Ağız ve Diş Sağlığı ile Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax Varlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağız ve Diş Sağlığı ile Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax Varlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması"

Transkript

1 Özgün Araştırma / Original Investigation 155 Ağız ve Diş Sağlığı ile Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax Varlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması Investigation of the Relationship Between Oral and Dental Health and Presence of Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax Semra ÖZÇELİK 1, Tuğçe GEDİK 2, Rüştü GEDİK 3, Erdoğan MALATYALI 1 1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Sivas 2 Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Programı, Sivas 3 Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı, Sivas, Türkiye ÖZET Amaç: Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax ın gingivit ve tartar oluşumuna neden olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi ne çeşitli şikayetlerle başvuran hastalarda E. gingivalis ve T. tenax varlığı araştırılmıştır. Yöntemler: Çalışmada yaşları arasında değişen 220 hastadan direkt kretuarla kazıntı örneği alınmış ve bu hastalara on beş farklı parametreyi içeren bir anket uygulanmıştır. Örnekler serum fizyolojikle sulandırılarak bekletilmeden incelenmiştir. Aynı bireyden alınan ikinci örnekler ise Trichrome ile boyanarak değerlendirilmiştir. Bulgular: İncelenen 220 hastanın 58 inde (%26.4) E. gingivalis ve/veya T. tenax a rastlanmıştır. Bunlardan 48 örnekte (%21.8) E. gingivalis tek başına görülürken iki örnekte (%1) sadece T. tenax görülmüştür. Sekiz örnekte ise (%3.6) E. gingivalis ve T. tenax birlikte saptanmıştır. Direkt mikroskopisi pozitif kazıntı örnekleri Tech Lab Entamoeba antijen kiti ve Robinson besiyerine alınarak da değerlendirilmiş ve pozitiflik gözlenmemiştir. Parazit varlığı ile cinsiyet, yaş grupları, diş çürüğü ve sayısı, şekil bozukluğu, sistemik hastalıklar, diş ağrısı, eklem problemi ve yirmi yaş dişi varlığı arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki bulunamazken (p>0.05), dişeti problemi, diş taşı varlığı, sigara içme ve diş fırçalama alışkanlığı ve hastanın kontrol amacıyla gelip gelmemesi yönünden anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Ağızda yerleşen protozoonlardan E. gingivalis ve T. tenax yaygın olarak saptanmış olup bu parazitlerin varlığının diğer bazı parametrelerle birlikte gingivit ve tartar oluşumuna neden olabilir. (Turkiye Parazitol Derg ) Anahtar Sözcükler: Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax, diş eti iltihabı, tartar Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: ABSTRACT Objective: Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax can cause gingivitis and scale. In this study, the prevalence of E. gingivalis and T. tenax were investigated among patients who were admitted to the Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry. Methods: Two scraping samples were taken from 220 patients (ages varying from 12 to 75 years) and a questionnaire including fifteen parameters was applied to all patients. The samples were diluted in Physiological Saline and examined immediately by Tech Lab Entamoeba Kit and Robinson Medium. Results: Oral protozoa were detected in 58 (26.4%) of 220 scraping samples. In 48 (21.8%) of the positive 58 specimens, E. gingivalis was detected alone whereas T. tenax was present in only two (1%) specimens. In 8 (3.6%) specimens, E. gingivalis and T. tenax were identified together. Gender, age groups, dental caries and the number, shape disorders, systemic diseases, tooth pain, joint problems and wisdom teeth were not found to be significant with the presence of oral protozoa. However, gum problems, presence of tartar, smoking habits, brushing habits and control habits were found to be statistically significantly related with the presence of oral protozoa. Conclusion: In the present study, E. gingivalis and T. tenax were found to be common. These parasites, with additional parameters, may lead to gingivitis and scale. (Turkiye Parazitol Derg ) Key Words: Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax, gingivitis, scale Received: Accepted: XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresinde 1-7 Kasım, Adana, 2009 da sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Erdoğan Malatyalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye Tel: E-posta: doi: /tpd

2 Özçelik ve ark. 156 E. gingivalis ve T. tenax in Ağız-Diş Sağlığına Etkisi Turkiye Parazitol Derg GİRİŞ Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax, insan ağız boşluğunda yerleşen ve patojeniteleri uzun yıllar tartışma konusu olan protozoonlardır (1, 2). Gingivit ve benzeri bazı diğer hastalıkları içeren periodontit, primer olarak bakteriyel bir etyolojiyi takiben gelişen inflamasyona bağlı ağzın yumuşak dokularında ve kemiklerinde yıkıma neden olan bir infeksiyon hastalığıdır. Çoğunlukla gram negatif, anaerobik ve fakültatif mikroorganizmalar bu alanlarda yerleşir. Bonner, 20 yıllık gözlemlerim diye bildirdiği çalışmasında özellikle kemik yıkım alanlarında E. gingivalis e sıkça rastladığını bildirmektedir. Periodontal alanlarda polimorfonükleer nötrofiller, çok hızlı hareket eden bakteriler, spiraller ve protozoonlar bulunmaktadır. Amipler lezyon alanlarının dip kısımlarından hazırlanan preparatlarda ve tükrükte görülebilmektedir. Bunner, şiddetli periodontal hastalığı bulunanlarda kardiorenal mortalite riskinin fazla olduğunu, ateroskleroz ve düşük ağırlıklı doğum görülme oranının yükseldiğini ve tip 2 diyabette önemli olduğunu belirtmiştir (3). İmmun sistemi baskılanmış bireylerde E. gingivalis in simbiyont bakterilerle birlikte inflamasyona neden olabileceği düşünülmektedir (4, 5). Ayrıca bazı genetik hastalıklarda, diyabetlilerde, kemoterapi alanlarda ve AIDS lilerde E. gingivalis araştırılmış, AIDS lilerde anlamlı sonuç verdiği bildirilmiştir (6-8). E. gingivalis; oldukça hareketli fagositoz yeteneğine sahip, tipik patojen karekterli, kist formu olmayan bir protozoon olup, diş ile diş eti arasındaki iltihaplı ceplerde bulunmaktadır. Ayrıca serviksden, uterusdan ve lenf nodlarından alınan örneklerde de E. gingivalis e rastlandığı bildirilmiştir (9-12). Parazitin en sık gözlenen bulaş yolu (%86) oral temastır (13). Amibin sitoplazması bakteri ve eritrosit içerebilir ancak çoğunun içinde bol miktarda sindirilmiş lökositler bulunur. Lökositlerin çekirdek kısımları genelde boyanmış örneklerde tanınabilir ve E. gingivalis bu hücreleri sindiren tek tür olduğu için amibi tanımlamada işe yaradığı bilinmektedir (3). E. gingivalis in maksiller kemiğin yıkımı ile ilgili olduğu ve parazitin bulunuşunun peridontal bir hastalığa işaret ettiği belirtilmiştir. Parazitin eliminasyonu ile kronik ve agresif periodontitlerde iyileşme sağlandığı klinik ve mikroskobik incelemelerle gösterilmiştir. Parazitin bulunuşu bu nedenlerle medikal ve epidemiyolojik bir öneme sahiptir. Bulaş yolu direkt, sosyal kontakt, hava kaynaklı partiküller ve kontamine yiyecek ve içeceklerle olabilir. Parazitin sadece ağızda yapmış olduğu etkiler değil sistemik hastalıklarla ilişkisi de olabileceği bildirilmektedir (3). Hijyenik olmayan ağızlarda infeksiyonun %71-96 arasında değiştiği, sağlıklı ağızlarda ise %10-50 arasında olduğu bildirilmiştir (7, 13-21). Çeşitli makalelerin verilerinde E. gingivalis görülme sıklığı düşük bulunmuştur. Ancak farklı yaş gruplarında ve toplumlarda farklı oranlarda görülebileceği için incelemelerde ön yargılı olunmamalıdır. T. tenax da, genellikle oral hijyen bakımından fakir olan insanların ağız boşluklarında görülmüştür. Ortalama μm boyutlarındadır. Trichomonas elongata olarak da bilinen bu parazitin kist formu yoktur. T. vaginalis trofozoitinden, çekirdeğinde iç kromatin yapısının iri taneli olması, morfolojik olarak küçük olması ve ağızda bulunmasıyla ayırt edilir. Ayrıca, iki türün ayrımında PCR ın hızlı sonuç veren ve güvenilir bir yöntem olduğu bildirilmiştir (22). T. tenax ın tek başına veya içinde taşıdığı bakterilerle akciğerde enfeksiyon oluşturabileceği bildirilmiştir. T. tenax ın proteolitik aktivitesinin bulunması, bu bulguyu destekler niteliktedir (23). E. gingivalis ve T. tenax görülme sıklığı ağız bakımı, dişeti, diştaşı problemi ve sigara içme alışkanlıkları gibi çeşitli parametrelere bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada çeşitli diş ve dişeti problemleri nedeniyle diş hekimine başvuran hastalarda E. gingivalis ve T. tenax görülme sıklığının ve bu parazitlerle diş ve dişeti problemleri arasındaki ilişkinin saptanması amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalına çeşitli şikâyetlerle başvuran bireylerde E. gingivalis ve T. tenax varlığı ve bu protozoonların çeşitli hastalık ve bulgularla ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Toplam 220 hastadan direkt kretuarla kazıntı örneği alınmıştır. Bu örneklerden ilki serum fizyolojikle sulandırılarak preparatlar hazırlanmış ve hemen mikroskopta 10x ve 40x lik objektiflerle incelenmiştir. Aynı bireyden alınan ikinci örnekler ise lamlara yayılarak Schaudinn solüsyonunda tespit edildikten sonra Gomori nin Trichrome boyasının Wheatley modifikasyonu takip edilerek boyanmıştır (24). Çalışmaya alınan bütün hastalara on beş farklı parametreyi içeren bir anket uygulanmış ve muayeneyi yapan diş hekiminin verdiği bilgiler doğrultusunda veriler kaydedilmiştir. Anket; cinsiyet, yaş grupları, diş çürüğü ve sayısı, şekil bozukluğu, sistemik hastalıklar, diş ağrısı, eklem problemi, apse, yirmi yaş dişi varlığı, dişeti problemi, diş taşı varlığı, sigara içme ve diş fırçalama alışkanlığı ve hastanın kontrol amacıyla gelip gelmemesi parametrelerini içermektedir. Direkt mikroskopi ile parazit saptanan hasta örnekleri Tech-Lab Entamoeba II antijen kitiyle çalışılmıştır. Ayrıca bu örnekler Robinson besiyerine ekilerek iki gün sonra incelenmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS for Windows 13.0 paket programı kullanıldı. Parazit bulunması ve diğer faktörler arasındaki ilişki ki-kare testi ile değerlendirildi. BULGULAR İncelenen 220 hastanın diş ve dişeti kazıntı örneğinin 58 (%26.4) inde E. gingivalis ve/veya T. tenax saptanmıştır. Bunlardan 48 örnekte (%21,8) E. gingivalis tek başına görülürken iki örnekte (%1) sadece T. tenax görülmüştür. Sekiz örnekte ise (%3,6) E. gingivalis ve T. tenax birlikte saptanmıştır. Trichrome ile boyanarak incelenen ikinci örneklerde tanı daha zor ve zaman alıcı olurken direkt mikroskobik bakıda trofozoitler daha net bir şekilde gözlemlenmiştir (Şekil 1). Boyama yöntemi ile direkt mikroskobik bakıdan daha az sayıda pozitiflik saptanmıştır. Parazit varlığı ile cinsiyet, yaş grupları, diş çürüğü ve sayısı, şekil bozukluğu, sistemik hastalıklar, apse varlığı, diş ağrısı, eklem problemi ve yirmi yaş dişi varlığı arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki bulunamazken (p>0.05) (Tablo 1), dişeti problemi, diş taşı varlığı, sigara içme ve diş fırçalama alışkanlığı ve hastanın kontrol amacıyla gelip gelmemesi yönünden anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Oral protozoon saptanan hasta örneklerinde Tech-Lab Entamoeba II antijen kiti ile herhangi bir pozitiflik saptanmamıştır. Robinson besiyerine yapılan ekimlerde ise olumlu sonuç alınamamış ve örneklerdeki parazitler kültürde üretilememiştir.

3 Turkiye Parazitol Derg Özçelik ve ark. E. gingivalis ve T. tenax in Ağız-Diş Sağlığına Etkisi 157 Tablo 1. Parazit varlığı ile aralarında anlamlı ilişki bulunmayan parametreler Parametre Parazit var Parazit yok Toplam n % n % n % Cinsiyet Erkek χ 2 =0.12 Kadın p>0.05 Diş Ağrısı Var χ 2 =0.09 Yok p>0.05 Diş Çürüğü Var χ 2 =0.37 Yok p>0.05 Apse Var χ 2 =0.04 Yok p>0.05 Sistemik Hast. Var χ 2 =1.69 Yok p>0.05 Şekil Bozukluğu Var χ 2 = 1.41 Yok p>0.05 Eklem Problemi Var χ 2 =3.77 Yok p>0.05 Yirmilik Diş Var χ 2 = 0.03 Yok p>0.05 Yaş Grubu χ 2 = p> Toplam Çalışmada, hastalar on yaş aralığına göre gruplandırıldığında en fazla parazit görülme oranı yaş grubunda saptanmıştır. Ancak yaş grubuna kadar belirgin bir farklılık bulunmamıştır. 61+ grupta ise tekrar azaldığı belirlenmiştir (Şekil 2). Çalışmada, diş taşı bulunuşu ile parazit varlığı arasındaki ilişki belirgin olarak saptanmıştır. Parazit saptanan 58 hastanın 46 sında diş taşı varlığı saptanmıştır (χ 2 =0.12 p<0.05). TARTIŞMA E. gingivalis ve T. tenax kötü ağız temizliği nedeniyle dişleri çevreleyen gingival dokuda veya ağız boşluğunda sıkça görülebilen protozoonlardır. T. tenax da tıpkı E. gingivalis gibi iltihabi ceplerde ve tonsilla kriptlerinde bulunabilmekte ve pulmoner infeksiyon oluşturabilmektedir (1, 3, 23). Wantland, oral protozoonlarla ilgili çalışmalarını 1950li yıllardan başlayarak yayınlamıştır. Araştırıcı farklı çalışma gruplarında oral protozoonların yaygınlığını %11-66 arasında bildirmiştir (13). Çalışmalarında Balamuth un yumurtalı besiyeri, Dobell ve Laidlaw ın yumurtalı besiyerlerini de kullanarak paraziti saptama şansını %5-10 arttırdığını belirtmiştir (13). Bu çalışmalarda her iki protozoonun bulunuşunun yaş ilerledikçe arttığı lı yaşlarda pik yaptığı ancak 60 yaşın üzerinde tekrar nadir görülmeye başlandığı belirtilmiştir. Araştırıcıya göre ileri yaş gruplarında her ne kadar ağız sağlığı bozulsa da bulaş riski azalmaktadır (13). Bu çalışmada da benzer bir durum saptanmış, yaş ve cinsiyetin oral protozoonların ağızda yerleşmesinde belirleyici olmadığı ortaya konmuştur (Tablo 1 ve Şekil 2). Bazı araştırmalarda da benzer şekilde erkekler ve kadınlar arasında parazit görülme sıklığının farklı olmadığı bildirilmiştir (3, 15, 20). Ancak yaşın ilerlemesi sonucu ağız hijyenini korumanın güçleşmesi nedeniyle yaşlılarda E. gingivalis e daha sık gözlenebileceğini bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (6). Farklı bir çalışmada ise parazitlere en sık 5-10 yaş grubunda rastlanırken yaş ile birlikte insidansın azaldığı bildirilmiştir (14). E. gingivalis in neden olduğu doku hasarı genellikle maksillanın etrafıyla sınırlı kaldığı ve parazitin dokulara invaze olmadığı ileri sürülmüştür (3, 7). Bununla birlikte T. tenax ın sorumlu tutulduğu eozinofilik pnömoni olguları bildirilmiştir (25). Parazitin patojenitesi üzerine çalışmalar belli hasta gruplarında parazitin aranması şeklinde yapılmaktadır. Ancak bu çalışmada, parazit rastlanan kişilerin demografik ve klinik özellikleri saptanarak, oral protozoon tespit edilmeyenlerle karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçları parazitin diş çürüğüne, diş ağrısına, apseye, eklem problemlerine tek başı-

4 Özçelik ve ark. 158 E. gingivalis ve T. tenax in Ağız-Diş Sağlığına Etkisi Turkiye Parazitol Derg Tablo 2. Parazit varlığı ile aralarında anlamlı ilişki bulunan parametreler Parametre Parazit var Parazit yok Toplam n % n % n % Diş Taşı Var χ 2 =0.12 Yok p<0.05 Kontrol Bakımı Evet χ 2 =6.03 Hayır p<0.05 Dişeti Problemi Var χ 2 = 6.89 Yok p<0.05 Sigara Kullanımı Var χ 2 =10.52 Yok p<0.05 Diş Fırçalama Var χ 2 =9.63 Yok p<0.05 Toplam % Parazit görülme yüzdesi Şekil 1. İnceleme yapılan örneklerde saptanan E. gingivalis ler na neden olmadığını, ancak patojen bakterilerle birlikte daha belirgin hastalıklar oluşabileceği fikrini de uyandırmaktadır (26). E. gingivalis in ağızda yerleşebilmesinde ağız hijyeni en önemli faktördür (15). Sağlıklı ve temiz ağızlarda parazit kolonize olamaz. Dişlerini düzenli fırçalayanlarda, diğerlerine göre parazite daha az rastlandığı bildirilmiştir (20). Bu çalışmada, ağız hijyeninin bir göstergesi olarak diş taşı, dişeti problemi, sigara kullanımı ve diş fırçalama alışkanlığı olmayanlarda parazite daha sık rastlanmıştır ve bu durum ağız temizliğinin önemini vurgulamaktadır. Periodontit ve gingivit görülen hastalarda E. gingivalis e daha sık rastlandığı bilinmektedir (4, 7, 17, 27). Ağızda E. gingivalis e göre daha az rastlanan T. tenax için bu durum çok belirgin değildir (17). Paraziti belirlemek için ağzın on farklı bölgesinden örnek alınması gerektiğini bildiren çalışmada, gerçek prevalansın da bu şekilde belirlenebileceği vurgulanmıştır (21). Bu bölgede 1998 ve 2001 yıllarında yapılan çalışmalarda E. gingivalis görülme sıklığı sırasıyla %23.3 ve %34.7 olarak bildirilmiştir (15, 19). Bu çalışmada oral protozoonlara %26.4 oranında rastlanırken üç çalışma sonuçları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). Şekil 2. Yaş gruplarına göre parazitlerin görülme yüzdelerinin dağılımı Ağız yerleşimli protozoonların tanısında taze preperat, Demirli Hematoksilen, Papanicolaou, Romanovski boyaları kullanılabilir. Giemsa uygulama ve maliyet kolaylığı nedeniyle en avantajlı yöntem olarak bildirilmiştir (18, 28). Günümüzde moleküler teknikler ile E. gingivalis tanısı yüksek duyarlılıkta yapılabilmektedir (9, 29). Çalışmada, uyguladığımız Trichrome boyama yöntemi çalışmaya bir artı katmamıştır. Ancak alınan örnekler hemen incelenemeyecek ise kalıcı, boyalı preparat uygulanması gerekli bir yöntemdir. SONUÇ E. gingivalis bu bölgede yaşayanlar insanlarda yaygın olarak görülmektedir. Çalışma verilerine göre ağız protozoonlarının özellikle diş taşı ve dişeti problemi olanlarda sık görülmesi bu hastalıklarla ilişkisini ortaya koymaktadır. E. gingivalis ve T. tenax gibi oral yerleşimli protozoonlar tanıda göz önüne alınmalı ve eliminasyonuna yönelik tedaviler uygulanmalıdır. Çıkar Çatışması Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir.

5 Turkiye Parazitol Derg Özçelik ve ark. E. gingivalis ve T. tenax in Ağız-Diş Sağlığına Etkisi 159 KAYNAKLAR 1. Beaver PC, Jung RC, Cupp EW. Clinical Parasitolgy, 9th Ed. Lea & Febiger, Philadelphia, 1984; 47: John DT ve Petri WA. Markell and Voge s Medical Parasitology, WB Saunders Compony, London, 2006; Bonner M. Medical implication of oral amoebiasis, 5th European Congress on Tropical Medicine and International Health May Amsterdam, Netherlands.2007; Chen JF, Liu GY, Wen WR, Chen C. Studies on the continuous culture and pathogenicity of Entamoeba gingivalis. Chinese Journal of Parasitology & Parasitic diseases, 2000; 18: Liu GY, Chen JF, Wen WR, Chen WL, Lin LQ, Hong H. Experimental study on the pathogenesis of Entamoeba gingivalis. Chinese Journal of Parasitology & Parasitic Diseases, 2001; 19: Cielecka D, Chomiczz L, Piecarczyk J, et al. Oral cavity condition and the occurrence of parasitic protozoans in patients with genetic diseases. Acta Parasitologica. 2000; 45: El-Azzouni MZ, el Badry AM. Frequency of Entamoeba gingivalis among periodontal and patients under chemotherapy. J Egypt Soc Parasitol. 1994; 24: Lucht E, Evengard B, Skoft J. Entamoeba gingivalis in human Immunodeficiency Virus Type 1 infected patients with periodontal disease. Clinical Inf Dis, 1998; 27: Clark CG, Diamond LS. Colonization of the uterus by the oral protozoan Entamoeba gingivalis. Am J Trop Med Hyg. 1992; 46: Gupta PK. Intrauterine contraceptive device: Vaginal cytology, pathologic changes and their clinical implications. Acta Cytol. 1982; 26: Perez-Jaffe L, Katz R, Gupta PK. Entamoeba gingivalis identified in a left upper neck nodule by fine-needle aspiration: A case report. Diagn Cytopathol, 1998; 18: Rahimian J, Fenler K, Louie E, Schwartz D. Trichomonas tenax as a possible cause of eusinophylic pneumonia and respiratory failure. Inf Med, 2006; 23: Vráblic J, Vodrázka J, Tomová S, Staník R, Catár G. Morphology and diagnosis of the oral protozoans Trichomonas tenax and Entamoeba gingivalis using the Giemsa-Romanovsky stain. Bratisl Lek Listy, 14. Arene FO. Entamoeba gingivalis: prevalence amongst inhabitants of the Niger Delta. Tropenmed Parasitol. 1984; 35: Çeliksöz A, Marakoğlu İ, Gürsoy K, Oğuztürk H, Özçelik S. Mikrobiyal dental plakta Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax araştırılması. İnfeksiyon Derg. 2001; 15: Dao AH, Entamoeba gingivalis in sputum smears. Acta Cytologica 1985; 29: El-Hayawan IA, Bayoumy MM. The prevalence of Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax in periodontal disease. J Egypt Soc Parasitol. 1992; 22: Favoreto Junior S, Machado MI. Incidence, morphology and diagnostic studies of Entamoeba gingivalis, Gros, Rev Soc Bras Med Trop, 1995; 28: Hakgüdener Y, Özçelik S, Saygı G, Öztunalı Ö, Akay E. The prevalence of Entamoeba gingivalis in the human saliva. CÜ Tıp Fak Derg. 1998; 18: Huang W, Shi JL, Li CL, Chen B, Shao LJ, Chen L, et al. Entamoeba gingivalis infection among college students in Tangshan. Chinese Journal of Parasitology & Parasitic Diseases, 2009; 28: Linke HA, Gannon JT, Obin JN. Clinical survey of Entamoeba gingivalis by multiple sampling in patients with advanced periodontal disease. Int J Parasitol, 1989; 19: Bellanger AP, Cabaret O, Costa JM, Foulet F, Bretagne S, Botterel F. Two unusual occurrences of trichomoniasis: Rapid species identification by PCR. J Clin Microbiology. 2008; 46: Duboucher C, Caby S, Chabé M, Gantois N, Delgado-Viscogliosi P, Pierce R, et al. Human pulmonary trichomonoses, Presse Med. 2007; 36: Ok ÜZ, Girginkardeşler N, Kilimcioğlu A, Limoncu E. Dışkı İnceleme Yöntemleri, Parazit Hastalıklarında Tanı, Özcel, M.A., Altıntas, N. (Ed.), Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No: 15, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1997; Wantland WW, Lauer D. Correlation of some oral hygiene variables with age, sex, and incidence of oral protozoa. J Dent Res, 1970; 49: Jian B, Kolansky AS, Baloach ZW, Gupta PK. Entamoeba gingivalis pulmonary abcess. Diagnosed by fine needle aspiration. Cyto Journal, 2008; 5: Zdero M, De Leon PP, Della Vasconi M, Nocito I. Buccal parasites: Binding of Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax. Acta Bioquim Clin Latinoamer, 1996; 30: Ruehsen MD, McNeill RE, Frost JK, et al. Ameba resembling Entamoeba gingivalis in the genital tract of IUD users. Acta Cytol, 1980; 24: Kikuta N, Yamamoto A, Goto N. Detection and identification of Entamoeba gingivalis by specific amplification of rrna gene. Can J Microbiol, 1996; 42:

Ankara da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu Öğrencileri Arasında Enterobius vermicularis in Dağılımı

Ankara da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu Öğrencileri Arasında Enterobius vermicularis in Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (1): 54-58, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Ankara da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu

Detaylı

Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3): 261-265, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

Lösemi ve Lenfoma Tanısı Alan Çocuklarda Cryptosporidiosis Prevalansı

Lösemi ve Lenfoma Tanısı Alan Çocuklarda Cryptosporidiosis Prevalansı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3): 192-197, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Lösemi ve Lenfoma Tanısı Alan Çocuklarda Cryptosporidiosis Prevalansı

Detaylı

Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması*

Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 702-707 Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması* Investigation of Chlamydia trachomatis Seropositivity

Detaylı

Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki Pneumocystis jirovecii

Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki Pneumocystis jirovecii KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(4): 303-311 Geliş Tarihi/Received: 22/10/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 28/07/2013 Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki

Detaylı

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Özgün Araşt rma / Original Article 55 Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Incidence of Actinomycosis

Detaylı

Van ın Erciş İlçesinde Baş Bitinin Yayılışı

Van ın Erciş İlçesinde Baş Bitinin Yayılışı Türkiye oloji Dergisi, 34 (1): 45 49, 2010 Türkiye ol Derg. Türkiye oloji Derneği Turkish Society for Parasitology Van ın Erciş İlçesinde Baş Bitinin Yayılışı Nahit DURSUN 1, Zeynep TAŞ CENGİZ 2 1Erciş

Detaylı

Araştırma. Gülser KILINÇ 1, Hakan KOCA 1, Hülya ELLİDOKUZ 2 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 1, (NİSAN) 2013, 25-31

Araştırma. Gülser KILINÇ 1, Hakan KOCA 1, Hülya ELLİDOKUZ 2 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 1, (NİSAN) 2013, 25-31 Araştırma 3-4 Yaş Grubu Çocukların Ağız Sağlık Durumlarının İki Yıllık Takibi THE ORAL TREATMENTS CLINICAL FOLLOW-UP FOR 2 YEARS ON THE 3-4 YEARS OLD CHILDREN AT DOKUZ EYLUL UNİVERSITY'S KINDERGARDEN Gülser

Detaylı

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Özgün Araşt rma Original Investigation 111 Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Frequency and affecting factors of metabolic syndrome in women older than

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2 SERVİKS KANSERİ İÇİN RİSKİ OLAN KADINLARDA HPV TİPLENDİRMESİ VE HPV SIKLIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ VE SERVİKAL SMEARLE İLİŞKİSİ Dr. Celalettin Ero lu, 1 Dr. Recep Ke li, 2 Dr. Mehmet Ali Eryılmaz, 3 Dr. Ya

Detaylı

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1.

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1. Araştırma/ Research Article OLİGODONTİDE DİŞ EKSİKLİĞİNİN LOKALİZASYON VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI DISTRIBUTION OF MISSING TEETH ACCORDING TO SEX AND LOCALIZATION IN OLIGODONTIA Yrd. Doç. Dr. A. Zeynep

Detaylı

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 441-452 İNVAZİF ASPERGİLLOZ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA GLUKAN VE GALAKTOMANNAN TESTLERİ İLE GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

Detaylı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Özgün Araştırma Original Article 215 DOI: 10.4274/tpa.493 Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Frequency of respiratory viruses in children with lower respiratory

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması*

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması* J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(2) 79-87, 2012 A.T. ŞİMŞEK, A. İNCİ, A. YILDIRIM, A. ÇİLOĞLU, Z. Araştırma BİŞKİN, Ö. Makalesi DÜZLÜ Research Article Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis

Detaylı

Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı

Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı Araştırma: Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı Duygu Fındık 1, Hatice Türk Dağı 1, Uğur Arslan 1, Yücel Fındık 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji,

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2 131 Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Gülser

Detaylı

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir. 1

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir. 1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 461-468 Alveoler Ekinokokkozun Serolojik Tanısında EgHF, Em2 ve EmII/3-10 Antijenleri ile Hazırlanan ELISA Yöntemlerinin Tanısal Etkinliğinin

Detaylı

Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental asbestos exposure on lung health

Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental asbestos exposure on lung health 30 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J A. Ç. Tanrıkulu ve ark. Cilt/Vol 37, No 1, 30-34 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental

Detaylı

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK**

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK** Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu # A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan

Detaylı

SERVİKAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE YÜKSEK RİSKLİ İNSAN PAPİLLOMA VİRUS TİPLERİNE AİT E6/E7 mrna LARININ TİCARİ OTOMATİZE BİR NASBA SİSTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

SERVİKAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE YÜKSEK RİSKLİ İNSAN PAPİLLOMA VİRUS TİPLERİNE AİT E6/E7 mrna LARININ TİCARİ OTOMATİZE BİR NASBA SİSTEMİYLE ARAŞTIRILMASI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 463-469 SERVİKAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE YÜKSEK RİSKLİ İNSAN PAPİLLOMA VİRUS TİPLERİNE AİT E6/E7 mrna LARININ TİCARİ OTOMATİZE BİR NASBA SİSTEMİYLE

Detaylı

Toxoplasma gondii İnfeksiyonu Tanısında İki Turlu Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Kullanılması

Toxoplasma gondii İnfeksiyonu Tanısında İki Turlu Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Kullanılması Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29 (2): 80-84, 2005 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Toxoplasma gondii İnfeksiyonu Tanısında İki Turlu Gerçek Zamanlı

Detaylı

Abubekir ELTAS, DDS, PhD, a Mustafa Özay USLU, c Mustafa ERSÖZ, DDS, PhD, d ABSTRACT

Abubekir ELTAS, DDS, PhD, a Mustafa Özay USLU, c Mustafa ERSÖZ, DDS, PhD, d ABSTRACT Araştırma/ ELTAS, Research GÜLER, USLU, Article DÜNDAR, MALATYA ŞEHİR MERKEZİ VE YAKIN BELDELERDE 7-14 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA PERİODONTAL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PERIODONTAL HEALTH IN

Detaylı

SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ

SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ Dr. Kenan YILDIZ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Hamdi R. MEMİŞOĞLU

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Özgün Araşt rma / Original Article 95 Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Seroprevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis

Detaylı

www.egepediatribulteni.org EDİTÖR MEHMET KANTAR YARDIMCI EDİTÖRLER CAN BALKAN FİGEN GÜLEN GÜLDANE KOTUROĞLU YAYIN KURULU

www.egepediatribulteni.org EDİTÖR MEHMET KANTAR YARDIMCI EDİTÖRLER CAN BALKAN FİGEN GÜLEN GÜLDANE KOTUROĞLU YAYIN KURULU ISSN 1300 9745 EGE PEDİATRİ BÜLTENİ CİLT : 17 SAYI : 1 2010 Ege Çocuk Vakfı (EÇV) Bilimsel Yayın Organıdır www.egepediatribulteni.org EDİTÖR MEHMET KANTAR YARDIMCI EDİTÖRLER CAN BALKAN FİGEN GÜLEN GÜLDANE

Detaylı

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri İNVAZİV ASPERGİLLOZUN TANISINDA (1,3)-BETA-D glukan ve GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri Hatice Tuna Hörmet Öz, 1 A. Nedret Koç, 1 M. Altay Atalay, 1 Bülent Eser, 2 Orhan Yıldız, 3 Leyla Gül Kaynar 2 1 Erciyes

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı