T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Nisan 1997 PAZAR. Yönetmelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Nisan 1997 PAZAR. Yönetmelik"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Nisan 1997 PAZAR Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : Amaç Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmelik, deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altındaki madencilik faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek su baskınlarının önlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altındaki madencilik faaliyetlerini kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 13/8/1984 tarih ve 84/8428 sayılı "Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük"ün 216 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Ajur; Maden işletmelerinde, hazırlık ve istihsal işlerinde yapılan her çeşit imalata ait aşamaların ocak haritalarına işlenmesini, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır. 12/4/1997 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de; ve 1998 Yılları İçin Tespit Edilen Zirai Kazanç Ölçüleri ile ilgili 97/9218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 13 Nisan Sayı: Damar Derinliği; Su dibi tabaka kalınlığına, su derinliğinin yarısının ilave edilmesiyle bulunan derinliği, Dayk; Kendisinden yaşlı olan komşu formasyonların strüktürlerini kesen, nispeten ince ve uzun magmatik kayaçları, Formasyon; Kayaç stratigrafi sınıflamasının temel birimi olan ve haritaya geçirilebilen ve derine doğru izlenebilen alt ve üstten sınırlı homojen kayaç oluşumunu, Sementasyon; Belli bir yüzeyin tamamının veya çatlaklarının veya bir boşluğun doldurulması amacıyla yapılan çimentolamayı, Tehlike Sının; Deniz, göl veya nehir su seviyelerinin en yüksek sınırında oluşan kenar çizgisine, çalışılan yerin derinliğinin yarısı kadar bir miktarın kara tarafına doğru ilave edilmesiyle bulunan hattı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Maden Mühendisinin Kontrolü Madde 5 Deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altında faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışmaların, sürekli olarak bir maden mühendisinin kontrolü altında yapılması zorunludur. Planların Hazırlanması Madde 6 Deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altlarındaki çalışmalar 1/1000 ölçekli su altı işletme planına göre yapılır. Bu planlar, her hafta ajur edilir. ve kalınlıkları, İşletme planı aşağıdaki maddelerle ilgili bütün bilgileri içerir : a - Su dibi seviyeleri ve topografyası, b - Su altı tabakalarının kalınlıkları ve özellikleri, c - Bilinen veya şüphe edilen gömülü yeraltı ırmak kanalları, d - Deniz, göl veya nehire dökülen artıkların meydana getirdiği geçirimsiz tabakalar e - Emniyet zonunun kalınlığı, f - Yeraltı işletmesi ana katının, deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman diplerinden derinliği, g - Fayların, deniz, göl, nehir veya su taşıyan katmanların diplerine verdiği mostralar, h - Fayların, bilinen bir su taşıyan katmanı kestiği yerler (Fayların konumları ile ilgili olabilecek hata miktarı plan üzerine kayıt edilecektir.), i - Büyük miktarda su geçirecek katmanların alt ve üst seviyeleri ve özellikleri, j - Pilot sondajların yerleri, boylan, eğimleri ve jeolojik sonuçlan, k - Damar ve fayların yatımı ve doğrultusu ve fayların cinsi ve atımı, 1 - Gelen su miktarı ve özelliği; değişirse, yeri ve değişme miktarı, m - Su bekleme barajlarının yerleri, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 13 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 n - Büyük göçüklerin yerleri ve deniz dibine olan mesafeleri, o - Telefon ve alarm tesislerinin yerleri, p - Tehlike sınırı (Bu hattın su tarafına doğru olan kısmı su altı sayılır ve işletme planına işlenir. Doldurulmuş sahalar su altı sayılır ve bu bölgelerde eski kıyı çizgisi esas alınır.). Jeolojik Yapı Madde 7 - Jeofizik yöntemlerle tesbit edilen deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altlarının jeolojik yapıları, sondaj çalışmalarından sonra kesinleştirilerek işletme safhasına geçilir. Kat Lağımları Madde 8 Kat lağımı ilerlemelerinde, pilot sondaj yapılması şarttır. Yapılacak sondaj adedi, delik uzunluğu ve eğimi ortam şartlarına ve su gelirine göre fenni nezaretçi tarafından ayarlanır. Kat lağımlarında, normal şartlar altında, ilerleme istikametinde en az 30 metre uzunluğunda, en fazla 65 milimetre çapında sondaj yapılır ve sondaj deliği tabanına 10 metre yaklaşıldığında sondaj tekrarlanır. Sulu ve faylı arazide, lağım ilerleme istikametinde en az 50 metre uzunluğunda pilot sondaj yapılır ve sondaj deliği tabanına 25 metre yaklaşıldığında sondaj tekrarlanır. Su Baskını Tehlikesi Madde 9 Fenni Nezaretçi, baskın tehlikesi olan sahalarda; terk edilmiş eski çalışma yerlerim, su taşıyan veya taşıması muhtemel katmanları ve ıslakken akma ihtimali olan formasyonları tesbit etmediği takdirde; a - Yeryüzüne, b - Su taşıyan veya taşıması muhtemel katmanlara, c - Çamur, kum, çakıl, mil gibi akıcı olan veya ıslakken akma ihtimali bulunan malzemelere, d - Kapatılmış ocaklara 45 metreden, e - Terk edilmiş eski çalışma yerlerine 37 metreden, daha yakın mesafede madencilik çalışması yapılamaz. Su Bekleme Barajları ve Su Geçirmez Kapılar Madde 10 Çalışma yerlerini ocağın diğer sahalarına bağlayan bütün lağımlara, su basıncına dayanıklı su bekleme barajları ve su geçirmez kapıların yapılması zorunludur. Su Bekleme Barajlarının Niteliği Madde 11 Bütün su bekleme barajları, belli bir su basıncına dayanabilecek ve kapılara gelecek basıncı tüm baraj gövdesine dağıtabilecek, beton bir yapıya sahip olmalıdır. Baraj Sahası Madde 12 Baraj sahasının sürekli bakımlı tutulması, barajın her an kolayca kapanabilecek bir durumda bulundurulması ve kuyu dibi ile baraj arasındaki yolların sürekli ışıklandırılması zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 13 Nisan Sayı : Damar Topuğu Madde 13 Panolar arasında damar düzlemi istikametinde, damar kalınlığının 10 katı genişliğinde bir damar topuğu bırakılır. Bu damar topuğu 20 metreden az, 50 metreden çok olamaz. Kaçamak Yolu Madde 14 Panolarda, müstakil olarak çalışılan ayakların herbiri için bir kaçamak başyukarı bulundurulması esastır. Suya Boğulmuş Ocaklar Madde 15 Suya boğulmuş olan ocaklara, hangi istikamette yaklaşılırsa yaklaşılsın en az 100 metre uzunluğunda topuk bırakılır. İki İmalat Arasındaki Topuk Madde 16 Kara altındaki imalat ile deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altlarındaki imalat arasında, damar düzlemi istikametinde olmak üzere en az 100 metre uzunluğunda damar topuğu bırakılır. Çalışma Yöntemi Madde 17 Deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altlarındaki çalışmalarda en fazla bir üretim ve bir hazırlık katı yapılır. Üretimi biten katta hava yolları haricindeki tüm boşluklar doldurulur ve en kısa zamanda terk edilir. Telefon Tesisatı Madde 18 Yerüstü ve yeraltı idari birimleri ile tulumba dairesi, ihraç vinci dairesi ve arın arasında direkt telefon bağlantısı kurulması zorunludur. Alarm Tesisatı Madde 19 Çalışma sahalarında, alt barajdan idare edilen sesli ve ışıklı alarm tesisatı yapılmalıdır. Ayrıca, su patlama tehlikesi olanlarınlarda otomatik olarak çalışacak alarm tertibatı bulundurulur. Madenci Baş Lambası Madde 20 Hiç bir işçi, madenci baş lambası olmaksızın çalışma sahasına giremez. Bu sahalarda çalışan işçilerin puantajı ayrı olarak tutulur. Yedek Jeneratör Madde 21 Enerji kesilmelerinde otomatik olarak faaliyete geçerek, işletmedeki tüm sistemi aksaksız çalıştırabilecek güçte yedek bir jeneratör tesis edilmelidir. Günlük Kontrol Madde 22 Görevlendirilen bir işçi, aşağıdaki hususları her gün kontrol eder ve tehlike halinde fenni nezaretçi tarafından gerekli tedbirler alınır. a - Günlük su miktarı ve miktardaki değişiklikler (Su havuzlarında, su seviye göstergeleri bulunacaktır), b - Suyun nitelik değişmeler ve sebepleri, c - Pilot sondajlardaki su durumu, d - Fay sahalarındaki su durumu, e - İmalat ve hazırlıklarda rastlanılan yeni jeolojik şartlardaki değişmeler, Yukarıda belirtilen ölçüler, savak veya benzeri sistemler vasıtasıyla alınır ve elde edilen sonuçlar, her gün "Sualtı Emniyet Defteri"ne kaydedilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 13 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Faylar ve Büyük Göçükler Madde 23 Çalışmalar sırasında rastlanılan faylar, büyük göçüklerin yerleri ve deniz dibine olan mesafeleri ile gelen suyun niteliği ve miktarındaki değişmeler derhal fenni nezaretçiye bildirilir. Çalışmalar Sırasındaki Göçükler Madde 24 Çalışmalar sırasında bir göçük meydana geldiğinde, olay derhal işyeri yetkililerine bildirilir ve göçük sahasındaki çalışmalar, yetkili bir eleman nezaretinde tamamen durdurulur. Fenni nezaretçi, daha sonra bu bölgede çalışmaya karar verirse, göçük sahasının iyice tahkim edilerek doldurulması zorunludur. Taban Yolları Madde 25 Damar içerisinde ilerletimli olarak çalışılan uzun ayakta, alt ve üst taban yolları, ayak aynasından en-az 45 metre ilerde tutulur. Sınıra gelince, taban yollarının ilerlemesi durdurulur. Ayak, taban aynasına kadar ilerletilir. Bu tabanlar sürülürken, normal arazide aynaya en az 10 metre uzunluğunda sondaj yapılır ve sondaj delik tabanına 5 metre yaklaştığında sondaj tekrarlanır. Sulu ve faylı arazide sondaj şeklini fenni nezaretçi kararlaştırır. Drenaj Tesisleri Madde 26 Ana drenaj tesislerinde su pompolama kapasitesi, yeraltı su gelirinin en fazla miktarına göre ve tecrübelerle belli olacak deniz, göl, nehir veya su taşıyan katman altlarındaki su gelirinin 5 katı ilave edilerek hesaplanmalıdır. Ana drenaj tesislerinde bir asıl ve bir yedek olmak üzere en az iki adet pompa tesis edilmelidir. Ezik ve Akıcı Kısımlar Madde 27 Damar içi hazırlıklarında, normal tabakalaşma arz etmeyen, ezik ve akıcı kısımlarla karşılaşıldığında; bu kısımların işletilmesi hususu, fenni nezaretçi başkanlığında teknik bir heyet tarafından kararlaştırılmalı ve bu karar bir protokolle tesbit edilmelidir. Kalker Formasyonu Madde 28 Hazırlık ve üretim safhasında, kalker formasyonu tespit edildiğinde, bu formasyondan itibaren en az 100 metre uzunluğunda emniyet zonu bırakılır. Ani Su Patlama Tehlikesi Madde 29 Fazla su geliri ve/veya ani su patlama tehlikesi olan fayların her iki tarafında, en az 20 metre uzunluğunda topuk bırakılması gerekir. Ana Galeriler Madde 30 Ani su patlama tehlikesi bulunan sahalarda, ana galeriler açılamaz ve esas işletme makinaları bulundurulamaz. Su Toplama Havuzları Madde 31 Üretim ve faaliyetin yoğun ve uzun süreli olacağı büyük ana kat lağımlarında oluşturulacak ceplerde su toplama havuzları yapılmalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 13 Nisan Sayı: Havalandırma Madde 32 İşletmelerdeki havalandırma sisteminin kesintisiz çalışması zorunludur. Faylı Sahalarda Su Bekleme Barajı Madde 33 Faylı sahanın 50 metre önünde ve arkasında su bekleme barajı inşa edilir. Barajlar arasındaki fay sahası dışında kalan kısımlar beton kemere alınmış çelik bağlar ile fay sahası ise beton kemere alınmış çift çelik bağlar ve sementasyon uygulanarak geçilir. Uzun Ayak Metodu Madde 34 Kömür damarlarında uzun ayak metodu ile üretim yapılabilmesi için; a - Çalışılan kömür damarı ile su dibi arası ve bunun içerisindeki kesiksiz karbonifer katmanlarının kalınlığının en az ne kadar olacağı, b - Çalışılan kömür damarının, su dibinde oluşturacağı toplam tasman geriliminin en fazla ne kadar olacağı, hususlarının fenni nezaretçi tarafından tesbit edilmesi gereklidir. Fay Zonuna Mesafe Madde 35 Fay kenarında çalışan ayak, fay zonuna en az 20 metre mesafede teşkil edilir. Oda Topuk Metodu Madde 36 Kömür damarlarında, oda topuk metodu ile üretim yapılabilmesi için; a - Çalışılan kömür damarı ile su dibi arası ve bunun içerisindeki kesiksiz karbonifer katmanlarının kalınlığının en az ne kadar olacağının tesbit edilmesi, b - Oda boyu 6 metreden az olan yerlerde, en küçük topuk ebadının, damar derinliğinin 1/10'undan az olmaması; çalışılan damar kalınlığı 2 metreden fazla ise damar kalınlığının hesaplanan en küçük topuk ebadına ilave edilmesi, c - Islak yerlerde topuk direnci azalacağından en küçük topuk ebadının, çalışılan kömür damarı derinliğinin 1/6'sından az olmaması, gereklidir. Oda Topuk Metodunda Su Bekleme Barajı Madde 37 Oda topuk metodu uygulanması durumunda, her oda diğer odalardan su bekleme barajları ve su geçirmez kapılarla ayrılır. Su tabanından 200 metre veya daha fazla derinlikte çalışıldığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının izni ile bu tedbirler alınmayabilir. Dolgulu Metod Madde 38 Dolgulu metodlarla üretim yapılması gerektiğinde, dolgunun pnömatik veya hidrolik olarak yapılması ve ayağı en fazla dört have geriden takip etmesi gerekir. Tasman Gerilmesi Madde 39 Dolgulu metodlarla çalışılan yerlerdeki tasman ve tasman gerilmesi hesaplamalarında esas alınacak damar kalınlığı, çalışılan damarın kalınlığının yarısı kadar olur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 13 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 7 Kritik Noktaların Belirlenmesi Madde 40 Fenni nezaretçi, ocakta çalışanların güvenliğini tehlikeye düşürecek su baskınlarına karşı, ocağın havalandırma ve nakliyatını bozabilecek, ana giriş ve çıkıştaki kritik noktaları belirler. Gözcü Bulundurulması Madde 41 Yeraltı çalışmaları sırasında, bir gözcünün sürekli olarak, su patlaması ihtimaline karşı nöbet tutması zorunludur. Su Tahliye Planı Madde 42 Ocağın su tahliye planının yapılması zorunludur. Bu planda; a - Tulumbalar, vanalar ve kontrol yerleri, b - Boru şebekesi, c - 40 ıncı maddede belirtilen baskın olabilecek noktalar, (Noktalar, 10 milimetre çapında olur ve yeşile boyanır) gösterilir. Bu planlar üç ayda bir gözden geçirilir ve varsa yeni bilgiler işlenir. Kaçış Yolu Madde 43 Yeraltı ile yerüstü arasında eğimi 25 dereceyi geçmeyen bir acil kaçış yolu bulundurulması zorunludur. 200 metre ve daha fazla derinlikte çalışıldığında bu şart gerçekleştirilemezse, sadece tahliye kuyusu açılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yerüstü ve Yeraltında Su İçeren Tabakalar, Fay ve Dayklara Yapılacak Sondajlar Sırasında Alınacak Önlemler Sondaj Planı Madde 44 Sondajlar, bir sondaj planına göre yapılır, bu plan hazırlanırken, ocaklarda yapılmış ve yapılacak olan tüm çalışmalar gözönünde bulundurulur. Sondaj Yeri Madde 45 Sondaj yeri, sondaj ağız borusunun üretimlerden ve faylardan etkilenmeyeceği bir yerde seçilir. Su Basıncı Madde 46 Yeterli uzunluktaki sondaj ağız borusu, yüksek basınç vanaları ve diğer parçalar, tahmin edilen su basıncının en az % 30 fazlasına dayanabilecek sağlamlıkta olur. Sondaj İşlemine Devam Edilmesi Şartı Madde 47 Sondaj ağız borusu, sondaj deliğine yerleştirilip betonlandıktan ve delikle ilgili diğer parçalar da ağız borusuna bağlanarak basınç testi yapıldıktan sonra delme işlemine devam edilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 13 Nisan 1997-Sayı: Metanometre Bulundurulması Zorunluluğu Madde 48 Sondaj yerinde, devamlı olarak ölçüm yapan ışık ve ses uyarılı metanometreler bulundurulur. Yangın Söndürücü Bulundurulması Zorunluluğu Madde 49 Sondaj yerinde, en çok 10 kilogramlık kuru tip yangın söndürücüler ile 10 litrelik köpüklü tip yangın söndürücüler bulundurulur. Yangınla Mücadele Tedbiri Madde 50 Yangın ihtimaline karşı, tulumbaya takılacak yangın hortumu ve boru şebekesi hazır bulundurulur. Tıkaçlar Madde 51 Sondaj yerinde yeterli miktarda, ani gaz ve su gelirine karşı herhangi bir tehlike anında kullanılmak üzere delik tıkaçları bulundurulur. Sondaj Ağız Boruları Madde 52 Sondaj ağız borularına bağlı parçalar sökülmeden önce; sondaj deliğindeki hava yönü tesbit edilir ve delikten gelen gaz (metan, karbonmonoksit ve/veya karbondioksit) yüzdeleri ölçülür. Gaz Geliri Madde 53 Sondaj deliğinden metan, karbonmonoksit ve/veya karbondioksit geliri olduğu tesbit edildiğinde, fenni nezaretçinin vereceği talimata kadar ağız borusuna bağlanan parçalar sökülmez. Sondajın Tamamlanması Madde 54 Sondaj tamamlandıktan sonra elde edilen bilgiler, emniyet rapor defterine kaydedilerek planlara işlenir. Sondaj deliğinin, tamamen betonlanması zorunludur. Basınç Testi Madde 55 Yeraltında su taşıyan tabakalara sondaj yapılırken, her 15 metrede bir basınç testi yapılmalıdır. Önemli basınç kaybı olduğunda, delme işlemi, sızdırmazlık temini için sementasyon yapılmasına ve/veya muhafaza borusu yerleştirilmesi hususlarına karar verilmesine kadar durdurulur. Statik Basınç Testi Madde 56 Yeraltında su taşıyan tabakalara sondaj yapılırken, su geliri fark edildiğinde numune alınarak tahlil edilir ve sondaj deliği statik basınç testine tabi tutularak delme işleminin devamı için sementasyon yapılmasına ve/veya muhafaza borusu yerleştirilmesine karar verilir. Açık Alev Madde 57 Sondaj sırasında, sondaj civarındaki 15 metre yarıçapında bir alan içerisinde açık alev bulundurulmaz. BEŞİNCİ BÖLÜM Çalışmalar Sırasında Etkilenme Sonucunda Baskın Oluşturabilecek Fay ve Dayklara Yaklaşırken Alınacak Önlemler Fay ve Dayk Sınırlarının Tesbiti Madde 58 Çalışmalar sırasında etkilenme sonucu basınç oluşturabilecek fay ve daykların sınırları ve konumlan tesbit edilerek bütün planlara işlenir. Gerekli tedbirler alınmadıkça, bu zonlara yaklaşılmaz ve bu zonlarda çalışılmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 13 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 9 Fay ve Dayklara Yaklaşma Madde 59 Galeriler sürülürken, etkilenme sonucunda baskın oluşturabilecek fay ve dayklara 45 metre yaklaşıldığında, aşağıdaki hususlara uyulur. a - Sondaj çapı, 50 milimetreden büyük olmaz. b - Sondaj tıkaçları hazır bulundurulur. c - Havalandırma boruları, arından er. fazla 5 metre geride olur ve borudan geçen hava miktarı 180 metreküp/dakika'dan az olamaz. d - Sondaj deliğinden su geliri veya yanmaya yüz tutmuş kömür veya dayk gözlendiğinde, sondaj durdurulur ve fenni nezaretçi yeni bir talimat verinceye kadar arında çalışma yapılmaz. Sondaj deliğinden su geliri olduğu takdirde deliğin tıkanması zorunludur. e - Sondaj ağız borusu ve teçhizatı, maksimum basınca dayanabilecek özellikte olur. Galerilerin Daykları Kesmesi Madde 60 Galerilerin daykları kesip geçtiği yerler, iyice tahkim edilir veya beton kemere alınır. Yürürlük ALTINCI BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme tür. Madde 61 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 62 Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürü- Tebliğ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : (Ölçüler ve Standardlar Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standart 97/8-9 1) Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarih ve 7/11260 Sayılı Kararname ile mecburi uygulamaya konulan; Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan FKS 83/3-23 Sayılı, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan FKS-84/4-4 Sayılı, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan FKS-86/ Sayılı, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 91/35-36 Sayılı Bakanlığımız Tebliğleriyle tadil edilen TS 1234 "Tenekeler (Soğuk Haddelenmiş, Kalaylı İnce Saclar)" standardı Türk Standardları Enstitüsünce TS 1234 EN "Tenekeler Soğuk Haddelenmiş Elektrolitik Kalaylı Levha ve Rulolar" adı altında ilişik şekilde yeniden hazırlanmış olup, bu revizyon metni Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 1 yıl sonra mecburi olarak uygulanacak ve bu tarihten itibaren eski metin uygulamadan kaldırılacaktır. 2) Adı geçen standard kapsamına giren malı üreten ve satanların bu standard hükümlerine uymaları gerekmektedir. 3) Bu standarda ait hükümler 3143, 1705 ve 132 Sayılı Kanunlara göre Bakanlığımızca uygulanacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 13 Nisan 1997-Sayı: ICS TURK STANDARDI TS 1234 EN 10203/Kasım TENEKELER SOĞUK HADDELENMİŞ ELEKTROLİTİK KALAYLI LEVHA VE RULOLAR 1 - KAPSAM Bu Standard düşük karbonlu yumuşak çelikler, elektrolitik metot ile kalay kaplanmış teneke ruloları ve rulolardan kesilmiş levhaları kapsar. Bir defa soğuk haddelenmiş ince çelik sacların anma kalınlıkları 0,005 mm'in katlar olarak 0.17 mm ila 0 49 mm'dir. İki defa soğuk haddelenmiş ince çelik sacların anma kalınlıkları 0,005 mm'ın katları olarak 0,14 mm ila 0,29 mm'dır. Bu Standard genişliği en az 600 mm olan teneke rulo ve bu rulolardan kesilmiş teneke levhalara uygulanır. Seçilen mamuler için ilgili maddelerin listesi Ek D'de verilmiştir. 2 - ATİF YAPILAN STANDARDLAR Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standartlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadu veya revizyon yapılması şanı ile uygulanır. Atıf yapılan standardın tarihinin belirtilmemesihalindeilgili standardın en son baskısı kullanılır. EN, ISO, IEC vb. No Adi (ingilizce) TS No Adı (Türkçe) EN Rockwell Hardness Tests TS 140 Rockwall Sertlik Deneyi ("Metalik Malzemeler için) EN :1989 Metallic materials - Tensile testing - Pert 1: Methods of test (at amblient tempeture) TS 138 EN Metalik Malzemeler - Çekme Deneyi Bölüm 1 - Ortam Sıcaklığında Deney Metodu 3 - TARİFLER Bu standardda aşağıda verilen tarifler uygulanır ELEKTROLİTİK TENEKE LEVHA Sürekli elektrolitik işlemle her iki yüzeyi kalay kaplanmış düşük karbonlu yumuşak çelik levha veya rulodur ELEKTROLİTİK FARKLI KAPLANMIŞ TENEKE LEVHA Elektrolitik farklı kaplanmış teneke levha, elektrolitik metotla bir yüzeyi diğer yüzeyine göre farklı miktarda kalay kaplanmış yassı mamuldür BİR DEFA (TEK) SOĞUK HADDELENMİŞ TENEKE LEVHA Bir defa (tek) soğuk haddelenmiş teneke levha, bir kez soğuk haddelenerek belli kalınlığa getirildikten sonra yumuşatma tavı uygulanmış ve düzeltme haddesinden geçirilmiş ince çelik yassı mamuldür İKİ DEFA (ÇİFT) SOĞUK HADDELENMİŞ TENEKE LEVHA iki defa (çift) soğuk haddelenmiş teneke levha, yumuşatma tavı uygulanarak tekrar soğuk haddelenmiş ince çelik yassı mamuldür BİRİNCİL TENEKE LEVHA (Standard Grade- Tinplate) imalât hattında muayenesi yapılan teneke levha olup normal şartlarda depolama. yüzeyleri laklamaya klişe ve baskı yapmaya elverişli, yüzey alanlarının tümünde, a) Levhanın bir yüzeyinden diğer yüzeyine geçen iğne başlı gözenek, b) Madde 10.3 belirlenen tolerans dışında kalınlık farkı, levhanın kullanılması amacına uygun olmayan; c) Levhanın kullanım amacına uygun olmayan yüzey hataları, d) Levhanın kullanım amacına uygun olmayan hasar ve biçim bozuklukları bulunmamalıdır Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 13 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: İKİNCİL TENEKE LEVHA Standard sınıftan reddedilmiş levhaların en iyilerini temsil eden malzemedir, ancak belli bir dereceye kadar yüzey ve şekil bozukluğu gösterebilir. Levha yüzeyinin laklama ve baskı uygunluğu garanti edilemez ÇELİK RULOLARIN TAVLANMASI (Kapalı Tav) (BA) Çelik ruloların tavlanması (kapalı tav), soğuk haddelemeden sonra sıkı sarılmış olarak ve atmosferden izole edilmiş kutu içerisınde önceden belirtilen sıcaklık aralıklarında yapılan tavlamadır ÇELİK RULOLARIN SÜREKLİ TAVLANMASI (CA) Çelik ruloların sürekli tavlanması, soğuk haddelenmiş ruloların bağları açılarak ve atmosferden izole edilmek suretiyle rulonun tamamının sürekli tavlanmasıdır YÜZEY DURUMU Yüzey durumu, teneke ruloların yüzey görünümü, çelik taban karakteristik yüzeyine kaplanan kalay kaplama şartıyla birlikte belirlenir. Bu kaplama yüzeyinde malzemenin soğuması sırasında hem akan hem de akmıyan kalay eriyikleri olabilir Parlak Yüzeyli Nihai Mamul Parlak yüzeyli nihai mamul, parlak yüzey temper işlemini takiben yapılan haddeleme sonunda yüzeydeki akan kalay kaplamanın keçelemek (polisaj) suretiyle iyice parlatılmasıdır Yan Parlak Yüzeyli Nihai Mamul Yan parlak yüzeyli nihai mamul, haddeleme sırasında yüzeyleri tam parlatılmamış hadde merdanelerinin kullanıldığı ve dolayısıyla akan kalay kaplamanın yönlü bir görünüm aldığı nihai mamuldür Gümüş Parlaklığı Yüzeyli Mamul Gümüş parlaklığı yüzeyli mamul, temper maddesindeki merdanelerin kumlama ile parlatılması sonucunda akan kalay kaplama yüzeyinin görünümüdür Mat Yüzeyli Nihai Mamul Mat yüzeyli nihai mamul, tempermaddesindekimerdanelerin kumlama ile parlatılması sonucunda akmayan kalay kaplama yüzeyinin görünümüdür RULO Rulo haddelenmiş geniş yüzeyleri üst üste gelecek şekilde sarılmış yassı mamuldür KAVİS Boyuna Kavis Boyuna kavis, haddeleme doğrultusunda malzeme yüzeyinde oluşan atık sehimdir Enine Kavis Enine kavis, hadde yönüne dik olarak oluşan sehimdir (Bu kavisin haddeleme yönüne paralel uçları arasındaki mesafe; bandın eninden küçüktür) MERKEZİ DALGALANMA Merkezi dalgalanma, kenarlar arasında kalan malzeme yüzeyinde meydana gelen dalgalanmadır KENAR DALGALANMASI (Ondülasyon) Kenar dalgalanması (ondülasyon), levha düzgün bir yüzeye yatırıldığı (konduğu) zaman levha kenarında görülen dikine dalgalanmadır ENİNE KALINLIK PROFİLİ Enine kalınlık profili, haddeleme yönüne dik açıda kenarlara yakın bölgelerdeki kalınlık değişimidir ÇAPAK Çapak, levhanın yüzey düzlemi dışında kenarlarda kesme işlemiyle, meydana gelen çıkıntı ve pürüzlerdir HADDELEME GENİŞLİĞİ Haddeleme genişliği, bandın haddelemeye dik yöndeki genişliğidir (boyutudur). Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 13 Nisan Sayı: SEVKIYAT (Parti) Sevkıyat (parti), bir defada aynı anda ve aynı özellikte sevk edilen malzeme miktarıdır TOPLU PAKET Toplu paket, bir platform üzerinde paketlenmiş levhadır 3.19-PALET Palet, ruloların nakliyesinde kullanılan taban platformudur PAKETLEME PLATFORMU Paketleme platformu, teneke levhaların paketlenmiş, nakliyesi için üzerine yerleştirildiği platformdur BİRİM NUMUNE Birim numune, numune almak amacıyla ruloların her 750 m'iik kısmından kesiien numune parçasıdır HAT KONTROLÜ Hat kontrolü, nihai mamul üzerinde normal üretim hattı hızında cihaz veya çıplak gözle yapılan son muayenedir ÖRS ETKİSİ Ors etkisi, çok ince levhaların sert bir örs üzerinde sertliklerinin ölçülmesi halinde bu örsün malzemenin sertlik değerine olan dolaylı etkisidir. 4 - MÜŞTERİ TARAFINDAN TEMİN EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ GENEL imalatçının doğru malzemeyi teminine yardımcı olmak üzere aşağıdaki bilgiler siparişte verilmelidir a) Madde 5'de verilen kısa gösteriliş, b) Alan veya kütle bazında ifade edilen miktar, c) Bir defa haddelenmiş teneke levha istenen yüzey (Madde 6.2.1) d) Farklı kaplanmış teneke levha için işaretleme kuralları (Madde 12) e) Diğer özel istekler NOT 1 - Hemekadar, 2,8 g/m 2 'den az kalay kaplamalar için yüksek hızlı yumuşak lehim garanti edilemesede damga, çizim, katlama ve eğme, lehim ve kaynak* gibi şekil işlemleri için uygun sınıflandırmalar mevcuttur. 1,4 g;m 2 'den az kaplamalar için kaynak garanti edilmez. Sınıflandırma seçilirken ve kullanım dikkate alınmalıdır SEÇENEKLER Müşteri, sipariş ve istek anında isteklerini belirtmemesi ve bu Standard kapsamındaki seçeneklerin her hangi birindeki isteği yerine getirmeyi işaret etmemesi halinde, mamul aşağıdaki esaslarda temin edilmelidir. a) Alkali metalin dikromat tuzu kullanılarak (Madde 6.3) katodik yüzey pasifleştirme işlemiyle b) Farklı kalay kaplamalar sipariş edildiğinde kalın kaplı yüzey, 75 mm aralıklarda sürekli paralel çizgilerle gösterilmelidir (Madde 12) c) iki defa haddelenmiş teneke levha için yarı mat nihai yüzeyli (Madde 6.2.2) olmalıdır d) Rulolar için - Her bağlantının yeri, rijit olmayan bir metal parçası ve zımbalanmış bir delikle gösterilmelidir (Madde 11.3) e) Rulolar için - rulolar göbekleri dik olacak şekilde olarak sevk edilmelidir (Madde 16.1). f) Levhalar için - Ambalaj platformunun hareket yönü, imalatçının tercihinde ancak sevkiyata uygun olmalıdır (Madde 16.2). g) Levhalar için - Haddeleme genişliği belirtilen iki boyuttan biri olmalıdır (Madde 4.3'deki not). h) DOS (Dioctly Sebacete) nın kaplanmasıyla (Madde 6.3) olmalıdır EK BİLGİ Madde 4.1 ve Madde 4.2'deki bilgiye ilave olarak, müşten, sipariş şartlarının mamulün kullanımıyla uygunluğunun temini ipin imalatçıya daha fazla bilgi vermeyi isteyebilir. Müşteri, teneke levhanın kullanımına etki eden imalat değişikliklerini imalatçıya bildirmelidir. NOT 2 - İki defa soğuk haddelenmiş teneke levha sipariş edilirken malzemenin imalat maksadı belirtilmelidir. İki defa soğuk haddelenmiş teneke levhanın bir defa soğuk haddelenmiş teneke levhaya göre daha az yumuşak ve farklı özelliklere sahip olduğu belirtilmelidir. Böylece bazı kullanımlar için örneğin, teneke kutu yapmak için haddeleme yönü ifade edilmelidir Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 13 Nisan 1997-Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 İki defa soğuk haddelenmiş teneke levha teneke kutu yapmak için kullanıldığı zaman haddeleme yönü eğilmeden meydana gelen çatlama hasarını en aza indirmek için teneke kutunun çevresi etrafında olmalıdır. S - KISA GÖSTERİLİŞ BİR DEFA (Tek) SOĞUK HADDELENMİŞ TENEKE LEVHA Bir defa soğuk haddelenmiş teneke levha, bu standardda Çizelge 2'de verilen Rockwell 30 Tm sertlik değerlerine dayanan temper sınıflandırmasıyla kısa gösterilir. Bu standardın kapsamında bulunan, bir defa soğuk haddelenmiş malzeme, sırasıyla aşağıda verilen karakteristiklerle kısa gösterilir. a) Malzemenin tarifi (teneke rulo ya da saç halinde); b) Bu standardın numarası (TS 1234 EN 10203); c) Çizelge 2'ye göre temper kısa gösterilişi; d) Kullanıcı tarafından belirtilmişse (istenmişse) tavlamanın tipi (Madde 9.1); e) Yüzey tipi (Madde 3.9); f) Kaplama kütleleri ve bileşimleri (kombinasyonları), E (Eşit kaplamalar için) veya D (Farklı kaplamalar için), Madde 12'de verilen temsili rakamlarla birlikte herbir yüzey için anma kaplama kütlesi olarak verilmiştir. g) Ölçüler mm'dir. - Rulolar için, şerit kalınlığı x genişliği; - Levhalar için kalınlık x genişlik x uzunluk; Örnek, bu standarda göre sürekli tavlanmış (CA) çelik tipi T61 olan yarı mat, 2,8 g/m 2 eşit kaplama kütlesindeki kalınlığı 0,22 mm, genişliği 800 mm ve uzunluğu da 900 mm olan bir defa soğuk haddelenmiş teneke levhanın kısa gösterilişi Teneke levha sac TS 1234 EN T61 - CA - Yarı mat - E 2,8/2,8-0,22 x 800 x 900 dir İKİ DEFA (Çift) SOĞUK HADDELENMİŞ TENEKE LEVHA Bu standardla ilgili olarak, iki defa haddelenmiş teneke levhanın mekanik özellikleri Çizelge 3'de verilen %0,2 kalıcı dayanımı esas alan mekanik özellikleri sınıflandırma sistemi ile kısa gösterilir. Bu standard kapsamındaki iki defa soğuk haddelenmiş malzeme aşağıdaki karakteristiklerle kısa gösterilir. a) Malzemenin tarifi (teneke rulo yada sac) b) Bu standardın numarası (TS 1234 EN 10203) c) Mekanik özelliklerin kısa gösterilişi (Çizelge 3) d) Kullanıcı tarafından belirtilmişse tavlamanın tipi e) Kaplama kütleleri ve onların bileşimleri (kombinasyonları), E (eşit olarak kaplanmışlar için) veya D (farklı olarak kaplanmışlar için), Madde 12'de verilen temsili rakamlarla birlikle, her bir yüzey için anma kaplama kütlesi olarak verilmiştir. f) Ölçüler mm'dir. - Rulolar için, şerit kalınlığı x genişliği - Saclar için, kalınlık x genişlik x uzunluk Örnek: DR620 çelik tipinden sürekli tavlanmış, 8,4 g/m 2 ve 5,6 g/m 2 farklı kaplama kütleli 0,18 mm kalınlığında ve 750 mm genişliğindeki iki defa soğuk haddelenmiş teneke rulonun kısa gösterilişi: Teneke rulo EN DR620 - CA - 8,4/5,6-0,18 x 750 dir. 6 - İMALAT ŞEKİLLERİ İMALAT Kaplamada kullanılan kalayın saflığı %99,85'den daha az olmamalıdır. Teneke levhanın imalat metotları imalatçının yetki alanındadır ve bu standardda yer almamaktadır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 13 Nisan Sayı: Teneke levhanın özelliklerine etki edecek biçimde imalat metodunda her hangi bir değişim yapılacaksa, bu husus müşteriye bildirilmelidir. NOT 3 - Müşterinin teneke levhayı verimli şekilde kullanabilmesine yardımcı olmak açısından imalatçının imalat prosesinin detaylarını müşteriye temin etmesi tavsiye edilmektedir NİHAİ YÜZEY Bir Defa Soğuk Haddelenmiş Teneke Levha bir defa soğuk haddelenmiş teneke levha, siparişte belirtilen yüzeyde ve parlak gümüşi renkte, yan mat veya mat yüzeyde olmalıdır (Madde 4.1 c). Görünüş a) Temper haddelemenin nihai kademesinde kullanılan çalışma merdanelerinin kontrollü hazırlanması sonucu, prensip itibariyle çelik tabanlı yüzey karakteristikleriyle b) Uygulanan kaplama kütlesiyle ve c) Kalay tabakasının akan veya akmayan kalay eriyiği şeklinde olmasıyla belirlenir İki Defa Haddelenmiş Teneke Levha iki defa haddelenmiş teneke levha yüzeyinin yarı parlak ve akışkan parlak kalay kaplı olması sağlanır PASİVASYON VE YAĞLAMA Elektrolitik teneke levhanın yüzeyi normal olarak pasivasyon işlemine ve yağlamaya tabi tutulur. Kimyasal veya eletrokimyasal işlem olarak yapılan pasivasyon, yüzeye oksidasyona karşı dayanıklılık kazandırır ve laklama ve baskı için uygun zemin hazırlar (sipariş anında anlaşma sağlanmamışsa 4.2 (a)) Pasivasyon metodu alkali metalin dikromat tuzunun çözeltisi içinde katodik işlemdir. Nakliye ve depolamada normal şartlarda elektrolitik teneke laklama ve baskı gibi yüzey işlemleri için uygun olmalıdır. Teneke rulo ve levhalar bir yağ tabakasıyla imal edilirler. Kullanılan yağ gıda ambalajlaması için uygun olan yağ olmalıdır (ilgili milli veya milletlerarası makam tarafından onaylanmak kaydıyla). Sipariş esnasında belirtilmedikçe (Madde 4.2 (h)) DOS (dioctyl sebacate) kullanılmalıdır KUSURLAR Rulolar İmalatçı, imal edilen teneke levhaların standarda uygunluğunu sağlamak için kalite kontrol ve kat muayenesi metotlarını tatbik eder. Bununla beraber zaman zaman standarda uymayan kalite dışı levhalarda imal edilebilmektedir. Kesme işlemi sırasında standarda uymayan levhalar müşteri veya temsilcisi tarafından ayrılmalıdır. Bu standarda uyan levhaların miktarı bir rulonun en az %85'i kadar olmalıdır. NOT 4 - Madde 3.5'deki (c) ve (d)'de verilenler özel deneylerle doğrulanamaz bunun için kullanıcı ve imalatçı arasında özel anlaşma yapılmalıdır. Teneke rulo imalat sırasında şayet, müşteri (veya temsilcisi) tekrarlanan kusurlara fazlaca rastladığı takdirde rulo imalatını durdurup imalatçıyı (pratik olduğunda) ikaz eder Bu işlemler sırasında müşteri, itinalı olarak imalat yapılmasını bekler Levhalar Levhalar, Madde 3.5'de tarif edildiği gibi ve Madde 13.2'deki gibi numune almada herhangi bir kusur görülmemelidir. 7 - ÖZEL ŞARTLAR Birincil teneke levha, Madde 8, Madde 9, Madde 10, Madde 11 ve Madde 12'nin ilgili şartlarına uygun olmalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 13 Nisan 1997-Savı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Madde 8, Madde 9 ve Madde 10'un doğrulanması için deneyler uygulandığı zaman, numune levhalar Madde 13'e göre sevkıyatlardan seçilerek alınmalıdır. Rulolar, Madde 16.1'de tarif edildiği gibi sevkedilmelı ve levhalar ise Madde 16.2'de tarif edildiği gibi ambalajlanmalıdır. 8 - KALAY KAPLAMA KÜTLESİ Tenekelerin her bir yüzeyindeki kaplama kütlesi g/m 2 ile ifade edilir. En az kaplama kütlesi her bir yüzeyde 1 g/m 2 olmalıdır. Üst sınır önceden belirtilir. Tercih edilen kaplama kütleleri , 2.0, , 5.0, 5.6, 8 4 ve 11.2 g/m 2 olmalıdır. Kaplama kütlesi toleransları Çizelge 1'de belirtildiği gibidir. Eşit ve farklı kaplanmış tenekelerin Madde 13'e göre kaplama kütleleri numunelerden alınan deney parçalarından Madde 14.2'e göre deneyi yapılan numunelerde tayin edilir. ÇİZELGE 1 - Kalay Kaplama Kütle Toleransları Kaplama Kütlesi*' Aralıkları g/m 2 Anma Kaplama Kütlesi Icın Toleranslar (q/rco 1 <x<1,5-0,25 1,5 <x<2,8-0,30 2,Bsx<4,1-0,35 4,1 <x<?,6-0,50 7,6sx<10,1-0,65 10,1 sx - 0,30 NOT 5 - Eşit ve farklı kaplanmış tenekeler için, numunelerden çıkarılan deney parpasındaki kaplama kütlesi, Ortalama kaplama kütlesi değerinin en az %80'ni kadar olabilir. Fakat bu durumda tek deney parçası kapama kütlesi değen (g/m 2 ) sevk edilen partinin tamamını temsil ettiği kabul edilmez. 9 - MEKANİK ÖZELLİKLER GENEL Bu standardın amaçlan için, bir defa soğuk haddelenmiş teneke levha Rockwell 30 Tm sertlik değerleri esas alınarak temperleme tiplerine ayrılır ve iki defa soğuk haddelenmiş teneke levhaların sınıflandırması % 0,2 kalıcı uzama özellikleri esas alınarak yapılır. Diğer mekanik özellikler teneke hevhanın performansını ve müteakiben amaçlanan son kullanımını önemli ölçüde etkileyecek ve çelik tipi, döküm metodu tavlama ve kullanılan temper haddelenmesine bağlı olarak değişecektir, NOT S - Anlaşmada teneke levha için tavlama tipi, örneğin BA veya CA.olarak sipariş anında belirtilmelidir BİR DEFA SOĞUK HADDELENMİŞ TENEKE LEVHA Bir defa soğuk haddelenmiş teneke levhanın sertlik değerleri Madde 14.3'de tarif edilen deney uygulandığında Çizelge 2'de verilenlere uygun olmalıdır İKİ DEFA HADDELENMİŞ TENEKE LEVHA Mekanik özellikler, Madde 14.3 ve Madde 14.4'de tarif edilen deney uygulandığında Çizelge 3'de verilenlere uygun olmalıdır'" NOT 7 - Rutin deney için kalıcı gerilme Ek B'de tarif edildiği gibi geri sıçrama deneyi ile tayin edilir. Bununla birlikte, ihtilaf halinde, Madde 14.4'de verilen metod kullanılmalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 13 Nisan Sayı : ÇİZELGE 2 - Bir Defa (Tek) Haddelenmiş Teneke Rulo ve Levhaların Sertlik Değerleri (RS 30 Tm; Temper 0,21 mm 0.21 mm < 0.28 rnm > 0.28 mm Kısa Anma Numune Anma Numune. Anma Numune Gösterilişi Ortalamasında Max Sanma Ortalamasında Max. Sapma Ortalamasında Max Sapma T50 53 En Çok 52 En Cok 51 En Cok T52 53 = = 4 T ±4 56 _ 4 T61 62 ±4 61 = 4 60 r 4 TB5 65 ± = 4 ÇİZELGE 3 - iki Defa Haddelenmiş Teneke Levhanın Mekanik Özellikleri Çelik Adı Mekanik Özellik Kısa Gösterilişi Ortalama %0,2 Kalıcı Dayanım Ortalama Rockwell HB 30-Tm" Sertlik Nominal Müsaade Edilen Nominal Numune Ortalaması N/mm 2 N/mm 2 İçin Aralık DR ±3 DR ±3 DR ±3 1) HR 30 Trn'yi HR 30 T'den ayırdetmek önemlidir, önceki sertlik, deney parçasının alt yüzünde meydana gelen ızlenn kabul edildiğini gösteren (TS 140) BOYUT VE ŞEKİL TOLERANSLARI GENEL Boyut (örneğin; kalınlık ve doğrusal boyutlar) ve şekil (kenar eğriliği, diklikten sapma, yan dikiş) toleransları, uygun ölçüm metotlarıyla birlikte, Madde 10.2 ve Madde 10.3'de belirtilmiştir. NOT 8 - Diğer geometrik karakteristikler Örneğin; çapak, kenar dalgalanması, merkezde oluşan kuşak, boyuna ve enine kavisler bulunabilir. Müşteri tarafından kullanılan ekipmanlara belirti şekilde tabii olan bu standart, ölçüm metotlarını ve bu geometrik karakteristiklerin sınırlarını belirtmez. İmalatçı, çapağın büyüklüğü, kenar dalgası, merkezi bombe ve enine kavisin minimum olmasına çaba göstermelidir, imalatçı aynı zamanda boyuna kavis değişimlerini azaltmak için gayret göstermelidir RULO Uzunluk (Boy) Herhangi bir tek ruloda imalatçının belirttiği uzunlukla ölçülen gerçek uzunluk arasındaki fark ±%3'den fazla olmamalıdır. İmalatçının en az 100 ruloda ölçüm yaparak belirttiği uzunluklarla; gerçek uzunluklar arasındaki toplam fark, %0,1'den fazla olmamalıdır. NOT 9 - Müşteri, rulodan kesilen levhaların ortalama boyu ile, imal edilen levha adedinin çarpılmasıyla ve teslim edilen rulonun diğer parçalarının birikmiş boylarının ilavesiyle rulodaki şerit uzunluğunu normal olarak doğrulanır. Rulodan kesilen levhaların ortalama boyu, 0,2 mm doğrulukla, rasgele alınan en az on (10) levhanın boylarının 0,2 mm hassasiyetle ölçülmesiyle belirlenir. Rulo boyları kabul metodu müşteri ve imalatçı arasında tesbit edilmişse, diğer metotlarla da ölçülebilir Genişlik Madde 13'e göre seçilen her bir numune levhanın genişliği 0,5 mm'ye en yakın olarak ölçülmelidir. Genişlik düz bir yüzeye yatırılan levhada, haddeleme yönüne dik açıda, levha merkezi boyunca ölçülmelidir. Ölçülen genişlik, sipariş genişliğinden küçük olamaz ve sipariş genişliğini 3 mm'den fazla geçemez Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 16

17 13 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : Kalınlık Genel Enine (hadde yönüne dik) kalınlık profili, Madde 'de tarif edilen mikrometre metodu kullanılarak ölçülmelidir. Bütün diğer kalınlıklar, Madde 'de verilen mikrometre kullanılarak yapılan direk ölçümle veya Madde 'de gösterilen ağırlık metoduyla belirlenir. Bununla beraber, tereddüt ve bütün deneylerin tekrarlan halinde, enine kalınlık profili hariç, ağırlık metodu kullanılmalıdır Ayrı (Tek-Tek) Levhalar Bir rulodan kesilen levhanın anma kalınlığındaki sapma; ±%8,5'den daha fazla ise kabul edilmez (elimine edilir) Sevkıyatın Ortalama Kalınlığı Sevkıyatın ortalama kalınlığı, Madde 13.1'e göre seçilen numune levhalarda, Madde 'de belirtilen ağırlık metoduyla tayin edildiğinde, sipariş anma kalınlıklarından sapma; a) Boyu m ve daha uzun, sevkıyatlar için ±%2,5 veya b) Boyu m ve daha kısa, sevkiyatlar için ±%4'den daha fazla olmamalıdır Genişlik Boyunca (Bir Uçtan Diğer Uca) Kalınlık Değişimleri Madde 'de belirtilen iki ayrı deney parçasının, her birinin kalınlığı, levhanın tamamındaki gerçek ortalama kalınlığın %4'ünden daha fazla sapmamalıdır Kenar Kıvırma (Enine Kalınlık Kesiti) Madde 'de gösterilen mikrometre metoduyla ölçüm yapıldığı zaman, minimum kalınlık gerçek merkezi kalınlıkların %8'den daha fazla fark olamaz Ruloların Kenar Eğriliği (Kılıcına Eğrilik) Kenar eğriliği uçlara doğru kavis şeklini alan kenarın, yatay doğrudan, maksimum sapmasıdır (Şekil 1). Kenar eğriliği, aşağıda verilenlerle yüzde olarak ifade edilir. = Sapma (D) (% Eğrilik) Kiriş Boyu (6 m) x100 Kenar eğriliği, ölçülen 6 m'lik mesafe (kavis boyu) üzerinde %0,1'den fazla olamaz (Örnek-, 6 m). W = Haddeleme genişliği D = Doğruluktan Sapma ŞEKİL 1 - Teneke Rulolarda Kenar Eğriliği Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 13 Nisan Sayı: Ruloların Yan Kenar Dalgalanması Yan kenar dalgalanması, aynı düzlemde bulunan düz doğrudan ve kavisten orantılı kısa aralıklarla haddeye ayarlı kenarın sapmasıdır. Kesmeden önce ölçüldüğü zaman. 1 m kavis boyu üzerinde ölçülen, yan kenar dalgalanması 1,0 mm'den fazla olamaz. NOT 10- Rulo taslak (örnek) kesmek için kullanılmışsa, izin verilebilen değerler, imalatçı ve müşteri arasındaki anlaşmada belirtilmelidir LEVHALAR Levhaların Doğrusal Boyutları Her bir numune levha, siparişi boyutlarının dik dörtgeni kullanılarak yapılır. Doğrusal boyutları belirtmek için. Madde 13.2'ye göre seçilen her bir numune levhayı yatırınız, düz yüzeyde uzunluk ve genişliği, levhanın merkezi karşılarında 0,5 mm yakınlıkta ölçünüz. Her bir numune levhanın boyutları, sipariş boyutlarından daha küçük olamaz ve hiç bir boyutta sipariş boyutundakinden 3 mm'den fazla olamaz Levhaların Kalınlıkları Enine Kalınlık Kesiti enine kalınlık kesiti Madde 'de belirtilen mikrometre metodu kullanılarak ölçülür. Bütün diğer kalınlıklar, Madde 'de gösterilen mikrometre direk (doğrudan) ölçme metodunun kullanımıyla veya Madde de gösterilen ağırlık metoduyla belirtilmelidir. Bununla beraber, enine kalınlık kesiti hariç, bütün deneylerin tekrarı isteğinde ve anlaşmazlık halinde ağırlık metodu kullanılmalıdır Herbir levha Madde 13.2'ye göre sevkiyattan seçilen ayrı numune levhaların her birinin kalınlığı, anma kalınlığının ±%8,5'dan daha fazla sapamaz Sevkıyatın Ortalama Kalınlığı Madde 13.2'ye göre seçilen numune levhalarda Madde de gösterilen ağırlık metoduyla belirtilen sevkıyatın ortalama kalınlığı; a) 'den daha fazla levhaların sevklyatları için ± %2,5 veya b) veya daha az levhaların sevkıyatları için ± %4 sipariş anma kalınlıklarından daha fazla sapamaz Levha İçinde Yerel Kalınlık Toleransları (Bombe) Madde 'de gösterildiği gibi ağırlık metoduyla belirtilen, iki ayrı deney parçasının her birinin kalınlığı, bütün levhanın gerçek ortalama kalınlığının %4'ünden daha fazla sapamaz (olamaz) Kenar Kıvırma (Enine Kalınlık Kesiti) Madde 'de belirtilen mikrometre metoduyla ölçüm yapıldığı zaman, minumum kalınlık gerçek merkezi kalınlığın %8'den daha fazla farklı olamaz Levhaların Kenar Eğriliği Kenar eğriliği uçlara doğru kavis (yay) şeklini alan düz doğrudan, kenarın (levha düzleminde) maksimum sapmasıdır (Şekil 2). Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 13 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 W = Haddeleme genişliği L = Yay boyu (kavisin boyu) D = Sapma ŞEKİL 2 - Teneke Levhalarda Kılıcına Eğrilik Kenar eğriliği, hesaplanan yay boyuda dikkate alınarak yüzde olarak aşağıdaki gibi ifade edilir. Sapma (D) (%) Kenar Eğriliği = x100 Kavis (Yay) Boyu (L) Her bir numune levha için eğrilik %0,15'den fazla olamaz Levhaların Diklikten Kaçıklığı Diklikten kaçıklık, levhanın bir kenardan diğer kenara dik olarak çizilen düz doğru çizgiden kenarın sapmasıdır. Bu çizgi levhanın bir köşesiyle temas durumunda, diğer zıt kenarda ise kenarla açıklık halindedir (Şekil 3). Diklikten kaçıklık yüzde olarak aşağıdaki gibi hesap edilerek ifade edilir. Diklikten Kaçıklık (%) = S a p m a ( A ) x100 Levha Boyu (B) Her bir numune levha için diklikten kaçıklık %0,20'den fazla olmamalıdır. A = Sapma B = Levhanın Kenara Dik Olarak Ölçülen Eni veya Boyu ŞEKİL 3 - Diklikten Sapma Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 13 Nisan Sayı : RULO İÇİNDEKİ EKLER GENEL Soğuk haddelemeden sonra, elektrik kaynağı ile yapılan ekler gerekliyse, üretilen boyların sınırları içerisinde, ruloların devamlılığını (sürekliliğini) imalatçı garanti eder. Özelliklere ilave olarak. Madde Madde 11.3 ve Madde 11.4'de verilen eklerin boyut ve yerlerine rulo içinde izin verilir EKLERİN SAYISI Rulo içindeki eklerin sayısı, m uzunlukta üçten fazla olamaz EKLERİN YERLERİ Rulodaki her bir bağlantının yeri, önceden belirtilmelidir. NOT 11 - Her ekin yeri, örmek olarak, zımbalanmış delikler ve rijit olmayan malzemenin ek parçasıyla belirlenebilir. Bununla beraber, istek ve sipariş anında müşteri ve imalatçı arasında, alternatif metotlar üzerinde anlaşma yapılabilir EKLERİN BOYUTLARI Kalınlık Her ekin, toplam kalınlığı, ek yerinde malzemenin anma kalınlığının üç katından fazla olmamalıdır Bindirme Herhangi bir kat ekinde, bindirmenin toplam uzunluğu 10 mm'den fazla olamaz. Serbest bindirme 5 mm'den fazla olamaz (Şekil 4). Haddeleme Yönü b b o a = Bindirmenin toplam uzunluğu b = Serbest bindirme ŞEKİL 4 - Bindirme Eki 12 - SOĞUK HADDELENMİŞ FARKLI KAPLANMIŞ TENEKE LEVHANIN İŞARETLENMESİ iki yüzeyi eşit kaplı teneke levha ve farklı kalay kaplı teneke levhayı aralarında ayırt etmek için farklı kaplanmış teneke levhaya sadece bir yüzeyde işaret yapılmalıdır. Farklı olarak kaplanmış teneke levha: a) ya donuk olarak kalın kaplanmış yüzeyde, uzaklık aralıkları 75 mm olan yaklaşık 1 mm genişliğinde doğru sürekli paralel çizgilerle veya b) Birbirini izleyen kesik kesik dönük, ince kaplanmış yüzeyde, uzaklık aralıkları 75 mm olan düz paralel çizgilerle işaretlenmelidir. Sipariş anında seçenek belirtilmemişse yukardaki (a) maddesi benimsenecektir (Madde 4.2.b) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ICS 77.140.50 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ

ICS 77.140.50 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ ICS 77.14.5 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 1131/Nisan 199 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafindan kabul edilen EN 1131 standardi esas alinarak, TSE Metalürji Hazirlik Grubu'nca TS 3519'in revizyonu olarak hazirlanmis

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ ICS 77.12.1-77.14.9 TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 485-4 standardı esas alınarak, TSE Metalürji Hazırlık Grubu'nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07. Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.2003/25155 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10278 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - BOYUTLAR VE TOLERANSLAR Dimensions and tolerances of bright steel products TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz Ön söz Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 12390-6: 2000 standardı esas alınarak, TSE İnşaat Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantısında Türk Standardı

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ ST 37 İMAL EDİLEN PARÇALARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu Şartname yayınlandığı Tarihte yürürlüğe girer. 2. Bu şartname toplam 5 sayfadan ibarettir. 3. Şartnamede

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 )

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) Değişiklik : Yayımlandığı R.Gazete: 15.06.2007-26553 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: 25.7.1996-22707 BİRİNCİ BÖLÜM

GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: 25.7.1996-22707 BİRİNCİ BÖLÜM GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: 25.7.1996-22707 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Tanımlar Amaçlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, grizulu

Detaylı

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 538 : 1994 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 6 Ocak 2000 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

PVC GEOMEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU

PVC GEOMEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU 2012 PVC GEOMEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU TBF 01 / 02.01.2012-0 AHED PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE DEPARTMANI Merkez : 40. Sok. No : 36 OSTİM- YENİMAHALLE / ANKARA Fabrika : Karacaören Köyü Girişi,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI I DERSİ SERTLİK DENEY FÖYÜ SERTLİK TESTLERİ Sertlik Nedir? Basite indirgendiğinde oldukça kolay tanımlanan

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Sayı : 29291 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 19/9/2013 tarihli

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2)

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) 7 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28197 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT)

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 11.04.2002 Sayı: 24723 1. Değişiklik Resmi Gazete tarih ve sayısı : 01 Haziran 2003 / 25125 2.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ Tanım:

Detaylı

EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ.

EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ. EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ. Dr. Caner BATIGÜN ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER 24 Ekim 2014 2 3 4 ABD DE 2010 DA UPPER BIG BRANCH KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN KAZA: Metan Yanması Grizu Patlaması Kömür Tozu Patlaması 29 Kayıp OLUŞ ŞEKLİ AÇISINDAN EYNEZ İLE KARŞILAŞTIRILAMAYACAK KADAR

Detaylı

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15) Resmi Gazete Tarihi: 23.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28063 BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15) Amaç MADDE

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak,

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak, 19 Nisan 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28269 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDA ĠLE TEMAS EDEN SERAMĠK MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/30) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

SERTLİK DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Sertlik Deneylerinin Amacı

SERTLİK DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Sertlik Deneylerinin Amacı 1. Sertlik Deneylerinin Amacı Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney, sertliğinin ölçülmesidir. Bunun başlıca sebebi, deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir. Diğer

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/

TEDAŞ-MLZ(GES)/ İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşullan 1.4. Tanımlar 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1. Genel 2.2. Yapısal Özellikler 2.2.1. İletken 2.2.2. Yalıtım 2.2.3. Dış Kılıf 3. İŞARETLEME

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Mecburi Standard Tebliği

Mecburi Standard Tebliği Mecburi Standard Tebliği Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 500 "Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları" standardına ilişkin tadil metni Resmi Gazete'de yayımı tarihinden

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

POLİETİLEN GEOMEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU

POLİETİLEN GEOMEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU 2012 POLİETİLEN GEOMEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU TBF 03 / 02.01.2012-0 AHED PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE DEPARTMANI Merkez : 40. Sok. No : 36 OSTİM- YENİMAHALLE / ANKARA Fabrika : Karacaören Köyü

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ İÇİNDEKİLER Kısım A Genel bilgiler Kısım B Çizelgelerin ele alınışı Kısım C Uygulamalı Örnekler Kısım D Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

1 mg dan 50 Kg a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT)

1 mg dan 50 Kg a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT) Resmi Gazete Tarih/ Sayı 10.04.2002 / 24722 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 1 mg dan 50 Kg a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI TOLERANSLAR P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L I H O Ğ LU Tolerans Gereksinimi? Tasarım ve üretim

Detaylı

EN 15154-1 EN 15154-2

EN 15154-1 EN 15154-2 EN 15154-1 EN 15154-2 EN 15154-1 ACİL DUŞ Minimum Su Akışı: 60 lt / dak Yerden yükseklik: 2200 mm ± 100 mm Çekme kolu : Max.1750mm yukarıda Su Isısı: 15-37 o C arasında olmalıdır EN 15154-2 ACİL GÖZ YIKAMA

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR LABORATUVARI Elektrik Direnci Tayini Testi KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR LABORATUVARI Elektrik Direnci Tayini Testi KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR LABORATUVARI Elektrik Direnci Tayini Testi KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ İSGÜM-KKD-LAK-14-01 İSGÜM-KKD (Rev. 0) 01 Eylül 2014 Sayfa: 1 / 8 İÇİNDEKİLER 1-BİLGİLER... 3 2-

Detaylı

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ İ (SURFACE QUALITY SPECIFICATIONS) YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU Maliyetin artmaması için yüzeyler, gerektiği kadar düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Parça yüzeyleri, imalat yöntemine

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 Sunum Planı Mevzuat Tanımlar Hazır Ambalajlı Mamullerin Kontrolü Sektörün

Detaylı

HASSAS KESME. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin hemen hemen tamamı parlak ve dik açılıdır.

HASSAS KESME. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin hemen hemen tamamı parlak ve dik açılıdır. HASSAS KESME İlk defa saat endüstrisinin gelişmiş olduğu İsviçre'de uygulanan bu yöntemin 1920'li yıllara kadar giden uzun bir araştırma geçmişi vardır. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Ocak 1996 ÖNSÖZ

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Ocak 1996 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 10027-1 standardı esas alınarak, TSE Metalurji Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 18 Ocak 1996 tarihli toplantısında Türk Standardı

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28212 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından; NOMİNAL DOLUM MİKTARI 10 KG/L İLE 50KG/L ARASINDA OLAN HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 Yerinde basınç dayanımın belirlenmesi uygulamada aşağıda sıralanan durumlar için gerekli

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ

AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ Tanımı ĠĢlevi : Ahşap Oyun Grubu : İpli Tırmanma, Kaydırak YaĢ Grubu : +6 Kullanıcı Kapasitesi :

Detaylı

Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Hukuki Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Hukuki Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 21/6/2002 24792 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, uluslararası

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

Sevk Şekli Akma Muk. Kopma Muk. Kopma Uzaması Bükme Momenti Sıcak haddelenmiş N/ mm² ( min) N/ mm² ( min) % ( min) M (Nm) 31 Mn

Sevk Şekli Akma Muk. Kopma Muk. Kopma Uzaması Bükme Momenti Sıcak haddelenmiş N/ mm² ( min) N/ mm² ( min) % ( min) M (Nm) 31 Mn 2016 YILI TH 70/34 PROFİLİ GEÇMELİ BAĞ, TRAPEZ KESİTLİ ÇELİK TAHKİMAT VE BAĞLANTI PARÇALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ TTK ihtiyacı olarak yer altı taban yolları tahkimatında kullanılmak üzere TH profili

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=38653 Page 1 of 1 17.05.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12390-2 Nisan 2002 ICS 91.100.30 BETON - SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ - BÖLÜM 2: DAYANIM

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 Baylan BTB-6 Test Masası ev tipi sayaçların ISO 4064/3 standardına göre performans testlerini gerçekleştirmek üzere Baylan Ölçü Aletleri bünyesinde tasarlanmıştır.

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI Sayfa No 1/8 1. AMAÇ -KAPSAM Bu talimatın amacı; gürültü seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı