TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi"

Transkript

1

2 TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ÇOBİLTUM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi NABİLTEM Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi KLUMAL Kırklareli Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

3 LC-TRİPLE QUADRAPOL-TOF LC-Q-TOF Likid Kromotografi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektroskopisi Abi-Sciex 4600 Triple Quadrapol TOF Mikro hemde nano litre o lçeklerinde likid kromatografide elinizdeki maddeyi o n ayırma işlemine tutan, daha sonra bu maddeyi iyonlaştırarak, hem quadrapol hem de uçuş zamanlı dedekto rleri ile 0,00001 Ma hassasiyetinde tanımlayan bir ileri teknoloji Ar-Ge ekipmanıdır. Bu gu n için sahip oldug umuz ekipman du nyada kullanılan en son teknolojiye sahiptir. Yaptıg ınız çalışmada bize getirmiş oldug unuz matriks, kan, organ, doku, kemik, bitki, bo cek, gıda v.s. ne olursa olsun, basit bir o n hazırlık aşamasından sonra aramak istedg iniz maddeyi, bu matrikste arayan, yapısını tayin eden, ve elinizdeki o rnekte miktarını belirleyebilen bir sistemdir. Şu an itibariyle farklı bileşik cihazımızla hassasiyetle tanımlanabilmektedir.

4 LC-TRİPLE QUADRAPOL-TOF LC-Q-TOF Omiks araştırmaları olarak ifade edilen Proteomiks ve Metabolomiks çalışmalar gu nu mu zde u zerinde en çok çalışılan konulardan biridir. Genetik çalışmaların bir ileri aşaması olarak kabul edilen bu çalışmalar, bu cihaz yardımıyla yapılabilmektedir. Ayrıca cihazla birlikte kurulumu yapılan marker wiew, protein plot, metabolit plot yazılımları ile çeşitli hastalıklara ait metabolit ve proteomik markerlar dizayn edilebilmektedir. Mevcut sistemle yu zlerce veri aynı anda analiz edilebilmektedir. Bu sayede çalıştıg ınız o rnekle ilgili metabolit, protein ve dig er bileşikler ile ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olunabilmektedir. Bunun yanında çok du şu k ku tleye sahip bileşikleri çok yu ksek ço zu nu rlu k- te belirleyebildig i için aynı zamanda protein dizileme analizlerinde de kullanılabilmektedir. Laboratuvarımızda LC-Q-TOF ile proteomik çalışmalar, metabolomik çalışmalar, protein ve metabolit parmak izi taramaları, protein sekanslama, amino asit analizleri araştırma amaçlı olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda rutin olarak yeni dog an taraması, aminoasit analizleri ve pestisit analizleri yapılamaya başlanmıştır.

5 GC-MS/MS GC-MS/MS Gaz Kromotografi-Kütle/ Kütle Spektroskopisi Bruker SCİON TQ GC-MS sistemi çok bileşenli karışımlardaki elementlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan ya da gazlaştırılabilen numunelerin ku tle kromatografik yo n- temle ayrımı ve spektrumlarının alınması aracılıg ıyla ileri seviye (organik, inorganik ve biyolojik) moleku ler yapı tayinlerinde, kalitatif ve kantitatif çalışmalar için kullanılan yu ksek performanslı ve yu ksek hızlı bir gaz kromatografisi ku tle spektrometresi sistemidir. GC-MS Uygulama Alanları Kimya Endu strisi, Gıda Endu strisi, Polimer Endu strisi, I laç Endu strisi, Petrokimya Endu strisi, Yag Endu strisi, Parfu m Endu strisi, Çevre Laboratuvarları Gaz kromatografisi sistemleri o n hazırlık aşamalarından geçirilerek asetonitril, metanol, hekzan gibi organik fazlara alınan o rneklerin analizinde kullanılır. Başka bir deg işle uçucu faza geçen tu m bileşiklerin analizinde kullanılan bir yo ntemdir. Bunun haricinde Gıda u ru nlerinde uçucu o zellikteki tu m pestisitler, uçucu organik bileşikler, I şçi Sag lıg ı Yo netmelig i maruziyet testleri, bilinmeyen madde yapı analizleri, ilaç dizaynı ve geliştirilmesi ayrıca dog al tıp ve alternatif tıp uygulamaları için gerekli analizler, hormonlar, ve biyogenik aminlerin analizleri bu cihazla yapılabilmektedir. O zellikle hormon, organik yag asitleri, tıbbi ve aromatik tu m uçucu bileşikler, tanenler, bazı flavonoidler, uçucu o zellik go steren pestisitlerin analizinde kullanılmaktadır.

6 GC-MS/MS SHIMADZU QP2010-Ultra Mevcut sistemimiz aynı zamanda ku tle/ku tle spektrometresi o zellig i taşımakta bu o zellig i ile çok du şu k limitlerde % 99.9 dog rulukla analiz sonuçları verilmektedir. Ayrıca GC-MS/MS sistemimizle beraber kurulmuş olan purge and trap u nitesi sıvı matrikslerde, Heat space u nitesi katı ve kan gibi matrikslerde hiçbir o n hazırlık işlemi olmadan numuneleri çalışmaya olanak tanımaktadır. Bu sistem ayrıca araştırıcılarımızın ve sanayicilerimizin getirecekleri numunelerde bilinmeyen madde analizleride yapabilmektedir. Şu an itibaren getirilen numunede farklı bileşik taranabilmektedir. GC-MS (Agilent 7890A GC/5975C MSD)

7 LC-MS/MS LC-MS/MS Likid Kromotografi-Kütle/ Kütle Spektroskopisi Agilent 6460 Triple Quad AB-SCIEX 3200QTRAP Sıvı faz geçen o rnekleri, o ncelikle yu ksek performanslı bir likid kromatografi ile ayırıp, daha sonra ku tle dedekto ru nde, ikinci bir parçalamayada tabi tutarak yu ksek hassasiyetlerde madde tayini yapan bir sistemdir. Çok geniş bir uygulama alanına sahip bu sistemimizde laboratuvarımızda gıda, tarım u ru nleri ve yemlerde du şu k limitlerdeki pestisitler, aflotoksinler, mikotoksinler analiz edilmektedir. Ayrıca araştırma ve geliştirme amaçlı olarak I nsan, bitki, hayvan hormonları, Bazı enzimler, Flavonoidler, Brassinosteroidler, Izosiyanitler çalışılabilmektedir. LC-MS/MS teknig inde; UPLC cihazı sayesinde fizikokimyasal o zelliklerine go re ayrılan o rnek moleku ller ku tle dedekto ru ile analiz edilmektedir. Ku tle spektrometreleri moleku lleri iyonizasyon işlemi ile uyararak yu klu iyonize moleku ller haline do nu ştu ru rler. Birinci kuadrupol filtrede m/z (ku tle/yu k) oranına go re ayrılan moleku ller collision gaz adı verilen yu ksek saflıkta o zel bir gaz ile parçalanmaya tabi tutulmaktadır. I kinci kuadrapol filtrede parçalanma sonucu oluşan iyonların (daughter veya product ion) u zerinden teşhis ve miktar tayini yapılmaktadır. Aynı m/z oranına sahip pek çok moleku lu n mevcut olmasına karşın aynı parçalanma iyonlarına sahip moleku l sayısı dog ada 1/10000 du r. Bu nedenle LC-MS/MS çok du şu k konsantrasyonlarda maddenin miktar tayininin yapılabilmesini mu mku n kılmaktadır.

8 ICP-MS / ICP-OES ICP-MS İNDÜKTİF OLARAK EŞLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ Agilent 7700 xx Analiz edilmek istenen o rnekteki elementler ICP de iyonlaştırıldıktan sonra ku tle spektroskopisine go nderilirler ve burada ku tle/yu k (m/z) oranlarına go re ayrılarak o lçu lu rler. ICP-MS teki plazma optik emisyon spektrometresinde kullanılan Argon (Ar) plazması ile aynıdır. Periyodik tablodaki birçok elementin birinci iyonlaşma enerjileri Argonun iyonlaşma enerjisinden (15.76 ev) ku çu k oldug u için elementler plazma içerisinde pozitif iyonlara do nu şu rler. ICP-MS direk olarak ço zeltide iz element derişimlerinin belirlenmesinde uygundur. Birçok element için go zlenebilme sınırı pg/l nin (ppt ve daha du şu k derişimler) altındadır. Çok sayıda elementi aynı anda analiz edebilme o zellig i sayesinde nitel analizlerde ve izotop oranlarının belirlenmesinde oldug u gibi, başta metalik elementler olmak u zere periyodik tablodaki elementlerin bu yu k çog unlug unun nicel ve yarı-nitel tayinlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. ICP-MS in çalışma aralıg ı dig er yo ntemlere oranla oldukça geniştir. Birçok element için pg-mg/l arasında kalibrasyon grafikleri çizilebilmektedir ve bu farklı derişime sahip birçok elementin aynı anda analizine olanak sag lamaktadır. Sistemimiz şu anda 30 farklı element için ng/kg, limitlerinde tam kantitatif analiz sonucu vermekte, toplamda 60 farklı element için ise semi-kantitatif sonuç verilebilmektedir. ICP-MS cihazı ile şu an için kan, idrar, tu m dokular, fauna, flora o rnekleri, maden, metal ve toprak o rneklerinde, ayrıca gıdalar, yemler, ambalaj u ru nlerinde metal analizleri yapılmaktadır.

9 ICP-MS / ICP-OES SPECTRO MS Geniş o lçu m aralıg ı ile (ppb-% arasında) numunelerdeki elementlerin miktar tayininin yapılmasında kullanılmaktadır. Çok sayıda o rneg in hızlı bir şekilde o lçu lebilmesine olanak tanıyan bu sistem ile; içme suları ve atık sular, bitki materyalleri ve tarım u ru nleri, gu bre, toprak ve gıda u ru nlerinin analizi yapılabilmektedir. ICP-MS Uygulama Alanları I çme suları, atık sular, çevre çalışmalarıyla ilgili dig er o rnekler, petrokimya, gıda, hidrojeoloji ve dig erleri SPECTRO-OES Blue ICP-OES

10 Gama & Alfa Spektrometresi Gama & Alfa Spektrometre Sistemi Gama Spektrometre Sistemi Bazı elementlerin dolayısı ile mineral ve kayaçların bir fiziksel o zellig i olan radyoaktivite, en yaygın tanımıyla bir elementin atom yapısının deg işimi şeklinde tanımlanabilir. Gama ve alfa spektroskopisi kullanılarak atmosferde, karasal ve sucul ekosistemlerde dog al ve yapay radyonu klid dag ılımları incelenmekte, dog al ve yapay radyonu klidlerin atmosferik birikimleri periyodik olarak izlenmekte, çevresel radyoaktif kirlilig in biyoindikato r ve biyomonito rlerle izlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Araştırma Laboratuvarımızda HPGe dedekto r teknolojisini temel alan gama spektrometresi kullanılarak, endu striyel u ru nlerde, çeşitli gıda ve yiyeceklerde, bazı sıvılarda (enerji içecekleri, su t, ayçiçeg i- zeytinyag ı, vb.) ve çevresel o rneklerde, endu striyel hammadde ve u ru nlerinde (toprak bazlı gu brelerde, ko mu r ve tozlarında, çimento, seramik, mermer, granit gibi yapı malzemelerinde) her tu rlu radyoaktivite analizleri yapılmaktadır Alfa Spektrometre Sistemi

11 TLD Sistemi TLD sistemi ile dog al ve yapay materyallerden kaynaklanan lu minesans, personel dozimetri, jeolojik ve arkeolojik o rneklerin tarihlendirilmesi yapılabilmektedir. AAS (FAAS-GAAS-HGAAS) (Agilent Dou 240FS/240Z_AA VG76/civa absorbsiyon hücresi VGA 76)

12 UHPLC ve HPLC UHPLC ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ Agilent LC 1260 İnfinity UV, DAD, RID, COBRA CELL Dedekto rleri Yu ksek performanslı sıvı kromatografisi sistemi mevcut dedekto rleri ile, Hormon, Şeker, Klorofil, Aflatoksin belirleme çalışmalarını yapabilmektedir. Bu sistem ile laboratuarımızda balda şeker tayini, Hidroksi metil furfurol (HMF) tayini, yem ve gıdalarda aflatoksin tayini yapılabilmektedir. Bunun yanında bir çok gıda maddesi o zellikle et, su t ve u ru nlerinde ve biyoloji ve kimya o rneklerinde amino asitler, proteinler, nu kleik asitler, hidrokarbonlar, karbonhidratlar, ilaçlar, terponoidler, antibiyotikler ve steroidler ile ilgili analizlerde kullanılan bir sistemdir. SHIMADZU Prominence Modular LC20A 2414 Refractive Index (RI) Dedekto r 2, 2996 Photodiode Array (PDA) Dedekto r, 475 Multi- Wavelength Fluorescence Dedekto r. HPLC Uygulama Alanları Kimya Endu strisi, Gıda Endu strisi, Polimer Endu strisi, I laç Endu strisi, Petrokimya Endu strisi, Yag Endu strisi, Parfu m Endu strisi, Çevre Laboratuvarları vb. HPLC yo ntemi bir sıvıda ço zu nmu ş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek u zerindeki sabit faz ile deg işik etkileşimlere girmesi, kolon içinde deg işik hızlarla hareket etmeleri sonucu, farklı zamanlarda bileşenlerin kolonu terk ederek birbirlerinden ayrılması temeline dayanır. Sanayinin birçok bilim dalının ve toplumun birinci derecede ilgilendig i maddelere geniş bir şekilde uygulanabilirlig idir.

13 IC IC İYON KROMATOGRAFİSİ Metrom IC 881 Compact Pro Elektriksek iletkenlik prensibiyle su veya sulu u ru nlerde anyon ve katyonları ng/kg du zeyinde tespit edebilen bir cihazdır. Gıda Sanayi, Boya Sanayi, Yem Sanayi, Alkollu ve Alko lsu z I çkiler, I çme Suları, Kullanma Suları, Atık Sular, Havuz Suları, Diyaliz Suları, Analizinde Kullanılmaktadır. Bu analizleri yapabilmek için kullanılan deg işik o lçu m metotları bulunmakla beraber en dog ru ve hassas sonuçlar I yon Kromatografi cihazı ile yapılabilmektedir. O lçu m hassasiyeti: 0,1 ~ 5120 µm Scm -1 skala aralıg ında olup akış hızı kontrol aralıg ı: 0,001 ~ 5 ml/dak arasındadır. F -, Cl -, NO2 -,Br -, NO3 -, PO4-3, SO4-2, NH4 +

14 IR Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi BRUKER VERTEX 70 FT IR ATR Akademik alanda ve endu stri laboratuvarlarında çok geniş uygulama alanına sahip olan Kızılo tesi Spektroskopisi bir moleku l veya bileşik yapısında bulunan bag lar hakkında tanımlayıcı bilgiler verir. Kızılo tesi (IR) Spektroskopisi temel olarak kızılo tesi ışıg ın incelenen madde tarafından sog urulmasına dayanır. FT-IR Uygulama Alanları: Kimya, eczacılık, biyoloji, gıda, jeoloji ve çevre, Polimer filmler, fiberler, su, proteinler, du şu k moleku l ku tleli hidrokarbonlar, tarım, gıda ve petrol u ru nleri gibi birçok maddenin analizinde kullanılır. FAR-FT-IR (Perkin Elmer)

15 UV-VIS ve Icelligence UV-VIS Ultraviyole-Visible Spektrofotometre SHIMADZU UV-VIS Spektrofotometre 2600 Ultraviyole ve go ru nu r ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopi bir ışın demetinin bir o rnekten geçtikten veya bir o rnek yu - zeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının o lçu lmesidir. Işıg ın şiddetinin azalması absorplamanın arttıg ını go sterir. O rneg in derişimi belirli bir dalga boyundaki absorpsiyonunu o lçerek bulunur. UV-Vis spektroskopi genellikle ço zeltideki moleku ller veya inorganik iyon ve komplekslerin o lçu mu nde kullanılır. Dalgaboyu aralıg ı: Bant aralıg ı: 0.5, 1, 2, 4 nm deg iştirilebilir. Işık Kaynag ı : Do teryum ve tungsten lambalar. Optik: Çift ışınımlı. UV-VIS. Uygulama Alanları Spektrum Alma Fotometrik O lçu m Kinetik O lçu m ROCHE Icelligence Sistem gerçek zamanlı hu cre analiz sistemi olarak bilinmektedir. Aynı anda 16 farklı o rnekte bulunan hu crelere ait, Hu cre proliferasyonu, Hu cre Go çu, Hu cre canlılıg ı, Apoptoz o lçu m- leri herhangi bir o n işleme gerek duyulmadan tek bu cre ku l- tu ru nden yapılmaktadır.

16 TOC Toplam Organik Karbon SHIMADZU TOC-L CPH/CPN SSM 5000 A TOC- 680 C de yakma katalitik oksidasyon metodu ile çalışmaktadır. 4 μg/l ile 30,000 mg/l arasında ultra geniş bir o lçu m aralıg ı sunan bu analizo rler ile, NDIR ile koordineli olarak 4 μg/l lik dedeksiyon limitlerine kadar inilebilmektedir. Bu yakma katalitik oksidasyon metodu ile elde edilebilen en yu ksek hassasiyet seviyesidir. I lave olarak, yakma katalitik oksidasyon metodu sayesinde yalnızca kolay dekompoze olabilen du şu k moleku l ag ırlıklı organik bileşiklerin deg il aynı zamanda ço zu nmeyen dekompoze olması zor ve makromoleku ler organik bileşiklerin de verimli bir şekilde okside olmasını mu mku n kılmaktadır. TOC Uygulama Alanları TOC, NPOC, IC, TC, POC o lçu mleri SSM katı numune u nitesi ile çamur analizleri TNM u nitesi ile toplam azot o lçu mleri Akarsu, go l, baraj ve dig er su kaynaklarında organik kirlilik izleme Toprak sedimentte kontaminasyon o lçu mleri BET YÜZEY ALANI ÖLÇÜMÜ Brunauer, Emmet ve Teller (BET) metoduyla 77K'deki sıvı azot ortamında, azot gazı adsorpsiyonu teknig ine dayalı olarak yu zey alanı ve go zeneklilik o lçu mu yapılmaktadır. BET cihazı ile seramik, adsorbent, aktif karbon, katalizo rler, boya ve kaplama u ru nleri, implantlar, jeolojik numuneler, elektronik ve kozmetik sekto rlerinden gelen o rnekler analiz edilebilmektedir. Analiz sonuçlarında tek ve çok noktalı BET yu zey alanı, toplam go zenek hacmi BJH go zenek boyutu dag ılımı deg erleri verilmektedir.

17 RESPİROMETRE APPLITEK Ra-COMBO Respirometre mikrobiyal populasyonların aktivitesinin belirlenmesinde çok iyi bir araçtır. Biyolojik arıtma sistemlerinde proses kontrolu nde/izlenmesinde kullanılan BOI parametresinin, arıtılabilirlig in ve arıtılmış son u ru n kalitesinin deg erlendirilmesi gibi pek çok uygulamada o nemi bu yu ktu r. Respirometre ile, 30 dk gibi kısa bir su rede BOI o lçu mu yapılabilmesinin yanında, aktif çamur inhibisyon testi ile aktif çamur bakterisi u zerindeki kimyasal toksisite deg er- Respirometre Uygulama Alanları Aktif çamur su recinde toksisite o lçu mu, BOI parametresi TEKSTÜR ANALİZ Texture Analyzer T.A. HD Plus Tekstu r analizleri gıda, kozmetik, eczacılık, yapışkan malzemeler ve dig er tu ketici u ru nlerinin hem germe, hem de basınç altında yapılan mekanik testleridir. TA. HD Plus Tekstu r Analiz Cihazları u ru n- lerin tekstu rel o zelliklerini kuvvet, zaman ve mesafe verilerini, saniyede 500 veri toplayarak tamamen entegre Exponent 32 yazılımında go ru ntu lenebilir şekilde hesaplar.

18 BECKMAN COULTER GeXP Genetic Analysis System DNA dizi analiz SNP analizi Gen ekspresyon analizi Fragman analizi Metilasyon analiz Tek bir jel, kapiller ve analiz programı ile DNA dizi analizi, SNP, STR, Gen Ekspresyon, MLPA ve AFLP analizlerine olanak sag layan çok yo nlu tam otomatik bir sistemdir. Aynı anda 2 adet 96 well plate ve toplamda 192 o rneg i yu klemek mu mku ndu r. Bir plate u zerinde farklı uygulamalar yapmak mu mku ndu r. ROCHE LİGHT CYCLER 480 II DNA dizi analiz SNP analizi GDO analizleri Gen Ekspresyonu, SNP analizi ile genotiplemeye olanak sag layan tam otomatik bir sistemdir. Aynı anda 96 o rneg i çalışmak mu mku ndu r. Aynı kuyuda birden fazla farklı floresan boya kullanarak multipleks uygulamalar yapmak mu mku ndu r. Gen Dizileme Cihazı (ABİ 3500) Mikroplate Okuyucu-Elisa ( Thermo Multiscan Go)

19 Genetik ve sitotoksite laboratuvarı sahip olduğu cihazlar ile günümüzde genetik alanında yapılabilecek, gen ekspresyonları, PCR uygulamaları, protein yapı aydınlatması, western blot, kemolümünesans görüntüleme analizleri, gerçek zamanlı hücre analizleri, apoptoz ve kanser çalışmaları, DNA dizi analizi gibi birçok uygulamayı bünyesinde yapabilmektedir. Gradiyent PCR (ABI veriti), Real Time PCR (ABİ 7500 Fast, Thermo Pico- Real) Kapilar Elektroforez (Qiagen qiaxcel), Western Blot (ABİ), Kemolüminesans Görüntüleme (Biorad) VILBER LOURMAT INFINITY 1100 Beyaz ışık ve UV ışıg ı altında nu kleik asit ve proteinlerin go ru ntu lenmesi, bakteri kolonilerinin sayılmasına imka n sag layan bilgisayarlı bir sistemdir. 2 megapiksellik bir CCD kamera aracılıg ı ile bilgisayara aktarılan go ru ntu ler Infinity-Capt software ve Bio 1D programları aracılıg ıyla analiz edilmektedir. Elde edilen go ru ntu nu n elektronik kopyasını çeşitli formatlarda veya printer aracılıg ıyla çıktısını alabilirsiniz. Uygulamalar Agaroz veya poliakrilamid jel elektroforezi sonrası nu kleik asitlerin go ru ntu lenmesi, miktar ve bu yu klu k tayini, optik dansitesi belirlenebilir. Katı besi yerlerinde bakteri kolonilerinin optik olarak sayılması ve bu yu klu klerine go re deg erlendirilmeleri mu mku ndu r.

20 Elektron Mikroskobu (SEM-TEM-EDX) Zeiss EVO LS 10 Elektron Mikroskobu (SEM-TEM-EDX), tamamen dijital olup bilgisayar kontrolu ile çalışmaktadır. Madde analizi ve yaşam bilimlerindeki kullanıcıların mikroskoplardaki ihtiyaçlarını karşılamak için evrimleştirilmiştir. EDX X-Ray analiz spektrometrelerine sahiptir. Kalitatif element tayini yapılabilmektedir. Yapılan analizler MİKROSKOPLAR Katı her turlu iletken ve yalıtkan numune altın kaplanmadan da incelenebilir. Ayrıca sıvı matriks, canlı ornekler hiçbir on işleme gerek duyulmadan incelenebilir. Metaller,tekstiller,fiberler,plastikler,polimerler,parçacıklar (kum, taş, mantar vb) incelenebilir. EDX unitesi yardımı ile kimyasal analiz yapılabilir. SE ve BSE dedektor ile 37x x arası buyutme kapasitesine sahiptir

21 MİKROSKOPLAR FEI Quanta FEG 250 Taramalı Elektron Mikroskobunda go ru ntu, yu ksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların numune u zerine odaklanması, bu elektron demetinin numune yu zeyinde taratılması sırasında elektron ve numune atomları arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıcılarda toplanması ve sinyal gu çlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tu pu nu n ekranına aktarılmasıyla elde edilir. I vmelenme potansiyeli; 200V' dan 30 KV' a kadar Bu yu tme 50x den x a kadar Dedekto rler; ETD, SED, LFD, GSED ve EDX. SEM Uygulama Alanları Topografi Morfoloji Şekil, boyut, vs. Analizleri Bileşim Kristalografik Bilgi Nano Magnetics AFM+ AFM incelenmesi, yu zeyin fiziksel o zellikleri ve topografisini yu ksek ço zu nu r- lu kte ve u ç boyutlu go ru ntu lenmesini sag lar. AFM cihazıyla yapılan çalışmalarda o n hazırlıg a gerek duyulmadan, dog - rudan yu zey go ru ntu leri elde edilebilir. AFM, u ç boyutlu bir yu zey go ru ntu su u zerinde incelemeye olanak sag lamakla birlikte, yu zey pu ru zlu lu g u parametrelerini rakamsal olarak da verebilir. Tarama Modları: Contact Mode (Temaslı yo ntem) Taping Mode (Vurma yo ntemi) STM Mode (Taramalı Tu nelleme Mikroskobu) MFM Mode (Manyetik Kuvvet Mikroskobu) AFM Uygulama Alanları I nce veya kalın film kaplamaları, seramikler, kompozitler, camlar, yapay ve biyolojik zarlar, metaller, polimerler ve yarı iletkenlerdir.

22 MİKROSKOPLAR 3D FLORESAN IŞIK MİKROSKOBU Leica DM 6000 B Leica F205 FA Merkezimizde optik go ru ntu leme anlamında oldukça gu çlu iki sistem bulunmaktadır. DM6000 b modeli belirtilen markanın en u st versiyonudur. Led floresan o zellig i bulunmaktadır. Ayrıca plan apo cromat o zellikli objektifleri ile go ru ntu ler dog aya en yakın formda alınabilmektedir. Faz kontras, led ışık sistemi go ru ntu lerdeki go lge sorunsalını ortadan kaldırmaktadır. Stereo mikroskop ise incelenen o rnekleri çok yu ksek bu yu tme oranlarında, netlik kaybı olmadan çalışabilmektedir. Aynı zamanda geniş tablası ve o zel aydınlatma sistemleri ile yu ksek kalitede go ru ntu alma imkanı sag lamaktadır. Her iki optik go ru ntu leme sistemi tamamen motorize planlanmıştır. Go ru ntu algılama teknolojisi ile çalışan sistemler go ru ntu u zerinde kendisi hareket edebilmekte ve her mikronda Z ekseninde çektig i yu zlerce fotog rafı netlik bilgisine go re birleştirmekte ve 3 boyutlu go ru ntu elde etmektedir. I çerdig i kapsamlı analiz programı aracılıg ıyla alan o lçu mu (simetrik veya asimetrik ),çizgisel o lçu m, (dog rusal veya dog rusal olmayan), vekto rel o lçu m, sayım, do rtgensel o lçu m,yu zeysel o lçu m,açısal o l- çu m işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca mevcut sistem standart o lçu mlerin yanı sıra paralel uzaklık, daire yarıçapı, poligonal alan o lçu mu gibi ileri çalışmalara da olanak vermektedir.

23 MİKROSKOPLAR LEICA DM 2500 Floresan Ataçmanlı Işık Mikroskobu (+Cytovision Capture Station) Işık mikroskobunun sahip oldug u o zelliklere ek olarak normal ışık mikroskobu teknikleri ile go ru ntu lenemeyen objelerin, floresan o zellig i olan boya maddeleri kullanılarak (DAPI, FITC, Rhodamine, Texas red v.b.) incelenmesine olanak sag lar. Floresan boyamanın yapıldıg ı preparat u zerine uygun dalga boyunda ışık go nderilerek floresan maddenin uyarılması ve yansıyan ışıg ın analiz edilmesi prensibi ile çalışır. Kamera aracılıg ı ile bilgisayara aktarılan go ru ntu ler Cytovision Capture Station programı aracılıg ıyla analiz edilerek floresan veya ışık mikroskobu ile incelenen o rneklerde karyotip analizi yapmak mu mku n- du r.

24 Akış Sitometrisi AKIŞ SİTOMETRESİ ABI Attune Acoustic Çeşitli hu crelerin bir su spansiyon halinde bir akış kanalıboyunca tek tek geçmesi ve bu sırada hu cre bu yu klu g u ve granu laritesine go re sınıflandırılması esasına dayanan bir cihazdır.n1 milyon hu cre bir dakikadan daha kısa bir su rede deg erlendirilebilir ve çok parametreli bir deg erlendirme yapılabilir. I mmu n fenotipleme, DNA analizi, Hu cre proliferasyonu, Hu cre o lu mu, RNA ve protein içerik analizi, Membran permeabilite ve potansiyellerinin deg erlendirilmesi, Drug uptake o lçu mu, Mikroorganizma tayini, Hu cre içi kalsiyum iyon teknikleri, PH o lçu mleri, Glutatyon o lçu mleri, Viru s ve viral u ru n tayinleri,transplantasyon çalışmaları yapılabilmektedir.

25 MİKROSKOPLAR MATERYAL TEST CİHAZI Tinius Olsen H10KS Kumaş, iplik, elyaf, deri, kauçuk malzemelerin gerilme dayanımı, uzama gibi fiziksel o zelliklerinin belirlenmesi, çekme uzama eg rilerinin elde edilmesini sag layan bilgisayar yo netimli tasarlanmış bir test ve analiz sistemidir. Uygulamalar Çekme, koparma, yırtma, esnetme PROTEİN TAYİN CİHAZI Alkali Ekleme, (NaOH ekleme) ve Su Ekleme Yüksek performanslı Buhar jenaratörü Buhar regülasyonu(%30-%100) 10 metot hafızası Koruyucu kapak Tüp sensörü Servis kapısı sensörü Damlama tepsisi Soğutma suyu sensörü Distilasyon zamanı kontrolü GERHARDT Vapodest VAP 20s Uygulamalar Bitki, gübre, küspe gibi zirai ürünlerde azot tayini, Un, helva, peynir gibi gıda ürünlerinde azot ve protein tayini, Atık sularda amonyum azotu tayini. Lyofilizatör Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Laboratuvar bu nyesinde organik kimya, biyokimya, tıp ve biyoloji alanlarında yapılacak çalışmalarda kullanılmak u zere rpm g gu cu nde ultrasantrifu j bulunmaktadır. Birçok alanda elde edilen ürünlerin liyofilize işlemleri için yüksek vakumlu, soğutmalı liyofilizatör aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca gıda analiz laboratuvarımızda Diferansiyel Taramalı Kalorimetre, Tekstür analiz sistemi, ayrıca refraktometre, su tayin cihazı ve Kolorimetre cihazları aktif durumdadır.

26 Dispersif Raman Spektroskopisi Thermo DXR RAMAN *Çoklu uyarım lazerler: 780 nm, 532 nm *Spektral ço zu nu rlu k 5.0 cm -1 *FWHM-1 Lazer çıkış gu cu 532 nm lazer için max. 10 mw *Hassasiyet (S--N oranı) *532 nm lazer için 1000:1 *780 nm lazer için 150:1 *Dalga sayısı dog ruluk ±2,0 cm nm lazer içn 14 mw: *x, y uzaysal ço zu nu rlu g u : 1 μm ve derinlik ço zu nu rlu g u 2 µm Raman spektroskopisi, bir numunenin GB veya yakın-ir monokromatik ışından oluşan gu çlu bir lazer kaynag ıyla ışınlanmasıyla saçılan ışının belirli bir açıdan o lçu mu ne dayanır. Moleku l ve kristal o rgu lerdeki bag lı atomların elektron bulutlarının, gelen ışıkla etkileşerek titreşmesi sonucunda meydana gelen Raman saçılma su recine dayanmaktadır. Raman spektrumundan organik ve inorganik maddelerin bag ları hakkında kalitatif ve kantitatif bilgilerin yanı sıra madde veya malzeme yapısını meydana getiren ilgili fonksiyonel gruplar hakkında da bilgi edinilebilmektedir. Son teknoloji olan DXR Raman cihazı, katı, sıvı veya toz şeklindeki organik, inorganik maddelerin ve malzemelerin makroskopik ve mikroskobik karakterizasyonuna imkan vermektedir. Numunelerin mikrometre ço zu nu rlu kte titreşimsel spektroskopisini belirlemektedir. Numune hazırlamayı gerektirmez, çok az bir numune o lçu m için yeterlidir. Yo ntem, numuneye zarar vermez. Moleku l ve kristal o rgu lerin yapılarının, karakterizasyonunun (basınç, sıcaklık, konsantrasyon, vb.), dış parametrelerin o rnek u zerindeki etkisinin belirlenmesinde, malzeme, kimya, dog a bilimleri, jeoloji, deg erli maden bilimi, adli tıp, arkeoloji ve sanat alanlarında etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Aynı zamanda kalite deg erlendirmesi ve su reç takibi için (o rneg in kag ıt endu strisi, polimer ve plastik sekto ru nde, kimya ve ilaç sekto rlerinde vb.) giderek kullanımı artmaktadır. AFM-RAMAN Film haline getirilmiş numunelerin yu zey morfolojisi belirlenmektedir. Ayrıca sisteme bag lı Raman spektroskopisi ile bo lgesel analiz yapma imka nı da mevcuttur.

27 X-RD X-Işını Kırınım (X-RD) yo ntemi, her bir kristalin fazın kendine o zgu atomik dizilimlerine bag lı olarak X-ışınları karakteristik bir du zen içerisinde kırması esasına dayanır. Her bir kristalin faz için bu kırınım profilleri bir nevi parmak izi gibi o kristali tanımlar. X-Işını Kırınım analiz metodu, analiz sırasında numuneyi tahrip etmez ve çok az miktardaki numunelerin dahi (sıvı, toz, kristal ve ince film halindeki) analizlerinin yapılmasını sag lar. X-Işını Kırınım cihazıyla kayaçların, kristalin malzemelerin, ince filmlerin ve polimerlerin nitel ve nicel incelemeleri yapılabilir. Cihaz hem toz hem de film halindeki o rneklerin, du şu k sıcaklık, oda sıcaklıg ı ve 450 C de o lçu m alabilmektedir. 1H-NMR ve 13 C-NMR Hem sıvı hem de katı NMR sistemi mevcut olup genelde organik bileşiklerin yapı aydınlatmasında kullanılmaktadır.

28 Bomba Kalorimetre Başta ko mu r olmak u zere genelde katı maddelerin kalori deg erini o lçmede kullanılan bir teknik cihazdır. Karbon Kükürt Analiz Cihazı Karbon-Ku ku rt cihazı ile ko - mu r, kok, kauçuk, gu bre, gıda, hammadde ve toprak gibi deg işik organik numuneler ile yaklaşık 90 saniye gibi çok kısa bir su rede eş zamanlı karbon ve ku ku rt analizleri yapılabilmektedir. Yakıt analizleri, yog unluk, ku ku rt miktarı, viskozite, parlama noktası, kalori deg eri, su ve tortu, ku l, ko mu r ve dig er katı o rneklerde nem miktarı.

29 Elemental Analiz Cihazı (CHNS) Leco TrueSpec Micro Yakıt Analiz Laboratuvarı şu an için bo lgemizde ko mu r ve fuel oil analizlerini yapan tek birimdir. Kullanılan cihazlar uluslararası standartlarda analiz için gerekli tu m koşulları sag lamaktadır. Laboratuvarda şu an için; Ko mu r Analizleri Fuel-Oil Analizleri Akaryakıt Analizleri Gıdalarda ve yemlerde protein analizleri Gıdaların Kalori Deg erleri Toprak, yaprak ve gu brelerde azot miktarı ile ilgili analizler yapılmaktadır.

30 Dikey İşleme Merkezi (CNC) DELTA SEIKI TYM-1050 Dikey İşleme Merkezi (CNC) Bilgisayarlı Numerik Kontrol de (Computer Numerical Control) temel duşunce takım tezgahlarının sayı, harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantıga gore kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesi ve tezgah kontrol unitesinin (MCU) parça programını edebilen sistemdir. CNC Takım tezgahları, metal, plastik ve ahşap gibi malzemeleri işleyerek bunlara belirli bir şekil veren uretim araçlarıdır. Yapılan işler Freze, Borwerk gibi tezgahların ozelliklerini barındıran dikey işleme merkezi ile bilgisayar kontrollu, kaliteli ve hızlı uretimi High Speed ozelligi ile dev/dk hızlarında surekli çalışma ve 0.01 mm. hassasiyetinde parça imalatı. Çelik, aluminyum, ahşap, plastik gibi çeşitli malzemelerin hızlı ve hassas talaşlı işlemleri Bilimsel araştırmalar için yardımcı ekipmanlar ve prototip uretimleri Iş ebatları (xyz): mm, Iş devir sayısı: dev/dak, Takım sayısı:24 adet

31 ÜNİVERSAL ÇEKME VE YORULMA TEST Cİ- Üniversal Çekme Test Cihazı (ALŞA 600 kn) Yorulma Test Cihazı (ALŞA 100 kn) Merkezimizde yer alan Üniversal Çekme Test Cihazı 600 kn kapasiteli bir cihaz olup, bilgisayar kontrollüdür. Makina, inşaat, tarım aletleri vb. sektörlere yönelik olarak kullanılan malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde çekme deneyinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Cihazın hassas ölçüm kabiliyeti sayesinde bölge sanayine hizmet verilmektedir. Yorulma test cihazı, 100 kn yükleme ve 50 Hz tekrarlı yük uygulayabilme yeteneğine sahiptir. Cihaz tamamen bilgisayar kontrollüdür. Malzemelerin tekrarlı yükler altındaki davranışını bilmek özellikle ulaştırma, makina, tekstil, tarım aletleri sanayi için oldukça önemlidir.

Namık Kemal Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı NABiLTEM

Namık Kemal Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı NABiLTEM Namık Kemal Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı NABiLTEM GENEL TANITIM Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Detaylı

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi,

Detaylı

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS) GC/MS Kalitatif 50 TL 100 TL GC/MS Kantitatif 100 TL 200 TL GC/MS Kantitatif ilave bileşen başına 30 TL

Detaylı

Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Hizmet Bedeli ( ) (Fiyatlara KDV dahil değildir) Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi

Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Hizmet Bedeli ( ) (Fiyatlara KDV dahil değildir) Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS,

Detaylı

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif 50 TL 75 TL 100 TL GC Kantitatif

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ MEÜ PERSONELİ (KDV DAHİL)

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ MEÜ PERSONELİ (KDV DAHİL) (GC/FID) GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS) GC/MS Kalitatif 30 TL 50 TL 100 TL GC/MS Kantitatif 60 TL 100 TL 200 TL GC/MS Kantitatif ilave bileşen başına 20 TL 30 TL 60 TL (GC/TCD)

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek Kristal Analizi (XRD)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek Kristal Analizi (XRD) XRD-1 Ön İnceleme 50 TL 60 TL 75 TL XRD-2 Data Toplama 100 TL 150 TL 200 TL SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek

Detaylı

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir)

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) EK5a : ANALİZ PARAMETRELERİ VE ANALİZ SÜRELERİ TİTCK KOD 110,3 110,303 İLAÇ VE KOZMETİK LABORATUVARLARI Yöntem/Metod BİYOLOJİK KONTROLLER Numune Miktarı Analiz Süresi ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini

Detaylı

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) 2017 Yılında Döner Sermaye Kapsamında Gerçekleştirilecek Analizler için Fiyat Listesi Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif 50 TL 75 TL 100 TL

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif 50 TL 75 TL 100 TL GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif GC Kantitatif 75 TL 100 TL 125 TL GC Kantitatif İlave Bileşen Başına GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS) GC/MS Kalitatif GC/MS

Detaylı

Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix, EDX,..)

Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix, EDX,..) Elektron Mikroskopi Laboratuvarı Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix, EDX,..) 100 120 150 SEM-03

Detaylı

2017 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ

2017 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EÜTAM Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi 24100 Erzincan/TÜRKİYE Tel: +90 ( 446 ) 2243097 / 40363 e-posta: eutam@erzincan.edu.tr

Detaylı

UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU

UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU EĞİTİM PROGRAMI GC-GC/MS EĞİTİMİ 2 Eylül 20 () EĞİTMEN: DOÇ.DR. ÖMÜR ÇELİKBIÇAK EĞİTMEN2: SHIMADZU Firma Eğitmeni (9.00-0.00) (0.00-2.00)

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı OTURUM TARİHİ 25.03.2015 OTURUM SAYıSı KARAR SAYıSı 02 2015/02-01 Yönetim Kurulu, Müdür Doç. Dr. Cumhur Kllcll.Mlô başkanlığında gündemmaddelerini

Detaylı

Örnek hazırlama birimi

Örnek hazırlama birimi DEFAM Örnek hazırlama birimi CİHAZLAR Cihaz Adı : Mikro dalga örnek bozundurma Cihaz Markası: (CEM Mars6) Analizler : Atıksu, gıda, toprak, petrol, maden, cevher, boya, alaşım, metal örneklerin ICP-OES

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

(ICP-OES) Atomlaştırmada artış. Daha fazla element tayini Çoklu türlerin eşzamanlı tayini Ve Geniş çalışma aralığı sağlanmış olur.

(ICP-OES) Atomlaştırmada artış. Daha fazla element tayini Çoklu türlerin eşzamanlı tayini Ve Geniş çalışma aralığı sağlanmış olur. Örneği atomlaştırmak ve uyarmak için enerji kaynağı olarak argon gazı ile oluşturulan plazma kullanılır. Bu yöntemle elementlerin tespit edilmesi sağlanır. Bu uyarılma ile; İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon Nanomalzemelerin Karakterizasyonu Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon 1 Nanomalzemlerin Yapısal Karakterizasyonu X ışını difraksiyonu (XRD) Çeşitli elektronik mikroskoplar(sem, TEM) Atomik

Detaylı

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits.

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits. Trio Teknik Cihazlar 2010 yılında laboratuvar cihazları satışı ve teknik destek konusunda 10 yıllık tecrübeye sahip bir ekip tarafından kurulmuştur. Sahip olduğu birikim ve müşteri odaklı çalışma ile hedefimiz

Detaylı

R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL

R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL Spektroskopi nedir? x Spektroskopi, çeşitli tipte ışınların madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Lazer radyasyon ışını örnekten geçer örnekten radyasyon çıkarken

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY X-IŞINI SPEKTROSKOPİSİ X-ışını spektroskopisi, X-ışınlarının emisyonu, absorbsiyonu ve difraksiyonuna (saçılması) dayanır. Kalitatif

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ Esası: Temel düzeydeki element atomlarının UV-Görünür bölgedeki monokromatik ışınları Lambert-Beer yasasına göre

Detaylı

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi.

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi. X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ 1. DENEYİN AMACI X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi. 2. TEORİK BİLGİ X-ışınları, yüksek enerjiye sahip elektronların

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

1. NMR CİHAZI ANALİZ FİYATLARI 2. LC-MS/MS CİHAZI ANALİZ FİYATLARI DİĞER ÜNİVERSİTELE R (TL)

1. NMR CİHAZI ANALİZ FİYATLARI 2. LC-MS/MS CİHAZI ANALİZ FİYATLARI DİĞER ÜNİVERSİTELE R (TL) 1. NMR CİHAZI FİYATLARI R 1H (Proton) 30 35 45 13C (3 saat) 40 45 60 1H + 13C 55 60 80 1H + APT 55 60 80 D2O Exchange 30 35 45 APT 40 45 60 DEPT 40 45 60 *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personeli için

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Mart 2017

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Mart 2017 Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Mart 2017 SEM Nedir? SEM ile Neler Yapılabilir? SEM ile Neler Yapılabilir? SEM Giriş SEM nedir? Mikro ve nano boyuttaki yapıları görüntüleyebilmek için kullanılan

Detaylı

Malzeme muayene metodları

Malzeme muayene metodları MALZEME MUAYENESİ Neden gereklidir? Malzemenin mikroyapısını tespit etmek için. Malzemelerin kimyasal kompozisyonlarını tesbit etmek için. Malzemelerdeki hataları tesbit etmek için Malzeme muayene metodları

Detaylı

2016 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ

2016 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EÜTAM Yalnızbağ Yerleşkesi 24100 Erzincan/TÜRKİYE Tel: +90 ( 446 ) 2243032 / 40362 e-posta: eutam@erzincan.edu.tr İnt.:

Detaylı

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ 1. EMİSYON (YAYINMA) SPEKTRUMU ve SPEKTROMETRELER Onyedinci yüzyılda Newton un güneş ışığının değişik renkteki bileşenlerden oluştuğunu ve bunların bir

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER ENDÜSTRİYEL ANALİZLER BAL ANALİZLERİ Kodu Yapılan BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70 BAL-4 Fruktoz+glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-5 Fruktoz/glukoz

Detaylı

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu Laboratuarımız Örnek Hazırlama Ark Fırınları Isıl İşlem Fırınları Mekanik Alaşımlama Sistemleri Şerit Üretim Sistemi (Melt Spinner) Yapısal Karakterizasyon

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Laboratuvar Etüvü (Memmert)... 3 Desikatör... 3 Analitik Terazi

Detaylı

ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ

ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ SU ANALİZLERİ Amonyum Tayini Florür Tayini Nitrit Tayini Nitrat Tayini Klorür Tayini Fosfat Tayini Fosfor Tayini Fenol Tayini Sülfat Tayini Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜBİT)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜBİT) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜBİT) DÜBİT DÜBİT 2010 Yılında Kalkınma Bakanlığının 5,6 milyon liralık desteği ile kurulmuş ve 2013 yılında tam olarak

Detaylı

KURUM ĠÇ DEĞERLENDĠRME RAPORU. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

KURUM ĠÇ DEĞERLENDĠRME RAPORU. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi KURUM ĠÇ DEĞERLENDĠRME RAPORU Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Konuralp/Merkez/Düzce 15 / 06 / 2016 Tarihsel Gelişimi

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ UV-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe MEREY GENEL BİLGİ Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Tüpraş İzmir Rafinerisi Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No:52 - Aliağa 35800 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 498 52 50 Faks : 0 232 498 50 00 E-Posta : senay.testereci@tupras.com.tr

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR XRD (X Ray Diffraction) Cihazı (Rigaku MiniFlex 600)...

Detaylı

ve Atık Suda VOC Analizi

ve Atık Suda VOC Analizi GC/MS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi İ çme suyu ve atık sulardaki VOC bileşiklerin tespit edilmesi ve miktarlarının belirlenmesidir. Son yıllarda artan çevre bilinci kimyasal maddelerin;

Detaylı

UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0

UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0 UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0 TURQUOISE 2.0 UTS Tribometer T10/20 Yüksek kalite, hassas ölçüm Esnek Tasarım Akademik bakış açısı Hassas ve güvenilir ölçüm TRIBOMETER T10/20 UTS Mühendislik firması

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) 1 Kromatografi nedir? Kromatografi, karışımlardaki çeşitli maddeleri birbirinden ayırmaya ve böylece kalitatif

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA / TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

Akredite Durumu TS EN ISO :2011. Basma deneyi (Oda sıcaklığı) TS 206: TL / Numune 1 gün

Akredite Durumu TS EN ISO :2011. Basma deneyi (Oda sıcaklığı) TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 12 STATİK LABORATUVARI TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011 Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=inonupal

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 10 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

20.03.2012. İlk elektronik mikroskobu Almanya da 1931 yılında Max Knoll ve Ernst Ruska tarafından icat edilmiştir.

20.03.2012. İlk elektronik mikroskobu Almanya da 1931 yılında Max Knoll ve Ernst Ruska tarafından icat edilmiştir. SERKAN TURHAN 06102040 ABDURRAHMAN ÖZCAN 06102038 1878 Abbe Işık şiddetinin sınırını buldu. 1923 De Broglie elektronların dalga davranışına sahip olduğunu gösterdi. 1926 Busch elektronların magnetik alanda

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 11 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

Hoş Geldiniz. Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi. K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü

Hoş Geldiniz. Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi. K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü Hoş Geldiniz Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü Merhaba MEGA Hakkında Ürünlerimiz Servis Ekibi Demir-Çelik Uygulamaları K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ANALİZLER VE TESTLER KÖMÜR VE AKARYAKIT ANALİZLERİ Numune Hazırlama Kömürde Tür Tayini Kömürde Toplam Nem Analizi Kömürde Kül

ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ANALİZLER VE TESTLER KÖMÜR VE AKARYAKIT ANALİZLERİ Numune Hazırlama Kömürde Tür Tayini Kömürde Toplam Nem Analizi Kömürde Kül ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ANALİZLER VE TESTLER KÖMÜR VE AKARYAKIT ANALİZLERİ Numune Hazırlama Kömürde Tür Tayini Kömürde Toplam Nem Analizi Kömürde Kül Tayini-Organik Madde Tayini Kömürde Sabit Karbon Oranı

Detaylı

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013 Sayfa No Sayfa 1 / 5 STATİK LABORATUVARI Yöntem Birim Fiyat Deney Süresi Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 6892-1:2011 80 TL / Numune Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN ISO 6892-2:2011 160 TL

Detaylı

EN 13674-1 madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN 13674-1 madde 8.4 Fatique Test

EN 13674-1 madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN 13674-1 madde 8.4 Fatique Test Sayfa No Sayfa 1 / 5 STATİK LABORATUVARI * Yöntem Birim Fiyat Deney Süresi Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 6892-1 80 TL / Numune Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN ISO 6892-2 160 TL / Numune

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Et Orijinalitesinin Belirlenmesinde Son Yıllarda Yapılan Yeni Çalışmalar ve Kullanılan Yöntemler

Et Orijinalitesinin Belirlenmesinde Son Yıllarda Yapılan Yeni Çalışmalar ve Kullanılan Yöntemler Et Orijinalitesinin Belirlenmesinde Son Yıllarda Yapılan Yeni Çalışmalar ve Kullanılan Yöntemler Emin Burçin ÖZVURAL Çankırı Karatekin Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Çankırı Halil VURAL Hacettepe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZLERDE KULLANILAN CİHAZLAR Laboratuvarımız, Kömür Analiz Laboratuvarı, AR-GE Laboratuvarı ve Numune Hazırlama olmak üzere

Detaylı

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) YÖNTEM YÖNTEMĐN ESASI VE PRENSĐBĐ Atomik absorpsiyon spektrometresi cihazında numune alevin içerisine püskürtülür ve atomize edilir.

Detaylı

2. HAFTA MİKROSKOPLAR

2. HAFTA MİKROSKOPLAR 2. HAFTA MİKROSKOPLAR MİKROSKOPLAR Hücreler çok küçük olduğundan (3-200 µm) mikroskop kullanılması zorunludur. Soğan zarı, parmak arası zarlar gibi çok ince yapılar, kesit almadan ve mikroskopsuz incelenebilir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE / TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma Birimi Biyoteknoloji Bilim Dalı BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Araş.Gör. Handan Açelya AKDAMAR BİYOTEKNOLOJİ? BİYOTEKNOLOJİ? Bitki ve hayvanları

Detaylı

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits.

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits. Trio Teknik Cihazlar 2010 yılında laboratuvar cihazları satışı ve teknik destek konusunda 10 yıllık tecrübeye sahip bir ekip tarafından kurulmuştur. Sahip olduğu birikim ve müşteri odaklı çalışma ile hedefimiz

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENDÜSTRİYEL HİZMET İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENDÜSTRİYEL HİZMET İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 3 4 5 6 MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENDÜSTRİYEL HİZMET İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI ADI Marmara Araştırma Merkezin Bünyesinde Çevre ve Temiz Üretim, Enerji, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji, Gıda, Kimya,

Detaylı

ANALİZ ADI LAB ADI CİHAZ ADI ÜCRET NUMUNE TÜRÜ METOD, YÖNTEM

ANALİZ ADI LAB ADI CİHAZ ADI ÜCRET NUMUNE TÜRÜ METOD, YÖNTEM ANALİZ ADI LAB ADI CİHAZ ADI ÜCRET NUMUNE TÜRÜ METOD, YÖNTEM Elementel Analiz MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI SEM / NUMUNE Yalıtkan Örnekler Düşük Vakum Modu Elementel Analiz MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI SEM

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TOPLANTI TUTANAĞI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TOPLANTI TUTANAĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 29.11.2013 Toplantı Sayısı: 2013/1 TOPLANTIYA KATILANLAR Doç. Dr. Cemal

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.2014) 1 9. Haftanın Ders İçeriği Beer-Lambert Kanunu Spektrofotometre 2 Beer-Lambert

Detaylı

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır.

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ UV Lamba Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ Mantolu Isıtıcı Damıtma balonu içerisindeki numunenin homojen ısıtılmasını sağlar. LABORATUVAR PROFİLİ

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

SİRENG ENERJİ MUHENDISLIK DANIŞMANLIK HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD.ŞTI.

SİRENG ENERJİ MUHENDISLIK DANIŞMANLIK HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD.ŞTI. SİRENG ENERJİ MUHENDISLIK DANIŞMANLIK HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD.ŞTI. ENDÜSTRİYEL GÜNEŞ PARABOLİK OLUK TOPLAYICILARI () TEKNİK ÖZELLİKLER En 2,5 m, Modül uzunluğu 12 m, özel üretimli metal kaplama aynalı

Detaylı

Özel Profilde Polipropilen Çember ve Paslanmaz Çelik Çember. Filtre Çapı Polipropilen başlıklarda standart 180mm

Özel Profilde Polipropilen Çember ve Paslanmaz Çelik Çember. Filtre Çapı Polipropilen başlıklarda standart 180mm Paslanmaz çelik kartuş, torba ve sepet filtre kaplarımız ve içine takılan yine paslanmaz çelikten imal ettiğimiz; kartuş filtreler, torba filtreler ve sepet filtreler, standart üretim olarak AISI-304 ve

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi. Sule OCAK ARAZ

Kırıkkale Üniversitesi. Sule OCAK ARAZ MERKEZ LABORATUVARI CENTRAL LABORATORY ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY DUMLUPINAR BULVARI 06800 ÇANKAYA ANKARA/ TURKEY T: +90 312 210 6421 F: +90 312 210 6425 merlab@metu.edu.tr

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA...

İÇİNDEKİLER 1: ADLİ KİMYA... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: ADLİ KİMYA... 1 1.1. Adli Kimya Tanımı... 1 1.2. Adli Kimyanın Kapsamı... 2 1.3. Adli Düşünce Yapısı... 2 1.4. İş Tanımı... 3 1.5. Kişisel Özellikler... 3 1.6. Adli Kimyanın Tarihi...

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN T U L Topl. KODU FKM5101 Koordinasyon Kimyası I AKTS KREDİSİ FKM5102 İleri Anorganik

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1 EK LĠSTE-1 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B. İletkenlik (EC) Laboratuvar Metodu SM 2510 B Renk Gözle Mukayese Metodu SM 2120 B Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot (103-105 C) SM.

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler 1. Kaleseramik Ar-Ge Merkezi 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? 3. Ülkemizde durum 4. Dünyada durum 5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin geleceği

Detaylı

KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü CİHAZLAR: Analitik Terazi(RADWAG AS220 C/2) 3 Analitik Terazi (Denver Instrument).4 Atomic Absorption Spectrometer

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011 Sayfa No Sayfa 1 / 13 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI. Özgecan YILDIZ 1

HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI. Özgecan YILDIZ 1 HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Özgecan YILDIZ 1 Tersine Mühendislik Nedir? Tersine mühendislik, teknik bilgi paketi mevcut olmayan bir sistem, cihaz ya da parçanın üretim aşamalarını da içerecek

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011 Sayfa No Sayfa 1 / 13 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kemankeş Mah. Mangır Sok. No:3 Kat:1 Karaköy Beyoğlu 34425 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 243 63 47 Faks : 0212 243 63 41 E-Posta : info@pentacevre.com

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ 1.KİMYASAL ANALİZLER LC/MS/MS HPLC YAPILAN ANALİZLERİN FİYAT LİSTESİ 1 Sorbat Tayini 100 /Numune %55 %30 %25

Detaylı

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC 01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC ŞİRKET PROFİLİ 2010 Yılından itibaren DOĞ ALĞAZ SEKTO RU NDE o nemli kuruluşlardan biri olan RVC DOĞ ALĞAZ YAPI MARKET I MALAT SAN.TI C. KALI TELI U RETI

Detaylı

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü 18.Eyl.17 09.00-09.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi 10.00-10.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 11.00-11.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 13.00-13.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 14.00-14.50

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Site Mahallesi, Özgürlük Bulvarı No:152 - P.K.15 72100 BATMAN / TÜRKİYE Tel : 0 488 217 22 68 Faks : 0 488 217 26 81 E-Posta : mehmet.sakin@tupras.com.tr

Detaylı