İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TÜRK ve YABANCI SERMAYELİ BANKALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1990-17. TÜRK ve YABANCI SERMAYELİ BANKALAR"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TÜRK ve YABANCI SERMAYELİ BANKALAR İSTANBUL, 1990

3 CAN MATBAASI

4 ÖNSÖZ 1980 sonrası dışa açılma süreciyle birlikte, para ve sermaye piyasalarında belirgin bir canlanma başlamış, en önemli etkisini de bankacılık kesiminde göstermiştir. Ekonomimiz üzerinde, tartışmasız bir hayli ağırlığı olan bankacılık sektörü, gerek cesamet ve gerekse verdikleri hizmet yönünden, gelişen iç ve dış işlemlere büyük ölçüde uyum göstermektedir. Bu gelişmeler, birçok yabancı bankanın kurulmasını ve şube açmasını özendirmiş; sayıları ve hacimleri bankacılık sisteminde küçük kalmasına rağmen, özellikle dış ticaret işlemlerinde belli bir yoğunluğa ulaşmışlardır. Türk ve Yabana Sermayeli Bankaların, döneminde çeşitli açılardan gösterdiği gelişmeleri inceleyen bu çalışmayı hazırlayan. Müşavirimiz Prof.Dr.Nazım ENGİN'e teşekkür eder, bu çalışmanın üyelerimize ve tüm ilgililere yararlı olmasını dileriz. Genel Sekreter Prof.DrJsmail ÖZASLAN

5 HAZIRLAYAN: Prof.Dr.NAZIM ENGİN

6 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 I. TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BULUNAN BANKALAR 7 II. YASAL ÇERÇEVE VE UYGULAMALAR 11 IH. BANKALARIN ŞUBE SAYISINDAKİ GELİŞMELER 19 IV BANKALARIN PERSONEL SAYISINDAKİ GELİŞMELER 25 V BANKALARIN KAYNAKLARINDAKİ (PASİFLERİNDEKİ) GELİŞMELER 31 V1. Bankaların Özkaynaklarındaki Gelişmeler 31 V.1.1. Cari Fiyatlarla Gelişmeler 31 V1.2. Reel Fiyatlarla Gelişmeler 35 V.2. Bankalann Mevduatlarındaki Gelişmeler 37 V.2.1. Mevduat Ana Gruplan İtibariyle Gelişmeler (Tüm Bankalar) 37 V Cari Fiyatlarla Gelişmeler 40 V Reel Fiyatlarla Gelişmeler 41 V.2.2. Özel Sermayeli Ulusal ve Yabancı Ticaret Bankalannm Mevduatlarındaki Gelişmeler (Mevduat Ana Grupları İtibariyle) 42 V Cari Fiyatlarla Gelişmeler 42 V Reel Fiyatlarla Gelişmeler 46 V2.3. Tasarruf Mevduatının Vadeler İtibariyle Dağılımı 47 V.3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Bankacılık Kesimine Açtığı Kredilerdeki Gelişmeler 49 V.3.1. Cari Fiyatlarla Gelişmeler 49 V.3.2. Reel Fiyatlarla Gelişmeler 51 V4. Banka Kaynaklannın Dağılımı 52 VI. BANKALARIN KAYNAK KULLANIMINDAKİ (AKTİFLERİNDEKİ) GELİŞMELER 55 VI.1. Banka Kredilerindeki Gelişmeler 55 VI.1.1. Çeşitli Banka Gruplarının Verdiği Kredilerdeki Gelişmeler 55 Vl Cari Fiyatlarla Gelişmeler 55 VI Reel Fiyatlarla Gelişmeler 57 Vl.1.2. Genel Kredi Stokundaki Gelişmeler 58 VI.1.3. Kredilerin Sektörler İtibariyle Dağılımındaki Gelişmeler 59 VII. BANKALARIN KÂRLARINDAKİ GELİŞMELER 67 VII.1. Bankalann Toplu Gelir Tablolan ve Net Kârlanndaki Gelişmeler (Tüm. Bankalar) 67 Vll.1.1. Cari Fiyatlarla Gelişmeler 67 Vll.1.2. Reel Fiyatlarla Gelişmeler 68 VI 1.2. Özel Sermayeli Ulusal Ticaret Bankalannm Toplu Gelir Tabloları ve Net Kârlanndaki Gelişmeler 69 Vll.2.1. Cari Fiyatlarla Gelişmeler 69 Vll.2.2. Reel Fiyatlarla Gelişmeler 72 VII.3. Yabancı Bankaların Toplu Gelir Tablolan ve Net Kârlanndaki Gelişmeler 73 Vll.3.1. Cari Fiyatlarla Gelişmeler 73 Vll.3.2. Reel Fiyatlarla Gelişmeler 75 VIII. ÖZET VE SONUÇ 77

7

8 GİRİŞ Bu çalışma, Türk Bankacılık Sistemi içinde yer alan bankaların, döneminde çeşitli yönlerden sergilediği gelişmeleri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, esas olarak 7 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, Türkiye'de 1988 yılı sonu itibariyle faaliyette bulunan bankalar, dörtlü bir sınıflandırmaya tabi tutularak ele alınmakta, söz konusu bankaların kuruluş (ve açılış) yılları ele alınarak, yıllar içinde bankalann toplam sayısında meydana gelen değişmeler incelenmektedir. İkinci Bölümde, ileriki bölümlerin daha sağlıklı bir şekilde yorumlanmasına olanak sağlanması amacıyla, döneminde uygulamaların içinde cereyan ettiği yasal çerçeve, ana çizgileri ile ve kronolojik bir sıra izlenerek ele alınmaktadır. Üçüncü Bölümde, bankaların şube sayısındaki, Dördüncü Bölümde ise bankaların personel sayısındaki gelişmeler çeşitli yönleri ile gözden geçirilmektedir. Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümler bu çalışmanın temel nitelikteki bölümleridir. Bu bölümlerde gelişmeler önce cari fiyatlar cinsinden ele alınmakta, daha sonra gelişmeleri enflasyonun etkisinden arındırmak amacıyla analiz bir kez de reel fiyatlar cinsinden gözden geçirilmektedir. Böylece, çalışmada incelenen çeşitli parasal büyüklüklerin hem analiz dönemimizdeki her yıl içinde, hem de 1980 yılı değerlerine göre gerçek anlamda büyüyüp büyümediklerini, büyümüşlerse hangi oranda büyüdüklerini ölçmek mümkün olmaktadır. Beşinci Bölümde, bankaların kaynaklarındaki (bir diğer deyişle, banka bilançolarının pasifindeki) gelişmeler; (a) bankaların özkaynaklarındaki, (b) mevduatlanndaki ve (c) TC.M.B.'nm bankacılık kesimine açmış olduğu kredilerdeki gelişmeler açısından ele alınmaktadır. Mevduatlardaki gelişim ele alınırken, konuya önce mevduat ana grupları itibariyle ve tüm banka grupları açısından yaklaşılmış, daha sonra özel sermayeli ulusal ve yabancı ticaret bankaları ayrıca ele alınarak, diğer banka grupları ile karşılaştırma ve çeşitli banka gruplanndaki içdinamiği kavrama yoluna gidilmiştir. Bu bölümde ayrıca, tasarruf mevduatının vadeler itibariyle dağılımı üzerinde de durularak faiz politikalarındaki değişikliklerin tasarruf mevduatının vade yapısı üzerindeki etkileri saptanmaya çalışılmıştır. Beşinci Bölüm, döneminde banka kaynaklannm dağılımında meydana gelen değişikliklerin bir tablo yardımı ve analizi ite son bulmaktadır. Altıncı Bölümde, banka bilançolarının aktifinde yer alan öğelerden biri olan ve banka kaynaklan içerisinde en önemli kullanım yerini oluşturan kredilerdeki gelişmeler incelenmektedir. Bu bölümde, çeşitli banka gruplarının verdiği kredilerdeki gelişmeler yanında, banka kredileri toplamına. Merkez Bankası'nın dolaysız kredilerinin eklenmesi ile bulunan genel kredi stoğundaki gelişmeler de ele alınmakta; bölüm, kredilerin sektörler itibariyle dağılımındaki gelişmelerin incelenmesi ile son bulmaktadır. Çalışmanın Yedinci Bölümünde, esas olarak, döneminde bankaların

9 net kârlarında gözlenen gelişmelerin incelenmesi amaçlanmış ve bu amaç yönünde önce çeşitli banka gruplannın "toplu gelir tabloları" oluşturulup analiz edilmiştir. Konuya önce tüm banka grupları açısından yaklaşılmış, daha sonra, gruplararası bir karşılaştırma olanağı sağlayabilmek amacıyla, özel sermayeli ulusal ve yabancı bankaların toplu gelir tablolarındaki ve bu tablolar yardımıyla da net kârlarındaki gelişmeler ayn ayrı incelenmiştir. İncelemeler, daha önce de belirtildiği gibi, hem cari hem de reel fiyatlar cinsinden yapılmıştır. Çalışma, Özet ve Sonuç Bölümü ile son bulmaktadır.

10 I TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BULUNAN BANKALAR 1988 yılı sonu itibariyle Türkiye'de toplam 60 tane banka faaliyette bulunmaktadır. Aşağıda Tablo 1'de de görülebileceği gibi bu bankalan: a) Emisyon Bankaları b) Ticaret (Mevduat) Bankaları ve c) Kalkınma ve Yatınm Bankalan şeklinde üçlü bir tasnife tabi tutmak mümkündür. Ticaret Bankaları da kendi içinde "Ulusar' ve "Diğer" ticaret bankaları şeklinde iki başlık altında incelenebilir. Ulusal ticaret bankalarını ise, "özel sermayeli ticaret bankalan" ve "kamusal sermayeli ticaret bankalan" şeklinde ayrıca iki ayrı başlık altında incelemek mümkün ve yararlıdır. Diğer ticaret bankalarından kasıt yabancı ticaret bankalarıdır. Bu bankaları da "Türkiye'de kurulmuş yabancı bankalar" ve "Türkiye'de şube açan yabancı bankalar" tasnifine tabi tutabiliriz. Kalkınma ve yatınm bankalan da kendi içinde "kamusal sermayeli" ve "özel sermayeli" olarak ikiye aynlabilir. Türkiye'de emisyon bankası işlevi gören tek banka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır ve 1931 yılında kurularak faaliyete geçmiştir. Kamusal sermayeli ticaret bankalarımızın sayısı 1988 sonu itibariyle 8, özel sermayeli ticaret bankalanmızm sayısı ise 25'dir.Aynı tarih itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı bankalann sayısı ise 19'dur. Bunlardan 4 tanesi Türkiye'de kurulup faaliyete geçmişken, 15 tanesi Türkiye'de şube açma yoluyla faaliyete geçmiş yabancı bankalardır. Türkiye'de faaliyette bulunan toplam 7 kalkınma ve yatırım bankasının, 3 tanesi kamusal sermayeli, 4 tanesi ise özel sermayelidir. Tablo 1'de aynca bankaların kuruluş yıllarını da görmek mümkündür. Buna göre, Türkiye'de kurulup faaliyete geçen en eski 2 banka, 1863 yılında kurulmuş olan TC. Ziraat Bankası ve yabancı banka statüsündeki Osmanlı Bankası A.Ş.'dir. Tabloda, kuruluş yılı açısından dikkati çeken ve vurgulanması gereken bir nokta, toplam 24 tane olan özel sermayeli ulusal bankadan 9 tanesinin 1980 sonrası dönemde kurulmuş olmasıdır. Kamusal sermayeli ticaret bankalarından sadece 1 tanesi 1980 sonrası dönemde (1988'de) kurulmuştur ki bu da daha önce kurulup faaliyette bulunan iki bankanın bir isim altında birleştirilmesi şeklinde olmuştur. Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile Anadolu Bankası 1988 yılında birleştirilerek Türkiye Emlâk Bankası (Konutbank) adını almıştır. Bunlardan ilki 1926 yılında, ikincisi ise 1962 yılında kurulmuştur. Yabancı bankaların kuruluş ve açılış yılına ilişkin durumu ise çok daha çarpıcıdır Bu bankalardan Türkiye'de kurulmuş olan 4 tanesinden 3'ü; Türkiye'de şube açıp faaliyet gösteren 15 tanesinden ise 13 tanesi 1980 sonrası dönemin ürünleridir. Bu açıdan bakıldığında, 1980 sonrası dönemi "Türkiye'de yabancı bankalar dönemi" olarak tanımlamak mümkündür. Kalkınma ve yatırım bankalanna gelince. Tablo 1'de görüldüğü gibi, bunlardan kamusal sermaye ile kurulanlardan yalnızca bir tanesinin (Tİhracat Kredi Bankası A.Ş.) 1980 sonrasında kurulduğu görülmektedir. Bu banka, aslında, 1964 yılında ku-

11 rulmuş olan Devlet Yatırım Bankası'nın 1987 yılında yapısı ve ünyanı değiştirilerek kurulmuştur ve yaygın adı ile Türk Eximbank olarak bilinmektedir Özel sermayeli kalkınma ve yatınm bankalarından ise iki tanesi 1980 sonrası dönemde, 1988'de kurulup faaliyete geçmiştir. Tüm bankalar birlikte ele alındığında, 8 bankanın 1988 yılında faaliyete geçmiş olması da vurgulanması gereken bir eğilimin göstergesi olarak alınabilir Tablo: 1 TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BUUÜNAN BANKALAR (1988 Sonu İtibariyle) Kuruluş Yılı I. Emisyon Banicası 1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1931 II. Ulusal Ticaret (Mevduat) Bankaları A) Özel Sermayeli Bankalar 1. Türkiye İş Bankası A.Ş Akbank T.A.Ş Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Türk Ticaret Bankası A.Ş Pamukbank TA.Ş Türkiye Garanti Bankası A.Ş Şekerbank T.A.Ş Egebank A.Ş Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş Türkiye İmar Bankası TA.Ş Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. (Dışbank) Eskişehir Bankası TA.Ş. (Esbank) Milli Aydın Bankası TA.Ş. (Tarişbank) TTütüncüler Bankası A.Ş Demirbank TA.Ş TEkonomi Bankası A.Ş İktisat Bankası TA.Ş Tİthalat ve İhracat Bankası A.Ş. (Impexbank) Adabank A.Ş Koç-Amerikan Bank A.Ş Tekstil Bankası A.Ş Finansbank A.Ş Netbank A.Ş TTurizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş BNP-AK Bankası A.Ş B) Kamusal Sermayeli Banlcalar I.T.C. Ziraat Bankası TVakıflar Bankası T.A.O Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank) T.Emlak Bankası A.Ş. (Konutbank) TÖğretmenler Bankası (Töbank) Etibank Denizcilik Bankası TA.Ş Sümerbank 1933

12 III. Diğer Ticaret Bankaları Yabancı Bankalar^ Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Bankalar 1. Osmanlı Bankası A.Ş Arap-Türk Bankası A.Ş Chemical Mitsui Bank A.Ş Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş Türkiye'de Şube Açan Yabancı Bankalar Açılış Yılı 1. Ban di Roma Holantse Bank-Uni N.V Citibank N.A Bank Mellat Bank of Credit and Commerce International Türk Bankası Limited Habib Bank Limited The Chase Menhattan Bank N.A The First National Bank of Boston Manufacturers Hanover Trust Co Saudi American Bank Bank of Bahrein and Kuwait B.S.C Banque Indo-Suez Standard Chartered Bank Crédit Lyonnais 1988 IV. Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kuruluş Yılı A) Kamusal Sermayeli Bankalar 1. DESİYAP (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.) İller Bankası Tİhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) 1987 B) Özel Sermayeli Bankalar 1. Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.O T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Türk Merchant Bank A.Ş Yatırım Bank A.Ş (1) Bankalar Kanunu'nun 3. Maddesindeki "Milli Banka" tarifine girmeyen bankalar bu gruba alınmışlardır.

13

14 II YASAL ÇERÇEVE VE UYGULAMALAR Bu kısımda, bundan sonraki bölümlerin daha sağlıklı bir şekilde yorumlanmasına olanak sağlanması ve döneminde banka şube sayılarında, banka özkaynaklarında, mevduatlarda ve kredilerde v.s. meydana gelen gelişmelerin daha sağlam temellere dayalı bir şekilde analiz edilebilmesi için, uygulamaların içinde cereyan ettiği yasal çerçevenin ana çizgileriyle ele alınması uygun görülmüştür. Kronolojik bir sıra izlersek, döneminde Türk Bankacılık Sistemlinin çerçevesini çizen yasal düzenlemeleri satır başları ile şu şekilde özetlemek olanaklıdır döneminde bankacılık sistemimizi etkileyen yasal düzenlemelerin incelenmesine 1958 tarihli ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile başlamak doğru olur. Bu kanunun 38. maddesi, banka kredilerinin kullandıniması ile ilgilidir. Bu maddenin katı hükümleri daha sonra tarihli 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (K.H.K.) ve tarihli 70 sayılı K.H.K. ile bir anlamda sulandırılmış ve bu yolla özellikle grup kredilerinde (= dolaylı kredilerde) artırımlara gidilmiştir.^ 7129 sayılı Bankalar Kanunu 1983'de köklü bir şekilde değiştirilmiştir sayılı Bankalar Kanunu'nda tarihli, 28 sayılı K.H.K. ile yapılan değişiklikler, yukarıdakilere ek olarak, ayrıca, bankalan daha yüksek özsermaye ile çalışmaya zorlayacak hükümler de taşımaktaydı. Özellikle, bankaların açacaklan her şubeye tahsis edecekleri en az sermaye tutarını düzenleyen maddede yapılan değişikliğin, bu konuda çok etkili olduğu söylenebilir. 30 Temmuz 1981 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (1980'lerin başlarında kamuoyunu meşgul eden bankerlerin faaliyetleri bu yasa ile düzenlenmekteydi) yılı sonlarına doğru yayınlanan Para ve Kredi Kurulu'nun 55 sayılı karan ve Maliye Bakanlığı'nın "Yeni Banka Kurulması, Mevcut Bankalann Gelişmesi ve Yabancı Bankalann Şube Açmasıyla ilgili Tebliği. Bu düzenlemeler, yeni banka kurulmasını ve yeni şube açılmasını çok güçleştirmiştir. (Aşağıda, döneminde şube sayısındaki gelişmeler incelenirken bu noktanın anımsanması yararlı olacaktır.) Anılan karar ve tebliğe göre, yeni banka kurulmasına izin verilebilmesi için "ortaklarca taahhüt edilecek en az sermaye tutarının 4 milyar TL. olması, taahhüt edilen sermayenin % 50'sinin kuruluş safhasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bloke edilmesi ve ödenmiş sermayenin en geç 2 yıl içinde 4 milyar TLye çıkarılması" ön koşul olarak belirtilmektedir. Burada hemen belirtelim ki, bankacılık sektörüne girişin yasal düzenlemeler yoluyla (kuşkusuz diğer yollarla da) engellenmesi, bankacılık sektörünün oligopolistik yapısını güçlendirici bir etki yaratacaktır sayılı Merkez Bankası Yasası'nm 41. maddesine göre, "Hazine ve katma bütçeli idarelerle, özel idare ve belediyelere ait paraların, kurulu olduğu yerlerde TCumhuriyet Merkez Bankası şubelerine, kurulu bulunmadığı yerlerde de muha- (1) Bu değişiklikler, banka özkaynakiarmın tek bir şirket grubuna yatırılması sakıncasını ortaya çıkarması nedeniyle eleştirilebilir. Şirket gruplaşmalarının, bu değişiklikler nedeniyle daha sonraki yıllarda sun'i bir şekilde arttığını söylemek mümkündür.

15 birlerine yatırılmasr zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle de resmi mevduat, daha çok Merkez Bankası'nda ve bu bankanın muhabiri olan TC. Ziraat Bankası'nda toplanmaktadır. Aşağıda, mevduattaki gelişmeler incelenirken bu noktanın anımsanması yararlı olacaktır. Yukarıda, 1958 tarihli, 7129 sayılı Bankalar Kanunu'nun 1983 yılında köklü bir şekilde değiştirildiğine değinmiştik. Gerçekten de 1983 yılı Türk Bankacılık Sistemi için önemli bir yıl olmuştur. 22 Temmuz 1983 tarihinde yürürlüğe giren 70 sayılı K.H.K., evvelce değindiğimiz değişiklikleri getirmesinin yanında, ayrıca, bankalar için zorunlu en az sermaye ile şubelere ayrılması gereken sermaye tutarlarını önemli ölçüde artırmıştır. Ancak bu kararname, bankalara, sermaye koşullarına uyum için iki yıllık bir süre tanımıştır. Dolayısıyla, aşağıda bankaların özkaynaklarındaki gelişmeler incelenirken, 70 sayılı K.H.K.'nin 1985 yılı ortalarından itibaren ne şekilde bir etkiye sahip olduğu konusu, açıklığa kavuşacaktır. Oradaki gelişmeleri, bu nedenle, bu açıdan da yorumlamak yararlı olacaktır. Bankacılık faaliyetlerini düzenleyen 70 sayılı K.H.K. ayrıca, bankalar için tekdüzen hesap planı, tip bilanço ve kâr-zarar cetveli öngörmüş; bankaların uygulama ve düzenleme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak bunları tutmak ve düzenlemek zorunda olduklarını da hükme bağlamıştır. Aynca, ilân olunmuş banka bilanço veya kâr-zarar cetvelinin gerçeği yansıtmadığı belirlendiği takdirde, ilgili bankanın, Maliye Bakanlığı'nın talimatı üzerine düzeltilmiş bilanço veya kâr-zarar cetvelini düzeltme beyanı ile birlikte gazetelerde ilan etmesi zorunluğu getirilmiştir. "Ancak bu hükümlerin uygulaması şimdiye kadar görülmemiştir."^ 70 sayılı K.H.K.'ye göre, mevduatın vade ve faizlerini belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na verilmiş, bankaların dağıtacağı krediler sınırlanmış ve böylece bankaların toplayabilecekleri mevduata da bir sınırlama geirilmiştir. 70 sayılı K.H.K. ile, böylece, bankalar sıkı bir denetim altına alınmış oluyordu. Bunun nedeni, büyük küçük çoğu bankerlerin iflas etmiş olması ve bunlan bazı küçük bankalann izlemiş bulunmasıdır.^ 1983 yılı sonunda bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile "Özel Finans Kurumu" adı altında, kâr-zarar ortaklığı esasına göre faaliyet gösterecek kurumların tesisine izin verilmiştir ( tarih ve 83/7506 sayılı kararname). Bu kararnamenin hükümleri 19 Şubat 1984'te yürürlüğe girmiş, 1985 yılı başlarında da Faisal Finans Kurumu ve Al-Baraka Türk unvanlı iki özel finans kurumu faaliyete geçmiştir. Yine 1983 yılı sonunda Türk Parasının Kıymetinin Korunması'na ilişkin yeni düzenlemeler sonucu, Türkiye'de yerleşik kişilere de Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) açma olanağı tanınmıştır. Bu mevduatın ana gruplar arasındaki dağılımı konusu açısından önemlidir ve aşağıda bu tür mevduattaki gelişmeler konusu ele alındığında anımsanmasında yarar vardır tarihinde yürürlüğe giren 30 sayılı karar, konumuz ile ilgili en önemli metinlerden birini oluşturmaktadır (Bu karar daha sonra ve tarihlerinde tadil edilmiştir). Bu karar, döviz ithalini serbest bırakmakta ve yurt dışına (1) AKGUÇ, O., 1983 Yılında Bankalar, "Banka ve Ekonomik Yorumlar", Eylül 1984, s. 64 (2) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için gör: KAZGAN, G. "Ekonomide Dışa Açık Büyüme", Altın Kitaplar, Bilimsel Sorunlar Dizisi, İstanbul 1985, s. 4

16 çıkışlarda sınırlar koymaktadır. Bankalann döviz işlemleri MB tarafından belirlenecek esaslar dahilinde serbest bırakılmakta, vadeli döviz alım ve satımına yine MB kontrolünde izin verilmektedir. Bu karara ilişkin tarihli MB genelgesi ile bankaların yurtdışına efektif sevketmesi serbest bırakılmış, döviz pozisyonu yönetiminin esaslan açıklanmış, yönetim ile ilgili olarak, "likidite oranı", "kur riski oranı" ve "döviz tevdiat hesapları kullanım oranı" gibi kriterler getirilmiştir. Kredi mektuplu DTH (Dresdner ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.^ 3182 sayılı Bankalar Kanunu, 25 Nisan 1985'de son şeklini almış, 2 Mayıs 1985'te de yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile, 7129 sayılı Bankalar Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 28 sayılı K.H.K. ile, bankalar hakkındaki 70 sayılı K.H.K. değiştirilerek kabul edilmiştir. Bu kanun, bankalar için tek düzen hesap planı, tip bilanço ve kâr-zarar cetveli öngörmüştür. Kanunun M.3/8'inde banka özkaynakları, ödenmiş sermaye veya Türkiye'ye ayrılmış sermaye ile yedek akçelerden oluşmaktadır (Örneğin AT bankacılığında ise özkaynak hesabına banka hisse senetlerinin değer artış farkları da eklenir).^ Yine bu kanunun 78. maddesi uyannca Bakanlar Kurulu'nun yapmış olduğu düzenleme, bankalar için zorunlu en az sermaye ve şubelere ayniması gereken sermaye tutarlarını önemli ölçüde artırmıştır. Bu kanun, aynca, yerli ve yabancı bankaların açılma ve şube sayısını artırmaları ile ilgili kurallan, muhasebe ve denetim standartlarını, tasarruf mevduatı sigorta fonunu, bankalann kredi alacaklannın tahsilinin hızlandınlmasına ilişkin maddeleri içermektedir. Kanun ile bankalar için bir örnek muhasebe ve rapor sistemi oluşturulmuş ve böylece bankalann şeffaflaştıniması yönünde önemli sayılabilecek bazı adımlar atılmıştır.^ tarihinde 3228 sayılı Finansall Kiralama Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, özellikle yatınm mallannın veya teknolojisi çabuk değişen mallann, satın alınma yerine dışandan kiralanması konusunu düzenlemiştir. 1 Ocak 1986'dan başlayarak Türk Bankacılık Sistemi tekdüzen hesap planı uygulamasına geçmiş, aynı tarihte, tahsili gecikmiş alacaklar için karşılık aynimaya başlanmıştır. Bankalann tesis etmek zorunda bulunduklan mevduat munzam karşılıklarının oranı % 15'e düşürülmüş, 1 Ocak 1986'dan başlayarak bu karşılıklara faiz ödenmesi durdurulmuştur. (Burada hemen belirtelim ki, bankalann faiz ödeyerek topladıkları mevduatın % 15'ini faiz almadan T.Cumhuriyet Merkez Bankası'na yatırmalan zorunluğu, kaynak maliyetinin yükselmesine yol açtığından, kredi faizlerinin de yükselmesine neden olabilecektir. Aşağıda, döneminde kredilerdeki gelişmeler konusu ele alınırken bu noktanın anımsanması yararlı olacaktır.) Nisan 1986'dan itibaren bankalararası TL. piyasası oluşturulmuş, İMKB da 1986 yılı başından itibaren faaliyete geçmiştir. Devlet Yatırım Bankası, 31 Mart 1987 tarih ve 3332 sayılı Kanunla yapı ve unvan değiştirerek bir ihracat-ithalat bankası (Türk EXIMBANK) olarak örgütlenmiştir. Yukarıda, döneminde bankacılık faaliyetlerini belirleyen ve etkileyen yasal çerçeveyi ana çizgileri ile özetlemiş bulunuyoruz. Aşağıda, döneminde bankacılığımızla ilgili çeşitli gelişmeleri analiz ederken bu yasal çerçevenin anımsanmasında ve yorumlann bu çerçeve ışığında yapılmasında yarar olduğunu (1) Daha ayrıntılı bilgi için görünüz: KORUM, U. 'Türk Finans Sektörünün Dışa Açılması", TÜSİAD yayını, Haziran 1989,SS (2) Bu konuda daha aynntılı bilgi için, GÜVEN, Ö. "AT ve Türkiye'de Bankacılık", TÜSİAD yayını, 1988, s. 35 görülebilir. (3) Daha aynntılı bilgi için, KORUM, U. y.a.g.e görülebilir.

17 burada bir kere daha anımsatıyoruz. Özellikle mevduattaki gelişmeler ve mevduatın vade yapısı üzerinde etkili olan önemli bir nokta da, döneminde izlenen faiz politikalarının gösterdiği değişikliklerdir. Bu konu da aşağıda yine ana çizgileri ile ele alınmaktadır. İleride, mevduattaki gelişmeler ele alındığında, izlenen faiz politikasındaki değişikliklerin gerek mevduatın artış hızı ve dağılımı ve gerekse mevduatın vade yapısı üzerinde etkilere sahip olacağı akılda bulundurulmalıdır. Faiz oranlan konusunda, analiz dönemimiz açısından ilk önemli karar, tarih ve 8/909 sayılı karardır. Ekonomik yazınımıza 'Temmuz Bankacılığı" olarak geçen uygulamayı 1 Temmuz 1980 tarihinde başlatan bu karar kredi ve vadeli mevduat faiz oranlarının bankalarla müşterileri arasında serbestçe belirleneceği hükmünü getirmiştir. Böylece, aslında 1974'den beri faizler konusunda varolan kısmî serbesti daha da genişletilmiş oluyordu. Evvelce faiz yalnızca uzun vadeli mevduat için serbestken, 1 Temmuz 1980'den sonra bütün vadeli mevduat için serbest hale getirilmiş ve vadeler kısaltılmıştır.^ Vadesiz mevduat için faiz oranının % 5'den fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. Kararnamenin bir diğer hükmü de bankalann 6 ay ile 2 yıla kadar vadeli, hamiline yazılı mevduat sertifikası çıkarabilecekleri ile ilgiliydi yılı içinde faiz oranları üzerinde üç defa değişiklik yapılmıştır: 1 Şubat 1981'de faiz oranları yükseltilmiş, bir yılın üzerindeki vadeli mevduat hesaplarına farklı faiz verilmesi uygulamasına da son verilmiştir. 1 Temmuz 198Vden başlayarak mevduat faiz oranları, vadeleri üç ay olanlar için % 46, altı ay ve daha uzun vadeliler için % 50 olarak saptanmıştır.^ Aynca yıl sonunda, 1982 yılında uygulamaya başlamak üzere 1 ve 2 ay vadeli mevduat kabulü karara bağlanmıştır. 15 Aralık 1982'de yeni bir "Faiz Kararnamesi" yayınlanmıştır. Buna göre mevduat faiz oranları, mevduatlarına göre en büyük 9 banka tarafından belirlenerek Merkez Bankası'na bildirilecek, M.B.'de bu oranlan. Resmi Gazete'de ilan edecektir Kararnameye göre 1,2 ve 3 ay vadeli mevduat türleri kaldırılmakta, 6 aya kadar vadeli mevduat türleri vadesiz mevduat olarak tanımlanarak bunlara % 20 faiz verileceği hükme bağlanmaktadır. (Böylece, yalnız bir aydan kısa vadeli mevduata bir avantaj getirilmekte, bu mevduatın yıllık % 5 olan faizi % 20 düzeyine çıkartılmış olmaktadır.^ Daha önce 1 ay vadeli mevduata % 25, 2 ay vadeli mevduata % 35,3 ay vadeli mevduata % 45 faiz verilmekteydi.) Ayrıca, 6 ay vadeli mevduatın % 50 olan faizi % 40'a, bir yıl vadeli mevduatın yine % 50 olan faizi % 45'e düşürülmüş, bankaların 1 yıldan daha uzun vadeli mevduat kabul edemeyeceği esası kabul edilmiştir Ocak 1983 ve Temmuz 1983'te vadeli mevduat faiz oranlannın 5'er puan düşürülmesinden sonra 19 Aralık 1983'te yayınlanan yeni bir "Faiz Kararnamesi" ile faiz oranları yeniden yükseltilmiştir Ayrıca bu kararnamede Mevduat Munzam Karşılık Oranlan % 25 olarak saptanmış, umumi disponibilité oranı % 10'a indirilmiş, kredi işlemlerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi % 15'den % 3'e düşürülmüştür 1984 yılında vadeli mevduatla vadesiz mevduat arasındaki marj genişletilmiş (ki bu, vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payının artması yönünde bir etkiye sahiptir), 1985 yılının Temmuz ve Ağustos aylannda da mevduat faizleri kısa aralıklı (1) Bir yıl vadeli mevduata 1 Temmuz 1980 tarihine kadar % 20 faiz uygulanmaktaydı. (2) Mayıs 1981'den başlayarak, döviz kurlarının günlük olarak belirlenmeye başlaması olgusu ile birlikte ele alındığında, uluslararası finans ve bütünleşme açılarından en önemli iki değişken olan faiz oranları ve döviz kurlarının hem de 1980'lerin başlarında bu amaçlarla ele alınmaya başladığını söyleyebiliriz. (3) Alkin, E., "Faizler Yine Gündemde", Banka ve Ekonomik Yorumlar, Ocak 1983, s.7 14

18 iki operasyonla değiştirilmiştir Buna göre, üç aylık faizler 8 puan aşağıya çekilmiş, 6 aylık-1 yıllık mevduat faizleri ise daha cazip hale getirilmiştir. Merkez Bankası da, 1985 yılı başından başlayarak mevduat munzam karşılığı faizlerini aylık % 3.30'dan % 1.40'a değin düşürmüştür. (Merkez Bankası bu yolla, mevduat munzam karşılıklarının kendisine olan maliyetini düşürmeyi amaçlamaktadır. Bundan önceki yıllarda, mevduat munzam karşılıklarına verilen faiz yoluyla. Merkez Bankası'na yönelen fonlardan daha fazlasının, M.B. tarafından bankalara geri verildiği eleştirileri ileri sürülmekteydi. Munzam karşılıkların amacı, piyasadaki para miktannı ve likiditeyi ve bu yolla da enflasyonu denetim altında tutmak olduğu için, eski uygulamanın bu amaca ters düştüğü savunuluyordu.)^ 1 Ağustos 1985 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, vadesiz mevduat faizi yıllık % 5, 1 ay vadeli mevduat için % 35, 3 ay vadeli için % 45, 6 ay için % 50 ve 1 yıl vadeli için % 55 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, mevduat munzam karşılık oranı % 20 olarak belirlenmiş, vade ayınmı yapılmaksızın uygulanacak faiz oranının 3 Ağustos 1985 tarihinden itibaren haftalık % olacağı hükme bağlanmıştır. 11 Aralık 1985 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de "Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar" hakkında bir karar yayınlanmış ve çeşitli durumlarda ayrılacak karşılık oranlan belirlenmiştir. 2 Ekim 1985 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de mevduat munzam karşılıkları konusunda bir tebliğ yayımlanmış ve mevduat munzam karşılık oranının % 19 olduğu ve vade ayınmı yapılmaksızın uygulanacak faiz oranının 5 Ekim 1985 tarihinden itibaren haftalık % olacağı hükme bağlanmıştır. 31 Ekim 1985 tarihinde yayınlanan yeni bir tebliğde ise, uygulanacak faiz oranının 2 Kasım 1985 tarihinden itibaren haftalık % olarak değiştirildiği belirtilmiştir. 1 Mart 1986 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile, mevduat munzam karşılık oranı, 1 Mart 1986 tarihinden itibaren % I5'e düşürülmüş, bankaların aylık olarak gerçekleştirmesi gereken umumi disponibilité asgari oranının % 15 olduğu hükme bağlanmıştır. 6 Eylül 1986 tarihinde yayınlanan başka bir tebliğle, disponibilité oranını, 1. kategori için taahhütlerin asgari % 3'ü, 2. kategori için taahhütlerin asgari % 12'si olarak yeniden belirlenmiştir. 11 Şubat 1987 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de, "Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar Hakkındaki Karar'da Değişik Yapılmasına Dair Karar" yayımlanmıştır. 6 Şubat 1987 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğle şu hüküm getirilmiştir. "Vadeli mevduat hesaplanna uygulanacak faiz oranlan; 1 ay vadeli olanlarda % 28, 3 ay vadeli olanlarda (Mevduat Sertifikalan dahil) % 35, 6 ay vadeli olanlarda (Mevduat Sertifikaları dahil) % 38, 1 yıl vadeli olanlarda (Mevduat Sertifikalan dahil) % 43 oranlan aşılmamak kaydıyla bankalarca serbestçe tespit edilir." 1 Temmuz 1987 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ'- de bankalararası mevduata uygulanacak faiz oranının serbest olduğu belirtilmiş, "bankalarca vadeli mevduat hesaplarına uygulanacak yıllık azami faiz oranları 1 ay vadeli olanlarda % 28, 3 ay vadeli olanlarda % 35, 6 ay vadeli olanlarda % 38 oranları (1) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Eylül 1985, SS (Açıkoturum), görülebilir.

19 aşılmamak kaydıyla serbestçe tespit edilir" denilmiştir. Ayrıca, 1 yıl vadeli mevduata uygulanacak faiz oranının bankalarca serbestçe tespit edileceği hükmü getirilmiştir. Aynı Resmi Gazete'de, mevduat munzam karşılık oranının % 10, bankaların taahhütlerine karşı bulunduracaklan toplam disponibilité oranının da % 23 olacağı belirtimiş, bu kararlann 3 Temmuz 1987'den itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. Yine 1 Temmuz 1987 tarihli Resmi Gazetemde "Döviz Tevdiat Hesapları Karşılığı Tutulacak Munzam Karşılıklara Uygulanacak Faiz Oranlan" belirlenmiştir. 16 Aralık 1987 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevduat Munzam Karşılıkları Hakkında Tebliğ"de, mevduat munzam karşılık oranının % 14 olduğu ifade edilmiştir. 24 Mart 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de "Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı Adı Altında Döviz Hesabı Açılmasına İlişkin Hükümler" yayımlanmıştır 4 Şubat 1988 tarihinde yürürlüğe giren kararlarla, mevduat munzam karşılık oranı % 14'den % 16'ya çıkanimış, disponibilité oranı % 23'den % 27'ye yükseltilmiş, 1 yıl vadeli mevduat hesaplarındaki serbestlik kaldınimış, bunun yerine Merkez Bankası % 65 gibi bir üst sınır getirmiştir. Vadesiz mevduatta % 10 olan faiz oranı % 36'ya yükseltilmiş, 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık faiz oranları da % 36-% 65 arasında ayarlanmıştır. 23 Mayıs 1988 tarihli Resmi Gazete'de "Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar Hakkında Karar" yayımlanmıştır Bu karann amacı, nakdi ve gayrinakdi krediler için bankaların ayıracakları karşılıkları belirlemek, kredilerde bu karar açısından kredi değerliliğinin yitirilmesi ve temerrüt hallerini tanımlamak ve bunlann uygulanmasına ilişkin esas ve şartlan düzenlemektir. Diğer bir deyişle, bu kararla, donuk kredilerin büyümesi sorununa daha fazla gecikmeden önlem almak amaçlanmaktadır. Fakat buradaki hükümler daha sonra bir anlamda sulandırılmış, bu da tahsili gecikmiş alacaklar konusunda bilançolardan net bir görüntü elde edilmesini güçleştirmiştir.^ Tasarruf mevduatına uygulanacak faiz oranları 14 Ekim 1988'de yeniden serbest bırakılmıştır. Mevduat munzam karşılık oranlan da 1988 yılı Ağustos ayında % 17'ye çıkarıldıktan sonra Eylül 1988'de % 14'e indirilmiş, Ekim 1988'de ise vadeli hesaplar için yine % I4'te tutulurken vadesiz hesaplar için % 25'e çıkanimıştır. Disponibilité oranı da Ekim 1988'de % 30'a yükseltilmiştir.^ Yukarıdaki sayfalarda bankacılık faaliyetlerinin içinde cereyan ettiği yasal çerçeveyi ve mevduata uygulanan faiz oranlan ile munzam karşılık ve disponibilité oranlan ile ilgili düzenlemeleri ana çizgileri ile özetlemeye çalıştık.^ Aşağıdaki bir kaç sayfada da, bundan sonraki bölümlerin daha sağlıklı bir şekilde yorumlanmasına olanak sağlayacağını sandığımız bazı noktalara ve uyarılara değinmeyi yararlı buluyoruz. Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, mevduat munzam karşılık oranları ile dispo- (1) Bu konuda daha aynntılı bilgi için, görünüz: SAĞCAN, M., Banka ve Ekonomik Yorumlar, Temmuz 1988, (2) Bu konularda daha ayrıntılı bilgi edinmek için görünüz: Güneş, H., Türk Mali Sisteminde Parasal Kontrol ( ), (İTO için yapılan ve yayınlanma aşamasında olan bir çalışma). (3) Bankacılık sistemimizi günümüzde düzenleyen yasal çerçeve konusunda görünüz: İLYAS, A.I., Banking in Turkey, İTO yayını. Yayın No: 198İ9-18 (Bu çalışmada, bizim yukarıda yer vermediğimiz, bankaların kuruluşu ve iç organizasyonu, kredi verilmesi, mevduatlar gibi konulan düzenleyen yasa maddeleri de incelenmiştir).

20 nibilite oranlarının yükseltilmesi, banka kredilerinin kaynak kullanımı içindeki payının düşmesi yönünde etki edecektir. Diğer yandan, eğer vadeli mevduat için saptanan mevduat munzam karşılık oranı vadesizinkinden daha düşükse (örneğin dönemi ve 1988 yılı sonundaki durum) ve vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüksekse, diğer koşullar aynı kalmak koşuluyla, kredi çarpanının değeri büyüyecek, bu da bankacılık sisteminin göreli olarak daha çok kredi açmasına olanak sağlayabilecektir. Bankalar eğer, kredi açma yerine, yüksek faizli devlet tahvillerini ve Hazine bonolannı satın almayı veya kur farklanndan yararlanmak için döviz pozisyonlannı genişletmeyi tercih ediyorlarsa, bu durumda doğal olarak bankaların verecekleri krediler de azalacaktır. Dolayısıyla bankaların kaynak kullanımı dağılımı değişecek ve kredilerin toplam içindeki payı azalacaktır. Eğer devlet tahvili faizlerinin yüksekliği, TB'nin mevduat munzam karşılıklanna verdiği faizlerin artıniması ile birleşiyorsa, bankalann artan faiz yüklerinin bir miktar hafiflemesi söz konusu olabilecek, bu da banka kârlarını artıncı yönde bir etkiye yol açabilecektir. (Fakat burada hemen belirtelim ki TB, 1986 yılında TL. mevduat karşılıkları için faiz ödenmemesi uygulamasına başlamış, bu uygulama 1987 ve 1988 yıllarında da sürmüştür. Bankaların bu kanaldan faiz geliri elde edememeleri, kuşkusuz banka kârlarını azaltıcı yönde etki etmiştir.) TB'nin bankacılık kesimine açtığı krediler 1982 yılında izlenen politikalar sonucu daha çok zor duruma düşmüş banka ve firmaları kurtarma amacına yönelik olmuştur. Bunun yanında TB'nin Hazineyi finanse etmeye yöneldiği yıllarda da bankacılık kesimine açılan kredilerde bir düşme gözlenecektir. TB, 1980 sonrasındaki dönemde, genelde böyle bir politika izlemiştir. (Bu da, kuşkusuz bankacılık kesimine açılan kredilerde önemli boyutlarda daralmalara yol açacaktır. Bunun bir sonucu olarak TB reeskont ve avans kredilerinin banka kaynakları içindeki payı % 35'lere kadar gerilemiştir. TB'nin bankalara açtığı krediler 1986'dan sonra yeniden artmaya başlamıştır.) Bankalar yıl sonlarında ticari mevduat ile bankalar mevduatını şişkin gösterme yolu ile 'Vitrin süslemesi" yapmakta, kredilerden sağladıklan verimi yükseltebilmek için de (ticari mevduatla ilgili) mevduat blokajı uygulamasına başvurmaktadırlar. Bu da kuşkusuz türetilmiş mevduat yaratılmasına neden olmaktadır Bankalar mevduatı da yıl sonlannda bankalann birbirlerine yapacaklan karşılıklı mevduatla (suni olarak) yüksek gösterilebilecek bir mevduat türüdür. Bankalar mevduatı için mevduat munzam karşılığı oluşturmak zorunluluğunun olmaması ve disponibilité hesabında bankalar mevduatının yükümlülükler arasına dahil edilmemesi, mevduat artışı hızını yüksek göstermek isteyen bankaların, yıl sonlarında yapay mevduat artışı yollanna başvurmalannı kolaylaştırmaktadır^ Resmi mevduat da yıl sonlarında bankalarca yüksek göterilebilecek bir mevduat türüdür. Dolayısıyla aşağıda yıllar itibariyle mevduat gelişmeleri incelenirken bu noktaların akılda bulundurulması gerekir Bankaların yeniden değerleme uygulamalanna girmesi, özsermayeyi artıncı yönde etkilere sahiptir. Örneğin döneminde bankaların özsermaye artış- (1) AKGÜÇ, Ö., 1981 Yılında Bankalar, Mevduat ve Krediler, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Ağustos 1982, s. 70.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2014 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

2015 NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri,türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

2015 MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Mayıs Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mart verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 21 Haziran döneminde (yılın 25. haftası) sektörün mevduattan, bankalara borçlardan ve repo işlemlerinden elde ettiği fonları kredilerde kullandığı görülmektedir. Önceki hafta vadesiz mevduat

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler:

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler: Akbank, birinci çeyrek konsolide BDDK finansallarını açıkladı. Buna göre 1Ç08 de Akbank ın net karı yıllık bazda %61 artarak 720mn YTL olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye getirisi ise 30.2% oldu. Bununla

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Kasım 2012 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

AĞUSTOS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI FİNANSAL EKONOMİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ VE DÜZELTME CETVELİ

AĞUSTOS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI FİNANSAL EKONOMİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ VE DÜZELTME CETVELİ AĞUSTOS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI FİNANSAL EKONOMİ ERS KİTABINA İLİŞKİN OĞRU YANLIŞ VE ÜZELTME CETVELİ YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 17 deki Organize ve Organize Olmayan Piyasalar başlığının altındaki 3.

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Banka Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilme, Bankalara

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Kasım 2015 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Eylül 2015 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Kasım 2015 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Eylül 2015 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 15 Ağustos Ağustos 2012

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 15 Ağustos Ağustos 2012 Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu 15 Ağustos 2011 14 Ağustos 2012 Ağustos 2012 İçindekiler 1. Genel Değerlendirme 2. İstatistiki Veriler 2.1. 1 Eylül 2007 14 Ağustos 2012 Dönemi Başvuruları

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Ocak Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin Kasım 2014 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı