Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı"

Transkript

1 Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ Yönetim ve Organizasyon Genel Muhasebe I Genel Muhasebe II ĠĢletme Matematiği I ĠĢletme Matematiği II Ġktisada GiriĢ Mikro Ġktisat Bilgi Teknolojileri Örgütsel DavranıĢ Sosyoloji Hukukun Temel Kavramları Türk Dili I Türk Dili II Akademik Ġngilizce I * Akademik Ġngilizce II * Yabancı Dil (Ġng.) I ** Yabancı Dil (Ġng.) II ** Toplam Toplam İkinci Sınıf III. Yarıyıl IV. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS Ġstatistik I Ġstatistik II Pazarlama Ġlkeleri Pazarlama Yönetimi Makro Ġktisat Ġnsan Kaynakları Yönetimi Borçlar Hukuku Mali Tablolar Analizi Örgüt Teorisi Ticaret Hukuku Atatürk Ġlke ve Ġnk. Tarihi I Atatürk Ġlke ve Ġnk. Tarihi II Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Toplam Toplam İkinci Sınıf Seçmeli Dersleri DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS Envanter ve Bilanço Para Banka Sosyal Politika ġirketler Muhasebesi ÇalıĢma Ekonomisi Kamu Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Yönetim BiliĢim Sistemleri Total Quality Management Management Information Systems Liderlik Kuramları ÇağdaĢ Yönetim Kuramları Leadership Theory Modern Management Theory * Hazırlık sınıfında baģarılı olan öğrenciler bu dersi alacaklardır. ** Hazırlık sınıfında baģarılı olamayan öğrenciler bu dersi alacaklardır. + Hazırlık sınıfında baģarılı olamayan öğrenciler bu dersi seçebilirler. + + Hazırlık sınıfında baģarılı olan öğrenciler bu dersi seçebilirler.

2 Üçüncü Sınıf V. Yarıyıl VI. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS Finansal Yönetim I Finansal Yönetim II Üretim / ĠĢlemler Yönetimi I Üretim / ĠĢlemler Yönetimi II Maliyet Muhasebesi I Maliyet Muhasebesi II Bilim felsefesi ve Bilimsel Vergi Hukuku AraĢtırma Yöntemleri Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Toplam Toplam Üçüncü Sınıf Seçmeli Dersleri DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢ Hukuku Pazarlama AraĢtırmaları Kamu Maliyesi Maliye Politikası Finansal Kurumlar ve Piyasalar Finansal Raporlama ve Standartlar Sosyal Güvenlik Üretim Planlama ve Kontrol Tüketici davranıģı Uluslararası ĠliĢkiler Bilgisayarlı Muhasebe SatıĢ Yönetimi Uygulamaları Hizmet Pazarlaması Örgüt Kültürü Üretimde Yeni Yöntemler Organization Culture Örgütsel Öğrenme Yönetim Psikolojisi Organizational Learning Psychology of the Management Kalite Güvence Sistemleri Quality Assurance Systems Dördüncü Sınıf VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS GiriĢimcilik I GiriĢimcilik II Stratejik Yönetim Muhasebe Denetimi Yöneylem AraĢtırması I Yöneylem AraĢtırması II Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Toplam Toplam Dördüncü Sınıf Seçmeli Dersleri DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS Marka Yönetimi Uluslararası Pazarlama Yönetim Muhasebesi Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Performans Yönetimi ve Ücret Sistemleri Çok Uluslu ĠĢletmeler Anayasa Hukuku Türk Vergi Sistemi Türkiye Ekonomisi Avrupa Birliği ve Türkiye Uluslararası Finans Supply Chain Management Yatırım Planlama ve Proje Değerlendirme Tedarik Zinciri Yönetimi Ekonometri Ġdare Hukuku Ġstatistiksel Kalite Kontrolü Uluslararası Ġktisat Statistical Quality Control KüreselleĢme Turizm ĠĢletmeciliği + Globalization Tourism Management + + Uluslararası Ticaret International Trade Küçük ĠĢletme Yöneticiliği Small Sized Business Management

3 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl İşletme Bilimlerine Giriş Temel kavramlar, konunun önemi ve incelenme biçimi; ĠĢletmecilik faaliyetlerinin tarihsel geliģimi; Bir sistem olarak iģletme; ĠĢletmelerin amaçları; ĠĢletme ve çevresiyle iliģkileri, iģletme biliminin diğer bilim alanları ile iliģkileri; ĠĢletmelerin sınıflandırılması; ĠĢletmelerin hukuki Ģekilleri; ĠĢletmelerin kuruluģ çalıģmaları (fizibilite raporu, kuruluģ yerinin seçimi, konumluk yeri, organize sanayi bölgeleri); ĠĢletmelerin büyüklüğü, büyüme Ģekilleri, iģletme kapasitesi; ĠĢletmenin iģlevleri (yönetim ve organizasyon, üretim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları, halkla iliģkiler, araģtırma geliģtirme). Genel Muhasebe I Muhasebe süreci; ĠĢletme faaliyetleri ile muhasebenin iliģkisi; Muhasebe kavramı; Temel mali tablolar; Hesap kavramı; Hesap planı ve hesap çerçevesi; Muhasebede kayıt araçları; Muhasebe süreci; Muhasebe süreci ile ilgili uygulama; Muhasebe kayıtlarında uyulması gereken kurallar; Ticaret iģletmelerinde mal ile ilgili iģlemlerin kayıtlanması; Stoklar hesabı; Mal alım-satım iģlemlerinin kayıtlanmasında kullanılan yöntemler; Mal alımsatımlarında katma değer vergisi. İşletme Matematiği I Cebirin temel kuralları; denklemler; eģitsizlikler; Fonksiyonlar ve grafikler, Doğrular ve denklem sistemleri; Üssel ve logaritmik fonksiyonlar; Matrisler ve determinantlar. İktisada Giriş Ekonomik kavramlar; tercihler, fırsat maliyeti ilkesi, kıt kaynak kavramı, mal, hizmet ve fayda, ekonomi biliminde yöntem, ekonominin dalları; Talep, bireysel talep ve grup talebi, piyasa talebi ve talep eğrisi, talebi etkileyen faktörler; Arz, firma arzı, endüstri arzı ve endüstri arz eğrisi, arzı etkileyen faktörler ve arz eğrisinden kaymalar. Piyasa kavramı talep çizelgesi, arz çizelgesi, denge fiyatının oluģumu açısından piyasada fiyatın oluģumu ve piyasa mekanizması. Talep ve arz esneklikleri; esneklik kavramı; talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, arzın fiyat esnekliği, arzın çapraz esnekliği. Fayda kavramı, marjinal fayda ve kayıtsızlık teorisi; Üretim ekonomisi. Bilgi Teknolojileri Bilgisayarlar ve Tarihi Evrimi Hakkında Genel Bilgiler, Bilgisayarların ĠĢletmecilikte Kullanımı Hakkında Temel Bilgiler, Bilgisayarların Donanımı Hakkında Genel Bilgiler (MIB, Ġç Bellek, DıĢ Bellek, Ekran, Klavye, CD), Bilgisayarların ÇalıĢma Düzenleri, DOS, WĠNDOWS ĠĢletim Sistemlerinin Tanıtımı, Bir Yazım Programının Tanıtımı (WORD), Ekran Görünümünün Düzenlenmesi ve Ekran Ayarları, Düzeltme, Sayfa Düzeni, Marjlar, Yazı Karakteri ve Font Büyüklüğü Kavramları, ġablon, BaĢlık, Dipnot Kavramları ġekil, Tablo, Resim Ekleme, Tablo Hazırlama, ÇeĢitli Programlar Arasında Yazı, Resim, Grafik ve Tablo Transferleri, Yazıcı Ayarları ve Yazıcıda Yazdırma. Sosyoloji Dersin amacı öğrencileri insan davranıģı ve toplumsal iliģkilerin temel dinamiklerini anlama ve yorumlamaya hazırlamaktadır. Derste Sosyoloji disiplinine Ģekil veren temel teorik akımlar, anahtar kavramlar ve araģtırma yöntemleri yanısıra, öğrencilerin iģletme bölümü birinci yıl öğrencileri olduğu gözönüne alınarak, gelecekteki iģ deneyimlerinde kullanabilecekleri toplumsal beceri ve algı düzeyini yükseltecek pratik konulara da ağırlık verilmektedir. Tarihsel, ampirik ve analitik yaklaģımlarla sosyolojinin tanımı, konusunun belirlenmesi, sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri; sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi; kiģilerarası iliģkiler, toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar; sosyal sistem; sosyal yapı; sosyal rol; sosyal statü; sosyal organizasyon; sosyal kurum; sosyal tabakalaģma; sosyal değiģme; sosyal çözülme; sosyal bütünleģme; kültür, değer, norm, sosyalizasyon ve kiģilik. Türk Dili I Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, genel özellikleri, yayılma sahası, fonetik özellikleri, Türkçenin doğru ve seviyeli kullanılmasının yolları, yazarken ve konuģurken dikkat edilecek temel ilkeler, yazı türlerinden örneklerle kültür arttırıcı, aydın olmaya yöneltici denemeler, imla, noktalama ve telaffuz düzeltmeleri. Cümle ve fikir sağlamlığı yönünde çalıģmalar, dilekçe ve yazıģmalar.

4 Akademik İngilizce I Bu derste, öğrencilerin yabancı dilde, düģüncelerini oluģturabilmeleri ve inceleme becerilerini geliģtirmeleri için kritik okuma ve yazma teknikleri kullanılır. Dersi baģarıyla tamamlayan öğrenciler, etken bir Ģekilde akademik okuma ve yazma becerilerini kazanmıģ olacaklardır. Yabancı Dil (İngilizce) I BaĢlangıç düzeyindeki konuların öğretilmesi ve elementary düzeydeki öğrencilerin pre-intermediate seviyesine geçiģ yapmasını sağlamak. II. Yarıyıl Yönetim ve Organizasyon Yönetim Tanımı; Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri; ĠĢletmeler Ġçin Önemi; Benzer Kavramlarla KarĢılaĢtırma; Yönetim Biliminin GeliĢimi; Modern Yönetim Akımları; Yönetim DüĢüncesi ve Örgüt Kuramı; KarĢılaĢtırma ve Değerlendirme; Yönetim Sistemi; Yönetimde Karar Alma; Yetki ve Güç Kavramları; Özellikleri; Yetki Göçerimi; Organizasyon Kavramı: Özellikleri, Ġlkeleri, Organizasyon süreci ve planlama süreci ile karģılaģtırma, Bölümlendirme, Kadrolama; Özellikleri, Kadrolama süreci; Yöneltme: Özellikleri, Yöneltme süreci; Organizasyon Yapıları; Klasik YaklaĢımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki DeğiĢim; KarĢılaĢtırma; Koordinasyon; Denetim: Özellikleri, Denetim süreci. Genel Muhasebe II Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi; Dönen varlık hesaplarının iģleyiģi; Duran varlık hesaplarının iģleyiģi; Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi; Yabancı kaynak hesaplarının iģleyiģi; Öz kaynak hesaplarının iģleyiģi; Sonuç hesapları ile ilgili iģlemler ve mali tabloların hazırlanması; Gider hesaplarının iģleyiģi; Gelir hesaplarının iģleyiģi; Gelir tablosu; Bilanço İşletme Matematiği II Cebir Bilgilerinin Yinelenmesi, Denklemler, Denklerim ve EĢitsizliklerin Uygulanması, Fonksiyon ve Grafikler, Doğrular ve Denklem Sistemleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Diferansiyel Hesaplar, Diferansiyel Hesap Uygulamaları (Optimizasyon) Mikro İktisat Bu dersin amacı ekonomi disiplinini tanıtmak ve temel fonksiyonlarının nasıl iģlediğini anlatmaktır. Bu dersin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler piyasa ekonomilerinin karģı karģıya olduğu önemli mikro iktisadi sorunları tanımlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olacaklar, problemlerin çözümünde ve analizinde iktisat bilimini kullanabileceklerdir. Dersin Ġçeriği Ġktisadın tanımı ve kapsamı temel iktisadi kavramlar ve iktisat biliminde yöntem, arz ve talep kuramları, tüketici davranıģı ve firma kuramları, fiyat teorisi, tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarında denge, faktör piyasaları, dıģsallıklar, kamusal mallar, gelir Dağılımı ve yoksulluk Örgütsel Davranış Örgütsel davranıģ konusunda genel bir değerleme; Tarihsel ve küresel bağlamda örgütsel davranıģ; Örgütlerde bireyler, algı, tutum, kiģilik ve bireysel davranıģ, iģ doyumu, temel motivasyon kavramları ve uygulamaları, bireysel karar oluģturma; Örgütlerde gruplar, grup davranıģı, takımlar, iletiģim, liderlik, güç ve politika, çatıģma ve müzakere, stres; örgütsel sistem, örgüt yapısı, teknoloji ve iģ tasarımı, sosyo teknik sistem, performans değerleme ve ödül sistemi, örgütsel kültür, örgütsel değiģme ve geliģtirme. Hukukun Temel Kavramları Toplum için hukukun zorunluluğu, sosyal düzen kuralları, Hukukun temel kavramları, hukuk siyaseti, farklı hukuk sistemleri, hukuk türleri (pozitif hukuk, genel hukuk, Mevzu hukuk, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, kamu hukuku ve özel hukuk ideal hukuk), hukukun kaynakları, yasalaģtırma yöntemleri, kaynakların değerlendirilmesi, hak ve hakların türleri, hakkın kötüye kullanılması, hakların korunması ve alınması, hukukta zaman, hukuki gücün sonuçları, gerçek ve tüzel kiģilik, hukuki kiģiliği yitirme. Türk Dili II Türk dilinin morfolojik ve sentak özellikleri. Cümlede anlama ve fikre doğru yükselirken düģünce ve üslubu kuvvetlendiren yazılı-sözlü çalıģmalar. Bir aydın olarak sosyal ve ekonomik hayatta ana dili baģarıyla kullanmanın önemi. Yazarken ve konuģurken temel kurallar tartıģma ve dinlenme üslubu, bakıģ tarzı, eleģtiri, toplu yerlerde konuģma çalıģmaları. Roman, hikâye ve fikir esaslarının incelenme, değerlendirilme tarzları, yazıģmalar, cevaplar.

5 Akademik İngilizce II Bu ders Akademik Ġngilizce I dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin yabancı dilde, düģüncelerini oluģturabilmeleri ve inceleme becerilerini geliģtirmeleri için kritik okuma ve yazma teknikleri kullanılır. Dersi baģarıyla tamamlayan öğrenciler, etken bir Ģekilde akademik okuma ve yazma becerilerini kazanmıģ olacaklardır. Yabancı Dil (İng.) II Ġngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karģılaģtırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okumayazma-konuģma-dinleme) geliģtirmeyi ve öğrencilerin pre-intermediate seviyesinden intermediate seviyeye geçiģ yapmak hedeflenmektedir. İkinci Sınıf III. Yarıyıl İstatistik I Ġstatistiğe giriģ; istatistik araģtırmalarda aģamalar; Frekans dağılımları; Ortalama ve dağılma ölçüleri; Temel olasılık teorisi; DüzeltilmiĢ olasılık ve Bayes teoremi; Olasılık dağılımları; Örnekleme ve örnekleme dağılımları; Tahmin teorisi. Pazarlama İlkeleri Pazarlama kavramı, pazarlamanın kapsamı; Pazarlama anlayıģının geliģimi ve modern pazarlama yönetimi; Pazarlama çevresi; Stratejik planlama ve değiģen dünyada pazarlamanın rolü; Pazarlamanın fonksiyonları; pazar ve pazarlama türleri;tüketici pazarları ve tüketici davranıģları; Pazar bölümlendirmesi ve ilkeleri; Pazar hedeflemesi ve konumlandırması; Pazarlama karması elemanları (ürün, fiyatlama, tutundurma, dağıtım); pazarlama ve toplum; sosyal sorumluluk ve pazarlama etiği. Makro İktisat Milli Gelir ve Ölçülmesi, Tasarruf, Ġstihlak ve Yatırım Fonksiyonları, istihdam ve bölüģüm teoremi kavramı, iģsizlik türleri, tüketim ve yatırım kavramları, çarpan analizi, Gelir TeĢekkülü, Yatırım Çoğaltanı ve Maliye Politikası, Konjonktür Dalgalanmaları, Fiyatlar ve Para, Bankacılık sistemi ve Mevduat Yaratılması, Merkez Bankası ve Para Politikası, Para Analizi ve Gelir Analizinin Sentezi, Maliye Politikası ve Enflasyonsuz tam Ġstihdam, Uluslar arası Ödemeler Bilançosu, Uluslararası Ticaret ve Mukayeseli Üstünlük Teorisi, ödemeler dengesi, dıģ ticaret hadleri ve döviz piyasası, devalüasyon ve sorunları, Gümrük Tarifeleri, Cari Uluslararası Ġktisadi Problemler, Ġktisadi Büyüme Teorisi, Az GeliĢmiĢ Ülkelerin Problemleri, Fiyat Ġstikrarı ve Ġktisadı Büyüme Problemleri, Çevre Sorunları, Ġktisadi Sistemler. Borçlar Hukuku Yasal iliģkiler; kontrat türleri ve kontratların hazırlanması; kontrata dayalı iliģkiler;ticari iģlerde alacak ve borç iliģkileri,, Borçlar Hukukunda Ġcap; Kabul Akdin Mevzuu, Hata, Hile, Ġkrah, Gabin, Muvazaa, Haksız Ġktisap Halleri, Borçların Ġfası, ZamanaĢımı Müddetleri, Borç Ödenmemesinin Neticeleri, Borçların Üçüncü ġahıs Hakkındaki Tesirleri, Borçların Sona Ermesi, Borçların Nevileri, Akdin Muhtelif Nevileri; Kıymetli evrak hukuku kapsamında kıymetli evrak kavramı, değerlendirilmesi, devri, türleri, ziyan ve itali, kambiyo senetleri, poliçenin hukuk mahiyeti ve Ģekil Ģartları, keģidecinin sorumluluğu, devir, kabul ve ödeme, müracaat haklarının kullanılması aval ve araya girme, Bono (Bononun Geçerliliği); Çek (Çekin geçerliliği, Ģartları, devir, aval, teyit, ödeme, cayma, karģılıksız çek); Emtia senetleri, taģıma sözleģmesi ve taģıma senedi. Örgüt Teorisi Örgüt ve yönetim düģüncesi ile ilgili genel değerleme; örgüt ve yönetim düģüncesindeki geliģmeler; Klasik örgüt ve yönetim düģüncesi (Bilimsel yönetim, Yönetim süreci ve Bürokrasi modeli); Neo-klasik örgüt ve yönetim düģüncesi (Ġnsan iliģkileri yaklaģımı, davranıģsal yaklaģım, Yönetim bilimi); Modern örgüt ve yönetim düģüncesi (Sistem yaklaģımı ve durumsallık yaklaģımı); Türevsel örgüt ve yönetim yaklaģımları; Post modern örgüt ve yönetim düģüncesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dünyadaki inkılâp hareketleri, Türk inkılâbı ve Atatürk'ün inkılâpçılık görüģü. Osmanlı Devletinin duraklamagerileme ve çöküģü. Birinci dünya savaģı neticeleri ( Çanakkale SavaĢları). Atatürk'ün Anadolu'ya geçiģi, kongreler dönemi. Faydalı-zararlı cemiyetler. KurtuluĢ SavaĢı öncesinde kurtuluģ için hazırlıklar.

6 IV. Yarıyıl İstatistik II Hipotez testleri; Parametrik olmayan testler; Ki-kare testleri; Varyans analizi; Regresyon ve Korelasyon analizi; Çoklu regresyon ve korelasyon analizi; Zaman serisi analizi; Ġndeks sayıları Pazarlama Yönetimi 21. yüzyılda pazarlamanın anlaģılması; MüĢteri için değer yaratma ve süreklilik sağlama; Stratejik pazarlama, stratejik pazarlama analizi; Pazarlama için geliģme stratejileri; Pazarlama ve rekabet stratejisi; Stratejik pazarlama planları ve planlama; SatıĢ tahminleri; ġirketin toplam pazarlama faaliyetlerinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi ve kontrolü. İnsan Kaynakları Yönetimi Ġnsan kaynakları yönetimi kavramı, amacı ve iģlevleri; Ġnsan kaynakları yönetimini etkileyen faktörler; ĠĢ analizleri ve iģ dizaynı; Ġnsan kaynakları planlaması; Ġnsan kaynakları sağlanması ve seçimi; Ġnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliģtirme; Performans değerlendirme; Kariyer planlama; ĠĢletmelerde ücret yönetimi; ĠĢ değerleme kavramı ve yöntemleri; Ġnsan kaynakları yönetiminde iģ güvenliği ve iģçi sağlığı; ÇalıĢanların iģ ortamına uyumlaģtırılması; Bireysel ve toplu düzeyde iģçi-iģveren iliģkileri; Ġnsan kaynakları bilgi sistemleri Mali Tablolar Analizi Muhasebe bilgi sisteminin çıktıları olan ve bilgi kullanıcılarına özellikle planlama, karar alma ve kontrol aģamalarında finansal bilgi ihtiyacını karģılayan finansal tabloların (temel ve ek tabloların) içeriklerinin ve söz konusu tabloların analizinde kullanılan tekniklerin örneklerle ele alınması dersin amacıdır. Dersin içeriği; Mali tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu, SatıĢların Maliyeti Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Fon Akım Tablosu, Öz Kaynaklar DeğiĢim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve hazırlanması, Mali analiz : Mali tablolar analizinin tanımı, mali analiz tekniklerinin incelenmesi KarĢılaĢtırmalı Tablolar Analizi, Yüzde Tekniği ile Analiz, Eğilim Yüzdeleri Analizi ve Rasyo Analizi ve örneklerinin verilmesi, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkileri Ticaret Hukuku Ticaret ve Ticaret hukuku, Uygulama Alanı, Tarihçesi, Ticari ĠĢletmenin Tanımı ve Unsurları, Ticari iģler ve ticari hükümler, ticari davalar, tacir kavramı ve Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi, Ticaret Sicili, Ticaret Ünvanı ve ĠĢletme Adı, Haksız Rekabet, Markalar, Ticari Defterler, Cari Hesap, Tacir Yardımcıları Adi ġirket; özellikleri, kuruluģ, faaliyet ve tasfiyesi. Adi ġirketin Ticaret Hukukunda Okutulmasının gereği, Ticaret ġirketleri ile Benzer ve Farklı Özellikleri; Ticaret ġirketlerinin Genel Özellikleri, Ticaret ġirketlerine uygulanacak Hükümler ve Uygulama Sırası. Ticaret ġirketlerinin Sınıflandırılması, BirleĢme, Katılma ve nev'i değiģtirmesi;kollektif, Komandit, Anonim, Hisseli Komandit ve Limited ġirketlerinin kuruluģ Faaliyetleri, Kanuni Ornganları ve Bu Organların Yetki, Görev ve Sorumlulukları. Söz Edilen ġirketlerin Sona Erme Sebepleri. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II KurtuluĢ SavaĢı-TBMM-Cumhuriyetin KuruluĢu, Ġnkılâplar dönemi, Çok partili demokrasi dönemleri ve çok partili hayata geçiģ, Atatürk'ün ölümü, Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması, Türkiye Devleti Hükümetlerinin 1950'den 1994 yılına kadar geçirdikleri dönemler. İkinci Sınıf Seçmeli Dersler Envanter ve Bilanço Temel Kavramlar, Dönemsonu ĠĢlemleri, Envanter Türleri, Dönen Varlıkların Envanteri, Duran Varlıkların Envanteri, Pasif Hesapların Envanteri, Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi Sosyal Politika Sosyal Siyaset Kavramı ve Muhtevası / Sosyal Siyaset Kavramının DoğuĢunu Hazırlayan Olaylar / ĠĢgüçlerinin Sağlandığı Kaynaklar ve Emek Piyasaları / Emek Piyasası Türleri / Modern Emek Piyasalarının GeliĢmesi / Ġstihdam ġartlarının Düzenlenmesi / Nüfus, Ġstihdam, ĠĢgücü ve ĠĢsizlik Kavramları / Ücretler ve verimlilik / Sosyal Siyaset Problemleri / XIX. Yüzyılda KarĢılaĢılan Sosyal Siyaset Problemleri / Günümüzde KarĢılaĢılan Sosyal Siyaset Problemleri / Sosyal Siyasetin Sosyalist Doktrinlerle ĠliĢkileri / Sosyal Siyasetin Vasıtaları / Sosyal Siyasetin Milli Vasıtaları: Kamu Müdahalesi ve Kollektif Kendi Kendine Yardım Mekanizması / Sosyal Siyasetin Milletlerarası Vasıtaları / Milletlerarası Sosyal Siyasetin Tarihi GeliĢimi / Sosyal Siyasetle Ġlgili Milletlerarası KuruluĢlar.

7 Çalışma Ekonomisi ÇalıĢma Ekonomisine GiriĢ, ÇalıĢma Ekonomisinin DeğiĢen Ġlgi Alanı, Emek Piyasaları, Bireysel Emek Arzı (BoĢ zaman çalıģma süreleri kararı Temel model), ĠĢgücüne Katılıp Katılmama kararları ve Sınır Ücret (rezervasyon Ücreti),Emek Arzında Özel Konular Standart ÇalıĢma Süreleri ve AĢırı istihdam, eksik istihdam duyguları. Emek arzında Özel Konular Primli Ücret, Gelir Vergisi Uygulamaları, Uzun Dönem Emek Arzı Gary Becker Modeli, Uzun Dönemli Emek Arzında Gözlenen DeğiĢmeler, Uzun Dönemli Emek Arzında GeliĢmeler ġevki KırılmıĢ ĠĢçi Etkisi Ġlave ĠĢçi Etkisi,BeĢeri Sermaye Yatırımları : Emeğin kalitesi, Bireysel BeĢeri Sermaye Yatırımları, Firmaların ĠĢbaĢında Eğitim Yatırımları BeĢeri Sermaye Yatırımlarının Değerlendirilmesi. Toplam Kalite Yönetimi Bu derste toplam kalite yönetiminin esasları toplam kalite kuralları, uygulamaları, toplam kalite yönetiminde kullanılan araçlar ve teknikler çerçevesinde tartıģılacaktır. Toplam Kalite Yönetimi'nin kavramları, felsefesi ve uygulamaları, yönetimde toplam kalite anlayıģı, kalite grupları, temel yönetim kavramları; Toplam Kalite Yönetimi açısından motivasyon, iletiģim, takım çalıģması ve liderlik, eğitim ve değiģim, organizasyon ve sistemler; ISO kalite yönetim sistemi, tam zamanında üretim sistemleri, kalite çemberleri, eski yedi kalite aracı, yeni yedi kalite aracı, sürekli iyileģtirme, kaizen, 5s, benchmarking ve istatistiksel süreç kontrol üzerinde durulacaktır. Total Quality Management Fundamentals of quality management system, TQM rules, applications and tools & techniques used will be discussed. Such fundamental concepts are, philosophy and application of Total Quality Management, understanding of Total Quality Management in management, quality groups, motivation, communication, team work and leadership in terms of Total Quality Management, training and change, organization and systems, ISO total quality system, just-in-time, quality circles, 7 classical quality tools, new 7 quality tools, continuous improvement, kaizen, 5s, benchmarking and statistical process control. Liderlik Kuramları Bu derste liderlik perspektifleri ve yaklaģımları ortaya konulması, takım yönetimi ve liderlik rollerinin belirtilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında liderlik niteliği, Ġdari iģlerin niteliği, etkin liderlik bakıģ açısı, PaylaĢımcı liderlik, Delegasyon ve yetkilendirme, Ġkili iliģkiler, yetki ve taraf tutma, Güç ve baskı, Yönetimsel özellikler ve beceriler, Etkin liderlik ile ilgili eski teoriler, Karizmatik ve dönüģümcü liderlik, Organizasyonlarda değiģimi yönetmek, Takımlarda ve karar gruplarında liderlik, Tepe yönetimin stratejik liderliği, Etik, yardımcı, manevi ve özgün liderlik, Cinsiyetler arası, kültürler arası, zıt grupların liderliği, Liderlik becerilerinin geliģtirilmesi. Leadership Theory The Nature of Leadership, The Nature of Managerial Work, Perspectives on Effective Leadership Behavior, Participative Leadership, Delegation, and Empowerment, Dyadic Relations, Attributions, and Followership, Power and Influence, Managerial Traits and Skills, Early Contingency Theories of Effective Leadership, Charismatic and Transformational Leadership, Leading Change in Organizations, Leadership in Teams and Decision Groups, Strategic Leadership by Top Executives, Ethical, Servant, Spiritual, and Authentic Leadership, Gender, Diversity, and Cross-cultural Leadership, Developing Leadership Skills will be discussed in the concept of this course. Para ve Banka Para, banka ve para arzı, finansal sistemin yapısı özellikleri, finansal aracılar ve fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları, bankalar ve fonksiyonları, bankaların fon kaynak ve kullanımları, banka parası ve para arzı, finansal geliģme, aktif-pasif yönetimi ve ticari bankalar, faiz oranlarının belirlenmesi, portföy yönetimi ve risk, uluslararası bankacılık, para politikasının amaç ve araçları. Şirketler Muhasebesi ġirket kavramının açıklanması, Ģirketler muhasebesinin konusu ve diğer muhasebe türleri ile olan iliģkilerinin belirlenmesi. Adi Ģirketlerde ticaret Ģirketleri arasındaki farkların açıklanması ve adi Ģirketlerde muhasebe kayıtlarının açıklanması, ticaret Ģirketlerinde (kollektif, komandit, anonim, limited ve hisseli komandit Ģirket) kuruluģu, sermaye artırımı ve azaltımı, kar ve zararın dağıtımı, vergi mevzuatı, Ģirket faaliyetlerine son verme (tasfiye, devir, birleģme, satıģ, tür değiģtirme vb. iģlemler) ile ilgili ilkelerin açıklanması ve muhasebe kayıtlarının yapılıģının örneklerle açıklanması. Kamu Yönetimi Kamu yönetiminin tanımı ve geliģimi. Kamu yönetiminin incelenmesinde baģlıca yöntemler. Kamu yönetimi ve özel yönetim iliģkisi. Kamu yönetiminin örgütlenmesi. Türkiye nin idari yapısı. Merkezden yönetim ve bürokrasi. Yerinden yönetimler ve demokrasi. Kamu görevlileri. Kamu hizmetleri. Kamu yönetiminin denetlenmesi

8 Yönetim Bilişim Sistemleri Bu derste firmaların faaliyetlerini, kararlarını, bilgiyi nasıl koordine etmek ve müģterileri ve tedarikçileriyle değer zincirleri kurak için bilgi sistemlerini nasıl kullandıkları incelenecektir. ĠĢletme faaliyet alanları (birimler), iģletme sistemleri, tedarik zinciri ve müģteri iliģkileri yönetim sistemleri, bilgi yönetim sistemleri, iģletme faaliyetlerini yürütürken karģılaģılan zorluklar, müģteri iliģkileri yönetimi-tedarik zinciri yönetimi-iģletme geneli karar almada karar destek ve yönetim destek uygulamaları, ve iģletme uygulamalarında güvenlik sorunu. Management Information Systems This course explores how companies are using enterprise applications to coordinate activities, decisions, and knowledge across the enterprise and to create value networks with customers and suppliers. Enterprise applications, enterprise systems, systems for supply chain management and customer relationship management, knowledge management systems, difficulties of implementing enterprise applications, value webs, how internet can be used for supply chain management, decision-support and executive support applications for customer relationship management-supply chain management-enterprise wide decision making and security issues raised by enterprise applications. Çağdaş Yönetim Kuramları Bu ders kapsamında Yönetim Becerileri: Örgütsel baģarının anahtarı; Yönetim: Eski ve yeni yaklaģımlar, Modern Yönetimin karģılaģtığı zorluklar (örn; sosyal sorumluluk, iģ etiği, çeģitlilik), Global pazarda yönetim, giriģimcilik; Planlama araçlarını kullanarak stratejik Planlama ve karar alma, Örgütleme, sorumluluk alma, otorite ve delegasyonun temelleri; Ġnsan Kaynakları Yönetimi; Örgütsel değiģimi yönetmek; Stres ve çatıģma; Liderlik, motivasyon, gruplar ve takımlar ile cesaretlendirme ve iletiģimi kuvvetlendirme, Kurum kültürü, Yaratıcılık ve yenilik; Bilgi ve Teknoloji ile kontrol; Üretim Yönetimi ve Kontrolü. Modern Management Theory Management Skills: The Key to Organizational Success; Managing: History and Current Thinking; Modern Management Challenges such as Corporate Social Responsibility and Business Ethics, Diversity, Managing in the Global Arena, and Entrepreneurship; Strategic Planning and Decision Making including Planning Tools; Fundamentals of Organizing, Responsibility, Authority, and Delegation; Managing Human Resources; Managing Organizational Change: Stress and Conflict; Fundamentals of Influencing and Communication including Leadership, Motivation, Groups and Teams, Corporate Culture, and Creativity and Innovation; Controlling, Information, and Technology; Production Management and Control will be discussed in the concept of this course. Üçüncü Sınıf V. Yarıyıl Finansal Yönetim I ĠĢletme finansına giriģ, finansman fonksiyonu, tarihsel geliģim, amaçlar, kararlar üzerinde etkisi, finansman yöneticisinin özellikleri, finansal yönetimin diğer disiplinler ile iliģkisi, iģletmelerde finansman fonksiyonunun örgütlenmesi; Finansal analiz, rasyolar, karģılaģtırmalı tablolar, dikey yüzdeler yöntemi, fon kaynak ve kullanım tablosu, enflasyonun finansal analize etkisi; Finansal planlama, yöntemler ve türleri; Finansal denetim; Finasman kaynakları, kısa-orta-uzun vadeli fon kaynakları, özel finans kurumları, otofinansman; Fon kaynaklarının maliyeti ve optimal sermaye yapısı; Kar payı dağıtım politikası ve Ģekilleri. Üretim / İşlemler Yönetimi I Üretim yönetiminin tarihsel geliģimi, amaçları ve fonksiyonları, Operasyon yönetiminin temel kavramları, Üretim sistemleri, üretim stratejileri, üretim stratejisinde odaklaģma ve üretim yönetimi kararları, Teknoloji türleri ve teknoloji seçimi, Ürün tasarımı ve yeni ürün geliģtirme, Talep tahminleri, Fabrika kuruluģ yeri seçimi, Fabrika içi düzenleme, Kapasite Yönetimi Maliyet Muhasebesi I Muhasebe sistemi ve maliyet muhasebesi; maliyet muhasebesinin tanımı amaçları; maliyet gider ve harcama kavramları;7/a ve 7/B seçeneğinde maliyet hesapları; Gelir maliyeti ve satıģların maliyeti tablosu; Madde maliyetlerinin bölümlenmesi, saptanması ve muhasebeleģtirilmesi; ĠĢçilik maliyetleri, bölümlenmesi, saptanması ve muhasebeleģtirilmesi; Genel üretim maliyetleri, özellikleri, dağıtımında kullanılan yöntemler ve muhasebeleģtirilmesi; Hizmet üretim maliyeti.

9 Bilim Felsefesi ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri AraĢtırma yöntemlerine giriģ; AraĢtırmanın artan önemi; AraĢtırma yapma kararının verilmesi; Bilimsel bir araģtırmada bulunması gerekli nitelikler (geçerlilik, güvenilirlik, sayısallık ve objektiflik kavramları); Ampirik bir araģtırmanın temelleri (bilimsel yaklaģım, araģtırmanın kavramsal temelleri, temel elemanları, sosyal bilimlerde etik); araģtırmanın tasarımı ve yapısı (araģtırmanın konusu, araģtırma kaynakları, literatür araģtırması, araģtırma modelleri, araģtırmanın planlanması, araģtırma değiģkenleri, hipotezler, örnekleme, metodoloji, veri eldesi, analize hazırlanması ve veri analizi, sonuçları yorumlama ve değerlendirme). Üçüncü Sınıf Seçmeli Dersler İş Hukuku ĠĢ hukukunun konusu, nitelikleri ve geliģimi. ĠĢçi, iģveren, iģveren vekili ve aracı kavramları. Ferdi iģ hukuku: Hizmet akdi, iģin düzenlenmesi, çalıģma süreleri, ücretler, yıllık ücretli izinler, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar. Toplu iģ hukuku: Sendikalar ve toplu iģ sözleģmesi. ĠĢ uyuģmazlıkları ve çözüm yolları: Arabuluculuk, özel hakem, yüksek hakem ve iģ mahkemesi. Grev ve lokavt. Kamu Maliyesi Kamu kesimi, mali fonksiyonlar ve mali kurumlar, sosyal mallar teorisi, kamu ekonomisinde karar alma, kamu harcamaları. Finansal Kurumlar ve Piyasalar Temel kavramlar, finansal varlık ve piyasaların rolü; Finansal bilgiler ve piyasa organizasyonlarının alternatif formları; Bono ve tahvil piyasaları; Finansal Piyasalarda kullanılan 9 çeģit faiz ve örnekleri; Uluslar arası finansal kurumlar (BIS, Dünya Bankası, IMF ve politikaları, Bölgesel Kalkınma Bankaları),Avrupa Para Birliği ve EURO; Para Piyasaları ve enstrümanları; Hisse senedi piyasaları (değiģken getirili ürünler) ve borsalar; Ekonomik sistem içinde Merkez Bankası, Bankalar, Aracı Kurumların bilanço yapıları; Yatırım bankacılığı ve rolü; Finansal sektörde dikey ve yatay entegrasyon. Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik Kavramı / Kapsamı ve Tehlikeler / Sosyal Güvenliğin Tanımı ve Sosyal Güvenliği Doğuran ġartlar / Geleneksel ve Modern Sosyal Güvenlik Müesseselerinin Fonksiyonları / Sosyal Güvenlik Tehlikelerinin Niteliği ve Bunlarla Mücadele ġekilleri / Sosyal Güvenliğin Kapsamını Tayin Eden Faktörler / Sosyal Güvenliğin Kapsadığı Programlar. Sosyal Güvenliğin Gelir Kaynakları ve Ödemeleri / Primler / Prim DıĢı Gelirler / Finansman Sistemleri / Sosyal Güvenlik Fonları / Yansıma / Ġvazlar ve Temaruz / Sosyal Güvenliğin Ġktisadi Fonksiyonları / Mecburi Tasarruf Fonksiyonu / Transfer Fonksiyonu / Yeniden Gelir Dağılımı Fonksiyonu / Yeniden Gelir Dağıtıcı Kanallar Ġçinde Sosyal Güvenliğin Yeri / Mikro ve Makro Seviyede Yeniden Gelir Dağılımı. Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Güvenlik / Kamu Hizmeti - Sosyal Güvenlik ĠliĢkileri / Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları / Dini Sosyal Yardımların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi Tüketici Davranışı Dersin amacı, tüketicinin kim olduğunu ve nasıl davranılması gerektiğini öğretmektir. Daha önce alınmıģ olan pazarlama dersleri, bu derse temel oluģturmaktadır. Tüketicinin tanımı ve türleri, motivasyon, öğrenme ve karar verme süreçleri aktarılmaktadır. Tüketiciyi etkileyen unsurlar ve tüketici ile iletiģim konuları üzerinde durulmaktadır. Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları Eta 7 hakkında temel bilgilerin verilmesi, ġirket açma, kapama iģlemleri, Modüllerin tanıtılması, Stok modülü, Cari modülü, Fatura modülü, Muhasebe modülü, Muhasebe modülünün parametreleri, hesap planı ve yeni/eski hesap iģlemleri, KDV iģlemleri, Mahsup fiģi, Tahsil ve Tediye fiģi, Servis ve raporlama iģlemleri, Dönem sonu iģlemleri ve mali tabloların düzenlenmesi. Hizmet Pazarlaması Hizmetlerin önemi ve hizmet pazarlaması konusuna giriģ yapılacak; hizmetlerin tanımı, çeģitleri ve özellikleri; hizmet isletmelerinde pazarlama anlayıģı; hizmet isletmeleri için pazarlama stratejileri (farklılaģtırmanın yönetilmesi, hizmet kalitesinin yönetilmesi ve verimliliğin yönetilmesi), urun destek hizmetlerinin yönetilmesi (satıģ sonrası hizmet stratejisi ve müģteri hizmetlerinde temel eğilimler); uluslararası pazarlamada hizmetler, hizmet sektörünün uluslar arasılaģması ve geliģimi incelenecektir.

10 Üretimde Yeni Yöntemler Üretim yönetimi alanında yeni geliģmeler ve modern üretim sistemleri. Malzeme Ġhtiyaç Planlaması (MRP). Ġmalat Kaynakları Planlaması (MRPII). Tam Zamanında Üretim (JIT). Hücresel Ġmalat. CAD, CAM (Bilgisayar destekli tasarımı, Bilgisayar destekli üretim); FMS (Esnek üretim sistemleri); CIM (Bilgisayarla bütünleģik üretim). Kısıtlar Teorisi ve DeğiĢim Mühendisliği. Örgütsel Öğrenme DavranıĢ bilimi ve genel esasları, dayandığı temeller ve iģletmeler için önemi, statü ve rol, birey ve kiģilik, liderlik ve yöneticilik kavramı ve ilgili yaklaģımlar, örgüte bağlılık, etik davranıģlar, iletiģim kavramı ve önemi, Bilgi, Örgütsel Bilgi Yaratma Teorisi, Bilgi Yönetimi Süreçleri, Bireysel Öğrenmelerden Örgütsel Öğrenmeye GeçiĢ, Öğrenme Türleri, Öğrenmenin KurumsallaĢması, Örgütsel Öğrenmeyi ZorlaĢtıran Nedenler ve Örgütsel Öğrenmenin Sınırları. Organizational Learning Fundamentals of behavior science and importance for the business, character and role, individual and figure, concept of leader and manager ship and related approach, organizational dependence, ethic attitude, concept of communication and importance, know-how, theories of created organizational know-how, process of knowledge management, Changeover of individual learning to organizational learning, kinds of learning, Institutionalization of Learning, Reasons that make it difficult to organizational learning and Boundaries of the Organizational Learning. Kalite Güvence Sistemleri TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ġartlar, TS EN ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi, TS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS), Bilgi Yönetim Standardı, HACCP TS MüĢteri Memnuniyeti standardı. Ġç Kontrol Standardı (Maliye Bakanlığı, Hizmet Kalite standardı (Sağlık Bakanlığı), Güvenlik endeksleri, EFQM, Malcolm Baldridge Quality Assurance Systems TS EN ISO 9001 Quality management systems, TS EN ISO Environment management systems, TS Occupational Health and Safety (OHSAS), Information Security Management Systems, HACCP, TS Customer Satisfaction, Internal Control Standards (Ministry of Finance, Service Quality Standard (Ministry of Health), the security indices, EFQM, Malcolm Baldridge... Pazarlama Araştırmaları Pazarlama kararları için bilgi ihtiyacı; pazarlama bilgi sistemi; pazarlama araģtırma sureci; pazarlama araģtırmasında problemin belirlenmesi, araģtırma amaçlarının belirlenmesi, araģtırma tasarımı, baģlıca veri toplama yöntemleri; pazarlama araģtırmasında etik incelenecektir. Maliye Politikası Maliye Teorisi ve Politikasının Tanımı, iktisadi düģünce akımlarında devletin ekonomiye müdahale nedenleri, devlet müdahalesinin ekonomik iģlevleri, Maliye Politikasının araçları, iģlevi, ekonomik, konjonktürel ve uzun dönem dalgalanmalar, Klasik Maliye Politikasının zaman içindeki değiģimi ve ÇağdaĢ Maliye Politikası, Maliye Politikasının etkinliğine iliģkin tartıģmalar, Türkiye 'de özellikle 1980'den sonra iktisat politikaları Ġçinde Maliye Politikasının irdelenmesi. Finansal Raporlama ve Standartlar Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının tanıtımı ve temel içeriklerinin açıklanması. Uluslararası Muhasebe Standartları'ndan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına geçiģ süreci, nedenleri. Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Standartlarına iliģkin kurum ve kuruluģlar, Standartların temel ilkeleri, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlamaların Sunum ilkeleri, Konsolide Finansal Raporlar ve sunumları, Finansal araçlara iliģkin standartların incelenmesi, Kobilerde Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları. Üretim Planlama ve Kontrol Üretim planlamasının önemi, hazırlanması, stratejileri, uygulanması; Fonksiyonel departmanlar için üretim planlaması; SipariĢ üretiminin planlaması; Üretim planlamasında grafik araçlar; Rota tespiti; Sıralama yöntemi; Yükleme; Üretim programları; Üretim programlamasında yapılan iģler; ĠĢ dağıtımı ve takibi; ĠĢ dağıtımı levhası, ĠĢ takibinde bilgi akıģı.

11 Uluslararası İlişkiler Uluslararası ĠliĢkiler disipliniyle bir tanıģma sağlamayı ve öğrencileri daha ileri düzeydeki Uluslararası ĠliĢkiler derslerine hazırlamayı amaçlayan dersin ana temasını, bir sosyal bilim olarak Uluslararası ĠliĢkiler disiplininin tanımlanması, uluslararası politika, dıģ politika, ulus-devlet ve etnisite gibi temel kavramların açıklanması, küreselleģme, uluslar arası sistem ve sistemdeki aktörler ve realizm, pluralizm ve yapısalcılık gibi farklı kuramsal yaklaģımlar. Satış Yönetimi SatıĢ yönetimi kavramları, iģletme ilkeleri ve satıģ yönetimi, strateji ve satıģ yönetimi, satıģ personelinin özellikleri, kiģisel satıģ süreci, satıģ personelinin seçilmesi ve iģe alınması, satıģ personelinin eğitimi, satıģ personelinin motivasyonu, satıģ personelinin ücretlendirilmesi, satıģ personelinin performansının ölçülmesi, satıģta liderlik, yetki ve sorumluluğun devri, satıģ takımlarının oluģturulması, satıģ personelinin organizasyonu ve örgütlemesi. Örgüt Kültürü Örgütün tanımı ve oluģumu, kültür nedir, örgüt kültürü nedir? Alt ve üst kültür, baskın kültür kavramlarının tanımlanması, Örgüt kültürünün unsurlarının örneklerle tartıģılması, Örgütsel Değerler ve teoremler, Örgüt kültürü modelleri. Organization Culture Concept of organization and how its formation, What is culture, what is organization culture?, identification of subculture and topculture, discussion of elements of organization culture with examples, organizational values and theories, organization culture models. Yönetim Psikolojisi Yönetimde DavranıĢ Bilimleri ve Psikolojinin Bu Bilimler Ġçindeki Yeri, Yönetim ve Örgütsel Psikolojinin Özellikleri, KiĢilik ve KiĢisel Farkların Analizi, Grubun Tanımı Normları ve OluĢması, Grup Türleri, Örgütlerde Ġnançlar Tutumlar ve Tutumların Ölçümü, Örgütlerde Motivasyon ve Ölçümleri, Örgütlerde Psikolojik Sorun ve ġikayetler, ĠĢte Monotonluk Sorunu ve Önlenmesi, ĠĢe Devamsızlık Sorunu ve Personel Devri, ĠĢ Ortamının fiziksel Sorunları Aydınlatma, Atmosfer KoĢulları: Gürültü, ĠĢ Ġle Personel Arasındaki Uyumun Sağlanması Bireyler Arası ĠliĢkiler ve HaberleĢme, Yönetsel Yetki, Analiz ve As-Üst ĠliĢkisi, Örgütlerde Yönetime Katılma, Örgütlerde Disiplin ve Disiplinin GerçekleĢmesindeki Hususlar, Örgütlerde Önderlik ve Önder DavranıĢlarının Analizi, Örgütlerde Güdüleme, Örgütlerde ÇatıĢma ve ÇatıĢmanın Çözümlenmesi, Örgüt GeliĢtirme Management Psychology Behavior science in management and Place of the Psychology in that Science, character of the management and organizational psychology, Analysis of Personality and Personal Differences, definition of group, group norms and occur of norms, kinds of groups, Organizational Beliefs and Attitudes and Measurement of Attitudes motivation and measurements in organization, Psychological problems and complaints in organizations, the problem of Monotony at work and the prevention of its. VI. Yarıyıl Finansal Yönetim II Dönen varlıklara yatırımın finansmanı, nakit ve benzeri varlıklara yatırım (menkul değerlere yatırım), alacaklara yatırım, stoklara yatırım; Sabit varlıklara yatırım, fonların yatırımı, sabit değerlere yatırım, belirlilik koģulu altında proje değerleme yöntemleri, belirsizlik koģulu altında proje değerleme yöntemleri; Özel finansal sorunlar, iģletmelerin büyümesi, büyüme nedenleri, büyüme yönleri, büyüme yöntemleri, tröst, kartel, holding; ĠĢletmelerin karģılaģabilecekleri finansal güçlükler ve alınabilecek önlemler, çok uluslu iģletmelerin finansal sorunları, risk sermayesi; Sermaye piyasası ve menkul değerler analizi; Finansal piyasalar, para piyasası, sermaye piyasası ve fonksiyonları, tahvil türleri, pay senedine çevrilebilir menkul kıymetler, menkul kıymet borsaları, sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasasında yatırımcının korunması ve kamuoyu aydınlatma, pay senedi değerlemesi, risk ve belirsizlik, tahvil değerlemesi; Türev piyasalar, obsiyon piyasaları, vadeli iģlemler, vadeli iģlemler piyasaları, swap piyasaları Üretim / İşlemler Yönetimi II Üretimi etkileyen iģlemlere iliģkin ilkeler ve karar problemleri. Üretim sistemlerinde iģlemlerin tasarımı, planlanması ve kontrolü teknikleri, ĠĢ Analizleri, Toplam Üretim Planlaması, Kısa Dönemli Üretim Planlaması, Stok modelleri, Bakım Yönetimi, Kalite Kontrolü.

12 Maliyet Muhasebesi II Maliyet sistemleri; sipariģ maliyeti sisteminin esasları ve tek düzen plan açısından sistemin iģleyiģi; safha maliyeti sistemi, temel kavramları, fire sorunu, değerleme sorunu, normal ve anormal fire ayırımı; BirleĢik imalatta maliyetleme; Standart maliyet sistemi; sistemin esasları; standartların saptanması, fiili maliyetler ile standart maliyetler arasındaki farkların saptanması ve analizi Vergi Hukuku Vergi hukuku dersi, genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku olmak üzere iki bölümde iģlenmektedir. Genel vergi hukuku, vergi hukukunun kaynakları, vergilendirmenin anayasal ilkeleri, vergilendirme iliģkisinin tarafları ve vergi alacağı iliģkisi, vergi yükümlüsünün hak ve ödevleri, vergi denetimi, vergi suç ve cezaları ile vergi uyuģmazlıklarının çözümlenmesi konularından oluģmaktadır. Özel vergi hukukunda ise gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi olmak üzere üç temel yasa ele alınmaktadır. Vergi hukuku dersinde gerektiği oranda karģılaģtırmalı hukuka da yer verilmekte, ders Anayasa Mahkemesi, Ġnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, DanıĢtay kararları etrafında ictihada dayalı olarak sürdürülmektedir. Vergi hukuku pratik çalıģmalarında esas olarak karar inceleme yöntemi kullanılmaktadır Dördüncü Sınıf VII. Yarıyıl Girişimcilik I GiriĢimcilik kavramı, GiriĢimci ve çevresi ile olan iliģkileri, GiriĢimcinin özellikleri Küçük iģletmelerin kuruluģ ilkeleri, Büyüyen bir iģletmeyi yönetme ilkeleri, GiriĢimciliğin küresel yönü, Stratejik yönetim ve giriģimci, geliģen Ģirketlere liderlik etme ve yönetim zincirini planlama. GiriĢimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; GiriĢimcinin iģletme baģarısındaki rolü ve önemi; GiriĢimcilik ve küçük-orta boy iģletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; KüreselleĢme; Dünyada ve Türkiye'de giriģimcilik; GiriĢimci ve KOBĠ'lerle ilgili geliģmeler. Stratejik Yönetim Strateji, politika ve ilgili kavramlar; Stratejik yönetim süreci; Strateji oluģturanlar; Amacı temsil eden kavramlar ve amaçlar hiyerarģisi; Çevresel analiz; Stratejik seçenekler; Stratejik seçeneklerin seçiminde kullanılan araçlar; Strateji seçimi; Stratejinin uygulanması; Stratejik denetim; Strateji ve iģlevsel politikalarla ilgili (iģlevsel etkileģim ve uyum, içsel ve çevresel olgular, çevre ile iģletmenin bütünlüğü, değiģim ve uyum sürekliliği ile stratejik yönetim konularında) örnek olay çalıģmaları. Yöneylem Araştırması I Yöneylem AraĢtırması ile üretim ve pazarlama, maliyet muhasebesi ve insan kaynakları gibi diğer iģletme fonksiyonları arasındaki iliģkinin anlaģılması, ĠĢletme problemlerinin çözümünün matematiksel modeller, sayısal teknik ve yöntemler kullanılarak öğretilmesi, Karar modelleri, Yöneylem AraĢtırması GiriĢ, Doğrusal Programlama: Modelleme, Grafik çözüm ve Simpleks çözüm. UlaĢtırma Problemleri: BaĢlangıç çözüm Tablosu ve çözüm Yöntemleri VAM ve MODI Yöntemleri, Atama Problemleri. VIII. Yarıyıl Girişimcilik II GiriĢimcilik dersinin devamı niteliğindedir. Küçük iģletmeler için baģarılı bir pazarlama planı, finansal plan oluģturmanın genel ilkeleri, aile Ģirketlerinde yönetim, Kadın giriģimcilik; Türkiye'de giriģimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluģlar; GiriĢim riskleri; BaĢarılı giriģimcilerden örnekler. Muhasebe Denetimi Denetim iģlevi ve muhasebe mesleği; Genel kabul görmüģ denetim standartları; Denetim raporu; Denetim süreci ve planlaması; Denetim kanıtları ve teknikleri; Ġç kontrol sistemi; Nakit sisteminde denetim; Alacakların denetimi; Stokların denetimi; Maddi duran varlıkların denetimi; Yatırımların ve diğer varlıkların denetimi; Yabancı kaynakların denetimi; Öz sermayenin denetimi; Gelir tablosunun denetimi; Denetimde istatistiki örnekleme; Belli baģlı hesaplara ait denetim raporları; Ġç kontrol ve denetim teknikleri ile ilgili olaylar. Yöneylem Araştırması II Yöneylem AraĢtırması I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, yöneylem araģtırması tekniklerinin iģletme problemlerinin çözümünde nasıl uygulandığının bilgisayar destekli olarak anlatılmasıdır. Tam Sayılı Programlama,

13 Dinamik Programlama, Karar Ağaçları, Bekleme Hattı Modelleri, Oyun teorisi, Proje Yönetim Teknikleri: Gantt Ģeması, CPM/PERT ve Simülasyon Modelleri. Monte Carlo simülasyonu, Dördüncü Sınıf Seçmeli Dersler Marka Yönetimi Marka, Markanın değeri, Markalar ve stratejik marka yönetim süreci, Marka yönetimi, Marka konumlandırması, Marka kiģiliği, Marka için iletiģim, Marka stratejilerinin tasarlanması, Marka pazarlama planı, örnek olay Yönetim Muhasebesi Yönetim muhasebesine giriģ; Maliyet kavramı ve türleri; Maliyetlerin yapısal çözümlemesi; Kar planlaması; DeğiĢken maliyet yöntemi; Ek maliyet (alternatif seçim kararları); Fiyatlandırma kararları; Tahmini maliyet ve standart maliyet yöntemleri; Gider kontrolü gereksinimi, üretim giderlerinin denetimi; ĠĢletme Bütçeleri; Finansal denetim sistemi; Yönetici etkinliğinin ölçülmesi; Raporlamanın anlamı, türleri ve özellikleri. Performans Yönetimi ve Ücret Sistemleri Performans, Performans yönetimi, Performans ölçümünde dikkat edilmesi gereken hususlar, Performans Kültürü, Kavramsal Çerçeve, Ücretin önemi, Ücret ile ilgili çeģitli kavramlar, Ücretli ÇalıĢma Düzeninin DoğuĢu ve GeliĢimi, Ücretin Ġlgilileri Açısından Önemi, Ücret Teorileri, Ücretin Saptanması, Devletin ücretlere müdahalesi ve ücret politikası, Ücret Yönetimi: ücret yönetiminin anlamı, önemi, temel ilke ve amaçları, ücret yönetimini etkileyen iç ve dıģ unsurlar, Ücretin miktar ve yapı bakımından incelenmesi, Ücret Sistemleri, Ücretlemede günümüzdeki yaygın uygulamalar: ĠĢ Değerlemesine Dayalı Ücretleme ve Performansa Dayalı Ücretleme, GeliĢmiĢ ve geliģmekte olan ülkeler ile Türkiye de ücretler Anayasa Hukuku Liberal batı demokrasileri ile karģılaģtırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları, anayasa, anayasanın yapılması ve değiģtirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, baģkanlık rejimi, parlamenter rejim, seçim, siyasal partiler vb. Osmanlı- Türk anayasal geliģmeleri, yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi Türkiye Ekonomisi Türkiye nin coğrafi özellikleri, nüfusu ve Dünya ekonomisi içindeki yeri; Cumhuriyet in Osmanlı dan devraldığı ekonomik miras, Türkiye de ekonomik sistem ve Türkiye de ekonomi politikasına genel bakıģ, KuruluĢ dönemi Türkiye ekonomisi ( ), birinci ithal ikameci dönemde Türkiye ekonomisi ( ), Ġkinci Dünya SavaĢı döneminde Türkiye ekonomisi ( ), birinci dıģa açılma döneminde Türkiye ekonomisi ( ), kalkınma planları eģliğinde ithal ikameci dönemde Türkiye ekonomisi ( ), 24 Ocak sonrasında Türkiye ekonomisi ( ), uluslararası finansal serbestleģme döneminde Türkiye ekonomisi ( ); Milli gelir, büyüme ve kalkınma planları, Türkiye de gelir dağılımı, iģgücü ve istihdam politikaları, kamu maliyesindeki geliģmeler, devlet borçları (iç ve dıģ borçlar); Türkiye ekonomisinin sektörel analizi (tarım sektöründeki geliģmeler, sanayi sektöründeki geliģmeler, enerji sektöründeki geliģmeler, hizmetler sektöründeki geliģmeler); Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri (ekonomideki yerleri ve özelleģtirme), para ve kredi politikaları ile para ve sermaye piyasalarındaki geliģmeler, fiyatlar genel seviyesindeki geliģmeler ve enflasyon, ödemeler dengesi politikası (uygulama ve geliģmeler), ihracat rejimi ve ihracatı teģvik politikası, ithalat rejimi ve ithalat politikası, dıģ ticaret politikalarının değerlendirilmesi ve dıģ ticaretin geliģimi, döviz (kambiyo) rejimi ve döviz kuru politikası, yabancı sermaye politikası (yabancı sermaye yatırımlarındaki geliģmeler), serbest bölgeler, Türkiye-Avrupa Birliği iliģkileri ve diğer ülke grupları ile dıģ ekonomik iliģkiler. Uluslararası Finans Uluslararası finansal sistem, uluslararası para sistemleri, uluslararası finansal piyasalar, uluslar arası bankacılık; ülke riski; uluslar arası döviz kurunun belirlenmesi, ödemeler dengesi ve uluslararası ekonomik bağlantılar, Sendikasyon Kredileri; Euro piyasalar; Serbest bölgeler ve kıyı bankacılığı;futures (vadeli iģlemler) piyasaları; Opsiyon piyasaları; Swap, DıĢ Ticaret Finansmanı, Forward sözleģmeleri; Factoring; Fortfaiting; Uluslar arası leasing; Franchising ve risk sermayesi. Yatırım Planlama ve Proje Değerlendirme Yatırım, Proje, Proje değerlendirilmesi, Yatırım projelerinin iktisadi yönden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, talep tahmin yöntemleri ve iktisadi yönden değerlendirme yöntemleri, yatırımların özendirilmesi(teģviki), yatırım projelerinin teknik yönden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, teknolojik geliģmeler, teknoloji transferi sorunları, yatırım projelerinin temel teknik konuları ve maloluģ hesaplamaları, projenin mali yönden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, örnek uygulamalarla tahmini mali tablolar.

14 Ekonometri Ekonometrinin amacı, konusu ve ekonometrik çalıģmada takip edilen aģamalar; Basit Doğrusal Regresyon: regresyonun dayandığı temel ilkeler, En küçük kareler yöntemi(ekky), katsayı tahmini, EKKY varsayımları, hipotez testleri, varyans analizi; Çoklu regresyon modeli: sabit terimsiz regresyon analizi, Doğrusal olmayan regresyon modelleri, ekonometrik modellere uygulanan diğer testler; Model seçim kriterleri; Normal dağılım, çoklu doğrusal bağlantı, farklı varyans, otokorelesyon, ekonometrik hastalıkların giderilmesi Turizm İşletmeciliği Turizm iģletmeleri ve turizm iģletmeciliği kavramları; turizm iģletmelerinin tanımlanması ve sınıflandırılması; turizm endüstrisinde yatırım (yatırımların ekonomik sonuçları ve fizibilite çalıģmaları); turizm iģletmelerinde kuruluģ yeri, turizm iģletmelerinde iģletme büyüklüğü; turizm iģletmelerinde yönetim fonksiyonları, Turizm iģletmelerinde örgütsel yapı ve iģleyiģ; Turizm iģletmelerinde iģgörenlerin yönetimi; Turizm iģletmelerinde finansman. Tourism Management Tourism businesses and tourism management concepts, identification and classification of tourism business, the investment in the tourism industry (the economic consequences of investments and feasibility studies), place of establishment of tourism business, business size in the tourism business, management functions of the tourism business, organizational structure and operation of tourism enterprises, management of employees in tourism enterprises; tourism enterprises financing. İstatistiksel Kalite Kontrolü Kalite araçları ve teknikleri, fayda maliyet analizi, yedi temel araç, yedi yeni araç, FMEA. Statistical Quality Control Quality tools and methods, cost-benefit analysis, seven basic tools, seven new tools, FMEA. Turizm İşletmeciliği Turizm iģletmelerinin endüstri içindeki konumları, toplumsal ve ekonomik çevreyle iliģkileri, turizm kuruluģlarında temel iģletme iģlevleri, hizmet iģletmelerindeki yönetim-örgütleme, finansman, muhasebe, hizmet operasyonları ve pazarlama gibi temel iģlevler. Tourism Management Tourism businesses in the positions of industry, relations with the social and economic environment, the basic business functions in the tourism businesses, management-organizing, financing, accounting, service operations and marketing such as basic functions in the service companies. Uluslararası Pazarlama Uluslararası Pazarlamayla Ġlgili Genel Bilgiler, Uluslararası Pazarlamanın Tanımı, Uluslararası Pazarlamaya Yönelmenin Gerekçeleri, Uluslararası Pazarlamanın Amaç ve Bölümleri, Uluslararası Pazarlama Stratejilerinin Temel Nitelikleri, Temel Stratejileri, StandartlaĢma, Ürün YaĢam Dönemi, Pazar Bölümlenmesi, Pazar Seçimi, Piyasa Payı, Uluslararası Pazarlamada Stratejik OdaklaĢma, Üretimde OdaklaĢma, Ürüne OdaklaĢma, Alıcıya OdaklaĢma, OdaklaĢmanın Yararı, Uluslararası Pazar AraĢtırması, Pazarla Ġlgili Bilgiler, Ürünle Ġlgili Bilgiler, Pazarlama Yöntemleri Ġle Ġlgili Bilgiler, Uluslararası Pazar AraĢtırma Yöntemleri, MasabaĢı AraĢtırması, Piyasa AraĢtırması, Tüketici AraĢtırması, Uluslararası Pazarlama Kanalları, Uluslararası Pazarlamada Yer Alan KuruluĢlar ve Araçlar, Uluslararası Pazarlama Hizmetleri, Tedarik, ĠĢleme, TaĢıma ve Fiziksel Dağıtım, Pazar Haber ve Bilgilerin Toplanması, SatıĢ, Finansman Hizmetleri, Belgelendirme ve Dokümantasyon, Zarar Tehlikesinin KarĢılanması, Uluslararası Pazarlamanın Düzenlenmesi Hizmetleri, Teknoloji ve Pazarlama. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yönetimin tanımı, tarihsel geliģimi ve iģlevleri, sağlık hizmetlerinin özellikleri ve sınıflandırılması, sağlık iģletmelerinde kuruluģ çalıģmaları, hastane yönetimi, sağlık iģletmelerinde üretim yönetimi, sağlık iģletmelerinde pazarlama yönetimi, sağlık hizmetleri finansmanı, insan kaynakları yönetimi, sağlık iģletmelerinde çağdaģ yaklaģımlar. Çok Uluslu İşletmeler Kültürlerarası yönetime giriģ, kültürün boyutları, kültürlerarası iletiģim, ulusal kültür kavramı, Hofstede nin ulusal kültür boyutları, kültürlerarası insan kaynakları yönetimi, kültürlerarası çatıģmaları çözümü, kültürlerarası liderlik,

15 Avrupa iģletmelerinin yönetim modeli, japon iģletmelerinin yönetim modeli, Amerikan iģletmelerinin yönetim modeli, türk iģletmelerinin yönetim modeli, kültürlerarası yönetim açısından organizasyon, örnek olay Türk Vergi Sistemi Türk vergi sisteminin genel yapısı ve kaynakları. GVK ya göre gelir kavramı ve gelirin özellikleri, Ticari kazancın vergilendirilmesi; Zirai kazancın vergilendirilmesi; Serbest meslek kazancının vergilendirilmesi; Ücretin vergilendirilmesi; Gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesi; Menkul sermaye iradının vergilendirilmesi; Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi. Yıllık beyannamede matrahın belirlenmesi, Kurumlar vergisinin konusu, mükellefleri ve mükellefiyet çeģitleri. Kurum kazancının tespitinde Ġndirilecek ve Ġndirilemeyecek giderler. Kurumlar vergisinin beyanı ve ödenmesi. Katma Değer Vergisinin konusu, KDV de muafiyet ve istisnalar; KDV de indirim mekanizması; KDV nın beyanı ve ödenmesi. ÖTV nin konusu, mükellefi, beyanı ve ödenmesi. Damga vergisi, Veraset ve intikal vergisi, Motorlu taģıtlar vergisi ve Emlak vergisi hakkında genel bilgiler. Avrupa Birliği ve Türkiye Bu dersin ana amacı Türkiye Avrupa Birliği ĠliĢkilerinin siyasal ve ekonomik geliģimi üzerine odaklanmaktadır. Dersin içerikleri: Avrupa Birliği nin oluģumu ve geliģimi, Türkiye-AB iliģkileri, Türkiye adaylık baģvuru süreci, gümrük Birliği süreci ve etkileri, adaylık sürecindeki son gerçekleģen geliģmeler ve etkileri Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik zinciri yönetiminin temel prensiplerinin anlaģılması. Tedarik Zinciri Yönetimine GiriĢ, Tedarik Zinciri Performansı, Tedarik Zincirini Yönlendiren Faktörler, Tedarik Zincirinde AĞ Tasarımı, Tedarik Zincirinde Talep Tahminleme, Tedarik Zincirinde Toplam Planlama, Tedarik Zincirinde Arz ve Talep Planlama: Tahmin Edilebilir DeğiĢkenliğin Yönetimi, Tedarik Zincirinde ölçek Ekonomisinin Yönetimi, Entegre ĠĢlemler Planlama Bilginin Değeri ve Tedarik Zincirinde Bilgi Teknolojileri, Lojistik Kavramı; Lojistik Yönetiminin GeliĢimi; Lojistik ve Hizmetler: MüĢteri hizmetleri, Tedarik zincirleri, Üretim/ Hizmet faaliyet süreci; Lojistik Faaliyetlerin Entegrasyonu; BütünleĢik Lojistik; Küresel Lojistik; Lojistiğin Unsurları: Ağ tasarımı, Bilgi sistemleri, TaĢımacılık, Stok iģlemleri, Paketleme ve dağıtım, Kullanılan araç-gereçler; Lojistik Kaynaklar; Lojistik Yönetimi Uygulamaları: Organizasyon, Planlama, Maliyetler, Fiyatlandırma, Performans ölçümü ve raporlama; Havacılık ĠĢletmelerinde Lojistik Yönetimi Uygulamalarından Örnekler. Supply Chain Management Basic principals of supply chain management is the aim of the course. Introduction to supply chain management, Supply chain performance, Factors leading supply chain, Net design at supply chain, Demand estimation at supply chain, Total planning at supply chain, Supply and Demand planning at supply chain are the main subjects of the course. İdare Hukuku Ġdare Hukukuna giriģ, idare kavramı, idare iģlevi, idarenin tanımı, idare hukuku kavramı ve özellikleri, hukuka bağlı idare ve idarenin hareket serbestliği, idare hukukunun kaynakları ile Türkiye nin idari yapısı (Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim Örgütleri). Uluslararası İktisat GiriĢ ve Temel Kavramlar: ülkeler niçin ticaret yaparlar?, reel dıģ ticaret teorisi, moneter dıģ ticaret teorisi, pozitifnormatif dıģ ticaret teorisi, merkantilistlerin ve fizyokratların dıģ ticaret görüģleri; Klasik ve Neoklasik DıĢ Ticaret Teorileri: Klasik dıģ ticaret teorileri, dayandığı temel esaslar ve varsayımları, A. Smith (mutlak üstünlükler teorisi), D. Ricardo (karģılaģtırmalı üstünlükler teorisi), J. S. Mill (uluslararası değerler teorisi), Neo-klasik dıģ ticaret teorisi, dayandığı temel esaslar ve varsayımları, A. Marshall (teklif eğrileri, dıģ ticarette fiyat oluģumu ve dıģ ticaret Hadleri), G. Haberler (alternatif maliyet, dönüģüm eğrileri ve dıģ ticaret), J. Viner (toplumsal kayıtsızlık eğrileri ve dönüģüm eğrileri yardımıyla dıģ ticaretten sağlanan yararın gösterilmesi), Heckscher-Ohlin faktör donatımı teorisi, Leontief paradoksu; Yeni DıĢ Ticaret Teorileri: Nitelikli iģgücü hipotezi, ölçek ekonomileri hipotezi, teknoloji açığı hipotezi, ürün devreleri hipotezi, tercihlerde benzerlik hipotezi, monopolcü rekabet hipotezi, endüstri içi ticaret, stratejik ticaret teorisi, dıģ ticaret ve büyüme iliģkisi(nötr, ticaret artırıcı, ticarete karģıt büyüme), Bhagwati yoksullaģtıran büyüme; DıĢ Ticaret Politikası: Amaç ve araçları, ithal ikameci sanayileģme, ihracata yönelik sanayileģme, Dünya ticaretinin serbestleģmesi (GATT/WTO), ihracat teģvikleri, gümrük tarifeleri, ekonomik etkileri, tarife dıģı engeller (miktar kısıtlamaları, idari ve teknik dıģ ticaret engelleri), bağlı ticaret (takas, kliring ve diğer bağlı ticaret yöntemleri); Ödemeler Dengesi ve Döviz Piyasası: Uluslararası Ekonomik BütünleĢme: Ekonomik bütünleģme ve aģamaları, Gümrük Birliği (statik ve dinamik etkileri), AB-Türkiye Gümrük Birliği iliģkisi, tam üyelik iliģkisi; Türkiye nin DıĢ Ticaret Yapısı: Ġhracat ve ithalatın kompozisyonu, ihracatın ithalatı karģılama oranı, ülkeler itibariyle ticaret, Türkiye nin dıģ ticaret politikası ve dıģ ticaret rejimi.

16 Küreselleşme KüreselleĢme Kavramı Ve Kapsamı ( I.II Ve III Sanayi Devrimi), Yeni Siyasi Ve Ekonomik Düzen, KüreselleĢme Sürecinde Teknolojinin DemokratikleĢmesi, KüreselleĢme Sürecinde Finansın DemokratikleĢmesi, Küresel Rekabet Ve Küresel Refah Çok Uluslu ġirketler Ve Uluslararası Emek Piyasaları, Küresel Piyasa; Sermayenin Gücü ve Sosyal Damping, Sosyal Refah Devleti: GeliĢme, ÇatıĢma Ve TartıĢmalar, Yeni Ekonomik Düzen DeğiĢen Gelir Dağılımı, Ülkeler Arasında Dengesiz Ekonomik DeğiĢim, Küresel Kriz (Kazananlar Kaybedenler), KüreselleĢmenin Emek Üzerine Etkileri (Ücret, Ġstihdam, Endüstri ĠliĢkileri), KüreselleĢme Sürecinde Sosyal Politika da Yeni YaklaĢımlar Globalization Globalization Concept And Scope (I. II, and III, the Industrial Revolution), the new political and economic order, democratization of technology in the Process of Globalization, democratization of finance in the Process of Globalization, Global Competition and Global Prosperity Multinational Companies and International Labor Markets, Global Market, Capital Power, and Social dumping, the Social Welfare State: Development, Conflict and discussions, the New Economic Order - The Changing Distribution of Income, Uneven Economic Change Among Countries, Global Financial Crisis (Winners - Losers), The Effects of Globalization Labor (Wages, Employment, Industrial Relations), Social Policy in the Process of Globalization "in the New Approaches Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaretin Tanımı, Tarihçesi, Uluslararası Ticarete iliģkin temel esaslar, Uluslararası Ticarette karģılaģılan kavramlar, Uluslararası Ticarette kullanılan belgeler ve dokümantasyon, Uluslararası Ticaret sözleģmeleri, Uluslararası Ticaret türleri, teslim ve ödeme Ģekilleri, Akreditiflerde Uluslararası Kurallar, Uluslararası Ticarette karģılaģılan riskler ve korunma yolları, Uluslararası Ticaret Teorileri, Uluslararası Ticaret Politikasının Amaçları ve Araçları, Gümrük Tarifeleri, Ġthal Yasakları, Gümrük Birliği ve Ekonomik Etkileri International Trade Definition of International Trade, History, basic principles of International Trade, encountered concepts in International Trade, documents and documentation which used in the International Trade, international trade agreements, the International Trade types, delivery and payment, International Rules at the Letter of credit, the risks encountered in international trade and protection methods, International Trade Theory, International Trade Policy Objectives and Tools, Tariffs, Import Prohibitions, Customs Union and Economic Impacts Küçük İşletme Yöneticiliği Dersin amacı, KOBĠ ler ve çağdaģ iģletmecilik konularında bilgi temelini oluģturmaktır. Ders kapsamında KOBĠ lerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, avantajları ve dezavantajları, küçük iģletmelere destek sağlayan kuruluģlar hakkında bilgi verilir. Small Sized Business Management The aim of this course is to create a ground about Small And Medium Sized Companies(SMSC) and modern business subjects. At this course, information about the plus and cons of SMSCs for the economical and social environment and organizations which supports SMSCs will be given.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ Öğretim Planı İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı. 1. Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ Öğretim Planı İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı. 1. Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ Öğretim Planı İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Dersin Kodu 1. Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS Dersin Kodu DERSİN ADI T U K AKTS ISL101

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (%100 TÜRKÇE EĞĠTĠM) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (%30 ĠNGILIZCE EĞĠTĠM) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞLETME BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılından Başlamak Üzere Uygulanacak Ders Programı I.Yıl 131211133 İşletme Bilimine Giriş I (S)

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TİCARET HUKUKU Ders No : 0020050026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI KüreselleĢmenin hakim olduğu yüzyılımızda, geliģen teknoloji ülkeleri birbirlerine daha da yaklaģtırmaktadır. Bu bağlamda, dıģ ticaret vizyonuna da, içerisinde

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı