Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üzerine Bir Değerlendirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üzerine Bir Değerlendirme"

Transkript

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üzerine Bir Değerlendirme Havvana Yapıcı Kaya * Zeynep Duran ** Özet Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülke parlamentolarında çeşitli görev ve yetkilerle donatılmış AB komisyonları faaliyet göstermektedir. Bu komisyonların yetki kapsamları ve çalışma usulleri, ülkeden ülkeye ve aynı zamanda aday ve üye ülkelerde farklılık göstermektedir. Her aday ülke parlamentosunda genellikle AB işlerinden sorumlu bir komisyon, katılım sürecinde temel sorumlu birim olarak faaliyet göstermektedir. Dışişleri komisyonları da katılım sürecini izlemekle birlikte AB katılım süreci bu komisyonların temel sorumluluk alanları olmamaktadır. Türkiye nin AB ye katılım sürecinde de katılıma ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, AB deki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ni (TBMM) bilgilendirmek ve is- * TBMM Araştırma Hizmetleri Başkan Yardımcısı. ** Yasama Uzmanı, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı. 79

2 80 YASAMA DERG S 20 tenildiğinde kanun önerilerinin AB müktesebatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere TBMM de AB Uyum Komisyonu (ABK) tarihli ve 4847 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu çalışmada, ABK nin kuruluş amacına yönelik etkinliği ve TBMM kurumsal yapısı içerisindeki konumu, esas olarak 22. ve 23. Yasama Dönemleri itibariyle ele alınacak olup yeri geldikçe 24. Yasama Dönemi faaliyetlerine de değinilecektir. Ek olarak, Komisyonun etkinliğini artırmaya yönelik TBMM bünyesinde yürütülen çeşitli faaliyetler ya da girişimler de ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Avrupa Birliği (AB), AB Uyum Komisyonu, ihtisas komisyonları, parlamento. Abstract European Union (EU) committees are in place with its functions and powers in the national parliaments of EU member and candidate states. The working procedures and scope of the powers of these committees vary among countries and between candidate and member states. In each candidate state, mostly, a committee responsible for EU affairs is the main unit of the parliament in the accession process. Though Foreign Affairs Committees, also, follows the accession process, it is not mainly under their responsibility. In Turkey s accession process to the EU, the Committee on EU Harmonization is established in Grand National Assembly of Turkey (GNAT) in 2003 with a view to following and debating the developments regarding accession, monitoring the developments in the EU and informing the GNAT concerning these developments and, if asked for, submitting opinion to main committees after examining the compliance of the draft bills with the acquis communautaire. In the present study, role and efficiency of the EU Harmonization Committee will be examined in the period of 22 and 23. legislative terms and

3 TBMM AB UYUM KOM SYONU ÜZER NE 81 of 24. term as needed. Additionally, activities and initiatives with the objective to increasing the efficiency of the Committee will be held. Key Words: Grand National Assembly of Turkey (GNAT), European Union (EU), EU Harmonization Committee, standing committees, parliament.

4 82 YASAMA DERG S 20 Giriş Avrupa bütünleşme sürecinin başlangıcından itibaren ulusal parlamentolar dikey ve yatay düzeylerde yetki ve güç kaybı ile karşı karşıya kalmışlardır. Ulusal düzlemdeki bazı yetkilerin AB düzlemine aktarımına paralel olarak Birliğe üye ülkelerin ulusal parlamentoları tarafından kullanılan bazı yetkiler de bir üst düzlemde yer alan AB kurumlarına aktarılmıştır. Diğer yandan alt düzlemde, diğer bir deyişle ulusal düzlemde de ulusal parlamentolar AB işlerinde kendilerine göre daha etkin durumda olan hükümetlerine karşı yetki ve güç kaybı ile karşı karşıya kalmışlardır. 1 Ulusal parlamentoların AB anlaşmalarının dışında bırakılmasına karşı iki reaksiyonda bulunmaları düşünülebilir. Bunlardan biri, mevcut durumu kabul etmek; diğeri ise ulusal parlamentoların Avrupa ilişkileri üzerinde etkisini sağlayacak kurumsal değişimler için mücadele etmektir. 2 Avrupa bütünleşmesi sürecinin başlangıç yıllarında, üye ülke ulusal parlamentolarının uluslarüstü kanun yapımında herhangi bir rolü olmadığı gibi parlamentoların bu yönde bir rol istemleri de bulunmamıştır lı yıllardan itibaren AB nin değişen yapısı karşısında bütünleşme sürecine ilgileri artan ulusal parlamentoların Birlik içerisinde daha fazla role sahip olma yönünde talepleri ortaya çıkmıştır. AB içinde de demokratik karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik olarak ulusal parlamentoların rolleri tartışılmış ve AB kurucu antlaşmalarında ulusal parlamentoların işlevlerine değinilmiştir. Son olarak, 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 1 Havvana YAPICI: Avrupa Bütünleşmesinde Demokrasi Açığı Sorunu ve Ulusal Parlamentoların Rolü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, Ankara, s Philip NORTON: National Parliaments in Western Europe, Eivind SMITH (ed.), National Parliaments as Cornerstones of European Integration içinde, Kluwer Law International, Boston, 1996, s Philip NORTON: Conclusion: Addressing the Democratic Deficit, Philip NORTON, (ed.), National Parliaments and the European Union içinde, Frank Cass, London, 1996, s. 177.

5 TBMM AB UYUM KOM SYONU ÜZER NE 83 AB Antlaşması ile Avrupa Topluluğu nu kuran antlaşmada değişikler yapan Lizbon Antlaşması, ulusal parlamentoların karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerini artırmıştır. 4 AB müktesebatının ulusal düzleme aktarımı ya da ulusal mevzuatın AB müktesebatı ile uyumlaştırılması ile görevli olan ve yoğun bir iş yükü ile karşı karşıya kalan ulusal parlamentoların bu iş yükünün gereği gibi üstesinden gelme çabaları, kendi içyapılarında yeni mekanizmalar geliştirmelerine neden olmuştur. Bu mekanizmalardan en önemlisi, AB adaylık sürecinin başlangıcından itibaren AB işleri alanında faaliyet gösteren ihtisas komisyonları olmuştur. Üyelik öncesi ve sonrası işlevleri farklılaşan bu komisyonların AB mekanizmasının demokratikleşmesi ile ülke mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması konularında ciddi önemi ve etkisi bulunmaktadır yılında temelleri atılan Birlik te, 1973 yılındaki ilk genişlemeye kadar 6 kurucu devletten yalnızca 3 ünde (Almanya, Belçika ve İtalya) anılan komisyonlar kurulmuştur. Ancak zaman içerisinde AB nin genişleme ve derinleşme süreciyle de paralel olarak, ulusal parlamentoların bu süreçte daha fazla söz söyleme ve hükümetlerini denetleme talepleri doğrultusunda her üye ülkede AB İşleri Komisyonları faaliyet göstermeye başlamıştır. 5 Genel olarak, AB üyelik müzakereleri sürecinde mer i mevzuatın AB müktesebatı ile uyumlaştırılması olarak belirlenen AB İşleri Komisyonlarının 4 Mehmet Hanifi BAYRAM: Lizbon Antlaşması: Parlamentoların Avrupa Birliği Karar Alma Sürecindeki Yeni Rolü. Uluslararası Hukuk ve Politika, C.6, S. 24, 2010, s Antlaşma metni için bkz. SOM:EN:HTML Antlaşma ya ekli İkincillik ve Ölçülülük İlkelerinin Uygulanması Hakkında Protokol için bkz. Serv.do?uri=OJ:C:2007:306:0150:0152:EN:PDF Antlaşmaya ekli Avrupa Birliği nde Ulusal Parlamentoların Rolü Hakkında Protokol için bkz. 5 Komisyonların kuruluş tarihleri, isimleri ve üye sayıları için bkz. Committees on European Affairs of EU National Parliaments, COSAC Resmi İnternet Sayfası, (E.T.2/7/2012).

6 84 YASAMA DERG S 20 görev ve yetkileri, üyelik sonrasında değişime uğramaktadır. Üyelik öncesinde bu komisyonların temel görevi, üyeliğe yönelik ön çalışmaların koordinasyonu ve müktesebat uyumunun sağlanması iken; üyelik sonrasında hükümetin AB Bakanlar Konseyi ndeki pozisyonu üzerine odaklanılmakta ve dolayısıyla komisyonların yasama yetkileri yerine hükümet üzerindeki denetim yetkileri artmaktadır. Bununla birlikte, üyelik öncesinde de komisyonların, hükümetlerin yürüttüğü müzakereleri izleyebildiği görülmektedir. Parlamentolarda görevli ihtisas komisyonları ise bu sürece kendi ihtisas alanları doğrultusunda katılabilmektedir. İhtisas komisyonları, üyelik öncesinde mevzuatın AB müktesebatı ile uyumu yönünde görev icra ederken, üyelik sonrasında AB tasarruflarının iç hukuka aktarılması yönünde çalışmaktadırlar. Ulusal parlamentolarda AB sürecinden kaynaklanan bu yapısal dönüşüm ve değişiklikler çerçevesinde TBMM de de ABK kurulmuştur. 1. Komisyonun Kuruluş Süreci TBMM de AB konularına ilişkin bir komisyonun kurulması çalışmaları 21. Yasama Dönemi nde başlamış ve Başkanlık Divanı tarafından 2 Mayıs 2001 tarihli ve 76 sayılı Kararla TBMM bünyesinde AB konularına ilişkin bir Komisyonun kurulmasına yönelik çalışmanın başlatılmasına karar verilmiştir. Bu amaç çerçevesinde, Avrupa Birliği ile İlişkiler Komisyonu Kanunu Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih KAPUSUZ, Ordu Milletvekili Eyüp FATSA ile Bursa Milletvekili Faruk ÇELİK ve 26 milletvekilinin imzasıyla 22. Yasama Dönemi nde TBMM Başkanlığına sunulmuştur. 6 Teklifin genel gerekçesinde; Aralık 1999 tarihinde, Helsinki de ger- 6 (2/102) esas numaralı söz konusu Teklif için bkz. (E.T.3/12/2011).

7 TBMM AB UYUM KOM SYONU ÜZER NE 85 çekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı nda Türkiye ye resmî olarak aday ülke statüsü tanınması ve Aralık 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi nde Türkiye nin Kopenhag siyasî kriterlerini yerine getirdiğine kanaat getirildiği takdirde, gecikmesiz olarak üyelik müzakerelerinin başlatılacağının taahhüt edilmesiyle birlikte, TBMM de çok yoğun bir yasama faaliyetini gerektiren uyum çalışmalarının başlayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca diğer üye ve aday ülke örnekleri ile paralel bir uygulama ve parlamentonun AB ye katılım konusuna verdiği önemin bir göstergesi olarak yeni bir komisyonun kurumsal yapıya eklenmesinin gereği vurgulanmıştır. Gerekçede ayrıca siyasî, ekonomik, sosyal ve kurumsal içeriği ile çok yoğun bir uyum çalışması ve yasama faaliyeti öngören AB Müktesebatının Üstlenilmesine Yönelik Türkiye Ulusal Programının 7 (Ulusal Program) da bu haliyle bu kurumsal değişikliğe gidilmesinin önemini artırdığı belirtilmiştir. Böylece kurulacak olan komisyonun, AB üyelik sürecinde artan mevzuat uyumu çalışmaları konusunda parlamentoya düşen iş yükünün üstesinden gelinmesinde önemli bir rol üstlenmesi, teklif sahiplerince hedeflenmiştir. Teklif TBMM Başkanlığınca; esas komisyon olarak Anayasa, tali komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. Dışişleri Komisyonu Teklifi görüşmemiş; Anayasa Komisyonu ise Teklifi görüşerek 3/4/2003 tarihli raporunu Genel Kurul a sunmuştur. Aşağıda Komisyona atfedilen rol, Teklif metni ile komisyonda ve Genel Kurul da gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde değerlendirilecektir. A. Teklifin İlk Halinde Komisyona Atfedilen Rol Komisyonun rolü; yasama, denetim ve gözetim, dış ilişkiler ve diğer rolleri başlıkları altında incelenebilir. 7 Söz konusu Ulusal Program, 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 24 Mart 2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ulusal programdır.

8 86 YASAMA DERG S 20 a. Yasama Rolü Teklif metnine göre, Komisyonun TBMM ye sunulan Ulusal Program kapsamındaki kanun önerilerinin 8 AB müktesebatına uygunluğu konusunda görüş bildirmek üzere kurulması öngörülmüştü. Teklifin Komisyonun çalışma usul ve esasları başlıklı 5. maddesine göre, bu tür kanun önerileri Başkanlık tarafından tali olarak komisyona havale edilecekti. Dolayısıyla teklifin ilk halinde de komisyonun yasama rolü tali komisyon olmakla sınırlanmıştı. b. Denetim ve Gözetim Rolü Komisyon, AB katılım sürecine ilişkin gelişmeleri takip ederek konuyu müzakere edecek ve TBMM yi konu hakkında bilgilendirecekti. Komisyonun bu kapsamdaki görevleri, katılım sürecinde rol üstlenmiş olan tüm kurum ve kuruluşların faaliyetlerini izlemek, hükümet adına katılım müzakereleri sürecine katılanları dinleyerek raporlarını görüşmek, katılım sürecine ve komisyonun faaliyetlerine ilişkin değerlendirme raporu hazırlamak olarak belirlenmişti. Komisyon, ayrıca AB katılım süreci ve müzakereler konusunda bakanları ve diğer hükümet temsilcilerini çağırmaya ve bunlardan bilgi almaya yetkili kılınmıştı. Bu şekilde Komisyonun AB katılım sürecinde aktif bir rol alarak hükümet ve TBMM arasında bir köprü vazifesi görmesi ve hükümetin bu süreçteki faaliyetlerini izlemesi ve denetlemesi hedeflenmiştir. c. Dış İlişkiler Rolü AB deki gelişmeler çerçevesinde gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunulması, AB kurumları ile diğer aday ülke parlamentoları ve AB komisyonlarıyla ilişkilerin yürütülmesi bu başlık altında değerlendirilebilecek görevler arasındaydı. 8 Bu çalışma kapsamında, istisnai kullanımlar dışında kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri kapsamak üzere, kanun önerisi tabiri kullanılacaktır.

9 TBMM AB UYUM KOM SYONU ÜZER NE 87 d. Diğer Rolleri Komisyon ayrıca AB katılım sürecinde TBMM ye gerekli bilgi ve dokümanları sağlamak ve AB ye katılım konusunda kamuoyu oluşturmak için her türlü faaliyette bulunmakla görevli kılınmıştı. B. Teklifin Anayasa Komisyonu Görüşmeleri 9 Teklifin Anayasa Komisyonu ndaki görüşmelerinde bazı üyeler tarafından öncelikle Dışişleri Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) mevcutken böyle bir komisyona ihtiyaç olup olmadığı sorgulanmıştır. Bazı üyeler tarafından ise bu üç komisyonun fonksiyonlarının farklı olduğu, yeni kurulacak komisyonun görev ve yetkilerinin komisyonlar arası görev ve yetki karmaşası yaratmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği ve bu tür yapılara sahip olan AB üyesi ülkelerle paralelliğin sağlanması açısından böyle bir yapıya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Yine görüşmelerde TBMM çatısı altında böyle bir komisyon teşkilinin, AB müktesebatına uyum çalışmalarının hızlandırılması açısından önemli olduğu ifade edilmekle birlikte yasama-yürütme arasındaki işbirliği ve işbölümüne de özen gösterilerek belirsiz yetki ve görev tanımlaması yapılmaması gereği üzerinde durulmuştur. Ayrıca komisyonun aşırı yetkili kılınmasının diğer komisyonları işlevsizleştireceği yönündeki kaygılar vurgulanmıştır. Komisyonda bu kaygılar, Komisyon Başkanı Burhan KUZU tarafından aşağıdaki şekilde dile getirilmiştir: bilindiği gibi 16 komisyon var şu anda, bizim İçtüzüğümüz gereği. Bu komisyonların her birinin ayrı ayrı fonksiyonları var. Biz, şayet, komisyonu kurarken dikkat etmezsek.diğer komisyonlar fonksiyonsuz kalabilir; yani her şey [in] Avrupa Birliği bağlamında görülüp, bu komisyona gönderilmesi 9 Anayasa Komisyonu Görüşme Tutanakları, D. 22, YY. 1, 3/4/2003; Anayasa Komisyonu Raporu (Sıra Sayısı:111), D. 22, YY.1, (E.T.3/12/2011).

10 88 YASAMA DERG S 20 ve diğer komisyonların da, sanki bu komisyonun alt birimi gibi çalışması endişesini taşıyorum. Söz konusu kaygıların 10 bir neticesi Teklifin 1 inci (ve ilgili olarak 3/a) maddesinde yapılan değişiklikte açığa çıkmaktadır. Değişiklikle komisyonun yasama görevinin sınırları çizilmiş ve komisyonun istem üzerine ihtisas komisyonlarına görüş sunması vurgulanmıştır. Böylece Komisyonun AB müktesebatına uyum konusunda görüş sunabilmesi, TBMM Başkanlığı ya da ihtisas komisyonlarının talebine bağlı kılınmıştır. 11 Görüşmeler sırasında Komisyon Başkanı Burhan KUZU nun da ifade ettiği gibi Komisyonun, esas ve tali komisyon olarak değil kendine özgü bir komisyon, görüş bildiren bir komisyon olarak teşekkül ettirilmesi planlanmıştı. Komisyona farklı bir pozisyon tanımlama yönündeki eğilim, aslında AB müktesebatına uyumun incelenmesi, diğer komisyonlara da verilen bir görev olarak değerlendirildiğinden, komisyonun diğer komisyonların görev alanına tecavüzünün engellenmesi amacından kaynaklanmaktaydı. Komisyon raporunda da bu amaç, Bu şekilde diğer ihtisas komisyonlarının görev alanlarına girilmesinin önleneceği, tüm komisyonların bu uygunluğu göz önünde tutması gerektiği ve böylece Komisyonun istem üzerine vereceği görüşe ağırlık kazandırılacağı ifadesiyle ortaya konulmuştur. Diğer yandan Başkan KUZU, kurulan komisyona tali komisyondan daha güçlü bir pozisyon verilmesi gereğine işaret ederek, parlamento uygulamasında tali komisyonların raporlarının göz önünde bulundurulmadığı gerekçe- 10 Komisyona verilen görev ve yetkilerin aşırılığı konusu, Komisyon görüşmeleri sırasında üyelerden İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA tarafından, Komisyona Teklifle verilen denetim ve gözetim yetkilerine atıfla, komisyonun başkanı olunsa hükümet kurulabileceği yönündeki ifadelerle eleştirilmiştir (Bkz. Anayasa Komisyonu Görüşme Tutanakları, D. 22, YY. 1, 3/4/2003). 11 Her ne kadar TBMM İçtüzüğü nün 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası bir komisyona başka bir komisyondan görüş isteme yetkisi vermiş olsa dahi görüşü istenen komisyon, istemediği takdirde görüş bildirmeme yetkisine sahiptir (m.34/5). Burada ise ABK ye doğrudan bir yükümlülük yüklenmektedir.

11 TBMM AB UYUM KOM SYONU ÜZER NE 89 siyle, kuruluş kanununda tali komisyon sıfatının açık olarak belirtilmemesi gereğini vurgulamış ve Teklifte bu yönde de değişiklik yapılmıştır. Bununla birlikte, söz konusu değişiklik yapılmasa da ABK, TBMM Başkanının havalesi ile diğer komisyonlara görüş bildiren bir tali komisyon olarak görev icra edecekti. Ancak Teklifin 1 inci ve 3/a maddelerinde yapılan değişiklikle iki husus vurgulanmıştır: Bunlardan ilki, Başkanlığın AB müktesebatına uyum ile ilgili her türlü kanun önerisini Komisyona havale etmek zorunda olmamasıdır. Bu husus, Teklifin ilk halinde Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle de vurgulanmaktadır. Teklifin ilk halinde yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Ulusal Program kapsamında değerlendirilen kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameler, Başkanlık tarafından tali olarak Avrupa Birliği ile İlişkiler Komisyonuna havale edilir. ifadesi verilen önergenin kabulü ile kaldırılmıştır. Değişikliğin ikinci yönü ise diğer komisyonların da kanun önerileri konusunda Komisyondan görüş isteyebilmesi, böylece komisyonun ihtisas komisyonlarının bir alt komisyonu gibi kurgulanmasıdır. Ancak burada ifade etmek gerekir ki talepte bulunabilecek komisyonlar açısından esas veya tali komisyon olma gibi bir ayrım yapılmamaktadır. Dolayısıyla ABK, talepte bulunan tali komisyona dahi mevzuata uyum konusunda görüş sunma durumu ile karşı karşıya kalmış durumdadır. Komisyonun yasama rolü konusunda Anayasa Komisyonu nda yapılan önemli bir değişiklik de, tasarılar ve kanun hükmünde kararnamelere, parlamentoya sunulurken AB müktesebatına uygunluk incelemesi içeren görüşün eklenmesi zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Bu değişiklikle kabul edilen ABK Kanunu neticesinde, hazırlanan kanun önerilerinin büyük çoğunluğunda, yalnızca AB uyum ifadesi gerekçe olarak belirtilmiş ve bu durum, doğrudan müktesebat uyumu öngörmeyen birçok kanun önerisinin ABK ye havale edilmesine yol açmıştır. Kurulacak komisyonun yasamada işgal edeceği alana yoğun bir şekilde

12 90 YASAMA DERG S 20 odaklanıldığının göstergesi olan bir diğer değişiklik ise komisyonun ismi ile ilgilidir. Komisyon ismi Teklifte, Avrupa Birliği ile İlişkiler Komisyonu olarak düzenlenmişken, bu tür komisyonların AB üyesi ülke parlamentolarındaki genel isimlendirmesinin Avrupa Birliği Entegrasyon Komisyonu olduğu gerekçesi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, Komisyonun yasama dışındaki bazı görev ve yetkilerinin göz ardı edildiğini gösterse de, gerekçede ayrıca Kanunun içeriği göz önünde bulundurulduğunda bu ismin daha uygun olduğu belirtilmiştir. 12 Komisyonun Teklif metninde de yer aldığı şekilde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden (ABGS), 13 kendisine havale edilen işler ile ilgili olarak AB mevzuatına uygunluk görüşü isteyebilme yetkisi korunmuştur. Ancak bu açık hüküm olmasaydı da, 4 üncü maddede düzenlenen kurum ve kuruluşlardan bilgi isteme yetkisi çerçevesinde Komisyon bu yönde bir talepte bulunabilecekti. Bu düzenlemenin gerekçesinde, Aynı alanda çalışan kuruluşlar arasında işbirliği, çalışmalarda kolaylık, sürat ve bütünlük sağlayacaktır. ifadesi kullanılmıştır. Bu şekilde, Komisyon ve ABGS arasında açıkça organik bir bağ oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Komisyonun denetim ve gözetim rolü kapsamındaki görev ve yetkileri be- 12 Komisyon görüşmeleri sırasında, ABGS temsilcisi tarafından da, AB İle İlişkiler Komisyonu ifadesinin daha çok icrayı çağrıştıran bir isim olduğu ve diğer bütün aday ülkelerde de bu komisyonlar için entegrasyon, uyum gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmiştir. Ancak bu tam anlamıyla doğru bir saptama olarak görünmemektedir. Nitekim, bu komisyonların Güney Kıbrıs Rum Kesimi nde Dış İşleri ve Avrupa İşleri Komisyonu ; Estonya, Litvanya ve Slovenya da Avrupa İşleri Komisyonu adı altında çalıştıkları anlaşılmaktadır. European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) internet sitesi, Role of Parliament in the EU Accession Negotiation Process, ECPRD nin 1/11/2010 tarihli ve 1542 numaralı sorusuna ilgili ülke cevapları, (Sınırlı Erişim), (E.T.15/06/2012). 13 ABGS, 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmış ve Türkiye nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek üzere Avrupa Birliği Bakanlığı kurulmuştur.

13 TBMM AB UYUM KOM SYONU ÜZER NE 91 lirlenirken özellikle yasama-yürütme arasındaki işbölümü ve işbirliği alanlarına özen gösterilmesi ve belirsiz yetki ve görev tanımlaması yapılmaması gerektiği komisyon üyelerince dile getirilmiş ve TBMM nin genel denetim yetkisi çerçevesinde değerlendirilebilecek tüm yetkiler ya metinden çıkarılmış ya da ifade olarak yumuşatılmıştır. Bu çerçevede; a) Teklif metninde AB ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, AB katılım sürecindeki faaliyetlerini izlemek şeklinde belirlenen görev genelleştirilerek Türkiye nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek şeklinde değiştirilmiştir. b) Katılım müzakereleri sürecine hükümet adına katılanları dinlemek ve bu konudaki raporlarını görüşmek şeklindeki doğrudan hükümetin katılım sürecindeki faaliyetlerinin denetimine ilişkin görev ile Katılım sürecine ilişkin olarak Türk hükümeti ve AB kurumlarınca hazırlanan raporların görüşülmesi yönündeki görevler de Teklif metninden çıkarılmıştır. Komisyonun bu görevleri yerine getirebilmesi için tanınmış olan bakanların ve diğer hükümet temsilcilerinin komisyona çağırılıp bilgi alınması yetkisi de Teklif metninden çıkarılmıştır. Değişiklik gerekçesi olarak yasama-yürütme dengesinin korunması ve bilgi almanın TBMM nin bilgi edinme yollarıyla mümkün olması gösterilmiştir. Esas olarak Komisyon 4 üncü madde kapsamında, bakanları ve hükümet temsilcilerini çağırıp bilgi alabilme yetkisini haiz olmakla birlikte, ilgili maddelerde anılan denetim görev ve yetkisinin açık olarak ifade edilmesi, Komisyonu AB konularında parlamento adına denetim yapabilir bir pozisyona getirerek son derece güçlendirecekti. Diğer görevler kapsamında değerlendirilebilecek olan AB ye katılım konusunda kamuoyu oluşturacak her türlü faaliyette bulunma 14 görevi, kamuoyu yaratma görevinin yürütmeye ait olduğu, bir yasama komisyonuna bu 14 Aday ülkelerde kamuoyu oluşturma konusu genel olarak hükümetler tarafından üstlenilen bir alandır. Parlamentolar ise bu süreci konferanslar ve sempozyumlar gibi özel faaliyetlerle destekleyebilmektedir.

14 92 YASAMA DERG S 20 görevin yüklenmesinin doğru olmayabileceği ve içeriğinin belirsiz olduğu yönündeki görüşler çerçevesinde değerlendirilmiş ve AB ye katılım konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak şeklinde değiştirilmiştir. Komisyon görüşmelerinde ayrıca ABK üyelerinin seçimine ilişkin getirilmiş olan yabancı dil şartı ile Türkiye-AB KPK üyeliklerine dair de değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilgili başlıklar altında değinilecektir. Sonuç olarak, Anayasa Komisyonu ndaki görüşmeler, büyük oranda Teklif metninde çok yetkili kılınmış olarak görülen yeni komisyonun yetkilerinin kısılması amacı çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve bu yaklaşım yapılan değişikliklerin temelini oluşturmuştur. Komisyon üyeleri bir taraftan AB sürecinin önemi ve komisyonun kurulması gerektiğine vurgu yaparken diğer yandan diğer ihtisas komisyonlarının yeni komisyon karşısındaki konumlarını netleştirmeye çalışmışlardır. Yeni komisyonun tali komisyonun üstünde bir konumda yer alması gerektiği ifade edilmekle birlikte mevcut parlamento uygulamasında konumu tali komisyon olarak şekillenmiştir. Nitekim kanundaki hükümler de Komisyonun konumunu bu şekilde ortaya koymaktadır. C. Genel Kurul Görüşmeleri 15 Teklifin Genel Kurul daki görüşmeleri sırasında grupları ve şahısları adına söz alan bütün milletvekilleri, AB sürecinin önemini vurgulamışlar, bu süreçte ülkemizin önünde olan bazı engellerden söz etmişler ve gelinen noktada TBMM de özel bir komisyonun kurulmasının faydalı olacağını değerlendirmişlerdir. 15 TBMM Genel Kurul Tutanağı, D. 22, YY.1, B. 66, 15/4/2003, Öncelikle Komisyonun görev alanının özelliği nedeniyle, Komisyonun Başkanlık Divanının oluşumunda, siyasî parti gruplarının yüzde oranları dik- =9245&P5=B&PAGE1=1&PAGE2=32, (E.T.10/4/2011).

15 TBMM AB UYUM KOM SYONU ÜZER NE 93 kate alınarak dağılım yapılabilmesi için 2 nci maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle, 1 olan başkanvekili sayısı 2 ye çıkarılmıştır. Komisyondaki görüşmeler sırasında, İstenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek İhtisas Komisyonlarına görüş sunmak ifadesi, Komisyonun görevleri arasında sayılmıştı. Yine Komisyonda, bu bendin mevcut haliyle TBMM Başkanlığının da Komisyondan talepte bulunmasını sağlayacağı ortaya konulmuştu. Ancak Genel Kurul da Başkanlığın da gerek gördüğünde bu Komisyondan görüş isteyebilmesinin açığa kavuşturulması gerekçesi ile bu ifadenin başına Başkanlığın talebi üzerine ya da ibaresi eklenmiştir. Esasen TBMM yasama komisyonlarının ilgili kanun önerisini görüşmesi Başkanlığın havalesine bağlıdır. Diğer bir deyişle, bu ifade eklenmeseydi de Başkanlık, Komisyondan görüş talebinde bulunabilecekti. Bu ifade olsa olsa konu ile ilgili muhtemel tereddütleri ortadan kaldırmak amacına matuftur. Genel Kurul görüşmelerinde Komisyonun yasama görevine ilişkin başkaca bir değişiklik yapılmayarak komisyonun kabul ettiği değişiklikler benimsenmiştir. KPK Türk grubu ile ABK üyeleri arasında bağ kurulması için yapılan düzenleme, ileride 6. başlık altında ele alınacaktır. Komisyonun gözetim ve denetim rolü, dış ilişkiler rolü ile diğer görevleri açısından Genel Kurul da herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Anayasa Komisyonu nda kabul edilen yapı korunmuştur. 15/4/2003 tarihli ve 4847 sayılı bu Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 19/4/2003 tarihli ve numaralı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Buraya kadar Komisyonun kurulması sürecinde Teklif metni ile esas komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında komisyonun görev ve yetkilerine dair yaklaşım ve bunun yansıması olan değişiklikler ile gerekçeleri ele alındı. Bu noktaların ele alınması, komisyonun kurulduğu tarihten bu yana gö-

16 94 rev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin değerlendirilebilmesi açısından önemlidir. Aşağıda komisyonun yapısı ve faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 2. Komisyonun Yapısı A. Komisyonun Kanunla Kurulması TBMM İçtüzüğünün (TBMMİ) komisyonların sayıldığı 20 nci maddesinde ABK ye yer verilmemiş olup, ABK kanunla kurulmuş bir komisyondur. Kanunla kurulmasının komisyonu güçlendirici bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 4847 sayılı Kuruluş Kanunu nun 6 ncı maddesinde de belirtildiği gibi, Kanunda açıklık olmayan hallerde, TBMM İçtüzüğü hükümleri uygulama alanı bulacaktır. B. Komisyon Üyeliği ve Dağılımı Komisyonun üye sayısı, Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir. Diğer komisyonlarda İçtüzük uyarınca, siyasî parti gruplarının toplam üye sayısı içindeki yüzde oranlarına göre üyelerin dağılımı yapılmaktadır (TBMMİ, m. 11). ABK de ise, siyasi parti grupları ile bağımsızlar Meclisteki sayılarının -boş üyelikler hariç- üye tamsayısına nispet edilmesi ile bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilirler (ABK Kanunu, m. 2). Başka bir deyişle diğer komisyonlarda siyasi parti gruplarının temsili, ABK de ise siyasi parti grupları ile bağımsızların temsili söz konusudur. Parlamentoda, teamül olarak, grup kuramamış olan siyasi partiler de bağımsız kategorisinde değerlendirilmekte ve bağımsızların temsillerinin olduğu komisyonlarda 16 bunların da temsilleri sağlanmaktadır. Yine, diğer komisyon- 16 Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu.

17 TBMM AB UYUM KOM SYONU ÜZER NE 95 larda, siyasi parti grubunun parti grupları toplam sayısı içerisindeki yüzde oranlarına göre; ABK de ise ilgili siyasi parti grubu, siyasi parti ya da bağımsızların boş üyelikler hariç tutularak üye tamsayısına nispet edilmesiyle ulaşılacak orana göre temsil gerçekleştirilmektedir. Komisyon üyelerinin dağılımı TBMM Başkanlığı tarafından tespit edilir. Siyasi parti grupları, siyasi partiler ve bağımsızlar tespit edilen üyelikler için adayları belirlenen süre içerisinde Başkanlığa bildirirler. Aday isimlerini gösterir listelerin Genel Kurul tarafından işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olur. (TBMMİ, m. 21/3). ABK üyelerinin yasama dönemlerine göre dağılımı izleyen sayfada gösterilmektedir:

18 96 YASAMA DERG S 20 Tablo 1. ABK Üye Sayıları Dağılımı ABK Kanunu nun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, üyelikler için, bir yasama döneminde iki seçim yapılması öngörülmüş ve ilk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise üç yasama yılı olarak İçtüzük teki ilgili hükümle paralel olarak- belirlenmişti. 9/10/2007 tarihli ve 902 numaralı TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile İçtüzük ün komisyonlara ilişkin 20 nci maddesinde değişiklik yapılarak komisyonlara ilk seçilen üyelerin görev süresinin iki, ikinci devre için seçilen üyelerin görev süresinin ise üç yıl olması öngörülmüş ve yasama yılı yerine 17 ABK nin 18 üyeden oluşması ve üyeliklerin siyasî parti gruplarına dağılımının tablodaki gibi olması, Danışma Kurulu tarafından önerilmiş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir (TBMM Genel Kurul Tutanağı, D. 22, YY.1, B. 83, 22/5/2003). 18 İkinci devre için yapılan seçimlerde de komisyon üye sayısı ve komisyon üyeliklerinin siyasi parti grupları ile bağımsızlar arasındaki dağılımı değişmemiştir (TBMM Genel Kurul Tutanağı, D. 22, YY.3, B. 7, 19/10/2004). 19 Bağımsızlara düşen bu üyelik, her iki devrede de Demokratik Sol Parti den (DSP) bir üye tarafından kullanılmıştır. 20 İkinci devre için yapılan seçimlerde de komisyon üye sayısı ve komisyon üyeliklerinin siyasi parti grupları ile bağımsızlar arasındaki dağılımı değişmemiştir. (TBMM Genel Kurul Tutanağı, D. 23, YY.3, B.7, 16/10/2008).

19 TBMM AB UYUM KOM SYONU ÜZER NE 97 takvim yılı esası getirilmiştir. İçtüzükte yapılan bu değişikliğe rağmen 4847 sayılı Kanun da herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin söz konusu seçimler için yasama yılı esası korunmuştur. Bu nedenle 23. Yasama Dönemi nde Komisyon un diğer komisyonlardan yaklaşık 1 yıl önce seçimlerini yenilemesi gereği ortaya çıkmıştır. Böylece, 16/10/2008 tarihinde Komisyonun üye ve başkanlık divanı seçimi yenilenmiştir. 21 İçtüzük ve 4847 sayılı Kanun arasındaki bu uyumsuzluk 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu nun 41. maddesiyle yapılan değişiklik sonucu giderilmiştir. Bu değişiklikle, ilk seçilen komisyon üyelerinin görev süresi iki yıl olacak ve ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam edecektir. C. Komisyon Başkanlık Divanı Komisyon, siyasi parti gruplarının yüzde oranlarına göre bir başkan, iki başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanan Komisyonun, toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla yapılır. (ABK Kanunu, m. 2). Komisyonun kurulduğu tarihten bugüne başkanlık divanındaki görevlerin partilere dağılımı aşağıda sunulmaktadır. 22. Yasama Dönemi nde iki partinin çoğunluğa sahip olması nedeniyle başkanlık divanındaki beş görev; 3, 2 olarak dağılmıştır. Sonraki iki yasama döneminde MHP nin de belli bir çoğunluğa sahip olması nedeniyle görevler; 3, 1 ve 1 olarak düzenlenmiştir. 21 TBMM Genel Kurul Tutanağı,

20 98 YASAMA DERG S 20 Tablo 2. ABK Başkanlık Divanı Görev Dağılımı D. Komisyon Üyelerinin Nitelikleri Komisyonun görev ve yetkileri gözetilerek, Kanun da Komisyon üyelerinin bazı niteliklere sahip olmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Komisyon Kanunu Teklifi nin yabancı dil başlıklı 6 ncı maddesinde, komisyon üyelerinin İngilizce veya Fransızca yı anlama, konuşma ve yazma düzeyinde iyi bilmeleri ve Komisyona aday olacak üyelerin bu dillerden birini iyi bildiklerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri ilgili siyasi parti grubuna vermeleri gerektiği, siyasi parti gruplarının bu belgeler üzerinde inceleme yaptıktan sonra bildirdikleri adaylar üzerinde ayrıca TBMM Başkanlığınca da inceleme ve tespit yapılması gerektiği öngörülmüştü. Komisyondaki görüşmeler sırasında, dil uzmanı arar mahiyette ve bu açıdan kırıcı olduğu, gruplara da takdir hakkı verilmesi gerektiği görüşüyle 6 ncı madde Teklif metninden çıkartılmış ve Komisyonun Kuruluşu başlıklı 2 nci maddeye, Komisyon üyeleri belirlenirken İngilizce veya Fransızcayı anlama, konuşma ve yazma düzeylerinde iyi bilen, AB hukuku alanında uzman milletvekillerine öncelik tanınacağı yönünde tavsiye niteliğinde hüküm ihtiva eden bir fıkra eklenmiştir. Genel Kurul görüşmelerinde de bu düzenleme aynen kabul edilmiştir. Değişikliğin gerekçesinde AB hukukunda uzman milletvekillerinden istifade edilmesi amacıyla bu değişikliğin yapıldığı ve uzmanlığın dil şartı kadar önemli olduğu ifade edilmiştir. AB hukuku alanında uzman ifadesinden net olarak ne anlaşılması gerek-

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505)

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505) Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 13. 7. 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkmda kanun

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8)

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8) TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 12 Ordu Milletvekili İhsan Şener ve Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

SIRA SAYISI: 714 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 714 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 714 Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi nin; Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE Kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelimine bağlı olarak

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU Esas No: 1/488 Tarih: 10.01.2012 Karar No: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 650 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ FEN, SOSYAL VE GİRİŞİMSEL OLMAYAN SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ FEN, SOSYAL VE GİRİŞİMSEL OLMAYAN SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ FEN, SOSYAL VE GİRİŞİMSEL OLMAYAN SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fakülte,

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 13/05/2005 R.G. Sayısı : 25814 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

HEPDAK 1.GENEL KURUL RAPORU

HEPDAK 1.GENEL KURUL RAPORU HEPDAK 1.GENEL KURUL RAPORU Tarih : 13 Eylül 2013 Yer : İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Gürsel Aksel Bulvarı No:14 Üç kuyular /İzmir Saat: 10.00-16.00 HEPDAK 1. Genel Kurul Raporu (13.09.2013) Sayfa

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 30/01/2010 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda aynen; 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 649 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı