Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu Ed.01 / Wilo

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo"

Transkript

1 Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu Ed.01 / Wilo

2

3 ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3: M25 M20 M16 MP Option IF-/LON-Modul M16 IF-Modul LON-Modul M12 O S O O TERM MP 1 1

4 ek. 4: max. 20 A RK5 Single pump MA Twin pump SL Twin pump SSM external supply SSM min. 12 V DC / 10 ma max. 250 V AC / 1 A L H In2 GND In1 GND +24V 2 3 DDG SBM 1 SBM 10V /20mA MP pressure sensor external value 10 V / 20 ma L H In2 GND In1 GND +24V L1 L2 L3 L1 L2 L3 2 3 DDG 1 10V /20mA MP Ext.off external off (switch) Ext.off external off (switch) AUX pump cycling (button) AUX

5 ek. 5: [%] 100 [m] Δp max [1/min] n max 0 Δp min n min off ,0 1,5 2 2,8 3,2 4,0 5, [V] [%] 100 [m] Δp max [1/min] n max 0 Δp min n min off ,0 3,0 4 5,6 6,4 8,0 10, [ma] ek. 6:

6 ek. 7: Stratos GIGA a b

7

8 1 Genel Emniyet Çal t rma talimat nda kullan lan ikaz ve emniyet sembolleri Personel e itimi Emniyet tedbirlerinin al nmad durumlarda kar la lacak tehlike Güvenlik aç s ndan bilinçli çal ma letme sahiplerinin alaca emniyet tedbirleri Montaj ve bak m çal malar için emniyet tedbirleri Onaylanmam ürün de i ikli i ve yedek parça üretimi Hatal kullan m Nakliye ve ara depolama Gönderim Montaj ve sökme amaçl nakliye Kullan m amac Ürün hakk nda veriler Tip kodlamas Teknik Veriler Teslimat kapsam Aksesuarlar Tan m ve i lev Ürünün tan m Regülasyon türleri kiz pompa i levi/giydirme boru kullan m Di er fonksiyonlar Montaj ve elektrik ba lant s zin verilen montaj konumlar ve kurulum öncesi bile en diziliminin de i tirilmesi Kurulum Elektrik ba lant s Kumanda Kumanda elemanlar Ekran yap s Standart sembollere ili kin aç klama Grafiklerdeki/ talimatlardaki semboller Gösterge modlar Kullan m talimatlar Menü ö eleri referans lk çal t rma Dolum ve hava tahliyesi kiz pompa montaj /Çatall boru montaj Pompa gücünü ayarlama Regülasyon eklini ayarlama Bak m Hava giri i Bak m çal malar Ar zalar, nedenleri ve giderilmeleri Mekanik ar zalar Ar za tablosu Ar za onaylama Yedek parçalar mha etme WILO SE 03/2013

9 1 Genel Doküman hakk nda Montaj ve kullanma k lavuzu Orijinal montaj ve kullanma k lavuzunun dili Almancad r. Bu k lavuzdaki tüm di er diller, orijinal montaj ve kullan m k lavuzunun bir çevirisidir. Montaj ve kullan m k lavuzu cihaz n bir parças d r. bu k lavuz daima cihaz n yan nda bulundurulmal d r. bu k lavuzda yer verilen talimatlara uyulmas cihaz n amac na uygun ve do ru kullan m için ön ko uldur. Montaj ve kullanma k lavuzu, ürünün modeline ve bu k lavuzun bas ld tarihte geçerli olan emniyet tekni i yönerge ve normlar na uygundur. AT Uygunluk Belgesi: AT Uygunluk belgesinin bir fotokopisi bu montaj ve kullan m k lavuzunun bir parças d r. Bize dan lmadan bu belgede belirtilen yap türlerinde yap lan teknik bir de i iklikte veya montaj ve kullan m k lavuzunda ürünün/personelin emniyetine ili kin aç klamalar n dikkate al nmamas durumunda bu belge geçerlili ini kaybeder. 2 Emniyet Bu montaj ve kullanma k lavuzu, montaj, i letme ve bak m s ras nda uyulmas gereken temel notlar içerir. Bu nedenle i bu i letim k lavuzu montaj ve i letime alma i lemi öncesinde mutlaka yetkili uzman personel ve i letme sahibi taraf ndan okunmal d r. Sadece bu emniyet ana maddesi alt nda sunulan genel emniyet tedbirleri de il, ayn zamanda müteakip ana maddeler alt ndaki tehlike sembolleri ile sunulan özel emniyet tedbirleri de dikkate al nmal d r. 2.1 Çal t rma talimat nda kullan lan ikaz ve emniyet sembolleri Semboller Genel tehlike sembolü Elektrik ak m ndan kaynaklanan tehlike NOT Uyar sözcükleri TEHLIKE! Akut tehlikeli durum. Uyulmamas durumunda, ölüme veya a r yaralanmalara yol açar. UYARI! Operatör, (a r) yaralanmalarla kar kar ya kalabilir. 'Uyar ' notu, bu nota uyulmamas durumunda ah slar n a r yaralanmalara maruz kalmas ihtimalinin yüksek oldu una i aret eder. DIKKAT! Ürüne/sisteme zarar verme tehlikesi mevcut. 'Dikkat' uyar s, bu uyar n n dikkate al nmamas durumunda üründe olu abilecek muhtemel hasarlara i aret eder. Ürünün i letiminde faydal bilgiler. Kullan c y olas problemler konusunda uyar r. Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 3

10 Do rudan ürün üzerinde yer alan notlar, örn. Dönme yönü oku Ba lant lar için tan mlay c lar sim plakas Uyar etiketi mutlaka uyulmas gerekir ve bu notlar daima okunakl durumda olmal d r. 2.2 Personel e itimi Montaj, kullan m ve bak m için öngörülen personel, bu çal malar için ilgili uzmanl a sahip olmal d r. Personelin sorumluluk alan, yetkisi ve denetimi, i letme sahibi taraf ndan sa lanmal d r. Personel gerekli bilgilere sahip de ilse, e itilmeli ve bilgilendirilmelidir. Gerekli oldu u takdirde bu, i letme sahibi talimat yla, ürünün üreticisi taraf ndan sa lanabilir. 2.3 Emniyet tedbirlerinin al nmad durumlarda kar la lacak tehlike Emniyet tedbirlerinin dikkate al nmamas, ah slar, çevre ve ürün/sistem için tehlikeli durumlara yol açabilir. Güvenlik notlar n n ihlali durumunda tüm garanti haklar ortadan kalkar. Bunlara uyulmamas durumunda, örne in a a daki tehlikeler meydana gelebilir: Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden kaynaklanan personel yaralanmalar Tehlikeli maddelerin s zmas nedeniyle çevre için tehlike olu ur Maddi hasar Ürünün/sistemin önemli i levlerinin devre d kalmas Özel bak m ve onar m metotlar n n uygulanamamas 2.4 Güvenlik aç s ndan bilinçli çal ma Bu kullanma k lavuzunda yer alan güvenlik notlar na, kazalar n önlenmesine ili kin olan ulusal yönetmeliklere ve de i letme sahibinin irket içi çal ma, i letim ve güvenlik talimatlar na uyulmal d r. 2.5 letme sahiplerinin alaca emniyet tedbirleri Bu cihaz, çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, alg lama veya ruhsal engeli olan ya da tecrübe ve/veya bilgi eksikli i bulunan ki iler taraf ndan kullan lamaz, ancak emniyetlerinden sorumlu bir ki inin denetiminde veya bu ki iden cihaz n nas l kullan laca na dair talimatlar ald klar nda kullan labilir. Çocuklar gözetim alt nda tutulmal ve cihazla oynamamalar sa lanmal d r. So uk veya s cak bile enler üründe/sistemde tehlike olu turdu unda, bunlarla temas n mü teri taraf ndan önlenmesi gerekir. Hareketli bile enlerin temas korumas (örn. kaplin), i letimde bulunan üründen ç kar lmamal d r. Tehlikeli ak kanlar n (örn. patlay c, zehirli, s cak) s z nt s (örn. mil salmastras ), ki iler ve çevre için tehlike olu turmayacak ekilde tahliye edilmelidir. Ulusal yasal talimatalara uyulmal d r. Yan c l yüksek olan malzemeler üründen daima güvenli bir güvenli bir uzakl kta tutulmal d r. Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir. Yerel ve uluslararas kabul görmü yönetmelikler ve yöresel elektrik da t m kurulu lar n n direktiflerine uyulmal d r. 4 WILO SE 03/2013

11 2.6 Montaj ve bak m çal malar için emniyet tedbirleri 2.7 Onaylanmam ürün de i ikli i ve yedek parça üretimi letme sahibi, tüm montaj ve bak m çal malar n n, bu k lavuzu dikkatle okuyup anlam, yeterli bilgiye sahip, yetkili ve kalifiye uzman personel taraf ndan gerçekle tirilmesini sa lamal d r. Ürün/sistem üzerinde yap lacak çal malar yaln zca makine durdurulmu durumdayken gerçekle tirilmelidir. Ürünü/sistemi durdurmak için montaj ve kullanma k lavuzunda belirtilen yönteme mutlaka uyulmal d r. Çal malar tamamland ktan hemen sonra tüm emniyet ve koruma teribatlar tekrar tak lmal ya da i ler duruma getirilmelidir. Onaylanmam ürün de i ikli i ve yedek parça üretimi, ürünün/personelin güvenli i için tehlike olu turur ve böylece üretici taraf ndan verilen emniyetle ilgili belgeler geçerlili ini kaybeder. Ürün üzerindeki de i ikliklere sadece üretici ile görü üldükten sonra izin verilir. Orijinal yedek parçalar ve kullan m üretici taraf ndan onaylanm aksesuarlar gerekli güvenlik artlar n sa lamaktad r. Ba ka parçalar n kullan lmas, bunlar n sonuçlar ndan do acak herhangi bir yükümlülü ü ortadan kald r r. 2.8 Hatal kullan m Teslimat yap lan ürünün i letim güvenilirli i, sadece montaj ve kullanma k lavuzunun 4. bölümündeki talimatlara uygun olarak kullan ld nda garanti edilir. Katalogta/bilgi sayfas nda belirtilen s n r de erleri kesinlikle a lmamal d r veya bu de erlerin alt na dü ülmemelidir. 3 Nakliye ve ara depolama 3.1 Gönderim Pompa, fabrika taraf ndan karton kutu içerisinde veya bir palete ba lanm olarak, toza ve neme kar koruma alt na al nm bir ekilde gönderilir. Nakliye kontrolü Saklama Pompay teslim ald n zda, derhal nakliye hasar olup olmad n kontrol ediniz. Bir nakliye hasar tespit edildi inde, belirlenen zaman dilimi içerisinde nakliye firmas nda gerekli giri imlerde bulunulmal d r. Pompa monte edilene kadar kuru ve don olmayan bir yerde, mekanik hasarlara kar koruma alt nda saklanmal d r. UYARI! Hatal ambalaj nedeniyle hasar tehlikesi! Pompa daha sonra tekrar nakledilecekse, nakliye için güvenli bir ekilde ambalajlanmal d r. Bunun için orijinal ambalaj n veya e de er bir ambalaj tercih ediniz. Kald rmak için öngörülmü olan nakliye halkalar n kullan n z. Kald rma halkalar n kullanmadan önce hasar ve güvenli tutma kontrollerinden geçiriniz. 3.2 Montaj ve sökme amaçl nakliye UYARI! nsanlar n zarar görme tehlikesi! Hatal nakliye, insanlar n zarar görmesine yol açabilir. Pompa, izin verilmi olan yük ba lant ekipmanlar yla (örn. halat gergisi, vinç vb.) ta nmal d r. Bunlar motor flan nda mevcut olan nakliye halkalar na sabitlenmelidir ( ek. 8, burada gösterilmektedir: Dikey motor milli kald raç). Örne in tamir amaçl olarak motor flan ndaki nakliye halkalar motor gövdesine tak labilir (bkz. örn.: ek. 9). Nakliye halkalar n n motor gövdesine tak lmas ndan önce nakliye halkas deliklerinde bulunan mesafe koruyucular ç kar lmal d r ( ek. 7, Poz. 20b) (bkz. Bölüm "Mekanik salmastray de i tirme", sayfa 45). Nakliye halkalar n kullanmadan önce, halkalar n hasars z olduklar n ve sabitleme c vatalar n n tamamen s k ld n kontrol ediniz. ek. 8: Pompan n nakliyesi Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 5

12 Nakliye halkalar motor flan ndan motor gövdesine tak ld ysa ya da tak lacaksa bu halkalar yaln zca takma kitinin ta nmas ve nakliyesi için kullan lmas na izi verilmi tir ( ek. 9). Asla tüm pompa ta nmas ve takma kiti pompa gövdesinden ay rmak için kullan lmamal d r. Nakliye halkalar n n örne in tamir amaçl olarak (bkz. Bölüm 10 "Bak m", sayfa 43) motor flan ndan motor gövdesine tak lmas ndan sonra, montaj ve bak m çal malar n n sona ermesiyle yeniden motor flan na monte edilmeli ve mesafe tutucular yeniden nakliye halkas deliklerine tak lmal d r ( ek. 7, Poz. 20a). ek. 9: Takma kiti nakli Nakliye halkalar n denge sa lamak amac yla ihtiyac n za göre dönderebilirsiniz. Bu amaçla sabitleme c vatalar n gev etip yeniden s k n z. UYARI! nsanlar n zarar görme tehlikesi! Pompan n emniyete al nmadan kurulmas, ki ilerin zarar görmesine neden olabilir. Pompay emniyete almadan ayaklar n n üzerine b rakmay n z. Yivli delikleri bulunan ayaklar yaln zca sabitlemeye yarar. Serbest duran bir pompa yeterince sa lam ve dengeli olmayabilir. TEHL KE! Hayati tehlike! Pompan n kendisi ve parçalar, a r yüksek bir a rl a sahip olabilir. A a ya dü en parçalar, kesilme, s k ma, ezilme veya darbeler nedeniyle ölüme kadar giden tehlikelere yol açabilir. Daima uygun kald rma araçlar kullan n z ve parçalar, dü memesi için emniyete al n z. As l yüklerin alt nda durmay n z. Depolama ve nakliye i lemlerinde ve de tüm montaj ve di er montaj çal malar ndan önce pompan n emniyetli bir yerde ya da sa lam ve dengeli durmas n sa lay n. 4 Kullan m amac Kullan m amac Kullan m alanlar Kar duyurular Stratos GIGA ürün serisi kuru rotorlu pompalar bina tekni i sirkülasyon pompas olarak kullan m amaçl üretilmi tir. u alanlarda kullan labilir: S cak sulu s tma sistemleri So utma suyu ve so uk su devreleri Endüstriyel sirkülasyon sistemleri Is transfer devreleri Pompalar yaln zca kapal mekanlarda kurulum ve i letim için tasarlanm t r. Tipik montaj yerleri, bina içerisinde di er bina teknik tesisatlar n n da bulundu u teknik odalard r. zin verilmeyen kurulum alanlar : D mekanda kurulum ve i letim TEHLIKE! Hayati tehlike! Kalp stenti kullanan ah slar motor içerisinde bulunan ve daimi manyetize edilmi rotordan dolay tehlike alt ndad r. Uyulmamas durumunda, ölüme veya a r yaralanmalara yol açar. Motoru açmay n z! Rotorun bak m ve tamir amaçl sökülmesi ve tak lmas i lemlerini yaln zca Wilo mü teri servisine yapt r n z! 6 WILO SE 03/2013

13 UYARI! nsanlar n zarar görme tehlikesi! Motorun aç lmas yüksek, sert manyetik kuvvetlerin olu mas na yol açar. Bu kuvvetler a r yaralanmalara, ezilmelere ve zedelenmelere neden olabilir. Motoru açmay n z! Motor flan ve depolama levhas n n bak m ve tamir amaçl sökülmesi ve tak lmas i lemlerini yaln zca Wilo mü teri servisine yapt r n z! DIKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Ak kan içindeki izin verilmeyen maddeler pompaya hasar verebilir. A nd rma özelli ine sahip kat maddeler (örn. kum), pompan n a nma sürecini h zland r r. Patlama tehlikesine kar güvenlik ruhsat olmayan pompalar, patlama tehlikesi olan yerlerde kullan m için uygun de ildir. bu k lavuzda amac na uygun kullan ma dahildir. K lavuza uygun olmayan her türlü kullan m, amac na uygun de ildir. 5 Ürün hakk nda veriler 5.1 Tip kodlamas Tip kodlamas u ö elerden olu ur: Örnek: Stratos GIGA 40/1-51/4,5 xx Stratos GIGA Yüksek verimlilikli Inline tekli pompa 40 Flan ba lant s nominal çap DN 1-51 Pompalama yüksekli i alan (Q=0 m 3 /saat'de): 1 = ayarlanabilir en küçük pompalama yüksekli i [m] 51 = ayarlanabilir en büyük pompalama yüksekli i [m] 4,5 Nominal motor gücü [KW] xx Varyasyonu: Örn. R1 - fark bas nc vericisi yok Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 7

14 5.2 Teknik Veriler Özellik De er Notlar Devir h z aral min -1 Pompa tipine ba l Nominal çaplar DN 40/50/65/80/100 Boru ba lant lar Flan lar PN 16 EN zin verilen min./maks. ak kan s cakl. -20 C ilâ +140 C Pompa tipine ba l Min./maks. ortam s s. 0 ilâ +40 C Depolama s cakl min./maks. -20 C ilâ +70 C zin verilen maks. i letme bas nc Yal t m s n f 16 bar Koruma s n f IP 55 Elektromanyetik uygunluk 1) Parazit yay n, una göre Parazite dayan kl l k, una göre Ses seviyesi 2) zin verilen ak kanlar F EN EN < 74 db(a) Is t c suyu VDI 2035'e göre So utma suyu/so uk su Hacminin % 40' na kadar su/glikol kar m. Is transfer ya Di er ak kanlar Mesken alanlar Endüstri alan Standart versiyon Standart versiyon Standart versiyon Sadece özel versiyonda Sadece özel versiyonda Elektrik ba lant s 3~380 V - 3~480 V (10 %), 50/60 Hz Desteklenen ebeke türleri: TN, TT, IT Dahili elektrik devresi Devir regülasyonu Havadaki ba l nem - T çevre = 30 C'de - T çevre = 40 C'de PELV, galvanik olarak ayr k Entegre edilmi frekans konvertörü % 90, yo u ma yok % 60, yo u ma yok 1) Bu ürün IEC uyar nca C2 kategorisine aittir ve bu nedenle sadece uzman bir ki i taraf ndan monte edilmelidir. Bu ürün ya am alan nda elektromanyetik giri imlere yol açabilir; bu durumda i leticinin ilgili tedbirleri almas gerekebilir. 2) DIN EN ISO 3744 uyra nca pompa yüzeyinden 1 m. mesafede bulunan kare formlu ölçüm alan nda olu an ses seviyesi ortalama de eri. Yedek parça sipari lerinde, sistemin isim plakas ndaki tüm bilgiler belirtilmelidir. Pompalanan ak kanlar Su/glikol kar mlar (veya saf sudan farkl viskoziteye sahip ak kanlar) kullan lacaksa, pompadaki güç tüketiminin artaca dikkate al nmal d r. Sadece korozyon korumas inhibitörlerine sahip kar mlar kullan n. lgili üretici bilgilerine uyulmal d r! Pompalanan ak kan çökelti içermemelidir. Ba ka ak kanlar n kullan m nda Wilo'dan izin al nmal d r. Glikol oran > % 10 olan kar mlar, p-v-karakteristik e risini ve ak hesaplamas n etkiler. IR monitörün/ IR modülün (PDA) ekran nda görüntülenen veya bina yönetim tekni ine gönderilen ak de eri, pompan n regülasyonu için kullan lamaz. Bu de er sadece e ilimi yans t r. Tüm pompa tiplerinde, bir debi de eri gönderilmez. Pompalanacak ak kana ili kin güvenlik veri föyünü daima dikkate al n z! 8 WILO SE 03/2013

15 5.3 Teslimat kapsam Stratos GIGA Pompa Montaj ve kullanma k lavuzu 5.4 Aksesuarlar Aksesuarlar ayr ca sipari edilmelidir: Taban montaj için sabitleme malzemelerini de içeren 3 konsol Mekanik salmastra montaj yard m IR monitörü IR modülü (PDA) PLR'ye /arayüz dönü türücüsüne ba lant için PLR IF modülü LONWORKS a na ba lant için IF modülü LON IF modülü BACnet IF modülü Modbus IF modülü CAN Ayr nt l liste için katalo a bak n z. IF modülleri sadece pompa gerilimsiz durumdayken tak labilirler. 6 Tan m ve i lev 6.1 Ürünün tan m Wilo Straros yüksek verimlik pompalar, entegre edilmi performans regülasyonuna ve Electronic Commutated Motor (ECM)-Technologie'ye sahip kuru rotorlu pompalard r. Pompalar, flan ve mekanik salmastra ba lant l, tek kademeli dü ük bas nç sirkülasyon pompas olarak üretilmi tir. Bu pompalar, boruya montaj pompalar olarak, yeteri kadar ankrajlanm bir boru hatt na do rudan monte edilebilir veya bir temel kaidesine yerle tirilebilir. Pompa gövdesi INLINE yap türüne sahiptir, yani emme ve bas nç taraf ndaki flan lar bir aksta yer al r. Tüm pompa gövdeleri, pompa ayaklar na sahiptir. Bir temel kaidesine monte etmeniz önerilir. Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 9

16 Ana bile enler ek. 7 pompan n ana bile enleri ile bir patlama çizimini göstermektedir. A a da pompan n ayr nt l yap s tarif edilmektedir. ek. 7 ve Tab. 1'e uygun olarak ana bile enlerin dizilimi: No. Parça 1 Fan kapa sabitleme c vatalar 2 Fan kapa 3 Takma kiti sabitleme c vatalar 4 Motor gövdesi 5 Bas nç fark vericisi (DDG) 6 DDG-Ask sac 7 Motor flan 8 Motor mili 9 Braket 10 Braket sabitleme c vatalar 11 O-ring contas 12 Mekanik salmastra rotasyon ünitesi (GLRD) 13 Bas nç ölçüm hatt 14 Pompa gövdesi 15 Çark somunu 16 Çark 17 Mekanik salmastra kontro halkas (GLRD) 18 Koruyucu sac 19 Hava bo altma valfi 20 Nakliye halkalar 20a Motor flan nakliye halkas sabitleme noktas 20b Motor gövdesi nakliye halkas sabitleme noktas 21 Elketronik modül sabitleme c vatalar 22 Elektronik modül Tab. 1: Ana bile enler dizilimi 1 ek. 10: Pompa komple Stratos GIGA ürün serisi pompalar n en önemli özelli i motorun manto so utmal olmas d r. Hava ak m uzun fan kapa ndan ( ek. 10, Poz. 1) geçirilierek motorun ve elektronik modülün so utulmas için kullan l r. ( ek. 10, Poz. 2) çark n zorlanmas n önlemek amaçl, özel k lavuzlu braketli pompa gövdesini göstermektedir. Nakliye halkalar ( ek. 10, Poz. 3) Böl. 3 ve 10'a uygun olarak kullan lmal d r. Braket içerisinde koruyucu sac ile ( ek. 10, Poz. 4) örtülü olan pencere bak m çal malar nda kullan l r: 10 "Bak m", sayfa 43'e uygun olarak. Bu pencere ayn zamanda, Bölüm 9 " lk çal t rma", sayfa 40 ve Bölüm 10 "Bak m", sayfa 43'de yer verilen güvenlik tedbirlerine uyularak s z nt kontrolü de yap labilir. 10 WILO SE 03/2013

17 Tip levhalar 2 Wilo-Stratos GIGA üç tip levhas na sahiptir: Pompa tipi levhas ( ek. 11, Poz. 1) seri numaras (Ser.-No / ) içerir. Bu numara yedek parça siprai lerinde gereklidir. Elektronik modül tip levhas (Elektronik modül = Inverter ve/veya frekans konventörü) ( ek. 11, Poz. 2) kullan lmakta olan elektronik modülün tan m n belirtir. 1 ek. 11: Tip levhalar s ralamas : Pompa tipi, Elektronik modül tip levhas Drive tip levhas Inverterin kablo giri leri bulunan taraf nda yer almaktad r ( ek. 12, Poz. 3). Elektrik ba lant s, Drive tip levhas üzerindeki verilere uygun olarak yerle tirilmelidir. 2 3 ek. 12: Tip levhalar s ralamas : Drivem tip levhas, Elektronik modül tip levhas lev yap gruplar Pompa a a daki i lev yap gruplar ndan olu maktad r: Pompa gövdesi, çark ( ek. 6, Poz. 6) ve braketten ( ek. 6, Poz. 7) olu- an hidrolik ünite ( ek. 6, Poz. 1) Ba lant ve sabitleme parçalar ndan olu an opsiyonel bas nç fark vericisi ( ek. 6, Poz. 2) EC-Motoru ( ek. 6, Poz. 4) ve elektronik modülden ( ek. 6, Poz. 5) olu an Drive (Tahrik) ( ek. 6, Poz. 3). Hidrolik ünite boydan boya uzanan motor mili nedeniyle montaja haz r bir yap eleman de ildir; bak m ve onar m çal malar nda genellikle sökülmelidir. Hidrolik motor, EC-Motor ( ek. 6, Poz. 4) taraf ndan çal t r l r ve Elektronik modül ( ek. 6, Poz. 5) taraf ndan kumanda edilir. Montaj tekni i aç s ndan çark ( ek. 6, Poz. 6) ve braket ( ek. 6, Poz. 7) takma kitine ( ek. 13) dahildir. Takma kiti a a daki amaçlarla pompa gövdesinden (boru hatt nda tak l kalabilir) ayr abilir (bkz. Bölüm 10 "Bak m", sayfa 43): içeride kalan parçalara (çark ve mekanik salmastra) ula abilmek için, motoru hidrolik üniteden ay rabilmek için. Burada nakliye halkalar ( ek. 13, Poz. 2), motor flan ndan ( ek. 13, Poz. 1) sökülür, motor muhafazas na tak l r ve yine ayn c vatalarla motor muhafazas na ( ek. 13, Poz. 3) yeniden tak l r ek. 13: Takma kiti Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 11

18 Elektronik modül Elektronik modül, pompan n devir h z n bir ayar aral dahilinde ayarlanabilen bir hedef de ere düzenler. Fark bas nc ve ayarlanan regülasyon ekli ile hidrolik güç regüle edilir. Ancak tüm regülasyon ekillerinde pompa, özellikle termostat valflerinde veya mikserlerde olu an sistemin de i ken güç ihtiyac na sürekli olarak uyum sa lar. Elektronik regülasyonun sa lad en büyük avantajlar unlard r: letme giderleri azal rken enerji tasarrufu sa lan r Ta ma valflerinden tasarruf Daha az ak gürültüsü Pompan n de i ken çal ma ko ullar na uyarlanmas ek. 14: Elektronik modül Lejant ( ek. 14): 1 Kumanda klemensleri 2 Sabitleme noktalar Kapak 3 Elektrik klemensleri ( ebeke klemensleri) 4 IF modülü için arayüz 5 DIP alteri 6 Ekran 7 K z lötesi pencere 8 K rm z dü me 6.2 Regülasyon türleri H H max Seçilebilen regülasyon ekilleri unlard r: p-c: Elektronik sistem, pompa taraf ndan üretilen fark bas nc n izin verilen ak kan aral üzerinden, ayarlanm olan H s fark bas nç hedef de erinde, maksimum karakteristik e risine kadar ( ek. 15) sabit tutar. Hs s H min ek. 15: Regülasyon p-c Q Q = Debi H = Bas nç fark (min/ maks) H S = Fark bas nc hedef de eri Regülasyon eklinin ve bununla ilgili parametrelerin ayarlanmas na ili kin di er bilgileri 8 "Kumanda", sayfa 26 ve 9.4 "Regülasyon eklini ayarlama", sayfa 42 bölümünde bulabilirsiniz. H H max H s p-v: Elektronik, pompa taraf ndan yerine getirilmesi gereken fark bas nc hedef de eri do rusal olarak ½H S ve H S aras nda de i tirir. Fark bas nç hedef de eri H s debi ile birlikte artar ya da azal r ( ek. 16). ½ H s H min ek. 16: Regülasyon p-v Q Q = Debi H = Bas nç fark (min/ maks) H S = Fark bas nc hedef de eri Regülasyon eklinin ve bununla ilgili parametrelerin ayarlanmas na ili kin di er bilgileri 8 "Kumanda", sayfa 26 ve 9.4 "Regülasyon eklini ayarlama", sayfa 42 bölümünde bulabilirsiniz. Listelenen regülasyon türleri p-c ve p-v için mevcut de eri elektroni e gönderecek bir bas nç fark vericisi gereklidir. 12 WILO SE 03/2013

19 H n max Hs s Kontrol modu: Pompan n devir h z, n min ile n maks aras nda sabit bir devir h z nda tutulabilir ( ek. 17). "Kontrol modu" i letim türü, di er tüm regülasyon türlerini devre d b rak r. n min ek. 17: Kontrol modu Q PID kontrolü: Yukar da belirtilen standart regülasyon ekilleri uygulanam yorsa - örn. ba ka sensörler kullan lacaksa veya pompaya olan mesafe çok fazla ise - PID kontrolü [Proportional-Integral-Differential regülasyon] kullan labilir. letme sahibi, seçilen uygun bir regülasyon oran kombinasyonu ile kal c hedef de er sapmalar n n olmad, h zl tepki veren sürekli bir regülasyon elde edebilir. Seçilen sensörün ç k sinyali, herhangi bir ara de er alabilir. Elde edilen gerçek de er (sensör sinyali), menünün durum sat r nda yüzde olarak gösterilir (%100 = sensörün maksimum ölçüm aral ). Burada gösterilen yüzde de eri, sadece dolayl olarak pompan n (pompalar n) güncel basma yüksekli ine denk gelmektedir. Böylece maksimum basma yüksekli ine, örn. < % 100 bir sensör sinyalinde bile ula labilir. Regülasyon eklinin ve bununla ilgili parametrelerin ayarlanmas na ili kin di er bilgileri 8 "Kumanda", sayfa 26 ve 9.4 "Regülasyon eklini ayarlama", sayfa 42 bölümünde bulabilirsiniz. 6.3 kiz pompa i levi/giydirme boru kullan m A a da tarif edilen özellikler ancak dahili MP-arayüzü (MP = Multi Pump) kullan ld nda kullan labilir. Her iki pompan n regülasyonu Master pompa üzerinden yap l r. Bir pompa ar zaland nda di er pompa, Master (ana) pompan n öngördü ü ayarla çal maya devam eder. Ana pompa tamamen devre d kald nda yedek pompa acil i letim devir h z nda çal r. Acil i letim devir h z, < > menüsünden ayarlanabilir (bkz. Bölüm 6.3.3, sayfa 15). Ana pompan n ekran nda ikiz pompan n durumu görüntülenir. Yedek pompada ise ekranda "SL" görüntülenir. Ana pompa, ak yönünde soldaki pompad r. Bas nç fark vericisini bu pompaya ba lay n z. Ana pompada bas nç fark vericisinin ölçüm noktalar, ikiz pompal sistemin ilgili toplama borusunda emi ve bas nç taraf nda olmal d r ( ek. 18). ek. 18: Örnek, ba lant DDG Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 13

20 InterFace modülü (IF modülü) Pompalar ile bina yönetim tekni i aras nda ileti im için pompa ba na, klemens bölmesine tak lacak olan bir IF modülü (aksesuar) gereklidir ( ek. 1). Ana pompa Yedek pompa ileti imi, dahili bir arayüz üzerinden kurulur (klemens: MP, ek. 27). kiz pompalarda normalde sadece ana pompa bir IF modülü ile donat lmal d r. leti im Ana pompa Yedek pompa PLR/Arayüz konvertörü IF modülü PLR IF modülü gerekmez LONWORKS a IF modülü LON IF modülü gerekmez BACnet IF modülü BACnet IF modülü gerekmez Modbus IF modülü Modbus IF modülü gerekmez CAN-Bus IF modülü CAN IF modülü gerekmez lk çal t rmaya ili kin uygulanacak yöntem ve di er aç klamalar ile IF modülünün pompadaki konfigürasyonu için, kullan lan IF modülünün montaj ve kullanma k lavuzuna bak lmal d r letim türleri Ana/yedekli i letim Her iki pompa da kendi ba na, planlanan basma gücünü sa lar. Di er pompa, ar za durumu için haz r bekler veya pompa de i iminden sonra çal r. Daima yaln zca bir pompa çal r (bkz. ek. 15, 16 ve 17). Paralel i letim H H max Hs s H min Q K smi yüklenme aral nda hidrolik performans ilk önce bir pompa taraf ndan sa lan r. 2. pompa, verimlili i optimize edilmi ekilde devreye al n r, yani her iki pompan n k smi yüklenme bölgesindeki güç tüketimi toplam P 1, bir pompan n güç tüketiminden P 1 daha dü ük oldu unda devreye al n r. Her iki pompa senkronize olarak maks. devir h z na kadar yükseltilir ( ek. 19 ve 20). Kontrol modunda her iki pompa daima senkronize olarak çal r. kiz pompa paralel i letimi yaln zca ayn model iki pompa ile mümkündür. Bölüm 6.4 "Di er fonksiyonlar", sayfa 16 ile kar la t r n z. ek. 19: Regülasyon p-c (paralel i letim) H H max H s H min Q ek. 20: Regülasyon p-v (paralel i letim) kiz pompa i letiminde davran ekli Pompa de i imi kiz pompa i letiminde periyodik zaman aral klar nda pompa de i imi gerçekle tirilir (zaman aral ayarlanabilir); Fabrika ayar : [24/saat]. Pompa de i imi zamana göre dahili olarak (< > +< > menüleri), "AUX" konta nda bir pozitif kenar (< > menüsü) ile harici olarak (bkz. ek. 27), veya manuel olarak (< > menüsü) aktive edilebilir. 14 WILO SE 03/2013

21 Manuel veya harici pompa de i imi en erken son pompa de i iminden 5 saniye sonra yap labilir. Harici pompa de i imi aktive edildi inde, zamana kumandal dahili pompa de i imi ayn anda devreden ç kar. Giri ve ç k lar n davran ekli Ar za/ i letim sinyalleri Mevcut de er giri i In1, hedef de er giri i In2 Ana pompada ayarlan r: Tüm üniteye etki eder Ext. off Ana pompada ayarland nda (< >): menüsündeki ayara ba l olarak sadece ana pompaya veya hem ana hem de yedek pompaya etki eder. Yedek pompada ayarland nda: Sadece yedek pompaya etki eder. ESM/ SSM: Merkezi bir yönetim noktas için genel bir ar za sinyali (SSM) ana pompaya ba lanabilir. Bu s rada kontak sadece ana pompada kullan lmal d r. Gösterge tüm ünite için geçerlidir. Bu sinyal ana pompada (veya IR monitörü/pda üzerinden) tekli ar za sinyali (ESM) veya genel ar za sinyali (SSM) olarak < > menüsünde programlanabilir. Kontak, tekli ar za sinyali için her iki pompada da kullan lmal d r. EBM/ SBM: Merkezi bir yönetim noktas için genel bir i letim sinyali (SBM) ana pompaya ba lanabilir. Bu s rada kontak sadece ana pompada kullan lmal d r. Gösterge tüm ünite için geçerlidir. Ana pompadan (veya IR monitörü/pda üzerinden) bu sinyal, tekli i letim sinyali (EBM) veya genel i letim sinyali (SBM) olarak < > menüsünde programlanabilir. EBM/SBM'nin, - "Çal maya Haz r", " letme", " ebeke Aç k" - i levi ana pompada < > alt nda ayarlanabilir. "Çal maya Haz r" u anlama gelir: Pompa çal abilir, herhangi bir ar za yok. " letim" u anlama gelir: Motor dönüyor. " ebeke Aç k" u anlama gelir: ebeke gerilimi mevcut. Tekli i letim sinyali için kontak her pompada sa lanm olmal d r. Yedek pompadaki kumanda seçenekleri Yedek pompada, "Extern off" ve "Pompay kilitle/ serbest b rak" d nda hiçbir ayar yap lamaz leti im kesintisinde i letim kiz pompa i letiminde iki pompa kafas aras ndaki ileti im kesintisinde, her iki göstergede "E052" hatas görüntülenir. Kesinti süresince her iki pompa, tekli pompa eklinde çal r. Her iki modül, ESM/SSM konta üzerinden ar zay bildirir. Yedek pompa, ana pompada (< > menü noktalar na bak n) önceden ayarlanm olan acil i letim devir h z na göre acil i letimde (kontrol modu) çal r. Acil i letim devri yakla k olarak motorun fabrika ç k nda ayarlanm olan azami devrinin yar s kadard r.. Hata göstergesi onayland ktan sonra ileti im kesintisi süresince her iki pompan n ekran nda durum göstergesi görüntülenir. Böylece ayn anda ESM/SSM konta eski durumuna getirilir. Yedek pompan n ekran nda sembol ( - Pompa acil i letimde çal yor) görüntülenir. Montaj ve kullanma k lavuzu Wilo-Stratos GIGA 15

22 (Eski) ana pompa, regülasyonu yapmaya devam eder. (Eski) yedek pompa ise, acil i letim talimatlar n izler. Açil i letimden yaln zca, fabrika ayar devreye al narak, ileti im kesintisi ortadan kald r larak veya ebeke kapat l p aç larak, ç k labilir. leti im kesintisi s ras nda bas nç fark vericisi ana pompaya ayarl oldu- undan (eski) yedek pompa regülasyon i letiminde çal amaz. Yedek pompa, acil i letimde çal rken modülde bir de i iklik yap lamaz. leti im kesintisi ortadan kalkt ktan sonra pompalar tekrar ar zadan önceki normal ikiz pompa i letimine geçer. Yedek pompan n davran ekli Yedek pompada acil i letimin terk edilmesi: Fabrika ayarlar n devreye alma leti im kesintisi s ras nda, (eski) yedek pompada fabrika ayarlar devreye al narak acil i letimden ç k ld nda, (eski) yedek pompa tekli bir pompan n fabrika ayarlar ile çal maya ba lar. Akabinde p-c i letim tipinde, maksimum basma yüksekli inin yakl. yar s ile çal r. Bir sensör sinyali olmad nda (eski) yedek pompa maksimum devir h z nda çal r. Bunu önlemek için bas nç fark vericisinin sinyali (eski) ana pompadan geçirilebilir. Yedek pompada bulunan bir sensör sinyalinin, normal i letimde ikiz pompaya bir etkisi yoktur. ebeke kapal / ebeke aç k leti im kesintisi s ras nda, (eski) yedek pompada ebeke kapat l p/ aç larak acil i letimden ç k ld nda (eski) yedek pompa, daha önce ana pompadan acil i letim için ald son talimatlarla çal maya ba lar. Ana pompan n davran ekli Yedek pompada acil i letimin terk edilmesi: Fabrika ayarlar n devreye alma leti im kesintisi s ras nda, (eski) ana pompada fabrika ayarlar devreye girdi inde, tekli bir pompan n fabrika ayarlar ile çal maya ba lar. Akabinde p-c i letim tipinde, maksimum basma yüksekli inin yakl. yar s ile çal r. ebeke kapal, ebeke aç k leti im kesintisi s ras nda, (eski) ana pompada ebeke kapat l p aç larak i letim kesildi inde (eski) ana pompa, ikiz pompa konfigürasyonundan bilinen son talimatlarla çal maya ba lar. 6.4 Di er fonksiyonlar Pompan n kilitlenmesi veya serbest b rak lmas < > menüsünde ilgili pompa genel olarak i letim için serbest b rak labilir veya kilitlenebilir. Kilitli olan bir pompa, kilit manuel olarak kald r lmadan i letime al namaz. Ayarlama, her pompada do rudan veya k z lötesi arayüz üzerinden yap labilir. Pompa mar Pompa mar i lemi, bir pompa ya da pompa kafas n n durmas ndan 24 saat ve 2 dakika sonra gerçekle tirilebilir.. Bu s rada durma nedeninin önemi yoktur (manuel kapama, Ext. off, ar za, adjustment, acil i letim, BMS verisi). Pompa kumanda edilerek aç lmad sürece bu i lem tekrarlan r. "Pompa mar " i levi, menü üzerinden veya ba ka arayüzler üzerinden deaktive edilemez. Pompa, kumanda edilerek aç ld nda bir sonraki pompa mar için geri say m iptal edilir. Bir pompa mar n n süresi 5 saniyedir. Bu süre içinde motor minimum bir devir h z nda çal r. kiz bir pompada her iki pompa kafas kapat ld nda örn. Ext off üzerinden, her ikisi 5 saniye boyunca çal r. Pompa de i iminin üzerinden 24 saatten fazla süre geçti inde, "Ana / Yedekli i letim" i letim tipinde de pompa mar çal r. Bir ar za durumunda da bir pompa mar yapmaya çal l r. Bir sonraki pompa mar na kadar kalan süre ekranda, < > menüsünde okunur. Bu menü yaln zca motor durdu unda görüntülenir. 16 WILO SE 03/2013

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Wilo-MVIE 5,5 --> 7,5 kw / Wilo-HELIX-VE 5,5 --> 7,5 kw. Montaj ve kullanma kılavuzu

Wilo-MVIE 5,5 --> 7,5 kw / Wilo-HELIX-VE 5,5 --> 7,5 kw. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-MVIE 5,5 --> 7,5 kw / Wilo-HELIX-VE 5,5 --> 7,5 kw TR Montaj ve kullanma kılavuzu 4.122.430-Ed.2-06/09 Şek. 1 Şek. 2 VEYA Şek. 3 Şek. 4 18 Şek. 5 Şek. 6 Şek. 7 Şek. 8 Şek. 9 Şek. 10 Şek. 11 TR Montaj

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı