KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir Emre KARTALOĞLU - YMM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM"

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir Kocaeli, Nisan 2014

2 SUNUM PLANI İNDİRİLECEK GİDERLER / KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARI ZARAR MAHSUBU DİĞER İNDİRİMLER

3 İNDİRİLECEK GİDERLER G / KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

4 GVK YA GÖRE G İNDİRİLECEK GİDERLER G md.40 Kazancı elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. Çalışanların yiyecek, giyecek, sigorta prim vb. giderleri. İşle ilgili zarar-ziyan ve tazminatlar. Seyahat ve ikamet giderleri. Taşıt giderleri. Ayni vergi, resim ve harçlar. Amortismanlar. İşveren sendikalarına ödenen aidatlar. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda maddeleri.

5 KVK YA GÖRE G İNDİRİLECEK GİDERLER G md.8 Menkul kıymet ihraç giderleri, Kuruluş ve örgütlenme giderleri, Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı, Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları, Sigorta ve reasürans şirketlerince ayrılan teknik karşılıklar.

6 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYARINCA KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER (md.11) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler, Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler, Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar, Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler, Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları ile vergi cezaları ve gecikme zamları,

7 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYARINCA KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER - II Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar, İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan deniz ve hava taşıtlarına ilişkin giderler ve amortismanlar, Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan tazminat giderleri, Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatlar, Alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderleri.

8 GİDERLER Vadesi gelmemiş kredi faizlerinin durumu. Emtia alımına bağlı olarak doğan kur farkı ve kredi faizlerinin durumu Sabit kıymet k alımına bağlı olarak doğan kur farkı ve kredi faizlerinin durumu Hırsızlık, gasp vb. şekillerde kaybedilen para ve malların n durumu Çalınan mallar ile ilgili Emtianın olarak, n satın n alınıp p işletme i Sabit kıymet k söz s z konusu alımına stoklarına girdiği i tarihe malların bağlı olarak n kıymeti k doğan düşen d kredi kadar oluşan kur farklarının maliyete emtia faizi ve olarak kur farklarının intikal ettirilmesi zorunludur. değerlendirilmesi Kredisi sabit erlendirilmesi kıymetin k Sonraki borçlar ları alınd ndığı ve nedeniyle dönemlerde vergi dönemin matrahı sonuna ortaya değerleme erleme ile ilişki kadar gününe g ne kadar çıkacak kurulması olan farklarının döneme d mümk n ise, oluşan kıst döneme d mkün isabet ilgili ait bulundukları tahakkuk değildir. eden kısmk smın n etmiş yıllarda maliyete gider ancak yazılmas lması veya ödememi eklenmesi dememiş maliyete olan zorunludur. faizler gider intikal olarak ettirilmesi ihtiyaridir. indirebilebilir. Çalınan mallar işletme i için Sonraki in sermayede dönemlere d vukua Krediler için i in ödeneni faiz ve isabet gelen bir eden eksilmedir kur farkı ve ve komisyon giderlerinden faiz giderlerinin dönem Gelir Vergisi ise sonu gider stoklarına Kanunu nun pay verilmesi 88. yazılmas maddesi lması zorunluluğu veya uyarınca maliyete yoktur. gider eklenmesi olarak ihtiyaridir. dikkate alınamayacakt namayacaktır.

9 GİDERLER Motorlu Taşı şıtlar Vergisinin durumu. Fiili olarak ödenmemiş sigorta primlerinin durumu. Son kullanma tarihi geçen en malların durumu Kıdem tazminatı karşı şılıklarının durumu. Son 5510 kullanma tarihlerinin sayılı Sosyal Sigortalar ve Motorlu Taşı şıtlar Vergisi Kanunu'nun Genel 14. geçmesi maddesinde; nedeniyle Sağlık k Sigortası ticari maksatla kullanılan kullanılamaz lan lamaz uçak u duruma Kanunu nun 88. ve helikopter gelen maddesine ile taşı malların, şıt t kiralama faaliyeti ile uğrau raşan an göre; Kıdem işletmelerin Kuruma tazminatı gerekli başvuru bu fiilen amaçla karşı şılık sonucunda takdir komisyonu kiraya ödenmeyen verdikleri giderlerinin taşı şıtlar kurum tarafından takdir prim hariç edilen olmak emsal tutarlarının, üzere, bedeli kazancından bu ndan kanunun n, gelir indirilmesi I ve IV sayılı ile malların n maliyet vergisi ve tarifelerinde yer alan taşı şıtlardan kurumlar bedeli mümk mkün vergisi alınan motorlu arasındaki n değildir. taşı şıtlar tutarın n stok vergisi ve uygulamasında cezalar maliyetlerinden ile gecikme indirilmesi zamlarının, gider n, yazılmas Gelir sonucu Gerçekle lması ve ekleşen Kurumlar kalan en mümk tutar ve mkün Vergileri kesin dönem n değildir. matrahının kazancının n n tespitinde gider olarak gider kabul olarak tutarı edilemeyeceği saptanan i hüküm h m altına olarak dikkate alınm kıdem nmıştır. tazminatı Söz z konusu primler alınabilecektir. gecikmeli Dolayısıyla, giderlerinin yla, olarak sadece ise kurum ödendi II dendiği sayılı takdirde tarifede kazancından yer ndan ise alan ilgili indirilebileceği motorlu oldukları dönemde taşı Takdir tabiidir. şıtlar komisyonunca için i in değil, ödenen ödendiği MTV emsal gider olarak dikkate alınabilmekte, dönemde bedelin sıfır s r gider olarak olarak belirlenmesi diğer durumunda taşı şıtlar için i in ödenen MTV dikkate ise, söz s z konusu ise gider alınacakt kabul nacaktır. malların n maliyet edilmemektedir. bedelleri gider olarak dikkate alınabilecektir.

10 ÖZELGELERDE GİDERLER Büronuzda çalışan personelin iş gücünü geliştirmek, performansını artırmak amacıyla konaklamaları için ödeyeceğiniz otel masraflarının mesleki faaliyetle ilgili bir gider olmaması nedeniyle serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bu masrafların personelin ücretine yansıtılması ve ücrete ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi koşuluyla serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.

11 ÖZELGELERDE GİDERLER Yabancı müşterilerin talepleri doğrultusunda spor kulüplerinden kiralanacak localar için yapılan ödemelerin ilgili dönemde temsil ve ağırlama gideri olarak dikkate alınamaz. Ticari faaliyetiniz kapsamında uluslararası taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve Ulaştırma Bakanlığından beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde alınan R2 yetki belgesi dolayısıyla şirketiniz tarafından tek seferde yapılan ödemenin, dönemsellik ilkesi gereğince yetki belgesinin süresiyle orantılı olarak ilgili dönemlerde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendine göre safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

12 ÖZELGELERDE GİDERLER Asıl borçlunun borcunu ödememesi dolayısıyla kefil olarak ödenen banka kredisinin gider olarak dikkate alınamaz. Şirketiniz tarafından halen yapılmakta olan iki ayrı kat karşılığı inşaat işine ilişkin olarak vergi mükellefi olmayan gerçek kişi arsa sahibi ile imzalanan sözleşme gereği inşaat işine ilişkin olarak arsa sahibi adına Şirketinizce karşılanan tapu harçları, ruhsat ve proje tasdik harçları, yapı denetim ücretleri ile sözleşme damga vergileri ve benzeri ödemeler dolayısıyla arsa sahibi adına düzenlenen belgelerin şirketinizce gider belgesi olarak kullanılması ve bu harcamaların kurum kazancınızın tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınması mümkün değildir.

13 ÖZELGELERDE GİDERLER Mahkeme kararına göre %50 kusur oranınız dikkate alınmak suretiyle hesaplanarak ödenen tazminat, geçici iş görmezlik ödeneği ve hastane masraflarının 5520 sayılı Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. Bu hüküm ve açıklamalara göre şirketiniz tarafından senedin vade tarihinde ödenecek kıdem tazminat tutarlarının, ödemenin yapıldığı vade tarihi itibariyle kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

14 ÖZELGELERDE GİDERLER Şirket yöneticilerinin işin gereği yaptıkları ulaşım, konaklama, yemek vs. harcamalarını kredi kartı ile gerçekleştirmeleri durumunda, yapılan harcamaların giderleştirilebilmeleri için ayrıca fatura vb. belge gereklidir. Mesleki malî sorumluluk sigortasının istihdam eden olarak kanuni zorunluluk kapsamında şirketinizce ödenen %50 oranındaki prim tutarlarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Dil kursuna katılan personel için dil kursunu düzenleyen kuruluşa veya kursa katılan personele ödenecek ders ücretlerinin bir kısmının şirketiniz tarafından karşılanması halinde, yapılan bu ödemelerin ücret ödemesi kabul edilerek vergilendirilmesi gerekir.

15 ÖZELGELERDE GİDERLER Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri (fark işçilikleri dahil), fiilen bu Kuruma ödendiği tarihte gider olarak dikkate alınabilecek olup bu şekilde hesaplanan sigorta primleri nedeniyle söz konusu kuruma ödenen para cezaları ile gecikme zamları ve faizlerin kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

16 ÖZELGELERDE GİDERLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN ŞİRKET ORTAKLARININ SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNİN KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK İNDİRİLİP İNDİRİLEMEYECEĞİ 5510 sayılı Kanun gereğince ödenen sosyal güvenlik primlerinin yıllık gelirden veya kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, anonim şirketlerin kurucu ortakları adına anılan Kanun çerçevesinde ödenen sosyal güvenlik primleri, anonim şirkete ortaklık nedeniyle elde ettikleri menkul sermaye iratlarının beyanında yıllık gelirden indirilebileceğinden, söz konusu sosyal güvenlik primlerinin kurum kazancının tespitinde ayrıca gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir. Öte yandan, anonim şirketin ortak statüsünde bulunmayan ve ücret geliri elde eden yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları adına ödenen sosyal güvenlik primleri ise ödenmiş olmak şartıyla kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul VDB nın 01/07/2010 tarih ve B.07.1.GİB KVK sayılı muktezası. 16

17 ÖZELGELERDE GİDERLER ECRİMİSİL ÖDEMESİNİN GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin" "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; "Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminattır." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, Hazineye ait arsanın tarafınızca kullanılması yoluyla sağlanmış olan menfaatin parasal karşılığı olarak tahakkuk ettirilen ve anılan Yönetmelikte her ne kadar tazminat olarak tanımlanmışsa da kira ödemesi niteliği taşıyan ecrimisil ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, ecrimisil bedeline ilişkin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre ödenen gecikme zammının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağı tabiidir. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul VDB nın 07/09/2011 tarih ve B.07.1.GİB GVK sayılı muktezası.

18 İSTİSNALAR SNALAR (KVK.md.5) a- İştirak kazançlar ları istisnası b- Yurt dışıd iştirak kazançlar ları istisnası c- A.Ş. lerin yurt dışıd işt.his. satış kazancı istisnası ç- Emisyon primi kazancı istisnası d- Yatırım m fon ve ort. kazançlar larına ilişkin istisna e- Taşı şınmaz ve iştirak i hissesi satış kazancı istisnası f- Bankalara veya TMSF ye borçlu kurumlara tanınan nan istisna g- Yurt dışıd şube kazançlar ları h- Yurt dışıd inşaat, onarım m işlerinden i sağlanan kazançlarda istisna ı- Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerine ilişkin istisna i- Risturn istisnası

19 İSTİSNALAR SNALAR - II (Diğer Kanunlarla Düzenlenen D İstisnalar) 5811 sayılı Kanun da Düzenlenen D İstisnalar Yatırım İndirimi İstisnası Serbest Bölge B Kazanç İstisnası TUGS ye Kayıtl tlı Gemilerin İşletilmesi ve Devrine İlişkin İstisna Teknoloji Gel. Bölg. B İlişkin İstisna

20 İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI SNASI (md. 5/1-a) Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

21 İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASISNASI İstisnanın n Amacı ve Mantığı İştirak kazançları istisnası düzenlemesinin amacı mükerrer vergilemenin önlenmesidir. İstisnaya konu kazanç, esas itibarıyla kazancın elde edildiği ilk kurumda kurumlar vergisine tabi tutulduğundan, kazancın kâr dağıtımı yoluyla intikali sağlanan diğer kurumlarda da kurumlar vergisine tabi tutulması mükerrer vergilemeye yol açacaktır ki yapılan düzenleme ile bu durumun önüne geçilmek istenmiştir.

22 İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASISNASI İştirak kazançları istisnasından yararlanılabilmesi için iştirak edilen kurumun tam mükellef olması gerekmekle beraber, kâr payını alan kurumun tam veya dar mükellefiyete tabi olmasının istisnanın uygulanmasında bir önemi bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, tam veya dar mükellef ayrımı yapılmaksızın tüm kurumlar vergisi mükellefleri iştirak kazançları istisnasından yararlanabilecektir.

23 İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI Yatırım Fonları Katılma Belgeleri İle Yatırım Ortaklıklarının Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kâr Payları İştirak Kazancı İstisnası Kapsamında Mıdır? HAYIR, DEĞİLDİR. Bu kazançlar parantez içi i i hüküm h m ile iştirak i kazançlar ları istisnasının n kapsamı dışında tutulmuştur. tur.

24 İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASISNASI İştirak Edilen Kurumun Geçmi miş Yıl l Kârlarını Dağı ğıtması Elde edilen kâr paylarının kaynağının, iştirak edilen kurumun cari yıl veya önceki yıl kârlarından dağıtılmış olmasının, iştirak kazancını elde eden kurum yönünden istisna uygulamasında herhangi bir önemi yoktur. Başka bir ifadeyle, iştirak edilen kurumun geçmiş yıl kârlarını dağıtması halinde de iştirak kazancının elde edildiği dönem itibariyle istisnanın uygulanması mümkündür.

25 İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASISNASI İştirak Edilen Kurumun İstisna Kazançlar larını Dağı ğıtması Tam mükellef bir kurumdan elde edilen iştirak kazancının, bu kurumda genel vergi rejimi uyarınca vergilenmiş veya kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan oluşması veya kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisinin kapsamı dışında bırakılmış veya düşük oranda vergi kesintisi yapılmış olması, istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

26 İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASISNASI İştirak Oranının n ve Süresinin S Önemi Olup Olmadığı İştirak kazançları istisnası uygulaması açısından, kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri tam mükellef kuruma hangi oranda iştirak ettiklerinin bir önemi bulunmamaktadır. İştirak oranına bakılmaksızın tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının tamamı kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Ayrıca, kâr payını elde eden kurumun iştirak edilen tam mükellef kuruma belli bir süre iştirak etme şartı da aranılmamaktadır.

27 İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI Serbest Bölge Merkezli Kurumlardan Elde Edilen İştirak Kazançları, İstisna Kapsamında Mıdır? EVET! Serbest bölgeler b gümrg mrük k bölgesi b dışıd ışında sayılmas lmasına karşı şın, bu bölgelerde b faaliyette bulunan kurumlar tam mükellef m kurum olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla yla serbest bölgelerde b faaliyette bulunana kurumlara iştirak i edilmesinden elde edilen kazançlar da diğer tam mükellef m kurumlardan elde edilen iştirak i kazançlar larında olduğu u gibi kurumlar vergisinden müstesna m tutulacaktır.

28 YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI SNASI (md.5/1-b) Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında kurumlar vergisinden müstesnadır. YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARI İSTİSNASI SNASI (md.5/1-g) Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları, belli şartlar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

29 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERH SSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI SNASI (md.5/1-e) Daha önce mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici maddelerinde düzenlenen Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazançları İstisnası, 5281 sayılı Kanunla 5422 sayılı KVK nın 8. maddesine eklenerek 2005 hesap döneminden itibaren sürekli hale getirilmiştir. Söz konusu istisnaya, bazı önemli değişikliklerle beraber 5520 sayılı KVK da da yer verilmiştir sayılı KVK nın 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlara ilişkin istisna düzenlenmektedir.

30 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERH SSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASISNASI Bina satış ışlarında, vergiye tabi olan Kazancın İSTİSNANIN SNANIN AMACI VE GENEL ÇERÇEVESİ %25 lik kısım k m için i in %75 lik yenileme fonu İstisnanın amacı, kısmı kurumların bağlı değerlerinin ayrılabilir mi? ekonomik istisnadır. faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Şartların sağlanması halinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde EVET: yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ve rüçhan haklarının satışından Her iki uygulama doğan şartlarının kazançların n da birlikte %75 lik gerçekle ekleşti kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. tiği i bir bina satışı söz z konusu olduğunda, unda, satış ıştan doğan kazancın n %75 lik kısmk smı özel fon hesabına alınarak istisna edilecek, kalan %25 lik kısım k m içinse i inse yenileme fonu ayrılabilecektir.

31 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERH SSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASISNASI İstisnadan Yararlanabilecek Olanlar, Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnasından tam veya dar mükellef ayrımı yapılmaksızın tüm kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. Ancak, esas faaliyeti menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla, diğer bir ifadeyle ticari faaliyet çerçevesinde iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen ve kiralama veya başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.

32 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

33 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

34 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERH SSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASISNASI Taşı şınmazın n Kurum Adına Tapuya Tescil İşletme Haklarının Edilmiş Olması Zorunluluğu HAYIR: Maden İş Satışı istisna kapsamında mıdır? Türk Medeni Kanuna göre g kurumun adına, tapu siciline kaydedilmeyen maden işletme i hakkı Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna taşı şınmaz niteliğinde inde uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın olmadığı Türk ığından Medeni istisna Kanununun 705. maddesi gereğince kurum kapsamında adına tapuya değildir. tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir taşınmazın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır.

35 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERH SSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASISNASI

36 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERH SSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASISNASI Yatırım m ortaklıklar kları hisse senetlerinin satışı ışından elde edilen kazanç istisna kapsamında mıdır? EVET! Yatırım m fonu katılma belgelerinin satışı ışından elde edilen kazanç istisna kapsamında mıdır? m HAYIR!

37 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İki tam yıl y ifadesinden 730 günün g Fon anlaşı hesabına şılması gerekir. alınma işleminin, i satışı yapıld ldığı yılı izleyen hesap döneminin d başı şından itibaren kazancın n beyan edildiği İstisnasından ndan Yaralanmanın ışın Şartları döneme Taşınmazlar ait kurumlar ve iştirak vergisi hisselerinin iki tam yıl süre ile aktifte beyannamesinin bulundurulması, verildiği i tarihe kadar yapılmas lması gerekir. Satıştan doğan kazancın istisnadan yararlanan kısmının, Örneğin, satışın 2013 yapıldığı yılında y yılı yapılan izleyen bir beşinci satış için in yılın sonuna kadar pasifte kazancın n fon hesabına alınma zamanı, özel bir fon hesabında tutulması, tarihinden beyannamenin fiilen verildiği i tarihe kadar olan süre s olacaktır. Mükellefin Satış bedelinin ilgili dönem d en geç beyannamesini satışın yapıldığı 16 yılı izleyen ikinci takvim Nisan yılının 2014 sonuna tarihinde kadar verdiği tahsil i kabul edilmesi, edildiğinde, inde, fon hesabına aktarma işleminin i de bu tarihe kadar yapılm lmış olması gerekir.

38 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI Satış Bedelinin En Geç Satışı ışın n Yapıld ldığı Yılı İzleyen İkinci Takvim Yılının n Sonuna Kadar Tahsil Edilmesi Peşin satışlarda Örneğin, olduğu gibi vadeli satış halinde de satıştan doğan Ancak, 2009 satış yılında ybedelinin TL ye alınan bir kazanç kısmının %75 i, beş yıl süreyle özel fon hesabında tamamının, arsanın n, satışı n 2013 ışın n yapıld yılında y ldığı Bu süre stl ye içinde i inde tahsil edilmeyen tutulmak yılı şartıyla izleyen satılmas lması satışın ikinci halinde takvim yapıldığı istisnadan yılının y satış dönemde bedeline isabet eden istisnadan sonuna yararlanılabilmesi kadar tahsil labilmesi edilmesi için i in satış nedeniyle bedeli zamanında nda tahakkuk şarttır. r. olan TL nin en geç ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı tarihine kadar cezası tahsil ve gecikme faizi ile birlikte edilmesi gerekir. Aksi takdirde, tahsil istisna edilecektir. şartları ihlal edilmiş sayılacakt lacaktır. yaralanabilecektir.

39 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İstisna Şartlarının İhlali Halinde Ziyaa UğratU ratılmış Sayılan Vergi Bu kapsamda; Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası satışın İstisna yapıldığı edilen kazançtan hesap döneminde 5 yıl içinde uygulanacaktır. sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısım için uygulanan istisna dolayısıyla İstisnanın zamanında uygulanmasına tahakkuk ilişkin bu ettirilmeyen durumun gereği vergiler olarak, ziyaa istisnanın uğramış uygulanmasından sayılır. sonra şartların ihlal edilmesi halinde, istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılacağına dair Satış hükme bedelinin madde iki yıllık metninde süre yer içinde verilmiştir. tahsil edilememesi halinde, tahsil edilemeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

40 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İstisna Şartlarının İhlali Halinde Ziyaa Uğratılmış Sayılan Vergi EVET! İstisna şartlarının n ihlal edilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi pişmanl manlıkla beyan edilebilir mi? Taşı şınmaz ve iştirak i hisseleri satış kazancı istisnasından ndan yararlandıktan sonra, özel fonda tutma veya satış bedelinin izleyen ikinci takvim yılıy sonuna kadar tahsil edilmesi şartının ihlal edilmesi halinde, istisnadan yararlanılan dönem d itibariyle ziyaa uğramış sayılan verginin pişmanl manlıkla beyan edilmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yla, şartları ihlal eden mükelleflerin, m bu nedenle ziyaa uğrayan u kurumlar vergisini pişmanl manlıkla beyan etmeleri halinde gerekli vergi tarhiyatı yapılacak ve pişmanl manlık k zammı ile birlikte tahsil edilecek, ancak vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.

41 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERH SSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASISNASI Sahip Olunan Arsanın Kat Karşılığı Olarak Devredilmesi Halinde İstisnadan Yararlanılabilir Mi? HAYIR! Taşı şınmazların n para karşı şılığıığı olmaksızın n devir ve temliki, trampası gibi işlemler i istisna kapsamına girmemektedir. Kat karşı şılığıığı arsa devri işleminin, i bir malın n başka bir mal ile değiştirilmesini ifade eden trampa niteliğinde inde olmasından dolayı,, bu gibi işlemlerden elde edilen kazançlara söz s konusu istisnanın n uygulanması mümkün değildir. Kazancın Hesaplanmasında Kur Farkı ve Vade Farkları Dikkate Alınacak Mıdır? HAYIR! İstisna kapsamındaki değerlerin erlerin satışı ışından kaynaklanan alacaklar için i in alınan faiz, komisyon ve benzeri gelirler, istisna kazancın tespitinde dikkate alınmayacakt nmayacaktır. Aynı şekilde, satış bedelinin döviz d cinsinden belirlenmesi durumunda ortaya çıkan kur farklarının n da istisna kazancın n tespitinde dikkate alınmas nması mümkün n bulunmamaktadır.

42 YURT DIŞINDA INDA YAPILAN İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İŞLER LERİ İLE TEKNİK HİZMETLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLARDA İSTİSNA SNA (md.5/1-h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, başkaca bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

43

44 KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA ve İNDİRİMLER Mük.S. Tutarı (TL) Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i) ,96 Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c) ,66 Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Yurt İnşaatına İlişkin Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç) ,08 Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-d) ,03 Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b) ,06 Yatırım İndirimi İstisnası ,76 BKK Uyarınca Başbakanlık Aracılığıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e) ,03 Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a) ,60 Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) ,69 Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-f) ,89 Diğer İndirimler , ,54

45 ZARAR MAHSUBU Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Devralınan veya Bölünen Kurumlara Ait Zararların Mahsubu Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu

46 GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU Kurumlar vergisi mükellefleri; beş yıldan fazla nakledilmemek kaydıyla, geçmiş yıllara ait kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan zararları, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirebilirler.

47 GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU Geçmiş hesap dönemlerinde oluşan zararların mahsubunda, söz konusu zararların en önceki hesap dönemi zararından başlayarak sırasıyla mahsup edilmesi gerekmektedir. Geçmiş yıllara ait zararların mahsubunun, yıl atlanmaksızın, mahsup imkânının doğduğu hesap döneminde yapılması gerekmektedir. Mahsup imkânının olduğu dönemlerde mahsup edilmeyen zarar tutarlarının sonraki dönemlere ait kazançlardan düşülmesi mümkün olmayacaktır. İstanbul İstanbul Vergi Vergi Dairesi Dairesi Başkanlığı Başkanlığı tarafından tarafından verilen verilen tarih tarih ve ve B.07.1.GİB KVK B.07.1.GİB KVK sayılı sayılı özelge özelge :: Bu Bu hüküm hüküm ve ve açıklamalar açıklamalar çerçevesinde, çerçevesinde, ve ve yılı yılı kurumlar kurumlar vergisi vergisi beyannamelerinde beyannamelerinde indirim indirim imkanı imkanıolduğu halde halde kurum kurum kazancından kazancından indirilmeyen indirilmeyen yılı yılı zararının, zararının, yılı yılıkurumlar vergisi vergisi matrahının matrahının tespitinde tespitinde indirim indirim konusu konusu yapılması yapılmasımümkün mümkün olmayıp olmayıp ve ve yılı yılıkurumlar vergisi vergisi beyannamelerinin beyannamelerinin düzeltilmesi düzeltilmesi yoluyla yoluyla da da indirimi indirimi mümkün mümkün değildir. değildir.

48 Örnek: GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU (A) Kurumunun 2011 hesap dönemine ait mali zararı TL dir. Şirket, 2012 döneminde TL kurum kazancı beyan etmiş olmasına karşın, bu tutardan geçmiş yıl zararı mahsubu yapmamıştır. Şirketin 2013 hesap dönemine ait kurum kazancı ise TL dir. Bu Bu verilere verilere göre göre (A) (A) Şirketinin Şirketinin hesap hesap dönemi dönemi kurum kurum kazancından kazancından mahsup mahsup edebileceği edebileceği geçmiş geçmişyıl yıl zararı zararı TL dir. TL dir. Şöyle Şöyle ki; ki; dönemine dönemine ait ait TL TL zararın zararın TL lik TL lik kısmı kısmıiçin için hesap hesap döneminde döneminde mahsup mahsup hakkı hakkıolduğu halde halde kullanılmamıştır. kullanılmamıştır. Dolayısıyla Dolayısıyla TL TL için için tercih tercih kullanılmıştır. kullanılmıştır. Kalan Kalan TL TL tutarındaki tutarındaki mahsup mahsup hakkının hakkının ise ise dönemine dönemine ait ait kazançtan kazançtan indirilmesine indirilmesine engel engel yoktur. yoktur. Buna Buna göre göre dönemine dönemine ait ait kurumlar kurumlar vergisi vergisi matrahı matrahı ( ( =) =) TL TL olarak olarak hesaplanır. hesaplanır.

49 6111 Sayılı Kanun a Göre Matrah Artırımında Bulunulan Yıllara Ait Zararların Mahsubu tarih ve 6111 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (9) numaralı fıkrasında, Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50 si, 2010 ve izleyen yıl karlarından mahsup edilmez. hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2010 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir. Söz konusu zararların diğer yarısı ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilmeye devam edilecektir. Örneğin; Bir kurumlar vergisi mükellefinin matrah artırımında bulunduğu 2009 yılı zararı TL ise, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında zarar beyanı nedeniyle zarar mahsubundan yararlanmadığı varsayımıyla Nisan 2014 te vereceği kurumlar vergisi beyannamesinde 2013 yılına ilişkin olarak beyan edeceği kazancından 2009 yılı zararı olarak düşebileceği azami tutar / 2 = lira olacaktır.

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 Ö Z E L B Ü L T E N AR-GE TEŞVİKLERİ KAYNAKLAR Kanunlar Diğer Kaynaklar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2008 tarihli Resmi Gazete) 5746 Sayılı Kanun (12.03.2008

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum AR-GE TeĢvikleri Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir Mevcut Durum Ülkemizde Ağustos 2010 itibariyle toplam 39 adet teknoloji geliştirmebölgesi kurulmuş bunların 27 si faaliyetine başlamış, geriye kalan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER ANKARA SMMM ODASI 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER A. Murat YILDIZ ATAMER Serbest Yeminli Muhasebeci Mali Müşavir Mali Müşavir 1 2 3 YILLIK BEYANNAME

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK Mehmet AYÇİN Devlet Gelir Uzmanı Haziran 2009 Ar-Ge Ġndirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ 21 AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ A - YASAL DÜZENLEME

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sanayi, bir ülkenin ekonomisinin en önemli temel taşlarından biridir. Sanayisi güçlü olan ülkeler ekonomik

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı