Stratejik plan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2019 Stratejik plan"

Transkript

1 Stratejik plan 2014

2 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter. Mustafa Kemal ATATÜRK 1

3 2

4 3

5 SunuĢ Okul Müdürü Anadolu Liselerinin kuruluģ amacı, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda öğrencilerini yüksek öğrenime hazırlamak ve dünyadaki bilimsel ve teknolojik geliģmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaç bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Sorumluluğumuzun bilinci ile amaçlarımızı gerçekleģtirmek için çok çalıģmak gerekir. Ancak, bu çalıģmaların önceliklerine göre planlanması gerekir. Planlama baģarının temel basamağıdır. Değerlendirme ancak bu planın uygulanma oranına bağlıdır. Yaptığımız bu stratejik plan yılları arasında Köy Hizmetleri Anadolu Lisesinin Misyonu gerçekleģtirmede yol haritasıdır. Her yıl yaptığımız ölçme değerlendirmelerle hedefe yani vizyonumuza ne kadar yaklaģtığımızı kontrol etme fırsatı elde edeceğiz yılında planladığımız tüm hedeflere ulaģmak için okulun tüm personeli olarak var gücümüzle çalıģacağız. Ġnanmak baģarmanın yarısıdır. Halil Ġbrahim KAPAN Okul Müdürü 4

6 GiriĢ Hızla geliģen dünyada, Atatürk ün iģaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaģma azim ve kararlılığımızı, damarlarımızdaki asil kandan aldığımız güç ile abideleģtirip ; mensubu bulunduğumuz yüce Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerinin gereğine uygun olarak yaptığımız bu çalıģmanın hayırlara vesile olması temenni ederiz. Stratejik Planlama Ekibi 5

7 İçindekiler SunuĢ... 4 GiriĢ... 5 I. BÖLÜM ĠKHAL STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Yasal Dayanak Stratejik Planlama Süreci... 9 II. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Tarihçe Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler PaydaĢ Analizi PaydaĢların Etki Önem Matrisi Kurumiçi Analiz Örgütsel Yapı Ġnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Fiziki Ġmkanlar Mali Kaynaklar Ġstatistiki Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi OKUL PEST ANALİZİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

8 Kurum Adı Kurum Türü KURUM KĠMLĠK BĠLGĠSĠ ĠSTANBUL KÖY HĠZMETLERĠ ANADOLU LĠSESĠ Anadolu Lisesi Kurum Kodu Kurum Statüsü Kurumda ÇalıĢan Personel KamuÖzel Yönetici: 4 Öğretmen : 48 Hizmetli : 1 Memur : 2 Öğrenci 662 Öğretim ġekli Normal ikili Okulun Hizmete GiriĢ Tarihi 1993 KURUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No : 4 Posta Kodu :34870 Ġlçe Ġli : Kartal : Ġstanbul Kurum Müdürü Halil Ġbrahim KAPAN GSM: Kurum Müdür Yardımcıları Müdür BaĢ Yard : Erdoğan COġKUN GSM: Müdür Yard. 1 : Selami TÜKENMEZ GSM: Müdür Yard. 2 : Ali DOYGUN GSM:

9 I. BÖLÜM ĠKHAL STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 1.1 Yasal Dayanak Yasal Dayanak Sıra No Referans Kaynağının Adı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 MEB Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 2010/14 sayılı genelge, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı Ġstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5 Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 DPT-Kamu KuruluĢları için Stratejik Planlama Kılavuzu dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Eğitim Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu 10 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 11 Milli Eğitim ġura Kararları 12 TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğiti ve Ġnsan Kaynakları Raporları 8

10 1.2 Stratejik Planlama Süreci STRATEJĠK PLANLAMA ÜST KURULU SIRA ADI SOYADI GÖREVĠ 1 Halil Ġbrahim KAPAN Okul Müdürü 2 Erdoğan COġKUN Müdür BaĢ Yardımcısı 3 Selami TÜKENMEZ Müdür Yardımcısı 4 Yavuz UZUNOĞLU Psikolojik DanıĢman 5 Dr. Birsen KARACA Kimya Öğretmeni 6 Dr. Azim ÖZTÜRK Biyoloji Öğretmeni Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Stratejik Planlama ÇalıĢmasına mevcut durum analizi yaparak baģladık. Bir örgüt olarak okulumuzun yapı, hava ve süreç boyutlarını planlama çalıģmaları çerçevesinde ayrı ayrı inceledik. Kanuni görev ve sorumluluklarımızın yanı sıra ĠKHAL olarak kendimize belirlediğimiz hedeflerin neresinde olduğumuzu görmeye çalıģtık. Bu noktada paydaģlarımızın geri bildirimlerinden faydalandık. Önceliklerimizi maliyet/fayda ve hedef/araç dengesine uygun olarak yeniden Ģekillendirdik. Kendi kendini besleyen dinamik bir yapı meydana getirmeye çalıģtık. Bu yüzden tüm çaba ve çalıģmalarımızın merkezine öğrenciyi koyduk. Ekipler gönüllülük esası çerçevesinde oluģturuldu. Periyodik toplantılarla koordinasyonu sağlamaya çalıģtık. 9

11 STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ SIRA ADI SOYADI GÖREVĠ ĠMZA 1 Halil Ġbrahim KAPAN Müdür 2 Ali DOYGUN Müdür Yardımcısı 3 Yavuz UZUNOĞLU Psikolojik DanıĢman 4 Aysel TERZĠOĞLU Psikolojik DanıĢman 5 Dr. Azim ÖZTÜRK Biyoloji Öğretmeni 6 Mustafa AYDOĞMUġ Matematik Öğretmeni 7 AyĢe ÜNAL Coğrafya Öğretmeni 8 Serhat ġ. BAġKAYA Tarih Öğretmeni 9 Saniye ERKAN Okul Aile Birliği BaĢkanı 10 Sinem HOCAOĞLU Öğrenci Meclisi BaĢkanı 11 A.Yunus METĠN BaĢk.Yrd. 12 Tansu ÇELĠK Öğrenci 13 Sena COġKUN Öğrenci 14 Nur Gülay SARITAġ Öğrenci 15 C. Baturhan YÖNDEMĠR Öğrenci 16 Enes ġahġn Öğrenci 17 Beste KINAY Öğrenci 18 Sena YANIKLARDAN Öğrenci 19 Alp Eren ÖZTÜRK Öğrenci Halil Ġbrahim KAPAN Okul Müdürü 10

12 II. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 2.1 Tarihçe Tarihçe Ġstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi ; Köy Hizmetleri 18.Bölge Müdürlüğü ve K. H. ÇalıĢanları Sosyal DayanıĢma Vakfı tarafından yaptırılmıģ ve 1993 yılında yapılan bir protokol ile M.E.B. na bina ve arazisi ile 99 yıllığına devredilmiģtir. Protokol gereği K. H. Vakfı tarafından iģletilmekte olan okul kantinimizin tasarrufu ise Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün lav edilmesiyle Eğitim- Öğretim yılından itibaren müdürlüğümüz ukdesine geçmiģtir. Bina Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünce yapıldığından okula bu ad verilmiģtir öğretim yılında ön kayıtla 72 öğrenci alınmıģ, Eğitim - öğretim yılında öğrenci sayımız 663 e ulaģmıģtır. 11

13 Okulumuzun Ġlk Halinden Görüntüler

14 Okulumuzun Ġlk Halinden Görüntüler

15 Okulumuzun Son Hali (2009) 14

16 Okulumuzun Ġlk Halinden Görüntüler - 2 ĠLK HALĠ SON HALĠ 15

17 2.2 Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülük (Görevler) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliģtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıģan, insan haklarına ve Anayasanın baģlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karģı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıģ haline getirmiģ yurttaģlar olarak yetiģtirmek; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliģmiģ bir kiģiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düģünme gücüne, geniģ bir dünya görüģüne sahip, insan haklarına saygılı, kiģilik ve teģebbüse değer veren, topluma karģı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kiģiler olarak yetiģtirmek; Ġlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliģtirerek gerekli bilgi, beceri, davranıģlar ve birlikte iģ görme alıģkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaģ olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranıģ ve alıģkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayıģına uygun olarak yetiģtirmek. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiģtirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda iģlevlerini, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayıģı ile yerine getirir. Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiģ, temel demokratik değerler ile donanmıģ, araģtırma, sorgulama, eleģtirel düģünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliģmiģ; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiģtirilir. Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kiģi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazandırılır. Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, Dayanak (Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve No) 1739 Sayıl kanunun 2.maddesinin birinci bendi 1739 Sayıl kanunun 2.maddesinin ikinci bendi 1739 Sayıl kanunun 2.maddesinin üçüncüi bendi 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, 222 sayılı kanunun 1. maddesi, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği- yayım tarihi: /27305 R.G. DeğiĢiklik: /27506 R.G sayılı kanunun 23. maddesi. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları 16

18 çevresine, millî kültür değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliģtirilmesi sağlanır. Bilimsel ve teknolojik geliģmeler izlenerek bu geliģmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir Ģekilde yararlanılır ve uluslararası standartların yakalanması sağlanır. Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluģları ve çevredeki yükseköğretim kurumları ile iģ birliği yapılır. Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluģlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları sağlanır. Eğitim binalarının fiziki kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer imkânlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla eğitim bölgesindeki kurumlar arasında iģ birliği yapılır. Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danıģma hizmetleri yoluyla zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yeteneklerinin fark edilmesi, becerilerinin geliģtirilmesi ve yönlendirilmesi; sosyal, kültürel, eğitsel ve akademik geliģmelerinin sağlanması için okul ve aile ile iģ birliği yapılır. Eğitim ve öğretim sürecinde; bilimsel düģünce esas alınarak, üretkenlik, insan ve doğa sevgisi, estetik anlayıģın geliģtirilmesi sağlanır. Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre iliģkilerinde; gönüllülük, karģılıklı sevgi, saygı, hoģgörü ve görgü kurallarına uygun davranıģların ön planda tutulması sağlanır. Değerlendirmeler objektif olarak yapılır, baģarı teģvik edilir, desteklenir ve ödüllendirilir. BaĢarısızlık nedenleri araģtırılarak giderilmesi sağlanır. Yetki ve sorumlulukların paylaģımında, iletiģim kanalları açık tutulur. Yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretimle ilgili geliģme ve yeniliklere açık olması, eğitim liderliği yapması sağlanır. Sosyal etkinlikler eğitim-öğretimin bir parçası olarak değe lendirilir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları teģvik edilir. (DeğiĢik bent: /27560 RG) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerine göre gerekli önlemler alınır. Öğrencilerin geliģim ve sağlıklarını tehdit eden Ģiddet, suç, istismar, madde kullanımı ve bağımlılığı gibi çeģitli psiko-sosyal bozukluklar ve risklere karģı temel önleme çalıģmalarının rehberlik ve psikolojik danıģma hizmetleri ile diğer destekleyici uygulamalarla güçlendirilmesi sağlanır, öğrencilerin sağlıklarının korunması için gerekli önlemler alınır. Öğrencilerin kendisine, çevresindeki kiģilere ve doğaya değer veren, yaģadığı toplumun ve insanlığın bir parçası olarak kendine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip olmaları sağlanır. Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Y netmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurum arı Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi 17

19 2.3 Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM ĠġLERĠ Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Öğrenci davranıģlarının değerlendirilmesi Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Toplum hizmetleri Okul çevre iliģkileri Scarabble Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol,Atletizm,GüreĢ Yüzme,Basketbol. Hizmet 1 Öğrenci iģleri hizmeti Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Öğrenci kayıt, kabul ve devam iģleri Nakil iģleri Öğrenim belgesi düzenleme iģleri Diploma Hizmet 2 Öğretmen iģleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Personel iģleri. Hizmet 3 Öğrenci sağlığı ve güvenliği Hizmet 4 Kulüp Etkinlikleri Resim Kulübü Fotoğrafçılık Kulübü Spor Kulübü Hizmet 5 Müfredatın iģlenmesi Öğrenci baģarısının değerlendirilmesi Sınav iģleri Sınıf geçme iģleri Hizmet 6 Kurslar YetiĢtirme Hazırlama Etüt Hizmet- 7 Proje çalıģmaları Sosyal Projeler Fen Projeleri Bilimsel vs araģtırmalar 18

20 Temel Stratejik Ortak Tedarikçi Yararlanıcı ü e Neden PaydaĢ? Önceliği 2.4 PaydaĢ Analizi Ġç PaydaĢ DıĢ PaydaĢ PaydaĢ Adı ri 1 Milli Eğitim Bakanlığı t ) Ģ M ( Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 2 Ġstanbul Valiliği Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 3 Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 4 Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar 5 Resmi ve Özel Eğitim Okul ve Kurumları Hizmetlerimizden yaralandıkları için 1 6 Kurum Yöneticilerimiz Hizmet sundukları için 1 7 Öğretmenler ve Diğer ÇalıĢanlar Hizmet sundukları için 1 8 Öğrenciler ve Veliler Hizmetlerimizden yaralandıkları için 1 9 Okul Aile Birliği Amaç ve Hedeflerimizi destekler 1 10 Özel Ġdare Amaç ve Hedeflerimizi destekler 1 11 Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar 2 12 Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları 13 Üniversiteler 14 Yerel Yönetim Birimleri(Belediye, ) 15 Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü 16 Medya 17 Sivil Toplum KuruluĢları 18 Hayırseverler 19 Emniyet KuruluĢları 20 ÖSYM 21 Uluslar arası Kurum ve KuruluĢlar 22 Ġl Kültür Müdürlüğü 23 Muhtarlık O O Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız özel ve tüzel kiģiler Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar

21 Eğitim-Öğretim (Örgün-Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli işgücü AR-GE, Projeler, Danışmanlık Altyapı, Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Öğrenci) Ölçme- Değerlendirme Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (MüĢteri) Milli Eğitim Bakanlığı Manisa Valiliği Manisa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Resmi ve Özel Eğitim Okul ve Kurumları Kurum Yöneticilerimiz Öğretmenler ve Diğer çalışanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Özel Ġdare Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları Üniversiteler Yerel Yönetim Birimleri(Belediye, ) Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Medya Sivil Toplum Kuruluşları Hayırseverler O Emniyet Kuruluşları ÖSYM 20

22 Uluslar arası Kurum ve Kuruluşlar O O O O Ġl Kültür Müdürlüğü Muhtarlık : Tamamı O : Bir kısmı PaydaĢların Etki Önem Matrisi Bu matristeetki, paydaģın kuruluģun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü, ö nem is e k ur uluģ un paydaģ ın bek lenti v e talepler inin k ar Ģ ılanması ko nus una v er diği önceliği ifad e ed er. Etki Zayıf Güçlü Önem Önemsiz Önemli Ġz l e4 Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Medya Sivil Toplum KuruluĢları Çıkarlar ın ı gö z e t, çal ı Ģ ma l ara dahil et2 Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ġl Kültür Müdürlüğü Yerel yönetim Birimleri : Tamamı O : Bir kısmı Bilgilendir3 Emniyet KuruluĢları Uluslar arası Kurum ve KuruluĢlar Birlikt e ç alı Ģ1 Milli Eğitim Bakanlığı Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Resmi ve Özel Eğitim Okul ve Kurumları Kurum Yöneticilerimiz Öğretmenler ve Diğer ÇalıĢanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Özel Ġdare Üniversiteler Hayırseverler Muhtarlık ÖSYM 21

23 2.5 Kurumiçi Analiz Örgütsel Yapı TEġKĠLAT YAPISI Müdür Rehberlik Servisi Öğretmenler Kurulu Reh.Hiz.Yürütme K. OGYE Müdür BaĢ Yardımcısı Müdür Yardımcıları Disiplin Kurulu Komisyonlar Öğretmenler Kurullar Sosyal Etkinlikler Kurulu Sosyal Kulüpler Okul Aile Birliği Teknik Hizmetler Büro Hizmetleri Yardımcı Hizmetler 22

24 Ġlgili Kanun,yönetmelik,yönerge ve teammüller çerçevesinde bölüm,birim,kurul/komisyonlara yüklenen görevler Okul/Kurumlarda OluĢturulan Birimler: Görevler Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar) Hedef kitle Öğrenci davranışlarını Öğretmenler Öğrenciler değerlendirme üst kurulu Okul Aile Birliği Veliler Tüm Okul Öğretmenler kurulu Öğretmenler OGYE Tüm Okul Tüm Okul Satın alma komisyonu Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu Öğretmenler, Öğrenciler, OAB. Tüm Okul Disiplin Kurulu Öğretmenler Öğrenciler Sosyal Etkinlikleri, Tören ve Öğretmenler, Tüm Okul Anma Günleri Komisyonu Öğrenciler, Kontenjan Belirleme /Kayıt Öğretmenler Ġlköğrt.Mez. Kabul ve Nakil Komisyonu Kurs Komisyonu Öğretmenler Öğrenciler Okul Seçim Kurulu Öğretmenler Öğrenciler Öğrenci Meclisi Komisyonu Reh.Öğrt.,Öğrc. Öğrenciler TKY / OGYE Tüm Okul Tüm Okul Taşınır Mal Sayımı Öğretmenler Tüm Okul Komisyonu Muayene Kabul ve Satın Öğretmenler Tüm Okul Alma Komisyonu Değer Tespit Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul Taşınır Mal Kayıttan Düşme Öğretmenler Tüm Okul Ko isyonu Servis Denetleme Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul Kantin Denetleme Öğretmenler Tüm Okul Komisyonu Yemekhane Denetleme Öğretmenler Tüm Okul Komisyonu WEB Sayfası Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul Okul Gazetesi Ve Eser Ġnceleme Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul 23

25 2.5.2 Ġnsan Kaynakları insan Kaynakları 2013 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici : Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür BaĢyard Müdür Yard 2-2 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2013 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi % Önlisans - - Lisans 3 %75 Yüksek Lisans 1 %25 Kurum Yöneticilerinin YaĢ Ġtibari ile dağılımı: 2013 Yılı Ġtibari Ġle YaĢ Düzeyleri KiĢi % % %75 24

26 Ġnsan Kaynakları Ġdari Personelin Hizmet Süresine ĠliĢkin Bilgiler: 2010 Yılı Ġtibari Ġle Hizmet Süreleri KiĢi % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 1 % üzeri 3 %75 Kurumda gerçekleģen yönetici sirkülasyonunun oranı: Yıl Ġçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Yıl Ġçerisinde Kurumda Göreve BaĢlayan Yönetici ToP

27 Ġdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı Soyadı H.Ġbrahim Kapan Erdoğan COġKUN ve Selami TÜKENMEZ Ali Doygun Görevi Müdür Müdür BaĢyrd Müdür Yrd Müdür Yrd Katıldığı ÇalıĢmanın Adı Bilgisayar Kullanımı (Win98-Office2000-Ġnternet) Katıldığı Yıl Belge No BiliĢim Tek.Etkin Kullanma Kursu Ġntel Öğretmen Programı- Liderlik Forumu Kursu Bina Tesis Güvenlik koruma Amirleri Semineri Eğitim Yönetim Semineri Bilgisayar Kursu (Adobe Flash CS4) Web Tasarım Kursu Grafik Tasarım Kursu (AdobePhotoshop C 4) Ġnternet Kullanım Kursu Okul Sağlığı Semineri Ġlk Yardım - Ġlk Müdahale Semineri Eğitim Yönetimi Semineri Etik Eğitimi Semineri Sivil Savunma,Yangın, Koruyucu Güvenlik Önlemleri Semineri Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kursu Asılsız Soykırımı Ġddia. Mücadeleri semineri TKY Ödül Yönergesinin Tanıtımı Semineri TKY Süreç Tasarım Eğitim Semineri ĠLK YARDIM ĠLK MÜDAHALE SEMĠNERĠ Laboratuar Araçları Tanıma ve Kullanma Kursu Bilgisayar Kullanımı (Msdos-Windows-Word- Excell-Powerpoint-Ġnternet) Sınav Sorumlusu YetiĢtirme Kursu BiliĢim Tek.Etkin Kullanma Kursu Okullarda Toplu Beslenme Semineri Okullarda Toplu Beslenme Semineri

28 Öğretmenlere ĠliĢkin Bilgiler: 2013 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen : BranĢı Erkek Kadın Toplam 1 Rehber Öğretmen Almanca BiliĢim Teknolojileri Biyoloji Coğrafya Türk Dili ve Edebiyatı Matematik Fizik Kimya Tarih Felsefe Grubu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Resim Ġngilizce Beden Eğitimi Müzik 1-1 TOPLAM

29 Öğretmene ĠliĢkin Bilgiler Öğretmenlerin YaĢ Ġtibari ile Dağılımı: 2010 Yılı YaĢ Düzeyleri KiĢi % , ,51 TOPLAM Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2010 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi % 1-3 Yıl Yıl Yıl 6 12, Yıl 11 23, Yıl 18 38, üzeri 12 25,53 TOPLAM

30 Öğretmene ĠliĢkin Bilgiler Öğretmenlerin YaĢ Ġtibari ile Dağılımı: 2013 Yılı YaĢ Düzeyleri KiĢi % , ,9 TOPLAM Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: 2013 Yılı Ġtibari Ġle Hizmet Süreleri KiĢi % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl 12 27, Yıl 13 29, üzeri 19 43,2 TOPLAM Kurumda gerçekleģen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl Ġçerisinde Kurumdan Yıl Ġçerisinde Kurumda Ayrılan Öğretmen Göreve BaĢlayan Öğretmen TOPLAM

31 Destek Personele (Hizmetli Memur ) ĠliĢkin Bilgiler 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur : Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur - 1 Lise 30 2 Hizmetli 1 - Ortaokul Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur : Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu 1 Memur - 1 Lise 33 Hizmet Yılı Toplam 2 Hizmetli 1 - Ortaokul 22 3 SözleĢmeli ĠĢçi 4 Sigortalı ĠĢçi

32 ÇalıĢanların Görev Dağılımı SIRA NO ÇALIġANIN UNVANI Okul Müdürü Müdür BaĢ Yardımcısı Müdür Yardımcısı GÖREVLERĠ *Ders okutmak *Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, *Okulu düzene koyar *Denetler. *Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. *Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Okulun yönetim kadrosunu temsil eder. Okul geliştirme çalışmalarına liderlik yapar, okul gelişiminin sürekliliğinden sorumludur. * OGYE toplantılarına başkanlık eder. * Okulun işleyişine yönelik politikaların ve uygulamaların anlaşılmasını sağlar. * Okulu geliştirmek için iç ve dış fırsatlardan yararlanır. * Etkili bir okul yönetimi için gerekli düzenlemeleri yapar. * Ülkenin ve okul çevresinin değişen sosyo-ekonomik ve kültürel durumunu anlar ve bu değişimin okulun stratejik planına yansıtılmasını sağlar. * Okulun geleceğine ilişkin hedeflerin tanımlanmasını sağlar, paylaşılan bir vizyonun geliştirilmesi için çalışır. * Okul ve toplum arasındaki ilişkileri düzenler. * Okulda öğrenciler, aileler, çalışanlar, toplum, kamu ve sivil toplum örgütleri ve OGYE için olumlu bir öğrenme çevresi yaratır, bu grupların farklı gereksinim ve ilgi alanlarını dikkate alır. * OGYE nin, okul ve çalışanlarla ilgili gerekli bilgiye ulaşabilmesini sağlar. * Ġyileştirme ekiplerinin planladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonun oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlar. * Ġlgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar. * Okul-üniversite iş birliğini sağlar. * Okul personelinin bireysel ve mesleki gelişimini destekler. * Ġyileştirme planlarındaki zamanlamayı izler. * Okulda bilgi yönetimi ve okul geliştirme çalışmalarının raporlaştırılması sürecini yönetir. * Ders okutur * Müdürün en yakın yardımcısıdır. * Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. * Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. * Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. *Ders okutur *Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar *Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Planlı okul gelişim sürecinin yürütülmesinde gerekli olan okul içi eşgüdümünden ve örgütlenmesinden sorumludur. * OGYE'nin toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü dokümanı çoğaltıp dağıtımını yapar. 31

33 Öğretmenler Yönetim iģleri ve büro memuru Psikolojik DanıĢman(Rehber Öğretmen) Yardımcı hizmetler personeli(yönetim iģleri ve büro memuru) * Okul müdürünün katılamadığı OGYE toplantılarına başkanlık eder. * Ġyileştirme ekiplerinin kurulması için gerekli ön hazırlık çalışmalarını yürütür ve süreç boyunca çalışma ekiplerinde görev alır, çalışmaları izler. * Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul toplumunun haberdar edilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve yürütür. * Okul personelinin mesleki gelişimi için gereken hizmet içi eğitim ihtiyacını belirler ve okul personelinin katılımını sağlar. * Okulda bilgi yönetimi ve okul geliştirme çalışmalarının raporlaştırılması sürecinin yönetilmesinde okul müdürüne destek verir. * Gerektiğinde çalışma ekiplerinde görev alır. *Ġlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. *Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. *Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. *Ġlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. *Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. *Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. *Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. *Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. *Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. Planlı okul gelişiminde okulun öğretim kadrosunu temsil eder. * Okul Gelişim Süreci basamakları içinde yapılacak her türlü çalışmanın planlaması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumludur. * Okul çalışma ekiplerinde görev alır. * Ġyileştirme ekiplerinin amaca yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamalarında onlara rehberlik ve liderlik yapar. * Ġyileştirme ekiplerinin planladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonu oluşturur ve koordinasyonu sağlar. *Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. *Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. *Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. *Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. *Arşiv işlerini düzenlerler. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. Okul-veli, okul-çevre iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık yapar. * Öğrencilerin, kişilik gelişimine yönelik çalışmaları yürütür. * Öğrenci başarısının artırılmasına yönelik çalışmalara rehberlik ve danışmanlık yapar. * Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik çalışmaları yürütür. * Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyellerini etkili bir şekilde kullanmalarına yönelik çalışmaları yürütür. * Okul çalışma ekiplerinde görev alarak çalışma ekiplerinin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı uygulamaların düzenlenmesini destekler. *Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. *Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. *Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 32

34 9 8 Yardımcı hizmetler personeli(destek personeli) *Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. *Arşiv işlerini düzenlerler. *Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. Okul çevresinin, binasının, fiziki kaynaklarının, ekipmanlarının güvenliğini, düzenini, temizliğini ve etkili kullanımını sağlar. * Okul-çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür. * Okul eşyalarının ve ekipmanların korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik çalışmaları düzenler. * Okulun fiziki mekânlarının kullanımını düzenler. * Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır. * Okul çalışma ekiplerinde görev alır. *Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, *Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, *Hizmet yerlerini temizlemek, *Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, *Nöbet tutmak, *Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. Okul çevresinin, binasının, fiziki kaynaklarının, ekipmanlarının güvenliğini, düzenini, temizliğini ve etkili kullanımını sağlar. * Okul-çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür. * Okul eşyalarının ve ekipmanların korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik çalışmaları düzenler. * Okulun fiziki mekânlarının kullanımını düzenler. * Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır. * Okul çalışma ekiplerinde görev alır. Kaloriferci *Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. *Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 10 Gece Bekçisi *Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar *Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli, Nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar. 33

35 ÇalıĢanların Gönüllü Yaptıkları ĠĢler: S. NO ADI SOYADI 1 Yavuz UZUNOĞLU 2 Evrim SARI PAY 3 Emine Berna CAN 4 Emine Günay UMUR GÖREVĠ BRANġI ĠLGĠ ALANLARI Rehber Öğretmen Rehberlik Öğretmen Türk D. Ve Edeb. Öğretmen Türk D. Ve Edeb Bilim,Sanat Spor, Teknoloji, Edebiyat, ġiir Edebiyat, ġiir Öğretmen Resim Resim,Hey kel GÖNÜLLÜ ÇALIġMALARI Stratejik planlama, TKY, OGY,okuldergisi,Okulun Ġnternet sitesi, projeler Okul Dergisi,ġiirDinle tisi,tiyatro,dra ma Okul Dergisi,ġiirDinle tisi,tiyatro,dra ma Mesleki seminerler 5 Dilek Arslan Öğretmen Ġngilizce Comenius Projesi 6 Mehtap Oğuzhan Öğretmen Almanca Sosyal, kültürel konular 7 IĢın Seven Öğretmen Beden Eğt. Sosyal, kültürel konular Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projeleri 34

36 Öğrenci GörüĢmeleri Veli GörüĢmeleri Aile-Veli Ziyaretleri Bireysel Psikolojik DanıĢma Bireysel Eğitsel Rehberlik Bireysel Mesleki Rehberlik Grup Öğrenci Grup Öğrenci Grup Öğrenci S y Grup sayısı Öğrenci sayısı OKULUN REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 2010 Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik DanıĢman Norm Görev Yapan Psikolojik DanıĢman Ġhtiyaç Duyulan Psikolojik DanıĢman GörüĢme Odası DanıĢmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Öğrtmen Veli Say.ı Rehberlik Hizmetleri Ġle Ġlgili Düzenlenen Eğitim/PaylaĢım Toplantısı Vb. Faaliyet Öğretmenler e Yönelik Öğrencilere Yönelik Veliler e Yönelik Eğitim-Öğretim Yılı Rehberlik Hizmetleri Bireysel Rehberlik Hizmetleri Grupla Psikolojik DanıĢma Grupla Rehberlik Hizmetleri Grupla Eğitsel Rehberlik Grupla Mesleki rehberlik Toplam ı ı s a Sayı

37 Öğrenci GörüĢmeleri Veli GörüĢmeleri Aile-Veli Ziyaretleri Bireysel Psikolojik DanıĢma Bireysel Eğitsel Rehberlik Bireysel Mesleki Rehberlik Grup Öğrenci Grup Öğrenci Grup Öğrenci S y Grup sayısı Öğrenci sayısı OKULUN REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 2011 Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik DanıĢman Norm Görev Yapan Psikolojik DanıĢman Ġhtiyaç Duyulan Psikolojik DanıĢman GörüĢme Odası DanıĢmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Öğrtmen Veli Say.ı Rehberlik Hizmetleri Ġle Ġlgili Düzenlenen Eğitim/PaylaĢım Toplantısı Vb. Faaliyet Öğretmenler e Yönelik Öğrencilere Yönelik Veliler e Yönelik Eğitim-Öğretim Yılı Rehberlik Hizmetleri Bireysel Rehberlik Hizmetleri Grupla Psikolojik DanıĢma Grupla Rehberlik Hizmetleri Grupla Eğitsel Rehberlik Grupla Mesleki rehberlik Toplam ı ı s a Sayı

38 Öğrenci GörüĢmeleri Veli GörüĢmeleri Aile-Veli Ziyaretleri Bireysel Psikolojik DanıĢma Bireysel Eğitsel Rehberlik Bireysel Mesleki Rehberlik Grup Öğrenci Grup Öğrenci Grup Öğrenci Grup sayısı Öğrenci sayısı OKULUN REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 2012 Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik DanıĢman Norm Görev Yapan Psikolojik DanıĢman Ġhtiyaç Duyulan Psikolojik DanıĢman GörüĢme Odası DanıĢmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Öğrtmen Veli Say.ı Rehberlik Hizmetleri Ġle Ġlgili Düzenlenen Eğitim/PaylaĢım Toplantısı Vb. Faaliyet Öğretmenler e Yönelik Öğrencilere Yönelik Veliler e Yönelik Eğitim-Öğretim Yılı Rehberlik Hizmetleri Bireysel Rehberlik Hizmetleri Grupla Rehberlik Hizmetleri Grupla Psikolojik DanıĢma Grupla Eğitsel Rehberlik Grupla Mesleki rehberlik Toplam Sayı

39 Öğrenci GörüĢmeleri Veli GörüĢmeleri Aile-Veli Ziyaretleri Bireysel Psikolojik DanıĢma Bireysel Eğitsel Rehberlik Bireysel Mesleki Rehberlik Grup Öğrenci Grup Öğrenci Grup Öğrenci S y Grup sayısı Öğrenci sayısı OKULUN REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 2013 Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik DanıĢman Norm Görev Yapan Psikolojik DanıĢman Ġhtiyaç Duyulan Psikolojik DanıĢman GörüĢme Odası DanıĢmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Öğrtmen Veli Say.ı Rehberlik Hizmetleri Ġle Ġlgili Düzenlenen Eğitim/PaylaĢım Toplantısı Vb. Faaliyet Öğretmenler e Yönelik Öğrencilere Yönelik Veliler e Yönelik Eğitim-Öğretim Yılı Rehberlik Hizmetleri Bireysel Rehberlik Hizmetleri Grupla Psikolojik DanıĢma Grupla Rehberlik Hizmetleri Grupla Eğitsel Rehberlik Grupla Mesleki rehberlik Toplam ı ı s a Sayı

40 Sıra no Adı soyadı Görev BranĢ Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut (Kadrolu) Ġhtiyaç Lisans Yüksek lisans Doktora Takdir TeĢekkür Yaptığı bilimsel ÇalıĢ malar ve kitaplar Ġnsan Kaynakları Bilgi Tablosu 2010 ĠST.KÖY HĠZMETLERĠ ANADOLU LĠSESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ĠHTĠYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKĠ GELĠġĠM DÜZEYĠ KADRO DURUMU EĞĠTĠM DURUMU Aldığı ödüller ve cezalar 1 Yavuz Uzunoğlu Öğrt. Reh X Aysel Terzioğlu 8 4 X Feride Ġlhan T.D.ve Ed X Nermin Göktürk X Emine Can 16 4 Ay X Evren Gökkaya 11 4 X Evrim Sarı Pay X Güven Sarı 9 4 Ay X Mehmet Ali TıraĢ 10 1 X Hüseyin AteĢ Mat Ay X Safiye ArgunĢah 21 5 X Mustafa AydoğmuĢ 16 9 X Ay.öd. 13 Engin Tunç 16 7 X Ay.öd. 14 Aydın ġahin 12 4 X 1 2 Ay.Öd. 15 Zeynep Gül Çelik 12 7 X 1-16 Ġbrahim Ekinözü 10 4 X Ufuk Akcakaya 9 4 X Ay.öd. 18 Melih Koç Fizik Nihal Konak X 2 - X Meltem Yağımlı X

41 Sıra no Adı soyadı Görev BranĢ Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var Mevcut Ġhtiyaç Lisans Yüksek lisans Doktora Takdir TeĢekkür Yaptığı bilimsel ÇalıĢ malar ve kitaplar KADRO DURUMU EĞĠTĠM DURUMU Aldığı ödüller ve cezalar 21 Birsen Karaca Kim./ Kim.Tek X 2 X 1 4 Ay.öd G.Alev Özman X S.Saadet Koç X Nazan Altunalan Biyoloji 21 7 X Ay.öd. 25 Azim Öztürk 16 5 X 2 X Ay.öd. 26 Faruk Gündoğdu 21 3 X Hülya Yazıcıoğlu 10 2 X AyĢe Ünal Coğ X Ay.öd. 29 Yasemin Uğur X Serhat ġ.baģkaya Tarih X Nesrin Muslu 16 4 X K.Tarık Güzeloğlu 14 9 X Ay.öd. 33 Yusuf Hayır Felsefe Huriye Derelioğlu Ġng X X 1 Ay.öd. 2 1 Ay.öd. 35 Dilek Arslan X Ay.öd Emine Hıdır X Meral Bilgi 19 9 X Aysel Alkumru 19 6 X Hüseyin Yavuz 15 5 X 2-40 Mesut EĢ 15 7 X Mehtap Oğuzhan Alm X Semra Saka 18 2 Ay X Mikail Akbulut Din K.A.B. 44 E.Günay Umur Resim- ĠĢ X X Ay.öd. 45 Cem M.D.DiĢçi Müzik X IĢın Seven Bed.Eğt Türkan Kırımlıoğlu X 2 7 X Ay.öd

42 Sıra no Adı soyadı Görev BranĢ Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut (Kadrolu) Ġhtiyaç Lisans Yüksek lisans Doktora Takdir TeĢekkür Yaptığı bilimsel ÇalıĢ malar ve kitaplar Ġnsan Kaynakları Bilgi Tablosu 2013 ĠST.KÖY HĠZMETLERĠ ANADOLU LĠSESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ĠHTĠYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKĠ GELĠġĠM DÜZEYĠ KADRO DURUMU EĞĠTĠM DURUMU Aldığı ödüller ve cezalar 1 Yavuz Uzunoğlu Öğrt. Reh X Aysel Terzioğlu 11 7 X Feride Ġlhan T.D.ve Ed X Nermin Göktürk X Emine Can 19 3 X Evrim Sarı Pay X Güven Sarı 12 3 X Mehmet Ali TıraĢ 13 4 X Hüseyin AteĢ Mat X Mustafa AydoğmuĢ X Ay.öd. 13 Engin Tunç X Ay.öd. 14 Aydın ġahin 15 7 X 1 2 Ay.Öd. 15 Zeynep Gül Çelik X 1-16 Ġbrahim Ekinözü 13 7 X Ufuk Akcakaya 12 7 X Ay.öd. 18 Melih Koç Fizik Nihal Konak X 2 - X Meltem Yağımlı X

43 Sıra no Adı soyadı Görev BranĢ Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var Mevcut Ġhtiyaç Lisans Yüksek lisans Doktora Takdir TeĢekkür Yaptığı bilimsel ÇalıĢ malar ve kitaplar KADRO DURUMU EĞĠTĠM DURUMU Aldığı ödüller ve cezalar 21 Birsen Karaca Kim./ Kim.Tek X 2 X 1 4 Ay.öd S.Saadet Koç X Hüseyin Rahmi Atlı 24 Nazan Altunalan Biyoloji X Ay.öd. 25 Azim Öztürk 19 8 X 2 X Ay.öd Hülya Yazıcıoğlu 13 5 X AyĢe Ünal Coğ X Ay.öd. 29 Yasemin Uğur X Serhat ġ.baģkaya Tarih X Nesrin Muslu 19 7 X K.Tarık Güzeloğlu X Ay.öd. 33 Yusuf Hayır Felsefe Huriye Derelioğlu Ġng X X 1 Ay.öd. 2 1 Ay.öd. 35 Dilek Arslan X Ay.öd Emine Hıdır X Meral Bilgi X Aysel Alkumru 22 9 X Mesut EĢ X Mehtap Oğuzhan Alm Nalan Gül Kocamaz 43 Mikail Akbulut Din K.A.B. 44 E.Günay Umur Resim- ĠĢ X X X Ay.öd. 45 Cem M.D.DiĢçi Müzik X IĢın Seven Bed.Eğt Türkan Kırımlıoğlu X 2 7 X Ay.öd

44 2.5.2 Teknolojik Düzey Araç-Gereçler Ġhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Fotokopi Makinesi Tepegöz Projeksiyon EtkileĢimli Tahta Televizyon Ġnternet Bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Laboratuvarı Fax Video DVD Player Fotoğraf makinesi Kamera Okul/kurumun Ġnternet Baskı Makinası Optik Okuyucu-Fax-Scan

45 Fiziki Ġmkanlar Fiziki Ġmkanlar Fiziki Mekan Var Yok Adedi Ġhtiyaç Açıklama Müdür Odası X 1 Müdür Yrd. Odası X 3 Öğretmen ÇalıĢma X 2 Ekipman Odası X Kütüphane X 1 Rehberlik Servisi X 2 Resim Odası X 1 Müzik Odası X 1 Çok Amaçlı Salon X 1 Derslik X 25 Ev Ekonomisi Odası X ĠĢ ve Teknik Atölyesi X Bilgisayar laboratuvarı X 1 Yemekhane X 1 Spor Salonu X 1 Otopark X 1 Spor Alanları X 3 Kantin X 1 Fen Bilgisi laboratuvarı X 2 Atölyeler Bölümlere Ait Depo Bölüm Laboratuvarları X X X 44

46 Fiziki Ġmkanlar ( Devam ) Fiziki Mekan Var Yok Adedi Ġhtiyaç Açıklama Bölüm Yönetici Odaları X Bölüm Öğretmen Odası X 1 Teknisyen Odası Bölüm Dersliği X X ArĢiv X 1 Konferans Salonu X 1 SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTĠF FAALĠYETLER BAġARI ĠSTATĠSTĠKLERĠ SOSYAL- KÜLTÜREL SPORTĠF YEREL BAġARI ĠSTATĠSTĠKLERĠ 1.Ġlçe Basketbol II.liği Ġlçe Futbol III.lüğü SOSYAL- KÜLTÜREL SPORTĠF 1.Scrabble Turnuvası Ġl birinciliği 2.Matematik YarıĢması Ġl birinciliği 1.Basketbol II.liği 2.Ġlçe Yüzme II.liği 3. Futbol Ġlçe III.lüğü 45

47 SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTĠF FAALĠYETLER BAġARI ĠSTATĠSTĠKLERĠ SOSYAL- KÜLTÜREL SPORTĠF YEREL BAġARI ĠSTATĠSTĠKLERĠ Genç kız ve genç erkekler Yüzme ilçe üçüncülüğü 2. Ġlçe BasketbolIII.lüğü SOSYAL- KÜLTÜREL 1. liseler arası edebiyat bilgi yarıģmasında il birinciliği 2.ġiir okuma yarıģması il birinciliği 3.Scrabble Turnuvasında ferdi ve takım halinde Ġlçe birinciliği 4..Münazara ve kitap okuma yarıģmalarında muhtelif dereceler. SPORTĠF 1. Genç kız ve Genç Erkekler Yüzme ilçe ikinciliği SOSYAL- KÜLTÜREL SPORTĠF 1.Scrabble Turnuvasında bireyselde Ġlçebirinciği, takım halinde ilçe ikinciliği 2.Münazara ve kitap okuma yarıģmalarında muhtelif dereceler. 1. Genç kız ve Genç Erkekler Yüzme ilçe ikinciliği SOSYAL- KÜLTÜREL SPORTĠF 1. 46

48 2.5.4 Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar Okul Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul Aile Birliği Özel Ġdare Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler DıĢ Kaynak/Projeler Diğer TOPLAM

49 Mali Kaynaklar YILLAR HARCAMA KALEMLERĠ GEL. GĠDER GEL. GĠDER GEL. GĠDER GEL. GĠDER Temizlik Küçük onarım Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harc Telefon Yemek Sosyal faaliyetler Kırtasiye Vergi harç vs BağıĢ,Ġade, DemirbaĢ Alımı GENEL

50 Mali Kaynaklar YILLAR HARCAMA KALEMLERĠ GEL. GĠDER GEL. GĠDER GEL. GĠDER GEL. GĠDER Temizlik Küçük onarım Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harc Telefon Yemek Sosyal faaliyetler Kırtasiye Vergi harç vs BağıĢ,Ġade, DemirbaĢ Alımı GENEL

51 2.5.5 Ġstatistiki Veriler ÖSS BAġARISI Okulumuzun ÖSS baģarısı, kuruluģundan bugüne değin artarak devam etmiģtir. Bazı yıllarda görülen sayısal azalma ÖSS sisteminde yapılan değiģikliklerden kaynaklıdır. BaĢarının değerlendirilmesinde ÖSYM nin verileri kullanılmıģ; baģarı, bir yüksek öğretim kurumuna yerleģme ve sınav sorularını meydana getiren derslerdeki ortalama net sayıları açısından ele alınmıģtır. Analizler Ülke, il ve ilçe geneli olmak üzere üç ayrı boyut ve Genel, Liseler ve Anadolu liseleri olmak üzere üç ayrı düzeyde değerlendirilerek daha da anlamlı hala getirilmiģtir. Bütün analizler son sınıf düzeyinde okumakta olan aday sayılarına göre yapılmıģtır. 50

52 Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi YIL Okul ÖSS' ye giren öğrenci sayısı ÖSS 'yi Kazanan (YerleĢen) Öğr. Yüzde % ÖSS 2' YE GÖRE LĠSANS YERLEġEN ÖĞRENCĠ ÖSS 2' YE GÖRE ÖNLĠSANS YERLEġEN ÖĞRENCĠ Yüzde% Yüzde % ÖSS 2' YE GÖRE AÖF YERLEġEN ÖĞRENCĠ Yüzde % Köy Hizmetleri And.L , ,62 1 1,27 3 3,80 Köy Hizmetleri And.L , ,16 1 0,52 4 2, Köy Hizmetleri And.L , , , Köy Hizmetleri And.L , , , Köy Hizmetleri And.L , , , Köy Hizmetleri And.L , ,14 3 2, Köy Hizmetleri And.L , , , Köy Hizmetleri And.L , , Köy Hizmetleri And.L , ,

53 Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi ( YGS Ham Puan Ortalamaları ) Yıllar Mat Fizik Kimya Biyoloji Türkçe- Edeb. Tarih Coğrafya Felsefe Grubu Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 32,43 9,98 7,31 5,6 35,03 7,46 4,8 3,47 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 24,57 7,26 4,55 3,38 23,15 7,85 5,76 3,06 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 25,17 7,62 5,55 4,69 25,30 8,98 5,44 5,65 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 22,54 6,70 5,68 4,66 25,49 7,75 4,59 3,72 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 25,97 6,15 7,09 6,45 23,34 8,50 4,50 3, da Sınav Sistemi DeğiĢmiĢtir. Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi ( YGS Ham Puan Ortalamaları ) Yıllar Mat FEN BĠL.1 SOSYAL BĠL.1 Fizik Kimya Biyoloji Türkçe- Edeb. Felsefe Tarih Coğrafya Grubu Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 34,26 8,65 10, ,25 8,60 7,80 4,36 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 31,02 26,40 33,89 21,82 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 31,41 27,13 32,19 20,82 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 31,40 26,79 33,08 20,71 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 30,30 25,40 32,

54 ĠKHAL YGS Ham Puan Ortalamalrının Ayrıntılı Analizi Yıl N Turkce_net Sos_net En St. Ort. Median En St. En Mode Ort. Küçük Sapma Büyük Median En Mode Küçük Büyük Sapma 33,26 40,00 33,75 25,25 33,75 2,81 20,81 34,25 21,75,25 15,50 7,09 33,89 39,00 35,00 35,00 21,82 23,13 20,75 6,96 19,00 3,73 32,75,00 32,16 40,00 32,75 14,00 36,25 4,49 20,72 38,75 23,13 -,25,00 10,21 33,08 40,00 33,75 20,00 35,00 3,51 20,71 36,25 21,00 -,25,00 8,85 Mat_net Fen_net Yıl N Ort. En Büyük Median En Küçük Mode S. Sapma Ort. En Büyük Median En Küçük Mode St. Sapma ,28 40,00 34,75 21,00 38,75 3,56 26,38 37,50 28,50,00 30,25 8, ,02 40,00 31,63 16,75 27,75 4,76 26,40 38,75 29,50,00,00 9, ,32 40,00 32,50 9,25 37,50 5,38 27,08 38,75 29,00,00 29,00 8, ,40 40,00 32,00 10,25 37,50 5,42 26,79 37,75 30,13,00 31,25 9,53 53

55 ĠKHAL Üniversiteye YerleĢme Sayılarının Puan Türlerine Göre Dağılımı P.Türü Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % TM-1 7 6, ,24 7 7,07 8 6,90 TM , , , ,62 TM-3 4 3,85 8 5,26 4 4,04 4 3,45 MF ,95 3 3,03 6 5,17 MF ,66 1 1,01 6 5,17 MF , , , ,79 MF , , , ,59 TS-1 1 0, ,86 TS , ,86 DĠL DĠL , DĠL YGS ,01 1 0,86 YGS-2 2 1,92 1 0,66 1 1,01 2 1,72 YGS YGS YGS YGS-6 4 3,85 4 2, AÖF , Diğer 2 1, TOPLAM Mezun Yer.% 72, ,72 82,27 54

56 ĠKHAL 2013 YerleĢilen Üniversitenin Bulunduğu Ġle Göre Dağılımı ĠL ADAY ĠSTANBUL 71 ANKARA 11 KOCAELĠ İstanbul 71 İl Dışı GEBZE 2 ĠZMĠR 2 SAKARYA 2 TRABZON 2 BALIKESĠR 1 BOLU 1 BURSA 1 EDĠRNE 1 KARABÜK 1 KÜTAHYA 1 TEKĠRDAĞ 1 Genel Toplam

57 ĠKHAL Yıllara Göre YerleĢilen Üniversitenin Bulunduğu Ġle Göre Dağılımı Yıl Ġst. Ġl DıĢı Sayı % Sayı % , , , , , ,29 76, , , ,73 100,000 90,000 80,000 70,000 63,710 70,690 70,707 76,316 68,269 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 36,290 29,310 29,293 23,684 31,731 İst. İl Dışı 10,000,000 56

58 ĠKHAL YerleĢilen Üniversite Türünün Yıllara Göre Dağılımı Yıl Mezun Kazanan DEVLET VAKIF Sayı % Sayı % , , , , , , , , , ,92 ĠKHAL Vakıf Üniversitelerine YerleĢmede Bursluluk Durumu YIL Burs Oranı Ücretli KKTC 100% 75% 50% 25%

59 ĠKHAL Yıllara Göre YerleĢilen Üniversiteler(*) Üniversite İTÜ İstanbul Ü Yıldız Teknik Kocaeli Ünv Marmara Boğaziçi Ü Sakarya Ü ODTÜ Sabancı Ü Hacettepe Dokuz Eylül Ege Uludağ Ünv Galatasaray Ankara Üni 2-3 Koç Yeditepe (*) Tabloda öğrencilerimizin en çok ilgi gösterdiği ve en çok yerleşilen üniversitelere yer verilmiştir. 58

60 ĠKHAL Türkiye KarĢılaĢtırması (YGSDoğ.,Yan.ve Net Puan Ortalamaları ) YGS DOĞRU YANLIġ Türkçe DOĞRU YANLIġ Sos DOĞRU YANLIġ Mat DOĞRU YANLIġ Fen Yılı Türkçe Türkçe Ham Sosyal Sosyal Ham Mat Mat Ham Fen Fen Ham Türkiye 19 10,9 6,5 4,5 İKHAL 33,63 5,75 32,2 19,88 7, ,21 3,55 30,3 27,51 7,27 25,7 Türkiye 17,2 12 7,9 4,5 İKHAL 34,31 4,9 33,08 22,47 7,02 20,71 32,22 3,26 31,4 28,26 5,91 26,79 Türkiye 18,2 11,3 7,27 4,43 İKHAL 33,52 5,3 32,19 22,27 5,81 20,82 32,33 3,68 31,41 28,69 6,27 27,13 Türkiye 21,8 11,3 7,8 4,9 İKHAL 34,9 4,04 33,89 24,06 8,93 21,82 31,82 3,23 31,02 27,86 5,82 26,4 Türkiye 21,6 12,4 11,9 5,5 İKHAL 34,45 4,79 33,25 23,09 9,26 20,78 34,87 2,38 34,27 28,09 6,74 26,4 59

61 ĠKHAL YGS BaĢarısının Mezuniyet Yıllarına Göre KarĢılaĢtırılması 60

62 ĠKHAL YGS BaĢarısının Mezuniyet Yıllarına Göre KarĢılaĢtırılması 61

63 2013 ÖSS ÜNĠVERSĠTELERE GÖRE YERLEġME SAYILARI S.N ÜNİVERSİTE Yerleşen 1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 11 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 10 3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 8 4 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 7 5 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 7 6 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 6 7 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 8 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 6 9 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 5 10 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 4 11 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 3 12 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 3 13 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2 14 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2 15 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2 16 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 17 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2 18 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1 19 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1 20 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1 21 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1 22 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 23 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1 24 EGE ÜNİVERSİTESİ 1 25 FATİH ÜNİVERSİTESİ 1 26 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 1 27 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 1 28 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1 29 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 1 30 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1 31 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ 1 32 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1 33 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 1 34 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1 35 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 1 Öğrenci 62

64 2012 ÖSS ÜNĠVERSĠTELERE GÖRE YERLEġME SAYILARI 1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 27 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 13 3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 13 4 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 13 5 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 10 6 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 8 7 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 6 8 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 6 9 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 5 10 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 5 11 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 12 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3 13 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 3 14 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 3 15 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 3 16 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 2 17 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2 18 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2 19 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2 20 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 2 21 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 2 22 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 2 23 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2 24 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 1 25 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 1 26 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1 27 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1 28 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 29 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1 30 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) 1 31 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1 32 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1 33 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1 34 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1 35 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1 36 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 1 37 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1 63

65 2011 ÖSS ÜNĠVERSĠTELERE GÖRE YERLEġME SAYILARI Sıra Üniversite Toplam 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 14 2 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 13 3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 13 4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 10 5 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 8 6 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5 7 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5 8 EGE ÜNİVERSİTESİ 2 9 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2 11 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 12 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2 13 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 2 14 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2 15 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1 16 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1 17 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 18 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 19 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 20 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1 21 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 1 22 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 23 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1 24 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1 25 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 1 26 FATİH ÜNİVERSİTESİ 1 27 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1 28 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1 29 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 30 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ 1 31 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 64

66 2010 ÖSS ÜNĠVERSĠTELERE GÖRE YERLEġME SAYILARI 1 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 17 2 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 11 3 YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 11 4 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 8 5 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 7 6 BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 6 7 ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 6 8 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) 4 9 DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR) 3 10 HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) 3 11 SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 3 12 SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 3 13 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) 2 14 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 2 15 IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 2 16 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 2 17 MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 2 18 YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 2 19 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU) 1 20 ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 21 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ (ERZURUM) 1 22 BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 23 BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 24 EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR) 1 25 GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 26 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) 1 27 GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA) 1 28 HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 29 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 30 ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 31 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 32 ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ 1 33 KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 34 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (TRABZON) 1 35 MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ 1 36 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ (SAMSUN) 1 37 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA) 1 38 YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ (KKTC-LEFKOġA) 1 39 YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 65

67 2010 ÖSS DE PUAN TÜRLERĠNE GÖRE YERLEġEN ÖĞR. SAYILARI 66

68 2011 ÖSS DE PUAN TÜRLERĠNE GÖRE YERLEġEN ÖĞR. SAYILARI 67

69 2012 ÖSS DE PUAN TÜRLERĠNE GÖRE YERLEġEN ÖĞR. SAYILARI 68

70 2013 ÖSS DE PUAN TÜRLERĠNE GÖRE YERLEġEN ÖĞR. SAYILARI 69

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

2011-2012 Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 118 0 95 1 1 18 Son Sınıf Öğrenci Sayımız: 117

2011-2012 Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 118 0 95 1 1 18 Son Sınıf Öğrenci Sayımız: 117 - Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 8 9 8 Son Sınıf Sayımız: 7 - ÖSYS Sonuçları (Sayısal) Son Sınıf Beklemeli Sayımız: Toplam Sayımız: Son Sınıftan Mezun Olan Sayımız: Son Sınıftan Mezun Olamayan

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2014 ÖSYS ANALİZİ TÜRKİYE GENELİNDE LYS YE GİREN ADAY İSTATİSTİĞİ

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2014 ÖSYS ANALİZİ TÜRKİYE GENELİNDE LYS YE GİREN ADAY İSTATİSTİĞİ CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ ÖSYS ANALİZİ ÖSYS YE BAŞVURAN ADAY SAYISI 160 LYS PUANI HESAPLANAN ÖĞRENCİ SAYISI 160 YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 152 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI 8 YERLEŞME ORANI %95 TÜRKİYE GENELİNDE

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI 2013-BAŞARI SIRASI

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) Puan Taban En Büyük Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Türü Kont. Yerl. Puan Puan KOÇ Burslu) MF-4 6 6 516,90392 539,08364 BOĞAZĠÇĠ (Ġngilizce) MF-4

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1..

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC- GAZİMAĞUSA) Pazarlama (Tam Burs) YGS- 6 271.90208 275.60500

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN UÇAK ELEKTRİK- ELEKTRONİK KOCAELİ ÜNİV. (İZMİT) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 419.38511 474.62000 ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 409.95903 456.34856 ATILIM ÜNİV. (ANKARA) Uçak

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Bilgisayar Mühendisliği 2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) DOĞU AKDENĠZ Üniv. Özel MF-4 DOĞUġ Üniv. (Ġng.) Özel MF-4 FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF Üniv. (%25 B.) Özel MF-4 FATĠH Üniv. Özel

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 1. BÖLÜM: OKULUN ADI : Mehmet Çavaş İlkokulu (750497) ADRESİ : Osmangazi mahallesi 1080. sokak No:6 KARAMAN WEB ADRESİ : http://mehmetcavasilkokulu.meb.k12.tr

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul Orta Doğu Teknik Ü. Ankara İstanbul

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 313,38991 389,59441 MEHMET AKİF

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr 1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 20 515,277 558,452 2 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (Tam

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI

2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI 2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI 2012- LYS SAYISAL VERİLER LYS- 1 LYS- 2 LYS- 3 LYS- 4 LYS- 5 Toplam Başvuran Aday Sayısı 619.132 308.701 666.164 385.660 49.543 2.029.200 Sınava

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 00062 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP (İNGİLİZCE) 00033 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP 00125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00230 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00077 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 103 TM-1 482,039 1.070 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 TM-1 475,530 1.450 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce)

Detaylı

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI T.C. YOZGAT VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI NİSAN 2014 YOZGAT İLİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ 2013 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI 1986 HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ -2013 YILLARI VE TABAN KARŞILAŞTIRMASI. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet Psikoloji (İngilizce) Bir. Öğr 4 TM-3 1750 1.920 475,40977 52 52 Orta Doğu Teknik Ü. Ankara Devlet Psikoloji (İngilizce)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği 206310448 ZİRVE Üniv. (%50 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 12 + 0 26 26 235,671 224000 200.000 206310545 ZİRVE Üniv. (%25 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 42 + 0 10 1 232,786 332000 204.000 103110681 DOKUZ EYLÜL Üniv.

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910399 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Elektrik-Elektronik 4 MF-4 10 10 232 275 535,458 4 1 2 3, 15, 17, 28, 142 202110426 ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT Üniv. (ANKARA) Elektrik-Elektronik

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI Üniversite Adı Programın Adı Kont. En Küçük ı İ.D. Bilkent BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) YGS-1

Detaylı

Üniversite-Bölüm Tercihler-2012. Oktay Aydın 23 Temmuz 2012 / İstanbul oktayaydin@gmail.com

Üniversite-Bölüm Tercihler-2012. Oktay Aydın 23 Temmuz 2012 / İstanbul oktayaydin@gmail.com Üniversite-Bölüm Tercihler-2012 Oktay Aydın 23 Temmuz 2012 / İstanbul oktayaydin@gmail.com Yaşam yolculuğu Yaşam yolculuğu Nasıl bir tercih? Nasıl bir süreçten geçildi? Nasıl bir süreçten geçildi? Adil

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TC. SORGUN KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TC. SORGUN KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TC. SORGUN KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitelerin, Tercih Edilme, Yerleştirme ve Başarı Sıralamasına Göre

Detaylı

2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 BAŞARI SIRASI (0,12) OGR. SÜRE. yerleş en PUAN TÜRÜ. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T.

2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 BAŞARI SIRASI (0,12) OGR. SÜRE. yerleş en PUAN TÜRÜ. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. ULUSLARARASI TİCARET-FİNANS-LOJİSTİK-İŞLETMECİLİK-EKONOMİK İLİŞKİLER-FİNANS BANKACILIK BÖLÜMLERİ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR.

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı