazarlık usulünde tekliflerin verileceği son tarihi, belli istekliler arasında ihale, ilanlı pazarlık ve rekabetçi müzakere usullerinde son başvuru tarihini, İhale yetkilisi: İdare ve kuruluşların, alım ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, İstekli: Kanun kapsamındaki ihalelere teklif veren, çerçeve anlaşmaya veya dinamik alım sistemine taraf olan tedarikçi, hizmet sunucusu, yapım müteahhitlerini veya ortak girişimi, (D:1.8/3) Kamu Alımları Sözlüğü: Yapım işleri ile mal ve hizmetlerin sınıflandırmasının yapıldığı ve her bir mal, hizmet veya yapım işine referans numaraları nın verildiği sözlüğü, (D: 1.14) Kamu hukukuna tabi kuruluş: Kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve niteliği itibarıyla sınai veya ticari karakter taşımayan, tüzel kişiliği haiz ve idareler tarafından bütçesinin veya sermayesinin yarısından fazlası finanse edilen veya karşılanan ya da bunların sevk ve idaresi altında olan veya yöneticisi ya da yönetim görevini yerine getiren kurul üyelerinin veya denetim kurulu üyelerinin yarısından fazlası bunlar tarafından atanmış olan kuruluşları, (D: 1.9) 7

8 Kamu teşebbüsü: İdarelerin hakim etkisi altında faaliyet yürüten kuruluşlar ile bu kuruluşların bağlantılı teşebbüslerini, Kurul: Kamu İhale Kurulunu, Kurum: Kamu İhale Kurumunu, Mal alımı ihalesi: Yapım işi niteliğinde olmamak üzere, montaj, kurulum gibi bağlı işlemleri de içerecek şekilde her türlü malın satın alınmasını, kiralanmasını veya satın alma seçenekli veya satın alma seçeneksiz olarak finansal kiralanması amacıyla gerçekleştirilen ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci, (D: 1.2 c), Merkezî satın alma birimi: Kapsamdaki idarelere ya da kuruluşlara satmak üzere mal veya hizmet alımı gerçekleştiren veya idareler ya da kuruluşlar adına bu Kanunda belirlenen usullere göre mal, hizmet veya yapım işlerine yönelik ihale veya çerçeve anlaşma yapan idareleri, (D: 1.10) (dibace 15) Ortak girişim: Tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhitlerinin kendi aralarında oluşturdukları grubu, (D:1.8) Ön teklif: Dinamik alım sistemine katılmak isteyen tedarikçi, hizmet sunucusu ve yapım müteahhitlerinin sisteme katılma niyetlerini gösteren ve fiyat teklifi içermeyen dokümana uygun sunulan bilgi ve belgeleri, Özel veya münhasır hak: İlgili mevzuat uyarınca, bu Kanun kapsamındaki bir mal veya hizmetin kamuya sunulmasını hak sahibi lehine sınırlayan ve/veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin bu faaliyetleri yürütmesini önemli ölçüde etkileyen hakkı, Sözleşme: Bir veya birden fazla idare veya kuruluş ile bir veya birden fazla yüklenici arasında imzalanan, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini konu edinen ve karşılıklı maddi yükümlülükleri içeren yazılı belgeyi,(d: 1.2 a) Tedarikçi: Piyasaya mal arz eden gerçek veya tüzel kişileri, kamu teşebbüslerini ve bunların oluşturdukları birlikleri, (D:1.8/1) Teklif: İsteklinin idareye veya kuruluşa sunduğu teklif mektubu ile değerlendirmeye esas belge ve bilgileri, Yapı: Bir bütün olarak, kendi başına ekonomik ya da teknik bir işlevi yerine getirmek için yeterli olan ve yapım veya inşaat mühendisliği işleri sonucunda meydana gelen eserleri, Yapım işi ihalesi: Bu Kanuna ekli EK I sayılı listede belirtilen faaliyetlerle ilgili işlerden birinin veya bir yapının yapılmasını ya da hem tasarımını hem de yapılmasını yahut idare tarafından belirlenen gereksinimleri karşılayan bir 8

9 yapının herhangi bir araçla meydana getirilmesini kapsayan ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci, Yapım müteahhidi: Yapım işleri alanında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişileri, kamu teşebbüslerini ve bunların oluşturdukları birlikleri, (D:1.8/1) Yazılı: Elektronik ortamda nakledilen ve muhafaza edilenler de dâhil, okunabilen, çoğaltılabilen ve nakledilebilen, kelime ve rakamlarla tasvir edilebilen şekil ve suretleri,(d: 1.12) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Yeterlik sertifikası: Tedarikçi, hizmet sunucusu ve yapım müteahhitlerinin yeterliklerinin tespitine ilişkin olarak verilen belgeyi, Yüklenici: İhale sonucunda idare veya kuruluş ile sözleşme imzalayan istekliyi, ifade eder. MADDE sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; Bu Kanunun uygulanmasında yaklaşık maliyet esas alınmak suretiyle kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: a) Yapım işi ihalelerinde... TL ( Euro) b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin mal ve hizmet alımları ile tasarım yarışmalarında.. TL ( Euro) c) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerin mal ve hizmet alımları ile tasarım yarışmalarında,... TL ( Euro) d) Sektörel faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet alımları ile tasarım yarışmalarında. TL ( Euro) Birinci fıkrada belirtilen eşik değerler 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/17/AT ve 2004/18/AT sayılı Avrupa Birliği Direktifleriyle belirlenen ve güncellenen eşik değerler esas alınarak Kurum tarafından yeniden belirlenir. Belirleme yapılırken 10 TL nin altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde 49 uncu ve 50 inci madde hükümleri uygulanır. MADDE sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar 9

10 eklenmiştir. c) İlanlı pazarlık usulü. d) İlansız pazarlık usulü. e) Rekabetçi müzakere usulü. Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlarda açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve ilanlı pazarlık usullerinden herhangi biri seçilebilir. İlansız pazarlık usulü ise ancak 22 nci maddede belirtilen özel hallerde uygulanır. MADDE sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; İlanlı pazarlık usulü MADDE 21 İdareler tarafından aşağıda belirtilen hallerde, ilan edilmek suretiyle pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya rekabetçi müzakere usulüyle yapılan ihalelerde sunulan tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmış olması nedeniyle geçerli teklif kalmaması halinde, ihale doküman hükümlerinin esaslı olarak değiştirilmemesi kaydıyla yapılacak ihaleler, (D: 30/1 a) b) Mal, hizmet veya yapım işinin niteliği gereği veya bundan doğabilecek riskler nedeniyle yaklaşık maliyetinin veya teklif fiyatının önceden hesap edilmesinin mümkün olmaması. (D: 30/1(b)) c) Sunulan hizmetin özelliği gereği, açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulleriyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin mümkün olmadığı, Ek III A listesinin 6 ncı kategorisinde yer alan hizmetler ile yapım işlerinin tasarımını içeren hizmetler gibi fikri çalışmaya dayanan hizmet alımları, d) Sadece araştırma ve geliştirme veya deneme amacıyla gerçekleştirilen, kar elde etme veya araştırma ve geliştirme maliyetlerinin karşılanması amacı gütmeyen yapım işleri. (D: 30/1 d) İlanda ve ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından ihale dokümanında belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda aday veya yeterli bulunan adayların tamamı görüşmeye davet edilir. Yeterli görülenler arasından belli sayıda adayın teklif vermeye davet edileceği hallerde, listeye alınacak aday sayısı rekabeti sağlayacak şekilde belirlenir. (D: 44/3 2) Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlar hariç, bu sayı üçten az belirlenemez. Ancak, yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli görülen aday sayısının ihale dokümanında belirlenen sayıdan az olması 10

11 durumunda rekabetin sağlanması kaydıyla yeterli görülen adaylar teklif vermeye davet edilerek ihale sürecine devam edilebilir. Yeterli görülenlerle ayrı ayrı yapılan görüşmelerde idare veya kuruluşun ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler ile işin gerçekleştirilmesine yönelik sözleşme şartları müzakere edilir. Bu görüşmeler sonucunda gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş ihale dokümanına dayalı olarak tekliflerin verilmesi istenir. (D:30/2) İlanda ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla; ihalenin birbirini takip eden aşamalar halinde gerçekleştirilmesi ve ihale dokümanındaki teklif değerlendirme esasları kullanılarak bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle, bir sonraki aşamada görüşülecek teklif sayısının azaltılması öngörülebilir. (D:30/4) İhale dokümanında belirtilen ihale kriterine göre teklifler değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır. İdare veya kuruluş, pazarlık görüşmelerinde isteklilere eşit muamelede bulunmak, bazı isteklilere diğer istekliler karşısında avantaj sağlayacak bilgileri aktarmamakla sorumludur. (D 30/3) MADDE sayılı Kanunun 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlansız pazarlık usulü MADDE 22 Aşağıda sayılan hallerde yaklaşık maliyet tutarına bakılmaksızın gerekçesi belirtilmek suretiyle ilan yayımlanmadan pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan bir ihalede; teklif veya başvuru sunulmaması halinde, ihale dokümanında esaslı şekilde değişiklik yapılmaması kaydıyla gerçekleştirilecek alımlar.(d:31/1 a) b) Açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya rekabetçi müzakere usulüyle yapılan ihalelerde sunulan tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmış olması nedeniyle geçerli teklif kalmaması halinde, ihale dokümanı hükümlerinin esaslı olarak değiştirilmemesi kaydıyla, yapılan ihaleye süresi içerisinde teklif veren ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe haiz olan tüm isteklilerin davet edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek alımlar. (D:30/1 a) c) Sadece araştırma geliştirme, deneme veya etüt maksadıyla üretilip, araştırma ve geliştirme giderlerini karşılama veya kar elde etmek amacıyla seri üretim boyutuna ulaşmayan malların alımları.(d:31/2 a) d) Teknik ve sanatsal nedenler veya münhasır hak sebebiyle ihtiyacın sadece tek gerçek veya tüzel kişiden karşılanabildiği alımlar. (D. 31/1 (b)) 11

12 e) İdare veya kuruluştan kaynaklanmayan ve önceden öngörülemeyen doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi durumların ortaya çıkması üzerine, acilen alım yapılmasının zorunlu olması sebebiyle diğer ihale usullerinin gerçekleştirilmesi için yeterli ilan süresinin bulunmadığı hallerde yapılacak alımlar. (D:31/1 c) f) Tedarikçinin değişmesinin, idarenin kullanımı ve bakım açısından uyumsuzluğa neden olacak veya orantısız teknik zorluklarla sonuçlanacak farklı teknik özelliklere sahip mallar satın alması sonucunu doğuracak olması halinde; esas tedarikçiden, mevcut mal veya teçhizatların kısmi olarak değiştirilmesi veya genişletilmesi amacıyla yapılan ve sözleşme süresi genel kural olarak üç yılı aşamayacak ilave alımlar. (D:31/2 b) g) Ticaret ve emtia borsalarında işlem gören malların bu borsalardan alınması. (D:31:2 c) h) Malların, faaliyetlerini nihai olarak tasfiye eden tedarikçilerden, tasfiye veya icra memurlarından veya mevzuatta öngörülen benzeri usullerle avantajlı koşullarda satın alınması.(d:31/2 d) ı) Tasarım yarışmasının devamındaki hizmetlerin; kazanan adayın, yarışmayı kazanan birden fazla aday bulunması halinde ise kazanan adayların tümü davet edilmek suretiyle alınması. j) Hizmet alımları ile yapım işlerinde; ihaleye esas projede veya ihale dokümanında belirtilmeyen ancak idareyi veya kuruluşu külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik veya ekonomik olarak mümkün olmayan, öngörülemeyen nedenlerle ortaya çıkan ve asıl sözleşmenin tamamlanması için zorunlu olan işlerin, sözleşme bedelinin yüzde 50 sinin aşılmaması kaydıyla, (sektörel faaliyetlere ilişkin alımlarda yüzde 50 sinin aşılmaması şartı aranmaz) sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciden alımı. (D:31/4 a) k) İdareler tarafından daha önce açık veya belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilerek sözleşmeye bağlanan hizmet alımları ile yapım işlerinde; ihaleye esas proje veya ihale dokümanı ile uyumlu olmak kaydıyla, asıl sözleşme konusu işlerin tekrarı niteliğindeki yapım işi veya hizmetlerin, ilk sözleşmenin imzalanmasını izleyen üç yıl içinde aynı yükleniciden alımı. (31/4 b) l) Daha önce ihalesi ilan edilerek sözleşmeye bağlanan sektörel faaliyetlere ilişkin yapım işlerinde; ihaleye esas proje ile uyumlu olmak kaydıyla, asıl sözleşme konusu işlerin tekrarı niteliğindeki yapım işlerinin aynı yükleniciden alımı. m) Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlarda çok kısa bir süre için normal piyasa fiyatlarından oldukça düşük fiyatla satılan malların avantajlı koşullarla 12

13 alınması. Birinci fıkranın (a), (b) ve (e) bendine göre yapılacak alımlarda; ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerini karşılayan istekliler tarafından sunulan teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale kriterine göre değerlendirilerek alım sonuçlandırılır. En düşük fiyat esasının öngörüldüğü durumlarda, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla bir kez daha fiyat görüşmesi yapılabilir. Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak alımlarda en az üç adayın davet edilmesi zorunlu olup, davet edilmeyen kişilerin dokümanı görme ve alma talepleri reddedilemez. Birinci fıkranın (c), (d), (f), (g), (h), (ı), (k) ve (l) bentlerine göre yapılacak alımlarda ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunlulukları bulunmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Birinci fıkranın (f) bendine göre yapılan kamu alımlarında asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak sözleşmelerin her birinin süresi üç yılı geçemez. Birinci fıkranın (j) ve (k) bendine göre alım yapılabilmesi için asıl sözleşmeye ilişkin ihale ilanında ve ihale dokümanında, aynı yükleniciden alım yapılabileceğinin belirtilmesi zorunludur. (j) bendinde belirtilen oranın aşılmaması kaydıyla, ihale konusuna ve sözleşme türüne göre iş artış oranını belirlemeye Kurum yetkilidir. Birinci fıkraya göre yapılacak alımlarda alım gerçekleştirilmeden önce üst yöneticinin veya yetkili kişi veya kurulların onayı alınır. MADDE sayılı Kanunun Beşinci Bölümünün başlığı Rekabetçi Müzakere, Eşik Değer Altındaki Alımlar ve Ek III B de Yer Alan Hizmet Alımları olarak, 48 inci madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; Rekabetçi müzakere usulü MADDE 48 Sektörel faaliyetlere ilişkin alımlar hariç, işin karmaşık nitelikte olması nedeniyle hukuki ve/veya malî özelliklerinin ve/veya teknik şartnamede yer alacak hususların yeterince açık olarak belirlenemediği hallerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif esasına göre rekabetçi müzakere usulüyle ihale yapılabilir.(d: 29/1, 1/11 c) Yeterliği tespit edilenler arasından seçilecek adaylar ile müzakere yapılacağı hususu, ilan edilmek suretiyle duyurulur. İlanda ve/veya ihtiyaç 13

14 tarifinde ihale konusu ihtiyacın özellikleri ve adaylarda aranacak şartlara yer verilir.(d: 29/2) İhale ilanında ve dokümanda belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda aday veya yeterli bulunan adayların tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Yeterli görülenler arasından belli sayıda adayın müzakereye davet edileceği hallerde, müzakereye davet edilecek aday sayısı üçten az olmamak üzere rekabeti sağlayacak şekilde belirlenir. (D: 44/3 2) İlânda ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme esaslarına göre yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterli bulunanlar müzakereye davet edilir. Asgari yeterlik şartlarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez ve bu adaylara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.(d: 29/3) Yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli görülen aday sayısının üçten az olması durumunda rekabetin sağlanması kaydıyla yeterli görülen adaylar müzakereye davet edilerek ihale sürecine devam edilebilir. (D: 44/3) Müzakereye davet edilenler ile ihale konusu işin teknik detayları, gerçekleştirme yöntemleri ile mali veya hukuki yönleri gibi hususlarda yürütülen müzakerede, ihtiyaca en iyi cevap verecek çözümleri tespit etmek maksadı ile alım konusu ihtiyaçla ilgili hususlar adaylarla ayrı ayrı görüşülür. (D: 29/3) İdare, müzakerede eşit muamelede bulunmak, herhangi bir adaya diğer adaylar karşısında avantaj sağlayacak bilgileri aktarmamak ve müzakereye katılan adayın önerdiği çözümleri veya açıklanmaması gereken bilgilerini bu adayın rızası olmadan diğer adaylara açıklamamak ile yükümlüdür.(d:29/3) İlanda ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla; ihalenin birbirini izleyen aşamalar halinde gerçekleştirilmesi ve ihale dokümanındaki değerlendirme esasları kullanılarak bazı çözüm önerilerinin elenmesi suretiyle, bir sonraki aşamada görüşülecek çözüm önerilerinin azaltılması öngörülebilir. (D: 29/4) Gerekirse birbirleriyle karşılaştırma yapılmak suretiyle ihtiyaca cevap veren çözüm veya çözümler tespit edilerek müzakere tamamlanır. (D: 29/5) Müzakerenin sona erdiği hususu seçilen adaylara bildirildikten sonra en az kırk gün süre vermek suretiyle; isteklilerden müzakere sırasında ayrıntılı olarak açıkladıkları çözüm veya çözümlere dayalı, sözleşmenin/ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü ayrıntıları ve fiyatı içeren nihai tekliflerini vermeleri veya nihai tekliflerin ihaleyi yapan idare tarafından tercih edilen çözüme dayalı olarak verilmesi istenebilir.(d: 38/3 a b süre, 29/6) 14

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Değişiklik Eski Yeni

Değişiklik Eski Yeni HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SAYFA GİRİŞ... 3 1. 4734 Sayılı Kanun Kapsamında İzlenebilen Kamu Alımları... 5 2. Alımların/İşlerin Türlerine Göre Sınıflandırılması... 6 2.1. İhale Usullerine Göre (Açık Belli İstekliler

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

YÖNETMELİK. (11) Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

YÖNETMELİK. (11) Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur: 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZM ET ALIM I İHALELERİ UYGULAM A YÖNETM ELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR YÖNETM ELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI. ERDOĞAN Başbakan. A.GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN A. BABACAN Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI. ERDOĞAN Başbakan. A.GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN A. BABACAN Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2004/8030 Ekli "İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Kamu İhale Kurumu'nun

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı :

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı : T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 11949253-010-10 29.05.2017 Konu : Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği İlgide kayıtlı

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının; 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen Genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idarelerin mal ve

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİ

YEREL YÖNETİM İHALELERİ Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 111 YEREL YÖNETİM İHALELERİ Hülya Yeşilgöz 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) İstatistiklerine İlişkin Genel Bilgi Bu makale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasına

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Varyap Mad. Nak. İnş.

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler Prof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı faraydin@ktü.edu.tr faraydin@yahoo.com TRABZON KAMU İHALE KANUNU VE

Detaylı

KOBİ'lerin Tanım, Nitelik ve Sınıflandırılmasında Değişiklik

KOBİ'lerin Tanım, Nitelik ve Sınıflandırılmasında Değişiklik KOBİ'lerin Tanım, Nitelik ve Sınıflandırılmasında Değişiklik 4 Kasım 2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN Aşkın TORUN Mali Hizmetler Uzmanı Eylül 2013 DOĞRUDAN TEMİN MEVZUAT KAYNAĞI 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği (Doğrudan Teminle İlgili

Detaylı

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ Kanun No : 4735 Kabul Tarihi : 05.01.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24648 Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2002 Yürürlük Tarihi : 01.01.2003 Dr. Mürsel

Detaylı

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla; 21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29243 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

RESMİ GAZETE SAYISI: 25021 RESMİ GAZETE TARİHİ: 15.02.2003. Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/4)

RESMİ GAZETE SAYISI: 25021 RESMİ GAZETE TARİHİ: 15.02.2003. Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/4) RESMİ GAZETE SAYISI: 25021 RESMİ GAZETE TARİHİ: 15.02.2003 Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından Kurumumuza aktarılan

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurumundan: Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2016 Sayı : 29903 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Mevcut Metin Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler MADDE 17 (2) Önlisans sahibi tüzel kişiler,

Detaylı

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü

Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü Mehmet ATASEVER Kamu İhale Kurul Üyesi 08.12.2016,Antalya Türkiye Sağlık Harcamaları ve Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü Yıllara

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası 5083 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5083 Kabul Tarihi

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı