SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS"

Transkript

1 EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN, Fatma ÖZGĠRGĠN, Ali Yılmaz DĠKER, Ġsmail Cahit EROL, Mehmet ERTAġ, Musa KARAASLAN, Fahri YAġAR, CoĢkun TAġKIN, Cafer KARA, Hüseyin UZUN, Salih ġener, Nihat SÖNMEZ Ġsmail DOĞDU, Ahmet ERGĠT, Yusuf ġahġn, Murat TUNA, Ali Kemal ÇELĠK, Hasan BODUR, Recep SAKIZLI, Basri Bayram TEZVARAN, Nevzat ERGÜN, Ahmet Hakan EROĞLU, Hüseyin ZANBAK ( 27 Üye) BULUNMAYANLAR : Ahmet ELMAN, Tayfun GERKUġ, Nebi GÜNDÜZ, Müberra UYAR KARACA, Sezgin ĠNAN, ( 5 Üye) KARAR NO : 677- Edremit Belediye Meclisi, 04/09/2014 tarih, saat 16.oo da toplanarak yoklama yapıldı. 26 üyenin mevcut olduğu, görülerek oturum açıldı. 07/08/2014 tarihli Meclis toplantısında alınan kararlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 22. madde hükmü ile meclis üyelerine dağıtıldı. Alınan kararlarda maddi hata olmadığı tespit edildiğinden, alındığı Ģekli ile aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO : 678- Meclis üyelerinden Nebi GÜNDÜZ ün Ankara Makine ve Kimya düstrisi Kurumun da daha önceden planlanmıģ toplantısı nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiren 03/09/2014 tarihli mazeret dilekçesi, oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO : 679- Meclis üyelerinden Müberra Uyar KARACA nın 04/09/2014 tarihinde oğlunun yemin töreni için Ģehir dıģında olması nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiren 03/09/2014 tarihli mazeret dilekçesi, oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO : 680- Meclis üyelerinden Ahmet ELMAN ın Ģehir dıģında bulunma nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiren 03/09/2014 tarihli mazeret dilekçesi, oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO : 681-Meclis Üyelerinden Tayfun GERKUġ un Ģehir dıģında bulunma nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiren 04/09/2014 tarihli mazeret dilekçesi, oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO : 682- Meclis Üyelerinden Sezgin ĠNAN ın Ġl dıģında bulunma nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiren 04/09/2014 tarihli mazeret dilekçesi, oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO :683- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih, /314 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazılarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO :684- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih, /313 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazılarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO :685- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih, /315 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazılarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. 1

2 KARAR NO :686- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 04/09/2014 tarih, /331 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazılarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO :687- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 04/09/2014 tarih, /335 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazılarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO : 688- Edremit Belediyesi Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün 27/08/2014 tarih, /1197 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Belediyemiz ile Tüzel KiĢiliği sona eren Köyler ve Belde Belediyelerin taahhüdü kapsamında dava konusu olmuģ, icraya intikal etmiģ çok sayıda bulunan dosyalar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( h ) bendi hükmünde, sulh ile tasfiyesi, kabul ve feragatı hususunda Edremit Belediye BaĢkanı Kamil SAKA ve Belediyemiz Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne yetki verilmesi ile bu konuda yapılıp sonuçlanan iģlemlerden Belediye Meclisine bilgi verilmesi yönünde 30/06/2014 tarih, 567 sayılı meclis kararı alınmıģ idi. Alınan yetki kararına istinaden, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünce alacaklı kiģi ve kurumlarla yapılan ödeme planlarına iliģkin Rapor hazırlanmıģ olup;1) Narlı Köyü Muhtarlığında çalıģmakta iken 04/06/2010 tarihinde Emekli olan, ancak emeklilik hakları kendisine ödenmeyen Ayhan Demiroğlu nun Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/282 E. 2012/607 K. Sayılı kesinleģen kararıyla Edremit 2. Ġcra Müdürlüğünde yapmıģ olduğu ilamlı takip sonucu ,44 TL asıl alacak, 5.480,06 TL Vekâlet ücreti 4.198,54 TL faiz ve 159,05 TL Takip masrafı olmak üzere toplam ,09 TL alacağı, 2014 Eylül ayının 2. yarısından baģlamak üzere 12 taksitte ödenecektir. 2) M.A.T. Temizlik ġirketi ve M.A.T. Yiğitler Ltd. ġti. vekili Av. Gürkan Esen ile Belediyemiz arasında Edremit 1. Ġcra Müdürlüğünde takibi yapılan 2014/212 E. sayılı dosya da ,90 TL ve 2014/752 E. sayılı dosyasında ,00 TL olmak üzere toplam ,90 TL, vekalet ücreti alacağı ,00 TL olarak Ağustos 2014 te 5.000,00 TL Eylül 2014 te ,00 TL, Ekim 2014 te ,00 TL, Kasım 2014 te ,00 TL, Ocak 2015 te ,00 TL, ġubat 2015 te ,00 TL ve Mart 2015 te ,00 TL olarak taksitlendirilmiģtir. 3) Mülga Kadıköy Belediye BaĢkanlığının davalı olduğu, konusu kamulaģtırmasız el atma olan 2011/201 E. ve 2014/165 K. No.lu kesinleģmiģ Mahkeme ilamından doğan ,50 TL asıl alacak, 1.650,25 TL yargılama gideri ve ,89 TL Faiz olmak üzere toplam ,64 TL nin 2014 Eylül ayı içinde ilk taksiti, kalanı izleyen aylarda 5 eģit taksitte ödenmek üzere anlaģmaya varılmıģtır. ġeklinde hazırlanan 3 maddelik Rapor madde madde okunarak Meclisin bilgisine sunulmuģtur. KARAR NO : 689- Edremit Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/08/2014 tarih, /666 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Belediyemiz Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2014 harcama bölümünden Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibinde ödeneğinin bulunmaması ve Müdürlük içerisinde aktarma yapılacak ödeneğin olmaması nedeni ile yapılan araģtırma ve tetkik neticesinde; Fen ĠĢleri Müdürlüğünün Kimyevi Ürün Alımları baģlıklı no.lu ödenek tertibinden Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Müteahhitlik Hizmet Alımları baģlıklı no.lu ödenek tertibine Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 36. madde hükmü ile 500,000,00 TL. aktarma yapılmasına, Meclis Üyelerimizden Salih ġener, Nihat SÖNMEZ, Ġsmail DOĞDU, Ahmet ERGĠT, Yusuf ġahġn, Murat TUNA, Ali Kemal ÇELĠK, Hasan BODUR, Recep SAKIZLI, Basri Bayram TEZVARAN ve Ahmet Hakan EROĞLU nun (11 oy)red oyuna karģılık, oy çokluğu ile karar verildi. KARAR NO : 690- Edremit Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/08/2014 tarih, /696 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. 22/02/2007 tarih, Sayılı Resmi Gazetede 2

3 yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Geçici ĠĢçileri kapsayan 24.maddesinin 1.fıkrası değiģtirilerek 12/01/2008 Tarih,26754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Buna göre Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin 1.maddesinde Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları, bu kurum ve kuruluşlar için Norm Kadro Standardı cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının % 20 sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ ay sayısına göre Belediye Meclisi tarafından yıllık olarak belirlenir denilmektedir. 10/04/2014 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin yönetmelik gereği, C10 grubunda olup, 308 memur Norm Kadro sayısına sahip Edremit Belediyesinde 2015 Mali yılında (5 ay 29 gün adam/ay) çalıģtırılmak üzere, (308 memur %20 si) 62 geçici iģçi vizesi verilmesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 691- Belediyemiz (5 yıllık) Stratejik Plan taslağı 27/08/2014 tarihli cümen toplantısında incelenerek, 585 sayılı karar gereği hazırlanan encümen görüģü Mecliste açık okundu. Edremit Belediyesinin (5 yıllık) Stratejik Plan taslağı cümen Üyelerimizce incelenerek, Stratejik alanlarımız; kurumsal yapının geliģtirilmesi, Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geliģtirilmesi, Sosyal, Ekonomik, Turizm ve tanıtım ile Kentsel geliģim olarak belirlenmiģtir. Birçok konuyu kapsayan Stratejik Plan taslağının inceleme ve araģtırılmak üzere Ġhtisas Komisyonlarımızdan Turizm, Plan Bütçe, Ġmar,Kültür Sanat ve Spor ile Çevre Komisyonlarına havale edilmesi uygun görülmüģtür. ġeklinde hazırlanan 27/08/2014 tarihli cümen görüģünün yapılan oylamasında; hazırlanan 27/08/2014 tarihli encümen görüģünün kabulü ile (5 yıllık) Stratejik Plan taslağının incelenmek üzere Turizm Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Ġmar Komisyonu, Kültür Sanat ve Spor Komisyonu ile Çevre Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 692- Edremit Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğünün 27/08/2014 tarih, /22 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu sayılı Kanunun 1. Maddesinin 3. Fıkra hükmü ile Balıkesir Ġline bağlı Ġlçemiz Edremit sınırları içerisinde yer alan 5 belde ve 20 köyün Tüzel KiĢiliği sona ererek, 31/03/2014 tarihi itibariyle Edremit Belediye BaĢkanlığına devredilmiģ, Ġlçe sınırlarımız Altınoluk-Mıhlı Çayından, Koca Seyit Havaalanına kadar geniģlemiģ, sorumluluk alanlarımıza giren hizmet çemberimiz de bir o kadar artmıģtır. 10/04/2014 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik ile kadro kütük cetvellerimiz,d-11 grubunda iken C-10 grubuna yükseltilerek 08/05/2014 tarih, 326 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıģtır. Mevcut müdürlüklerimizin yanı sıra oluģturulan yeni müdürlükler ve kadrolar da göz önüne alındığında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi hükmü gereği, Belediye Müdürlüklerimize ait revize edilen mevcut çalıģma yönetmelikleri ile oluģturulan yeni müdürlüklere ait ÇalıĢma Yönetmeliklerinin hazırlandığı Ģekli ile aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 693- Edremit Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 29/08/2014 tarih, /74 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazı ve ekleri açık okundu. Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü, Emlak 3

4 Ġstimlak Daire BaĢkanlığı 03/07/2014 tarih, /791 sayılı yazıları ile Edremit Belediye Hizmet Binasının zemin katı ile Kadıköy, Zeytinli, Güre ve Altınoluk Belediye Hizmet Binaları içinde tahsilat merkezi olarak faaliyet sürdürdükleri yerler ile Tüzel KiĢiliği sona eren Kadıköy Belediyesine ait olup itfaiye garajı olarak kullanılan yerin su, elektrik, yakıt v.b gibi tüm giderlerinin Genel Müdürlüklerince karģılanması kaydı ile taraflarına tahsis edilmesi yönündeki talepte bulunmuģlar, talepleri, 09/07/2014 tarihli Edremit Belediyesi cümen toplantısında görüģülerek, 442 sayılı kararı ile BASKĠ hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, yer sorunlarının çözümleninceye kadar kabul edilmiģ, ancak aynı konu ile ilgili BASKĠ Genel Kurul yönetim Kararının da alınarak Edremit Belediyesinin ilk Meclis Toplantısına sunulması istenilmiģtir. Konu ile ilgili Baski Genel Müdürlüğünün15/08/2014 tarih, 46 sayılı yönetim kurulu kararı incelendiğinde ; Balıkesir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri arasında, Ġl sınırları içerisinde bulunan tüm yerleģim birimlerinin su, kanalizasyon, atıksu ve arıtma tesislerinin yaptırılması ile iģletilmesinin yer aldığı, yer sorunlarının çözümlenmesine kadar, Baski ye ait hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel KiĢiliğine ait olup,ģu anda Edremit Belediye Hizmet Binası zemin katı, Kadıköy, Zeytinli, Güre ve Altınoluk Belediye Hizmet Binaları içinde halen tahsilat merkezi olarak faaliyet sürdürdükleri yerler ile Tüzel KiĢiliği sona eren Kadıköy Belediyesine ait olup itfaiye garajı olarak kullanılan yerin ve ayrıca Ġlçemiz Soğanyemez Mahallesi, Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde mevcut Edremit Belediye Hizmet binasına bitiģik durumda olan binanın 3. Katının su, elektrik, yakıt vb. gibi tüm giderlerinin BASKĠ Genel Müdürlüğünce karģılanması kaydı ile tahsisi yönünde alınan 15/08/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararının yapılan müzakeresin de; Meclis BaĢkanı Kamil SAKA -Edremit Belediye Hizmet Binası zemin katı ile Kadıköy, Zeytinli, Güre ve Altınoluk Hizmet Binaları içinde halen Baski nin tahsilat merkezi olarak faaliyet sürdürdükleri yerler ile Tüzel KiĢiliği sona eren Kadıköy Belediyesine ait olup itfaiye garajı olarak kullanılan yerin ve su, elektrik, yakıt, onarım, bakım vb. gibi tüm genel giderlerinin BASKĠ Genel Müdürlüğünce karģılanması kaydı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi d fıkrası gereği 3 yıl süre ile tahsisine (kullanım hakkı verilmesine) ayrıca Edremit Belediye Hizmet binasına bitiģik durumda olan binanın 3. Katının ise aynı Ģartlarla cümence belirlenecek kira bedeli üzerinden 3 yıl süreyle kiraya verilmesi hususunda cümene yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. ġeklindeki önergesinin, oy birliği ile aynen kabulüne karar verildi. KARAR NO : 694-Meclis Üyesi Hüseyin UZUN gündemin 7.maddesinde toplantıya iģtirak etti.balıkesir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22/07/2014 tarih, /756.01/3139 sayı ve BaĢkanlık Makamının 08/08/2014 tarihli Meclis Havaleli yazıları açık okundu Zeytinli ġube Halk Kütüphanesi,05/05/1983 yılından bu yana Edremit Muzaffer Akpınar Ġlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ne bağlı olarak Zeytinli Belediyesine ait Mithat Kemal Cad,Halk sok.taki binanın 2.katında hizmet vermekte iken 1997 yılında tahsis süresinin sona ermesi ve tahsis süresinin uzatılmaması ve hizmet verilen binanın yıkılması sebebiyle Zeytinli Belediyesine ait kullanıģlı olmayan bir binanın üst katına taģınmak zorunda bırakılmıģtır.edremit Kaymakamlığı Muzaffer Akpınar Ġlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün 21/03/2014 tarih, Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün 09/07/2014 tarihli yazıları ile Kütüphane yerinin bakımsız, sağlıksız, güvensiz ve kaderine terk edilmiģ bir durumda olması nedeniyle kütüphane olarak kullanılmaya elveriģli olmadığı belirtilmekte ve okuyucu sayısının da gittikçe düģtüğü belirtilmektedir. Bu durumda Zeytinli ġube Halk Kütüphanesinin, Belediyenize ait Altınoluk veya Zeytinli Beldesinde Emlak Dairesi 4

5 olarak kullanılan 1. Kat veya Fen ĠĢleri dairesi olarak kullanılan binadan birine kütüphane açma Ģartlarını taģıyan en az 100 m² geniģliğinde bir okuma salonu, bir idare odası,bir depo ve kadın-erkek tuvaleti bulunan bir yerin en az on beģ (15) yıllığına bedelsiz olarak tahsisi durumunda söz konusu Kütüphane hizmet vermeğe devam edecek olup, aksi takdirde ġube Halk Kütüphanesi Ġlçe veya baģka bir ilçeye taģınacaktır. ġeklindeki talep yazılarının yapılan müzakeresin de; Tahsis Talep Dosyasının, Belediyemiz Emlak Ġstimlak Müdürlüğünce yapılacak araģtırma ile beraber Kira Tespit Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 695- Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Edremit Temsilciliğinin 12/08/2014 tarih, sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. TEMA Vakıf gönüllülerinin, eğitim, toplantı gibi faaliyetlerinin organize edilebilmesi için kamuya açık, büro olabilecek, uygun bir yerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29. madde hükmü ile 22/02/2005 tarih,5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanununun 64. madde hükmü kapsamında mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel KiĢiliğine ait Edremit merkez, Zeytinli, yada Akçay Mahallesinden bir yerin Vakıflarına tahsis edilmesi ġeklindeki talep yazılarının yapılan müzakeresin de;vakıf ve Dernekler,5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) fıkra hükmünde belirlenen mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluģ statüsü dıģında kaldığından,tahsis talebinin Reddine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : /08/2014 tarih,603 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan,15/08/2014 tarihli komisyon raporu açık okundu. 45 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Tebliğinde yer alan Bazı Maktu Vergi ve Harç lerine iliģkin tablolar verilen örnekler, açıklamalar ve çevresinde mahallin çeģitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak komisyon tarafından aģağıdaki Ģekilde fiyatlandırılmıģtır. 1- ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ : a) Ġlan ve Reklamın Türü ve yapıldığı Yer Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve takılan her çeģit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan Cadde Sokak b) Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Motorlu taģıt araçlarının içine veya dıģına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu TaĢıma Araçları Diğer

6 c) Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan Cadde Sokak d) Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer IĢıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan Diğer ıģıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan e) Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Ġlan ve reklam amacıyla dağıtılan broģür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün Yerlerde 0,01 0,25 0, f) Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Mahiyeti ne olursa olsun yapıģtırılacak çeģitli afiģler ve benzerlerinin metrekaresinden Bütün Yerlerde 0,02 0,5 0,

7 2- EĞLENCE VERGĠSĠ (BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERĠNDE) : a) Eğlencenin Türü ve Alanı Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalıģılan her gün için 50m²' ye kadar m² - 150m² arası m² - 300m² arası m²'den yukarı 4 yıldızlı otelde 5 yıldızlı otelde b) Eğlencenin Türü ve Alanı Bilardo ve masa masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalıģılan her gün için 25m²' ye kadar m² - 50m² arası m² - 100m² arası m² - 200m² arası m²'den yukarı ĠġGAL HARCI : a) ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer 52. maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı iģgallerde beher metrekare için günde Grup / Harcın Tutarı 0,5 2,5 2,

8 c) d) ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer 2 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının iģgallerinde a) SatıĢı yapılan küçükbaģ hayvan baģına b) SatıĢı yapılan büyükbaģ hayvan baģına 0,5 2,5 2, , nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iģgallerde 4) ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN HARCI : a) ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer a) Her taģıttan beher saat için b) Parkmetre çalıģtırılan yerlerde beher saat için 0,25 1,25 1, ,5 2,5 2, ĠĢyeri Türü ve Alanı Grup / Harcın Tutarı 25m²' ye kadar 0,10 1 1,00 0,90 0,80 0,70 26m² - 100m² arası 0,10 1 1,00 0,90 0,80 0,70 Her tür iģyeri için beher m²' sinden 101m² - 250m² arası 0,10 1 1,00 0,90 0,80 0,70 251m² - 500m² arası 0,10 1 1,00 0,90 0,80 0,70 4) TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA RUHSAT HARCI :a) 501m²' den yukarı 0,10 1 1,00 0,90 0,80 0,70 ĠĢgalin Türü ve Alanı Grup / Harcın Tutarı 25m²' ye kadar m² - 100m² arası Her tür iģyeri için yıllık olarak 101m² - 250m² arası m² - 500m² arası m²' den yukarı

9 Ekli 33 sayfadan ibaret Mahalle,Cadde ve Sokaklara ait ilan Reklam Grup değer cetveli ile Yukarıda tablolar halinde gruplandırılmıģ Ġlan ve Reklam vergisi fiyatları belirlenmiģ olup, oybirliği ile imza altına alınmıģtır. ġeklinde hazırlanan 15/08/2014 tarihli Raporun hazırlandığı Ģekli ile aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : /08/2014 tarih,652 sayılı Meclis Kararı ile Jeotermal Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 12/08/2014 ve 29/08/2014 tarihli komisyon raporları açık okundu.12/08/2014 tarihli komisyon Raporun da 07/08/2014 tarihli meclis toplantısında jeotermal iģletme ruhsatının Edremit Jeotermal A.ġ 'ye devri ile ilgili Jeotermal Komisyon BaĢkanı Ahmet ÖZKOCA' nın dilekçesi meclis gündemine alınarak Jeotermal Komisyonuna yapılan havale sonucu,belirlenen gün ve saatte ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü'nde toplanılarak konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanması ile Edremit Jeotermal A.ġ ve Edremit Belediyesi arasında yapılacak taslak protokolün hazırlanarak komisyonumuzca incelenerek meclise sunulması ve komisyonun 29/08/2014 tarih,saat 10:oo da yeniden toplanılmasına karar verilmiģtir. 29/08/2014 tarihli Komisyon Raporun da 07/08/2014 tarih, 652 sayılı meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen; Edremit Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri, Termal, Turizm, Yatırım ve ĠĢletme A.ġ. 25/06/2014 tarih, 2014/49 sayılı yazıları ile taraflar arasındaki sözleģmenin 21.madde hükmüne istinaden jeotermal kaynak iģletme ruhsatının devri talep edilmiģtir. Ġlgili maddenin ikinci fıkrası, TeĢvikler baģlığı altında ġirket, jeotermal enerjiye dayalı yatırımlar için yürürlükteki mevzuatta öngörülen veya ileride öngörülecek olan her türlü teģvik, indirim ve primlerden yararlandırılır hükmünü taģımaktadır. Edremit Jeotermal A.ġ. nin talebindeki amaç elektrik tarifelerindeki teģviklerden yararlanabilmektir. Edremit Jeotermal A.ġ. nin, Jeotermal Merkezi ısıtma Sisteminin ĠĢletme ve Ġrtifak Hakkı Verilmek Suretiyle YaygınlaĢtırılması ve ĠĢletilmesi ĠĢine Ait SözleĢme nin 21.maddesine uygundur. Talebin uygunluğu tespit edildikten sonra yasal mevzuat araģtırılmıģ, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 12/8.maddesi Jeotermal kaynak dağıtımı ve üretimini yapan Ģirketler sanayi kuruluģu ve atık arıtma kuruluģu olarak değerlendirilirler. Bu değerlendirilmeye göre baģta elektrik tarifeleri olmak üzere sanayi kuruluģları ve atık arıtma kuruluģlarına tanınan tüm teģvik ve haklardan yararlanırlar hükmünü taģımaktadır. ġirketin, Belediyemizle olan sözleģmesinin 21.maddesine dayanarak teģvikten yararlandırma talebinin yasal karģılığı ise 5686 sayılı Kanun un 12/8.maddesidir. TeĢvikten yararlandırmanın mümkün olduğu anlaģıldıktan sonra, bu iģlem için izlenecek yolun ne olduğu da önem arz etmektedir. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği nin 5.maddesine göre Belediyemiz tarafından ruhsat alınmıģtır. Bu ruhsat devredilebilir mi? ġeklinde sorgulandığı zaman karģılığını Yönetmeliğin 14.maddesi olduğu anlaģılmaktadır. Devir baģlığını taģıyan 14.maddenin ikinci fıkrasına göre nasıl iģlem yapılacağı açıklığa kavuģturulmuģtur. Buna göre; ruhsat sahibi, ruhsatını devretmek istediği gerçek veya tüzel kiģiye ait bilgi ve belgeleri Ġdareye yazılı olarak bildirir. Devir eden, arama/iģletme faaliyet raporu verir. Ġdare bildirim tarihinden itibaren onbeģ gün içerisinde devir iģlemlerinin 5 inci maddeye uygunluğu açısından değerlendirerek sonucunu ruhsat sahibine bildirir. Ek-7 de belirtilen ruhsat devir formuna göre hazırlanmıģ belge, Ġdarede görevli yetkilinin huzurunda karģılıklı olarak imzalanarak devir iģlemi tamamlanmıģ olur. Yönetmeliğin 14/2 maddesinin uygulanabilmesi ve izlenecek yol açısından Belediyemiz tarafından ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü görevlendirildiği takdirde, iģlemler idare tarafından hazır hale getirilecektir. Ancak 14.maddenin 3.fıkrası gereği hak devredildikten sonra, bir sicil tutulmalı ve bu hak sicile iģlenmelidir. ġirketin talep ettiği hak sicile iģlendiği tarihte yürürlüğe girecektir. 9

10 Yukarıdaki değerlendirmenin ıģığı altında gereği, Komisyonumuzca konuģulup görüģüldü: KARAR: ġirketin talebi, sözleģme hükümleri ile birlikte değerlendirilerek ayrıntılı bir Ģekilde görüģülmüģ ve karar alınmıģtır. a) ġirketin talebi, Jeotermal Merkezi ısıtma Sisteminin ĠĢletme ve Ġrtifak Hakkı Verilmek Suretiyle YaygınlaĢtırılması ve ĠĢletilmesi ĠĢine Ait SözleĢme nin 21.maddesine uygun olduğundan yerindedir. b) Taleplerinin yasal karģılığı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu nun 12/8.maddesidir. c) Devir için izlenecek prosedür Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği nin 14.maddesine göre olmalıdır. d) Ġlgili iģlemlerin tamamlanması için ĠĢletme ve ĠĢtirakler Birimi ne yazı yazılmalıdır. e) Edremit Jeotermal A.ġ. nin Belediyemiz e bağlı Ed-Bel Ģirketimizle ortaklığı bulunduğu için jeotermal kaynak iģletme ruhsatının devrinde sakınca bulunmamaktadır. Ancak; aa- Ruhsat, Ģirketle olan sözleģme süresi gözetilerek ve bu süreyi aģmayacak Ģekilde verilmelidir. bb- Devredilecek olan jeotermal kaynak iģletme ruhsatının, devir alan Ģirket tarafından üçüncü kiģilere devri kısıtlanarak, bizzat kendilerinin faydalanması koģulu öngörülmelidir cc- Ġdare tarafından hazırlanacak protokole, 23/05/2014 günü karar alınıp Belediye Meclisi nden de geçirilen kira bedeli talebinin reddedilmesine rağmen, yine de zaman zaman gündeme getirildiğinden, sözleģme sona erinceye kadar iģleyecek kira bedellerinin ġirket tarafından ödeneceğinin kesin ve tekrar tartıģılmayacak Ģekilde protokole yansıtılmalıdır. ġeklinde hazırlanan 12/08/2014 ve 29/08/2014 tarihli raporları müzakereye açıldı. Meclis BaĢkanı Kamil SAKA Konunun Protokole bağlanması ile hazırlanacak olan protokolün Meclise sunulmasını öneriyorum. ġeklindeki önergesinin yapılan oylamasın da; Meclis Üyesi Ahmet Hakan EROĞLU nun Red oyuna karģılık 12/08/2014 ve 29/08/2014 tarihli Jeotermal Komisyon raporlarının kabulü ile Meclis BaĢkanının önergesinin aynen kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi. KARAR NO : /08/2014 tarih, 676 sayılı Meclis Kararı ile Trafik Ġhtisas Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 12/08/2014 tarihli komisyon raporu açık okundu. Meclis üyelerimizden Salih ġener, Ahmet ERGĠT ve Yusuf ġahġn in Edremit, Akçay Mah., Edremit Cad. baģlangıcından Edremit istikametine gidiģ yönünde Ömür Restaurant önünde kapalı olarak bulunan 50 m yolun iģlevinin bitmesine rağmen hala kapalı olarak tutulduğu, bu durumun gelen yabancı misafirlerin yolu ĢaĢırmasına ve trafiğin karıģmasına sebep olduğu belirtilerek yolun tekrar trafiğe açılması yönündeki imzalı önergesi 07/08/2014 tarih, 676 sayılı meclis kararı ile Trafik Ġhtisas Komisyonumuza havalesi yapılan konuyla ilgili Komisyonumuzca mahallinde yapılan inceleme sonucunda;söz konusu yerin bölgemizin turizm bölgesi olması nedeni ile özellikle yaz aylarında yaya ve araç trafiği yoğunluğunun artığı da göz önünde bulundurulursa, alan üzerinde gerekli fenni düzenlemelerin yapılarak, Edremit Caddesinden, Akçay Barbaros Meydanına gidiģ istikametinde araç trafiğine açılmasının uygun olacağı, yönünde hazırladığımız raporun gereği için yetkili mercii Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi, UlaĢım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi BaĢkanlığına iletilmesine, oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 12/08/2014 tarihli raporun, aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : /08/2014 tarih,677 sayılı Meclis Kararı ile Trafik Ġhtisas Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 12/08/2014 tarihli komisyon raporu 10

11 açık okundu. 01/03/2011 tarih,65 sayılı meclis kararı ile belirlenmiģ olan S.S. Küçükkuyu Seyahat Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi, S.S.Sarıkız Motorlu TaĢıyıcılar Koop.,S.S. Altınoluk Birlik Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi ve S.S. Zeytinli Altınkum Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatiflerinin güzergahları dahilinde Yeni Belediye Hizmet binası önünde yer alan yolcu indirme bindirme durağı, Belediye Hizmet Binasının faaliyete baģlaması ile aktif olarak kullanılmadığından,bu bölgeden belediyeye araç giriģ çıkıģının yoğun olması sebebi ile araç trafiğini engellediğinden durak yeri ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmasıyla ilgili dosya 07/08/2014 tarih,677 sayılı meclis kararı ile Trafik Ġhtisas Komisyonumuza havalesi yapılmıģ olup,yapılan inceleme sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 maddesinin (p) bendinde; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek belediyenin yetki ve imtiyazları arasında iken, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyeleri Kanunu ile 15/06/2006 tarih, Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği nin 18. Madde hükmü ile bu yetki ve imtiyazlar 30/03/2014 tarihinden sonra Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde bulunan UlaĢım Planlama ve Raylı Sistemler Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğinden, konunun ilgili merci tarafından müzakere edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 12/08/2014 tarihli raporun, aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : /08/2014 tarih, 609 sayılı Meclis Kararı ile Kültür Sanat ve Spor Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 11/08/2014 tarihli komisyon raporu açık okundu. 08/10/2006 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğine istinaden hazırlanan Edremit Kent Konseyi ÇalıĢma Yönergesi ile ilgili 07/08/2014 tarih, 609 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan dosya ile ilgili çalıģmalar devam ettiğinden dosyanın ileriki Meclis toplantılarında görüģülmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuģtur. ġeklinde hazırlanan Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun 11/08/2014 tarihli raporunun aynen kabulü ile dosyanın yeniden Kültür Sanat ve Spor Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 701:- Edremit Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 29/08/2014 tarih, /4133 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Ġlçemiz Gaziilyas Mahallesi, ġafak Caddesi Mevkii, 1 pafta, 212 ada, 35 no.lu parseldeki Avlulu Kargir Ev niteliğindeki tarihi ve turistik değeri olan m² lik taģınmaz ile Ġlçemiz Gaziilyas Mahallesi, 1413 ada, 14 no.lu parselin takas iģlemleri için Riyaset ve cümene yetki verilmesi yönünde yapılan oylama da; Meclis Üyelerinden Salih ġener, Nihat SÖNMEZ, Ġsmail DOĞDU, Ahmet ERGĠT, Yusuf ġahġn, Murat TUNA, Ali Kemal ÇELĠK, Hasan BODUR, Recep SAKIZLI, Basri Bayram TEZVARAN, Ahmet Hakan EROĞLU, Hüseyin ZANBAK ın RED (12 Red) oylarına karģılık, oy çokluğu (14 Kabul) ile kabulüne, karar verildi. KARAR NO : 702:- Edremit Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 29/08/2014 tarih, /4117 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Ġlçemiz Akçay Mahallesi, Barbaros Meydanında tapunun 21 N IV pafta 511 ada, 7 no.lu m² lik arsa niteliğindeki taģınmazın, park alanında kalması nedeniyle mağdur oldukları için gereğinin yapılmasını talep eden dilekçe ve ekleri alınmıģtır. Uygulama imar planında yeģil alan içerisinde kalan ve Özel mülkiyete konu Ġlçemiz Akçay Mahallesi,511 ada, 7 no.lu taģınmazın,eģdeğer bir taģınmaz ile takas 11

12 veya kamulaģtırma iģlemleri için Riyaset ve cümene yetki verilmesi, Ģeklindeki maddenin yapılan müzakeresinde;konu ile ilgili gerekli inceleme ve çalıģma yapılmak üzere dosyanın Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 703:- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 18/08/2014 tarih, /215 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu.mimarlar Odası Balıkesir ġubesi Edremit Temsilciliğinin Belediyemiz sınırlarındaki imar uygulamaları kapsamında tereddütlerin giderilmesi, uygulama standardı sağlanması, yöresel mimarimize kimlik kazandırılması adına belirlemiģ oldukları hususların plan notu ya da meclis kararı ile karar altına alınması Ģeklindeki 23/06/2014 tarih, 23/2014 sayılı talep dilekçesinin, değerlendirilmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine,oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 704:- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 28/08/2014 tarih, /285 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Özel mülkiyete ait Ġlçemiz Tuzcumurat Mahallesi, 20 M IV-d pafta, 836 ada, 36 no.lu parsel sahibi,parselinin mevcut imar durumunun yollardan 5 m. çekme mesafeli BitiĢik Nizam-4 Kat Konut Alanı olduğunu belirtilerek, zemin katının ticaret kullanımı olarak projelendirmesiyle ilgili talep dosyasının,incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 705:- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 28/08/2014 tarih, /286 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Özel mülkiyete ait Ġlçemiz Tuzcumurat Mahallesi,19 M I a pafta, 153 ada, 28 no.lu parsel sahibi, parselinin mevcut imar durumunun BitiĢik Nizam-5 Kat Konut Alanı olduğunu belirterek, zemin katının ticaret kullanımı olarak projelendirmesiyle ilgili talep dosyasının,incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 706:- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 28/08/2014 tarih, /293 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Ġlçemiz Avcılar Mahallesi, 19 O II pafta,956 no.lu parsele ait, UĠP-4713 Plan ĠĢlem Numaralı (PĠN) 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Plan dosyasının, incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 707:- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 28/08/2014 tarih, /292 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. 28/08/2014 tarih, 8592 sayılı dilekçe ekinde sunulan Ġlçemiz Altınoluk Mahallesi, Zeytinlikiçi Mevkii, 19-L-I imar paftası, 1288 nolu parsel numarasında kayıtlı bulunan taģınmaz için hazırlanan 4712,1 PĠN numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talep dosyasının incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :708:- 07/08/2014 tarih, 607 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 11/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; Mülkiyet sahipleri tarafından Belediyemize sunulan 11/07/2014 tarih, 4904 sayılı dilekçe ile Ġlçemiz Güre Mahallesi, 21 K-III pafta, 409 ve 412 no.lu parsellerin mevcut yapılanma koģullarıyla tek baģına yapılaģması mümkün olmadığı için mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel KiĢiliğine ait eģdeğer bir arsa ile takas edilme talebi komisyonumuzca incelenmiģ olup; Ġlçemiz Güre Mahallesi, Ilıca Mevkii, 21 K-III paftada, 213 m² alana sahip 409 parsel ve 220m² alana sahip 412 nolu parsellerin mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Turizm Tesis Alanında bulunmaktadır. Yapılan çalıģma neticesinde, 409 ve 412 nolu parsellerin bulunduğu bölgede mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel KiĢiliğine ait 408 ve 410 nolu parsellerde kayıtlı taģınmazların yer aldığı tespit edilmiģtir. Bu taģınmazların bir araya toplanması kamu yararına olacağından, bu alana eģ değer nitelikte; Ġlçemiz Güre Mahallesi,23 L IV 12

13 pafta,314 ada da, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında yapılanma koģulları; Ayrık Nizam 2 Kat, TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 yoğunluklu konut alanı olarak belirlenmiģ; m² alana sahip 8 nolu parsel ve m² alana sahip 9 nolu parseller tespit edilmiģ olup,21 K-III pafta, 409 ve 412 no.lu parsellere karģılık mülkiyet sahiplerine teklif edilmek üzere Belediyemiz Meclisine sunulmasına,komisyon üyesi Murat TUNA nın Red, diğer iki üyenin kabul oyları doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 11/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun aynen kabulü ile dosyanın Kıymet Takdir Komisyonuna havalesi ile bu hususta yapılacak iģlemler ile ilgili Riyaset ve cümene yetki verilmesi yönünde yapılan oylamada; Meclis Üyelerimizden Salih ġener, Nihat SÖNMEZ, Ġsmail DOĞDU, Ahmet ERGĠT, Yusuf ġahġn, Murat TUNA, Ali Kemal ÇELĠK, Hasan BODUR, Recep SAKIZLI, Basri Bayram TEZVARAN, Nevzat ERGÜN, Ahmet Hakan EROĞLU ve Hüseyin ZAMBAK ın(13 Oy) Red oyuna karģılık, oy çokluğu ile kabulüne,karar verildi. KARAR NO :709:- 07/08/2014 tarih, 614 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 11/08/2014 tarihli Komisyon Raporu konusu gereği Meclis Üyesi Mehmet ERTAġ ı ilgilendirdiğinden,5393 Sayılı Belediye Kanununun 27. madde hükmü ile üye Mehmet ERTAġ toplantı salonundan ayrılması sonucu 11/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu. 07/08/2014 tarih, 614 sayılı Meclis Kararı ile Ġmar Komisyonumuza havalesi yapılan; Belediyemiz sınırları içinde yer alan Zeytinli Muhtarlığı KarataĢ Villaları site parkına site sakinleri olarak Recep ERTAġ adının verilmesini talep eden Ġlçemiz, Zeytinli Mahallesi, KarataĢ Villaları Site yönetimine ait 31/07/2014 tarihli talep dilekçesi Komisyonumuzca incelenmiģ olup; Ġlçemiz Zeytinli Mahallesi, 21 O IV pafta, 287 adada yer alan 2075m²lik yeģil alanın, yaklaģık 362m² si eski parsel numarası 1104 olan ve KarataĢ Villalarının da içinde bulunduğu taģınmazdan, yaklaģık 153m² si doğudaki 6986 nolu parselden ve yaklaģık 1560 m² si eski parsel numarası 1092 olan adanın güneyinde yer alan taģınmazın terkinden gelmekte olup, parkın tamamının kamuya ait olduğu görülmektedir. Parkın isminin değiģmesi için talep yalnızca KarataĢ Villaları yönetiminden geldiği ve parkın tümüyle kamuya ait olduğu görüldüğünden, talebin Reddine, oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 11/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun aynen kabulüne,oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :710:- 07/08/2014 tarih, 617 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 11/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih,617 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan; Edremit, Gazicelal Mahallesi, 565 ada, 1 nolu parselde kayıtlı toplam m² alana sahip taģınmazının kendi hissesine düģen 168 m² lik kısmının kısıtlı olduğunu, mağduriyetinin giderilmesi için Belediyemiz sınırları içerisinde baģka bir arsadan hissesi oranında takas yapılması veya bedelinin ödenmesini ve emlak vergisinin terkinin yapılması yönünde mülkiyet sahibi tarafından 23/05/2014 tarih, 3229 kayıt sayılı talep dilekçesine istinaden yapılan inceleme sonucu; 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında, söz konusu alanın Dini Tesis ve YeĢil Alanda kaldığı görülmüģtür. Ayrıca taģınmazın toplam 31 hissedarı olduğu, taģınmazın üzerinde icrai hacizler bulunduğu tespit edilmiģtir. Komisyonumuzca yapılan tetkik ve araģtırma sonucu, söz konusu taģınmaz için Belediyemize ait uygun, takas edilebilecek bir yer bulunamadığından,talebin Reddine,oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 11/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :711:- 07/08/2014 tarih, 618 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 11/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 13

14 07/08/2014 tarih, 618 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol ve yeģil alanda kalan Ġlçemiz Güre Mahallesi, Köy Ġçi Mevkiinde 24 L III pafta,2297 no.lu parsel için oluģan mağduriyetin giderilebilmesi için baģka bir taģınmaz ile takas edilmesi yönünde mülkiyet sahibinin 26/05/2014 tarihli talep dosyası ile ilgili çalıģmalar devam ettiğinden, konunun ileriki komisyonlarda görüģülmesine, oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 11/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun, aynen kabulü ile dosyanın yeniden Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :712:- 07/08/2014 tarih, 619 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 11/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih,619 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan; Ġlçemiz, Çamlıbel Mahallesi, Gevrek asma Mevkiinde m² lik 114 no.lu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yolda kalması nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki 16/06/2014 tarihli mülkiyet sahibi mirasçısı tarafından sunulan talep dilekçesinin yapılan incelemesin de;taģınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yolda kaldığı, mülkiyet sahibinin üç adet murisi olduğu tespit edilmiģ olup, takas iģleminin yapılabilmesi için öncelikli olarak diğer hak sahiplerinin de muvafakatlarının olması gerektiğinden, konunun ileriki komisyonlarda görüģülmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 11/08/2014 tarihli Raporun, aynen kabulü ile dosyanın yeniden Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :713:- 07/08/2014 tarih, 620 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 11/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih,620 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan; Ġlçemiz, Güre Mahallesi, Köy içi Mevkii, 2091 no.lu parselde Avlulu Kargir Ev niteliğindeki taģınmazın yolda kalması nedeniyle takas veya bedelinin ödenerek mağduriyetinin giderilmesi yönündeki mülkiyet sahibinin 26/06/2014 tarihli talep dilekçesinin yapılan incelemesin de;1/1000 ölçekli uygulama imar planında 15m lik yolda kalan söz konusu taģınmaz takas talep dosyası ile ilgili çalıģmalar devam ettiğinden konunun ileriki komisyonlarda görüģülmesine,oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 11/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun, aynen kabulü ile dosyanın yeniden Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :714:- 07/08/2014 tarih, 622 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 15/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih,622 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan; Edremit Ġlçesi sınırlarında Ayvacık-Edremit-Havran Devlet Yolu kapsamında muhtelif kesimlerdeki kavģakların kamulaģtırma koridorlarının kurumları adına yol ve yol emniyeti sahası olarak kullanılması yönünde Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüğünün 17/07/2014 tarih, sayılı baģvuruları üzerine hazırlanan talep dosyası komisyonumuzca tetkik edilmiģ olup; Talep dosyası doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan Tadilatı ile ilgili çalıģmalar sürdüğünden dosyanın ileriki komisyonlarda görüģülmesine,oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 15/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun aynen kabulü ile dosyanın yeniden Ġmar Komisyonuna havalesine,oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :715:- 07/08/2014 tarih, 624 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 14/08/2014 tarihli Komisyon Raporu,konusu itiabarı ile Meclis Üyesi Ahmet ÖZKOCA yı ilgilendirdiğinden,5393 Sayılı Belediye Kanununun 27. madde hükmü gereği üye Ahmet ÖZKOCA nın toplantı salonundan 14

15 ayrılması ile 14/08/2014 tarihli Rapor Mecliste açık okundu. 07/08/2014 tarih, 624 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan Ġlçemiz Akçay Mahallesi, 21 M IV pafta, 842 ada, 91, 92 ve 93 no.lu parsellerin maliki olan davacı tarafından, anılan parsellerin Akçay Belediyesi ve Akçay Belediye BaĢkanlığı nın ihdasından önceki Edremit Belediyesi nce usulüne uygun olarak bir karar alınmadan sadece plan üzerine yeģil alan ibaresi eklenilmek suretiyle parsellerin imar vasıflarının belirlendiğinin tespit edildiği, tapu kayıtlarında da parsellerin kadastral parsel olarak gözüktüğü, bu haliyle prosedürüne uygun olmadan vasıf belirlenmesi yapıldığı, iģlemin Ģekil, sebep ve amaç unsurları yönünden sakat ve hukuka açıkça aykırı olduğu, iddia edilerek iptal istemiyle Edremit Belediye BaĢkanlığı aleyhine parsel sahibi tarafından dava açılmıģtır. Açılan dava sonucu dava konusu iģlemin iptali yönünde Balıkesir Ġdare Mahkemesinin 2013/1256 Esas,2014/424 sayılı kararına istinaden;meclisimizce söz konusu mahkeme kararının kabulü ile alınan karara göre Ġlçemiz Akçay Mahallesi, Yenimahalle,21 M IV pafta, 842 ada, 91, 92 ve 93 no.lu parseller plansız nitelikte kaldığından, ilgili taģınmazlar için plan çalıģması yapılmak üzere dosyanın Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğüne havalesine karar verilmiģ idi. Hazırlanan UĠP 4863 Plan ĠĢlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı ile ada bütünü ele alınarak Akçay Mahallesi, 21 M IV pafta, 842 ada, 91, 92, 93, 94 ve 95 no.lu parseller kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda 10 m. lik yollar bırakılarak geri kalan alan yeģil alan olarak belirlenmiģtir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu;hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı uygun bulunmuģtur. ġeklinde hazırlanan 14/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesine göre alındığı Ģekli ile onanmasına, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :716:- 07/08/2014 tarih, 631 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 15/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih,631 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel KiĢiliği ne ait Ġlçemiz Gazicelal Mahallesi, 19 L II a, 19 L II-b pafta, 1537 ada, 2 no.lu parsel için hazırlanan dosya komisyonumuzca tetkik edilmiģ olup, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Sağlık Tesisi ve Ġtfaiye Alanında kalmakta olan Bahse konu taģınmazın mevcutta aynı bölgede itfaiye alanının olması nedeni ile 1537 ada, 2 no.lu parselin Ġtfaiye Alanı olan bölümünde, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan Tadilatı ile ilgili çalıģmalar devam ettiğinden dosyanın ileriki komisyonlarda görüģülmesine,oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 15/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun aynen kabulü ile dosyanın yeniden Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :717:- 07/08/2014 tarih, 643 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 13/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih, 643 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan Ġlçemiz Soğanyemez Mahallesi, 19 L III b pafta, 387 ada, 30 ve 31 nolu parseller için hazırlanan UĠP Plan ĠĢlem Numaralı 1/1000 ölçekli Ġmar Plan DeğiĢikliği Dosyası komisyonumuzca incelenmiģ olup; Bahse konu taģınmazlar 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeninde GeliĢme konut alanına 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında; TAKS: 0.35, KAKS: 1.75 yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında ise; Ayrık Nizam 5 kat, yola 5 m ve komģu parsele 3 m yapı yaklaģma mesafeli TAKS: 0,35, KAKS: 1,75 yoğunluklu Konut alanında yer almaktadır. Söz konusu alan için 29/11/1993 tarih,75/47 sayılı kararı ile 387 ada, T.A.K.S: 0.35, K.A.K.S: 2.10, Ayrık Nizam 6 Kat Konut alanı olarak belirlenmiģtir. Çevre Düzeni Plan notlarını 4.3 maddesin de; Bu planla getirilen leke kararları için 22/03/1994 onaylı imar planları öncesi onaylı mevzii imar planları geçerlidir denilmektedir. Bu maddeye istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile Ayrık Nizam 6 Kat 15

16 TAKS:0.35, KAKS: 2.10 yoğunluklu yola 5m ve komģu parsele 3m yapı yaklaģma mesafeli, konut alanı olarak öneri getirilmiģtir. Adanın doğusundaki 12 metrelik taģıt yolu 15 metreye çıkarılarak devamlılığı sağlanmıģtır. Ayrıca adanın kuzeydoğusunda yer alan eski fabrika ana binası ve bacasının mevcut durumunun korunmasına yönelik kararlar alınmıģtır. Bu bağlamda,yeģil alan içerisinde kalan fabrika ana binası ve bacası korunacaktır. - YeĢil alan içerisinde kalan fabrika bacası ve ana binanın iyileģtirilmesi ve yenilenmesine yönelik çalıģmalar yapılarak bölgenin sosyal ve kültürel değerleri yaģatılacaktır. - Belediye mevcut fabrika binası bölgemizin kültürel değerlerini yansıtmak üzere kamunun yararına kullanabilecektir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirme de;1/1000 ölçekli uygulama imar plan değiģikliği uygun bulunmuģtur. ġeklinde hazırlanan 13/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun, yapılan müzakeresin de; Plandaki yeģil alan rekreasyon alanı olarak tadil edilmesi ve Belediye adına tapunun çıkartılmasına, belediye mülkü haline getirilen binanında kamunun ve yörenin ihtiyaçlarına yönelik kullanıma açılabilir olması ile 13/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesine göre alındığı Ģekli ile onanmasına, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :718:- 07/08/2014 tarih, 648 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 14/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih, 648 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan Ġlçemiz Akçay Mahallesi, 21 M III pafta, 861 ada, 147 no.lu parsel sahipleri tarafından, taģınmazların imar planındaki vasfının yeģil alan olduğu yolunda tesis edilen 04/11/2013 tarih, sayılı Akçay Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü iģleminin ne Akçay Belediye BaĢkanlığının ne de Akçay Belediye BaĢkanlığı ihdasından önceki yetkili Edremit Belediye BaĢkanlığınca usulüne uygun olarak bir karar alınmadan sadece plan üzerine yeģil alan ibaresi eklenilmek suretiyle parsellerin imar vasıflarının belirlendiğinin tespit edildiği, tapu kayıtlarında da parsellerin kadastral parsel olarak gözüktüğü, bu haliyle prosedürüne uygun olmadan vasıf belirlemesi yapıldığı, iģlemin Ģekil, sebep ve amaç unsurları yönünden sakat ve hukuka açıkça aykırı olduğu, iddia edilerek iptali istemiyle Edremit Belediye BaĢkanlığı na karģı dava açılmıģtır. Açılan dava sonucu dava konusu iģlemin iptali yönünde ki Balıkesir Ġdare Mahkemesinin 2013/1591 Esas, 2014/749 sayılı Kararına istinaden meclisimizce söz konusu mahkeme kararının kabulüne, alınan karara göre Ġlçemiz Akçay Mahallesi, 21 M III pafta,861 ada, 147 no.lu parsel plansız nitelikte kaldığından, ilgili taģınmazlar için plan çalıģması yapılmak üzere Edremit Belediyesi, Etüt Proje Müdürlüğüne havalesine karar verilmiģtir. Hazırlanan UĠP 4864 Plan ĠĢlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı ile Akçay Mahallesi, 21 M III pafta, 861 adada aynı vasıfta bulunan 165 ve 147nolu parsellere yeģil alan olarak plan kararı getirilmiģtir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu; hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı uygun bulunmuģtur. ġeklinde hazırlanan 14/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesine göre alındığı Ģekli ile onanmasına, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :719:- 07/08/2014 tarih, 649 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 14/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih,649 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan Ġlçemiz Kızılkeçili Mahallesi, 21-M-II pafta, 291 ada, 3 no.lu parseldeki, m² lik Belediyemiz hissesinin hissedarlığının giderilmesi için ilgili parsel sahiplerine satıģının yapılması hususunda Riyaset ve cümene yetki verilmesi ile ilgili talep Komisyonumuzca incelenmiģ olup;yerinde yapılan incelemede bahse konu taģınmaz üzerinde ruhsatsız yapı tespit edildiğinden, konunun Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğüne havale edilerek gelecek rapor doğrultusunda karar verilmesine, oy birliği 16

17 ile karar verilmiģtir ġeklinde hazırlanan 14/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun, aynen kabulü ile dosyanın yeniden Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :720:- 07/08/2014 tarih, 654 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 15/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih,654 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan; Ġlçemiz Altınoluk Mahallesi, Körfez Kent kuzeyinde 662 ada, 1 nolu parselin batısındaki alan için Balıkesir BüyükĢehir Belediye Meclisine sunmak için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Plan DeğiĢikliği Teklifi komisyonumuzca incelenmiģ olup; Plan değiģikliği hazırlanan alan, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında yeģil alanda kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Plan değiģikliği ile yeģil alanın yaklaģık 1075 m² si bölgenin ihtiyacı nedeni ile sağlık tesisine dönüģtürülmüģtür. EĢdeğer yeģil alan, planlama alanının batısında plan onama sınırı ile gösterilen alanda karģılamıģtır. Yapılanma koģulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecektir.yapılan değerlendirme de; BüyükĢehir Belediyesine sunulmak üzere sağlık tesisi amaçlı resen hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değiģikliği teklifi uygun bulunmuģtur. ġeklinde hazırlanan 15/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :721:- 07/08/2014 tarih, 655 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 12/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih, 655 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan; Ġlçemiz Kadıköy Mahallesi, 19-K-II b pafta, 235 ada, 1 nolu parsel güneyinde yer alan yeģil alan üzerinde ki bölgede enerji sıkıntısını gidermek, can ve mal güvenliğini üst seviyeye taģımak amacıyla azami 8.00 x 3.00m ölçülerinde beton köģk tipi trafo yerinin belirlenmesiyle ilgili hazırlanan Uludağ Elektrik Dağıtım A.ġ. Edremit Tesis Kontrol Mühendisliği nin 25/07/2014 tarih, sayılı yazı ve eki talep dosyası, komisyonumuzca incelenmiģ olup; Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılarak hazırlanan teknik raporda UEDAġ tarafından önerilen trafo alanının; Ġlçemiz Kadıköy Mahallesi, 19-K-II b pafta, 235 ada, 1nolu parsel güneyinde yer alan yeģil alanın kuzey batısında, yollara 5m ve komģu taģınmaza 3m uzaklık bırakılarak yerinin belirlendiği görülmüģtür.yapılan değerlendirme de; UEDAġ tarafından talep edilen 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı talebinin Reddine; Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliğinin 9. Maddesine istinaden Trafo yerinin Ġlçemiz Kadıköy Mahallesi, 19-K-II b pafta, 235 ada, 1 nolu parsel güneyinde yer alan yeģil alanın kuzey batısında belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 12/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :722:- 07/08/2014 tarih, 656 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 12/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih,656 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan Ġlçemiz, Kadıköy Mahallesi, 176 ada kuzeyi, 2949 nolu parselin doğusunda yer alan yeģil alan üzerinde bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek, can ve mal güvenliğini üst seviyeye taģımak amacıyla azami 8.00 x 3.00m ölçülerinde beton köģk tipi trafo yerinin belirlenmesiyle ilgili hazırlanan Uludağ Elektrik Dağıtım A.ġ. Edremit Tesis Kontrol Mühendisliği nin 25/07/2014 tarih, sayılı yazı ve eki talep dosyası komisyonumuzca incelenmiģ olup;belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılarak teknik rapor düzenlenmiģ olup, bahse konu talep edilen Kadıköy 192 nolu parselin mülkiyeti Demet Tomruk ve Ağaç San. A.ġ. adına kayıtlı olduğu görülmüģtür.talep dosyası içinde mülkiyet sahibinin muvafakatı olmadığı anlaģıldığından, eksikliklerin tamamlanmak üzere dosyanın ileriki komisyonlarda 17

18 görüģülmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 12/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun, aynen kabulü ile dosyanın yeniden Ġmar Komisyonuna havalesine,oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :723:- 07/08/2014 tarih, 663 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 15/08/2014 tarihli Komisyon Raporu açık okundu; 07/08/2014 tarih, 663 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan; S.S Türker Konut Yapı Kooperatifi Vekili, Avukat Ġlknur Sezgin TEMEL in 1502 no.lu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında 30 m. geniģliğindeki imar yoluna isabet eden kısmı için kamulaģtırmasız el atma yapıldığı yönündeki dilekçesi komisyonumuzca tetkik edilmiģ olup; Ġlgi dilekçede özet olarak, 1502 no.lu parsel içinde yer alan A Bloğun bir kısmının 30 metrelik taģıt yolu üzerinde kaldığı, 1502 nolu parsel A Blokta bulunan karkas inģaat değeri ve kamulaģtırmasız el atıldığı iddia edilen taģınmaz için tazminat ödenmesidir. Konu ile ilgili Belediyemiz Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne görüģ sorulmuģ olup, 04/07/2014 tarih, 802 sayılı cevabi yazı ile Bu uygulama ile ilgili 2008/667 Esas No.lu dava, Balıkesir İdare Mahkemesinde reddedilmiş ve ilgili idarenin uygulamasının yerinde olduğu karara bağlanmıştır. Her ne kadar karar tarihinden itibaren geçen 5 yıl içinde uygulamaya yönelik herhangi bir işlem yapılmamışsa da bu kamu yararının olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle 30 m lik yolla ilgili yeni bir meclis kararı alınarak kararın 4 yıllık imar programına dahil edilmesinin ve ilgilisine işlem hakkında bilgi verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu; bahse konu 30 m geniģliğindeki yolun sürekliliği olduğu görüldüğünden, Edremit Belediye Meclisinin 06/07/2007 tarih,168 sayılı kararına, mahkeme tarafından iptal kararı verilmediğinden, 06/07/2007 tarih,168 sayılı Belediye Meclis kararı ile Ġdare Mahkeme Kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında değiģiklik yapılmamasına, ayrıca 30 m. geniģliğindeki imar yoluna isabet eden kısmın malik tespit çalıģmaları devam ettiğinden,dosyanın ileriki komisyon toplantılarında değerlendirilmesine,oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 15/08/2014 tarihli Ġmar Komisyon Raporunun, aynen kabulü ile dosyanın yeniden Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :724:- 07/08/2014 tarih, 675 sayılı meclis kararı ile Ġmar Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 15/08/2014 tarihli Komisyon Raporu konusu itibarıyle meclis gündeminin 6.gündem maddesiyle aynı olması nedeniyle, Meclis BaĢkanı Kamil SAKA tarafından görüģülüp oylamaya sunulmadan geri çekilmiģtir. KARAR NO :725: sayılı Belediye Kanununun 21. Madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithal edilen Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih, /314 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı, açık okundu. Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel KiĢiliğine ait olup, Balıkesir Ġli, Edremit Belediyesi sınırları içinde yer alan Zeytinli Mahallesi, 6965 nolu parselde kayıtlı taģınmaz üzerinde yapılması planlanan Edremit -Burhaniye Bölge Hastanesine yönelik Sağlık Tesisi Amaçlı Ġmar Plan ÇalıĢmasının yapılmasına ve bu amaçla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesinin (d) bendi hükmü gereği,ġlgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınmasına, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :726: sayılı Belediye Kanununun 21. Madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithal edilen Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih, /313 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı, açık okundu. Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Edremit,Yolören Mahallesi, 19 K II A pafta,107 ada, 8 ve 11 nolu parsellerde kayıtlı taģınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiģikliği teklif 18

19 dosyasının, değerlendirilmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :727: sayılı Belediye Kanununun 21. Madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithal edilen Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih, /315 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı, açık okundu.edremit 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notlarında değiģiklik yapılmasıyla ilgili dosyanın, değerlendirilmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine,oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :728: sayılı Belediye Kanununun 21. Madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithal edilen Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 04/09/2014 tarih, /331 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı, açık okundu. Balıkesir Valiliği, Kadastro Müdürlüğü 04/08/2014 tarih,1901 sayılı yazıları ile, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22/A maddesi gereği, Edremit Ġlçesi Altınoluk, ArıtaĢı, Avcılar, Bostancı, Çamlıbel, Çıkrıkçı, Güre, Narlı, TahtakuĢlar ve Zeytinli Mahallelerinde yapılacak olan Uygulama ÇalıĢmalarında uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) bilirkiģi seçilmesini ve alınacak meclis kararının taraflarına bildirilmesini talep etmiģtir. Narlı Mahalle Muhtarlığı tarafından bilirkiģi belirlenmemiģ olup, Altınoluk, ArıtaĢı, Avcılar, Bostancı, Çamlıbel, Çıkrıkçı, Güre, TahtakuĢlar ve Zeytinli Mahalleleri için müzekkere ekinde yer alan ve mahalle muhtarları tarafından belirlenmiģ olan (9 sayfa) bilirkiģi listelerinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :729: sayılı Belediye Kanununun 21. Madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithal edilen Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 04/09/2014 tarih, /335 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı, açık okundu. UEDAġ Edremit Proje Tesis Mühendisliği nin 25/07/2014 tarih, sayılı yazı ekinde yer alan imar planı örneğinde gösterilen alana, bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek, can ve mal güvenliğini üst seviyeye taģımak amacıyla, azami 8.00 X 3.00 m. ölçülerinde beton köģk tipi trafo yerinin belirlenmesiyle ilgili talep dosyasının değerlendirilmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine,oy birliği ile karar verildi.04/09/2014 Kamil SAKA CoĢkun TAġKIN Hüseyin UZUN Ġsmail Cahit EROL Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis Katibi 19

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 11 TOPLANTI TARĠHĠ : 30/06/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 8 TOPLANTI TARĠHĠ : 07/04/2014 MECLĠS BAġKANI :Kamil SAKA ÜYELER

EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 8 TOPLANTI TARĠHĠ : 07/04/2014 MECLĠS BAġKANI :Kamil SAKA ÜYELER EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 8 TOPLANTI TARĠHĠ : 07/04/2014 MECLĠS BAġKANI :Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SAYISI : 12 TOPLANTI TARĠHĠ : 03/12/2015 MECLĠS

SAYISI : 12 TOPLANTI TARĠHĠ : 03/12/2015 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 12 TOPLANTI TARĠHĠ : 03/12/2015 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER :Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Fatma ÖZGĠRGĠN,

Detaylı

ve eklerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi

ve eklerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 7 TOPLANTI TARĠHĠ : 06/08/2015 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER :Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

SAYISI : 14 TOPLANTI TARĠHĠ : 02/10/2014 MECLĠS

SAYISI : 14 TOPLANTI TARĠHĠ : 02/10/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 14 TOPLANTI TARĠHĠ : 02/10/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

KARAR NO : 579- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih,

KARAR NO : 579- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih, EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 12 TOPLANTI TARĠHĠ : 07/08/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Fatma ÖZGĠRGĠN,

Detaylı

ve eklerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi

ve eklerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 11 TOPLANTI TARĠHĠ : 05/11/2015 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER :Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

SAYISI : 6 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/06/2015 MECLĠS

SAYISI : 6 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/06/2015 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 6 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/06/2015 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER :Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı. 2012 / 89 Özü 1.ci oturumu / Salı günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 89 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 89 : Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.12.01.00.302.99/665-38604

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :312 KARAR 312 : Belediye Meclisimizin 04/04/2015 tarih 144 sayılı, 01/06/2015 tarih 213 sayılı, 04/01/2016 tarih 10 sayılı kararlarının iptaline, 1077 ada üzerinde bulunan parsellerle ilgili

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO : 376 - Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 31/08/2015 tarih,

gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO : 376 - Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 31/08/2015 tarih, EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 8 TOPLANTI TARĠHĠ : 03/09/2015 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER :Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi KARAR 108 : Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi 2013 / 108 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 108 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 56 : Meclis üyeliği hk. T.C. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Kasım ayı toplantısının 13.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 07/10/2013 ve 11/10/2013

Detaylı

SAYISI : 9 TOPLANTI TARĠHĠ : 01/10/2015 MECLĠS

SAYISI : 9 TOPLANTI TARĠHĠ : 01/10/2015 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 9 TOPLANTI TARĠHĠ : 01/10/2015 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER :ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN, Fatma ÖZGĠRGĠN,

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

kabul edildi. KARAR NO :615- Meclis üyesi Hüseyin UZUN un Aralık ayı toplantısına Ģehir dıģında

kabul edildi. KARAR NO :615- Meclis üyesi Hüseyin UZUN un Aralık ayı toplantısına Ģehir dıģında EDREMİT İLÇESİ BELEDİYE MECLİSİ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 14 TOPLANTI TARİHİ : 01/12/2016 MECLİS BAŞKANI : Kamil SAKA ÜYELER :ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN, Fatma ÖZGĠRGĠN,

Detaylı

Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline,

Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 1 TOPLANTI TARĠHĠ : 08/01/2015 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER :Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ(Bulunmadı),

Detaylı

kabul edildi. KARAR NO : 95- Meclis üyelerinden Yusuf ġahġn in Ģehir dıģında olması nedeniyle

kabul edildi. KARAR NO : 95- Meclis üyelerinden Yusuf ġahġn in Ģehir dıģında olması nedeniyle EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 3 TOPLANTI TARĠHĠ : 05/03/2015 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER :Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Bayram KAYAHAN, Fatma ÖZGĠRGĠN Ali

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Melis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ - Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147 sayılı yazısı. 2012 / 101 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 101 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 101 : Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 95 Özü: Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme Karar Trh : Enerji Ġletim Hattının Plan Tadilat teklifi. (PĠN: 4260,6) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Haluk Uğur DAĞISTANLI, Hüseyin

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 05/ 02/ 2010 2010 / 34 meclis toplantısında alınan 34 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 34: Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 5393 Sayılı Kanununun

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 11 ÖZÜ : 01.12.2016 TARĠH VE 120 SAYILI KARARLA ĠMAR KOMĠSYONUNA SEVK EDĠLEN TAVLA MAHALLESĠ 1980 VE 1981 PARSEL SAYILI TAġINMAZLAR ĠLE ĠLGĠLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI TADĠLAT

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :384 KARAR 384 : Belediye meclisimizde 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon Ġmar Planlarında mahalle oyun alanı olarak iģaretli olan Hacı Ġsa Mahallesi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi NĠSAN ayı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 117 KARAR 117 : Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.05.2012 tarih ve 05.462 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Özbek Akkum Mevkii Nazım Ġmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Plan ve

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 10 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 62 : Gündem harici konular BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Aralık ayı toplantısının 14.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 04/11/2013 tarihli

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ OCAK AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ OCAK AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ OCAK AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No: 29 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : Ġlçemiz, KemalpaĢa Mahallesi, 1223 ada,7 nolu parsel (PĠN: 4260,27) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ üyeler Haluk

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :247 KARAR 247 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Temmuz 2016 Cuma günü

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra Tarihi 05/09/204 Sayısı 20582433-302.03-93 BirleĢim 8 Oturum Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis BaĢkanı Hacı Uğur POLAT BaĢkanlığında, Celalettin GönültaĢ, Mehmet

Detaylı

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihi PerĢembe günü

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar Tarihi : 02/04/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 13 BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2012 Yılı Döneminin 4.Toplantısının 4.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR ÖZETİ

BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR ÖZETİ BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ KARAR NO KARAR ÖZETİ Belediye Meclisinin 04/08/2016 tarihli Ağustos ayı olağan meclis

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi EKĠM ayı Meclis

Detaylı

T.C. ALAPLI ĠLÇESĠ...MECLĠS KARAR KAĞIDI... Karar Tarihi : Karar No: 28

T.C. ALAPLI ĠLÇESĠ...MECLĠS KARAR KAĞIDI... Karar Tarihi : Karar No: 28 T.C. ALAPLI ĠLÇESĠ...MECLĠS KARAR KAĞIDI... Karar Tarihi : 05.09.2014 Karar No: 28 Belediye Meclisini TeĢkil Edenlerin Adı Soyadı Meclis BĢk. Abdullah ATEġ Üyeler; Nursev AKDENĠZ, Emine UYSAL, YaĢar ÇEVĠK,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 41 : 02.06.2017 Tarih Ve 2017 / 30 Sayılı Kararla Ġmar Komisyonuna Sevk Edilen Sümerler Mahallesi 131 Ada 163 Ve 164 Nolu Parsellerle Ġlgili Ġmar Planı Tadilatı Yapılması

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

TOPLANTIDA BULUNANLAR

TOPLANTIDA BULUNANLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 07.01.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00 te Belediye Meclis Salonunda yapmıģ olduğu Ocak

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı