TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ Sendikanın adı: Madde 1:- Sendikanın adı: Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır. Kısa Adı: DĠYANET- SEN' dir Sendikanın Genel Merkezi ve Adresi: Sendikanın Genel Merkezi Ankara'dır. Sendikanın Adresi: GMK Bulvarı ġehit DanıĢ Tunalıgil Sokak 3/11 Maltepe/ANKARA 'dır. Sendika Genel Merkezi Adresi Ġl DıĢına Genel Kurul kararıyla, Ġl içindeki adresi Genel Yönetim Kurulu kararıyla değiģtirilebilir. SENDĠKANIN FAALĠYET ALANI Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde " Diyanet ve Vakıf Hizmetleri " hizmet kolunda; a- Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Merkez, taģra ve yurtdıģı teģkilatı, b- Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taģra teģkilatı 'na bağlı kamu hizmetlerinin görüldüğü kurum ve kuruluģlar ile bunlara bağlı birimler ve teģekküllerde iģçi statüsü dıģında çalıģan kamu görevlileri arasında faaliyet gösterir. Yukarıda açıklanan kurum ve birimlerde görev yapan Ġmam - Hatipler, Müezzin - Kayyımlar, Kur' an Kursu öğreticileri, Vaizler, Memurlar, ġefler, Hizmetliler, Diyanet TeĢkilatında görev yapan baģkanlık personeli, sağlık personeli, Ģoför, kaloriferci, aģçı, bahçıvan ve benzeri görevlerde bulunanlar ile yukarıda sayılmayan ancak bu kanun hükümlerine göre sendikamıza üye olmasında bir engel bulunmayan, aynı hizmet koluna dahil bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalıģan bütün memur ve kamu görevlileri sendikamıza üye olabilirler. SENDĠKANIN AMACI, ÇALIġMA KONULARI VE ÇALIġMA YÖNTEMĠ Sendikanın Amacı: Madde 3- Sendika; üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliģtirmeyi temel amaç sayar. Demokrasinin korunup yerleģmesine, sosyal adaletin ve barıģın gerçekleģmesine yardımcı olmayı amaçlar. ÇalıĢmalarında Evrensel Ġnsan Haklarına ve T.C. Anayasası'nın baģlangıç hükümlerinde ifadesini bulan temel ilke ve nitelikleri esas alır. Sendika amaçlarına ulaģabilmek için: a- Üyelerine adaletli, insan onuruna yaraģır bir hayat düzeyi sağlamak için elveriģli aylık ve ücret ile daha iyi çalıģma Ģartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı, b- Üyelerine tayin ve nakillerinde adaletli davranılmasını, c- Üyelerinin mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı, d- Üyelerinin ve aile fertlerinin eğitim, sağlık, sosyal ve bakım Ģartlarının iyileģtirilmesini ve geliģtirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini, e- ĠĢverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı, f- Özürlü üyelerinin hayat Ģartlarının düzeltilmesi ve yükseltilmesini, g- Bayan üyelerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaģtırılmasına, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı, h- Herkesin fırsat eģitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını, i- Üyelerinin dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düģünce farkı gözetmeksizin sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetiģmesini, toplumun adalet ve barıģ içinde yaģamasını, j- Ġdarelerin plan, program, yönetim, yürütme ve denetim safhalarına katılarak demokratik ve etik değerlere saygılı idari sistemlerin oluģturulmasını, k- Toplumsal, meseleler karģısında sorumluluk bilinci ile düģüncelerini ortaya koymayı ve mücadelesini yapmayı görev bilir. SENDĠKANIN GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde 4- Sendika, Anayasa, yasalar ve T.C.' nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleģme ve Ģartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eģitlik ilkelerine göre korumak ve geliģtirmek için gerekli çalıģmayı yapar. Bu amaçla, Tüzel kiģi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden baģka; a- Yüksek Ġdari Kurula temsilci göndererek toplu sözleģmelerileri yapar, 1

2 b- Toplu sözleģmeden doğan uyuģmazlıkları, ilgili makamlara, uzlaģtırma kurulu ve Yüksek Hakem Kuruluna, yargı organlarına baģvurur, görüģ ve öneriler sunar, taleplerde bulunur, c- ÇalıĢma hayatından, mevzuattan, toplu iģ sözleģmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur, d- Mevzuat ve uluslararası anlaģma, sözleģme hükümlerine göre toplanan ulusal ve uluslararası kurullara gerektiğinde temsilci gönderir, e- Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren iģ yerlerinde çalıģan memur ve kamu görevlilerini çatısı altında örgütlemeye çalıģır, f- Amaçlarına ulaģabilmek için açık ve kapalı alanda, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay ve kurs gibi eğitici ve kültürel faaliyetlerde bulunur, g- Üyelerine ve ailelerine hizmet için, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreģ, yurt, spor ve benzeri ekonomik ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur ve iģletir, h- Üyelerinden baģarılı olanların ödüllendirilmesi, baģarısız olanların kamu hizmetinin arttırılması için idare ile görüģmeler yapar, i- Üyelerinin ve toplumun kültürel geliģmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitapevi ve basımevi kurar ve iģletir. Kitap, broģür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar yayımlar, j- Herhangi bir bağıģta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, iģsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurar, k- Herhangi bir bağıģta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir, l- Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliģtirmek amacıyla uluslararası sendikal örgütlere üye olabilir, genel kurul ve toplantılara katılabilir, m- Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taģınır ve taģınmaz mülk edinir, n- Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetler vukuunda üyelik Ģartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aģmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık, eğitim tesisleri yapabilir ve kamu kurum ve kuruluģlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir. o- Anayasa ve ilgili mevzuat ile uluslar arası sözleģmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir. II. ÜYELĠK ÜYELĠK KOġULLARI, ÜYELĠKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA SENDĠKAYA ÜYE OLABĠLECEKLER: Madde 5- Sendikaya, bu tüzüğün 2. Maddesinde belirlenen hizmet kolu kapsamındaki kamu iģyerlerinde, aylık ve ücretli olarak çalıģan, iģçi statüsü dıģındaki kamu görevlileri üye olabilirler. SENDĠKAYA ÜYE OLAMIYACAKLAR : Madde 6- Sendikaya, Diyanet ĠĢleri BaĢkanı ve baģkan yardımcıları, Vakıflar Genel Müdürü, daire baģkanları ve bunların yardımcıları merkez teģkilatlarının denetim birimleri, yöneticileri, kurul baģkanları, hukuk müģavirleri, Ġl ve ilçe teģkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eģit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri ile 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıģtığı iģ yerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları üye olamazlar. ÜYELĠĞĠN KAZANILMASI Madde 7- Sendikaya üyelik, Kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendika merkezine, Ģubesine veya temsilciliğine baģvurması ve baģvurunun sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından kabulü ile kazanılır. Üyelik müracaatının yukarıda belirtilen yetkili organlara ulaģmasından itibaren en geç otuz gün içinde üyelik müracaatı cevaplandırılır. Üyelik baģvurusu sendika tarafından en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiģ sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iģ davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır. Sendika; Üyeliği kesinleģen kamu görevlisinin baģvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeģ gün içinde iģverene gönderir. Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelikler halinde sonraki üyelikler geçersizdir. Aynı tarihli birden fazla üyeliğe iliģkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu iģvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir ÜYELĠKTEN ÇEKĠLME ÜYELĠKTEN ÇIKARILMA Madde 8- Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleģir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu iģvereni, bildirimin bir örneğini onbeģ gün içinde 2

3 sendikaya gönderir. Çekilme, kamu iģverenine baģvurma tarihinden baģlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde baģka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır. Madde 9- Üyenin, sendikadan çıkarılması Genel Disiplin Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun Kararı ile olur. Çıkarma kararı, çıkarılana ve iģverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karģı üye, bildirim tarihinden itibaren on beģ gün içinde görevli iģ mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleģinceye kadar sürer. ÜYELĠĞĠN ASKIYA ALINMASI Madde 10- Herhangi bir nedenle aylıksız izinli sayılan veya askere alınan üyelerin üyelikten doğan hak ve yükümlülükleri bu süreler içinde askıya alınır ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanır. ÜYELĠĞĠN SONA ERMESĠ Madde 11- Sendika üyeliği, a- Üyenin, sendikanın faaliyet alanı olan hizmet kolundan ayrılması, b- Üyelik aidatını bir yıl içinde üst üste üç ay ödememesi, c- Üyenin ölümü, d- Üyenin aynı hizmet kolunda faaliyette bulunan baģka bir sendikanın kurucusu veya yönetim organlarında görevli olduğu tespit edilmesi, Hallerinde üyelik Genel Yönetim Kurulu Kararı ile sona erer. Uzun süreli ücretsiz izne ayrılan üyenin üyelikten doğan hak ve yükümlülükleri bu süreler içinde askıya alınır. Geçici görevlendirme ile yurtdıģına giden görevlinin üyeliği devam eder. Üyenin geçici olarak iģsiz kalması, açığa alınması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak Ģartıyla baģka bir iģe geçmesi sendika üyeliğini etkilemez. Üyeliği herhangi bir nedenle sona erenler 15 iģ günü içinde iģverene bildirirler. ÜYELĠKTEN ÇIKARILMAYI GEREKTĠREN HALLER Madde 12- AĢağıda belirtilen haller, sendika üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir. a- Sendika tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranıģlarda bulunmak, b- Sendikayı Ģahsi menfaatleri için kullanmak, c- Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız, ihbar, Ģikayet ve bunları tahkir ve tezyif edici beyanlarda bulunmak, d- Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düģürecek yahut geliģmesine engel olacak eylem ve çalıģmalarda bulunmak, SENDĠKA ANATÜZÜĞÜNÜN DEĞĠġTĠRĠLME USULÜ Madde 13- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değiģikliği kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. III. SENDĠKANIN TEġKĠLAT VE ORGANLARI Genel Merkez Organları Madde 14- Sendikanın Genel Merkez Organları: 1- Zorunlu Organlar a- Genel Kurul, b- Genel Yönetim Kurulu, c- Genel Denetleme Kurulu, d- Genel Disiplin Kurulu, 2- ĠstiĢari Organlar a- BaĢkanlar Kurulu b- DanıĢma Kurulu c- Bölge BaĢkanlıkları. Madde 15-Genel Kurul, sendikanın en üst kademesi ve en yetkili organıdır. Genel Kurul delegelerden oluģur. Sendika üye sayısı 3

4 bini, sendika Ģubesinin üye sayısı beģ yüzü aģması halinde Genel Kurullar delege ile yapılır. Delegeler Ģube genel kurullarından seçilir. ġubelerin dıģında kalan illerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan seçim yönetmelikleri doğrultusunda delege tespiti yapılır. Bu sayı üç yüzü aģamaz. a- Sendikanın Genel Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve ġube BaĢkanları Sendikanın Genel Kurulunda üst kurul delegesi seçilmeleri halinde üst kurul olan konfederasyonun delegeleridirler. b- Genel Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun delegeleridirler. c- Genel Merkez Delegelerinin tespiti Genel Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hariç ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete de yayınlanan en son üye sayısının delege sayısına bölünmesi ile bulunur. Ancak üye sayısı elli ve üzerinde olan illere birer delege verilir. GENEL KURULUN TOPLANMASI VE ÇALIġMA ġeklġ Madde 16- Sendika Olağan Genel Kurulu üç yılda bir toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu veya Genel Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beģte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmıģ gün içinde toplanır. Madde 17- Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurula çağrı metni toplantı tarihinden en az on beģ gün önce delegelerin elinde olacak Ģekilde gönderilir. Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. Ġlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantı en çok onbeģ gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Genel Kurul toplantısı delege tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Ġlk toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Ġlk Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tüzel kiģilik kazanılmasından itibaren altı ay içinde yapılır. GENEL KURUL ÇALIġMA ġeklġ Madde 18- Genel Kurulu, Genel BaĢkan veya görevlendirdiği bir üye açar. Yoklama yapar, çoğunluk mevcut ise Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere açık oyla seçilecek bir baģkan, bir baģkan vekili ile iki sekreterden oluģan baģkanlık divanı teģekkül ettirilir. Genel Kurul Toplantı nisabı, Genel Kurul delege salt çoğunluğudur. Ġlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Genel Kurul gündeminde değiģiklik yapılması mevcut delegelerin en az onda birinin yazılı olarak teklifi ile olur. Genel Kurul Kararları mevcut bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Genel Kurulda kararlar açık oylama yapılarak alınır Sendika merkez organlarının seçimi kapalı oy ve açık tasnifle yargı gözetiminde gerçekleģtirilir. Genel Kurulda zorunlu organlara seçilen üyeler kadar da yedek üye seçilir. Genel Kurul, toplantı gündemindeki konuları, delegeler tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları teģekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra Genel Kurula sunar. Komisyon kendi üyeleri arasında bir baģkan, bir raportör seçerek çalıģmalarına devam eder. Komisyonların raporları Genel Kurulda görüģülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara Genel Kurul delegesi olmayanlar seçilemezler. Ancak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili oy hakkı olmayan uzman alabilirler. Komisyonların üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir. Genel Kurulun çalıģmaları tutanaklarla tespit edilir. Tutanaklar Genel Kurul BaĢkanlık divanınca imza edilir. GENEL KURULUN GÖREV YETKĠLERĠ Madde 19- Genel Kurulun baģlıca görev ve yetkileri: a- Sendika organlarını seçmek, b- Tüzükte değiģiklik yapmak, c- Genel Yönetim, Genel Denetleme, Genel Disiplin Kurullarının raporlarını görüģmek, d- GörüĢülen raporları ibra etmek, e- Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüģmek ve kabul etmek, f- Türkiye'de ya da baģka ülkelerde kurulmuģ veya kurulacak sendikal üst kuruluģlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar vermek, g- ġube ve temsilcilik açılması, birleģtirilmesi ve kapatılması, h- Gayrimenkul malların alınması ve satılması hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek, i- Aynı türden bir baģka sendika ile birleģmeye ya da katılmaya karar vermek, j- Sendikanın üyesi olduğu ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluģlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçmek, k- Sendika organlarına seçilen yöneticilerle sendika hizmetleri için, geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele verilecek, huzur hakları, harcırahlar, ücretler, ödenekler, yolluk ve tazminatları belirlemek, l- Genel disiplin Kurulunun üyelikten çıkarma kararını ve buna yapılacak itiraz ve müracaatları görüģüp karara varmak, m- Ġlgili kanun yönetmelik ve mevzuatlar ile Sendika Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer iģlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuları karara bağlamak, n- Yukarıdaki bütün bu konularda Genel Kurul, katılan delegelerin salt çoğunluğu ile karar verir. 4

5 GENEL MERKEZ ORGANLARINA SEÇĠLECEK OLANLARDA ARANACAK ġartlar: Madde 20- Genel Yönetim Kurulu, sendika üyelerinden seçilir. Madde 21- Genel BaĢkan adayı en fazla üç olağan dönemde genel baģkanlığa aday olabilir. Madde 22- Genel merkez denetleme ve disiplin kurulu üyeleri sendika üyelerinden oluģur. Madde 23- Herhangi bir nedenle memuriyeti sona eren üyelerin, varsa sendika Ģubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki sona erer. Ancak emekliye ayrılanların görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. GENEL YÖNETĠM KURULU : GENEL YÖNETĠM KURULU, TEġEKKÜLÜ VE ÇALIġMA TARZI Madde 24- Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul delegeleri tarafından gizli oyla seçilen yedi üyeden oluģur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Ve Ģu Ģekilde sıralanır; 1-Genel BaĢkan, 2-Genel Sekreter, 3-Genel TeĢkilatlanma Sekreteri, 4-Genel Mali Sekreter, 5- Genel Eğitim Sekreteri 6-Genel Mevzuat ve Toplu SözleĢme Sekreteri, 7- Genel AraĢtırma ve DıĢ ĠliĢkiler Sekreterinden teģekkül eder. Genel Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından tek dereceli olarak seçilir. En fazla oyu alan aday, aday olduğu göreve seçilmiģ olur. Oyların eģitliği halinde adaylar arasında kura çekilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin kamu görevinden çekilmesi, görevine son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı hizmet koluna giren kuruma atananların üyelikleri, sendika ve konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boģalması halinde birinci sıradaki yedek çağrılır. Yönetim Kurulu kendi arasında yeniden görev taksimi yapabilir Genel yönetim Kurulu ayda en az bir defa yarıdan bir fazla üyenin katılmasıyla olağan toplanır. Olağanüstü toplantılar ise Genel BaĢkanın talebi üzerine derhal yapılır. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eģit olması halinde Genel BaĢkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamıģ olur. Genel BaĢkanın bulunmadığı hallerde toplantılara Genel Sekreter baģkanlık eder. Genel BaĢkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri göreve seçildikten sonra üç ay içinde kendilerinin, eģlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimlerini notere vermek zorundadırlar. GENEL YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde 25- Genel Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kuruldan sonra gelen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluģan en yetkili karar ve yürütme organıdır. Genel Yönetim Kurulu üyeleri profesyonel olmaları halinde ikinci bir iģle iģtigal edemezler. Genel Yönetim Kurulunun baģlıca görev ve yetkileri Ģunlardır: a- Sendikanın çalıģma programını yapmak, b- Toplu sözleģme yapmak için gerekli iģlemleri yürütmek, c- Toplu sözleģmeler sonucunda doğan uyuģmazlıklarda eylem planları hazırlamak, uygulamak veya kaldırmak. d- Kurulların kararlarını uygulamak, e- Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, Ģube ve temsilcilikler açmak, birleģtirmek, bu maksatla mevcut ve yeni Ģubelerin ilçe ve iģyeri dağılımlarını yapmak. f- Sendika iģ yeri temsilciliklerinin seçim genelgelerini hazırlar, bu konuda Ģubelere yetki verebilir. g- Sendikaya üyelik için müracaat edenlerin kabul veya reddine karar verir. h- Genel Yönetim Kurulu üyelerini ve Ģube organlarında görevli üyeleri, temsilcileri ve sendika üyelerini gerekli durumlarda Genel Disiplin kuruluna sevk eder, i- Genel Kurulu toplantıya çağırmak, j- ÇalıĢma ve mali raporlar, tahmini bütçeyi ve tüzük değiģikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde Genel Kurul Delegelerine intikal ettirmek, k- Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak, l- Genel Denetleme Kurulunun gerekli görmesi halinde Genel Kurulu Toplantıya çağırmak. m- Gelir ve gider hesaplarına iliģkin iģlemleri yapmak ve karara bağlamak, Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde her nevi gayrimenkul mal edinmek ve lüzumunda satmak, n- Gelir ve gider hesaplarını göz önünde bulundurarak her nevi taģınır mal edinmek ve lüzumunda satmak, o- Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleģtirmek için gerekli büroları kurmak, elemanlar bulup çalıģtırmak ve atamalarını yapmak, bunların ücretlerini ve çalıģma Ģartlarını tespit etmek, p- Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisleri, kütüphane ve basın iģleri için gerekli tesisleri kurmak, r- ġubelerin idari ve mali denetimini yapmak, Ģubelere banka hesabı açmak hususunda yetki vermek veya verilen yetkiyi iptal etmek, 5

6 s- Sendikanın çalıģmasına iliģkin her türlü yönetmelik hazırlamak, değiģtirmek, yürürlüğe koymak ve kaldırmak, t- Yurt içinde ve dıģında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluģlara ve diğer resmi özel kuruluģların toplantılarına ve gezilere katılacakları tespit etmek, u- Kanun, yönetmelik, toplu sözleģme ve uluslararası anlaģma hükümlerine göre toplanan kurullara gidecek üyeleri ve temsilcileri seçmek, v- ĠĢ anlaģmazlıklarında ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre baģvurmak, görüģ bildirmek ve talepte bulunmak ve bu konularda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek, y- Üyelerini temsile mahkemelerde dava açmak, açılan davalarda husumete ehil olmak, sulh ve ibra etmek konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek, z- Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dıģında kalan her türlü görev ve iģlerini yapmak ve bu yetkileri kullanmak. GENEL BAġKANIN GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde 26- Genel BaĢkan: a- Sendikayı yönetir, Genel Yönetim kurulu adına sendikayı yurt içinde ve dıģında, mahkemelerde ve idari merciiler nezdinde temsil eder, b- Genel Yönetim Kurulu toplantılarına baģkanlık eder, c- Sendika adına resmi beyanat ve açıklamalarda bulunur, d- ġube ve merkez yöneticileri tarafından yapılan harcamaları kontrol eder. Lüzumu halinde harcamalar yapar. Ancak, bilahare Genel Yönetim Kuruluna durumu bildirir. Bu harcama yalnız Genel BaĢkan tarafından yapılır. e- Sendikanın muhaberat ve muamelatını Genel Sekreterle müģtereken imza eder. Ancak Genel Sekreterin yokluğunda Genel Yönetim kurulu üyelerinden biri ile imza eder. Görevle ilgili olarak yaptığı seyahatlerde lüzumu halinde tek baģına imza etmek suretiyle sendika adına yazıģmalar yapabilir. Ancak bu evrakı yanında bulunan geçici deftere kaydetmesi zorunludur, f- Genel Denetleme Kurulunun dıģında sendika için kurulan tüm komisyonlara baģkanlık eder, g- Mali mevzuat ile ilgili yazı ve gerekli belgeleri Genel Mali Sekreter ile birlikte imza eder, h- Sendikanın bankadaki hesabından ilgili Genel sekreter veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi ile birlikte para çeker, i- Sendika adına çıkan yayın organının sahibidir. GENEL SEKRETERĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ: Madde-27: Genel Sekreter; Genel BaĢkanın bulunmadığı zaman Genel BaĢkana vekalet eder. Bundan baģka; a- Hizmetlerin yerine getirilmesi, yeterli sayıda uzman personelin istihdamı için Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunur, b- Muhaberat ve muamelat iģlerinden sorumludur. Sendika bünyesinde mevcut veya kurulacak araģtırma, hukuk, basın, toplu iģ görüģmesi gibi büroların çalıģmasını kontrol eder, c- Sendika bünyesinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı yönetmelikleri hazırlar ve Genel Yönetim Kurulunun onayını alır. Tatbikattan Genel Sekreter birinci derecede sorumludur. d- Sendika organlarının almıģ olduğu kararların yürütülmesiyle görevlidir, e- Müzakeresi icap eden meseleleri en az ayda bir defa hazırladığı gündemle Genel Yönetim Kuruluna getirir, f- Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel BaĢkan arasında koordinasyonu sağlar. GENEL TEġKĠLATLANMA SEKRETERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde-28: Genel TeĢkilatlanma Sekreteri'nin görev ve yetkileri: a- ġube, Bölge BaĢkanlığı, il ve ilçe temsilciliklerinin sendikal faaliyetleri gereği gibi yerine getirmesine yardımcı olmak, b- Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara iliģkin iģleri gözetmek, sendikanın üyelik arģivini düzenlemek, bu iģler ile ilgili görevleri yönetmek, üye envanterlerini çıkarmak, üyeliği kesinleģen kamu görevlisinin üyelik formunun bir örneğini üyenin kendisine, esas olmak ve dosyasında saklamak üzere bir örneğini de iģverene gönderir. Her yıl kurumlar tarafından tespit edilen üye sayısını takip etmek ve kurumlar ile bakanlık arasında koordineyi sağlamak. c- ġubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni Ģubeler açılması ve bazı Ģubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organlarca karar alınması için Genel Yönetim Kuruluna rapor sunmak, d- ġube delegelerinin seçimi ve Ģube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak, e- TeĢkilatlanmanın gereğini içeren kitap, broģür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar düzenlemek. TeĢkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda baģkanla birlikte koordineli çalıģmak, f- Genel BaĢkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütür. GENEL MALĠ SEKRETERĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde-29 Genel Mali Sekreterin görev ve yetkileri: a- Sendikanın muhasebe iģlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak, b- Mali muvazeneyi, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve nizamları her ayın sonunda Yönetim Kuruluna sunmak, c- Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarflarının bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi 6

7 yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek, d- Vergi, emekli sandığı ve sigorta primleri ile yatırılması zorunlu olan diğer vergi ve primlerin zamanında ödenmesini sağlamak, e- ġubelere zamanında sarf avanslarının gönderilmesi ve sarfların gözetimi ve denetimini sağlamak, f- Sendikanın taģınır ve taģınmaz mal varlığı ile ilgili vergilerin zamanında ödenmesini ve demirbaģ kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak, g- Sendika hesaplarının her ay iç ve dıģ denetime hazır bulundurulmasını sağlamak, h- Genel Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sendikanın taģınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçesinin zamanında yenilenmesini sağlamak, i- Genel Kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar hususunda Genel Yönetim Kurul üyesi ile birlikte imza etmek, j- Tahsil, tediye, mahsup ve benzeri muhasebe iģlemlerine iliģkin belgeleri ve yazıģmaları Genel BaĢkanla birlikte imza etmek, baģkanının yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte imza etmek, k- Genel Kurula sunulacak bilanço ve bütçeleri hazırlamak ve Genel Yönetim Kuruluna sunmak, l- Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan ve Genel yönetim Kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak, m- Sendika Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dıģında sendikanın kasasında 600 YTL'den fazla para bulundurmamak, n- Yasa gereğince, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak vermek, o- Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak, p- Genel BaĢkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek. GENEL MEVZUAT VE TOPLU SÖZLEġME SEKRETERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde-30 Genel Mevzuat ve Toplu SözleĢme Sekreteri'nin görev ve yetkileri: a- Sendikanın amaçları doğrultusunda ilgili mevzuatın değerlendirilmesi konularında çalıģmalarda bulunmak, b- Ġlgili yasalarda, tüzük ve mevzuatı takip ederek değiģiklik ve geliģmelerden teģkilatı haberdar etmek, c- Toplu sözleģmelere esas teģkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak ve yönetim kuruluna sunmak.. d- Genel BaĢkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek. GENEL EĞĠTĠM BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER SEKRETERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde-31 Genel Eğitim Basın ve Halkla ĠliĢkiler Sekreteri'nin görev ve yetkileri; a- ÇalıĢma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalarla, tüzük ve mevzuatı takip ederek değiģiklik ve geliģmelerden teģkilatı zamanında haberdar etmek, b- Sendikanın temsili, tanıtımı ve basınla iliģkilerini geliģtirmek c- Basın yayını takip ederek, gerekli dokümanları toplamak, basın bildirilerini hazırlamak, tedbirler almak, kitap, dergi, gazete çıkarmak, sendikayı tanıtmak, değiģik basın ve yayın kuruluģları ile iletiģim kurmak, d- Genel BaĢkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek. GENEL ARAġTIRMA VE DIġ ĠLĠġKĠLER SEKRETERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ: Madde-32 Genel AraĢtırma ve DıĢ ĠliĢkiler Sekreterinin Görev ve Yetkileri; a-sendikal alanda gerekli AR-GE çalıģmalarını yapmak, b-sendikal alanda yurt içi ve dıģında gerekli temaslarda bulunmak, c-benzeri kuruluģlarla ilgi kurarak yardımlaģmayı sağlamak, d- Genel BaĢkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek. GENEL DENETLEME KURULUNUN OLUġUMU, GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde 33- Genel Kurulca Sendika üyeleri arasında seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluģur. Genel denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantısında bir baģkan ve sekreter seçerek görev dağılımı yapar. Genel Denetleme Kurulu yılda en az bir kere olmak üzere istediği zaman kendiliğinden veya baģvuru üzerine denetim yapar. Denetim esnasında sendikaya ait evrak, sendika binasından dıģarıya çıkarılamaz. Genel Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri: a- Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, b- Sendika tüzüğüne göre idari ve mali denetim yapmak. Bu amaçla; 1- Ġlgili yasa, mevzuat ve tüzük gereği tutulan defterleri denetler, 2- Her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları, denetleme raporlarını ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve bağlı bulunduğu konfederasyona gönderir. Bu bilanço hesaplarında sendikanın o devre içindeki; " Gelirleri ve bunların kaynakları, 7

8 " Giderleri ve bunların sarf yerleri, " Yönetim Kurulu üyelerine ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretler, harcırah ve ödenekler, " ÇalıĢan personele ödenen meblağ, " Para ve menkul kıymetler mevcudu, " TaĢınmaz mevcudu belirtilir. c- Gerekli görmesi halinde gerekçelendirilerek Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını talep etmek, d- Dönem sonu denetim raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak, e- Tüzük ve mevzuatça belirtilen diğer görevleri yapmaktır. GENEL DĠSĠPLĠN KURULUNUN OLUġUMU, GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde 34- Genel Kurulca sendika üyeleri arasından gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluģan Genel Disiplin kurulu ilk toplantısında bir baģkan ve bir sekreter seçer ve diğer görevlerin dağılımını yapar. Genel Disiplin Kurulu kararlarını çoğunlukla alır, incelemelerini resen veya Ģikayet üzerine yapar. Genel Disiplin Kurulunun Görev ve yetkileri: a- Sendika tüzüğüne ve sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında soruģturma yapar, üyelikten çıkarma dıģında bu tüzükte gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu Genel Kurula ve ilgililere bildirir, b- ġube disiplin kurulunca verilen kararları itiraz üzerine inceleyip karara bağlar, c- ġube Yönetim Kurulu ve Genel kurul Üyelerinin ¾'ünün kararı ile Genel Disiplin kuruluna, kabul edilemez bir mazeret sebebiyle art arda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmadığı gerekçesiyle sevk edilen Yönetim Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu üyesini görevden alır, d- Üyelikten çıkarılma cezasını Genel Kurula teklif eder, e- Ġlgili mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir. DĠSĠPLĠN CEZALARI Madde 35- Disiplin Cezaları: a- Uyarma b- Kınama c- Görevden uzaklaģtırma, d- Üyelikten geçici çıkarma, e- Üyelikten temelli çıkarmadır. Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Verilen her türlü cezaya itiraz edilebilir. Genel Disiplin kurulu kararının tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde Genel Kurula sunulmak üzere Genel Yönetim Kuruluna itiraz edilmemesi halinde karar kesinleģir. Üyelikten çıkarma Genel Disiplin Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile olur. Genel Kurulda ilgilinin kendini savunması engellenemez. BAġKANLAR KURULU Madde 36- BaĢkanlar Kurulu Genel BaĢkanın BaĢkanlığında Genel Yönetim Kurulu, Genel denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu asil üyeleri ile Ģube baģkanları, il temsilcileri ve bölge baģkanlarından oluģur. BaĢkanlar kurulu Genel Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. ĠstiĢari bir organdır. Ve aldığı kararlar tavsiye ve teklif mahiyetindedir. Bu kararlar Genel yönetim Kurulunda görüģülür. ġubeler, ĠL VE ĠLÇE TEMSĠLCĠLĠKLERĠ Madde 37- ġubeler, Genel Kurul veya Genel Yönetim Kurulunun verdiği yetkiyle Genel Merkeze bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde açılır. ġube açılmayan il merkezlerinde il, ilçe merkezlerinde ise ilçe temsilciliği oluģturulur. Madde 38- Açılan, kapatılan veya birleģtirilen Ģubeler otuz gün içinde, sendika Ģubesinin bulunduğu Ġlin Valiliğine, Devlet Personel BaĢkanlığına ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. ġubelerġn OLUġTURULMA USUL VE ESASLARI Madde ve üzerinde üyeye sahip olan il ve ilçelerde Genel Yönetim Kurulu Kararı ile Ģube kurulabilir. Ġl ve ilçelerde Temsilcilikler birleģtirilerek de Ģube oluģturulabilir. Yeni kurulan Ģubenin veya müstafi sayılan Ģubenin yönetim kurulunu Genel Yönetim Kurulu belirler. Atama ile göreve gelen Ģube yönetim kurulu altı ay içerisinde Genel Kurul yapar. ġube ORGANLARI Madde 40- Sendika Genel Merkezine bağlı olarak açılan Ģubelerin organları: a- ġube Genel Kurulu, 8

9 b- ġube Yönetim Kurulu, c- ġube Denetleme Kurulu, d- ġube Disiplin Kurulu' dur. ġube GENEL KURULU Madde-41 ġubenin en yüksek organı olup, sendika olağan Genel Kurulundan iki ay önce olmak üzere Ģube yönetim kurulunun veya lüzum üzerine Genel Yönetim Kurulu nun uygun gördüğü tarihte olmak üzere üç yılda bir yapılır. ġube Yönetim Kurulunun veya denetleme kurulunun oy çokluğu ile üye veya delegelerin 1/5 ' inin talebi veya Genel Yönetim Kurulunun kararı ile olağanüstü genel kurul yapılabilir. 400 üyesi bulunan Ģubelerde delege sayısı 100 kiģidir. 400 üzerindeki her yirmi üye için bir delege eklenir. 1000'in üzerinde üyesi bulunan Ģubelerde ayrıca her elli üye için bir delege eklenir. Genel Kurul toplantısı ve gündemi en az 15 gün önceden sendika internet sitesinde ilan edilir, delegelere yazılı ya da elektronik posta yoluyla duyurulur, seçim kuruluna da bildirilir. Olağanüstü genel kurul toplantılarında sadece gündemde belirtilen maddeler görüģülür. ġube Genel Kurul delegeleri demokratik usullerle Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü birimlerindeki üye oranına göre eģit olarak belirlenir. Delegeler Genel Kuruldan bir ay önce gizli oyla seçilirler. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete de yayınlanan en son üye sayısının delege sayısına bölünmesi ile bulunur. Üst Kurul delege tespitinde de bu oran uygulanır. Sendika Genel Kurulu için uygulanan toplantı esas ve usulleri ġube Genel Kurulu için de aynen uygulanır. Madde 42- Temsilde adalete uyulmayan Ģube kongresi lüzum görülürse Genel Yönetim Kurulu kararı ile yenilenir. Bu durumda Ģube genel kurul tarihini Genel Yönetim Kurulu belirler. ġube GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde 43- ġube genel kurulunun görev ve yetkileri: a- Organların seçimi, b- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüģülmesi, c- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası, d- Sendika Genel Kuruluna delege seçimi, e- Mevzuat ve tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirmektir. ġube YÖNETĠM KURKULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde 44- ġube yönetim kurulu Ģube genel kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Görev ve yetkileri: a- ġube harcamalarının usulüne uygun yapılmasını sağlamak, b- ġube genel kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak, c- Sendikaya üyelik için baģvuran kamu çalıģanlarının üyeliğinin kabulü veya reddi için üye kayıt formlarını Genel Merkeze ulaģtırmak, d- ĠĢyeri sendika temsilcilerini tayin etmek, e- ġubenin sınırları dahilindeki iģyerlerinde çalıģan üyelerin sorunlarıyla ilgilenmek ve çözümler üretmek, f- ĠĢyerinde aidatların usulüne uygun olarak kesilmesinin sağlanması için çalıģanların listesini iģverene ulaģtırmak, g- ġube Genel Kurulunca ve Sendika yetkili organlarınca verilecek sair görevleri yerine getirmek. ġube YÖNETĠM KURULUNUN ÇALIġMA ESASLARI Madde 45- ġube Genel Kurulunca seçilen yedi asıl ve yedek üyeden oluģur. ġube Yönetim Kurulu en az on beģ günde bir toplanır ve kararlarını Yönetim Kurulu karar defterine yazarlar. BaĢkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilirler. ÇalıĢma esasları Genel Yönetim Kurulunda olduğu gibidir. ġube Yönetim Kurulu, genel merkez yönetim kurulu unvanlarından oluģur. GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKĠLERĠ Madde 46- ġube BAġKANI: ġube BaĢkanı, Ģube yönetim kurulu adına Ģubeyi temsil eder. ġube yönetim kuruluna ve Ģubede kurulacak komisyonlara baģkanlık eder. Lüzumu halinde toplantı veya komisyon baģkanlığını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir. ġube BaĢkanı, Ģubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalıģmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir. Sekreter ile Ģube yazıģmalarını, mali sekreter ile muhasebe ile ilgili evrakı imza eder. ġubenin bankada bulunan hesabından görevli mali sekreter veya yönetim kurulu üyelerinden birisiyle birlikte çift imzayla para çeker. ġube SEKRETERĠ ġube baģkanın bulunmadığı zamanlarda baģkanın görev ve yetkilerini kullanır. ġube bürolarını yönetir. ġube yönetim kurulu gündemini hazırlar. ġube Üyelerinin iģveren ve iģyerleri ile ilgili sorunlarının çözümüne yönelik iģleri yönetir. ġube yönetim kurulu ve Ģube baģkanı tarafından verilen sair görevleri yerine getirir. 9

10 ġube TEġKĠLAT SEKRETERĠ -ġubenin il içinde ve ilçelerde teģkilat ve üye çalıģmalarını yapar. Ayrıca aģağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır: a) Üye kayıtları, üyelikten ayrılma iģ ve iģlemlerini yürütmek, b) Üyeliği kesinleģen üyenin üye kayıt belgelerinin bir nüshasını süresi içinde iģverene bildirmek, c) Üyelik arģivini düzenlemek ve üye envanteri çıkarmak, d) ġube genel kurulu ve delege seçimlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, e) TeĢkilatlanma çalıģmalarının hızlandırılmasına ve üye sayısının artmasına yönelik strateji geliģtirmek ve yönetime teklifte bulunmak, f) Genel Kurul çağrısına iliģkin iģ ve iģlemleri yürütmek, g) Konfederasyon, sendika ve Ģube tarafından alınan eylem kararlarının teģkilata duyurulmasını sağlamak, eylem için gerekli hazırlık çalıģmalarını gerçekleģtirmek h) Sendika temsilcilerinin atanması ve görevden alınması konusunda Ģube baģkanları ile istiģare ederek genel yönetim kuruluna bildirmek, i) Temsilcilere yetki verilmesine iliģkin iģ ve iģlemleri yürütmek, j) Ġlçe teģkilatlarının ve baģkanlarının aylık çalıģma raporlarını Ģube baģkanına ulaģtırmak, k) BaĢkan ve yönetim kurulunca görev alanına iliģkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmek. ġube MALĠ SEKRETERĠ ġubenin mali konularındaki iģlemlerini tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirir. -ġubenin mali harcamalarından baģkanla beraber sorumludur. Ayrıca aģağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır: a) ġubenin muhasebe iģlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak, b) ġubenin mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla tanzim edeceği gelir gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna bildirmek, c) Üye aidatlarının gerçeğe uygun olarak Genel Merkez banka hesabına aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmek, d) Üye aidatlarında Ģubeye aktarılması gereken payın Ģube hesabına aktarılmasına iliģkin iģlemleri takip etmek, e) ġubeye ait gider evraklarının zamanında gönderilmesini, giderlerin gözetim ve denetimini sağlamak. ġube MEVZUAT SEKRETERĠ -Mevzuatla ilgili konulardan sorumludur. Ayrıca aģağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır: a) Ġlgili yasa, tüzük ve mevzuat incelemesi yaparak değiģiklik ve geliģmelerden teģkilatı haberdar etmek. b) Genel Merkez Yönetim Kurulunun toplu sözleģmelerine ıģık tutmak amacıyla, üyelerinin talep ve problemlerini belirten rapor hazırlayıp Ģube yönetim kuruluna vermek, c) BaĢkan ve yönetim kurulunca görev alanına iliģkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmek. ġube EĞĠTĠM SEKRETERĠ ġubenin Eğitim çalıģmalarından sorumludur. Ayrıca aģağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır: a) Sendikanın temsili, tanıtımı ve basınla iliģkisini geliģtirmek, b) ġube içinde toplum tarafından kabul gören günlerde sendikanın amaç ve ilkelerine uygun olarak sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler geliģtirmek, c) Basın yayını takip ederek gerekli dökümanları toplamak, basın bildirilerini hazırlamak, d) Üyeler arasında ve diğer sendikaların üyeleri ile sportif faaliyetler düzenlemek, e) Ekonomik ve kültürel sorunları içeren seminer, panel, konferans vs. toplantı ve etkinlikler planlayıp nitelendirmeye çalıģmak, f) BaĢkan ve yönetim kurulunca görev alanına iliģkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmek. ġube DIġ ĠLĠġKĠLER ARAġTIRMA SEKRETERĠ ġubenin dıģ iliģkiler ve araģtırma çalıģmalarından sorumludur. Ayrıca aģağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır: a) Benzeri kuruluģlarla ilgi kurarak yardımlaģmayı sağlamak, b) Sendikal alanda AR-GE çalıģmaları yapmak c) Sendikal alanda gerekli temaslarda bulunmak, ġube DENETLEME KURULU Madde 47- ġube Denetleme Kurulu: a- Genel Kurul tarafından genel kurula katılan üye veya delegeler arasında seçilen üç asil, üç yedek üyeden teģekkül eder. b- ġube yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. Sendika tüzüğüne 10

11 uygun olarak gerekli denetimi yapar, hazırlanan raporu Ģube baģkanına verir. Dönem sonu raporunu da Ģube genel kuruluna sunar. ġube DĠSĠPLĠN KURULU Madde 48- ġube Disiplin Kurulu: ġube genel kurulunca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluģur, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden sendika üyeleri hakkında soruģturma yapar, ihtar cezası verebilir. Diğer cezai fiiller rapor halinde Genel Merkeze gönderilmek üzere Ģube baģkanına verilir. BÖLGE BAġKANLIĞI Madde 49- Genel Merkez ile iģyerleri ve Ģubeler arasında veya il ve ilçe temsilcilikleri ile diğer organlar arasında koordine ve dayanıģmayı sağlamak, Genel Yönetim Kurulunca verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bölgedeki çalıģmalarla ilgili olarak yaptığı tespitleri aylık raporlar halinde Genel Yönetim Kuruluna bildirmek üzere, Genel Yönetim Kurulunun kararı ile faaliyet bölgesi yönetim kurulunca belirlenen Bölge BaĢkanlığı veya Bölge Temsilciliği ihdas edebilir. Bölge BaĢkanlığı; bölge baģkanı, bölge sekreteri, bölge mali sekreteri olmak üzere üç kiģiden teģekkül eder. Bölge Temsilciliği bir kiģiden oluģur. Bölgelerde yeterli personel ve uzman istihdamı da mümkündür. Bölge BaĢkanlıkları ve Bölge Temsilcileri yönetim kurulunca çıkartılacak bir yönetmelik dahilinde çalıģmalarını yaparlar. ĠL VEYA ĠLÇE TEMSĠLCĠLĠKLERĠ: Madde 50- Genel Yönetim Kurulunca il ve ilçelerde kurulur. Bu temsilciliklerin kurulabilmesi için o il de veya ilçe de mevcut bir Ģubenin olmaması veya açılmasının sendika açısından ekonomik olmaması gerekir. a- Temsilcilikler genel merkeze bağlı olarak genel merkez organlarının emir ve talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürler. Seçim ve kurulları yoktur. Kongre yapmazlar. b- Ġl temsilcilikleri, baģkan, sekreter, mali sekreter, teģkilat sekreteri ve basın ve halkla iliģkiler sekreteri olmak üzere beģ kiģiden oluģur. Ġlçe temsilcilikleri baģkan, sekreter, mali ve teģkilat sekreterinden oluģur. Bunların atanması temsilciliklerin kurulduğu coğrafi alanda görev yapan üyeler arasında yapılacak temayül yoklaması ve Genel Yönetim kurulunun kararıyla olur. Temayül yoklaması için ilk toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğudur. Ġlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa üyelerin en az dörtte biri ile ikinci toplantı yapılır. Ġkinci toplantı için de yeterli sayı sağlanamadığında Genel TeĢkilatlanma Sekreterinin teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun kararı ile atanırlar. Lüzumu halinde atamalardaki usuller izlenerek görevden alınırlar ve bağlı oldukları organların emir ve talimatları doğrultusunda bir dönem için faaliyetlerini sürdürürler. Genel Merkezin direktifleri doğrultusunda çalıģırlar. c- Görevden alınmaları veya atanmaları Genel Yönetim Kurulunca Yapılır. d- Temsilcilikler, ġube Yönetim Kurulu görev ve yetki esaslarına göre faaliyetlerini yürütürler. ĠġYERĠ SENDĠKA TEMSĠLCĠLĠĞĠ Madde 51- ĠĢyeri sendika temsilcileri: a- Bağlı oldukları sendika organlarının teklifi ile tayin edilirler. b- ĠĢyeri sendika temsilcileri, iģyerinde liste halinde ilan edilir. ĠĢyerindeki kamu görevlisi sayısı ise en çok bir, ise en çok iki, ise en çok üç, ise en çok beģ, 2000 den fazla ise en çok yedi kiģiden oluģur. Bunlardan birisi baģ temsilci seçilir. Temsilcilerin, iģyerinde ilan edildiği tarihten itibaren 6 gün içinde üyelerin ¼'ünün itiraz etmemeleri halinde görevleri kesinleģir. c- Görev esnasında üyelerin 1/3'ünün veya yönetim kurulunun 2/3'ünün kararıyla güven talebinde bulunabilirler. ĠĢyeri üyelerinin salt çoğunluğunun güven vermemesi halinde temsilcilerin görevleri sona erer. d- ġube yönetim kurulu veya görev mahallinde çalıģan üyelerin 1/3'ünün teklifi ve genel yönetim kurulu kararı ile temsilciler, müddetinden evvel de görevden alınabilirler. ĠġYERĠ SENDĠKA TEMSĠLCĠLERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ Madde 52- ĠĢyeri sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri: a- Sendika üst organları ile sendika iģyeri kurulları ve üyeleri arasındaki iliģkiyi koordine etmek ve bunların düzenli yürütülmesini sağlamak, b- Ayda bir kez toplanarak iģyeri problemlerini görüģmek, bu konuda yetkili organlara tekliflerde bulunmak, c- Üyelerden gelen Ģikayet ve önerileri çözmeye çalıģmak, çözemediklerini ilgili organlara bildirmek, d- Yasalar ve toplu iģ görüģmeleri ile kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmektir. SENDĠKA PERSONELĠ 11

12 Madde 53- Bu konudaki düzenleme, çıkarılacak yönetmelikle yapılır. SENDĠKANIN GELĠR VE GĠDERLERĠ Madde 54- Sendikanın gelirleri: a- Üyelerden alınan aidatlar, b- Faaliyetlerden sağlanacak gelirler, c- Eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler, d- BağıĢlar, e- Mal varlığı gelirleridir. f- Sendikanın gelirleri bir kamu bankası, özel banka veya özel kalkınma bankalarında sendika adına açılan hesaba yatırılır. Zorunlu giderler için sendika kasasında aylık toplam gelirin en fazla yüzde beģi kadar para bulundurulur. SENDĠKA AĠDATI Madde 55- Sendika üyelik aidatı 15. Derecenin 1. Kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinden fazla olmamak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üyelerden kesilen sendika aidatları toplamının %60 ı aidatın kaynağını teģkil eden Ģubenin hesabına aktarılır. SENDĠKANIN GĠDERLERĠ Madde 56- Sendika; üyeleri ile çalıģtırdığı kiģiler dahil hiç kimseye borç veremez. Sendika envanter defterine kaydedilen ve demirbaģ sınıfına giren her türlü eģya ve malzeme hakkında gider olarak iģlem yapamaz. Sendika; a- Amaçları ve faaliyetleri dıģında harcama ve bağıģta bulunamaz. b- Gelirlerinin %10'nu üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanır. c- Genel Merkez Yönetim Kurulana Seçilen Üyelerin Alacakları MaaĢ en yüksek Devlet Memuru maaģını geçemez, geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele verilen huzur hakları, harcırahlar, ödenekler, yolluk ve tazminat giderleri d- Ġl ve Ġlçelerde açılan Ģube ve büro masrafları, e- Genel Yönetim Kurulu kararı ile izine ayrılan ġube yönetim Kurul üyelerinin huzur hakları, f- Harcırahlar, ödenekler, yolluk ve tazminat giderleri, g- YardımlaĢma sandığı giderleri h- Üyesi bulunduğu yurtiçi ve yurtdıģı kuruluģlara ödenen aidat giderleri i- Tüzük ve mevzuata uygun diğer giderler. j- Zorunlu giderler için Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisi dahilinde sendika kasasında aylık toplam gelirin en fazla yüzde beģi kadar nakit mevcudu bulundurabilir. Genel Merkez çalıģanlarının maaģlarına mahsuben yapılacak avans ödemeleri bu madde kapsamının dıģındadır. Ancak avans ödeme miktarı ödeme yapılacak ilgilinin maaģının %20 sinden fazla olamaz. k- Genel Yönetim Kurulu bu konularda harcama yapmak üzere Genel Kuruldan yetki alır. l- Mali ve sosyal ücret kayıpları, tazminatlar, Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek maaģ, personele ve zorunlu organlara seçilenlere ödenecek yolluk ve ödemelerin usul ve esasları Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Genel Müdür net maaģını aģmamak, her üye için eģit belirlenmek, Genel BaĢkan için Yönetim Kurulu Üyesi için belirlenen maaģın %10 fazlası olmak Ģartıyla Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu yetki Genel Yönetim Kuruluna devredilebilir. m- Görevden ayrılan Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin son maaģları iki maaģ olarak ödenir. Ayrılma nedeni ölüm olması halinde söz konusu ödeme ilgilinin ailesine yapılır. SENDĠKANIN TUTACAĞI DEFTERLER Madde 57- Sendika aģağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fiģleri düzenlemek zorundadır. 1- Üye kayıt fiģleri ve defterleri ile çıkıģ bildirimi, 2- Genel Kurul, Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defteri, 3- Gelen evrakın tarih ve numara sırasıyla kaydedileceği gelen ve giden evrak defteri ile zimmet defteri, ayrıca seyahatlerde Genel Yönetim kurulu üyelerince kullanılan geçici evrak defteri, 4- Gelen evrakın aslı ile giden evrak suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları, 5- Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir, 6- Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defterleri ile giden evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar. - Yukarıda yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen on beģ gün içinde notere tasdik ettirilir. 12

13 - Sendika, tutmakla yükümlü olduğu defterler ve kayıtlar dıģında yardımcı defterlerde tutabilir. - Sendika; defterler ve bunların bilgilerini ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından baģlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır. HUZUR HAKLARI, HARCIRAHLAR VE ÜCRETLER Madde 58- Sendika genel kurul toplantısına iģtirak eden delegeler ile bölge toplantılarına iģtirak eden genel merkez ve Ģube zorunlu organlarında görev yapan üyelerin yol masrafları ve yollukları sendika tarafından ödenir. ġube Yönetim Kurul asil üyelerinin huzur hakkı alıp alamayacaklarını, alacaklarsa bunun miktarını Sendika Genel Kurulu belirler. BĠRLEġEMEYECEK GÖREVLER Madde 59- Sendika ġubesinin zorunlu organlarından herhangi birine seçilen üye Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi birine aday olur ve seçilirse yeni görevine baģladığı zaman eski görevinden müstafi addolunur. ĠĢbu durumda ġube Yönetim Kurulu yedek yönetim kurulu üyelerinden en çok oyu alan üyeyi asil üyeye sırasıyla davet ederek kendi aralarında yeniden bir görev taksimi yaparlar ve Ģube genel kurul tarihine kadar görevlerini bu Ģekilde idame ettirirler. KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI KURULUġLARA ÜYELĠK Madde 60- Sendika ancak bir konfederasyona üye olabilir. Üyelik veya ayrılma Genel Kurul Kararı ile alınır. Madde 61- Amaçlarına uygun uluslararası kuruluģlara üye olabilir, ilgili kuruluģlara temsilci gönderebilir. Madde 62- Sendika; üyesi olduğu veya üyelikten ayrıldığı Konfederasyon veya uluslararası kuruluģları, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen onbeģ gün içinde, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluģ tüzüğünün bir örneği de eklenir. SENDĠKANIN FESĠH, ĠNFĠSAH VE KAPATILMA HALĠ MADDE : 63- a) Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması durumunda mal varlığı genel kurul kararı ile belirlenen yere aktarılır. Genel Kurulun toplanamaması halinde bağlı bulunduğu konfederasyona aktarılır. Sendikanın feshi için yapılacak olağan veya olağanüstü Genel Kurul, delege tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Ġlk toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantıya katılanlar yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz ve karar yeter sayısı toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğundan az olamaz. b) BaĢka bir sendika ile birleģme durumunda, bütün hak, borç, yetki ve menfaatler birleģme sonucu meydana gelen yeni tüzel kiģiliğe kendiliğinden geçer. c) Sendikanın mahkeme kararıyla kapatılması durumunda tasfiye neticesinde kalacak paralar, sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyon hesabına yatırılır ve mal edilir. DEMĠRBAġLARIN ALIMI, SATIMI VE DÜġÜMÜ MADDE: 64- DemirbaĢların alımı, satımı ve düģümü en büyük banknottan daha fazla değere sahip demirbaģlar için kurulacak en az üç kiģilik bir komisyon tarafından yapılır. Her tür bakım, onarım, tadilat vb. bu komisyonun sorumluluğunda yapılır. Bu komisyon, genel yönetim kurulu kararı ile oluģturulur. KURUCULAR: Madde 65- Diyanet Sen (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) nın Kurucuları ġunlardır: Adı- Soyadı Baba Adı Görevi Uyruğu D. Yeri- Tarihi Ġkametgahı 1-Ahmet YILDIZ Ġ. Hakkı Ġmam-Hatip T C Çaykara-1956 Galip Özger Cd. No: 12 Düğmeciler Mh. 2- Ġsmail KARAKAYA Ġsmail Vaiz T.C Çevril Necatibey cd. 56/10 ANKARA 3- Cengiz KON Mustafa ġef T.C. Fatsa-1965 Strazburg cd 30/1 ANKARA 13

14 4- Remzi SARIOĞLU Hasan Ġmam-Hatip T.C. Araç Kumkapı Değirmen Sok. Eminönü /ĠSTANBUL 5- Zeki ÇOLAK Mevlüt Ġmam-Hatip T.C. Bozkır-1960 Strazburg cd 30/1 ANKARA 6- Mustafa ALTUNKAYA Nedim Ġmam-Hatip T.C. Malatya-1970 Strazburg cd 30/1 ANKARA 7- Süleyman BAHADIR Halil Ġmam-Hatip T.C. Dursunbey-1965 Strazburg cd 30/1 ANKARA 8- Mustafa AKGÜL Ahmet Vaiz T.C. Erkilet Beyazgül Sok. Kemer Apt. 1/4 Acıbadem 9- Osman AYDIN Ziya Ġmam- Hatip T. C Hasankale Cankurtaran Mh. Dalbastı Sk. No:7 Sultanahmet/ ĠSTANBUL 10- Ġbrahim MEMĠġ Ġdris Ġmam- Hatip T. C. DerviĢali Mh.Sena Sok. No:4/1 Fatih/ĠSTANBUL 11- Seyit BALCI Osman Ġmam-Hatip T. C. Konya Gürsel Mh. Sevilen Sok. No: 43 Kağıthane /ĠSTANBUL 12- Mustafa ÇATAL Kadir Ġmam- Hatip T. C. Manisa Ġskele Cd. No : 3 PaĢabahçe? Beykoz / ĠSTANBUL 13- Mustafa SELEK Kazım K.K.Ö. T.C. Konya-1966 Strazburg cd 30/1 ANKARA 14- Ġsmet ACAR Kazım Ayn. Saym. T.C. ġenkaya-1956 Strazburg cd 30/1 ANKARA Madde 66:- Bu tüzük tarihli 5198 sayılı kanun ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda yapılan değiģiklik esas ġubat 2011 tarihinde yapılan Diyanet Sen (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) 4. Olağan Genel Kurulu tarafından oylanarak kabul edilmiģtir. 13 ġubat 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Mehmet BAYRAKTUTAR Hacibey ÖZKAN Mehmet Ali GÜLDEMĠR Genel BaĢkan Genel Sekreter Genel TeĢkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali OMURCA Ali BAYIR Cebrail YAKIġIR Mehmet YAMAN Genel Mali Sekreter Genel Mevzuat ve Genel Eğitim Sekreteri Genel AraĢtırma ve Toplu SözleĢme Sekreteri DıĢ ĠliĢkiler Sekreteri 14

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ (a) Sendikanın adı "Üniversite Çalışanları Sendikası"dır. Kısa adı ÜNİ-SEN dir. (b) Sendikanın Merkezi Muş'tadır. (c) Adresi: Saray

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

UFUK ULAġTIRMA HĠZMETLERĠ MEMURLAR SENDĠKASI TÜZÜĞÜ

UFUK ULAġTIRMA HĠZMETLERĠ MEMURLAR SENDĠKASI TÜZÜĞÜ UFUK ULAġTIRMA HĠZMETLERĠ MEMURLAR SENDĠKASI TÜZÜĞÜ ANKARA 2014 1 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar Sendikanın Adı Madde 1-Sendikanın adı; Ufuk UlaĢtırma Hizmetleri Memurlar Sendikasıdır. Kısa adı ise (UFUK

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1 a) MuĢ Üniversitesi akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmelerini

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Madde 1- Sendikanın adı: Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır.

Detaylı

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde Diyanet ve Vakıf Hizmetleri hizmet kolunda; DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Madde 1- Sendikanın Adı: Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır. Kısa Adı: TEKBİR

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun KuruluĢu: Madde 1 - Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca kurulmuştur. Topluluğu, Necmettin

Detaylı

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ Mad.1) Partinin adı, kısaltılmıģ adı Genel merkezi ve amblemi Partinin adı Esnaf ve Çiftçi Partisi kısaltılmıģı EÇP merkezi ANKARA amblemi sarı Zemin üzerine ÇeĢmedir.

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Tohumculuk Kanununun 31 inci maddesinde tanımlanan Türkiye Tohumcular Birliği, Denetim Kurulunun

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

TÜM EĞĠTĠMBĠRSEN. Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası. Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği

TÜM EĞĠTĠMBĠRSEN. Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası. Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği TÜM EĞĠTĠMBĠRSEN Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği 27.01.2013 I - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, TÜM EĞĠTĠM BĠR-SEN Genel Merkez, ġube, Ġl ve Ġlçe

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda. Sendikaları Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda. Sendikaları Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazate : Tarih 06 Temmuz 2004 Sayı: 25516 Kanun No. 5198 Kabul

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

VOLEYBOL HAKEMLERĠ VE GÖZLEMCĠLERĠ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

VOLEYBOL HAKEMLERĠ VE GÖZLEMCĠLERĠ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ VOLEYBOL HAKEMLERĠ VE GÖZLEMCĠLERĠ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ Madde 1- Federasyonun Adı Federasyonun adı Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu olup, kısa adı VHGF dir. Madde 2- Federasyonun Merkezi Federasyonun

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bartın Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Toplu İş Hukuku. Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Toplu İş Hukuku. Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Hukuku Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ SENDİKALARIN FAALİYETLERİ Sendikaların Faaliyetleri I. Serbest Faaliyetleri A. Çalışma hayatına

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MADDE tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları

MADDE tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5198 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Kamu Görevlileri

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA. MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA. MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 31 Ekim 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29874 Sağlık Bilimleri Üniversitesinden: YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ TOPLULUKLARI YÖNERGESĠ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ TOPLULUKLARI YÖNERGESĠ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ TOPLULUKLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ. GĠRĠġĠMCĠLĠK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ. GĠRĠġĠMCĠLĠK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ GĠRĠġĠMCĠLĠK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı Madde 1- Gedik Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyetine yararlı projeler geliģtirecek giriģimci gençler oluģturmak, sosyal sorumluluk

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı