ila~ ve Serum Ahmma ili~kin <;er~eve Anla~ma ihalei YapilacaktIr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ila~ ve Serum Ahmma ili~kin <;er~eve Anla~ma ihalei YapilacaktIr"

Transkript

1 ila~ ve Serum Ahmma ili~kin <;er~eve Anla~ma ihalei YapilacaktIr 10= :11:18 Mugla il Saghk Miidiirliigii 331 Kalem ilay ve Serum ahml yeryeve anla~ma yapllmasml teminen 4734 saylh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore aylk ihale usulti ile ihale edilecektir. (:eryeve anla~ma il dtizeyinde yapllacak olup bu anla~ma kapsammda mtinferit sozle~me yapabilecek idareler idari ~artnamede yazlhdlr. ihaleye ili~kin aynntlil bilgiler a~aglda yer almaktadlr: ihale KaYltNo : 2010/ idarenin a) Adresi : ij Saghk MtidUrltigU- MUGLA b) Telefon ve Faks Numarasl : c) Elektronik Posta Adresi : y) ihale dokumanmm gorulebilecegi: internet adresi (varsa) 2. ihale konusu maim a ) Niteligi, TUrU ve tahmini: i~in nitelik,tur ve miktan diger hususlar klsmmda belirtilmi~tir. Miktarl b) Teslim Yerleri : idari ~artnamede belirtilmi~ 6 farkh yerdir. 3. ihalenin a) Yapllacagl Yer : Mugla ii Saghk MUdUrlUgUToplantJ Salonu b) Tarihi ve Saati : :30 4. ihaleye katliabilme ~artlan ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katllma ~artlan ve istenilen belgeler: Mevzuatl geregi kaylth oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasl yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasl belgesi; Geryek ki~i olmasl halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iyinde bulundugu yllda ahnml~ ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasma yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasma kaylth oldugunu gosterir beige, TUzel ki~i olmasl halinde, ilgili mevzuatl geregi kaylth bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin iyinde bulundugu yllda ahnml~, tilzel ki~iligin odaya kaylth oldugunu gosterir beige, ihale konusu maim satl~ faaliyetinin yerine getirilebilmesi iyin ilgili mevzuat geregince ahnmasl zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler ilay depolarl Saghk Bakanhgl tarafmdan verilen Ecza Deposu ruhsatmm ashm ya da noter tasdikli fotokopisini teklif dosyasmda vermelidir Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkuleri; Geryek ki~i olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, TUzel ki~i olmasl halinde, ilgisine gore tuzel ki~iligin ortaklan, Uyeleri veya kuruculan ile tilzel ki~iligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tilmunu gostermek Uzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tilzel ki~iligin noter tasdikli imza sirktileri, ~ekli ve iyerigi idari ~artnamede belirlenen teklifmektubu, ihale konusu ahmm/i~in tamaml veya bir klsml alt ytiklenicilere yaptmlamaz Ekonomik vemali yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~lmasl gereken kriterler Bilanyo veya e~deger belgeler ihalenin yaplldlgl Ylldan onceki ylla ait; a) YII sonu bilanyosunun ve bilanyonun gerekli gorulen bolumleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere e~deger belgeler, a ve b bendinde sayllan belgelerden birinin sunulmasl yeterlidir. isteklinin; a) Cari oramn (donen varhklar 1 klsa vadeli borylar) en az 0,50 olmasl, b) Oz kaynak oranmm (oz kaynaklarl toplam aktif) en az 0,10 olmasl, c) KIsa vadeli banka borylarmm oz kaynaklara oranmm 0,75'den kuyukolmasl, yeterlik kriterleridir ve bu Uykriter birlikte aranlr. Bu kriterleri bir onceki yllda saglayamayanlar, son iki ylla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yllm parasal tutarlarmm ortalamasl Uzerinden yeterlik kriterlerinin saglanlp saglanmadlgma baklhr. Ylim ilk dort aymda olan ihalelerde, bir onceki Ylla ait yjl sonu bilanyosunu veya bilanyonun gerekli gorulen bolumlerini ya da bunlara e~deger belgelerini sunmayanlar, iki onceki Ylla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saglayamayanlar ise iki onceki yllm belgeleri ile Uy onceki yllm belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan ylllarm parasal tutarlarmm ortalamasl Uzerinden yeterlik kriterlerinin saglanlp saglanmadlgma baklhr. https://www.ihale.gov.tr/ssl/ksp/cerceve _ilanmetdis.asp?id= &YIL=20 10&

2 4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~lmasj gereken kriterler Yetkili Kurum ve Kurulu~lara kayltla ilgili belgeler ihalede teklif edilen malzemelerden Saghk Bakanhgl Ulusal Bilgi Bankasma (TITUBB) kaylth olanlar ir,:in kaylth olduguna dair belgeyi, eger TITUBB'a kaylth olmasl gerekmeyen bir malzeme ise bu durumu belirten yazlh bir belgeyi ihale Komisyonuna bildirmelidir. 5. Ekonomik ar,:ldan en avantajh tekliften ba~lamak Uzere listeye almacak teklifler, sadece fiyat esasma gore belirlenecektir. 6. ihale yerli ve yabancl tum isteklilere ar,:lktlr. Tekliflerin degerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajl uygulanmayacaktlr. 7. Ihale dokumaninin gorulmesi ve satin alinmasi: 7.1. Ihale dokumani, idarenin adresinde gorulebilir ve 50 TUrk Lirasl kar~lhgl aym adresten satm ahnabilir. Ihale dokumaninin posta yoluyla da satin alinmasi mumkundur.posta yoluyla ihale dokumani almak isteyenler, posta masrafi dahil 50 TUrk Lirasi dokuman bedelini Mugla Defterdarhgl SAghk Kurumlarl I Nolu Doner Sermaye Saymanhgmm T.C. Ziraat Bankasl Mugla ~ubesi nolu hsabma yatirmak zorundadir. Posta yoluyla ihale dokumani satin almak isteyenler, ihale dokuman bedeline iliskin Meme dekontu ile ihale dokumaninin gonderilecegi adresin de belirtildigi ihale dokumani talep basvurularini yukarida yer alan faks numarasma veya yazili olarak idareye ihale tarihinden en az bes gun once gondermek zorundadir. Ihale dokumani iki is gunuir,:indebildirilen adrese posta yoluyla gonderilecektir. Ihale dokumaninin posta yoluyla g1inderilmesi halinde, postanin ulasmamasindan veya ger,: ulasmasindan ya da dokumanin eksik olmasindan dolayi idaremiz hir,:bir sekilde sorumlu tutulamaz. Doktimanin postaya verildigi tarih, doktimanin satin alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2.lhaleye teklifverecek olanlarin ihale dokumanini satin almalari zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar il Saghk MUdUrltigUMerkezi Satm Alma Birimi adresine elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhutluposta vasitasiyla da gonderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, her bir i~ kaleminin miktan ile bu i~ kalemleri ir,:inteklif ettikleri birim fiyatlarm r,:arplml sonucu bulunan toplam bedel Uzerinden vereceklerdir. ihale sonucu Uzerine ihale yapjlan istekliyle birim fiyat r,:err,:eveanla~ma imzalanacaktlr.bu ihalede, klsmi teklifverilebilir. 10. Verilen tekliflerin ger,:erliliksuresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gunudur. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez. 12. ihale sonucunda 12 ay sureli r,:err,:eveanla~ma imzalanacaktlr. 13. ihale sonucunda Ur,:tenaz olmamak Uzere yeterli oldugu tesbit edilen 20 istekli ile r,:err,:eveanla~ma imzalanacaktlr. 14. <::err,:eveanla~ma yapllml~ olmasl idareye r,:err,:eveanla~ma konusu ahmlar yonunden ahm yapma yukumliilugugetirmez. Di~er Hususlar: <::err,:eveanla~ma ile 331 Kalem Bar,:ve Serum Ahml 1-%30 r,:ozunurinsulin aspart + %70 insulin aspart protamin 100 IU/ml flexpen: 450 adet 2-17 alfa hidroksi progesteron kaproat 500 mg/2 ml amp.: 150 adet 3- Adrenalin 1 gr amp. : 8300 adet 4- Adrenalin 1/2 mg amp. : 9500 adet 5- Adrenalin 1/4 mg amp.: 4100 adet 6- Alfentanyl HCL 2 ml amp. : 50 adet 7- Amoksisilin sodyum 1 gr potasyum klavunat 200 mg amp. : 3000 adet 8- Anti HBS immunglobulm 200 IU : 20 adet 9- Anti-D 300 mcg/doz flk. : 550 adet 10- Aromah 1 ml.de IKcal ir,:erenbeslenme UrUnU: 1550 adet 11- Asiklovir sodium 250 mg flk. : 2500 adet 12- Atropin 1/2 mg amp. : adet 13- Atropin 1/4 mg amp. : 3500 adet 14- Atropin 1 gr amp.: 3700 adet 15- B kompleks vitamin 2 ml.lik amp. : adet 16- Bencylane hydrogen fumarat 50 mg/5 ml amp.: 50 adet 17- Betametasone disodyum fosfat 3 mg + Betametasone asetat 3 mg amp. : 400 adet 18- Biperidin laktat 5 mg/ml amp.: 1700 adet 19- Budesonid 0,50 mg/ml nebtil : adet 20- Budesonid 160 mcg/formeterol fumorat 4,5 mcg turbohaler : 50 adet 21- Buplvacam HCL 5 mg/ml enjektabl sol. : 2000 adet 22- Buplvacam HCL 5 mg/ml spmal 4 ml amp. : 2250 adet 23- Cernevlt amp.: 1750 adet 24- Desflurane 240 ml sol.: 500 adet 25- Dexketoprofen trometamol 50 mg amp.: 200 adet 26- Dexpanthenol500 mg amp.:1900 adet 27- Diazepam 10 mg/2 ml amp, : adet 28- Difenhidramin HCL 20 mg/2 ml amp.: adet 29- Dihydroxyprophyl theophyline 300 mg amp.: 20 adet 30- Diltiazem HCL flk.: 1200 adet 31- Dobutamin HCL 250 mg/20 ml flk,: 600 adet https://www.ihale.gov.tr/ssl/ksp/cerceve _ilanmetdis.asp?id= &YIL=20 10&

3 32- Dogal protein ve lipid igeren surfaktan flk.: 20 adet 33- Efedrin 50 mg amp.: 3700 adet 34- Enoxaparm sodyum 100 mg/l ml.enjektor : 500 adet 35- Enoxaparm sodyum 20 mg/0,2 ml.enjektor : 5750 adet 36- Enoxaparm sodyum 40 mg/o,4 ml.enjektor : adet 37- Enoxaparm sodyum 60 mg/0,6 ml. enjektor : 8950 adet 38- Enoxaparm sodyum 80 mg/0,8 ml. enjektor : 5000 adet 39- Esmolol HCL 10 mg/ml flk. : 160 adet 40- Etilchlorid sprey : 1100 adet 41- Famotldme 20 mg amp.: adet 42- Fentanyl 2 ml amp.: 5500 adet 43- Feniramin amp.: 2000 adet 44- Flukonazol2 mg/ml amp.: 3000 adet 45- Flumazenil 0,5 mg/5 ml amp.: 4400 adet 46- Flutlkazon propionat 0,5 mg/2 ml. nebtil : adet 47- Flutlkazon propionat 2 mg nebtil : adet 48- Flutlkazon propionat 500 mcg/doz salmetrol ksinofoat 50 mcg/doz discus: 350 kutu 49- Glyserol trinitrate 10 mg/lo ml ampul: 4800 adet 50- HumulIn N veya Insulatard HM flk.: 10 adet 51- I1oprost trometamol 20 mcg/ml amp.: 100 adet 52- InsulIn glarjin 100 lu Iml kalemli : 500 adet 53- InsulIn glusm 100 IUI ml kalemli : 100 adet 54- InsulIn lispiro %25+ins.lispiro %75 protamin kartu~: 100 adet 55- Kalsitriol 1 mcg/ml amp. : 1000 adet 56- Kalsitriol 2 mcg/ml amp. : 300 adet 57- Kalsiyum glukonat monohr. 225 mg/l0 ml + kalsiyum levulmat 572 mg/l0 ml. amp.: 8700 adet 58- Klorpromazme HCL 25 mg amp.: 2500 adet 59- L-Carniten I gr amp.: 1000 adet 60- LevobuplVacam 5 mg/ml amp. : 500 adet 61- Levosimendan 2,5 mg flk. igeren infuzyon solusyonu : 50 adet 62- Lidocain HCL %2 5 ml. amp. : 750 adet 63- Lidocain HCL 20 mg/ml2 ml amp.: 3100 adet 64- Lidocain HCL 20 mg/ml +Epinefrin HCL 0,0125 mg/ml 2 ml.lik amp. : adet 65- Lidocain HCL %10 5 ml amp.: 650 adet 66- Linezolid 300 mg/mllv: 2000 adet 67- Levofloksasin 500 mg tb.: 6000 adet 68- Magnesium sulfat amp. %15: 1700 adet 69- Methylergobasm (maleat) 0,2 mg/ml amp. : 9900 adet 70- Metilprednisolon 20 mg amp. : adet 71- Metoklopromid HCL 10 mg 2 ml amp.: adet 72- Metoprolol tartarat 5 mg 1 amp.: 1600 adet 73- Midazolam 15 mg amp.: 2700 adet 74- Midazolam 5 mg/5 ml amp.: 7200 adet 75- Mivacrulm 2 mg/ml 5 ml.lik 10 mg amp.: 150 adet 76- Molar sodyum bikarbonat 84 mg/ml 10 ml.lik amp.: 5600 adet 77- Morphme 0,01 amp.: 500 adet 78- Naloxon amp.: 220 adet 79- neostigmin metilstilfat 0,5 mg/ml amp.: adet 80- NGS'den aromaslz 1 kcal/l ml6 ge~it lifkaynagl igeren bslenme soltisyonu 500 ml.lik form: 2000 adet 81- Nitrogliserin 0,4 ml/doz sprey : 5 adet 82- Pemcllm G procam (kns.) IU+ pemcilm G Pot. (kns.) IU : 1050 adet 83- Potasyum fosfat ampul %7,5 amp.: 200 adet 84- Pralidoksim tuzlarl -2 PAM: 1200 adet 85- Preaptamil 100 ml mama: 200 adet 86- Prednisolon 25 mg/ml amp.: 3500 adet 87- Prematil 60 ml mama: 700 adet 88- Propafenon HCL 70 mg/20 ml amp.: 100 adet 89- Propofol %1 50 ml. flk. mg/ml amp. : 1000 adet 90- Protamin HCL 1000 lu/ml amp.: 20 adet 91- Ritodrin HCL 50 mg/5 ml amp. : 650 adet 92- Salbutamol sulfat 100 mg inhaler: 70 adet 93- Salbutamol sulfat 2,5 mg /2,5 ml nebul : adet 94- Sefazolin sod. 250 mg. nnhv flk. : 550 adet 95- Sevoflurane 250 ml sol. : 400 adet 96- Sodyum dihidrojen fosfat 161 mg/ml + disodyum hidrojen fosfat 59 mg/ml135 mllavman: 2850 adet 97- Somatostatm 250 mcg 3 mg amp. : 250 adet 98- Stiksinil kolin klorid 20 mg/ml amp. : 4450 adet 99- Tenoksikam 20 mg flk. : 2350 adet 100- Teofilin etilen diamin 24 mg/ml amp. : adet https://www.ihale.gov.tr/ssl/ksp/cerceve _ilanmetdis.asp?id= &YIL=201 0&

4 101- Thiopental sodyum 0,5 tlk. : 550 adet 102- Thiopental sodyum 1 gr tlk. : 1200 adet 103- Tracutil amp. : 250 adet 104- Tramadol HCL 50 mg/ml amp. : 2700 adet 105- Tranexamlc amp. % 10 : 3600 adet 106- Valethamate Br. 8 mg/ml amp. : 600 adet 107- Vancomycin 0,5 gr tlk. : 200 adet 108- Vancomycin 1 gr tlk. : 600 adet 109- Vekuromurn bromiir 4 mg amp. : 80 adet 110- Verapamil HCL 2 ml amp. : 650 adet 111- Vitamin B12 1 mg amp. : 4100 adet 112- Vitamin B12 1 mg/ml, Vit.Bl 100mg/2 ml, Vit.B6 100 mg/2 ml,lid.hcl 10 mg/2 ml amp.: 400 adet 113- Vitamin BI2 2,5 mg/ml,vit.b9 0,70 mg/ml, Nikotinamid 12 mg/2 ml, Vit.C 150 mg/l,5 ml amp.: 400 adet 114- Vitamin B6 300 mg amp. : 500 adet 115- Vitamin C 500 mg/5 ml amp.: 6200 adet 116- Vitamin K 20 mg/2 ml amp. : 7350 adet 117- Vitamin Kl (fitomenadion) 2 mg ped. amp. : 2500 adet 118- Sodyum Nitroprussld dihidrat 60 mg 5 ml amp. : 50 adet 119- Klorfenoksamin HCL amp. : 1000 adet 120- Lidocaine HCL 40 mg 2 ml amp. : 200 adet 121- Sodium Bicarbonat 10 ml amp. : 900 adet 122- Rasajilin mesilat 1 mg tab. : 200 adet 123- Ropinirol HCL 2 mg tb. : 130 adet 124- Levodopa, Karbidopa, Entakapon 5011, 25/200 mg tb. : 410 adet 125- Asetil salisilik asit 500 mg tb. : 2200 adet 126- Biperiden HCL 2 mg tb. : 2000 adet 127- Dobesilat Kalsiyurn 500 mg tb. : 2150 adet 128- Fluvoksamin maleat 100 mg tb. : 300 adet 129-1sosorbld dinitrat 5 mg subhngual tb. : 2010 adet 130- Potasyum sitrat 2170 mg., potasyum karbonat 2000 mg efervesan tb. : 1550 adet 131- Fenobarbltal 15 mg tb. : 960 adet 132- Metoklopromld HCL 10 mg tb. : 3000 adet 133- Teofilin 200 SR tb. : 4200 adet 134- Izosorbld-5 mononitrat 20 mg tb.: 650 adet 135- Izosorbld-5 monohidrat 60 mg tb.: 1550 adet 136- Izosorbld-5 monohidrat 50 mg kapsiil : 2000 adet 137- Amiodaron HCL 200 mg tb. : 950 adet 138- Alprazolam 0,5 mg tb.: adet 139- Muplrosln %2 pomat : 920 adet 140- SIlver sulfadiazin %1400 gr.hk krem : 2300 adet 141- Tamsulosln HCL 0,4 mg tb. : 300 adet 142- Amitriptilin 25 mg draje : 650 adet 143- Amitriptilin 10 mg draje : 650 adet 144- Pentoksifilin 400 mg rettab. : 4500 adet 145-Klorzoksazon 250 mg, parasetamol300 mg tb. : 6000 adet 146- Dimenhidrinat 50 mg tb. : 500 adet 147- Propiltiourasll 50 mg tb. : 6400 adet 148- Kalsiyurn asetat 1000 mg tb. : 2900 adet 149- Diklofenak potasyum 50 mg tb. : 6250 adet 150- Sinnarizin 75 mg tb. : 1200 adet 151- Diazepam 5 mg boliinebilir tb. : 4650 adet 152- Metilprednisolon 4 mg tb. : 400 adet 153- Metilprednisolon 16 mg tb. : 400 adet 154- Misoprostol200 mcg tb.: 1150 adet 155- Klonazepam 2 mg tb. : 700 adet 156- Spironolakton 25 mg tb. : 20 adet 157- Nitrogliserin 5 mg/24 saat tlaster : 800 adet 158- Gliklazid 30 mg MR tb. : 1200 adet 159- Ramipril 2,5 mg tb. : 2000 adet 160- Ramipril2,5 mg tb.+ Hidroklorotiazid 12,5 mg tb.: 350 adet 161- Difenoksilat HCL 2,5 mg + atropin sulfat 0,025 mg tb. : 250 adet 162- Levodropropizin 30 mg/5 ml ~urup : 300 adet 163- Lamotrigin 50 mg tb. : 610 adet 164- Karbamazepin ~urup : 15 adet 165- Ibuprofen 100 mg/5 ml ~urup : 2250 adet 166- Sodyum alginat 500 mg/io ml, Sodyum bikarbonat 267 mg/l0 ml, kalsiyum karbonat 160 mg/l0 ml suspansiyon: 1950 adet 167- Essitalopram okzalat 20 mg tb.: 3300 adet 168- Sitalopram 20 mg tb. : 3000 adet

5 169- lrbesartan + hidroklorotiazid 150 mg/12,5 mg tb. : 850 adet 170- Desloratidin 5 mg tb. : 1050 adet 171- KolIagenaz klostridiopeptidaz A 1,2 lu/gr : 150 adet 172- Tramadol HCL 100 mg : 450 adet 173- Sultamisilin tosilat 375 mg tb. : 3300 adet 174- Metildopa 250 mg tb. : 110 adet 175- Asetil Salisilik enterik kaph 100 mg draje : 8750 adet 176- Diosmin 450 mg + hesperidin 50 mg tb. : 2300 adet 177- Valsartan 80 mg tb. : 300 adet 178- Karvedilol 25 mg tb. : 610 adet 179- Karvedilol 6,25 mg tb. : 3400 adet 180- Pramipeksol HCL 1 mg tb. : 510 adet 181- Pramipeksol HCL 0,25 mg tb. : 510 adet 182- Sefuroksim aksetil 500 mg tb. : 6510 adet 183-Siprofloksasin 750 mg tb.: 300 adet 184- Parasetamol 500 mg + kafein 30 mg tb. : 2450 adet 185- Klorheksidin glukonat %0,12 + benzidamin HCL %0,15 sprey : 150 adet 186- Klaritromisin 250 mg/5 ml ~rp: 350 adet 187-Gabapentin 100 mgtb.: 210 adet 188- Gabapentin 300 mg tb. : 3000 adet 189- Gabapentin 400 mg tb. : 2000 adet 190- Desloratidin 0,5 mg/ml ~rp. : 50 adet 191- Furosemid 40 mg tb. : 3550 adet 192- Lityum karbonat 300 mg tb. : 600 adet 193- Progesteron 100 mg tb. : 800 adet 194- Teofilin 300 mg tb. : 2500 adet 195- Metilergobasin maleat 0,125 mg tb. : 1600 adet 196- Paracetamol + Mefenoksalon : 5000 adet 197- Domperidon 10 mg tb. : 1200 adet 198- ltrakonazol 100 mg kapsul : 210 adet 199- Flokanazol150 mg kapsul : 600 adet 200- Levodopa+benserazid 200 mg/50 mg tb. : 160 adet 201- Levodopa 100 mg+benserazid 25 mg (HBS) kapslil : 710 adet 202- Fenitoin sodyum 100 mg tb. : 5300 adet 203- Flutikason propionat 50 mcg/plisklirtrne : 100 adet 204- Kaptoril 25 mg tb. : adet 205- Deflazakort 30 mg tb. : 100 adet 206- Pankreatin 210 mg tb. : adet 207- Verapamil HCL 120 mg tb. : 520 adet 208- Propafenon HCL 150 mg tb. : 220 adet 209- Ursodeoksikolik asit 250 mg kapstil : 900 adet 210- Indapamid 1,5 mg SR tb. : 310 adet 211- Sefixim 400 mg tb. : 400 adet 212- Hyosin-N ButH Bromlir 10 mg + parasetamol500 mg tb. : 1050 adet 213- Karbomer 2 mg/gr + sorbitol 40 mg/ge setrimid 0,1 mg/gr gozjeli : 370 adet 214- Doksazosin 2 mg tb. : 400 adet 215- Donazepilk HCL 5 mg tb. : 700 adet 216- Montelukast sodyum 10 mg tb. : 1800 adet 217- Mirtazapin 30 mg tb. : 1450 adet 218- Levetirasetam 1000 mg tb. : 2050 adet 219- Rivanoll gr.hk toz paket: 1450 adet 220- Basitrasin 2500 IU+neomisin slilfat 25 mg goz pomadl : 1250 adet 221- Hidrokortison asetat goz pomadl : 200 adet 222- Dexpantenol porn. %5 : 5200 adet 223- Diklofenak dietij amonyum 11,6 mg/gr jel : 210 adet 224- Asiklovir krem : 70 adet 225- Heparinoid jel : 2200 adet 226- Piracetam 800 mg tb. : 6350 adet 227- Siprofloxasin %0,3 ml oftalmic gutt : 110 adet 228- Tobramisin gutt : 100 adet 229- Ornidazol 250 mg tb. : 9200 adet 230- Linezolid 600 mg tb. : 200 adt 231- Astil sistein 200 mg/5 ml (%4) pediatrik ~rp.: 400 adet 232- Asetilsalisilik asit 300 mg enterik tb. : 4200 adet 233- AlIopurinol 300 mg tb. : 150 adet 234- Alverin sitrat 60 mg tb.+simetikon 300 mg kapslil : 4000 adet 235- Sefuroxlm aksetil 25 mg/ml 100 ml ~rp. : 200 adet 236- Dipyridamol 75 mg tb. : 2550 adet 237- Ferroglcm slilfat 567,7 mg tb. : 200 adet

6 238- Magnesium hidroksit 100 gr toz : 50 adet 239- Naproksen sodyum 275 mg tb. : 200 adet 240- Montelukast sodyum 4 mg ped.oral graniil : 120 adet 241- Salbutamol sillfat 2 mg tb. : 4000 adet 242- Sennoside A+B Calcium 500 mg/sorbitol250 ml solusyon : 200 adet 243- Silver sulfadiazin %1 40 gr.hk krem: 550 adet 244- Cyproheptadin HCL 2 mg/5 ml 240 ml ~rp. : 50 adet 245- Triprolidin HCL+Pseudoefedrin+dekstrometorfan hbr.150 ml srb: 250 adet 246-Proparacain HCL %0,5 Oft. Sol. : 200 adet 247- Sukralfat 1 gr/5 ml 250 ml susp. : 25 adet 248- Antipotasyum tablet veya benzeri : 100 adet 249- Candesartan cilexetil 8 mg tb. : 760 adet 250- Candesartan cilexetil + hidroklorotiyazid 16/12,5 mg tb. : 100 adet 251- Aspartam toz 75 mg.hk ambalajlarda: 10 adet 252- Setirizin HCL 10 mg tb. : 120 adet 253- Dorzolamid HCL %2+Timolol maleat %0,5 oft.sol. : 10 adet 254- Warfarin sodyum 5 mg tb. : 1050 adet 255- Prednizolon 5 mg tb. : 500 adet 256- Diazepam 5 mg rektal tilp : 400 adet 257- Asetazolamid 250 mg tb.: 400 adet 258- Diltiazem HCL 30 mg tb. : 550 adet 259- Diltiazem HCL 90 mg SR tb. : 1050 adet 260- Indometazin 100 mg supp.: 160 adet 261- Asit Folik 5 mg tb. : 100 adet 262- Verapamil HCL 40 mg tb. : 350 adet 263- Fenilefrin HCL %2,5 luk oft.gutt.: 50 adet 264- Gabapentin 600 mg tb. : 550 adet 265- Octotiamine 50 mg+vit.b2 5 mg tb. : 650 adet 266- Nifedipin 10 mg tb. : 3100 adet 267- Parasetamol120 mg+fenobarbital 15 mg supp. : 3200 adet 268-Pravastatin sodyum 20 mg tb. : 10 adet 269- Cyclopentolate HCL %1 oft.gutt. : 40 adet 270- Karbamazepin 400 mg tb. : 450 adet 271- Flucortolon HCL 20 tb. : 200 adet 272- Trimetazidin HCL 20 mg tb. : 450 adet 273- Salbutamol sillfat ~rp. : 150 adet 274- Terbinafine HCL %1 krem : 10 adet 275- ipeka ~urup : 100 adet 276- Metronidozle %4 120 sispansiyon : 50 adet 277- Dinoprostone 10 mg : 50 adet 278- Metoprolol silksinat 50 mg tb. : 800 adet 279- Olmesartan 20 mg tb. : 150 adet 280- Oksitetrasiklin 5 mg + polimiksin B lu goz porn. : 150 adet 281- Tobramisin %0,3 goz merhemi : 100 adet 282- Tropikamid 500 mg+benzalkomyum klorilr 0,5 mg goz damlasl: 50 adet 283- Karbakol damla : 30 adet 284- Amoksisilin klvulonik asit 400 mg/57 mg (5 ml) silsp. : 50 adet 285- HUlle de ricin 64 gr emiilsiyon : 150 adet 286- Isosorbid dinitrat 10 mg sublmgual tb. : 150 adet 287- Nitroglicerin 10 mg/flaster : 400 adet 288- Sodyum Dihydrogen fosfat 9,5 gr sodyum didrogen fosfat lavman: 100 adet 289- Metamizol 500 mg : 500 adet 290- Hydotalcide HCL 500/5000 mg. : 100 adet 291- Laktuloz 667 mg/ml sol. : 100 adet 292- Bitkisel komilr 180 mg. Kilkilrt 50 mg. Sena Yapragl Tozu 105 mg. Rubarb Extresi Nane Esansl : 150 adet 293- CalCIUmkarbonat 600 mg magnezyum karbonat 70 mg sodyum alginat 1500 mg.sils.: 100 adet 294- MagneSIUmsltrat 1830 mg. ~ase : 50 adet 295- Ketotifen siro : 20 adet 296- Triticum vulgare etilen glkol monofenileter porn. : 50 adet 297- Asetil salicylicasit suda eriyen 300 mg : 150 adet 298- Betahistin dihidrokloriir 8 mg tb.: 300 adet 299- Betahistin dihidrokloriir 24 mg tb. : 250 adet 300- Diflucortolone valerate % 0.01/ izokonazol nitrat %1 pomad : 50 adet 301- Flukanazol200 mg kapsill : 735 adet 302- Hidroksizin HCL 2 mg/ml ~urup 50 adet 303-Multivitamin kompleksi pediatric ~urup : 50 adet 304- Omidazol 500 mg tb. : 500 adet 305- Permethrin %5 losyon : 50 adet 306- Spironolakton + hidroklorotiazid 25 mg tb. : 600 adet

7 307- izotonik Ylkama solusyonu 1000 ee (setsiz pet ~i~e): adet 308- izotonik 10 ml ampul: adet 309- Dekstroz laktath ringer 500 ee pye torba setli : 1300 adet 310- Dekstroz laktath ringer 1000 ee pye torba setli : adet 311- Izolayt S 500 ee pye torba setli : 2250 adet 312- Izolayt S 1000 ee pye torba setli : 6600 adet 313-1/4 Izodeks 500 ee ~i~esetli : 650 adet 314- % 10 Aminoasit solusyonu 250 ee : 150 adet 315- Rheomaerodex 500 ee setli : 1250 adet 316- Maerodex 500 ee setli : 120 adet 317- Proealamine 500 ee setli : 2800 adet 318- Flagyl 100 ml pye setli : 4700 adet 319- Teobag ml setli : adet 320- Neframine 500 ee setli : 800 adet 32]- %10 Zeytin yagl bazh lipid, %5,5 aminoasit, %20 glukoz 1000 ee : 4000 adet 322- %20 Zeytin yagl bazh lipid,%]] aminoasit, %40 glukoz 1000 ee : ]600 adet 323- Gelofusine 500 ee setli : 800 adet 324- Reseetlsol 3000 ee pye torba setli : 650 adet 325- Hidroksietilamilaz 60 gr/ml %6 (HES 13010,4) 500 ee setli : 550 adet 326- Hepatamine 500 ee setli : 250 adet 327- Steril distile su 1000 ml ~i~e: 200 adet 328- Terlipressin 1 mg flakon : 200 adet 329- Polydaeanol %2 yeya %3 'IUk ampul: 400 adet 330- L-ornitonin-L aspartat 10 mg ampul: 200 adet 331- Roeuronyum Bromide 50 mg/5 ml : 3000 adet

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR YURTKUR İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İZMİR

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI BAKIM HİZMET ALIMINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ YAPIM ĠġĠ ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSUNA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU VE EYLEM PLANI (2014-2023) HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)adı: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

Hamilelikte ilaç kullanımı 60

Hamilelikte ilaç kullanımı 60 Bu sayfa Süzer FARMAKOLOJİ kitabından alıntıdır. / 1 Hamilelikte ilaç kullanımı 60 Hamilelikte ilaç kullanımı konusundaki bilgilerimiz, hamilelerde ilaçların etkilerine yönelik prospektif klinik çalışma

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı