2008 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa: 1 / 199

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon....5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaçlar Hedefler..51 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-.Zayıflıklar C-Değerlendirme V-ÖNERİ VE TEDBİRLER Ekler Sayfa: 2 / 199

3 SUNUŞ Kamu yönetimi, yönetimde etkinlik ve verimliliği gerektirir. Bu nedenle, geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olmak, hızlı karar almak, sorunlara süratle uygun çözümler bulmak ve değişime uyum sağlamak yönetimin temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmış, mahalli idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olmuştur. Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Böylece merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılım yapısı değişmiştir. Dolayısıyla yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetinin artırılması, sonuca odaklanma, hesap verebilirlik, açıklık, saydamlık, katılımcılık, öngörülebilirlik gibi mekanizmalar gelişmiştir. İl Özel İdaresi Kanununun 2005 yılında çıkmasıyla birlikte yerel yönetim hizmetleri çeşitlenmiş, görev ve sorumlulukları da artmıştır. Bursa İl Özel İdaresi de yeni örgütlenme yapısı ve kaynaklarıyla eğitim, sağlık, tarım, ulaştırma, altyapı, spor, çevre. Kültür ve turizm gibi hemen her sektörde yatırım ve hizmet sunmaya başlamıştır. Bu arada, yeni yapılanma sürecinde gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimlerin bütçeleme sistemi de değişmiş ve Performans Esaslı Bütçe leme sistemi ikame edilmiştir. Performans esaslı bütçeleme sistemi, kamu idarelerinin ana fonksiyonları ve bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin belirlenmesini, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını, performans ölçümü yapılarak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının değerlendirilmesini ve sonuçların raporlanmasını amaçlamaktadır. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Temel amacı mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak olan bu bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Planlama sürecinde hazırlanan stratejik planlar ile bütçeleme sürecinde hazırlanan performans programları ve faaliyet raporları bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan temel araçlardır. Faaliyetlerin belirlenmiş hedef ve göstergeler ışığında yürütülmesi ve sonuçların bu hedef ve göstergelere dayalı olarak değerlendirilmesi bu bütçeleme sisteminin özünü oluşturmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda, kamu idarelerinde performansa dayalı bir yönetim anlayışının yerleşmesine de yardımcı olmaktadır. Performans esaslı bütçelemenin getirdiği önemli yeniliklerden biri de, performans denetimine imkân tanımasıdır. Performans esaslı bütçeleme sürecinde oluşturulan hedef ve göstergeler ile hazırlanan performans programı ve faaliyet raporları performansın sistematik ve nesnel bir şekilde denetlenmesini mümkün kılmaktadır tarihinde kabul edilen ve de yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde İl Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumluklarını arttırmıştır. Bu kanunla İl Özel İdarelerinin güvenilir, açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya kavuşmaları öngörülmüştür. Ayrıca bu kanunla birlikte stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiş ve kamudaki yeniden yapılanma sürecinin en önemli adımı atılmıştır. Sayfa: 3 / 199

4 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamalarını zorunlu hale getirmiş ve bu yasalar, kamuda ciddi bir değişim ve gelişimin öncüsü olmuştur. İl Özel İdaremiz de 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak İl Genel Meclisinin tarihli kararı ile uygulamaya geçirmiştir. Stratejik plan, gerçekten idaremizin beş yıllık yol haritasını belirleyen orta vadeli bir programı, planın yıllık dilimlerle uygulanmasına yönelik performans ölçütlerine imkan veren Performans Planı nı ve yıl içinde yapılan çalışmaları içeren faaliyet raporunu da beraberinde getirmektedir. Bu uygulama idaremizi, güvenilir, açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya yöneltmektedir. Kamu yönetiminin yeniden yapılanması sürecinde temel alınan stratejik planlamanın işlerliği için 2006 yılının kamu ve mahalli idarelerle ilgili bir başka yeniliği ise, 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik tir. Bu yönetmelik, her yıl hazırlanması gereken faaliyet raporlarının biçim ve içeriğini ortaya koymaktadır. Meclisimize sunulan bu rapor, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince ilgili Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu rapor bir anlamda, geçtiğimiz yıllarda yapılan ve Meclise sunulan Valilik İzahnamesi nin daha kapsamlı ve formata bağlanmış, aynı zamanda uygulayıcılarında güvencelerini imza altına alan bir rapordur. Rapor, Meclisimizden sonra Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına da sunulacaktır Yılı Faaliyet Raporu, genel anlamda idarenin harcama yetkisi verdiği ve ödenek kullandırdığı harcama yetkililerine ait faaliyelerin bileşkesi olarak mali tablolar ve performans ölçütlerini, idarenin geleceğe dönük öngörülerini ortaya koyan ve hem 2008 yılı için faaliyet analizi yapan, hem de İl Özel İdaresinin mevcut durumu ile ileriye yönelik hizmet kalitesi ve alanını daha da artıracak konulara da yer veren önemli bir çalışmadır. Bu çalışmalar aynı zamanda Meclisimizin de 2008 yılı performansı olmaktadır. Elbette ki, gerçekleştirilen hiçbir çalışma, ortaya konan hiçbir proje, hizmetin son noktası değildir. Raporda yer alan çalışmalarımız, birer örnektir. Elbirliği ile gerçekleştirilen çalışmaları içeren bu raporda İl Özel İdaremizin faaliyetlerinin sunumunu yaparken, 2009 yılının faaliyet anlamında daha başarılı noktalarda İdarenin verimini arttıracak bir çalışma yılı olmasını diliyorum. Şahabettin HARPUT Vali Sayfa: 4 / 199

5 I- GENEL BİLGİLER İl Özel İdaresi, İl halkının müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı İldeki seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. İlin kurulmasına dair kanunla kurulup, ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sonra eren ve görev alanı il sınırlarını kapsayan İl Özel İdaresinin organları, İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali dir. A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz Hizmet vermekle yükümlü olduğu hedef kitleye adil, şeffaf ve zamanında hizmet sunmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, sanayileşmenin getirdiği çevre kirliliği, aşırı göç olgusuyla oluşan çarpık kentleşme gibi sorunlarını kendi iç dinamikleri içerisinde çözmek, ilimizin sahip olduğu tüm avantajları kullanarak gelir seviyesini arttırmak ve hayat standardını yükselterek güvence altına almaktır. Vizyonumuz Toplumun bütün kesimlerini yaşadığı şehir için katkı sağlamak üzere çağdaş ve katılımcı bir anlayışla, değişim ve gelişimi esas alan, gülümseyen, birbiriyle selamlaşan, yoksulu destekleyen, devleti milletiyle barışık, burada ben de varım diyen bir heyecan dalgası oluşturarak harekete geçirmek ve Bursa yı sahip olduğu değerlerle tanınan bir dünya markası haline getirmektir. İlkelerimiz Bursa İl Özel İdaresinin, halkın beklentilerine karşılık vermek üzere benimsemiş olduğu ilkeleri şöyledir; Güvenilirlik, Karar alma, uygulama ve eylemde şeffaflık ve açıklık, Doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı, Katılımcı ve paylaşımcı bir yöntem, Hesap verme yükümlülüğü, Verimli, etkin ve kaliteli hizmet, Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme, Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etme, değişimi yönetme, Gelişmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum, Her bakımdan eşitlik ve adalet, Çalışan ve vatandaş memnuniyeti. İlkeler, vatandaşlara karşı taahhüt olmakla birlikte tutum, davranış ve düşünce biçimini de yansıtır. Sayfa: 5 / 199

6 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR T.C. Anayasa sının 127. maddesinin ilk paragrafında Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir denilmekte ve İl Özel İdareleri de bu kapsam çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedirler. Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunuyla birlikte il özel idarelerinin görevleri önemli oranda arttırılmıştır. Anılan Kanunun 6. maddesine göre İl Özel İdarelerinin yetki görev ve sorumlulukları şöyledir; a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür ve sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğrenim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilmektedir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılmakta, İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilmektedir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilmektedir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmemekte ve başka amaçla da kullanılamamaktadır. Kanunun yine aynı maddesinde İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. denilmektedir. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları ise İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinde belirtilmektedir. Bunlar ise; a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek, b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, Sayfa: 6 / 199

7 c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, d) Borç almak ve bağış kabul etmek, e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklar yerine getirilirken yasal olarak dayandığımız diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ise aşağıda verilmiştir. KANUNLAR 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (İlgili Maddeler) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (İlgili Maddeler) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (İlgili Maddeler) YÖNETMELİKLER İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarına Dair Yönetmelik Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik Sayfa: 7 / 199

8 YÖNETMELİKLER (devam) Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Dernek, Vakıf ve Birliklere Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER C.1. Fiziksel Yapı C.1.1. Makine Parkı Durumu Greyder Yükleyici Dozer Kamyon Çeşitli İş Makinaları Binek Araçlar Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere Bursa İl Özel İdaresinin Makine Parkında toplam 224 araç bulunmaktadır. Makine Parkında bulunan araçların binek araç ve iş makineleri sayısı olarak dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. ARAÇ TÜRLERİ SAYISI ORAN (%) Binek Aracı İş Makineleri TOPLAM Sayfa: 8 / 199

9 C Araçların Cinslerine Göre Dağılımı Makine Parkında bulunan çeşitli iş makineleri ile binek ve diğer araçların cinslerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. S. NO BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI ARAÇ CİNSİ ADEDİ S. NO ARAÇ CİNSİ 1 Binek Araç (Taksi Tipi) 8 22 Seyyar Vinç 1 2 K. Kasa Kamyonet 9 23 Sepetli Elektrik Aracı 1 3 Pick-Up Forklift 1 4 Minibüs 5 25 Konkasör 1 5 Damperli Kamyon Kompresör 3 6 Sabit Kasalı Kamyon 5 27 Tem. Sondaj Makinesi 1 7 Çekici 4 28 Rotari Su Sondaj Mak. 1 8 Akaryakıt Tankeri 3 29 Seyyar Asfalt Distribütörü 2 9 Arazöz Su Tankeri 3 30 Roley Tank 1 10 Asfalt Distribütörü 6 31 Asfalt Yama Silindiri 4 11 Greyder Semi Treyler 3 12 Dozer 7 33 Dorse Treyler 1 ADEDİ 13 Paletli Yükleyici 3 34 Kamp Treyler Last. Tekerlekli Yükleyici Paletli Excavatör 1 36 Seyyar Tamir ve Yağlama Aracı Seyyar Tamir Aracı (Kamyonet) 16 Last.Tekerlekli Excavatör 2 37 Fasal Seyyar Yağlama 2 17 Beko Loder 1 38 Jeneratör 4 18 Lastik Tekerlekli Traktör 4 39 Seyyar Kaynak Makinesi 1 19 Lastik Tekerlekli Silindir 3 40 Kaynak Jeneratörü 2 20 Demir Bandajlı Silindir 8 41 Yarı Romörk Low.Bed Açık Saç Kas.Vinçli Kam Kamyonet 1 TOPLAM Sayfa: 9 / 199

10 C Araçların Marka ve Modellerine Göre Dağılımı Makine Parkında bulunan çeşitli iş makineleri ile binek ve diğer araçların marka ve modellerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ MARKA ve MODEL BAZINDA DAĞILIMI ARACIN MİKTARI Cinsi Markası Modeli Adet Toplam Binek Araç (Taksi tipi) K.Kasa Binek Pick-Up Minibüs Damperli Kamyon Sabit Kasalı Kamyon Çekici Renault 12 TSW 1 Doğan SL 1 Kartal STW 3 Ford Escord 1 Renault Megane 1 Mercedes Benz S320 1 Fiat Doblo Ford Connect 7 Mercedes Viano V335 1 İsuzu TFS 54 ÇS 7 İsuzu TFS 86 ÇS 9 Volkswagen Carevella 3 Ford L Mercedes LK Desoto AS Fatih Fatih Mercedes 3031-K 5 Man BMC Pro 624 CDX Ç.S. 4 Fatih FDX 6 Fatih SDT 5 Fatih FHX 4 Volvo N-10 2 BMC TM Mercedes (Kasalı) 1 Volvo N Mercedes 26x26 1 Mercedes 26x35 1 Man (6x4) Sayfa: 10 / 199

11 Akaryakıt Tankeri BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ MARKA ve MODEL BAZINDA DAĞILIMI (devam) ARACIN MİKTARI Cinsi Markası Modeli Adet Toplam BMC TM BMC PRO 624 YHT 1 BMC PRO 518 LHX 1 3 Arazöz Su Tankeri Asfalt Distribütörü Greyder Desoto AS Fatih 200x26 2 Desoto AS Fatih 200x26 1 Fatih 220x26 3 Fatih 280x26 1 Komatsu GD-655 A 5 Champion 740-A 4 Mitsubishi MG Dozer Caterpiller D7G 7 7 Paletli Yükleyici Lastik Tekerlekli Yükleyici Fiat Allis FL-14 E 1 Fiat Hitachi FL Fiat Hitachi FR Pİ Makina Çukurova 840-C 2 Liebherr Fiat Hitachi W Komatsu WA Paletli Excavatör O&K LC Lastik Tekerlekli Excavatör Liebherr Beko Loder MF Ford Lastik Tekerlekli Traktör Lastik Tekerlekli Silindir Demir Bandajlı Silindir Ford Ford Stayr 1 Bitelli RG Dynapac CP Bitelli RG Komatsu JV-100 (Vibr.) 3 Bitelli C Bitelli C Ham Sayfa: 11 / 199

12 BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ MARKA ve MODEL BAZINDA DAĞILIMI (devam) ARACIN MİKTARI Cinsi Markası Modeli Adet Toplam Asfalt Yama Silindiri Dynapac CC-1000 (Vib) 4 4 Seyyar Vinç Coles 618-T 1 1 Sepetli Elektrik Aracı Fiat 50-NC 1 1 Forklift Çukurova ÇF Konkasör Mutafçılar Kompresör Atlas Copco A Komsan 1 Komsan D Tem.Sondaj Mak. Accer 1 1 Rotari Su Sond. Mak. Masseranti M Sey. Asfalt Distribütörü Demir Çelik İş 1 Efe 1 Roley Tank Dorse 1 1 Semi Treyler Boronkay 1 Özsan 1 Nur Ak Low-Bed 1 Dorse Treyler Friehauf 1 1 Kamp Treyler Yatakhane Tipi Seyyar Tamir İsuzu TFS 54 ÇS 3 3 Seyyar Yağlama Aracı (Kamyonet) BMC Pro 518 Çift sıra 2 2 Kamyonet Ford 1 1 Fasal Seyyar Yağlama ES Seyyar Kaynak Makinası Miller 1 1 Kaynak Jeneratörü Jeneratör MPM 20/500 P 1 Miller CX CC/CV CE 1 Veb. 1 Ford 1 Hino İşbir EK-100 KW 1 Gemsaş 250 KW 1 GENEL TOPLAM Sayfa: 12 / 199

13 C Araçların Yaş Durumuna Göre Dağılımı Makine Parkında bulunan çeşitli iş makineleri ile binek ve diğer araçların yaş durumu itibariyle dağılımı ise aşağıdaki tabloda görülmektedir. Sıra No BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ YAŞ DURUMU Makine Cinsi Aracın Yaş Durumu Adedi 1 Binek Araç (Taksi tipi) K.Kasa Kamyonet Pick-Up Minibüs Damperli Kamyon Sabit Kasalı Kamyon Çekici Akaryakıt Tankeri Arazöz Su Tankeri Asfalt Distribütörü Greyder Dozer Paletli Yükleyici Lastik Tekerlekli Yükleyici Paletli Excavatör Lastik Tekerlekli Excavatör Beko Loder Lastik Tekerlekli Traktör Lastik Tekerlekli Silindir Demir Bandajlı Silindir Asfalt Yama Silindiri Seyyar Vinç Sepetli Elektrik Aracı Forklift Konkasör Kompresör Tem. Sondaj Makinası Rotari Su Sondaj Makinası Sey. Asfalt Distribütörü 2 2 Sayfa: 13 / 199

14 Sıra No BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ YAŞ DURUMU (devam) Makine Cinsi Aracın Yaş Durumu Adedi 30 Roley Tank Semi Treyler Dorse Treyler Kamp Treyler Seyyar Tamir Aracı Seyyar Yağlama Aracı (Kamyonet) Fasal Seyyar Yağlama Sey. Kaynak Makinası Kaynak Jeneratörü Jeneratör Açık Saç Kasa Vinçli Kam Yarı Romörk Low.-Bed Kamyonet 1 1 TOPLAM C.1.2. Su Kaynakları Bursa İl Özel İdaresi ticari amaçlı içme suları, maden suları, sıcak su ve su ürünleri üretim yerleri kaynaklarına sahiptir. C Ticari Amaçlı İçme Suları Bursa İl Özel İdaresinin sahip olduğu 22 adet ticari amaçlı içme suyu kaynaklarının toplam debisi 196,42 lt/sn dir. Bu kaynakların toplam 61,26 lt/sn lik kısmı kiralanmış bulunmaktadır. Ticari içme suyu kaynaklarının adı, debi miktarları ile kiralanan debi miktarları ve kiralayan firmaların yer aldığı tablo aşağıdadır. SIRA NO FİRMA ADI TİCARİ İÇME SULARI DEBİ TABLOSU KAYNAĞIN ADI LT/SN Men. Debisi LT/SN Kiralanan Debi 1 ERİKLİ ALAÇAM AKSU DERESİ 52, ERİKLİ SAİTABAD DAĞ YOLU 10, ERİKLİ BÜYÜKDERE YAYLA ERİKLİ Sözleşme AKÇAY Yedipınarlar Kankı 11, ERİKLİ Sözleşme AKÇAY Yedipınarlar Kankı 8, NESTLE DEREKIZIK 2, NESTLE DEREKIZIK 2, NESTLE YENİDAĞKIZIK 5,00 3,5 Sayfa: 14 / 199

15 SIRA NO FİRMA ADI TİCARİ İÇME SULARI DEBİ TABLOSU (devam) KAYNAĞIN ADI LT/SN Men. Debisi LT/SN Kiralanan Debi 9 BAYKAL ESER SU İNEGÖL MESRURİYE 1, SULTANSU ERBAK İNEGÖL ÇİFTLİKKÖY 1, AROMA 1 KESTEL ORHANİYE 8, COCACOLA NARLIDERE KUYU 2,06 13 COCACOLA DEREKIZIK GÖLÇUKURU 7, COCACOLA DEREKIZIK KÜREKLİ 8, S.S.CUMALIKIZIK KİRAZLIYAYLA 9, ÖZKAYNAK GÜNEYBUDAKLAR 2,20 1,2 17 KORUSU HAMAMLIKIZIK 2, ELMASSU KESTEL DEREKIZIK 21, ATANUR MEN. SOĞUKPINAR KÖYÜ 2, ULUDAĞ ERBAK İNEGÖL KIRAN KÖYÜ 2, SEDEF GIDA İNEGÖL SULHİYE KÖYU 1, AKPA A.Ş. İNEGÖL TÜFEKÇİKONAK 3,76 3,5 TOPLAM ,26 C Maden Suları Bursa İl Özel İdaresinin sahip olduğu maden suyu kaynaklarının isimleri ile bu kaynakların rüsumları, kiralanma durumu ve belirlenmiş haliyle debi miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. SIRA NO MADEN SUYU RÜSUM ÖDEYEN FİRMA LİSTESİ FİRMA ADI DEBİ lt/sn 1 ULUDAĞ MADEN SULARI YOK 2 BURON ( SIRMA) TÜM GIDA 1 3 ÇINAR MADEN SUYU 0,7 4 NİLÜFER MADEN SUYU YOK 5 SODAŞ MEŞRUBAT 0,75 6 MASİT(KINIK) MADEN SUYU 1 MADEN SUYU KİRA ÖDEYEN FİRMA LİSTESİ SIRA DEBİ FİRMA ADI NO lt/sn 1 MASİT (KINIK) MADEN SUYU 1,8 2 ÇAKIRMELİKOĞLU MADEN SUYU 1 Sayfa: 15 / 199

16 C Su Ürünleri Üretim Yerleri Bursa İl Özel İdaresinin kiraya verdiği su ürünleri üretim yeri sayısı 27 dir. Bunların isimleri, bulundukları yer ve kiralayan firmaları içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. KİRADA BULUNAN SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM YERLERİ S.N FİRMA ADI YER İŞİN ADI Lt/Sn 1 B.ORHAN-CUMA BARAJI RAMAZAN GÜNDÜZ Balık Üretimi BARAJ - GÖL 2 MUSTAFA ATALAY İNEGÖL MADEN KÖYÜ Balık Üretimi 50 3 MUSTAFA ATALAY İNEGÖL HİLMİYE Balık Üretimi 50 4 HASAN ARICI İNEGÖL KAYAPINAR Balık Üretimi 40 5 RECEP TÜRKMEN İNEGÖL TAHTAKÖPRÜ Balık Üretimi 60 6 SERHAT AL.ÜR.TİC.LTD. İZNİK Dere köy Çınarcık Balık Üretimi FERUDUN YAĞCI İZNİK ÇAKIRÇA Balık Üretimi ALPARSLAN GİRAY İZNİK Dede köy Çınarcık Balık Üretimi TAYPEN LTD.ŞTİ. KELES DAĞDİBİ Balık Üretimi HAKKI YILTIR KELES BARAKLI Balık Üretimi AYŞE YILTAŞ KELES PINARCIK Balık Üretimi RAMAZAN ORHAN KELES SARIKIZ Balık Üretimi GÖLBAŞI TURZ.İNŞ.1 KESTEL Kuşkonmaz G.başı Balık Üretimi 3+26 TON 14 ADEM DURMAYAZ KESTEL DEREKIZIK Balık Üretimi MUSTAFA DEMİRAĞ KESTEL GÖZEDE Kiremitlik Balık Üretimi MUSTAFA SOYER KESTEL GÖZEDE D.ÇAY. Balık Üretimi ŞABAN TOSUN K.BEY HOTANLI K.dere yat. Balık Üretimi 30 TON/YIL 18 HAYRİ TEZCAN y.iha K.BEY İSMETPAŞA Balık Üretimi KAPALI 19 HASAN GÜNDÜZ M.K.PAŞA SÜNLÜK KÖYÜ Balık Üretimi DERE YATAĞI 20 HASAN ESENTÜRK M.K.PAŞA SÖĞÜTALAN Balık Üretimi 5 21 GÖLBAŞI TURZ.İNŞ.2 O.GAZİ DEMİRTAŞ Barajı Balık Üretimi KAYA ALİ DURAN OSMANGAZİ DOBRUCA Balık Üretimi BARAJ - GÖL 23 MUSTAFA ÖZTÜRK OSMANGAZİ KARAISLAH Balık Üretimi 56,4 24 ARAL SU ÜRÜN. 1 YILDIRIM HAMAMLIKIZIK Balık Üretimi ARAL SU ÜRÜN. 2 YIL.H.KIZIK BIÇKIDERE Balık Üretimi 25 TON/YIL 26 HASAN SERT O.GAZİ DEMİRTAŞ Barajı Balık Üretimi 25 TON/YIL 27 CEVAT TURAN İNEGÖL SÜLEKÖY Balık Üretimi 50 TON/YIL Sayfa: 16 / 199

17 C Su Ürünleri Avlak Sahaları Bursa İl Özel İdaresinin kiraya verdiği su ürünleri avlak sahası sayısı 7 dir. Bunların isimleri ile bulundukları yerler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. SU ÜRÜNLERİ AVLAK SAHALARI SIRA NO YER MEVKİİ 1 İZNİK GÖLÜ 1.NO Avlak sahası İZNİK GÖLÜ 2 İZNİK GÖLÜ 2.NO Avlak sahası İZNİK GÖLÜ 3 İZNİK GÖLÜ 3.NO Avlak sahası İZNİK GÖLÜ 4 İZNİK GÖLÜ 4.NO Avlak sahası İZNİK GÖLÜ 5 NİLÜFER Gölyazı Uluabat Apolyont ULUABAT GÖLÜ 6 OSMANGAZİ DEMİRTAŞ Barajı DEMİRTAŞ 7 CUMABARAJI-BÜYÜKORHAN BÜYÜKORHAN C Sıcak Su Kaynakları Bursa İl Özel İdaresinin rüsum aldığı sıcak su kaynaklarının sayısı 30 dur. Bunların bulundukları yer ve isimleri ile açık/kapalı olma durumunu belirten bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. SICAK SU RÜSUM TABLOSU SIRA NO FİRMA ADI İŞ YERİ 1 ADAPALAS OTELİ AÇIK 2 ANATOLİA OTELCİLİK AÇIK 3 AKDOĞAN OTEL AÇIK 4 BİKADO TUR.Atlas otel AÇIK 5 BOYUGÜZEL OTEL AÇIK 6 ÇEKİRGE TER.HOT.YAT AÇIK 7 ÇEKİRGE SULTAN AÇIK 8 ÇELİK PALAS AÇIK 9 DEMİRCİ OTEL AÇIK 10 DİLMEN OTEL AÇIK 11 GOLD OTEL AÇIK 12 GÖNLÜFERAH AÇIK 13 HUZUR OTEL AÇIK 14 HÜSNÜGÜZEL AÇIK 15 KERVANSARAY AÇIK 16 KEÇELİ HAMAMI AÇIK 17 MUTLU OTELİ AÇIK 18 ORHAN GÜLTEKİN KAPALI 19 OYLAT KAPLICALARI AÇIK 20 SERVİNAZ OTEL AÇIK 21 TUĞRA TERMAL (KAPALI) AÇIK Sayfa: 17 / 199

18 SICAK SU RÜSUM TABLOSU (devam) SIRA NO FİRMA ADI İŞ YERİ 22 YEŞİLYAYLA OTELİ AÇIK 23 YILDIZ OTEL AÇIK 24 Y.KAPLICA K.MUS.KAY, AÇIK 25 ÇAMLICA OTELİ KAPALI 26 EREN OTELİ KAPALI 27 HAKKIPAŞA Savcılar tu. KAPALI 28 ÖZHAYAT OTELİ KAPALI 29 ŞİFA OTELİ KAPALI 30 TERME KAPLICALARI GEMLİK KAPALI C.1.3. Lojmanlar Bursa İl Özel İdaresinin merkezde, değişik yer ve ilçelerde toplam 128 lojmanı bulunmaktadır. Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde özel, görev ve sıra tahsisli olarak dağıtımı yapılmış olan bu lojmanların adı, bulundukları yer ve adetini içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Sıra No 1 Osmangazi 2 Osmangazi 3 Osmangazi 4 Osmangazi 5 Osmangazi 6 Osmangazi 7 Yıldırım 8 Yıldırım 9 Yıldırım 10 Yıldırım 11 Yıldırım İL ÖZEL İDARESİNE AİT LOJMANLAR İlçesi Lojman Adı Ad İl Özel İdare Lojmanı (Altıparmak) İl Özel İdare Lojmanı (Altıparmak) Akpınar Mahallesi H/14 Akpınar Mahallesi H/15 İl Fidanlık Lojmanları Vali Konağı Lojmanları Mimarsinan Lojmanı A Blok Mimarsinan Lojmanı B Blok Arabayatağı Lojmanı A Blok Arabayatağı Lojmanı B Blok Arabayatağı Lojmanı C.Blok Sıra No 8 16 Keles Kestel 6 18 Mudanya 4 19 Gürsu 6 20 Nilüfer 5 21 Harmancık Büyükorhan Gemlik Orhangazi 4 25 Karacabey Yenişehir İlçesi Lojman Adı Ad İlçe Özel İdare Lojmanı İlçe Özel İdare Lojmanı 1 İlçe Özel İdare Lojmanı 2 İlçe Özel İdare Lojmanı 1 İlçe Özel İdare Lojmanı 1 İlçe Özel İdare Lojmanı 1 İlçe Özel İdare Lojmanı 1 İlçe Özel İdare Lojmanı 1 İlçe Özel İdare Lojmanı 1 İlçe Özel İdare Lojmanı 2 İlçe Özel İdare Lojmanı 3 Sayfa: 18 / 199 3

19 Sıra No 12 Yıldırım 13 Yıldırım 14 M.K.Paşa 15 İnegöl İL ÖZEL İDARESİNE AİT LOJMANLAR (devam) İlçesi Lojman Adı Ad Arabayatağı Lojmanı D.Blok Arabayatağı Lojmanı (Prefabrik) İlçe Özel İdare Lojmanı İlçe Özel İdare Lojmanı Sıra No İznik 3 28 Yıldırım İlçesi Lojman Adı Ad İlçe Özel İdare Lojmanı 3 İlçe Özel İdare Lojmanı Yunuseli 1 3 TOPLAM 128 C.1.4. Gayrimenkuller Bursa İl Özel İdaresinin sahibi olduğu çok sayıda gayrimenkulü bulunmaktadır. Bunların bir kısmı kiraya verilmiş, bir kısmı tahsis edilmiş ve ve bir kısmı ise muhtelif amaçlı olarak kullanılmaktadır. C Kiralık Gayrimenkuller İdarenin kiraya verdiği gayrimenkul sayısı 32 dir. Bunların isimleri, bulundukları yer ve ada, parsel, alan miktarı durumlarını içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. KİRALIK GAYRİMENKULLER Sıra No İLÇESİ ADA PARSEL ALANI m² CİNSİ 1 Osmangazi B Osmangazi Osmangazi Osmangazi Bila No Osmangazi Osmangazi Osmangazi Osmangazi Uludağ 1 Gelişim Bölgesinde yer alan Büyük Otel Tuğracan Otelcilik San. Tic.Ltd.Şti.ne 15 yıllığına kiralanmıştır. Merinos stadyumu Bursaspor Kulübü Derneğine kiralanmıştır. İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan çay ocağıyusuf DEMİR e kiralanmıştır. Atıcılar Mahallesinde bulunan Atlı spor tesisleri Atlıspor Kulübüne kiralanmıştır. İl Özel İdaresi hizmet Binası zemin katta bulunan 210 m2 lik alan Mimarlar Odası na kiralanmıştır. Sönmez İş Sarayında bulunan 259 Nolu Büro SerkanGök e kiralanmıştır. Sönmez İş Sarayında bulunan 104 Nolu Büro Ahmet TİLCİ ye kiralanmıştır. İl Özel İdaresine İş Merkezi Bahar Hastahanesi Olarak Karçiçeği Özel Eğitim Ltd.Ştine Kiralanmıştır.Söz konusu yer Bahar Hastahanesi olarak kullanılmaktadır. Sayfa: 19 / 199

20 KİRALIK GAYRİMENKULLER (devam) S. No İLÇESİ ADA PARSEL ALANI m2 CİNSİ 9 Yıldırım Yıldırım Yıldırım Yıldırım ,4 13 M.Kemalpaşa İnegöl İnegöl İnegöl Vatan mahallesinde bulunan 2700 m2 lik arsa M.Talat ÖZBALCI ya kiralanmıştır. İsabey Mahallesinde bulunan 10 ve 787 parsellerde bulunan toplam m2 lik tarla Ali TOSUN a kiralanmıştır. Setbaşında bulunan ve SGK ile takas edilen 1416 M2 lik Orhan TARTKOY (Tahliye Edilecek) Soysal Güvenlik Kurumu ile Tekel binası karşılığı takas edilen ve Setbaşında bulunan Mahfel Çay Bahçesi Mahfel Gıda Turizm Cafe San.Tic.Ltd.ne kiralanmıştır. İlçe Özel İdare Hizmet Biasında yer olan ve 14 nolu bürolar Ziraat Odası Başkanlığına, Köylere Hiz.Götürme Birliğine, Muhtarlar Derneğine, Yardım Sevenler Derneğine ve Süt Üreticileri Birliğine kiralanmıştır. İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve üzerinde 2 adet kojman ve altında 4 adet iş yeri bulunan binada bulunan işyeri İbrahim AYDIN a kiraya verilmiştir. İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve üzerinde 2 adet kojman ve altında 4 adet iş yeri bulunan binada bulunan işyeri MemurlarDerneğine kiraya verilmiştir. İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve üzerinde 2 adet kojman ve altında 4 adet iş yeri bulunan binada bulunan işyeri Hüseyin ELİTAŞ a kiraya verilmiştir 17 İnegöl ,14 Selim ÇOLAK a kiraya verilmiştir. 18 İnegöl Mudanya Karacabey İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve yeri bulunan binada bulunan Nurettin İÇMEN e kiraya verilmiştir. Mudanya Kumyakada bulunan ve Lokanta Kamp tesisleri bulunan taşınmazlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kiraya verilmiştir. Karacabey İlçesi Emek İşmerkezi 5 ve 6. katlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiraya verilmiştir. 21 Karacabey Karacabey Karacabey İlçesi Emek İş merkezinde bulunan31 nolu büro Cihat CİFTÇİ ye kiraya verilmiştir. Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan binada Bulunan büro Drama Mah.Muhtarlığına kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir. Sayfa: 20 / 199

21 KİRALIK GAYRİMENKULLER (devam) S. No İLÇESİ ADA PARSEL ALANI m² CİNSİ 23 Karacabey Karacabey Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası olan binada Bulunan işyeri Bahattin SAMAR a kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için İl Genel Meclisi Kararı beklenmektedir. Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan binada Bulunan işyeri Fahri KAYAGİL e kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir 25 Karacabey Karacabey Kestel Harmancık Harmancık Harmancık Harmancık Harmancık Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan binada Bulunan işyeri Yaşar DOĞRU ya kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir. Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan binada Bulunan işyeri Gölecik Grp.İçmesuyu Birliği ne kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir. Ketsel İlçesinde Yapılan Bodrum+ Zemin 3Kat +Teras Katı olarak yapılan özel idare iş Merkezinde bulunan Bürolar Kamu Kuruluşlarına kiraya verilmiş olup sözleşme aşamasındadır. Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde Bulunan 1,2 ve 5 nolu bürolar İlçe Müftülüğüne kiraya verilmiştir. Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde Bulunan 3,4,6,7,8 nolu bürolar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kiraya verilmiştir. Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde Bulunan nolu bürolar İlçe İlçe Malk Müdürlüğüne kiraya verilmiştir Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde Bulunan 36,37,38 nolu bürolar İlçe Nüfus Müdürlüğüne kiraya verilmiştir Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde Bulunan 43,44 nolu bürolar İlçe Tapu Sicil Müdürlüğüne kiraya verilmiştir C Tahsisi Yapılan Gayrimenkuller Bursa İl Özel İdaresinin sahibi olup tahsisini yaptığı gayrimenkul sayısı 6 dır. Bunların isimleri, bulundukları yer ve cins, ada, parsel, alan miktarı ile tahsis amacını içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Sayfa: 21 / 199

22 TAHSİSİ YAPILAN GAYRİMENKULLER S. No İlçesi Cinsi Ada Parsel Alanı m² Tahsis Tarihi 1 Mudanya Bina Osmangazi Otel Binası Arazi A Osmangazi Bina Osmangazi Arazi Osmangazi Arazi Osmangazi Arazi TAHSİS AMACI Eski taş bina eğitim hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Zeytinbağı Belediyesine tahsis edilmiştir. Uludağ yolunda bulunan otel binası sağlık hizmetlerinde Kullanılmak üzere Sağlık İl Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup Onkoloji Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Uludağ 1.Gelişim Bölgesinde yer alan ve Üzerinde Polis DinlenmeTesisleri bulunan 6000 m 2 alan 25 yıllığına Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir Örgün Sağlık Mesleki Eğitim Binası olarak kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına eğitim alanı olarak tahsis edilmiş olup BTSO Eğitim Vadisi olarak kullanılmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kapalı yüzme havuzu yapımı amacıyla tahsis edilmiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Atletizm tartan pist yapımı amacıyla tahsis edilmiştir. C Çeşitli Amaçla Kullanımda Olan Gayrimenkuller Bursa İl Özel İdaresinin sahibi olup çeşitli amaçla kullanımda olan gayrimenkullerinin sayısı ise 50 adettir. Bunların isimleri, bulundukları yer ve cins, ada, parsel, alan miktarı ile ne amaçla kullanıldığını içeren bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. S. No ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER İLÇESİ Cinsi Ada Parsel Mah/köyü 1 ORHANGAZİ Kaymakam Evi Yüzölçümü m² Hisse Muradiye TAM 2 ORHANELİ Mak.Bak.Evi Gazipaşa TAM Şantiye Ne Amaçla Kullanıldığı Bahçeli Kargirli Kaymakam Evi 3 ORHANELİ Ev İsmetpaşa TAM Öğretmen Evi 4 KARACABEY Arsa Runguçpaşa /182 5 KARACABEY Arsa Runguçpaşa 422 TAM Karacabey Emek İş Mrk Eski Özel İdare İş Merkezi Sayfa: 22 / 199

23 S. No ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER (devam) İLÇESİ Cinsi Ada Parsel Mah/köyü Yüzölçümü m² Hisse 6 KARACABEY Arsa Tabaklar TAM 7 KESTEL Arsa Vani Mehmet TAM 8 KESTEL Arsa Vani Mehmet TAM 9 KESTEL Apt.Bodrum Vani Ahmet TAM 10 MUDANYA Bina Güzelyalı 256 TAM 11 HARMANCIK Ev Kozluca TAM 12 YILDIRIM 1 Arsa Mollaarap TAM 13 YILDIRIM 1 Arsa Karaağaç 987,4 TAM 14 YILDIRIM 1 Arsa Karaağaç 299,85 TAM 15 YILDIRIM 1 Arsa Karaağaç 519 TAM 16 YILDIRIM 1 Kahvehane Karaağaç 454,12 TAM 17 YILDIRIM 1 18 YILDIRIM 1 19 YILDIRIM 1 20 YILDIRIM 1 Hizmet Binası Hizmet Binası Hizmet Binası Hizmet Binası Mimarsinan TAM Mimarsinan TAM Mimarsinan 7882 TAM Mimarsinan 2365 TAM Ne Amaçla Kullanıldığı Mısır Kurutma Tesisi Kestel Özel İdare İş Merkezi Öğretmen evi bahçesi İlçe Halk Eğit.Müd. Hizmet Binası Burgaz Spora Tahsisli Harmancık Özel İdare İş Merkezi Özürlüler Okulu Mahfel Çay Bahçesi Kirada Setbaşı Otopark (Tahliye edilecek) Setbaşı Otopark (Tahliye edilecek) Setbaşı Otopark (Tahliye edilecek) Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah 21 YILDIRIM 1 Hastane Ertuğrulgazi TAM Sağlık Tesisi 22 YILDIRIM 1 Beyazıt Beyazıt TAM Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah Sayfa: 23 / 199

24 S. No ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER (devam) İLÇESİ Cinsi Ada Parsel Mah/köyü Yüzölçümü m² Hisse 23 YILDIRIM 1 Beyazıt Beyazıt 2816 TAM 24 YILDIRIM 2 Şeftali Bahçesi İsabey TAM Tarla 25 YILDIRIM 2 Bahçe Samanlı TAM Tarla Ne Amaçla Kullanıldığı Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdlğ Hizmet Sah 26 NİLÜFER Tarla Ürünlü TAM Boş Tarla 27 NİLÜFER Tarla Tahtalı TAM Elmalık ve tarla 28 İNEGÖL Bina Eski Karacakaya 500 TAM Karakol 29 İNEGÖL Lojman Osmaniye 452,63 TAM 30 İNEGÖL Arsa Karalar / İNEGÖL Arsa Karalar TAM 2 lojman ve 4 dükkan Sevim YILIZ Kampüsü İnşaatı Sevim YILIZ Kampüsü İnşaatı 32 İNEGÖL Arsa Kemalpaşa TAM D.S.İ. Binası 33 İNEGÖL Tarla Yenice 36, / YENİŞEHİR Bina Çayır TAM Dükkan Özel İdare Hizmet Binası 35 YENİŞEHİR Arsa Çayır TAM Boş Arsa 36 İZNİK Bina Yeni TAM 37 OSMANGAZİ Arsa A Kirazlı 6000 TAM 38 OSMANGAZİ Otel ve Müştemilatı B Kirazlı TAM 39 OSMANGAZİ Arsa C Kirazlı TAM 40 OSMANGAZİ 41 OSMANGAZİ Tütün Deposu Turistik Gazinosu Bahçeli kargir 2 kat özel idare bina Uludağ Polis Dinln. Evine Tahsisli Uludağ Büyük Otel (Kirada) Ağaoğlu Otel Tarafından İşgal (Mahkemede) Elmasbahçeler TAM SGK Takas Çekirge TAM 42 OSMANGAZİ Ev Kuruçeşme TAM 43 OSMANGAZİ Arsa Kayıhan TAM Onkoloji Hastanesi Tahsis Eski Bina (Zemin+1 Kat) Sönmez İş Merk 2 adet Büro Kirada 44 OSMANGAZİ Vali Konağı Muradiye TAM Vali Konağı Sayfa: 24 / 199

25 S. No ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER (devam) İLÇESİ Cinsi Ada Parsel Mah/köyü 45 OSMANGAZİ Vilayet Konağı Yüzölçümü m² Hisse Selçukhatun TAM 46 OSMANGAZİ Bahçeli Ev Maksem TAM 47 OSMANGAZİ Bina Altıparmak 4508 TAM 48 OSMANGAZİ Bina Tahtakale 434 TAM 49 OSMANGAZİ Bina Hacıyakup 466 TAM 50 OSMANGAZİ Bahçeli Ev Kocanaib TAM C.2. Örgüt Yapısı Ne Amaçla Kullanıldığı Eski Vilayet Konağı Boş Alan Otopark Olarak Kullanılıyor SGK İle Takas Bağkur İl Müdlğü Bin. SGK İle Takas Bağkur İl Müdlğü Bin. SGK İle Takas Bağkur İl Müdlğü Bin. Halk Eğitim Merkezi Kedili Tekke İl Özel İdaresinin örgüt yapısı, İl Özel İdaresi Kanununun 35. maddesinde belirtilmektedir. Bu maddede İl Özel İdaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşmaktadır. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olmaktadır. Bu birimlerin Büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde ise müdürlük şeklinde örgütlenir denilmektedir. Bursa İl Özel İdaresi, Kanunun 35. maddesi ve 10 Haziran 2007 tarih ve Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre örgütlenmiştir. Bursa İl Özel İdaresi, anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen (A) grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller) arasında (A-4 grubunda) yer almaktadır. Bu grupta yer alan İl Özel İdareleri için öngörülen örgütlenme, 1 genel sekreter, 2 genel sekreter yardımcılığı, hukuk müşavirliği, 8 daire başkanlığı ve 24 müdürlük şeklindedir. Bu çerçevede Bursa İl Özel İdaresinin örgüt şeması, İl Genel Meclisinin tarih ve 172 sayılı kararıyla tanımladığı daire başkanlıkları ve bağlı müdürlüklerinden oluşmaktadır. Bursa İl Özel İdaresinin örgüt şeması, aşağıda yer almaktadır. Sayfa: 25 / 199

26 ORGANİZASYON ŞEMASI VALİ İÇ DENETİM BİRİMİ GENEL SEKRETER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARIM VE KÖY İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI EMLAK, İSTİMLAK VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BŞK. SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN VE MECLİS KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TURİZM VE TANITMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ACİL YARDIM, KURTARMA VE KOORD. MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ (17 İLÇE) Sayfa: 26 / 199

27 Bursa İl Özel İdaresi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile kendisine verilen görevlerini yerine getirebilmek için aşağıdaki şematik yapı içinde işlerini yürütmektedir. İl Özel İdaresinin organları Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni dir. İL GENEL MECLİSİ VALİ İL ENCÜMENİ İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI İLGİLİ VE BAĞLI KURULUŞLAR C.2.1. Vali İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bursa Valiliği görevini 30 Kasım 2007 tarihinden itibaren Sn. Şahabettin HARPUT yürütmektedir. İl Özel İdaresinin başı olarak Valinin görev ve yetkileri İl Özel İdaresi Kanununun 30. maddesinde belirtilmektedir. Bunlar; GÖREV VE YETKİLER İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak, İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek, İl encümenine başkanlık etmek, İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak, Sayfa: 27 / 199

28 GÖREV VE YETKİLER (devam) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak, İl özel idaresi personelini atamak, İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek, Şartsız bağışları kabul etmek, İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. C.2.2. İl Genel Meclisi İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Bursa İl Genel Meclisinin bir (1) başkan ve yetmiş beş (75) üye olmak üzere toplam yetmiş altı (76) üyesi bulunmaktadır. İl Genel Meclisinde üyelerinin Öğrenim, Parti ve İlçe durumlarına göre istatistiksel dağılım tablosu ve grafiği şu şekildedir; ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE ad % İLÇE DURUMUNA GÖRE ad % ÜNİVERSİTE 23 % 30 BÜYÜKORHAN 2 % 3 YÜKSEKOKUL 4 % 5 GEMLİK 5 % 7 LİSE 24 % 32 GÜRSU 3 % 4 ORTAOKUL 14 % 18 HARMANCIK 2 % 3 İLKOKUL 11 % 14 İNEGÖL 5 % 7 TOPLAM 76 % 100 İZNİK 3 % 4 KARACABEY 6 % 8 PARTİ DURUMUNA GÖRE ad % KELES 2 % 3 AKP 65 % 86 KESTEL 3 % 4 CHP 5 % 7 MUDANYA 4 % 5 DYP 4 % 5 M.K.PAŞA 5 % 7 ANAP 2 % 3 NİLÜFER 6 % 8 TOPLAM 76 % 100 ORHANELİ 3 % 4 ORHANGAZİ 4 % 5 OSMANGAZİ 10 % 13 YENİŞEHİR 4 % 5 YILDIRIM 9 % 12 TOPLAM 76 % 100 Sayfa: 28 / 199

29 Öğrenim Durumuna Göre (adet) Parti Durumuna Göre (adet) ÜNİVERSİTE LİSE İLKOKUL 0 AKP CHP DYP ANAP İlçe Durumuna Göre (adet) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca her ayın ilk haftası en çok beş (15)gün, bütçe görüşmelerine rastlayan ay ise en çok yirmi (20) gün toplanmaktadır. Bursa İl Genel Meclisinde 2008 yılında altmış iki (62) birleşim (Meclis Gündemi) yapılmak suretiyle on iki (12) adet Meclis Kararı alınmıştır Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis gündemi Meclis Gündemi Meclis GÜndemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Meclis Gündemi Sayfa: 29 / 199

30 MECLİS KARAR ÖZETLERİ OCAK 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ ŞUBAT 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ MART 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ MART-OLAĞANÜSTÜ 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ NİSAN 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ MAYIS 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ HAZİRAN 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ TEMMUZ 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ EYLÜL 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ EKİM 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ KASIM 2008 kararını okumak için tıklayınız MECLİS KARAR ÖZETLERİ ARALIK 2008 kararını okumak için tıklayınız (Not: Meclis Gündemleri ve Karar Özetleri WEB sayfası üzerinden köprülendirilmiştir, direk ulaşılabilinir ) İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri, İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinde belirtilmektedir. Bunlar; GÖREV VE YETKİLER Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak, Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak, Borçlanmaya karar vermek, Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, Şartlı bağışları kabul etmek, Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, Sayfa: 30 / 199

31 GÖREV VE YETKİLER (devam) Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek, Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. C İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı Bursa İl Genel Meclisi Başkanlık görevi tarihinden itibaren Sn. Nurettin AVCI tarafından yürütülmektedir. Başkanlık Divanı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince İl Genel Meclisinin 07 / 06 / 2007 tarihli oturumunda gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda 2 yıl görev yapmak üzere oluşturulmuştur. Bursa İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı; Başkan: Sn. Nurettin AVCI, 1. Başkan Vekili: Sn. Hasan AKTÜRK, 2. Başkan Vekili: Sn. İlhan BANUŞOĞLU, Katip Üye (asıl): Sn. Emel BASKIN, Katip Üye (asıl): Sn. İlhan BAŞARAN, Katip Üye (yedek): Sn. İbrahim USLU, Katip Üye (yedek): Sn. Yakup SÜLÜN. C İhtisas Komisyonları 5302 sayılı Yasanın 16. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. ve Prosedürün 5. ve 17. maddeleri uyarınca İl Genel Meclisi, bir (1) yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir. Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. Bursa İl Genel Meclisindeki 13 adet İhtisas Komisyonu görev yapmaktadır; İhtisas Komisyonları 1 Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler K. 7 Tarım K. 2 Çevre ve Sağlık K. 8 Köy Hizmetleri K. 3 İmar ve Bayındırlık K. 9 Sanayi ve Ticaret K. 4 Plan ve Bütçe K. 10 Gençlik ve Spor K. 5 Hukuk K. 11 Su Kaynaklarını ve Kum Çakıl Ocakları Araştırma K. 6 Özel İdare K. 12 Basın Tanıtım ve Halkla İlişkiler K. 13 Araştırma Planlama ve Koordinasyon (APK) K. Sayfa: 31 / 199

32 C.2.3. İl Encümeni Vali nin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. Valinin katılmadığı İl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık etmektedir. İl Encümeni, Başkan tarafından ayrıca toplantıya çağırılabileceği gibi, haftada en az bir defa toplanmaktadır. İl Encümenin görev ve yetkileri, İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinde şöyle sıralanmıştır: GÖREV VE YETKİLER Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek, Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek, Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek, Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. İl Özel İdaresi Kanununun 25.maddesi gereğince ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince, Valilik Makamının 14 / 11 / 2008 gün ve M.16.İÖİ /153 sayılı Olur u ile İl Genel Meclisi üyelerinden aşağıdaki isimleri yazılı beş (5) kişi seçimle görevlendirilmiştir: Ayrıca İl Özel İdaresi Yönetiminden beş (5) kişi de atama ile İl Encümen üyesi olarak görevlendirilmiştir: İL ENCÜMEN ÜYELERİ 1 Sn. Yüksel UĞUR Seçim 6 Sn. Kemal DEMİREL Atama 2 Sn. Yusuf BEKTAŞ Seçim 7 Sn. Ayla YENİDÜNYA Atama 3 Sn. İbrahim USLU Seçim 8 Sn. Haluk BİLGESAY Atama 4 Sn. Ayhan YOĞURT Seçim 9 Sn. Yusuf ŞEREMET Atama 5 Sn. Nuri SULTANSU Seçim 10 Sn. Salih BAŞPARMAK Atama Sayfa: 32 / 199

33 C.2.4. İl Özel İdaresi Teşkilatı C Genel Sekreter Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, İl Özel İdaresi nin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemekte ve yürütmektedir. Bu amaçla; İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri vermekte ve bunların uygulanmasını gözetmektedir. Genel Sekreter, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Vali ye karşı sorumludur. Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini 2008 yılı içinde Sn. Ali ALTUNTAŞ yürütmüştür. Genel sekreter, makine mühendisi olup daha önce feshedilen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. C Bağlı Birimler İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen birimlerden oluşmaktadır; i) İki(2) Genel Sekreter Yardımcılığı ii) Hukuk Müşavirliği iii) İç Denetçiler iv) Sekiz(8) Daire Başkanlığı ve bağlı yirmi dört(24) müdürlük v) On yedi(17) İlçe Özel İdare Müdürlüğü i) Genel Sekreter Yardımcılığı 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yapmak, daire başkanlıkları ve müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve Genel Sekreter adına tüm iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmakla görevlidir. Bursa İl Özel İdaresi Teşkilatında Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini Sn. Kemal DEMİREL ve Sn. Ayla YENİDÜNYA yürütmektedir. ii) Hukuk Müşavirliği Genel Sekretere bağlı olarak Bursa İl Özel İdaresinin ve bağlı birimlerinin hukuki danışmanlığını ve kurum ile ilgili tüm davaların takibini yapmak üzere bu birim bulunmaktadır. Sn.Av. Zeki ŞENGÖR ve Sn.Av. Yasemin GÜNEŞ isimli iki(2) sözleşmeli avukat tarafından hizmetler yürütülmektedir. iii) İç Denetçiler 5 Ekim 2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bursa İl Özel İdaresine üç(3) iç denetçi kadrosu verilmiştir yılı sonu itibariyle bu kadrolara atamalar yapılmıştır; Sn. Uğur ALTINOK, Sn. Cengiz BECERMEN ve Sn. İbrahim YEDİKARDEŞ. İç denetçiler, İl Özel İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmekte, rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. Sayfa: 33 / 199

34 İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılmaktadır. İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. iv) Daire Başkanlıkları ve Bağlı Müdürlükleri Bursa İl Özel İdaresi, Bakanlar Kurulunun tarih ve 2006/10265 sayılı kararıyla kabul edilen 2006/10265 Karar Sayılı İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar a ve10 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre; Sekiz (8) Daire Başkanlığı ve bağlı yirmi dört (24) müdürlükten oluşmuştur. Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan yöneticilerin isimleri ve dairelerinin tanımları aşağıdadır: iv.1) Mali İşler ve Destel Hizmetleri Daire Başkanlığı: -Vekaleten- Sn. Kemal DEMİREL iv.2) Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı: Sn. İsmail AKSOY iv.3) İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı: Sn. Yusuf ŞEREMET iv.4) Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı: Sn. Salih BAŞPARMAK iv.5) İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı: Sn. Şaban KANDER iv.6) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı: Sn. Mustafa Muharrem TÜFEKÇİ iv.7) Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı: Sn. Yaşar Dursun AY iv.8) Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı: Sn. Haluk BİLGESAY Daire başkanlıklarının ve bağlı müdürlüklerin yetki, görev ve sorumlulukları ile bu görevleri yürütenler aşağıda belirtilmektedir. iv.1) Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) İl Özel İdaresi nin bütçesini hazırlamak. b) İl Özel İdaresi ödemelerini yapmak. c) Bankalar ile ilişkiler kurulması ve ilişkilerin yürütülmesini sağlamak. d) İl Özel İdaresi nin muhasebe kayıtlarının yapmak,kayıtları rapor haline getirmek. e) İl Özel İdaresi nin her türlü gelirlerini takip ve tahsil etmek. f) İlgili mevzuat gereğince İl Özel İdaresi nin toplanması ve alınması gereken gelir ve payları tahsil etmek ve takibini gerçekleştirmek. g) Ödenmeyen alacaklar için 6183 sayılı Kanunun uygulanması sağlamak. h) İl Özel ait vergi, sigorta ve emekli sandığına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. i) İcra, sorgu, ilam ve layihaların takibini yapmak. Sayfa: 34 / 199

35 j) İl Özel İdaresi nin yönetim ve kesin hesabını çıkarmak. k) Bütçeyle ilgili ödenekleri ilgili kurumlarına göndermek. l) Gerektiğinde İl Özel İdaresi nin ek bütçesini hazırlamak. m) Kanun gereği bütçeden ayrılması gereken payları ilgili kurumlara göndermek, bu payları takip etmek. n) İl Özel İdaresi nin stratejik planını ve performans planını ilgili birimlerle koordineli bir şekilde hazırlamak, planın sonuçlarının konsolide edilmesine yönelik çalışmalar yapmak. o) İl Özel İdaresi nin yatırım programlarını hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak. p) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak. q) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. r) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı dört (4) müdürlükten oluşmaktadır; a) Bütçe Müdürlüğü: Sn. Neşe Zuhal ÖNDER b) Muhasebe Müdürlüğü: Sn. Yaşar EREM c) Strateji Geliştirme Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. d) Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. iv.2) Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Bursa İline bağlı tüm köylerin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli proje ve yatırımları yapmak. b) Belediye sınırları dışındaki köy ve mahallelerin yol, içme suyu, sulama ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını yapmak. c) Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların sanat yapılarını ve köprülerini yapmak. d) Köye yönelik hizmetlere ait her türlü proje, keşif, ihale ve kontrollük hizmetlerini yapmak. e) Köy ve bağlı yerleşim birimleri ile askeri gazinolara sağlıklı, yeterli içme suyu temin etmek. f) Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesisleri kurmak. g) Sulama şebekelerinin, arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol ve münferit drenaj hizmetlerini yapmak. h) Yer üstü ve yeraltı su kaynaklarına yönelik projeler hazırlamak. i) Arazi toplulaştırma hizmetlerini yapmak. j) İl Özel İdaresi makine parkında bulunan tüm makinelerin yedek parçalarını temin etmek, tamir, bakım ve onarımını yapmak. k) Hizmet alanları ile ilgili işlerin etüt, planlama, program ve projelerini yapmak. l) İçme ve sulamaya yönelik suların kimyasal analizlerini yapmak. m) KÖYDES projelerini hazırlamak, program tekliflerini yapmak, uygulamalarını izlemek. Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığına bağlı dört(4) müdürlük bulunmaktadır; a) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Necmettin KOR Sayfa: 35 / 199

36 b) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Ali AYDIN c) Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü: Sn. Üzeyir ERÇİK d) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü: Sn. Yetişkan KESKİN iv.3) İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) İl Özel İdaresi görev alanı içindeki bina, yapı ve tesislerle ilgili ihale kararlarını uygulamak. b) İl Özel İdaresi nin imara ilişkin ihtiyaç programlarını hazırlanmak. c) Hazırlanan ihtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak veya yaptırmak. d) Bina ve tesislerin İhale mevzuatı kapsamında yaklaşık maliyetlerini hazırlamak. e) İl Özel İdaresi nce planlanmış inşaat ve onarım işlerini yürütmek. f) Yapımına veya onarımına başlanılmış bina ve tesisler için gerekli onayları vermek ve kontrolluk hizmetlerini gerçekleştirmek. g) Acil durum planları yapmak. h) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki iş ve işlemleri yerine getirmek. İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığına bağlı üç(3) müdürlük bulunmaktadır; a) Plan ve Proje Müdürlüğü: Sn. Ragıp İKİZOĞLU b) Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü: Sn. Alaattin DEMİRKOL c) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü: Sn. Hakan BEBEK iv.4) Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: Daire Başkanının Görevleri; a) Başkanlığın görev alanına giren tüm iş ve işlemlerini, genel kurum mevzuatı çerçevesinde verimlilik ilkelerini ve Kurumun Stratejik Plan, bütçe ve iş programlarını dikkate alarak, uygun prensipler koymak suretiyle yönetmek, iş programlarının gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak. b) Görevleriyle ilgili, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tamim gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konularda Makama önerilerde bulunmak. c) Hizmetin ifasında, personeline kesin ifadeli, açık, yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri takip etmek ünitelerden gelen teklifleri değerlendirmek, personel arasında koordinasyonu sağlamak. d) Daire Başkanlığının yıllık çalışma programını hazırlamak. e) Demirbaş eşyanın talimatlara uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak. f) Çalışmalarda hizmet kalitesini ve tasarrufu arttırıcı önlemler almak. g) Görev ve yetkileri dahilinde bulunan konularda Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak. h) Personele izin vermek ve personel arasındaki uyuşmazlıkları önlemek. i) Daire Başkanlığının Kalite Yönetimine ilişkin hedefleri belirlemek ve gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapmak. Sayfa: 36 / 199

37 Spor Hizmetleri Müdürünün görevleri; a) Yazışma, dosyalama, arşivleme ve depolama işlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak, b) Gelen-Giden evrakların kaydedilmesi, ilgili birimlere gönderilmesi ve evraklara ait işlemleri takip etmek, c) Teksir, fotokopi işleri ile hizmetlerin yürütülmesi için gerekli form, kırtasiye ve malzemeleri temin etmek, d) Bütçe harcamalarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli defter kayıt ve dosyaları tutmak, e) Faaliyetlere ilişkin harcama ve ödeneklerle ilgili işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak, f) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin İl Özel İdaresi olarak destek vermek, g) Hizmetlere ilişkin araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, temin etmek, program bütçenin buna göre yapılmasını sağlamak, h) Herkesin daha fazla Spor yapmasını sağlamak için spor tesisleri kurmak, kurulmasını desteklemek, işletmek ve işlettirmek, i) Gençlerin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi, yetenekli gençlerin bulunarak sportif faaliyetlere teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, j) Gençlerin serbest zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, k) İlimizde ve Ülkemizde Spor alanında faaliyette bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğini sağlamak, faaliyetler yapılmasını teşvik etmek ve daha çok gencin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak, l) Üniversitelerimizin Sporla ilgili yapmış oldukları tez, yayın ve akademik araştırmaları toplayarak gençlerimizin hizmetine sunmak, m) Sokakta çalışan, yaşayan çocuklarla ilgili çalışmalar yapan Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla proje üretmek, ortak çalışmalar yapmak, n) Spor Hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapan Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyeceği panel, sempozyum, konferans gibi etkinlikleri izlemek ve işbirliği yapmak, o) Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarını desteklemek ve organize etmek, p) Spor faaliyetlerinde başarı elde eden gençlerin, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini görmelerini sağlamak, r) Bütçe ile ilgili İl Özel İdaresi Birimleriyle gerekli koordineyi sağlamak, s) Spor Hizmetleri Müdürlüğünün tüm İstatistikî bilgilerini oluşturmak ve bu bilgileri ilgili Daire Başkanlığına göndermek, t) Yazılı ve görsel yayın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde spor hizmetlerinin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapmak, u) Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak. Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Görevleri: a) Yazışma, dosyalama, arşivleme ve depolama işlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak, b) Gelen-Giden evrakların kaydedilmesi, ilgili birimlere gönderilmesi ve evraklara ait işlemleri takip etmek, c) Teksir, fotokopi işleri ile hizmetlerin yürütülmesi için gerekli form, kırtasiye ve malzemeleri temin etmek, d) Bütçe harcamalarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli defter kayıt ve dosyaları tutmak, e) Faaliyetlere ilişkin harcama ve ödeneklerle ilgili işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak, Sayfa: 37 / 199

38 f) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin İl Özel İdaresi olarak destek vermek, g) Hizmetlere ilişkin araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, temin etmek, program bütçenin buna göre yapılmasını sağlamak, h) Gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirebileceği Gençlik Merkezleri kurulmasını sağlamak, kurulmasını desteklemek, işletmek ve işlettirmek, i) Gençlerin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi, yetenekli gençlerin bulunarak gençlik faaliyetlerine teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, j) Gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerine, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, k) İlimizde ve Ülkemizde Gençlik Hizmetleri alanında faaliyette bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğini sağlamak, faaliyetler yapılmasını teşvik etmek ve daha çok gencin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak, l) Üniversitelerimizin Gençlik Hizmetleriyle ilgili yapmış oldukları tez, yayın ve akademik araştırmaları toplayarak gençlerimizin hizmetine sunmak, m) Sokakta çalışan, yaşayan çocuklarla ilgili çalışmalar yapan belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle proje üretmek, ortak çalışmalar yapmak, n) Gençlik Hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapan Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyeceği panel, sempozyum, konferans gibi etkinlikleri izlemek ve işbirliği yapmak, o) Yerel, Ulusal ve Uluslararası Gençlik Organizasyonlarını desteklemek ve organize etmek, p) Gençlik faaliyetlerinde başarı elde eden gençlerin, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini görmelerini sağlamak, q) Bütçe ile ilgili İl Özel İdaresi Birimleriyle gerekli koordineyi sağlamak, r) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün tüm İstatistiki bilgilerini oluşturmak ve bu bilgileri ilgili Daire Başkanlığına göndermek, s) Yazılı ve görsel yayın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde Gençlik Hizmetlerinin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapmak, t) Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına bağlı iki(2) müdürlük bulunmaktadır; a) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Ahmet ARAS b) Spor Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Feridun AKÇAY iv.5) İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Kalkınma plan ve programlarındaki personel ile ilgili ilke ve tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, b) İl Özel İdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için insan kaynaklarının kısa, orta ve uzun vade planlamasını yapmak, c) AB normlarında insan kaynakları oluşturmak üzere personel geliştirme planları hazırlamak; uygulamak veya uygulatmak, ölçmek, değerlendirmek ve bu amaçla bir Eğitim Birimi oluşturmak. d) İl Özel İdaresinin işgücüne ilişkin her türlü hizmet ve personel alımlarını yapmak, e) Özel İdare hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, f) Memur, işçi ve diğer personelin özlük işlemlerini ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, Sayfa: 38 / 199

39 g) Personel hukukuna ilişkin yenilikleri ve mevzuat değişikliklerini takip ederek uygulamak, h) Toplu iş sözleşmesi dönemlerinde yasal işlemleri hazırlamak ve takip etmek, i) Özel İdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesini sağlamak, j) İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekreterya görevini yerine getirmek, k) İl Özel İdaresinin sivil savunma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, l) İl Özel İdaresinin disiplin ve sicil amirleri yönetmeliğini uygulamak, m) Personelin bireysel yıllık planlarını hazırlatmak, izlemek ve ilgili makamlara sunmak. n) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı üç(3) müdürlük bulunmaktadır; a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Sn. Hamza MERT b) Encümen ve Meclis Kararlar Müdürlüğü: Sn. Hayriye TURFANDA c) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. iv.6) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payları ile ilgili kayıt sistemi, değerlendirme ve transferleri. b) Taşınmaz kültür varlıklarına katkı payının kullanılmasında Belediyelere hedef göstermek. c) İl sınırları içinde Kültür-Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da Belediyelerin restorasyonunu üstlenmediği anıtsal veya sivil mimarlık örneği yapıların yenilenmesi çalışmalarını yürütmek. d) Bursa nın çeşitli yönleriyle işlendiği, milli kültürü oluşturan zenginliklerin ele alındığı panel, sempozyum, konferans vb. etkinlikler ile şiir dinletisi, konser organizasyonları düzenlemek. e) Bursa ya özgü müzik, halk dansı, gösteri, oyun ve el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması çalışmaları yapmak. f) Bursa yı tanıtıcı görsel, görüntülü ve yazılı materyalleri oluşturarak işlevine uygun ve gerektiğinde kullanıma hazır hale getirmek. g) Milli kültürümüz ile evrensel insanlık kültürünün verimlerini konu alan yazılı, görsel, görüntülü ya da toplantılı etkinlikler yapmak. h) Kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren resmi/sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak. i) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki iş ve işlemleri gerçekleştirmek. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı iki (2) müdürlük bulunmaktadır; a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Sn. Serdar OLÇA b) Turizm ve Tanıtım Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. iv.7) Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı görevi Dr. Yaşar Dursun AY tarafından yürütülmektedir. Daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Çevre daire başkanlığı görevini yürütmüştür. Sağlık ve Çevre Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: Sayfa: 39 / 199

40 a) Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Vali den aldığı talimatla görev yapmak, b) Konusu/birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlanmasını sağlamak. c) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak. d) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılmak, ekibin katılmasını sağlamak. e) Yapılan çalışmalarda ekibini motive etmek verilen önerileri değerlendirmek ve gerektiğinde çalışmalarına katılmak, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olmak. f) Bursa il Özel İdaresi tarafından oluşturulan misyon, vizyon ve ana hedeflere ulaşılmasına çalışmak. g) Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak. h) Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak. i) Sağlık ve Çevre ile ilgili komisyonlarda görev almak veya ekibini görevlendirmek. j) Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı nı ilgilendiren konularda görev almak. k) İl Mahalli Çevre Kurulu, İl Hıfzısıhha Kurulu toplantılarında Genel Sekreter olmadığı durumlarda Genel Sekreter adına katılmak. l) Sağlık ve Çevre ile ilgili konularda diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak. m) Kendisine bağlı Şube Müdürleri ve birim görevlilerinin hasta sevk, mazeret ve izin belgelerini imzalamak. n) Personelin mesai saatlerine riayetini ve çalışma disiplinini denetlemek. o) Personelin kılık, kıyafetini denetlemek. p) Daire Başkanlığı na gelen havaleli evrakları ilgili birime havale etmek. q) Daire Başkanlığı nın çalışmaları ile ilgili konularda proje üretilmesini sağlamak ve önerilerde bulunmak. r) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki görevleri yapmak. Sağlık ve Çevre Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı üç(3)müdürlük bulunmaktadır; a) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: Sn. Fahriye AKDAMAR b) Sağlık İşleri Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. c) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: SN. Aslan SEVİ iv.8) Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, İl Genel Meclisinin tarih ve 2008/172 sayılı kararı ile yeni kurulmuştur. Daire Başkanlığına, tarih ve 9128 sayılı Valilik Makamının görevlendirme oluru ile Sn. Haluk Bilgesay atanmıştır tarih ve sayılı Valilik Makamı Oluru ile daha önce İmar ve İskan Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmetlerini yürüten Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bu başkanlığa bağlanmıştır. Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Mülkiyeti il özel idaresine ait gayrimenkullerin envanterlerinin tutulması, tahsislerinin yapılması. Sayfa: 40 / 199

41 b) İl özel idaresi mülkiyetindeki ve tasarrundaki kiraya verilebilecek yerlerin tespiti ve ihale işlemleri. c) Okul alanlarının il özel idaresine devri, bağış ve tahsis ile ilgili işlemler. d) 2942/4650 sayılı Kanun kapsamında eğitim alanları, organize sanayi bölgeleri ve il özel idaresi adına yapılan kamulaştırma işlemleri. Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı üç(3) müdürlük bulunmaktadır; a) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: Sn. Hidayet YERLİKAYA b) AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. c) Acil Yardım, Kurtarma ve Koordinasyon Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır. v) İlçe Özel İdare Müdürlükleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 nci maddesine göre İlçelerde Özel İdare işlemlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı İlçe Özel İdare teşkilatının oluşturulması öngörülmüştür. 17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlar: 17 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ 1 BÜYÜKORHAN Sn. Tevfik GÜNGÖR 2 GEMLİK Sn. Himmet DEMİRCİ 3 GÜRSU Sn. Süleyman ŞENTÜRK 4 HARMANCIK Sn. Yasin ÇETİN 5 İNEGÖL Sn. Mehmet GEDİK 6 İZNİK Sn. Ali Osman TOY 7 KARACABEY Sn. Musa ÇOŞAR 8 KELES Sn. Ali Şükrü AZAK 9 KESTEL Sn. Nurettin GENÇ 10 MUSTAFAKEMALPAŞA Sn. Cemil YAVUZ 11 MUDANYA Sn. Adnan GÜL 12 NİLÜFER Sn. Şenol KÖSE 13 OSMANGAZİ Sn. Mehmet ÖRNEK 14 ORHANELİ Sn. Yusuf BEKTEŞ 15 ORHANGAZİ Sn. Fidan TURGUT 16 YILDIRIM Sn. Yıldırım ARSLAN 17 YENİŞEHİR Sn. Yücel DEMİRCİ İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin görevleri şunlardır; a) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek. b) 5018 sayılı kanun gereği muhasebe iş ve işlemlerini yürütmek. c) Mevzuat gereği ve Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek. d) İl Özel İdaresi nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi; evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek. e) İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak. Sayfa: 41 / 199

42 C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bursa İl Özel İdaresi, hizmetlerini etkin, verimli ve süratli sunabilmek amacıyla gerek teknolojik ve gerekse iletişim imkan ve araçlarından mümkün olduğunca yararlanmaya çalışmaktadır. Çağın ve günün koşullarının gerektirdiği teknolojik donanım ve iletişim araçlarını zamanında edinmekte ve kullanıma sunmaktadır. C.3.1. Teknolojik Donanım İdarenin sahip olduğu ve kullanımda olan teknolojik donanım araç ve gereç durumunu gösteren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. SIRA NO TEKNOLOJİK DONANIM LİSTESİ ÜRÜN ADI MİKTARI (Adet) 1 Masa Üstü Bilgisayar Diz Üstü Bilgisayar 32 3 Yazıcı 88 4 Renkli Yazıcı 17 5 Tarayıcı 61 6 Projeksiyon Cihazı 3 7 Wireless Modem 2 8 Server 2 9 Firewall-software Kesintisiz Güç Kaynağı 10 İnternet Bağlantısı Fotokopi Makinesi 4 12 Klima Baskı Makinesi 1 14 Faks Cihazı 8 15 Dijital Fotoğraf Makinesi 1 16 Dijital Video Kamera Telefon 18 Kullanılan Yazılımlar Netcad (1+1 Kullanıcılı Autocad (2+1 Kullanıcılı) İşletim Sistemi Yazılımı Office Yazılımı Telekom Aboneliği 85 İnternet Aboneliği (ADSL) 5 GSM Aboneliği (Avea) Sayfa: 42 / 199

43 C.4. İnsan Kaynakları Bursa İl Özel İdaresinde toplam 865 personel görev yapmaktadır. Bunların 156 sı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur personel, 46 sı sözleşmeli personel ve 663 ü işçi personeldir. Personelin türlerine göre sayısı ve grafiksel dağılımı aşağıda görülmektedir. PERSONEL TÜRÜ SAYISI ORAN (%) Memur İşçi Sözleşmeli 46 5 TOPLAM Memur İşçi Sözleşmeli C.4.1. Personel Norm Kadro Cetveli Bursa İl Özel İdaresi, Kanunun 35. maddesi ve 10 Haziran 2007 tarih ve Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre örgütlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen (A) grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller) arasında (A - 4 grubunda) yer almaktadır. Bu grup için öngörülen norm kadro sayısı 399 memur ve 240 işçi olmak üzere toplam 639 dur. 5 Ekim 2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Bursa İl Özel İdaresine 3 adet İç denetçi kadrosu verilmiştir. Böylece Bursa İl Özel İdaresinin norm kadro sayısı toplam 639 dur. Norm kadronun dağılımı unvan ve hizmetler sınıfı ve grubu itibariyle aşağıdaki tabloda verilmektedir. Sayfa: 43 / 199

44 PERSONEL NORM KADRO DURUMU ÜNVANI Adet Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı 2 İç Denetçi 3 Daire Başkanı 8 Hukuk Müşaviri 1 Avukat 5 Müdür 24 Uzman 8 Şef 48 Mali Hizmetler Uzmanı 6 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 3 İdari Personel 117 Teknik Personel 125 Sağlık Personeli 16 Yardımcı Hizmet Personeli 32 Toplam Memur Norm Kadrosu 399 İşçi Norm Kadrosu 240 TOPLAM PERSONEL NORM KADROSU 639 C.4.2. Memur Personel Bursa İl Özel İdaresinde şu anda 156 memur ve 46 sözleşmeli olarak toplam 202 personel ile görev yapmaktadır. Bunların dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. MEVCUT MEMUR PERSONEL DURUMU İDARİ PERSONEL Kadrolu Sözleşmeli TEKNİK PERSONEL Kadrolu Sözleşmeli Genel Sekreter Mimar 2 İç Denetçi 3 Mimar 2 Genel Sekreter Yard. 2 Ziraat Mühendisi 17 Daire Başkanları 7 Makine Mühendisi 6 3 Hukuk Müşaviri Elektrik Mühendisi 1 1 Avukat 2 Elektronik Mühendisi 1 1 Müdür 18 İnşaat Mühendisi 7 4 Şahsa Bağlı Unvan 3 Jeomorfolog 2 İlçe Özel İdare Müdürleri 15 Jeoloji Mühendisi 6 1 Çevre Mühendisi 1 3 TOPLAM 48 2 Harita Mühendisi 4 Yardımcı Hizmetler 17 Maden Mühendisi 1 İDARİ PERSONEL TOPLAMI İnşaat Teknikeri Makine Teknikeri 3 Sayfa: 44 / 199

45 MEVCUT MEMUR PERSONEL DURUMU (devam) G.İ.H PERSOENLİ Kadrolu Sözleşmeli TEKNİK PERSONEL Kadrolu Sözleşmeli VHKİ, Memur, Şoför, 34 Elektrik Teknikeri 3 Diğer Personel GİH Personeli 2 Harita Teknikeri 3 GİH PERSOENLİ TOPLAMI Teknisyen (Ağaç İş.) İnşaat Teknisyeni 1 SAĞLIK PERSONELİ Kadrolu Sözleşmeli Harita Teknisyeni 2 Doktor 2 Arkeolog 1 Hemşire 1 Şehir Plancısı 2 Biyolog (Sözleşmeli) 1 Restratör 1 Sosyal Çalışması 2 Tekstil Mühendisi 1 Çevre Sağlık Teknikeri 2 Endüstri Mühendisi 1 Çevre Sağlık Teknisyeni 2 Teknisyen (Elektrik) 1 SAĞLIK PERSONELİ TOPLAMI 3 7 Sanat Tarihçisi 1 TEKNİK PERSONEL TOPLAMI GENEL TOPLAM C.4.3. İşçi Personel 10 Haziran 2007 tarih ve Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Ekli Cetvel A - 4 grubunda belirtildiği üzere Bursa İl Özel İdaresinde çalışacak işçi personel norm kadro sayısı 240 tır. Yönetmeliğe göre belirlenen norm kadro işçinin ünvanı ve sayısı itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. SÜREKLİ İŞÇİ NORM KADRO İHDASI CETVELİ ÜNVANI ADEDİ GEREKÇESİ Ustabaşı 2 Usta 55 İşçi Haziran 2007 tarih ve Resmi Aşçı 3 Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Operatör 30 Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Yağcı 15 doğrultusunda hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan Şoför 70 ve ihdası istenen işçi kadroları Dağılım Yapılmayan 25 TOPLAM 240 Sayfa: 45 / 199

46 C.4.4. İşçi Personel Bursa İl Özel İdaresinde çalışacak işçi personelin norm kadro sayısı Norm Kadro Yönetmeliğine göre 240 tır. Ancak Köy Hizmetleri Teşkilatının feshedilmesiyle birlikte personelinin İl Özel İdarelerine devredilmesi, İl Özel İdaresinin işçi sayısı arttırmış ve dolayısıyla norm kadro sayısının üzerinde çalışan işçinin mevcudiyeti doğmuştur. Şu anda norm kadro fazlası 453 işçi bulunmaktadır. Toplam işçi sayısı böylece 693 tür. Toplam işçi sayısının unvanı ve sayısı itibariyle dağılımı ise aşağıdaki tabloda görülmektedir. MEVCUT İŞÇİ PERSONEL DURUMU ÜNVANI ADEDİ ÜNVANI ADEDİ Akaryakıtçı 1 İş Makineleri Operatörü (K) 29 Ambar Hizmetlisi 2 İş Makineleri Sürücü Operatörü 52 Asfalt Plent Operatörü 2 İş Makineleri Yağcısı 31 Asfalt Serici Opr. Yard. 2 İş Makineleri Sürücü Opr. Yard. 3 Asfalt Serici Operatörü 4 Konkasör Operatörü (B) 1 Asfalt Usta Yardımcısı 1 Köy Tesis Teknisyeni 5 Asfalt Ustası 3 Laborant 1 Aşçı 3 Makine Arazi Teknisyeni 1 Aşçı Yardımcısı 5 Nivocu 6 Atölye Ustası 37 Ozalit-Teksirci 1 Atölye Ustabaşı 1 Pompa Teknisyeni 1 Atölye Usta Yardımcısı 30 Santral Hizmetlisi 1 Bina Nal Bakıcısı 35 Seyyar Tamir Usta Yardımcısı 1 Boya Badana Ustası 4 Seyyar Tamir Ustası 1 Büro Görevlisi 7 Sondör 5 Distribütör Operatörü 1 Sondaj İşçisi 5 Düz İşçi 281 Sürücü Operatörü 37 Çırak 1 Sürveyan 7 Yıkama Yağlamacı 1 Şenör 2 Elektrik Tesisat Ustası 7 Tabancacı 3 Formen (Arazi) 3 Takımcı 1 İnşaat Ustası 3 Temizlik İşçisi 2 İş Makineleri Opr. Yard.(B) 3 Topoğraf 4 İş Makineleri Operatörü (B) 54 Topoğraf Ekip Başı 2 MEVCUT İŞÇİ TOPLAMI 693 Sayfa: 46 / 199

47 C.5. Sunulan Hizmetler Bursa İl Özel İdaresi sahip olduğu tüm maddi kaynakları, mali imkânlar ve personelleri ile birlikte Bursa halkının refahını ve huzurunu artırmaya yönelik faaliyetleri yerine getirmeye çalışmaktadır. İl Özel İdaresi kendi birimleri ve imkanları ile; Ulaştırma İçme Suları, Kanalizasyon Tarım İnşaat İskân Spor Sosyal Hizmetler sahalarında projeler üretmekte ve gerçekleştirmektedir. Bu projelere Bursa İl Özel İdaresi kendisi kaynak ayırdığı gibi merkezi hükümetin de ayırdığı kaynaklarla gerçekleştirdiği projeler de (KÖYDES) mevcuttur. Diğer bir hizmet grubu ise il merkezlerinde teşkilatlanmış bakanlık taşra teşkilatlarının yürütmekte oldukları eğitim, kültür, imar, sağlık vb. alanlarda gerçekleştirilmesi hedeflenen iş ve projelere mali kaynaklar aktarmaktadır sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile bu hizmetler artarak devam edeceği gibi bunlara ilaveten ek görev ve sorumluluklar da yüklenmiştir. Bunlar özetle şöyledir; İl çevre düzeni planı Yoksullara mikro kredi verilmesi Orman köylerinin desteklenmesi Ağaçlandırma Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek İl Özel İdaresi'nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamaktır. C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Bursa İl Özel İdaresinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır. Sayfa: 47 / 199

48 Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınmaktadır. Bursa İl Özel İdaresinde üst yönetici olarak Vali, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilisi ise, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemekte ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklemektedir. İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ya da idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır. Bursa İl Özel İdaresinde iç kontrol; 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55. maddesinde belirtildiği üzere idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. İç kontrolün amacı; a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır. Sayfa: 48 / 199

49 Ön malî kontrol, Daire başkanlıklarında işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşmaktadır. 5 Ekim 2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bursa İl Özel İdaresine 3 İç denetçi kadrosu verilmiştir yılı sonu itibariyle bu kadrolara atamalar yapılmıştır. İç denetçiler, İl Özel İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmekte, rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır yılında İdarenin faaliyetleri, mali konuları ve işlemleri İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince ve Sayıştay Başkanlığınca incelenmiş ve İdaremize teslim edilen raporlar İdaremizce değerlendirilerek, hizmetlerin yürütülmesinde öneri ve tavsiyeleri dikkatle uygulamaya geçirilmiştir. Ayrıca 5302 sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtildiği üzere İl genel meclisi, 2007 ve 2008 ocak ayında yapılan toplantısında bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu oluşturmuştur. Komisyonlar, İdarenin gelir, gider, hesap, işlem ve çeşitli faaliyetleri incelemiş ve rapora bağlamıştır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ A.1. AMAÇLAR A.1.1. Stratejik Konular İl Özel İdaresince hazırlanan ve İl Genel Meclisinin tarihli kararı ile uygulamaya geçirilen yıllarını içeren stratejik planında önemli 5 stratejik konu belirlenmiş ve bu konuların stratejik amaçları ve hedefleri de tespit edilmiştir. Stratejik planda yer alan stratejik konular kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için öncelik vermesi gereken konulara ifade etmektedir. Özellikle il ve kurum olarak GZFT Analizi sonucu ortaya çakan zayıf yönlerin iyileştirilmesi ve karşılaşılan tehditlere ilişkin alınacak tedbirler ile güçlü yönler kullanılarak ve karşı karşıya olunan fırsatlar değerlendirilerek gerçekleştirebilecek amaçların belirlenmesini kapsamaktadır. Durum analizi kapsamında gerçekleştirilen kurum içi analiz, paydaş analizi ve GZFT analizi çalışmaları göz önünde bulundurularak, stratejik amaç ve hedeflere çerçeve çizmesi amacıyla stratejik konular çalışması gerçekleştirilmiştir. bu amaçla, İl Özel İdaresi nin çok sayıdaki görev ve sorumluklarını sistematize edebilmek ve kurum olarak değil il bazında stratejik amaç ve hedeflerin oluşturulmasında sınıflandırma imkanı tanımak üzere stratejik konular beş ana baslık olarak belirlenmiştir. Bunlar; 1. Mekansal ve Çevresel Gelişim 2. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Sayfa: 49 / 199

50 3. Sosyal Refahın Arttırılması 4. Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi 5. Tarım A.1.2. Stratejik Amaçlar A Mekansal ve Çevresel Gelişim Bu konu başlığı altında 5 stratejik amaç belirlenmiştir. a) Sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak doğal kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasına, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilimizin sağlık, çevre ve yasam standartlarını yükseltmek ve güvence altına almaktır. b) Kamu binalarına ait mimari, statik, tesisat ve elektrik projelerinin son yasa ve yönetmeliklere uygun hale getirilmesi çalışmalarına devam etmek, yöresel sivil mimari örneklerine uygun yeni projeler üretmek, yerleşik alan tespiti yapılmamış köylerde tespit yapmak, kullanma izni almış ancak amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiş tesislerin amacına uygun hale getirilmesi için gerekli tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasını etkin biçimde sürdürmektir. c) Doğal afetlerden korkmak yerine beraber yaşamaya alışmak bilincinin geliştirilmesi için gereken tedbirler alınacak, ilimizde sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları en üst seviyeye yükseltilecek ve dünya standartlarında teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış zamanında ve daha kaliteli arama kurtarma ve ilk yardım gibi diğer hizmetler sunulacak, resmi ve özel arama kurtarma ekip sayısı artırılacak, malzeme temini, eğitimli ve daha nitelikli personel yetiştirilmesi sağlanacaktır. d) Serbest rekabet ortamında haksız rekabeti engelleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunan sektörlerin, günün şartlarına uygun gelişmelerini ve aynı zamanda tüketicinin üründen beklediği faydayı sağlamak amacıyla ilimizde gerekli tedbirleri almak ve etkin bir biçimde denetimleri sürdürerek ticaret ve sanayinin çevre ile uyumlu gelişimini sağlamaktır. e) Sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle kırsalda ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal altyapı sorunlarının giderilmesini, doğal kaynakların korunmasını ve verimliliğinin artırılmasını, gelir getirici ürün ve imkanların çeşitlendirilmesini, kır-kent arasındaki yasam standartlarının en aza indirilmesini, kırsal kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır. A Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Sürdürülebilir kırsal kalkınmadan amaç, sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle kırsalda ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal altyapı sorunlarının giderilmesini, doğal kaynakların korunmasını ve verimliliğinin artırılmasını, gelir getirici ürün ve imkanların çeşitlendirilmesini, kır-kent arasındaki yasam standartlarının en aza indirilmesini, kırsal kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır A Sosyal Refahın Arttırılması Bu konu başlığı altında 5 stratejik amaç belirlenmiştir. a) Mevcut sosyal hizmet modellerini yeniden yapılandırarak çağdaş, etkin ve verimli hale getirmek, ayrıca sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan dezavantajlı kesimlere ulaşacak şekilde uygun hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. b) İlimizdeki engellilere yönelik verilen hizmetler geliştirilecek ve altyapı iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Sayfa: 50 / 199

51 c) Hızla artan nüfus, gelişen sanayinin nitelikli işgücü ve toplumun iyi yetişmiş insan ihtiyacı taleplerine uygun olarak eğitimi ön planda tutacak şekilde çağın gerekleri ile uyumlu eğitime destek vermek ve modern eğitim kurumları inşasında kilit rol üstlenmektir. d) Halkın ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerine paralel, çağdaş yasamın gerekleriyle uyumlu, kolay ulaşılabilir, herkesin eşit şekilde yararlanabileceği, fiziki, tıbbi ve teknolojik altyapısı yeterli, dünya standartlarında bilimsel ölçülerde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunmaktır. e) İlgili kurum ve kuruluşların koordinasyonuyla küçük yastan itibaren çocukların, gençlerin ve engellilerin bütün branşlar göz önüne alınarak spor faaliyetlerine etkin katılımını sağlamak, spor tesislerinin kullanımını artırmak ve spor tesislerini nüfus oranına göre planlayarak ilimizin sporcu potansiyelini geliştirmektir. A Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi Amaç, bir kültür mirası olan Osmanlı Devleti nin başlangıç dönemine ev sahipliği yaparak abideleşen şehrimizin, dönemin kültürel ve tarihi mirasına yakışır şekliyle korunmasını, yeni nesillere tanıtılmasını ve şehrimize kültür ve turizm kimliği kazandırılmasını sağlamaktır. A Tarım Sektörü Amaç, kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslar arası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. Bu temel amaç doğrultusunda tarım stratejisi belgesi, yılları arasında, Avrupa Birliğine uyumu da gözeterek, tarım sektörü ile ilgili kesimlerin karar almalarını kolaylaştırmak, sektörün kalkınma hedef ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesini sağlamaktır. A.2. HEDEFLER Stratejik Planda belirlenmiş olan stratejik konularda çeşitli hedefler konulmuştur. Bunlar aşağıda sıralanmıştır; Hedef 1.1-1/ ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı na yönelik çalışmalara 2006 yılı içerisinde başlanacaktır. Hedef 1.2- İlgili İdarelerin alt ölçekli planlarının, 1\ ölçekli Çevre Düzeni Planına %100 oranında bağlı kalınarak hazırlanması sağlanacaktır. Hedef 1.3- ÇED yönetmeliği gereklerinin %100 oranında uygulanabilirliği sağlanacaktır. Hedef 1.4- Nilüfer Çayı nın kirlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmaların 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır. Hedef 1.5- Hava kirliliği açısından 1. grup kirli iller statüsünde yer alan ilimizin 2010 yılı sonuna kadar 2. grup kirli iller statüsüne indirilmesi sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar ilimizde oluşan tehlikeli ve tıbbi atıkların tamamı bertaraf edilecek ve geri kazanılabilir katı atıkların %35 i geri kazandırılacaktır. Sayfa: 51 / 199

52 Hedef 1.7- Erozyona uğrayan, yanan, özel orman, bozuk orman alanları ve orman içi açıklıkların 2010 yılı sonuna kadar rehabilitasyonu ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. Hedef 1.8- Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi suretiyle ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlayarak ormanlar üzerindeki olumsuz baskılar en aza indirilecek ve bu şekilde ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi sağlanacaktır. Hedef 1.9- İlimiz sınırları içerisindeki Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Uluabat Gölünün korunması ve geliştirilmesi amacıyla yönetim planında belirtilen uygulamaların süresi içerisinde tamamlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Hedef Çevre ve Orman İl Müdürlüğü nün sorumluluk alanında bulunan mesire yerlerinin düzenlenmesi ve projelendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Hedef Eko turizm ve av turizmi etkinliklerinin yönetimi ve yürütülmesi sağlanacaktır. Hedef Uludağ Milli Parkı ile ilgili olarak Uzun Devreli Gelişim Planına uygun çalışmalar yürütülecek, Gelişim Planının revizyonu yönünde proje çalışmaları 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Hedef Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerinin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanımına izin verilecek, özellikle ruhsatsız çalışmaların doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin bir mücadele başlatılacaktır. Hedef yılı sonuna kadar özel müteşebbislerin açtığı tesislerin (okul, hastane, kreş, anaokulu, öğrenci yurtları, sürücü kursları, bilgisayar kursları, rehabilitasyon merkezleri vb.) tespiti yapılarak standartlara ve yeni deprem yönetmeliğine uygunluklarının denetimleri tamamlanacaktır. Hedef Amacı dışında kullanıma açılmış olan tesislerin amacına uygun hale getirilmesi için mal sahiplerine Mart 2006 ayından itibaren resmi yazı yazılarak verilen 30 günlük süre sonunda projesine uygun hale getirilmeyen binalarla ilgili yasal süreç başlatılacak ve tamamlanacaktır. Hedef İl Özel İdare nin sorumluluk sahasındaki kaçak yapıların denetimleri sıklaştırılarak mevzuat hükümlerinin uygulanmasında daha seri ve titiz davranılacaktır. Hedef İlimize ait taşınmaz ve araziye ilişkin çok yönlü bilgiler, birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından dağınık bir biçimde tutulmakta koordinasyon eksiklikleri de göz önüne alındığında bilgilerin kamu ve özel sektör yatırım, üretim ve planlamalarında etkin ve verimli şekilde kullanımı mümkün olmamaktadır. İl genelinde bu sorunun çözülebilmesi için Valilik koordinasyonunda ilimize ait COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ kurulacak ve HARİTA BİLGİ BANKASI oluşturulacaktır. Hedef İl bazında mevcut kamu binalarının envanter çalışmaları bitirilerek mevcut deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda öncelik sırası okul ve hastaneler olmak üzere 2009 yılına kadar güçlendirme ve takviye çalışmaları tamamlanacaktır. Sayfa: 52 / 199

53 Hedef Mevcut Mimari, Statik, Tesisat, Elektrik uygulama projelerine 3194 sayılı İmar Kanunu, 1998 yılı Deprem Yönetmeliği, TSE 825 sayılı Isı Yalıtım Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği ve Engelliler Standartları na uygun hale getirme çalışmaları hızlandırılarak 2008 yılına kadar arşiv revize edilecektir Hedef Yöresel Sivil Mimarlık örnekleri olan kamu binaları tespit edilecek restorasyonları 2010 yılına kadar tamamlanacaktır. Hedef Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü nün görev ve yetki alanında bulunan köylerde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak amacı ile Köy yerleşik alan tespiti yapılmış köy sayısı artırılacaktır. Hedef Resmi ve özel kurumların sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları planları 2006 yılı sonuna kadar tamamlatılacak ve arama kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla ortak tatbikatlar düzenlenecektir. Hedef İlçelerde oluşturulan sivil savunma servislerindeki mükellef sayısı ve Toplum Afet Gönüllüleri (TAG) Projesi kapsamındaki gönüllü sayısı arttırılacak ve doğal afetlere yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Hedef İl ve ilçelerde kurulan Yangın Denetleme Komisyonu tarafından, yangın yönünden alınması gereken tedbirlerin alınması ve kurum ve kuruluşlardaki eksikliklerin tamamlattırılması sağlanacaktır. Hedef Doğal afetler anında ve sonrasında zamanında müdahale yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef Doğal afetler karşısında vatandaşlarımızın daha bilgili ve hazırlıklı olmaları amacıyla eğitim programları düzenlenecektir. Hedef Yetki Belgeleri ve hizmet yeri/iş yeri uygunluğu 2 yılda bir kontrol edilerek sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu konuda bilgilendirilmeleri, yönlendirilmeleri ve ilgili standartlara uymaları sağlanacaktır. Hedef Piyasada üretilen, ithalatı yapılan ve satılan ürünlerin ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında mecburi uygulamaya konulmuş şartları taşımasının sağlanması için toplantı ve seminer organizasyonları yapılacak, denetimler her yıl bir önceki yıla oranla %10 arttırılacaktır. Hedef Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla riskli ürün gurupları oluşturulacaktır. Hedef Bilinçli tüketen birey ve toplumun oluşmasını ve tüketici eliyle piyasa gözetiminin gerçekleşmesini sağlamak için yazılı ve görsel basın aracılığı ile tüketici bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunulacak, 17 ilçe kaymakamlığında kurulan ve faaliyetlerini sürdüren Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyetlerinin çalışmaları koordine edilecek ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla lojistik destek verilecektir. Hedef Kişi, kurum ve kuruluşların haklı istek ve şikâyetlerinin karşılanabilmesi ve piyasa gözetiminin geniş katılımlı, eksiksiz ve sürdürülebilir olabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile STK lar arasında koordinasyon sağlanarak köklü ve kesin sonuca ulaşmak için kurumlar arası işbirliğine gidilecektir. Sayfa: 53 / 199

54 Hedef İşadamlarının çeşitli sektörler itibariyle yapacakları yatırımlar için Bursa daki gelişmeleri takip etmelerini sağlamak, strateji ve politikalarını oluştururken yatırım alternatiflerine ışık tutmak amacıyla yıllık Ekonomi ve Ticari Durum Raporu hazırlanacaktır. Hedef 2.1- İlimiz dahilindeki tüm köylerimizi kanalizasyon sistemine kavuşturmak ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilerek 2004 Haziran ında kamuoyuna tanıtılan ve çevre hayatımız için devrim niteliğinde bir icraat olan ve köy kanalizasyonlarının çıkışına inşa edilerek tamamıyla doğal yöntemlerle ve hiçbir işletme masrafı olmadan atık suları AB normlarında temizleyebilecek bir sulak alan özelliğindeki Doğal Arıtma Tesisleri kanalizasyon tesisi mevcut olan köylerimizde uygulanacak ve ülkeye örnek olunacaktır. Hedef 2.2- Köy içerisinde bulunan insan ve hayvan sağlığını tehdit eden, hijyenik şartlar taşımadığı için et ve süt üretiminin önündeki en büyük engel olan hayvan barınaklarının köy dışına çıkartılarak toplu hale getirilmesi temin edilecek ve köy içi yollar ile meydanların düzenlemeleri yapılarak köydeki yaşam standardı yükseltilecektir. Hedef 2.3- Ekonomik kaynakların daha etkin kullanımının sağlanması için mevcut yol ağımızdaki asfalt yolların alt yapıları ile birlikte bakım ve onarımı yapılarak standartlara uygun hale getirilecek ve asfaltsız köy yolu kalmayacaktır. Hedef yılı sonuna kadar hizmet alanımız içerisine giren yol ağında akarsular üzerinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, standartlara uymayan veya hasarlı köprülerimiz yenilenecektir. Hedef 2.5- Suyu yetersiz olan ve şebekeli içme suyu olmayan köyler sağlıklı içme suyuna kavuşturulacak, arıtma tesisi ihtiyacı olan köylerde arıtma tesisi inşa edilecek ve grup içme sularının sağlıklı çalışması temin edilecektir. Hedef 2.6- Tarımın olmazsa olmazı niteliğinde olan arazi toplulaştırma ve sulama projeleri yeni bir anlayışla ve süratle Bursa geneline yaygınlaştırılacaktır. Hedef 2.7- Mevcut göletlerin içme ve kullanma suyu temininin yanı sıra su ürünleri üretimi yapılacak ve turizme yönelik dinlenme ve mesire yerleri gibi çok amaçlı kullanımı sağlanacaktır. Hedef 2.8- Tarımsal üretimin kalite ve verimliliğinin arttırılması için toprak ve sulama suyu envanterleri kesinleştirilecek, tarım topraklarına ait veri tabanı hazırlanacak, üretim deseni planı belirlenecektir. Hedef 2.9- Kırsal kesimde yapılan içme suyu, yol, köprü, gölet, kanalizasyon, E.N.H. ve tarımsal sulama tesislerinin hizmete girmesi kırsal altyapının geliştirilmesi açısından çok önemli olmakla birlikte yapılan bu hizmetlerin kalıcı, sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarının da sağlanabilmesi için, bakım-onarım ve işletme sistemi kurularak koordine edilmesi ve konu ile ilgili şahıs, birim ve ünitelerin bilinçlendirilmesini sağlayıcı çalışmalar yürütülecektir. Hedef Yeniden yapılanma çerçevesinde bakım-onarım ve işletme yönetmelikleri, içme suyu, yol, köprü, kanalizasyon, gölet, tarımsal sulama faaliyetleri ile ilgili yönetmelikler ile teknik ve idari şartnameler hazırlanacaktır. Hedef İl Özel İdare olarak koordinasyon görevi üstlenilerek toprak ve su kaynaklarını korumak, erozyonla mücadele etmek, havza planlaması ve yönetimi yapmak konularında kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır. Sayfa: 54 / 199

55 Hedef Fiziksel ve kimyasal yönden içilebilirliği çok kaliteli ve sağlıklı olan memba (kaynak) sularının bir bölümü yerleşim ünitelerine isale edilmiş, bir bölümü özel ve tüzel kurumlarca kiralanmış ve bir bölümü de boşa akmakta olup Uludağ bölgesi ve civarındaki ilçelerimizin sınırları içerisinde bulunan bu memba (kaynak) sularının, yapılacak çalışmalar neticesinde kontrol ve disiplin altına alınması sağlanacaktır. Hedef Tarım arazilerinin korunması ve topraklarımızın amacına uygun kullanımını sağlamak için toprak kabiliyet sınıfları ve toprak özelliklerinin belirlenmesine yönelik toprak etüd ve haritalama çalışmaları yapılacaktır. Hedef Temel hedefi, konumsal harita bilgilerine dayalı olarak tapu sicilindeki mülkiyet ve kadastro bilgilerini oluşturmak şeklinde belirlenen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS-II) projesi kapsamına Bursa nın (Osmangazi 1.Bölge, Osmangazi 2.Bölge, Yıldırım l. Bölge, Yıldırım 2.Bölge ve Nilüfer Tapu Sicil Müdürlükleri) alınması sağlanacak ve İlimizde en kısa zamanda ilk tesis kadastrosunun bitirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasına ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bazında girişimlerde bulunulacaktır. Hedef yaş grubu çiftçi çocukların, ilgili kurum-kuruluşlar ve STK ların desteği ile toprak ve su kaynaklarımızın korunması, kırsalda sağlıklı ortamlar yaratılması, gıda güvenliği ve tarım ürünleri ihracatı açısından eğitilmeleri ve yetiştirilmeleri sağlanacaktır. Hedef 3.1- Çocuklara yönelik yatılı hizmet veren kuruluşlarda kurum bakımı modelinden çağın gerektirdiği şekilde ev tipi bakım modeline geçilecektir. Hedef 3.2- Çocuk ve Gençlik Merkezi tarafından 2006 yılı sonuna kadar envanteri çıkartılacak olan sokakta yaşayan çocukların % 100 üne, çalıştırılanların ise % 80 ine ulaşılarak plan süresi boyunca özelliklerine uygun hizmetler sunulacak ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirler geliştirilerek madde bağımlısı sokakta yaşayan tüm çocukların tedavisi sağlanacaktır. Hedef 3.3- İlgili kurum\kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde cinsel sömürüye maruz kalmış 18 yaşından küçük kız çocuklarının rehabilite edilmesi ve bakılması sağlanacaktır. Hedef 3.4- Koruyucu ailelerin sayısı her yıl %30 oranında arttırılacaktır. Hedef 3.5- Valilik koordinasyonunda il düzeyinde sosyal hizmetlerle ilgili konularda üniversite, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve gönüllülerle işbirliğini arttırmayı, katılımcı ve etkin hale getirmeyi, hizmetleri belirli bir sistem içerisinde bir bütünlüğe kavuşturmayı sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hedef 3.6- Bursa nın yoğun göç aldığı, kalkınmada öncelikli ve gereksinim duyulan Atıcılar, Yavuzselim, Emek Beldesi ve tespit edilecek diğer bir bölgede, 2009 yılı sonuna kadar öncelikle kadın, çocuk, genç ve aileler başta olmak üzere toplumun desteklenmeye ihtiyaç duyan kesimlerinin sosyal gelişim ve katılımını arttırmayı amaçlayan hizmetler vermek üzere dört yeni toplum merkezi daha açılacaktır. Hedef yılı sonuna kadar yaşlılara yönelik bir adet Yaşlı Danışma Merkezi açılacaktır. Sayfa: 55 / 199

56 Hedef 3.8- Yaşlı Danışma Merkezi bünyesinde 2008 yılı sonuna kadar yaşlıların evde bakım ve takibine yönelik hizmetlere başlanılarak ihtiyaç duyan kişilerin %80 ine ulaşılacak ve bu kişilerin %70 inin hizmetten faydalanması sağlanacaktır. Hedef 3.9- Özel ve Kamu Kurumlarının Kreşleriyle işbirliği yapılarak 2010 yılı sonuna kadar çalışan ancak ekonomik yönden yetersiz olan kadınların % 80 inin kreş çağındaki çocuklarının gündüzlü bakım hizmeti alması sağlanacaktır. Hedef İlgili kurum kuruluş ve STK larla işbirliği yapılarak dezavantajlı bölgelerde yaşayıp da okul öncesi eğitimden yararlanamayan ve o yıl okula başlayacak çocukların eğitimde eşitlik ilkesinden yola çıkarak okula hazırlanmalarını sağlamayı ve sosyal gelişimlerini arttırmayı amaçlayan Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Programından faydalandırılmaları suretiyle ilköğretime hazırlanmaları sağlanacaktır. Hedef Valilik tarafından yaptırılmakta olan ve inşaatı süren Sevgi Köyü Projesi içinde yer alan Misafir Çocuk Ünitesi bloğunda ekonomik, fiziksel ve duygusal yönden ihmal ve/veya istismar edilen, suç mağduru veya suça karışan çocuklara yönelik ilk müdahaleyi yapacak ve gerekli işlemleri tek elden planlayıp çocukların ilgili birime gönderilmesine kadar geçici olarak kısa süreli barınma dahil uygun hizmet verecek 20 çocuk kapasiteli Çocuk Koruma Merkezi ilgili kurum kuruluşlar ve STK.larla işbirliği içerisinde 2007 yılı sonuna kadar açılacaktır. Hedef yılı sonuna kadar suça karışmış çocuklardan hakkında tedbir kararı alınmış olanlara yönelik amacına uygun bakım ve rehabilitasyon hizmeti verecek bir merkez açılacaktır. Hedef İl Özel İdare koordinasyonunda ilgili tüm resmi ve özel kurum, kuruluş ve STK lar ile işbirliği içerisinde ekonomik yoksunluğa bağlı sosyal sorunları çözmeye yönelik mikro kredi, ayni ve nakdi yardım uygulamaları ile istihdam sağlayıcı eğitim faaliyetleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Hedef yılı sonuna kadar yaş arası korunmaya muhtaç bedensel engellilere yönelik 10 bayan ve 15 bay olmak üzere 25 kişi kapasiteli bir adet yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi öncelikle Uludağ Üniversitesi ne yakın bir yerde olması hedeflenerek personel, araç, donanım ve tefrişi tamamlanarak açılacak ve plan süresince ihtiyaç duyulacak yeni donanım, tefriş ve eğitim araçları temin edilmeye devam edilecektir. Hedef Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Belediyelerle işbirliği içerisinde 2007 yılı sonuna kadar yaş arası korunmaya muhtaç zihinsel engellilere yönelik 20 bayan ve 20 bay olmak üzere 40 kişi kapasiteli bir adet yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi öncelikle Üniversiteye yakın bir yerde olması hedeflenerek açılacaktır. Hedef yılı sonuna kadar engellilere yönelik bir adet Gündüzlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi açılacaktır. Hedef yılı itibariyle engellilerin evde bakım ve takibi hizmetine başlanarak ihtiyaç duyan kişilerin plan süresince hizmetten faydalanması sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında mevzuatla belirlenecek olan kurum tarafından engellilere yönelik bir adet korumalı iş yeri açılacaktır. Sayfa: 56 / 199

57 Hedef Engellilere yönelik özel eğitim veren 2 adet okulda sıra bekleyen 115 adet çocuk için okul, özel eğitim sınıfı ve öğretmen ihtiyacı 2010 yılına kadar tamamen giderilecektir. Hedef Rehberlik Araştırma Merkezi nde (RAM) hizmetin hızı arttırılarak bireylerin hizmet alma kapasitelerinin %100 yükseltilmesi ve 3 yeni Rehberlik Araştırma Merkezi açılması sağlanacaktır. Hedef Derslik ihtiyacı 30 kişilik sınıf ve tekli eğitim olacak şekilde planlanacak, okullarımız teknolojiyi takip edecek donanıma kavuşturularak ilimizde modern eğitim kurumları sayısı arttırılacaktır. Hedef İlin akademik başarısının yükselmesi sağlanacak ve okula devam etmeyen öğrenci sayısı, her yıl %50 oranında azaltılarak, ilköğretim okullaşma oranı %100 e ortaöğretim okullaşma oranı ise %90 a çıkarılacaktır. Hedef Bursa da Okul Öncesi Eğitimde okullaşma oranı her yıl bir önceki yıla göre % 10 daha arttırılacak ve eğitim yaygınlaştırılacaktır. Hedef AB standartlarına uygun ara eleman yetiştiren ve mesleki-yaygın eğitim veren okulların ve kurumların niteliği ve kapasiteleri arttırılarak mesleki eğitim oranı AB standartlarına yükseltilecektir. Hedef Öğrencilerin beden ve ruh sağlığı açısından olumlu yönde gelişimleri için, sportif ve izcilik faaliyetlerine katılımlarını arttırarak sporcu öğrenci sayısı oranı il genelinde %15 e çıkarılacaktır. Hedef Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve eğitim öğretimden en üst seviyede verim alabilmek için ilimizdeki öğretmen kaynağının etkili kullanımı sağlanacak ve il genelinde dengeli öğretmen dağılımı yapılacaktır. Hedef Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için il genelinde kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin bilgi ve görgüleri arttırılmaya çalışılacaktır. Hedef İlköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime kapalı veya birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, bütçedeki payı yıllara göre azaltma yönünde planlanarak, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınmaları ve kaliteli bir eğitim öğretim imkanına kavuşmaları sağlanacaktır. Hedef Eğitim kurumlarımızda sağlıklı bir ortam oluşturmak için bilinçlenmeye yönelik çalışmalar yapılarak koruyucu sağlık önlemlerini destekleyici ve beslenmeye ilişkin projeler üretilecektir. Hedef İhtiyacı olan öğrencilerin parasız yatılılık-bursluluk imkanlarından azami ölçüde yararlanması sağlanacak ve özel-resmi pansiyonlarımızın imkanları iyileştirilerek geliştirilecektir. Hedef Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarından gelen öğrencilerin başarılarını arttırmak için onların psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı olarak ülkemize uyumları sağlanacak ve kültürel iletişimleri arttırılacaktır. Sayfa: 57 / 199

58 Hedef AB fonlarından yararlanabilmek için okulların ve kurumların proje oluşturmalarında rehberlik hizmeti verilerek ilimizin proje üretimi ülke genelinde %4 oranına yükseltilecektir. Hedef Yataklı Tedavi Kurumlarında yoğun talep karşısında hizmet sunumundaki aksaklıkların giderilmesi, yığılmaların önlenmesi ve mevcut ölüm ve sakat kalma oranının % 20 daha aşağıya çekilmesi için kurumlarımızın tamamının fiziki şartları düzeltilecek ve personel ihtiyaçları % 80 oranında karşılanacaktır. Hedef Sağlık hizmetlerine erişilebilirliği arttırmayı sağlamak için fiziki alt yapısı, donanımı ve personeli tam 30 adet sağlık ocağı hizmete açılacaktır. Hedef Ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı çocuklar yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, gebelikten 6 yaşa kadar Bursa daki bütün çocukların sağlıklarının ve gelişimlerinin ruhsal ve sosyal boyutlarıyla izlenmesine ve desteklenmesine başlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar ilimizde mevcut olan organ bağış sayısı % 100, organ nakil sayısı % 50 yükseltilecektir. Hedef Son verilere göre ülkemizdeki anne ölüm hızı yüz binde 40, ilimizde yüz binde olup ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri yaygınlaştırılarak bu oran ilimizde yüz binde 25 e düşürülecektir. Hedef Bursa genelinde Gençlik Danışma Sağlık ve Hizmet Merkezlerinin sayısı arttırılacak, bu merkezlerin tanıtımı yapılarak ergenlik çağında okula devam eden gençlerin %100 üne ulaşılmaya çalışılacak ve gençlerin merkezden yararlanması sağlanacak ve kanser tarama eğitim merkezi ve kanser kayıt merkezi açılacaktır. Hedef Ülkemizde son verilere göre bebek ölüm hızı binde 29, ilimizde binde 9.84 olup bu oran binde 6 seviyesine düşürülecektir. Hedef Erken tanı ile önlenebilen Talasemi önümüzdeki on yıl içersinde %10 azaltılacaktır. Hedef Sağlık kurumları vasıtasıyla uygulamalı verilen eğitimlerle etkili aile planlamasını uygulayanların oranı % 45 e çıkarılacaktır. Hedef Her bir antijene karşı % 90 ve Kızamığa karşı % 95 bağışıklama oranına ulaşılacak ve aşı ile önlenebilir hastalık oranı azaltılacaktır. Hedef Tüberküloz hastalarının tedavilerinin kontrolü daha etkin bir şekilde sürdürülecektir. Hedef Toplumun doğumdan itibaren düzenli diş hekimi kontrolünün ve eğitim yolu ile ağız diş sağlığı bilgilerinin artırılması, doğru tutum ve alışkanlıkların oluşturulması, koruyucu uygulamalar ile hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması suretiyle yaşam kalitesinin artırılması ve doğru ağız-diş sağlığı bilgileriyle donatılmış ve öğrendiği bilgileri uygulayan bireyler yetiştirilmesi sağlanacaktır. Hedef Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerden başlamak üzere Brucella görülme oranını azaltmak için Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalar yürütülecektir. Sayfa: 58 / 199

59 Hedef Her 50 bin ve her 100 bin nüfusa asgari 1 hasta nakil ambulansı ile asgari 1 acil yardım ambulansı düşecek şekilde istasyon sayıları arttırılarak hasta varış süresi 7 dakikaya indirilecektir. Hedef yılı sonuna kadar tüm sağlık istatistik bilgileri oluşturularak belli bir formatta kayıt altına alınacak ve teknolojik alt yapı sağlanarak otomasyon kurulum programına geçilecektir. Hedef yaş grubu çocukların hastalıklara yakalanma riskinin en aza indirilmesi amacıyla organik ve doğal besinler ile beslenmesi sağlanarak, izleme ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Hedef İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde Bursa da yaşayan çocuk ve gençlerin spora teşviki ve spor faaliyetlerine etkin katılımı sağlanacaktır. Hedef Bursa nın Olimpik bir şehir olması yönünde; spor tesislerinin verimliliği arttırılacak, işletmecilik faaliyetleri daha etkin yapıya kavuşturulacak ve tesisleşme talepleri, nüfus yoğunluğuna göre planlanarak 2010 yılına kadar 135 adet spor tesisi ile 15 adet Gençlik Merkezi hizmete açılacaktır. Hedef Spor branşlarına yönelik faaliyetler planlanarak antrenör istihdamı arttırılacak ve tüm branşlarda aynı seviyede imkanların yaratılması ve eşit sayıda sporcunun yetiştirilmesi sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar tam teşekküllü bir Sporcu Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezi hizmete açılacaktır. Hedef İl Özel İdaresi koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile STK lar ve hayırseverlerin işbirliği sağlanarak engellilere yönelik spor tesisleri yapılacak, mevcut olanların kullanımları uygun hale getirilecek ve engellilerin spor faaliyetlerine katılımları arttırılacaktır. Hedef 4.1- İlimiz genelinde tüm kültürel ve tarihi varlıklarımız ile turizm alanlarımızın yurt içi ve yurt dışında etkin ve doğru bir biçimde geniş kitlelere tanıtılmasına ve benimsetilmesine çalışılacak ve halkımızın bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Hedef 4.2- Uluabat Gölü ve çevresindeki antik dönemlere ait olan kalıntılarla birlikte Osmanlı döneminde yapılmış olan tarihi, doğal ve kültürel varlıkların ortaya çıkarılması ve onarılması sağlanarak turizme kazandırılacaktır. Hedef 4.3- Bursa ve çevresinde yer alan tarih öncesi ve tarihi dönemlere ait daha önce tespiti yapılan ya da bilinen yerleşim yerlerini gün ışığına çıkartarak bilinmeyen yerlerin de tespit ve tescili yapılarak Bursa nın İnanç ve Kültür Turizmi canlandırılacaktır. Hedef 4.4- İlimiz sınırları dahilindeki tüm kütüphanelerimiz çağdaş kütüphanecilik koşullarına uygun hale getirilerek yazma ve eski basma eserler dijital ortama aktarılacaktır. Hedef 4.5- Sergi, konser ve tiyatro oyunlarının yaygınlaştırılması ve geniş halk kitleleri ile bütünleştirilmesi amacıyla Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Bölge Senfoni Orkestrası, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi nin daha iyi hizmet verebilmesi için sanatçı, mekan, personel ve ödenek imkanlarının iyileştirilmesine ve sanatsal faaliyetlerin tanıtımının arttırılmasına çalışılacaktır. Sayfa: 59 / 199

60 Hedef 4.6- Bursa nın yerel halk kültürü ve geleneksel kültür ürünlerinin ( hayatın geçiş dönemleri, el sanatları, mutfak kültürü vb.) tamamı derlenerek yaygınlık alanları tespit edilecek ve ilimize özel bir folklor haritası çıkartılacaktır. Hedef 4.7- Çağdaş Türk sanatının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla özgün ve çağdaş eserler üreten sanatçıların ve eserlerinin tanıtımı yapılacak ve yurt dışı bağlantılar ile eserlerinin yurt dışında sergilenmeleri sağlanacaktır. Hedef 4.8- Bursa ili Orhaneli İlçesi Sadağ Köyüne bağlı Sadağ Kanyonu nun doğal ve tarihsel yapısı korunarak turizme açılması ve gerekli tanıtımlarının yapılması sağlanacaktır. Hedef 4.9- Uludağ ın mevcut imajı yenilenerek sadece kış turizm merkezi görünümünden çıkarılacak ve Uludağ da 12 ay boyunca turizm faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yayla turizmi, mağara turizmi ve trekking, yamaç paraşütü başta olmak üzere turizm amaçlı sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Hedef Merkeze yakın bir köyde çocuklara ve gençlere toprağı, bitkiyi ve hayvanları tanıtıp sevdirecek bir çiftlik oluşturulacaktır. Bu çiftlikte 1-2 gün konaklayacak çocuklar horoz sesleri ile güne gözlerini açacak, domatesi, biberi elleriyle toplayacak, meyvayı dalından koparacak süt sağımını, yoğurt, peynir, tereyağ vb. süt ürünlerinin basit yöntemlerle imalatını görecek, bu imalatları kendilerinin de yapabileceği imkanlar yaratılarak köydeki yaşamı ve tabiatı daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla Kırsal Turizm geliştirilerek hem köylerimiz için yeni gelir kaynakları yaratılacak hem de özellikle çocuklar ve gençlerin köy kültürünü tanımaları sağlanacaktır. Hedef Kültür ve turizmi sadece yerelde düşünmek yerine coğrafya ve tarih bütünlüğünün sağlanması açısından Bursa Bilecik Çanakkale üçlüsü olarak ele alınması sağlanacaktır. Bilecik in Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Şeyh Edebali ile Osmanlı nın ilk başkenti olan Bursa nın muhteşem kültür ve tarih mirası özelliğiyle ve Çanakkale nin ise Kurtuluş Savaşı nın temellerini oluşturan Çanakkale Zaferi nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehidimizin verdiği mücadelenin ispatının somut varlığı ile her insanın ama özellikle gençlerimizin görmesi ve bu toprakların vatan oluşundaki sırrı keşfetmelerinin sağlanması açısından bu üç ili kapsayan ortak tarih, doğa ve kültür turlarının düzenlenmesi ve tanıtılması için girişimler başlatılacaktır. Hedef Bursa yakınlarında Yaşayan Bir Osmanlı Köyü adı altında arası dönemin canlandırılarak günümüz insanına o günkü hayattan gerçek kesitlerin sunulması ve tarihe karşı bir ilginin uyandırılması sağlanacaktır. Hedef Türkiye de bir ilk olarak Türk Milletinin tarih sahnesine çıktığı günden bugüne kadar kurduğu devletler, katıldığı savaşlar, elde ettiği barışlar, zaferler, mağlubiyetler ve imzaladığı büyük anlaşmaların sergilendiği ve Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasında dünyada başka örneği olmayan milli mücadelenin anlatıldığı ve Kurtuluş Savaşı nın canlandırıldığı Türk Tarihi Müzesi kurulması için bir çalışma başlatılacaktır. Tarihi, kültürü, medeniyeti, İslamla tanışması, Batıya doğru büyük yürüyüşü, geri çekilme ve göçleri ile Kurtuluş Savaşı nın; anıtlar, animasyonlar ve görsel unsurlarla geniş bir alanda ve bir bütünlük içerisinde sunulması sağlanacak, bu amaçla içinde lokanta, parkbahçe ve konaklama tesislerinin de bulunduğu toplumsal mutabakat çerçevesinde dönümlük büyük bir mekan oluşturulacaktır. Bu mekan ziyaretçilerin 2-3 günde gezebilecekleri bir zenginliğin yanı sıra Türk Tarihi konusunda geniş bir görselliğe de sahip olacaktır. Sayfa: 60 / 199

61 Hedef yılı sonuna kadar alternatif turizm imkanlarının ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması için turizm amaçlı sportif faaliyetlere öncelik verilerek rafting, trekking, su kayağı, sörf ve kamp turizmi altyapı ihtiyaçları tamamlanacak ve hizmete açılacaktır. Hedef Müzelerin (Arkeoloji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Mudanya Mütareke Evi Müzesi, Atatürk Evi Müzesi vb. ), sadece arkeolojik ve etnografik ürünlerin sergilendiği durağan mekanlar olmaktan çıkartılması amacıyla dünyadaki örneklerinden yola çıkılarak teşhir, tanzim, güvenlik, çevre düzenlemesi, çağdaş bir anlayışla daha modern canlı mekanlara dönüştürülmesi ve müze varlığının çeşitlendirilmesi maksadıyla yeni müzelerin hizmete açılmasının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Hedef Bursa da mağara turizminin geliştirilmesi için İlgili belediyelerle işbirliği ve koordinasyon sağlanarak altyapı çalışmaları tamamlanacak, tanıtıcı yayınlar hazırlanacak ve turizm değeri olan mağaraların turizme kazandırma çalışmalarına hız verilecektir. Hedef 5.1- Verimliliğin arttırılması ve mevcut gen kaynaklarının korunması amacıyla sertifikalı tohumluk üretiminde % 30, sertifikalı fidan üretiminde ise % 50 artış sağlanacaktır. Hedef 5.2- Dış piyasada rekabet üstünlüğü olan dünyaca ünlü ürünlerimizden kiraz ve siyah incir için uluslararası standartlara uygun mevcut üretim miktarı %30 oranında arttırılacaktır. Hedef 5.3- Organik tarımın il genelinde geliştirilip yaygınlaştırılarak toplam tarım alanları içindeki payı % 0.13 ten planlama süresi sonunda %1seviyesine ulaştırılacaktır. Hedef adet erken uyarı istasyon sayısının 5 yıl içerisinde 20 adete çıkarılması, Bitki hastalık ve zararlılarının ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması ile ilaçlama sayısı azaltılarak % 30 oranında tasarruf sağlanacaktır. Hedef 5.5- İlimizin; Türkiye nin sofralık siyah zeytin üretim merkezi haline getirilmesini sağlamak için 5 yıllık süreçte gerek kalite, gerek verim ve gerekse üretimişleme teknolojilerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 5.6- Hayvansal üretimde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla mevcut yem bitkileri üretim alanlarının tarla tarımı içerisindeki payının % 20 oranında arttırılması sağlanacaktır. Hedef 5.7- Damızlık ihtiyacını karşılamak üzere mevcut 5 adet olan hayvancılık işletme sayısı (100 baş ve üzeri ) 20 işletmeye çıkarılacaktır. Hedef 5.8- İlimizde üretilen ve gıda kodeksine uygun olmayan çiğ süt içerisindeki toplam bakteri sayısının 2008 yılına kadar adet/ml altına indirilmesi sağlanacaktır. Hedef 5.9- Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin tamamının 2007 yılı sonuna kadar kayıt altına alınması ve güncellenmesi sağlanacaktır. Hedef Toplumu güvenli gıda tüketimine yönelik bilinçlendirmek amacıyla yerel TV, radyo ve basında eğitici bilgi ve toplantıların yapılması teşvik edilecek toplam 50 Sayfa: 61 / 199

62 okulda temel hijyen ve güvenli gıda tüketimi konularında eğitim çalışması gerçekleştirilecektir. Hedef Kırsal bölge yetiştiricilerinin kalkındırılması, yerinde iş imkanı verilmesi, kent merkezine göçün önlenmesi amacıyla 17 ilçede kırsal kalkınmaya yönelik bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek için Kırsal Kalkınma Projeleri hazırlanacaktır. Hedef Münavebeli ekim sistemi içerisinde mısır, ayçiçeği, soya ve kanola üretim miktarı %30 oranında artırılacak ve jojoba bitkisinin bölgeye adaptasyon çalışması yapılacaktır. Hedef Üretim fazlalığı olan dönemlerde ürünlerin değer fiyatına satılması için talep oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Hedef İlimiz genelinde yaklaşık hektar olan mevcut mera alanlarının 1200 hektarında başlatılan ıslah çalışmalarının 3 yıl içerisinde 4000 hektara çıkarılması sağlanacaktır. Hedef Pazarlama sıkıntısı çekilen ürünlerin yerine alternatif ürün çeşitliliğinin arttırılması için ekolojisi uygun ilçelerde 250 da alanda 2007 yılı sonuna kadar kivi bahçe tesisleri oluşturulacak ve şeftali, armut, elma ve ayva gibi üretimi yoğun olarak yapılan meyvelerde de mevcut plantasyonlar yeni çeşitlerle ihracata yönelik olarak yenilenecektir. Hedef Karacabey ilçemizde yoğun olarak dane mısır üretimi gerçekleştirilmekte olup danedeki yüksek nem oranının düşürülmesi amacıyla 2006 sonuna kadar bir adet kurutma tesisi kurulacaktır. Hedef Gelişmekte olan meyveciliğin pazarlama şartlarını geliştirmek amacıyla 2006 yılı sonuna kadar Mustafakemalpaşa ilçesinde bir adet paketleme ve soğuk hava deposu kurulacak, Yenişehir de tamamlanmayan meyve sebze paketleme ünitesinin inşaatı bitirilecek ve Gürsu-İnegöl-Kestel İlçelerinde Armutta Hastalık Araştırma Projesi tamamlanacaktır. Hedef İlimiz dahilinde Nilüfer, İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya, İznik ve Orhaneli İlçelerinde üretilen sütün bakteri sayısının düşürülmesi amacıyla kaliteli süt elde etmeye yönelik süt soğutma tankları alınarak Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine teslim edilecek ve kooperatiflerin geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Hedef İlimize özgü Bursa kestanesi adıyla markalaşmış kestane üretimi geliştirilecektir. Hedef yılı içerisinde hayvanlarda zoonoz hastalık problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Hedef Organize hayvancılık bölgeleri oluşturulacaktır. Hedef Uluabat gölünde ekonomik öneme haiz olmayan İsrail Sazanı popülasyonunun azaltılması amacıyla Aynalı Sazan yetiştiriciliği için mevcut kooperatif ile 2006 yılında proje hazırlanacaktır. Hedef Karacabey İlçesi sınırlarında bulunan Dalyan ve Poyraz Göletleri nde kooperatif aracılığı ile sportif kara ve balık avcılığı yaygınlaştırılacaktır. Sayfa: 62 / 199

63 Hedef İlimizin geleneksel yapısı ile özdeşleşen ve Bursa İpeği adıyla markalaşmış olan ipek böcekçiliği üretiminin ileriye dönük geliştirilmesi amacıyla mevcut gen kaynakları korunacak ve ipek halı dokumacılığı yaygınlaştırılacaktır. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 44 ve 45. maddesi çerçevesinde Mali İşler Daire Başkanlığınca hazırlanan 2008 Mali Yılı Bütçe Taslağı, de Vali Şahabettin HARPUT tarafından İl Encümenine sunulmuştur. Bütçe taslağı, İl Encümenince incelendikten ve görüşüldükten sonra görüşüyle birlikte de İl Genel Meclisine sunulmuştur Mali Yılı Bütçe Taslağı, İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantısının birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonca hazırlanan rapor tarihinde İl Genel Meclisinde görüşmeye açılmış, komisyonların görüşleri doğrultusunda son şekli verilmiş ve Meclisin onayına sunulmuştur Mali Yılı Bütçesi, kararnamesi ve ekleriyle birlikte İl Genel Meclisinin günlü 69. birleşiminde oybirliği ile kabul edilmiştir. A Mali Yılı Gelir Bütçesi İl Genel Meclisince kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesi aşağıdaki gibidir; GELİRLER ÖDENEK (YTL) Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri TOPLAM Sayfa: 63 / 199

64 A Mali Yılı Gider Bütçesi İl Genel Meclisince kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesi ekonomik düzeyde aşağıdaki gibidir; GİDERLER ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri ,00 Sosyal Güv. Kur. Ve Devlet Primi Giderleri ,00 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 Faiz Giderleri Cari Transferler ,00 Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TOPLAM A Mali Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Dağılımı İl Genel Meclisince kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesinin fonksiyonel dağılımı aşağıdaki gibidir; GİDERLER ÖDENEK (YTL) Genel Kamu Hizmetleri ,00 Savunma Hizmetleri ,00 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri ,00 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmet ,00 TOPLAM Sayfa: 64 / 199

65 A Mali Yılı Bütçe Uygulaması 2008 MALİ YILI GELİRLERİ ÖZEL İDARE GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ ,07 TEŞEBBÜS VE MÜLKÜYET GELİRLERİ ,95 DİĞER GELİRLER ,82 ÖZEL İDARE GELİRLER TOPLAMI ,84 BAKANLIK YARDIMLARI BAKANLIK YARDIMI TOPLAMI ,28 TOPLAM BÜTÇE GELİRİ ,12 Yıl İçerisinde Kullanılan İller Bankası Kredisi Mali Yılı Bütçesi, Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun öngördüğü mali disiplin uygulamalarıyla sonuçlandırılmıştır Yılı bütçesine ilişkin harcama bilgileri aşağıdaki gibidir; GİDERLER ÖDENEK (YTL) Personel Giderleri ,99 Sosyal Güv. Kur. Ve Devlet Primi Giderleri ,54 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,51 Faiz Giderleri ,79 Cari Transferler ,19 Sermaye Giderleri ,33 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler TOPLAM ,35 Bakanlık Ödeneği ,19 HARCAMA TOPLAMI ,54 Sayfa: 65 / 199

66 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ TOPLAM HARCAMA BURSA İL ÖZEL İDARESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK DÜZEYDE HARCAMA TABLOSU FONKSİYONEL VE EKONOMİK AÇIKLAMA Personel Giderleri , , , ,99 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , , ,51 Faiz Giderleri , ,79 Cari Transferler , ,19 Sermaye Giderleri , , , , , , , , , ,33 Sermaye Transferleri Borç Verme 0 9 Yedek Ödenek 0 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , ,35 Sayfa: 66 / 199

67 A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 67 / 199

68 2008 YILI İL ÖZEL İDARESİ KURUMSAL BAZDA BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU (YTL) KURUM ÖDENEK BÜTÇE TOPLAMI HARCAMA ÖZ BÜTÇE BAKANLIK ÖZ BÜTÇE BAKANLIK HARCAMA TOPLAMI ÖZEL KALEM 3,210, ,694, ,904, ,430, , ,647, GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 4,728, , ,827, ,535, ,535, İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 21,965, ,710, ,676, ,488, ,707, ,196, İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 5,234, ,422, ,657, ,727, ,410, ,138, TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 37,466, ,238, ,704, ,464, ,409, ,874, KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI 1,529, ,931, ,461, ,224, ,315, ,539, MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 9,146, , ,853, ,573, , ,654, SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI 1,635, ,948, ,583, , ,802, ,695, İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 2,220, ,149, ,369, ,891, ,151, ,042, TOPLAM 87,137, ,901, ,039, ,228, ,094, ,323, Sayfa: 68 / 199

69 ÖZEL KALEM GENÇLİK VE SPOR İMAR VE YAPI İŞLERİ İNSAN KAYNAKLAR VE SOSYAL HİZMETLER TARIM VE KÖY İŞLERİ KÜLTÜR VE TURİZM MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ SAĞLIK VE ÇEVRE İLÇE ÖZEL İDARELER , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 KURUMSAL BAZDA BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 69 / 199

70 A.2.1. Özel Kalem Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 70 / 199

71 2008 YILI ÖZEL KALEM BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU (YTL) EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri 1, , ,003, , , Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,093, , , , ,137, ,576, , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 231, ,513, , , ,714, , ,494, Sermaye Transferleri Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 3,324, , ,581, , , ,904, ,647, ,257, Sayfa: 71 / 199

72 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , , ÖZEL KALEM BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 72 / 199

73 2008 YILI ÖZEL KALEM (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU (YTL) EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 3, , , , , , , , ,513, , , ,513, , ,473, Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 113, ,581, , , ,694, , ,477, Sayfa: 73 / 199

74 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek 3.314, , , , , ÖZEL KALEM (BAKANLIK) BÜTÇE GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 74 / 199

75 ÖZEL KALEM (BAKANLIK) BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N İŞİN ADI Bütçe Ödeneğİ Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Mülki İdare Karar Destek Sis.Prj. 140, , Memurlar 3, , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 4, Yolluklar Hizmet Alımları 1, , Valiliğe ait Pilot proje tamamlanmıştır. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçları için kullanılmıştır. Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün talebi olmadığından harcama yapılmamıştır. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçları için kullanılmıştır. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçları için kullanılmıştır. 6 Mamul Mal Alımları , adet Panelvan alınmıştır. 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 53, Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün talebi olmadığından harcama yapılmamıştır. 8 Sivil Savunma Lojman Yapımı 30, , Sivil Savunma Lojman Yapımı 969, Lojman bakım onarımı yapılmıştır. Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün talebi olmadığından harcama yapılmamıştır. 10 Afet Similasyon Merkezi Yapımı Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün talebi olmadığından harcama yapılmamıştır. Sayfa: 75 / 199

76 2008 YILI ÖZEL KALEM (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU (YTL) EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri 1, , , , Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,093, , ,959, ,403, , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 231, , , , , , Sermaye Transferleri Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 3,324, , , ,210, ,430, , Sayfa: 76 / 199

77 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , ,00 ÖZEL KALEM (ÖZEL İDARE) BÜTÇE GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 77 / 199

78 ÖZEL KALEM İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER İl Özel İdare bütçesinden İl Genel Meclisi, İl Encümeni Üyeleri, İlçe Kaymakamları ile Valilik temsil, tören, ağırlama ve tanıtım organizasyonları, Valilik Afet Yönetim Merkezi, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma İl Müdürlüğüne ayrılan bütçe ödenekleri ile yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ; S.N İŞİN ADI Bütçe Ödeneğİ (YTL) Bütçe Gideri (YTL) 1 Diğer Personel Giderleri 1, , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları 26, , Temsil ve Tanıtma Giderleri 1, , Bursa (Mülki İdare Amirleri Karar Destek Sistemi) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Menkul Mal, Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri 86, , , , , Mamul Mal Alımları , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 31, , AB Uyum Projeleri , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 199, , Hizmet Alımları Menkul Mal Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri , AÇIKLAMALAR İl Genel Meclis Üyeleri ve Kaymakamlık ödenekleri için harcanmıştır. Kırtasiye malzemesi alınmıştır. Danışmanlık ücretleri ödenmiştir. Valilik temsil ve tanıtım giderleri için harcanmıştır. Valiliğe ait Pilot proje tamamlanmıştır. Valilik Afet yönetim Merkezinin çeşitli ihtiyaçları için kullanılmıştır. AB Uyum projeleri kapsamında Restorasyon Alanında Kalifiye Ara Eleman Yetiştirme projesi kapsamında danışmanlık ücretleri ödenmiştir. Proje 2009 yılında devam edecektir. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçları için kullanılmıştır. 14 Mamul Mal Alımları 95, , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 54, , Doğalgaz dönüşümü yapılmıştır. Sayfa: 78 / 199

79 A.2.2. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 79 / 199

80 2008 YILI GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri , , , , Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 175, , , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri 3,205, , , , ,247, ,130, , Sermaye Transferleri 594, , , Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 4, , ,344, ,015, ,827, ,535, , Sayfa: 80 / 199

81 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , , ,96 GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 81 / 199

82 2008 YILI GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2, , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 97, , , Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 99, , , Yılı içerisinde harcama olmadığından faaliyet grafiği ve tablosu eklenmemiştir. Sayfa: 82 / 199

83 2008 YILI GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri , , , , Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 175, , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri 3,205, , , ,150, ,130, , Sermaye Transferleri 594, , , Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 4, ,344, ,015, ,728, ,535, , Sayfa: 83 / 199

84 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , ,96 GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 84 / 199

85 GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N İŞİN ADI Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Osmangazi Olimpik Atletizm Pisti Yapımı 75, , ,817, ,815, İznik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapımı , Keles Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapımı 75, , Yıldırım Masa Tenisi Salonu Yapımı 1, Uzman-Usta Öğreticiler Çeşitli branşlarda spor malzemesi satın alınarak spor kulüplerinin kullanımına sunulmuştur. Atıcılar mevkiindeki spor vadisinde olimpik atletizm pisti tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Çim yüzeyli futbol sahası tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Ödeneği Köyelere Hizmet Götürme Birliğine aktarılarak futbol sahası soyunma odaları tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Yeterli ödeneği olmadığından proje gerçekleşememiştir. Sporcu yetiştirilmesi amacıyla 34 adet antrenör ve eğitmen istihdamı sağlanarak 11 branşta yaklaşık sporcuya eğitim verilmiştir. 7 Gençlik Merkezi , Mudanya İlçesi Zeytinbağı Beldesi Futbol Sahası Atatürk KapaIı Yüzme Havuzu Güçlendirmesi Sosyal,kültürel ve sanatsal alanlarda eğitim veren 27 eğitmen ve öğretmen ile yaklaşık 17 bin gence eğitim verilmiştir. 29, , Futbol sahası ihata duvarı yapılmıştır. 52, , Bakım ve onarımına ilişkin güçlendirme projesi yapılmıştır. 10 Mustafakemalpaşa İlçesi Alpagut Köyü İçinde Bulunan Futbol Sahasının Tel Örgüyle Çevrilmesi 5, , Ödeneği Köyelere Hizmet Götürme Birliğine aktarılarak futbol sahasının tel örgü ile çevrilmesi işi yapılmıştır. 11 Mimarsinan Mahallesinde Bulunan Futbol Sahasının Üst Yapısının Yapılması 201, , Sahanın çimlendirilmesi, tel örgüyle çevrilmesi ve su deposu işi tamamlanmıştır. 12 Orhangazi İlçesi Göl Futbol Sahasına Suni Çim Zeminli Futbol Sahası Yapılması Ödeneği Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmış ve suni çim zeminli futbol sahası işi yapılmıştır. 13 Keles İlçesinde Spor Salonu Yapımı 214, , Ödeneği Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. 14 Geçici Personel Proje gerçekleştirilemedi. 15 Hizmet Alımları , Hane Halkına Yapılan Transferler Yetiştirme Yutlarındaki bakıma muhtaç çocukların etkinlik ve eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiaralama bedelleri ödenmiştir YTL ile barınmaya muhtaç 50 çocuğa aile ortamında yaşam sağlanmıştır YTL ile de iştirakçi olan 450 kişiye mikrokredi kullandırılmıştır. Sayfa: 85 / 199

86 İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER Bursa İl Özel İdaresi Spor Klübü Derneği ile birlikte Gençlerimizin serbest zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri ve amacıyla yetenekli gençlerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi için 11 ayrı branşta antrenör ve eğitmen istihdam edilerek 2008 yılı içersinde aşağıdaki tablo ve grafiklerde görüldüğü gibi sporcu yetiştirilmiştir YILI FAALİYETTE BULUNULAN BRANŞ, İSTİHDAM EDİLEN ANTRENÖR VE EĞİTİM VERİLEN SPORCU SAYISI TABLOSU Faaliyette Bulunulan Branş Sporcu Sayısı Antrenör Sayısı Badminton Atletizm Yüzme 57 1 Masa Tenisi Jimnastik 45 1 Futbol 47 2 Güreş Tenis Judo Voleybol Gençlik Mrk GENEL TOPLAM Sayfa: 86 / 199

87 BRANŞLAR Antrenör Sayısı Badminton Atletizm Yüzme Masa Tenisi Jimnastik Futbol Güreş Tenis Judo Voleybol Gençlik Merkezleri TOPLAM 2008 YILI SPOR BRANŞLARINA GÖRE EĞİTİM VEREN ANTRENÖR SAYISI TABLOSU (I) Branş ANTRENÖR SAYISI Gençlik Merkezleri Voleybol Judo Tenis Güreş Futbol Jimnastik Masa Tenisi Yüzme Atletizm Badminton Sayfa: 87 / 199

88 Voleybol Badminton Atletizm Yüzme Masa Tenisi Jimnastik Futbol Güreş Tenis Judo Voleybol TOPLAM Gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirdiği aşağıda tablo ve grafiklerle gösterildiği gibi 27 eğitmenin istihdam edildiği 27 ayrı branşta eğitim ve çalışmalar yürütülmüştür. Branş Sporcu Sayısı YILI SPOR BRANŞLARINA GÖRE EĞİTİM ALAN SPORCU SAYISI TABLOSU (II) 700 SPORCU SAYISI BRANŞLAR Badminton Atletizm Yüzme Masa Tenisi Jimnastik Futbol Güreş Tenis Judo Voleybol Sayfa: 88 / 199

89 2008 YILI GENÇLİK MERKEZLERİNDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISI TABLOSU 1- Yunus Emre Gençlik Merkezi 2- Osmangazi Gençlik Merkezi Gençlik Merkezleri Sayfa: 89 / 199

90 / Tarihleri arasında Osmangazi ve Yunusemre Gençlik Merkezlerinde Açılan Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları Sıra No: FAALİYET BRANŞI ÖĞRENCİ SAYISI Osmangazi Gençlik Mrk. Yunusemre Gençlik Mrk. TOPLAM ÖĞRENCİ 1 İngilizce Bilgisayar Gitar Satranç El Sanatları-Takı Tasarım Halk Oyunları Tiyatro Bağlama Türkçe Güzel Konuşma Basketbol İzcilik Resim Voleybol Futbol Çevre ve Dağcılık Tenis Model Uçak Badminton Halk Müziği Koro Dart Sevgi Çocukları Yaz Okulu Tarım Sınıfı Fotoğrafçılık Modern Dans AB Proje Web Tasarım Bateri TOPLAM Sayfa: 90 / 199

91 İngilizce Bilgisayar Futbol Gitar Satranç Tiyatro Halk Oyunları Basketbol Türkçe Güzel Konuşma TOPLAM / Tarihleri arasında Yunusemre ve Osmangazi Gençlik Merkezlerinde Açılan Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları Grafiği (I) Branş Öğrenci Sayısı ÖĞRENCİ SAYISI BRANŞLAR İngilizce Bilgisayar Futbol Gitar Satranç Tiyatro Halk Oyunları Basketbol Türkçe Güzel Konuşma Sayfa: 91 / 199

92 El Sanatları- Takı Tasarım Bağlama Bateri Resim Sevgi Çocukları Yaz Okulu AB Proje Web Tasarım Modern Dans TOPLAM / Tarihleri arasında Yunusemre ve Osmangazi Gençlik Merkezlerinde Açılan Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları Grafiği (II) Branş Öğrenci Sayısı ÖĞRENCİ SAYISI BRANŞLAR El Sanatları-Takı Tasarım Bağlama Bateri Resim Sevgi Çocukları Yaz Okulu AB Proje Web Tasarım Modern Dans Sayfa: 92 / 199

93 Model Uçak Badminton Halk Müziği Koro Dart Tenis Tarım Sınıfı Fotoğrafçılık İzcilik Voleybol Çevre ve Dağcılık TOPLAM / Tarihleri arasında Yunusemre ve Osmangazi Gençlik Merkezlerinde Açılan Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları Grafiği (III) Branş Öğrenci Sayısı ÖĞRENCİ SAYISI BRANŞLAR Model Uçak Badminton Halk Müziği Koro Dart Tenis Tarım Sınıfı Fotoğrafçılık İzcilik Voleybol Çevre ve Dağcılık Sayfa: 93 / 199

94 A.2.3. İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 94 / 199

95 2008 YILI İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2, ,654, , ,171, ,246, ,429, ,823, ,606, Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 20,695, ,921, ,529, ,636, ,438, ,343, ,470, ,872, , , , Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 22,815, ,575, ,260, ,709, ,685, ,676, ,196, ,479, Sayfa: 95 / 199

96 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , ,96 İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 96 / 199

97 2008 YILI İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,654, , ,569, ,165, ,789, , ,213, Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 15,921, ,439, , ,285, ,920, ,131, ,789, Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 18,575, ,170, ,415, ,451, ,710, ,707, ,002, Sayfa: 97 / 199

98 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , ,16 İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 98 / 199

99 İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BAKANLIK BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Hizmet Alımları 4, , adet ilan gideri ödendi 2 İnegöl Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği 8, Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 3 Bursa Emniyet Hizmet Binası Yapımı 6, , Polis Koleji Müd.Spor Salonu Duş Kabin ve Soyunma Oda. Polis Koleji Müd.Spor Sal. Isıtma Tesisi ve Kazan Dairesi İşi Osmangazi Fomara Emn. Müd. 2, Gemlik Osmaniye Mah.Mezarlık Altı 15, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü 4, Bursa Emniyet Müd.Parmak İzi Mrk. 5, , %30'u tamamlandı yılında devam edecek. Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Labratuvar büro malzemesi alındı. 10 Bursa Emniyet Müd.Parmak İzi Mrk. 161, , Labratuvar yapıldı. 11 Mimar Sinan Mah.Polis Loj.BC-DC Blk.Onarım , Blok çatı onarımı tamamlandı. 12 Polis Koleji 20 Adet Lojman Onarımı 2, Ödeneği yetersiz. 13 Mobese Projesi 1,476, İhale iptal edildi yılında yapılacak. 14 Mobese Projesi 23, , İlan bedeli ödendi. Sayfa: 99 / 199

100 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 14 Mobese Projesi 23, , İlan bedeli ödendi. 15 Yenişehir İlçe Emniyet Binası 40, , İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojmanı doğalgaz dönüşümü yapıldı. 16 Nilüfer-Beşevler Polis Noktası Hizmet Binası 5, , Deprem testleri yapıldı. 17 Bursa Kriminal Polis Labrotuvar Hizmet Binası Yapımı Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 18 Yıldırım Ertuğrulgazi Polis Lojmanları Muhtelif Onarım Hizmeti yılında yapılacak. 19 Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Elektrojen Grubu Alımı 37, Emniyet Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 20 Bursa Kız Yetiştirme Yurdu (Sevgi Evleri 100 Kapasiteli) yılında ihalesi yapıldı yılında başlanacak. 21 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 528, , Okul küçük onarımları yapıldı. 22 Mamul Mal Alımları 3,674, ,463, okula mefruşat alındı. 23 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 388, , Akaryakıt ve kırtasiye alımları yapıldı. 24 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım ve Bakım Onarım Giderleri 368, , Büro makine bilgisayarları bakım onarımları 25 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 658, , Tarım İl Müdürlüğü 20 yıllık ot bedeli ödendi 26 Hizmet Alımları 337, , Temizlik hizmetleri bedeli ödendi. 27 Görev Giderleri 29, , Orhangazi Kız Meslek Lisesi 106, , Osmangazi Çok Programlı Lisesi 79, , Yıldırım Belediyesine zemin açma harç bedeli ödendi. Çatı onarımı, dış cephe boyası ile doğalgaz bağlantısı yapıldı. Çatı onarımı ve iç boya yapıldı. Sayfa: 100 / 199

101 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 30 Gemlik Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi 168, , Spor salonu zemin su yaltımı ve döşeme kaplaması yapıldı. 31 İnegöl Dörtçelik Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 172, , Okuldaki tüm WC ler onarıldı. 32 Karacabey Anadolu Teknik Lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 93, , Doğalgaz dönüşümü ve çatı onarımı yapıldı. 33 Mudanya Dörtçelik Anadolu Teknik Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi 7, , Çatı onarımı yapıldı. 34 Osmangazi Bursa Ziraat Teknik Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi 125, , Doğrama değişimi ve onarım yapıldı. 35 Osmangazi Ovaakça Şarık Tara Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 57, İhale iptal edildi yılında yapılacak Yenişehir Anadolu Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi Yıldırım Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 62, da yapılacak. 39, da yapılacak. 38 İznik Şehit Sedat Pelit Lisesi 77, , Nilüfer Meriç Anadolu Lisesi 70, İç boya kapı ve kasa değişimi, voleybol saha betonu ile bahçe duvarı yapıldı. İç ve dış boya ile merdiven döşeme kaplamaları yapıldı. 40 Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 170, , Çatı ile WC lerin onarımı, iç boyası yapılarak kalorifer tesisatı doğal gaza dönüştü. 41 Osmangazi Hasan Ali Yücel Lisesi 38, , Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi 56, , Dış ve iç boyaları ile Markiz yapıldı WC onarımı ve dış cephe boyası yapıldı. 43 Osmangazi Süleyman Çelebi Lisesi 95, , İç boyaları yapıldı. 44 Osmangazi Turhan Tayan Anadolu Lisesi 113, , Yenişehir Osmangazi Lisesi 66, , Yıldırım Emirsultan Lisesi 96, , Yıldırım Beyazıt Lisesi 306, , Çatı onarımı ve iç boya ile su deposu yapıldı. Kalorifer sistemi doğalgaza dönüştürüldü. Çatı onarımı bozuk kapılar değişti. Çatı sökülüp teras çatı ile bahçe çiti yapıldı. Çatı ve Wc onarımı, sınf kapılarının değişimi, iç boyalar, kazan dairesi tadilatı ve spor salonu ısıtma sistemi onarımı Sayfa: 101 / 199

102 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 48 Osmangazi Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Öğretmen Lisesi 53, , Elektrik kompanzasyonu ve duş onarımı 49 Mustafakemalpaşa İbn-i Sina İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 83, , WC onarımı, hidrofor ve iç boyalar yapıldı. 50 Nilüfer Mithat Enç İlköğretim Okulu ve İş Okulu 56, , İç ve dış boya yapıldı. 51 Nilüfer Rehberlik Araştırma Merkezi 50, , Çatı onarımı yapıldı. 52 Gemlik Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 191, , Büyükorhan Çok Programlı Lisesi 70, , İznik Halk Eğitim Merkezi 102, , Çatı ve WC lerin onarımı labaratuar ve mutfakta dolaplar değiştiridi. Doğalgaz dönüşümü yapıldı. Kalorifer kazanı yenilendi. Sınıf kapıları değiştirildi. Bina iç ve dış cephe boyandı. İdari bina kapı ve pencere doğramaları, vc onarımı ve, iç boyalar vekapalı devre kamera sistemi yapıldı. 55 İnegöl Halk Eğitim Merkezi 22, , Çatı onarımı yapıldı. 56 İnegöl İmam Hatip Lisesi 63, , Mudanya İmam Hatip Lisesi 95, , Orhaneli İmam Hatip Lisesi 54, , Gemlik Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi 85, , Çatı onarımı ve elektrik kompanzasyonu yapıldı. Çatı ve WC onarımı ile boyalar yapıldı. Pansiyon binası WC onarımı iç ve dış boyaları yapıldı. Çatı onarımı, mutfak dolapları ve tretuvar ile doğalgaz dönüşümü yapıldı. 60 Nilüfer İpek Eğitim Uygulama Okulu 55, , Çatı onarımı yapıldı. 61 Karacabey İlçesi Bakırköy İlköğretim Okulu Ek Bina İnşaatı 5, , Kesin hesap alacağı ödendi. 62 İnegöl Eski Karacakaya İ.Ö.O , Kaba inşaat ve iç sıvalar bitti. 63 Osmangazi Şükrü Şankaya İlköğretim Okulu 646, , Okul bitti hizmete açıldı. 64 Yıldırım Millet Mahallesi İlköğretim Okulu 766, , Bitti. Hizmete açıldı. Sayfa: 102 / 199

103 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 65 Kestel Anaokulu Onarımı 534, , öğrencilik ana okulunun ince işleri ve bahçe tanzimi yapıldı. 66 Yıldırım Emir Buhari İlköğretim Okulu 2,413, ,413, Okul hizmete açıldı. 67 Osmangazi Veysel Karani Mah.End.Mes.Lisesi İnşaatı 1,602, , da yapılacak. 68 İnegöl Lisesi 2, , Kesin hesap alacağı ödendi. 69 Ortaöğretim Kurumları Deprem Projeleri Çizimi 40, , Deprem güçlendirme projeleri yapıldı. 70 Gemlik İ.H.L. Genel Onarım 33, İhale iptal edildi. 71 Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesi 882, , Atelyeler bitti. 72 Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi 119, , Okulun çatı onarımı. Dış cephe boyası bozuk sınıf kapıları değişimi ve bahçede basket sahası yapıldı. 73 Hasan Ali Yücel Lisesi Spor Salonu 599, Deprem Güçlendirmeleri 2,522, , İnegöl Kız Meslek Lisesi 2,937, , de ihale edildi da yapılacak. Orhangazi Anadolu Lisesi güçlendirme inşaatı bitti. Meslek lisesi son kat kaba inşatı yapılıyor. Ana okulu temeli atıldı. 76 Yıldırım 75.Yıl Mahallesi Lisesi 1,399, , da yapılacak. 77 Turan Tayan Anadolu Lisesi Spor Salonu İnşaatı 389, da yapılacak. 78 Yıldırım Sıracevizler İlköğretim Okulu 1,061, ,027, Bitti. Hizmete açıldı. 79 Mudanya Gülzelyalı İlköğretim Okulu 787, , Bitti. Hizmete açıldı. 80 Nilüfer Ataevler Anaokulu 25, da yapılacak. 81 Şehit Öğretmen Kubilay Lisesi 33, , Çatı onarımı yapıldı. 82 Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi 65, , Elektrik kompanzasyonu, WC onarımı ve boya badana yapıldı. Sayfa: 103 / 199

104 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 83 Çelebi Mehmet Lisesi 75, , WC onarımı yapıldı. 84 Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi 33, , Anadolu Erkek Lisesi Anadolu Kız Lisesi Atatürk Anadolu Lisesi 65, , Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi 33, , Teras çatı onarımı, içcephe boyası ile elektrik kompanzasyon yapıldı. Deprem güçlendirmesi yapılacağından onarım inşaatı yapılmadı. Deprem güçlendirmesi yapılacağından onarım inşaatı yapılmadı. Elektrik kompanzasyonu ile kapı pencere doğramaları yapıldı. Kalorifer sistemi doğalgaza dönüştürüldü. 89 Osmangazi Lisesi 45, , Bakım onarım yapıldı. 90 Cumhuriyet Lisesi 75, , Ali Osman Sönmez Fen Lisesi , İnegöl Anadolu Lisesi , Yurt binası duş ve WC ler onarım yapıldı. Okul yurt, WC ve boya badana onarımı yapıldı. WC onarımı, iç boyalar, su deposu yapıldı. 93 Turgutalp Anadolu Lisesi 33, , Bitti. 94 Gemlik Lisesi , Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi , Kütüphane dolapları ve bahçe düzenlenmesi ile doğal gaz bağlantısı yapıldı. Kalorifer tesisatı doğalgaz dönüşümü yapıldı. 96 Gayri Menkul Kıymetler Borsası 33, , Doğalgaz dönüşümü yapıldı. 97 Yıldız Tekstil Çok Programlı Lisesi 33, , Karacabey Anadolu Lisesi 55, , Karacabey Lisesi 33, , İznik Anadolu Lisesi , Kalorifer sistemi doğalgaza dönüştürüldü. Dış cephe yalıtımı ve boyası ile iç duvarlar boyandı. Elektrik kompanzasyon sistemi,sınıf kapı değişimi ve iç boyası yapıldı. Çatı ve WC onarımı ile bahçe tel çiti yapıldı. Sayfa: 104 / 199

105 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 101 Sami Evkuran Anadolu Lisesi , Sedat Karan Anadolu Lisesi 55, , WC onarımı, su deposu ve bahçe tel çiti yapıldı. WC onarımı ve kalorifer kazanı yapıldı. 103 Karacabey Muhsin Özdamar İlköğretim Okulu Onarımı , Çatı onarımı yapıldı. 104 Yıldırım Faik Çelik Kız Meslek Lisesi 59, , İnegöl Anaokulu İnşaatı 360, Gemlik Mesleki Eğitim Mrk. Onarım İnşaatı 32, , Bahçe duvarına panel çit yapıldı de ihale edildi da yapılacak. Çatı onarımları ve dış cephe boyası yapıldı Nilüfer İslam Uyar Ticaret Meslek Lisesi Onarım İnşaatı Yıldırım Piremir Sait Süheyla Bildirener İlöğretim Okulu İnşaatı 32, , WC onarımı 6, , Kesin hesap alacağı ödendi. 109 Gemlik Kız Meslek Lisesi İnşaatı Gemlik Endüstri Meslek Lisesi İnegöl Hacer Salih Yıldız İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 142, , de ihale edildi da bitecek. Milli Eğitim Müdürlüğünce yatırımı talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Pencere doğramaları değişti. WC onarımı kalorifer tesisat onarımı yapıldı. Radyatörler değişti. 112 İnegöl Küçük Yenice Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 47, , Çatı onarımı ve sınıf kapıları değişti. 113 Nilüfer Ali Durmaz İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 65, , Pencere doğramaları PVC olarak değiştirildi. 114 Nilüfer Karamehmet İlköğretim Okulu İnşaatı , Osmangazi Hatice Salih İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı Yıldırım Mustafa Necati İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 126, , , , Çatı ve WC onarımı, dış cephe boyası ve erkek öğrenci soyunma yeri yapıldı. Elektrik kompanzasyonu, 1 Blok iç cephe boyaları sınf kapıları ile çatı onarımı yapıldı. Çatı ve WC onarımı, kapı değişimi, iç ve dış boyalar, radyatörlerin değişimi 117 Osmangazi Barbaros İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 78, , Çatı ve vc onarımı yapıldı. 118 Karacabey Dağkadı İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 102, , Eski bina komple onarıldı. Sayfa: 105 / 199

106 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 119 Yenişehir Koç İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 69, , Çatı onarımı yapıldı. 120 Mustafakemalpaşa Ormankadı İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 247, , Kazan daresi ve kalorifer tesisatı yapıldı da eski okul restorasyonu yapılacak 121 Orhangazi Atatürk İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 85, , WC onarımı ve dış cephe boyası yapıldı. 122 Osmangazi Bilge Malcıoğlu İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 181, , İznik Elbeyli İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 126, , Osmangazi Selçukgazi İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı 65, , Karacabey Keşlik Köyü Prefabrik Bina Yapımı 146, , Gürsu Anaokulu İnşaatı 331, Wc onarımı kapı ve pencere doğramalarının değişimi iç ve dıs boya yapıldı. Çatı ve WC onanarımı, sınf kapıların değişimi, pvc pencere doğraması yapıldı Bahçe duvarı. Çatı onarımı lavabo değişikliği, iç ve dış boya yapıldı. Prefabrik olarak yapılacak okulun temel ve subasmanı yapıldı de ihale edildi da bitecek. 127 Gemlik Hasanağa, Karacaali Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Onarım İnşaatı , Çatı onarımları yapıldı da duş ve WC onarımları yapılacak. 128 Yıldırım Vakıf İlköğretim Okulu Ek Bina Yapımı 694, da ihele edierek yapılacak 129 Dr. Ayten Bozkaya İlköğretim Okulu Ek Bina Yapımı 1,176, de ihale edildi da yapılacak. 130 Yıldırım İhsan Dikmen-3 İlköğretim Okulu Ek Bina Yapımı 1,169, da yapılacak. Sayfa: 106 / 199

107 2008 YILI İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2, , , ,640, ,247, , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 20,695, ,789, ,152, ,422, ,339, ,083, Sermaye Transferleri 902, , , Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 22,815, ,294, ,233, ,965, ,488, ,476, Sayfa: 107 / 199

108 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , ,62 İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 108 / 199

109 İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Toplum Destekli Polislik Projesi , Yenişehir Menteşe Soğuk Hava Deposu Toplum polisleri için motorsiklet ve kıyafet alınmıştır. Proje çalışması devam ediyor. 3 Kuş Gribi Projesi 2, Proje yapılmadı. 4 Süt Soğutma Tankı Alımı , Analiz Laboratuvarı Cihaz Alımı 218, , Bursa-Karacabey Dane Mısır Kurutma Tesisi 277, , Gayri Maddi Hak Alımları , Hizmet Alımları 613, , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1,775, ,711, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , adet süt soğutma tankı alındı. Gıda Enstitüsü Labratuvarına cihaz alınmıştır. Mısır dane kurutma tesisi yapıldı yılında Tesisin üstü kapatılarak. Doğalgaz ve elektrik bağlantıları tamamlanacaktır. 3 adet imar planı, hizmet binası ön projesi tamamlandı. 77 işin ihale ilan bedelleri, bilirkişi ücretleri ödenmiştir. Bilgisayar programları alımı yapılmıştır. 90 adet Lojman ve idari binaların bakım ve onarımları yapıldı. Büro bakım onarımları yapıldı. 11 Mamül Mal Alımları , Büro mefruşatı alındı. 12 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , Büro tefrişatı yapıldı. 13 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması Kamulaştırma yapılmamıştır. 14 Tekel Binası Yapımı 6, ,930, Güçlendirme çalışmaları bitti. Mekanik ve elektrik tesisatı ile dış cephe çalışmaları devam ediyor. Sayfa: 109 / 199

110 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 15 Sırameşeler Sevgi Evleri Yapımı 22, yılında ihalesi yapıldı yılında başlanacak. 16 Mudanya Kaymakamlık Lojman Yapımı 391, , Kaymakamlık lojmanı tamalandı. 17 Büyükorhan Yurt Yapımı (Vilayetler Hiz.Birliği) 225, , Bitti. Hizmete açıldı. 18 Kestel Özel İdare İş Merkezi 57, , Bitti. Hizmete açıldı. 19 Bayındırlık Projesi 85, , Okul projeleri yapımı için akaryakıt, kırtasiye ve büro malzemeleri alımı yapıldı. 20 İnegöl İlçesi-Hasanpaşa Köyüne Gasilhane Yapımı 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 21 Yenişehir-Çeltikli Köyünde Yapılan Meyve ve Sebze Halinin Tel Örgüyle Çevrilmesi 15, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 22 Orhaneli İlçesi Başköy Köyüne Tuvalet ve Şadırvan Yapımı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 23 Osmangazi Karabalçık Köyüne Yapılacak Olan Meyve ve Sebze Halinin Bakım Onarımı 2, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 24 Orhaneli İlçesi Küçükorhan Köyündeki Wc Yapımı 7, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 25 İnegöl İlçesi İskaniye Köyündeki Cami Duvarı Yapımı 2, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 26 Orhaneli İlçesi Koçu Köyündeki Mezarlık Çevre Düzenlemesi 1, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 27 Orhaneli İlçesi Eskidanişment Köyündeki Cami Onarımı 2, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 28 İznik İlçesi Hocaköy Köyündeki Cami Kapı Çerçeve Değişimi, Dış Cephe Sıvası 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 29 Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Köyü Dere Islahı Yapımı 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 30 İznik İlçesi Kutlu Köyüne WC Yapılması 2, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 31 Mustafakemalpaşa Kayabaşı Köyü Cami Duvarı Yapımı 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Sayfa: 110 / 199

111 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 32 İznik Yenişerefiye Köyü Cami Çatı Onarımı 6, , İnegöl Lütfiye Köyü Koy Konağı 5, , Orhaneli Yörücekler Köyü Cami İstinat Duvarı 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 35 Orhaneli Kabaklar Köyü Cami Çatı ve Bakım Onarımı 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 36 Mustafakemalpaşa Şantiye Binası Onarımı , Bakım ve onarımı yapıldı. 37 Kestel Saitabat Köyü İstinat Duvarı Yükseltilmesi ve Tel Çit Çekilmesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 38 Büyükorhan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hizmet Binasının Tefrişatında Kullanılmak Üzere Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 39 Harmancık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hizmet Binasının Terfişatında Kullanılmak Üzere Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 40 İznik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhtelif İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere 75, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 41 İnegöl-Çitli Köyünde Yapılacak Olan 8 Derslikli Nihat Korkmaz İ.Ö.O. İçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 42 İnegöl İlçesi Sultaniye Köyündeki Mezarlık Duvarının Yapılması 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 43 İznik İlçesi Mahmudiye Köyünde Yapılan Çok Amaçlı Hizmet Binasının Tamamlanması Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 44 Mustafakemalpaşa İlçesi Güllece Köyünde Bulunan Çok Amaçlı Hizmet Binasının Çatı Bakım-Onarımı 8, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 45 İnegöl İlçesi Konurlar Köyünde Cami Tuvaleti ve Gasilhane Yapımı 8, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 46 Kestel İlçesi Çataltepe Köyü Köy Konağına Boya Badana Yapılması İşi 3, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 47 İznik İlçesi Elmalı Köyü Köy Konağının Tamamlanması 3, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 48 Büyükorhan İlçesi Kayapa Köyü Köy Konağının Tamir Bakım ve Onarımı 6, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 49 Sosyal Güvenlik Kurumunun Arşiv İhtiyacı 14, , Arşiv yeri yapıldı. Sayfa: 111 / 199

112 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 50 Mali İşler Daire Başkanlığının Faaliyet Gösterdiği Valilik Hizmet Binasının VRF Sistemi ile Soğutulması 49, , Isınma ve havalandırma tesisatı yapıldı. 51 Gemlik-Güvenli Köyü Sivri Tepe Mevki Piknik Yeri Alt Yapı Çalışması 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 52 Gemlik Yeniköy Köyü Çevre Düzenlemesi 5, , Yenişehir Şantiyesi Bakım ve Onarımı 35, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Bahçe çiti ve aydınlatması yapıldı. 54 Orhaneli İlçesi Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak için Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 55 Osmangazi Mürseller Köyü Yol Duvar Tamiri 1, , İnegöl Rüştiye Köyü Cami İmamevi Yapımı 2, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 57 Nilüfer Kayapa Köyü İlköğretim Okulu Duvar Yapımı , Bahçe duvarı yapıldı. 58 Karacabey Şahmelek Köyü İmamevi Yapımı 5, , Yenişehir Çiçeközü Köyü Cami Yapımı Gemlik Haydariye Köyü Piknik Alanı Yapımı 15, , İnegöl Karagölet Köyü İmamevi Yapımı 6, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 62 Mustafakemalpaşa Hacıahmet Köyü Köy Konağı Yapımı 15, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 63 Mudanya Hatice Kayhan İlköğretim Okulu Tamiratı 15, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 64 İznik Müşkile Köyünde Bulunan Çok Amaçlı Hizmet Binası Yapımı 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 65 Gemlik Şahinyurdu Köyü Çevre Düzenlemesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 66 Osmangazi Celal Bayar İlköğretim Okulu Tuvalet ve Su Tesisati Yapımı 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 67 Mudanya Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhtelif İhtiyaçları 15, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Sayfa: 112 / 199

113 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 68 Karacabey Sultaniye Köyü Çevre Düzenlemesi 25, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 69 İznik Drazali Köyü Sulama ve Sondaj Çalışmaları İçin 3, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 70 İnegöl İskaniye Köyü Cami Lojman Tadilati 7, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 71 Osmangazi İlçesi Mürseller Köyünün Çevre Düzenlemesi İşi 1, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 72 Orhaneli İlçesi Semerci Köyü Mezarlığının Çevre Duvar Yapımı 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 73 Mustafakemalpaşa İlçesi Eskibalçık Köyü Köy İçi Çevre Düzenlemesi 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 74 İznik-Ömerli, Güllüce, Hisardere, Elmalı, Şerefiye Köyleri Muhtelif İşleri 25, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 75 İnegöl İlçesi Bahariye, Eymir, Fındıklı, Hamitabat, Esenköy, Yeniyörücekler Köyleri Muhtelif İşleri 22, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 76 Orhaneli İlçesi Akalan, Altıntaş, Demirci, Dereköy, Emirköy, Karaoğlanlar, Karasi, Mahaller, Söğüt, Şükriye Köyleri Muhtelif İşleri 25, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 77 Mustafakemalpaşa İlçesi Bahariye, Karaorman, Çaltılıbük, Sapçı, Kurşunlu Köyleri Muhtelif İşleri 25, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 78 Gemlik-Fevziye Köyü Çevre Düzenlemesi 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 79 Karacabey-Kurşunlu Köyü Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 80 Yenişehir-Söylemiş Köyü Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 81 Osmangazi-Doğancı Köyü Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 82 Karacabey-Sultaniye Köyü Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım 25, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 83 Mudanya-Zeytinbağı Köyü Futbol Sahası Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 84 Gemlik İlçesi Köylerine Çevre Düzenlemesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 85 Nilüfer-Korubaşı Köyü Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım 25, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. Sayfa: 113 / 199

114 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 86 Nilüfer İlçesi Köylerine Çevre Düzenlemesi 15, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı. 87 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 148, , Okul küçük onarımları yapıldı. 88 Hizmet Alımları 1,818, ,815, Personel temizlik hizmetleri 135 personel 10 ay süre ile çalıştırıldı. 89 Gemlik İlçesi Şehit Ethem Yaşar İlköğretim Okulu Fiziki Yapısının İyileştirilmesi 75, , Pencere doğramalarının % 75' i değişti. Kalan kısmı 2009 da yapılacak. 90 Karacabey-Subaşı Köyü Eski Okul Binası Onarımı 63, , Eski okul binasının tümü ile onarım yapıldı. 91 Gülhanım Karasu İlköğretim Lisesi , de mal alımı yapıldı. Bodrum kat tavan döşemesi seviyesinde yapıldı. 92 Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi Doğalgaz Kazan Dairesi Yapımı , Kalorifer tesisatı doğalgaza dönüştürüldü. 93 Yıldırım Emir Buhari İlköğretim Okulu 1,227, ,224, Zemin iyileştirilmesi yapıldı Osmangazi Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu Bakım Onarımı Mudanya-Dedeköy İlköğretim Okulu Pencere Bakım Onarımı , Korkuluk yapılması 3, , Pencere onarımı yapıldı. 96 Harmancık Meslek Yüksek Okulu Bakım Onarımı Okul onarımı için Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarıldı İznik Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Destekli Tezgah Alımı Orhaneli İbrahim-Hüsniye Çağlayan Ilköğretim Okulu Kalorifer Tesisatı Osmangazi Celal Bayar İlköğretim Okulu Onarımı Osmangazi Avdancık Köyü İlköğretim Okulu Onarımı Bitti. 8, İşi yapacak alıcı bulunamadı. 35, , WC onarımı yapıldı. 2, da yapılacak. 102 İnegöl Çeltikçi İlköğretim Okulu Yapımı , derslik ek bina yapıldı. 103 Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu , derslik ek bina yapılacak.% 30 seviyesinde 2009 da bitecek. 104 Mudanya Ülküköy İlköğretim Okulu Yapımı 415, , Derslik okul bitti. Sayfa: 114 / 199

115 S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 105 Mustafakemalpaşa 14 Eylül İlköğretim Okulu Yapımı (16 Derslik) de ihale edidi. Temel kazısı yapıldı da bitecek. 106 Gemlik 11 Eylül İlköğretim Okulu Yapımı (32 Derslik) 1,204, ,190, Jet groud yapıldı. Zemin kat kalıbı yapılıyor da bitecek. 107 Nilüfer Üçevler İlköğretim Okulu (18 Derslik) 1, , Orhangazi Lisesi Yapımı 757, , Su basmanı bitti da bitecek. Su basmanı bitti da bitecek. 109 Osmangazi Bağlarbaşı Lisesi 115, , Okul bitti hizmete açıldı. 110 Yıldırım Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 167, , Bitti. Hizmete açıldı. 111 Nilüfer Doğanbey İlköğretim Okulu 71, , Okul bitti hizmete açıldı Yıldırım Davutkadı Eşref Evcil İlköğretim Okulu Konferans ve Gösteri Salonu Tefrişatı Yıldırım Davutkadı Eşref Evcil İlköğretim Okulu Konferans ve Gösteri Salonu Tefrişatı 12, , Konferans salonu yapıldı. 22, , Konferans salonu yapıldı. 114 Karacabey 14 Eylül İlköğretim Okulu 8 Derslik Yapımı , de ihale edidi. Su basman yapıldı da bitecek. 115 Kestel Çimento Fabrikası Endüstri Meslek Lisesi Onarım İşi 84, , WC onarımı, atölye tadilatı ile Pvc doğrama yapıldı. 116 Mustafakemalpaşa Yunus Emre İlköğretim Okulunun Çatı Onarımı 20, , Çatı onarımı yapıldı. İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ TARAFAINDAN YAPILAN DİĞER FAALİYETLER 1/ ÖLÇEKLİ MUDANYA ÇEVRE DÜZENİ PLANI Kapsam: Planlama bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri ne göre Mesudiye, Eğerce, Söğütpınar, Esence ve Yalıçiftlik Köyleri nin tapulama sınırlarını kapsamaktadır. 1/ ÖLÇEKLİ İZNİK GÖLÜ ÇEVRE DÜZENİ REVİZYONU PLANI Kapsam: Bursa ili İznik ve Orhangazi Belediyeleri, bu ilçelere bağlı 39 köyü ve 3 beldeyi kapsamaktadır. Sayfa: 115 / 199

116 2008 Yılında Yapılan Talebe Bağlı İşler 1. Uygulama İmar Planları: 22 adet 2. Yapı Ruhsatları : 50 adet 3. Köy İzinleri: 97 adet 4. Kaçak Yapı Tespitleri: Zabıt: 222 adet Kesilen Para Cezası: ,00 TL Tahsil Edilen Para Cezası: ,00 TL Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ( tarihine kadar İmar ve İskan Daire Başkanlığı, tarihi itibariyle Emlak, İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı olarak) yürüttüğü faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır: A-TAŞINMAZ ENVANTERİ Mülkiyeti İl Özel idaresi adına kayıtlı taşınmazlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Osmangazi Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde bulunan taşınmazların tespitleri yapılarak tesbit tutanakları düzenlenmiş ve Kamu Taşınmaz Malları İle Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak dosyalama ve defter kayıt işlemlerine başlanmıştır. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve farklı isimlerle tapu kütüğüne kayıtlı olan taşınmazların tashihen isim değişiklikleri yapılmış, böylece tüm taşınmazlar Bursa İl Özel İdaresi adına tescil ettirilmiştir. Tespit sonuçlarına göre Bursa İl Özel İdaresinin toplam 816 kayıtlı taşınmazı bulunmaktadır. Bu taşınmazların İlçelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. S.N İLÇELER TAŞINMAZ SAYISI 1 Büyükorhan 8 2 Gemlik 15 3 Gürsu 37 4 Harmancık 42 5 İnegöl 9 6 İznik 9 7 Karacabey Keles 5 9 Kestel 5 10 Mudanya Mustafakemalpaşa Nilüfer Orhaneli 6 14 Orhangazi Osmangazi Yenişehir 9 17 Yıldırım 128 T O P L A M 816 Sayfa: 116 / 199

117 B-KİRALANAN TAŞINMAZLAR İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazlardan 43 adedi çeşitli kişi ve kuruluşlara kiraya verilmiştir. Kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmeleri ve kira uzatımı ile ilgili işlemler yürütülmüştür. C-KAMULAŞTIRMA Kestel Soğuksu Küp boğazı mevkiinde bulunan 729 nolu parselin 2890 m 2 lik yola gelen kısmının kamulaştırma işlemi tamamlanmış olup, kamulaştırma bedeli olan ,00 TL Soğuksu Köyü Muhtarlığı tarafından ödenmiştir. Kestel İlçesi Sayfiye Köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan küçük ölçekli sulama göleti ile ilgili kamulaştırma işlemlerine başlanmış, uzlaşma sağlanamadığından mahkeme yoluyla fiyat tespiti ve kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır. Kestel İlçesi Babasultan Köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan küçük ölçekli sulama göleti ile ilgili kamulaştırma işlemlerine başlanmış, çalışmalar devam etmektedir. Mudanya İlçesi Küçükyenice köyünde yapılacak olan sulama göleti ile ilgili kamulaştırma işlemlerine başlanmış, çalışmalar devam etmektedir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesinde kalan 14 adet parselin Organize Sanayi Bölgesi adına kamulaştırma işlemlerine başlanılmış,1 adet parsel sahibi ile uzlaşma sağlanarak kamulaştırma işlemi tamamlanmış, diğer parsellerin mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma bedelinin yüksek olması nedeniyle kamulaştırma işlemlerinden vazgeçilmiştir. İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına 8 adet parselin yolda kalan kısımlarının kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup, işlemleri devam etmektedir. Gürsu Organize Sanayi Bölgesi adına 204 ada 4 nolu parselin kamulaştırma işlemlerine başlanılmış, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Nilüfer İlçesi Odunluk mahallesi sınırları içerisinde kalan ve uygulama imar planında (Eğitim alanı) Maliye hazinesi adına kayıtlı parsel üzerinde kalan 237 ada meyve ağacının kamulaştırma işlemlerine başlanılmış, çalışmalar devam etmektedir. Sayfa: 117 / 199

118 A.2.4. İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 118 / 199

119 2008 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3,837, , ,456, , , ,329, ,540, ,789, , ,084, , , ,708, ,550, , , , , , ,128, , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler , , , , , Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 5,225, , ,310, , , ,657, ,138, ,518, Sayfa: 119 / 199

120 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , , , , ,25 İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 120 / 199

121 2008 YILI İNSAN KAY. VE SOSYAL HİZ. DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri 15, ,456, , , ,503, ,491, , Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5,084, , , ,239, ,239, , , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 385, , , , Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 15, ,310, , , ,422, ,410, , Sayfa: 121 / 199

122 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , , , , ,48 İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 122 / 199

123 2008 YILI İNSAN KAY. VE SOSYAL HİZ. DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri 3,837, , ,826, ,048, ,777, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 457, , , , , , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler , , Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 5,225, , , ,235, ,727, ,507, Sayfa: 123 / 199

124 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , , , , ,77 İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 124 / 199

125 2008 YILI PERSONEL HAREKETLERİ 18 memur kurumlar arası naklen ataması yapılarak kurumumuzda göreve başlamıştır. 2 memur personelimiz kurumlar arası naklen atama ile idaremizden ayrılmıştır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 7 personel emekliye ayrılmıştır Sayılı İş Kanununa tabi çalışan 53 personel emekli olmuştur. 45 tam zamanlı, 1 kısmi zamanlı olmak üzere toplam 46 adet sözleşmeli personel ve 18 geçici statüde işçi göreve başlatılmıştır. İL ÖZEL İDARESİ ACİL YARDIM VE KURTARMA EKİBİ FAALİYETLERİ -- Bursa İl Özel İdaresi, 6 Mayıs 2008 tarihinde Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi gereğince yangın önleme ve söndürme konularında 49 personele eğitim vermiştir yılı içerisinde Acil Yardım ve Kurtarma Ekibi için tam donanımlı bir kurtarma aracının alımı yapılmıştır. Alınan aracın ve ekipmanın kullanımı ile ilgili ekip elemanlarına eğitim verilmiştir. NO ADI VE SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ 1 Mümin ALKAYA Ekip Lideri 2 Abdullah GÜÇYETER Ekip Lider Yard. 3 Hasan TEZCAN Malzemeci 4 Şaban KOÇ Malzemeci 5 Emanet DEMİR Destek Personeli 6 Tezel ORDU Destek Personeli 7 Eyüp Nuri KAZANCI Destek Personeli 8 İlyas GELDİ Destek Personeli 9 Haydar YILDIRIM Destek Personeli 10 Gülsüm ÖZDEMİR İlk Yardım 11 Hülya ÜYÜK İlk Yardım 12 Çetin ŞAHİN Kurtarma Personeli 13 Harun ÖNEN Kurtarma Personeli 14 Metin SARIKAYA Kurtarma Personeli 15 Recai KORMAZ Kurtarma Personeli 16 Recep SAVLI Kurtarma Personeli 17 Turan AKSAKAL Kurtarma Personeli 18 RECEP ŞAHİN Kurtarma Personeli 19 Gürcan OKLA Kurtarma Personeli 20 Orhan ÜSTÜNDAĞ Kurtarma Personeli Ekim 2008 tarihleri arasında Bursa İl Özel İdaresi Acil Yardım ve Kurtarma Ekibine Uludağ Çobankaya da dağcılık ve dağda arama kurtarma konusunda eğitim verilmiş ve 22 personel eğitime katılmıştır. -- Bursa İl Özel İdaresi Acil Yardım ve Kurtarma Ekibine Kasım 2008 tarihleri arasında İlkyardım konularında eğitim verilmiştir. Sayfa: 125 / 199

126 A.2.5. Tarım ve Köyişleri Daire Başkanlığı Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 126 / 199

127 2008 YILI TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 82, , , , , , ,198, , ,621, ,450, , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 20, ,224, ,816, ,576, ,427, ,670, ,094, ,575, ,330, ,330, ,250, Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 20,823, ,247, ,038, ,106, ,510, ,704, ,874, ,830, Sayfa: 127 / 199

128 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , ,90 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 128 / 199

129 2008 YILI TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri , , Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23, , , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 1,224, ,810, , , ,069, ,267, , Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1,247, ,990, , , ,238, ,409, , Sayfa: 129 / 199

130 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , ,30 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 130 / 199

131 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BAKANLIK BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Afet Sonrası Onarımlar , İnegöl-Turgutalp,B.Orhan- Karaçukur, Gemlik-Fevziye ve Sölöz-Katırlı, İnegöl-Keles yollarında meydana gelen heyelan sonrası ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları yapılmıştır. 2 KÖYDES Yol Yapımı ve Sanat Yapıları 4,609, ,565, İL ÖZEL İDARE ödeneği ile birlikte I. Ve II.Kat Asfalt, Stabilize, Sanat Yapısı ve Onarımlarda kullanılmıştır. Tabloları ektedir. 3 KÖYDES İçme Suları Projeleri 398, , İçmesularında kullanılmak üzere boru ve parça alımı yapılmıştır. Sayfa: 131 / 199

132 2008 YILI TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 42, , , , ,181, , ,493, ,345, , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 20, ,005, ,524, ,410, ,600, ,826, ,773, ,330, ,330, ,250, Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 20,823, ,047, ,037, ,441, ,466, ,464, ,001, Sayfa: 132 / 199

133 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , ,60 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 133 / 199

134 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 3,318, ,318, KÖYDES ödeneği ile birlikte I. Ve II.Kat Asfalt, Stabilize, Sanat Yapısı ve Onarımlarda kullanılmıştır. Tabloları ektedir. 2 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 132, , İş makinası kiralanarak. Onarım programındaki yol genişletme işlerinde kullanıldı. 3 Harmancık-Kütahya Beton Asfalt Yol 1,901, ,900, TCK ve İl Özel İdaresi arasındaki protokol gereği 7 km dolgu, alt temel, temel, 39 adet sanat yapısı işleri yapıldı. 4 Karacabey-Bandırma Bölünmüş Yol 1,942, ,933, TCK ve İl Özel İdaresi arasındaki protokol gereği 3.5 km dolgu, alt temel, temel, 7 adet menfez işleri yapıldı. 5 Orhaneli Gümüşpınar Köyü Yol Yapımı 544, , İller Bankası kredisi ile 4 km asfalt aşınma tabakası yapıldı 6 Mustafakemalpaşa Paşalar Köyü Yol Yapımı 686, , İller Bankası kredisi ile 4,5 km asfalt aşınma tabakası yapıldı. 7 Kestel Şükraniye-Aksu Yol Yapımı 1,954, ,954, İller Bankası kredisi ile18 km asfalt aşınma tabakası yapıldı. 8 Keles-Bursa Yol Çalışmalarında Linyit İşletmesinden Makine Kiralanması Linyit İşletmeleri ile ortak yapılan yol, işin %50'si tamamlanmıştır. Sayfa: 134 / 199

135 I.KAT ASFALT KAPLAMA S.N İLÇESİ Proje Adı 2008 Yılı Yatırımları Fiziki Prg.(Km) Uyg.(Km) Gerç. % AÇIKLAMALAR 1 İNEGÖL Çayyaka-Kocayayla Bitti 2 İZNİK Ky.İlt-Kırkharman Mah. (Hacıosman) Bitti 3 İZNİK Hacıosman-Candarlı Bitti 4 KELES Alpagut-Akçapınar Bitti 5 KELES Belenören-Kabaklar Bitti 6 KESTEL Erdoğan E Bitti 7 KESTEL Saitabat E Bitti 8 ORHANELİ Erenler Okul Yolu Bitti 9 ORHANGAZİ Çaybaşı Okul Yolu Bitti 10 ORHANGAZİ Ky.İlt-Çakırlı (Mahmudiye) Bitti 11 ORHANGAZİ Gemiç-Gürle Bitti 12 ORHANGAZİ Fındıklı Bitti 13 YENİŞEHİR Akçapınar Sayfa: 135 / 199

136 II.KAT ASFALT KAPLAMA S.N İLÇESİ PROJE ADI 2008 Yılı Yatırımları Fiziki Gerç. Prg.(Km) Uyg.(Km) % 1 B.ORHAN Ky.İlt.-Bayındır Bitti. 2 B.ORHAN Ky.İlt.-Elekçalı Bitti. 3 B.ORHAN Ky.İlt.-Sarnıç Bitti. 4 GEMLİK Engürücük- Yazırova Mh Bitti. 5 İNEGÖL İly.İlt.-Eymir Bitti. 6 İNEGÖL İly.İlt.-Hasanpaşa Bitti. 7 İNEGÖL İsaören-Çayyaka Bitti. 8 İNEGÖL Ky.İlt.-Akbaşlar Bitti. 9 İNEGÖL Güneykestane Bitti. 10 KARACABEY Boğaz Yeniköy-Kurşunlu Bitti. 11 KARACABEY Karasu-Gölecik Bitti. 12 KARACABEY Çavuşköy Bitti. 13 KELES Baraklı-Çatak Mh Bitti. 14 KELES Dedeler-firuz (Orhaneli) Bitti. 15 KESTEL Alaçam-İly.İlt(Eski İnegöl) Bitti. 16 KESTEL Narlıdere-Dy.İlt Bitti. 17 KESTEL Karahıdır Bitti. 18 M.K PAŞA Ayaz-Karaoğlan Bitti. 19 M.K PAŞA Karacalar-Osmaniye Bitti. 20 M.K PAŞA Sincansarnıç-Eskikızılelma Bitti. 21 M.K PAŞA Adaköy Bitti. 22 M.K PAŞA Derecik Bitti. 23 M.K PAŞA Bayramdere Bitti. 24 NİLÜFER Çatalağıl-Badırga Bitti. 25 NİLÜFER Ky.İlt.-Kuruçeşme Bitti. 26 NİLÜFER Tahtalı Bitti. 27 NİLÜFER Yaylacık Bitti. 28 ORHANELİ Dağgüney-Karasi-Firuz Bitti. 29 ORHANELİ Dy.İlt.-Osmaniye Bitti. 30 ORHANELİ Ky.İlt.-Deliballılar İlçe Hd Bitti. 31 ORHANELİ Ky.İlt.-Göktepe Bitti. 32 ORHANELİ Karıncalı Bitti. 33 ORHANGAZİ Ky.İlt.-Heceler Bitti. 34 OSMANGAZİ Ky.İlt.-Bağlı Bitti. 35 YENİŞEHİR Dy.İlt.-Aydoğdu Bitti. 36 YENİŞEHİR İly.İlt.-Kızılhisar-Aydoğdu-Kızıl Bitti. TOPLAM AÇIKLAMALAR Sayfa: 136 / 199

137 STABİLİZE S.N İLÇESİ 1 B.ORHAN PROJE ADI Ky.İlt.-Zaferiye-Danaçalı- Düğüncüler 2008 Yılı Yatırımları Fiziki Prg.(Km) Uyg.(Km) Gerç. % Bitti. AÇIKLAMALAR 2 İNEGÖL Hacıkara-Oylat Dy.İlt Bitti 3 İNEGÖL Kestanealan-Dipsizgöl Bitti 4 İNEGÖL Doğanyurdu-Ky.İlt(Gülbahçe) Bitti 5 İNEGÖL Hocaköy-İnayet Bitti 6 İNEGÖL Çavuşköy-Sugurpaşa Bitti 7 KESTEL Saitabat Bitti 8 KARACABEY Kurşunlu (Köyiçi) Bitti 9 M.K PAŞA Bostandere-Karapürçek Bitti 10 MUDANYA Mesudiye-Çamlık Bitti 11 ORHANGAZİ Dutluca Sahil Yolu Bitti TOPLAM Sayfa: 137 / 199

138 STABİLİZE EK PROGRAM S.N İLÇESİ PROJE ADI 2008 Yılı Yatırımları Fiziki Prg.(Km) Uyg.(Km) Gerç. % 1 GEMLİK Hamidiye Katırlı Şükrüye HARMANCIK Gülözü Köy İçi İNEGÖL sulhiye Köy İçi İNEGÖL Dy. İlt. Yeniköy-İhsaniye İNEGÖL Ky. İl. Çaylıca İNEGÖL Doğanyurdu Ky. İlt. - Hocaköy İNEGÖL Cemiyet Köy İçi İNEGÖL Hamidiye Köy İçi İNEGÖL Gülbahçe Köy İçi İNEGÖL İsaören - Dipsizgöl İNEGÖL Kestanealan - Dipsizgöl İNEGÖL Tüfekçikonak İNEGÖL Dy. İlt. Rüştüye - Tahtaköprü İZNİK Göllüce KARACABEY Harmanlı KARACABEY Bayramdere Köy İçi KARACABEY Gölkıyı KELES Kocayayla İlçe Hd MK.PAŞA İncelipınar İlçe Hd MK.PAŞA Derecik - Ocaklı MK.PAŞA Killik - Kabulbaba MK.PAŞA E.Kızılelma - Sincansarnıç MK.PAŞA E.Kızılelma - Korubaşı MK.PAŞA Karaoğlan - Kadirçeşme MK.PAŞA İncialipınar Köy İçi MK.PAŞA Derecik Köy İçi NİLÜFER Dağyenice ORHANGAZİ Keramet Ky ORHANGAZİ Sölöz Köy İçi ORHANGAZİ Mürseller - Tuzaklı YENİŞEHİR Bayındır - Derbent YENİŞEHİR Kızılhisar Köy İçi YENİŞEHİR Kızıl Köy İçi YENİŞEHİR Mecidiye Köy İçi TOPLAM AÇIKLAMALAR Sayfa: 138 / 199

139 ONARIM S.N İLÇESİ PROJE ADI 2008 Yılı Yatırımları Fiziki Gerç. Prg.(Km) Uyg.(Km) % 1 B.ORHAN Ky.İlt.-Zaferiye-Danaçalı-Düğüncüler Bitti. 2 B.ORHAN Ky.İlt.-Bayındır Bitti 3 B.ORHAN Ky.İlt.-Sarnıç Bitti 4 İNEGÖL Hocaköy-İnayet Bitti 5 İNEGÖL Çavuşköy-Sugurpaşa Bitti 6 İNEGÖL Karagölet-Çavuşköy-Akhisar Bitti 7 KELES Kozbudaklar Bitti 8 NİLÜFER Yolçatı ky.ilt.- Doğanköy Bitti 9 ORHANGAZİ Y.Gürle-Akharım Bitti 10 ORHANGAZİ Gemiç-Karsak Bitti 11 ORHANGAZİ Fındıklı Bitti TOPLAM AÇIKLAMALAR Sayfa: 139 / 199

140 SANAT YAPILARI S.N İLÇESİ Proje Adı Fiziki Gerç. % AÇIKLAMALAR 1 GEMLİK Muratoba köprü ayağına ilave kanat duvarı 100 Bitti 2 GEMLİK Umurbey-Adliye Grb.Yolu, Katırlı-Hamidiye Menfez 130 Bitti 3 GÜRSU Karahıdır Köy içi köprü henişletilmesi 100 Bitti 4 HARMANCIK Çakmak Köy içi istinat duvarı ve büz 100 Bitti 5 HARMANCIK İshaklar menfez yapımı 100 Bitti 6 İNEGÖL :Hacıkara büz-menfez yapımı 100 Bitti 7 İNEGÖL Sulhiye menfez yapımı 100 Bitti 8 İNEGÖL Keles-Boğazova yolu menfez yapımı 100 Bitti 9 İNEGÖL Çaylıca-İnayet köyyolu büz yapımı 100 Bitti 10 KARACABEY Eski Sarıbey menfez yapımı 100 Bitti 11 KELES Firuz menfez yapımı 100 Bitti 12 KELES Düvenli sanat yapısı yapımı 100 Bitti 13 KELES Dedeler köy içi menfez yapımı 100 Bitti 14 KELES Harmandemirci Köyü büz kanal sanat yapısı yapımı 100 Bitti 15 KESTEL Gözede menfez yapımı 100 Bitti 16 KESTEL Çimento Fabrikası- Eski İnegöl yolu menfez yapımı 100 Bitti 17 MK.PAŞA Ayaz-İncilipınar köprü onarımı 100 Bitti 18 ORHANGAZİ Gemiç istinat duvarı yapımı 100 Bitti 19 YENİŞEHİR Kızılhisar-Mecidiye Köy yolu sanat yapısı yapımı 100 Bitti 20 YENİŞEHİR Aydoğdu büz yapımı 100 Bitti Sayfa: 140 / 199

141 BÜZ VERİLEN KÖYLER S.N. İLÇESİ KÖYÜ EBADI MİKTARI Ad 1 BY.ORHAN Gedikler B.ORHAN Kayapa B.ORHAN Karağız GEMLİK Katırlı HARMANCIK Dutluca İZNİK Mahmudiye KARACABEY Sarıbey KELES Uzunöz KELES Kıranışıklar KESTEL Aksu MUDANYA Esence M.K.PAŞA Uğurlupınar M.K.PAŞA Kayabaşı M.K.PAŞA Işıklı ORHANELİ Baloğlu ORHANELİ Yakuplar ORHANELİ Argın ORHANELİ Sarnıç ORHANELİ Erenler ORHANELİ Altıntaş ORHANELİ Akçabük ORHANELİ Fadıl YENİŞEHİR Mahmudiye YENİŞEHİR Demirboğa YENİŞEHİR Beypınar YENİŞEHİR Çiçeközü YENİŞEHİR Koyunhisar YENİŞEHİR Paşayayla YENİŞEHİR Subaşı YENİŞEHİR Mecidiye Sayfa: 141 / 199

142 Tarım ve Köyişleri Daire Başkanlığı Yol ve Ulaşım Müdürlüğünün program dışında yapmış olduğu diğer faaliyetleri; 185 Köyde toplam 925 km. arazi yolları, Toplam 800 km yolda hendek bakımı, 360 Köyde toplam m3 asfalt yama işi 30 Köyde trafik levhaları tamamlama işi, Kanalizasyon yapılan köy içlerinin ve su deposu yapılan yolların bakım onarımı ile yapılan köprü ve menfezlerin dolgularının yapılması işi ve 480 Köyde km. yolda kar mücadelesi yapılmıştır Hizmet alanımıza giren I. Ve II. Sınıf köyyollarımızı kullanan fabrika, benzin istasyonları ve vb. işletmelere verilen yol geçiş izinleri; 1-Kestel Derekızık Köyü BSK Su Mes.San.Tic.A.Ş. Su ve Gazlı Soda İmalat Tesisi 2- İnegöl Hilmiye Köyü Ayyaka Gıda Menba suyu Mad.Nak.Tic.ve San.Ltd.Şti. 3- M.K.Paşa Demireli Köyü Mehmet Mandalı Besi Damı 4- Yenişehir Gökçesu Köyü Ağsar İnş.Mad.Tic.ve San.A.Ş. Mermer Ocağı 5- Yenişehir Marmaracık Köyü Fine Food Gıda San.Dondurulmuş meyve ve sebze İşl.Tesisi 6- İnegöl Çayyaka Köyü Mustafa TÜRKMEN Alabalık Tesisi 7- Gıda San.Dondurulmuş meyve ve sebze İşl.Tesisi 6- İnegöl Çayyaka Köyü Mustafa TÜRKMEN Alabalık Tesisi 7-Y enişehir Burcun Köyü Çimento Fabrikası 8-Yenişehir Günece Köyü Kemal ESKİ Mermer Ocağı 9- Yenişehir Terziler Köyü Öztaş Mad.San.Dış Tic.Ltd.Şti. Mermer Ocağı 10- Karacabey Sultaniye Köyü Salça Fabrikası 11-M.K.Paşa Yalıntaş Beldesi Kayabaşı Köyü Esan Eczacıbaşı End.Hamm.San.ve Tic.A.Ş. Sayfa: 142 / 199

143 12- Orhaneli Serçeler Köyü Termal Turuzim Şirketi 13- Karacabey Dağkadı Köyü Fatih DEMİR Besi Damı 14- Osmangazi Büyükdeliler Köyü Şahabettin ŞAŞKIN Tek Pompa Mazot Satış Yeri 15- M.K.Paşa Çamandar Köyü Eti Maden İşlet.Genel Müd. İdari bina Yemekhane İnş. 16- M.K.Paşa Kösehoroz Köyü Çift Yıldız Mermer Tic.A.Ş. Mermer artıkları depolama yeri 17- M.K.Paşa Ocaklar Köyü MARTAŞ A.Ş. Salça Fab.Atık su tesisi 18- M.K.Paşa İncealipınar Köyü Yenercan Akaryakıt İstasyonu 19- Karacabey Yenisarıbey Köyü Yenisarıbey Tüzel kişi yükleme pompası 20- Kestel Derekızık Köyü Ali Sadık Gökkurt Kum Çakıl Ocağı 21- Karacabey Ekmekçi Köyü Tavuk Kümesi Sema BENDERLİ 22- Yenişehir Günece Köyü Günece Tarım Kredi koop. Tarımsal Depo 23- Karacabey Dağkadı Köyü Sevda Yedikardeş Besi Damı 24- Yenişehir Gökçesu Köyü Ahmet ÖZLER Mermer Ocağı 25- İnegöl Sulhiye Köyü Mustafa DEMİRAY Kaynak Suyu dolum Tesisi 26- M.K.Paşa Keltaş Köyü DSİ 1. Bölge Müd. Kalker Ocağı 27- Orhaneli Kusumlar Köyü Setat Mad.Gıda San.A.Ş. Kron Zenginleştirme Tesisi 28- Orhaneli Sağırlar (Altıntaş) Köyü Ali ACAR Tavuk Kümesi Sayfa: 143 / 199

144 29- M.K.Paşa Keltaş Köyü DSİ 1. Bölge Müd. Kalker Ocağı 30- Karacabey Canbaz Köyü Adnan ŞENDEĞER Besi Damı 31- Karacabey Yenisarıbey Köyü Ali TONGUÇ Tek Pompa Mazot İstasyonu 32- İznik Mustafaali Köyü S.S. Mustafaali Tarımsal Kal.Koop. Zeytin Depo Tesisi 33- Karacabey Yenisarıbey Köyü Ali TONGUÇ Akaryakıt ve LPG İstasyonu 34- Harmancık Gülözü Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 35- Karacabey Hayırlar Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 36- Karacabey Doğla Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 37- İznik Kırıntı Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 38- Yenişehir Kızılhisar Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 39- İnegöl Mezit Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 40- Orhaneli Çeki Köyü Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı 41- Orhaneli Kestelek Köyü Eti Maden İşl. Mad.Yık.Tesisi 42- M.K.Paşa Gündoğdu Köyü Balat Mermer San.ve Tic.Ltd.Şti. Mermer İşl.Tesisi 43- Karacabey Küçükkaraağaç Köyü ANT-TOHUM Tar.Ür.Ltd.Şti. Kuru Tohum Depolama 44- Orhaneli Nalınlar Köyü Halil AKAR Turistik Tesis 45- M.K.Paşa Koşuboğazı Köyü Hamza MERDE Tavuk Kümesi 46- Karacabey Akçakoyun Köyü Oral Haf.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. Granit Ocağı Sayfa: 144 / 199

145 47- İnegöl Çayyaka Köyü Soğuksu Memba Suları San.Tic.Ltd.Şti. İçme suyu Dolum Tetisi 48- Yenişehir Kıblepınar Köyü Zeki Kaptan İnş.Turz.Tekst.Ltd.Şti. Traş Ocağı 49- Kestel Derekızık Köyü Kısmet oto Paz.ve Dağ.San.A.Ş. Oto Kaporta (Saç Aksamları) İmalatı 50-Orhaneli Karıncalı Yörücekler Köyü Gümüşler Petrol Tar.Ür.Gıda Küm.San.Tic.Ltd.Şti. Akaryakıt LPG Satış İstasyonu Sayfa: 145 / 199

146 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , Labratuvara kimyasal malzemesi alındı. 2 Hizmet Alımları , İhale ilan bedelleri ödemesi yapıldı 3 Mamul Mal Alımları 32, , Tarımsal Hizmetlerde kullanılmak üzere elektronik ölçüm aleti alınmıştır. 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri , Yol geçiş izinleri kamulaştırma bedelleri ödendi 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 3,480, ,090, m değişik çapta PVC boru ve fittings malzemesi ile vana alımı yapılmıştır. Boruların kullanıldığı yerlere ait dağıtım tablosu aşağıda gösterilmiştir. 6 Osmangazi Demirtaş Barajı Sulama Projesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 7 Yenişehir Menteşe Köyü İçmesuyu Trafosu Bakım ve Onarımı 6, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 8 Kestel İlçesi Osmaniye Köyü Sulama Tesisi Yapımı 4, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 9 İnegöl-Kayapınar Kapalı Sistem Sulama Tesisi 248, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 40 Ha saha sulamaya açıldı. 10 İznik-Elmalı Kapalı Sistem Sulama Tesisi 130, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 110 Ha saha sulamaya açıldı. 11 Karacabey-Akçakoyun Sulama Amaçlı Enerji Hattı Çekilmesi 87, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 12 Kestel-Soğuksu Kapalı Sistem Y.A.S. Sulama Tesisi 345, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 130 Ha saha sulamaya açıldı. 13 Mudanya-Çayönü Göletten Sulama Tesisi 565, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 150 Ha saha sulamaya açıldı. 14 Osmangazi-Yiğitali Kapalı Sistem Sulama Tesisi 114, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 53 Ha saha sulamaya açıldı. 15 Osmangazi-Uluçam Kapalı Sistem Sulama Tesisi 127, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 31 Ha saha sulamaya açıldı. 16 Osmangazi-Büyükdeliller Kapalı Sistem Sulama Tesisi 108, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 50 Ha saha sulamaya açıldı. 17 Osmangazi-Gökçeören Kapalı Sistem Sulama Tesisi 147, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 25 Ha saha sulamaya açıldı. Sayfa: 146 / 199

147 S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 18 İnegöl-Alibeyköy Kapalı Sistem Sulama Tesisi 384, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 300 Ha saha sulamaya açıldı. 19 İnegöl-Fevziye-Turgutalp Kapalı Sistem Sulama Tesisi 149, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 46 Ha saha sulamaya açıldı. 20 İznik-Göllüce Elektropompaj Sulama Tesisi 592, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 80 Ha saha sulamaya açıldı. 21 İznik-Hürmüzlü Kapalı Sistem Sulama Tesisi 196, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 66 Ha saha sulamaya açıldı. 22 Karacabey-Okçular Göletten Sulama Tesisi 210, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 44 Ha saha sulamaya açıldı. 23 Orhaneli İlçesi Serçeler ve Sada Köylerinin Tarımsal Amaçlı Hizmetlerinin Karşılanması 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 24 Gemlik-Fevziye Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi 93, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 25 Ha saha sulamaya açıldı. 25 İznik-Sarıağıl Köyü Elektromotopompaj Sulama Tesisi 137, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 15 Ha saha sulamaya açıldı. 26 Keles-Alpagut Göletten Sulama Tesisi 83, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. %90 tamalandı yılında devam edecek. İş bittiğinde 50 Ha saha sulamaya açılacak 27 Kestel-Şevketiye Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi 141, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 14 Ha saha sulamaya açıldı. 28 Mustafakemalpaşa-Söğütalan Köyü Elektromotopompaj Sulama Tesisi 121, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. %60 tamalandı yılında devam edecek. İş bittiğinde 96 Ha saha sulamaya açılacak 29 Nilüfer-Unçukuru Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi 110, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. %70 tamalandı yılında devam edecek. İş bittiğinde 75 Ha saha sulamaya açılacak 30 Orhangazi-Akharem Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi 82, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti. 20 Ha saha sulamaya açıldı. 31 Keles İlçesi Baraklı Göletinin Temizlenmesi İşi 1, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 32 Gürsu-İğdir Köyü Sera Elektrik Enerji Nakil Hattı 25, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 33 Orhaneli İlçesi Kadı Köyü İçmesuyu Trafosu Tamiri 1, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 34 Kestel Babasultan Sulama Göleti Yapımı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 35 Orhaneli Muhtelif Köylerinde Tarımsal Sulama Amaçlı Alçak Gerilim Elektrik Nakil Hattı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 36 Orhaneli Altuntaş Köyünde Küçük Ölçekli Sulama Göleti Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 37 Kestel Sayfiye Köyünde Küçük Ölçekli Sulama Göleti Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. Sayfa: 147 / 199

148 Ø 75 mm Ø 90 mm Ø 110 mm Ø 160 mm Ø 225 mm Ø 100 mm Ø250 mm Ø 100 mm Ø 100 / 100 mm Ø 150 / 100 mm Ø 200 / 100 mm Ø 110 mm Ø 160 mm Ø 110 mm Ø 140 mm Ø 160 mm Ø 110 mm Ø 140 mm Ø 160 mm Ø 225 mm Ø 150 / 100 mm Ø 80 / 90 mm Ø 100 / 110 mm Ø 150 / 160 mm Ø 200 / 225 mm Ø 100 / 110 mm Ø 125 / 140 mm Ø 150 / 160 mm Ø 200 / 225 mm VERİLEN VANA, PVC BORU ve EK PARÇALARI LİSTESİ İLÇESİ KÖYÜ 10 ATÜ PVC BORU ( Metre ) (Ø : Dış Çap) VOLANLI VANA (6-10 ATÜ) ( Adet ) TEK KÜRELİ VANTUZ (10 ATÜ) (Adet) ÜÇ TARAFI FLANŞLI KIR DÖKÜM " T " PARÇASI (Adet) PVC BORU DEVE BOYNU ( 22 o ) ( 10 ATÜ) (Adet) PVC BORU DEVE BOYNU ( 45 o ) ( 10 ATÜ) (Adet) KAYAR MANŞON ( 10 ATÜ) ( Adet ) İKİ TARAFI FLANŞLI KIR DÖKÜM REDÜK- SİYON PARÇASI ( Adet ) "GF" PARÇASI ( Adet ) "GE" PARÇASI ( Adet ) B.Orhan Sarnıç B.Orhan Hacılar 300 B.Orhan Hemşeriler 300 B.Orhan İsmetiye 300 Gemlik B.Kumla 2004 Gemlik Haydariye Gemlik Muratoba 3000 Gemlik Kurtul 2502 Gemlik Fevziye Gemlik Cihat Gemlik Şahinyurdu Gemlik Karacaali 1002 Gemlik Katırlı 1002 Harmancı k Nalbant 1002 İnegöl Karagölet İnegöl Turgutalp İnegöl Hamamlı İnegöl K.Yenice İnegöl Tüfekçikonağı İznik Gürmüzlü İznik Kutluca 3504 İznik Hacıosman Sayfa: 148 / 199

149 Ø 75 mm Ø 90 mm Ø 110 mm Ø 160 mm Ø 225 mm Ø 100 mm Ø250 mm Ø 100 mm Ø 100 / 100 mm Ø 150 / 100 mm Ø 200 / 100 mm Ø 110 mm Ø 160 mm Ø 110 mm Ø 140 mm Ø 160 mm Ø 110 mm Ø 140 mm Ø 160 mm Ø 225 mm Ø 150 / 100 mm Ø 80 / 90 mm Ø 100 / 110 mm Ø 150 / 160 mm Ø 200 / 225 mm Ø 100 / 110 mm Ø 125 / 140 mm Ø 150 / 160 mm Ø 200 / 225 mm İLÇESİ KÖYÜ 10 ATÜ PVC BORU( Metre ) (Ø : Dış Çap) VOLAN- LI VANA (6-10 ATÜ) ( Adet ) TEK KÜRELİ VANTUZ (10 ATÜ) (Adet) ÜÇ TARAFI FLANŞLI KIR DÖKÜM" T " PARÇASI (Adet) PVC BORU DEVE BOYNU ( 22 o ) ( 10 ATÜ) (Adet) PVC BORU DEVE BOYNU ( 45 o ) ( 10 ATÜ) (Adet) KAYAR MANŞON ( 10 ATÜ)( Adet ) İKİ TARAFI FLANŞLI KIR DÖKÜM REDÜK- SİYON PARÇAS I ( Adet ) "GF" PARÇASI ( Adet ) "GE" PARÇASI ( Adet ) İznik Elmalı iznik Boyalıca 160 İznik Boyalıca 160 İznik Çakırcı 30 Karacabey Okçular 936 Keles Merkez 2004 Keles Yağcılar Keles Dedeler Keles Dağdemirciler Keles Alpagut Keles Harmandemir ci 504 Kestel Babasultan 1350 Kestel Aksu 300 Kestel Sayfiye 210 Kestel Kozluören Kestel Derekızık 1380 MKPaşa Şapçı Mudanya Çayönü Osmangazi Güneybudakl ar Osmangazi Büyükdeliller 66 Yenişehir Orhaniye Yenişehir Akbıyık Yıldırım İsabey VERİLEN TOPLAM : Sayfa: 149 / 199

150 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Faaliyetleri) Sayfa : 1 S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , İlan Giderleri bedelleri ödendi. 2 Karacabey Çamlıca Köyü Foseptik ve Doğal Arıtma İşi 76, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 3 Karacabey-Bayramdere Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 657, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 4 Mudanya Yaman Köyü Biyolojik Arıtma İşi 52, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 5 Harmancık-Gülözü Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 411, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 6 Mudanya-Sögütpınar Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 411, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 7 Karacabey-Orhaniye Köyü Doğal Arıtma İşi 40, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 8 Karacabey-Karakoca Köyü Doğal Arıtma İşi 218, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 9 Karacabey-Gölkıyı Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 185, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 10 Karacabey-Harmanlı Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 434, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 11 Mustafakemalpaşa-İncealipınar Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 127, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 12 Mustafakemalpaşa-Akçapınar Köyü Foseptik ve Doğal Arıtma İşi 47, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 13 İznik-Demirışık Köyü Kanalizasyon ve Biyolojik Arıtma İşi 229, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 14 İznik-Orhaniye Koyü Biyolojik Arıtma İşi 41, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 15 İznik-Drazali Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 130, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 16 İznik-Göllüce Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 496, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. Sayfa: 150 / 199

151 Sayfa : 2 S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 17 İznik-Aydınlar Köyü Doğal Arıtma İşi 88, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 18 İznik-Kaynarca Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 280, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 19 Orhangazi-Üreğil Köyü Doğal Arıtma İşi 134, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 20 Orhangazi-Örnekköy Foseptik ve Doğal Arıtma İşi 133, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 21 Orhangazi-Akharem Köyü Doğal Arıtma İşi 168, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 22 Orhangazi-Dutluca Köyü Biyolojik Arıtma İşi 67, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 23 Orhangazi-Heceler Köyü Biyolojik Arıtma İşi 95, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 24 Orhangazi-Keramet Köyü Doğal Arıtma İşi 105, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 25 Orhangazi-Gürle Köyü Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi 203, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 26 Mustafakemalpaşa-Hamidiye Köyü Kanalizasyon Yapımı 111, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 27 Mustafakemalpaşa-İncilipınar Köyü Kanalizasyon Yapımı 216, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 28 Karacabey-Seyran Köyü Kanalizasyon Yapımı 383, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 29 Orhangazi-Gölyaka Köyü Kanalizasyon Yapımı 299, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. 30 Mudanya-Çamlık Köyü Kanalizasyon Yapımı 110, , İller Bankası Kredisi ile yapıldı.bitti. Sayfa: 151 / 199

152 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (İçmesuyu Faaliyetleri) S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , Motopom bakım ve onarımları yapılmıştır. 2 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 148, , İçmesularında kullanılmak üzere boru ve parça alımı yapılmıştır. 3 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , İçmesularında kullanılmak üzere boru ve parça alımı yapılmıştır. 4 Yenişehir-Akbıyık Köyü İçmesuyu ve Göleti Su Temin İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 5 Karacabey-Gölecik İçme Suyu İnşaatı , İçmesuyu arıtma tesisi yapıldı. 6 Karacabey-Bayramdere İçme Suyu ve Sulama Tesisi , İsale hattı ve tahliye sistemi tamamlanmıştır. 7 İnegöl-Mezit İçme Suyu ve Sulama Tesisi , adet şebeke ve isale hattı yapılmıştır. 8 İznik-Gürmüzlü İçme Suyu ve Sulama Tesisi , Tahliye hattı, isale hattı ve klorlama tesisi yapılmıştır Yenisehir Akçapınar, Mudanya-Esence (Sondaj) İçme Suyu ve Sulama Tesisi Orhaneli İlçesi Akçabük Köyü Elektrik Trafosu Alımı Keles İlçesi Alpagut Köyünde Yaptırılacak Olan Drenaj ve Tesis Yenilenmesi Mustafakemalpaşa-İlyasçılar Köyünde Yapılacak Olan Sondaj Çalışması 77, , Sondaj açıldı. 5, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. Elektrik trafosu alınmıştır. 36, , Drenaj ve tesis deposu yapılmıştır. 36, , Sondaj çalışması yapıldı. 13 Uludağ Sarıalan Mevkii Uludağ Çeşmesi İçin Depo Yapımı Yapımı diğer kamu kuruluşlarınca tamamlandı. 14 Karacabey-Çavuşköy Köyü İçmesuyu Depo Yapımı Gömme depo yapıldı. 15 İnegöl-Çavuşköy Köyü İçmesuyu Pompası Yapımı 3, , Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 1 adet pompa alınmıştır. Sayfa: 152 / 199

153 TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIMLARI MÜDÜRLÜĞÜ S.N YAPILAN İŞLER Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 105, , Kırtasiye ve büro malzemeleri alındı. 2 Görev Giderleri , Araç sigortaları ve fenni muayene bedelleri ödendi. 3 Hizmet Alımları 181, , İlan Giderleri bedelleri ödendi. 4 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 876, , Yedek parça alımı yapıldı. 5 Mamul Mal Alımları 956, , Valiliğe bir adet minibüs, bir adet binek araba, 3 adet kamyon, 2 adet treyler Salı, 2 adet silindir alınmıştır. 6 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1,643, ,242, Personel servis ücretleri ve binek araç kira bedelleri ödenmiştir. 7 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 4, ,389, İl Özel İdaresi'nin tüm birimlerinin verdiği hizmetlerde kullanılmak üzere 1500 ton mazot, 100 bin ton benzin, 40 bin ton yağ alımı yapılmıştır. 8 Taşınabilir Jammer Cihazı Alınması , adet cihaz alınmıştır. Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Sayfa: 153 / 199

154 ATÖLYE YE GİREN ARAÇLARIN DURUMU B.İ.Ö.İ. MAKİNA PARK I ADEDİ ATÖLYEYE GİREN ARAÇ SAYISI ATÖLYEDE TOPLAM AÇILAN SİPARİŞ EMRİ ARAÇLARIN 1 YILDA ATÖLYEDE TOPLAM KALMA GÜN SAYISI 1 ARACIN ATÖLYEDE YILLIK ORTALAMA KALMA SÜRESİ (GÜN) ARAÇLARIN ATÖLYEDE BİR SİPARİŞ EMRİNDE ORTALAMA KALMA SÜRESİ ,10 7, YILINDA YAPILAN HAREKETLİ İŞ MAKİNASI ALIMLARI CİNSİ HLB45 HAVUZLU LOW-BED YARIRÖMORG 2 ADEDİ NEREDEN ALINDIĞI YALÇIN DORSE DAMPER SAN. FİYATI (KDV DAHİL) TL ,00 BMC PRO 518 (4X2) ÇİFT SIRA DÜZ ŞASİ KAMYON 3 DMO ,24 MERCEDES VİANO V335 K.KASA (VİP) PANELVAN 1 DMO ,15 ISUZU TFS 86 Ç.S. PİCK-UP 1 DMO ,50 MERCEDES BENZ S320 L CDİ 4 MATİC BİNEK 1 DMO ,02 DYNAPAC ASFALT YAMA SİLİNDİRİ 2 DMO ,00 FORD FOCUS OTOMOBİL (HARMANCIK KAYMAKAMLIĞI NA) FORD TRANSİT CONNECT (TOPLUM DESTEKLİ POLİS HİZMETLERİ NE) 1 ŞENTÜRKLER OTOKOÇ ,05 TOPLAM ,96 Sayfa: 154 / 199

155 2008 YILINDA MAKİNA PARKIMIZDAN VERİMLERİ DÜŞÜK VEYA KULLANILMADIĞI İÇİN SERVİS DIŞI TUTULAN ARAÇLARIN LİSTESİ (20 YAŞ VE ÜSTÜ) CİNSİ ADEDİ DAMPERLİ KAMYON (MERCEDES LK-1513) 4 GREYDER (KOMATSU GD 655A) 3 DOZER (CATARPILLAR D7G) 3 SEMİ TREYLER (YILDIZ) 1 KAR MAKİNASI (ROLBA 400) 2 EL BAKIM SİLİNDİRİ (SERMAK) YILI İHALE YOLUYLA AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMLARI AYRILAN ÖDENEK TL Petrol Ürünleri; Motorin, Euro Dizel Satın Alınması İşi ,13 TL Lt. Kırsal Motorin (Motorin 2000) Lt. Motorin (Euro Dizel, Motorin 50) Petrol Ürünleri; Motorin, Benzin, Antifiriz ve Muht. Madeni Yağ Satın Alınması İşi ,42 TL Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Lt. S.Benzin (katkısız Kurşunsuz Benz.95 Oktan) Lt. Motorin (Euro Dizel, Motorin 50) Lt. Kırsal Motorin Kg. Antifiriz Kg. Muhtelif Madeni Yağ TOPLAM ,55 TL Sayfa: 155 / 199

156 2008 YILINDA YAPILAN AKARYAKIT, MADENİ YAĞ VB. SARFİYATLARI CİNSİ BİRİMİ MİKTARI TUTARI (TL) SÜPER BENZİN LT ,16 KURŞUNSUZ BENZİN LT , ,96 MOTORİN LT ,73 EURO DİZEL LT , ,63 GAZ YAĞI LT ,22 FREN HİD. KG ,60 ANTİFİRİZ KG ,81 MADENİ YAĞ KG , ,05 TOPLAM ,16 TL 2008 YILINDA MAKİNA KİRALAMALARINDAN ELDE EDİLEN GELİR MAKİNANIN CİNSİ ÇALIŞILAN GÜN TOPLAM SAAT ÇALIŞILAN YER YATIRILAN ÜCRET (TL) DOZER 2 11 OSMANGAZİ - DÜRDANE 832,00 DOZER 1 5 İNEGÖL - OLUKMAN 21 DOZER 5 30 ORHANGAZİ - GEDELEK 1.63 DOZER 3 24 KESTEL - ERDOĞANKÖY 1.378,00 DOZER 1 6 OSMANGAZİ - DÜRDANE 252,00 EXCAVATÖR 1 5 KARACABEY - MURATLI 22 DOZER 8 48 KESTEL - KAYACIK 2.386,00 DOZER 2 14 OSMANGAZİ - ULUÇAM 1.512,00 DOZER 2 13 KELES - KOZBUDAKLAR 546,00 DOZER GEMLİK - HAYDARİYE 5.04 TOPLAM ,00 TL Sayfa: 156 / 199

157 A.2.6. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 157 / 199

158 2008 YILI KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,034, , , , ,603, ,961, ,641, Sermaye Transferleri 128, , , Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1, ,147, , , , ,461, ,539, ,922, Sayfa: 158 / 199

159 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , ,75 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 159 / 199

160 2008 YILI KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 113, , , , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 2,034, , , , ,543, ,044, ,499, Sermaye Transferleri 128, , , Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 2,147, , , , ,931, ,315, ,616, Sayfa: 160 / 199

161 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , ,02 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 161 / 199

162 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI BAKANLIK ÖDENEĞİ İLE YAPILAN FAALİYETLER Sayfa : 1 S.N İŞİN ADI Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri 1 Uludağ 2.Gelişim Bölge Kış Turizm 698, Jeoteknik Etüt Yapımı AÇIKLAMALAR Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 3 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası 191, , Binanın bakım onarım ve bahçe tanzimi yapılmıştır. 4 Bursa Anıtlar ve Muradiye Türbeleri 683, , Türbe onarımı yapıldı. 5 Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 24, Osmangazi Tophane Çocuk Kütüphanesi 18, İznik Tekel Binası Onarımı Atatürk Müzesi Restorasyonu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 9 Kültürpark İçindeki Müze Müdürlüğü 143, , personelin ücret ödemeleri yapıldı 10 Inebey Medresesi Restorasyon Prj.Hizmeti 26, , Restorasyon projesi tamamlanmıştır. 11 Bursa Yaz.ve Eski Eser Kitap Onarımı 23, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 12 Bursa Arkeoloji Müzesi Güvenlik Sis.Kurulması 57, , Müzenin güvenlik sistemi yapıldı. 13 Bursa Mudanya Mütareke Evi Güvenlik Sistemi 45, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 14 Bursa Yenisehir Semaki Evi Güvenlik Sistemi 45, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Sayfa: 162 / 199

163 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI BAKANLIK ÖDENEĞİ İLE YAPILAN FAALİYETLER Sayfa : 2 S.N İŞİN ADI Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 15 İznik Arkeoloji Müzesi Alarm Sistemleri 3, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 16 Sanat Kültür ve Festival Hiz. Temsil Ağırlama Tören 3, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 17 Propaganda ve Tanıtım Hiz. Temsil Ağırlama Tören 1, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 18 İznik Kilişaslan Cami ve Çevre Düzenlemesi 3, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 19 İznik Sahil Çevre Düzenleme 4, İznik Turizm Danışma Müd. Hiz. Binası 10, Mudanya Mütareke Evi Restorasyonu 38, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 22 Kültür ve Tabiat Varliklarını Koruma Arşiv Sistemi , Arşiv tefrişatı yenilendi. 23 Roloveve Anıtlar Müdürlügü Arsiv Sistemi Kurulması Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 24 İznik Esrefzade Mah.Rolöve Res.Restarsayon Isleri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 25 M.K.Paşa Paşalar ve Aktoprak Höyük Kazi Çalışmaları 235, , Devam Ediyor. 26 Bursa Türbeleri Onanmı ve Çevre Düzenlenmesi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 27 İznik Çini Fırınları Kazı Çalışması Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep edilmediğinden harcama yapılmamıştır. 28 İznik İlçesi Lefke Kapı Surları Araştırma Temizliği ve Reterasyonu 128, , İznik İlçe Müdürlüğüne ödeneği gönderildi. Yapımı tamamlanmıştır. Sayfa: 163 / 199

164 2008 YILI TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri , , , , , Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1, , , ,529, ,224, , Sayfa: 164 / 199

165 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , ,61 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 165 / 199

166 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N İŞİN ADI Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Tüketime Yönelik ve Mal ve Malzeme Alımları , Bursa Tarih Klavuzu Kitabı Bursa İl Özel İdaresi Bülteni I.Sayısı Sanat ve Sporda Bursa'nın yıldızları Kitabı Kamu İhale Kanunu Kitabı 11 Adet Kanun Kitabı Ruhaniyetli Şehir Bursa Kitabı Bursa'dan Konya'ya Seyahat Kitabı Bursa İl Özel İdaresi Bülteni II.Sayı Kurumsal Logolu Dosya Cumalıkızık Broşürü 2 Hizmet Alımları , Bursa'nın Tanıtım Rehberi ilan gideri 3 Temsil ve Tanıtma Giderleri , Bursa'nın Tanıtım Rehberi 23 Nisan Şenlikleri Karagöz Gösterisi 4 Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri Onarımı 135, , Devam Ediyor. % 90 tamalandı yılında bitirilecektir. 5 Ayva Mağarası Yol Yapımı Yol etüdleri tamamlanarak 2009 yılında başlanacaktır. 6 Osmangazi İnebey Kütüphanesi Bakım Onarımı 825, , I. kısım yapımı tamamlanmıştır yılında II. Kısımı tamamlanacaktır. 7 Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi Bakım Onarımı Kütüphanenin kira sözleşmesi yenilenmediğinden harcama yapılmamıştır. 8 Geneleksel Gölge Oyunu 11, , İlk Öğretim Okulnda öğrenciye gölge oyunu gösterileri yapıldı. 9 Mehter Takımı Kiyafetleri 25, , Ekibin giysileri satın alınmıştır. 10 Bursa Kılıçkalkan Ekibinin Kostum ve Enstrumanlanna Ait Malzemelerin Satın Alınması 5, , Ekibin giysileri satın alınmıştır. 11 Bursa Okuyor Projesi Kapsamındaki Kitap Dağıtılması 8, , İlk Öğretim Okullarının kütüphaneleri için hikaye ve roman türü kitaplar alınarak dağıtımı yapılmıştır. 12 Osmangazi Türbesi ve I.Murat Hüdavendigar Türbesi Rest.Projesi , türbenin restorasyon projesi tamamlandı. Sayfa: 166 / 199

167 A.2.7. Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 167 / 199

168 2008 YILI MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,451, , , , ,843, ,579, , Faiz giderleri , , , Cari Transferler 4,392, , , , ,000, ,285, , Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri , , , , , , , Borç Verme 09 Yedek Ödenek 5,615, ,236, , , GENEL TOPLAM 13,259, , , ,412, ,620, ,853, ,654, ,199, Sayfa: 168 / 199

169 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , , , , , , ,21 MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 169 / 199

170 2008 YILI MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA 01 Personel Giderleri KALAN ÖDENEK Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,451, , , ,798, ,533, , Faiz giderleri , , , Cari Transferler 4,392, , ,899, ,250, , Sermaye Giderleri , , , , Sermaye Transferleri , , , Borç Verme 09 Yedek Ödenek 5,615, ,236, , , GENEL TOPLAM 13,259, ,412, ,524, ,146, ,573, ,573, Sayfa: 170 / 199

171 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek 1, , , , , , , , , ,04 MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 171 / 199

172 2008 YILI MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA 01 Personel Giderleri 561, , , KALAN ÖDENEK Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 141, , , , Faiz giderleri 35, , Cari Transferler 36, , , , Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 598, , , , , , Sayfa: 172 / 199

173 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , ,19 MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 173 / 199

174 MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ 2008 YILI FAALİYETLERİ İdaremiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, bütün malî işlemleri muhasebeleştirmek ve her muhasebe kaydını belgeye dayandırmak, idarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, incelenmek üzere Sayıştay dan istenilecek belgeleri hazırlamak, soruları cevaplandırmak ve gereğini yerine getirmek, bütçe takvimini hazırlayıp, ilgili birimlere göndermek ve uygulamayı takip etmek, il özel idaresi mali yılı bütçesinin hazırlanması işlemleri le görevli Daire Başkanlığımız; tarih ve 457 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili işlemlerine tarihinde başlamıştır tarihinde başlayan 2008 Mali Yılı başlangıcında 2007 Yılı Kesin Hesap işlemleri yapılmıştır. Yasal süreci olan Şubat ayı içinde sonlandırılmış olup tarih ve 151 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla onaylanmıştır. Hazırlanan ve mali yılı başlayan 2008 bütçesi kitap haline getirilerek ilgili daire başkanlıkları ve ilçe özel idarelerinin kullanımına sunulmuştur sayılı il özel idaresi kanununun 45. maddesi gereği 2009 yılı bütçesinin hazırlanabilmesi için yasal süreci olan haziran ayı içinde bütçe çağrısına çıkıldı. İlgili kanun maddesi hükümleri ile hazırlanan bütçe taslağı İl Encümeninin de onayı alındıktan sonra tarih ve 320 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edilmiştir mali yılı içinde Bütçe Müdürlüğümüz tarafından toplam 259 adet ek ödenek kaydı yapılmıştır. Bunun 95 adedi İller Bankası projelerine karşılık yapılan ek ödenek kaydıdır. Kalan 164 adet ek ödenek kaydı ise bağlı kurumların sermaye ve cari harcamalarında kullanılmak üzere merkezi yönetimden (köy hizmetleri personeli için tarım bakanlığından, muhtar maaşları için içişleri bakanlığından, milli eğitim bakanlığından, kültür bakanlığından, sağlık bakanlığından, emniyet genel müdürlüğünden, vb.) gönderilenler içindir mali yılı içinde İl Genel Meclisi kararları ile 17 adet, İl Encümeni kararları ile 202 adet ve üst yönetici kararları ile 90 adet ödenekler arasında aktarma yapılmıştır tarihi ile sonlanan 2008 mali yılı; muhasebe işlem fişi ve ödeme emri belgelerinde yevmiye numarası ile bitirilmiştir. Yıl içinde ilçe özel idarelerin hesaplarının kontrolleri devam etmiştir. Meclis ve encümen kararlarına istinaden işlemler yapılmıştır. Sayfa: 174 / 199

175 A.2.8. Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 175 / 199

176 2008 YILI SAĞLIK ve ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 1, ,057, ,879, , , ,243, ,383, ,859, , , , Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1, ,058, ,889, , , ,583, ,695, ,888, Sayfa: 176 / 199

177 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , ,33 SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 177 / 199

178 2008 YILI SAĞLIK ve ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1, , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 4,057, ,879, ,936, , ,136, Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 4,058, ,889, ,948, ,802, ,145, Sayfa: 178 / 199

179 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , ,34 SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 179 / 199

180 SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI BAKANLIK ÖDENEĞİ İLE YAPILAN FAALİYETLER S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 Nilüfer Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesi 15,690, yılında başlanacaktır. 2 Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi 907, , yılında devam edecek. 3 Harmancık Devlet Hastanesi 16, Sağlık İl Müdürlüğünce talep edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. 4 Çekirge Çocuk Hastanesi 124, , Dörçelik Çocuk Hastanesine ödenek aktarıldı. 5 Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi 1,005, , yılında devam edecek. 6 Orhangazi Devlet Hastanesi İznik Devlet Hastanesi Karacabey Devlet Hastanesi Nilüfer Sağlık Ocağı 771, Sağlık İl Müdürlüğünce talep edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. Sağlık İl Müdürlüğünce talep edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. Sağlık İl Müdürlüğünce talep edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. Sağlık İl Müdürlüğünce talep edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. 10 Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi 1, , Bitti Nolu Ana Çocuk Sağ. Aile Plan. Mrk. 1, Sağlık İl Müdürlüğünce talep edilmdiğinden harcama yapılmamıştır. 12 Yenişehir Devlet Hastanesi 362, , yılında devam edecek. 13 Çekirge Devlet Hastanesi 64, Sağlık İl Müdürlüğünce talep edilmdeiğinden harcama yapılmamıştır. Sayfa: 180 / 199

181 2008 YILI SAĞLIK ve ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 1, , , ,306, , , Sermaye Transferleri 27, , , Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1, , , ,635, , , Sayfa: 181 / 199

182 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , ,99 SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 182 / 199

183 SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER Çevre Eğitimi Projesi kapsamında 2008 yılı içerisinde 45 adet İlk Öğretim Okulunda Çevre Bilgisi ve Geri dönüşüm konulu eğitim verilmiştir. S.N AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri AÇIKLAMALAR 1 İl Özel İdare Ormanı 25, , Jeotermal Sondaj Çalışması ve Ekipman Alımı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Aşı Aracı , Uludağ Üniversitesi Görükle mevkiinde 50 Ha alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Kurulan şirkete başlangıç sermayesi olarak aktarıldı. Çalışmalar 2009 yılında devam edecek Kırtasiye malzemesi alındı. Araç alımı yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğüne tahsis edildi. 6 7 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Mücadelesi İznik Elbeyli ve Boyalıca Köylerinin Sağlık Ocakları İçin Jeneratör Satın Alınması 29, , Malzeme alımı yapıldı. 3, , Malzeme alımı yapıldı. 8 İnegöl İlçesi Gündüzlü Köyü 19. Dönem İl Genel Meclisi Ormanının Bakımı 2, , Orman bakımı yapıldı. 9 Hizmet Alımları , İhale ilan bedelleri ödendi Yaş Çocuğun Gelişimi Projesi 230, , Gemlik Sahil Devlet Hastanesi Yapımı 184, Yıldırım Mevlana Sağlık Ocağı Yapımı hamile ve çocuk sahibi aileye ulaşılarak,808 aileye 2008 yılı içersinde düzenli olarak besin desteği, 670 çocuğa oyun materyali dağıtılmış olup ayrıca 350 aileye ilaç desteği verilmiştir. Arsa tahsisinde karşılaşılan probrem nedeniyle 2009 yılında devam edecek. Arsa tahsisinde karşılaşılan probrem nedeniyle 2009 yılında devam edecek. 14 Bağlarbaşı Sağlık Ocağı Yapımı , İş bitti. Kesin kabulu yapıldı. 15 Karacabey Sağlık Ocağı Yapımı İnegöl Huzur Sağlık Ocağı Yapımı Arsa tahsisinde karşılaşılan probrem nedeniyle başlanılamadı Arsa tahsisinde karşılaşılan probrem nedeniyle 2009 yılında devam edecek. Sayfa: 183 / 199

184 A.2.9. İlçe Özel İdare Müdürlükleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sayfa: 184 / 199

185 2008 YILI İLÇE ÖZEL İDARELER BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri 726, ,973, , ,723, ,633, , Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 87, , , , , , ,071, ,140, , ,752, ,541, ,210, Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri , , , , , , Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1,393, ,113, ,909, , ,369, ,042, ,327, Sayfa: 185 / 199

186 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , , , , ,65 İLÇE ÖZEL İDARELER BÜTÇE GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 186 / 199

187 2008 YILI İLÇE ÖZEL İDARELER (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri 3,973, ,973, ,967, , Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15,071, ,988, , ,057, ,069, , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 69, , , , Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 19,113, ,038, , ,149, ,151, , ilçe köylerinin muhtar maaşları ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüklerine gönderilen okulların cari ve diğer harcamaları bu tabloda gösterilmiştir. Sayfa: 187 / 199

188 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , ,79 İLÇE ÖZEL İDARELER (BAKANLIK) BÜTÇE GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA Sayfa: 188 / 199

189 2008 YILI İLÇE ÖZEL İDARELER (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU EKONOMİK KOD 2008 Bütçesi Devir Ek Ödenek Artan Düşülen TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA KALAN ÖDENEK 01 Personel Giderleri 726, , , , , Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 87, , , , , , , , , , , Faiz giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri , , , , , Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM 1,393, , , ,220, ,891, , İlçe Özel İdare Müdürlüğünün cari harcamaları yapılmıştır. Sayfa: 189 / 199

190 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek , , , , , , , ,33 İLÇE ÖZEL İDARELER (ÖZEL İDARE) BÜTÇE GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TOPLAM HARCAMA TOPLAM ÖDENEK Sayfa: 190 / 199

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M.

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I -... 3 A.

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Erol KAYA YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Osmanlı İmparatorluğu nda 1826 lara kadar belediye hizmetleri kadılar tarafından yürütülmekte idi. Bu hizmetler; Şehrin temizliği, Ticaretin sağlıklı yürütülmesi,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

---------------------YEREL YÖNETİM VE SOSYAL HİZMETLER----------------------

---------------------YEREL YÖNETİM VE SOSYAL HİZMETLER---------------------- ---------------------YEREL YÖNETİM VE SOSYAL HİZMETLER---------------------- 1) I. Mesleki gruplaşmadan doğar II. Merkezi yönetimle halk arasında aracılık rolü oynar III. Şehir idaresinde yetki sahibidir

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Hakkında Kuruluşu 2011 olan Nurhak Grup, müşterilerinin kalite beklentilerini karşılamaya ve arttırmaya devam etmektedir. Nurhak Grup, her projesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaratıcı çözümler

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu:2015 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Temmuz Ayı

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 41850698.301.05-22 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 25.08.2015 tarih ve 47383680-01/10162 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı