KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI ve İMAR BANK OFF-SHORE LTD.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI ve İMAR BANK OFF-SHORE LTD."

Transkript

1 KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI ve İMAR BANK OFF-SHORE LTD. Hakan GÜÇLÜ * 1. GİRİŞ Uluslararası bankacılık literatüründe kıyı ötesi bankacılık anlamına gelen off-shore bankning terimi, Türk bankacılık literatüründe kıyı bankacılığı olarak kullanılmakla birlikte doğrudan off-shore bankacılığı terimi de kullanılmaktadır. Literatürde kıyı bankacılığının farklı tanımları bulunmaktadır. En kapsamlı şekilde kıyı bankacılığı tanımı şu şekilde yapılabilir. Kıyı bankacılığı; ülke dışından sağlanan fonların ülke dışında veya koşullara göre ülke içinde kullandırıldığı; uluslararası devletsiz paraların fon fazlası bulunan merkezlerden fon açığı bulunan merkezlere transfer edilmesi gibi finansal hizmetlerin yürütüldüğü; genellikle serbest bölgelerde kurulan merkezlerde faaliyetlerinin yürütüldüğü; ülke içindeki bankacılık sektörüne yönelik olarak düzenlenmiş tüm yasal düzenlemelerin kapsamı dışında tutulan, getirilen mali ve hukuksal avantajlar sayesinde müdahale, denetim ve vergilemenin asgari koşullarda tutulduğu ve bu nedenle geçmişte vergi sığınağı (tax haven), günümüzde ise uluslararası kıyı ötesi mali merkezler (international off-shore financial center IOFC) olarak adlandırılan bankacılık türüdür. * İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Öğrencisi. * İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Müdürlüğü Uzmanı. 1

2 2. DÜNYA DA KIYI BANKACILIĞI 2.1. Kıyı Bankacığının Tarihsel Gelişimi II. Dünya Savaşı ndan sonra savaşta büyük yıkıma uğrayan devletlerin yeniden imarı için ABD tarafından aralarında Türkiye nin de bulunduğu 16 Avrupa Ülkesine Marshall Planı olarak bilinen Dış Yardım Kanunu çerçevesinde parasal yardımlarda bulunuldu. ABD tarafından yapılan sözkonusu parasal yardımlar ABD doları olarak yapıldığından dolayı ABD doları cinsinden fonlar ABD dışında dolaşmaya başladı. Devletsiz para haline gelen bu fonlar Europiyasaların temelini oluşturdu. Ayrıca, 1950 li yıllarda SSCB bankalarının ABD bankalarında bulunan ABD doları mevduatlarını Avrupa bankalarına aktarmaları da europiyasaların gelişmesinde önemli bir faktör oldu. Europiyasalar eurodolar ve eurotahvil olmak üzere bütünleşmiş iki piyasadan oluşmaktadır. Eurodolar terimi ABD dışındaki dolar mevduatlarını, eurotahvil (eurobond) terimi ise euro piyasalarında işlem gören tahvilleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu piyasaların gelişmesi ve ülkeler arasındaki mali işlemlerde kullanılmaya başlanması, 1960 lı yıllardan itibaren kıyı bankacılığı ve kıyı bankacılığı merkezlerinin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Kıyı bankacılığının gelişmesini sağlayan diğer bir etken de liberal ekonomi uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan politik değişikliklerdir. Liberal ekonomi düşüncesinde olan gelişmiş ülkeler, etkin kaynak dağılımı gerçekleştirebilmek ve karlarını optimum kılabilmek için sınırlarını yabancı ülkelere açarak, ülkelerarası ticaretin arttırılmasına yönelik politikaları uygulamaya başladılar. Ancak bu durum, büyüme süreçlerini arttıran gelişmiş ülkelerin dış ticaret açıklarında artışlara yol açtı. 2

3 Bundan dolayı gelişmiş ülkeler uluslararası ticarete ve dış ticaretin artmasıyla birlikte artan sermayenin uluslararası serbest dolaşımına 1960 lı yıllardan sonra bazı kısıtlayıcı düzenlemeler, denetim ve vergi yükümlülükleri getirdiler. Getirilen sözkonusu kısıtlamalar nedeniyle, uluslararası sermaye bu türden kısıtlamaların olmadığı veya az olduğu alanlara yani kıyı bankacılığının oluşturulmaya başlandığı alanlara kanalize edilmeye başlandı yılında petrol fiyatlarında ortaya çıkan yüksek artışlar nedeniyle, petrol ihraç eden ülkelerin elde ettikleri fonların oldukça büyük boyutlara ulaşması ve ayrıca çok uluslu büyük şirketler ile uluslararası finansal merkezlerin ortaya çıkması sonucu, uluslararası sermaye hareketlerinde ortaya çıkan artış kıyı bankacılığının önemini artırdı. Oluşan fonlar daha fazla avantaj sağlayan kıyı bankacılığı merkezlerinde değerlendirilmeye başlandı. Kıyı bankacılığının gelişmesini sağlayan unsurlardan biri de ABD de kurulu bankalara yurtdışı bankacılıkta uygulanan kısıtlamalardır. ABD bankaları, birçoğu ABD merkezli olan şirketlerin Avrupa da gerçekleştirdikleri gerek fabrika kurulması gibi fiziki sermaye yatırımları için, gerekse satış ağlarının kurulması için verdikleri kredileri ABD Doları olarak kullandırdılar. Sözkonusu bankalar, kar marjlarını artırabilmek için sözkonusu kredileri kıyı bankacılığı merkezleri aracılığıyla kullandırdılar. Bu şekilde kredi kullandıran ve kullanan için vergi yükünün azaltılması sağlandı. Yukarıda ifade edilen gelişmeler sonucunda günümüzde kıyı bankacılığı merkezlerinde oluşan fonların oldukça arttığı, ayrıca mevduat toplama ve kredi yoluyla fonların 3

4 aktarılması dışında döviz ve dövize bağlı işlemlerin, döviz ve faiz swaplarının, arbitrajların, dış ticaret finansmanının, kredi sendikasyon düzenlemelerinin, future, factoring, forfaiting gibi ihracat işlemlerinin, leasingin, altın işlemlerinin, yatırım fonlarının oluşturulmasının, menkul kıymet fonlarının idare edilmesinin, varlıklı müşterilerin her türlü ekonomik faaliyetlerinin yönetilmesi gibi finansal faaliyetlerin oldukça arttığı ve bu işlemleri yapan birçok kuruluşun bu merkezde faaliyette bulundukları görülmektedir Dünya da Kıyı Bankacılığı Düzenlemeleri ve Faaliyet Alanları Kıyı bankacılığı genellikle ülkeler tarafından kendi sınırları içerisinde oluşturulan Serbest Bölgeler de faaliyet göstermekle birlikte, ülke sınırlarının tamamını kıyı bankacılığına açan ülkeler de bulunmaktadır. Ülkelerin birçoğu, kendi sınırları içerisinde faaliyet gösteren kıyı bankacılığının ülke ekonomisine zarar vereceği düşüncesiyle bu faaliyetleri serbest bölgeler içinde düzenlemişlerdir. Kıyı bankacılığı faaliyetleri ile ilgili olarak ev sahibi ülkeler tarafından yapılan düzenlemeler genellikle normal yurtiçi bankacılık faaliyetlerinden bağımsız olarak yapılmıştır. Kıyı bankacılığında, şube veya ofisin kurulu bulunduğu ülkenin ulusal parası dışındaki paralar işlemler yapılmaktadır. Ayrıca, genellikle kıyı bankacılığı yapan kuruluşlar, kurulu oldukları ülke sınırları dışındaki fon sahiplerinden borçlanabilmekte ve kurulu olduğu ülkede yerleşik olmayan kişi ve kuruluşlara kredi açabilmektedir. Kıyı bankacılığı merkezinde olması gereken asgari şartlar aşağıdaki gibi sıralabilir: 4

5 - Uluslararası sermaye hareketlerine taraf olan ülkelerle vergi anlaşmalarına gidilmesi, - Bankacılık sektörünün iyi bir iletişim ağını da içermiş olarak kurulması, - Elde edilen kurum kazançlarından düşük oranlarda vergi alınması veya hiç alınmaması, - Kıyı bankaları tarafından ödenen faiz ve diğer gelir ödemelerine de vergi tevkifatının uygulanmaması, - Kurumlar üzerinden denetimin hiç olmaması veya oldukça sınırlı düzeyde olması. Yukarıda ifade edilen asgari şartlar dışında aşağıda yeralan unsurlar, sözkonusu kıyı bankacılığı merkezlerine uluslararası sermayenin girişini artıran unsurlardır: - Gizlilik (sır saklama ilkesinin sıkı biçimde uygulanması), - Politik ve ekonomik istikrar, - Sermaye hareketlerinde tam serbesti, - Faiz oranlarının belirlenmesinde tam serbesti, - Belli bir likidite, disponibilite oranının uygulanmaması, munzam karşılık yatırılmaması, - İyi iletişim ağının yanısıra ulaşım, konaklama gibi diğer alt yapıların kurulmuş olması, - Uzman personel veya kurumları olması (vergi danışmanları, avukatlar vs.). İşlemlerin gerçekleştirilme biçimine göre kıyı bankacılığı merkezleri; kayıt merkezleri ve fonksiyonel merkezler olarak iki kategoride sınıflandırılmaktadır. 5

6 Kayıt merkezleri (paper center, shell branch, brass plate) başka merkezlerde gerçekleştirilen finansal işlemlerin muhasebe kayıtlarının tutulduğu ve önemli vergi avantajlarının sağlandığı yerlerdir. Bu merkezlerde vergi ve kambiyo denetimi yapılmamakta, yalnızca sabit bir ücret ödenmektedir. Kurulan paravan şirket tarafından eurotahvil ihracının yapılması ve elde edilen fonların ana şirkete kullanıdırılması yapılan faaliyetlerin başında gelmektedir. Fonksiyonel merkezler (functional centers) ise uluslararası sermaye işlemlerinin bizzat gerçekleştirildiği yerlerdir. Uluslararası bankacılığın yapıldığı bu merkezlerde, kıyı bankacılığı yapan kuruluşlar yurtdışı kaynaklı mevduatlar oluşturmakta, toplanan mevduatları kredi olarak kullandırmakta, dolayısıyla bu merkezlere ve bu merkezlerden dışarıya fon hareketleri olmaktadır. Fonksiyonel merkezler kendi içlerinde; Birincil Merkezler (primery centers), Fon Sağlayıcı Merkezler (funding centers) ve Fon Toplayıcı Merkezler olarak üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Üç merkez arasında son derece gelişmiş olan finansal merkez, büyük fon arz ve talebinin karşılaştığı birincil merkezlerdir. Kıyı bankacılığının yapıldığı merkezlerde, kısa ve uzun vadeli işlemler ile trust işlemleri yapılmaktadır. Kısa vadeli işlemler, uygulamada kıyı bankacılığı merkezlerine göre farklılık göstermekle birlikte, bu merkezlerde yapılan işlemler; para ve faiz swapı, altın ve döviz işlemleri, forward, fature ve opsiyon işlemleri de dahil olmak üzere türlü bankacılık 6

7 işlemleridir. Uzun vadeli işlemler, vadesi bir yıldan fazla olan kredi kullandırmaları ile tahvil ihraçlarını kapsamaktadır. Trust işlemi, bir kimsenin sahip olmadığı menkul ve gayrimenkul kıymetlerini korunması, saklanması, işletilmesi, yönetilmesi, ölümünden sonra vasiyetname hükümlerinin uygulanması ve gelirlerini önceden belirlenen koşullarda değerlendirilmesi amaçlarıyla imzalanan bir sözleşmeyle trustee adı verilen kişi veya kurumlara devretmesi olarak tanımlanmaktadır Belli Başlı Kıyı Bankacılığı Merkezleri Kıyı bankacılığı merkezlerinin en ünlüleri, Bahama Adaları, Hong Kong, Panama, Lüksemburg, İsviçre, Bermuda, Liechtenstein, Cayman Adaları ve Bahreyn dir. Bunların dışında kıyı bankacığı yapılan merkezler şunlardır; Andorra, Anglo Norman Adaları, Aruba, Barbados, Batı Samua, Belize, Birleşik Arap Emirlikleri, Cebelitarık, Cook Adaları, Costa Rica, Dominik Cumhuriyeti, Dublin, Filipinler, Granada, Güney Kore, Gibraltar, Guernsey, Hollanda Antilleri, Ise of Man, İngiliz Virjin Adaları, İrlanda, Jamaika, Jersey, Kıbrıs, Kosta Rika, Liberya, Madeira, Malta, Manile, Marshall Adaları, Monako, Singapur, Uruguay, Vanatu

8 Chase Manhattan, Swiss Bank and Trust Corporations, Citibank, Schrooks, Midland, Barclay gibi dünyanın büyük kuruluşlarının da faaliyet gösterdikleri kıyı bankacılığının yapıldığı merkezlerde oldukça büyük miktarlarda fonlar bulunmaktadır Kıyı Bankacılığının Kara Para Aklanmasında Kullanılması Yasal olmayan ve suç olarak kabul edilen ekonomik faaliyetlerden elde edilen kazancın, yasal ekonomik faaliyetlere sokularak bu faaliyetlerde kullanılması süreci kara para aklama olarak tanımlanmaktadır. Yasadışı fonlara yasal bir görüntü verilebilmesi, yasadışı kazançların müsadere edilmesinin önlenebilmesi, adli soruşturmalardan korunabilmesi, vergi kaçakçılığının kolaylaştırılabilmesi ve daha çok gelir elde edilebilmesi için kara para aklanmaktadır. Dünyada dolaşan yaklaşık 1-2 trilyon dolar kara para bir şekilde sisteme girmek ve aklanmak istemektedir. Dünya, ya bunun kıyı bankacılığı merkezlerinde kurulan şirketler kanalıyla olacağını kabul edecekti ya da bu para Amerika ve Avrupa bankalarını kullanacaktı. Bu büyüklükteki bir paranın rantını almak isteyen ülkenin bankacılık sisteminin çökmesi ve sistemin kokuşması ise kaçınılmaz olacaktı. Bu nedenle devletler bir yandan kara para kaynaklarını kurutmaya ve engel olmaya çalışırken, bir yandan da kendilerini bu paranın sistemlerine en az bulaşacak başka bir yerden ekonomiye girmesine razı olmak zorunda hissetmişlerdir. Citibank ve Chase Manhattan yöneticilerinin bile kara para akladığı düşünüldüğünde, kıyı bankacılığı merkezlerinin küresel finansal sistemin arıtma tesisleri veya sübapları olduğu kabul 8

9 edilebilir. Zaten Aralık/1981 tarihinde Amerikan Federal Rezerv Bankası (FED) de Amerikan düzenlemelerinden kaçınmak için kıyı bankacılığı merkezlerinde şube açan ABD bankalarını tanımış ve International Banking Facilities kapsamında legalize etmeye karar vererek, bu sistemi resmen onaylamıştır. 2 Kara para aklamanın ilk aşaması olan yerleştirme aşaması genellikle kıyı bankacılığı sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Çünkü, kara paranın bu bankalarda yakalanması riski hemen hemen hiç bulunmamakta ve finansal sisteme bu fonlar rahatlıkla girebilmektedir. 3. TÜRKİYE DE KIYI BANKACILIĞI Türkiye de kıyı bankacılığı yalnızca serbest bölgelerde yapılabilmekte ve bu konuda yapılan düzenlemeler serbest bölge düzenlemeleri içerisinde yeralmaktadır Türkiye de Serbest Bölgeler Serbest bölgeler, bir ülkenin milli sınırları içinde fakat gümrük sınırları dışında, ekonomik faaliyetlerin teşvik edildiği, dış ticaret ve gümrük ile ilgili yasa ve kısıtlamaların tamamen veya kısmen uygulama dışı bırakılması ile oluşturulmuş, bütün kişiler ile her türlü malın giriş ve çıkışlarının serbestçe yapıldığı bölgelerdir

10 Türkiye de ihracat için yatırımın ve üretimin artırılması, sağlanan teşvik ve avantajlarla ekonominin girdi ihtiyaçlarının ucuz ve düzenli şekilde tedarik edilmesi, yabancı sermaye ve teknoloji girişinin hızlandırılması, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanılması amaçlarıyla serbest bölgeler kurulmuştur. Türkiye de fiili olarak faaliyette bulunan 21 serbest bölge ve faaliyet geçiş tarih şöyledir; yılında Mersin Serbest Bölgesi ve Antalya Serbest Bölgesi, yılında Ege Serbest Bölgesi ve İstanbul-Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi, yılında Trabzon Serbest Bölgesi, yılında İstanbul-Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi, Doğu Anadolu Serbest Bölgesi ve Mardin Serbest Bölgesi, yılında İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi, yılında İzmir-Menemen Deri Serbest Bölgesi, Rize Serbest Bölgesi, Samsun Serbest Bölgesi, İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, yılında Avrupa Serbest Bölgesi ve Gaziantep Serbest Bölgesi, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, yılında Denizli Serbest Bölgesi, Bursa Serbest Bölgesi, Kocaeli Serbest Bölgesi, yılında TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi, 10

11 3.2. Türkiye de Kıyı Bankacılığı Düzenlemeleri 1990 lı yıllarda meydana gelen Körfez Krizi ve sonrasındaki gelişmeler sonucunda, kıyı bankacılığı merkezleri olan Kuveyt ve Bahreyn in önemi azalacağı düşünülerek Ortadoğu daki kıyı bankacılığı merkezlerini Türkiye ye çekmek amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Sözkonusu düzenlemeler yapılarak uluslararası firmaların İstanbul da toplanması, İstanbul un uluslararası düzeyde bir finansal merkez haline getirilmesi ve dış kaynaklardan elde edilecek fonların ülke içindeki yatırımlara kanalize edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye de kıyı bankacılığına ilişkin düzenlemeler, Serbest Bölgeler Mevzuatı çerçevesinde yapılmıştır Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 6. maddesinde, serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılmış ve bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 90/999 Sayılı Kararı nın (Karar) 1. maddesinde, Serbest Bölgelerde, kıyı bankacılığı faaliyetlerinde bulunulması da dahil tüm bankacılık işlemlerini yapmak üzere banka kurulması ve yabancı bankaların şube açması Bankalar Kanunu na tabi olmaksızın Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı bulunduğu Bakanlığın iznine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, serbest bölgelerde kurulan veya şube açan bankaların faaliyetleri ile ilgili olarak hesap ve kayıt düzenine dair usül ve esasları belirlemeye, kuruluş ve faaliyetlere ilişkin işlemlerin uygunluğunu denetlemeye yetkili kılınmıştır. 11

12 Karar ın 4. maddesinin (a) bendinde serbest bölgelerde kurulan veya şube açan bankaların yapacakları işlemlerden dolayı Bankalar Kanunu na tabi olmadıkları belirtilmekle birlikte, Karar ın 6. maddesinde Türkiye de kurulu bankaların serbest bölgelerde şube açmaları ve faaliyetleri Bankalar Kanunu hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. Türkiye de kıyı bankacılığının yürütülmesi amacıyla 1990 yılında İstanbul Havalimanı Serbest Bölgesi kurulmasına karar verilmiş ve aynı yıl faaliyete geçmiştir. Karar ın uygulanmasına ilişkin olarak Devlet Bakanlığı 1990 yılında 1 Numaralı Tebliğ (Tebliğ) çıkarmıştır. Tebliğ in 11. maddesinde, Türkiye de kurulu bankaların Tebliğ in 1. maddesinde ifade edilen Türkiye de kurulu tüm serbest bölgelerde şube açmak suretiyle faaliyet gösteremeyeceklerini hüküm altına almıştır. Türkiye de kıyı bankacılığının yalnızca kayıt merkezi olarak faaliyette bulunmasına izin verilmektedir Türkiye de Kıyı Bankacılığı Uygulaması Kıyı Bankacılığı konusunda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, günümüzde Türkiye de kıyı bankacılığının yapılabileceği tek merkez olan Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi nde hiçbir kıyı bankası kurulmadığı gibi, yabancı bir bankanın da şubesi bulunmamaktadır. 12

13 Türkiye de yapılan kıyı bankacılığı uygulaması, Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi yerine ülke dışındaki kıyı bankacılığı merkezlerinde kurulu olan kuruluşlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu durumum nedenleri aşağıdaki şekilde sıralabilir; 1. Türkiye de kurulu bankaların serbest bölgelerde şube açmak suretiyle kıyı bankacılığı faaliyetlerinde bulunmalarına engel olunmuştur. Sözkonusu bankalarında serbest bölgelerde kıyı bankacılığı yapabilmeleri için yeni bir banka kurmaları ve bu bankayı kurarken belirlenen tüm prosedür ve şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu durum ise oldukça uzun bir süreyi almakta ve oldukça maliyetli olmaktadır. Bu nedenle Türkiye de kurulu bankalar daha az zaman alan ve çok daha az maliyetli bir yöntemle Türkiye dışında bulunan kıyı bankacılığı merkezlerinde kurdukları kıyı bankaları veya açtıkları şubeler ile kıyı bankacılığı yapmakta, ayrıca bazı merkezlerde yalnızca temsilcilik açmak suretiyle de kıyı bankacılığı faaliyetlerinde bulunabilmektedirler. 2. Serbest bölgelerde kurulan veya şube açan bankalar, Türkiye de kurulu bankalar hariç olmak üzere Türkiye de yerleşik kişilerden mevduat kabul edememekte; bono, tahvil ve benzeri kıymetler ihraç etmek suretiyle ödünç para toplayamamaktadırlar. Bu türden bir sınırlandırma Türkiye de kurulu bankaların mevduat oluşturmalarına büyük engel teşkil etmektedir. Türkiye de kurulu bankalar sözkonusu kısıtlamayı aşmak için; yurtdışında mevcut bir kıyı bankacılığı merkezinde banka kurmakta veya şube açmakta ve Türkiye de mukim kişilerden mevduat toplayarak bu mevduatları Türkiye de mukim şirketlere kredi olarak verebilmektedir. 13

14 Ülke dışındaki kıyı bankacılığı merkezlerine yönelik olarak yapılan faaliyetler, yurtdışında kurulu kıyı bankacılığı yapan diğer bankalar kanalı ile de yapılabilmektedir Yurtdışında Kurulu Bankalar Aracılığıyla Yapılan Faaliyetler Yurtdışındaki kıyı bankacılığı merkezlerinde kurulan bankalar aracılığıyla Türkiye den mevduat toplanabilmekte ve toplanan bu mevduatlar kullanılarak Türkiye de mukim kurumlara kredi kullandırabilmektedir. Bu kullandırma nedeniyle elde edilen kazançlar bankanın yurtdışında kurulmuş olması, Türkiye de şube ve temsilciliğinin olmamasından dolayı yapılan faaliyetin Türkiye de yapılan bir ticari faaliyet olarak değerlendirilmemesi nedeniyle Türkiye de beyan edilmemektedir. Kıyı bankacılığının avantajlarından yararlanılabilmesi amacıyla, başta KKTC de olmak üzere birçok kıyı bankacılığı merkezinde kıyı bankası iştiraki kurmak suretiyle veya kıyı bankalarıyla yapılan anlaşmalar çerçevesinde kıyı bankacılığı yapılabilmektedir. Kıyı bankacılığı faaliyetin yapılabilmesi için yurtdışındaki kıyı bankacılığı merkezinde bir banka kurulması durumunda, yurtiçi banka ile kıyı bankası arasında bir muhabirlik sözleşmesi yapılmaktadır. Kıyı bankası nezdinde hesap açtırmak isteyen müşteriler Türkiye deki banka şubesine başvurmaktadırlar. Sözkonusu hesapla ilgili tüm işlemleri de bu banka aracılığıyla yapmaktadırlar. Her iki hesap arasındaki işlemler yurtdışına giden veya yurtdışından 14

15 gelen havaleler olarak gösterilebileceği gibi kıyı bankasının Türkiye de kurulu banka nezdinde açtıracağı hesap kullanılarak da yapılabilmektedir. Türkiye deki bankanın yaptığı işlemlerden dolayı müşterilerden genellikle masraf alınmamaktadır. Ayrıca kıyı bankasının yurtiçi kurumlara kredi kullandırması durumunda da Türkiye de kurulu banka, kıyı bankası adına istihbarat, ödeme, tahsil ve talep işlerini yapabilmektedir Yurtdışındaki Şubeler Aracılığıyla Yapılan Faaliyetler Türkiye deki bankanın yurtdışında kıyı bankacılığı merkezlerinde kurdukları şubeleri aracılığıyla yaptıkları işlemler, yurtdışında yine aynı merkezlerde kurulan bankalar yapılan işlemler ile hemen hemen aynıdır. Havaleler, ödemeler, kredi kullandırmalar aynı çerçevede işler. Türkiye deki banka müşterilerine yurtdışındaki şube nezdinde hesap açtırmaktadır. İşlemler Türkiye de banka ile şubesi arasında yapılmaktadır. İşlemleri Türkiye deki banka yapmakta, yurtdışındaki şubede ise kaydi işlem yapılmaktadır. Kıyı bankacılığı işlemlerin yurtdışında banka kurarak yaptırmaktan farklı olarak, Türkiye de kurulu bankanın şubesi kanalıyla yapılması durumunda elde edilen kazançlar yurda getirilerek konsolide edilmekte ve banka yurtdışından elde ettiği kazançlar üzerinden kurumlar vergisi ödemektedir Türkiye de Kıyı Bankacılığının Avantajları Kıyı Bankacılığı Mevduat Sahipleri Açısından Faydaları 15

16 Kıyı bankasında ve Türkiye de kurulu bir bankanın kıyı merkezinde kurulu şubesinde mevduatı bulunan mudilere ödenen faizler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesi uyarınca vergi tevkifatı yapılmamakta ve buna bağlı olarak fon payı da hesaplanarak tahsil edilmemektedir. Ayrıca mevduatın bulunduğu kıyı merkezinde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajlarından dolayı normal döviz faizinden 2-3 puan daha fazlası mudilere verilebilmektedir. Türkiye de yerleşik bir kişi veya kurum, kıyı merkezinde kurduğu bir şirketi kullanarak, Türkiye de kurulu bir şirkete dolaylı olarak ortak olması durumunda, sözkonusu şirketin yabancı ortağa dağıttığı karpayı yurtdışına rahatlıkla vergisiz olarak aktarılabilecek ve kıyı bankacılığı merkezinde hiç vergilendirilmeyecek yada çok az oranda vergilendirilecektir Kıyı Bankacılığının Bankalar Açısından Avantajları Bankaların yaptıkları kıyı bankacılığından sağladıkları avantajları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. - Nispeten daha yüksek faiz verdikleri için mevduatın bankalarda toplanmasını sağlar. - Vergi yükümlülüğü olmadığında topladıkları bu mevduatı daha düşük faizle kullandırma imkanları vardır. - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) prim ödemezler. - Mevduat için Merkez Bankası na kanuni karşılık yatırmazlar ve sağladıkları fonların belirli bir kısmını kredi olarak kullandırma zorunlulukları yoktur. - Bundan dolayı elde ettikleri fonların tamamını hiçbir karşılık ayırmaksızın kıyı bankacılığı merkezine aktarabilirler ve kullanabilirler. 16

17 - Kıyı bankasına yatırılan mevduatlar fiziki olarak yurtdışına gönderilmeksizin muhasebe kayıtlarının kaydi olarak yapılması nedeniyle bu fonların kullanımı kendi ellerinde olacaktır. - Hesapların yurtdışında tutuluyor olduğu gösterildiğinden dolayı Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve TCMB denetimlerine tabi olunmamaktadır. - Yurtiçi bankacılıkta geçerli olan vergi ve diğer yükümlülüklerden kurtuldukları için bilanço karlarını artırmaktadırlar Türkiye de Kıyı Bankacılığının Vergilendirilmesi Yurtdışındaki kıyı bankacılığı merkezlerindeki bankalarda ve Türkiye de kurulu bankaların şubelerinde açılan hesaplardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesi uyarınca gelir vergisi ve fon stopajı yapılmayan faiz ve benzeri menkul sermaye iratları için başka gelir unsurlarından dolayı beyanname verme zorunluluğu olmasa bile Türkiye de TL üzerinden beyanname verilmesi gerekmektedir. Elde edilen menkul sermaye iratları için asgari beyan sınırı bulunmamaktadır. Elde edilen iratlar enflasyondan arındırılmamakta, gelirin elde edildiği tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası nın döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Bu gelirler üzerinden daha önce stopaj yapılmadığı için beyanname üzerinden mahsubu gereken bir vergi bulunmamaktadır. 17

18 Yurtdışındaki kıyı bankacılığı merkezlerinde, Türkiye de kurulu bankanın iştiraki ile kurulan bankalar elde ettikleri kazançlardan dolayı Türkiye de vergilendirmeye tabi tutulmamaktadırlar. Sözkonusu kıyı bankasının karından iştirak oranına göre Türkiye de kurulu bankaya ödenen karpayı, bankanın vereceği kurumlar vergisi bayannamesine dahil edilmesi sözkonusu olacaktır. Türkiye'de kurulu bankanın kıyı bankacılığı merkezinde açtığı şubenin tüm kazançları Türkiye ye getirilmekte, bankanın diğer kazançları ile konsolide edilmekte ve beyanname verilmek suretiyle kurumlar vergisi hesaplanmaktadır. 4. İMAR BANKASI VE KIYI BANKACILIĞI 4.1. İmar Bankası İle İlgili Tarihsel Gelişim Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. (İmar Bankası), 1984 yılında Uzan Grubu tarafından satın alınmıştır. Kullandırdığı kredilerin tamamına yakınını Uzan Grubu na kullandırması, bankacılık işlevlerinden uzaklaşması, gelir-gider dengesinin bozulması, karlılığın düşmesi ve likidite sıkışıklığının olması nedenleriyle; 20 Haziran 1994 tarihinde İmar Bankası, Bankalar Kanunu nun 64. maddesi kapsamında yakından gözetime alınmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurulduktan sonra da, Uzan Grubu üzerindeki risk yoğunlaşması devam ettiği için yakın gözetimde kalmıştır. Sorunların çözümüne yönelik olarak İmar Bankası dan istenen plan gerçekçi bulunmamış ve daha sonra İmar Bankası nın Uzan Grubu üzerindeki riskleri azaltması ve sermaye yapısının güçlendirilmesi konusunda verilen talimatlara da uyulmaması 18

19 nedeniyle, BDDK tarafından 12 Temmuz 2001 tarihinde veto yetkisine sahip bir yönetim kurulu üyesi atanmış, 26 Aralık 2001 tarihinde üye sayısı ikiye çıkarılmıştır. Uzan Grubu na ait risklerin azaltılması konusunda gösterilen performans üzerine BDDK, 16 Ağustos 2002 tarihinde İmar Bankası nın yönetim kurulundaki veto yetkisine sahip üyenin göreve devamına gerek kalmadığına, Bankaya verilen talimatların yerine getirilmesini izlemesi için diğer üyenin görevine devam etmesine karar vermiştir. 12 Haziran 2003 tarihinde Uzan Grubu nun sahibi bulunduğu Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik A.Ş. nin imtiyaz sözleşmeleri iptal edilmiştir. Aynı gün BDDK tarafından İmar Bankası yönetim kurulundaki mevcut üye veto yetkisi ile donatılmış ve hiçbir şekilde Uzan Grubu na kaynak aktarılmaması talimatı verilmiştir. 25 Haziran 2003 tarihine kadar olan dönemde bu talimata aykırı gelişmelerin artması üzerine, BDDK talimatlarını yinelemiştir. İmar Bankası ndan mevduat çekilişinin yaşanması (89,8 trilyon lira + 24,7 milyon dolar), 12 Haziran tarihinde 41,9 trilyon TL seviyesinde olan net likiditenin 25 Haziran tarihi itibariyle 6,6 trilyon TL ye düşmesi, talimatlara aykırı bir şekilde kıyı bankası hesaplarının mevduata dönüştürüldüğüne ilişkin emareler görülmesi üzerine, yerinde inceleme yapılmasına karar verilmiştir. İmar Bankası, 26 Haziran 2003 tarihinde BDDK ya bilgi ve belge göndermeyi kesmiş ve BDKK tarafından atanan yönetim kurulu üyesi dışındaki üyeler toplu halde istifa etmiştir. 19

20 13 Haziran - 2 Temmuz 2003 döneminde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nda (Kurul) sadece dört üyenin bulunması ve eksik üyeliklere atama yapılmaması nedenleriyle herhangi bir karar alınamamıştır. 2 Temmuz 2003 tarihinde yeni Kurul üyesi atanmış ve aynı tarihte İmar Bankası na yeni yönetim kurulu atanmıştır. 3 Temmuz 2003 tarihinde tasarruf mevduatlarına uygulanan 50 milyar liralık güvence sınırsız hale getirilmiş ve Kurul un 3 Temmuz 2003 tarih ve 1085 sayılı kararı ile; yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyen, alınması istenen tedbirleri almayan, faaliyetine devamı mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz eden İmar Bankas nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni Bankalar Kanunu nun 14. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca kaldırılmış ve Bankalar Kanununun 16. maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü gereği yönetim ve denetimi TMSF na intikal etmiştir. 15 Ocak 2004 tarihinde, ödenmesine karar verilen İmar Bankası ndaki sigortaya tabi mevduatların ödeme usul ve esasları kamuoyuna duyurulmuş ve ödemelere 17 Ocak 2004 tarihinde başlanmıştır İmar Bankası nın Kıyı Bankacılığı Faaliyetleri Hakkında Bilgi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin kıyı bankacılığı mevzuatı çerçevesinde kurulan İmar Bank Off-Shore Ltd., ortaklık yapısı itibariyle Uzan Grubu na dahil olmakla 20

21 birlikte, ayrı tüzel kişiliğe haiz bir kıyı bankasıdır. İmar Bankası nın sözkonusu bankaya havale ettiği Türkiye kaynaklı fonların toplam tutarı hakkında bilgi bulunmamaktadır. İmar Bankası 1994 yılından itibaren grup şirketlerine İmar Bank Off-Shore Ltd. den kredi kullandırmıştır. BDDK tarafından Haziran 2003 döneminde yapılan incelemelerde, talimatlara aykırı olarak kıyı bankası hesaplarının yurtiçi mevduata dönüştürüldüğüne ve aynı dönemde tutarın 616 trilyon TL, 17,5 milyon ABD Doları ve 9,4 milyon Euro tutarında olduğuna ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. TMSF na devrinden sonra İmar Bankası nın bilgisayar sisteminin ana belleğindeki yalnızca 2003 yılına ilişkin kayıtların incelenmesinde de kıyı bankası hesaplarının mevduata dönüştürüldüğü tespit edilmiştir İmar Bank Off-Shore Ltd. Mudilerinin Durumu BDDK nın 4 Temmuz 2003 tarihinde yaptığı açıklamada; İmar Bank Off-Shore Ltd. nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde anılan ülke mevzuatı çerçevesinde kurulduğu belirtilerek, sözkonusu kıyı bankasında İmar Bankası nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir ortaklık payı bulunmadığı; bu kapsamda, Türkiye de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan tasarruf mevduatını sigorta eden TMSF nun kıyı bankalarında mevduatı olanlara sigorta kapsamında bir ödeme yapmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. 21

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT Yonca F. YÜCEL 1. Bankacılığa İlişkin Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 1. maddesine göre; Bu Kanununun amacı, finansal piyasalarda

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATAN FİNANSAL KURUMLAR KATILIM BANKALARI (ÖFK): Katılım Bankalarını (İslam bankalarını), islam toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA KARAPARANIN AKLANMASI SUÇLARI VE ÖNLEYİCİ DÜZENLEMELER YÜKSEK LİSANS TEZİ FEYYAZ YONCALIK ANKARA-2008

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül Yayınlayan : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yayın Adı : Küresel Kriz ve Türkiye Editör : Ekin Fıkırkoca Kapak : Cennet Türker

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM

SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 www.tcmb.gov.tr 2014 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155 Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta B irliğimizin VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2007

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı