ECEVİT İ KAYBETTİK! TOPLUM SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİM PANELİ DÜZENLENDİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECEVİT İ KAYBETTİK! TOPLUM SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİM PANELİ DÜZENLENDİ"

Transkript

1 Haberler ECEVİT İ KAYBETTİK! boşluğa bulut buluta yağmur yağmura toprak ne güzel uymuş gündüze güneş güneşe tarla tarlaya başak ne güzel uymuş başağa buğday buğdaya insan insana emek ne güzel uymuş ÖZLEYECEĞİZ! emeğe eylem eyleme yürek yüreğe sevgi ne güzel uymuş. TOPLUM SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİM PANELİ DÜZENLENDİ Veteriner Hekimliği öğretimi 23 Ekim 1842 de başlatılmıştır. Mesleki eğitimimizin 164. yılı kutlamaları çerçevesinde Derneğimiz, 06 Kasım 2006 günü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Satı Baran salonunda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası ile birlikte Toplum Sağlığı ve Veteriner Hekim konulu bir panel düzenlemiştir. Başkanlığını ÇESAV Başkanı ve Eski Bakan Dr. İmren Aykut un yaptığı panele konuşmacı olarak Balıkesir Milletvekili Dr. Turhan Çömez, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Öğretim si Prof. Dr. Saynur Canat, A.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD. öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Erol ve Meliha Yılmaz Doğal Hayatı Koruma ve Geliştirme Sağlık Eğitim Kültür Vakfından Av. Mine Eren katıldı Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl: 2006

2 AVHO 41. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası nın 41. Olağan Genel Kurulu, 23 Eylül 2006 günü TED Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul un Divan Başkanlığını Prof. Dr. Necmettin TEKİN yaptı. Başarıyla geçen Genel Kurulda yapılan konuşmaların ardından faaliyet ve denetleme raporları ayrı ayrı okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca genel kurulda taşınmaz mal alımı için 41. dönem yönetim kuruluna yetki verilmesi de kararlaştırıldı. Sona eren Genel Kurulun ardından 24 Eylül 2006 Pazar günü yapılan ve 201 kişinin oy kullandığı seçim sonucunda, Ankara Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Prof. Dr. Ayhan Fİ- LAZİ, Nuri ÇAĞIŞ, Yılmaz ARAL, Gülay ALTAY ve Canberk TİF- TİKÇİOĞLU, yedek üyeliklerine; Zeynep SEMEN, Nurgül SÖĞÜT, Serkan ATAKAN, İ. Murat NESLİ- OĞLU ve Mücteba BİNİCİ seçilmişlerdir. Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl:

3 SUNİ TOHUMLAMA YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA, DANIŞTAY RET KARARI VERDİ T.C. DANIŞTAY ONUNCU DAİRE Esas No: 2003/3517 Karar No: 2006/4763 Davacı: Gökhan Günaydın TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Karanfil Sokak 28/12 Kızılay / ANKARA Davalı: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kızılay / ANKARA Davanın Özeti: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3, 5/a, 6/c, 7, 24, 26, 27/a ve 27/c maddelerinin iptali istenmektedir. Savunmanın Özeti: Suni tohumlama, tabii tohumlama, ovum ve embriyo transferi faaliyetlerinin usul ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanan dava konusu Yönetmeliğin dayanağı, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunun, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ile 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümlerine uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi: Birgül Kurt Düşüncesi: Dava, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 3, 5/a, 6/c, 7, 24, 26, 27/a ve 27/c maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır. Yönetmeliğin yasal dayanağını gösteren 3. maddesinde 6343 sayılı Yasa ile 3285 sayılı Yasaların yer almaması gerektiği ileri sürülmüş ise de 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu dışında, veteriner hekimlik mesleğine ilişkin düzenlemeleri içeren 6343 sayılı Yasa ile bulaşıcı hayvan hastalıklarına ilişkin düzenleme yapan 3285 sayılı Yasanın yerinde olarak Yönetmeliğe dayanak alınmasının hukuka aykırılığından söz edilemeyeceği açıktır sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 11. maddesi ile veteriner hekim olmayanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanları ameliyat etmeleri yasaklanmış, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Kanununun 17/a maddesinde, biyolojik madde uygulamasının veteriner hekimlerce yapılacağı, aşı, serum ve ilaç uygulamasının ise veteriner hekim veya sorumluluğundaki veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılabileceği belirtilmiştir sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği hakkında Kanun ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük ile suni tohumlama ovum ve embriyo transferi gibi tıbbi uygulama olduğundan kuşku bulunmayan konularda ziraat mühendislerine yetki tanınmamıştır. Yukarıda belirtilen çerçevede, davacının; yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin, veteriner hekimlere özgülenerek, bir meslek grubuna ayrıcalık tanındığı iddiası yerinde değildir Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl: 2006

4 Öte yandan; ithalata ilişkin esasların Yönetmelik yerine talimatla yapılmasında da hukuka aykırılık bulunmadığından, hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi gerekeceği düşünülmüştür. Danıştay Savcısı: Nevzat Özgür Düşüncesi: Anayasanın 124. maddesi uyarınca kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını göstermek üzere çıkarılan yönetmeliklerin düzenledikleri alanla ilgili birden çok kanuna ve tüzüğe dayandırılmasının mümkün olması bakımından, dava konusu Yönetmeliğin Hayvan Islahı Kanunundan başka veterinerlik mevzuatına da dayandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı açıktır. Öte yandan, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 1., 3., 8., 10., 11. ve 20. maddeleri sun i tohumlama, ovum ve embriyo transferi konusunda ziraat mühendisleri ve diğer herhangi bir meslek grubuna yetki tanıyan bir hüküm içermemekte, bu konuların idarece düzenleneceğine işaret etmektedir. Keza, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 21. maddesinde zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin hayvan neslinin ıslahıyla ilgili konularda faaliyette bulunmaya yetkili olduğu belirtilmekte ise de tıbbi uygulama olduğunda kuşkuya yer bulunmayan sun i tohumlama, ovum ve embriyo transferinin hayvan neslinin ıslahı ile ilgili diğer çalışmalardan farklı olarak tıbbi bilgi ve beceriye ihtiyaç göstermesi bakımından, anılan Tüzük hükmüne dayanarak ziraat mühendislerinin tıbbi uygulamalarda bulunmaya yetkili oldukları sonucuna ulaşılamayacağı kuşkusuzdur. Bu itibarla, sağlıklı olduğu muayene sonucu belirlenen hayvanlara uygulanması mümkün olan ve tıbbi bilgi ve beceri gerektiren sun i tohumlama ile ovum ve embriyo transferi uygulamalarının 6343 ve 3285 sayılı Kanunlarla verilen yetki çerçevesinde veteriner hekimler gözetiminde yapılmasını öngören dava konusu Yönetmelik maddelerinin üst normlara aykırılığından söz edilemeyeceği konusunda duraksamaya yer yoktur. Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 3, 5/a, 6/c, 7, 24, 26, 27/a ve 27/c maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır. Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı olan davacı tarafından, Yönetmeliğin yasal dayanağını gösteren 3. maddesinde, 6343 sayılı Yasa ile 3285 sayılı Yasaların yer almaması gerektiği ileri sürüldüğünden, davanın öncelikle bu madde açısından incelenmesi gerekmektedir. İptali istenilen maddeleri belirtilen Yönetmelik, her türlü hayvanın ıslahına yönelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak suni tohumlama, tabii tohumlama, ovum ve embriyo transferi, genetik kopyalama ve diğer biyoteknolojik faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi, uygulama izinlerinin verilmesi, sperma, ovum ve embriyonun ithalatı, ihracatı, bu konulara ilişkin hizmetlerin yapılması, suni tohumlama kayıtları ile istatistik bilgilerin derlenmesi, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesi, suni tohumlama, tabii tohumlama, ovum ve embriyo transferleri hizmetlerinin usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmeliğin hazırlanış amacına bakıldığında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu dışında, veteriner hekimlik mesleğine ilişkin düzenlemeleri içeren 6343 sayılı Yasa ile bulaşıcı hayvan hastalıklarına ilişkin düzenleme yapan, 3285 sayılı Yasanın yerinde olarak Yönetmeliğe dayanak alınmasında hukuka aykırılıktan söz edilemeyeceği açıktır. Davacının iptalini istediği Yönetmeliğin 5/a, 6/c, 7, 27/a ve 27/c maddelerine ilişkin iddiaları aynı yönde olduğundan, söz konusu maddelerin birlikte incelenmesi uygun olacaktır. Adı geçen Yönetmeliğin, suni tohumlama uygulamasının hangi esaslar dahilinde yapılacağını düzenleyen, 5. maddesinin a) bendinde; çift tırnaklı, tek tırnaklı ve diğer memeli hayvanlarda suni tohumlamayı veteriner hekim ve veteriner hekim sorumluluğunda, veteriner sağlık teknisyenleri yapar, Veteriner Hekim bulunmayan İl ve İlçelerde suni tohumlamayı İl Müdürlüğünden izin alan veteriner sağlık teknisyenleri yapar, Suni tohumlama kursuna ilişkin düzenleme yapan 6. Maddesi c bendinde; çift tırnaklı ve tek tırnaklı hayvanlar ve diğer memeli hayvanlarla ilgili suni tohumlama kursuna veteriner hekimleri ve veteriner sağlık teknisyenleri katılır, Suni tohumlama iznine ilişkin düzenleme yapan 7. maddesinin çeşitli kısımlarında, veteriner hekim ibareleri geçmiş, c) bendinin 2. alt bendinde, şirket adına suni tohumlama yapacak veteriner hekimin çalıştığı yerdeki meslek odasına üye olduğuna dair belge ve suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopilerinin olacağı, Embriyo transferi uygulaması esaslarını düzenleyen 27. maddesi a) bendinde; embriyo transferi uygulaması, bu konuda eğitim almış uzman veteriner hekimler tarafından yapılır, c) bendinde ise; embriyo transferi resmi veteriner hekim gözetiminde yapılır ve uygulama sonuçları İl Müdürlüğü tarafından tespit edilerek Bakanlığa bildirilir, düzenlenmesi yer almıştır. Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl:

5 Davacı tarafından yukarıda belirtilen maddelerde yer alan düzenlemelerle, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin, veteriner hekimlere özgülenerek, bir meslek grubuna ayrıcalık tanındığı, daha önceki Yönetmelikte hayvancılıkla ilgili konularda eğitim veren meslek lisesi, yüksekokul ve fakülte mezunlarına verilen yetkilerin kaldırıldığı, zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin hayvan neslinin ıslahı ve çoğalmasında faaliyette bulunmaya yetkileri olduğu, suni tohumlamanın karmaşık bir işlem değil, el becerisi ve deneyimin ön plana çıktığı basit bir maniplasyon olduğu, çağdaş ülkelerde de yapılan uygulamanın kurslarda öğretildiği, tüzel kişilerin suni tohumlama yapabilmesinin, bünyesinde veteriner hekim çalıştırılması koşuluna bağlanmasının, bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek işlerin belli bir meslek grubuna özgülenmesi amacından kaynaklandığı ileri sürülmektedir sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 1. maddesinde; Ziraat Yüksek Mühendisliği nin kazanılması yöntemi gösterilmiş, 2. maddesinde ise, Ziraat Yüksek Mühendisleri, mesleki iştigal veya ihtisas sahaları dahilinde olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak, su, gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtisas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda, gerekli kontrol, muayene, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları laboratuvarları açmaya, hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetlidirler belirlemesi yapılmıştır. Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 21. maddesinde ise, Zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, hayvan neslinin ıslahı, geliştirilmesi, çoğaltılması, ithal ve ihracı, hayvan ürünleri üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konularda faaliyette bulunmaya yetkilidirler kuralına yer verilmiştir. Aktarılan Yasa ve Tüzük hükmünden, esas itibariyle zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya yetkili ziraat yüksek mühendislerinin, hayvan neslinin ıslahı ve çoğaltılmasına ilişkin konularında yapabilecekleri faaliyetlerinin de bu yetkileri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Hayvan ıslahı konusu, çok disiplinli uygulamaların söz konusu olduğu, birçok meslek grubunun birbirini destekleyen çalışmalar yaptığı bir alandır. Ancak hayvan sağlığına ilişkin olan, suni tohumlama, embriyo transferi gibi uygulamaların bu konuda yeterli eğitimi almış, bu uygulamayı yapma yetkisi kendine tanınmış kişilerce yapılabileceği açıktır sayılı Yasa ve Ziraat Mühendislerinin Görevi ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün, suni tohumlama ovum ve embriyo transferi gibi tıbbi uygulama olduğunda kuşku bulunmayan konularda ziraat mühendislerine yetki tanımadığı açıktır. Öte yandan; 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 11. maddesi ile veteriner hekim olmayanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanları ameliyat etmeleri yasaklanmış, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Kanununun 17/a maddesinde biyolojik madde uygulamasının veteriner hekimlerce yapılacağı, aşı, serum ve ilaç uygulamasının ise veteriner hekimler veya sorumluluğundaki veteriner sağlık teknisyenlerince yapılabileceği belirtilmiştir. Dairemizce verilen tarihli, E:2003/3659, K:2005/7447 sayılı karar ile veteriner sağlık teknisyenlerinin suni tohumlamaya ilişkin tıbbi işlemi veteriner hekimlerinin sorumluluğunda yapabileceği, esasen bu yetkinin de tüm veteriner hekimlere verilmediği, konuya ilişkin kurstan sertifika almış veteriner hekimler ile sınırlandırıldığı hükme bağlanmıştır. Davanın, Yönetmeliğin 24. maddesine ilişkin kısmına gelince; sperm, ovum, embriyo ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan izin almak zorunda olacakları, ithalata ilişkin usul ve esasların, teknik ve sağlıkla ilgili şartnamenin Bakanlıkça çıkarılacak talimatla belirleneceği, 26. maddesinde de sperm ithalatına ilişkin hususların Bakanlıkça belirleneceği yolunda düzenleme yer almıştır. Davacı tarafından, ithalata ilişkin esasların Yönetmelik yerine talimatla yapılmasının ithalatı kolaylaştırıp, keyfi uygulamalara yol açacağı ileri sürülmektedir sayılı Hayvan Islahı Kanununun 11. maddesinde; gerçek ve tüzel kişilerin tabii tohumlama, suni tohumlama, embriyo transferi, genetik kopyalama, diğer biyoteknolojik faaliyetleri yapmaları, bu maksatla sperm, embriyo üretim merkezi, laboratuvar ve müessese kurmaları ithal ve ihraç etmeleri, Bakanlığın iznine ve kontrolüne tabidir, hükmüne yer verilmiş olup, bu yetkinin günün koşularına uyum sağlamak amacıyla talimat çıkarılması yolu ile kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gibi, ithalata ilişkin hususlar, İthalat Rejimi Kararı ve Uygulama Tebliğleriyle yönlendirildiğinden, davacının bu hususa ilişkin iddiaları da yerinde görülmemiştir. Açıklanan nedenler ile davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Ali GÜVEN Mehmet ÜNLÜÇAY Cem ERBÜK Nüket YOKLAMACIOĞLU İbrahim BERBEROĞLU Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl: 2006

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası MESLEK MÜCADELEMİZ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası MESLEK MÜCADELEMİZ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası MESLEK MÜCADELEMİZ Mart-2010 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 DOSYA 1... 7 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık DOSYA 2... 29 Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655. Davacılar : 1-2-

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655. Davacılar : 1-2- Özet: Çeşitli şekillerde yaptıkları duyuruların (gazete ilanı, el ilanı gibi) 1219 Sayılı Yasa ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde öngörülen bilgiler dışında, kendilerini övücü nitelikte ve reklam amacına yönelik

Detaylı

ÜLKEMİZ TARIMININ YAPISI VE NİTELİKLİ TARIMSAL İŞLERDEKİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI

ÜLKEMİZ TARIMININ YAPISI VE NİTELİKLİ TARIMSAL İŞLERDEKİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ÜLKEMİZ TARIMININ YAPISI VE NİTELİKLİ TARIMSAL İŞLERDEKİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Bilindiği üzere, ülkemizde tarım; nüfus, işletme yapısı, ekonomik büyüklük, rekabet gücü, girdi ve çıktılardaki alım ve

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2009/5045 Karar No : 2013/5796

T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2009/5045 Karar No : 2013/5796 T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2009/5045 Karar No : 2013/5796 Özeti : Sağlık meslek lisesini bitirdikten sonra lisans diploması almaya hak kazanmış adayların, 2008 Lisans Kamu Personel Seçme

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

BİLGİ NOTU. : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik

BİLGİ NOTU. : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik 3- Anayasa Mahkemesi nin Gerekçeli Kararı 1- Hasta ve Çalışan

Detaylı

İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN KONTROLÜ İÇİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİNE DAİR TEKNİK RAPOR

İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN KONTROLÜ İÇİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİNE DAİR TEKNİK RAPOR İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN KONTROLÜ İÇİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİNE DAİR TEKNİK RAPOR I- AMAÇ Bu Teknik Raporun amacı; ihraç ürünlerinde kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ve ahşap paletlerin

Detaylı

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ NİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİYLE YARSAV TARAFINDAN AÇILAN DAVAYA İLİŞKİN GELİŞMELER HAKKINDA ÖZET BİLGİ Bilindiği üzere, 24.01.2007 tarihli,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2009/7 Karar No : 2009/14 Özeti : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER - SDE Birim Ücreti 3 - Serbest Meslek Makbuzlarının Onaylanması 4 Sayfa - İlan ve Tanıtımlarda Dişhekimlerinin Sorumlulukları 5-7 Konusunda Danıştay

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi BĐRĐNCĐ DAĐRE 2003 124 2003 109 23/09/2003 KARAR METNĐ KAMU TÜZEL KĐŞĐSĐ YA DA KURUMU OLMAYAN TÜRK KIZILAY DERNEĞĐNĐN MALĐK OLDUĞU TAŞINMAZLAR HAKKINDA,

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER NOTER HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ İDARI YARGI KARARLARI Sayfa 1- Genelgelerin Yargı Denetimi, Bu Konudaki Kararların

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28003

Resmî Gazete Sayı : 28003 23 Temmuz 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/24 Karar Sayısı : 2011/75 Karar Günü : 12.5.2011 İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor...

Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor... Yıl: 51 Sayı: 7-8-9 Temmuz/Ağustos/Eylül 2014 ISSN 1301-3572 ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor... Yıl: 51 Sayı: 7-8-9 TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2014 TMMOB Orman Mühendisleri

Detaylı

Türk sağlık MEVZUATİ. Sağlıkla İlgili Tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerin İncelenmesi ve Özetleri

Türk sağlık MEVZUATİ. Sağlıkla İlgili Tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerin İncelenmesi ve Özetleri Türk sağlık MEVZUATİ Sağlıkla İlgili Tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerin İncelenmesi ve Özetleri Prof. Dr. Cemil Özcan Yrd. Doç. Dr. Metin Fikret Genç I Ankara Tabip Odası Yayınları

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2006/61 Karar Sayısı : 2007/91 Karar Günü : 30.11.2007 İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Ali TOPUZ, Haluk KOÇ ile birlikte 131 Milletvekili

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) Erdem CAM * Özet: Türkiye de İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika eğitimleri 2004 yılında çıkartılmış yönetmelik çerçevesinde başlamış ve 2004-2010

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı