Şirket Kuruluş İşlemlerine İlişkin Getirilen Yenilikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket Kuruluş İşlemlerine İlişkin Getirilen Yenilikler"

Transkript

1 Şirket Kuruluş İşlemlerine İlişkin Getirilen Yenilikler Giriş 1 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( Kanun ) ile Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Harçlar Kanunu, Kooperatifler Kanunu ve diğer bazı kanunlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanun ile getirilen değişiklikler, yatırımcılar ve girişimcilerin kuruluş aşamasında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözümler getirilmesi ve ilgili mevzuatta düzenlenen işlem ve süreçlerin zaman ve maliyet bakımından yatırımcılar lehine iyileştirilmesi amacını taşımaktadır. Bu makalede, Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikler ile ticaret şirketlerine ilişkin olarak Kooperatifler Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nda yapılan değişiklikler ele alınacaktır. Ticaret Unvanı ve İmza Beyanına İlişkin Değişiklikler Türk Ticaret Kanunu nun ticaret unvanı ve imza beyanına ilişkin hükmü gereği, her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bu unvan altında kullanacağı imzasını önce notere onaylatmakta, sonrasında ise sicil müdürlüğüne vermekteydi. Tüzel kişi tacirlerde ise unvanla birlikte tüzel kişi adına yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak ilgili sicil müdürlüğüne sunulması gerekmekteydi. Kanun un öngördüğü değişiklik ile birlikte artık her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bu unvan altına atacağı imzayı doğrudan sicil müdürlüğüne verecektir. Ticaret şirketleri bakımından da aynı durum söz konusu olacak, unvanla birlikte şirket adına yetkili kimselerin imzaları da doğrudan sicil

2 müdürlüğüne verilecektir. Bu sayede, noter onayı aşaması olmaksızın ticaret unvanı ve imza beyanının doğrudan sicil müdürlüğüne verilmesiyle girişimciler açısından süreç ve masraflar azalmış olacaktır. İlgili değişikliğe ilişkin esasların Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğde belirleneceği de hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ de de gerekli değişiklikler yapılmıştır. Tebliğ hükümleri gereği imza beyanı, ilgililerce herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilecektir. Yetkilendirilmiş personeller, ticaret sicil müdürlüğü personelleri arasından, ticaret sicil müdürü tarafından seçilecektir. Ticari Defterlere İlişkin Değişiklikler 2 Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında ticari defterlerin açılış onaylarının ticaret sicil müdürlüklerince yapılması kanunen mümkün olmasına rağmen uygulamada ticari defterlerin açılış onayları ticaret sicil tasdiknamesi sunulmak kaydıyla noterler tarafından yapılmaktaydı. Kanunla getirilen değişiklik ile birlikte anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında ticari defterlerin açılış onaylarının ticaret sicil müdürlükleri tarafından yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. İlaveten, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulacak olması halinde bu defterlerin açılışında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı ile birlikte sicil müdürlüğünün onayı da aranmayacaktır. Defterlere ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu nda da değişiklik yapılmıştır. Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen tasdike tabi defterlerin, tasdik makamına ilişkin hükmünde yapılan değişiklik ile birlikte, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, ilgili defterlerin şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edileceği belirlenmiştir. Organ Temsilci, Bağımsız Temsilci ve Kurumsal Temsilciye İlişkin Değişiklikler Kanun ile birlikte, anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında organ temsilci, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilcilerinin esas sözleşme hükümlerine göre ticaret sicil gazetesinde ilan edilip şirketin internet sitesinde yayınlama yükümlülüğü ile bu kapsamda düzenlenecek bildirge ve bildirime ilişkin hususları ihtiva eden 428, 430 ve 431. Madde hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

3 Limited Şirketlere İlişkin Değişiklikler Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükmü gereği, limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket sözleşmesini yazılı şekilde yapmaları ve kurucuların imzalarının noter huzurunda onaylanması gerekmekteydi. Kanun ile yapılan değişiklik neticesinde şirket sözleşmenin yazılı şekilde yapılarak kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalaması zorunluluğu getirilmiştir. Bu değişiklik ile birlikte noter aşaması kaldırılmak suretiyle girişimciler açısından kuruluş süreci ve masraflar azalmış olacaktır. Diğer yandan, Kanun un getirdiği değişiklik öncesinde limited şirketlerde şirket kurucularının nakden taahhüt ettikleri esas sermaye pay bedellerinin itibari değerlerinin en az %25 inin tescilden önce ödenmesi şartı bulunmaktaydı. Kanun ile yapılan değişiklik ile birlikte limited şirketler bakımından bu yükümlülük ortadan kaldırılmıştır. Bu kapsamda, limited şirket kurucuları nakden taahhüt ettikleri esas sermaye pay bedellerinin tamamını veya bir kısmını şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödeyebileceklerdir. Kooperatiflere İlişkin Değişiklikler 3 Kanun ile Kooperatifler Kanunu nda yapılan değişiklikle birlikte kooperatiflerin kuruluş aşamasında ana sözleşmelerinin ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması şartı getirilmiştir. Yapılan diğer bir değişiklik, kooperatif yönetim kurulunun, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini ve imzalarını ticaret siciline bildirmesi ve bu kapsamdaki kararların ticaret sicil müdürlüğü yetkili personeline tasdik ettirilmesine ilişkindir. Bu değişiklikler ile birlikte kooperatifler bakımından ana sözleşmenin imzalanması ve temsilci imzaları bakımından noter tasdik aşaması ortadan kaldırılarak sürecin hızlandırılması sağlanmıştır. Kooperatiflerce tutulması zorunlu defterlere ilişkin olarak Kooperatifler Kanunu nda yapılan değişiklikle, defterlere Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirlenmiştir. İlaveten, yukarıda bahsi geçtiği üzere Vergi Usul Kanunu nda defterlere ilişkin yapılan değişiklik gereği, kooperatiflerin tasdike tabi defterlerinin, kuruluş aşamasında kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğünce tasdik edilmesi söz konusu olacaktır. Kooperatifleri ilgilendiren bir diğer değişiklik Harçlar Kanunu nda yapılmıştır. Harçlar Kanunu nun ilgili hükmünde yapılan değişiklik ile birlikte kooperatiflerin başta kuruluşuna ilişkin olmak üzere, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve tür değişikliğine ilişkin olarak gerçekleştirilecek işlemler bakımından Harçlar Kanunu nda belirlenen harçlardan muaf olacağı düzenleme altına alınmış bulunulmaktadır.

4 Sosyal Sigorta Yükümlülüklerine İlişkin Değişiklikler Şirket kuruluş işlemlerinin zaman ve maliyet açısından verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nda da birtakım değişiklik yapılmıştır. Kanun un yayımından önce, şirket kuruluşu sonrası iş yeri bildirimine ilişkin işlemlerin şirket yetkilisi veya temsilcisi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) nezdinde yapılması gerekmekteydi. Ancak Kanun kapsamında ilgili hükümde yapılan değişiklik ile bu gereklilik ortadan kaldırılmıştır. Değişiklik ile birlikte şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesi üzerine ticaret sicil memurlukları şirket kuruluş dilekçesini SGK ya kendileri gönderecekler ve bu şekilde şirket yetkililerince kuruluş sonrası herhangi bir ek işlem ya da başvuru yapılmaksızın işyeri bildirimi sağlanmış olacaktır. Bu değişiklik ile birlikte şirket kuruluşu sonrası işyeri bildirgesine ilişkin SGK nezdinde takip edilecek işlemlerin, ticaret sicil müdürlüğüne yapılacak kuruluş bildirimi ile gerçekleştirilebilmesiyle süre ve maliyet bakımından önemli bir gelişme sağlanmıştır. 4

5 Konuyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz: YASİN ÇAKIR Ortak SEYFETTİN HASÖZ Avukat GURULKAN ÇAKIR AVUKATLIK ORTAKLIĞI Cemal Sahir Sokak No:29 Polat İş Merkezi Mecidiyeköy İstanbul - TÜRKİYE T M W Gurulkan Çakır Avukatlık Ortaklığı ( Gurulkan & Çakır ) İstanbul Barosu na 105 sicil numarası ve Türkiye Barolar Birliği ne 206 sicil numarası ile kayıtlı bir avukatlık ortaklığıdır. İşbu yayın sadece genel bilgiler içermekte olup, herhangi bir karar alma sürecinde dayanak olarak kabul edilmemelidir. İşbu yayın ile herhangi bir hukuki veya başka türden tavsiye verilmesi amacı güdülmemektedir. Gurulkan & Çakır ve ortakları, işbu yayında yer alan bilgilere dayanılmasından ötürü ortaya çıkabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan bilgilere dayalı olarak harekete geçmeden önce, okuyucuların söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendi hukuki ve finansal durumları, amaçları ve ihtiyaçları bakımından değerlendirmeleri tavsiye olunur. Bilhassa, okuyucular herhangi bir karar almadan önce bağımsız ve profesyonel bir destek almalıdırlar. İşbu yayın, Gurulkan & Çakır ın önceden alınmış yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekilde ve yöntemle, kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz Gurulkan Çakır Avukatlık Ortaklığı Tüm hakları saklıdır