24 DERSLİKLİ AKİB ZAFER ÇAĞLAYAN DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK TİCARET MESLEK LİSESİ BİNASI VE SOSYAL DONATILARI YAPIM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 DERSLİKLİ AKİB ZAFER ÇAĞLAYAN DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK TİCARET MESLEK LİSESİ BİNASI VE SOSYAL DONATILARI YAPIM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 24 DERSLİKLİ AKİB ZAFER ÇAĞLAYAN DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK TİCARET MESLEK LİSESİ BİNASI VE SOSYAL DONATILARI YAPIM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- KULLANILACAK MALZEME: 1.1.Yüklenici, kullanacağı her türlü malzemeyi TSE, EN, İSO standartlarından en az birine uygun olmak kaydı ile AKİB e gösterip işe elverişli olduğunu kabul ettirmeden kullanamaz. AKİB, gerektiğinde malzemeler için tecrübe ve deney yapılmasını isteyebilir. Bu tecrübelerin, ister iş yerinde ister hariçte bir laboratuarda yapılması masrafları Yükleniciye aittir. Tecrübelerin iş yerinde yapılması istenirse, bu tecrübeler için lüzumlu alet ve edevatı temin etmeğe Yüklenici mecburdur. AKİB in kabul ettiği malzemeden alınan numuneler, mühürlenerek inşaatın sonuna kadar herhangi bir hasar ve tesirden muhafaza edilir. AKİB ce kabul edilen malzemelerin kullanılmasından sonra, meydana gelecek kusurlar, Yükleniciyi sorumluluktan kurtaramaz. Yüklenici iş başına getirdiği fakat AKİB tarafından reddedilen malzemeyi ve personeli denetim teşkilatının yazı ile yapacağı tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde iş sahasından kaldırıp götürmek mecburiyetindedir. Yüklenici kullanılacak malzemelerin yangın dayanım sınıfını yangın yönetmeliğinde belirtilen asgari kriterleri karşıladığını belgeleyecektir. Yangın tesisatı ile ilgili kullanılacak tüm ekipman FM-UL onaylı olmak zorundadır. Yüklenici bu istenileni yapmadığı takdirde, AKİB reddedilen bu malzemeyi, bütün masraflar Yükleniciye ait olmak üzere, iş sahası dışına çıkarmaya yetkilidir. AKİB tarafından Teknik Şartnameye uymadığından reddedilen veya değiştirilen kalitesiz ve uygunsuz malzemeden dolayı hasıl olabilecek gecikmeler için, süre uzatımı verilmez Malzemenin kontrolü ve malzeme deneyleri; Denetim teşkilatı istediği zaman bütün malzemeleri denetlemek hakkına sahiptir. Denetim teşkilatı tarafından teknik şartlara uygun görülmeyen malzeme, inşaat mahallinden hemen uzaklaştırılacaktır. Böyle malzemeler idare tarafından yazı ile yapılacak tebliğe rağmen (3) üç gün içinde kaldırmadığı taktirde yüklenici nam ve hesabına inşaat bölgesinden çıkarılacaktır. MADDE 2-İŞLERİN SIRASI ve ÖNCELİK DURUMU: 2.1.Sözleşme kapsamındaki işlerin devamı sırasında, Yüklenici; yapılacak işlerin öncelik sırasına ve teknik icaplarına göre çalışacaktır. Gerektiğinde; AKİB ce belirlenen denetim teşkilatının tercihine uygun olarak, işi yürütecektir Alt taşeron çalıştırıldığı durumda koordineli çalışma gerektiren işler için; yüklenici ilave süre talep edebilir, ancak ilave ödeme talebinde bulunamayacaktır. MADDE 3-ÖDEMELERDE UYULACAK ESASLAR: 3.1.İmalatta kullanılmayan ihzaratı yapılmış malzemeye herhangi bir bedel ödenmez. 3.2.İmalata giren malzemelerin güzergahta ihzar edildikleri alan veya alanlarda istiflenmesi, stoklanması ve 1

2 korunması yüklenici tarafından bedelsiz olarak sağlanacaktır. 3.3 Teklif bedeli; nakliye, malzeme, işçilik, proje, rapor, genel gider, yüklenici karı, vb. hususları içermekte olup, ayrıca hiç bir bedel ödenmeyecektir. MADDE 4-GEÇİCİ VE KESİN KABUL : 4.1. Yapılan işler, AKİB ce verilecek talimat üzerine denetim teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa AKİB ce geçici kabul komisyonu oluşturulur. Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nevini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler. Yapılan incelemelerden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde Geçici Kabul tutanağı düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Komisyon, incelemeler sonucunda kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, bunların bedelini ve görülen eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler. Tespit edilen eksiklikler belirtilen sürede bitirilmez ise, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmede belirtilen günlük gecikme cezası uygulanır. AKİB in süresinde giderilemeyen kusurların bedellerini Yüklenicinin hesabından kesme hakkı saklıdır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. Teminat süresi bir takvim yılıdır. Yüklenici işlerin, teminat süresi içerisinde bakımını yapmak ve tümünü iyi şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak, yüklenicinin bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kesin kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler tamamlanması için gerekli olan süre de belirlenerek, yükleniciye tebliğ edilir. Tespit edilen eksiklikler belirtilen sürede bitirilmez ise, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmede belirtilen günlük gecikme cezası uygulanır. Kusur ve eksikliklerin yüklenici tarafından giderildiği AKİB ce tespit edildiğinde kesin kabul işlemi sonuçlandırılır Kabul komisyonu, yüklenici başvurusu ile idarenin kendi adına tayin ve teklif edeceği kişilerden oluşturulur. Geçici ve kesin kabulde ayrıca yüklenici veya vekili hazır bulundurulur. Tebligata rağmen, kabulün yapılacağı gün ve saatte yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise, durum tutanak ile AKİB ce tespit edilerek, kabul işlemi gıyaben tamamlanır. MADDE 5- MİMARİ, MİMARİ DEKORASYON VE PEYZAJ DÜZENLEME İŞ KALEMLERİ İÇİN GENEL ŞARTLAR: 5.1. Proje esaslarına mutlak suretle uyulacak, proje dışında yapılacak işler ve değişikliklerde mutlaka AKİB in onayı alınacaktır. 2

3 5.2. Bu dosya kapsamındaki inşaat işleri ile ilgili bütün faaliyetler Teknik Şartname esaslarına göre yürütülecektir. İnşaatta kullanılacak malzeme hakkındaki hükümler tüm işlerde aranacaktır İhale kapsamındaki işler teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip malzemelerle uygulama projelerine uygun olarak yapılacaktır. İhale dokümanı içerisinde yer alan Uygulama Projeleri işe başlamadan önce yüklenici tarafından detaylı şekilde incelenecektir. Projelerde tespit edilen aksaklıklar idareye bildirilecektir Teknik Şartnamede ve projede belirtilmeyen hususlarda (ihale dosyası içine konulmamış) ve AKİB in uygun gördüğü mecburi durumlarda düzenlenecek projeden dolayı oluşacak imalatlara esas ataşman düzenlenecek ve bedelinde (Yüklenici tarafından verilmiş olan Keşif Özetide göz önüne alınarak) AKİB ve yüklenicinin karşılıklı mutabakatı ile piyasa fiyatları esas alınacaktır İnşaatın mimari kalemleri proje ve detaylarına, mahal listelerine uygun olarak yapılması esastır. MADDE 6- SIHHİ TESİSAT İŞLERİ İÇİN GENEL ŞARTLAR: 6.1. İnşaatın sıhhi tesisat kalemleri proje ve detaylarına, ekteki mahal listelerine uygun olarak yapılması esastır Temiz su ve pis su boruları 1. sınıf malzemeden olacaktır. Vitrifiye malzemeleri de 1. sınıf malzemeden olacak olup, ilgili malzemeler sertifikaları ile birlikte AKİB den onayı alındıktan sonra uygulanacaktır Montajı yapılan her kata ait ilgili sıhhi tesisat basınç testi yapılarak ( temiz su boruları 4 bar için; 1.5 katı ile en az 6 saat test) AKIB kontrolleri ile mutabık kalındıktan sonra dolgu döşeme kapatılacaktır Islak mahallerde döşemeden aşağıya su sızıntısını önlemek için memran su tecridi yapılacaktır. Seramik döşemeden sonra tüm delikler kapatılarak ıslak mahallin döşemesine su konulacak ve 24 saat süreyle izlenerek aşağıya su sızıntısı olup olmadığı denetlenecektir. Tecridin üstünden akacak sular için döşemeye tahliye süzgeci konulacak, tecrit süzgece doğru meyilli yapılacaktır İmalatlar bir bütün olup alt imalatlarıyla (imalat bileşenleri, aksesuarları, vs.) birlikte düşünülecektir Bütün döşeme süzgeçleri üst yüzü döşemenin bitmiş seviyesinden 3 mm aşağıda olacak ve döşeme her yönden süzgece doğru meyilli olacaktır Pis su borularının sızdırmazlık deneyi tüm tesisat döşendikten sonra çıkışları kör tapa ile kapatılarak su doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Ancak bu işlem tamamlandıktan sonra boruların üzeri kapatılacaktır. Tüm testler tutanakla tespit edilecektir. Tesisatta tıkanmanın önlenmesi için tüm dirsekler 45 derece olacaktır. Sadece lavabo, pisuvar ve klozet bağlantı noktalarında 87 derece kapalı dirsek kullanılacaktır. Bina içinde yatay döşenen borularda akış istikametinde mutlaka en az %1 eğim verilecektir Temiz su boruları ankastre döşeme yerlerinde üzeri sıvanmadan önce basınçlı su ile kuvvetlice akıtılıp temizlendikten sonra kör tapa ile kapatılarak 10 atü basınçla 1 saat denenecektir. Varsa açıktan geçen sıcak su boruları mutlaka prefabrik cam yünü ile izole edilecektir Vitrifiye malzemeler (Lavabo, wc taşı, vs.), armatürler, (Vanalar, musluklar,bataryalar) ve cihazların (Pompa, kapalı genleşme tankı,vs. ) kalite belgeleri ve prospektüsleri AKİB e onaylatıldıktan sonra şantiye sahasına getirilecek ve montajları yapılacaktır. 3

4 MADDE 7- ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ İÇİN GENEL ŞARTLAR: 7.1. İnşaatın elektrik tesisat kalemleri elektirik ve mimari projelerine uygun olarak yapılması esastır. Proje ve detaylarda hata, eksik veya uyumsuzluk olması halinde imalata başlanmadan önce en kısa zamanda firma tarafından düzeltme yapılıp idarenin onayı alındıktan sonra uygulamaya başlanacaktır Kullanılacak tüm salt malzemeleri, kablolar, prizler, aydınlatma armatürleri, yangın alarm malzemeleri, cctv malzemeleri, bilgisayar iletişim kabloları, telefon tesisat malzemeleri markaları proje ve ekli listede belirtilen şekilde olacaktır Tüm elektrik AG hatları, telefon, bilgisayar hatları, yangın alarm sistemi, kamera güvenlik sistemi, montajı yapıldıktan sonra ilgili kontroller yapılıp çalışıp, çalışmadığı herhangi bir sorun olup olmadığı kontrol edilecektir Klima ve elektrik hatlarının projelerine uygun olarak montajı ve yedeklemesi (güç artımı) yapılacaktır Mekanik tesisat (Hidrofor-motopomp vs.), klima havalandırma ve asansör projelerinde belirtilen hususlar elektrik sistemine dahil edilecek, bu sistemlerin elektrik panoları ilgili sistem ile paket olacaktır. MADDE 8- ŞANTİYE BİNALARININ KURULMASI İÇİN ŞARTLAR: 8.1. Yüklenici işin kendisine teslimini takiben en geç 10 gün içerisinde şantiye binalarını oluşturmakla yükümlüdür Şantiye binalarının konumlandırılacağı yere AKİB ile birlikte karar verilecektir Şantiye binaları sökülmesi kolay; prefabrike yapı, konteynır, yığma yapı vb. olabilir Şantiye binaları içerisinde işçiler için soyunma, tuvalet, duş vb. imkanlar sağlanacaktır Şantiye binaları içerisinde AKİB e tahsis edilmiş muhafazalı bir oda temin edilecektir Şantiye elektrik ve su aboneliği, yüklenici tarafından AKİB adına yaptırılacaktır AKİB dilerse, geçici kabulden sonra şantiye binalarının ve diğer tesisatın kendisine bırakılmasını veya kaldırılmasını talep edebilir Yukarıdaki maddelerden dolayı yüklenici herhangi bir bedel talep edemez. MADDE 9- DİĞER HUSUSLAR: 9.1. Mahal listesinde belirtilen adet, birim ve miktarlar yüklenici tarafından tek tek proje ve eklerine göre incelenecektir. AKİB ve ilgili proje müellifinin onayı ile değişiklik yapılabilir İşin yapımı sırasında çıkabilecek gerekli ve tamamlayıcı mahiyetteki imalat ve gereken malzemelerin bedellerinin götürü bedele dahil olduğu yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılacaktır Proje uygulama esnasında betonarme projesi ile mimari, dekorasyon, tesisat ve elektrik projeleri arasında meydana gelecek herhangi bir uyumsuzluk yüklenici tarafından bedelsiz düzeltilip AKİB in onayı alındıktan sonra uygulama yapılacaktır Proje, şartname ve mahal listelerinde belirtilen malzemelerin yerine eşdeğer veya daha iyisi olmak şartıyla yüklenici firmanın önerisi halinde AKİB in onayı alınarak, ayrıca bedel talep etmeksizin yapılacaktır Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi bu ihale kapsamında tarif edilen binanın eksiksiz hizmete sunulabilmesi için gerekli her türlü inşaat imalat işleri tamamlanacaktır Sözleşmenin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde iş programı AKİB e teslim edilecektir. 4

5 9.7. PVC doğramaları Yüksek Fen Kurulu nun tarih ve 254 sayılı yazıları eki sert plastik (PVC) profil ve doğrama genel şartnamesi ne uygun olarak yapılması sağlanacak ve numuneler AKİB ce uygun görülmeden imalata başlanmayacaktır. Kesinlikle hafif seri imalatı kullanılmayacaktır Alüminyum imalatlar, alüminyum teknik şartnamesini uygun olacak, profiller kesit et kalınlığı 2mm den az olmayacaktır Fayans ve seramik kaplamalarında mutlaka numune AKİB ce beğenilecektir İnşaatın yapımı sırasında inşaatta çalışan usta ve kalfaların kalifiye olmasına özen gösterilecek ve yeterliliklerine ait referans belgeleri bulunacaktır İnşaatın proje ve detaylarına uygun olarak yapılması esastır. Proje ve detaylarda hata, eksik veya uyumsuzluk olması halinde imalata başlamadan önce en kısa zamanda yüklenici tarafından düzeltme yapılıp AKİB in onayı alındıktan sonra uygulamaya başlanacaktır Bu ihale kapsamındaki inşaat işleri ile ilgili bütün faaliyetler teknik şartname esaslarına göre yürütülecektir. İnşaatta kullanılacak malzeme hakkındaki hükümler tüm işlerde aranacaktır Bu Teknik Şartname yükleniciye talimat niteliğinde olup; uygulaması, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İdari Şartname, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine göre yapılacaktır Bina 08 Mayıs 2000 tarihli Isı Yalıtım Yönetmeliği ve 05 Aralık 2008 tarihli Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ne uygun olarak yapılacaktır. Verilen Projelerde Isı Yönetmeliğine uygun olmayan hususlar bulunursa yüklenici tamamlayarak bununla ilgili bir bedel talep etmeyecektir Yüklenici, inşaatın yapılacağı alan üzerinde her türlü moloz, inşaat artığı, yıkılması gereken bina ve tesisleri temizleyecek, belediyenin göstereceği yere bedelsiz olarak taşıyacaktır İş ve İşyerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin All Risk sigortası, işe başlamadan önce yüklenici tarafından yapılacaktır ve sigorta poliçe fotokopileri dosyasına konacaktır İnşaat sahasına inşaatı tanıtıcı levhanın konulmasının yanı sıra, Yüklenici işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümleri çerçevesinde her türlü tedbiri alacak, konu ile ilgili uyarıcı tabelaları görünür yerlere koyacaktır Genel Teknik Şartname ekleri; AKİB tarafından verilecek Mimari, Mekanik, Statik, Elektrik projeleri ve mahal listeleri, Engelli Platformu Teknik Şartnamesi, Kamera ve DVR Şartnamesi,,Kenet Çatı Örtüsü Detayı İşlerin bitiminde as-built (yapıldığı gibi) projelerin yüklenici tarafından hazırlanarak AKİB e onaylattırılacak ve teslim edilecektir Yangın yönetmeliği bu şartnamenin doğal ekidir. 5

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

11562 (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m

11562 (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 11562 DESANDRESİ (+198/+21) BETONLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1- İŞİN KONUSU Armutçuk TİM deki 11562 (+198/+21) B14 kesitli desandrenin içine B12 kesitinde demirbağı yapılarak

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE TEKNİK ŞARTNAME. Uygulanacak Resmi Şartname;

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE TEKNİK ŞARTNAME. Uygulanacak Resmi Şartname; DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE Uygulanacak Resmi Şartname; TEKNİK ŞARTNAME İnşaat ; iş bu sözleşmede anılan maddeler ve ekleriyle birlikte, teknik şartnamesi, Bayındırlık Bakanlığı İnşaat

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı