SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS"

Transkript

1 EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN, Fatma ÖZGĠRGĠN, Ali Yılmaz DĠKER, Ġsmail Cahit EROL, Mehmet ERTAġ, Musa KARAASLAN, Fahri YAġAR, CoĢkun TAġKIN, Cafer KARA, Hüseyin UZUN, Salih ġener, Nihat SÖNMEZ Ġsmail DOĞDU, Ahmet ERGĠT, Yusuf ġahġn, Murat TUNA, Ali Kemal ÇELĠK, Hasan BODUR, Recep SAKIZLI, Basri Bayram TEZVARAN, Nevzat ERGÜN, Ahmet Hakan EROĞLU, Hüseyin ZANBAK ( 27 Üye) BULUNMAYANLAR : Ahmet ELMAN, Tayfun GERKUġ, Nebi GÜNDÜZ, Müberra UYAR KARACA, Sezgin ĠNAN, ( 5 Üye) KARAR NO : 677- Edremit Belediye Meclisi, 04/09/2014 tarih, saat 16.oo da toplanarak yoklama yapıldı. 26 üyenin mevcut olduğu, görülerek oturum açıldı. 07/08/2014 tarihli Meclis toplantısında alınan kararlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 22. madde hükmü ile meclis üyelerine dağıtıldı. Alınan kararlarda maddi hata olmadığı tespit edildiğinden, alındığı Ģekli ile aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO : 678- Meclis üyelerinden Nebi GÜNDÜZ ün Ankara Makine ve Kimya düstrisi Kurumun da daha önceden planlanmıģ toplantısı nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiren 03/09/2014 tarihli mazeret dilekçesi, oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO : 679- Meclis üyelerinden Müberra Uyar KARACA nın 04/09/2014 tarihinde oğlunun yemin töreni için Ģehir dıģında olması nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiren 03/09/2014 tarihli mazeret dilekçesi, oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO : 680- Meclis üyelerinden Ahmet ELMAN ın Ģehir dıģında bulunma nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiren 03/09/2014 tarihli mazeret dilekçesi, oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO : 681-Meclis Üyelerinden Tayfun GERKUġ un Ģehir dıģında bulunma nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiren 04/09/2014 tarihli mazeret dilekçesi, oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO : 682- Meclis Üyelerinden Sezgin ĠNAN ın Ġl dıģında bulunma nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiren 04/09/2014 tarihli mazeret dilekçesi, oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO :683- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih, /314 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazılarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO :684- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih, /313 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazılarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO :685- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih, /315 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazılarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. 1

2 KARAR NO :686- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 04/09/2014 tarih, /331 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazılarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO :687- Edremit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 04/09/2014 tarih, /335 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazılarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO : 688- Edremit Belediyesi Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün 27/08/2014 tarih, /1197 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Belediyemiz ile Tüzel KiĢiliği sona eren Köyler ve Belde Belediyelerin taahhüdü kapsamında dava konusu olmuģ, icraya intikal etmiģ çok sayıda bulunan dosyalar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( h ) bendi hükmünde, sulh ile tasfiyesi, kabul ve feragatı hususunda Edremit Belediye BaĢkanı Kamil SAKA ve Belediyemiz Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne yetki verilmesi ile bu konuda yapılıp sonuçlanan iģlemlerden Belediye Meclisine bilgi verilmesi yönünde 30/06/2014 tarih, 567 sayılı meclis kararı alınmıģ idi. Alınan yetki kararına istinaden, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünce alacaklı kiģi ve kurumlarla yapılan ödeme planlarına iliģkin Rapor hazırlanmıģ olup;1) Narlı Köyü Muhtarlığında çalıģmakta iken 04/06/2010 tarihinde Emekli olan, ancak emeklilik hakları kendisine ödenmeyen Ayhan Demiroğlu nun Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/282 E. 2012/607 K. Sayılı kesinleģen kararıyla Edremit 2. Ġcra Müdürlüğünde yapmıģ olduğu ilamlı takip sonucu ,44 TL asıl alacak, 5.480,06 TL Vekâlet ücreti 4.198,54 TL faiz ve 159,05 TL Takip masrafı olmak üzere toplam ,09 TL alacağı, 2014 Eylül ayının 2. yarısından baģlamak üzere 12 taksitte ödenecektir. 2) M.A.T. Temizlik ġirketi ve M.A.T. Yiğitler Ltd. ġti. vekili Av. Gürkan Esen ile Belediyemiz arasında Edremit 1. Ġcra Müdürlüğünde takibi yapılan 2014/212 E. sayılı dosya da ,90 TL ve 2014/752 E. sayılı dosyasında ,00 TL olmak üzere toplam ,90 TL, vekalet ücreti alacağı ,00 TL olarak Ağustos 2014 te 5.000,00 TL Eylül 2014 te ,00 TL, Ekim 2014 te ,00 TL, Kasım 2014 te ,00 TL, Ocak 2015 te ,00 TL, ġubat 2015 te ,00 TL ve Mart 2015 te ,00 TL olarak taksitlendirilmiģtir. 3) Mülga Kadıköy Belediye BaĢkanlığının davalı olduğu, konusu kamulaģtırmasız el atma olan 2011/201 E. ve 2014/165 K. No.lu kesinleģmiģ Mahkeme ilamından doğan ,50 TL asıl alacak, 1.650,25 TL yargılama gideri ve ,89 TL Faiz olmak üzere toplam ,64 TL nin 2014 Eylül ayı içinde ilk taksiti, kalanı izleyen aylarda 5 eģit taksitte ödenmek üzere anlaģmaya varılmıģtır. ġeklinde hazırlanan 3 maddelik Rapor madde madde okunarak Meclisin bilgisine sunulmuģtur. KARAR NO : 689- Edremit Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/08/2014 tarih, /666 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Belediyemiz Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2014 harcama bölümünden Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibinde ödeneğinin bulunmaması ve Müdürlük içerisinde aktarma yapılacak ödeneğin olmaması nedeni ile yapılan araģtırma ve tetkik neticesinde; Fen ĠĢleri Müdürlüğünün Kimyevi Ürün Alımları baģlıklı no.lu ödenek tertibinden Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Müteahhitlik Hizmet Alımları baģlıklı no.lu ödenek tertibine Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 36. madde hükmü ile 500,000,00 TL. aktarma yapılmasına, Meclis Üyelerimizden Salih ġener, Nihat SÖNMEZ, Ġsmail DOĞDU, Ahmet ERGĠT, Yusuf ġahġn, Murat TUNA, Ali Kemal ÇELĠK, Hasan BODUR, Recep SAKIZLI, Basri Bayram TEZVARAN ve Ahmet Hakan EROĞLU nun (11 oy)red oyuna karģılık, oy çokluğu ile karar verildi. KARAR NO : 690- Edremit Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/08/2014 tarih, /696 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. 22/02/2007 tarih, Sayılı Resmi Gazetede 2

3 yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Geçici ĠĢçileri kapsayan 24.maddesinin 1.fıkrası değiģtirilerek 12/01/2008 Tarih,26754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Buna göre Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin 1.maddesinde Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları, bu kurum ve kuruluşlar için Norm Kadro Standardı cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının % 20 sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ ay sayısına göre Belediye Meclisi tarafından yıllık olarak belirlenir denilmektedir. 10/04/2014 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin yönetmelik gereği, C10 grubunda olup, 308 memur Norm Kadro sayısına sahip Edremit Belediyesinde 2015 Mali yılında (5 ay 29 gün adam/ay) çalıģtırılmak üzere, (308 memur %20 si) 62 geçici iģçi vizesi verilmesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 691- Belediyemiz (5 yıllık) Stratejik Plan taslağı 27/08/2014 tarihli cümen toplantısında incelenerek, 585 sayılı karar gereği hazırlanan encümen görüģü Mecliste açık okundu. Edremit Belediyesinin (5 yıllık) Stratejik Plan taslağı cümen Üyelerimizce incelenerek, Stratejik alanlarımız; kurumsal yapının geliģtirilmesi, Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geliģtirilmesi, Sosyal, Ekonomik, Turizm ve tanıtım ile Kentsel geliģim olarak belirlenmiģtir. Birçok konuyu kapsayan Stratejik Plan taslağının inceleme ve araģtırılmak üzere Ġhtisas Komisyonlarımızdan Turizm, Plan Bütçe, Ġmar,Kültür Sanat ve Spor ile Çevre Komisyonlarına havale edilmesi uygun görülmüģtür. ġeklinde hazırlanan 27/08/2014 tarihli cümen görüģünün yapılan oylamasında; hazırlanan 27/08/2014 tarihli encümen görüģünün kabulü ile (5 yıllık) Stratejik Plan taslağının incelenmek üzere Turizm Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Ġmar Komisyonu, Kültür Sanat ve Spor Komisyonu ile Çevre Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 692- Edremit Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğünün 27/08/2014 tarih, /22 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu sayılı Kanunun 1. Maddesinin 3. Fıkra hükmü ile Balıkesir Ġline bağlı Ġlçemiz Edremit sınırları içerisinde yer alan 5 belde ve 20 köyün Tüzel KiĢiliği sona ererek, 31/03/2014 tarihi itibariyle Edremit Belediye BaĢkanlığına devredilmiģ, Ġlçe sınırlarımız Altınoluk-Mıhlı Çayından, Koca Seyit Havaalanına kadar geniģlemiģ, sorumluluk alanlarımıza giren hizmet çemberimiz de bir o kadar artmıģtır. 10/04/2014 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik ile kadro kütük cetvellerimiz,d-11 grubunda iken C-10 grubuna yükseltilerek 08/05/2014 tarih, 326 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıģtır. Mevcut müdürlüklerimizin yanı sıra oluģturulan yeni müdürlükler ve kadrolar da göz önüne alındığında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi hükmü gereği, Belediye Müdürlüklerimize ait revize edilen mevcut çalıģma yönetmelikleri ile oluģturulan yeni müdürlüklere ait ÇalıĢma Yönetmeliklerinin hazırlandığı Ģekli ile aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 693- Edremit Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 29/08/2014 tarih, /74 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazı ve ekleri açık okundu. Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü, Emlak 3

4 Ġstimlak Daire BaĢkanlığı 03/07/2014 tarih, /791 sayılı yazıları ile Edremit Belediye Hizmet Binasının zemin katı ile Kadıköy, Zeytinli, Güre ve Altınoluk Belediye Hizmet Binaları içinde tahsilat merkezi olarak faaliyet sürdürdükleri yerler ile Tüzel KiĢiliği sona eren Kadıköy Belediyesine ait olup itfaiye garajı olarak kullanılan yerin su, elektrik, yakıt v.b gibi tüm giderlerinin Genel Müdürlüklerince karģılanması kaydı ile taraflarına tahsis edilmesi yönündeki talepte bulunmuģlar, talepleri, 09/07/2014 tarihli Edremit Belediyesi cümen toplantısında görüģülerek, 442 sayılı kararı ile BASKĠ hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, yer sorunlarının çözümleninceye kadar kabul edilmiģ, ancak aynı konu ile ilgili BASKĠ Genel Kurul yönetim Kararının da alınarak Edremit Belediyesinin ilk Meclis Toplantısına sunulması istenilmiģtir. Konu ile ilgili Baski Genel Müdürlüğünün15/08/2014 tarih, 46 sayılı yönetim kurulu kararı incelendiğinde ; Balıkesir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri arasında, Ġl sınırları içerisinde bulunan tüm yerleģim birimlerinin su, kanalizasyon, atıksu ve arıtma tesislerinin yaptırılması ile iģletilmesinin yer aldığı, yer sorunlarının çözümlenmesine kadar, Baski ye ait hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel KiĢiliğine ait olup,ģu anda Edremit Belediye Hizmet Binası zemin katı, Kadıköy, Zeytinli, Güre ve Altınoluk Belediye Hizmet Binaları içinde halen tahsilat merkezi olarak faaliyet sürdürdükleri yerler ile Tüzel KiĢiliği sona eren Kadıköy Belediyesine ait olup itfaiye garajı olarak kullanılan yerin ve ayrıca Ġlçemiz Soğanyemez Mahallesi, Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde mevcut Edremit Belediye Hizmet binasına bitiģik durumda olan binanın 3. Katının su, elektrik, yakıt vb. gibi tüm giderlerinin BASKĠ Genel Müdürlüğünce karģılanması kaydı ile tahsisi yönünde alınan 15/08/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararının yapılan müzakeresin de; Meclis BaĢkanı Kamil SAKA -Edremit Belediye Hizmet Binası zemin katı ile Kadıköy, Zeytinli, Güre ve Altınoluk Hizmet Binaları içinde halen Baski nin tahsilat merkezi olarak faaliyet sürdürdükleri yerler ile Tüzel KiĢiliği sona eren Kadıköy Belediyesine ait olup itfaiye garajı olarak kullanılan yerin ve su, elektrik, yakıt, onarım, bakım vb. gibi tüm genel giderlerinin BASKĠ Genel Müdürlüğünce karģılanması kaydı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi d fıkrası gereği 3 yıl süre ile tahsisine (kullanım hakkı verilmesine) ayrıca Edremit Belediye Hizmet binasına bitiģik durumda olan binanın 3. Katının ise aynı Ģartlarla cümence belirlenecek kira bedeli üzerinden 3 yıl süreyle kiraya verilmesi hususunda cümene yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. ġeklindeki önergesinin, oy birliği ile aynen kabulüne karar verildi. KARAR NO : 694-Meclis Üyesi Hüseyin UZUN gündemin 7.maddesinde toplantıya iģtirak etti.balıkesir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22/07/2014 tarih, /756.01/3139 sayı ve BaĢkanlık Makamının 08/08/2014 tarihli Meclis Havaleli yazıları açık okundu Zeytinli ġube Halk Kütüphanesi,05/05/1983 yılından bu yana Edremit Muzaffer Akpınar Ġlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ne bağlı olarak Zeytinli Belediyesine ait Mithat Kemal Cad,Halk sok.taki binanın 2.katında hizmet vermekte iken 1997 yılında tahsis süresinin sona ermesi ve tahsis süresinin uzatılmaması ve hizmet verilen binanın yıkılması sebebiyle Zeytinli Belediyesine ait kullanıģlı olmayan bir binanın üst katına taģınmak zorunda bırakılmıģtır.edremit Kaymakamlığı Muzaffer Akpınar Ġlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün 21/03/2014 tarih, Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün 09/07/2014 tarihli yazıları ile Kütüphane yerinin bakımsız, sağlıksız, güvensiz ve kaderine terk edilmiģ bir durumda olması nedeniyle kütüphane olarak kullanılmaya elveriģli olmadığı belirtilmekte ve okuyucu sayısının da gittikçe düģtüğü belirtilmektedir. Bu durumda Zeytinli ġube Halk Kütüphanesinin, Belediyenize ait Altınoluk veya Zeytinli Beldesinde Emlak Dairesi 4

5 olarak kullanılan 1. Kat veya Fen ĠĢleri dairesi olarak kullanılan binadan birine kütüphane açma Ģartlarını taģıyan en az 100 m² geniģliğinde bir okuma salonu, bir idare odası,bir depo ve kadın-erkek tuvaleti bulunan bir yerin en az on beģ (15) yıllığına bedelsiz olarak tahsisi durumunda söz konusu Kütüphane hizmet vermeğe devam edecek olup, aksi takdirde ġube Halk Kütüphanesi Ġlçe veya baģka bir ilçeye taģınacaktır. ġeklindeki talep yazılarının yapılan müzakeresin de; Tahsis Talep Dosyasının, Belediyemiz Emlak Ġstimlak Müdürlüğünce yapılacak araģtırma ile beraber Kira Tespit Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 695- Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Edremit Temsilciliğinin 12/08/2014 tarih, sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. TEMA Vakıf gönüllülerinin, eğitim, toplantı gibi faaliyetlerinin organize edilebilmesi için kamuya açık, büro olabilecek, uygun bir yerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29. madde hükmü ile 22/02/2005 tarih,5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanununun 64. madde hükmü kapsamında mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel KiĢiliğine ait Edremit merkez, Zeytinli, yada Akçay Mahallesinden bir yerin Vakıflarına tahsis edilmesi ġeklindeki talep yazılarının yapılan müzakeresin de;vakıf ve Dernekler,5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) fıkra hükmünde belirlenen mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluģ statüsü dıģında kaldığından,tahsis talebinin Reddine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : /08/2014 tarih,603 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan,15/08/2014 tarihli komisyon raporu açık okundu. 45 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Tebliğinde yer alan Bazı Maktu Vergi ve Harç lerine iliģkin tablolar verilen örnekler, açıklamalar ve çevresinde mahallin çeģitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak komisyon tarafından aģağıdaki Ģekilde fiyatlandırılmıģtır. 1- ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ : a) Ġlan ve Reklamın Türü ve yapıldığı Yer Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve takılan her çeģit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan Cadde Sokak b) Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Motorlu taģıt araçlarının içine veya dıģına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu TaĢıma Araçları Diğer

6 c) Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan Cadde Sokak d) Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer IĢıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan Diğer ıģıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan e) Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Ġlan ve reklam amacıyla dağıtılan broģür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün Yerlerde 0,01 0,25 0, f) Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Mahiyeti ne olursa olsun yapıģtırılacak çeģitli afiģler ve benzerlerinin metrekaresinden Bütün Yerlerde 0,02 0,5 0,

7 2- EĞLENCE VERGĠSĠ (BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERĠNDE) : a) Eğlencenin Türü ve Alanı Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalıģılan her gün için 50m²' ye kadar m² - 150m² arası m² - 300m² arası m²'den yukarı 4 yıldızlı otelde 5 yıldızlı otelde b) Eğlencenin Türü ve Alanı Bilardo ve masa masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalıģılan her gün için 25m²' ye kadar m² - 50m² arası m² - 100m² arası m² - 200m² arası m²'den yukarı ĠġGAL HARCI : a) ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer 52. maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı iģgallerde beher metrekare için günde Grup / Harcın Tutarı 0,5 2,5 2,

8 c) d) ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer 2 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının iģgallerinde a) SatıĢı yapılan küçükbaģ hayvan baģına b) SatıĢı yapılan büyükbaģ hayvan baģına 0,5 2,5 2, , nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iģgallerde 4) ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN HARCI : a) ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer a) Her taģıttan beher saat için b) Parkmetre çalıģtırılan yerlerde beher saat için 0,25 1,25 1, ,5 2,5 2, ĠĢyeri Türü ve Alanı Grup / Harcın Tutarı 25m²' ye kadar 0,10 1 1,00 0,90 0,80 0,70 26m² - 100m² arası 0,10 1 1,00 0,90 0,80 0,70 Her tür iģyeri için beher m²' sinden 101m² - 250m² arası 0,10 1 1,00 0,90 0,80 0,70 251m² - 500m² arası 0,10 1 1,00 0,90 0,80 0,70 4) TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA RUHSAT HARCI :a) 501m²' den yukarı 0,10 1 1,00 0,90 0,80 0,70 ĠĢgalin Türü ve Alanı Grup / Harcın Tutarı 25m²' ye kadar m² - 100m² arası Her tür iģyeri için yıllık olarak 101m² - 250m² arası m² - 500m² arası m²' den yukarı

9 Ekli 33 sayfadan ibaret Mahalle,Cadde ve Sokaklara ait ilan Reklam Grup değer cetveli ile Yukarıda tablolar halinde gruplandırılmıģ Ġlan ve Reklam vergisi fiyatları belirlenmiģ olup, oybirliği ile imza altına alınmıģtır. ġeklinde hazırlanan 15/08/2014 tarihli Raporun hazırlandığı Ģekli ile aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : /08/2014 tarih,652 sayılı Meclis Kararı ile Jeotermal Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 12/08/2014 ve 29/08/2014 tarihli komisyon raporları açık okundu.12/08/2014 tarihli komisyon Raporun da 07/08/2014 tarihli meclis toplantısında jeotermal iģletme ruhsatının Edremit Jeotermal A.ġ 'ye devri ile ilgili Jeotermal Komisyon BaĢkanı Ahmet ÖZKOCA' nın dilekçesi meclis gündemine alınarak Jeotermal Komisyonuna yapılan havale sonucu,belirlenen gün ve saatte ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü'nde toplanılarak konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanması ile Edremit Jeotermal A.ġ ve Edremit Belediyesi arasında yapılacak taslak protokolün hazırlanarak komisyonumuzca incelenerek meclise sunulması ve komisyonun 29/08/2014 tarih,saat 10:oo da yeniden toplanılmasına karar verilmiģtir. 29/08/2014 tarihli Komisyon Raporun da 07/08/2014 tarih, 652 sayılı meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen; Edremit Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri, Termal, Turizm, Yatırım ve ĠĢletme A.ġ. 25/06/2014 tarih, 2014/49 sayılı yazıları ile taraflar arasındaki sözleģmenin 21.madde hükmüne istinaden jeotermal kaynak iģletme ruhsatının devri talep edilmiģtir. Ġlgili maddenin ikinci fıkrası, TeĢvikler baģlığı altında ġirket, jeotermal enerjiye dayalı yatırımlar için yürürlükteki mevzuatta öngörülen veya ileride öngörülecek olan her türlü teģvik, indirim ve primlerden yararlandırılır hükmünü taģımaktadır. Edremit Jeotermal A.ġ. nin talebindeki amaç elektrik tarifelerindeki teģviklerden yararlanabilmektir. Edremit Jeotermal A.ġ. nin, Jeotermal Merkezi ısıtma Sisteminin ĠĢletme ve Ġrtifak Hakkı Verilmek Suretiyle YaygınlaĢtırılması ve ĠĢletilmesi ĠĢine Ait SözleĢme nin 21.maddesine uygundur. Talebin uygunluğu tespit edildikten sonra yasal mevzuat araģtırılmıģ, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 12/8.maddesi Jeotermal kaynak dağıtımı ve üretimini yapan Ģirketler sanayi kuruluģu ve atık arıtma kuruluģu olarak değerlendirilirler. Bu değerlendirilmeye göre baģta elektrik tarifeleri olmak üzere sanayi kuruluģları ve atık arıtma kuruluģlarına tanınan tüm teģvik ve haklardan yararlanırlar hükmünü taģımaktadır. ġirketin, Belediyemizle olan sözleģmesinin 21.maddesine dayanarak teģvikten yararlandırma talebinin yasal karģılığı ise 5686 sayılı Kanun un 12/8.maddesidir. TeĢvikten yararlandırmanın mümkün olduğu anlaģıldıktan sonra, bu iģlem için izlenecek yolun ne olduğu da önem arz etmektedir. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği nin 5.maddesine göre Belediyemiz tarafından ruhsat alınmıģtır. Bu ruhsat devredilebilir mi? ġeklinde sorgulandığı zaman karģılığını Yönetmeliğin 14.maddesi olduğu anlaģılmaktadır. Devir baģlığını taģıyan 14.maddenin ikinci fıkrasına göre nasıl iģlem yapılacağı açıklığa kavuģturulmuģtur. Buna göre; ruhsat sahibi, ruhsatını devretmek istediği gerçek veya tüzel kiģiye ait bilgi ve belgeleri Ġdareye yazılı olarak bildirir. Devir eden, arama/iģletme faaliyet raporu verir. Ġdare bildirim tarihinden itibaren onbeģ gün içerisinde devir iģlemlerinin 5 inci maddeye uygunluğu açısından değerlendirerek sonucunu ruhsat sahibine bildirir. Ek-7 de belirtilen ruhsat devir formuna göre hazırlanmıģ belge, Ġdarede görevli yetkilinin huzurunda karģılıklı olarak imzalanarak devir iģlemi tamamlanmıģ olur. Yönetmeliğin 14/2 maddesinin uygulanabilmesi ve izlenecek yol açısından Belediyemiz tarafından ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü görevlendirildiği takdirde, iģlemler idare tarafından hazır hale getirilecektir. Ancak 14.maddenin 3.fıkrası gereği hak devredildikten sonra, bir sicil tutulmalı ve bu hak sicile iģlenmelidir. ġirketin talep ettiği hak sicile iģlendiği tarihte yürürlüğe girecektir. 9

10 Yukarıdaki değerlendirmenin ıģığı altında gereği, Komisyonumuzca konuģulup görüģüldü: KARAR: ġirketin talebi, sözleģme hükümleri ile birlikte değerlendirilerek ayrıntılı bir Ģekilde görüģülmüģ ve karar alınmıģtır. a) ġirketin talebi, Jeotermal Merkezi ısıtma Sisteminin ĠĢletme ve Ġrtifak Hakkı Verilmek Suretiyle YaygınlaĢtırılması ve ĠĢletilmesi ĠĢine Ait SözleĢme nin 21.maddesine uygun olduğundan yerindedir. b) Taleplerinin yasal karģılığı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu nun 12/8.maddesidir. c) Devir için izlenecek prosedür Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği nin 14.maddesine göre olmalıdır. d) Ġlgili iģlemlerin tamamlanması için ĠĢletme ve ĠĢtirakler Birimi ne yazı yazılmalıdır. e) Edremit Jeotermal A.ġ. nin Belediyemiz e bağlı Ed-Bel Ģirketimizle ortaklığı bulunduğu için jeotermal kaynak iģletme ruhsatının devrinde sakınca bulunmamaktadır. Ancak; aa- Ruhsat, Ģirketle olan sözleģme süresi gözetilerek ve bu süreyi aģmayacak Ģekilde verilmelidir. bb- Devredilecek olan jeotermal kaynak iģletme ruhsatının, devir alan Ģirket tarafından üçüncü kiģilere devri kısıtlanarak, bizzat kendilerinin faydalanması koģulu öngörülmelidir cc- Ġdare tarafından hazırlanacak protokole, 23/05/2014 günü karar alınıp Belediye Meclisi nden de geçirilen kira bedeli talebinin reddedilmesine rağmen, yine de zaman zaman gündeme getirildiğinden, sözleģme sona erinceye kadar iģleyecek kira bedellerinin ġirket tarafından ödeneceğinin kesin ve tekrar tartıģılmayacak Ģekilde protokole yansıtılmalıdır. ġeklinde hazırlanan 12/08/2014 ve 29/08/2014 tarihli raporları müzakereye açıldı. Meclis BaĢkanı Kamil SAKA Konunun Protokole bağlanması ile hazırlanacak olan protokolün Meclise sunulmasını öneriyorum. ġeklindeki önergesinin yapılan oylamasın da; Meclis Üyesi Ahmet Hakan EROĞLU nun Red oyuna karģılık 12/08/2014 ve 29/08/2014 tarihli Jeotermal Komisyon raporlarının kabulü ile Meclis BaĢkanının önergesinin aynen kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi. KARAR NO : /08/2014 tarih, 676 sayılı Meclis Kararı ile Trafik Ġhtisas Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 12/08/2014 tarihli komisyon raporu açık okundu. Meclis üyelerimizden Salih ġener, Ahmet ERGĠT ve Yusuf ġahġn in Edremit, Akçay Mah., Edremit Cad. baģlangıcından Edremit istikametine gidiģ yönünde Ömür Restaurant önünde kapalı olarak bulunan 50 m yolun iģlevinin bitmesine rağmen hala kapalı olarak tutulduğu, bu durumun gelen yabancı misafirlerin yolu ĢaĢırmasına ve trafiğin karıģmasına sebep olduğu belirtilerek yolun tekrar trafiğe açılması yönündeki imzalı önergesi 07/08/2014 tarih, 676 sayılı meclis kararı ile Trafik Ġhtisas Komisyonumuza havalesi yapılan konuyla ilgili Komisyonumuzca mahallinde yapılan inceleme sonucunda;söz konusu yerin bölgemizin turizm bölgesi olması nedeni ile özellikle yaz aylarında yaya ve araç trafiği yoğunluğunun artığı da göz önünde bulundurulursa, alan üzerinde gerekli fenni düzenlemelerin yapılarak, Edremit Caddesinden, Akçay Barbaros Meydanına gidiģ istikametinde araç trafiğine açılmasının uygun olacağı, yönünde hazırladığımız raporun gereği için yetkili mercii Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi, UlaĢım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi BaĢkanlığına iletilmesine, oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 12/08/2014 tarihli raporun, aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : /08/2014 tarih,677 sayılı Meclis Kararı ile Trafik Ġhtisas Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 12/08/2014 tarihli komisyon raporu 10

11 açık okundu. 01/03/2011 tarih,65 sayılı meclis kararı ile belirlenmiģ olan S.S. Küçükkuyu Seyahat Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi, S.S.Sarıkız Motorlu TaĢıyıcılar Koop.,S.S. Altınoluk Birlik Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi ve S.S. Zeytinli Altınkum Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatiflerinin güzergahları dahilinde Yeni Belediye Hizmet binası önünde yer alan yolcu indirme bindirme durağı, Belediye Hizmet Binasının faaliyete baģlaması ile aktif olarak kullanılmadığından,bu bölgeden belediyeye araç giriģ çıkıģının yoğun olması sebebi ile araç trafiğini engellediğinden durak yeri ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmasıyla ilgili dosya 07/08/2014 tarih,677 sayılı meclis kararı ile Trafik Ġhtisas Komisyonumuza havalesi yapılmıģ olup,yapılan inceleme sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 maddesinin (p) bendinde; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek belediyenin yetki ve imtiyazları arasında iken, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyeleri Kanunu ile 15/06/2006 tarih, Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği nin 18. Madde hükmü ile bu yetki ve imtiyazlar 30/03/2014 tarihinden sonra Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde bulunan UlaĢım Planlama ve Raylı Sistemler Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğinden, konunun ilgili merci tarafından müzakere edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiģtir. ġeklinde hazırlanan 12/08/2014 tarihli raporun, aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : /08/2014 tarih, 609 sayılı Meclis Kararı ile Kültür Sanat ve Spor Komisyonuna yapılan havale sonucu hazırlanan 11/08/2014 tarihli komisyon raporu açık okundu. 08/10/2006 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğine istinaden hazırlanan Edremit Kent Konseyi ÇalıĢma Yönergesi ile ilgili 07/08/2014 tarih, 609 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havalesi yapılan dosya ile ilgili çalıģmalar devam ettiğinden dosyanın ileriki Meclis toplantılarında görüģülmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuģtur. ġeklinde hazırlanan Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun 11/08/2014 tarihli raporunun aynen kabulü ile dosyanın yeniden Kültür Sanat ve Spor Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO : 701:- Edremit Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 29/08/2014 tarih, /4133 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Ġlçemiz Gaziilyas Mahallesi, ġafak Caddesi Mevkii, 1 pafta, 212 ada, 35 no.lu parseldeki Avlulu Kargir Ev niteliğindeki tarihi ve turistik değeri olan m² lik taģınmaz ile Ġlçemiz Gaziilyas Mahallesi, 1413 ada, 14 no.lu parselin takas iģlemleri için Riyaset ve cümene yetki verilmesi yönünde yapılan oylama da; Meclis Üyelerinden Salih ġener, Nihat SÖNMEZ, Ġsmail DOĞDU, Ahmet ERGĠT, Yusuf ġahġn, Murat TUNA, Ali Kemal ÇELĠK, Hasan BODUR, Recep SAKIZLI, Basri Bayram TEZVARAN, Ahmet Hakan EROĞLU, Hüseyin ZANBAK ın RED (12 Red) oylarına karģılık, oy çokluğu (14 Kabul) ile kabulüne, karar verildi. KARAR NO : 702:- Edremit Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 29/08/2014 tarih, /4117 sayı ve BaĢkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Ġlçemiz Akçay Mahallesi, Barbaros Meydanında tapunun 21 N IV pafta 511 ada, 7 no.lu m² lik arsa niteliğindeki taģınmazın, park alanında kalması nedeniyle mağdur oldukları için gereğinin yapılmasını talep eden dilekçe ve ekleri alınmıģtır. Uygulama imar planında yeģil alan içerisinde kalan ve Özel mülkiyete konu Ġlçemiz Akçay Mahallesi,511 ada, 7 no.lu taģınmazın,eģdeğer bir taģınmaz ile takas 11

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı

T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778 KARAR NO : 2013/1084 DAVACI LAR : 1- TMMOB PEYZAJ MĠMARLARI ODASI(ĠSTANBUL ġubesġ) 2- TMMOB

T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778 KARAR NO : 2013/1084 DAVACI LAR : 1- TMMOB PEYZAJ MĠMARLARI ODASI(ĠSTANBUL ġubesġ) 2- TMMOB T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778 KARAR NO : 2013/1084 DAVACI LAR : 1- TMMOB PEYZAJ MĠMARLARI ODASI(ĠSTANBUL ġubesġ) 2- TMMOB MĠMARLAR ODASI(ĠSTANBUL BÜYÜKKENT ġubesġ) 3- TMMOB ġehġr

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK 01.04.2014-31.12.2014 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557 HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER............1 A - Yetki, Görev

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı