EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 8 TOPLANTI TARĠHĠ : 07/04/2014 MECLĠS BAġKANI :Kamil SAKA ÜYELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 8 TOPLANTI TARĠHĠ : 07/04/2014 MECLĠS BAġKANI :Kamil SAKA ÜYELER"

Transkript

1 EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 8 TOPLANTI TARĠHĠ : 07/04/2014 MECLĠS BAġKANI :Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN, Fatma ÖZGĠRGĠN, Ali Yılmaz DĠKER, Ġsmail Cahit EROL, Ahmet ELMAN, Mehmet ERTAġ, Tayfun GERKUġ, Musa KARAASLAN, Fahri YAġAR, Nebi GÜNDÜZ, CoĢkun TAġKIN, Cafer KARA, Hüseyin UZUN, Müberra UYAR KARACA, Salih ġener, Nihat SÖNMEZ, Ġsmail DOĞDU, Ahmet ERGĠT, Yusuf ġahġn, Murat TUNA, Ali Kemal ÇELĠK, Hasan BODUR, Recep SAKIZLI, Basri Bayram TEZVARAN, Sezgin ĠNAN, Nevzat ERGÜN, Ahmet Hakan EROĞLU, Hüseyin ZANBAK (32 Üye) Meclis,5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi hükmü ile 30/04/2014 tarihinde yapılan Mahalli Ġdare seçim sonuçlarının ilanını takip eden 07/04/2014 Pazartesi günü, saat da Edremit Belediye BaĢkanı Kamil SAKA nın BaĢkanlığında kendiliğinden toplandı.yoklama yapıldı.32 üyenin mevcut olduğu görülerek oturum açıldı.03/07/2005 tarihli 5393 sayılı yasanın 19.maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığınca hazırlanarak 09/10/2005 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5.madde hükmü ile meclis üyelerinden Ahmet Hakan EROĞLU ile Ali Kemal ÇELĠK (en genç iki üye) geçici divan katip üyesi olarak Meclis BaĢkanlık Divanına davet edildi. KARAR NO 294 :- Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarihli toplantılarında alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. madde hükmü ile tüm Meclis üyelerine dağıtıldı.alınan kararlarda maddi hata olmadığı tespit edilmiģ olup, alındığı Ģekli ile aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi. KARAR NO 295 : sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile Edremit Belediye BaĢkanı Kamil SAKA nın 07/04/2014 tarihli önergesinin,ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 296 : sayılı Belediye Kanununun 21. madde hükmü ile Edremit Belediye BaĢkanı Kamil SAKA nın 07/04/2014 tarihli önergesinin,ek gündem maddesi olarak gündeme ithaline, oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 297: sayılı yasanın 19.maddesine dayanılarak,ġçiģleri Bakanlığınca hazırlanıp 09/10/2005 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğindeki yasal hükümler çerçevesinde, Belediye Meclis Üyelerinin, (BaĢkanlık Divanı oluģumu) Meclis Birinci ve Ġkinci Reis Vekili ile Divan Katip Asil ve yedek Üyelerinin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, BaĢkanlık Divanınca sayıldı.32 oy pusulası olduğu tespit edildi.pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı.yapılan seçim sonuçlarında; Meclis 1.Reis Vekilliği için Meclis 2.Reis Vekilliği için Ahmet ÖZKOCA (20 oy) Nebi GÜNDÜZ (19 oy) Ġsmail DOĞDU (11 oy) Basri Bayram TEZVARAN (10 oy) Ahmet ÖZKOCA ( 1 oy) Meclis Divan Katip Asil Üyeliği için CoĢkun TAġKIN (21 oy) Hüseyin UZUN (20 oy) Tayfun GERKUġ (19 oy) Ali Kemal ÇELĠK (10 oy) Ahmet ERGĠT (10 oy) 1

2 Recep SAKIZLI (10 oy ) Nebi GÜNDÜZ ( 2 oy ) Salih ġener (1oy ) Meclis Divan Katip Yedek Üyeliği için Müberra UYAR KARACA Ġsmail Cahit EROL Ahmet ELMAN Ahmet ERGĠT Ali Kemal ÇELĠK (19 oy) (19 oy) (18 oy) (12 oy) (2 oy) Recep SAKIZLI (3 oy ) Salih ġener Musa KARAASLAN ın (1 oy) (1 oy) aldığı tespit edildi.baģkanlık Divanı için yapılan gizli oyların salt çoğunluğu dikkate alındığında; Meclis 1.Reis Vekilliğine Ahmet ÖZKOCA Meclis 2.Reis Vekilliğine Nebi GÜNDÜZ Meclis Divan Katip Asil Üyeliğine 1. CoĢkun TAġKIN 2. Hüseyin UZUN 3. Tayfun GERKUġ Meclis Divan Katip Yedek Üyeliğine 1- Müberra UYAR KARACA 2- Ġsmail Cahit EROL 3- Ahmet ELMAN 5393 sayılı Kanunun 19.madde hükmüne istinaden, 2 yıl süre ile (2016 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısına kadar)görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. Divan Katip Asil üyelerinin belirlenmesi sebebiyle yasal mevzuat gereği divana davet edilen 2 genç üye, yerlerini seçilen katip üyelere bıraktı.toplantıya seçilen asil katip üyeler ile devam edildi. 297/1:Belediye Meclis Üyelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) fıkra hükmü ile Edremit Belediyesi Encümen Üyeliğinin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, BaĢkanlık Divanınca sayıldı.32 oy pusulası olduğu tespit edildi.pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı.yapılan seçim sonuçlarında; BELEDĠYE ENCÜMENĠ ĠÇĠN ġengül SÖNMEZ Ali Yılmaz DĠKER (22 oy) (22 oy) 2

3 Fatma ÖZGĠRGĠN Ġsmail DOĞDU Yusuf ġahġn (19 oy) (13 oy) (10 oy) Hasan BODUR (10 oy) aldığı tespit edildi.belediye Encümeni için yapılan gizli oyların salt çoğunluğu dikkate alındığında; BELEDĠYE ENCÜMENĠ ĠÇĠN 1. ġengül SÖNMEZ 2. Ali Yılmaz DĠKER 3. Fatma ÖZGĠRGĠN 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinin ilk paragrafındaki hüküm ile 1 yıl süre ile (2015 Nisan ayı Meclis Toplantısına kadar ) görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. 297/4-: Eski ihtisas Komisyonlarından Muhtaç Çocukları Koruma Komisyonun isminin Muhtaç Çocukları ve Kadınları Koruma Komisyonu olarak değiģtirilmesi ile 6360 sayılı yasa kapsamında sahili bulunan Beldelerin tüzel kiģiliklerinin sona ererek Edremit Ġlçe merkez Belediyesine katılması ile sınırlarımızın geniģlemesi dikkate alınarak mevcut ihtisas komisyonlarına ilave olarak Turizm Komisyonu ile UyuĢturucu ile Mücadele Komisyonu nun oluģturulmasına oybirliği ile karar verildi Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21. Madde hükmü ile Ġhtisas Komisyonları için yapılan açık oylamada; ĠMAR KOMĠSYONU NA PLAN ve BÜTÇE KOMĠSYONUNA 1- Fatma ÖZGĠRGĠN oy çokluğu ile 1- ġengül SÖNMEZ oy çokluğu ile 2- Cafer KARA oy çokluğu ile 2- CoĢkun TAġKIN oy çokluğu ile 3- Murat TUNA oy çokluğu ile 3- Basri Bayram TEZVARAN oy çokluğu ile RESMĠ DAĠRE ALIM-SATIM KOMĠSYONUNA MUHTAÇ ÇOCUKLARI ve KADINLARI KORUMA KOMĠSYONUNA 1- Hilkat PARILTAN oy çokluğu ile 1- ġengül SÖNMEZ oy çokluğu ile 2- Musa KARAASLAN oy çokluğu ile 2- Müberra UYAR KARACA oy çokluğu ile 3- Hasan BODUR oy çokluğu ile 3- Ali Kemal ÇELĠK oy çokluğu ile ÇEVRE KOMĠSYONUNA TRAFĠK ĠHTĠSAS KOMĠSYONUNA 1- Fahri YAġAR oy çokluğu ile 1- Mehmet ERTAġ oy çokluğu ile 2- CoĢkun TAġKIN oy çokluğu ile 2- Hüseyin UZUN oy çokluğu ile 3- Ahmet ERGĠT oy çokluğu ile 3- Ġsmail DOĞDU oy çokluğu ile KĠRA TESPĠT KOMĠSYONUNA KÜLTÜR SANAT VE SPOR KOMĠSYONUNA 1- Ġsmail Cahit EROL oy çokluğu ile 1- Hilkat PARILTAN oy çokluğu ile 2- Fahri YAġAR oy çokluğu ile 2- Tayfun GERKUġ oy çokluğu ile 3- Recep SAKIZLI oy çokluğu ile 3- Yusuf ġahġn oy çokluğu ile 3

4 JEOTERMAL KOMĠSYONUNA UYUġTURUCU ĠLE MÜCADELE KOMĠSYONU 1- Ahmet ÖZKOCA oy çokluğu ile 1- ġengül SÖNMEZ oy çokluğu ile 2- Nebi GÜNDÜZ oy çokluğu ile 2- Hilkat PARILTAN oy çokluğu ile 3- Salih ġener oy çokluğu ile 3- Recep SAKIZLI oy çokluğu ile TURĠZM KOMĠSYONUNA 1- Fahri YAġAR oy birliği ile 2- CoĢkun TAġKIN oy birliği ile 3- Recep SAKIZLI oy birliği ile MARMARA VE BOĞ.BEL.BĠR. KIYI EGE BEL.BĠRLĠĞĠNE Asil Üye : Cafer KARA oy çokluğu ile Asil Üye : Bayram KAYAHAN oy çokluğu ile Asil Üye : Müberra UYAR KARACA oy çokluğu ile Asil Üye : Nebi GÜNDÜZ oy çokluğu ile Yedek Üye : Nihat SÖNMEZ oy çokluğu ile Asil Üye : Mehmet ERTAġ oy çokluğu ile Yedek Üye : Musa KARAASLAN oy çokluğu ile Yedek Üye : Nihat SÖNMEZ oy çokluğu ile Yedek Üye : Ahmet ÖZKOCA oy çokluğu ile Yedek Üye : Hüseyin UZUN oy çokluğu ile EGE BEL.BĠRLĠĞĠNE JEOTERMAL KAYNAKLI BEL. BĠR. Asil Üye : Ġsmail Cahit EROL oy çokluğu ile Asil Üye :Ahmet ÖZKOCA oy çokluğu ile Yedek Üye : Hüseyin UZUN oy çokluğu ile Yedek Üye : Nebi GÜNDÜZ oy çokluğu ile TARĠHĠ KENTLER BĠRLĠĞĠNE KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ Asil Üye : Tayfun GERKUġ oy çokluğu ile Asil Üye :Ahmet ÖZKOCA oy çokluğu ile Yedek Üye : Ahmet ELMAN oy çokluğu ile Asil Üye :Musa KARAASLAN oy çokluğu ile Yedek Üye :Nebi GÜNDÜZ oy çokluğu ile KAZDAĞI VE MADRADAĞI BEL. BĠRLĠĞĠ Asil Üye : Cahit ĠNCEOĞLU oy çokluğu ile Asil Üye : A.Yılmaz DĠKER oy çokluğu ile Yedek Üye : Ahmet ELMAN oy çokluğu ile Yedek Üye :CoĢkun TAġKIN oy çokluğu ile EDREMĠT BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ EDREMĠT GÜRE TERMAL TURĠZM ALTYAPI HĠZ. BĠRLĠĞĠ Asil Üye : Ali Yılmaz DĠKER oy çokluğu ile Asil Üye : Fatma ÖZGĠRGĠN oy çokluğu ile Asil Üye : Mehmet ERTAġ oy çokluğu ile Yedek Üye :Mehmet ETAġ oy çokluğu ile Asil Üye : Ġsmail DOĞDU oy çokluğu ile Yedek Üye : Fahri YAġAR oy çokluğu ile Yedek Üye :CoĢkun TAġKIN oy çokluğu ile 4

5 Yedek Üye : Musa KARAASLAN oyçokluğu ile (2015 Nisan ayı Meclis Toplantısına kadar ) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. KARAR NO 298 :- Edremit Belediye Meclisi nin 07/01/2014 tarih, 14 sayılı kararı ile oluģturulan Denetim Komisyonunun 2013 mali yılına ait Edremit Belediyesi gelir-giderlerinin inceleme sürecinin kanun hükmünde belirtilen zaman içerisinde tamamlandığı, Rapordan anlaģılmıģtır mali yılı Denetim Komisyon Raporu,açık okunarak 03/07/2005 tarihli, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. madde hükmüne dayanılarak hazırlanan ĠçiĢleri Bakanlığı nın 09/10/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 22. madde hükmü ile Belediye Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuģtur. KARAR NO :299:-Maliye Bakanlığınca 01/01/2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Edremit Belediyesinin 01/01/ /12/2013 tarihlerini kapsayan stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet ve hizmetleri, hedefleri, gelir ve giderleri ile belediye borçlarının genel durumunu açıklayan bir yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresine geçilmeden önce, Meclis BaĢkanı Kamil SAKA -Tüzel KiĢiliği sona eren Güre Beldesinin Belediye BaĢkanı olması nedeniyle hazırlanan faaliyetin kısmen de olsa Ģahsını ilgilendirmesi sebebiyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinin 3. paragraf hükmü ile Meclisin sevk ve idaresini Meclis 1.Reis vekili Ahmet ÖZKOCA nın BaĢkanlığına bıraktı. Meclis 1.Reis vekili Sayın Ahmet ÖZKOCA, Belediyemizin 01/01/ /12/2013 tarihleri arasını kapsayan Edremit Belediyesi Faaliyet Raporunun, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçim sonrası oluģan yeni yönetimi kapsamadığı, bir önceki dönemin faaliyeti olması nedeniyle müzakereye açılıp açılmaması yönünde oylamaya sundu.yapılan oylama da; 01/01/ /12/2013 tarihleri arasını kapsayan Edremit Belediyesi Faaliyet Raporunun müzakereye açılmamasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :300:- Meclis BaĢkanı Kamil SAKA nın gündeme ithal edilen 07/04/2014 tarihli önergesi açık okundu. 06/12/2012 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanunun Geçici birinci maddesinin birinci fıkrasında Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabilir. Denilmektedir.Balıkesir Valiliği bu madde hükmü ile Devir Tasfiye Komisyonu nu oluģturmuģ,çalıģmalarını tamamlayıp raporunu hazırlayan Devir Tasfiye Komisyon Raporları, Balıkesir Valiliğince ilgisi gereği Ġlçe merkez Belediyeye,Belde Belediyelerine ve Köylere gönderilmiģtir.ġlçe Merkez Belediyesi,Belde Belediyelerinin ve Köylerin verilerinin kontrolü ve raporlanması için Belediye Meclis Üyeleri arasından üye seçilmesi ile komisyona Belediyemiz Birim Müdürlüklerine bağlı personelin görevlendirilmesiyle ilgili Belediye BaĢkanlığına yetki verilmesi yönünde verilen önergenin yapılan müzakeresinde; Devir Komisyonda görev yapmak üzere meclis üyelerimizden; 1. CoĢkun TAġKIN 2. Mehmet ERTAġ 3. Musa KARAASLAN 4. Murat TUNA 5. Ahmet Hakan EROĞLU ın seçilmeleri ile oluģan komisyona Belediyemiz Birim Müdürlüklerine bağlı personelin görevlendirilmesiyle ilgili Belediye BaĢkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 5

6 KARAR NO :301:- Meclis BaĢkanı Kamil SAKA nın gündeme ithal edilen 07/04/2014 tarihli 2.önergesi açık okundu sayılı Kanunun 1.maddesinin 1. Fıkra hükmüne istinaden kurulan Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi ile BASKĠ nin kuruluģ çalıģmaları tamamlayıncaya kadar 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu hükümleri ile Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi ile BASKĠ tarafından gerçekleģtirilmesi gereken hizmetlerin; Ġlçemizde aksatılmadan,vatandaģların mağduriyetine sebebiyet vermeden Belediye BaĢkanlığımızca yerine getirebilmesi (yatırım gerektiren hizmetler ve hizmet alımı yoluyla personel istihdamı da dahil olmak üzere personel alınması hallerinde Balıkesir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile BASKĠ den onay alınması Ģartıyla) vatandaģlarımızın Ġlçemiz sınırları dahilindeki mükellefiyetleri nedeniyle Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi ve BASKĠ ye ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, ücret, kira vb. gibi ile yine su tüketim bedelleri gibi gelirlerin Belediyemizce tahsil edilebilmesi; Ġlçemiz ve/veya Ġlçe sınırlarımız içerisinde faaliyet göstermekte iken 6360 sayılı Kanun ile tüzel kiģiliği sona eren belde ve köylerimizin personeli iken Balıkesir Valiliği Devir Tasfiye ve PaylaĢtırma komisyonu kararı ile Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi ve BASKĠ ye devredilen personeller ile yine aynı belde ve köylerin kullanımında iken komisyonca Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi ve BASKĠ ye devredilen iģ makinası, taģıt, araç ve gereçlerin ve taģınırların kendi Ġlçemiz sınırları dahilinde Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi ile BASKĠ tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin ifasında çalıģtırılması ve oluģacak giderlerinde Belediyemizce yapılması, yapılan tahsilatlar ile giderlerin mahsup yoluyla hesaplaģılması ve arada oluģan farkın borçlu tarafça alacaklı tarafın hesaplarının aktarılması hususlarında protokol imzalanmak üzere Belediye BaĢkanı olarak tarafıma yetki verilmesi Ģeklindeki önerge müzakereye açıldı.meclis BaĢkanı Kamil SAKA konuyla ilgili açıklama yaparak -30/04/2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri sonucu oluģan BüyükĢehir ve BASKĠ süreç itibarı ile kuruluģla ilgili oluģumlarını henüz tamamlayamadı. Ancak amme hizmetleri içinde önemli olarak yerini alan itfaiye hizmeti, kanalizasyon, arıtma, su hizmetleri de aynen devam etmek mecburiyetindedir.bu sebeple bu konuda BüyükĢehir ile protokol yapmak mecburiyete dönüģtü.büyükģehir Belediye BaĢkanı Edip Bey ile görüģme yaptım.tahsilatların BüyükĢehir Belediyesi ve BASKĠ adına ve Edremit Belediyesi adına ayrı ayrı hesaplarda para toplanması ve harcanması iģlemini gerçekleģtiriyoruz.sonrasında mahsuplaģabilmek için BüyükĢehir ve Edremit Belediyesi olarak meclis kararı almamız uygun olacak.bu hizmetlerin devamı söz konusu olduğu için BüyükĢehrin ve BASKĠ nin kuruluģ oluģumu tamamlanıncaya kadar bu iģlemlerin tarafımızca yapılması ve sonrasında mahsuplaģılması gerektiğine inanıyorum.büyükģehir ile protokol yapılmak üzere Belediye BaĢkanı olarak da Meclisin yetkisini istiyorum. Dedi.Yapılan oylamada Meclis BaĢkanı Kamil SAKA nın önergesinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. KARAR NO :302: sayılı Belediye Kanununun 20. madde hükmü ile 03/12/2013 tarih, 657 sayılı meclis kararı ile 2014 Mali yılında her ay yapılacak olan Belediye Meclis toplantılarının her ayın, ilk haftasının, Salı günleri, saat 18:oo da yapılması yönünde karar alınmıģ idi. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleģen mahalli idareler seçim sonrası oluģan yeni yönetim, Meclis toplantı gün ve saatinin yeniden belirlenmesi yönündeki sözlü taleplerini Meclis BaĢkanı Kamil SAKA müzakereye açtı; Edremit Belediyesince 2014 mali yılı Mayıs ayı toplantısı dahil olmak üzere Meclis toplantı gün ve saatinin; her ayın, ilk haftasının, PerĢembe günü, saat 16:oo olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi.07/04/2014 Kamil SAKA CoĢkun TAġKIN Hüseyin UZUN Tayfun GERKUġ Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis Katibi 6

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA 5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKĐLERĐ Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 4 ŞUBAT KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 05.02.2014 BİRLEŞİM NO : 3 KOMİSYONA HAVALE GEREKÇESİ : Bütçeyi ve komisyonlarının görev alanını ilgilendirmesi

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğini,

BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğini, Son Güncelleme Cumartesi, 06 Ağustos 2011 1929 ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-ERENKÖY-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı MADDE 1 Birliğin adı, ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ YALOVA İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 0 ...Hususi İdareler (özel idareler) büyük Kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek,

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU:

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU: TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU: Madde 1. Türk Hava Yolları A.O. tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ve Türk Ticaret

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı