Halil KÖPRÜCÜOĞLU nun Medresetüzzehra Müzakereleri için hazırlanan sorulara verdiği cevaplardır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halil KÖPRÜCÜOĞLU nun Medresetüzzehra Müzakereleri için hazırlanan sorulara verdiği cevaplardır"

Transkript

1 Halil KÖPRÜCÜOĞLU nun Medresetüzzehra Müzakereleri için hazırlanan sorulara verdiği cevaplardır 1.Medresetüzzehra nın öngördüğü Eğitim Felsefesini, bugünkü terminoloji ve kavramları kullanarak nasıl yazardınız? Sorusuna o sahanın elemanlarınca cevap verilmesini isterim. Ben, bundan ziyade; Medresetüzzehra nasıl bir insan modeli önermektedir? Sorusuna cevap vermek isterim. Bediüzzaman Hazretleri, Besmeleyi, İbadeti, Duayı, Şükrü, Esmayı, nimetten in ama geçmeyi vb. konuları anlatırken hep Tevhit manasına FARKINDALIK anlamında bir tarz ortaya konulması için çırpınır. Hayatın her safhasında adeta Allah ı görüyorcasına bir felsefe ortaya koyar. Her anımızda bir Yakin hâsıl etmeyi önceler. Buna da kulluğun modern ve akademik seviyede bir ifadesi demek daha doğru olur. Diğer bir ifade ile okul öncesinden, hayatın sona erdirilmesine kadar her şeyi Tevhid akidesine göre değerlendirebilen, Allah ı görürcesine bir yakin içinde yaşamayı gerçekleştirebilen bir insan, Ahsen-i takvimdeki bir kul modeli ortaya çıkarmak ister. Bu tarz ile lezzetlerin çok ileri seviyede artması ve bela, musibetlerin şekil değiştirmesi söz konusudur. Kısacası, insanın iki cihan saadetini elde etmesi için ortaya konulan şahane bir eğitim sistemidir. 2.Bu eğitim felsefesinin bugüne kadar ileri sürülmüş veya denenmiş eğitim felsefeleriyle a. Örtüşen ve b. Ayrışan yönleri nelerdir? Sorusunun cevabı kanaatimce şöyledir: Esasen, eşyanın hakikati ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem AS a Cenab-ı Hak tarafından öğretilmiştir. Yani ilmin temelleri insana aktarılmıştır. Daha sonraki asırlarda felsefe, Nübüvvet yolundan uzaklaşarak, sadece akıl yoluyla gittiğinden önceden bir arada olan bütün ilimler maalesef kasıtlı olarak tefrik edilmiştir. Uzun yıllar önce, Batıda, daha ziyade hakiki İncil den, gerçek İsevilikten uzaklaşarak, kiliseye karşı başlatılan, fenlerin materyalist yorumlara tâbi

2 tutulup gerçekten uzaklaştırılması, yaratılış felsefesine, vahye karşı kullanılması insanlık için büyük bir problem oluşturmuştur. İslam âlemi de Batının maddi ve askeri terakkisi karşısında yanlış ve eksik değerlendirmeler sebebiyle aldanmış, gerçek İslam ın dışına çıkmıştır. Bu sebeple maalesef eğitimimiz, rotasından uzaklaşmıştır. Hz. Âdem AS. meleklerden ve şeytandan farklı bir varlık olarak, insan nevinin kullukla imtihan edilmesi için, yüksek kabiliyetlerle yaratılarak, cennetten bir bahane ile çıkarılıp yeryüzünde görevlendirilmiştir. (12. Mektup, 71) Ancak bu Eneye tevdi edilen kulluk vazifesi, Semanın ve dağların bile korkup reddettiği zor bir vazifedir. (Bkz: 30. Söz, 724; Ahzab Suresi, 72)) Ve Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, o farklı ve yüksek donanımla yaratılan insana, vücuduna verilen cihaz ve hissiyatlar dışında, şefkat ve merhametiyle binlerce peygamberi, pek çok Semavi Kitabı da ona yardımcı olarak göndermiştir. Ayrıca belki onlar kadar değerli Kâinat Kitabını da varlığına, birliğine yüksek sıfat ve esmasına ayine olmak üzere binlerce mucizane delillerle donatarak onun önüne koymuştur. (Sözler, 319) O zor görevde İnsanın bütün sorularının cevabı bu Kâinat Kitabında bulunmaktadır. Gizli bir hazine olan Yaratıcı, kendisini tanıtmak için sayısız sergi salonları tarzında dizayn ettiği kâinat, insan da dâhil farklı bir yazılımdır. (Sözler, 191) Ve insanın en önemli cihazı olan Vicdanının eline, istinad ve istimdat bulabileceği Haşir ve Allah a imana ait binlerce delil bu Kitab-ı Kebir-i Kâinata yerleştirilmiştir. (İ. İ caz, 357; Mesnevi-i Nuriye, 330) Hem Din insanın iki cihan saadeti için indirilmiş ilahi prensipler silsiledir ki, hayatın her yönünü kapsar. Yani 6. Söz de anlatıldığı gibi insan, kendine emanet olarak verilen her şeyi, mülkün hakiki sahibinin isteğine göre kullanmalıdır. Bu manalar da ancak mülk sahibinin unutulmaması her an görülmesi ve 11. Söz deki sultanın eserleriyle kendini tanıtmak için kurduğu o sergi manasındaki Kâinatın, doğru dürüst anlaşılarak bakılmasına, sergilenen hazinelerin ve sanatların gerçek mana ve hakikatleriyle algılanmasına bağlıdır. İşte Bediüzzaman ın ortaya koyduğu bu Eğitim Modelinde, hayata gelmiş her insan, bahsedilen sergide bulunan seyirciler gibi telakki edilir. İçinde bulunulan Kâinat ise, yaratılış gayemizle ilgili ciddiyetle okunması gereken, bütün sorularımıza cevapların bulunduğu farklı bir yazılım olarak görülür. Bu Yaratanın varlığına ve bütün iman hakikatlerinin gerçekliğine ait Kevnî Ayetler denilen açık delillerle dolu kâinat sergisi, modern fenler aracılığı ile incelenir, araştırılır, anlaşılır.

3 İnsanın en büyük hedefi olması gereken Ahsen-i Takvim sırrına mazhar olabilmesi, bu yazılımın doğru dürüst okunması ve gerçeğin, malumun değiştirilmeden değerlendirilmesine bağlıdır. Bu da ciddi bir eğitim işidir... Bediüzzaman, bunu yaparken klasik tarzların dışına çıkar. Asırların birikimi olan ilim ve fenlerin birikimini, bazı radikal kafalılar gibi reddetmez. Onları insanlığın önemli bir birikimi olarak görür. İlim, ma luma tabidir der. Onları, materyalist yorumlardan kurtarıp, Mana-yı Harfi dediği harika bir bakışla değerlendirerek, dini ilimlerle fenlerin birikimini, aslî şekline döndürmek için mezc edip Marifetullah, Sünnetullah haline çevirir. İşte bu O nun eğitim sistemindeki en temel husustur. (Bkz: 26. Söz, 628) Ancak bu sistem, sadece fenlerin, materyalist yorumlardan kurtarılmasından ibaret değildir. Bazı Müslümanlarca ifade edildiği gibi dini ilimler ile fenlerin beraber okutulması gibi sığ ve noksan bir tarz da değildir. Bütün ilmi birikimlerin mana-ı harfiyle yorumlanıp maluma tâbi asıllarından uzaklaşılmadan, Tevhit mihengiyle, Dinî ilimlerle mezc edilmesi, aslına döndürülmesidir. 6. Mesele, 33. Pencere, A. Kübra gibi eserler, bunun örneklendirilmesinin yapıldığı, Tabiat Risalesi de temellerinin belirlendiği metinler olarak görülebilir. Dolayısıyla; a-bu sistem, hal-i hazırdaki hemen bütün Batıda, ülkemizde ve pek çok İslam Ülkesinde uygulanan eğitim sistemlerinde olduğu gibi sadece fenlerin şimdiki materyalist yorumlarıyla okutulması; bazı okullarda da ilahiyat tahsilinin şimdiki tarzıyla verilmesi şeklinin tamamen dışındadır. Bu tarzlarla ayrışmaktadır. b-sadece dini ilimlerle ve fenlere ait metinlerin, ayni okullarda birlikte okutulması tarzı da kastedilmemektedir. Pek çok dindarın fikir olarak ortaya attığı bu tarz ile de kesinlikle ayrışmaktadır. c-bu metotta, ilmî verilerin materyalist ve yanlış yorumlar dışındaki maluma tabi olan temel tespitlerine bağlı olmak esastır. Dolayısıyla fenlerin doğru verileriyle eğitim yapılması örtüştüğü yönüdür. Bir farklı ifadeyle, bu sistemi özetleyecek olursak, eğitimin yanlış bir sekülerizmden kurtarılmasıdır denilebilir. 3- Medresetüzzehra nın genel hedefleri nelerdir? Neyi amaçlamaktadır? Medresetüzzehra eğitim modeline göre verilen bir sistemle sonunda: a.hangi amaçlara ulaşılacaktır? b.hangi hedefler gerçekleştirilecektir? c.hangi nitelik çıktılarına ulaşılacaktır?

4 Sorusu için düşüncem şöyledir: Bediüzzaman Hazretleri, Münazarat ta; Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla HAKİKAT tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit; birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. (Münazarat, 86) der. Dünyaya büyük ve külli bir Kulluk vazifesiyle gönderilen insanın eline verilen en büyük güçlerden birisi vicdandır. Ve vicdanın bu karmaşık hayatta istinat ve istimdadı için Allah a İman ve Haşir gibi iki hakikate dayanması şarttır. (Mesnevi-i Nuriye, 330) Bu ancak ulum-u diniye ile gerçekleşebilir. Yani insan bütün semavi dinlerde olduğu gibi, İnka Medeniyetinden, Hinduizm e kadar bütün batıl inanışlarda da bir şeylere inanma ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü başka türlü acz ve fakr içinde, fanilik belasına karşı ruhunu rahatlatamaz, saadeti bulamaz ve bulamamıştır. Ancak insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli melekelerinden birisi olan aklı da vicdanının yanında, onun çok önemli bir melekesi olarak tatmin olmaya ihtiyaç hisseder. Ve ancak Fünun-u medeniye ile aydınlanıp, tatmin olabilir. İşte akıl ve ruhu tatmin olunca O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. Yani, bu iki ilmin verileri mezc edilerek insana aktarılırsa, eşyanın hakikati anlaşılır ise, kâinatla senkronize olan o insan, bütün sorularına cevap bularak maddi manevi huzura erişir, teskin olup, yapması gereken, ona ait bütün vazifeleri omuzlayabilir. Dini ve fenni ilimler birleştirilip mezc edilerek insana mal edilemez ise, yani bu esasen bir olması gereken ilimler İftirak ettikleri vakit ; Sadece dini ilimlere sahip olan birincisinde taassub, Ve sadece fenlerin materyalist, sapkın yorumlarıyla muhatap olup haşir neşir olan ikincisinde hile, şübhe tevellüd eder. Taassup halindeki insan da, hile ve şüphe içinde olanı da, saadeti asla bulamaz. Hal-i âlem çok açık olarak buna şahittir. Bediüzzaman ın anlattığı sistemle eğitim görmüş insanın, bunun dışında kalmış olanlar ile farkı, bütün R. Nur Külliyatında ve bilhassa 12. Söz ün 2., 3. Esaslarında Kur an ve Felsefe talebesinin şahsi ve içtimai hayatına ait temel prensipleri olarak ifade edilmiştir. (Bkz: Sözler, 194) 17. Söz de de inanan ve inanmayan insanların dünyasına ait bazı hakikatler olarak iki levha halinde ortaya konmuştur. (Bkz: A.g.e., 301) 3. Söz den 9. Söz e kadar olan bütün metinlerde, 3. Mesele de ve pek çok yerde de bu konu hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde iyice işlenmiştir. Bediüzzaman Hazretlerine yapılan en önemli hücum ve itirazlardan bir tanesi de dinin günlük hayata indirilmesidir. Hâlbuki bu mana Bediüzzaman ın en büyük hedefidir.

5 Esasen, Din, insanın iki cihan saadeti için indirilmiş ilahi prensipler silsiledir ki, hayatın her yönünü kapsar. Yani 6. Söz de anlatıldığı gibi, İnsan, kendine emanet olarak verilen her şeyi mülkün hakiki sahibinin isteğine göre kullanmalıdır. Bunu da ancak ciddi bir tahkiki imanla yapabilir. (Bkz: Sözler, 52) 4. ve 11. Lem a lara göre de bütün insanlara oldukça zor bir kulluk vazifesinde rehber olarak gönderilen Yaver-i Ekrem ASM ın bütün hal ve etvarı da bütünüyle Yaratıcının marzisini aksettirmektedir. (Bkz: Lem alar, 46 ve 101) Bu manalar, ancak mülk sahibinin her an görülürcesine idrak edilmesi, hiç unutulmaması ile ilgilidir. Hem de 11. Söz deki gizli bir hazine olan sultanın kendini tanıtmak için kurduğu o serginin anlaşılarak gezilmesi, orada sergilenen hazinelerin ve sanatların mana ve hakikatleriyle algılanmasına bağlıdır. (Bkz: Lem alar, 180) Bir başka ifadeyle kâinat Allah tarafından kendini tanıtmak ve sevdirmek için yaratılmıştır. İnsan da Allah ı bulmak, O nu tanıyıp marifetullahta terakki etmek mecburiyetindedir. Asli vazifesi olan bu tanıma ameliyesini kâinatla gerçekleştirmek onun için en doğru yoldur. İşte Bediüzzaman ortaya koyduğu bu Eğitim Modelinde esas amaç, hayata atılan her insana, bizzat Cenab-ı Hakkın kendisini tanıtmak ve sevdirmek için mucizelerle dolu bir sergi gibi yarattığı Kâinat Kitab-ı Kebirinden, aslî gayesine uygun olarak, onların Yaratanını ve pek çok iman hakikatini en üst seviyede kavratma ameliyesidir. Bu eğitim dolayısıyla kulluğu, Ahsen-i Takvim sırrına mazhar olarak, idrakin en önemli bir sebebi olacaktır. İşte tevhid akidesinin bütününden ibaret olan ve saadet prensiplerini ihtiva eden Dinin ifade edildiği ilimlerle; Asırlardır Materyalist yorumlarla boğulmuş, hakikat kulvarından uzaklaşmış fenlerin ortaya koyduğu veriler; mana-yı harfiyle bakılarak, realiteye, gerçeğe uygun şekilde, malumu anlatan safi tarzıyla mezc olarak okutulduğunda; Sünnetullahı, Adetullahı anlatır bir hale çevrilmiş olacaktır. Bu eğitim sisteminde, Rabbimizi, kemal noktada tanıyıp, yüksek bir Marifetullah seviyesine ulaşan insan hedeflenmektedir. Bu asırda da insan, ancak; bu iki alanın verilerinin mezc olarak takdimi, eğitimde bunun esas kabulü ile hem hile ve şüpheden, hem de taassuptan kurtarılarak mesut hale getirilebilir. Esasen, fenler maluma tabidir. Kâinatı araştırır, onun realitesini tespit eder. Yani suyu araştırır, onun hidrojen ve oksijen dediğimiz iki elementten meydana geldiğini görür. Yine araştırır onun saf şekliyle, deniz seviyesinde sıfır derecede donduğunu, yüz derecede kaynadığını anlar. Bu bilgi defalarca denemelerle teyit edilince bilinir hale gelir, ilim olur. Yoksa bizim şu derecede donar, şu derecede kaynar dememiz onu o hale getiremez, yani, ilim, maluma tabidir.

6 İşte ilimlerin inceleyip ortaya koydukları, tabiat kanunları (!) dedikleri veriler ise; her şeyi hikmet ve inayetle, ilim ve kudretle yapan, her şeye hükmeden iradesiyle yaratan Rabbimizin Sünnetullahı, Adetullahıdır. Her şeyi hayat, insan ve kulluk için dizayn eden Gizli bir hazine olan ve kendini tanıtıp sevdirmek isteyen Rabb-i Rahimimiz, bu gaye için, makamları sabit olan Melekler ve Şeytan dışında İnsan dediği çok üstün teçhizat ve hislerle donattığı varlığı kendine muhatap almak istemiştir. Azim tehditler, müthiş teşviklerle yüz yirmi dört bin peygamberi ellerine sayısız mucizeler ve pek çok kitaplar vererek onun imdadına göndermiştir. Ancak sonsuz merhametiyle, Bediüzzaman ın Kevnî Ayetler dediği, Kâinat Kitabında sergilediği hadsiz kıymetli ve müthiş sanatlı eserleriyle de insana, büyük ve tehlikeli vazifesini kolay idraki için yardımda bulunmuştur. İşte fenlerin tespitleri, bizim vazifemizle ilgili farklı bir yazılım olan Rabbimizin kendini tanıtmak ve sevdirmek için ortaya koyduğu eserler bütünüdür. O eserlerin doğru okunması Rabbimizin bilinmesini, tanınmasını, sevilmesini netice verecektir. İki cihan saadeti buna bağlıdır. İslam -klasik tarzda -eksik ve yanlış anlatıldığından, sadece emir ve yasaklar silsilesi, ahiretteki cehennem cezası ile idrak edildiğinden, en az Kelam Sıfatından gelen Kur an kadar önemi olan, İrade ve Kudret Sıfatlarından gelen Kitab-ı Kebir-i Kâinat, yanlış eğitim tarzı sebebiyle, muattal kalmış, çok önemli farklı bir yazılım olduğunun bile farkına varılamamıştır. (Bkz: 12. Söz 1. Esas) İşte fenler, bu yazılımın okunması anlamını, verilerinin materyalist yorumu sebebiyle saptırıp, insanı ve medeniyetini yoldan çıkarmışlardır. Batıdaki bu taammüden yapılan saptırma insanlığın saadetine mal olmuştur. Müslümanlar da bu belanın karşısında çare olarak ya bu bozuk yorumlarla sapkın hale gelen fenlere soğuk bakmış, onlara kapılarını kapatmışlar veya onların tesiriyle imanları sarsılarak onlara uymuşlardır. Hâlbuki Bediüzzaman ın tarzında fenlere ait doğru verilerin Tevhit akidesinin tarzı olan mana-yı harfiyle yorumlanıp mezc edilerek değerlendirilmesi yapılır ki, bu bizi Marifetullah ve nihayetinde de Muhabbetullaha taşımaktadır. Ayrıca söylenmesi gereken önemli bir mesele, sekülerlerin korktuğu dünya ve lezzetlerinden mahrum olmak asla söz konusu değildir. Aksine lezzetler nimetten in ama geçildiğinden çok daha fazlalaşacaktır. Çünkü Sultanlar Sultanın özel hediyelerine dönüşen nimetler birde ebedileşerek cennetî bir seviyeye çıkacaktır. Ayrıca insanın en büyük korkusu ölüm mahiyet değiştireceğinden insanlık büyük bir nefes alacaktır.

7 Hastalıklar, bela ve musibetler şekil değiştireceğinden, sevaplara dönüşeceğinden telaş yerini saadete bırakacaktır. Hatta eşlerimize, bahara, lezzetli nimetlere sadece bir bakış farkıyla muhatap olacağımızdan dünyayı sevenlerin korkması asla söz konusu olmayacaktır. (Bkz: 32. Söz) Getirdiği mükellefiyetlerde günümüzün 1/24 ünü kapladığından telaş yine yersiz ve lüzumsuzdur. Hem helal daire keyfe kâfidir. 4.Medresetüzzehra eğitim modelinin vazgeçilmez alanları: Dersler, konular, bölümler) neler olmalıdır? Hangi ders alanlarında uygulanmalıdır? Sorusuna cevabım şöyledir: Bana göre, hal-i hazırdaki bütün alanlarda, bütün müfredatın belki tamamı yine okutulmalıdır, okutulabilmelidir. Elbette yoğunluğu, muhatap olunan alan veya konuya göre farklı olarak bu bahsedilen mezc yapılmalıdır. Yani sadece Tevhid akidesinin bakışı, 6. Mesele nin tarzına benzer, Pencerelerin bakış usulünü andıran bir şekilde, asla ve katiyyen hiç sofiliğe kaçmadan, asli ve maluma tabi verileri zedelenmeden metinler belirlenmeli, eğitim de o tarzda gerçekleştirilmelidir. Hatta örnek aldığımız 6. Mesele en temel metnimiz olduğu halde bu eğitim için hazırlanan metinlerde din 6. Mesele deki kadar çok yer tutmamalı ancak onun usulü dersin metnine muhakkak sirayet etmeli, tevhidin kokusu manaya işlemlidir. Bu fitri bir tarz olarak kimseyi rahatsız etmemesi anlamında çok önemli bir detaydır. Problem müfredatta değil, bakış tarzında, materyalist yorumun esas alınmasındadır. Veya problem fenlerin maluma tabi verilerini öteleyerek sadece tevhit akidesine ait manaların nazara verilerek sofiyane tarz ihtiyar etmek de olur. Elbette matematik ve geometri de daima bir müdahaleye gerek olmadığı gibi, belki pek çok derste de çok fazla değişikliğe asla gerek olmayacaktır. Zaman zaman aralara konan okuma parçalarıyla da belki iktiran, belki bir şeyin vücut bulması için bütün şartların var olması gerektiği; yok olması için bir şartın eksikliğinin yettiği anlatılabilir. Çünkü: Bir zamanlar Cuma vaazında dinlediğim bir müftünün dediği gibi Siz yok güneşten kopmuş, yok önce gazmış, yok sonra şöyle olmuş demeyin. Ne lüzum var bunlara. Allah yarattı dersiniz olur biter tarzı gerçekten çok acınacak, çağ dışı ve de gerçeğe aykırı, eksik bir tarzdır. Bu tarzla bu asrın insanlarına bu meseleyi takdim edemezsiniz. İslam a büyük ihanet olur bu tarz.

8 Burada İslamî TV. kanalında seyrettiğim garip bir filmden bahsetmem gerekiyor. Şöyle ki: Babasının beyninde tümör olan bir şahıs, hastanede babasıyla ilgilenirken, doktorlar ameliyatın tehlikesinden ve pahalılığından bahsediyorlar. O karar vermek için beklerken uyukluyor. Bir muhterem zat rüyasına girip, babasını eve götürmesini, başında Yasin okumasını tavsiye ediyor. Babasını eve götüren evlat, Yasinler okuyor. Babası ameliyatsız kurtuluyor! Bu filmle, şifanın ameliyatla, ilaçlarla, doktorlarla değil de Şafi-i Hakiki ile geldiği anlatılmak istenmektedir. Amma, imtihan sırrı gereği, şifayı yeryüzünde bazı zahiri sebeplerle insanlara sunan Rabbimizin şifa veren olduğu böyle anlatılamaz. Mülk âlemindeki çeldirici zahiri kanunlar böyle çürütülemez. Medeni insana Allah ın bu tarzda anlatılması yanlış ve çok tehlikeli olur. Cansız, şuursuz, akılsız elementlerin belki de 6. Mesele deki gibi takdimi zarurettir. Kur an da..demiri inzal ettim diyen (Konf, 67) Allah ın Demirle insanlığın medeniyetine nasıl bir lütufta bulunduğu, belki atomdaki dört kuvvetle un gibi dağılmayışından, belki metalik bağ ile sertlik kazanmasından, belki pistonlardaki metalürji ile geliştirilen şekli ile atom sıralaması değiştirilince nerede ise kor haline gelmiş bir ortamda bir milimetre genişlemeden durabilmesinden bahisle belki daha pek çok hasletiyle insana medeniyet kurabilmesi için lütfedilen malzeme bilgisi dersinde metinlerin arasına hikmetle sıkıştırılabilmeli, insanın imanı için aklının önüne konabilmelidir. Belki burada Yamina Mermer in Sempozyumdaki Fotosentez anlatımı en iyi örnek olarak verilebilir. İlim Teknik Serisindeki tarzımızın hemen tamamı ders kitaplarının ilgili konularının, ilgili satırlarına maharetle aktarılabilmelidir. Suyun sadece arzımızda bulunması, binlerce km. uzaktan havaya bindirilmesi nazara verilmelidir. Yere taneler halinde düşerken diğer taş, metal gibi şeyler gibi değil de, yaprakları bile incitmeden yumuşak bir inişle yere ulaştırılmasına dikkat çekilebilmelidir. Kışın kar ve yağmurla arzımıza verilen kalorinin, yazın buharlaşma ile serinletici bir haslete kavuşturulması arkasındaki hikmet, faydalılık, irade, ilim ve kudret nazarlara arz edilmelidir. Ama hep ince hassasiyetler, dikkat çekmeler, din-iman söylemleriyle boğmadan, asırların birikimiyle sersem olmuş nefisleri isyan ettirmeden, adeta suya sabuna dokundurmadan Yamina hanım gibi anlatılabilmeli. Pek çok büyük nehrin kaynaklarıyla orantısız debi ve miktarları dikkatlere arz edilmelidir. Hele suyun zahiren bile insanı ikna edemeyen binlerce ton demir yığını gemileri kaldırması, belki de uçağın kanadındaki bir eğriliğe hamledilen uçuşun, havaya bindiren Allah manasına çevrilmesine ihtiyaç vardır.

9 Tüyleri ıslanmayan ördeklerin, ayaklarına palet takılı doğması ve tavuk cinsinden müthiş temel farklılıkları elbette dikkat çekilmesi gereken, tefekküre dâhil edilecek bilgiler değil midir? Köpeklerin ağzındaki kemik kıran kemiklerin; lağımlarda mikrop yığını şeylerle beslenen farelerin akıl almaz ümmin sistemlerine neden dikkat çekilmez ki? Neden iki üç milyar galaksideki iki veya üçer milyar yıldız ve sayısız gezegen ve adetsiz uyduların müthiş süratlerine rağmen çarpmadan yörüngelerinde dönmelerine nasıl göz kapatılır. On-on bir topu çevirene dünyanın parasını vererek seyre giderken, milyarları bu sessizlikte çeviren ve bununla kendine dikkat çeken Rabbimize neden hayret ve heyecanla baktıramayız? Biraz hızlı giden otolar rüyalarımızı süslerken, saatte yüz sekiz bin km. hızla giden, binlerce derinlikteki denizleri dökmedin dünyamız neden bu haliyle anlatılıp arkasındaki kudret nazara verilmesin? Çürümüş kemikleri kim diriltir? Diye avazı çıktığı kadar hakaretler yağdıranlar, feryat eden nefis ve şeytanımıza bir damla sudan yaratılışımız, bir damla kana, bir çiğnem ete dönüşerek yüz trilyon hücreye çıkan müthiş yapılışımız neden ört bas edilsin ki? Seçici, geçirgen hücre zarımızın arkasındaki bütün gümrükleri adileştiren müthiş kompleks ve yükseklik bir hakim irade ve kudrete verilmiyor. Odundan elma yediren kudret nasıl ört bas edilebilir? Ayni anda sesleri, resimleri, ışığı, renkleri, ısıyı sayısız örnekleriyle karıştırmadan bütün nüanslarıyla aktarırken; bitkilerin telkihini, zeminin temizlenmesini, bulutların naklini, canlıların teneffüsünü aynı anda binlercesiyle beraber yapan hava zerrelerinin bu hali neden mutlak kudret ve ilme verilmiyor da acz ve fakr içindeki, tahsilsiz, cahil, kör, cansız gaz halindeki elementlerin atomlarına verilir? R. Nurda bunlar gibi binlerce delil ve burhan vardır. Medresetüzzehra projesiyle kullanılmayı beklemektedir. Nur talebelerinin Zafer gibi dergilerindeki pek çok bilgi, R. Nur Külliyatındaki pek çok bakış tarzı kullanılacağı fen kitaplarındaki yerlerini arıyor. Esasen fenlerin binlerce cilt dolusu maluma tâbi verilerinin hepsi perde arkasındaki sıfat ve esmasıyla, şe nleriyle Rabb-i Rahim imizi anlatmaktadır. Bediüzzaman işte bunu gerçekleştirmek istemiştir. 5.Müfredat nasıl hazırlanmalıdır? Nelere yer vermelidir? Müfredat, 4. soruda verdiğim cevaplarla belirtilmiştir. A-Ancak R. Nur Talebelerinden bir grubunun yaptığı çalışmadaki gibi Tefsir Usulü, Hadis Usulü, Fıkıh Usulü gibi derslerin eğitimi genel eğitim

10 için bir sapmadır. Bu dersler elbette İlahiyat tahsilinde olacaktır ve Risale-i Nurda, bilhassa İ. İ caz ve 25. Söz başta olmak üzere bütün iman hakikatlerinin ispatında yazılmış metinler bu sahalara da harika ölçüler olabilir. Bu, ileride o sahanın kompetanları, mütehassısları tarafından değerlendirilerek muhteva değişiklikleri elbette gerekecektir. Zaten bütün branşların, belki de materyalist olmayan maluma tabi ilim adamlarının oluşturduğu ve elbette ki ilahiyatın ilgili bütün sahalarının elemanlarının da bulunduğu bir grubun hakiki Kur an tefsiri için çalışması da başka bir konudur. Bu saha da eğitim sisteminin içindeki farklı detaylarla ilgilidir. B-Müfredat deyince R. Nurun öğretilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar, belli konuların üniteler haline getirilmesi için yapılan tanzimler de bu sistemin dışındaki farklı çalışmalardır. Bunlar da olmalıdır. Ancak bahsedilen M. Zehra tarzı her alan, her ders ve her seviye için ve hatta hepimizin birlikte veya çocuklarımızı yetiştirirken kullanıp tatbik edeceğimiz bir önemli ve genel usulün adıdır. Bu önce Münazarat ta bizim ülkemizin doğusuna ait bir proje gibi düşünülürken; sonradan genel bir eğitimin doğru tarzı olarak ifade edilmiştir. Hatta bu Nur Talebelerinin hayatlarının her safhası ve hatta bütün müminlerin her zaman uygulayacakları bir genel usulün adı olmuştur ki, buna asrın Kurtuluş Reçetesi demek yanlış olmaz. Müfredat kurulu kimlerden oluşmalıdır? İlgili sahanın o branşına ait tahsilini üst derecede tamamlamış, ilmi vukufiyetine itimat edilen, aynı zamanda R. Nurun bu sistemine de ileri derecede vakıf, doğru dürüst Nur Talebeleri olması zaruridir. Bu şahısların Fen Bilgisi Öğretmeni rahmetli Sayın Ali Fuat Bilen gibi, Sayın Prof. Dr. Osman Çakmak gibi, Sayın Ümit Şimşek gibi, Sayın Dr. Yamina Bugenay gibiler bu işi yapabilirler. Elbette ilköğretim, ortaöğretim, üniversite seviyelerinde o seviyedeki öğretmenlerin de bulunması zarurettir. Tabiî ki ben buna müfredat kurulu değil de hal-i hazırdaki fenlerin müfredatını mezc edebilecek ekip olarak düşünüyorum. Hatta R. Nurun eğitimi ile alakalı Diyarbakır Nur Talebelerinin hazırladıkları kolejlerin kitapları kalitesindeki henüz ilk bölümünün basılıp hizmete arz edilmesine rağmen hâlâ doğru dürüst kullanılmaması üzücü ve düşündürücü bir gerçek olarak değerlendirilmelidir. Önce aynı kaliteli ve muhtevalı tarzın, M. Eğitimin normal ders kitaplarındaki, normal değişik derslerin, ayrı seviyeleri için hazırlanması yapılmalıdır. Bu tamamlandıktan sonra, güçlü heyetlerde sofilik ve diğer yanlışlıklardan arındırılması zarurettir.

11 Belki Y. Asya Neşriyat taki önceki 3 ciltlik lise seviyesindeki, şimdilerdeki 5 ciltlik ortaokul seviyesindeki R. Nurun öğretilmesi için hazırlanan kitaplardaki çalışmanın aynı tarzında fakat mesela bizim M. Eğitim müfredatımızla hazırlanan bütün derslerin aynı konularının R. Nurda anlatılan Tevhit akidesiyle barıştırılıp, mezc edilip hazırlanması gerekir, Elbette aynı tarzda ilk okullar ve üniversitelerin hemen bütün branş ve dalları için de hazırlanması gerekir. Burada ilmi verilerin, yanlış yorumlardan temizlenerek, malumun tespiti haline getirilmiş şeklinin Tevhit akidesiyle mezc edilerek yoğrulması, sofilikten uzak, medenî insanları rahatsız etmeyecek bir tarzda ve muhakkak ümmileşerek, kırmızı çizgilerimizi koruyarak takdimi çok önemlidir. Belirlenmiş derslerin her ders için öğrenim dili ne olacaktır? Kürtçenin caiz olması manasının, bizim doğu ve güney doğumuzla ilgili zaruri olması gibi; elbette ülkemizde Türkçe olacak bu eğitimin; başka ülkelerde de oraların realitesine uygun İngilizce, belki Arapça veya Felemenkçe, belki İspanyolca olması elbette normal olan tarzdır. Ölçme ve değerlendirmesi nasıl olmalıdır? Ölçme ve değerlendirme elbette modern eğitimin ortaya koyduğu bütün tarzların ilgili branşlara göre aynen olmasıdır demek yeterli olur. Buralarda çok düşünmek gerekmez. Esas problem mezcin doğru dürüst ve yeterli ağırlıkta yapılmasıdır. 6.Ders Müfredatının düzeyi nasıl belirlenecektir? Sınıf sistemi mi? Level/grade sistemi mi, kur sistemi mi? Hepsi de olabilir. Belki de derse, ülke veya bölgeye, belki seviyeye göre uygun sistemleri o seviyede vazife yapmış veya yapan eğitimciler belirleyebilir. Burada da problem olacağını sanmıyorum. Zihinler ve zaman mezcin doğru dürüst yapılarak sırayla bütün normal müfredata tatbik edilmesine harcanmalıdır. ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ/ŞARTLARI MASASI 7.Medresetüzzehra nın eğitim modelinde Öğrenci profili nedir?

12 Kimler bu sisteme kayıt olabilir? Öğrencilerde aranılan şartlar nelerdir? Hangi alt yapıya sahip olmalıdırlar? Bu soru metinlerini hazırlayan arkadaşlarımızla, temel farklılıklarımız olduğu için olsa gerektir ki, bu tarz sorularla karşılaşıyoruz diye düşünüyorum. Bence yukarılarda anlattığım gibi okul öncesinden, üniversiteye kadar bütün seviyelerdeki, bütün derslerde bu mezcin yapılıp eğitimin yeniden dizayn edilmesi nihai hedeftir amma, belki öncelikler, belli sahalar belirlenip, tedricen bütün sahalara doğru uygulama aktarılabilir. Bu bizim bu mezci doğru tarzda gerçekleştirmemize bağlıdır. Geçenlerde bir Azeri TV kanalındaki Hava Raporu sonrası ilgili spikerin İnanın bu dediklerimin tam doğruluğu tartışmaya açıktır. Mülk sahibi O dur ve istediği gibi davranıp, istediği tezahürü yapabilir. Arz edilir demesi fıtriliğini muhafaza ederek daha nezih ve ilmi hale getirilebilmelidir. Tekrar etmek mecburiyetinde hissettiğim için bu eğitim sisteminin R. Nurun tevhit, haşir vb. konularının Y. Asya Neşriyat ın ve Diyarbakır Nur Talebelerinin yaptığı gibi R. Nurun öğretilmesi, kavratılması çalışması olmadığından, normal bütün derslerde ve seviyelerde, hem de herkese, şimdiki normal eğitim gibi açık olacak, genel ve yaygın bir eğitim sistemi olmalıdır. R. Nurun öğretilmesi ise tamamen umumi ve hususi dersler ve değişik seviyelerde yapılan okuma programlarında gerçekleştirilmelidir. Hatta sırf bunun gibi bir gaye için Neşriyatın ve diğer hizmet gruplarımızın vakıf yetiştirme çalışmaları belki biraz ıslah edilip geliştirilerek, değişik seviye ve isteklere göre şekillendirilerek yapılmalıdır. ÖĞRETİM ELEMANLARI MASASI 8.Medresetüzzehra nın hocası/öğretim elemanı; a. profili ve b. nitelikleri nasıl olmalıdır? Bu sistemde kimler hocalık yapabilir? Hocalar nerden temin edilecektir? Bu eğitim sisteminde elbette bu ruhla yetişmiş Nur Talebeleri veya onların formatında olanlar vazife yapabilir. Maalesef bizim içimizde bile henüz bu ruhta olanlar azdır. Başlangıçta muhakkak onlar bulunup istihdam edilmelidir.

13 Ancak zamanla bu sistemin kendi öğretim elemanlarını yetiştirmesi gerekecektir. Şimdilik uygulama imkânı bulunan değişik zeminlerde ve inşallah ileride başka ülkelerde muhakkak bu işi hakkıyla yapabilecekler istihdam edilmelidir. Yoksa bir asırlık hayalimiz baştan ölü doğacaktır. Şahsen benim kırk senedir katıldığım pek çok okuma programında ve şu anda Nur Talebelerinin elinde olan hiçbir eğitim kurumunda bu tarzın uygulandığını görmediğimi, bu sebepten de henüz bu meseleye hazır olmadığımızı üzülerek de olsa itiraf etmek durumundayım. ULUSLARARASI KABUL MASASI 9.Medresetüzzehra modelinin: Uluslararası akreditasyon sistemine entegrasyonu nasıl olmalıdır? Uluslararası standartlarla nasıl örtüştürülecektir? Örtüştürmeli mi? Bu meselede fikir yürütmek için daha çok erkendir. Tamamen uygulamadaki başarımıza bağlıdır. Ben Hollanda daki İslam Üniversitesinde, Diyarbakır da Eflatun Üniversitesinde bile şartların oluşmadığını, hayallerimizi süsleyen tarzın maalesef gerçekleşmediğini üzülerek müşahede ettim. Rahmetlik Rahmi Akman Hocamla bir iki konunun basit tatbikatını yapmak nasip olmuştu. Bu günlerde de Manisa da bir iki eğitimci arkadaşımla mesela 6. sınıf Fen Bilgisi kitabındaki 4-5 konunun, Medresetüzzehra Eğitim Sistemindeki metinler haline getirilmesi için karar verdik. Ancak bu çalışmayla ilgili yazınız elime maalesef çok geç geçtiğinden, Van a da maddi imkânsızlıklar sebebiyle katılamadığımdan, oradaki tebliğ metinlerine de ulaşamadığımdan hazırlıksız yakalandım. Pek çok kaliteli Nur talebesi de bu asli meseleler yerine geniş dairelere meylettiğinden bu sahalar maalesef muattal kaldı. Bir-iki gece uyumayarak ve doğru dürüst düzeltme bile yapamadan sizlerin bu harika ve tebrike şayan çalışmanıza bir ufuk olması için âcizane bu satırlarla düşüncelerimi takdim ediyorum. Af oluna KURUMSAL YAPI VE YÜRÜTME MASASI 10.Medresetüzzehra modelini uygulaması için: Nasıl bir yapı olmalıdır? Okul öncesinden, ilk ve ortaöğretim veya yükseköğretim aşamalarına değin bu model nasıl uygulanmalıdır? Diploma veren bir örgün eğitim mi? Yoksa bir e-eğitim modeli mi?

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL 7. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 1. BÖLÜM: İMAN VE İSLAMİYET 1- Yaratılış Sırları ve Hayatın Hakikatı...7 2- Müslüman ın

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ

GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ Değerli Okuyucular, Nimet Baş GED Kurucu Başkanı İstanbul Milletvekili Milli Eğitim Eski Bakanı Bildiğiniz üzere ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı

AHMED HULÛSİ. İNSAN ve SIRLARI - 1. www.ahmedhulusi.org

AHMED HULÛSİ. İNSAN ve SIRLARI - 1. www.ahmedhulusi.org AHMED HULÛSİ İNSAN ve SIRLARI - 1 www.ahmedhulusi.org KAPAK HAKKINDA Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder. Kapakta

Detaylı

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895 Dünya Saadeti Abidin Paşa 1895 SAADET-İ DÜNYA {Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi Camidir} Müellifi: Cezair Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 numaralı ruhsatname-i resmiyesi

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX 1 İçindekiler Kasden ve bilerek namazı zamanında kılmayan, neden kaza etmesi gerekir?... 3 Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız, anlamında bir hadis var mıdır?... 5 Maide 67. ayeti "tedbir almana gerek yok"

Detaylı

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ bilimname IV, 2004/1, 143-160 PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ Yrd.Doç.Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. mgurkan@erciyes.edu.tr Sayın hocam, siz Türkiye de daha çok bir akademisyen, kelam bilgini olarak tanınmaktasınız.

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi) ISSN: 1300-4689

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi) ISSN: 1300-4689 İÇİNDEKİLER SAYFA Tarihsel Yaklaşımda Afazia Çarpanı Metodunun Kullanımı - Ceyhun DEMİRKOLLU....1 Efendim (Şiir) - Zübeyde GÖKBULUT (Gelin)...6 Tevhît Feneri (Şiir) - Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN...6 Prof.

Detaylı

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İstanbul, 2015 1 HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Câhillerin Özelliği Câhillerin bilmedikleri konularda birer filozof gibi konuşmaları,

Detaylı

Hamdolsun, nimetlerini genelleme yaparak bile sayamayacağımız Rabbimize,

Hamdolsun, nimetlerini genelleme yaparak bile sayamayacağımız Rabbimize, Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, Hamdolsun, nimetlerini genelleme yaparak bile sayamayacağımız Rabbimize, Salât olsun, hayatıyla bize en güzel örnek olan biricik Rasûlüne, Selâm olsun, onun ehl-i

Detaylı

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir? 1 İçindekiler Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?... 3 Anne karnındaki ikizlerden birinin, sakat kalma ve diğer çocuğun da sağlığını tehlikeye atma ihtimali olduğunda, kürtaj yapılabilir

Detaylı

Darwin-i Darwin-den dinleyelim: Ben metafizik ve matematikte hiçbir zaman muvaffak. Evrim Teorisi

Darwin-i Darwin-den dinleyelim: Ben metafizik ve matematikte hiçbir zaman muvaffak. Evrim Teorisi E V R İ M T E O R İ S İ Evrim;Varlıkların bir halden başka bir hale yani özellikle insanın başlangıçta maymun iken şimdiki hale dönüştüğünü iddia eden bir teori ve faraziyenin adıdır. Evet evrim;her şeyden

Detaylı

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR.

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 44 Ocak - Şubat - Mart 2015 ISSN 1305-5356 EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Toplumun Muhtaç Olduğu Üç İnsan Abdullah

Detaylı

DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI

DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri

TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri Yayın No: 486 Sempozyum ve Paneller Serisi : 46 ISBN 978-975-389-650-1 10.06.Y.0005.486 Yayıncı Sertifi ka No : 15402 Bütün

Detaylı

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Din eğitimi ve öğretiminin; insanı, hayatı ve evreni anlamada, toplumların gelişiminde,

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN TOPLUMSAL BARIŞI TESİS ETME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN TOPLUMSAL BARIŞI TESİS ETME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Zübeyir AKÇE * AKÇE, Zübeyir (2014). Bediüzzaman Said Nursi nin Toplumsal Barışı Tesis Etme İle İlgili Görüşleri. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir

Detaylı

Türkiye Akademia sında Sosyal Bilimler Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın

Türkiye Akademia sında Sosyal Bilimler Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın Prof. Dr. Bülent ARI TYYÇ çalıştayı / Nisan 2014 Türkiye Akademia sında Sosyal Bilimler Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın Hepiniz hoş geldiniz. Hocalarımız bana çok enteresan bir konu tevdi ettiler: Türkiye

Detaylı

Milaslı Dr. İsmail Hakkı nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri

Milaslı Dr. İsmail Hakkı nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri Milaslı Dr. İsmail Hakkı nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri Resul ÇATALBAŞ The Life and Works of Dr. Milasli Ismail Hakki and the His Views on Islam Citation/ : Çatalbaş, Resul, The Life

Detaylı

EĞİTİME KİMLİK DERSLERE BİLİMSEL MUHTEVA VE DERİNLİK

EĞİTİME KİMLİK DERSLERE BİLİMSEL MUHTEVA VE DERİNLİK TEMMUZ 2013 Rapor: 2 EĞİTİME KİMLİK DERSLERE BİLİMSEL MUHTEVA VE DERİNLİK OKULLAR; benimsetme ve şartlandırma(ezber) merkezleri olmaktan çıkmalı, insani değerlerin canlandığı, yeteneklerin neşvünema bulduğu

Detaylı