Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı. Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı. Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012"

Transkript

1 Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012

2 İZMİR BÖLGE PLANI VĠZYON: Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen Yenilikçi İzmir

3 PROJENİN AMACI İzmir in mevcut Ar-Ge ve yenilik potansiyeli ve bu potansiyeli oluşturan unsurların tespiti, İzmir in Ar-Ge ve yenilik gücünü artıracak faaliyetlerin ortaya konulması, planlanması ve buna yönelik politika önerilerinin oluşturulmasıdır. Nihai Hedef; Sadece teknoloji ithal eden ve kullanan değil, teknoloji üreten ve ihraç eden; yeni ürün, üretim süreçleri yüksek katma değer yaratabilen bir İzmir...

4 PROJE ORTAKLARI İZKA ORTAKLAR EBİLTEM TÜİK

5 İZMİR YENİLİK TEKNİK KOMİTESİ Çalışmanın bilimsel aşamasında katkı sağlamak üzere Ar- Ge ve yenilik konusunda deneyimli akademisyen ve uygulamacılardan oluşan 13 kişilik Teknik Komite kuruldu

6 İZMİR BÖLGESEL YENİLİK KOMİTESİ Yenilik konusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından, oda, borsa, birlik gibi şemsiye kuruluşlarından ve üniversitelerden temsilciler ile 30 kişilik Yenilik Komitesi oluşturuldu. Böylece yenilik konusunda aktörler bir araya getirildi ve bu konuda önemli bir ağ oluşturuldu.

7 PROJEDE ÜRETİLEN DOKÜMANLAR İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Analizi İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Saha Analizi İzmir de Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Raporu

8 İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Analizi

9 METOT Kullanılan Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri Akademik Göstergeler Üniversite, AraĢtırma Merkezi ve Enstitüsü Sayıları, AraĢtırmacı ve Bilimsel Yayın Sayıları, Üniversitelerde Üretilen Proje Sayısı (TÜBĠTAK-SANTEZ), Patent ve Faydalı Model BaĢvuru ve Tescil Sayıları, AraĢtırmacı BaĢına DüĢen Proje Sayısı, Sanayi Göstergeleri Sanayi Ar-Ge Merkezi Sayısı, Ar-Ge Ġndirimleri (Miktar ve Sektörel Dağılım), Sanayi Ar-Ge Desteğine BaĢvuran ve Destek Alan Firma Sayısı (TEYDEB-TTGV-KOSGEB) Sanayi Ar-Ge BaĢvuru ve Kabul Proje Sayıları (TEYDEB-TTGV-KOSGEB), Proje BaĢına Destek Miktarı, Proje Ortalama Süresi, Sanayi Patent Faydalı Model BaĢvuru ve Tescil Sayısı, Altyapı Teknoloji GeliĢtirme Merkezi (Sayısı, Firma Sayısı, Sektörel Dağılım ve ÇalıĢan Sayısı, Ġhracat), Üniversite Sanayi ĠĢbirliği Merkezi Sayısı 20 farklı Kuruluştan yaklaşık 80 göstergeye ilişkin veri

10 AKADEMĠK BĠRĠMLER Kaynak: TÜİK ve YÖK

11 FAKÜLTELER İzmir Üniversitelerindeki Fakülte Sayıları (Mühendislik, Ziraat ve Su Ürünleri Fakülteleri, 7 üniversitede toplam 45 fakülte) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ Kaynak: Üniversitelerin İnternet Sayfaları

12 ENSTĠTÜLER Sanayiye Hizmet Veren Enstitüler (7 adet Fen Bilimleri, 3 adet Sağlık Bilimleri ve 6 adet Sosyal Bilimler Enstitüsü ) ÜNİVERSİTE SANAYİYE HİZMET VEREN ENSTİTÜLER TOPLAM ENSTİTÜSÜ SAYISI Ege Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Onkoloji Enstitüsü Hemodiyaliz - Transplantasyon Enstitüsü 5 6 TOPLAM 11

13 ARAġTIRMA Ve ARAġTIRICI GÜCÜ Araştırma ve Araştırıcı Gücünün Bölgelere Göre Dağılımı (%) Türkiye: Araştırmacı, İzmir Araştırmacı (%8,86) Kaynak: YÖK, TÜBİTAK

14 YAYIN Ve ÖĞRETĠM ELEMANI Yayın ve Öğretim Elemanı Yıllara Göre İzmir in Türkiye deki Yeri (%) *Son 4 yılda İzmir deki yayın sayısı artışı %50 ile TR deki artışın üzerinde olmuştur (%43) Kaynak: YÖK

15 TÜBĠTAK PROJELERĠ İzmir de TÜBİTAK a Önerilen Proje Sayısı ( ) Kaynak: TÜBİTAK

16 TÜBĠTAK PROJELERĠ 100 Araştırmacı Başına Düşen TÜBİTAK Proje Sayısı ( ) Kaynak: TÜBİTAK

17 SAN-TEZ PROJELERĠ Desteklenen SANTEZ Projelerinin Yıllara ve Bölgelere Göre Dağılımı ( )

18 PROJE BÜTÇELERĠ Proje başına en fazla harcama, dolayısı ile TÜBİTAK tan sağlanan finansman, İzmir de ,26 TL iken bu miktar İstanbul da ,20 TL, Ankara da da ,20 TL dir. İzmir, diğer destek programlarında olduğu gibi SAN- TEZ programında da proje başına en düşük bütçeye sahip olan bölgedir yılları arasında proje başına ortalama bütçe İzmir de ,20 TL, Ankara da ,06 TL ve İstanbul da ,32 TL dir

19 ÜNĠVERSĠTELERDE PATENT Üniversitelerde Üretilen Patent ve Faydalı Model Başvuruları ( ) Kaynak: Türk Patent Enstitüsü

20 ARAġTIRMACI GÜCÜNE GÖRE PATENT Bin Araştırıcı Başına Düşen Patent ve Faydalı Model Başvurusu Sayısı Kaynak: Türk Patent Enstitüsü ve ARBİS

21 TÜBĠTAK-TEYDEB BAġVURULARINDA FĠRMALAR TÜBİTAK-TEYDEB Destekleri Firmalar ( ) Kaynak: TÜBİTAK-TEYDEB

22 TÜBĠTAK-TEYDEB BAġVURULARINDA PROJE SAYILARI TÜBİTAK-TEYDEB Destekleri Projeler ( ) Kaynak: TÜBİTAK-TEYDEB

23 TEYDEB PROJE BÜTÇELERĠ Bölgelere Göre Proje Başına Düşen TEYDEB Ortalama Proje Bütçesi ( ) Kaynak: TEYDEB

24 FĠRMALARDA AR-GE MERKEZLERĠ Ar-Ge Merkezlerinin İllere Göre Dağılımı (Eylül, 2011) Kaynak : Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı

25 İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Saha Araştırması

26 ARAġTIRMA KAPSAMI Araştırmanın kapsamında yer alan sektörlerde faaliyet gösteren giriģim ile görüşme tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın coğrafi kapsamı İzmir ili sınırlarıdır

27 KAPSAM

28 AR-GE BİRİMİ OLUP OLMAMA %15 EVET HAYIR %85

29 ARAġTIRMA GRUBU BAZINDA AR-GE BĠRĠMĠ ORANI 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% Kimyasal Maddeler 19% Endüstriyel Havalandırma 13% 12% Biyomedikal Bilişim Yenilenebilir Enerji 8% 7% İşlenmiş Sebze Meyve 2% Tekstil

30 AR-GE BĠRĠMĠ OLANLARIN AR-GE HARCAMASININ CĠROYA ORANI (%) 4,9 4,8 4,7 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 3,

31 AR-GE ÇALIġAN SAYISININ TOPLAM ÇALIġAN SAYISI ĠÇĠNDEKĠ PAYI (%) 4,5 4,5 4,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,7 3,0 0,

32 YILLARA GÖRE PATENT BAġVURUSU

33 PATENT BAġVURU SAYISI - AR-GE MERKEZĠ DAĞILIMI (%) 80 71, , ,2 52,5 45,8 47,5 39,8 28,1 AR-GE Bölümü Var AR-GE Bölümü Yok

34 YENĠ MAL/HĠZMET SUNUMU EVET %24.8 HAYIR %75.2

35 YILLARA GÖRE YENĠ MAL VE HĠZMET SAYILARI

36 YENĠ MAL VE HĠZMETĠN CĠRO ĠÇĠNDEKĠ PAYI 13% 42% 26% Pazar için yeni olan mal ve hizmetlerin payı Firma için yeni olan mal ve hizmetlerin payı Hem firma hem pazar için yeni olan mal ve hizmetlerin payı Yenilik içermeyen mal ve hizmetlerin payı 19%

37 ÜNĠVERSĠTE VE ARAġTIRMA MERKEZLERĠ ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ EVET 19% HAYIR 81%

38 ÜNĠVERSĠTE VE ARAġTIRMA MERKEZLERĠ ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ 30% %27 25% %21 20% %19 %18 %18 %17 15% 10% %8 5% 0% Biyomedikal Yenilenebilir Enerji Kimyasal Maddeler İşlenmiş Sebze Meyve Endüstriyel Havalandırma Bilişim Tekstil

39 NĠTELĠKLĠ ĠġGÜCÜNE ULAġMADA SORUN YAġAMA %40,7 HAYIR EVET %59,3

40 AR-GE ÇALIġMALARINDA FĠKĠR KAYNAKLARI VE ÖNEM DERECELERĠ

41 YENĠLĠĞĠ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

42 İZMİR DE AR-GE VE YENİLİK EKOSİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU

43 AR-GE VE YENĠLĠK EKOSĠSTEMĠ Kurum Sayı Üye Sayısı Dernek Organize Sanayi Bölgesi Federasyon Serbest Bölge Birlik Oda Borsa Diğer 1 0 TOPLAM

44 AR-GE Ve YENĠLĠĞE YÖNELĠK VERĠLEN DESTEKLER N Ortalama (1 Hiç...5 Çok sık) Standart Sapma Yönlendirme ve bilgilendirme 20 3,05 1,43 Eğitim 20 2,90 1,33 Üniversite ile işbirliği sağlama 20 2,60 1,70 Uluslararası bilgi ve teknolojilere erişim 20 1,90 1,37 Sınai mülkiyet hakları (Patent, faydalı model vb.) 20 1,70 1,22 Proje hazırlama ve yönetme 20 1,50 1,10 Teknoloji transferi ve lisanslama 20 1,20 0,62 Ürün geliştirme 20 1,20 0,62 Spin off firma kurma 20 1,00 0,00

45 KURUMLARIN YENĠLĠK STRATEJĠLERĠ Kurumunuzun, yenilik konusunda yapılabileceklerin belirlendiği, bunlara ilişkin strateji ve hedeflerin ortaya konulduğu bir Yenilik Politikası veya stratejisi var mı? Hayır 70% Evet 30%

46 PROJE YÜRÜTME Üyelerinizin yenilik yapma potansiyelini artırmak amacı ile ulusal ve uluslar arası proje yürüttünüz mü? Fikrim yok 5% Hayır 65% Evet 30%

47 DESTEKLERDEN YARARLANMA Kurumların %95 i, üyelerinin Ar-Ge ve yeniliğe yönelik devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanamadıklarını bildirmişlerdir. Sizce üyeleriniz Ar-Ge ve yeniliğe yönelik devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanıyor mu? 90 Evet 5% Hayır 95% 40 20

48 KÜMELERE YÖNELĠK DESTEKLER Destek verdiğiniz bir küme oluşumu var mı? Hayır 40% Evet 60%

49 KURUMLAR ARASI ĠġBĠRLĠĞĠ Sizce, İzmir de kurumlar arasında etkin bir işbirliği var mıdır? Evet 15% Hayır 85%

50 ÜNİVERSİTELER AÇISINDAN İZMİR YENİLİK EKOSİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

51 ÜNĠVERSĠTELERDE YENĠLĠK Katılımcıların %50 si öğretim programlarında Ar-Ge, teknoloji transferi, inovasyon yönetimi ve patent konularında dersler bulunduğunu belirtmişlerdir. Derslerin haricinde Ar-Ge, yenilik ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklerin ise sınırlı düzeyde (%12,5) kaldığı tespit edilmiştir. Üniversite temsilcilerinin %25 i tam anlamı ile patent, faydalı model ve bunların uygulamaları konusunda bilgi sahibi olduklarını değerlendirmiştir.

52 Patent başvuru sürecinin yorucu ve bürokrasisinin fazla oluşu, Patent almanın mali yükünün büyüklüğü, Patent ile sonuçlanacak fikirlerin üretilmesi, Patent alma süreci konusundaki bilgi yetersizliği, Patent alınsa bile ticarileştirilememesi, Akademik yükseltmelerde kriter olarak görülmemesi, ÜNĠVERSĠTELERĠN PATENT ALMASININ ÖNÜNDEKĠ ENGELLER

53 SANAYĠ ĠLE ÜNĠVERSĠTE ARASINDAKĠ Ġġ BĠRLĠĞĠNĠN KONUSU (%) Belirli bir teknik ve/veya tasarımsal problemin çözümüne yönelik yapılmaktadır Test ve analiz hizmetlerine yönelik olarak yapılmaktadır, Firmaların üretim ve işletme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik yapılmaktadır Yeni mezunlarımıza iş olanağı sağlamak için yapılmaktadır

54 İşbirliğini teşvik edecek ve destekleyecek mekanizmaların olmayışı Sanayicilerin beklentileri ile akademisyenlerin beklentilerinin paralel olmaması Yapılan çalışmaların maddi karşılıklarının, döner sermaye sistemi ve diğer bürokratik engeller nedeni ile yeterince alınamaması Mevcut yasal düzenlemelerin işlevsel olmayışı Öğretim üyelerinin ve yardımcılarının ders yüklerinin fazla olması, ÜNĠVERSĠTE-SANAYĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN ÖNÜNDEKĠ ENGELLER (%)

55 İZMİR YENİLİK EKOSİSTEMİ Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ - Biyomedikal Teknolojileri Merkezi Ege Üniversitesi DEÜ - Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Gediz Üniversitesi DEÜ - Hemodiyaliz - Transplantasyon Enstitüsü İzmir Ekonomi Üniversitesi Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Federasyonu (BASİFED) Ege Bölgesi Sanayi Odası Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ETAE - Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü DEÜ - Onkoloji Enstitüsü EÜ - Güneş Enerjisi Enstitüsü EÜ - Nükleer Bilimler Enstitüsü EÜ - Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü EÜ - Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Araştırma Enstitüleri İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi İzmir Üniversitesi Katip Çelebi Üniversitesi Şifa Sağlık Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD) Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİDEF) Dernekler Ege İhracatçı Birlikleri İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İzmir Deniz Ticaret Odası İzmir Ticaret Borsası İzmir Ticaret Odası İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü UTAEM Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Kamu Araştırma Merkezleri ÜNĠVERSĠTELER SĠVĠL TOPLUM KURULUŞLARI Oda ve Birlikler Üniversitelerdeki Sanayiye Yönelik Merkezler ve Ar- Ge Birimleri DEÜ-ÇEVMER- Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi DEÜ- EMUM- Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Araştırma Merkezi DEÜ-DAUM- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi DEÜ-Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi DEÜ-JENARUM- Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi E.Ü.-BAUM- Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi E.Ü.-BİTAM-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.- EUBAM Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-HIV / AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi E.Ü.-Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi E.Ü.-TOTEM-Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-ARGEFAR - İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Uygulama ve Araştırma Merkezi DEÜ- İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi EÜ -EBİLTEM Uydu Laboratuvarları EÜ EGE-PAL- Akredite Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuvarı EÜ -FABAL- Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuarı EÜ -Gıda Mühendisliği Bölümü Moleküler Biyoloji Laboratuvarı EÜ -Merkez Laboratuvarı EÜ -Mikrobiyolojik (Akredite) Analiz Laboratuvarı İYTE - Ar-Ge ve Eğitim Merkezi İYTE- BİYOMER - Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırmaları Merkezi İYTE - JEOMER- Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi İYTE - Jeotermal Enerji Ar-Ge ve Test Eğitim Merkezi İYTE - Kompozit Malzemeler Araştırmalar Merkezi İYTE- Kütle Spektrometre Merkezi KOSGEB Birimleri ARAŞTIRMA BĠRĠMLERĠ KOLAYLAŞTIR ICI KURULUŞLAR Finansal Destek Sağlayıcılar YENĠLĠK ÜRETĠM ALANLARI Arayüz Kuruluşlar ÜRETĠCĠLER TPE Ġrtibat Ofisleri Kümeler/ Firmalar Ar-Ge Desteği Alan Firmalar Serbest Bölgeler Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-GE Merkezileri İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB) KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü (TEKMER ler) Organize Sanayi Bölgeleri Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Buca Ege Giyim (BEGOS) İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) İzmir Ticaret Odası Sanayi Bölgesi Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Tire Organize Sanayi Bölgesi Faz Araştırmaları İYTE İzmir ve Çevresi Çevre Referans AR- GE Uygulama ve Araştırma Merkezi Aliağa Sinerji Odağı Bankalar ve Risk Sermayesi Kuruluşları DEÜ - Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi DEÜ - TPE Bilgi ve Doküman Birimi Klinik I Klinilk II İYTE - MAM-Malzeme Araştırma Merkezi İYTE - Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi Ege Bölgesi Sanayi Odası Sinerji Odağı İzmir Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Sinerji Odağı KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İZKA TTGV EÜ Bilim Teknoloji ve Araştırma Merkezi ( EBİLTEM) Gediz Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi İEÜ - Embryonix Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Merkezi ( YAGEM) EBSO - TPE Bilgi ve Doküman Birimi EÜ EBİLTEM TPE Bilgi ve Doküman Birimi İYTE - TPE Bilgi ve Doküman Birimi Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Merkezi ( YAGEM) Torbalı Ticaret Odası Sinerji Odağı TÜBİTAK

56 Ġzmir Kümelenme ve Yenilik Portalı / Ege Ü. İİBF ile işbirliği İzmir deki ve Türkiye deki kümelenme ve yenilik çalışmalarına ilişkin bir platform İyi uygulama örnekleri Komite sayfaları Forum bölümü Bilgi bankası İngilizce kümelenme ve yenilik sayfaları E- bültenler: haberler ve duyurular

57 HEDEF VE STRATEJİLER

58 STRATEJĠK ÖNCELĠKLER Araştırma ve yenilik altyapısının güçlendirilmesi (5 Hedef) Bilim ve teknoloji alanında kurumsal yapılanma ve kapasitenin geliştirilmesi (6 Hedef) Bilim ve teknoloji alanında insan kaynaklarının geliştirilmesi (5 Hedef) 4 Araştırma sonuçlarının patentlenmesi ve ticarileşmesinin desteklenmesi (3 Hedef) 5 Finansmana erişimin kolaylaştırılması (3 Hedef) 6 Girişimcilik ve yenilik ekosisteminin iyileştirilmesi (5 Hedef)

59 STRATEJĠK ÖNCELĠK 1 SÖ1 Araştırma ve yenilik altyapısının güçlendirilmesi SÖ1H1 SÖ1H2 SÖ1H3 Üniversitelerde araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik fiziki altyapı oluşturulacak ve mevcut altyapı iyileştirilecektir İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin altyapısı iyileştirilecek, İzmir de ihtisaslaşmış Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Kuluçka Merkezlerinin kurulması desteklenecektir İşletmelerde Ar-Ge birimlerinin ve Ar-Ge merkezlerinin sayılarının artması teşvik edilecektir SÖ1H4 Bölgenin yaratıcılık ve tasarım konusundaki kapasitesi artırılacaktır SÖ1H5 Bölgenin yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi alışverişini ve ağlara erişimini güçlendirmek üzere iletişim altyapısı geliştirilecektir

60 STRATEJĠK ÖNCELĠK 2 SÖ2 SÖ2H1 SÖ2H2 SÖ2H3 SÖ2H4 SÖ2H5 SÖ2H6 Bilim ve teknoloji alanında kurumsal yapılanma ve kapasitenin geliştirilmesi İzmir in yenilik göstergelerinin güncel olarak takip edilmesi amacıyla bir izleme mekanizması oluşturulacaktır İzmir Bilim Teknoloji ve Yenilik Kurulu oluşturularak bölgesel düzeyde yeniliğe yönelik stratejinin uygulanması ve yönlendirme yapılması sağlanacaktır Mevcut üniversite-sanayi arayüz kuruluşlarının iyileştirilmesi ve yenilerinin kurulması desteklenecektir Üniversitelerin ve işletmelerin proje oluşturma ve girişimcilik kapasiteleri artırılacaktır Üniversitelerin ve işletmelerin yenilik kapasiteleri ve işbirliği yetenekleri artırılacaktır Şemsiye kuruluşların yenilik ile ilgili kapasite ve destekleri arttırılacaktır

61 STRATEJĠK ÖNCELĠK 3 SÖ3 Bilim ve teknoloji alanında insan kaynaklarının geliştirilmesi SÖ3H1 Sektörel insan kaynakları politika ve programlarının oluşturulması desteklenecektir SÖ3H2 İşletmelerde nitelikli Ar-Ge personeli istihdamı desteklenecektir SÖ3H3 SÖ3H4 SÖ3H5 Lisans ve lisansüstü programların sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden yapılandırılması teşvik edilecektir Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokullarında, işletmelerin güncel ara eleman ihtiyaçlarına yönelik, yenilik ve tasarım gibi yeni programlar açılacaktır Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve sınai mülkiyet hakları konularında eğitim programları oluşturulacak ve uygulanacaktır

62 STRATEJĠK ÖNCELĠK 4 SÖ4 SÖ4H1 SÖ4H2 SÖ4H3 Araştırma sonuçlarının patentlenmesi ve ticarileşmesinin desteklenmesi Üniversitelerde araştırma sonuçlarının patentlenmesi ve ticarileştirilmesi teşvik edilecektir Girişimci araştırmacılar yenilikçi fikirlerini ticarileştirme sürecinde desteklenecektir İşletmelere ait patentlerin ticari ürüne dönüştürülmesi sağlanacaktır

63 STRATEJĠK ÖNCELĠK 5 SÖ5 Finansmana erişimin kolaylaştırılması SÖ5H1 SÖ5H2 SÖ5H3 Finansman kaynakları geliştirilerek kullanımları teşvik edilecektir Teknolojik girişimcilik teşvik edilecektir Yabancı yatırımların bölgeye çekilmesi için Ar-Ge ve yenilik olanakları tanıtılacaktır

64 STRATEJĠK ÖNCELĠK 6 SÖ6 Girişimcilik ve yenilik ekosisteminin iyileştirilmesi SÖ6H1 SÖ6H2 SÖ6H3 SÖ6H4 SÖ6H5 Ar-Ge ve yenilik kültürü geliştirilecektir Şemsiye kuruluşların altyapısı geliştirilecektir Danışmanlık firmalarının Ar-Ge, yenilik, proje hazırlama ve yazma kapasiteleri artırılacak, akreditasyon sistemi geliştirilecektir Kamu ve yerel yönetim çalışanlarının yenilik ve yaratıcılık yeteneklerinin artırılması amaçlı özgün programlar geliştirilecektir İzmir nitelikli işgücü için çekim merkezi haline getirilecektir

65 KAZANIMLARIMIZ Teknik Komite (13 kişi) Yenilik Komitesi işbirliği platformu İzmir Yenilik Göstergeleri Seti Bölgesel Yenilik Verileri Saha Analizi kapsamında ziyaret edilen 790 işletmede yenilik konusunda farkındalık

66 KAZANIMLARIMIZ üyeyi temsil eden 21 şemsiye kuruluşta farkındalık _bilgi iletişim ve paylaşım sitesi Bölge ihtiyaç ve önceliklerine uygun bir metodoloji Yerellik ve yerindenlik ilkelerine uygun bir ihtiyaç analizi

67 BUNDAN SONRA?.. BUNDAN SONRA?

68 BEKLENTİLERİMİZ Bu stratejinin hayata geçirilmesi; Tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sahiplenilmesi ve benimsenmesi, Kurum çalışma programı ve stratejik planı oluşturulurken stratejide yer alan hedef ve eylemlere yönelik faaliyetlere yer verilmesi, Hedef ve eylemlere yönelik işbirliği projelerinin oluşturulması ve paylaşılması, TÜBİTAK, AB vb. fon kaynaklarına yönelik proje başvurularında referans kaynak olarak kullanılması

69 Örnek Çalışmalar Mevcut üniversite-sanayi arayüz kuruluşlarının iyileştirilmesi ve yenilerinin kurulması, Akademi ve özel sektöre yönelik olarak proje oluşturma-geliştirme, yazma-yönetme, iş planları oluşturma, tekno-girişimcilik ve sınai mülkiyet hakları konusunda hizmetler-eğitimler vermesi, Üniversite ve araştırma merkezlerinden çıkan patentlerin sanayiye tanıtıldığı etkinlikler (İzmir Proje Pazarı, İzmir Patentleri Sergisi vb.) düzenlenmesi, Araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik fiziki altyapıları hizmetlerinin bir envanter çalışması ile tespiti ve özel sektöre ve araştırmacılara duyurulması, Merkez ve laboratuvarların altyapı ve üst yapılarının İzmir in öncelikli sektörleri doğrultusunda iyileştirilmesi İhtiyaç belirleme çalışmaları sonucunda yeni laboratuvarlar kurulması ve gerekli görülenlerin akredite edilmesi,

70 Örnek Çalışmalar İleri teknolojiler ve ileri teknolojilere dayalı sanayiler kapsamında yeni nesil mühendislik bölümleri ve meslek yüksekokulları, İzmir in sektörel yapısı, akademik yetkinlikler, mevcut altyapı ve uluslararası eğilimler doğrultusunda mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgesinin altyapısının iyileştirilmesi ve ihtisaslaşmış teknoloji geliştirme bölgeleri kurulması, Teknoloji geliştirme bölgelerinin yenilik göstegeleri açısından performans izlemelerinin yapılması, Sanayinin Ar-Ge insan kaynağı ihtiyacının ve niteliklerinin sektörel bazda belirlenmesi ve bunun karşılanması, Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik konuları yanı sıra tasarım ve endüstriyel tasarım konusunda bölüm ve programlar, İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde yenilik ve girişimcilik eğitimleri, Akademi ve sanayi arasında farklı konularda Serbest Buluşma Günleri ile yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması

71 AMACIMIZ Yaratıcı, yenilikçi,teknoloji üreten ve ihraç eden bir Ġzmir..

72 Dinlediğiniz için teşekkür ederim.. Saygın Can OĞUZ Ġzmir Kalkınma Ajansı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BAŞARILI UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Dr. Emrah Tomur Genel Koordinatör 10 Ocak 2012 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara 2003 yılında İzmir in önde

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

3. SANAYİ ŞURASI. Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon

3. SANAYİ ŞURASI. Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon 3. SANAYİ ŞURASI Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon A. AR-GE HARCAMALARININ GSYİH İÇİNDEKİ PAYI 1. Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması, 2. Kamu destek kriterlerinin revize edilerek esnekleştirilmesi,

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI DÜZCE-9 MAYIS 2013 KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERĠ

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERĠ KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERĠ KALKINMA BAKANLIĞINCA SAĞLANAN AR-GE DESTEKLERĠ I. ARAġTIRMACI ĠNSAN GÜCÜ YETĠġTĠRME PROGRAMLARI II. ARAġTIRMA ALTYAPISI PROJELERĠ DESTEKLERĠ ARAġTIRMACI ĠNSAN GÜCÜ YETĠġTĠRME

Detaylı

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri ÖZETLE ODTÜ Toplam bütçenin %30 su rekabetçi araştırma fonlarından Tıp hariç en büyük döner sermaye geliri: yıllık ~25 milyon AB ve TUBİTAK fonlarından en fazla destek alan üniversite Herhangi bir zamanda

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Mustafa NALÇACIOĞLU Eylül 2012 KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ I. ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI II. ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Prof. Dr. A. Hamit SERBEST President of Executive

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU 2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI - BİDEB 2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Programın Amacı: Girişimcilik Farkındalığını Artırmak Üniversite düzeyinde öğrenciler arasındaki girişimcilik farkındalığını

Detaylı

Ü S İ. Prof. Dr. Hülya İLBİ Ege Üniversitesi

Ü S İ. Prof. Dr. Hülya İLBİ Ege Üniversitesi Ü S İ Prof. Dr. Hülya İLBİ Ege Üniversitesi 60 lar ÜRETİM ÜSTÜNLÜĞÜ 70 ler MALİYET ÜSTÜNLÜĞÜ 80 ler KALİTE ÜSTÜNLÜĞÜ 90 lar HIZ ÜSTÜNLÜĞÜ 2000 ler BİLGİ ÜSTÜNLÜĞÜ İNOVASYON (YENİLİKÇİLİK) Sanayi Üniversite

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ embryonixtto.com EMBRYONIX TTO, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret

Detaylı

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA Tanıtım Sunumu Prof.Dr.Hüseyin KARA FEN FAKÜLTESİ İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Bölümler ve Kontenjanları Öğretim Elemanları Lisans üstü çalışmalar

Detaylı

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu 21 OCAK 2011 Osman ġahġn MALĠYE BAKANLIĞI Yükseköğretim Hizmetleri Daire BaĢkanı SUNUM PLANI Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Ar-Ge

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN YEREL TEŞVİK MEKANİZMALARI «İZMİR» TUREK, 5 Kasım 2015 Yerel Birimler: Kalkınma Ajansları 26 Kalkınma Ajansı Temel Görevler Bölgesel Kalkınma Planları hazırlamak Finansal

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Hakkımızda. Ostim teknopark

Hakkımızda. Ostim teknopark Hakkımızda Teknopark, 05.02.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete de ilanı ile kurulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyette bulunmak

Detaylı

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR!

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! Gazi Üniversitesi Kökleri 1926 yılına uzanan Gazi Üniversitesi nde, SANAYİYE BİLGİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER ETME temel hedefiyle

Detaylı

Her şey bağlamında anlam kazanır...

Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTÜ Teknokent Ve Avrupa İşletmeler Ağı USİMP KONGRESİ-2012 Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTU TEKNOKENT Kümeleşme, Platformlar, sinerji Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. Talep çok yüksek olduğundan, pek çok bölüm,

Detaylı

TÜRKIYE'DE İLAÇ AR-GE EKOSISTEMI

TÜRKIYE'DE İLAÇ AR-GE EKOSISTEMI TÜRKIYE'DE İLAÇ AR-GE EKOSISTEMI Dr. Hakkı GÜRSÖZ Kurum Başkanı - TİTCK İlaç Tıbbi Cihaz TİTCK Kozmetik Satış Değeri Milyar (TL) Satış Hacmi Milyar (Kutu) Türkiye İlaç Pazarı 20 2,5 18 16 14 12 1,28 1,36

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Üniversite-Sanayi İşbirliği Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Bilim-Teknoloji Politikaları ve Ar-Ge Destekleri Bilim-Teknoloji Politikaları Politika Uygulamaları Üniversite Sanayi

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme

Detaylı

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programa Etken Olan 2 Temel Sorular 3 1505 Programı Paydaşları Genel Bakış 4 Temel Sorular / Beklentiler 1505 Programı Paydaşları Şirketlerle üniversitelerin işbirliği,

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara 2 TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ VE ATIK YÖNETİMİ Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 21.10.2015 - Ankara 1 Geçmişten EKK günümüze atığa bakış açısında ve atık yönetiminde

Detaylı