OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2"

Transkript

1 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir sistemin varlığı üzerine görüş birliğine varılamamıştır. Vergi, devlet ve benzeri kamu kuruluşlarının, sosyoekonomik hayatın gereklerini yerine getirmek ve kamu harcamalarının finansmanını sağlamak üzere, mükelleflerden ödeme güçlerine göre ve yasalara dayanılarak alınan, karşılıksız, zorunlu parasal tutardır.

3 Adam Smith in Vergileme İlkeleri 1. Adalet ilkesi: Bir ülkede yaşayan herkes mümkün olduğu ölçüde ödeme güçleriyle orantılı olarak devlet harcamalarının finansmanına katkıda bulunmalıdır. 2. Kesinlik ilkesi: her bireyin ödemek zorunda olduğu vergi keyfi olmamalı, kesin olmalıdır. Ödeme zamanı, ödeme şekli,ödeme miktarı herkes için açık olarak tespit edilmelidir. 3. Uygunluk ilkesi: her vergi vergiyi ödeyecek birey için en uygun olan zamanda ve en uygun şekilde tahsil edilmelidir. 4. İktisadilik ilkesi: halkın cebinden çıkan para ile devlet hazinesine giren para birbirinden çok farklı olmamalıdır. Herhangi bir vergi uygulanırken, halkın cebinden çıkan para ile devlet hazinesine giren para birbirinden farklı olabilir. Vergi ile ilgili çok sayıda vergi memuru istihdam edilmesi sonucu bu durum ortaya çıkabilir; vergi memurlarına ödenen maaşlar, toplanan vergilerin önemli bir kısmını oluşturabilir.

4 OPTİMAL VERGİLEMEDE ÖNEM ARZ EDEN KOŞULLAR Optimal bir vergileme yapılabilmesi için; 1. Verginin hangi konular üzerinden alınacağı, 2. Vergilemede dolaylı ya da dolaysız vergilerin ağırlığının ne olacağı, 3. Vergi tarifesinin düz oranlı mı yoksa artan oranlı mı olacağı, 4. Vergi yükünün mükellefler arasında hangi kriterlere göre dağıtılacağı konuları önemlidir.

5 1. Verginin Hangi Konular Üzerinden Alınacağı Verginin konusunu gelir, harcamalar ve servet oluşturmaktadır. Gelir Vergileri: gelir ve kurumlar vergisi Harcama Vergileri: KDV, ÖTV, BSMV, belediye vergileri, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi,harçlar Servet Vergileri: Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi

6 Gelir Vergileri Gelir vergileri subjektif (şahsi) vergilerdir. Bu vergiler, mükelleflerin kişisel ve ailevi durumlarını dikkate aldığı için ödeme gücüne göre vergilendirme prensibine uygun olarak hareket eder ve optimal vergileme ilkelerinden genellik ilkesine uygunluk gösterir. Ancak çok karmaşık bir yapıya sahip olması ve mali teşkilatı iyi olmayan ülkelerde etkin bir şekilde uygulanmamasına yol açar.

7 Harcama Vergileri Harcama vergileri ise daha objektif vergilerdir. Uygulama ve basitlik açısından daha avantajlıdır. Ancak harcama vergilerinde mükelleflerin kişisel ve ailevi durumları dikkate alınmadığı için ödeme gücü prensibine uygun değil ve adil vergileme olanağı yoktur. Gelirlerine oranla daha fazla harcama yaptıkları varsayılan düşük gelirli nüfus ile gelirlerine göre daha düşük tüketim düzeyi bulunan yüksek gelirli nüfus arasında katlanılan vergi açısından eşitlik bozulmaktadır. Bu durum optimal vergileme ilkelerinden adalet ve eşitlik ilkesine ters düşmektedir.

8 2. Vergilemede Dolaylı yada Dolaysız Vergiler Dolaylı Vergiler: KDV, ÖTV, Damga Vergisi, Gümrük Vergisi, harçlar Dolaysız Vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi,

9 Dolaysız Vergiler Dolaysız vergilerin dolaylı vergilere nazaran daha adil bir vergi oldukları öne sürülmüştür. Bunun gerekçesi olarak dolaysız vergilerin mükelleflerin ödeme güçlerine ulaşmada daha başarılı oldukları ifade edilmiştir. Ancak dolaysız vergiler çoğu durumda mükellef ile vergi dairesini karşı karşıya getirdiği için mükellefler üzerinde vergi tazyiki oluşturmaktadır. Yani vergiden kaçınma ve vergi kaçırma olaylarına imkan bırakmaktadır. Bu nedenle dolaysız vergilerin tahsili devlet açısından zor olmaktadır ve dolayısıyla optimal olması düşünülemez.

10 Dolaylı Vergiler Dolaylı vergiler ise, mükelleflerin ödeme gücüne ulaşmayı hedeflemez. bu nedenle idare ile mükellefler açısından daha kolay uygulanabilen vergilerdir. Dolaylı vergilerde verginin fiyat içinde yer alması (mali anestezi) nedeniyle mükellefler açısından vergi tazyiki hissedilmemekte ve bu vergilerin tahsilleri devlet açısından kolay olmaktadır. Dolaylı vergilerin mali anestezi etkisi devletin vergi tahsilatında etkin olmasına karşın mükelleflerin ödedikleri vergiyi görmesine engel olmaktadır. Bu nedenle dolaylı vergiler adalet eşitlik ve kesinlik ilkeleriyle örtüşmemektedir.

11 3. Vergi tarifesinin düz oranlı mı yoksa artan oranlı mı olacağı? Genel Olarak Vergi Tarifeleri Vergi tarifeleri, ödenecek vergi miktarını belirlemek için matraha uygulanan ölçülerdir. Genel olarak vergi tarifeleri üç şekilde düzenlenebilir. Artan oranlı tarife, azalan oranlı tarife ve düz oranlı tarife. Artan oranlı tarifede matrahın artmasına paralel olarak vergi oranı da artış gösterir. Düz oranlı vergide, matrah ne olursa olsun, vergi oranı değişmez ve aynı kalır. Azalan oranlı tarife ise artan oranlı vergi tarifesinin, tam tersidir, yani matrah arttıkça vergi oranı azalır.

12 Optimal Vergileme Açısından Artan Oranlı Vergileme Artan oranlı vergi savunucularına göre piyasa süreci sonucunda oluşan gelir dağılımı adaletsiz bir yapı göstermektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi amacıyla devlet artan oranlı vergilerle yüksek gelirliler aleyhine, düşük gelirliler lehine gelir dağılımına müdahalede bulunmalıdır. Artan oranlı vergilerin teorik dayanağı olarak ortaya konulan yaklaşımlardan birisi gelirin marjinal verimler yasasına tabi olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre zenginin gelirinin marjinal faydası düşük olduğundan yoksul ile aynı oranda vergilendirilmesi adaletsizdir.

13 Artan Oranlı Vergilemeye Yapılan Eleştiriler 1. Sermaye Birikiminin Engellenmesi Bir çok düşünür tarafından sıradan kişilere göre daha yetenekli olup daha fazla kazanan insanların cezalandırılması ve sermaye birikiminin bu şekilde kösteklenmesi şiddetle eleştirilmiştir. En önemli olumsuz etkilerinden birisi başarılı yeni girişimciler üzerindedir. Bu bireyler genellikle işlerini daha iyi bir hale getirmek için kârlarını firma içinde tutmak isterler. Artan oranlı vergileme ile bu kârlara devlet tarafından el konulması bu firmaların gelişmelerine ve köklü firmalara rakip olmalarına engel olur. Hiçbir zaman büyük işletmeler haline gelemezler.

14 2. Piyasa Gelir Dağılımını Bozması Piyasa mekanizmasında bazı bireyler ellerindeki sermayeyi diğerlerine göre daha iyi bir şekilde kullanıp gelirlerini göreceli olarak arttırabilirler. Artan oranlı vergileme ile bu kişiler cezalandırılmaktadır. 3. Vergi Sosyalizmi Artan oranlı vergilemede asıl amacın gelirin yeniden dağılımının sağlanması değil adalet ve yansızlığın sağlanması olduğu iddia edilmiştir.

15 4. İstisna ve Muafiyetlerin Adaletsiz Etkisi 5. Artan Oranlı Vergilemenin Ekonomideki Nisbi Fiyat Yapısını Bozması Artan oranlı vergileme daha fazla çalışıp daha çok kazanan bireyleri cezalandırmaktadır. Böylece uluslararası kabul edilmiş olan "eşit işe eşit ücret" prensibi artan oranlı vergileme ile çiğnenmektedir.

16 Optimal Vergileme Açısından Düz Oranlı Vergileme Düz oranlı vergi tarifesinde tek bir vergi oranı vardır ve bu oran vergi matrahındaki artıştan bağımsızdır. Düz oranlı vergi (Flat tax), vergi matrahı ne olursa olsun tek bir vergi oranının bir defaya mahsus uygulanmasını içeren vergidir.

17 Düz Oranlı Vergiyi Doğuran Nedenler Tek ya da düz oranlı vergiyi doğuran nedenlerin başında en önemli etken küresel vergi rekabeti gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekmek için, teşvik aracı olarak her türlü çareye başvurmaktadırlar. Bunlar içinde son yıllarda sıkça kullanılan düşük ya da tek vergi oranı, ön sırada yer almaktadır. Çünkü, vergi yabancı yatırımlarda önemli bir maliyet öğesidir. Yabancı yatırımcı, yeni yatırım için ülke seçiminde, vergi yükünü hesap etmekte ve karanını buna göre vermektedir. Ancak bu durumda vergi yükünün orta sınıfa yığılması, vergi adaleti açısından ağır eleştiri almıştır.

18 Düz Oranlı Vergiyi Doğuran Nedenler Basitlik ve anlaşılabilir olma düz oranlı vergi sisteminin en önemli özelliğidir. Karmaşık ve detaylı vergi sistemleri vergi yükümlülerinin yüksek maliyetli mali danışmanlık hizmeti almalarına neden olabilirken vergi idaresine de zaman ve nitelikli personel gerektiren vergi denetimi maliyeti yükler. Düz oranlı vergi sisteminde elde edilen gelirlerin tamamı çeşidine bakılmaksızın yalnızca bir kez ve tek bir orandan vergiye tabi tutulur. Gelir unsurları açısından da oranda bir farklılaşma söz konusu değildir.

19 Düz Oranlı Vergiyi Doğuran Nedenler Çok yüksek düzeyde olmayan düz oranlı vergi oranı, emek arzının, tasarrufların ve yatırımların artarak ekonomik genişlemeye katkı sağlarken vergileme kapasitesinin genişlemesinde etkili olur. Düz oranlı vergi sisteminde her hane için belirlenecek en az geçim miktarı kadar gelirin vergi dışı bırakılması sisteme gizli artan oranlılık özelliği katarak ödeme gücü ilkesinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilecektir.

20 Düz Oranlı Verginin Yararları Basitliği, Etkinliği, Vergi kurallarına uyum maliyetinin düşüklüğü, Tasarruf ve yatırımları artıracağı, Sermaye birikimine katkıda bulunacağı, İndirim-istisna-muafiyet vb. uygulamalara son vermesinden dolayı vergi planlamasını ve vergi barınaklarını asgariye indirmesi

21 Düz Oranlı Verginin Zararları Tek oranlı bir vergide, özellikle gelir vergisinde, vergi hasılatında, tarife indirimi nedeniyle, bir azalış, yaşanacağı açıktır. Tek oranlı bir vergi sisteminde, vergi yükü düşük ve orta gelirli sınıflar üzerine yığılacaktır. Bu durumda zengin gelir grubuna giren mükellefler daha az vergi ödeyeceklerdir. Bu durum sosyal adalet ve vergi adaletine ters düşmektedir.

22 SONUÇ Sonuç olarak burada görüldüğü gibi izah edilen tüm vergi türleri ve metotlar içerisinde optimaliteyi tek başına sağlayabilen bir vergi yada metot bulunmamaktadır. Tüm vergilerin ve metotların birbirine karşı yada kendi içlerinde üstün oldukları ve aksayan yönleri bulunmaktadır. Bu sebeple önemli olan tüm bu metot ve vergilerin pozitif yönde etki sağlayabileceği yönleri tespit edilerek bunlar üzerinde ortak bir çalışma yapılması ekmektedir.

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ORANSAL YAPI VE VERGİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TÜKETİM VE TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ORANSAL YAPI VE VERGİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TÜKETİM VE TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KATMA DEĞER VERGİSİNDE ORANSAL YAPI VE VERGİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TÜKETİM VE TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ I. Giriş Dr. Fatih SARAÇOĞLU * Vergilendirmede adaletin sağlanması bakımından

Detaylı

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 43 BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ Fehim Bakırcı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Bu çalışmada devletin bütçe politikalarındaki

Detaylı

TÜRKİYE AB VERGİ SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE AB VERGİ SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE AB VERGİ SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMASI Vergi Sistemleri Kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet tarafından gerçekleştirilecek kamu hizmetleri, düzenli mali kaynakların bulunmasını gerektirmekte

Detaylı

TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel ** I.

TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel ** I. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:1, 2003 TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel

Detaylı

ASGARİ (EN AZ) GEÇİM İNDİRİMİNİN VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN KAVRANMASI AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DE UYGULAMA AÇISINDAN GELİŞİMİ

ASGARİ (EN AZ) GEÇİM İNDİRİMİNİN VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN KAVRANMASI AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DE UYGULAMA AÇISINDAN GELİŞİMİ ASGARİ (EN AZ) GEÇİM İNDİRİMİNİN VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN KAVRANMASI AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DE UYGULAMA AÇISINDAN GELİŞİMİ Dr. Fatih SARAÇOĞLU 1 I. GİRİŞ Ülkemizde asgari ücretin vergi dışı bırakılması

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı

Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı B.ÖZDEMİR Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı Dr. Biltekin ÖZDEMİR * Özet Türk Vergi Sistemi nin çeşitli yönlerden eksiklikleri olduğu

Detaylı

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER 1 VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER CELAL ÇELİK Eski Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Nisan 2005 (Sayı : 284)). GİRİŞ Vergi, devletin ortaklaşa kamu hizmetlerinin giderlerini

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

En Az Geçim İndirimine İlişkin Bazı Yabancı Ülke Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler

En Az Geçim İndirimine İlişkin Bazı Yabancı Ülke Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler R. KAPLAN En Az Geçim İndirimine İlişkin Bazı Yabancı Ülke Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler Recep KAPLAN * Özet Anayasamızın 73 üncü maddesi herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI

TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI Bu çalışma, Elif Tuay ve İnci Güvenç tarafından, Doç. Dr. Reyhan Bilgiç ve Doç. Dr. H. Canan Sümer e ODTÜ Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı Stajı

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var NECDET GÖKMEN Maliye Hesap Uzmanları Derneği Başkanı Özet 646 sayılı KHK, eğitimi, bilgi birikimini ve deneyimi göz ardı etmiş, merkez

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ Yüksek Lisans Tezi CEMAL EVCİ ANKARA-2004 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor?

Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Sonuç Raporu 31 Mayıs 2006 E. Ünal Zenginobuz 1 Gökhan Özertan 1 İsmail Sağlam 1 Fatoş Gökşen 2 1 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ r, kabullenilmiş bulunmaktadır. 4721 Sayılı Kanun gerçek ve tüzel kişileri ayrıntılı olarak ele almakta, tanımlamakta ve sınırlarını çizmektedir. Söz konusu kanun' un "A. Tüzel Kişilik" başlıklı 47. maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

Vergi Bilincine Sahip Bireylerin Fiş veya Fatura Alma Duyarlılığını Etkileyen Faktörler

Vergi Bilincine Sahip Bireylerin Fiş veya Fatura Alma Duyarlılığını Etkileyen Faktörler Vergi Bilincine Sahip Bireylerin Fiş veya Fatura Alma Duyarlılığını Etkileyen Faktörler Ali Rıza ÖZDEMİR * Hasan AYVALI ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, vergi bilincine sahip bireylerin fiş veya fatura alma

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı