ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR"

Transkript

1 ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş üç aylık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. BÖLÜM A: DÖNEMĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Genelgeler 2010/12 ve 2010/14 Sayılı Genelgeler ile 2010/29 Sayılı Sektör Duyurusuna Đlişkin Đlave Açıklamalara Đlişkin Genelge (2010/16) Tarih Yürürlük Tarihi Dönem değerlendirmesi: 2011 yılına girerken, Avrupa da başta Yunanistan ve Đrlanda olmak üzere borç dinamiklerine ilişkin soru işaretleri devam etti. Kredi derecelendirme kuruluşları Yunanistan, Portekiz ve Đrlanda nın kredi notlarında indirime giderken, bu üç ülkede mevcut bulunan problemin, periferilerinde bulunan, Đspanya ve hatta Đtalya ya sıçrama ihtimali sonucu, bütün bu ülkelerin kredi iflas primleri olan CDS oranlarında piyasalarda radikal artışlar fiyatlandı. Amerika da son çeyrekte toparlanmaya ilişkin verilerin gelmeye başlaması ve buna bağlı olarak vadeli faiz piyasalarında FED in faiz artışlarına başlama tarihinin 2011 Kasım ayına kadar geri çekilerek fiyatlanmaya başlaması, EURUSD paritesinin 1.30 seviyeleri ve altına kadar gelmesine sebep oldu. Her ne kadar Mart ayından sonra FED in yeni bir parasal genişleme paketi açıklaması, para basması ve bunun da doları zayıflatıcı yönde olması ihtimali bulunsa da, Avrupa da yaşanan borç sarmalı probleminde herhangi bir ilerleme yaşanmamasından, yeni yılda doların bir miktar Euro ya karşı güçlenme ihtimali ağır basmaktadır. Yılın son çeyreğinde Çin den gelen enflasyonist haberler ve buna buna bağlı olarak Çin Merkez Bankası nın önce rezerv karşılıkları, daha sonra da faizleri artırım sürecine geçmiş olması, gelişen ekonomilerde, özellikle de Asya tarafında faiz artırımları sürecinin 2010 son çeyreği itibari ile başladığı şeklinde piyasalarda yorumlandı. Faiz artırımları son çeyrekte Çin, Hindistan, Tayland, Vietnam, Avustralya gibi Asya-Pasifik ülkeleri yanısıra, Đsveç, Sırbistan, Macaristan ve Şili gibi ülkelerden de geldi. TCMB nin son çeyrekte döviz alımlarına devam etmesi, rezerv karşılıkları düzenlemesi ve gecelik oranları agresif bir şekilde düşürerek kısa vadeli sıcak parayı cezalandırma arayışı, TRL nin sepet bazında yaklaşık %5 değer kaybetmesi ile sonuçlandı. Ayrıca bu dönemde EURUSD paritesinin aşağıya gelmesi sonucu USDTRL kuru yükselerek yılı 1,5376 seviyesinden kapadı. TCMB nin düşen enflasyon beklentilerine paralel olarak haftalık teknik faizleri 6.50% oranına düşürmesi ve Ocak ayında düşürmeye devam edeceği beklentisi ile gösterge tahvil yılı 7.08% bileşik seviyesinden kapadı. 1

2 Türkiyenin ilk 3 çeyrekte sırası ile %11.84, %10.22 ve %5,49 büyümesi ve yılı da %8 civarında bir büyüme ile kapatacak olması, bunu yaparken de enflasyonunu düşürmeyi başarması, portföy akımlarından pozitif pay almasını kolaylaştırdı. Son çeyreğe Ekim ayında çift haneli artışla başlayan sanayi üretimi verisi bu havayı destekledi. Bütçe performansının hedefin çok üzerinde gerçekleşecek olması olumlu havayı pekiştirdi. IMKB yılı %23,68 kapadı. BÖLÜM B: FON KURULU FAALĐYET RAPORU ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER dönemi içerisinde Fon kurulu olağan toplantılarını gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, fonun performansı ve fonla ilgili diğer konular incelenmiştir. BÖLÜM C: BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ MALĐ TABLOLAR DÖNEMĐ BĐLANÇO ÖZETĐ VARLIKLAR (+) 6,834,803 1,697,616 BORÇLAR (-) 10,250 4,350 FON TOPLAM DEĞERĐ 6,824,553 1,693, DÖNEMĐ GELĐR TABLOSU ÖZETĐ FON GELĐRLERĐ (+) 296,699 52,912 FON GĐDERLERĐ (-) 88,677 18,505 FON GELĐR GĐDER FARKI 208,022 34,407 2

3 BÖLÜM D: FON PORTFÖY DEĞERĐ-NET VARLIK DEĞERĐ TABLOLARI VE TARÝHLÝ FON PORTFÖY DEĞERĐ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Nominal Rayiç Nominal Rayiç Değer Değer % Değer Değer % DEVLET TAHVĐLĐ VE HAZĐNE BONOLARI 4,400,000 4,613, ,400,000 1,392, DEVLET TAHVĐLĐ TRT T13 3,300,000 3,520, TRT T11 1,100,000 1,093, TRT T , , TRT T , , TERS REPO 1,194,950 1,176, ,113, , TRB T14 85,045 78, TRT T11 103,770 98, TRT T10 1,006,135 1,000, TRT T , , TRT T , , TRT T ,915 74, VADELĐ MEVDUAT 1,052,186 1,044, , , FON PORTFÖY TOPLAMI 6,647,136 6,834, ,748,519 2,556, VE TARĐHLĐ FON TOPLAM DEĞERĐ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Tutar % Tutar % A. FON PORTFÖY DEĞERĐ 6,834, ,556, B. HAZIR DEĞERLER C. ALACAKLAR D. DĐĞER VARLIKLAR E. BORÇLAR (10,250) (0.15) (5,295) (0.21) 6,824, ,551,

4 BÖLÜM E: FON PERFORMANSINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Fonun Dönem Getirisi (01 Ocak-31 Aralık) Karşılaştırma Ölçütünün Dönem Getirisi (01 Ocak-31 Aralık) Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Likit Kamu EYF %9,29 %6,89 Fonun Dönemsel performansına ilişkin ayrıntılı bilgiye, raporun eki olarak SPK nın performans sunuş standartlarına göre hazırlanmış Performans Sunuş Raporu ndan ulaşılabilir. BÖLÜM F: FON HARCAMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER Portföye alınan varlıkların alım satım tutarları üzerinden aracı kuruluşlara aşağıdaki oranlarda komisyon ödenir. i. Hisse Senetleri: Hisse Senedi Alım Satım Đşlemleri: Binde 1,43, binde1,30, binde 1 ii. Borçlanma Senetleri: ĐMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı: Onbinde 1, yüzbinde 4 iii. Ters Repo Đşlemleri: ĐMKB Repo ve Ters Repo Pazarı O/N: Yüzbinde 3 ĐMKB Repo ve Ters Repo Pazarı O/N dışındaki vadelerde: Yüzbinde 6 iv. Yabancı Menkul Kıymetler: 0 v. Borsa Para Piyasası Đşlemleri: Yüzbinde 3 vi. Saklamacı Kuruma Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: ĐMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin tarifesi uygulanır. Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların Senelik Olarak Fon Net Varlık Değerine Oranı Fon Giderlerinin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı Gider Türü Tutar % Aracılık Komisyonu 5, Fon Đşletim Gideri 75, Bağımsız Denetim Ücreti 7, Diğer Fon Giderleri Toplam Fon Giderleri 88, Ortalama Fon Toplam Değeri 4,103,

5 Uzun Dönemde Giderlerin Etkilerini Açıklayıcı Örnek: Bu örnekte aşağıda belirtilen süreler boyunca Fon a 1,000 TL yatırıldığı ve belirtilen süre sonunda fondan çıkıldığı varsayılmaktadır. Ayrıca örnekte Fon un yukarıda yer alan gider oranlarının değişmediği ve Fon un senelik getiri oranının %10 olduğu varsayılarak tahmini maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Gerçek maliyetler aşağıdaki tahmini tutarlardan daha az ya da fazla olabilecektir. 1 Sene 2 Sene 5 Sene 10 Sene Uzun Dönemde Giderlerin Etkilerini Açıklayıcı Örnek Dipnotları: Rapor döneminde fondan yapılan toplam giderlerin fon ortalama portföy büyüküğüne oranı bulunmuştur. Dönemdeki gün sayısından hareketle bu oranın yıllığı tahmin edilmiştir. Dönem başında fona 1,000 TL yatırım yapılmıştır. Fonun yatırım yaptığı yatırım araçlarının yıllık ortalama getirisinin %10 olduğu varsayılarak, bulunan yıllık harcama oranı bu tutardan düşülmüştür. Bulunan net getiri oranından hareketle izleyen yıllara ilişkin portföy değeri tahmini yapılmıştır. Bu örnek Fon a yapılan yatırımın maliyetinin diğer fonlarla karşılaştırılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. EKLER: 1. Fon kurulu faaliyet raporu 2. Bağımsız denetimden geçmiş üç aylık fon bilanço ve gelir tabloları 3. Son 3 aylık bağımsız denetim raporu 4. Bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tabloları PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU Murat Vanlı Đ.Sabri Erdem Saadet Köksal Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi 5

6 ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Kuruluş Tarihi : Đhraç Tarihi : Fon Tutarı : TL Pay Adedi : pay Fon Toplam Değeri : ,56 TL Cari Yıl Gelir Gider Farkı : ,68 TL Đhraç Değeri : 0, TL Pay Değeri : 0, TL Pay Değeri : 0, TL Đhraç Tarihine Göre Verim : % 13, Verim : % 5,18 Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun getirisi % 5,18, karşılaştırma ölçütünün getirisi % 6,89 olarak gerçekleşirken, itibariyle tüm katılma belgelerinin % 4,39 u dolaşımda kalmıştır. Fon portföyünün %67,51 i kamu borçlanma senetleri ; % 17,21 i ters repo; %15,28 i mevduat işlemlerinden oluşmuştur itibariyle Fon Gelir-Gider farkı ,62TL olarak tahakkuk etmiştir. Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu nun Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, no.lu Resmi Gazete de yayınlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine Đlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişikliklerine uygun olarak düzenlenen tarihli Bilançosu ile Kar ve Zarar Tablolarını ilgili Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince onaylarınıza sunarız. Saygılarımızla, ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU Fon Kurulu Murat Vanlı Đ.Sabri Erdem Saadet Köksal Başkan Üye Üye 6