TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi"

Transkript

1

2 TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ÇOBİLTUM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi NABİLTEM Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi KLUMAL Kırklareli Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

3 LC-TRİPLE QUADRAPOL-TOF LC-Q-TOF Likid Kromotografi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektroskopisi Abi-Sciex 4600 Triple Quadrapol TOF Mikro hemde nano litre o lçeklerinde likid kromatografide elinizdeki maddeyi o n ayırma işlemine tutan, daha sonra bu maddeyi iyonlaştırarak, hem quadrapol hem de uçuş zamanlı dedekto rleri ile 0,00001 Ma hassasiyetinde tanımlayan bir ileri teknoloji Ar-Ge ekipmanıdır. Bu gu n için sahip oldug umuz ekipman du nyada kullanılan en son teknolojiye sahiptir. Yaptıg ınız çalışmada bize getirmiş oldug unuz matriks, kan, organ, doku, kemik, bitki, bo cek, gıda v.s. ne olursa olsun, basit bir o n hazırlık aşamasından sonra aramak istedg iniz maddeyi, bu matrikste arayan, yapısını tayin eden, ve elinizdeki o rnekte miktarını belirleyebilen bir sistemdir. Şu an itibariyle farklı bileşik cihazımızla hassasiyetle tanımlanabilmektedir.

4 LC-TRİPLE QUADRAPOL-TOF LC-Q-TOF Omiks araştırmaları olarak ifade edilen Proteomiks ve Metabolomiks çalışmalar gu nu mu zde u zerinde en çok çalışılan konulardan biridir. Genetik çalışmaların bir ileri aşaması olarak kabul edilen bu çalışmalar, bu cihaz yardımıyla yapılabilmektedir. Ayrıca cihazla birlikte kurulumu yapılan marker wiew, protein plot, metabolit plot yazılımları ile çeşitli hastalıklara ait metabolit ve proteomik markerlar dizayn edilebilmektedir. Mevcut sistemle yu zlerce veri aynı anda analiz edilebilmektedir. Bu sayede çalıştıg ınız o rnekle ilgili metabolit, protein ve dig er bileşikler ile ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olunabilmektedir. Bunun yanında çok du şu k ku tleye sahip bileşikleri çok yu ksek ço zu nu rlu k- te belirleyebildig i için aynı zamanda protein dizileme analizlerinde de kullanılabilmektedir. Laboratuvarımızda LC-Q-TOF ile proteomik çalışmalar, metabolomik çalışmalar, protein ve metabolit parmak izi taramaları, protein sekanslama, amino asit analizleri araştırma amaçlı olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda rutin olarak yeni dog an taraması, aminoasit analizleri ve pestisit analizleri yapılamaya başlanmıştır.

5 GC-MS/MS GC-MS/MS Gaz Kromotografi-Kütle/ Kütle Spektroskopisi Bruker SCİON TQ GC-MS sistemi çok bileşenli karışımlardaki elementlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan ya da gazlaştırılabilen numunelerin ku tle kromatografik yo n- temle ayrımı ve spektrumlarının alınması aracılıg ıyla ileri seviye (organik, inorganik ve biyolojik) moleku ler yapı tayinlerinde, kalitatif ve kantitatif çalışmalar için kullanılan yu ksek performanslı ve yu ksek hızlı bir gaz kromatografisi ku tle spektrometresi sistemidir. GC-MS Uygulama Alanları Kimya Endu strisi, Gıda Endu strisi, Polimer Endu strisi, I laç Endu strisi, Petrokimya Endu strisi, Yag Endu strisi, Parfu m Endu strisi, Çevre Laboratuvarları Gaz kromatografisi sistemleri o n hazırlık aşamalarından geçirilerek asetonitril, metanol, hekzan gibi organik fazlara alınan o rneklerin analizinde kullanılır. Başka bir deg işle uçucu faza geçen tu m bileşiklerin analizinde kullanılan bir yo ntemdir. Bunun haricinde Gıda u ru nlerinde uçucu o zellikteki tu m pestisitler, uçucu organik bileşikler, I şçi Sag lıg ı Yo netmelig i maruziyet testleri, bilinmeyen madde yapı analizleri, ilaç dizaynı ve geliştirilmesi ayrıca dog al tıp ve alternatif tıp uygulamaları için gerekli analizler, hormonlar, ve biyogenik aminlerin analizleri bu cihazla yapılabilmektedir. O zellikle hormon, organik yag asitleri, tıbbi ve aromatik tu m uçucu bileşikler, tanenler, bazı flavonoidler, uçucu o zellik go steren pestisitlerin analizinde kullanılmaktadır.

6 GC-MS/MS SHIMADZU QP2010-Ultra Mevcut sistemimiz aynı zamanda ku tle/ku tle spektrometresi o zellig i taşımakta bu o zellig i ile çok du şu k limitlerde % 99.9 dog rulukla analiz sonuçları verilmektedir. Ayrıca GC-MS/MS sistemimizle beraber kurulmuş olan purge and trap u nitesi sıvı matrikslerde, Heat space u nitesi katı ve kan gibi matrikslerde hiçbir o n hazırlık işlemi olmadan numuneleri çalışmaya olanak tanımaktadır. Bu sistem ayrıca araştırıcılarımızın ve sanayicilerimizin getirecekleri numunelerde bilinmeyen madde analizleride yapabilmektedir. Şu an itibaren getirilen numunede farklı bileşik taranabilmektedir. GC-MS (Agilent 7890A GC/5975C MSD)

7 LC-MS/MS LC-MS/MS Likid Kromotografi-Kütle/ Kütle Spektroskopisi Agilent 6460 Triple Quad AB-SCIEX 3200QTRAP Sıvı faz geçen o rnekleri, o ncelikle yu ksek performanslı bir likid kromatografi ile ayırıp, daha sonra ku tle dedekto ru nde, ikinci bir parçalamayada tabi tutarak yu ksek hassasiyetlerde madde tayini yapan bir sistemdir. Çok geniş bir uygulama alanına sahip bu sistemimizde laboratuvarımızda gıda, tarım u ru nleri ve yemlerde du şu k limitlerdeki pestisitler, aflotoksinler, mikotoksinler analiz edilmektedir. Ayrıca araştırma ve geliştirme amaçlı olarak I nsan, bitki, hayvan hormonları, Bazı enzimler, Flavonoidler, Brassinosteroidler, Izosiyanitler çalışılabilmektedir. LC-MS/MS teknig inde; UPLC cihazı sayesinde fizikokimyasal o zelliklerine go re ayrılan o rnek moleku ller ku tle dedekto ru ile analiz edilmektedir. Ku tle spektrometreleri moleku lleri iyonizasyon işlemi ile uyararak yu klu iyonize moleku ller haline do nu ştu ru rler. Birinci kuadrupol filtrede m/z (ku tle/yu k) oranına go re ayrılan moleku ller collision gaz adı verilen yu ksek saflıkta o zel bir gaz ile parçalanmaya tabi tutulmaktadır. I kinci kuadrapol filtrede parçalanma sonucu oluşan iyonların (daughter veya product ion) u zerinden teşhis ve miktar tayini yapılmaktadır. Aynı m/z oranına sahip pek çok moleku lu n mevcut olmasına karşın aynı parçalanma iyonlarına sahip moleku l sayısı dog ada 1/10000 du r. Bu nedenle LC-MS/MS çok du şu k konsantrasyonlarda maddenin miktar tayininin yapılabilmesini mu mku n kılmaktadır.

8 ICP-MS / ICP-OES ICP-MS İNDÜKTİF OLARAK EŞLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ Agilent 7700 xx Analiz edilmek istenen o rnekteki elementler ICP de iyonlaştırıldıktan sonra ku tle spektroskopisine go nderilirler ve burada ku tle/yu k (m/z) oranlarına go re ayrılarak o lçu lu rler. ICP-MS teki plazma optik emisyon spektrometresinde kullanılan Argon (Ar) plazması ile aynıdır. Periyodik tablodaki birçok elementin birinci iyonlaşma enerjileri Argonun iyonlaşma enerjisinden (15.76 ev) ku çu k oldug u için elementler plazma içerisinde pozitif iyonlara do nu şu rler. ICP-MS direk olarak ço zeltide iz element derişimlerinin belirlenmesinde uygundur. Birçok element için go zlenebilme sınırı pg/l nin (ppt ve daha du şu k derişimler) altındadır. Çok sayıda elementi aynı anda analiz edebilme o zellig i sayesinde nitel analizlerde ve izotop oranlarının belirlenmesinde oldug u gibi, başta metalik elementler olmak u zere periyodik tablodaki elementlerin bu yu k çog unlug unun nicel ve yarı-nitel tayinlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. ICP-MS in çalışma aralıg ı dig er yo ntemlere oranla oldukça geniştir. Birçok element için pg-mg/l arasında kalibrasyon grafikleri çizilebilmektedir ve bu farklı derişime sahip birçok elementin aynı anda analizine olanak sag lamaktadır. Sistemimiz şu anda 30 farklı element için ng/kg, limitlerinde tam kantitatif analiz sonucu vermekte, toplamda 60 farklı element için ise semi-kantitatif sonuç verilebilmektedir. ICP-MS cihazı ile şu an için kan, idrar, tu m dokular, fauna, flora o rnekleri, maden, metal ve toprak o rneklerinde, ayrıca gıdalar, yemler, ambalaj u ru nlerinde metal analizleri yapılmaktadır.

9 ICP-MS / ICP-OES SPECTRO MS Geniş o lçu m aralıg ı ile (ppb-% arasında) numunelerdeki elementlerin miktar tayininin yapılmasında kullanılmaktadır. Çok sayıda o rneg in hızlı bir şekilde o lçu lebilmesine olanak tanıyan bu sistem ile; içme suları ve atık sular, bitki materyalleri ve tarım u ru nleri, gu bre, toprak ve gıda u ru nlerinin analizi yapılabilmektedir. ICP-MS Uygulama Alanları I çme suları, atık sular, çevre çalışmalarıyla ilgili dig er o rnekler, petrokimya, gıda, hidrojeoloji ve dig erleri SPECTRO-OES Blue ICP-OES

10 Gama & Alfa Spektrometresi Gama & Alfa Spektrometre Sistemi Gama Spektrometre Sistemi Bazı elementlerin dolayısı ile mineral ve kayaçların bir fiziksel o zellig i olan radyoaktivite, en yaygın tanımıyla bir elementin atom yapısının deg işimi şeklinde tanımlanabilir. Gama ve alfa spektroskopisi kullanılarak atmosferde, karasal ve sucul ekosistemlerde dog al ve yapay radyonu klid dag ılımları incelenmekte, dog al ve yapay radyonu klidlerin atmosferik birikimleri periyodik olarak izlenmekte, çevresel radyoaktif kirlilig in biyoindikato r ve biyomonito rlerle izlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Araştırma Laboratuvarımızda HPGe dedekto r teknolojisini temel alan gama spektrometresi kullanılarak, endu striyel u ru nlerde, çeşitli gıda ve yiyeceklerde, bazı sıvılarda (enerji içecekleri, su t, ayçiçeg i- zeytinyag ı, vb.) ve çevresel o rneklerde, endu striyel hammadde ve u ru nlerinde (toprak bazlı gu brelerde, ko mu r ve tozlarında, çimento, seramik, mermer, granit gibi yapı malzemelerinde) her tu rlu radyoaktivite analizleri yapılmaktadır Alfa Spektrometre Sistemi

11 TLD Sistemi TLD sistemi ile dog al ve yapay materyallerden kaynaklanan lu minesans, personel dozimetri, jeolojik ve arkeolojik o rneklerin tarihlendirilmesi yapılabilmektedir. AAS (FAAS-GAAS-HGAAS) (Agilent Dou 240FS/240Z_AA VG76/civa absorbsiyon hücresi VGA 76)

12 UHPLC ve HPLC UHPLC ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ Agilent LC 1260 İnfinity UV, DAD, RID, COBRA CELL Dedekto rleri Yu ksek performanslı sıvı kromatografisi sistemi mevcut dedekto rleri ile, Hormon, Şeker, Klorofil, Aflatoksin belirleme çalışmalarını yapabilmektedir. Bu sistem ile laboratuarımızda balda şeker tayini, Hidroksi metil furfurol (HMF) tayini, yem ve gıdalarda aflatoksin tayini yapılabilmektedir. Bunun yanında bir çok gıda maddesi o zellikle et, su t ve u ru nlerinde ve biyoloji ve kimya o rneklerinde amino asitler, proteinler, nu kleik asitler, hidrokarbonlar, karbonhidratlar, ilaçlar, terponoidler, antibiyotikler ve steroidler ile ilgili analizlerde kullanılan bir sistemdir. SHIMADZU Prominence Modular LC20A 2414 Refractive Index (RI) Dedekto r 2, 2996 Photodiode Array (PDA) Dedekto r, 475 Multi- Wavelength Fluorescence Dedekto r. HPLC Uygulama Alanları Kimya Endu strisi, Gıda Endu strisi, Polimer Endu strisi, I laç Endu strisi, Petrokimya Endu strisi, Yag Endu strisi, Parfu m Endu strisi, Çevre Laboratuvarları vb. HPLC yo ntemi bir sıvıda ço zu nmu ş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek u zerindeki sabit faz ile deg işik etkileşimlere girmesi, kolon içinde deg işik hızlarla hareket etmeleri sonucu, farklı zamanlarda bileşenlerin kolonu terk ederek birbirlerinden ayrılması temeline dayanır. Sanayinin birçok bilim dalının ve toplumun birinci derecede ilgilendig i maddelere geniş bir şekilde uygulanabilirlig idir.

13 IC IC İYON KROMATOGRAFİSİ Metrom IC 881 Compact Pro Elektriksek iletkenlik prensibiyle su veya sulu u ru nlerde anyon ve katyonları ng/kg du zeyinde tespit edebilen bir cihazdır. Gıda Sanayi, Boya Sanayi, Yem Sanayi, Alkollu ve Alko lsu z I çkiler, I çme Suları, Kullanma Suları, Atık Sular, Havuz Suları, Diyaliz Suları, Analizinde Kullanılmaktadır. Bu analizleri yapabilmek için kullanılan deg işik o lçu m metotları bulunmakla beraber en dog ru ve hassas sonuçlar I yon Kromatografi cihazı ile yapılabilmektedir. O lçu m hassasiyeti: 0,1 ~ 5120 µm Scm -1 skala aralıg ında olup akış hızı kontrol aralıg ı: 0,001 ~ 5 ml/dak arasındadır. F -, Cl -, NO2 -,Br -, NO3 -, PO4-3, SO4-2, NH4 +

14 IR Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi BRUKER VERTEX 70 FT IR ATR Akademik alanda ve endu stri laboratuvarlarında çok geniş uygulama alanına sahip olan Kızılo tesi Spektroskopisi bir moleku l veya bileşik yapısında bulunan bag lar hakkında tanımlayıcı bilgiler verir. Kızılo tesi (IR) Spektroskopisi temel olarak kızılo tesi ışıg ın incelenen madde tarafından sog urulmasına dayanır. FT-IR Uygulama Alanları: Kimya, eczacılık, biyoloji, gıda, jeoloji ve çevre, Polimer filmler, fiberler, su, proteinler, du şu k moleku l ku tleli hidrokarbonlar, tarım, gıda ve petrol u ru nleri gibi birçok maddenin analizinde kullanılır. FAR-FT-IR (Perkin Elmer)

15 UV-VIS ve Icelligence UV-VIS Ultraviyole-Visible Spektrofotometre SHIMADZU UV-VIS Spektrofotometre 2600 Ultraviyole ve go ru nu r ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopi bir ışın demetinin bir o rnekten geçtikten veya bir o rnek yu - zeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının o lçu lmesidir. Işıg ın şiddetinin azalması absorplamanın arttıg ını go sterir. O rneg in derişimi belirli bir dalga boyundaki absorpsiyonunu o lçerek bulunur. UV-Vis spektroskopi genellikle ço zeltideki moleku ller veya inorganik iyon ve komplekslerin o lçu mu nde kullanılır. Dalgaboyu aralıg ı: Bant aralıg ı: 0.5, 1, 2, 4 nm deg iştirilebilir. Işık Kaynag ı : Do teryum ve tungsten lambalar. Optik: Çift ışınımlı. UV-VIS. Uygulama Alanları Spektrum Alma Fotometrik O lçu m Kinetik O lçu m ROCHE Icelligence Sistem gerçek zamanlı hu cre analiz sistemi olarak bilinmektedir. Aynı anda 16 farklı o rnekte bulunan hu crelere ait, Hu cre proliferasyonu, Hu cre Go çu, Hu cre canlılıg ı, Apoptoz o lçu m- leri herhangi bir o n işleme gerek duyulmadan tek bu cre ku l- tu ru nden yapılmaktadır.

16 TOC Toplam Organik Karbon SHIMADZU TOC-L CPH/CPN SSM 5000 A TOC- 680 C de yakma katalitik oksidasyon metodu ile çalışmaktadır. 4 μg/l ile 30,000 mg/l arasında ultra geniş bir o lçu m aralıg ı sunan bu analizo rler ile, NDIR ile koordineli olarak 4 μg/l lik dedeksiyon limitlerine kadar inilebilmektedir. Bu yakma katalitik oksidasyon metodu ile elde edilebilen en yu ksek hassasiyet seviyesidir. I lave olarak, yakma katalitik oksidasyon metodu sayesinde yalnızca kolay dekompoze olabilen du şu k moleku l ag ırlıklı organik bileşiklerin deg il aynı zamanda ço zu nmeyen dekompoze olması zor ve makromoleku ler organik bileşiklerin de verimli bir şekilde okside olmasını mu mku n kılmaktadır. TOC Uygulama Alanları TOC, NPOC, IC, TC, POC o lçu mleri SSM katı numune u nitesi ile çamur analizleri TNM u nitesi ile toplam azot o lçu mleri Akarsu, go l, baraj ve dig er su kaynaklarında organik kirlilik izleme Toprak sedimentte kontaminasyon o lçu mleri BET YÜZEY ALANI ÖLÇÜMÜ Brunauer, Emmet ve Teller (BET) metoduyla 77K'deki sıvı azot ortamında, azot gazı adsorpsiyonu teknig ine dayalı olarak yu zey alanı ve go zeneklilik o lçu mu yapılmaktadır. BET cihazı ile seramik, adsorbent, aktif karbon, katalizo rler, boya ve kaplama u ru nleri, implantlar, jeolojik numuneler, elektronik ve kozmetik sekto rlerinden gelen o rnekler analiz edilebilmektedir. Analiz sonuçlarında tek ve çok noktalı BET yu zey alanı, toplam go zenek hacmi BJH go zenek boyutu dag ılımı deg erleri verilmektedir.

17 RESPİROMETRE APPLITEK Ra-COMBO Respirometre mikrobiyal populasyonların aktivitesinin belirlenmesinde çok iyi bir araçtır. Biyolojik arıtma sistemlerinde proses kontrolu nde/izlenmesinde kullanılan BOI parametresinin, arıtılabilirlig in ve arıtılmış son u ru n kalitesinin deg erlendirilmesi gibi pek çok uygulamada o nemi bu yu ktu r. Respirometre ile, 30 dk gibi kısa bir su rede BOI o lçu mu yapılabilmesinin yanında, aktif çamur inhibisyon testi ile aktif çamur bakterisi u zerindeki kimyasal toksisite deg er- Respirometre Uygulama Alanları Aktif çamur su recinde toksisite o lçu mu, BOI parametresi TEKSTÜR ANALİZ Texture Analyzer T.A. HD Plus Tekstu r analizleri gıda, kozmetik, eczacılık, yapışkan malzemeler ve dig er tu ketici u ru nlerinin hem germe, hem de basınç altında yapılan mekanik testleridir. TA. HD Plus Tekstu r Analiz Cihazları u ru n- lerin tekstu rel o zelliklerini kuvvet, zaman ve mesafe verilerini, saniyede 500 veri toplayarak tamamen entegre Exponent 32 yazılımında go ru ntu lenebilir şekilde hesaplar.

18 BECKMAN COULTER GeXP Genetic Analysis System DNA dizi analiz SNP analizi Gen ekspresyon analizi Fragman analizi Metilasyon analiz Tek bir jel, kapiller ve analiz programı ile DNA dizi analizi, SNP, STR, Gen Ekspresyon, MLPA ve AFLP analizlerine olanak sag layan çok yo nlu tam otomatik bir sistemdir. Aynı anda 2 adet 96 well plate ve toplamda 192 o rneg i yu klemek mu mku ndu r. Bir plate u zerinde farklı uygulamalar yapmak mu mku ndu r. ROCHE LİGHT CYCLER 480 II DNA dizi analiz SNP analizi GDO analizleri Gen Ekspresyonu, SNP analizi ile genotiplemeye olanak sag layan tam otomatik bir sistemdir. Aynı anda 96 o rneg i çalışmak mu mku ndu r. Aynı kuyuda birden fazla farklı floresan boya kullanarak multipleks uygulamalar yapmak mu mku ndu r. Gen Dizileme Cihazı (ABİ 3500) Mikroplate Okuyucu-Elisa ( Thermo Multiscan Go)

19 Genetik ve sitotoksite laboratuvarı sahip olduğu cihazlar ile günümüzde genetik alanında yapılabilecek, gen ekspresyonları, PCR uygulamaları, protein yapı aydınlatması, western blot, kemolümünesans görüntüleme analizleri, gerçek zamanlı hücre analizleri, apoptoz ve kanser çalışmaları, DNA dizi analizi gibi birçok uygulamayı bünyesinde yapabilmektedir. Gradiyent PCR (ABI veriti), Real Time PCR (ABİ 7500 Fast, Thermo Pico- Real) Kapilar Elektroforez (Qiagen qiaxcel), Western Blot (ABİ), Kemolüminesans Görüntüleme (Biorad) VILBER LOURMAT INFINITY 1100 Beyaz ışık ve UV ışıg ı altında nu kleik asit ve proteinlerin go ru ntu lenmesi, bakteri kolonilerinin sayılmasına imka n sag layan bilgisayarlı bir sistemdir. 2 megapiksellik bir CCD kamera aracılıg ı ile bilgisayara aktarılan go ru ntu ler Infinity-Capt software ve Bio 1D programları aracılıg ıyla analiz edilmektedir. Elde edilen go ru ntu nu n elektronik kopyasını çeşitli formatlarda veya printer aracılıg ıyla çıktısını alabilirsiniz. Uygulamalar Agaroz veya poliakrilamid jel elektroforezi sonrası nu kleik asitlerin go ru ntu lenmesi, miktar ve bu yu klu k tayini, optik dansitesi belirlenebilir. Katı besi yerlerinde bakteri kolonilerinin optik olarak sayılması ve bu yu klu klerine go re deg erlendirilmeleri mu mku ndu r.

20 Elektron Mikroskobu (SEM-TEM-EDX) Zeiss EVO LS 10 Elektron Mikroskobu (SEM-TEM-EDX), tamamen dijital olup bilgisayar kontrolu ile çalışmaktadır. Madde analizi ve yaşam bilimlerindeki kullanıcıların mikroskoplardaki ihtiyaçlarını karşılamak için evrimleştirilmiştir. EDX X-Ray analiz spektrometrelerine sahiptir. Kalitatif element tayini yapılabilmektedir. Yapılan analizler MİKROSKOPLAR Katı her turlu iletken ve yalıtkan numune altın kaplanmadan da incelenebilir. Ayrıca sıvı matriks, canlı ornekler hiçbir on işleme gerek duyulmadan incelenebilir. Metaller,tekstiller,fiberler,plastikler,polimerler,parçacıklar (kum, taş, mantar vb) incelenebilir. EDX unitesi yardımı ile kimyasal analiz yapılabilir. SE ve BSE dedektor ile 37x x arası buyutme kapasitesine sahiptir

21 MİKROSKOPLAR FEI Quanta FEG 250 Taramalı Elektron Mikroskobunda go ru ntu, yu ksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların numune u zerine odaklanması, bu elektron demetinin numune yu zeyinde taratılması sırasında elektron ve numune atomları arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıcılarda toplanması ve sinyal gu çlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tu pu nu n ekranına aktarılmasıyla elde edilir. I vmelenme potansiyeli; 200V' dan 30 KV' a kadar Bu yu tme 50x den x a kadar Dedekto rler; ETD, SED, LFD, GSED ve EDX. SEM Uygulama Alanları Topografi Morfoloji Şekil, boyut, vs. Analizleri Bileşim Kristalografik Bilgi Nano Magnetics AFM+ AFM incelenmesi, yu zeyin fiziksel o zellikleri ve topografisini yu ksek ço zu nu r- lu kte ve u ç boyutlu go ru ntu lenmesini sag lar. AFM cihazıyla yapılan çalışmalarda o n hazırlıg a gerek duyulmadan, dog - rudan yu zey go ru ntu leri elde edilebilir. AFM, u ç boyutlu bir yu zey go ru ntu su u zerinde incelemeye olanak sag lamakla birlikte, yu zey pu ru zlu lu g u parametrelerini rakamsal olarak da verebilir. Tarama Modları: Contact Mode (Temaslı yo ntem) Taping Mode (Vurma yo ntemi) STM Mode (Taramalı Tu nelleme Mikroskobu) MFM Mode (Manyetik Kuvvet Mikroskobu) AFM Uygulama Alanları I nce veya kalın film kaplamaları, seramikler, kompozitler, camlar, yapay ve biyolojik zarlar, metaller, polimerler ve yarı iletkenlerdir.

22 MİKROSKOPLAR 3D FLORESAN IŞIK MİKROSKOBU Leica DM 6000 B Leica F205 FA Merkezimizde optik go ru ntu leme anlamında oldukça gu çlu iki sistem bulunmaktadır. DM6000 b modeli belirtilen markanın en u st versiyonudur. Led floresan o zellig i bulunmaktadır. Ayrıca plan apo cromat o zellikli objektifleri ile go ru ntu ler dog aya en yakın formda alınabilmektedir. Faz kontras, led ışık sistemi go ru ntu lerdeki go lge sorunsalını ortadan kaldırmaktadır. Stereo mikroskop ise incelenen o rnekleri çok yu ksek bu yu tme oranlarında, netlik kaybı olmadan çalışabilmektedir. Aynı zamanda geniş tablası ve o zel aydınlatma sistemleri ile yu ksek kalitede go ru ntu alma imkanı sag lamaktadır. Her iki optik go ru ntu leme sistemi tamamen motorize planlanmıştır. Go ru ntu algılama teknolojisi ile çalışan sistemler go ru ntu u zerinde kendisi hareket edebilmekte ve her mikronda Z ekseninde çektig i yu zlerce fotog rafı netlik bilgisine go re birleştirmekte ve 3 boyutlu go ru ntu elde etmektedir. I çerdig i kapsamlı analiz programı aracılıg ıyla alan o lçu mu (simetrik veya asimetrik ),çizgisel o lçu m, (dog rusal veya dog rusal olmayan), vekto rel o lçu m, sayım, do rtgensel o lçu m,yu zeysel o lçu m,açısal o l- çu m işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca mevcut sistem standart o lçu mlerin yanı sıra paralel uzaklık, daire yarıçapı, poligonal alan o lçu mu gibi ileri çalışmalara da olanak vermektedir.

23 MİKROSKOPLAR LEICA DM 2500 Floresan Ataçmanlı Işık Mikroskobu (+Cytovision Capture Station) Işık mikroskobunun sahip oldug u o zelliklere ek olarak normal ışık mikroskobu teknikleri ile go ru ntu lenemeyen objelerin, floresan o zellig i olan boya maddeleri kullanılarak (DAPI, FITC, Rhodamine, Texas red v.b.) incelenmesine olanak sag lar. Floresan boyamanın yapıldıg ı preparat u zerine uygun dalga boyunda ışık go nderilerek floresan maddenin uyarılması ve yansıyan ışıg ın analiz edilmesi prensibi ile çalışır. Kamera aracılıg ı ile bilgisayara aktarılan go ru ntu ler Cytovision Capture Station programı aracılıg ıyla analiz edilerek floresan veya ışık mikroskobu ile incelenen o rneklerde karyotip analizi yapmak mu mku n- du r.

24 Akış Sitometrisi AKIŞ SİTOMETRESİ ABI Attune Acoustic Çeşitli hu crelerin bir su spansiyon halinde bir akış kanalıboyunca tek tek geçmesi ve bu sırada hu cre bu yu klu g u ve granu laritesine go re sınıflandırılması esasına dayanan bir cihazdır.n1 milyon hu cre bir dakikadan daha kısa bir su rede deg erlendirilebilir ve çok parametreli bir deg erlendirme yapılabilir. I mmu n fenotipleme, DNA analizi, Hu cre proliferasyonu, Hu cre o lu mu, RNA ve protein içerik analizi, Membran permeabilite ve potansiyellerinin deg erlendirilmesi, Drug uptake o lçu mu, Mikroorganizma tayini, Hu cre içi kalsiyum iyon teknikleri, PH o lçu mleri, Glutatyon o lçu mleri, Viru s ve viral u ru n tayinleri,transplantasyon çalışmaları yapılabilmektedir.

25 MİKROSKOPLAR MATERYAL TEST CİHAZI Tinius Olsen H10KS Kumaş, iplik, elyaf, deri, kauçuk malzemelerin gerilme dayanımı, uzama gibi fiziksel o zelliklerinin belirlenmesi, çekme uzama eg rilerinin elde edilmesini sag layan bilgisayar yo netimli tasarlanmış bir test ve analiz sistemidir. Uygulamalar Çekme, koparma, yırtma, esnetme PROTEİN TAYİN CİHAZI Alkali Ekleme, (NaOH ekleme) ve Su Ekleme Yüksek performanslı Buhar jenaratörü Buhar regülasyonu(%30-%100) 10 metot hafızası Koruyucu kapak Tüp sensörü Servis kapısı sensörü Damlama tepsisi Soğutma suyu sensörü Distilasyon zamanı kontrolü GERHARDT Vapodest VAP 20s Uygulamalar Bitki, gübre, küspe gibi zirai ürünlerde azot tayini, Un, helva, peynir gibi gıda ürünlerinde azot ve protein tayini, Atık sularda amonyum azotu tayini. Lyofilizatör Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Laboratuvar bu nyesinde organik kimya, biyokimya, tıp ve biyoloji alanlarında yapılacak çalışmalarda kullanılmak u zere rpm g gu cu nde ultrasantrifu j bulunmaktadır. Birçok alanda elde edilen ürünlerin liyofilize işlemleri için yüksek vakumlu, soğutmalı liyofilizatör aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca gıda analiz laboratuvarımızda Diferansiyel Taramalı Kalorimetre, Tekstür analiz sistemi, ayrıca refraktometre, su tayin cihazı ve Kolorimetre cihazları aktif durumdadır.

26 Dispersif Raman Spektroskopisi Thermo DXR RAMAN *Çoklu uyarım lazerler: 780 nm, 532 nm *Spektral ço zu nu rlu k 5.0 cm -1 *FWHM-1 Lazer çıkış gu cu 532 nm lazer için max. 10 mw *Hassasiyet (S--N oranı) *532 nm lazer için 1000:1 *780 nm lazer için 150:1 *Dalga sayısı dog ruluk ±2,0 cm nm lazer içn 14 mw: *x, y uzaysal ço zu nu rlu g u : 1 μm ve derinlik ço zu nu rlu g u 2 µm Raman spektroskopisi, bir numunenin GB veya yakın-ir monokromatik ışından oluşan gu çlu bir lazer kaynag ıyla ışınlanmasıyla saçılan ışının belirli bir açıdan o lçu mu ne dayanır. Moleku l ve kristal o rgu lerdeki bag lı atomların elektron bulutlarının, gelen ışıkla etkileşerek titreşmesi sonucunda meydana gelen Raman saçılma su recine dayanmaktadır. Raman spektrumundan organik ve inorganik maddelerin bag ları hakkında kalitatif ve kantitatif bilgilerin yanı sıra madde veya malzeme yapısını meydana getiren ilgili fonksiyonel gruplar hakkında da bilgi edinilebilmektedir. Son teknoloji olan DXR Raman cihazı, katı, sıvı veya toz şeklindeki organik, inorganik maddelerin ve malzemelerin makroskopik ve mikroskobik karakterizasyonuna imkan vermektedir. Numunelerin mikrometre ço zu nu rlu kte titreşimsel spektroskopisini belirlemektedir. Numune hazırlamayı gerektirmez, çok az bir numune o lçu m için yeterlidir. Yo ntem, numuneye zarar vermez. Moleku l ve kristal o rgu lerin yapılarının, karakterizasyonunun (basınç, sıcaklık, konsantrasyon, vb.), dış parametrelerin o rnek u zerindeki etkisinin belirlenmesinde, malzeme, kimya, dog a bilimleri, jeoloji, deg erli maden bilimi, adli tıp, arkeoloji ve sanat alanlarında etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Aynı zamanda kalite deg erlendirmesi ve su reç takibi için (o rneg in kag ıt endu strisi, polimer ve plastik sekto ru nde, kimya ve ilaç sekto rlerinde vb.) giderek kullanımı artmaktadır. AFM-RAMAN Film haline getirilmiş numunelerin yu zey morfolojisi belirlenmektedir. Ayrıca sisteme bag lı Raman spektroskopisi ile bo lgesel analiz yapma imka nı da mevcuttur.

27 X-RD X-Işını Kırınım (X-RD) yo ntemi, her bir kristalin fazın kendine o zgu atomik dizilimlerine bag lı olarak X-ışınları karakteristik bir du zen içerisinde kırması esasına dayanır. Her bir kristalin faz için bu kırınım profilleri bir nevi parmak izi gibi o kristali tanımlar. X-Işını Kırınım analiz metodu, analiz sırasında numuneyi tahrip etmez ve çok az miktardaki numunelerin dahi (sıvı, toz, kristal ve ince film halindeki) analizlerinin yapılmasını sag lar. X-Işını Kırınım cihazıyla kayaçların, kristalin malzemelerin, ince filmlerin ve polimerlerin nitel ve nicel incelemeleri yapılabilir. Cihaz hem toz hem de film halindeki o rneklerin, du şu k sıcaklık, oda sıcaklıg ı ve 450 C de o lçu m alabilmektedir. 1H-NMR ve 13 C-NMR Hem sıvı hem de katı NMR sistemi mevcut olup genelde organik bileşiklerin yapı aydınlatmasında kullanılmaktadır.

28 Bomba Kalorimetre Başta ko mu r olmak u zere genelde katı maddelerin kalori deg erini o lçmede kullanılan bir teknik cihazdır. Karbon Kükürt Analiz Cihazı Karbon-Ku ku rt cihazı ile ko - mu r, kok, kauçuk, gu bre, gıda, hammadde ve toprak gibi deg işik organik numuneler ile yaklaşık 90 saniye gibi çok kısa bir su rede eş zamanlı karbon ve ku ku rt analizleri yapılabilmektedir. Yakıt analizleri, yog unluk, ku ku rt miktarı, viskozite, parlama noktası, kalori deg eri, su ve tortu, ku l, ko mu r ve dig er katı o rneklerde nem miktarı.

29 Elemental Analiz Cihazı (CHNS) Leco TrueSpec Micro Yakıt Analiz Laboratuvarı şu an için bo lgemizde ko mu r ve fuel oil analizlerini yapan tek birimdir. Kullanılan cihazlar uluslararası standartlarda analiz için gerekli tu m koşulları sag lamaktadır. Laboratuvarda şu an için; Ko mu r Analizleri Fuel-Oil Analizleri Akaryakıt Analizleri Gıdalarda ve yemlerde protein analizleri Gıdaların Kalori Deg erleri Toprak, yaprak ve gu brelerde azot miktarı ile ilgili analizler yapılmaktadır.

30 Dikey İşleme Merkezi (CNC) DELTA SEIKI TYM-1050 Dikey İşleme Merkezi (CNC) Bilgisayarlı Numerik Kontrol de (Computer Numerical Control) temel duşunce takım tezgahlarının sayı, harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantıga gore kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesi ve tezgah kontrol unitesinin (MCU) parça programını edebilen sistemdir. CNC Takım tezgahları, metal, plastik ve ahşap gibi malzemeleri işleyerek bunlara belirli bir şekil veren uretim araçlarıdır. Yapılan işler Freze, Borwerk gibi tezgahların ozelliklerini barındıran dikey işleme merkezi ile bilgisayar kontrollu, kaliteli ve hızlı uretimi High Speed ozelligi ile dev/dk hızlarında surekli çalışma ve 0.01 mm. hassasiyetinde parça imalatı. Çelik, aluminyum, ahşap, plastik gibi çeşitli malzemelerin hızlı ve hassas talaşlı işlemleri Bilimsel araştırmalar için yardımcı ekipmanlar ve prototip uretimleri Iş ebatları (xyz): mm, Iş devir sayısı: dev/dak, Takım sayısı:24 adet

31 ÜNİVERSAL ÇEKME VE YORULMA TEST Cİ- Üniversal Çekme Test Cihazı (ALŞA 600 kn) Yorulma Test Cihazı (ALŞA 100 kn) Merkezimizde yer alan Üniversal Çekme Test Cihazı 600 kn kapasiteli bir cihaz olup, bilgisayar kontrollüdür. Makina, inşaat, tarım aletleri vb. sektörlere yönelik olarak kullanılan malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde çekme deneyinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Cihazın hassas ölçüm kabiliyeti sayesinde bölge sanayine hizmet verilmektedir. Yorulma test cihazı, 100 kn yükleme ve 50 Hz tekrarlı yük uygulayabilme yeteneğine sahiptir. Cihaz tamamen bilgisayar kontrollüdür. Malzemelerin tekrarlı yükler altındaki davranışını bilmek özellikle ulaştırma, makina, tekstil, tarım aletleri sanayi için oldukça önemlidir.

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Tanıtım Broşürü Aralık 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kurulduğu 2007 yılından itibaren

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 1 Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 2 İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji, Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

Su Analizleri. Su Kalite Güvencesi

Su Analizleri. Su Kalite Güvencesi Su Analizleri Su Kalite Güvencesi 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak komple bir NIR analizleri

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ Nil Sırımoğlu, Aysun Talay, Ali Öziş, Dr. Rahim İşler Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 1. PETKİM KALİTE KONTROL VE TEKNİK SERVİS

Detaylı

GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC) DEDEKTÖRLERİ

GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC) DEDEKTÖRLERİ 1 KROMATOGRAFİ DEDEKTÖRLERİ Işın Dedektörleri, İyon Dedektörleri Kromatografi, kompleks karışımlardaki çeşitli maddeleri birbirinden ayırmaya ve tanımlamaya olanak veren ve bilim adamlarının çalışmalarını

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA 2015 Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuştur ve kısa sürede eğitimöğretim ve araştırma geliştirme altyapısı açısından çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bölgemizdeki kişi

Detaylı

TEST ve ANALİZ CİHAZLARI GENEL LİSTESİ

TEST ve ANALİZ CİHAZLARI GENEL LİSTESİ www.nisan-elektronik.com www.dkktoa.com.co TEST ve ANALİZ CİHAZLARI GENEL LİSTESİ ENVIRONMENTAL/PROCESS ANALYZERS PROCESS ANALYZERS UYGULAMA ŞEKLİ : PROSES-Dış Ortam ph/orp Analizörleri için Veri Aktarıcı

Detaylı

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZLERDE KULLANILAN CİHAZLAR Laboratuvarımız, Kömür Analiz Laboratuvarı, AR-GE Laboratuvarı ve Numune Hazırlama olmak üzere

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

SKF kestirimci bakım ekipman, teknoloji ve eğitimleri. Durum izlemeye dayalı etkin bakım teknolojileri

SKF kestirimci bakım ekipman, teknoloji ve eğitimleri. Durum izlemeye dayalı etkin bakım teknolojileri SKF kestirimci bakım ekipman, teknoloji ve eğitimleri Durum izlemeye dayalı etkin bakım teknolojileri İçindekiler Taşınabilir vibrasyon ölçüm cihazları Taşınabilir veri toplayıcılar ve analizörler Arıza

Detaylı

ÖNSÖZ Son iki yüzyıl içinde hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve yoğun zirai etkinlikler tabii çevreyi menfi etkileyen ve kirleten sebepleri oluşturmuştur. Endüstri devrimi ve hızlı şehirleşmenin ilk dönemlerinde,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ Ayten ÇOBAN KİMYA ANABİLİM DALI ADIYAMAN 2011 Her hakkı saklıdır

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı