Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi"

Transkript

1 Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

2 Kamu Mali Yönetim Sistemi Kamu mali yönetim sisteminin aşamaları: 1. Politikaların belirlenmesi 2. Kamu kaynaklarının belirlenen politikalara tahsis edilmesi 3. Kaynaklarının kullanılmasına yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının kurulması ve işletilmesi 4. Dönem sonunda kamuoyuna ve yetkili organlara hesap verilmesi

3 Sorumluluk kimde? 3. Kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının kurulması ve işletilmesi sorumluluğu İKİ FARKLI YAKLAŞIM Merkezi Hükümet organlarının yetki ve sorumluluğuna dayalı yaklaşım Yönetim sorumluluğuna dayalı yaklaşım

4 Kamu İç Mali Kontrol Sistemi 3. Kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının kurulması ve işletilmesi sorumluluğu Avrupa Birliğine üye birçok ülkede, geçiş olmuştur. Avrupa Komisyonu, aday ve üye ülkeler için merkezi kontrollerden iç kontrole geçişi öngören Kamu İç Mali Kontrol-KİMK modelini geliştirmiştir.

5 Kamu İç Mali Kontrol Sistemi KİMK ; Yönetsel sorumluluğa dayalı mali yönetim ve kontrol Fonksiyonel olarak bağımsız ve merkezi olmayan iç denetim Bu iki alanda merkezi uyumlaştırma fonksiyonu olmak üzere 3 unsurdan oluşmaktadır.

6 MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİ Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma (Maliye Bakanlığı- BÜMKO) İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma (Maliye Bakanlığı-İDKK) Üst yönetici- Belediye Başkanı Strateji Geliştirme /Mali Hizmetler Birimi Muhasebe Birimi İç Denetim Birimi Harcama Birimi Gerçekleştirme görevlileri Harcama Birimi Gerçekleştirme görevlileri Harcama Birimi Gerçekleştirme görevlileri Yönetim sorumluluğuna dayalı mali yönetim ve kontrol Fonksiyonel olarak bağımsız iç denetim

7 Yönetim sorumluluğuna dayalı MYK? Planlama, Programlama, Bütçeleme, Uygulama, Belgeleme, Kontrol etme, Muhasebeleştirme, AKTÖRLER - Üst yönetici - Harcama yetkilileri - SGB/MHB Raporlama İzleme Geliştirme

8 MYK Sisteminde Rol ve Sorumluluklar Üst yönetici- Belediye Başkanı MYK sistemin (planlama, programlama, bütçeleme, kontrol, muhasebe, raporlama, izleme v.s.) işleyişini izlemekten ve gerekli önlemleri almaktan sorumludur. KİME HESAP VERİR? -KAMUOYUNA -YEREL MECLİSE -SAYIŞTAYA -İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA Belediye Başkanı, yıllık idare faaliyet raporu ile iç kontrol güvence beyanlarını imzalamak suretiyle sorumluluklarını ortaya koyar.

9 MYK Sisteminde Rol ve Sorumluluklar Harcama Yetkilileri Birim Yöneticileri (Uygulama sorumluluğu) Planlama (SP hazırlık çalışmaları) Programlama (PP hazırlık çalışmaları) Bütçeleme (Bütçe hazırlık çalışmaları) Stratejik plan, performans programı ve bütçeye uyum Harcama talimatı verme ve giderin gerçekleştirilmesi Belgelendirme İç kontrol Ödeme emri verme Harcama yetkilileri yıllık birim faaliyet raporları ile iç kontrol güvence beyanlarını imzalamak suretiyle yönetsel sorumluluklarını ortaya koyarlar. Yönetsel açıdan Belediye Başkanına Mali açıdan Sayıştay a

10 MYK Sisteminde rol ve sorumluluklar Gerçekleştirme görevlileri Harcama talimatı üzerine mevzuatına uygun olarak; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, Yönetsel açıdan harcama yetkilisine teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, kontrolü ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması Mali açıdan Sayıştay a görevlerini yürütürler.

11 MYK Sisteminde rol ve sorumluluklar Strateji geliştirme birimleri/mali hizmetler birimi MYK sistemi ile ilgili olarak (planlama, programlama, bütçeleme, kontrol, muhasebe, raporlama, izleme, hesap verme v.s.); Koordinasyon Konsolidasyon Veri toplama İzleme Ön mali kontrol Muhasebe Yönetsel açıdan Belediye Başkanına Raporlama Danışmanlık Strateji geliştirme /mali hizmetler birimlerinin yöneticileri, görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye (Belediye Başkanına) karşı sorumludur (SGB Yönetmeliği md.30).

12 MYK Sisteminde Rol ve Sorumluluklar Muhasebe yetkilisi Muhasebe kayıtlarını usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak ve raporlamak. Ödeme kontrolü yapmak; Ödeme belgelerinde yetkililerin imzası İlgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması Maddi hata bulunup bulunmadığı Hak sahibinin kimliği yönlerinden Muhasebe yetkilisi, görevlerini yerine getirmekten strateji geliştirme/mali hizmetler birim yöneticisine karşı sorumludur.

13 İç Denetim İç denetimin amacı, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmaktır.

14 İç Denetim Belediye Başkanı tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usulle görevden alınır. İsteği dışında başka bir göreve atanamaz. Doğrudan Belediye Başkanına bağlıdır. Denetim faaliyetinin planlanması, uygulanması ve raporlanmasında bağımsızdır. Raporunu doğrudan Belediye Başkanına sunar. İç denetçilere iç denetim görevi dışında başka görev verilemez ve yaptırılamaz.

15 İç Denetim İç Denetim Türleri Uygunluk Denetimi Mali Denetim Performans Denetimi Bilgi Teknolojisi Denetimi Sistem Denetimi

16 İç Denetim Risk bazlı Gelecek odaklı Denetimin kaynak maliyetini dikkate alır Sistematik, sürekli İdareye güven sağlayıcı Denetçinin performansını ölçer Sistem ve süreç odaklı Denetim planlamasında, çalışanların görüş ve önerileri alınır Sürekli eğitim ve gelişim Yönetimin bağlı bir parçası İdareyi geliştirme amaçlı İyi uygulama örneklerini arayıcı Yazılı kurallara sahip Denetim asli görev Çalışma ve raporlama anlayışı standart Rehberleri ve çalışma formları standart, İDKK tarafından koordineli

17 Sistemin Aktörleri MALİYE BAKANLIĞI Mali Yönetim ve İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimleri (BÜMKO) İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimleri (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)

18 Merkezi Uyumlaştırma Birimleri Temel fonksiyonları Düzenleme yapmak, yöntem ve standartlar belirlemek Kapasite geliştirmek, rehberlik yapmak İzlemek ve değerlendirmek Uyumlaştırmak Uluslararası ilişkileri yürütmek

19 MYK Merkezi Uyumlaştırma: Düzenleme fonksiyonu İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Üst Yönetici Rehberi Harcama Yetkililerine İlişkin Tebliğler Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

20 İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma: Düzenleme fonksiyonu İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Denetçi Adayları belirleme, eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin BKK Kadro Tahsis ile ilgili BKK Mahalli İdareler Kadro Tahsisi ile ilgili BKK Kamu İç Denetim Standartları Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Kamu İç Denetim Raporlama Standartları

21 İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma: Düzenleme fonksiyonu Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usuller Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller Kamu İç Denetim Rehberi İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:1) İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No: 1)

22 Merkezi Uyumlaştırma: Kapasite geliştirme fonksiyonu Strateji geliştirme birimleri kurulmuştur. İç Denetçi kadroları ihdas edilmiştir. İç Denetim kadrolarına atamalar yapılmıştır. Atanan iç denetçilere verilen eğitimler sonrası sertifikaları verilmiştir Mali hizmetler uzmanı ve uzman yardımcısı kadroları ihdas edilmiştir. Mali hizmetler uzmanlığı kadrolarına sınavla atamalar yapılmıştır. Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı özel yarışma sınavları yapılmıştır. Mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının eğitimleri yapılmıştır.

23 Teşekkürler

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI...2 III.

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

Yerel Yönetim Uzmanı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı 1 www.denetim.bumko.gov.tr

Yerel Yönetim Uzmanı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı 1 www.denetim.bumko.gov.tr BELEDİYELERDE İÇ DENETÇİ/İÇ DENETİM SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Halil İbrahim BULDAŞ I-GİRİŞ İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80 İÇİNDEKİLER

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

İç Kontrol Bülteni AB (12) ÜLKELERİNDE KAMU İÇ MALİ KONTROL YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KURULAN MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ

İç Kontrol Bülteni AB (12) ÜLKELERİNDE KAMU İÇ MALİ KONTROL YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KURULAN MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ AB (12) ÜLKELERİNDE KAMU İÇ MALİ KONTROL YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KURULAN MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ Vildan UZUNAY Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı vildan@bumko.gov.tr Giriş Avrupa Birliği genişleme sürecinde,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 İÇ KONTROLÜN TARİHİ GELİŞİMİ... 3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrol ve Tanımı... 10

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Yüksekova

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu 16.01.2014 GİRİŞ Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı