EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ PROGRAMI"

Transkript

1 EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ PROGRAMI Bugün doğaya ve emeğe ait zenginliklerle, üretimin mevcut bilimsel-teknik temeli, insanlığın bolluk içinde yaşamasını mümkün kılacak olanaklara ve potansiyele sahiptir. Bilimsel-teknik temel ve üretimin örgütlenmesinin yer kürenin dört bir köşesindeki insanları birbirine bağlayan toplumsal karakteri, insanların eşit ve özgür toplumsal ilişkiler içinde yaşamasının koşullarının ne büyük bir olgunluk düzeyine ulaştığını gösteriyor. Ne var ki, insanlığın sahip olduğu üretici güçler henüz özgür değiller. Tekelci sermayenin egemenliği altındalar. Kapitalist üretim ilişkileri ve emperyalist dünya sistemi onları zincirliyor, baskı ve zor altında tutuyor. Dünyamızda bir kutupta zenginlik birikirken, diğer kutupta sefalet birikmesinin, açlığın, işsizliğin, yoksulluğun nedeni budur. Milyonlarca insan, çalışma, dinlenme, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik hakkından mahrum. Temiz içme suyu bulamıyor, milyonlarcası konuttan yoksun yaşıyor. Önlenebilir hastalıklar ve zararları asgariye indirilebilecek doğa olayları nedeniyle her yıl on milyonlarca insan yaşamını yitiriyor. Sömürenler-sömürülenler, ezenler-ezilenler, zenginler-yoksullar karşıtlığı büyüyor ve keskinleşiyor. Toplumsal adaletsizlikler had safhada. Kadınlar, erkek egemen cinsiyetçi ayrımcılık, baskı ve eşitsizlik cenderesine vurulmuş durumda. Ezilen halklar, emperyalist ve sömürgeci boyunduruk altında. Doğal çevre ve uzay giderek artan hızla kirletiliyor ve yıkıma uğratılıyor. İnsanlığın ortak tarihsel mirası, kültürel zenginlikler talan ve tahrip ediliyor. Emperyalist devletlerin yürüttükleri haksız savaşlar, dünyayı kan gölüne çeviriyor. Başta ABD olmak üzere emperyalist devletler, yer küreyi bir kaç kez yok etmeye yetecek boyutta silahlanmış bulunuyor ve yeni silah teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Uyuşturucu, kadın bedeni ve göçmen ticareti, sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Liberal, gerici, faşist vb. değişik biçimlerdeki burjuva diktatörlükler, farklı araç ve yöntemlerle ama sonuçta, ordu ve polis güçlerine, iç savaş aygıtlarına, hapishanelere, işkencehanelere dayanarak işçileri ve ezilenleri boyunduruk altında tutuyorlar. Kentleri bir ağ gibi saran kamera sistemleriyle, uzay teknolojisine dayalı gözetleme araçlarıyla, telefonları, açık veya kapalı mekanları dinleme çarklarıyla, internet kontrolleriyle, insanları bir elektronik kafes yaşamına mahkum ediyorlar. Bütün bunlara yalnızca sosyalizm son verebilir. Ancak sosyalizm dünyayı kurtarabilir. Kapitalist sistemin günümüzdeki emperyalist küreselleşme koşulları, ya barbarlık ya sosyalizm öngörü ve şiarının haklılığını, çeşitli yönlerden gözler önüne serdi. Emperyalist küreselleşme, dünyanın ekonomik, toplumsal, siyasal çehresini değiştirdi. Sermayenin ve metaların uluslararası dolaşımının önündeki engelleri alabildiğine sınırladı. Görülmemiş sıklıkta ve büyüklükte bir kapitalist dünya pazarı yarattı. Uluslararası tekellerin hakimiyetini misliyle güçlendirdi. Emperyalist küreselleşmenin ekonomik ve sosyal politikaları, burjuva partilerin programlarını birbirinin kopyasına dönüştürdü. Burjuva sendikacılığın üzerindeki örtüyü kaldırdı, gücüne ve etkisine ağır

2 darbeler vurdu, kokuşmuşluğun açığa çıkmasını koşulladı. Emperyalist küreselleşme, yerküreyi emekçi ve ezilen insanlık için daha da yaşanılmaz hale getirdi. Kitlesel kronik işsizlik, dizginsiz sömürü, kitlesel yoksulluk ve açlık döneminin tipik gerçekleri olarak öne çıktı. Tüm emperyalist ve kapitalist ülkelerde, işçilerin çalışma ve yaşam koşulları kötüleşti, sendikal örgütlülükleri geriledi. İşsizlerin ve yoksulların uluslararası dolaşımını engellemek için, emperyalist ve burjuva devletler, sınırlarına beton, gümrük duvarlarına yeni yasal duvarlar örmeye ve toplama kampları planları yapmaya başladılar. Bütün bu koşullar, aynı zamanda emperyalist küreselleşmenin karşısına işçi enternasyonalizmiyle çıkmanın, dünya devrimi uğruna mücadelenin ve bölgesel devrimlerin olanaklarını biriktirdi ve güçlendirdi. Bu temellerde, yeni politik görevleri gündemleştirdi. EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ, bulunduğu topraklarda, işçilerin, kadınların, emekçilerin, kent ve kır yoksullarının devrimci enerjisinin eseri olacak sosyalist toplum uğruna, fakat eksiksiz bir dünyalılık bilinci ve enternasyonalist ufukla mücadele yürütecektir. Politik, sınıfsal, ulusal, toplumsal sorun ve gerçekliklerin ışığında, Partimiz devrimci-demokratik hedeflerde somutlaşan aşağıdaki program doğrultusunda mücadele ederek sosyalizme ulaşmayı hedefleyecektir. Partimizin nihai hedefi snıfsız sınırsız sömürüsüz bir dünya sistemi olan komünizmdir. Özgürlük, Adalet, Halklara Eşitlik ve Barış! Politik Özgürlük Kuruluşundan günümüze Türk burjuva devleti, hiç bir döneminde, kurumsal yapılanışı, anayasalyasal çerçevesi, sivil ve askeri yüksek bürokrasisinin ideolojik-politik niteliği itibarıyla burjuva demokratik bir biçim almamıştır. 12 Mart darbesinden günümüze siyasal gericilikle karakterize olan bir rejim hüküm sürmektedir. '70'lerin ortalarından itibaren, devrimci yükselişin eşlik ettiği sınıf mücadelesinde burjuvazinin ve rejimin fiilen kaybettiği mevziler, 12 Eylül darbesiyle geri alınarak, diktatörlüğe bugünkü yarı askeri karakteri verilmiş, faşizm, ideolojik-kurumsal, kadrosal, anayasal ve yasal olarak perçinlenmiştir. İşçi sınıfı ve ezilenler, söz, basın, toplantı, örgütlenme, eylem ve ulusal kaderini tayin özgürlüğünden yoksunluğun ağır sonuçlarına ve derin acılarına mahkûm edilmişlerdir. Bütün bunlara; ancak sosyalizme ulaşmayı hedefleyen, halklarımızın birleşik iradesine dayalı, işçiemekçi iktidarında somutlaşan bir devrimci demokratik cumhuriyet son verebilir. Devrimci demokratik cumhuriyetle bu duruma son verilmesi, partimizin başta gelen hedefidir. Devrimci demokratik cumhuriyet, söz, basın, toplantı, örgütlenme, eylem ve ulusal kaderini tayin özgürlüğünün üzerindeki gerici ve faşist yasakları kaldıracak, tüm bu hakları anayasal biçime kavuşturacaktır. Kadın ve erkek işçilerin, emekçilerin geniş bir temsiliyetle, köy, belde, ilçe, il ve genel ölçekteki halk meclisleri yoluyla devlet yönetimine doğrudan katılmalarının koşullarını yaratacaktır. Üretim İlişkileri Sömürünün, özgürlükten yoksunluğun, toplumsal adaletsizliklerin, kadın-erkek eşitsizliğinin, yoksulluğun, açlığın, işsizliğin, ulusal, cinsel eşitsizlik ve zulmün üzerinde yükseldiği temel olan kapitalist mülkiyet ve üretim ilişkilerinin yerine sosyalist üretim ilişkilerinin geçirilmesi hedefiyle, üretim araçlarının devletsel ve toplumsal mülkiyeti yönünde ilk tedbirler alınacaktır. Ekonomik yaşamı, gelişen bir teknik temel üzerinde toplumsal zenginliğin artması, işçi ve emekçilerin maddi ve kültürel seviyelerinin sürekli yükseltilmesi, emperyalizm karşısında bağımsızlığın, dünya işçi sınıfı ve ezilen halklarla ekonomik dayanışmanın güçlendirilmesi için emekçilerin demokratik katılımıyla oluşturulacak merkezi planla yönetilecektir.

3 Emperyalist Boyunduruğun Kırılması Kapitalist düzen ve rejim, ekonomik, mali, askeri ve diplomatik bakımlardan emperyalizme bağımlıdır. Tekelci burjuvazi (sermaye oligarşisi) ile rejimin askeri ve sivil yüksek bürokrasisi, emperyalist egemenliğin dayanağı, işbirlikçisi ve kapitalist ortağıdır. Sermaye oligarşisi, emperyalizmin işbirlikçiliği çerçevesinde değişik ülkelerde ekonomik, mali, siyasi çıkarlar elde etme peşinde koşmakta, avantajlar sağlamaktadır. Emperyalist kölelik altında yaşamanın utanç vericiliği bir yana, boyunduruk altında oluşun ekonomik, mali, siyasi faturasını, daha yoğun bir sömürü, daha ağır bir baskı, daha kitlesel bir işsizlik ve sefalet çekerek, daha ağır vergiler ödeyerek, Kore işgalinden günümüze, dünyanın değişik ülkelerinde ABD'nin çıkarları için yürütülen haksız savaşların bir parçası haline getirilen işçiler ve ezilenler ödemektedir. Devrimci demokratik cumhuriyet, emperyalist boyunduruğu kırmak için: Emperyalist devletlere ve onların IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumlarıyla imzalanmış her türlü kölelik anlaşmasını, borç ve faiz yükümlülüklerini iptal ederek, işçi ve emekçilerin soyulmasına daha fazla izin vermeyecektir. NATO'dan çıkacak, hiçbir emperyalist askeri örgüt içinde yer almayacak, gençlerinin, mali, askeri ve coğrafi imkânlarının ABD, AB ve diğer emperyalistlerin çıkarları için kullanılmasına son verecek, emperyalistlerle imzalanmış tüm gizli anlaşmaları açıklayacaktır. Başta İncirlik olmak üzere, ABD'ye ve NATO'ya ait üs ve tesisleri kapatacak, hiçbir emperyalist ordunun topraklarımızda ve kıyılarımızda askeri tatbikat adı altında savaş hazırlıkları yapmasına, mazlum halkları tehdit etmesine izin vermeyecektir. AB ile işçi sınıfı ve halklarımız aleyhine yükümlülükler temelinde imzalanan tüm anlaşmaları çöpe atacak, Başta Almanya, Fransa, İngiltere tekelci burjuvazileri olmak üzere, üye devletlerin egemen sınıflarının çıkarlarını korumak, uluslararası egemenlik ve nüfuz alanlarını geliştirip güçlendirmek, Avrupa devrimlerini ve devrimini boğmak için kurulan bir emperyalist-gerici birlik olduğundan, AB'de yer almayacaktır. Ulusal Eşitsizliklerin ve Baskıların Sonlandırılması İşbirlikçi burjuvazinin ve rejimin, ulusal baskı ve eşitsizlik siyasetine son verilecek, Kürt halkının ulusal geleceğini belirleme özgürlüğünün ve ulusal toplulukların demokratik haklarının önündeki engeller kaldırılacaktır. Türk ve Kürt uluslarının eşit, özgür ve gönüllü birliğinin sağlanması, Lazların, Ermenilerin, Çerkeslerin, Rumların, Gürcülerin, Arapların, Abhazların, Romanların, Süryanilerin, Boşnakların ulusal topluluk olmaktan gelen tüm demokratik haklarının tanınması ve titizlikle uygulanması esas alınacaktır. Mücadeleleri kendi mücadelesi, kendi geleceğinin kavgası kabul edilecek, omuz omuza olunacaktır. İnkar, yasak ve asimilasyon politikalarıyla bastırılan, geriletilen kültürlerin ve dillerin özgürce serpilip gelişmesi için tüm maddi ve manevi olanaklar seferber edilecektir. Halklara Karşı İşlenmiş Tüm Suçlar Mahkum Edilecek Başta Ermeni tehciri ve kitle kıyımı olmak üzere; Osmanlı devleti egemenlerinin ve Cumhuriyet

4 dönemi Türk burjuvazisinin ezilen ulus ve ulusal topluluklara karşı işlediği suçlar açıklanıp lanetlenecek, egemen sınıfların Türk halkımızın alnına sürdüğü bu leke temizlenecektir. Son yüzyıllık dönemde ezen ve ezilen ulus burjuvazilerinin ve feodallerinin yönetiminde Türk, Kürt, Ermeni, Rum halkları adına, millet ve din bayrağı altında geliştirilmiş tüm kıyım ve zulümler açıklanıp mahkûm edilecektir. Kadınların Özgürlüğü ve Eşitliği Kadınlar, işçi ve emekçi bölüklerinin maruz kaldığı kapitalist ücretli emek sömürüsü, yoksulluk ve eğitimsizlik dışında, erkeğin ezen, kadının ezilen durumda olduğu ağır bir cinsiyetçi baskı altındadır. Bin yılların bu yükü, salt yasal eşitsizliklerle sınırlı değildir. Kadınlar, yaşamın bütün alanlarında ikinci sınıf insan konumunda tutulmakta, ağır cinsiyetçi baskılara ve zulme maruz kalmaktadırlar. Bütün bunlara son verme mücadelesine girişecek olan devrimci demokratik cumhuriyet, cinsel eşitsizliği üreten ve kutsayan toplumsal cinsiyet ayrımı ve bölünmesinin ortadan kaldırılmasını hedefleyecek, özel kadın örgütlenmesinin bu doğrultudaki öncülük ve denetimi için gerekli koşulları yaratacaktır. Partimiz, bu amaçlara ancak tüm toplumsal devrimci dönüşüm süreçlerine eşlik edecek kadın devrimiyle varabileceği bilinciyle, kadın devrimi için mücadeleyi bugünden başlatacaktır. Bu nedenle, kapitalist sömürü koşullarında partimiz, kadınların cins ezilmişliğinden kaynaklanan ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasi hak ve talepleri uğruna mücadele eder. Antidemokratik, faşist yasalarda kadına dair her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe karşı çıkar. Bugün ve gelecekte ezilen ulus ve inançtan tüm kadınların demokratik taleplerine sahip çıkar ve mücadele yürütür. Kadınlarla erkekler arasındaki hukuksal eşitsizliğe ilk günden son verilecek, ekonomik, devletsel, siyasi, toplumsal, kültürel, özel alanlardaki erkek egemenliğinin şekillendirdiği fiili eşitsizlikler ve ayırımcılıkların ortadan kaldırılması başta gelen sosyalist görevlerden sayılacaktır. Kadının toplumsal üretime çekilerek erkeğe ekonomik bağımlılığına son verilmesi, çocuk bakımı, yemek, çamaşır vb. işleri kadının sırtından alacak kreş, çocuk odası, lokanta, çamaşırhane vb. kurumlar oluşturarak özel ev ekonomisinin sınırlanması, giderek tümüyle toplumsallaştırılması sağlanacak, eğitim imkânlarında kadınlara öncelik tanınması, her türlü mesleki ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bunun ön koşulları oluşturulacaktır. Bunlarla birlikte, özel ve kamusal alanda yeniden üretimin iş yükünün paylaşımı için erkek egemen zihniyetin engelleriyle mücadele edilecektir. Anne ve baba çocuk bakımında ortak sorumlu sayılacak, çalışanların doğum öncesi ve sonrası izinleri buna göre düzenlenecektir. İşletmelerde çocuk emzirme odaları açılacak, anneler iki saatte bir, yarımşar saat emzirme izni kullanacaktır. Kadınların kamusal alandaki tüm yönetimlerde temsil eşitliğinin sağlanması için gerekli önlemlere başvurulacaktır. Partimiz erkeğin kadına karşı her türlü şiddeti işkence sayar. Başta şiddet olmak üzere kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü cinsiyetçi suç ve ensest ilişkilere karşı özel bir savaşım yürütür. Coğrafyamızın bir gerçeği olan başlık parası, berdel, çok eşlilik, küçük yaşta evlendirmeye karşı mücadele eder. Uluslararası sermayenin kar alanına dönüşmüş kadın bedenin satışına karşı mücadele eder. Erkek egemen sistemin ürettiği beden ticaretinin ortadan kaldırılmasını, genelevlerin kapatılmasını hedefler. Kapitalizm koşullarında genelevlerde çalışan kadınların talepleri olan sağlık sigortası, çocuklarının mağduriyetlerinin giderilmesi vb. kapsamında yasal düzenlemelerin yapılması, bedenini satmak zorunda bırakılan kadınların sabıkalarının silinmesi, eğitim, toplumsal ve siyasal süreçlere katılımlarının sağlanması için çalışır. Partimiz enternasyonal ilişkilerin geliştirilmesini, kadın örgütlerinin birliği ve dayanışması kadın özgürlük mücadelesinin temel ilkesi olarak ele alır. Partimiz bu anlamda mücadele birliğini önüne görev olarak koyar.

5 Toprak Sorununun Çözümü ve Emekçi Köylülüğün Durumunun Düzeltilmesi Topraksız köylülüğün toprak sorunu çözülecek, küçük ve orta köylülüğün toprakları üzerindeki her tür ipotek kaldırılarak, tefecilere, bankalara, ağalara vb. borçları iptal edilecek, tarım yapılan topraklar, tarım dışı araziler, meralar, ormanlar, Anayasa'da tüm toplumun zenginliği olarak yer bulacaktır. Gerek IMF, Dünya Bankası gibi emperyalist uluslararası kuruluşların emekçi tarımını yıkıma uğratan politikalarına, gerekse de emperyalist ve işbirlikçi tekellerin kasalarını dolduracak biçimde mazot, gübre, ilaç, tohumluk, elektrik, su gibi zorunlu tarım girdilerini aşırı pahalılaştıran devlet politikalarına son verilecektir. Emekçi köylüler, üretim ve ticaret kooperatifleri yoluyla örgütlenmeleri, haklarını savunmaları için teşvik edilecektir. Kadınların durumundan başlayarak, kırın kültürel geriliğine son vermek için tüm önlemler alınacak, yoksul köylülüğün yaşam düzeyinin yükseltilmesi politikası izlenecektir. Hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesinin sağlanacaktır, Hayvan hastalıklarıyla mücadele için hayvan üreticilerinin bilinçlendirilecek ve veteriner hekimlik hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. Herkese İş, İş Güvencesi ve İş Güvenliği Çalışma hakkı, insan haklarının başta gelenlerinden biridir. Çalışabilecek yaş ve durumda olan her yurttaşın bu hakkını kullanması sağlanacaktır. Lokavt yasaklanacak, tam istihdamın henüz sağlanamadığı koşullarda işçi-emekçi iktidarı, işsiz emekçiler karşısında sosyal görevlerini yerine getirecek, bunun için işsizlik ödeneği dahil çeşitli yöntemlere başvuracaktır. Haftalık çalışma süresi otuz beş saati aşmayacak, 16 yaşın altındaki çocuk emeği yasaklanacak, yaş arası çalışanların günlük iş süresi dört saatle sınırlandırılacaktır. Kadın ve erkek işçilere eşit işe eşit ücret kuralı uygulanacak, kadınların bedensel ve biyolojik dengeleri bakımından zararlı işlerde çalışmaları engellenecektir. Kadın çalışanlar, regl günlerinde izinli sayılacaktır. Tüm iş güvenliği tedbirleri alınarak ve çalışanlara gerekli eğitim verilerek iş kazalarının iş cinayetlerine dönüşmesine, can kayıplarına ve önemli yaralanmalara yol açması önlenecektir. Meslek hastalıklarına yol açan koşullar ortadan kaldırılacak, var olan meslek hastalıkları ve hastaları tespit edilerek mağduriyetleri giderilecektir. Dinlenme Hakkı Bütün çalışanlar, her yıl altı haftadan az olmamak üzere ücretli izin hakkına sahip olacak, deniz ve göl kıyılarında, ormanlık bölgelerde ve öteki uygun alanlarda dinlenme hakkının kullanılmasına imkân verecek kurumlar hizmetlerine sunulacaktır. Sendikal Örgütlenme ve Grev Hakkı İşçilerin, kamu çalışanlarının, öğrencilerin, öğretim elemanlarının, ev emekçisi kadınların ve diğer çalışanların sendikal örgütlenme ve grev (hak grevi, dayanışma grevi, genel grev, siyasi grev) haklarının önündeki tüm engeller kaldırılacaktır. Sendikalar, iş yerlerinde işten çıkarılmalar ve iş güvenliği sorunlarında, yemekhane, kreş, parklar, emzirme odaları vb. kurumlar oluşturulması konusunda denetim ve karar süreçlerine katılma hakkına sahip kılınacaktır.

6 Sendikaların, işçilerin demokratik ve sosyalist bilincinin, kültürünün, bağımsız kitle inisiyatifinin geliştiği, devlet yönetimine katılacak bireylerin yetiştiği bir okula dönüşmesi ve merkezi iktisadi planlama başta olmak üzere, ekonomik ve toplumsal yaşama etkilerinin güçlendirilmesi için gerekli koşullar oluşturulacaktır. Eğitim Hakkı Kadınların ve işçi-emekçi çocuklarının eğitim haklarının alabildiğine sınırlanması ile ulusal ve bölgesel eşitsizlikler üzerine kurulu, baskıcı, ezberci, ırkçı-şoven, erkek egemen cinsiyetçi ve kapitalist tekellerin ihtiyaçlarına endekslenmiş paralı eğitim sistemine son verilecektir. Öğrencilerin, özellikle de kadın öğrencilerin kılık kıyafetleri nedeniyle eğitim haklarının engellenmesine izin verilmeyecektir. Parasız, bilimsel, anadilde ve demokratik eğitim sistemi kurularak, eğitim, işçi ve emekçilerin eğitimi, maddi ve kültürel ihtiyaçlarının en yüksek düzeyde karşılanmasını hedefleyen üretimle birleştirilecektir. Üniversiteler özerk-demokratik bir yapıya kavuşturulacaktır. Sağlık Hizmetlerinden Eşit Yararlanma Hakkı Tüm sağlık hizmetlerinden eşit ve parasız yararlanmak, insan haklarından biridir. Sağlık hizmetlerini tedavi aşamasına sıkıştıran uygulamalar değil, koruyucu sağlık sistemi esas alınacak, anne-çocuk sağlığı, beslenme ve çevre sağlığı bütünlük içinde gerçekleştirilecektir. Tıp eğitimi bu ihtiyacı gözeten, koruyucu sağlık sisteminin ve tedavilerde başarı düzeyinin sürekli gelişmesini sağlayan bir hedefle bütünleştirilecektir. Sosyal Güvenlik Hakkı Sosyal güvenlik tüm yurttaşların hakkıdır. Herkesi kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi kurularak eşit ve nitelikli sosyal güvenlik hizmeti uygulanacaktır. Çocuklar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere insanlarımızın ihmal ve mağdur edilmesine son verilecektir. Konut Hakkı Sağlıklı, yaşanabilir konutlarda oturma hakkından yoksun bırakılmış, harcamalarında kira giderleri ciddi bir pay tutan işçilerin, emekçilerin ve yoksulların ihtiyaçlarından başlanarak konut sorununun çözümüne girişilecektir. Bu açıdan, öncelikle hazır konutlar değerlendirilecek, yeni konutların yapımında deprem, sel gibi tabiat olayları ve doğal çevrenin korunması özenle gözetilecektir. Engelli Haklarına Saygı ve Toplumsal Sorumluluk Kapitalist düzen ve burjuva devlet, engellileri yok sayıyor, yük görüyor ve her tür sorumluluğu çoğu yoksul engelli ailelerinin omuzlarına yıkıyor. Engellilerimizin eğitim, çalışma, toplumsal yaşama katılma, siyasi, sanatsal, kültürel etkinliklere ulaşma veya bizatihi bu tip üretkenliklerde yer alma ve öteki insani hakları için gerekli koşullar oluşturulmuyor. Devlet bütçeleri, engellilere kaynak ayırmayı israf sayan bir mantıkla hazırlanıyor. Engellilerin bir bütün olarak hayata dair gereksinimleri ailelerinin özel sorunu değil, toplumsal bir görevdir. Bu bilinç ve düşünceyle hareket edecek olan devrimci demokratik iktidar, engellilerin eğitim ve çalışma haklarına, politik, kültürel, sanatsal etkinliklere ulaşma veya bunlarda yer alma imkanlarına kavuşmaları ve toplumsal yaşama olanaklı en etkin biçimde katılmaları için gerekli

7 koşulları yaratmayı, ulaşım araçlarında, okullarda, çalışma ve sosyal-kültürel eğitim mekanlarında vb. engellilerin ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapmayı ihmal edilemez grevlerden sayacaktır. Engelliliğe yol açan koşullar etkin tedbirlerlerle azaltılabilir. Devrimci demokratik iktidar eğitimin yanısıra önleyici tedbirler de alacaktır. Tüm Milliyetlerden, Irklardan, Dinlerden, İnanışlardan Yurttaşlara Eşitlik Şovenizme, sosyal şovenizme ve burjuva milliyetçiliğinin her biçimine karşı süreklileştirilmiş bir ideolojik mücadele yürütülecektir. Hangi milliyete, dine, inanca mensup olurlarsa olsunlar, tüm yurttaşların ekonomik, devletsel, kültürel, toplumsal ve politik yaşamın bütün alanlarında tam bir eşitlik içinde bulunmalarının yasal ve pratik güvenceleri oluşturulacaktır. Herhangi bir yurttaşın haklarını, milliyeti, dini, inancı veya hiçbir dinsel inanç taşımaması nedeniyle sınırlayan ya da aynı nedenlerle herhangi bir yurttaşa ayrıcalık tanıyanlar, ırksal ve milli dışlama ve aşağılama propagandası yapanlar yargı önüne çıkarılacaktır. Kadın Bedeni Ticareti Bir İnsanlık Suçudur Kadının temelde ekonomik-toplumsal nedenlerle sürüklendiği kadın bedeni ticareti, işçi-emekçi iktidarı koşullarında, bir insanlık suçu sayılacak; beden ticaretini ortaya çıkaran koşulları yok etmek için mücadele edilecektir. Kadını ve onun şahsında insanlığı aşağılayan, alçaltan bu durumla hem kadın, hem erkek cephesinden mücadele edilecek, kadın bedeni satanlar yargı önüne çıkarılacaktır. İş, mesleki konum veya ekonomik-sosyal herhangi bir konuda karar verici görevlerde bulunan erkeklerin, bu sorunlara ait taleplerinin-haklarının karşılanması için başvuran kadınlara cinsel istismar dayatmaları yargılanmayı gerektiren bir suç sayılacaktır. Ezilen Cinsel Kimliklere Uygulanan Baskı ve Eşitsizliklere Son Verilmesi Ezilen cinsel kimliklerin eğitim, çalışma ve toplumsal faaliyetlere katılması önündeki her türlü engel kaldırılacaktır; bugün olduğu gibi baskıya, zulme, ayrımcılığa, horlanmaya ve dışlanmaya maruz bırakılmalarına karşı politik eğitsel ve yasal önlemler alınacak ve mücadelele yürütülecektir. Adil Yargı Yasaların ve yargı mekanizmasının kapitalist sömürü düzenini, faşist rejimi ve bu amaçla uygulanan baskıyı, zulmü, adaletsizlikleri meşrulaştıran, hukuksal güvenceye kavuşturan niteliğine, kanunların zenginlere ve yüksek devlet bürokratlarına ayrı, işçilere ve ezilenlere ayrı uygulanması eşitsizliğine son verilecektir. Yasalar, sömürüyü, ırkçılığı, şovenizmi, toplumsal adaletsizlikleri, erkeklerin kadınlar karşısındaki ayrıcalıklarını reddeden demokratik bir öz taşıyacak, yargıçların bağımsızlığı ve sadece yasalara tabi oluşu güvence altına alınacaktır. Belirli suçlarla ilgili davalardan başlayarak, giderek genelleştirme perspektifiyle mahkemelerde halk kurulu uygulanması başlatılacaktır. İşkence ve İnsan Onuruyla Bağdaşmayan Cezalar İşkence ve insan onuruyla bağdaşmayan cezalar, insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak kabul edilecek, bunlara karşı yasal ve fiili önlemler dışında sistematik bir ideolojik mücadele

8 yürütülecektir. Hapishaneler ve Suç Üreten Koşullarla Mücadele Yasalar içinde idam cezasına yer verilmeyecektir. Hapishanelerin birer eziyethaneye dönüştürülerek, mahkûm olarak nitelenen kişilerin ıslah edilmesi biçimindeki burjuva faşist anlayış ve uygulamalar ortadan kaldırılarak, hapiste olmak yeterli bir ceza sayılacak, isteyenler için ve herhangi bir koşula bağlı olmadan çalışma, eğitim, spor ve sanatsal üretim imkânları yaratılacaktır. Toplumsal suçlara karşı mücadele, suçun işlenmesini hazırlayan ya da yol açan toplumsal koşulların ortadan kaldırılması esasına dayanacaktır. İnsanları doğuştan suça eğilimli olanlar-olmayanlar biçiminde ayıran burjuva faşist mantığın tüm izleri söküp atılacaktır. Uyuşturucuya Karşı Mücadele İnsan bedenini ve ruh sağlığını tahrip eden uyuşturucuya karşı eğitsel, tıbbi, yasal her yolla savaşılacak, uyuşturucu tacirleri ağır suçlu olarak yargı önüne çıkarılacaktır. İçki kültürünün alkolizm biçiminde yozlaşıp, insani bir zevkten, insan sağlığını ve sosyal ilişkilerini tahrip edecek bir soruna dönüşmemesi için mücadele edilecektir. İnanç, Vicdan ve İbadet Özgürlüğü Yurttaşların inanç, ibadet ve bir dine mensup olmama ya da dinsel inanca sahip olmama özgürlüğü yasal güvenceye kavuşturulacak, dini, mezhebi, inançsal kültürü ya da herhangi bir dine inanmayışı nedeniyle uğradıkları baskılara, horlanmalara, haksızlıklara son verilecektir. Din-devlet, din-okul işleri birbirinden tamamen ayrılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı lağvedilecek, zorunlu din dersi kaldırılacak, dinsel inanış, bireyler ile inandıkları kutsallık arasındaki bir mesele olarak kabul edilecek, halklarımızın Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Alevi, Ezidi inanışlardan kesimleri arasında her tür eşitsizliğe, ayrımcılığa, düşmanlaştırıcılığa karşı yasal, eğitsel, kültürel alanlarda sistematik bir mücadele yürütülecektir. Vergi Uygulamasında Adalet Mevcut vergi sistemi, gelir vergisinde yükü işçilerin ve emekçilerin sırtına bindirmekle kalmamakta, kdv ve öteki dolaylı vergilerle bunu birkaç misli daha ağırlaştırmaktadır. Tüm bu adaletsizliklere son verilerek dolaylı vergiler kaldırılacak, işçi ve emekçileri gözeten artan oranlı tek bir vergi sistemine geçilecektir. Asıl yükünü işçi ve emekçilerin sırtına yıktığı dolaysız ve dolaylı vergileri, başta ayrıcalıklı kesimleri olmak üzere devasa bürokrasisinin giderleriyle, rüşvet ve yolsuzluklarla, sermaye gruplarına ve silah tekellerine aktararak tüketen pahalı devlet yerine, işçi-emekçi iktidarı, ucuz devleti hedefleyecektir. Doğanın ve Tarihsel Çevrenin Korunması Emperyalist sistem en yüksek kar amacının bir sonucu olarak insanlığın tarihsel mirasını, doğal çevreyi ve uzayı giderek daha büyük ölçekte yağmalayarak ve uzayın işgali için emperyalist yönelimi yoğunlaştırarak insanlığın geleceğini bu açıdan da tehdit ediyor. Doğal kaynakları

9 piyasalaştırıyor. Emperyalist kültür ise geniş yığınları, doğal çevrenin yıkımı ve kirletilmesinin bir parçası haline getiriyor. Bu duruma karşı üretim ve tüketim süreçlerinde gerekli önlemleri alır doğayla uyumlu enerji kullanımına öncelik verir. Bu doğrultuda güçlü bir kitle bilinci geliştirmek için çalışılacak ve aynı mücadele uluslararası alanda da yürütülecektir. Kültür Devrimi Cehalet yok edilecek, halk aydınlanması güçlendirilecek, kafa emeğiyle kol emeği ayırımını ortadan kaldırma imkânlarını biriktirmek için: Tüm yurttaşların okuma-yazma öğrenmesi, günlük yaşamın gerektirdiği teknolojik olanaklardan bir başına yararlanma bilgisiyle donanması, Okul çağına gelmiş çocukların belirli bir kültürel, bilimsel, teknik birikim ve yetenek elde edebilecekleri bir eğitimden geçmeleri, Edebi ve bilimsel eserlerin, gazete ve dergilerin anadilde büyük ölçeklerde basım-dağıtımı, Sanat etkinliklerinin kent ve köylerde yaşayan tüm kadın ve erkek emekçiler, gençler ve çocuklar için ulaşılabilir hale getirilmesi, İşçi ve emekçilerin tiyatro, müzik, dans vb. gruplar oluşturmalarının, yeteneklerinin gelişebileceği sanat dallarında üretkenliklerinin teşviki için gerekli koşulların yaratılması yolundan yürünecektir. Göçmenlere Karşı İnsan Onuruna Uygun Tutumlar İşçilerin ve tüm ezilenlerin, ekonomik, siyasal ve toplumsal çıkarlarını savundukları ya da ulusal özgürlük mücadelesi yürüttükleri ülkede can güvenlikleri tehdit edildiği, işkenceye uğrayacakları veya bilimsel, sanatsal çalışmaları engellendiği için ya da savaş nedeniyle iltica talebinde bulunanların istemleri kabul edilecek, ekonomik nedenlerle göç etmek zorunda kalmış olanların sorunlarına uygun çözümler bulunması, barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve iş ihtiyaçlarını karşılayacak politikalar geliştirilmesi esas alınacaktır. Toplumsal ve Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri Dünya işçi sınıfının birliği ve dayanışma halkların inceliğidir bilinciyle hareket edecek olan devrimci demokratik cumhuriyet, ülkelere ait sınırları sermayenin ve malların dolaşımına fütursuzca açan, insanın ve işgücünün dolaşımına ise kapatan, işçileri ve ezilenleri daha ağır bir köleliğe sürükleyen emperyalist küreselleşmeye karşı işçi sınıfı enternasyonalizmini yükseltecektir. Dünya işçi sınıfının, ezilenlerin, geleceğini belirleme hakkı ellerinden alınmış ulusların, kapitalist sömürüye, emperyalist boyunduruğa, sömürgeci tahakküme ve burjuva diktatörlüklerinin çeşitli biçimlerine karşı özgürlük ve toplumsal kurtuluş mücadelesini kendi mücadelesi, kendi geleceğinin kavgası kabul edilecek, omuz omuza olunacaktır. Açlık, kitlesel sağlık sorunları, birer düzen felaketine dönüşerek ağır yıkımlara yol açan tabiat olayları karşısında dünya halklarının yardımına koşmayı insani değerlerin ve enternasyonalizm anlayışının gereği sayacaktır. Devrimci demokratik cumhuriyet, coğrafi konumundan hareketle, özel bir görev olarak, Ortadoğu, Ön Asya, Balkanlar ve Kafkasya halklarının kardeşliğini, eşitliğini, ortak geleceklerini ve devrimci federatif birliklerini esas alan politikalar izleyecek, bölge halklarının kendi egemenlerine, emperyalistlere ve siyonist İsrail'e karşı mücadelelerinin bir parçası olacaktır. Kıbrıs'ta garantörlük adı altıdaki hegemonyanın son bulması, Türk ve Rum halklarının tam hak

10 eşitliğine dayalı, halkların birleşik devrimci cumhuriyeti için üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecektir. Emperyalist Gerici Savaşlara ve Kitle İmha Silahlarına Hayır Dünya pazarlarını paylaşmak, geri ülkeleri egemenlik altına almak, yer altı ve yer üstü zenginliklerini yağmalamak, nufuz alanlarını genişletmek, halkları köleleştirmek amacıyla başlatılan emperyalist ve gerici bütün haksız savaşlara karşı çıkılacak; asker elbisesi içinde birbirine kırdırılan farklı ülkelerin işçi ve emekçileriyle birlikte demokratik barış mücadelesi yükseltilecektir. Bütün insanlığı kitle kıyımları ve yok oluşla tehdit eden nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların imhası ve yasaklanması için mücadele edilecektir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

kadın sosyalizmle özgürleşir!

kadın sosyalizmle özgürleşir! kadın sosyalizmle özgürleşir! işçi-emekçi kadın komisyonları broşür dizisi / 3 1 2 Özel mülk edinmenin ve sınıfların ortaya çıkışıyla başlayan kadının cins olarak ezilmişliği, günümüz kapitalist toplumunda

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

Uluslararası Kadın Hareketinin Uyanma ve Ayağa Kalkma Zamanı Gelmiştir! 2011 Venezüella Dünya Kadınları Konferansı için hep birlikte ileri!

Uluslararası Kadın Hareketinin Uyanma ve Ayağa Kalkma Zamanı Gelmiştir! 2011 Venezüella Dünya Kadınları Konferansı için hep birlikte ileri! Uluslararası Kadın Hareketinin Uyanma ve Ayağa Kalkma Zamanı Gelmiştir! 2011 Venezüella Dünya Kadınları Konferansı için hep birlikte ileri! Dünyanın her yerinde milyonlarca kadın kendi geleceklerini kendi

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin görüşülecek olması nedeniyle görüş ve taleplerimizi paylaşmak üzere KESK'e bağlı YAPI-YOL SEN, BTS ve HABER SEN olarak bugün (12 Aralık

Detaylı

5 Mart 2011 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle yapılan mitinge katılım sağlandı.

5 Mart 2011 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle yapılan mitinge katılım sağlandı. 13.10. Kadın Komisyonu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadın Komisyonu, meslek alanımızdaki kadınların mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik dayanışmasını sağlayacak yönde çalışmalar yapmak

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Genel Başkan Yardımcılığı

CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Genel Başkan Yardımcılığı CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Genel Başkan Yardımcılığı 15 yılda milyonlarca yurttaşın alın teri bir avuç yandaşa gitti, ekonomi darboğaza girdi. Yoksulluğu, yolsuzluğu yasakları bitireceğiz

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı

SOSYAL ONARIM VE SOSYAL KALKINMA

SOSYAL ONARIM VE SOSYAL KALKINMA 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK SOSYAL ONARIM VE SOSYAL KALKINMA Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAPİTALİST ÜRETİM TARZI 41 I TEKEL-ÖNCESİ KAPİTALİZM 42

İÇİNDEKİLER KAPİTALİST ÜRETİM TARZI 41 I TEKEL-ÖNCESİ KAPİTALİZM 42 İÇİNDEKİLER 15 Ekonomi Politiğin Konusu 16 Toplum Yaşamının Temeli Olan Maddi Malların Üretimi 17 Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri 23 Toplumun Gelişmesinin Ekonomik Yasaları 26 Ekonomi Politiğin Tanımı

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71 ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Prof. Dr. A. Gürhan Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı http://www.fisek.org Faks. 0312.395 22 71 İnsana verilen değerin bileşik göstergesi Güvence Sağlık Hak arama

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK VE TOPLUMDA KADININ YERİ ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Lale Büyükgönenç Nasıl Bir Süreç İzledik? 2003: HEMAR-G Etik Komisyonu 2004-Ocak: Hemşirelik Deontoloji Tüzüğü Yazılmasına Karar Verilmesi 4-5 Haziran

Detaylı

SOSYAL POLITIKALAR IÇINDE SOSYAL HEKIMLIK

SOSYAL POLITIKALAR IÇINDE SOSYAL HEKIMLIK SOSYAL POLITIKALAR IÇINDE SOSYAL HEKIMLIK Prof. Dr. A. Gürhan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Genel Yönetmeni http://www.fisek.org

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU

ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU Revizyon Tarihi 05.01.2016 Sayfa No 1 / 5 BAŞVURU TARİHİ I- ADAYIN KİMLİK BİLGİLERİ SOYADI ADI T.C.KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ VE YERİ BABA ADI NÜFUSA KAYITLI OLUNAN YER EV ADRESİ EV TELEFONU VE FAKS

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

işçiokulu FASİKÜL 22:

işçiokulu FASİKÜL 22: Emperyalizm nedir? Emperyalizm dünya üzerinde uluslararası sermayenin tek tek ülkelerdeki emekçileri sömürmesi ve baskı altına almasının adıdır. Bütün yeraltı ve üstü zenginliklere el koyma, pazarı ele

Detaylı

dünyanız evinizdir doğurganlığınız da milli göreviniz dir söylemlerinin daha çok duyulur hale gelmesi bir rastlantı değildir.

dünyanız evinizdir doğurganlığınız da milli göreviniz dir söylemlerinin daha çok duyulur hale gelmesi bir rastlantı değildir. Yıl 1960 Tarihi 25 Kasım Dominik Cumhuriyetinde Mirabel kardeşler Trujillo diktatörlüğüne karşı yürütükleri mücadele sonucunda tutsak düştüler. Ve devlet güçleri tarafından önce tecavüze ugradılar sonda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

SDP'nin Yeni Anayasaya İlişkin Görüşleri

SDP'nin Yeni Anayasaya İlişkin Görüşleri SDP'nin Yeni Anayasaya İlişkin Görüşleri 9 Ocak 2012 Sosyalist Demokrasi Partisi, yeni anayasaya ilişkin görüş ve önerilerini 19.12.2011 tarihinde yazılı olarak Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu na iletmişti.

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Dr. Burak Çelik Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 21. Yüzyılın Anayasası / Çağdaş bir anayasaya doğru 2010 yılının ilk günlerinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay,

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman SEÇİMİ BOYKOT ET! SOSYALİST DEVRİMİ ÖRGÜTLE! [B SÖMÜRÜ DÜZENİNE KARŞI ÇIKMAYAN HİÇ BİR PARTİYE VE KİŞİYE OY YOK 7 Haziran da genel seçimler

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

TÜZEL KİŞİ ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU

TÜZEL KİŞİ ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU Sayfa No 1 / 5 BAŞVURU TARİHİ I-ŞİRKET BİLGİLERİ A-ŞİRKET KİMLİK BİLGİLERİ 6 ADET RESİM ŞİRKET/ ŞİRKETLER GRUBU/HOLDİNG ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS WEB ADRESİ B-MÜLKİYET VE İDARİ YAPI ŞİRKETİN HİSSEDAR

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

TÜRKİYE HALKINA VE SİYASAL PARTİLERE SESLENİYORUZ! BU KEZ BİR YA DA BİRKAÇ ÖRGÜT ADINA DEĞİL, YÜZLERCE ÖRGÜTÜN ÜYESİ ENGELLİLER OLARAK KAŞINIZDAYIZ.

TÜRKİYE HALKINA VE SİYASAL PARTİLERE SESLENİYORUZ! BU KEZ BİR YA DA BİRKAÇ ÖRGÜT ADINA DEĞİL, YÜZLERCE ÖRGÜTÜN ÜYESİ ENGELLİLER OLARAK KAŞINIZDAYIZ. ÜLKEMİZİN ÇEŞİTLİ YÖRELERİNDEN, MİLYONLARCA ENGELLİYİ TEMSİLEN, EŞİT HAKLAR VE BAĞIMSIZ BİR YAŞAM ÖZLEMİNİ HAYKIRMAK; YENİ SEÇİLECEK PARLAMENTOYA VE KURULACAK HÜKÜMETE SESİMİZİ VE İSTEMLERİMİZİ ŞİMDİDEN

Detaylı

DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU

DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Yüksek Düzey Toplantısı çerçevesinde yapılan ''Dünya Aile Örgütü Toplantısı''na

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, 1978 Toprak Reformu Kongresi ile bundan çeyrek yüzyıl sonra yapılan

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar

Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar Sosyal Devlet Sosyal Belediyecilik İlkeler Uygulamalar Sosyal Devlet Bir Sonuç Olarak Sosyal Devlet: Emek mücadelelerinin sonucu Demokrasinin Sonucu Tarihsel, toplumsal, coğrafik gelişmelerin sonucu Buradaki

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

Farklı Sistemlerde Kentleşme

Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Kentleşme ve kent planları farklı ekonomik sistemlere göre değişebilir. Kapitalist ve sosyalist ülkelerin kentleşme biçimleri, (keskin olmamakla

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı