TÜRK TAHVİL İHRAÇ REJİMİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER BANKING & FINANCE SERIES 02

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TAHVİL İHRAÇ REJİMİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER BANKING & FINANCE SERIES 02"

Transkript

1 TÜRK TAHVİL İHRAÇ REJİMİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER BANKING & FINANCE SERIES 02 ÖZET Türkiye nin oldukça genç bir tahvil ihraç rejimi var. Sermaye Piyasası Kurulu piyasayı düzenlemek için 2009 yılında bir tebliğ çıkardı. Ardından bu tebliği değiştiren iki tebliğ daha çıkarıldı. Artık tüm bankaların tahvil ihraç yetkisi var. Hacimle ilgili sınırlamalar yumuşatıldı. Belirsizlikler temizlendi. Değişiklik getiren tebliğlerin ardından ihraç prosedürü kolaylaştırıldı. Denetim şirketlerinin sorumluluğunun azaltılması gibi bir takım geri adımlar da var. Yine de mevcut haliyle tahvil ihraç rejimimiz, AB mevzuatına oldukça yakın. Tarihi Seyir Bilindiği üzere, özel sektör şirketlerinin kaynak çeşitliliği yaratması ve aktif ve pasifleri arasındaki vade dengesizliklerinin ortadan kaldırılması açısından özel sektör tahvil ihraçları büyük önem taşımaktadır. Banka kredilerinden daha ucuza daha uzun vadeli borç bulma imkanı da sağlayan özel sektör tahvilleri, ihraçcısına bir bankanın borçlusu olmaya göre daha geniş bir hareket sahasına sahip olma şansı tanımaktadır. Gerek ülkemizde uzun yıllar devam eden makroekonomik istikrarsızlığın sonucu olarak ortaya çıkan yüksek enflasyon ve bunun doğal sonucu olarak faiz oranlarının bir hayli yüksek seyretmesi ve gerekse mevzuat engelleri nedeniyle uzun yıllardır gündemde olmayan özel sektör tahvil ihracı konusu, son yıllar içerisinde enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi ve akabinde düşük seyreden faiz oranları sayesinde ülkemizde yeniden gündeme gelmiştir. Küresel açıdan bakıldığında ise, yıllarında yaşanan finansal krizin had safhaya ulaştığı günlerde, sağlıklı şekilde işlemeye devam eden tek piyasanın tahvil piyasası olduğu görülmüş ve bu durum ülkemiz açısından tahvil piyasasının canlandırılmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. TÜRK TAHVİL İHRAÇ REJİMİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER/BANKING & FINANCE SERIES/02 1

2 Son Gelişmeler İşbu bilgi notunun konusunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2009 yılı başında çıkarılan 21 Ocak 2009 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ de (Seri: II, No: 22) 25 Kasım 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Tebliğ (Seri: II, No: 23) ile 18 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan (Seri: II, No: 24) Tebliğ ile getirilen yenilikler oluşturmaktadır. İlk olarak tebliğde mevduat toplama yetkisi bulunmayan kalkınma ve yatırım bankalarına tanınan banka bonosu ihraç etme yetkisinin tüm bankaların uhdesine verildiği göze çarpmaktadır. Dahası değişiklik getiren her iki tebliğ de, ilk tebliğin içerdiği banka bonolarına ilişkin istisnai maddeleri temizleyerek banka bonolarının genel tahvil ihracı hükümlerine tabi kılınmasının yolunu açmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) önceleri bahsi geçen enstrümana mevduat yapısını zayıflatacağı gerekçesiyle sıcak bakmamış ise de, tahvil piyasasında yaşanan gelişmeleri dikkate alarak halka arz edildiğine bakılmaksızın bankaların Türk Lirası cinsinden tahvil ve bono ihracı yapmasının önünü açmak üzere 30 Eylül 2010 tarihinde aldığı 3875 Sayılı Kararla bankaların tahvil ihracına ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Getirilen değişikliklerin belki de en önemlisi ve sektörün canlanmasına en doğrudan katkıda bulunacak olanının katsayı uygulaması olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira ilk tebliğ tarafından atıf yapılan 14/01/1993 tarihli ve 93/3983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili maddeleri 1 gereğince belirlenen tutarın 2 altı katına kadar tahvil ihracına izin verilirken, yeni tebliğler, bahsi geçen tutarın on katına kadar tahvil ihraç edilebileceğini ortaya koyan 03/08/2009 tarihli ve 2009/15344 sayılı 1 TTK md. 422 ve SPK md Bu tutar, örneğin halka açık anonim ortaklıklar için şu şekilde ifade edilebilir: Tahvil İhraç Tavanı = (Çıkarılmış/Ödenmiş Sermaye + Yedek Akçe + Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu) Zararlar TÜRK TAHVİL İHRAÇ REJİMİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER/BANKING & FINANCE SERIES/02 2

3 Bakanlar Kurulu Kararı nı esas almış, üstelik eski tebliğin katsayılar yarı oranında uygulanır şeklindeki 11. maddesinin 5. fıkrasını iptal ederek tahvil ihracının önündeki limit engellerini büyük ölçüde kaldırmıştır. Tahvil ihracının önünün açılması ve yaygınlaştırılması gibi düşüncelerle, süresel kısıtlamaların (örneğin 15 günlük satış süresinin 30 güne çıkartılması, finansman bonolarının ilk tebliğin aksine 60 günden daha kısa süreli olarak ihracının mümkün olması ya da son 3 yıla ait finansal tablolar yerine son 2 yıla ait finansal tabloların esas alınması gibi) ya makul ölçülere getirildiğinin ya da tamamen kaldırıldığının teknik bir ayrıntı olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Finansman bonoları için öngörülen Kurul kayıt ücretinin ilk tebliğde kayıttan önce ödenmesi öngörülürken yeni durumda adı geçen ücretin satış sırasında stopaj olarak alınabileceği de karara bağlanarak söz konusu bedelin doğrudan tahvil yatırımcısı üzerinde bırakılmasının yolunun açıldığını görüyoruz. Son tebliğ ayrıca, ilk tebliğde de bahsi geçen ancak sınırlı şekilde ifade edilmiş bulunan nitelikli yatırımcı kavramını tanımlayarak ve daha geniş bir alanda bu istisnanın uygulanabilmesinin yolunu açarak konuya katkıda bulunmuştur. Satışından vazgeçilen ya da satılamayan borçlanma araçlarının Kurul dan alınacak uygun görüşle Kurul kaydına alınma tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden satışa sunulabilmesi olanağının tanınmasıyla, prosedürün en baştan izlenmesi gereğinin ortadan kaldırılarak pratik bir fayda sağlanmasının amaçlandığı da görülmektedir. Göze çarpan bir diğer değişiklik, ilk tebliğde sözü geçen Halka arz edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması halinde ihraççılar, ihraç edilecek borçlanma araçlarının ilgili borsa pazarında işlem görüp göremeyeceğine ilişkin olarak bu maddenin beşinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde borsaya başvururlar. ifadesi TÜRK TAHVİL İHRAÇ REJİMİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER/BANKING & FINANCE SERIES/02 3

4 yerine her türlü durumda borsadan görüş alınması zorunluluğu getirilmiş olmasıdır. Maddenin eski halindeki muğlak ifadenin kaldırılmış olmasının kanun tekniğine daha uygun olduğu söylenebilirse de, yeni düzenlemenin ikincil piyasada işlem görmesi düşünülmeyen tahviller bakımından ek külfet getirdiği iddia edilebilir. İzahnamede bulunması gereken finansal tabloların neler olduğunun somut ve detaylı olarak anlatılmış olmasının doğru bir değerlendirme olduğunu ve tebliğin Avrupa Birliği düzenlemelerine 3 daha uyumlu hale gelmesini sağladığını söylemek mümkündür. Nitelikli yatırımcılara yapılacak arzlar söz konusu olduğunda, esasları Kurul tarafından belirlenecek bazı beyanların mezkûr yatırımcılarca imzalanması şartı getirilmesinin, ileride doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak alınmaya çalışılan yerinde bir tedbir olduğu düşünülebilir. İlk tebliğ metninde yer almayan nitelikli yatırımcılara çağrı yoluyla tahvil arzının da metne eklenmiş olmasının önemli bir eksikliği bertaraf ettiği gözlemlenmektedir. Tahsisli olarak satışa sunulan ve pek çok muafiyetten yararlanan arzların yeniden satışa sunulmaları durumunda izahname ve sirküler şartı getirilmiş olması, yatırımcıların korunması bakımından son derece önemli bir değişiklik teşkil etmektedir. Son değişikliklerin en ilgi çekenlerinden biri, kuşkusuz, arz sürecine katılan ihraççı dışındaki tarafların sorumluluğuna ilişkin olanlarıdır. İlk tebliğ metni izahname ve sirkülerin aracı kuruluşlar ve varsa konsorsiyum üyeleri tarafından imzalanması gereğini şart koşup bağımsız denetim şirketlerinin kusura dayanan sorumluluklarının bulunduğunu ifade ederken, metnin yeni halinde aracı kuruluşlar veya konsorsiyum lideri veya liderleri denerek izahname ve/veya sirkülerde söz konusu olabilecek yatırımcıları yanıltıcı bilgilerden kaynaklanabilecek sorumlu taraf sayısının azaltıldığı görülmektedir. Dahası bağımsız denetim şirketlerinin /71/EC sayılı Prospectus Directive ve 809/2004 sayılı Prospectus Regulation TÜRK TAHVİL İHRAÇ REJİMİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER/BANKING & FINANCE SERIES/02 4

5 kusura dayalı sorumluluklarına ilişkin ifadenin tümüyle metinden çıkartıldığını görmekteyiz. Konuya ilişkin olarak özellikle ABD de çok büyük hukuk ve tazminat davalarının hâlihazırda devam ettiği düşünüldüğünde, tebliğ metninde üstelik yatırımcıların korunması gibi çok hassas bir konuda atılan bu geri adımı anlamak güçtür. Her ne kadar sağlıklı bir piyasanın gelişimi için piyasa oyuncularının önünü açmak zaruri ise de, bu zaruretin hemen karşısında en az bunun kadar önemli yatırımcının korunması prensibinin bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Teknik bir hata olarak nitelendirilebilecek bir konu ise, tanımı yapılmamış Borsa ifadesinin tebliğin 21. maddesinin ilk fıkrasında yer alan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) yerine metne dâhil edilmiş olmasıdır. Bu değişikliğin yapılmasının tek başına bir sorun teşkil etmediği düşünülebilirse de, tebliğin Tanım ve Kısaltmalar başlıklı 3. maddesine de buna ilişkin tanımın eklenmesi gerektiği açıktır. Son çıkan iki tebliğ metni yukarıda sözü edilenler dışında, çoğu şeklî başka bir takım değişiklikler getiriyorsa da, mevcut uygulamada pratik bir değişiklik meydana getirmesi beklenen değişikliklerden yukarıda bahsetmekle yetindik. Henüz çok yeni olan bir tebliğde iki kez üst üste değişiklik yapılması ilk bakışta garip gelebilirse de, Türk Sermaye Piyasaları Hukukunun, AB üyesi pek çok ülke ve ABD nin aksine, piyasadan gelen taleplerle şekillenen değil piyasayı hiç yoktan şekillendirmeye çalışan bir hukuk dalı olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu anlamda piyasa şekillendikçe ve mevcut mevzuatın piyasanın talepleri karşısında yetersiz kaldığı görüldükçe, yeni değişikliklerin gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğu açıktır. Her şeye rağmen yapılan iki değişiklikle birlikte ortaya çıkan nihai tebliğ metninin, tahvil ihracı konusunda Türkiye yi AB düzenlemelerine oldukça yaklaştırdığını söylemek mümkündür. TÜRK TAHVİL İHRAÇ REJİMİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER/BANKING & FINANCE SERIES/02 5

6 İletişim Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için; Haluk Gurulkan Erbil Yasin Çakır İstanbul Diğer makaleler için, Bu makalede verilen genel mahiyetteki bilgiler müvekkiller ve konuya ilgi duyan diğer kimselerin bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır. Verilen bilgiler, kanunlardan, mahkeme kararlarından ve idari kararlardan yola çıkılarak derlenmiştir. Bunların belli durumlar hesaba katılarak kaleme alınmış hukuki mütalaalar oldukları düşünülmemeli, öncesinde gerekli hukuki yardım alınmadan burada verilen bilgilere dayanılarak hareket edilmemelidir. Tüm hakları saklıdır. Burada verilen bilgiler telif hakları kurallarına uymak koşuluyla çoğaltılabilir ya da başka dillere tercüme edilebilir Gurulkan Law Firm TÜRK TAHVİL İHRAÇ REJİMİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER/BANKING & FINANCE SERIES/02 6

7 Gurulkan Law Firm Italian City No. 404 Erbil, IRAQ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II)

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Ocak 2005 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Basel-II Nedir? - Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II),

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı