TÜRKIYE'DE VERGI SORUNU ÜZERiNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKIYE'DE VERGI SORUNU ÜZERiNDE"

Transkript

1 TÜRKIYE'DE VERGI SORUNU ÜZERiNDE DÜŞÜNCELER VE ÖNERILER İlhan ÖZER GİRİŞ tnkemizde, a~ır vergi ta~ki altında kalan geur guruplannın sık sık şikayetlerim duymaktayız. Bazı yıllar; geur vergisinde asgari geçim indirimi ve vergi tarifesi, gider vergilerinin sanayi üzerindeki a~ır etklleri, servet vergilerinin yeni bir gelir da~ılımı fonksiyonunu ifa etmemesi, mükelleflerle vergi yönetiminin llişkllerlnin geuştirilmesl. mahalu idarelerin özellikle belediyelerin vergi kaynaklanndan yoksun bulunuşu ve nihayet vergi kaçakçılı~ı Türk basınını, vergi ödeyen vatandaşı ve vergiidares1n1 en fazla meşgul eden konular olmuştur. Bu kısa araştırmada şu soruların cevaplan aranmaktadır. 1 - Vergileri gerçekten kimler ödtlyor, kimler yükleniyar? 2 - Vergilemede ekonomik ve sosyal gelişmelerle parele111k sallanmış mıdır? 3 - Vergi politikası - vergi reformu ve vergi idaresi üçlü ilişkilerinde meydana gelen karışıklıklar nasıl düzelacekti,r? 4 - Enfl4syon olayının vergllere ne gibi etkileri olmaktadır? 5 - Vasıtalı vergllerin a~ırlı~ını hangi geur gurupları hissediyor? 6 - Gelir Vergisinden şikayetler nelerdir? 7 - Tüketim Vergllert nasıl islah edilecektir, Katma De~er Vergisln1n başarı şansı nedir? 8 - Servetlerden alınan vergiler, ülke çapında servet dengesizuklerinı giderme~e yeterli midir? 9 - Mahalli İdarelerin gelir yetersizlltı sorunu nasıl çözomlenecektir?

2 TÜRKİYE'DE VERGİ SORUNU ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER 85. ıo...:... Vergi idaresi ile mükellef.arasındaki ilişkierde musbet gelipıe ne şekilde sağlanacaktır? ıı - Vergi kaçakçılığı ile mucadelede başarılı olabilmenin yöntemleri nelerdir?.bütün bu sorularm cevaplarmı bu kısa etüdde bulmak mümkün olabilecektir. Hemenbellrtn;ıeliyizki, vergi kanunlarını.uygulayanlar evergi memurlarıııdır; vergi kanunlarma uyanlar ise «vergi mükellefb durumunda olan şahıslardır. Bunların insani zaafları olduğu gözden uzak tutulmamalıdır, Vergı Sistemimizin Tahİlli' ve Ba Sistemde Glinılen Dengeslt:llJder : Türk Vergi Sisteminde yer alan «vergi gelirler b başlıca ayn1maktadır. 5 ana bölüme ı - Gelirden alınan vergiler 2 -.Servetten alman vergiler 3 - Mallardan alman vergiler 4..:..- Hizmetlerden.aılnan vergiler 5 - Dış Ticaretten alman vergiler,bu ana bölümler de kendi içlerinde alt bölümlere ayrılmıştır. Örneğin, Gelirden alınan vergiler (Gelir Vergisi. Kurumlar Vergisi, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi.Mali Denge VergiSi) bölümlerine, Mallardan alınan verguer.(dahilde Alınan İstihsal Vergisi, Tekel Vergileri. İşletme Vergisi, Şeker İstihlak Vergisi, Taşıt ve EmUik Alım Vergileri) bölümlerine, Hizme.tlerden alınan vergiler (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Nakliyat ve P.T.T. Hizmetleri Vergileri. Bina İnşaat Ve.rgisi. Damga Vergisi ve Harçlaı) bölümlerine. Dış Ticaretten alınan vergller (Gümrük Vergisi. Akaryakıt verg\leri, lthalde Alınan İstihsal. Vergisi. İthalat Damga Vergisi, Rıhtım Resmi ve Dış Seyahat Harcamaları VergiSi) bölümlerine ayrtlmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki. Konsolide Bütçe Gelirleri içinde «vergi gelirlerbnin nisbi öneml % 85 civarındadır. Vergi dışıgelirler % 7-8. özelgelirler ve fonlar % 6-10, ıtatına Bütçeli öz gelirleri % 2-3 oranmda yer almaktadır. İdarelerin Bütün vergi sistemi topluca gözden. geçirildiğinde dikkati çeken hususlar şunlardır : a -- Türk Vergi Sisteminde verimli vergi kaynakları olduğu gibi. verimsiz kaynaklar da vardır. Örneğin, Gelir Vergisi. İstihsal Vergisi. Gümrük: Vergisi vertmll ktynaklardandır.

3 86 AMME İbAt\EStD:QtRCtSt Bunamukahn, GayrImenkul Kıymet Artışı Vergisi, Motorlu İtaraTaşıtları Vergisi. Veraset ve İntikal Vergisi. İşletme Vergisi, Nakliyat Vergi&i. PTT Hizmetleri Vergisi. Bina İnşaat Vergisi, Spor-Toto Vergisi, Tek ve Maktu Vergı ve Rıhtım Resmi hiç bir zaman önemli vergi haşılatı getlrememiştir. b - Vergi Sistemine 1970 yılında yeni adlarla bazı vergiler dahu olmuş, fakat bu verguer bir türlü yerleş~mem1ş. benimsenememiş, verlm11 hale dönüşememiştir. c - Sistemin «vasıtalı ve vasıtasız vergiler:. ayınmı içinde incelenmesi haunde, hala vasıtalı vergilerin % 60 ağırlıklarının olduğu görümekte-) dir. Bu vergiler, tüketim mallarından ve hizmetlerden alınmakta ve genellikle geliri az gurupları ağır vergi yükü altında tutmaktadır. d - Nihayet, mükellef adetlerine göre yapılan bir tahlile göre. birçok verginin son derece az mükellefi bulunduğu dikkatleri çekmektedir. A - VERGİ POLİTİKASI - VERGİ REFORMU - VERGİ İDARESİ KARL.. ŞIKLIGI Türk Vergi Sisteminin en büyük hatasıni. vergi politikasının ve vergi reformlarının, «vergi idaresb tarafından hazırlanmasında aramalıd!r. Vergi Idaresi, büyük bir hizmet yükü altında bunaimış d,urumda iken, vergi politikasının çizilmesinde, vergi reformlarının yapılmasında nasıl söz sahibi olabilir? Bu idare; vergi mükellefini tespit, vergileme hizmetlendi yürütme, mft.ltelleflerle ll1şkileri düzenleme ve ihtilafları çözümleme, vergi personellnl yetiştirme gibi ağır hizmetleri arasında, evergi kanunlarının yapımına) zaman ayıramamaktadır. Netice'de, ülkemizde, toplumsal ve ekonomik gelişme parelelinde vergi kanunlan yapılamamakta. vergi reformlarında gecikmeler olmakta ve bu durumdan dolayı şikayetler, sızlanmalar ve nlhayet haksız uygulamalar görülmektedir. Bu noktada aşağıdaki sorunun cevabını arayalım : Zaman zaman 'kurulan «Vergi Reform Komisyonları,. I)lmuştur? ne derece etkili 1950 yılında yapılan Gelir. Kurumlar, Vergi Usul Kanunları, 1956 Yılında yapılan Gider Verglleri yılında yapılan vergi kanunları değişikl~k. leri reformları He 1970 reformlarında daha önce kurulmuş bulunan Vergl Reform Komisyonlarının faydalı ve olumlu katkıları olmuştur., Bu durumda. yeni vergi de~işikuklerinden önce. reforma tabi tutulacak konuların, yenl komisyonlar tarafından incelenmesi gereği savunulabmr.

4 türkiye'de VERGI SORUNU UZERİNDE DÜŞÜNCELER 87 B - VERGİ YÜKÜ' O1kemizde vergi yükü, bütün gayretlere rağmen % nispeti aşamamıştır. Milletlerarası kuruluşlar Türkiye'yi «vergi gayretlerini artırma çabası gösteren ülkeler.. listesine almışlardır. Halbuki, birçok gelişmiş ülkede bu yük % lara ulaşmakta, Sosyalist ülkelerde % 50 lere varmaktadır. VergHeme gayretlerinin artışı, ve.rgi yükü oranını yükseltecektir. Bu yükün hududu, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde % civarında ise de, bu nispetin % lara yükselmesi de, vergi idaresinin gayretleri sonucu vergi kaçakçılığımn önlenmesi ile mümkündür. Türkiye'de çeşitli vergilerin nispetleri oldukça yüksektir. (Gelir Vergisinde % 60, Kurumlar Vergisinde % 25, Gayrimenkul K. Artış V. de % 50, Veraset Vergisinde % 2.2, Tüketim, Hizmet ve Gümrük Vergilerinde % nispetler gibi) Buna rağmen. vergi yüı:.:ünün % 20 ye ulaşamaması. vergi kaçakçılığı olaylarının yaygınlığı ile izah olunabinr. Vergi yükü nasılartırılabilir? Bu yük; vergi kapsamının, konusunun geniş tutulmas:'., vergi istisna ve muafiyetlerinin daraltılması, vergi nispetlerinin yükseltilmesi ve vergi idaresinde etkinliğin artırılması ile artabilir. Vergı yükünün artışı, devletin GSMH'dan daha fazla payalması. ekonomiye daha fazla müdahalede bulunması, daha buyük bütçeler hazırlaması, kamu hizmetlerini çoğaltması ve büyütmesi anlamına gelir. c - VERGİYİ KİMLER ÖnÜYOR? 'Ö1kemlzde hemen her gelir gurubu vergi yükünün ağıriı~ından şikayet etmektedir. Bugün, sektörel ver gl yükleri hesapları yapılmadığından, hangi gurubun vergisinin diğerine göre ağır olduğu bilinememektedir. GeUr guruplarına göre yapılacak bazı vergi yükü araştırmalan, Türl;..iye'de vergilerin kimler tarafından ödendiğiniortaya koyacaktır. Bu araştırmaların yapılmamış olması en büyük mabzuru teşkll etmektedir. Bu incelemeler sırasında şu soruların cevapları araıııp bulunmalıdır: 1 - Tarım kesimi, vergi ödeme potansiyeline sahip midir? (Bu kesimde çalışan nüfusun % 59.4 n barınmakta, GSMH'dan %23.8 pay almaktadır. 1976) 2 - İşçi ve memurlar, Gelir Vergisinin % 66.9 unu ödemektedirier. Bunların çok ağır vergi yükü altında kaldıkları doğru mudur? (Gelir Vergisi. vergi gelirlerimizin % 30 unu getirmektedir.) 3 - Sanayi kesimi, ödedikleri vasıtalı vergileri kendileri üstlenmedikleri halde, bu vergileri de yükleniyormuş gibi hesaplar yapmaktadırlar. Va

5 S8 AMME ioaresi :DERGIS! sıtalı vergiler (örne~in istihsal vergisi ve gümrük te alman vergiler) rahat bir şekilde yansıtılamıyor mu? sorusu cevap beklemektedir. 4 - Ticaret kesimi ile serbest meslek faaliyetleri kesiminin vergi yük 'lerinin hafifliği (bunlarda yaygm bir vergi kaçakçılı~ı old.uğu) konusundaki iddialar doğru mudur? Netice itibariyle. hemen herkesin vergilerden şikayetleri vardır; fakat Türkiye'de global vergi yükü hafiftir; bazı guruplar gerçekten ağır vergi yükü altındadır: (Örneğin memur ve işçiler). Bu yftkün a.dl1 bir şekilde dağıtılması Devletin görevleri arasındadır. D - VERGİ YANSIı\.fASI Vergileri ödeyenler ile üstlenenler her zaman aynı kişiler olmamaktadır. çoğu kez, vasıtah vergiler,fiyatlara eklenerek son tüketici durumda olan vatandaşa intikal ettirilmektedir. Bu durumda, bazı vergi ödeyicilerinin (vergilerini kolaylıkla yansıttıkları dikkate alındığında) vergilerin ağırlığından şikayete hakları yoktur. Genelolarak, bütün vasıtalı vergilerin yansıtılabndi~i söylenir. Ör11eğin, üretim, tüketim, satış, gümrük vb. vergiler ile, hizmetler üzerinden alınan v ergiler, müşterilere, son tüketicilere yansıtılırlar. Eğr bu vergiler yansıtılamıyorsa, ekonomide durgunluk (dena.syon) bulunmaktadır. (Veya, aşırı rekabet, haksız rekabet, üretim fazlalığı, pazarlama yetersizl1~i, yeni buluşlar, moda değişmesi, beceri eksikliği bahis konusudur.) Enflasyon dönemlerinde sadece vasıtalı vergiler de~n, bazan vasıtasız vergiler (= gelir ve servetten alman direkt vergiler) dahi yansıtılabilmektedir. Böyle bir ortamda, Kurumlar VergisInin, monopol şartları içinde çalışan işletmelere ait bütün vergilerin, yansıtılma olasılıaı bulunmaktadır. Bu konu üzerinde fazlasiyle durulmasının nedenine gelince; vergi yansıması konusu mali literatürde fazla işlenmediğtnden, sınai mal üreticisinln vergiyi üstlendiği fikrine kapıldığı, mal ve hizmet satın alan son tüketici vatandaşın ise ödediği vergiyi hiçbir zaman bilemediği ve hesaplarma katamadığı görülmektedir. E - ENFLASYON VE VERGİLEME Enflasyon ekonomiyi altüst eden önemli bir hastalıktır: Bu dönemde gelir dağılımında büyük adaletsizlikler olmakta, tasarruf ve yatırım yapma eğilimi azalmakta. süratn para kazanma hırsı, kişileri yasa dışı davranışlara itmektedlr. Enflasyon vergi kanunlarında yer alan sabit rakamlan anlamsız hale koymaktadır. Örneğin, halen yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunumuzun esnaf ve küçük çiftçi muaflıklıkları ölçüleri, gayrimenkul Iratları Için ta

6 TÜRKİYE'bE VERGİ SORUNU ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER. 89 nınan 5 bin liralık,telif kazançları için tanınan 10 bin liralık istisna ölçüleri ve daha önemlisi geçim indirimi ve özel indirim olarak tanınan miktarlar gerçekten bugün anlamsız rakamlar hal1ne dönüşmüştür. Keza, Veraset ve İntikal Vergisinde, yakın akrabalara tanınan 40 bin Uralık istisnalar, EmlAk Vergisinde, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinde yer' alan ve miktar ihtiva eden muafiyet ve istisnalar gerçek ölçüleri yansıtmamaktadır. Diğer taraftan, enflasyon artan oranlı vergi tarlfelerini de alt-üst etmektedir. Bugün Gelir Vergisi ve Veraset ve İntikAI Vergisi tarifelerinden şlkayetler varsa bunlar, tarifelerin ilkinin 1963 de, ikincisinin 1959 da düzenlenmesinden do~maktadır. O yılların lira de~erlerinin, bugün en az 5 defa de~er kaybetmesi (fiyatlar genel seviyesinin 5 kat yükselmesi) vergi tarlfelerini de anlamsız hale koymaktadır. Bu durumdl, enflasyon sebebi ile, vergi muafiyet, istisna, indirim hadlerimn ve tarifelerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. F - Az gelişmiş ülkelerin vergi sistemleri «vasıtalı vergilere. dayanmak Vasıtalı vergilerin, geliri az toplum gurupla.nna a~ır vergi baskısı yap b1llnmektedir. tadır. tı~ı VASITALI - VASITASIZ VERGİLER ORANI Bu durumda ülkeler, genellikle, vasıtalı vergilerden.sıyrılıp v,asıtasız vergilere ağırlık vermek istemektedirler. Ancak, ekonomik gelişme. buna imkan tanımamaktadır. Vasıtasız vergilerin başında gelen Gel1r Vergisi, gellşmiş, sanayileşmiş ülkelerin vergisi sayılmaktadır. Türkiye'de vasıtalı vergilerin vergi sistemi içindeki nisbi önemi % 53, vasıtasız vergilerin ise % 47 dir. Ekonomik geuşme sürdüaü ölçüde, vergi sistemimizde vasıtasız vergilere doğru bir gelişme görülecektir. Bu gelişme nasıl sqr'atleneblur? 1 - Gelir vergilerinde görülen vergi ziyaı olaylan lle etkin şekilde mücadele edilmesi, 2 - Kurumlar Vergisinde, her türlü kaça~ın önlenmesi, 3 - EmlAk vergilerinde nlspetin artırılması, Motorlu Kara Taşıtlan VergiSinde tarifeninyükseltilmesi.' 5 - EmlAk Alım Vergisinde, do~ru beyanlann saalanması;' 6 - Halkın zaruri tüketim mallarından (hatta dayanıklı tüketim mallarından) alınan vergilerin istisna hükümlerine dahil edi1ınesi (ıüks tuketimin ağır vergilendirilmesi> yöntemleri uyguıanabilir.

7 90 AMME İDARESİ DERCİsi G --.:. VERGİ KAÇAKÇILIGI VE EKONOMİK SONUÇLARI Vergi idarelerini en fazla meşguı eden }{onulardan birisi v~rgi kaçak. çılığıdır. Herşeyden önce «vergi kaçakçılı~ının isb~tı.. son derece güçtür. :Ma1i yargı organları «maddi delil7> aramaktadırlar; mükellefler ise vergi ziyaını belirleyen maddi delillerl büyük ölçüde gizlemektedirler. Olkemizde vergi kaçakçılıkları, aşa~ıya kaydedilen nedenlere bağh:mır: I, - Mükelleflerde, vergi ödeme şuuru gelişmemiştir. 2 - Bunlar, her zaman vergilerin ağırlığından şikayetçidirler. (Hatta vergi ödemeyen tarım kesimi dahi, vergilerden yakınmutadır.) 3 - Vergi yükünün adil dağılmadığı iddiaları vardır. Vergi yru.:n agır olan guruplar, vergiden kaçma çabasındadırlar. " 4' - Vergi kaçıran mükellef ciddi şekilde takip edilip, ceza görmemektedir. 5 - Vergi denetiminin eksikliği. yetersizliği, bu kaçakçılıkları artırmaktadır. Vergi incelenıelerinin yaygınlaşması bir tedbir olabillr. 6 - Vergi ihtilaflarmm uzaması, (bazan 5-6 yılda ihtllaf sonuçlau bir neden ~ayılabilir. maktadır) 7 - Mükelleflerin kamu hizmetlerinin iyi yapılmadığı kanaatlpori de bir sebep olabilir. 8 - Devlete itimatsızlık, güvenin sarsılması, vergi kaçırma nedenle::-l arasındadır.,9 - Kamu harcamalarındaki israf temayülü, kaçakçilık nedenlei'ind~n birisidir Nihayet, vergi memurlarının tutum ve davranışlan, mükelleri bu yola itmekredir;, Vergi idaresinin başarısı, vergi kaçakçılığı mspetini azaltabilmektir. Bu suretle vergi kaçakçılıklarının yarattığı haksız rekabet durumu nispeten önlenecek, daha önemlisi Devlet gel1rleri doğru olarak tahsil edilmiş olacaktır. Bu suretle vergi veriminin azlığından doğan şikayetler giderilecek, vergi adaleti sağlanmış olacak, yeni vergi kaynaklarının aranması ve zorlanmasından vazgeçilecektır. ' Vergi Sistemimizde Görülen Aksakhklar (Vergı Çeşltlerlne Göre Yapılan Bir Araştırm..> Türk Vergi Sistemi içinde yer alan bütün vergi nevilerinin, kendilerine özgü çeşitli sorunları vardır. Bunların bir kısmı, istisna ve muafiyetlerden, bazıları kapsam ve konudan, çoğu tarifeden, bir bölümü de matrahın' tespiti, mükellefin tutumu ve beyanından doğmaktadır.

8 TÜRKİYE'DE VERGİ SORUNU ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER 91 Yukarıda. I. Bölümde, vergicili~imizin makro sorunlarına de~lnilmiştl Bu II. Bölümde «her vergiye has sorunlar:. üzerinde durulacaktır. Mevcut sistem. genelolarak ele alındı~ında görülen manzara ş,u olmaktadır : 3 tedir. 1 - Vergi mükellefleri He mali idare ilişkileri bir türlü düzelmemiştir. 2 - Vergi kaçakçılı~ı yaygın11~ını sürdürmektedir taçtır. Vergi yükünün a~ırlıgım Vergi kaynakları ile plan finansmanı ilişkileri 5 - Mahalli idarelere ayrılmış gelirler yetersiz kalmaktadır. maalesef az gelirli guruplar hissetmek gelişt1rllmegemuh 6 - Sistemin ekonomiye, gelir da~ılımma. verel kurallarına uygunluğu üzerinde en az durulan bir konudur. Bu genel manzaranın ışı~ı altında, aşa~ıda, vergilerimiz birer bırer ele alırup, başlıca problemleri inceleme konusu yapılmaktadır. A - GELİR VERGİsİ: Bugün Türk Gelir Vergisi üzerinde en fazla durulan ve tartışılankonulan kapsamaktadır. Bunun başlıca nedenini, hemen bütün aile reisierinin Gelir Vergisi mükellefi durumunda olması, geçim indiriminden, tarifenin dikine müterakki oluşundan, vergi güvenlik tedbirlerinden vb. h11kümlerden etkilenmeleri teşkil etmektedir. Hemen beurteum ki, Gelir Vergisi, 1975 yılında Genel Bütçe,Gellrlerinin % 29.8 nispetini teşkil etmiştir. Bu önemu bır nispet sayılmalıdır. (GelirVergisinin hasılatı 33.2 milyar liradır. Vergi gelirleri içindeki oram % 35.3 e yükselmektedir.) Türk Gelir Vergisinin vergilerne ilkeleri, ekonomik ve sosyal yönlerden tahlil ve tenkidi yapıldı~ında dikkati çeken noktalar şunlardır : 1 - Gelır VergiSinde tanm kazançlannın vergilendirilmesinde başarı sa~lanamamıştır. Herne kadar, tarım kazancı elde eden küçük çiftçinta vergiye tabi tutulmaması vergi adaleti ilkesine uymakta ise de, büyük ve orta tanmemın vergi dışı kalması hiçbir zaman savunulamaz. 2 - Bu vergide, en az geçim indirimi düşük tutulmuştur. Son yıllarda. en az geçim indirimi sebebiyle Gelir Vergisine büyük eleştiriler yöneltilm1ştır. Bu nlspetlerin 10 katma yükseltilmesi yönünde teklifler yapılmıştır. 3 - Gelir Vergisi, ücretli kesimin vergisi durumuna düşmüştür. 4 - Gelir, Vergisinde, emek ve sermaye gelirleri dikkate alınarak bir ayırım yapıldı~ında, bu vergiyi «emek:. gellri sahiplerinin ödediği görülür;

9 92 AMME İDARESi DERGİSi Halbuki, maliye.teorisyenleri, 'ayırma kuramı gere~i olarak, emek' gelirleri... nin korunması lüzumunu savunurlar. Şu halde, vex"ginin uygulamaları teoiiye ters bir gelişme göstermiş, korunmaya muhtaç «emek gehri. daha a~ır şekilde vergiye tabi' tutulm~tur. 5 Küçük ticaret ve san'at erbabının «götürü vergiye tabi olmalan.., sistemi te'melinden zedelemektedir. Bu mükellefler götürülükşartlannı kaybetmemek için, alış ve satış belgeleri istememekte, bu suretle faturasız ticareti teşvik etmektedirler. Bugün, yılda 8000 lira net kazanç elde eden (ayda 720 Ura) hangi küçük,san'at ve ticaret erbabı kalmıştır? 6 - Sert ve dikine müterakki bir Gelir Vergisi tarifesini hiçbir maliyeci savunamamaktadır. Bu tarife, 1963' deri beri uygulanmakta olup,geçirilen enflasyon sonucu anlamsız hale dönüşmüştür. Tarifey! düzeltme çabaları bir türlü olumlu gelişme gösten.~mt.mektedir. Geçim indirimi ve tarife sorunlarının çözümü, vergi hasılatını büyük ölçüde azaltacaktır. Bu noktadaki :endişeler.giderilememekted1r. 7 - Gelir vergisinde yer alan «yatınm indirimi,., ekonomik teşvik unsuru o~arak, esaslı bir fonksiyon ifa edeqıemiştir. Bunun. yerine -ı:vergiden indirim> veya «vergi tatili,. uygula.maları gerekmektedir. 8 - Bu vergide muafiyet ve istisnalar, ekonomik ve sosyal kalkınma vetoplum talepleri doğrultusunda gözden geçirilmemiştir. 9 -.Gelir Vergisi, ileri batı ülkelerinin, sanayiieşmiş toplumlann vergisidir. Bazı yan mi\esseseierle (öme~in. sermaye piyasası. serbest mali müşavirlik, vergi mahkemelert. uzlaşma vs.) desteklenmesi halinde başarılı olabilecektir. B -'KURUMLAR VERGİSİ:. Türk "vergi sistemi içinde % 5 nispetinde verimlili~i bulunan Kurumlar Vergisinin göze çarpan, tenlrldi gerektiren hususları, şöyle özetlenebilir. 1 - Bu verginin şirketleşmeyi önleyip önlemedi~i ciddi bir tartışma ve konusudur. araştırma 2 - Vergi nispeti (% 25) düz oranlıdır; şirketlerin sermayelerine. iştigal Sahalarına. kar miktarlarına, otofinansmanlanna 'göre nispet tarklı1aştırması yapılılbil1r. 3 - Halka açık anonim şirketlere, kooperatiflere, teşviki öngörülen, sanayi, ihracat ve turizm sektörlerlne, belli süreli vergi istisnası ve muafiyeti tarunabi!r. Vergı nlbpet de~iş1klikleri yapılabilir., 4, ~ Yabancı kurumlar. için, bugünde~işik hiçbir uygulama,yapılmamaktadır. Buna ra~men Yabancı Sermaye yatırımlarının artmaması sorunu üzerinde durulmalıd.ir.. farklı 5 -Da~ltııankurum karları 11e da~ıtılmayan kurum karları üzerinde vergi uygulamasına gidilebilir.

10 TÜRKİYE'DE VERGİ SORUNU ÜZERİNDE DÜ...ÜNCELER 93., 6 - İştirak kazançları istisnasından doğan şikayetler önlenebilir. 7 "Kurumlar VergiSi, mükerrer bir vergidir; bunu önlemek için buzı modern vergi teknikierinin bizde de. uygulanmasına geçilebilir. c - GİDER VERGİLERİ: Türk Gider VergiSi, sadece Dahilde Alınan İstihsal Vergisini değil. bazı Hizmet Vergilerini de kapsamına almaktadır, Bu vergi. bazı üretim ve tüketim maddeleri 'ile hizmet konularını içine' alan çok geniş kapsamlı ve verimll blrvergidit. İlk istihsali vergileyen «toplu veya tek kademeli» tüketim vergilerinin örneklerindendir. Gider Vergilerinin Türk Vergi Sisteminde % 30 nispetinde önemi vardı),'. Bu verginin yarattığı başlıca sorunlar şunlardır: ı - Gider Vergilerinin sınai gelişmeyi önlediği, özellikle vergiye tabi mal veınaddeleri üretenleri ağır vergi baskısı altında tuttuğu görülmektedir. 2 - Tek kademeli muamele vergilerinin nispetleri yüksek tutulduğundan, bu vergilerde kaçakçılık yapılması çok cazip sayılmaktadır. 3 -"Bu vergi yansıtıldığından fiyatları artırıcı bir roloynamaktadır. Bir yönü ile enflasyonu körük1eyen. diğer yönü ile, enflasyonu azaltan bir vergidir, Ancak, bu vergi artırıldığinda, fiyatlar genel seviyesi de yükselmektedir. (Enflasyonist etkisi belirgindirj 4 - Gider vergilerine konu mallar gayet dar tutulmuştur. Bu vergi, adeta tekstiive akaryakıta dayanmıştır. MadenIerden, cam, kağıt vs. mallardan alınan vergiler fazla verim vermemektedir. 5" - Gidervergneri içinde yer alan lüks tüketim malları gayet sınırlıdır. Dayanıklı ev '.ve" büro mallarından alınan vergiler de, kanuna daha yeni girmişlerdir. (örneğin TV., radyo, buzdolabı; mutfak, ev ve büro malzemeleri) 6 - Bu vergide de vergi kaçakçılığı bütün gayretlere rağmen önlenememiştir. 7 - Bazı monopol mailan (içki ve sigara) i özel tüketim vergilerine konu teşkil edebileceği halde, Gider Vergileri içinde vergilendirilmeğe gl.-. dllmiştir. 8 - İhracatta vergi iadesi, bu vergi kapsamı dışında- ele alınmıştır. Halbuki iadesi gereken, Gider Vergileri Kanununda yer alan vergilerdir; (GATT kaidelerine" göre, vergi Hıdesi sadece "vasıtalı vergilere uygulanmaktadır:) 9 - Bu vergi kanununda «Hizmet Vergileri» de mevcuttur. Hizmet Verglleri,ayrı birkod içinde düşünüımelidir. Ayrıca «Lüks Mallardan alınacak vergiler:. de ayn bir" kod içinde düzenlenmelidir.

11 94 AMME İDARESi DERGiSi 10 - Satış kademesinde alınan «İşletme Vergisİ» büyük tenkitlere hedef olmaktadır. Bu verginin nispeti yüksek, kaçakçılığı caziptir. Bu vergi, geniş kontrol teşkilatına rağmen, mükelleflerce benlmsenememiştlr. D HtZ:METLERDEN ALINAN VERGİLER: Vergi sistemimizde geliştirilmeğe muhtaç konulardan birisi de «hizmetlerden aıman vergiler:. ile ilgilidfr. Bugünkü sisteme göre, Nakliyat, P.T.T. Hizmetleri ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri alınmaktadır. Bu konularda yapılan tenkitler şu ana noktalar etrafında toplanmaktadır. 1 - Mevcut kanuna göre, demiryolu ve deniz ulaşunı vergi kapsamınladır. Karayolları ulaşımı vergi kapsamı dışında bırakılmıştır. Halbuki bu ulaşım dalı, ülkemizde büyük bir gelişme göstermiş ve vergilendirilebilir bir kapasite yaratmıştır. 2 - Petrol boru hattı taşımacılığı vergi kapsamına girdiği halde, parab yollar ve köprüler konusunda bir gelişme görülmemektedir. Bu konunun da ciddi şekilde ele alınması gerekmektedir. 3 - Banka ve Sigorta Muamele VergilerinIn nispetlerinin yüksekliği en büyük tenkid konusudur. Bu vergi, ekonomiye ağır bir yük yüklemektedir. Verimi yüksek. tahsilatı kolay OldUğu için tercih edilmektedir. ancak ekonomiye etkileri üzerinde fazla durulmamaktadır. 4 BIna İnşaat Vergisi adiyle anılan vergi, spesifik karakterli bir vergidir; enflasyon sonucu vergi miktarlannın bir değeri, kalmamaktad.ır. Bu~ na rağmen. bu vergi dahi mükellefler tarafından glzlenmeğe çalışılmaktadır. 5 - Bu vergilerde. lüks harcamaları ağır şekilde vergileme, bu suretle vergiler yoluyla gelir dağılımı dengesizliklerini giderme fonksiyonlarmı ifa edecek güç görülmemektedir. Sadece ve sadece, vergi verimliliği düşünü- lerek, sisteme dahil edilmişlerdir. E - TÜRK TEKELİNDEN ALINAN VERGİLER : Bugünvergi sistemimiz içinde % 7 nispetinde sağladığı vergi hasılatı ile önemli bir yer işgal eden Tekel Genel MÜdürlüğünün ödediği vergiler bazı yıllar büyük verim düşüklüğü göstermektedir. Bunun nedenle.ri araştırıldığında şu önemli tespitler yapılabilmektedir. 1 - İstanbul Gider Vergileri Dairesinin bir mükellefi olan Tekel Genel Müdürıü~ü, döner sermayesinin yetmediği yıllarda, vergilerini ödemlyerek, bu hasılatı destekleme alımlarında kullanmaktadır. 2- Bu katma bütçeli idare. yine bazı yıllar yatırımları için gereken fonu, vergi hasıla.tı olarak sa~ladığı paralarla karşılamıştır,

12 TÜRKİYE'DE VERGİ SORUNU ÜZERINDE DÜŞÜNCELER Tekerde mali reform yapılmıştır. (DIğer bir değimle, safi ha~!.la usulü yerine vergi ödeme usulü getirilmiştir.) Ancak, bu idarede gereken ddari reform» gerçekleşememiştir. 4 - Tekel, içki ve sigara satışlarından büyük gelir sağlamaktadır. Bu mallardan alınan vergi satış fiyatlarına bağlıdır. Satış fiyatları yükseıdikçe vergi hasılat! da artmaktadır. Ancak, Tekel'de optimal hasıla sağlıyacak fiyatların ne olduğu bir türlü belirlen.em emektedir. Aslında, Türkiye gibi. fiyatları çokçeşitli etkenlere dayalı (ekonomik etkenlerden daha başka unsurlara daha çok dayalı) ülkelerde, optimal hasıla sağlıyacak fiyatların tespiti mümkün olamamaktadır. diğer sorunları ile birlik Netice itibariyle, Tekenn vergisel sorunhtrına, te ciddi şekilde yaklaşılması gerekmektedir F - HARÇLAR, RESİMLER VE DEGERL! KAGITLAR: Türk vergi sisteminde yer :::ıjan 9 çeşit harç ile Damga Vergisi ve Değerli Kağıtlar, genellikle verimleri düşük gelir kaynakları sayılırlar. 1 - Damga Vergisinden. Harçlardan ve DeğerI! Ka~ıtlardan alınan gelirler «maktu tarifelere,> dayandığı takdirde, enflasyon sebebiyle. verimleri gittikçe azalmaktadır. 2 - Bugün, bazı değerli kağıtlar. basımgiderlerini bile karşılıyamıyacak bir değerle satılmaktadır. 3- Harçlardan bazıları o derece düşük tutulmuştur ki, hasılatları son derece azdır. Teoride. harçların hizmet karşılığı alındığı belirlendiğine göre, bunların, hizmettn mauyetini karşılıyacak seviyede tutulmaları gerekir. (Örneğin, vergi itiraz harçları, İtiraz ve Temylz Komisyonları giderleri ile kıyaslanamıyacak derecede azdır.) 4 Bir kısım vergi ve resimlerin Mahal11 İdarelere terki gerekmektedir. Mahalli İdarelerin (özellikle Belediyelerin) kendi öz kaynaklarını ge Uştlrmeleri gerekmektedir. Örneğin, son yıllardaki spekülasyon ve şehirleşmeden dolayı artan arsa de~erlerinden belediyeler «şerefiye~ alabilirler. 5 - Ekonomik gelişme, yeni harç ve resim konulan ortaya çıkarmaktadır. Bunlar gelişt1rilmeli, mevcut harç, resim ve değerli kağıt tarifelerienflasyon da dikkate alınarak - yenilenmelidir. G - DIŞ TtCARETTEN ALINAN VERGİLER Dış ticaretten alınan vergilerin Türk Vergi Sistemi içinde % 20 yi aşan bir yeri vardır. Bu sebeple üzerinde önemle durulması gerek~ekted1r. 1 - Bu vergiler, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tahsil edilmekte ve bu Bakanlığm yönetiminin butun sorunlarını taşımaktadır.

13 96 AMME idare si DERGiSi 2 Türkiye'de hudutlara sahip olunamadığı bir gerçektir. Canlı hayvan kaçakçılığının beslediği bütün ithal malları kaçakçılıkları, ülke çapında yaralar açmaktadır. Kaçak ithalitın, Türk sanayii üzerine olumsuz et~ kileri olmaktadır Dış ticaretten alınan vergiler, bedelsiz ithalattan da etkilenmektedir. Bedelsiz ithalat, büyük döviz kayıplarına sebep olmaktadır. 4 - Teşviki öngörülen sanayi dallarına tanınmış bulunan gümrük ve benzeri vergilerden muafiyetlerin, sonuçları ve ekonomlk etkileri takip.edilmemektedir. Bu teşvik tedbirleri, büyük vergi ~ayıplarına yol açmakt~dır; uygulamaların ekonomik sonuçları ise inceleme konusu yapılmamaktadır. 5 -İthalatın artmasının bu vergileri artırdığı bilinmektedir; ancak ithalat döviz kaynaklarının devamına bağlıdır. Bu nedenle. ithalat ve ihracat arasında ilginin mutlaka kurulması (örneğin ihracata dönük sanayilerin kurulması için teşvik verilmesi) gerekmektedir. 6 Güınrükte alınan vergiler, fiyatları yükseltmektedir. Bu vergiler, r.anaylyi himaye edici fonksiyonlarını, vergi verimliliği ilkesi lehine terketmişlerdir. Bu nedenle, bu vergiler verimli mali kaynaklar sayılmakta, diğer hizmetleri ihmal edilmektedir. H -- VERGİ İDARESİNİN SORUNLARI Gelişmiş- ülkelerin maliye teorisyenlerinin tavsiyelerinin başında şu husus gelmektedir: Sistemini reforma tabi tutmadan önce vergi idaresini düzenleyinlz.~ <ı:vergi Bunun anlamı; en mükemmel bir vergi sisteminin, kötü bir idarenin elinde uygulanamıyacağı ve başarılı sonuçlar veremlyeceğidir. Vergi tahsil eden 2 Bakanlık bulunmaktadır: Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı Her iki Bakanlığın pek çok sorunu bulunmaktadır. Türkiye'de «vergi idaresb denildiğinde, genellikle «Gelirler Genel Müdürlüğü, anlaşılmaktadır. Bu idarenin sorunları ise şöyle özetlenmektedir : 1 - Organizasyonun yapımında hatalar vardır. Bölge teşkilatları kurularak, merkezin bazı görevlerinin taşraya aktarılması gerekmektedir. 2 - Merkez birçok lüzumsuz hizmeti üstlenmiştir, asıl görevlerini yürütemiyecek bir görev yükü aitındadır Vergi memur ve amlrlerinin eğitilmeleri (hizmet öncesi ve hizmet lçi eğitım) gerekmektedir Vergi ineelemelerinde, vergi lhtlla.flarının çözülmesinde sor'at sağlanmalıdır.

14 TÜRKİYE'DE VERGİ SORUNU ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER Merkez ne taşra arasında yetki ve görev dağılımı yeniden düzenlenmek zorundadır. (Kontrol, planlama, bütçe, araştırma, istatistik vs. gibi> 6 - Mükelleflerin tespitinde ve doğru beyana teşvikinde yapılması gereken pekçok hizmet vardır. İdare ile mükellef ilişkileri iyileştirilmelidir. 7 - Vergi idaresine yardımcı hizmetlerin, özellkle mali bilgiler toplama hizmetinin, geliştirilmesi gerekmektedir. İ - SERVET VERGİLERİ : tjıkemizde geliştirilmeğe muhtaç vergi konularının başında servet ver.. gileri ve servet transferlerinden alınan vergiler gelmektedir. 1 - Bina ve Arazi Vergileri (Emlak Vergisi) Bu vergilerde 1970 ve 1972 yıllarında en büyük reform gerçekleştirilmiştir. Bu reform. vergilerle ilgili matrahın, idare tarafından tayin ve takdiri yerine, mükellef tarafından beyan edilmesi ile Ilgilidir. Kısaca, bugün, «emlak vergisi» matrahı, mükelleflerce beyan edilmekte, idare. tarafından bu beyanın doğruluğu tetkik ve tahkik olunmaktadır. Bu suretle, «mükelleflerin kendi beyan ettikleri vergi matrahına itirazda bulunamıyacaklaru temel ilkesiyle de parelellik sağlamış olmaktadır. Ancak; mükellefler, vergi matrahını teşkil eden «rayiç değer~i genellikle düşük bildirmeğe yönelmektedirler. Bu suretle vergi matrahı küçülmekt e, vergi ziyaı artmakta. vergi hasılatı azalmaktadır. GerekU vergi denetimi de yapılamachğmdan, bu beyanların sıhhatli olup olmadığı kesin ş.ekllde anlaşılamamaktadır. Türkiye'de bu verginin mükellef adedi 8-10 milyon civarındadır. adet çqkluğu, etkin bir denetim yapılmasını güçleştirmektedir. a - Bu verginin hasılatı son derece düşüktür. b Bu vergi, emlakin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarnamaktadır. c - Yine bu vergi, servet dağılımındaki adaletsizlikleri giderici etkide bulunamamaktadır. 2 - Veraset ve İntikal Vergfsi Diğer taraftan. vergi nlspetlerinln binde 3-4 ölçülerinde kalması, 3 yön Iii etkide bulunmaktadır: Bu vergi 1959 yılında son defa değiştirilmiş ve uygulamaya konulmuş.. tur. Vergi verimi son derece düşük seviyededir. (1975 mali yılında konsolide bütçe gelirlerinin onbinde 31 i bu kaynaktan gelmektedir.) Netice itibariyle Türkiye'de Veraset ve İntikal Vergisi, gelir ve servet dağılımı adaletsizliklerini giderecek etkin bir hizmet ifa edemedi~i gibi, ver Bu

15 98 A11ME İDARESİ DERGISI gl verimlillgi yönünden de devamlı şekilde tenkit edilmektedir. (1975 mali yılında. vergi gelirleri hasılatı milyon Ura, Veraset ve!ntikiu Vergisi tahsilatı milyon liradır.) 3 - Motorlu Kara Taşıtları Vergısı '01kemlzde «servet vergilerb gurubuna giren bu vergi, 1963 yılında tes \lit olunan «spesifik vergi tarifesb nedeniyle, bugün vergi hasılatı gittikçe azalan bir vergi durumuna düşmüştür. Motorlu Kara Taşıtları Vergisi tarifesi 1963 yılında düzenlendi~ine göre, bu tarifenin 1977 yılında hiç olmazsa 5 katına çıkartılması gerekmektedir. (Not: Toptan eşya fiyatları endeksi 1963=100 hesabı ile Eylül ayı sonunda rakamına ulaşmıştır.) Bu vergiden 1975 mau yılında 195.:1 milyon lira hasılat sa~lanmışt~, vergi gelirleri içinde % 017 (Onbinde 17) oranında verim getirmektedir. Bu kadar düşük bir hasılat ile, bu vergi hiçbir fiskal ve ekstra-fiskal fonksio: yonunu yerine getirememektedir. Vergi tarifesinde yapılacak asgari 5 misli zam dahi, fazla verim getirmeyecektir. Vergl Sisteminl DüzeDlerne fizerlnde Görftş ve, Önerller Türk Vergi Sistemini düzenleme. gayretleri, ekonomik gelişme süreci içinde sürdürülmektedir. Çeşitli dönemlerde kurulmuş «Vergi Reform Komlsyol!ları», bazan vergi sisteminin bütününü, bazan bir klc;mını (veya bir vergiyi) inceleylp, düzenleme yoluna gitmişlerdir yılında Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'ın iste~i üzerine kurulan komisyon 12 yıllık bir mesaiden sonra 1973 de 6 ciltlik cvergi Reform Komisyonu Raporları~ düzenleyerek görevini bitırmiştlr. Bu dönemde, başta Gel1r, Kurumlar, Gider, Emlak ve Vergi Usul Kanunlan olmak üzere, hemen bütün vergi kanunlan yeniden gözden geçirilmjş, birçok tasarı kanunlaşmış; bu arada vergi idaresinin (Gelirler Genel Müdürlüğünün) reorgani~as:y:onu ile ilgni çeşitli tasanlar hazırlanmıştır. Vergi kanunları, ekonomik gelişme parelelinde, dinamik bir şekilde ele alınmak zorundadır. Herşeyden önce, kamu hizmetleri anlayışındaki genişlemeler, yani kamu görevlerinin toplum talepleri do~rultusunda büyümesi, Devleti daha fazla masraf yapmağa sevketmektedir. Bunun sonucu, bütçe harcamalarının finansmanını tem1n dmek üzere, Devletin daha fazla kayna~a, özellikle vergi kayna~ına ihtiya.cı olmaktadır. Di~er taraftan, sosyal adalet tlkesine uyulma~a çalışılması, vergi kanunlarına daha fazla muafiyet ve istisna hükmu konulmasmı gerektirmektedır. ' llkesl arasmda bu Bu. durumda, vergi adaleti Ukesl ne vergi verimını~l yük bir çelişki bulunmaktadır.

16 TÜRKİYE'DE VERGİ SORUNU ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER 99 Vergi reformları yapıldığı sırada, birbirleriyle çelişen bu 2 ana vergi prensibinin belli bir uyum içinde düşü.nülmeleri 'lazımdır. Nihayet. ülkemizde süratle büyüyen yeni bir sanayinin ve buna uygun şekildegenişleyen toplumun tüketim talebinin de vergi ref.ormları sırasında gözden uzak tutulmaması lazımdır. Tüketim talebini emici, kaydıncı, yönlendirici vergiler her zaman vergi sistemi içinde yer alabilir. Eğer, ülkemizde sanayileşme arzusu sına f.li bir şekilde gerç,ekleştiri.lecek ise, bu durumda; sanayinin alt yapı yatırımlarından, ürettiği mamul mallara kadar her aşamasında vergi istisna. indirim, muafiyetleri ile donatılması gerekmektedir. A - GELİR VERGİSİNİN DÜZELTİLMESİ Gelir Vergisinin ülkede yarattığı sorunlara YUkarıda kısaca değlnilmiştl. Mükelleflerin kendi beyan ettikleri vergileri bizzat ödemeleri sistemi, gelişmiş, sanayileşmiş, neri Batl üjk0'l.erir,c.8 geçf,'li olmakt!iql!,' bizim gibi fert başına düşen milli gelir düzeyi 1000 dolar cıvarında olan ülkelerde. başarı nispeti düşük olmuştur. Hatta. bazı yıllarda, beyan sistemine yönetilen tenkitler,aşırı ölçülere varmıştır. Ancak bu sistemden önce kullanılan «vergi miktarının ida-rece takdirb veya «götürü usulle vergileme~ yöntemleri, daha fazla tenkiilere hedef olmuş sistemler idi. Bugün Türk Gelir Vergisini yeniden düzenleme çabaları sırasında üzerinde hassasiyle durulacak konular şunlar olmaktadır: ı Sosyal gayeli muafiyet ve istisnalar geniş tutulmuştur. Esnafa, kü.. çük çiftçiye ve bazı ücret gelirlerine tanınmış vergi bağışları daraltılabilir. 2 - Geçim indirimi hadleri dar tutulmuştur. Bu hadler, enflasyon hızı dikkate alınarak genişletllebilir. Ancak, bu hadler, vergi hasılatını yok edecek geniş boyutla.ra ulaşmamalıdır. 3 - Gelir.Vergisinde «götürü usulle vergileme1}, «gerçek usulle vergileme»yi zorlamaktadır. Götürü vergheme haksız sonuçlar vermektedir. Def... ter tutmayan, belge almayan esnaf, vergiyi dilediği miktarda ödemektedir. 4 - Tarım kazançlarında Gelir Vergisi uygulaması, iyi bir vergi denetimi He başarı kazanabilir. Ülkemizde destekleme alımlarının hududunun genişletilmesi bu başarıyı artıracaktır. 5- Gelir Vergisİ, sadece ücretli grubun vergisi olmamalıdır. Yapıla..:. cak sektörel vergi yükü araştırmaları hangi gelir gruplarının daha fazla vergi ziyaına sebep olduğunu ortaya çıkaracaktır. Bu hesaplar. vergi incelemelerinin öncelikle hangi sektörlere yöneltilmesine ışık tutacaktır. 6 - Vp.rgi stopajı hudutlarının genişlctilm:?si ve peşin ödeme yönteminin uygul~nması GeUr Vergisi sisteminde reform sayılacak yenilikler olacaktır.

17 100 AM:ME İDARESi DERGIst 7 - Gelir Vergisi tarifesinin dikine müterakki oluşu. en büyük tenkit konularından birisidir. Bu müterakki tarifenin, vergi kayıplarını göze alarak, tashihi yapılmalıdır. 8 - Vergi güvenliğini sağlayan, «ortalama ka.r hadleri, gider bildirimi ve servet beyanı~ müesseselerinin işlerliği kavuşturulması gerekmektedir. Başlıcalarını yukarıya kaydettiğimiz tedbirlerin alınması ve bazı reformların yapılması halinde Gelir Vergisinden doğan şikayetler azaltılmış olacaktır. B - TÜKETiM VERGİLERİNDE YENİ GELİŞMELER 1 - Tüketim harcamaları üzerinden alınan vergiler, fiyat yükselişlerine sebep olmaktadır. Bu vergiler, özellikle enflasyonist ortamda rahatlıkla son tüketiciye yansıtılabilmektedir. Bu vergilerde meydana gelecek artışlar, bazan tüketim azalmasına, bazan tüketicinin ika.me mallarına kay.;. masına sebep olmaktadır. 2 - Gider Vergileri içinde yer alan «Dahilde Alınan İstihsal VergisI:. tek kademell (= toplu) bir vergidir. Bu tür vergilerin sakıncalarını gidermek üzere, bu vergiyi yaymak, kısaca Katma Değer VergiSine geçmek gerekmektedir. Katma Değer Vergisinin başarı şansı. en az Gelir Vergisinin başarı şansı oranındadır. 3 - Mevcut vergi, sadece tekstil, akaryakıt, maden üretimine dayalıetır. Bu verginin, yeni sınai üretim mallarına yayılması mümkündür. 4 - Lüks mal üretimi veya tüketimi daha ağır şekilde vergilendirilebil1r. 5 - Az gelirli gurupların tükettiği bazı mallar (örneğin tekstil malları) üzerindeki ağır vergi yükü hafifletilebilir. 6 - «İhracatta Vergi İadesI:. konusu yeniden ele alınmalıdır sayılı kanunda yer alan şekli ile yetersiz olan bu dade», dövız darlığı sorununa çözüm getirecek şekilde ele alınmalı ve kontrolu da kapsayan hükümlerle birlikte yeniden düzenlenmelidir. 7 - İşletme Vergisinde başarı sağlanamamıştır. Bu vergi, etkin bir kontrola dayandığı takdirde yaşıyabllecektir. Yine bu vergi Katma Değer VergiSinin son kademesinde yer alacaktır. 8 - Hizmet vergileri içinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin yüksekliği, bu sektörün hızla büyümesine sebep olmuştu!'. Bu verginin, bir maliyet unsuru olduğu ve nihai safhada tüketiciye yansıtıldığı (mauyetleri ve fiyatları yükselttiği) gözden uzak tutulmamalıdır. 9 - Nakliyat Vergisinin. karayolu otobüs ve kamyon nakliyatına kay gerekmektedir. dırılması 10 - Özel tüketim vergilerine konu olan dçki ve sigara~ nın vergllerl

18 TÜRKİYE'DE VERGİ SORUNU ÜZERİNDE DÜŞÜNCELEB. 101 nin, Tekel Genel Müdürlüğ;ünün keyfi tasarruflarma göre ödenmesi yöntemlerinden sıynlmak gerekir. Tekel İdaresi, Devlete emin ve verimli bir vergi kaynağı olarak kurulduğunun bilincine. varmal1dır Tekel zamları, ekonomik zorlamalar sonucu yapılmalıdır. Ancak bu zamlardan önce, «talep elastikiyetinin bilimsel metodlarla ölçü1mesb gibi yöntemler uygulanmalıdır Nihayet, Tekel'in idari ve mali sorunlarının (İktisadi Devlet Teşekkülüne dönüşmesi, döner sermayenin artınlması, destekleme tütün fonunun önceden karşılanması, ihracatında yardımcı olunması) ilgili Bakanlıklarca çözümlenmesi ve bir kısmmın da üstlenilmesi gerekmektedir. C SERVET VERGİLERMN GELİŞTİRİLMESİ 1 - Vergi sistemimiz içinde verimliliği çok düşük olan «EmIltk, Motorlu Kara Taşıtları, Veraset ve İntikal Vergilerbnln herbirinin kendine özel sorunları vardır. 2 EmUık Vergileri ve emlak transferlerinden alınan vergiler, mahiyeten «rayiç değene ve mükellef beyanına dayandırılın::.ştır. Bu değ;erleme ölçüsü, mükellefin keyfi beyanına bağlanmıştır. «Önce beyan, sonra kontrol sistemb, etkili şekilde uygulanamamaktadır. 3 - Bina ve arazi vergileri ile, bun]arın kiraları ve potansiyel verimleri arasındaki ilişki bir türlü kurulamamıştır. 4 - Şehirleşme arsa ve bina fiyatlarını. destekleme alımları tarla fiyatlarını son derece yüks,elttiğı halde, bu artışlardan «GayrimenkUl Kıymet Artışı Vergisb alınamamaktadır. Ayrıca, <rayiç değer) beyanları herzaman düşük tutulmuştur. 5 - Emlak Vergisi beyanları, 5 yılda bir yapılıyor; bu süre kısaltılabillr ve gerçek değere yaklaşılabillr. 6 - Aynca. EmIA.k Vergisi nispetleri de bir miktar yükseltilebilir. 7 Emlak Vergisi, tipik bir Mahalli İdare geliridlr. Merkezi idare tarafından yöneltilmesi ve tahsh1 doğru görülmemektedir. 8 - Motorlu Kara Taşıtları VergiSinin tarifesi yeni bır düzenlemeye (en az 5 misli artırılmağa) ihtiyaç göstermektedir. 9 - Nihayet, Veraset ve İntikal Vergisinden azami verim alınacak şekilde, bu vergi sıkı bir denetime tabi tutulmalıdır. Özellikle gayrimenkul servetlerin «ra~1ç değer:. lerinin doğru şekilde beyanını sağlayacak tedbirler alınabh1r. D - DIŞ TİCAREI' VERGİLERİ 1 - İthal sırasında alınan vergilerin a~ırlığı hissedilmektedir.

19 102 AMME İDARESi DERGiSi 2 - Gümrük Vergilerinin tahsili lle, yerli sanayinin ne nispettekorunduğu araştırılmamıştır. 3 - Yatırım mallarının ithallerinden vergi alınmaması, genellikle tasvip gören bir husustur. 474 sayılı Kanunun uygulamalarının. yatırımları teşvik edici yönü ile, sürdürülmesi gerekmektedir. 4 - İthal edilen tüketim mallarının ağır şekilde vergilendirilmesi. hem döviz tasarrufu hem de vergi verimliliği yönünden benimsenmelidir. Ayrıca. bedelsiz ithalat da ağır vergiye tahammül edebilecektir. 5 - Bugün için döviz politikası ile «dış ticarp.tten alınan vergilenin birlikte yürütülmesi lazımdır. Döviz harcamalarını azaltmak, ancak yüksek gümrük, vergileri ile m.ümkündür. 6 - İthal mallarınınyurda kaçak şekilde girişleri, ekonomiye olumsuz etkilerc.e bulunmaktadır. Bu etki henüz ölçülebilmiş, hesaplanabnmiş değildir. Kaçak ithalatın boyutları, finansman yolları da bilinmemektedir. Ancak kaçak ithalatın, büyük döviz israflarına yol açtığı, yerli sanayinin gelişmesini önlediği, haksız rekabete sebep Olduğu bilinmektedir. 7 - İthalde Alınan Damga Vergisine, GATT, teşkilatının fazla müdahalede bulunması önlenmelidir. işlerliğe 8 - Dış Seyahat Harcamaları Vergisi. yeniden yürürlüğe konuımalı. kavuşmalıdır. E - VERGİ IDARESiNİN REORGANİZASYONU GEREOİ 1 - «Vergi İdaresbnln, mau idarenin içinde çok önemli bir yeri oldugu dikkate alınmalıdır~ Bu nedeııle sorunlann:n çözümüne öncelik yerilmesi gerekmektedir. 2 -'Vergi idaresinin yeniden düzenlenmesi, vergi reformlarından daha önce ele alınmalıdır. Vergi idaresinin düzeltilmesi, genellikle zor bir sorundur ve sürekli ve ciddi şekilde gayret sarfedilmesi ile mümkündür. 3 - Vergi personelinin ücret düzeni üst seviyede tutulmalıdır. VergIleme; Devletin görevyapabilmesi için bayati önem taşıyan. vazgeçilmez hizmetlerden biridir. 4 ~ Vergi personelinin eğitimi sayısız faydalar sağlar. GeUr kanunlarının uygulamalarından doğan şikayetler azalır, mükellef-idare ilişkileri düzelir. 5 - Vergi idaresine yardımcı hizmetler artırılabilir. Serbest Hesap Mütehassıslığı, Vergi Mahkemeleri, Mali Polis, Mali Müşavirlik vb. kurumlara ve kuruluşlara ihtiyaç vardır. 6 - Vergi kaçakçılığının önlenmesi için; etkili vergi incelemelerine, vergi jhtilaflarınm süratle çözümlenmesine, uzlaşma müessesesinin geliştirilmesine, vergi beyannamesi seçiminde makina kullanımına gerek vardır.

20 TüRKİYE'DE VE:RCİ SORUNU ÜZERİNDE DUŞÖNCELEB i Vergİ istatistiklerinin süratle toplanması ve de~erl~ndlrilmesi şarttır. Bu suretle uygulanmakta olan vergi sisteminin ne derece başarılı olduğu tespit edilebilecektir. 8 - Vergi idaresinin yeniden düzenlenme.si sırasında, gümrük vergileri He meşgul 4:dış gelirler idaresbnin de reformu şarttır. Dış ticaretten alınan vergilerin, Türk Vergi Sistemi içinde % 20 civarında öne.m1 oldu~u gözden uzak tutulmamalıdır. 9 - Vergi kaçakçılığının, vergi idaıeslni en fazla düşündüren bir sorun olarak ele alınmasında yarar vardır. Bu sorunun a~ırlığının azaltılması, vergi adaletinin savunulmasına imkan verecektir Vergi Usul Hukukunun içine «Verginin Tahsilbo kitabı dahil edilmelidir. Bu suretle. vergi tarh. tahakkuk ve tahsil yöntemlerinde. birlik sağlanmış olacaktır Vergi mükelleflerinin yoklama yapılarak kontrolu, arama, tebliğ, inceleme, uzlaşma hükümleri geliştirilmelidir. Özellikle uzlaşma müessesesi işlerliğe kavuşturulabmr Mükelleflerin ödevleri ile ilgili maddeler (defter tutma, belge saklama. fatura vermek ve almak, bilanço ve envanter tanzimi vs.) gelişen ekonomik koşullara göre değiştirilebilk Vergi cezaları ve vergi ihtilafları konuları ayrı ayrı ele alınıp reforma tabi tutulabilir; etkinlikleri artırılabilir, sürat sağlanabmr. F - MAHALLi İDARELERİN GELİRLERİ 1 - Mahalli İdarelerin hizmetleri ve gelirleri ile ilgili bütün sorunlar, İ9işleri. Maliye ve Köy İşleri Bakanlıklarının müşterek gayretleri ile ÇÖZÜlnlenebUir. 2 - İl Özel İdarelerinin varlıklarını sürdürecekleri anlaşıldığına göre, bunlara kırsal yörelerin geliştirilmesi için gereken finansman kaynakarının terkedilmesi icabeder. 3 ~ Köylerin gelir kaynakları geliştirilmeğe muhtaçtır ~öye ait hizmetlerin yapılmasında, köylünün bedeni ve mali katkılarda bulunması sürat ve ucuzluk sağlıyacaktır. Köy yolu, köy okulu, köy içme suyu, köy elektriği, köylünün mali katkısı ile. daha süratle ve yaygın şekilde yapılabilecektir. 5,.- Devlet, köylünün üretimini artırıcı gayretleri desteklemelidir. Köye yönelmiş sosyal yatırımlar. ekonomik israf1ara sebep olma.malıdır. Bu durumda, önce köyün ve köylünün ekonomik kalkmması hedef ahnmalıdır. 6 - «Belediye Gellrleri Kanunu) mutlaka yenilenm'elldir. Belediye hizmetlerinin karşılığı, tam olarak. belde halkından sa~lanmalıdır.

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi Vergi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin doğal ortağı olan devletin ekonomik

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2007 SiRKÜLER 2007/13 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- REESKONT ORANI 6- EMLAK VERGİSİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk.

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/11 Ankara,02/01/2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Mart 2008 - Sayı: 26814 (*) Bu Kanun, 12.3.2008 tarih

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 29 İstanbul,11.04.2016 KONU : Mali Tatil kapsamında ve Mali Tatilde yer alan sürelerde değişiklikler yapılmıştır. 10/04/2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete de; Mali Tatil Uygulaması

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER 2017 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

ÖZEL SİRKÜLER 2017 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ 21.12.2016/144-1 ÖZEL SİRKÜLER 2017 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ÖZET : 2017 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 SİRKÜLER İstanbul, 29.12.2015 Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 Konu: 2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 25.12.2015 tarih

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016/9]-46343 13.06.2017 Konu : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /166-1 ÖZEL SİRKÜLER:

Sirküler Rapor Mevzuat /166-1 ÖZEL SİRKÜLER: Sirküler Rapor Mevzuat 09.12.2015/166-1 ÖZEL SİRKÜLER: 2016 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ÖZET : 2016 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Kodu Vergi Adı 1 YILLIK GELİR VERGİSİ 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 3 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 4 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 5 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : 2016 Yılında Uygulanacak Harç ve Vergi Miktarları Sayın Üyemiz, 2016

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

TEBLİĞ 286 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ 286 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ 286 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28917 Resmi Gazete Tarihi 18/02/2014 Kapsam GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2014 Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ, VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK BAZI TUTARLAR İLE HADLER VE ORANLARA

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU-I

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU-I Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 1-3 Daire: 52-53-56 34485 Sarıyer / İstanbul - Türkiye Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER 2016 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 3,83 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİR (474 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ)

DENET VERGİ SİRKÜLER 2016 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 3,83 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİR (474 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ) DENET VERGİ SİRKÜLER Sirküler Tarihi : 11.11.2016 Sirküler No : 2016/092 2016 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 3,83 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİR (474 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ) 1. YENİDEN DEĞERLEME ORANI : Yeniden

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

Konu: 2016 yılına ilişkin mali tatil, 1 Temmuz Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Konu: 2016 yılına ilişkin mali tatil, 1 Temmuz Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacaktır. No: 2016/47 Tarih: 02.07.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 1 AMAÇLAR Yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması Yatırım ortamının iyileştirilmesi Hizmet ihracının

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Sayı : 2010/009 05/01/2010 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 003 NOLU GENELGE

Sayı : 2010/009 05/01/2010 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 003 NOLU GENELGE Sayı : 2010/009 05/01/2010 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 003 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 31.12.2009 tarih ve 6259 sayılı (88 Nolu genelge) yazısı. Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM 5 AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM I - GİRİŞ Ülke ekonomisinin uluslararası

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

NO: 2017/1. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

NO: 2017/1. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 27 Aralık 2016

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU?

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? Ümit ERKAN* 33 ÖZ Enerji politikaları ile uyumlu olarak çıkarılan, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı