Stratejik plan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2019 Stratejik plan"

Transkript

1 Stratejik plan 2014

2 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter. Mustafa Kemal ATATÜRK 1

3 2

4 3

5 SunuĢ Okul Müdürü Anadolu Liselerinin kuruluģ amacı, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda öğrencilerini yüksek öğrenime hazırlamak ve dünyadaki bilimsel ve teknolojik geliģmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaç bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Sorumluluğumuzun bilinci ile amaçlarımızı gerçekleģtirmek için çok çalıģmak gerekir. Ancak, bu çalıģmaların önceliklerine göre planlanması gerekir. Planlama baģarının temel basamağıdır. Değerlendirme ancak bu planın uygulanma oranına bağlıdır. Yaptığımız bu stratejik plan yılları arasında Köy Hizmetleri Anadolu Lisesinin Misyonu gerçekleģtirmede yol haritasıdır. Her yıl yaptığımız ölçme değerlendirmelerle hedefe yani vizyonumuza ne kadar yaklaģtığımızı kontrol etme fırsatı elde edeceğiz yılında planladığımız tüm hedeflere ulaģmak için okulun tüm personeli olarak var gücümüzle çalıģacağız. Ġnanmak baģarmanın yarısıdır. Halil Ġbrahim KAPAN Okul Müdürü 4

6 GiriĢ Hızla geliģen dünyada, Atatürk ün iģaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaģma azim ve kararlılığımızı, damarlarımızdaki asil kandan aldığımız güç ile abideleģtirip ; mensubu bulunduğumuz yüce Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerinin gereğine uygun olarak yaptığımız bu çalıģmanın hayırlara vesile olması temenni ederiz. Stratejik Planlama Ekibi 5

7 İçindekiler SunuĢ... 4 GiriĢ... 5 I. BÖLÜM ĠKHAL STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Yasal Dayanak Stratejik Planlama Süreci... 9 II. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Tarihçe Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler PaydaĢ Analizi PaydaĢların Etki Önem Matrisi Kurumiçi Analiz Örgütsel Yapı Ġnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Fiziki Ġmkanlar Mali Kaynaklar Ġstatistiki Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi OKUL PEST ANALİZİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

8 Kurum Adı Kurum Türü KURUM KĠMLĠK BĠLGĠSĠ ĠSTANBUL KÖY HĠZMETLERĠ ANADOLU LĠSESĠ Anadolu Lisesi Kurum Kodu Kurum Statüsü Kurumda ÇalıĢan Personel KamuÖzel Yönetici: 4 Öğretmen : 48 Hizmetli : 1 Memur : 2 Öğrenci 662 Öğretim ġekli Normal ikili Okulun Hizmete GiriĢ Tarihi 1993 KURUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No : 4 Posta Kodu :34870 Ġlçe Ġli : Kartal : Ġstanbul Kurum Müdürü Halil Ġbrahim KAPAN GSM: Kurum Müdür Yardımcıları Müdür BaĢ Yard : Erdoğan COġKUN GSM: Müdür Yard. 1 : Selami TÜKENMEZ GSM: Müdür Yard. 2 : Ali DOYGUN GSM:

9 I. BÖLÜM ĠKHAL STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 1.1 Yasal Dayanak Yasal Dayanak Sıra No Referans Kaynağının Adı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 MEB Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 2010/14 sayılı genelge, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı Ġstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5 Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 DPT-Kamu KuruluĢları için Stratejik Planlama Kılavuzu dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Eğitim Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu 10 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 11 Milli Eğitim ġura Kararları 12 TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğiti ve Ġnsan Kaynakları Raporları 8

10 1.2 Stratejik Planlama Süreci STRATEJĠK PLANLAMA ÜST KURULU SIRA ADI SOYADI GÖREVĠ 1 Halil Ġbrahim KAPAN Okul Müdürü 2 Erdoğan COġKUN Müdür BaĢ Yardımcısı 3 Selami TÜKENMEZ Müdür Yardımcısı 4 Yavuz UZUNOĞLU Psikolojik DanıĢman 5 Dr. Birsen KARACA Kimya Öğretmeni 6 Dr. Azim ÖZTÜRK Biyoloji Öğretmeni Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Stratejik Planlama ÇalıĢmasına mevcut durum analizi yaparak baģladık. Bir örgüt olarak okulumuzun yapı, hava ve süreç boyutlarını planlama çalıģmaları çerçevesinde ayrı ayrı inceledik. Kanuni görev ve sorumluluklarımızın yanı sıra ĠKHAL olarak kendimize belirlediğimiz hedeflerin neresinde olduğumuzu görmeye çalıģtık. Bu noktada paydaģlarımızın geri bildirimlerinden faydalandık. Önceliklerimizi maliyet/fayda ve hedef/araç dengesine uygun olarak yeniden Ģekillendirdik. Kendi kendini besleyen dinamik bir yapı meydana getirmeye çalıģtık. Bu yüzden tüm çaba ve çalıģmalarımızın merkezine öğrenciyi koyduk. Ekipler gönüllülük esası çerçevesinde oluģturuldu. Periyodik toplantılarla koordinasyonu sağlamaya çalıģtık. 9

11 STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ SIRA ADI SOYADI GÖREVĠ ĠMZA 1 Halil Ġbrahim KAPAN Müdür 2 Ali DOYGUN Müdür Yardımcısı 3 Yavuz UZUNOĞLU Psikolojik DanıĢman 4 Aysel TERZĠOĞLU Psikolojik DanıĢman 5 Dr. Azim ÖZTÜRK Biyoloji Öğretmeni 6 Mustafa AYDOĞMUġ Matematik Öğretmeni 7 AyĢe ÜNAL Coğrafya Öğretmeni 8 Serhat ġ. BAġKAYA Tarih Öğretmeni 9 Saniye ERKAN Okul Aile Birliği BaĢkanı 10 Sinem HOCAOĞLU Öğrenci Meclisi BaĢkanı 11 A.Yunus METĠN BaĢk.Yrd. 12 Tansu ÇELĠK Öğrenci 13 Sena COġKUN Öğrenci 14 Nur Gülay SARITAġ Öğrenci 15 C. Baturhan YÖNDEMĠR Öğrenci 16 Enes ġahġn Öğrenci 17 Beste KINAY Öğrenci 18 Sena YANIKLARDAN Öğrenci 19 Alp Eren ÖZTÜRK Öğrenci Halil Ġbrahim KAPAN Okul Müdürü 10

12 II. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 2.1 Tarihçe Tarihçe Ġstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi ; Köy Hizmetleri 18.Bölge Müdürlüğü ve K. H. ÇalıĢanları Sosyal DayanıĢma Vakfı tarafından yaptırılmıģ ve 1993 yılında yapılan bir protokol ile M.E.B. na bina ve arazisi ile 99 yıllığına devredilmiģtir. Protokol gereği K. H. Vakfı tarafından iģletilmekte olan okul kantinimizin tasarrufu ise Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün lav edilmesiyle Eğitim- Öğretim yılından itibaren müdürlüğümüz ukdesine geçmiģtir. Bina Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünce yapıldığından okula bu ad verilmiģtir öğretim yılında ön kayıtla 72 öğrenci alınmıģ, Eğitim - öğretim yılında öğrenci sayımız 663 e ulaģmıģtır. 11

13 Okulumuzun Ġlk Halinden Görüntüler

14 Okulumuzun Ġlk Halinden Görüntüler

15 Okulumuzun Son Hali (2009) 14

16 Okulumuzun Ġlk Halinden Görüntüler - 2 ĠLK HALĠ SON HALĠ 15

17 2.2 Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülük (Görevler) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliģtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıģan, insan haklarına ve Anayasanın baģlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karģı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıģ haline getirmiģ yurttaģlar olarak yetiģtirmek; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliģmiģ bir kiģiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düģünme gücüne, geniģ bir dünya görüģüne sahip, insan haklarına saygılı, kiģilik ve teģebbüse değer veren, topluma karģı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kiģiler olarak yetiģtirmek; Ġlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliģtirerek gerekli bilgi, beceri, davranıģlar ve birlikte iģ görme alıģkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaģ olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranıģ ve alıģkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayıģına uygun olarak yetiģtirmek. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiģtirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda iģlevlerini, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayıģı ile yerine getirir. Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiģ, temel demokratik değerler ile donanmıģ, araģtırma, sorgulama, eleģtirel düģünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliģmiģ; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiģtirilir. Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kiģi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazandırılır. Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, Dayanak (Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve No) 1739 Sayıl kanunun 2.maddesinin birinci bendi 1739 Sayıl kanunun 2.maddesinin ikinci bendi 1739 Sayıl kanunun 2.maddesinin üçüncüi bendi 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, 222 sayılı kanunun 1. maddesi, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği- yayım tarihi: /27305 R.G. DeğiĢiklik: /27506 R.G sayılı kanunun 23. maddesi. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları 16

18 çevresine, millî kültür değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliģtirilmesi sağlanır. Bilimsel ve teknolojik geliģmeler izlenerek bu geliģmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir Ģekilde yararlanılır ve uluslararası standartların yakalanması sağlanır. Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluģları ve çevredeki yükseköğretim kurumları ile iģ birliği yapılır. Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluģlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları sağlanır. Eğitim binalarının fiziki kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer imkânlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla eğitim bölgesindeki kurumlar arasında iģ birliği yapılır. Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danıģma hizmetleri yoluyla zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yeteneklerinin fark edilmesi, becerilerinin geliģtirilmesi ve yönlendirilmesi; sosyal, kültürel, eğitsel ve akademik geliģmelerinin sağlanması için okul ve aile ile iģ birliği yapılır. Eğitim ve öğretim sürecinde; bilimsel düģünce esas alınarak, üretkenlik, insan ve doğa sevgisi, estetik anlayıģın geliģtirilmesi sağlanır. Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre iliģkilerinde; gönüllülük, karģılıklı sevgi, saygı, hoģgörü ve görgü kurallarına uygun davranıģların ön planda tutulması sağlanır. Değerlendirmeler objektif olarak yapılır, baģarı teģvik edilir, desteklenir ve ödüllendirilir. BaĢarısızlık nedenleri araģtırılarak giderilmesi sağlanır. Yetki ve sorumlulukların paylaģımında, iletiģim kanalları açık tutulur. Yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretimle ilgili geliģme ve yeniliklere açık olması, eğitim liderliği yapması sağlanır. Sosyal etkinlikler eğitim-öğretimin bir parçası olarak değe lendirilir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları teģvik edilir. (DeğiĢik bent: /27560 RG) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerine göre gerekli önlemler alınır. Öğrencilerin geliģim ve sağlıklarını tehdit eden Ģiddet, suç, istismar, madde kullanımı ve bağımlılığı gibi çeģitli psiko-sosyal bozukluklar ve risklere karģı temel önleme çalıģmalarının rehberlik ve psikolojik danıģma hizmetleri ile diğer destekleyici uygulamalarla güçlendirilmesi sağlanır, öğrencilerin sağlıklarının korunması için gerekli önlemler alınır. Öğrencilerin kendisine, çevresindeki kiģilere ve doğaya değer veren, yaģadığı toplumun ve insanlığın bir parçası olarak kendine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip olmaları sağlanır. Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Y netmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurum arı Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi 17

19 2.3 Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM ĠġLERĠ Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Öğrenci davranıģlarının değerlendirilmesi Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Toplum hizmetleri Okul çevre iliģkileri Scarabble Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol,Atletizm,GüreĢ Yüzme,Basketbol. Hizmet 1 Öğrenci iģleri hizmeti Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Öğrenci kayıt, kabul ve devam iģleri Nakil iģleri Öğrenim belgesi düzenleme iģleri Diploma Hizmet 2 Öğretmen iģleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Personel iģleri. Hizmet 3 Öğrenci sağlığı ve güvenliği Hizmet 4 Kulüp Etkinlikleri Resim Kulübü Fotoğrafçılık Kulübü Spor Kulübü Hizmet 5 Müfredatın iģlenmesi Öğrenci baģarısının değerlendirilmesi Sınav iģleri Sınıf geçme iģleri Hizmet 6 Kurslar YetiĢtirme Hazırlama Etüt Hizmet- 7 Proje çalıģmaları Sosyal Projeler Fen Projeleri Bilimsel vs araģtırmalar 18

20 Temel Stratejik Ortak Tedarikçi Yararlanıcı ü e Neden PaydaĢ? Önceliği 2.4 PaydaĢ Analizi Ġç PaydaĢ DıĢ PaydaĢ PaydaĢ Adı ri 1 Milli Eğitim Bakanlığı t ) Ģ M ( Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 2 Ġstanbul Valiliği Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 3 Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 4 Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar 5 Resmi ve Özel Eğitim Okul ve Kurumları Hizmetlerimizden yaralandıkları için 1 6 Kurum Yöneticilerimiz Hizmet sundukları için 1 7 Öğretmenler ve Diğer ÇalıĢanlar Hizmet sundukları için 1 8 Öğrenciler ve Veliler Hizmetlerimizden yaralandıkları için 1 9 Okul Aile Birliği Amaç ve Hedeflerimizi destekler 1 10 Özel Ġdare Amaç ve Hedeflerimizi destekler 1 11 Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar 2 12 Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları 13 Üniversiteler 14 Yerel Yönetim Birimleri(Belediye, ) 15 Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü 16 Medya 17 Sivil Toplum KuruluĢları 18 Hayırseverler 19 Emniyet KuruluĢları 20 ÖSYM 21 Uluslar arası Kurum ve KuruluĢlar 22 Ġl Kültür Müdürlüğü 23 Muhtarlık O O Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız özel ve tüzel kiģiler Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapılabilir Amaç ve hedeflerimize ulaģmak iģbirliği yapacağımız kurumlar

21 Eğitim-Öğretim (Örgün-Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli işgücü AR-GE, Projeler, Danışmanlık Altyapı, Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Öğrenci) Ölçme- Değerlendirme Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (MüĢteri) Milli Eğitim Bakanlığı Manisa Valiliği Manisa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Resmi ve Özel Eğitim Okul ve Kurumları Kurum Yöneticilerimiz Öğretmenler ve Diğer çalışanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Özel Ġdare Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları Üniversiteler Yerel Yönetim Birimleri(Belediye, ) Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Medya Sivil Toplum Kuruluşları Hayırseverler O Emniyet Kuruluşları ÖSYM 20

22 Uluslar arası Kurum ve Kuruluşlar O O O O Ġl Kültür Müdürlüğü Muhtarlık : Tamamı O : Bir kısmı PaydaĢların Etki Önem Matrisi Bu matristeetki, paydaģın kuruluģun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü, ö nem is e k ur uluģ un paydaģ ın bek lenti v e talepler inin k ar Ģ ılanması ko nus una v er diği önceliği ifad e ed er. Etki Zayıf Güçlü Önem Önemsiz Önemli Ġz l e4 Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Medya Sivil Toplum KuruluĢları Çıkarlar ın ı gö z e t, çal ı Ģ ma l ara dahil et2 Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ġl Kültür Müdürlüğü Yerel yönetim Birimleri : Tamamı O : Bir kısmı Bilgilendir3 Emniyet KuruluĢları Uluslar arası Kurum ve KuruluĢlar Birlikt e ç alı Ģ1 Milli Eğitim Bakanlığı Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Resmi ve Özel Eğitim Okul ve Kurumları Kurum Yöneticilerimiz Öğretmenler ve Diğer ÇalıĢanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Özel Ġdare Üniversiteler Hayırseverler Muhtarlık ÖSYM 21

23 2.5 Kurumiçi Analiz Örgütsel Yapı TEġKĠLAT YAPISI Müdür Rehberlik Servisi Öğretmenler Kurulu Reh.Hiz.Yürütme K. OGYE Müdür BaĢ Yardımcısı Müdür Yardımcıları Disiplin Kurulu Komisyonlar Öğretmenler Kurullar Sosyal Etkinlikler Kurulu Sosyal Kulüpler Okul Aile Birliği Teknik Hizmetler Büro Hizmetleri Yardımcı Hizmetler 22

24 Ġlgili Kanun,yönetmelik,yönerge ve teammüller çerçevesinde bölüm,birim,kurul/komisyonlara yüklenen görevler Okul/Kurumlarda OluĢturulan Birimler: Görevler Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar) Hedef kitle Öğrenci davranışlarını Öğretmenler Öğrenciler değerlendirme üst kurulu Okul Aile Birliği Veliler Tüm Okul Öğretmenler kurulu Öğretmenler OGYE Tüm Okul Tüm Okul Satın alma komisyonu Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu Öğretmenler, Öğrenciler, OAB. Tüm Okul Disiplin Kurulu Öğretmenler Öğrenciler Sosyal Etkinlikleri, Tören ve Öğretmenler, Tüm Okul Anma Günleri Komisyonu Öğrenciler, Kontenjan Belirleme /Kayıt Öğretmenler Ġlköğrt.Mez. Kabul ve Nakil Komisyonu Kurs Komisyonu Öğretmenler Öğrenciler Okul Seçim Kurulu Öğretmenler Öğrenciler Öğrenci Meclisi Komisyonu Reh.Öğrt.,Öğrc. Öğrenciler TKY / OGYE Tüm Okul Tüm Okul Taşınır Mal Sayımı Öğretmenler Tüm Okul Komisyonu Muayene Kabul ve Satın Öğretmenler Tüm Okul Alma Komisyonu Değer Tespit Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul Taşınır Mal Kayıttan Düşme Öğretmenler Tüm Okul Ko isyonu Servis Denetleme Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul Kantin Denetleme Öğretmenler Tüm Okul Komisyonu Yemekhane Denetleme Öğretmenler Tüm Okul Komisyonu WEB Sayfası Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul Okul Gazetesi Ve Eser Ġnceleme Komisyonu Öğretmenler Tüm Okul 23

25 2.5.2 Ġnsan Kaynakları insan Kaynakları 2013 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici : Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür BaĢyard Müdür Yard 2-2 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2013 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi % Önlisans - - Lisans 3 %75 Yüksek Lisans 1 %25 Kurum Yöneticilerinin YaĢ Ġtibari ile dağılımı: 2013 Yılı Ġtibari Ġle YaĢ Düzeyleri KiĢi % % %75 24

26 Ġnsan Kaynakları Ġdari Personelin Hizmet Süresine ĠliĢkin Bilgiler: 2010 Yılı Ġtibari Ġle Hizmet Süreleri KiĢi % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 1 % üzeri 3 %75 Kurumda gerçekleģen yönetici sirkülasyonunun oranı: Yıl Ġçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Yıl Ġçerisinde Kurumda Göreve BaĢlayan Yönetici ToP

27 Ġdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı Soyadı H.Ġbrahim Kapan Erdoğan COġKUN ve Selami TÜKENMEZ Ali Doygun Görevi Müdür Müdür BaĢyrd Müdür Yrd Müdür Yrd Katıldığı ÇalıĢmanın Adı Bilgisayar Kullanımı (Win98-Office2000-Ġnternet) Katıldığı Yıl Belge No BiliĢim Tek.Etkin Kullanma Kursu Ġntel Öğretmen Programı- Liderlik Forumu Kursu Bina Tesis Güvenlik koruma Amirleri Semineri Eğitim Yönetim Semineri Bilgisayar Kursu (Adobe Flash CS4) Web Tasarım Kursu Grafik Tasarım Kursu (AdobePhotoshop C 4) Ġnternet Kullanım Kursu Okul Sağlığı Semineri Ġlk Yardım - Ġlk Müdahale Semineri Eğitim Yönetimi Semineri Etik Eğitimi Semineri Sivil Savunma,Yangın, Koruyucu Güvenlik Önlemleri Semineri Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kursu Asılsız Soykırımı Ġddia. Mücadeleri semineri TKY Ödül Yönergesinin Tanıtımı Semineri TKY Süreç Tasarım Eğitim Semineri ĠLK YARDIM ĠLK MÜDAHALE SEMĠNERĠ Laboratuar Araçları Tanıma ve Kullanma Kursu Bilgisayar Kullanımı (Msdos-Windows-Word- Excell-Powerpoint-Ġnternet) Sınav Sorumlusu YetiĢtirme Kursu BiliĢim Tek.Etkin Kullanma Kursu Okullarda Toplu Beslenme Semineri Okullarda Toplu Beslenme Semineri

28 Öğretmenlere ĠliĢkin Bilgiler: 2013 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen : BranĢı Erkek Kadın Toplam 1 Rehber Öğretmen Almanca BiliĢim Teknolojileri Biyoloji Coğrafya Türk Dili ve Edebiyatı Matematik Fizik Kimya Tarih Felsefe Grubu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Resim Ġngilizce Beden Eğitimi Müzik 1-1 TOPLAM

29 Öğretmene ĠliĢkin Bilgiler Öğretmenlerin YaĢ Ġtibari ile Dağılımı: 2010 Yılı YaĢ Düzeyleri KiĢi % , ,51 TOPLAM Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2010 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi % 1-3 Yıl Yıl Yıl 6 12, Yıl 11 23, Yıl 18 38, üzeri 12 25,53 TOPLAM

30 Öğretmene ĠliĢkin Bilgiler Öğretmenlerin YaĢ Ġtibari ile Dağılımı: 2013 Yılı YaĢ Düzeyleri KiĢi % , ,9 TOPLAM Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: 2013 Yılı Ġtibari Ġle Hizmet Süreleri KiĢi % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl 12 27, Yıl 13 29, üzeri 19 43,2 TOPLAM Kurumda gerçekleģen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl Ġçerisinde Kurumdan Yıl Ġçerisinde Kurumda Ayrılan Öğretmen Göreve BaĢlayan Öğretmen TOPLAM

31 Destek Personele (Hizmetli Memur ) ĠliĢkin Bilgiler 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur : Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur - 1 Lise 30 2 Hizmetli 1 - Ortaokul Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur : Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu 1 Memur - 1 Lise 33 Hizmet Yılı Toplam 2 Hizmetli 1 - Ortaokul 22 3 SözleĢmeli ĠĢçi 4 Sigortalı ĠĢçi

32 ÇalıĢanların Görev Dağılımı SIRA NO ÇALIġANIN UNVANI Okul Müdürü Müdür BaĢ Yardımcısı Müdür Yardımcısı GÖREVLERĠ *Ders okutmak *Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, *Okulu düzene koyar *Denetler. *Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. *Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Okulun yönetim kadrosunu temsil eder. Okul geliştirme çalışmalarına liderlik yapar, okul gelişiminin sürekliliğinden sorumludur. * OGYE toplantılarına başkanlık eder. * Okulun işleyişine yönelik politikaların ve uygulamaların anlaşılmasını sağlar. * Okulu geliştirmek için iç ve dış fırsatlardan yararlanır. * Etkili bir okul yönetimi için gerekli düzenlemeleri yapar. * Ülkenin ve okul çevresinin değişen sosyo-ekonomik ve kültürel durumunu anlar ve bu değişimin okulun stratejik planına yansıtılmasını sağlar. * Okulun geleceğine ilişkin hedeflerin tanımlanmasını sağlar, paylaşılan bir vizyonun geliştirilmesi için çalışır. * Okul ve toplum arasındaki ilişkileri düzenler. * Okulda öğrenciler, aileler, çalışanlar, toplum, kamu ve sivil toplum örgütleri ve OGYE için olumlu bir öğrenme çevresi yaratır, bu grupların farklı gereksinim ve ilgi alanlarını dikkate alır. * OGYE nin, okul ve çalışanlarla ilgili gerekli bilgiye ulaşabilmesini sağlar. * Ġyileştirme ekiplerinin planladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonun oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlar. * Ġlgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar. * Okul-üniversite iş birliğini sağlar. * Okul personelinin bireysel ve mesleki gelişimini destekler. * Ġyileştirme planlarındaki zamanlamayı izler. * Okulda bilgi yönetimi ve okul geliştirme çalışmalarının raporlaştırılması sürecini yönetir. * Ders okutur * Müdürün en yakın yardımcısıdır. * Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. * Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. * Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. *Ders okutur *Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar *Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Planlı okul gelişim sürecinin yürütülmesinde gerekli olan okul içi eşgüdümünden ve örgütlenmesinden sorumludur. * OGYE'nin toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü dokümanı çoğaltıp dağıtımını yapar. 31

33 Öğretmenler Yönetim iģleri ve büro memuru Psikolojik DanıĢman(Rehber Öğretmen) Yardımcı hizmetler personeli(yönetim iģleri ve büro memuru) * Okul müdürünün katılamadığı OGYE toplantılarına başkanlık eder. * Ġyileştirme ekiplerinin kurulması için gerekli ön hazırlık çalışmalarını yürütür ve süreç boyunca çalışma ekiplerinde görev alır, çalışmaları izler. * Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul toplumunun haberdar edilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve yürütür. * Okul personelinin mesleki gelişimi için gereken hizmet içi eğitim ihtiyacını belirler ve okul personelinin katılımını sağlar. * Okulda bilgi yönetimi ve okul geliştirme çalışmalarının raporlaştırılması sürecinin yönetilmesinde okul müdürüne destek verir. * Gerektiğinde çalışma ekiplerinde görev alır. *Ġlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. *Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. *Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. *Ġlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. *Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. *Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. *Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. *Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. *Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. Planlı okul gelişiminde okulun öğretim kadrosunu temsil eder. * Okul Gelişim Süreci basamakları içinde yapılacak her türlü çalışmanın planlaması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumludur. * Okul çalışma ekiplerinde görev alır. * Ġyileştirme ekiplerinin amaca yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamalarında onlara rehberlik ve liderlik yapar. * Ġyileştirme ekiplerinin planladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonu oluşturur ve koordinasyonu sağlar. *Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. *Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. *Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. *Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. *Arşiv işlerini düzenlerler. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. Okul-veli, okul-çevre iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık yapar. * Öğrencilerin, kişilik gelişimine yönelik çalışmaları yürütür. * Öğrenci başarısının artırılmasına yönelik çalışmalara rehberlik ve danışmanlık yapar. * Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik çalışmaları yürütür. * Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyellerini etkili bir şekilde kullanmalarına yönelik çalışmaları yürütür. * Okul çalışma ekiplerinde görev alarak çalışma ekiplerinin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı uygulamaların düzenlenmesini destekler. *Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. *Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. *Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 32

34 9 8 Yardımcı hizmetler personeli(destek personeli) *Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. *Arşiv işlerini düzenlerler. *Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. Okul çevresinin, binasının, fiziki kaynaklarının, ekipmanlarının güvenliğini, düzenini, temizliğini ve etkili kullanımını sağlar. * Okul-çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür. * Okul eşyalarının ve ekipmanların korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik çalışmaları düzenler. * Okulun fiziki mekânlarının kullanımını düzenler. * Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır. * Okul çalışma ekiplerinde görev alır. *Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, *Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, *Hizmet yerlerini temizlemek, *Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, *Nöbet tutmak, *Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. Okul çevresinin, binasının, fiziki kaynaklarının, ekipmanlarının güvenliğini, düzenini, temizliğini ve etkili kullanımını sağlar. * Okul-çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür. * Okul eşyalarının ve ekipmanların korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik çalışmaları düzenler. * Okulun fiziki mekânlarının kullanımını düzenler. * Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır. * Okul çalışma ekiplerinde görev alır. Kaloriferci *Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. *Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 10 Gece Bekçisi *Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar *Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli, Nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar. 33

35 ÇalıĢanların Gönüllü Yaptıkları ĠĢler: S. NO ADI SOYADI 1 Yavuz UZUNOĞLU 2 Evrim SARI PAY 3 Emine Berna CAN 4 Emine Günay UMUR GÖREVĠ BRANġI ĠLGĠ ALANLARI Rehber Öğretmen Rehberlik Öğretmen Türk D. Ve Edeb. Öğretmen Türk D. Ve Edeb Bilim,Sanat Spor, Teknoloji, Edebiyat, ġiir Edebiyat, ġiir Öğretmen Resim Resim,Hey kel GÖNÜLLÜ ÇALIġMALARI Stratejik planlama, TKY, OGY,okuldergisi,Okulun Ġnternet sitesi, projeler Okul Dergisi,ġiirDinle tisi,tiyatro,dra ma Okul Dergisi,ġiirDinle tisi,tiyatro,dra ma Mesleki seminerler 5 Dilek Arslan Öğretmen Ġngilizce Comenius Projesi 6 Mehtap Oğuzhan Öğretmen Almanca Sosyal, kültürel konular 7 IĢın Seven Öğretmen Beden Eğt. Sosyal, kültürel konular Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projeleri 34

36 Öğrenci GörüĢmeleri Veli GörüĢmeleri Aile-Veli Ziyaretleri Bireysel Psikolojik DanıĢma Bireysel Eğitsel Rehberlik Bireysel Mesleki Rehberlik Grup Öğrenci Grup Öğrenci Grup Öğrenci S y Grup sayısı Öğrenci sayısı OKULUN REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 2010 Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik DanıĢman Norm Görev Yapan Psikolojik DanıĢman Ġhtiyaç Duyulan Psikolojik DanıĢman GörüĢme Odası DanıĢmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Öğrtmen Veli Say.ı Rehberlik Hizmetleri Ġle Ġlgili Düzenlenen Eğitim/PaylaĢım Toplantısı Vb. Faaliyet Öğretmenler e Yönelik Öğrencilere Yönelik Veliler e Yönelik Eğitim-Öğretim Yılı Rehberlik Hizmetleri Bireysel Rehberlik Hizmetleri Grupla Psikolojik DanıĢma Grupla Rehberlik Hizmetleri Grupla Eğitsel Rehberlik Grupla Mesleki rehberlik Toplam ı ı s a Sayı

37 Öğrenci GörüĢmeleri Veli GörüĢmeleri Aile-Veli Ziyaretleri Bireysel Psikolojik DanıĢma Bireysel Eğitsel Rehberlik Bireysel Mesleki Rehberlik Grup Öğrenci Grup Öğrenci Grup Öğrenci S y Grup sayısı Öğrenci sayısı OKULUN REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 2011 Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik DanıĢman Norm Görev Yapan Psikolojik DanıĢman Ġhtiyaç Duyulan Psikolojik DanıĢman GörüĢme Odası DanıĢmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Öğrtmen Veli Say.ı Rehberlik Hizmetleri Ġle Ġlgili Düzenlenen Eğitim/PaylaĢım Toplantısı Vb. Faaliyet Öğretmenler e Yönelik Öğrencilere Yönelik Veliler e Yönelik Eğitim-Öğretim Yılı Rehberlik Hizmetleri Bireysel Rehberlik Hizmetleri Grupla Psikolojik DanıĢma Grupla Rehberlik Hizmetleri Grupla Eğitsel Rehberlik Grupla Mesleki rehberlik Toplam ı ı s a Sayı

38 Öğrenci GörüĢmeleri Veli GörüĢmeleri Aile-Veli Ziyaretleri Bireysel Psikolojik DanıĢma Bireysel Eğitsel Rehberlik Bireysel Mesleki Rehberlik Grup Öğrenci Grup Öğrenci Grup Öğrenci Grup sayısı Öğrenci sayısı OKULUN REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 2012 Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik DanıĢman Norm Görev Yapan Psikolojik DanıĢman Ġhtiyaç Duyulan Psikolojik DanıĢman GörüĢme Odası DanıĢmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Öğrtmen Veli Say.ı Rehberlik Hizmetleri Ġle Ġlgili Düzenlenen Eğitim/PaylaĢım Toplantısı Vb. Faaliyet Öğretmenler e Yönelik Öğrencilere Yönelik Veliler e Yönelik Eğitim-Öğretim Yılı Rehberlik Hizmetleri Bireysel Rehberlik Hizmetleri Grupla Rehberlik Hizmetleri Grupla Psikolojik DanıĢma Grupla Eğitsel Rehberlik Grupla Mesleki rehberlik Toplam Sayı

39 Öğrenci GörüĢmeleri Veli GörüĢmeleri Aile-Veli Ziyaretleri Bireysel Psikolojik DanıĢma Bireysel Eğitsel Rehberlik Bireysel Mesleki Rehberlik Grup Öğrenci Grup Öğrenci Grup Öğrenci S y Grup sayısı Öğrenci sayısı OKULUN REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 2013 Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik DanıĢman Norm Görev Yapan Psikolojik DanıĢman Ġhtiyaç Duyulan Psikolojik DanıĢman GörüĢme Odası DanıĢmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Öğrtmen Veli Say.ı Rehberlik Hizmetleri Ġle Ġlgili Düzenlenen Eğitim/PaylaĢım Toplantısı Vb. Faaliyet Öğretmenler e Yönelik Öğrencilere Yönelik Veliler e Yönelik Eğitim-Öğretim Yılı Rehberlik Hizmetleri Bireysel Rehberlik Hizmetleri Grupla Psikolojik DanıĢma Grupla Rehberlik Hizmetleri Grupla Eğitsel Rehberlik Grupla Mesleki rehberlik Toplam ı ı s a Sayı

40 Sıra no Adı soyadı Görev BranĢ Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut (Kadrolu) Ġhtiyaç Lisans Yüksek lisans Doktora Takdir TeĢekkür Yaptığı bilimsel ÇalıĢ malar ve kitaplar Ġnsan Kaynakları Bilgi Tablosu 2010 ĠST.KÖY HĠZMETLERĠ ANADOLU LĠSESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ĠHTĠYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKĠ GELĠġĠM DÜZEYĠ KADRO DURUMU EĞĠTĠM DURUMU Aldığı ödüller ve cezalar 1 Yavuz Uzunoğlu Öğrt. Reh X Aysel Terzioğlu 8 4 X Feride Ġlhan T.D.ve Ed X Nermin Göktürk X Emine Can 16 4 Ay X Evren Gökkaya 11 4 X Evrim Sarı Pay X Güven Sarı 9 4 Ay X Mehmet Ali TıraĢ 10 1 X Hüseyin AteĢ Mat Ay X Safiye ArgunĢah 21 5 X Mustafa AydoğmuĢ 16 9 X Ay.öd. 13 Engin Tunç 16 7 X Ay.öd. 14 Aydın ġahin 12 4 X 1 2 Ay.Öd. 15 Zeynep Gül Çelik 12 7 X 1-16 Ġbrahim Ekinözü 10 4 X Ufuk Akcakaya 9 4 X Ay.öd. 18 Melih Koç Fizik Nihal Konak X 2 - X Meltem Yağımlı X

41 Sıra no Adı soyadı Görev BranĢ Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var Mevcut Ġhtiyaç Lisans Yüksek lisans Doktora Takdir TeĢekkür Yaptığı bilimsel ÇalıĢ malar ve kitaplar KADRO DURUMU EĞĠTĠM DURUMU Aldığı ödüller ve cezalar 21 Birsen Karaca Kim./ Kim.Tek X 2 X 1 4 Ay.öd G.Alev Özman X S.Saadet Koç X Nazan Altunalan Biyoloji 21 7 X Ay.öd. 25 Azim Öztürk 16 5 X 2 X Ay.öd. 26 Faruk Gündoğdu 21 3 X Hülya Yazıcıoğlu 10 2 X AyĢe Ünal Coğ X Ay.öd. 29 Yasemin Uğur X Serhat ġ.baģkaya Tarih X Nesrin Muslu 16 4 X K.Tarık Güzeloğlu 14 9 X Ay.öd. 33 Yusuf Hayır Felsefe Huriye Derelioğlu Ġng X X 1 Ay.öd. 2 1 Ay.öd. 35 Dilek Arslan X Ay.öd Emine Hıdır X Meral Bilgi 19 9 X Aysel Alkumru 19 6 X Hüseyin Yavuz 15 5 X 2-40 Mesut EĢ 15 7 X Mehtap Oğuzhan Alm X Semra Saka 18 2 Ay X Mikail Akbulut Din K.A.B. 44 E.Günay Umur Resim- ĠĢ X X Ay.öd. 45 Cem M.D.DiĢçi Müzik X IĢın Seven Bed.Eğt Türkan Kırımlıoğlu X 2 7 X Ay.öd

42 Sıra no Adı soyadı Görev BranĢ Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut (Kadrolu) Ġhtiyaç Lisans Yüksek lisans Doktora Takdir TeĢekkür Yaptığı bilimsel ÇalıĢ malar ve kitaplar Ġnsan Kaynakları Bilgi Tablosu 2013 ĠST.KÖY HĠZMETLERĠ ANADOLU LĠSESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ĠHTĠYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKĠ GELĠġĠM DÜZEYĠ KADRO DURUMU EĞĠTĠM DURUMU Aldığı ödüller ve cezalar 1 Yavuz Uzunoğlu Öğrt. Reh X Aysel Terzioğlu 11 7 X Feride Ġlhan T.D.ve Ed X Nermin Göktürk X Emine Can 19 3 X Evrim Sarı Pay X Güven Sarı 12 3 X Mehmet Ali TıraĢ 13 4 X Hüseyin AteĢ Mat X Mustafa AydoğmuĢ X Ay.öd. 13 Engin Tunç X Ay.öd. 14 Aydın ġahin 15 7 X 1 2 Ay.Öd. 15 Zeynep Gül Çelik X 1-16 Ġbrahim Ekinözü 13 7 X Ufuk Akcakaya 12 7 X Ay.öd. 18 Melih Koç Fizik Nihal Konak X 2 - X Meltem Yağımlı X

43 Sıra no Adı soyadı Görev BranĢ Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var Mevcut Ġhtiyaç Lisans Yüksek lisans Doktora Takdir TeĢekkür Yaptığı bilimsel ÇalıĢ malar ve kitaplar KADRO DURUMU EĞĠTĠM DURUMU Aldığı ödüller ve cezalar 21 Birsen Karaca Kim./ Kim.Tek X 2 X 1 4 Ay.öd S.Saadet Koç X Hüseyin Rahmi Atlı 24 Nazan Altunalan Biyoloji X Ay.öd. 25 Azim Öztürk 19 8 X 2 X Ay.öd Hülya Yazıcıoğlu 13 5 X AyĢe Ünal Coğ X Ay.öd. 29 Yasemin Uğur X Serhat ġ.baģkaya Tarih X Nesrin Muslu 19 7 X K.Tarık Güzeloğlu X Ay.öd. 33 Yusuf Hayır Felsefe Huriye Derelioğlu Ġng X X 1 Ay.öd. 2 1 Ay.öd. 35 Dilek Arslan X Ay.öd Emine Hıdır X Meral Bilgi X Aysel Alkumru 22 9 X Mesut EĢ X Mehtap Oğuzhan Alm Nalan Gül Kocamaz 43 Mikail Akbulut Din K.A.B. 44 E.Günay Umur Resim- ĠĢ X X X Ay.öd. 45 Cem M.D.DiĢçi Müzik X IĢın Seven Bed.Eğt Türkan Kırımlıoğlu X 2 7 X Ay.öd

44 2.5.2 Teknolojik Düzey Araç-Gereçler Ġhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Fotokopi Makinesi Tepegöz Projeksiyon EtkileĢimli Tahta Televizyon Ġnternet Bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Laboratuvarı Fax Video DVD Player Fotoğraf makinesi Kamera Okul/kurumun Ġnternet Baskı Makinası Optik Okuyucu-Fax-Scan

45 Fiziki Ġmkanlar Fiziki Ġmkanlar Fiziki Mekan Var Yok Adedi Ġhtiyaç Açıklama Müdür Odası X 1 Müdür Yrd. Odası X 3 Öğretmen ÇalıĢma X 2 Ekipman Odası X Kütüphane X 1 Rehberlik Servisi X 2 Resim Odası X 1 Müzik Odası X 1 Çok Amaçlı Salon X 1 Derslik X 25 Ev Ekonomisi Odası X ĠĢ ve Teknik Atölyesi X Bilgisayar laboratuvarı X 1 Yemekhane X 1 Spor Salonu X 1 Otopark X 1 Spor Alanları X 3 Kantin X 1 Fen Bilgisi laboratuvarı X 2 Atölyeler Bölümlere Ait Depo Bölüm Laboratuvarları X X X 44

46 Fiziki Ġmkanlar ( Devam ) Fiziki Mekan Var Yok Adedi Ġhtiyaç Açıklama Bölüm Yönetici Odaları X Bölüm Öğretmen Odası X 1 Teknisyen Odası Bölüm Dersliği X X ArĢiv X 1 Konferans Salonu X 1 SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTĠF FAALĠYETLER BAġARI ĠSTATĠSTĠKLERĠ SOSYAL- KÜLTÜREL SPORTĠF YEREL BAġARI ĠSTATĠSTĠKLERĠ 1.Ġlçe Basketbol II.liği Ġlçe Futbol III.lüğü SOSYAL- KÜLTÜREL SPORTĠF 1.Scrabble Turnuvası Ġl birinciliği 2.Matematik YarıĢması Ġl birinciliği 1.Basketbol II.liği 2.Ġlçe Yüzme II.liği 3. Futbol Ġlçe III.lüğü 45

47 SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTĠF FAALĠYETLER BAġARI ĠSTATĠSTĠKLERĠ SOSYAL- KÜLTÜREL SPORTĠF YEREL BAġARI ĠSTATĠSTĠKLERĠ Genç kız ve genç erkekler Yüzme ilçe üçüncülüğü 2. Ġlçe BasketbolIII.lüğü SOSYAL- KÜLTÜREL 1. liseler arası edebiyat bilgi yarıģmasında il birinciliği 2.ġiir okuma yarıģması il birinciliği 3.Scrabble Turnuvasında ferdi ve takım halinde Ġlçe birinciliği 4..Münazara ve kitap okuma yarıģmalarında muhtelif dereceler. SPORTĠF 1. Genç kız ve Genç Erkekler Yüzme ilçe ikinciliği SOSYAL- KÜLTÜREL SPORTĠF 1.Scrabble Turnuvasında bireyselde Ġlçebirinciği, takım halinde ilçe ikinciliği 2.Münazara ve kitap okuma yarıģmalarında muhtelif dereceler. 1. Genç kız ve Genç Erkekler Yüzme ilçe ikinciliği SOSYAL- KÜLTÜREL SPORTĠF 1. 46

48 2.5.4 Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar Okul Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul Aile Birliği Özel Ġdare Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler DıĢ Kaynak/Projeler Diğer TOPLAM

49 Mali Kaynaklar YILLAR HARCAMA KALEMLERĠ GEL. GĠDER GEL. GĠDER GEL. GĠDER GEL. GĠDER Temizlik Küçük onarım Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harc Telefon Yemek Sosyal faaliyetler Kırtasiye Vergi harç vs BağıĢ,Ġade, DemirbaĢ Alımı GENEL

50 Mali Kaynaklar YILLAR HARCAMA KALEMLERĠ GEL. GĠDER GEL. GĠDER GEL. GĠDER GEL. GĠDER Temizlik Küçük onarım Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harc Telefon Yemek Sosyal faaliyetler Kırtasiye Vergi harç vs BağıĢ,Ġade, DemirbaĢ Alımı GENEL

51 2.5.5 Ġstatistiki Veriler ÖSS BAġARISI Okulumuzun ÖSS baģarısı, kuruluģundan bugüne değin artarak devam etmiģtir. Bazı yıllarda görülen sayısal azalma ÖSS sisteminde yapılan değiģikliklerden kaynaklıdır. BaĢarının değerlendirilmesinde ÖSYM nin verileri kullanılmıģ; baģarı, bir yüksek öğretim kurumuna yerleģme ve sınav sorularını meydana getiren derslerdeki ortalama net sayıları açısından ele alınmıģtır. Analizler Ülke, il ve ilçe geneli olmak üzere üç ayrı boyut ve Genel, Liseler ve Anadolu liseleri olmak üzere üç ayrı düzeyde değerlendirilerek daha da anlamlı hala getirilmiģtir. Bütün analizler son sınıf düzeyinde okumakta olan aday sayılarına göre yapılmıģtır. 50

52 Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi YIL Okul ÖSS' ye giren öğrenci sayısı ÖSS 'yi Kazanan (YerleĢen) Öğr. Yüzde % ÖSS 2' YE GÖRE LĠSANS YERLEġEN ÖĞRENCĠ ÖSS 2' YE GÖRE ÖNLĠSANS YERLEġEN ÖĞRENCĠ Yüzde% Yüzde % ÖSS 2' YE GÖRE AÖF YERLEġEN ÖĞRENCĠ Yüzde % Köy Hizmetleri And.L , ,62 1 1,27 3 3,80 Köy Hizmetleri And.L , ,16 1 0,52 4 2, Köy Hizmetleri And.L , , , Köy Hizmetleri And.L , , , Köy Hizmetleri And.L , , , Köy Hizmetleri And.L , ,14 3 2, Köy Hizmetleri And.L , , , Köy Hizmetleri And.L , , Köy Hizmetleri And.L , ,

53 Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi ( YGS Ham Puan Ortalamaları ) Yıllar Mat Fizik Kimya Biyoloji Türkçe- Edeb. Tarih Coğrafya Felsefe Grubu Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 32,43 9,98 7,31 5,6 35,03 7,46 4,8 3,47 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 24,57 7,26 4,55 3,38 23,15 7,85 5,76 3,06 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 25,17 7,62 5,55 4,69 25,30 8,98 5,44 5,65 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 22,54 6,70 5,68 4,66 25,49 7,75 4,59 3,72 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 25,97 6,15 7,09 6,45 23,34 8,50 4,50 3, da Sınav Sistemi DeğiĢmiĢtir. Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi ( YGS Ham Puan Ortalamaları ) Yıllar Mat FEN BĠL.1 SOSYAL BĠL.1 Fizik Kimya Biyoloji Türkçe- Edeb. Felsefe Tarih Coğrafya Grubu Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 34,26 8,65 10, ,25 8,60 7,80 4,36 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 31,02 26,40 33,89 21,82 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 31,41 27,13 32,19 20,82 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 31,40 26,79 33,08 20,71 Köy Hizmetleri Anadolu lisesi 30,30 25,40 32,

54 ĠKHAL YGS Ham Puan Ortalamalrının Ayrıntılı Analizi Yıl N Turkce_net Sos_net En St. Ort. Median En St. En Mode Ort. Küçük Sapma Büyük Median En Mode Küçük Büyük Sapma 33,26 40,00 33,75 25,25 33,75 2,81 20,81 34,25 21,75,25 15,50 7,09 33,89 39,00 35,00 35,00 21,82 23,13 20,75 6,96 19,00 3,73 32,75,00 32,16 40,00 32,75 14,00 36,25 4,49 20,72 38,75 23,13 -,25,00 10,21 33,08 40,00 33,75 20,00 35,00 3,51 20,71 36,25 21,00 -,25,00 8,85 Mat_net Fen_net Yıl N Ort. En Büyük Median En Küçük Mode S. Sapma Ort. En Büyük Median En Küçük Mode St. Sapma ,28 40,00 34,75 21,00 38,75 3,56 26,38 37,50 28,50,00 30,25 8, ,02 40,00 31,63 16,75 27,75 4,76 26,40 38,75 29,50,00,00 9, ,32 40,00 32,50 9,25 37,50 5,38 27,08 38,75 29,00,00 29,00 8, ,40 40,00 32,00 10,25 37,50 5,42 26,79 37,75 30,13,00 31,25 9,53 53

55 ĠKHAL Üniversiteye YerleĢme Sayılarının Puan Türlerine Göre Dağılımı P.Türü Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % TM-1 7 6, ,24 7 7,07 8 6,90 TM , , , ,62 TM-3 4 3,85 8 5,26 4 4,04 4 3,45 MF ,95 3 3,03 6 5,17 MF ,66 1 1,01 6 5,17 MF , , , ,79 MF , , , ,59 TS-1 1 0, ,86 TS , ,86 DĠL DĠL , DĠL YGS ,01 1 0,86 YGS-2 2 1,92 1 0,66 1 1,01 2 1,72 YGS YGS YGS YGS-6 4 3,85 4 2, AÖF , Diğer 2 1, TOPLAM Mezun Yer.% 72, ,72 82,27 54

56 ĠKHAL 2013 YerleĢilen Üniversitenin Bulunduğu Ġle Göre Dağılımı ĠL ADAY ĠSTANBUL 71 ANKARA 11 KOCAELĠ İstanbul 71 İl Dışı GEBZE 2 ĠZMĠR 2 SAKARYA 2 TRABZON 2 BALIKESĠR 1 BOLU 1 BURSA 1 EDĠRNE 1 KARABÜK 1 KÜTAHYA 1 TEKĠRDAĞ 1 Genel Toplam

57 ĠKHAL Yıllara Göre YerleĢilen Üniversitenin Bulunduğu Ġle Göre Dağılımı Yıl Ġst. Ġl DıĢı Sayı % Sayı % , , , , , ,29 76, , , ,73 100,000 90,000 80,000 70,000 63,710 70,690 70,707 76,316 68,269 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 36,290 29,310 29,293 23,684 31,731 İst. İl Dışı 10,000,000 56

58 ĠKHAL YerleĢilen Üniversite Türünün Yıllara Göre Dağılımı Yıl Mezun Kazanan DEVLET VAKIF Sayı % Sayı % , , , , , , , , , ,92 ĠKHAL Vakıf Üniversitelerine YerleĢmede Bursluluk Durumu YIL Burs Oranı Ücretli KKTC 100% 75% 50% 25%

59 ĠKHAL Yıllara Göre YerleĢilen Üniversiteler(*) Üniversite İTÜ İstanbul Ü Yıldız Teknik Kocaeli Ünv Marmara Boğaziçi Ü Sakarya Ü ODTÜ Sabancı Ü Hacettepe Dokuz Eylül Ege Uludağ Ünv Galatasaray Ankara Üni 2-3 Koç Yeditepe (*) Tabloda öğrencilerimizin en çok ilgi gösterdiği ve en çok yerleşilen üniversitelere yer verilmiştir. 58

60 ĠKHAL Türkiye KarĢılaĢtırması (YGSDoğ.,Yan.ve Net Puan Ortalamaları ) YGS DOĞRU YANLIġ Türkçe DOĞRU YANLIġ Sos DOĞRU YANLIġ Mat DOĞRU YANLIġ Fen Yılı Türkçe Türkçe Ham Sosyal Sosyal Ham Mat Mat Ham Fen Fen Ham Türkiye 19 10,9 6,5 4,5 İKHAL 33,63 5,75 32,2 19,88 7, ,21 3,55 30,3 27,51 7,27 25,7 Türkiye 17,2 12 7,9 4,5 İKHAL 34,31 4,9 33,08 22,47 7,02 20,71 32,22 3,26 31,4 28,26 5,91 26,79 Türkiye 18,2 11,3 7,27 4,43 İKHAL 33,52 5,3 32,19 22,27 5,81 20,82 32,33 3,68 31,41 28,69 6,27 27,13 Türkiye 21,8 11,3 7,8 4,9 İKHAL 34,9 4,04 33,89 24,06 8,93 21,82 31,82 3,23 31,02 27,86 5,82 26,4 Türkiye 21,6 12,4 11,9 5,5 İKHAL 34,45 4,79 33,25 23,09 9,26 20,78 34,87 2,38 34,27 28,09 6,74 26,4 59

61 ĠKHAL YGS BaĢarısının Mezuniyet Yıllarına Göre KarĢılaĢtırılması 60

62 ĠKHAL YGS BaĢarısının Mezuniyet Yıllarına Göre KarĢılaĢtırılması 61

63 2013 ÖSS ÜNĠVERSĠTELERE GÖRE YERLEġME SAYILARI S.N ÜNİVERSİTE Yerleşen 1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 11 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 10 3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 8 4 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 7 5 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 7 6 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 6 7 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 8 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 6 9 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 5 10 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 4 11 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 3 12 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 3 13 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2 14 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2 15 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2 16 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 17 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2 18 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1 19 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1 20 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1 21 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1 22 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 23 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1 24 EGE ÜNİVERSİTESİ 1 25 FATİH ÜNİVERSİTESİ 1 26 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 1 27 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 1 28 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1 29 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 1 30 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1 31 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ 1 32 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1 33 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 1 34 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1 35 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 1 Öğrenci 62

64 2012 ÖSS ÜNĠVERSĠTELERE GÖRE YERLEġME SAYILARI 1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 27 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 13 3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 13 4 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 13 5 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 10 6 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 8 7 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 6 8 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 6 9 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 5 10 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 5 11 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 12 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3 13 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 3 14 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 3 15 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 3 16 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 2 17 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2 18 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2 19 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2 20 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 2 21 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 2 22 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 2 23 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2 24 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 1 25 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 1 26 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1 27 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1 28 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 29 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1 30 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) 1 31 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1 32 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1 33 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1 34 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1 35 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1 36 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 1 37 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1 63

65 2011 ÖSS ÜNĠVERSĠTELERE GÖRE YERLEġME SAYILARI Sıra Üniversite Toplam 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 14 2 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 13 3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 13 4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 10 5 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 8 6 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5 7 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5 8 EGE ÜNİVERSİTESİ 2 9 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2 11 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 12 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2 13 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 2 14 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2 15 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1 16 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1 17 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 18 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 19 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 20 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1 21 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 1 22 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 23 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1 24 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1 25 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 1 26 FATİH ÜNİVERSİTESİ 1 27 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1 28 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1 29 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 30 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ 1 31 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 64

66 2010 ÖSS ÜNĠVERSĠTELERE GÖRE YERLEġME SAYILARI 1 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 17 2 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 11 3 YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 11 4 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 8 5 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 7 6 BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 6 7 ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 6 8 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) 4 9 DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR) 3 10 HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) 3 11 SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 3 12 SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 3 13 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) 2 14 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 2 15 IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 2 16 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 2 17 MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 2 18 YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 2 19 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU) 1 20 ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 21 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ (ERZURUM) 1 22 BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 23 BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 24 EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR) 1 25 GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 26 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) 1 27 GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA) 1 28 HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 29 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 30 ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 31 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 32 ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ 1 33 KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 34 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (TRABZON) 1 35 MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ 1 36 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ (SAMSUN) 1 37 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA) 1 38 YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ (KKTC-LEFKOġA) 1 39 YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) 1 65

67 2010 ÖSS DE PUAN TÜRLERĠNE GÖRE YERLEġEN ÖĞR. SAYILARI 66

68 2011 ÖSS DE PUAN TÜRLERĠNE GÖRE YERLEġEN ÖĞR. SAYILARI 67

69 2012 ÖSS DE PUAN TÜRLERĠNE GÖRE YERLEġEN ÖĞR. SAYILARI 68

70 2013 ÖSS DE PUAN TÜRLERĠNE GÖRE YERLEġEN ÖĞR. SAYILARI 69

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

İçindekiler. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1

İçindekiler. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 1 I - GENEL BİLGİLER Üst Yönetici Sunuşu İçindekiler I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C Üniversiteye İlişkin Bilgiler... 5 1 Fiziksel Yapı... 5 2 Örgüt Yapısı...

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

İçindekiler. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2. II AMAÇ ve HEDEFLER A Üniversitenin Amaç ve Hedefleri... 60 B Temel Politikalar ve Öncelikler...

İçindekiler. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2. II AMAÇ ve HEDEFLER A Üniversitenin Amaç ve Hedefleri... 60 B Temel Politikalar ve Öncelikler... İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C Üniversiteye İlişkin Bilgiler... 8 1 Fiziksel Yapı...... 8 2 Örgüt Yapısı... 12 3 Bilgi ve

Detaylı

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Her hakkı mahfuzdur. Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt,

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 20 TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI *ArĢ. Gör. Ġsmail Hakan AKGÜN **Yrd. Doç. Dr. Nihat ġġmġek * Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M.R. Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı