Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Vakfı Konukevi Yönergesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Vakfı Konukevi Yönergesi"

Transkript

1 Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Vakfı Konukevi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi (ACU) Konukevinin yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile öğrencilerin Konukevinde barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- Bu Yönerge, ACU bünyesinde bulunan Konukevinin yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, öğrencilerin Konukevinde barınma ilke ve kuralları ile disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- Bu Yönergede geçen; a) Üniversite : Acıbadem Üniversitesini, b) Mütevelli Heyet Başkanı : Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanını, c) Rektörlük : Üniversite Rektörlüğünü, ç) Yönetim Kurulu : Konukevi Yönetim Kurulunu, d) Vakıf Temsilcisi: : Kerem Aydınlar Vakfı Yönetim Kurulu Temsilcisini, e) Genel Sekreter : Üniversitenin Genel Sekreterini, f) Konukevi: : Üniversiteye bağlı Konukevini, g) Müdür/Müdürlük : Konukevi Müdürünü/Müdürlüğünü, h) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (SKSDB) : Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanını/Başkanlığını, ı) İşletme Koordinatörü : Üniversite İşletme Koordinatörünü j) Konukevi Yetkilisi : Konukevinde mesai saatlerinde/ dışında kalan sorumlu-yetkili personeli ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Konukevi Yönetim Organları ve Görevleri Yönetim organları MADDE 5-Konukevinin yönetim organları şunlardır: a) Yönetim Kurulu, b) Disiplin Kurulu, c) Müdür, ç) Konukevi Yetkilileri Yönetim kurulu ve görevleri MADDE Yönetim Kurulu: Kerem Aydınlar Vakfı Yönetim Kurulu Temsilcisi, Üniversitenin Genel Sekreteri, Müdür, SKSDB, Üniversite İşletme Koordinatörü ve Rektörlük tarafından iki yıl için görevlendirilecek bir öğretim üyesi olmak üzere altı kişiden oluşur. Kerem Aydınlar Vakfı Yönetim Kurulu Temsilcisi Konukevi Yönetim Kurulunun başkanıdır. Başkanın katılmadığı durumlarda Genel Sekreter, toplantıya başkanlık eder. Yönetim Konukevi Yönergesi Sayfa 1 / 12

2 Kurulu iki ayda bir kez olağan; ihtiyaç halinde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Öğrenci Konseyi Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine, yılda en az iki defa Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılır Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: Konukevinin genel yönetimi, denetimi, gelişme ve düzenlenmesi ile ilgili kararları almak, uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptamak, Konukevinin açılış ve kapanış zamanı ile akademik tatil dönemlerinde Konukevinde barınma esaslarını ve katları belirlemek, Her öğretim yılında alınacak oda ücretleri ve depozito ile ilgili önerileri hazırlamak ve bu önerileri Mütevelli Heyet Başkanının oluruna sunmak, Her eğitim-öğretim yılında Konukevinde barınacak öğrencilerin nitelik ve sayılarını belirleyerek Mütevelli Heyet Başkanının oluruna sunmak, Konukevine başvuru tarihlerini belirlemek, Bu Yönergede öngörülen diğer görevleri yapmak. Disiplin kurulu ve görevleri MADDE Disiplin Kurulu: Üniversite Genel Sekreteri, Konukevi Müdürü, Hukuk Müşaviri ve Rektörlük tarafından bir yıl süre ile atanacak bir öğretim elemanı ile bir idari personelden oluşur. Üniversite Genel Sekreteri, Disiplin Kurulu başkanıdır Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır: Disiplin Kurulu Başkanı, Konukevinden uzaklaştırma ve çıkarma cezası ile ilgili işlemleri başlatır Disiplin Kurulu gereken soruşturmaları tamamladıktan sonra teklifini Yönetim Kuruluna bildirir. Müdür ve görevleri MADDE Genel Sekretere karşı sorumlu olarak görevlendirilen Müdürün görevleri şunlardır: Konukevinin yönetim ve geliştirilmesinde izlenecek yolu ve uygulama esaslarını tespit etmek, Yönetim Kurulunun incelemesine ve onayına sunmak, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, sekretaryasını yürütmek, kararlarını uygulamaya koymak, Disiplin Kurulunun sekretaryasını yürütmek, Konukevine öğrenci kabul etmek, bununla ilgili kayıtları tutmak, Konukevine kayıtlı olmayan öğrencilerin ve yabancıların barındırılmasını önlemek, Konukevinde kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, Konukevinin disiplinini korumak için her türlü önlemi almak, bu Yönergede öngörülen disiplin cezalarını uygulamak, Konukevi personelinin düzenli olarak hizmet yürütmesini temin etmek, çalışmalarını denetlemek, Bu Yönergede yer alan kurallar ile Konukevi Taahhütnamesinde belirtilen hususlara aykırı davranışları görülen öğrencilerin durumlarını, görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna sevk etmek, Konukevinin demirbaş ve takibe tabi malzemesinin iyi kullanılmasını, korunmasını, bakımını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak, Bu Yönergede öngörülen diğer görevleri yapmak. Konukevi Yetkilisinin görevleri MADDE 9- Konukevi Müdürüne karşı sorumlu olup konukevinde öğrencilerin barınma ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır, konukevinin sekretarya hizmetlerini yürütür ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar. Konukevi Yönergesi Sayfa 2 / 12

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konukevine Kayıt, Kabul ve Konukevinde Kalma Esasları Konukevinden yararlanacak kişiler MADDE Konukevinden; Üniversitenin lisans ve lisansüstü programına (hazırlık sınıfı dâhil) kayıtlı öğrenciler yararlanabilir Uluslararası değişim programları ile diğer Üniversitelerle yapılan akademik anlaşmalar kapsamında Üniversiteye gelen öğrenciler, bu programlar ve anlaşmalarda barınma imkânının da karşılıklı olarak sağlanması hususu yer aldığı takdirde, kontenjan dâhilinde Konukevinden yararlanabilir Konukevi'nde uygun yer olması durumunda; Diğer üniversite öğrencileri, Konukevinde kalan öğrencilerin birinci derece yakınları, Üniversite ile yapılan hizmet sözleşmeleri kapsamında, üniversiteye kurs, eğitim, kongre, v.b. görevlerle gelen kişiler, ücreti mukabili Konukevinde kalabilirler. Yararlanma süresi MADDE Bu Yönergede belirtilen usul ve kurallara uymaları kaydıyla, üniversite ve Kerem Aydınlar Vakfı tarafından konukevi konaklama bursu verilen öğrenciler eğitim-öğretim ücreti muafiyetine ilişkin bursları devam ettiği sürece ücretsiz, kısmi konukevi bursu verilen öğrenciler ise indirimli ücretle yararlanabilirler. Bursluluk süresi sona eren öğrenciler, ücretli statüdeki öğrencilere uygulanan şartlara tabidir Konukevinde barınmaya hak kazanan ücretli öğrenciler bu yönergede belirtilen usul ve kurallara uydukları sürece Konukevinden yararlanabilirler Konukevine giriş, akademik yıl başlangıç tarihinden iki gün önce, çıkış ise akademik yıl bitişini (final/bütünleme sınavları bitimini), takip eden iki gün içerisinde yapılır Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, Konukevinden yararlanamazlar. Başvuru ve kabul esasları MADDE 12- Konukevine başvuru, kayıt ve yerleşme tarihlerine ilişkin takvim her yıl Mayıs ayı ilk haftasında Üniversitenin/konukevinin web sayfasında ilan edilir Konukevi kaydını yenilemek isteyen öğrencilerin başvuruları: Başvuru tarihi 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasıdır. Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler, yeni akademik yıl için belirlenen konaklama bedelinin %25'ini kapora olarak Haziran ayı sonuna kadar ödemekle yükümlüdürler. Kalan ödeme, akademik yıl başlangıcında peşin veya anlaşmalı bankalardan kredi kartına taksitlendirme yapılabilir. Bu tarihten itibaren alınan başvurular dışında, yıl boyunca da başvuru kabul edilir. Ancak öncelik, üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilere verilir. Kız öğrenci başvuruları önceliklidir. Yer olmaması halinde, başvurular tarih sırasına göre beklemeye alınır Üniversitenin yeni öğrenci kayıtları başlayana kadar başvurusunu iptal eden öğrencilerin depozitoları iade edilir, kaparo tutarı ise iade edilmez Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak ve üniversitemizde okuyan öğrencilerin yeni kayıt başvuruları; Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, Acıbadem Üniversitesi internet sayfasında yer alan konukevi başvuru formunu doldurarak, 'ye gönderip, ön başvuru yapabilirler Konukevi Yönetiminin değerlendirme sonucuna göre ilgililere "kabul mektubu" gönderilir. Konukevi'nde öncelikle Acıbadem Üniversitesi öğrencileri kalacaktır. Konukevi Yönergesi Sayfa 3 / 12

4 Konukevi konaklama bedelinin tamamını/kaparo miktarını ve depozito bedelini kabul mektubunda belirtilen tarihe kadar ödemeyen öğrencinin, başvurusunu iptal ettiği kabul edilir Kerem Aydınlar Vakfı&Acıbadem Üniversitesince; Konukevi konaklama bursu olan öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen dairelerdeki iki kişilik odalara, Konukevi Müdürlüğü nce yerleştirilir Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Konukevine kesin kayıt yaptırmak üzere kabul mektubunda yazılı sürede, istenen belgelerle birlikte başvurmaları gerekir: Konukevine giriş ve yerleşme MADDE 13 Konukevine girişte öğrenciler, Acıbadem Üniversitesi Konukevi Yönergesi ve Acıbadem Üniversitesi Konukevi taahhütnamesini okumuş kabul edilirler. Gerekli belgeleri imzaladıktan, istenen belgeleri tam olarak Konukevi Müdürlüğü'ne teslim ettikten sonra Konukevine giriş yapabilirler. Konukevine en erken giriş tarihi, aksine bir duyuru yapılmadıkça, üniversite tarafından ilan edilen akademik yıl başlangıç tarihinden önceki iki gündür. Akademik yıl başlangıç tarihinin pazartesi veya salı olması halinde, öncesindeki cumartesi-pazar günü mesai saatleri içerisinde (09:00-18:00) konukevine giriş yapılabilir. Öğrenciler adına aile üyeleri veya arkadaşlarına anahtar teslimi yapılmaz ve eşya getirip odaya yerleştirmelerine izin verilmez. Belgelerin eksik olması halinde de öğrencilere anahtar teslimi yapılmamaktadır Öğrenciler, Konukevine yerleştirildikleri gün oda demirbaşlarındaki durumu gösteren oda teslim formunu Konukevi görevlisiyle birlikte imzalar Öğrenciler, Müdürlük tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorundadırlar Oda değiştirmek isteyen öğrenciler taleplerini bir dilekçeyle Müdürlüğe bildirirler. Müdürlük, değişiklik taleplerini gerekçeleriyle birlikte inceler ve şartların uygunluğu çerçevesinde sonuçlandırır Öğrenciye tahsis edilen odalar, Müdürlükten izinsiz olarak hiçbir şekilde başka bir öğrenciye devredilemez Oda arkadaşını huzursuz ederek barınmasını engellediği tespit edilen öğrencilerin ücret farkı ödemek şartı ile uygun yer olması durumunda tek kişi olarak kalmaları talep edilebilir Dönem içerisinde öğrencilerin çeşitli nedenler ile konukevinden ayrılmaları sonucunda, konukevi odalarında oluşabilecek boşlukların değerlendirilmesi için, Konukevi müdürlüğünce 7 (yedi) gün içerisinde, aşağıda belirtilen seçenekler doğrultusunda işlem yapılacaktır: Odada kalmaya devam eden öğrencilerin aynı tipteki diğer bir odaya nakil edilmeleri, Odada kalmaya devam eden öğrencilerin, kendilerine yeni oda arkadaşları bularak odalarında oluşan boşluğu doldurmaları (Konukevi yönetiminin onayı alınması gerekmektedir) Odada kalmakta olan öğrencilerin belirlenmiş olan 7 (yedi) günlük süre içerisinde her iki seçeneği de gerçekleştirememeleri durumunda, Konukevi yönetimince ön görülen değişmeler yapılabilir. Konukevi nden Ayrılma Madde14- Konukevinden ayrılma, çalışma günlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında yapılabilir. Ayrılmaya hazır öğrenciler resepsiyon ile temasa geçerek oda kontrollerini yaptırır, depozito iade formunu doldurup imzaladıktan sonra anahtarını teslim ederek Konukevi'nden ayrılır. Ancak, mesai saatleri dışında oda kontrollerini yaptırmadan Konukevinden çıkış yapanlar, odalarını kilitleyerek anahtarlarını resepsiyona bırakabilirler. Oda kontrollerini yaptırmadan çıkış yapan öğrenciler, Konukevi Yönetimi tarafından yapılacak olan kontrollerin sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar. Konukevinden ayrılırken, öğrencinin tüm eşyasını bina dışına taşıması esastır. Daire ortak yaşam alanı veya bavul odasında bırakılan eşyadan, Konukevi Yönetimi ve çalışanları sorumlu değildir. Konukevinde bir sonraki yıl kalmak için kaydını yaptıran öğrenciler, yaz dönemi süresince eşyalarını bavul odasına bırakabilirler. Daire içinde veya bavul odasında bırakılmış /unutulmuş eşyalar en fazla 30 (otuz) gün saklanır. Konukevi Yönergesi Sayfa 4 / 12

5 Dönem İçinde Konukevi'nden Ayrılma Madde Öğrencinin dönem içinde Konukevi'nden kendi isteği ile ayrılması: Öğrenciye herhangi bir konukevi konaklama bedeli iadesi yapılmaz. Ayrıca, akademik yıl sürecinde ödenmesi gereken konukevi konaklama bedeli tahsil edilir. Konukevine kaydı yapılan öğrencilerin konukevinden ayrılış tarihlerine göre konukevi konaklama bedellerinin iade kuralları: Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden sonraki a) 14 gün içerisinde, Konukevi konaklama bedelinin %75'i, b) 30 gün içerisinde, Konukevi konaklama bedelinin %50'si iade edilir. c) 30 günden sonra ayrılanlara konaklama bedeli iadesi yapılmaz. d) Konukevinden uzaklaştırma cezası alan öğrencilere konukevi konaklama bedeli iade edilmez. İade edilen ödemelerde banka transferlerinde oluşabilecek tüm masraflar alıcıya ait olup, iade edilen miktardan düşülecektir. Devlet hastanesinden kurul raporu, şehir değişikliği, doğal afetler vb.) zorunlu haller belgelenmek kaydıyla; ücret iadesi yöntemi ve miktarı yönetim tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır Konukevinden ilişik kesme Öğrencilerin, haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet halinin bulunması, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve bu Yönerge hükümlerine göre Üniversiteden veya Konukevinden çıkarma cezası almaları halinde yedi gün içinde Konukevi ile ilişikleri kesilir Bir eğitim döneminde izinsiz ve kesintisiz olarak (resmi tatil ve raporlu günler hariç) 15 gün veya toplam olarak 30 gün devamsızlık yapan öğrencilerin Konukevi ile ilişiği kesilir. Bu öğrenciler aradan bir dönem geçmedikçe Konukevine yeniden kabul edilmez İlişik kesilmesi sırasında öğrencilerin Konukevindeki odalarını boş, düzenli ve temiz olarak teslim etmeleri gerekir. Boşaltıldığı halde teslim edilmeyen odalardan 1 günlük ücret, boşaltılmamış ve kullanılmayan eşya ile çöplerin bırakıldığı odalardan 3 günlük ücret tahsil edilir İlişiği kesilen öğrencilerin Konukevinden ayrılırken bıraktıkları şahsi eşyalar bir tutanak ile tespit edilerek Konukevi deposunda 30 gün süreyle muhafaza edilir. Depodan bu süre içinde mazeret bildirilmeksizin teslim alınmayan ve kullanılabilir durumdaki eşyalar çeşitli dernek ve vakıflara bağışlanabilir; diğerleri imha edilebilir Konukevinde kalacakları sürenin son bulmasına rağmen odasını boşaltmayan öğrencilerin eşyaları Müdürlük tarafından öğrenciye e-posta ile bilgi verilerek tutanakla depoya alınır. Bu tarihi takip eden 30 gün içinde talep edilmeyen eşyalardan Müdürlük sorumlu tutulamaz. Konaklama Bedeli MADDE Konukevinde kalmak için yıllık taahhütname yapılır ve konaklama bedeli akademik yılı kapsar. Yaz dönemini kapsamamaktadır Konukevi konaklama bedeli günün koşullarına, dairelerin konumlarına ve diğer özelliklerine göre Konukevi yönetim kurulunca her yıl yeniden belirlenir Konukevi konaklama bedeline; konaklama, hafta içi beş gün kahvaltı( eğitim günleri ), elektrik, sıcak/soğuk su, ısınma, klima, temizlik ve kablosuz internet hizmetleri dahildir Konukevi konaklama bedeli akademik yıl için; Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler için kayıt anında, peşin, kredi kartına taksit veya tek çekim şeklinde alınır Konukevi kaydını yenilemek isteyen ve yeni başvuru yapacak üniversitede kayıtlı öğrenciler ise; Konukevi kaydını yenileme sırasında konaklama bedelinin %25 i kadarı kapora olarak alınır. İsteğe bağlı olarak kalan ödeme, akademik yıl başlangıcına kadar; peşin, komisyon ödenmek kaydıyla kredi kartına taksit veya tek çekim şeklinde alınır. Konukevi Yönergesi Sayfa 5 / 12

6 16.5. Konukevi başvuruları, kayıtları ve konaklama bedeli ile ilgili güncel uygulamalar; Acıbadem Üniversitesi nin resmi internet sitesinde bulunan Konukevi web sayfasında belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Depozito ve hasar tazmini MADDE Konukevine kesin kayıt esnasında ayrıca, belirlenen depozitonun ödenmiş olması gerekmektedir. Depozito, bir defaya mahsus.tl alınır. Depozito dekontu, konukevi konaklama bedeli dekontundan ayrı olacaktır. Dekontların açıklama kısmına başvuru yapan öğrencilerin isimleri yazılmalıdır Konukevinde kalan bütün öğrenciler konukevinde yaptıkları hasarın ve zimmetlerinde bulunan eksik malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Konukevinde sebep olunan hasarın karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödetilir. Bu ödeme alınan depozitolardan kesilir. Ortak kullanıma sunulan konukevi eşyalarının tahribi veya kaybı halinde, sorumlusu bulunmadığı takdirde bedeli ortak kullananlardan tahsil edilir Konukevinde kayıt yenileyen öğrenciler, depozito tutarında artış olması durumunda daha önceden ödemiş oldukları depozitodan oluşan farkı ödemekle yükümlüdürler. Oda kartı MADDE Dairelerin kapı anahtarı olarak öğrencilerin kampüs kartları kullanılır. Daire giriş kartlarının ve oda anahtarlarının, odada kalan öğrenciler dışındaki kişilere verilmesi yasaktır Öğrencinin oda anahtarını kaybetmesi halinde, anahtar bedeli depozitosundan kesilir ve yeni oda anahtarı verilir Kampüs kartını kaybeden öğrencilere üniversiteden kartlarını çıkarana kadar ücret karşılığı geçici kart verilir. Oda güvenliği MADDE Oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen öğrencilere aittir. Öğrenciler oda kapılarını kesinlikle kapalı ve kilitli tutmak zorundadırlar Oda içindeki eşyanın kayıp ve hasarından Üniversite ve Müdürlük sorumlu tutulamaz. Odalarınızdaki kişiye özel kasaların kullanılması önerilir Konukevinde kalan öğrencilerin odaları; güvenlik ve Konukevi ilke ve kurallarına uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla, gerekli görüldüğü durumlarda, Müdür ve Konukevi görevlileri tarafından denetlenebilir. Öğrencinin özel eşyaları öğrenciye haber verilmeksizin kontrol edilemez. Kurallara aykırı bir durumla karşılaşıldığında durum en az iki imzalı bir tutanakla saptanır. Elektrikli cihaz kullanımı MADDE Öğrenciler odalarında, yangın ve benzeri tehlikelere yol açılmaması için elektrikli ısıtıcı, gaz/ elektrik ocağı, ütü ve benzeri elektrik/gazla çalışan araç ve gereçleri bulunduramaz ve kullanamazlar Odalarda kullanılması yasak olan elektrikli araç ve gereçler tespit edildiği takdirde Müdürlük tarafından odadan alınır ve dönem sonunda kadar iade edilmek üzere depoya konur. Öğrenci, kendisine ait olan elektrikli araç ve gereçleri en geç ilgili dönemin sonunu takip eden ilk on beş (15) gün içinde depodan teslim almakla yükümlüdür. Depodan bu süre içinde mazeret bildirilmeksizin teslim alınmayan ve kullanılabilir durumdaki elektrikli araç ve gereçler Müdürlük tarafından tutanakla tespit edilerek çeşitli dernek ve vakıflara bağışlanabilir; diğerleri imha edilebilir. Müdürlük, depoya kaldırılan ve ilgili dönem sonunda alınmamış elektrikli araç ve gereçlerden sorumlu değildir Öğrenciler Konukevinin bilişim kaynaklarına zarar verici ve kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde ve diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunamazlar. Kullanıcılar, ağ Konukevi Yönergesi Sayfa 6 / 12

7 hizmetlerinin verilmesini sağlayan donanıma (duvar prizleri, kablolar, enerji server, vb.) hiç bir şekilde müdahale edemezler. Hobi Mutfağı ve Dışarıdan Sipariş MADDE Yangın güvenliği, genel sağlık ve temizlik koşulları açısından dairelerde yemek pişirilmesine izin verilmemektedir. Öğrencilere tahsis edilen hobi mutfağından öğrenciler istedikleri zaman faydalanabilirler. Yemek pişirme için gereken tencere, tava gibi ürünler yönetim tarafından, tabak ve gıda ürünleri öğrenci tarafından sağlanmaktadır. Kullanım esnasında ve sonrasında hobi mutfağının düzeni öğrencilerin sorumluluğundadır. Hobi mutfağına ait araç ve gereçlerin odalara ve dairelere çıkartılmasına izin verilmez Öğrenci, daire ortak alanında bulunan mikrodalga fırınlarda sadece ısıtma işlemi yapabilir. Bunun dışında, etrafı rahatsız edecek düzeyde koku veren ürünlerin bu fırınlarda pişirilmesi yasaktır. Mükerrer şikâyet durumunda konukevi yönetimi dairelerden mikrodalga fırınını kaldırma hakkını saklı tutar Öğrenci, dışarıdan sipariş verebilir. Bu siparişlerin teslim alım yeri resepsiyon bölgesidir. Teslimat kesinlikle katlarda ve dairelerde yapılamaz. Çamaşırhane kullanımı MADDE Öğrenciler, şahsi eşyalarının yıkama işlemini, kendilerine tahsis edilen çamaşırhanede yapabilirler Çamaşır makineleri kartlı sistem olup, öğrenciler bu hizmet karşılığında yıkama başına ücret öder. Kurutma makineleri ve ütülerin kullanımı ücretsizdir. Temizlik malzemesi tedarikinden öğrenci sorumludur. Çamaşır makinelerinde; ayakkabı, çanta yıkanmaz Çamaşırhaneye bırakılan/unutulan eşyaların sorumluluğu öğrencilerimize aittir ve yedi gün süreyle sahip çıkılmayan çamaşırlar atık olarak değerlendirilir. Temizlik MADDE Oda temizliği, Müdürlük tarafından belirlenen programa göre görevlilerce yapılır. Öğrenciler odaları belirtilen günlerde temizliğe uygun halde bulundurmak zorundadır Odalarını temiz tutmadığı tespit edilen öğrenciler, Müdürlük tarafından ikaz edilir Öğrenciler odalarda bozulabilir ve kokabilir yiyecek bulundurmamakla; mutfakları, banyoları, tuvaletleri ve diğer ortak mahalleri temiz bırakmakla yükümlüdürler Dinlenme odası, çamaşırhane, WC, vb. ortak kullanım alanlarında bırakılan eşyalar görevliler tarafından Müdürlüğe teslim edilir. Hijyen ve düzen açısından gerekli görülenler, imha edilir Konukevi bina ve ortak alanlarında duvarlara çivi çakmak veya hasar verici fiillerde bulunmak, duvarların badana ve boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak, ayakkabıları cam kenarına koymak, gereksiz yere yazı ve poster yapıştırarak görüntü kirliliğine sebebiyet verilemez Dağınık ve düzensiz dairelerin/odaların temizliği yapılmaz. Şahsi temizlik malzemeleri MADDE 24- Öğrenciler odalarında şahsi kullanımları için gereken temizlik malzemelerini (banyo sabunu, şampuan, vb.) kendileri temin ederler. Telefon MADDE 25- Konukevi içinde haberleşmeyi sağlayan dâhili telefon görüşmeleri ücretsizdir. Evcil hayvan MADDE 26- Konukevinde kedi, köpek, kuş vb. evcil hayvan beslenmez ve barındırılamaz. Acil durumlar Konukevi Yönergesi Sayfa 7 / 12

8 MADDE 27- Öğrenciler hastalık ve benzeri acil durumlarla karşılaştıklarında derhal ilgili Konukevi yetkililerine/sorumlularına haber vermekle yükümlüdürler. Yangın güvenliği MADDE 28- Duman detektörleri, yangın söndürücüler, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerinin kurcalanması ve amacı dışında kullanılması yasaktır. Yanlış alarmlar sonucunda, ilgili kişi/kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır. Gürültü MADDE 29- Öğrencilerin çevrelerine rahatsızlık verecek şekilde gürültü yapamazlar ve huzuru bozamazlar. Müzik seti, televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletleri ve müzik aletlerini yüksek sesle kullanamazlar/çalamazlar. Sigara içilmeyecek alanlar MADDE 30- Yasa gereği; Konukevi binasının her alanında ve balkonlarında sigara içilmez. Alkol kullanmak ve bulundurmak MADDE Konukevine alkollü gelerek düzen bozulamaz, çevre kirletilemez, Konukevi çalışanları bu sebeple meşgul edilemez. Konukevi bahçesinde, odalarda ve ortak alanlarda alkollü içki içilmez Öğrenciler, koleksiyon vs. sebebiyle de olsa dolu ve/veya boş alkollü içecek şişesi bulunduramazlar. Odalarda tespit edilen alkol ve alkol şişeleri Konukevi sorumluları tarafından odadan alınır ve imha edilir Gerek görüldüğünde Konukevi girişinde valiz, çanta vb. araması yapılır. Ateşli ve kesici alet bulundurmak MADDE 32- Ruhsatlı bile olsa ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde veya öldürücü, yaralayıcı nitelikteki diğer tehlikeli silahlar Konukevinde bulundurulamaz ve kullanılamaz. Konukevine giriş-çıkış saatleri MADDE Konukevi, hafta içi günlerde 06: saatleri arasında, hafta sonu saatleri arasında giriş ve çıkışlara açıktır. Bu saatler dışında giriş ve çıkışlar için Konukevi yönetimi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir Öğrenci, her ne koşul olursa olsun Konukevi dışında geceleme yapacak ise; Konukevi yönetimine haber vermeli ve form doldurmalıdır. Haber verilmediği durumlarda yönetim; aile veya yakınlarına durumu iletmekle yükümlüdür Öğrencilerin Konukevine giriş saatlerinin tespitinde bilgisayarlı giriş sistem kayıtları esas alınır. Ziyaretçiler MADDE Konukevinde kalan öğrenciler, kurallar dahilinde odalarına ziyaretçi kabul edebilirler. Ziyaretçilerin binaya en erken giriş saati sabah 10.00'dur. Ziyaretçiler mutlaka resepsiyona kimlik göstermek, kayıt yaptırmak, ziyaretçi kimliği almak ve en geç saat 18:00'da binayı terk etmek zorundadır. Ziyaretçiler konukevi yönetiminin onayı ile ücret karşılığında konaklayabilirler Giriş-çıkış saatlerine uymak ziyaretçi ve ziyaret ettiği kişinin sorumluluğudur. Ziyaretçi, konukevinden çıkış yapana kadar ziyaret ettiği kişinin sorumluluğundadır. Ziyaretçilere konukevinin kurallarının anlatılması oluşabilecek yanlış anlamaları engellemek açısından önemlidir Oda sahibi odasında yokken herhangi bir ziyaretçinin odaya girmesine kesinlikle izin verilmez. Oda sahibinin anahtarını aile üyeleri dâhil başkasına vermesi konukevi kurallarına aykırıdır. Konukevi Yönergesi Sayfa 8 / 12

9 34.4.Öğrencilerin, bina dışından olduğu kadar bina içinden de ziyaretçileri olabilir. Burada, Konukevi kuralları ile birlikte daireyi paylaşan kişilerin alacakları ortak kararlar geçerlidir Saat den sonra anne, baba, kardeşler ziyaretçi olarak giriş yapabilir. En geç çıkış saatleri 23:00 dır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar Disiplin cezaları MADDE 35- Konukevi kalan tüm öğrencilerimiz, işbu Acıbadem Üniversitesi Konukevi Yönergesi ile Acıbadem Üniversitesi Konukevi Taahhütnamesinde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Belirtilen kurallara uyulmaması durumunda, öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır; a) Uyarma, b) Kınama, c) Konukevinden uzaklaştırma, ç) Konukevinden çıkarma. Uyarma cezası MADDE 36- Öğrenciye Konukevinde barınma süresi içinde davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır: İş bu yönergenin maddesine aykırı olarak konukevine, bir dönemde beş kez geç giriş/çıkış yapmak, İzin almaksızın; bir dönemde toplam 5 kez devamsızlık yapmak, Bu Yönergenin 18, 19, 20, 21, 22, 23, ve 29 uncu maddelerinde tanımlanan kurallara uymamak, Ziyaret kurallarına uymamak, kendisine tahsis edilenin dışındaki bir odada Müdürlüğün bilgisi ve izni olmaksızın kalmak, Oda giriş kartını başkasına vermek, oda sakinleri dışında odada birini barındırmak, Müdürlük ve Konukevi görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uymamak ve tebliğ yazılarını teslim almamak, Dinlenme odası, hobi mutfağı, etüt alanları, oyun odaları, bahçe,, çamaşırhane, WC gibi ortak alanları temiz tutmamak, demirbaş malzemeleri uygun kullanmamak ve yerlerini değiştirmek, Müdürlüğün astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak, Konukevi binalarında ve balkonlarda sigara içmek (Odalarında sigara izmariti, kül, duman bulunan kişiler için de aynı prosedür uygulanır). Kınama cezası MADDE 37- Öğrenciye Konukevinde kaldığı süre içinde davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır: Bir dönemde 8 kez geç giriş yapmak, Seyahat, hastalık ve acil durumlar dışında 02:00-06:00 saatleri arasında 3 kez giriş veya çıkış yapmak, İzin almaksızın bir dönemde toplam 8 kez devamsızlık yapmak, Konukevi bina, bahçe ve eşyalarına bilerek zarar vermek, Müdürlükten habersiz oda değiştirmek, konukevine ait eşya ya da malzemeleri oda dışına çıkarmak, Konukevi çalışanlarına, öğrencilere ve ziyaretçilere kaba ve saygısız davranmak, onur kırıcı davranışlarda bulunmak. Konukevi Yönergesi Sayfa 9 / 12

10 37.7. Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür davranışlara yardımcı olmak (Odalarda ütü, elektrikli ısıtıcı, ocak, tüp gaz gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak, yangın algılama sistemleri, yangın söndürme cihazları, kameralar ve bilgisayarlı geçiş sistemlerine müdahale etmek.) Konukevinde ticari amaçlı satış yapmak veya bağış toplamak, Konukevinin ortak alanları ve odalarında evcil hayvan beslemek veya barındırmak, Ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaları öğrenci odalarına taşımak, Konukevi yöneticilerinin/görevlilerinin çalışmalarını engellemek, gereksiz yere meşgul etmek ve itaatsizlikte ısrarlı olmak, Konukevinde ve bahçesinde her çeşit kumar oynamak ve oynatmak, Bu Yönergenin 30 ve 31 nci maddesinde tanımlanan kurallara uymamak. Konukevinden uzaklaştırma MADDE 38- Konukevinden uzaklaştırma cezası, öğrencinin bir haftadan az, iki dönemden çok olmamak üzere, geçici bir süre için Konukevinden uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir. Uzaklaştırma cezaları bir haftadan kısa, iki dönemden uzun olmamak şartı ile uygulanır Konukevinden uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Bir dönemde 12 kez geç giriş yapmak, İzin almaksızın bir dönemde toplam 12 kez devamsızlık yapmak, Seyahat, hastalık ve acil durumlar dışında 02:00-06:00 saatleri arasında 5 kez giriş veya çıkış yapmak, Konukevi içinde kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, Konukevi çalışanlarını, arkadaşlarını ya da başkalarını tehdit etmek veya fiili saldırıda bulunmak, Konukevi binaları ve bahçesinin herhangi bir yerine veya duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya herhangi bir biçimde zarar vermek, Üniversiteden uzaklaştırma cezasının sürüyor olması. Konukevinden çıkarma MADDE 39- Konukevinden çıkarma cezası, öğrencinin bir daha Konukevine alınmamak üzere Konukevi ile ilişiğinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir Konukevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Konukevinde hırsızlık yapmak, Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya satmak, Bu Yönergenin 32 nci maddesinde tanımlanan kurallara uymamak, Konukevine girmek için verdiği bilgilerde kasti olarak gerçeğe aykırı ve/veya yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi, Yasa dışı örgüt üyesi olmak, bunlar adına faaliyette bulunmak veya faaliyette bulunanlara yardımcı olmak, Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş ceza almış olmak, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak, Genel ahlak ve adaba aykırı harekette bulunmak veya bu suçları işlemek, Mazeretsiz veya mazereti nedeniyle verilen süre içinde Konukevi ücretini ödememek, Cezaların tekrarı MADDE Uyarı veya kınama cezası verilmesine neden olan hareketin, son bir yıl içerisinde tekrar etmesi halinde bir derece ağır ceza uygulanır Konukevinden uzaklaştırma cezasının ise öğrencilik süresince tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır. Konukevi Yönergesi Sayfa 10 / 12

11 40.2. Uyarma ve kınama cezası gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının bir eğitim yılı içinde üçüncü tekrarında bir derece ağır ceza verilir. Disiplin soruşturması açmaya, ceza vermeye yetkili amir ve kurullar MADDE 41- Disiplin cezası gerektiren tüm fiillere ilişkin soruşturma Müdür tarafından başlatılır Soruşturma sonucuna göre; Uyarma ve kınama cezaları Müdür tarafından verilir Diğer üst cezalar için Müdür, dosyayı Disiplin Kuruluna havale eder. Yedi günden, otuz güne kadar Konukevinden uzaklaştırma cezası ile Konukevinden çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından verilir Öğrencinin konusu Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden fiil ve hallerde bulunması halinde, durum ayrıca kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Savunmanın alınması ve kararın tebliği MADDE Bu Yönergenin 41. maddesinde belirtilen yetkili amir veya kurul tarafından, savunması alınmadan öğrenciye disiplin cezası verilemez. Öğrenciye savunma yapması için, en az yedi gün süre verilir. Bu süre içinde savunma verilmediği takdirde, öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır Savunmanın alınması veya savunma süresi sonucunda öğrenci hakkında alınan karar, öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir. Ayrıca karar; Rektörlüğe, öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakültesine bildirilir Kınama, Konukevinden uzaklaştırma ve çıkarma cezası alan öğrencinin ailesine bildirilir. İtiraz MADDE Uyarma ve kınama cezalarına itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi işgünü (Cumartesi hariç) içinde Konukevi Yönetim Kuruluna yapılır ve Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır Konukevinden uzaklaştırma ve çıkarma cezalarına karşı itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi işgünü (Cumartesi hariç) içinde Kerem Aydınlar Vakfı Yönetim Kuruluna yapılır Konukevi Yönetim Kurulu ve Kerem Aydınlar vakfı Yönetim Kurulunun, itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir. Disiplin cezalarının uygulanması MADDE Uyarma ve kınama cezaları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren uygulanır Konukevinden uzaklaştırma ve çıkarma cezaları, hangi tarihten itibaren uygulanacağı kararda belirtilmediği sürece, kararın kesinleştiği tarihten itibaren yedi gün sonra uygulanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 45- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 46- Bu Yönerge Konukevi yönetim kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 47- Bu Yönerge hükümlerini Kerem Aydınlar Vakfı Başkanı yürütür. Konukevi Yönergesi Sayfa 11 / 12

12 Ekler: 1-) Başvuru formu, 2-)Taahhütname, 3-) Oda teslim formu, 4-) Depozito iade formu, 5-) Evci izin formu Konukevi Yönergesi Sayfa 12 / 12

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç MADDE. 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evlerinde kalan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak, rahat, düzenli ve güvenli

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ (21.02.2014 tarih ve S-2014-04/2 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı öğrenci

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 9 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi,

Detaylı

EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- (1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri ile diğer üniversitelerden başvuruda bulunan öğrencilerin

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları Amaç Madde 1. Bu kuralların amacı; yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ 24 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28094 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evlerinde kalan öğrencilerin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları

Detaylı

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu yönerge; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi ne üstün

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRE KONAKLAMA ALANI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRE KONAKLAMA ALANI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 05/03/2015 Toplantı Sayısı:07 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşire Konaklama Alanı Yönergesi hk. 2015.007.060 - Erciyes Üniversitesi

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-XI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

12.02.2014 SENATO 2014/2-XI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12.02.2014 SENATO 2014/2-XI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki lisans ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde. 1 - Bu yönergenin amacı, 04.12.2008

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI Tanımlar ve Kısaltmalar a) Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

ESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç. Öğrenci. Kapsam. Öğrenci. Dayanak. Tanımlar. öğrencilerin. her bir 1 / 14

ESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç. Öğrenci. Kapsam. Öğrenci. Dayanak. Tanımlar. öğrencilerin. her bir 1 / 14 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; İzmirr Yüksek Teknoloji T Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor s ve

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Beşiktaş Belediyesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında bulunan

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ordu

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Şifa Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilere verilecek bursları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Canik Başarı Üniversitesi nin burslu ve burssuz programlarında

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ne bağlı konukevi ve yurtların yönetim, denetim ve işletme

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir. Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27328 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesinde İngilizce hazırlık, ön lisans, lisans ve

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği. (29 Temmuz 2001 tarih ve 24477 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM.

Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği. (29 Temmuz 2001 tarih ve 24477 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM. Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği (29 Temmuz 2001 tarih ve 24477 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yurt ihtiyacı olan Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sınav Uygulama Usul ve Esasları

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sınav Uygulama Usul ve Esasları T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sınav Uygulama Usul ve Esasları Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mimarlık Fakültesi Sınav Uygulama Usul ve Esaslarının amacı; T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato:08.12.2015/95 Madde:9 un ekidir. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yalova Üniversitesine ait

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1. Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge ile Bilecik Üniversitesinde kayıtlı bulunan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin

Detaylı

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesine

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. (Üniversitemiz Senatosu nun 21.01.2016 tarih ve 02 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. (Üniversitemiz Senatosu nun 21.01.2016 tarih ve 02 sayılı oturumunda kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 21.01.2016 tarih ve 02 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BEYLİKDÜZÜ YERLEŞKESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BEYLİKDÜZÜ YERLEŞKESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BEYLİKDÜZÜ YERLEŞKESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1-) Bu Yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Konukevinde ikamet etmek isteyen konuk/ öğrencilerin veya eğitim mensuplarının

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Ayazağa Konukevini işletmek, yönetmek ve denetlemek, konukevinde kalan öğrencilerin gereksinimlerini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BURSLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Değişiklik No.1/96 1/97

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BURSLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Değişiklik No.1/96 1/97 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BURSLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Değişiklik No.1/96 1/97 Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADANA BTÜSEM) EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1 : (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans, lisans ve

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ OTELİ YÖNETMELİĞİ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ OTELİ YÖNETMELİĞİ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ OTELİ YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, T.C. Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli'nde kalacak öğrencilerin çağdaş, sağlıklı, temiz, güven ve huzur içinde

Detaylı

Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi

Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi AMAÇ Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi yurtlarını işletmek, yönetmek ve denetlemek, yurtlarda kalan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak,

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON İÇ YÖNERGESİ Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI: 07.00 da Öğrenciler nöbetçi

Detaylı

TC GEDİK ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

TC GEDİK ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ TC GEDİK ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi öğrencileri, mensupları ve diğer konuklarının

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS Niğde

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS Niğde BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS 30.11.2016 Niğde BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ (MERKEZ TEŞKİLATI) BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ (MERKEZ TEŞKİLATI) BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ (MERKEZ TEŞKİLATI) BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, TBMM Genel

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ MADDE 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu yönerge Işık Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu burs ve indirimlerin çeşit, uygulama koşul ve işlemlerini

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Yönetmeliği

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Yönetmeliği KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesince gerçekleştirilen eğitim öğretim ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ: Kadir Has Üniversitesi nde eğitim İngilizce ağırlıklıdır. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldırım

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1-Bu yönergenin amacı 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile buna dayalı olarak çıkarılan Kamu Konutları yönetmeliğinde belirlenen personele

Detaylı

GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarihli

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi nde bulunan gizlilik

Detaylı

İSG KURULUNU OLUŞTURMAK

İSG KURULUNU OLUŞTURMAK İSG KURULUNU OLUŞTURMAK *Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu okul ve kurumlarda Ek-2 doğrultusunda İSG Kurulu oluşturulur. *Ellinin altında çalışanı olan okul ve kurumlarda ise İSG hizmetlerini yürütecek

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ Amaç Bölüm I Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine verilen

Detaylı

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI 1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMIBURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMIBURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMIBURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde öğrenim gören öğrencilerin

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE- 1 : Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu nda öğrenim

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BOZOK ÜNİVERSİTESİ YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BOZOK ÜNİVERSİTESİ YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı: Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI KREŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Kapsam, Amaç, Tanımlar)

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI KREŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Kapsam, Amaç, Tanımlar) KARAR TARİHİ : 12.01.2012 KARAR SAYISI : 2012/2 KURULUŞ Rektörlük Merkez Kreş Eğitim Koordinatörü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI KREŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Kapsam, Amaç, Tanımlar)

Detaylı

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ UYGULAMA YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ UYGULAMA YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ UYGULAMA YÖNERGESĐ Dayanak BĐRĐNCĐ BÖLÜM MADDE 1-(1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ (Başkent Üniversitesi Rektörlüğünün 02.06.2012 tarihli Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ (Başkent Üniversitesi Rektörlüğünün 02.06.2012 tarihli Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ (Başkent Üniversitesi Rektörlüğünün 02.06.2012 tarihli Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Yurtların işletilmesi, yönetimi

Detaylı