ila~ ve Serum Ahmma ili~kin <;er~eve Anla~ma ihalei YapilacaktIr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ila~ ve Serum Ahmma ili~kin <;er~eve Anla~ma ihalei YapilacaktIr"

Transkript

1 ila~ ve Serum Ahmma ili~kin <;er~eve Anla~ma ihalei YapilacaktIr 10= :11:18 Mugla il Saghk Miidiirliigii 331 Kalem ilay ve Serum ahml yeryeve anla~ma yapllmasml teminen 4734 saylh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore aylk ihale usulti ile ihale edilecektir. (:eryeve anla~ma il dtizeyinde yapllacak olup bu anla~ma kapsammda mtinferit sozle~me yapabilecek idareler idari ~artnamede yazlhdlr. ihaleye ili~kin aynntlil bilgiler a~aglda yer almaktadlr: ihale KaYltNo : 2010/ idarenin a) Adresi : ij Saghk MtidUrltigU- MUGLA b) Telefon ve Faks Numarasl : c) Elektronik Posta Adresi : y) ihale dokumanmm gorulebilecegi: internet adresi (varsa) 2. ihale konusu maim a ) Niteligi, TUrU ve tahmini: i~in nitelik,tur ve miktan diger hususlar klsmmda belirtilmi~tir. Miktarl b) Teslim Yerleri : idari ~artnamede belirtilmi~ 6 farkh yerdir. 3. ihalenin a) Yapllacagl Yer : Mugla ii Saghk MUdUrlUgUToplantJ Salonu b) Tarihi ve Saati : :30 4. ihaleye katliabilme ~artlan ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katllma ~artlan ve istenilen belgeler: Mevzuatl geregi kaylth oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasl yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasl belgesi; Geryek ki~i olmasl halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iyinde bulundugu yllda ahnml~ ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasma yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasma kaylth oldugunu gosterir beige, TUzel ki~i olmasl halinde, ilgili mevzuatl geregi kaylth bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin iyinde bulundugu yllda ahnml~, tilzel ki~iligin odaya kaylth oldugunu gosterir beige, ihale konusu maim satl~ faaliyetinin yerine getirilebilmesi iyin ilgili mevzuat geregince ahnmasl zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler ilay depolarl Saghk Bakanhgl tarafmdan verilen Ecza Deposu ruhsatmm ashm ya da noter tasdikli fotokopisini teklif dosyasmda vermelidir Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkuleri; Geryek ki~i olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, TUzel ki~i olmasl halinde, ilgisine gore tuzel ki~iligin ortaklan, Uyeleri veya kuruculan ile tilzel ki~iligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tilmunu gostermek Uzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tilzel ki~iligin noter tasdikli imza sirktileri, ~ekli ve iyerigi idari ~artnamede belirlenen teklifmektubu, ihale konusu ahmm/i~in tamaml veya bir klsml alt ytiklenicilere yaptmlamaz Ekonomik vemali yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~lmasl gereken kriterler Bilanyo veya e~deger belgeler ihalenin yaplldlgl Ylldan onceki ylla ait; a) YII sonu bilanyosunun ve bilanyonun gerekli gorulen bolumleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere e~deger belgeler, a ve b bendinde sayllan belgelerden birinin sunulmasl yeterlidir. isteklinin; a) Cari oramn (donen varhklar 1 klsa vadeli borylar) en az 0,50 olmasl, b) Oz kaynak oranmm (oz kaynaklarl toplam aktif) en az 0,10 olmasl, c) KIsa vadeli banka borylarmm oz kaynaklara oranmm 0,75'den kuyukolmasl, yeterlik kriterleridir ve bu Uykriter birlikte aranlr. Bu kriterleri bir onceki yllda saglayamayanlar, son iki ylla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yllm parasal tutarlarmm ortalamasl Uzerinden yeterlik kriterlerinin saglanlp saglanmadlgma baklhr. Ylim ilk dort aymda olan ihalelerde, bir onceki Ylla ait yjl sonu bilanyosunu veya bilanyonun gerekli gorulen bolumlerini ya da bunlara e~deger belgelerini sunmayanlar, iki onceki Ylla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saglayamayanlar ise iki onceki yllm belgeleri ile Uy onceki yllm belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan ylllarm parasal tutarlarmm ortalamasl Uzerinden yeterlik kriterlerinin saglanlp saglanmadlgma baklhr. _ilanmetdis.asp?id= &YIL=20 10&

2 4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~lmasj gereken kriterler Yetkili Kurum ve Kurulu~lara kayltla ilgili belgeler ihalede teklif edilen malzemelerden Saghk Bakanhgl Ulusal Bilgi Bankasma (TITUBB) kaylth olanlar ir,:in kaylth olduguna dair belgeyi, eger TITUBB'a kaylth olmasl gerekmeyen bir malzeme ise bu durumu belirten yazlh bir belgeyi ihale Komisyonuna bildirmelidir. 5. Ekonomik ar,:ldan en avantajh tekliften ba~lamak Uzere listeye almacak teklifler, sadece fiyat esasma gore belirlenecektir. 6. ihale yerli ve yabancl tum isteklilere ar,:lktlr. Tekliflerin degerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajl uygulanmayacaktlr. 7. Ihale dokumaninin gorulmesi ve satin alinmasi: 7.1. Ihale dokumani, idarenin adresinde gorulebilir ve 50 TUrk Lirasl kar~lhgl aym adresten satm ahnabilir. Ihale dokumaninin posta yoluyla da satin alinmasi mumkundur.posta yoluyla ihale dokumani almak isteyenler, posta masrafi dahil 50 TUrk Lirasi dokuman bedelini Mugla Defterdarhgl SAghk Kurumlarl I Nolu Doner Sermaye Saymanhgmm T.C. Ziraat Bankasl Mugla ~ubesi nolu hsabma yatirmak zorundadir. Posta yoluyla ihale dokumani satin almak isteyenler, ihale dokuman bedeline iliskin Meme dekontu ile ihale dokumaninin gonderilecegi adresin de belirtildigi ihale dokumani talep basvurularini yukarida yer alan faks numarasma veya yazili olarak idareye ihale tarihinden en az bes gun once gondermek zorundadir. Ihale dokumani iki is gunuir,:indebildirilen adrese posta yoluyla gonderilecektir. Ihale dokumaninin posta yoluyla g1inderilmesi halinde, postanin ulasmamasindan veya ger,: ulasmasindan ya da dokumanin eksik olmasindan dolayi idaremiz hir,:bir sekilde sorumlu tutulamaz. Doktimanin postaya verildigi tarih, doktimanin satin alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2.lhaleye teklifverecek olanlarin ihale dokumanini satin almalari zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar il Saghk MUdUrltigUMerkezi Satm Alma Birimi adresine elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhutluposta vasitasiyla da gonderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, her bir i~ kaleminin miktan ile bu i~ kalemleri ir,:inteklif ettikleri birim fiyatlarm r,:arplml sonucu bulunan toplam bedel Uzerinden vereceklerdir. ihale sonucu Uzerine ihale yapjlan istekliyle birim fiyat r,:err,:eveanla~ma imzalanacaktlr.bu ihalede, klsmi teklifverilebilir. 10. Verilen tekliflerin ger,:erliliksuresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gunudur. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez. 12. ihale sonucunda 12 ay sureli r,:err,:eveanla~ma imzalanacaktlr. 13. ihale sonucunda Ur,:tenaz olmamak Uzere yeterli oldugu tesbit edilen 20 istekli ile r,:err,:eveanla~ma imzalanacaktlr. 14. <::err,:eveanla~ma yapllml~ olmasl idareye r,:err,:eveanla~ma konusu ahmlar yonunden ahm yapma yukumliilugugetirmez. Di~er Hususlar: <::err,:eveanla~ma ile 331 Kalem Bar,:ve Serum Ahml 1-%30 r,:ozunurinsulin aspart + %70 insulin aspart protamin 100 IU/ml flexpen: 450 adet 2-17 alfa hidroksi progesteron kaproat 500 mg/2 ml amp.: 150 adet 3- Adrenalin 1 gr amp. : 8300 adet 4- Adrenalin 1/2 mg amp. : 9500 adet 5- Adrenalin 1/4 mg amp.: 4100 adet 6- Alfentanyl HCL 2 ml amp. : 50 adet 7- Amoksisilin sodyum 1 gr potasyum klavunat 200 mg amp. : 3000 adet 8- Anti HBS immunglobulm 200 IU : 20 adet 9- Anti-D 300 mcg/doz flk. : 550 adet 10- Aromah 1 ml.de IKcal ir,:erenbeslenme UrUnU: 1550 adet 11- Asiklovir sodium 250 mg flk. : 2500 adet 12- Atropin 1/2 mg amp. : adet 13- Atropin 1/4 mg amp. : 3500 adet 14- Atropin 1 gr amp.: 3700 adet 15- B kompleks vitamin 2 ml.lik amp. : adet 16- Bencylane hydrogen fumarat 50 mg/5 ml amp.: 50 adet 17- Betametasone disodyum fosfat 3 mg + Betametasone asetat 3 mg amp. : 400 adet 18- Biperidin laktat 5 mg/ml amp.: 1700 adet 19- Budesonid 0,50 mg/ml nebtil : adet 20- Budesonid 160 mcg/formeterol fumorat 4,5 mcg turbohaler : 50 adet 21- Buplvacam HCL 5 mg/ml enjektabl sol. : 2000 adet 22- Buplvacam HCL 5 mg/ml spmal 4 ml amp. : 2250 adet 23- Cernevlt amp.: 1750 adet 24- Desflurane 240 ml sol.: 500 adet 25- Dexketoprofen trometamol 50 mg amp.: 200 adet 26- Dexpanthenol500 mg amp.:1900 adet 27- Diazepam 10 mg/2 ml amp, : adet 28- Difenhidramin HCL 20 mg/2 ml amp.: adet 29- Dihydroxyprophyl theophyline 300 mg amp.: 20 adet 30- Diltiazem HCL flk.: 1200 adet 31- Dobutamin HCL 250 mg/20 ml flk,: 600 adet _ilanmetdis.asp?id= &YIL=20 10&

3 32- Dogal protein ve lipid igeren surfaktan flk.: 20 adet 33- Efedrin 50 mg amp.: 3700 adet 34- Enoxaparm sodyum 100 mg/l ml.enjektor : 500 adet 35- Enoxaparm sodyum 20 mg/0,2 ml.enjektor : 5750 adet 36- Enoxaparm sodyum 40 mg/o,4 ml.enjektor : adet 37- Enoxaparm sodyum 60 mg/0,6 ml. enjektor : 8950 adet 38- Enoxaparm sodyum 80 mg/0,8 ml. enjektor : 5000 adet 39- Esmolol HCL 10 mg/ml flk. : 160 adet 40- Etilchlorid sprey : 1100 adet 41- Famotldme 20 mg amp.: adet 42- Fentanyl 2 ml amp.: 5500 adet 43- Feniramin amp.: 2000 adet 44- Flukonazol2 mg/ml amp.: 3000 adet 45- Flumazenil 0,5 mg/5 ml amp.: 4400 adet 46- Flutlkazon propionat 0,5 mg/2 ml. nebtil : adet 47- Flutlkazon propionat 2 mg nebtil : adet 48- Flutlkazon propionat 500 mcg/doz salmetrol ksinofoat 50 mcg/doz discus: 350 kutu 49- Glyserol trinitrate 10 mg/lo ml ampul: 4800 adet 50- HumulIn N veya Insulatard HM flk.: 10 adet 51- I1oprost trometamol 20 mcg/ml amp.: 100 adet 52- InsulIn glarjin 100 lu Iml kalemli : 500 adet 53- InsulIn glusm 100 IUI ml kalemli : 100 adet 54- InsulIn lispiro %25+ins.lispiro %75 protamin kartu~: 100 adet 55- Kalsitriol 1 mcg/ml amp. : 1000 adet 56- Kalsitriol 2 mcg/ml amp. : 300 adet 57- Kalsiyum glukonat monohr. 225 mg/l0 ml + kalsiyum levulmat 572 mg/l0 ml. amp.: 8700 adet 58- Klorpromazme HCL 25 mg amp.: 2500 adet 59- L-Carniten I gr amp.: 1000 adet 60- LevobuplVacam 5 mg/ml amp. : 500 adet 61- Levosimendan 2,5 mg flk. igeren infuzyon solusyonu : 50 adet 62- Lidocain HCL %2 5 ml. amp. : 750 adet 63- Lidocain HCL 20 mg/ml2 ml amp.: 3100 adet 64- Lidocain HCL 20 mg/ml +Epinefrin HCL 0,0125 mg/ml 2 ml.lik amp. : adet 65- Lidocain HCL %10 5 ml amp.: 650 adet 66- Linezolid 300 mg/mllv: 2000 adet 67- Levofloksasin 500 mg tb.: 6000 adet 68- Magnesium sulfat amp. %15: 1700 adet 69- Methylergobasm (maleat) 0,2 mg/ml amp. : 9900 adet 70- Metilprednisolon 20 mg amp. : adet 71- Metoklopromid HCL 10 mg 2 ml amp.: adet 72- Metoprolol tartarat 5 mg 1 amp.: 1600 adet 73- Midazolam 15 mg amp.: 2700 adet 74- Midazolam 5 mg/5 ml amp.: 7200 adet 75- Mivacrulm 2 mg/ml 5 ml.lik 10 mg amp.: 150 adet 76- Molar sodyum bikarbonat 84 mg/ml 10 ml.lik amp.: 5600 adet 77- Morphme 0,01 amp.: 500 adet 78- Naloxon amp.: 220 adet 79- neostigmin metilstilfat 0,5 mg/ml amp.: adet 80- NGS'den aromaslz 1 kcal/l ml6 ge~it lifkaynagl igeren bslenme soltisyonu 500 ml.lik form: 2000 adet 81- Nitrogliserin 0,4 ml/doz sprey : 5 adet 82- Pemcllm G procam (kns.) IU+ pemcilm G Pot. (kns.) IU : 1050 adet 83- Potasyum fosfat ampul %7,5 amp.: 200 adet 84- Pralidoksim tuzlarl -2 PAM: 1200 adet 85- Preaptamil 100 ml mama: 200 adet 86- Prednisolon 25 mg/ml amp.: 3500 adet 87- Prematil 60 ml mama: 700 adet 88- Propafenon HCL 70 mg/20 ml amp.: 100 adet 89- Propofol %1 50 ml. flk. mg/ml amp. : 1000 adet 90- Protamin HCL 1000 lu/ml amp.: 20 adet 91- Ritodrin HCL 50 mg/5 ml amp. : 650 adet 92- Salbutamol sulfat 100 mg inhaler: 70 adet 93- Salbutamol sulfat 2,5 mg /2,5 ml nebul : adet 94- Sefazolin sod. 250 mg. nnhv flk. : 550 adet 95- Sevoflurane 250 ml sol. : 400 adet 96- Sodyum dihidrojen fosfat 161 mg/ml + disodyum hidrojen fosfat 59 mg/ml135 mllavman: 2850 adet 97- Somatostatm 250 mcg 3 mg amp. : 250 adet 98- Stiksinil kolin klorid 20 mg/ml amp. : 4450 adet 99- Tenoksikam 20 mg flk. : 2350 adet 100- Teofilin etilen diamin 24 mg/ml amp. : adet _ilanmetdis.asp?id= &YIL=201 0&

4 101- Thiopental sodyum 0,5 tlk. : 550 adet 102- Thiopental sodyum 1 gr tlk. : 1200 adet 103- Tracutil amp. : 250 adet 104- Tramadol HCL 50 mg/ml amp. : 2700 adet 105- Tranexamlc amp. % 10 : 3600 adet 106- Valethamate Br. 8 mg/ml amp. : 600 adet 107- Vancomycin 0,5 gr tlk. : 200 adet 108- Vancomycin 1 gr tlk. : 600 adet 109- Vekuromurn bromiir 4 mg amp. : 80 adet 110- Verapamil HCL 2 ml amp. : 650 adet 111- Vitamin B12 1 mg amp. : 4100 adet 112- Vitamin B12 1 mg/ml, Vit.Bl 100mg/2 ml, Vit.B6 100 mg/2 ml,lid.hcl 10 mg/2 ml amp.: 400 adet 113- Vitamin BI2 2,5 mg/ml,vit.b9 0,70 mg/ml, Nikotinamid 12 mg/2 ml, Vit.C 150 mg/l,5 ml amp.: 400 adet 114- Vitamin B6 300 mg amp. : 500 adet 115- Vitamin C 500 mg/5 ml amp.: 6200 adet 116- Vitamin K 20 mg/2 ml amp. : 7350 adet 117- Vitamin Kl (fitomenadion) 2 mg ped. amp. : 2500 adet 118- Sodyum Nitroprussld dihidrat 60 mg 5 ml amp. : 50 adet 119- Klorfenoksamin HCL amp. : 1000 adet 120- Lidocaine HCL 40 mg 2 ml amp. : 200 adet 121- Sodium Bicarbonat 10 ml amp. : 900 adet 122- Rasajilin mesilat 1 mg tab. : 200 adet 123- Ropinirol HCL 2 mg tb. : 130 adet 124- Levodopa, Karbidopa, Entakapon 5011, 25/200 mg tb. : 410 adet 125- Asetil salisilik asit 500 mg tb. : 2200 adet 126- Biperiden HCL 2 mg tb. : 2000 adet 127- Dobesilat Kalsiyurn 500 mg tb. : 2150 adet 128- Fluvoksamin maleat 100 mg tb. : 300 adet 129-1sosorbld dinitrat 5 mg subhngual tb. : 2010 adet 130- Potasyum sitrat 2170 mg., potasyum karbonat 2000 mg efervesan tb. : 1550 adet 131- Fenobarbltal 15 mg tb. : 960 adet 132- Metoklopromld HCL 10 mg tb. : 3000 adet 133- Teofilin 200 SR tb. : 4200 adet 134- Izosorbld-5 mononitrat 20 mg tb.: 650 adet 135- Izosorbld-5 monohidrat 60 mg tb.: 1550 adet 136- Izosorbld-5 monohidrat 50 mg kapsiil : 2000 adet 137- Amiodaron HCL 200 mg tb. : 950 adet 138- Alprazolam 0,5 mg tb.: adet 139- Muplrosln %2 pomat : 920 adet 140- SIlver sulfadiazin %1400 gr.hk krem : 2300 adet 141- Tamsulosln HCL 0,4 mg tb. : 300 adet 142- Amitriptilin 25 mg draje : 650 adet 143- Amitriptilin 10 mg draje : 650 adet 144- Pentoksifilin 400 mg rettab. : 4500 adet 145-Klorzoksazon 250 mg, parasetamol300 mg tb. : 6000 adet 146- Dimenhidrinat 50 mg tb. : 500 adet 147- Propiltiourasll 50 mg tb. : 6400 adet 148- Kalsiyurn asetat 1000 mg tb. : 2900 adet 149- Diklofenak potasyum 50 mg tb. : 6250 adet 150- Sinnarizin 75 mg tb. : 1200 adet 151- Diazepam 5 mg boliinebilir tb. : 4650 adet 152- Metilprednisolon 4 mg tb. : 400 adet 153- Metilprednisolon 16 mg tb. : 400 adet 154- Misoprostol200 mcg tb.: 1150 adet 155- Klonazepam 2 mg tb. : 700 adet 156- Spironolakton 25 mg tb. : 20 adet 157- Nitrogliserin 5 mg/24 saat tlaster : 800 adet 158- Gliklazid 30 mg MR tb. : 1200 adet 159- Ramipril 2,5 mg tb. : 2000 adet 160- Ramipril2,5 mg tb.+ Hidroklorotiazid 12,5 mg tb.: 350 adet 161- Difenoksilat HCL 2,5 mg + atropin sulfat 0,025 mg tb. : 250 adet 162- Levodropropizin 30 mg/5 ml ~urup : 300 adet 163- Lamotrigin 50 mg tb. : 610 adet 164- Karbamazepin ~urup : 15 adet 165- Ibuprofen 100 mg/5 ml ~urup : 2250 adet 166- Sodyum alginat 500 mg/io ml, Sodyum bikarbonat 267 mg/l0 ml, kalsiyum karbonat 160 mg/l0 ml suspansiyon: 1950 adet 167- Essitalopram okzalat 20 mg tb.: 3300 adet 168- Sitalopram 20 mg tb. : 3000 adet

5 169- lrbesartan + hidroklorotiazid 150 mg/12,5 mg tb. : 850 adet 170- Desloratidin 5 mg tb. : 1050 adet 171- KolIagenaz klostridiopeptidaz A 1,2 lu/gr : 150 adet 172- Tramadol HCL 100 mg : 450 adet 173- Sultamisilin tosilat 375 mg tb. : 3300 adet 174- Metildopa 250 mg tb. : 110 adet 175- Asetil Salisilik enterik kaph 100 mg draje : 8750 adet 176- Diosmin 450 mg + hesperidin 50 mg tb. : 2300 adet 177- Valsartan 80 mg tb. : 300 adet 178- Karvedilol 25 mg tb. : 610 adet 179- Karvedilol 6,25 mg tb. : 3400 adet 180- Pramipeksol HCL 1 mg tb. : 510 adet 181- Pramipeksol HCL 0,25 mg tb. : 510 adet 182- Sefuroksim aksetil 500 mg tb. : 6510 adet 183-Siprofloksasin 750 mg tb.: 300 adet 184- Parasetamol 500 mg + kafein 30 mg tb. : 2450 adet 185- Klorheksidin glukonat %0,12 + benzidamin HCL %0,15 sprey : 150 adet 186- Klaritromisin 250 mg/5 ml ~rp: 350 adet 187-Gabapentin 100 mgtb.: 210 adet 188- Gabapentin 300 mg tb. : 3000 adet 189- Gabapentin 400 mg tb. : 2000 adet 190- Desloratidin 0,5 mg/ml ~rp. : 50 adet 191- Furosemid 40 mg tb. : 3550 adet 192- Lityum karbonat 300 mg tb. : 600 adet 193- Progesteron 100 mg tb. : 800 adet 194- Teofilin 300 mg tb. : 2500 adet 195- Metilergobasin maleat 0,125 mg tb. : 1600 adet 196- Paracetamol + Mefenoksalon : 5000 adet 197- Domperidon 10 mg tb. : 1200 adet 198- ltrakonazol 100 mg kapsul : 210 adet 199- Flokanazol150 mg kapsul : 600 adet 200- Levodopa+benserazid 200 mg/50 mg tb. : 160 adet 201- Levodopa 100 mg+benserazid 25 mg (HBS) kapslil : 710 adet 202- Fenitoin sodyum 100 mg tb. : 5300 adet 203- Flutikason propionat 50 mcg/plisklirtrne : 100 adet 204- Kaptoril 25 mg tb. : adet 205- Deflazakort 30 mg tb. : 100 adet 206- Pankreatin 210 mg tb. : adet 207- Verapamil HCL 120 mg tb. : 520 adet 208- Propafenon HCL 150 mg tb. : 220 adet 209- Ursodeoksikolik asit 250 mg kapstil : 900 adet 210- Indapamid 1,5 mg SR tb. : 310 adet 211- Sefixim 400 mg tb. : 400 adet 212- Hyosin-N ButH Bromlir 10 mg + parasetamol500 mg tb. : 1050 adet 213- Karbomer 2 mg/gr + sorbitol 40 mg/ge setrimid 0,1 mg/gr gozjeli : 370 adet 214- Doksazosin 2 mg tb. : 400 adet 215- Donazepilk HCL 5 mg tb. : 700 adet 216- Montelukast sodyum 10 mg tb. : 1800 adet 217- Mirtazapin 30 mg tb. : 1450 adet 218- Levetirasetam 1000 mg tb. : 2050 adet 219- Rivanoll gr.hk toz paket: 1450 adet 220- Basitrasin 2500 IU+neomisin slilfat 25 mg goz pomadl : 1250 adet 221- Hidrokortison asetat goz pomadl : 200 adet 222- Dexpantenol porn. %5 : 5200 adet 223- Diklofenak dietij amonyum 11,6 mg/gr jel : 210 adet 224- Asiklovir krem : 70 adet 225- Heparinoid jel : 2200 adet 226- Piracetam 800 mg tb. : 6350 adet 227- Siprofloxasin %0,3 ml oftalmic gutt : 110 adet 228- Tobramisin gutt : 100 adet 229- Ornidazol 250 mg tb. : 9200 adet 230- Linezolid 600 mg tb. : 200 adt 231- Astil sistein 200 mg/5 ml (%4) pediatrik ~rp.: 400 adet 232- Asetilsalisilik asit 300 mg enterik tb. : 4200 adet 233- AlIopurinol 300 mg tb. : 150 adet 234- Alverin sitrat 60 mg tb.+simetikon 300 mg kapslil : 4000 adet 235- Sefuroxlm aksetil 25 mg/ml 100 ml ~rp. : 200 adet 236- Dipyridamol 75 mg tb. : 2550 adet 237- Ferroglcm slilfat 567,7 mg tb. : 200 adet

6 238- Magnesium hidroksit 100 gr toz : 50 adet 239- Naproksen sodyum 275 mg tb. : 200 adet 240- Montelukast sodyum 4 mg ped.oral graniil : 120 adet 241- Salbutamol sillfat 2 mg tb. : 4000 adet 242- Sennoside A+B Calcium 500 mg/sorbitol250 ml solusyon : 200 adet 243- Silver sulfadiazin %1 40 gr.hk krem: 550 adet 244- Cyproheptadin HCL 2 mg/5 ml 240 ml ~rp. : 50 adet 245- Triprolidin HCL+Pseudoefedrin+dekstrometorfan hbr.150 ml srb: 250 adet 246-Proparacain HCL %0,5 Oft. Sol. : 200 adet 247- Sukralfat 1 gr/5 ml 250 ml susp. : 25 adet 248- Antipotasyum tablet veya benzeri : 100 adet 249- Candesartan cilexetil 8 mg tb. : 760 adet 250- Candesartan cilexetil + hidroklorotiyazid 16/12,5 mg tb. : 100 adet 251- Aspartam toz 75 mg.hk ambalajlarda: 10 adet 252- Setirizin HCL 10 mg tb. : 120 adet 253- Dorzolamid HCL %2+Timolol maleat %0,5 oft.sol. : 10 adet 254- Warfarin sodyum 5 mg tb. : 1050 adet 255- Prednizolon 5 mg tb. : 500 adet 256- Diazepam 5 mg rektal tilp : 400 adet 257- Asetazolamid 250 mg tb.: 400 adet 258- Diltiazem HCL 30 mg tb. : 550 adet 259- Diltiazem HCL 90 mg SR tb. : 1050 adet 260- Indometazin 100 mg supp.: 160 adet 261- Asit Folik 5 mg tb. : 100 adet 262- Verapamil HCL 40 mg tb. : 350 adet 263- Fenilefrin HCL %2,5 luk oft.gutt.: 50 adet 264- Gabapentin 600 mg tb. : 550 adet 265- Octotiamine 50 mg+vit.b2 5 mg tb. : 650 adet 266- Nifedipin 10 mg tb. : 3100 adet 267- Parasetamol120 mg+fenobarbital 15 mg supp. : 3200 adet 268-Pravastatin sodyum 20 mg tb. : 10 adet 269- Cyclopentolate HCL %1 oft.gutt. : 40 adet 270- Karbamazepin 400 mg tb. : 450 adet 271- Flucortolon HCL 20 tb. : 200 adet 272- Trimetazidin HCL 20 mg tb. : 450 adet 273- Salbutamol sillfat ~rp. : 150 adet 274- Terbinafine HCL %1 krem : 10 adet 275- ipeka ~urup : 100 adet 276- Metronidozle %4 120 sispansiyon : 50 adet 277- Dinoprostone 10 mg : 50 adet 278- Metoprolol silksinat 50 mg tb. : 800 adet 279- Olmesartan 20 mg tb. : 150 adet 280- Oksitetrasiklin 5 mg + polimiksin B lu goz porn. : 150 adet 281- Tobramisin %0,3 goz merhemi : 100 adet 282- Tropikamid 500 mg+benzalkomyum klorilr 0,5 mg goz damlasl: 50 adet 283- Karbakol damla : 30 adet 284- Amoksisilin klvulonik asit 400 mg/57 mg (5 ml) silsp. : 50 adet 285- HUlle de ricin 64 gr emiilsiyon : 150 adet 286- Isosorbid dinitrat 10 mg sublmgual tb. : 150 adet 287- Nitroglicerin 10 mg/flaster : 400 adet 288- Sodyum Dihydrogen fosfat 9,5 gr sodyum didrogen fosfat lavman: 100 adet 289- Metamizol 500 mg : 500 adet 290- Hydotalcide HCL 500/5000 mg. : 100 adet 291- Laktuloz 667 mg/ml sol. : 100 adet 292- Bitkisel komilr 180 mg. Kilkilrt 50 mg. Sena Yapragl Tozu 105 mg. Rubarb Extresi Nane Esansl : 150 adet 293- CalCIUmkarbonat 600 mg magnezyum karbonat 70 mg sodyum alginat 1500 mg.sils.: 100 adet 294- MagneSIUmsltrat 1830 mg. ~ase : 50 adet 295- Ketotifen siro : 20 adet 296- Triticum vulgare etilen glkol monofenileter porn. : 50 adet 297- Asetil salicylicasit suda eriyen 300 mg : 150 adet 298- Betahistin dihidrokloriir 8 mg tb.: 300 adet 299- Betahistin dihidrokloriir 24 mg tb. : 250 adet 300- Diflucortolone valerate % 0.01/ izokonazol nitrat %1 pomad : 50 adet 301- Flukanazol200 mg kapsill : 735 adet 302- Hidroksizin HCL 2 mg/ml ~urup 50 adet 303-Multivitamin kompleksi pediatric ~urup : 50 adet 304- Omidazol 500 mg tb. : 500 adet 305- Permethrin %5 losyon : 50 adet 306- Spironolakton + hidroklorotiazid 25 mg tb. : 600 adet

7 307- izotonik Ylkama solusyonu 1000 ee (setsiz pet ~i~e): adet 308- izotonik 10 ml ampul: adet 309- Dekstroz laktath ringer 500 ee pye torba setli : 1300 adet 310- Dekstroz laktath ringer 1000 ee pye torba setli : adet 311- Izolayt S 500 ee pye torba setli : 2250 adet 312- Izolayt S 1000 ee pye torba setli : 6600 adet 313-1/4 Izodeks 500 ee ~i~esetli : 650 adet 314- % 10 Aminoasit solusyonu 250 ee : 150 adet 315- Rheomaerodex 500 ee setli : 1250 adet 316- Maerodex 500 ee setli : 120 adet 317- Proealamine 500 ee setli : 2800 adet 318- Flagyl 100 ml pye setli : 4700 adet 319- Teobag ml setli : adet 320- Neframine 500 ee setli : 800 adet 32]- %10 Zeytin yagl bazh lipid, %5,5 aminoasit, %20 glukoz 1000 ee : 4000 adet 322- %20 Zeytin yagl bazh lipid,%]] aminoasit, %40 glukoz 1000 ee : ]600 adet 323- Gelofusine 500 ee setli : 800 adet 324- Reseetlsol 3000 ee pye torba setli : 650 adet 325- Hidroksietilamilaz 60 gr/ml %6 (HES 13010,4) 500 ee setli : 550 adet 326- Hepatamine 500 ee setli : 250 adet 327- Steril distile su 1000 ml ~i~e: 200 adet 328- Terlipressin 1 mg flakon : 200 adet 329- Polydaeanol %2 yeya %3 'IUk ampul: 400 adet 330- L-ornitonin-L aspartat 10 mg ampul: 200 adet 331- Roeuronyum Bromide 50 mg/5 ml : 3000 adet

10=580875 07.10.2009-09:28:53

10=580875 07.10.2009-09:28:53 10=580875 07.10.2009-09:28:53 Mugla il Saghk Miidiirliigii 218 kalem ilay (tablet,pomad vb.) ahml yeryeve anla~ma yapllmasml teminen 4734 saylh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore aylk ihale usulu

Detaylı

Mugla il Saghk Miidiirliigii

Mugla il Saghk Miidiirliigii 10=580870 07.10.2009-09:29:28 Mugla il Saghk Miidiirliigii 217 Kalem ila9 (IV/1M) ahml gergeve anla~ma yapllmasml teminen 4734 saylh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore a91k ihale usulu ile ihale

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 PROPOFOL MG/20ML AMPUL 4500 3 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1000 4 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 5 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 6 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 8000 7 DİPİRON

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 KETAMIN HIDROKLORUR 500 MG/10ML SOLUSYON 450,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 600,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 4.000,00 5 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 850,00 6 TENOKSIKAM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 KETAMIN HIDROKLORUR 500 MG/10ML SOLUSYON 100,00 2 PROPOFOL 1000 MG/50ML FLAKON 500,00 3 PROPOFOL 200 MG/20ML AMPUL 1.600,00 4 DİAZEPAM 10 MG/2ML AMPUL 130,00 5 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 800,00 6 DİAZEPAM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PROPOFOL 0 MG/50ML FLAKON 300,00 2 PROPOFOL 200 MG/20ML AMPUL 1.600,00 3 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 800,00 4 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 5 DİPİRON 500 MG/ML DAMLA 8,00 6 İNDOMETAZİN MG SUPOZİTUVAR 50,00 7

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 TIYOPENTAL SODYUM 1000 MG FLAKON 2.850,00 2 PROPOFOL %1 200 MG/20ML AMPUL 5.800,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 600,00 4 İNDOMETAZİN 100 MG SUPOZİTUVAR 60,00 5 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 1.200,00 6 TETRAKOSAKTİD

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM 10 MG/2ML AMPUL 2 3 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 4 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 5 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 00 6 DİPİRON 0 MG TABLET 0 7 IBUPROFEN 100 MG/5ML SURUP 0 8

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 5 DİPİRON 500 MG TABLET 2000 6 IBUPROFEN 100 MG/5ML SURUP 500 7 BOTILINUM TOKSIN TIP

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 0 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM MG KAPSÜL 3 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 4 IBUPROFEN 0 MG/5ML SURUP 500 5 TENOKSIKAM 20 MG FLAKON 4500 6 INFLIKSIMAB 0 MG FLAKON 39 7 BOTILINUM TOKSIN TIP

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 0 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 00 3 DİAZEPAM MG KAPSÜL 400 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 5 TENOKSIKAM 20 MG FLAKON 4500 6 INFLIKSIMAB 0 MG FLAKON 7 7 BOTILINUM TOKSIN TIP

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PROPOFOL 1000 MG/50ML FLAKON 500,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 800,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 5.700,00 5 LİDOKAİN HİDROKLORÜR %2 AMPUL 5 ML 650,00 6 DİPİRON 500

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 600,00 2 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 3 DİPİRON 500 MG/ML DAMLA 8,00 4 İNDOMETAZİN 100 MG SUPOZİTUVAR 50,00 5 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG TABLET 6.700,00 6 TİZANİDİN HİDROKLORÜR 6 MG

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 TIYOPENTAL SODYUM 1000 MG FLAKON 2.850,00 2 PROPOFOL %1 200 MG/20ML AMPUL 5.800,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 600,00 4 İNDOMETAZİN 100 MG SUPOZİTUVAR 60,00 5 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 1.200,00 6 TETRAKOSAKTİD

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 600,00 2 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 3 DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL 25 MG TABLET 1.200,00 4 DİPİRON 500 MG/ML DAMLA 8,00 5 İNDOMETAZİN 100 MG SUPOZİTUVAR 50,00 6 DİKLOFENAK SODYUM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PROPOFOL 1000 MG/50ML FLAKON 600,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 600,00 4 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 850,00 5 TENOKSIKAM 20 MG FLAKON 1.800,00 6 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG TABLET

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 600,00 2 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 3 DİPİRON 500 MG/ML DAMLA 8,00 4 İNDOMETAZİN 100 MG SUPOZİTUVAR 50,00 5 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG TABLET 6.700,00 6 TİZANİDİN HİDROKLORÜR 6 MG

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5.000,00 5 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 550,00 6 TETRAKOSAKTİD 1 MG/ML AMPUL

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 ETOMİDAT 20 MG/10ML AMPUL 0 2 PROPOFOL 0 MG/ML FLAKON 1800 3 PROPOFOL 200 MG/20ML AMPUL 00 4 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 00 5 İBUPROFEN MG/5ML ŞURUP 6 TENOKSİKAM 20 MG KAPSÜL 7 DİKLOFENAK SODYUM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 ETOMİDAT 20 MG/10ML AMPUL 3 DİAZEPAM 10 MG/2ML AMPUL 0 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 0 5 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 8000 6 LİDOKAİN HİDROKLORÜR %2 AMPUL 5 ML

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 TIYOPENTAL SODYUM 1000 MG FLAKON 3.000,00 2 KETAMIN HIDROKLORUR 500 MG/10ML SOLUSYON 700,00 3 PROPOFOL %1 200 MG/20ML AMPUL 5.800,00 4 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 5 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 600,00 6 İNDOMETAZİN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5.000,00 5 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 550,00 6 BOTILINUM TOKSIN TIP A 500

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 KETAMIN HIDROKLORUR 500 MG/10ML SOLUSYON 600,00 2 PROPOFOL 1000 MG/50ML FLAKON 1.200,00 3 PROPOFOL %1 200 MG/20ML AMPUL 6.000,00 4 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 5 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 600,00 6 BOTILINUM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 2 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 600,00 3 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 850,00 4 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG TABLET 9.700,00 5 BOTILINUM TOKSIN TIP A 500 IU FLAKON 10,00 6 BAKLOFEN 10 MG

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 ETOMİDAT 20 MG/10ML AMPUL 10 3 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 00 4 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG TABLET 20000 5 SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR 100 MG/5ML AMPUL 900 6 KLOMİPRAMİN HİDROKLORÜR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5.000,00 5 BUPİVAKAİN HİDROKLORÜR %0,5 FLAKON 1.000,00 6 İNDOMETAZİN

Detaylı

İhale İlanı ID=626545 16.03.2010-11:42:05

İhale İlanı ID=626545 16.03.2010-11:42:05 Sayfa 1 / 6 Yazdır İhale İlanı ID=626545-11:42:05 İlaç Satın Alınacaktır İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ECZANE ÜNİTESİ İHTİYACI 328 KALEM İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/04/15 00:00:00 Teklif No 152275 08/04/15 1 ETOMİDAT MG/10ML AMPUL 2 DİKLOFENAK SODYUM 50 MG SUPOZİTUVAR 3 SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR MG/5ML AMPUL 600 4 VENLAFAKSIN HIDROKLORUR XR 37.5 MG TABLET 360 5 PARASETAMOL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/02/15 00:00:00 Teklif No 1511 25/03/15 1 ETOMİDAT MG/10ML AMPUL 0 2 DİKLOFENAK SODYUM 50 MG SUPOZİTUVAR 3 SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR MG/5ML AMPUL 600 4 VENLAFAKSIN HIDROKLORUR XR 37.5 MG TABLET 360 5 PARASETAMOL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/0/13 09339 04/03/13 000000 1700 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ETOMİDAT MG/10ML AMPUL İNDOMETAZİN 100 MG SUPOZİTUVAR TENOKSİKAM MG KAPSÜL VENLAFAKSİN HİDROKLORÜR XR 7 MG KAPSÜL ASETİLSALİSİLİK ASİT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/03/205 00:00:00 Teklif No 205204 07/04/205 4:00 DİAZEPAM 2 MG KAPSÜL 875 2 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG TABLET 0000 3 ROKÜRONYUM BROMÜR 50 MG/5ML FLAKON 4 LORAZEPAM 2.5 MG TABLET 5 KSİLOMETAZOLİN HİDROKLORÜR

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETOMİDAT MG/0ML AMPUL 2 FENTANIL SITRAT 0. MG/2ML AMPUL 0 3 FENTANİL SİTRAT 0. MG/0ML AMPUL 7700 4 DİKLOFENAK SODYUM 2 MG TABLET 00 BOTILINUM TOKSIN TIP A IU FLAKON 6 ATRAKURYUM BEZILAT MG/ML I.V. 8090

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 11/0/015 00:00:00 Teklif No 015969 7/0/015 1:00 1 KETAMIN HIDROKLORUR 0 MG/10ML SOLUSYON 0 DİAZEPAM MG KAPSÜL 10 3 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 155 4 MIDAZOLAM 5 MG/5ML 6000 5 ROKÜRONYUM BROMÜR MG/5ML FLAKON 4000

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/0/ 00:00:00 Teklif No 3423 0/06/ 4:00 KETAMIN HIDROKLORUR MG/0ML SOLUSYON 2 FENTANIL SITRAT 0. MG/2ML AMPUL 0 3 FENTANİL SİTRAT 0. MG/0ML AMPUL 7700 4 DİKLOFENAK SODYUM 2 MG TABLET 0000 BOTILINUM TOKSIN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİAZEPAM 2 MG KAPSÜL 87 2 FENTANIL SITRAT 0. MG/2ML AMPUL 0 3 FENTANİL SİTRAT 0. MG/0ML AMPUL 8000 4 DİKLOFENAK SODYUM 2 MG TABLET 0000 ATRAKURYUM BEZILAT MG/ML I.V. 700 6 ROKÜRONYUM BROMÜR MG/ML FLAKON

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KETAMIN HIDROKLORUR MG/ML SOLUSYON 2 FENTANIL SITRAT 0. MG/2ML AMPUL 0 3 FENTANİL SİTRAT 0. MG/ML AMPUL 7700 4 DİKLOFENAK SODYUM 2 MG TABLET 00 BOTILINUM TOKSIN TIP A IU FLAKON 6 ATRAKURYUM BEZILAT 0 MG/ML

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İhale İlanı ID=626462 16.03.2010-11:41:06

İhale İlanı ID=626462 16.03.2010-11:41:06 Sayfa 1 / 5 Yazdır İhale İlanı ID=626462-11:41:06 İlaç Satın Alınacaktır. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ECZANE ÜNİTESİ İHTİYACI 200 KALEM İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/03/201 00:00:00 Teklif No 2011970 2/03/201 1:00 1 DİAZEPAM 2 MG KAPSÜL 87 2 TENOKSIKAM 20 MG FLAKON 00 3 BOTILINUM TOKSIN TIP A 00 IU FLAKON 4 ROKÜRONYUM BROMÜR 0 MG/ML FLAKON LORAZEPAM 2. MG TABLET

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/04/20 00:00:00 Teklif No 20270 28/0/20 2:00 KETAMIN HIDROKLORUR MG/ML SOLUSYON 2 FENTANIL SITRAT 0. MG/2ML AMPUL 0 3 FENTANİL SİTRAT 0. MG/ML AMPUL 7700 4 DİKLOFENAK SODYUM 2 MG TABLET 000 BOTILINUM

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/03/20 00:00:00 Teklif No 20608 09/03/20 4:00 KETAMIN HIDROKLORUR 00 MG/0ML SOLUSYON 00 2 DİAZEPAM 2 MG KAPSÜL 87 3 LIDOKAIN 20 MG/ML + EPINEFRIN AMPUL 6000 4 TENOKSIKAM 20 MG FLAKON 700 BOTILINUM TOKSIN

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ECZANE TEMEL İLAÇLAR LİSTESİ. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No İY.LS.13 Ocak-2015 00 00 1/7

ECZANE TEMEL İLAÇLAR LİSTESİ. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No İY.LS.13 Ocak-2015 00 00 1/7 İY.LS.13 Ocak-2015 00 00 1/7 ANTİNEOPLASTİKLER / İMMUNOMODÜLATÖRLER VE YARDIMCI AJANLAR Calcium folinate 100, 300 mg flakon Carboplatin 50, 150, 450 mg flakon Cisplatin 10, 50, 100 mg flakon Cyclophosphamide

Detaylı

:

: ÇÖP TOPLAMA VE NAKĠL HĠZMETĠ ALINACAKTIR ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Çöp Toplama ve Nakli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ Edirne Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Yetkileri Doğrultusunda, 2017 yılında yapacakları

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

BORNOVA EVKA-3 ÖĞRENCİ YURDU UYGULAMA PROJELERİ YAPTIRILMASI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BORNOVA EVKA-3 ÖĞRENCİ YURDU UYGULAMA PROJELERİ YAPTIRILMASI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORNOVA EVKA-3 ÖĞRENCİ YURDU UYGULAMA LERİ YAPTIRILMASI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORNOVA EVKA-3 ÖĞRENCİ YURDU UYGULAMA LERİ YAPTIRILMASI danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANOMETRELER ALIMI ( 6814BÜR55591 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı