Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı. Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı. Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012"

Transkript

1 Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012

2 İZMİR BÖLGE PLANI VĠZYON: Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen Yenilikçi İzmir

3 PROJENİN AMACI İzmir in mevcut Ar-Ge ve yenilik potansiyeli ve bu potansiyeli oluşturan unsurların tespiti, İzmir in Ar-Ge ve yenilik gücünü artıracak faaliyetlerin ortaya konulması, planlanması ve buna yönelik politika önerilerinin oluşturulmasıdır. Nihai Hedef; Sadece teknoloji ithal eden ve kullanan değil, teknoloji üreten ve ihraç eden; yeni ürün, üretim süreçleri yüksek katma değer yaratabilen bir İzmir...

4 PROJE ORTAKLARI İZKA ORTAKLAR EBİLTEM TÜİK

5 İZMİR YENİLİK TEKNİK KOMİTESİ Çalışmanın bilimsel aşamasında katkı sağlamak üzere Ar- Ge ve yenilik konusunda deneyimli akademisyen ve uygulamacılardan oluşan 13 kişilik Teknik Komite kuruldu

6 İZMİR BÖLGESEL YENİLİK KOMİTESİ Yenilik konusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından, oda, borsa, birlik gibi şemsiye kuruluşlarından ve üniversitelerden temsilciler ile 30 kişilik Yenilik Komitesi oluşturuldu. Böylece yenilik konusunda aktörler bir araya getirildi ve bu konuda önemli bir ağ oluşturuldu.

7 PROJEDE ÜRETİLEN DOKÜMANLAR İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Analizi İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Saha Analizi İzmir de Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Raporu

8 İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Analizi

9 METOT Kullanılan Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri Akademik Göstergeler Üniversite, AraĢtırma Merkezi ve Enstitüsü Sayıları, AraĢtırmacı ve Bilimsel Yayın Sayıları, Üniversitelerde Üretilen Proje Sayısı (TÜBĠTAK-SANTEZ), Patent ve Faydalı Model BaĢvuru ve Tescil Sayıları, AraĢtırmacı BaĢına DüĢen Proje Sayısı, Sanayi Göstergeleri Sanayi Ar-Ge Merkezi Sayısı, Ar-Ge Ġndirimleri (Miktar ve Sektörel Dağılım), Sanayi Ar-Ge Desteğine BaĢvuran ve Destek Alan Firma Sayısı (TEYDEB-TTGV-KOSGEB) Sanayi Ar-Ge BaĢvuru ve Kabul Proje Sayıları (TEYDEB-TTGV-KOSGEB), Proje BaĢına Destek Miktarı, Proje Ortalama Süresi, Sanayi Patent Faydalı Model BaĢvuru ve Tescil Sayısı, Altyapı Teknoloji GeliĢtirme Merkezi (Sayısı, Firma Sayısı, Sektörel Dağılım ve ÇalıĢan Sayısı, Ġhracat), Üniversite Sanayi ĠĢbirliği Merkezi Sayısı 20 farklı Kuruluştan yaklaşık 80 göstergeye ilişkin veri

10 AKADEMĠK BĠRĠMLER Kaynak: TÜİK ve YÖK

11 FAKÜLTELER İzmir Üniversitelerindeki Fakülte Sayıları (Mühendislik, Ziraat ve Su Ürünleri Fakülteleri, 7 üniversitede toplam 45 fakülte) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ Kaynak: Üniversitelerin İnternet Sayfaları

12 ENSTĠTÜLER Sanayiye Hizmet Veren Enstitüler (7 adet Fen Bilimleri, 3 adet Sağlık Bilimleri ve 6 adet Sosyal Bilimler Enstitüsü ) ÜNİVERSİTE SANAYİYE HİZMET VEREN ENSTİTÜLER TOPLAM ENSTİTÜSÜ SAYISI Ege Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Onkoloji Enstitüsü Hemodiyaliz - Transplantasyon Enstitüsü 5 6 TOPLAM 11

13 ARAġTIRMA Ve ARAġTIRICI GÜCÜ Araştırma ve Araştırıcı Gücünün Bölgelere Göre Dağılımı (%) Türkiye: Araştırmacı, İzmir Araştırmacı (%8,86) Kaynak: YÖK, TÜBİTAK

14 YAYIN Ve ÖĞRETĠM ELEMANI Yayın ve Öğretim Elemanı Yıllara Göre İzmir in Türkiye deki Yeri (%) *Son 4 yılda İzmir deki yayın sayısı artışı %50 ile TR deki artışın üzerinde olmuştur (%43) Kaynak: YÖK

15 TÜBĠTAK PROJELERĠ İzmir de TÜBİTAK a Önerilen Proje Sayısı ( ) Kaynak: TÜBİTAK

16 TÜBĠTAK PROJELERĠ 100 Araştırmacı Başına Düşen TÜBİTAK Proje Sayısı ( ) Kaynak: TÜBİTAK

17 SAN-TEZ PROJELERĠ Desteklenen SANTEZ Projelerinin Yıllara ve Bölgelere Göre Dağılımı ( )

18 PROJE BÜTÇELERĠ Proje başına en fazla harcama, dolayısı ile TÜBİTAK tan sağlanan finansman, İzmir de ,26 TL iken bu miktar İstanbul da ,20 TL, Ankara da da ,20 TL dir. İzmir, diğer destek programlarında olduğu gibi SAN- TEZ programında da proje başına en düşük bütçeye sahip olan bölgedir yılları arasında proje başına ortalama bütçe İzmir de ,20 TL, Ankara da ,06 TL ve İstanbul da ,32 TL dir

19 ÜNĠVERSĠTELERDE PATENT Üniversitelerde Üretilen Patent ve Faydalı Model Başvuruları ( ) Kaynak: Türk Patent Enstitüsü

20 ARAġTIRMACI GÜCÜNE GÖRE PATENT Bin Araştırıcı Başına Düşen Patent ve Faydalı Model Başvurusu Sayısı Kaynak: Türk Patent Enstitüsü ve ARBİS

21 TÜBĠTAK-TEYDEB BAġVURULARINDA FĠRMALAR TÜBİTAK-TEYDEB Destekleri Firmalar ( ) Kaynak: TÜBİTAK-TEYDEB

22 TÜBĠTAK-TEYDEB BAġVURULARINDA PROJE SAYILARI TÜBİTAK-TEYDEB Destekleri Projeler ( ) Kaynak: TÜBİTAK-TEYDEB

23 TEYDEB PROJE BÜTÇELERĠ Bölgelere Göre Proje Başına Düşen TEYDEB Ortalama Proje Bütçesi ( ) Kaynak: TEYDEB

24 FĠRMALARDA AR-GE MERKEZLERĠ Ar-Ge Merkezlerinin İllere Göre Dağılımı (Eylül, 2011) Kaynak : Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı

25 İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Saha Araştırması

26 ARAġTIRMA KAPSAMI Araştırmanın kapsamında yer alan sektörlerde faaliyet gösteren giriģim ile görüşme tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın coğrafi kapsamı İzmir ili sınırlarıdır

27 KAPSAM

28 AR-GE BİRİMİ OLUP OLMAMA %15 EVET HAYIR %85

29 ARAġTIRMA GRUBU BAZINDA AR-GE BĠRĠMĠ ORANI 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% Kimyasal Maddeler 19% Endüstriyel Havalandırma 13% 12% Biyomedikal Bilişim Yenilenebilir Enerji 8% 7% İşlenmiş Sebze Meyve 2% Tekstil

30 AR-GE BĠRĠMĠ OLANLARIN AR-GE HARCAMASININ CĠROYA ORANI (%) 4,9 4,8 4,7 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 3,

31 AR-GE ÇALIġAN SAYISININ TOPLAM ÇALIġAN SAYISI ĠÇĠNDEKĠ PAYI (%) 4,5 4,5 4,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,7 3,0 0,

32 YILLARA GÖRE PATENT BAġVURUSU

33 PATENT BAġVURU SAYISI - AR-GE MERKEZĠ DAĞILIMI (%) 80 71, , ,2 52,5 45,8 47,5 39,8 28,1 AR-GE Bölümü Var AR-GE Bölümü Yok

34 YENĠ MAL/HĠZMET SUNUMU EVET %24.8 HAYIR %75.2

35 YILLARA GÖRE YENĠ MAL VE HĠZMET SAYILARI

36 YENĠ MAL VE HĠZMETĠN CĠRO ĠÇĠNDEKĠ PAYI 13% 42% 26% Pazar için yeni olan mal ve hizmetlerin payı Firma için yeni olan mal ve hizmetlerin payı Hem firma hem pazar için yeni olan mal ve hizmetlerin payı Yenilik içermeyen mal ve hizmetlerin payı 19%

37 ÜNĠVERSĠTE VE ARAġTIRMA MERKEZLERĠ ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ EVET 19% HAYIR 81%

38 ÜNĠVERSĠTE VE ARAġTIRMA MERKEZLERĠ ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ 30% %27 25% %21 20% %19 %18 %18 %17 15% 10% %8 5% 0% Biyomedikal Yenilenebilir Enerji Kimyasal Maddeler İşlenmiş Sebze Meyve Endüstriyel Havalandırma Bilişim Tekstil

39 NĠTELĠKLĠ ĠġGÜCÜNE ULAġMADA SORUN YAġAMA %40,7 HAYIR EVET %59,3

40 AR-GE ÇALIġMALARINDA FĠKĠR KAYNAKLARI VE ÖNEM DERECELERĠ

41 YENĠLĠĞĠ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

42 İZMİR DE AR-GE VE YENİLİK EKOSİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU

43 AR-GE VE YENĠLĠK EKOSĠSTEMĠ Kurum Sayı Üye Sayısı Dernek Organize Sanayi Bölgesi Federasyon Serbest Bölge Birlik Oda Borsa Diğer 1 0 TOPLAM

44 AR-GE Ve YENĠLĠĞE YÖNELĠK VERĠLEN DESTEKLER N Ortalama (1 Hiç...5 Çok sık) Standart Sapma Yönlendirme ve bilgilendirme 20 3,05 1,43 Eğitim 20 2,90 1,33 Üniversite ile işbirliği sağlama 20 2,60 1,70 Uluslararası bilgi ve teknolojilere erişim 20 1,90 1,37 Sınai mülkiyet hakları (Patent, faydalı model vb.) 20 1,70 1,22 Proje hazırlama ve yönetme 20 1,50 1,10 Teknoloji transferi ve lisanslama 20 1,20 0,62 Ürün geliştirme 20 1,20 0,62 Spin off firma kurma 20 1,00 0,00

45 KURUMLARIN YENĠLĠK STRATEJĠLERĠ Kurumunuzun, yenilik konusunda yapılabileceklerin belirlendiği, bunlara ilişkin strateji ve hedeflerin ortaya konulduğu bir Yenilik Politikası veya stratejisi var mı? Hayır 70% Evet 30%

46 PROJE YÜRÜTME Üyelerinizin yenilik yapma potansiyelini artırmak amacı ile ulusal ve uluslar arası proje yürüttünüz mü? Fikrim yok 5% Hayır 65% Evet 30%

47 DESTEKLERDEN YARARLANMA Kurumların %95 i, üyelerinin Ar-Ge ve yeniliğe yönelik devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanamadıklarını bildirmişlerdir. Sizce üyeleriniz Ar-Ge ve yeniliğe yönelik devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanıyor mu? 90 Evet 5% Hayır 95% 40 20

48 KÜMELERE YÖNELĠK DESTEKLER Destek verdiğiniz bir küme oluşumu var mı? Hayır 40% Evet 60%

49 KURUMLAR ARASI ĠġBĠRLĠĞĠ Sizce, İzmir de kurumlar arasında etkin bir işbirliği var mıdır? Evet 15% Hayır 85%

50 ÜNİVERSİTELER AÇISINDAN İZMİR YENİLİK EKOSİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

51 ÜNĠVERSĠTELERDE YENĠLĠK Katılımcıların %50 si öğretim programlarında Ar-Ge, teknoloji transferi, inovasyon yönetimi ve patent konularında dersler bulunduğunu belirtmişlerdir. Derslerin haricinde Ar-Ge, yenilik ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklerin ise sınırlı düzeyde (%12,5) kaldığı tespit edilmiştir. Üniversite temsilcilerinin %25 i tam anlamı ile patent, faydalı model ve bunların uygulamaları konusunda bilgi sahibi olduklarını değerlendirmiştir.

52 Patent başvuru sürecinin yorucu ve bürokrasisinin fazla oluşu, Patent almanın mali yükünün büyüklüğü, Patent ile sonuçlanacak fikirlerin üretilmesi, Patent alma süreci konusundaki bilgi yetersizliği, Patent alınsa bile ticarileştirilememesi, Akademik yükseltmelerde kriter olarak görülmemesi, ÜNĠVERSĠTELERĠN PATENT ALMASININ ÖNÜNDEKĠ ENGELLER

53 SANAYĠ ĠLE ÜNĠVERSĠTE ARASINDAKĠ Ġġ BĠRLĠĞĠNĠN KONUSU (%) Belirli bir teknik ve/veya tasarımsal problemin çözümüne yönelik yapılmaktadır Test ve analiz hizmetlerine yönelik olarak yapılmaktadır, Firmaların üretim ve işletme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik yapılmaktadır Yeni mezunlarımıza iş olanağı sağlamak için yapılmaktadır

54 İşbirliğini teşvik edecek ve destekleyecek mekanizmaların olmayışı Sanayicilerin beklentileri ile akademisyenlerin beklentilerinin paralel olmaması Yapılan çalışmaların maddi karşılıklarının, döner sermaye sistemi ve diğer bürokratik engeller nedeni ile yeterince alınamaması Mevcut yasal düzenlemelerin işlevsel olmayışı Öğretim üyelerinin ve yardımcılarının ders yüklerinin fazla olması, ÜNĠVERSĠTE-SANAYĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN ÖNÜNDEKĠ ENGELLER (%)

55 İZMİR YENİLİK EKOSİSTEMİ Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ - Biyomedikal Teknolojileri Merkezi Ege Üniversitesi DEÜ - Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Gediz Üniversitesi DEÜ - Hemodiyaliz - Transplantasyon Enstitüsü İzmir Ekonomi Üniversitesi Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Federasyonu (BASİFED) Ege Bölgesi Sanayi Odası Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ETAE - Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü DEÜ - Onkoloji Enstitüsü EÜ - Güneş Enerjisi Enstitüsü EÜ - Nükleer Bilimler Enstitüsü EÜ - Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü EÜ - Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Araştırma Enstitüleri İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi İzmir Üniversitesi Katip Çelebi Üniversitesi Şifa Sağlık Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD) Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİDEF) Dernekler Ege İhracatçı Birlikleri İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İzmir Deniz Ticaret Odası İzmir Ticaret Borsası İzmir Ticaret Odası İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü UTAEM Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Kamu Araştırma Merkezleri ÜNĠVERSĠTELER SĠVĠL TOPLUM KURULUŞLARI Oda ve Birlikler Üniversitelerdeki Sanayiye Yönelik Merkezler ve Ar- Ge Birimleri DEÜ-ÇEVMER- Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi DEÜ- EMUM- Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Araştırma Merkezi DEÜ-DAUM- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi DEÜ-Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi DEÜ-JENARUM- Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi E.Ü.-BAUM- Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi E.Ü.-BİTAM-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.- EUBAM Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-HIV / AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi E.Ü.-Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi E.Ü.-TOTEM-Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi E.Ü.-ARGEFAR - İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Uygulama ve Araştırma Merkezi DEÜ- İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi EÜ -EBİLTEM Uydu Laboratuvarları EÜ EGE-PAL- Akredite Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuvarı EÜ -FABAL- Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuarı EÜ -Gıda Mühendisliği Bölümü Moleküler Biyoloji Laboratuvarı EÜ -Merkez Laboratuvarı EÜ -Mikrobiyolojik (Akredite) Analiz Laboratuvarı İYTE - Ar-Ge ve Eğitim Merkezi İYTE- BİYOMER - Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırmaları Merkezi İYTE - JEOMER- Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi İYTE - Jeotermal Enerji Ar-Ge ve Test Eğitim Merkezi İYTE - Kompozit Malzemeler Araştırmalar Merkezi İYTE- Kütle Spektrometre Merkezi KOSGEB Birimleri ARAŞTIRMA BĠRĠMLERĠ KOLAYLAŞTIR ICI KURULUŞLAR Finansal Destek Sağlayıcılar YENĠLĠK ÜRETĠM ALANLARI Arayüz Kuruluşlar ÜRETĠCĠLER TPE Ġrtibat Ofisleri Kümeler/ Firmalar Ar-Ge Desteği Alan Firmalar Serbest Bölgeler Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-GE Merkezileri İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB) KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü (TEKMER ler) Organize Sanayi Bölgeleri Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Buca Ege Giyim (BEGOS) İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) İzmir Ticaret Odası Sanayi Bölgesi Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Tire Organize Sanayi Bölgesi Faz Araştırmaları İYTE İzmir ve Çevresi Çevre Referans AR- GE Uygulama ve Araştırma Merkezi Aliağa Sinerji Odağı Bankalar ve Risk Sermayesi Kuruluşları DEÜ - Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi DEÜ - TPE Bilgi ve Doküman Birimi Klinik I Klinilk II İYTE - MAM-Malzeme Araştırma Merkezi İYTE - Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi Ege Bölgesi Sanayi Odası Sinerji Odağı İzmir Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Sinerji Odağı KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İZKA TTGV EÜ Bilim Teknoloji ve Araştırma Merkezi ( EBİLTEM) Gediz Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi İEÜ - Embryonix Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Merkezi ( YAGEM) EBSO - TPE Bilgi ve Doküman Birimi EÜ EBİLTEM TPE Bilgi ve Doküman Birimi İYTE - TPE Bilgi ve Doküman Birimi Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Merkezi ( YAGEM) Torbalı Ticaret Odası Sinerji Odağı TÜBİTAK

56 Ġzmir Kümelenme ve Yenilik Portalı / Ege Ü. İİBF ile işbirliği İzmir deki ve Türkiye deki kümelenme ve yenilik çalışmalarına ilişkin bir platform İyi uygulama örnekleri Komite sayfaları Forum bölümü Bilgi bankası İngilizce kümelenme ve yenilik sayfaları E- bültenler: haberler ve duyurular

57 HEDEF VE STRATEJİLER

58 STRATEJĠK ÖNCELĠKLER Araştırma ve yenilik altyapısının güçlendirilmesi (5 Hedef) Bilim ve teknoloji alanında kurumsal yapılanma ve kapasitenin geliştirilmesi (6 Hedef) Bilim ve teknoloji alanında insan kaynaklarının geliştirilmesi (5 Hedef) 4 Araştırma sonuçlarının patentlenmesi ve ticarileşmesinin desteklenmesi (3 Hedef) 5 Finansmana erişimin kolaylaştırılması (3 Hedef) 6 Girişimcilik ve yenilik ekosisteminin iyileştirilmesi (5 Hedef)

59 STRATEJĠK ÖNCELĠK 1 SÖ1 Araştırma ve yenilik altyapısının güçlendirilmesi SÖ1H1 SÖ1H2 SÖ1H3 Üniversitelerde araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik fiziki altyapı oluşturulacak ve mevcut altyapı iyileştirilecektir İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin altyapısı iyileştirilecek, İzmir de ihtisaslaşmış Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Kuluçka Merkezlerinin kurulması desteklenecektir İşletmelerde Ar-Ge birimlerinin ve Ar-Ge merkezlerinin sayılarının artması teşvik edilecektir SÖ1H4 Bölgenin yaratıcılık ve tasarım konusundaki kapasitesi artırılacaktır SÖ1H5 Bölgenin yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi alışverişini ve ağlara erişimini güçlendirmek üzere iletişim altyapısı geliştirilecektir

60 STRATEJĠK ÖNCELĠK 2 SÖ2 SÖ2H1 SÖ2H2 SÖ2H3 SÖ2H4 SÖ2H5 SÖ2H6 Bilim ve teknoloji alanında kurumsal yapılanma ve kapasitenin geliştirilmesi İzmir in yenilik göstergelerinin güncel olarak takip edilmesi amacıyla bir izleme mekanizması oluşturulacaktır İzmir Bilim Teknoloji ve Yenilik Kurulu oluşturularak bölgesel düzeyde yeniliğe yönelik stratejinin uygulanması ve yönlendirme yapılması sağlanacaktır Mevcut üniversite-sanayi arayüz kuruluşlarının iyileştirilmesi ve yenilerinin kurulması desteklenecektir Üniversitelerin ve işletmelerin proje oluşturma ve girişimcilik kapasiteleri artırılacaktır Üniversitelerin ve işletmelerin yenilik kapasiteleri ve işbirliği yetenekleri artırılacaktır Şemsiye kuruluşların yenilik ile ilgili kapasite ve destekleri arttırılacaktır

61 STRATEJĠK ÖNCELĠK 3 SÖ3 Bilim ve teknoloji alanında insan kaynaklarının geliştirilmesi SÖ3H1 Sektörel insan kaynakları politika ve programlarının oluşturulması desteklenecektir SÖ3H2 İşletmelerde nitelikli Ar-Ge personeli istihdamı desteklenecektir SÖ3H3 SÖ3H4 SÖ3H5 Lisans ve lisansüstü programların sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden yapılandırılması teşvik edilecektir Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokullarında, işletmelerin güncel ara eleman ihtiyaçlarına yönelik, yenilik ve tasarım gibi yeni programlar açılacaktır Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve sınai mülkiyet hakları konularında eğitim programları oluşturulacak ve uygulanacaktır

62 STRATEJĠK ÖNCELĠK 4 SÖ4 SÖ4H1 SÖ4H2 SÖ4H3 Araştırma sonuçlarının patentlenmesi ve ticarileşmesinin desteklenmesi Üniversitelerde araştırma sonuçlarının patentlenmesi ve ticarileştirilmesi teşvik edilecektir Girişimci araştırmacılar yenilikçi fikirlerini ticarileştirme sürecinde desteklenecektir İşletmelere ait patentlerin ticari ürüne dönüştürülmesi sağlanacaktır

63 STRATEJĠK ÖNCELĠK 5 SÖ5 Finansmana erişimin kolaylaştırılması SÖ5H1 SÖ5H2 SÖ5H3 Finansman kaynakları geliştirilerek kullanımları teşvik edilecektir Teknolojik girişimcilik teşvik edilecektir Yabancı yatırımların bölgeye çekilmesi için Ar-Ge ve yenilik olanakları tanıtılacaktır

64 STRATEJĠK ÖNCELĠK 6 SÖ6 Girişimcilik ve yenilik ekosisteminin iyileştirilmesi SÖ6H1 SÖ6H2 SÖ6H3 SÖ6H4 SÖ6H5 Ar-Ge ve yenilik kültürü geliştirilecektir Şemsiye kuruluşların altyapısı geliştirilecektir Danışmanlık firmalarının Ar-Ge, yenilik, proje hazırlama ve yazma kapasiteleri artırılacak, akreditasyon sistemi geliştirilecektir Kamu ve yerel yönetim çalışanlarının yenilik ve yaratıcılık yeteneklerinin artırılması amaçlı özgün programlar geliştirilecektir İzmir nitelikli işgücü için çekim merkezi haline getirilecektir

65 KAZANIMLARIMIZ Teknik Komite (13 kişi) Yenilik Komitesi işbirliği platformu İzmir Yenilik Göstergeleri Seti Bölgesel Yenilik Verileri Saha Analizi kapsamında ziyaret edilen 790 işletmede yenilik konusunda farkındalık

66 KAZANIMLARIMIZ üyeyi temsil eden 21 şemsiye kuruluşta farkındalık _bilgi iletişim ve paylaşım sitesi Bölge ihtiyaç ve önceliklerine uygun bir metodoloji Yerellik ve yerindenlik ilkelerine uygun bir ihtiyaç analizi

67 BUNDAN SONRA?.. BUNDAN SONRA?

68 BEKLENTİLERİMİZ Bu stratejinin hayata geçirilmesi; Tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sahiplenilmesi ve benimsenmesi, Kurum çalışma programı ve stratejik planı oluşturulurken stratejide yer alan hedef ve eylemlere yönelik faaliyetlere yer verilmesi, Hedef ve eylemlere yönelik işbirliği projelerinin oluşturulması ve paylaşılması, TÜBİTAK, AB vb. fon kaynaklarına yönelik proje başvurularında referans kaynak olarak kullanılması

69 Örnek Çalışmalar Mevcut üniversite-sanayi arayüz kuruluşlarının iyileştirilmesi ve yenilerinin kurulması, Akademi ve özel sektöre yönelik olarak proje oluşturma-geliştirme, yazma-yönetme, iş planları oluşturma, tekno-girişimcilik ve sınai mülkiyet hakları konusunda hizmetler-eğitimler vermesi, Üniversite ve araştırma merkezlerinden çıkan patentlerin sanayiye tanıtıldığı etkinlikler (İzmir Proje Pazarı, İzmir Patentleri Sergisi vb.) düzenlenmesi, Araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik fiziki altyapıları hizmetlerinin bir envanter çalışması ile tespiti ve özel sektöre ve araştırmacılara duyurulması, Merkez ve laboratuvarların altyapı ve üst yapılarının İzmir in öncelikli sektörleri doğrultusunda iyileştirilmesi İhtiyaç belirleme çalışmaları sonucunda yeni laboratuvarlar kurulması ve gerekli görülenlerin akredite edilmesi,

70 Örnek Çalışmalar İleri teknolojiler ve ileri teknolojilere dayalı sanayiler kapsamında yeni nesil mühendislik bölümleri ve meslek yüksekokulları, İzmir in sektörel yapısı, akademik yetkinlikler, mevcut altyapı ve uluslararası eğilimler doğrultusunda mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgesinin altyapısının iyileştirilmesi ve ihtisaslaşmış teknoloji geliştirme bölgeleri kurulması, Teknoloji geliştirme bölgelerinin yenilik göstegeleri açısından performans izlemelerinin yapılması, Sanayinin Ar-Ge insan kaynağı ihtiyacının ve niteliklerinin sektörel bazda belirlenmesi ve bunun karşılanması, Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik konuları yanı sıra tasarım ve endüstriyel tasarım konusunda bölüm ve programlar, İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde yenilik ve girişimcilik eğitimleri, Akademi ve sanayi arasında farklı konularda Serbest Buluşma Günleri ile yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması

71 AMACIMIZ Yaratıcı, yenilikçi,teknoloji üreten ve ihraç eden bir Ġzmir..

72 Dinlediğiniz için teşekkür ederim.. Saygın Can OĞUZ Ġzmir Kalkınma Ajansı