Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu Ed.01 / Wilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo"

Transkript

1 Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu Ed.01 / Wilo

2

3 ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3: M25 M20 M16 MP Option IF-/LON-Modul M16 IF-Modul LON-Modul M12 O S O O TERM MP 1 1

4 ek. 4: max. 20 A RK5 Single pump MA Twin pump SL Twin pump SSM external supply SSM min. 12 V DC / 10 ma max. 250 V AC / 1 A L H In2 GND In1 GND +24V 2 3 DDG SBM 1 SBM 10V /20mA MP pressure sensor external value 10 V / 20 ma L H In2 GND In1 GND +24V L1 L2 L3 L1 L2 L3 2 3 DDG 1 10V /20mA MP Ext.off external off (switch) Ext.off external off (switch) AUX pump cycling (button) AUX

5 ek. 5: [%] 100 [m] Δp max [1/min] n max 0 Δp min n min off ,0 1,5 2 2,8 3,2 4,0 5, [V] [%] 100 [m] Δp max [1/min] n max 0 Δp min n min off ,0 3,0 4 5,6 6,4 8,0 10, [ma] ek. 6:

6 ek. 7: Stratos GIGA a b

7

8 1 Genel Emniyet Çal t rma talimat nda kullan lan ikaz ve emniyet sembolleri Personel e itimi Emniyet tedbirlerinin al nmad durumlarda kar la lacak tehlike Güvenlik aç s ndan bilinçli çal ma letme sahiplerinin alaca emniyet tedbirleri Montaj ve bak m çal malar için emniyet tedbirleri Onaylanmam ürün de i ikli i ve yedek parça üretimi Hatal kullan m Nakliye ve ara depolama Gönderim Montaj ve sökme amaçl nakliye Kullan m amac Ürün hakk nda veriler Tip kodlamas Teknik Veriler Teslimat kapsam Aksesuarlar Tan m ve i lev Ürünün tan m Regülasyon türleri kiz pompa i levi/giydirme boru kullan m Di er fonksiyonlar Montaj ve elektrik ba lant s zin verilen montaj konumlar ve kurulum öncesi bile en diziliminin de i tirilmesi Kurulum Elektrik ba lant s Kumanda Kumanda elemanlar Ekran yap s Standart sembollere ili kin aç klama Grafiklerdeki/ talimatlardaki semboller Gösterge modlar Kullan m talimatlar Menü ö eleri referans lk çal t rma Dolum ve hava tahliyesi kiz pompa montaj /Çatall boru montaj Pompa gücünü ayarlama Regülasyon eklini ayarlama Bak m Hava giri i Bak m çal malar Ar zalar, nedenleri ve giderilmeleri Mekanik ar zalar Ar za tablosu Ar za onaylama Yedek parçalar mha etme WILO SE 03/2013

9 1 Genel Doküman hakk nda Montaj ve kullanma k lavuzu Orijinal montaj ve kullanma k lavuzunun dili Almancad r. Bu k lavuzdaki tüm di er diller, orijinal montaj ve kullan m k lavuzunun bir çevirisidir. Montaj ve kullan m k lavuzu cihaz n bir parças d r. bu k lavuz daima cihaz n yan nda bulundurulmal d r. bu k lavuzda yer verilen talimatlara uyulmas cihaz n amac na uygun ve do ru kullan m için ön ko uldur. Montaj ve kullanma k lavuzu, ürünün modeline ve bu k lavuzun bas ld tarihte geçerli olan emniyet tekni i yönerge ve normlar na uygundur. AT Uygunluk Belgesi: AT Uygunluk belgesinin bir fotokopisi bu montaj ve kullan m k lavuzunun bir parças d r. Bize dan lmadan bu belgede belirtilen yap türlerinde yap lan teknik bir de i iklikte veya montaj ve kullan m k lavuzunda ürünün/personelin emniyetine ili kin aç klamalar n dikkate al nmamas durumunda bu belge geçerlili ini kaybeder. 2 Emniyet Bu montaj ve kullanma k lavuzu, montaj, i letme ve bak m s ras nda uyulmas gereken temel notlar içerir. Bu nedenle i bu i letim k lavuzu montaj ve i letime alma i lemi öncesinde mutlaka yetkili uzman personel ve i letme sahibi taraf ndan okunmal d r. Sadece bu emniyet ana maddesi alt nda sunulan genel emniyet tedbirleri de il, ayn zamanda müteakip ana maddeler alt ndaki tehlike sembolleri ile sunulan özel emniyet tedbirleri de dikkate al nmal d r. 2.1 Çal t rma talimat nda kullan lan ikaz ve emniyet sembolleri Semboller Genel tehlike sembolü Elektrik ak m ndan kaynaklanan tehlike NOT Uyar sözcükleri TEHLIKE! Akut tehlikeli durum. Uyulmamas durumunda, ölüme veya a r yaralanmalara yol açar. UYARI! Operatör, (a r) yaralanmalarla kar kar ya kalabilir. 'Uyar ' notu, bu nota uyulmamas durumunda ah slar n a r yaralanmalara maruz kalmas ihtimalinin yüksek oldu una i aret eder. DIKKAT! Ürüne/sisteme zarar verme tehlikesi mevcut. 'Dikkat' uyar s, bu uyar n n dikkate al nmamas durumunda üründe olu abilecek muhtemel hasarlara i aret eder. Ürünün i letiminde faydal bilgiler. Kullan c y olas problemler konusunda uyar r. Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 3

10 Do rudan ürün üzerinde yer alan notlar, örn. Dönme yönü oku Ba lant lar için tan mlay c lar sim plakas Uyar etiketi mutlaka uyulmas gerekir ve bu notlar daima okunakl durumda olmal d r. 2.2 Personel e itimi Montaj, kullan m ve bak m için öngörülen personel, bu çal malar için ilgili uzmanl a sahip olmal d r. Personelin sorumluluk alan, yetkisi ve denetimi, i letme sahibi taraf ndan sa lanmal d r. Personel gerekli bilgilere sahip de ilse, e itilmeli ve bilgilendirilmelidir. Gerekli oldu u takdirde bu, i letme sahibi talimat yla, ürünün üreticisi taraf ndan sa lanabilir. 2.3 Emniyet tedbirlerinin al nmad durumlarda kar la lacak tehlike Emniyet tedbirlerinin dikkate al nmamas, ah slar, çevre ve ürün/sistem için tehlikeli durumlara yol açabilir. Güvenlik notlar n n ihlali durumunda tüm garanti haklar ortadan kalkar. Bunlara uyulmamas durumunda, örne in a a daki tehlikeler meydana gelebilir: Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden kaynaklanan personel yaralanmalar Tehlikeli maddelerin s zmas nedeniyle çevre için tehlike olu ur Maddi hasar Ürünün/sistemin önemli i levlerinin devre d kalmas Özel bak m ve onar m metotlar n n uygulanamamas 2.4 Güvenlik aç s ndan bilinçli çal ma Bu kullanma k lavuzunda yer alan güvenlik notlar na, kazalar n önlenmesine ili kin olan ulusal yönetmeliklere ve de i letme sahibinin irket içi çal ma, i letim ve güvenlik talimatlar na uyulmal d r. 2.5 letme sahiplerinin alaca emniyet tedbirleri Bu cihaz, çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, alg lama veya ruhsal engeli olan ya da tecrübe ve/veya bilgi eksikli i bulunan ki iler taraf ndan kullan lamaz, ancak emniyetlerinden sorumlu bir ki inin denetiminde veya bu ki iden cihaz n nas l kullan laca na dair talimatlar ald klar nda kullan labilir. Çocuklar gözetim alt nda tutulmal ve cihazla oynamamalar sa lanmal d r. So uk veya s cak bile enler üründe/sistemde tehlike olu turdu unda, bunlarla temas n mü teri taraf ndan önlenmesi gerekir. Hareketli bile enlerin temas korumas (örn. kaplin), i letimde bulunan üründen ç kar lmamal d r. Tehlikeli ak kanlar n (örn. patlay c, zehirli, s cak) s z nt s (örn. mil salmastras ), ki iler ve çevre için tehlike olu turmayacak ekilde tahliye edilmelidir. Ulusal yasal talimatalara uyulmal d r. Yan c l yüksek olan malzemeler üründen daima güvenli bir güvenli bir uzakl kta tutulmal d r. Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir. Yerel ve uluslararas kabul görmü yönetmelikler ve yöresel elektrik da t m kurulu lar n n direktiflerine uyulmal d r. 4 WILO SE 03/2013

11 2.6 Montaj ve bak m çal malar için emniyet tedbirleri 2.7 Onaylanmam ürün de i ikli i ve yedek parça üretimi letme sahibi, tüm montaj ve bak m çal malar n n, bu k lavuzu dikkatle okuyup anlam, yeterli bilgiye sahip, yetkili ve kalifiye uzman personel taraf ndan gerçekle tirilmesini sa lamal d r. Ürün/sistem üzerinde yap lacak çal malar yaln zca makine durdurulmu durumdayken gerçekle tirilmelidir. Ürünü/sistemi durdurmak için montaj ve kullanma k lavuzunda belirtilen yönteme mutlaka uyulmal d r. Çal malar tamamland ktan hemen sonra tüm emniyet ve koruma teribatlar tekrar tak lmal ya da i ler duruma getirilmelidir. Onaylanmam ürün de i ikli i ve yedek parça üretimi, ürünün/personelin güvenli i için tehlike olu turur ve böylece üretici taraf ndan verilen emniyetle ilgili belgeler geçerlili ini kaybeder. Ürün üzerindeki de i ikliklere sadece üretici ile görü üldükten sonra izin verilir. Orijinal yedek parçalar ve kullan m üretici taraf ndan onaylanm aksesuarlar gerekli güvenlik artlar n sa lamaktad r. Ba ka parçalar n kullan lmas, bunlar n sonuçlar ndan do acak herhangi bir yükümlülü ü ortadan kald r r. 2.8 Hatal kullan m Teslimat yap lan ürünün i letim güvenilirli i, sadece montaj ve kullanma k lavuzunun 4. bölümündeki talimatlara uygun olarak kullan ld nda garanti edilir. Katalogta/bilgi sayfas nda belirtilen s n r de erleri kesinlikle a lmamal d r veya bu de erlerin alt na dü ülmemelidir. 3 Nakliye ve ara depolama 3.1 Gönderim Pompa, fabrika taraf ndan karton kutu içerisinde veya bir palete ba lanm olarak, toza ve neme kar koruma alt na al nm bir ekilde gönderilir. Nakliye kontrolü Saklama Pompay teslim ald n zda, derhal nakliye hasar olup olmad n kontrol ediniz. Bir nakliye hasar tespit edildi inde, belirlenen zaman dilimi içerisinde nakliye firmas nda gerekli giri imlerde bulunulmal d r. Pompa monte edilene kadar kuru ve don olmayan bir yerde, mekanik hasarlara kar koruma alt nda saklanmal d r. UYARI! Hatal ambalaj nedeniyle hasar tehlikesi! Pompa daha sonra tekrar nakledilecekse, nakliye için güvenli bir ekilde ambalajlanmal d r. Bunun için orijinal ambalaj n veya e de er bir ambalaj tercih ediniz. Kald rmak için öngörülmü olan nakliye halkalar n kullan n z. Kald rma halkalar n kullanmadan önce hasar ve güvenli tutma kontrollerinden geçiriniz. 3.2 Montaj ve sökme amaçl nakliye UYARI! nsanlar n zarar görme tehlikesi! Hatal nakliye, insanlar n zarar görmesine yol açabilir. Pompa, izin verilmi olan yük ba lant ekipmanlar yla (örn. halat gergisi, vinç vb.) ta nmal d r. Bunlar motor flan nda mevcut olan nakliye halkalar na sabitlenmelidir ( ek. 8, burada gösterilmektedir: Dikey motor milli kald raç). Örne in tamir amaçl olarak motor flan ndaki nakliye halkalar motor gövdesine tak labilir (bkz. örn.: ek. 9). Nakliye halkalar n n motor gövdesine tak lmas ndan önce nakliye halkas deliklerinde bulunan mesafe koruyucular ç kar lmal d r ( ek. 7, Poz. 20b) (bkz. Bölüm "Mekanik salmastray de i tirme", sayfa 45). Nakliye halkalar n kullanmadan önce, halkalar n hasars z olduklar n ve sabitleme c vatalar n n tamamen s k ld n kontrol ediniz. ek. 8: Pompan n nakliyesi Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 5

12 Nakliye halkalar motor flan ndan motor gövdesine tak ld ysa ya da tak lacaksa bu halkalar yaln zca takma kitinin ta nmas ve nakliyesi için kullan lmas na izi verilmi tir ( ek. 9). Asla tüm pompa ta nmas ve takma kiti pompa gövdesinden ay rmak için kullan lmamal d r. Nakliye halkalar n n örne in tamir amaçl olarak (bkz. Bölüm 10 "Bak m", sayfa 43) motor flan ndan motor gövdesine tak lmas ndan sonra, montaj ve bak m çal malar n n sona ermesiyle yeniden motor flan na monte edilmeli ve mesafe tutucular yeniden nakliye halkas deliklerine tak lmal d r ( ek. 7, Poz. 20a). ek. 9: Takma kiti nakli Nakliye halkalar n denge sa lamak amac yla ihtiyac n za göre dönderebilirsiniz. Bu amaçla sabitleme c vatalar n gev etip yeniden s k n z. UYARI! nsanlar n zarar görme tehlikesi! Pompan n emniyete al nmadan kurulmas, ki ilerin zarar görmesine neden olabilir. Pompay emniyete almadan ayaklar n n üzerine b rakmay n z. Yivli delikleri bulunan ayaklar yaln zca sabitlemeye yarar. Serbest duran bir pompa yeterince sa lam ve dengeli olmayabilir. TEHL KE! Hayati tehlike! Pompan n kendisi ve parçalar, a r yüksek bir a rl a sahip olabilir. A a ya dü en parçalar, kesilme, s k ma, ezilme veya darbeler nedeniyle ölüme kadar giden tehlikelere yol açabilir. Daima uygun kald rma araçlar kullan n z ve parçalar, dü memesi için emniyete al n z. As l yüklerin alt nda durmay n z. Depolama ve nakliye i lemlerinde ve de tüm montaj ve di er montaj çal malar ndan önce pompan n emniyetli bir yerde ya da sa lam ve dengeli durmas n sa lay n. 4 Kullan m amac Kullan m amac Kullan m alanlar Kar duyurular Stratos GIGA ürün serisi kuru rotorlu pompalar bina tekni i sirkülasyon pompas olarak kullan m amaçl üretilmi tir. u alanlarda kullan labilir: S cak sulu s tma sistemleri So utma suyu ve so uk su devreleri Endüstriyel sirkülasyon sistemleri Is transfer devreleri Pompalar yaln zca kapal mekanlarda kurulum ve i letim için tasarlanm t r. Tipik montaj yerleri, bina içerisinde di er bina teknik tesisatlar n n da bulundu u teknik odalard r. zin verilmeyen kurulum alanlar : D mekanda kurulum ve i letim TEHLIKE! Hayati tehlike! Kalp stenti kullanan ah slar motor içerisinde bulunan ve daimi manyetize edilmi rotordan dolay tehlike alt ndad r. Uyulmamas durumunda, ölüme veya a r yaralanmalara yol açar. Motoru açmay n z! Rotorun bak m ve tamir amaçl sökülmesi ve tak lmas i lemlerini yaln zca Wilo mü teri servisine yapt r n z! 6 WILO SE 03/2013

13 UYARI! nsanlar n zarar görme tehlikesi! Motorun aç lmas yüksek, sert manyetik kuvvetlerin olu mas na yol açar. Bu kuvvetler a r yaralanmalara, ezilmelere ve zedelenmelere neden olabilir. Motoru açmay n z! Motor flan ve depolama levhas n n bak m ve tamir amaçl sökülmesi ve tak lmas i lemlerini yaln zca Wilo mü teri servisine yapt r n z! DIKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Ak kan içindeki izin verilmeyen maddeler pompaya hasar verebilir. A nd rma özelli ine sahip kat maddeler (örn. kum), pompan n a nma sürecini h zland r r. Patlama tehlikesine kar güvenlik ruhsat olmayan pompalar, patlama tehlikesi olan yerlerde kullan m için uygun de ildir. bu k lavuzda amac na uygun kullan ma dahildir. K lavuza uygun olmayan her türlü kullan m, amac na uygun de ildir. 5 Ürün hakk nda veriler 5.1 Tip kodlamas Tip kodlamas u ö elerden olu ur: Örnek: Stratos GIGA 40/1-51/4,5 xx Stratos GIGA Yüksek verimlilikli Inline tekli pompa 40 Flan ba lant s nominal çap DN 1-51 Pompalama yüksekli i alan (Q=0 m 3 /saat'de): 1 = ayarlanabilir en küçük pompalama yüksekli i [m] 51 = ayarlanabilir en büyük pompalama yüksekli i [m] 4,5 Nominal motor gücü [KW] xx Varyasyonu: Örn. R1 - fark bas nc vericisi yok Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 7

14 5.2 Teknik Veriler Özellik De er Notlar Devir h z aral min -1 Pompa tipine ba l Nominal çaplar DN 40/50/65/80/100 Boru ba lant lar Flan lar PN 16 EN zin verilen min./maks. ak kan s cakl. -20 C ilâ +140 C Pompa tipine ba l Min./maks. ortam s s. 0 ilâ +40 C Depolama s cakl min./maks. -20 C ilâ +70 C zin verilen maks. i letme bas nc Yal t m s n f 16 bar Koruma s n f IP 55 Elektromanyetik uygunluk 1) Parazit yay n, una göre Parazite dayan kl l k, una göre Ses seviyesi 2) zin verilen ak kanlar F EN EN < 74 db(a) Is t c suyu VDI 2035'e göre So utma suyu/so uk su Hacminin % 40' na kadar su/glikol kar m. Is transfer ya Di er ak kanlar Mesken alanlar Endüstri alan Standart versiyon Standart versiyon Standart versiyon Sadece özel versiyonda Sadece özel versiyonda Elektrik ba lant s 3~380 V - 3~480 V (10 %), 50/60 Hz Desteklenen ebeke türleri: TN, TT, IT Dahili elektrik devresi Devir regülasyonu Havadaki ba l nem - T çevre = 30 C'de - T çevre = 40 C'de PELV, galvanik olarak ayr k Entegre edilmi frekans konvertörü % 90, yo u ma yok % 60, yo u ma yok 1) Bu ürün IEC uyar nca C2 kategorisine aittir ve bu nedenle sadece uzman bir ki i taraf ndan monte edilmelidir. Bu ürün ya am alan nda elektromanyetik giri imlere yol açabilir; bu durumda i leticinin ilgili tedbirleri almas gerekebilir. 2) DIN EN ISO 3744 uyra nca pompa yüzeyinden 1 m. mesafede bulunan kare formlu ölçüm alan nda olu an ses seviyesi ortalama de eri. Yedek parça sipari lerinde, sistemin isim plakas ndaki tüm bilgiler belirtilmelidir. Pompalanan ak kanlar Su/glikol kar mlar (veya saf sudan farkl viskoziteye sahip ak kanlar) kullan lacaksa, pompadaki güç tüketiminin artaca dikkate al nmal d r. Sadece korozyon korumas inhibitörlerine sahip kar mlar kullan n. lgili üretici bilgilerine uyulmal d r! Pompalanan ak kan çökelti içermemelidir. Ba ka ak kanlar n kullan m nda Wilo'dan izin al nmal d r. Glikol oran > % 10 olan kar mlar, p-v-karakteristik e risini ve ak hesaplamas n etkiler. IR monitörün/ IR modülün (PDA) ekran nda görüntülenen veya bina yönetim tekni ine gönderilen ak de eri, pompan n regülasyonu için kullan lamaz. Bu de er sadece e ilimi yans t r. Tüm pompa tiplerinde, bir debi de eri gönderilmez. Pompalanacak ak kana ili kin güvenlik veri föyünü daima dikkate al n z! 8 WILO SE 03/2013

15 5.3 Teslimat kapsam Stratos GIGA Pompa Montaj ve kullanma k lavuzu 5.4 Aksesuarlar Aksesuarlar ayr ca sipari edilmelidir: Taban montaj için sabitleme malzemelerini de içeren 3 konsol Mekanik salmastra montaj yard m IR monitörü IR modülü (PDA) PLR'ye /arayüz dönü türücüsüne ba lant için PLR IF modülü LONWORKS a na ba lant için IF modülü LON IF modülü BACnet IF modülü Modbus IF modülü CAN Ayr nt l liste için katalo a bak n z. IF modülleri sadece pompa gerilimsiz durumdayken tak labilirler. 6 Tan m ve i lev 6.1 Ürünün tan m Wilo Straros yüksek verimlik pompalar, entegre edilmi performans regülasyonuna ve Electronic Commutated Motor (ECM)-Technologie'ye sahip kuru rotorlu pompalard r. Pompalar, flan ve mekanik salmastra ba lant l, tek kademeli dü ük bas nç sirkülasyon pompas olarak üretilmi tir. Bu pompalar, boruya montaj pompalar olarak, yeteri kadar ankrajlanm bir boru hatt na do rudan monte edilebilir veya bir temel kaidesine yerle tirilebilir. Pompa gövdesi INLINE yap türüne sahiptir, yani emme ve bas nç taraf ndaki flan lar bir aksta yer al r. Tüm pompa gövdeleri, pompa ayaklar na sahiptir. Bir temel kaidesine monte etmeniz önerilir. Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 9

16 Ana bile enler ek. 7 pompan n ana bile enleri ile bir patlama çizimini göstermektedir. A a da pompan n ayr nt l yap s tarif edilmektedir. ek. 7 ve Tab. 1'e uygun olarak ana bile enlerin dizilimi: No. Parça 1 Fan kapa sabitleme c vatalar 2 Fan kapa 3 Takma kiti sabitleme c vatalar 4 Motor gövdesi 5 Bas nç fark vericisi (DDG) 6 DDG-Ask sac 7 Motor flan 8 Motor mili 9 Braket 10 Braket sabitleme c vatalar 11 O-ring contas 12 Mekanik salmastra rotasyon ünitesi (GLRD) 13 Bas nç ölçüm hatt 14 Pompa gövdesi 15 Çark somunu 16 Çark 17 Mekanik salmastra kontro halkas (GLRD) 18 Koruyucu sac 19 Hava bo altma valfi 20 Nakliye halkalar 20a Motor flan nakliye halkas sabitleme noktas 20b Motor gövdesi nakliye halkas sabitleme noktas 21 Elketronik modül sabitleme c vatalar 22 Elektronik modül Tab. 1: Ana bile enler dizilimi 1 ek. 10: Pompa komple Stratos GIGA ürün serisi pompalar n en önemli özelli i motorun manto so utmal olmas d r. Hava ak m uzun fan kapa ndan ( ek. 10, Poz. 1) geçirilierek motorun ve elektronik modülün so utulmas için kullan l r. ( ek. 10, Poz. 2) çark n zorlanmas n önlemek amaçl, özel k lavuzlu braketli pompa gövdesini göstermektedir. Nakliye halkalar ( ek. 10, Poz. 3) Böl. 3 ve 10'a uygun olarak kullan lmal d r. Braket içerisinde koruyucu sac ile ( ek. 10, Poz. 4) örtülü olan pencere bak m çal malar nda kullan l r: 10 "Bak m", sayfa 43'e uygun olarak. Bu pencere ayn zamanda, Bölüm 9 " lk çal t rma", sayfa 40 ve Bölüm 10 "Bak m", sayfa 43'de yer verilen güvenlik tedbirlerine uyularak s z nt kontrolü de yap labilir. 10 WILO SE 03/2013

17 Tip levhalar 2 Wilo-Stratos GIGA üç tip levhas na sahiptir: Pompa tipi levhas ( ek. 11, Poz. 1) seri numaras (Ser.-No / ) içerir. Bu numara yedek parça siprai lerinde gereklidir. Elektronik modül tip levhas (Elektronik modül = Inverter ve/veya frekans konventörü) ( ek. 11, Poz. 2) kullan lmakta olan elektronik modülün tan m n belirtir. 1 ek. 11: Tip levhalar s ralamas : Pompa tipi, Elektronik modül tip levhas Drive tip levhas Inverterin kablo giri leri bulunan taraf nda yer almaktad r ( ek. 12, Poz. 3). Elektrik ba lant s, Drive tip levhas üzerindeki verilere uygun olarak yerle tirilmelidir. 2 3 ek. 12: Tip levhalar s ralamas : Drivem tip levhas, Elektronik modül tip levhas lev yap gruplar Pompa a a daki i lev yap gruplar ndan olu maktad r: Pompa gövdesi, çark ( ek. 6, Poz. 6) ve braketten ( ek. 6, Poz. 7) olu- an hidrolik ünite ( ek. 6, Poz. 1) Ba lant ve sabitleme parçalar ndan olu an opsiyonel bas nç fark vericisi ( ek. 6, Poz. 2) EC-Motoru ( ek. 6, Poz. 4) ve elektronik modülden ( ek. 6, Poz. 5) olu an Drive (Tahrik) ( ek. 6, Poz. 3). Hidrolik ünite boydan boya uzanan motor mili nedeniyle montaja haz r bir yap eleman de ildir; bak m ve onar m çal malar nda genellikle sökülmelidir. Hidrolik motor, EC-Motor ( ek. 6, Poz. 4) taraf ndan çal t r l r ve Elektronik modül ( ek. 6, Poz. 5) taraf ndan kumanda edilir. Montaj tekni i aç s ndan çark ( ek. 6, Poz. 6) ve braket ( ek. 6, Poz. 7) takma kitine ( ek. 13) dahildir. Takma kiti a a daki amaçlarla pompa gövdesinden (boru hatt nda tak l kalabilir) ayr abilir (bkz. Bölüm 10 "Bak m", sayfa 43): içeride kalan parçalara (çark ve mekanik salmastra) ula abilmek için, motoru hidrolik üniteden ay rabilmek için. Burada nakliye halkalar ( ek. 13, Poz. 2), motor flan ndan ( ek. 13, Poz. 1) sökülür, motor muhafazas na tak l r ve yine ayn c vatalarla motor muhafazas na ( ek. 13, Poz. 3) yeniden tak l r ek. 13: Takma kiti Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 11

18 Elektronik modül Elektronik modül, pompan n devir h z n bir ayar aral dahilinde ayarlanabilen bir hedef de ere düzenler. Fark bas nc ve ayarlanan regülasyon ekli ile hidrolik güç regüle edilir. Ancak tüm regülasyon ekillerinde pompa, özellikle termostat valflerinde veya mikserlerde olu an sistemin de i ken güç ihtiyac na sürekli olarak uyum sa lar. Elektronik regülasyonun sa lad en büyük avantajlar unlard r: letme giderleri azal rken enerji tasarrufu sa lan r Ta ma valflerinden tasarruf Daha az ak gürültüsü Pompan n de i ken çal ma ko ullar na uyarlanmas ek. 14: Elektronik modül Lejant ( ek. 14): 1 Kumanda klemensleri 2 Sabitleme noktalar Kapak 3 Elektrik klemensleri ( ebeke klemensleri) 4 IF modülü için arayüz 5 DIP alteri 6 Ekran 7 K z lötesi pencere 8 K rm z dü me 6.2 Regülasyon türleri H H max Seçilebilen regülasyon ekilleri unlard r: p-c: Elektronik sistem, pompa taraf ndan üretilen fark bas nc n izin verilen ak kan aral üzerinden, ayarlanm olan H s fark bas nç hedef de erinde, maksimum karakteristik e risine kadar ( ek. 15) sabit tutar. Hs s H min ek. 15: Regülasyon p-c Q Q = Debi H = Bas nç fark (min/ maks) H S = Fark bas nc hedef de eri Regülasyon eklinin ve bununla ilgili parametrelerin ayarlanmas na ili kin di er bilgileri 8 "Kumanda", sayfa 26 ve 9.4 "Regülasyon eklini ayarlama", sayfa 42 bölümünde bulabilirsiniz. H H max H s p-v: Elektronik, pompa taraf ndan yerine getirilmesi gereken fark bas nc hedef de eri do rusal olarak ½H S ve H S aras nda de i tirir. Fark bas nç hedef de eri H s debi ile birlikte artar ya da azal r ( ek. 16). ½ H s H min ek. 16: Regülasyon p-v Q Q = Debi H = Bas nç fark (min/ maks) H S = Fark bas nc hedef de eri Regülasyon eklinin ve bununla ilgili parametrelerin ayarlanmas na ili kin di er bilgileri 8 "Kumanda", sayfa 26 ve 9.4 "Regülasyon eklini ayarlama", sayfa 42 bölümünde bulabilirsiniz. Listelenen regülasyon türleri p-c ve p-v için mevcut de eri elektroni e gönderecek bir bas nç fark vericisi gereklidir. 12 WILO SE 03/2013

19 H n max Hs s Kontrol modu: Pompan n devir h z, n min ile n maks aras nda sabit bir devir h z nda tutulabilir ( ek. 17). "Kontrol modu" i letim türü, di er tüm regülasyon türlerini devre d b rak r. n min ek. 17: Kontrol modu Q PID kontrolü: Yukar da belirtilen standart regülasyon ekilleri uygulanam yorsa - örn. ba ka sensörler kullan lacaksa veya pompaya olan mesafe çok fazla ise - PID kontrolü [Proportional-Integral-Differential regülasyon] kullan labilir. letme sahibi, seçilen uygun bir regülasyon oran kombinasyonu ile kal c hedef de er sapmalar n n olmad, h zl tepki veren sürekli bir regülasyon elde edebilir. Seçilen sensörün ç k sinyali, herhangi bir ara de er alabilir. Elde edilen gerçek de er (sensör sinyali), menünün durum sat r nda yüzde olarak gösterilir (%100 = sensörün maksimum ölçüm aral ). Burada gösterilen yüzde de eri, sadece dolayl olarak pompan n (pompalar n) güncel basma yüksekli ine denk gelmektedir. Böylece maksimum basma yüksekli ine, örn. < % 100 bir sensör sinyalinde bile ula labilir. Regülasyon eklinin ve bununla ilgili parametrelerin ayarlanmas na ili kin di er bilgileri 8 "Kumanda", sayfa 26 ve 9.4 "Regülasyon eklini ayarlama", sayfa 42 bölümünde bulabilirsiniz. 6.3 kiz pompa i levi/giydirme boru kullan m A a da tarif edilen özellikler ancak dahili MP-arayüzü (MP = Multi Pump) kullan ld nda kullan labilir. Her iki pompan n regülasyonu Master pompa üzerinden yap l r. Bir pompa ar zaland nda di er pompa, Master (ana) pompan n öngördü ü ayarla çal maya devam eder. Ana pompa tamamen devre d kald nda yedek pompa acil i letim devir h z nda çal r. Acil i letim devir h z, < > menüsünden ayarlanabilir (bkz. Bölüm 6.3.3, sayfa 15). Ana pompan n ekran nda ikiz pompan n durumu görüntülenir. Yedek pompada ise ekranda "SL" görüntülenir. Ana pompa, ak yönünde soldaki pompad r. Bas nç fark vericisini bu pompaya ba lay n z. Ana pompada bas nç fark vericisinin ölçüm noktalar, ikiz pompal sistemin ilgili toplama borusunda emi ve bas nç taraf nda olmal d r ( ek. 18). ek. 18: Örnek, ba lant DDG Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 13

20 InterFace modülü (IF modülü) Pompalar ile bina yönetim tekni i aras nda ileti im için pompa ba na, klemens bölmesine tak lacak olan bir IF modülü (aksesuar) gereklidir ( ek. 1). Ana pompa Yedek pompa ileti imi, dahili bir arayüz üzerinden kurulur (klemens: MP, ek. 27). kiz pompalarda normalde sadece ana pompa bir IF modülü ile donat lmal d r. leti im Ana pompa Yedek pompa PLR/Arayüz konvertörü IF modülü PLR IF modülü gerekmez LONWORKS a IF modülü LON IF modülü gerekmez BACnet IF modülü BACnet IF modülü gerekmez Modbus IF modülü Modbus IF modülü gerekmez CAN-Bus IF modülü CAN IF modülü gerekmez lk çal t rmaya ili kin uygulanacak yöntem ve di er aç klamalar ile IF modülünün pompadaki konfigürasyonu için, kullan lan IF modülünün montaj ve kullanma k lavuzuna bak lmal d r letim türleri Ana/yedekli i letim Her iki pompa da kendi ba na, planlanan basma gücünü sa lar. Di er pompa, ar za durumu için haz r bekler veya pompa de i iminden sonra çal r. Daima yaln zca bir pompa çal r (bkz. ek. 15, 16 ve 17). Paralel i letim H H max Hs s H min Q K smi yüklenme aral nda hidrolik performans ilk önce bir pompa taraf ndan sa lan r. 2. pompa, verimlili i optimize edilmi ekilde devreye al n r, yani her iki pompan n k smi yüklenme bölgesindeki güç tüketimi toplam P 1, bir pompan n güç tüketiminden P 1 daha dü ük oldu unda devreye al n r. Her iki pompa senkronize olarak maks. devir h z na kadar yükseltilir ( ek. 19 ve 20). Kontrol modunda her iki pompa daima senkronize olarak çal r. kiz pompa paralel i letimi yaln zca ayn model iki pompa ile mümkündür. Bölüm 6.4 "Di er fonksiyonlar", sayfa 16 ile kar la t r n z. ek. 19: Regülasyon p-c (paralel i letim) H H max H s H min Q ek. 20: Regülasyon p-v (paralel i letim) kiz pompa i letiminde davran ekli Pompa de i imi kiz pompa i letiminde periyodik zaman aral klar nda pompa de i imi gerçekle tirilir (zaman aral ayarlanabilir); Fabrika ayar : [24/saat]. Pompa de i imi zamana göre dahili olarak (< > +< > menüleri), "AUX" konta nda bir pozitif kenar (< > menüsü) ile harici olarak (bkz. ek. 27), veya manuel olarak (< > menüsü) aktive edilebilir. 14 WILO SE 03/2013

21 Manuel veya harici pompa de i imi en erken son pompa de i iminden 5 saniye sonra yap labilir. Harici pompa de i imi aktive edildi inde, zamana kumandal dahili pompa de i imi ayn anda devreden ç kar. Giri ve ç k lar n davran ekli Ar za/ i letim sinyalleri Mevcut de er giri i In1, hedef de er giri i In2 Ana pompada ayarlan r: Tüm üniteye etki eder Ext. off Ana pompada ayarland nda (< >): menüsündeki ayara ba l olarak sadece ana pompaya veya hem ana hem de yedek pompaya etki eder. Yedek pompada ayarland nda: Sadece yedek pompaya etki eder. ESM/ SSM: Merkezi bir yönetim noktas için genel bir ar za sinyali (SSM) ana pompaya ba lanabilir. Bu s rada kontak sadece ana pompada kullan lmal d r. Gösterge tüm ünite için geçerlidir. Bu sinyal ana pompada (veya IR monitörü/pda üzerinden) tekli ar za sinyali (ESM) veya genel ar za sinyali (SSM) olarak < > menüsünde programlanabilir. Kontak, tekli ar za sinyali için her iki pompada da kullan lmal d r. EBM/ SBM: Merkezi bir yönetim noktas için genel bir i letim sinyali (SBM) ana pompaya ba lanabilir. Bu s rada kontak sadece ana pompada kullan lmal d r. Gösterge tüm ünite için geçerlidir. Ana pompadan (veya IR monitörü/pda üzerinden) bu sinyal, tekli i letim sinyali (EBM) veya genel i letim sinyali (SBM) olarak < > menüsünde programlanabilir. EBM/SBM'nin, - "Çal maya Haz r", " letme", " ebeke Aç k" - i levi ana pompada < > alt nda ayarlanabilir. "Çal maya Haz r" u anlama gelir: Pompa çal abilir, herhangi bir ar za yok. " letim" u anlama gelir: Motor dönüyor. " ebeke Aç k" u anlama gelir: ebeke gerilimi mevcut. Tekli i letim sinyali için kontak her pompada sa lanm olmal d r. Yedek pompadaki kumanda seçenekleri Yedek pompada, "Extern off" ve "Pompay kilitle/ serbest b rak" d nda hiçbir ayar yap lamaz leti im kesintisinde i letim kiz pompa i letiminde iki pompa kafas aras ndaki ileti im kesintisinde, her iki göstergede "E052" hatas görüntülenir. Kesinti süresince her iki pompa, tekli pompa eklinde çal r. Her iki modül, ESM/SSM konta üzerinden ar zay bildirir. Yedek pompa, ana pompada (< > menü noktalar na bak n) önceden ayarlanm olan acil i letim devir h z na göre acil i letimde (kontrol modu) çal r. Acil i letim devri yakla k olarak motorun fabrika ç k nda ayarlanm olan azami devrinin yar s kadard r.. Hata göstergesi onayland ktan sonra ileti im kesintisi süresince her iki pompan n ekran nda durum göstergesi görüntülenir. Böylece ayn anda ESM/SSM konta eski durumuna getirilir. Yedek pompan n ekran nda sembol ( - Pompa acil i letimde çal yor) görüntülenir. Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 15

22 (Eski) ana pompa, regülasyonu yapmaya devam eder. (Eski) yedek pompa ise, acil i letim talimatlar n izler. Açil i letimden yaln zca, fabrika ayar devreye al narak, ileti im kesintisi ortadan kald r larak veya ebeke kapat l p aç larak, ç k labilir. leti im kesintisi s ras nda bas nç fark vericisi ana pompaya ayarl oldu- undan (eski) yedek pompa regülasyon i letiminde çal amaz. Yedek pompa, acil i letimde çal rken modülde bir de i iklik yap lamaz. leti im kesintisi ortadan kalkt ktan sonra pompalar tekrar ar zadan önceki normal ikiz pompa i letimine geçer. Yedek pompan n davran ekli Yedek pompada acil i letimin terk edilmesi: Fabrika ayarlar n devreye alma leti im kesintisi s ras nda, (eski) yedek pompada fabrika ayarlar devreye al narak acil i letimden ç k ld nda, (eski) yedek pompa tekli bir pompan n fabrika ayarlar ile çal maya ba lar. Akabinde p-c i letim tipinde, maksimum basma yüksekli inin yakl. yar s ile çal r. Bir sensör sinyali olmad nda (eski) yedek pompa maksimum devir h z nda çal r. Bunu önlemek için bas nç fark vericisinin sinyali (eski) ana pompadan geçirilebilir. Yedek pompada bulunan bir sensör sinyalinin, normal i letimde ikiz pompaya bir etkisi yoktur. ebeke kapal / ebeke aç k leti im kesintisi s ras nda, (eski) yedek pompada ebeke kapat l p/ aç larak acil i letimden ç k ld nda (eski) yedek pompa, daha önce ana pompadan acil i letim için ald son talimatlarla çal maya ba lar. Ana pompan n davran ekli Yedek pompada acil i letimin terk edilmesi: Fabrika ayarlar n devreye alma leti im kesintisi s ras nda, (eski) ana pompada fabrika ayarlar devreye girdi inde, tekli bir pompan n fabrika ayarlar ile çal maya ba lar. Akabinde p-c i letim tipinde, maksimum basma yüksekli inin yakl. yar s ile çal r. ebeke kapal, ebeke aç k leti im kesintisi s ras nda, (eski) ana pompada ebeke kapat l p aç larak i letim kesildi inde (eski) ana pompa, ikiz pompa konfigürasyonundan bilinen son talimatlarla çal maya ba lar. 6.4 Di er fonksiyonlar Pompan n kilitlenmesi veya serbest b rak lmas < > menüsünde ilgili pompa genel olarak i letim için serbest b rak labilir veya kilitlenebilir. Kilitli olan bir pompa, kilit manuel olarak kald r lmadan i letime al namaz. Ayarlama, her pompada do rudan veya k z lötesi arayüz üzerinden yap labilir. Pompa mar Pompa mar i lemi, bir pompa ya da pompa kafas n n durmas ndan 24 saat ve 2 dakika sonra gerçekle tirilebilir.. Bu s rada durma nedeninin önemi yoktur (manuel kapama, Ext. off, ar za, adjustment, acil i letim, BMS verisi). Pompa kumanda edilerek aç lmad sürece bu i lem tekrarlan r. "Pompa mar " i levi, menü üzerinden veya ba ka arayüzler üzerinden deaktive edilemez. Pompa, kumanda edilerek aç ld nda bir sonraki pompa mar için geri say m iptal edilir. Bir pompa mar n n süresi 5 saniyedir. Bu süre içinde motor minimum bir devir h z nda çal r. kiz bir pompada her iki pompa kafas kapat ld nda örn. Ext off üzerinden, her ikisi 5 saniye boyunca çal r. Pompa de i iminin üzerinden 24 saatten fazla süre geçti inde, "Ana / Yedekli i letim" i letim tipinde de pompa mar çal r. Bir ar za durumunda da bir pompa mar yapmaya çal l r. Bir sonraki pompa mar na kadar kalan süre ekranda, < > menüsünde okunur. Bu menü yaln zca motor durdu unda görüntülenir. 16 WILO SE 03/2013

Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E

Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E TR Montaj ve kullanma k lavuzu 2 122 769-Ed.01/PDF 2011-02-Wilo AUX L H In2 Gnd INn1 Gnd +24V Ext. off MP DDG 10V/20mA L1 L2 L3 PE PE! F I S chutz Ground fault in

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos Ürün serisi tanımı: Wilo- Benzer resim Yapı türü Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru Uygulama alanı Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtma tesisatları,

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Pioneering for You. Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 136 513-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 136 513-Ed.02 / 2013-11-Wilo Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 136 513-Ed.02 / 2013-11-Wilo Şek. 1: IF-Modul Şek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD. Montaj ve kullanma kilavuzu. 2 120 417-Ed.01 / 2011-10-Wilo. Apply to all Wilo-Stratos single-head pumps

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD. Montaj ve kullanma kilavuzu. 2 120 417-Ed.01 / 2011-10-Wilo. Apply to all Wilo-Stratos single-head pumps Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD TR Montaj ve kullanma kilavuzu 2 120 417-Ed.01 / 2011-10-Wilo APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Apply to all Wilo-Stratos single-head pumps Fig. 1a: Fig.

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA Wilo-Stratos GIGA B

Wilo-Stratos GIGA Wilo-Stratos GIGA B Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA Wilo-Stratos GIGA B tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 160 201-Ed.01 / 2015-05-Wilo Şek. 1: IF modülü Şek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E TR Montaj ve kullanma kılavuzu 2 110 034-Ed.01 TR-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Şek. 1: IF-Modul Şek. 2: Şek. 3: M16 M12 L1

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-1 Endüvi Direncinin Ölçümü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-4 Yük Karakteristi i AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX L H In2

Detaylı

1 veya 3, PDU modeline göre entegre geniş kapsamlı kumanda şebekesi, tüm fazlardan hata toleranslı

1 veya 3, PDU modeline göre entegre geniş kapsamlı kumanda şebekesi, tüm fazlardan hata toleranslı IT sunucuları ve network kabinlerinde kullanılmak istenen kompakt güç dağıtım ünitesi için ilgili ürün ölçülerine dikkat edin ve PDU'nun istenen racka takılıp takılamayacağını kontrol edin. PDU ölçüleri

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52..

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ 1 İÇİNDEKİLER 1. MERKEZİ TOZ EMME CİHAZLARI...1 2. HORTUM SETLERİ...2 UZAKTAN KUMANDALI İŞLETİM...2 KABLOLU İŞLETİM...3 3. VAKUM PRİZLERİ...3 UZAKTAN

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121916 SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı