KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular"

Transkript

1 KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu

2 İçerik 1. Ciro primleri 2. Etken madde incelemeleri 3. KDV iade risk analiz projesi 4. Credit note KDV düzeltmesi 5. KDV tevkifatı 6. KDV oranlarında değişiklik 7. E dilekçe 8. Taslak KDV iade tebliği 1. Genel ÖTV uygulamaları 2. Petrol ürünlerinde ÖTV uyg. 3. Otomotiv sektöründe ÖTV u. 4. Taşıt araçlarında indirimli ÖTV uygulamaları ile ilgili incelemeler 2

3 Ciro Primleri 3

4 Ciro Primleri 116 Seri no.lu KDV Genel Tebliği ile; 6.1. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilen İskontolar Tebliğde, ciro primlerinin de malın tabi olduğu KDV oranına tabi olduğu ve yıl sonlarında düzenlenen ciro primleri nedeniyle matrahta değişiklik olduğu durumlarda düzeltme yapılması gerektiği belirtilmekle birlikte, vergi daireleri; Gelir İdaresi Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısını gerekçe göstererek, KDV Kanunu nun 24/c maddesine göre matraha dahil bulunan ancak indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra meydana gelen ve satıcıya fatura edilen vade farkı, kur farkı, faiz ve primler için yüklenilen vergiler indirim konusu yapılmakla birlikte, iade hesabına dahil edilmeyeceğini belirterek, geç gelen ciro primindeki KDV tutarı kadar, şirketlerin indirimli orana tabi işlemlerinden kaynaklanan iade talebini reddetmektedir. 4

5 Ciro Primleri Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin Yaklaşımı Faturaların ilgili ayda düzenlenip düzenlenmediği konusunda vergi dairesince oluşturulan tablonun hazırlanması istenmektedir. İlgili ayında kesilen faturalar iadeye konu edilir. İlgili ayında kesilmeyen faturalar iadeye konu edilmez! Vergi dairesince oluşturulan bu tablonun hazırlanmaması halinde uygulamada, zaman aşımı süresine az kalan işlerde incelemeye sevk edileceği, diğer işlerle ilgili de iade işleminin yerine getirilmeyeceği yönünde yazılar gönderilmektedir. Açılan Davaların Durumu Bu konuda başka sektördeki firmalar tarafından açılan davalarda vergi mahkemeleri tarafından hem olumlu, hem olumsuz kararlar verilmiştir. Söz konusu davalar Danıştay nezdinde devam etmektedir. 5

6 Ciro Primleri Olumsuz olan vergi mahkemesi kararda; Ciro primlerinin fatura ve benzeri belgelerde gösterilmeyip yıl sonlarında belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında fazla bir çalışmanın ya da çabanın sonucu olarak ödendiği dikkate alındığında teslim edilen malla ya da doğrudan indirimli orana tabi işlemle ilgili olduğundan söz edilemeyeceği gibi, ciro priminin indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkması nedeniyle de iade hesabına dahil edilme imkanı bulunmamaktadır. Bu şekilde ödenen KDV tutarları indirim konusu yapılabilecek ancak iade hesabına dahil edilmeyecektir. Bu durumda davacının ciro primlerinden kaynaklanan ve 2010 yılı içinde indirim yoluyla telafi edemediği katma değer vergisi iade alacağını 2011/1 vergilendirme dönemi SSK ve vergi borçlarına mahsubu talebinin reddine yönelik davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmamıştır. gerekçesine yer verilerek, ciro primlerinin iade hesabına dahil edilemeyeceğine karar verilmiştir. 6

7 Ciro Primleri Olumlu vergi mahkemesi kararının gerekçesi; indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklı olarak, hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde ve yılı içinde indirilemediği sabit olan, ciro primleri dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin, mahsuben iadesinin yapılması, 3065 sayılı Kanun un 29/2. maddesi gereği olduğundan, kanunun hilafına tesis edilen mahsuben iade talebinin reddi yönündeki davalı idare işleminde hukuki isabet görülmemiştir. şeklindedir. Alınan Aksiyonlar : Listeleri vermeyip dava yoluna başvuru Listeleri verip dava yoluna başvuru Listeleri verip iadenin reddini kabul Ciro primlerine %18 KDV uygulanması durumunda fazla hesaplanan KDV nin indirimi red edilmekte iadeye konu edilmesi durumunda düzeltilmesi istenmektedir 7

8 Etken madde alımları ile ilgili transfer fiyatlandırmasına ilişkin vergi incelemelerinde KDV boyutu 8

9 Etken Madde İncelemeleri Yurtdışındaki ilişkili şirketlerinden yapılan etken madde alımlarının emsaline göre yüksek fiyattan yapıldığı ve bu yolla örtülü kazanç dağıtımında bulunulduğu iddiası ile; dönemleri ile ilgili; - Kurumlar vergisi, Kurum geçici vergi, Stopaj tarhiyatları yapılmıştır dönemi KV incelemelerinin ardından, dönemi KV raporlarına aftta bulunularak, örtülü kazançların kurum kazancından indiriminin kabul edilmediği ve Katma Değer Vergisi Kanunu nun 30/d maddesi uyarınca kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV nin indirim konusu yapılamayacağı iddiası ile tarhiyatlar yapılmıştır. 9

10 Etken Madde İncelemeleri KDV tarhiyatlarına ilişkin davalar hakkında henüz vergi mahkemeleri tarafından karar verilmemiştir. Bir davada İstanbul 2. Vergi Mahkemesi 30/d de indirim olarak kabul edilmeyenlerin kurumlar vergisine göre gider kabul edilmeyen giderler olduğu, madde metninde indirimlerden bahsedilmediği için ticari bilanço karı ve bunun üzerinden oluşturulan vergi matrahından indirimi yasaklanan işlemlere ait KDV lerin KDVK 30/d hükmü dışında kaldığı, bu nedenle KVK da düzenlenen durumun, örtülü kazanç dağıtımına ilişkin tutarların indirim konusu yapılamayacağı hususu olup giderlere ilişkin olmadığı, yorum yoluyla vergisel yükümlülüklerin genişletilemeyeceği gerekçesi ile yürütmenin durdurulması talebini kabul etmiştir. Davalar henüz vergi mahkemesi aşamasında devam etmektedir. 10

11 KDV İade Risk Analiz Projesi 11

12 53 Nolu KDV Sirküleri tarihinde yayınlamış Sirküler ile Ocak 2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşecek iade hakkı doğuracak işlemler için iade taleplerinde bazı belgeler elektronik ortamda alınmaya başlandı. Sirküler Sonrası Yüklenilen KDV Sorunu Ürün ağaçlarında yer alan kalemlerin hangi tedarikçilerden temin edildiğinin gösterilmesi isteniyor. İndirilecek KDV tablosunda olduğu gibi detaylı bir liste istenmekte. Özellikle büyük ölçekli imalat yapan firmaların maliyet sistemleri fatura bazında takip etmeye uygun değil. Bu durum iade süreçlerini yavaşlatıyor. 12

13 KDV İade Kontrol Raporu Genel Esas Kontrol Segmentleri GEK 29 Tam Tevkifat Kapsamında Tevkif Edilen KDV Tutarının Beyan Edilip Edilmediğinin Kontrolü GEK 06 Alt Mükelleflerin Fatura Beyan Tutarlılığı GEK 08 Alt Mükelleflerin Faturalarının Belge Basım Bilgileri Kontrolü GEK 24 İade Döneminden Sonraki Tarihe Ait Belge Kontrolü RİSKLER GEK 12 KDV Beyannamesi İle GÇB Tutar Kontrolü GEK 23 İndirilecek KDV Listesi Mükerrer Fatura Kontrolü GEK 21 Gümrük Giriş Beyannamesi (GGB-İthalat) Kontrolü GEK GÇB İle Satış Listesi Tutar ve İçerik Kontrolü 13

14 KDV İade Kontrol Raporu Özel Esas Kontrol Segmentleri OEK 14 Birinci Alt Mükelleflerin Verilmeyen KDV Beyannamesi Kontrolü OEK 15 İkinci Alt Mükelleflerin Verilmeyen KDV Beyannamesi Kontrolü OEK 13 Birinci Alt Mükelleflerin Olumsuz Tespit Kontrolü OEK 01 İade Talep Eden ve Alt Mükellefler FORM-11 Düzenleme RİSKLER OEK 12 Birinci Alt Mükelleflerin SMİYB Kullanma Raporu Kontrolü OEK 02 İade Talep Eden ve Alt Mükellefler FORM-11 Kullanma OEK 11 İade Talep Eden ve Alt Mükelleflerin Verilmeyen KDV Beyannamesi Kontrolü OEK 03 Mükellef Şirketin Ortakları ve Kanuni Temsilcileri Form-11 Düzenleme 14

15 KDV İade Kontrol Raporunda Minimum Hata İçin Öneriler Alt firmaya yapılan ödemeler mutlaka banka yoluyla veya çekle olmalı Mahsuplaşma kabul edilmiyor BA/BS formları fatura tarihleri dikkate alınarak beyan edilmeli İndirilecek ve yüklenilen listelere fatura bilgileri doğru girilmeli İthalat ve ihracat ile ilgili bilgiler gümrükçülerden temin edilmeli Yüklenilen listelerdeki fatura bilgileri bilgisayar ortamında takip edilmeli Satıcılara ait bilgiler güncellenmeli Risk Analiz Raporları cevap verilmediği takdirde mahsup talepleriniz yerine getirilmemektedir, vergi dairenizden borç durumunuzu sorgulayın!!! 15

16 Credit Note KDV Düzeltmesi 10 Aralık

17 Credit Note KDV Düzeltmesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 7/8/2012 tarihli ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesinde, fiili ithal tarihinden sonra yurtdışındaki firma tarafından yapılan alış ıskontosu nedeniyle gönderilen "credit note" belgesine istinaden ithalatçı lehine bir fiyat indirimi yapılması durumunda, yapılan indirimler nedeniyle işlemin matrahında değişiklik vuku bulmakta olduğu, bu değişikliğin Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre düzeltilmesi gerektiği, bu itibarla, söz konusu malların ithali sırasında ödenen KDV tutarlarının indirim konusu yapıldığı hususu da dikkate alınarak, mal bedelinde meydana gelen değişikliğe paralel olarak indirim tutarlarının da düzeltileceği, bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde fazladan indirilen tutarın "ilave edilecek KDV" satırında beyan edilmek suretiyle yapılacağından, yurtdışındaki satıcı adına fatura düzenlenmesine ve indirim tutarı üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir. Fazla ödenen KDV? 17

18 Credit Note KDV Düzeltmesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 18/2/2013 tarihli ve sayılı özelgesinde, ithal edilen mallara ilişkin olarak yurt dışından gelen credit note lara ilişkin yapılan düzeltme sonucu "ilave edilecek KDV" satırında beyan edilen KDV tutarının indirim hesaplarına alınmasının da mümkün olduğu ifade edilmiştir. Yurt dışından alınan iskonto nitelikli credit note ların KDV ye tabi olmadığı ve daha önce ithal anında yüksek tutarda ödenen KDV nin zaten indirim konusu yapılmış olması nedeniyle credit note alındığı dönemde bir işlem yapılmasına gerek olmadığını düşünmekle beraber (Mali İdare de bu muktezalarla credit notelar için fatura düzenlenmesine gerek olmadığını, credit noteların KDV ye tabi olmadığını kabul etmiştir.) ileride bir problem yaşanılmasını engellemek amacıyla, ilave bir yük te oluşturmaması nedeniyle yukarıda açıklamalarına yer verilen muktezaya göre (aynı dönemde, aynı tutarda KDV yi hesaplanan ve indirilecek KDV olarak kaydetmek suretiyle) işlem yapılmasının uygun olacağı düşünmekteyiz. 18

19 Vergi İncelemelerinin durumu Eksi Farklar Ciro Primi/Geç Gelen Ft. Etken Madde Özel Esaslara Tabi Tedarikçiler İncelemesi tamamlanan veya beklenmeyen İncelenmesi muhtemel olan İncelenen 19

20 KDV Tevkifatı 9 Aralık

21 KDV Tevkifatı Uygulaması Seri Nolu KDV Tebliği Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç*, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. İşleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin gerçekleştiği dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. Satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da işlemin gerçekleştiği dönemde beyan edilecektir. * Genel bütçeli idareler, tevkif ettikleri KDV için sorumlu sıfatıyla beyanname vermeyecekler, tevkif edilen KDV doğrudan bunların muhasebe birimlerince gelir kaydedilecektir. 21

22 KDV Tevkifatı Uygulaması -117 Seri Nolu KDV Tebliği Tevkifat yapılmaması veya eksik yapılması durumunda; VERGİ ASLI VERGİ ZİYAI CEZASI GECİKME FAİZİ Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir Verginin satıcı tarafından ödenmiş olması durumunda VERGİ ASLI? VERGİ ZİYAI CEZASI GECİKME FAİZİ KDV'nin satıcı tarafından ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır. 22

23 1 Aralık 2013 tarih 5595 Sayılı BKK 23

24 KDV Oran Değişiklikleri I Sayılı listenin 17. sırasına yeni makine ve cihazlar eklenmiştir Sayılan malların 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanmasında KDV oranı %1 Gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışında KDV oranı %1 Kitapların elektronik ortamda satışında KDV oranı %8 Canlı kümes hayvanlarının satışında KDV oranı %8 24

25 E - Dilekçe 25

26 E dilekçe 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır; Tebliğde yer alan düzenleme ve açıklamalara göre; İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, Tebliğ ekindeki yer verilen standart dilekçeler kullanılarak yapılacaktır. Aynı standart dilekçeyle hem mahsuben hem de nakden iade talebinde bulunabilecektir, Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenecek, elektronik olarak verilmesi mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt numarası/iade dosya numarası belirtilmek suretiyle teslim edilecektir. İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri dikkate alınmayacaktır. 26

27 Taslak KDV Tebliği 27

28 KDV İadesi Taslak Tebliğ Cari hesap mahsubu ile yapılan ödemeler taslak tebliğde de yok Mahsup talepleri RAR da olumsuzluk tespit edilmeyen kısım için hemen kalan kısmı olumsuzluk giderilince yapılır,mahsup dilekçesi olmadan talep edilemez Yüklenilen KDV hesaplama tablosu da ibraz edilecek İnternetten gönderilen belgelerin kağıt ortamında verilmesi gerekmez, YMM raporu için de bu uygulama geçerli İade talebinde bulunan mükelleflerin farklı stok takip yöntemleri izlemesinin yüklenilen KDV listesinin "Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si" sütununun doldurulmasında bir önemi bulunmaz. Teminat karşılığı nakden iadelerde YMM raporu 6 ay içinde verilmeli Teminat çözümüne ilişkin YMM raporu ibraz edeceğine dair bilginin olmaması halinde mükellefin ilgili döneminin vergi dairesince incelemeye sevk edilmesinden sonra YMM tarafından rapor ibraz edilmesi halinde vergi dairesince inceleme elemanının olumlu görüşünün alınması koşuluyla bahse konu teminat çözümüne ilişkin YMM raporuna göre işlem yapılır. 28

29 UYARI 2012 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi satışlar nedeni ile iade alınacak KDV tutarının bu dönem ( Kasım 2013 ) beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. 29

30 ÖTV UYGULAMALARI 30

31 ÖTV uygulamaları İhracat istisnası - ÖTV kapsamındaki malların imalatçısının doğrudan yurt dışına yaptığı ihracat ÖTV den müstesna. - Serbest bölgeye teslimi KDV den istisna, ancak ÖTV den istisna değil. - ÖTV imalatçısından satın alınan mallar yurt dışına ihraç edilirse, imalatçıya ödenen ÖTV iade edilebilir. Serbest bölgeye gönderilirse ÖTV iade edilmez. - ÖTV imalatçısından satın alınmayan mallar ihraç edilirse ÖTV iadesi yok. - Maliye ÖTV ödenerek satın alınan araçlar Türkiye de kayıt ve tescil ettirilmeden ihraç edilirse iade yapılabileceği şeklinde özelge tayin etti. ÖTV ödenen araçların kullanıldıktan sonra ihraç edilmesi halinde ÖTV iadesini engelleyen bir hüküm yok. ÖTV iade taleplerinde form dilekçe kullanılması Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren nakden veya mahsuben ÖTV iadesi talepleri, Tebliğ ekindeki (3A ve 3B numaralı) ÖTV iade talep dilekçeleri ile yapılacak. 31

32 ÖTV uygulamaları İhraç kaydıyla satışlar - ÖTV ye tabi malların imalatçısının bu malları ihraç kaydıyla tesliminde hesaplanan ÖTV ihracatçıdan tahsil edilmez ise vergi dairesince tecil edilebilir. - İhracatçı malları 3 ay içinde ihraç ederse tecil edilen ÖTV terkin edilir. - İhracat 3 ay içinde gerçekleşmez ise ÖTV gecikme zammıyla ödenir, KDV için ek 3 aya kadar süre alınabilir, ancak bu işlem ÖTV nin ödenmesini engellemez. - İhraç kaydıyla satın alınan mallar olduğu gibi ihraç edilirse tecil-terkin uygulanır. İhracatçı satın aldığı malları olduğu gibi ihraç etmez ise (örneğin bazyağdan madeni yağ imal edilerek, şasi kamyona mikser, vinç gibi araç üstü ekipman monte edilerek, değerli taşlardan mücevher imal edilerek ihraç edilmesi gibi) tecil-terkin uygulanmaz. 32

33 Petrol Ürünlerinde ÖTV Uygulamaları 33

34 Petrol ürünlerinde ÖTV uygulamaları Madeni yağ ve solvent türevlerinde indirimli ÖTV uygulaması: ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan madeni yağlar, bazyağlar, yağlama müstahzarları, sıvı parafin ve solvent türevlerinden 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alanların ÖTV tutarları indirimli olarak uygulanmaktadır. Geçmişte tecil-terkin sistemi kapsamında yapılan uygulama, 8 Ekim 2012 tarihinden itibaren 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında verginin önce ödenip, daha sonra vergi müfettişlerince inceleme raporu düzenlenmek suretiyle kullanıcıya iade edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamadan, sözü edilen malları ÖTV dışındaki sanayi ürünlerinin imalatında kullanacak olanlar yararlanmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu malların yok olacak şekilde tüketilmesini imalatta kullanım olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle motor, dişli, rulman yağlama veya araçlarda ilk dolum yağı olarak kullanmayı imalatta kullanım olarak görmemekte, iade taleplerini kabul etmemektedir. Geçmişte uygulanan tecil-terkinler için de cezalı tarhiyatlar yapmakta, bu konudaki ihtilaflar Danıştay safhasında devam etmektedir. 34

35 Petrol ürünlerinde ÖTV uygulamaları ÖTV kapsamına alınan indirimi yeni mallar 6487 sayılı Kanunla ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetveli değiştirilerek 11 Haziran 2013 tarihinde ÖTV kapsamına (ksilen, antrasen, diğer müstahzar katkılar, %0,75 den az yağ içeren parafin gibi) bazı yeni mallar dahil edilmiştir. Bu mallar, indirimli ÖTV uygulanmasını öngören 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 2 Aralık 2013 tarihinde dahil edildiğinden, bu tarihe kadar ÖTV ve iadesi uygulanmamıştır. 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren ÖTV ödenerek satın alınan bu malları sanayi ürünlerinin imalatında kullananlara (1,3007 0,3706 = 0,9301 TL/kg) veya ihraç edilecek ÖTV li malların imalinde kullananlara (1,3007 0,0500 = 1,2507 TL/kg) Kararnamede belirlenen oranlarda ÖTV iadesi yapılabilecektir. 35

36 Petrol ürünlerinde ÖTV uygulamaları ÖTV siz Deniz Yakıtı Bildirim Sistemi 26 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile deniz araçlarına ÖTV siz yakıt teslim eden dağıtıcıların, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ÖTV siz yakıt bilgi sistemine (ÖTVBS) kaydedileceği ve vergisiz yakıt teslimlerine ilişkin beyanlarının elektronik ortamda takip edileceği açıklanmıştır. ÖTV siz Hava Yakıtı Bildirim Sistemi 26 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile hava araçlarına ÖTV siz yakıt teslim eden dağıtıcıların, vergisiz yakıt teslimlerini 15 er günlük beyanname verme süreleri içinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirim göndermek suretiyle beyan edecekleri belirtilmiştir. Biodizelde indirimli ÖTV uygulaması Kullanım süresi geçmiş veya kullanılmış bitkisel yağlardan elde edilen biodizel karıştırılmış motorinde %2 ye kadar ÖTV indirimi yapılacak 36

37 Otomotiv Sektöründe ÖTV Uygulamaları 37

38 Karayolları Trafik Kanunundaki tanım değişikliği 6495 sayılı Kanunla Karayolları Trafik Kanununda yer alan araç tanımları değiştirilmiştir. Bu düzenleme araçlarda KDV, ÖTV ve MTV uygulamalarını değiştirmemiş, ancak tanım konusunda yaşanan karmaşayı bir kat daha artırmıştır. Türkiye de araç tanımlarıyla ilgili 4 ayrı mevzuat vardır: - Karayolları Trafik Kanunu (Milli mevzuat) - Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (Milli mevzuat) - Türk Gümrük Tarife cetveli (Uluslararası mevzuat) (ÖTV ve KDV de geçerli) - Tip Onayı Yönetmelikleri (Uluslararası mevzuat) (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının MARTOY, MOTOY, TORTOY) Yönetmelikleri 38

39 Otomotiv sektöründe ÖTV uygulamaları ÖTV bildirim sistemi: Araç ithalatçıları ile imalatçıları, kullanıcılar dışındaki distribütör, bayi, acentalara sattıkları araçlar için ÖTV mükellefi olmadıkları halde Gelir İdaresi Başkanlığına Taşıt Araçları Bildirim Formu vereceklerdir. Aracın teknik bilgileri ile satış bilgilerini içeren bildirimler, en geç satışın yapıldığı tarihi izleyen gün sonuna kadar elektronik ortamda internet vergi dairesi kanalıyla gönderilecektir. İade veya düzeltmelerde bildirimler de düzeltilecektir. Bildirimlerim süresinde verilmemesi özel usulsüzlük cezası gerektirdiği gibi, aracın kullanıcı tarafından kayıt ve tescil ettirilmesini de engellemektedir. ÖTV bildirim sistemine, araçların imalatçısı veya ithalatçısından bayi aşamasına gelinceye kadar yapılan satışlar ve tadilatların da dahil edilmesi yönünde çalışmalar sürdürülüyor. Gelecekte aracın kayıt ve tescilinden sonra yapılan el değiştirmeler de hurdaya ayrılma safhasına kadar bildirim kapsamına alınacak. ASBİS sistemi: Emniyet Genel Müdürlüğünün ASBİS sistemine giriş yapılan araçlar için ÖTV bildiriminin sadece satış bilgileri bölümü doldurulacaktır. ASBİS sistemine halen ülke çapında M1 grubu araçların girişi yapılabilmekte olup, yakın zamanda tüm araçlar için giriş yapılması sağlanacaktır. 39

40 Otomotiv sektöründe ÖTV uygulamaları ÖTV matrahında alt limit ÖTV mükellefi olan bayi ve acentaların araç satışında beyan edecekleri ÖTV matrahı, alış bedelinden daha düşük olamamaktadır. Ancak bayi aracı kullanıcıya satmadan önce satıcı kendisine iskonto yaparsa, alış bedelinin %10 unu geçmemek üzere iskonto tutarı indirilmek suretiyle alış bedeli hesaplanmaktaydı sayılı Kanunla, ÖTV matrahının her halükârda aracın ithalatındaki KDV matrahından veya imalatçısının satış bedelinden az olamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre: İmalatçının distribütöre satış bedeli (KDV hariç) : TL Distribütörün bayiye satış bedeli (KDV Hariç) : TL Distribütörün bayiye satış sonrası iskontosu : TL Bayinin kullanıcıya satış bedeli (KDV hariç) : TL ÖTV matrahı ( = > < ) : TL ÖTV ( x %130) : TL KDV matrahı ( ) : TL KDV ( x %18) : TL Anahtar teslimi fiyat ( ) : TL 40

41 Otomotiv sektöründe ÖTV uygulamaları Araç üstü ekipman imali: Araç ÖTV mükellefi tarafından kasa veya araç üstü ekipman yapılmak suretiyle satılırsa toplam bedel üzerinden ÖTV hesaplanır. ÖTV ödenerek satın alınan şasi üzerine alıcının ahşap veya çelik kasa, damper, kafes, tanker yaptırması ÖTV doğurmaz, ikinci bir ÖTV ödenmez. ÖTV ödenerek satın alınan şasi üzerine alıcının çekici, vinç, merdiven, platform, mikser, vakum pompası, püskürtücü, saçıcı cihazlar eklemesi veya ekletmesi ya da tamir, radyoloji, yayın aracına dönüştürmesi halinde, dönüşümü yapılan araç için alıcı yeniden ÖTV beyan eder, satıcıya ödediği ÖTV yi indirim konusu yapıp geri kalan kısmı öder. ÖTV ödenerek kayıt ve tescil edilen araçların 5 yıl içinde daha yüksek vergili bir araca dönüştürülmesi halinde, dönüşen araç için yeniden ÖTV beyan edilip ödenir. Otomobil, panelvan türü araçlara koltuk eklenmesi veya çıkarılması, çift sıra koltuklu açık kasalı araçların kasasının kapatılması da bu şekilde vergilenir. 41

42 Otomotiv sektöründe ÖTV uygulamaları Elektrikli araçlarda indirimli ÖTV uygulaması: 2011 yılındaki kanun değişiklikleri ile elektrikli araçlarda ÖTV indirimi yapılmıştı. Buna göre elektrikli otomobillerden motor gücüne göre ( KW ve üstü sınıflandırmasına göre) %3, %7 ve %15 oranında, panelvan tipi araçlardan ve (8+1) lerden %10 oranında, motor gücü 20 KW ın altında olan motosikletlerden %3 oranında ÖTV alınması kararlaştırılmıştı. Bu uygulamadan hibrit araçlar yararlandırılmamakta, sadece elektrik motoru bulunan araçlar yararlandırılmaktadır. Emisyon salınımına göre vergilendirme: 2014 yılı Bütçe Kanununda da belirtildiği gibi, araçlardan alınan ÖTV nin ve yıllık verginin (MTV) aracın emisyon salınımına göre tespit edilmesi konusunda Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde çalışmalar yapılmakta olup, önümüzdeki yıl içinde yasalaşması öngörülmektedir. 42

43 Taşıt araçlarında 2009 yılındaki indirimli ÖTV uygulaması ile ilgili incelemeler 43

44 2009 yılı indirimli ÖTV uygulaması incelemeleri 2009 yılındaki global ekonomik krizin ülkemizde yarattığı olumsuz etkilerin telafisi amacıyla alınan mali önlemler arasında, otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapılması da söz konusu olmuştur. 2009/14802 sayılı Kararname ile 17/3/ /6/2009 tarihleri arasında uygulanması öngörülen indirimli ÖTV oranları belirlenmiştir. Daha sonra yayımlanan 2009/15081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla bazı araçlarda 30/9/2009 tarihine kadar yeni belirlenen indirimli ÖTV oranlarının uygulanması öngörülmüştür. 44

45 2009 yılı indirimli ÖTV uygulaması incelemeleri 2009 yılındaki indirimli ÖTV oranları ve uygulama dönemleri aşağıdadır. Araç cinsi Binek otomobilleri I. Dönem II. Dönem Normal Oran 17 Mart - 15 Haziran Haziran 30 Eylül Mart 2009 öncesi- 30 Eylül 2009 sonrası cc. arası %18 %27 % cc. %54 %60 % cc. üstü %80 %84 %84 Otobüs %0 %0 %1 Midibüs %1 %1 %4 Minibüs %2 %4 %9 Panelvan %1 %3 %10 Kamyon, kamyonet, %1 %1 %4 TIR çekicisi, vinç %1 %1 %4 Motosiklet cc %11 %16 % cc üstü %32 %37 %37 45

46 2009 yılı indirimli ÖTV uygulaması incelemeleri 2009 yılında indirimli ÖTV uygulamasının sona ereceği tarihlerde, bu araçları ellerinde bulunduran bayi, acente, ithalatçı hatta imalatçıların, kendi adlarına fatura kesip ÖTV beyannamesi verdikleri, bu şekilde indirimli oranda ÖTV ödedikleri araçları daha sonra kullanıcılara sattıkları duyumları üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı: 1- Alıcısı ve satıcısı aynı olan kişi veya kuruluşlara ait olan, 2- Alıcısı adına değil, üçüncü bir kişi adına kayıt ve tescil yapılan, 3- Plakasız olarak noterlerde satışı yapılan, araçlara ilişkin verilmiş olan ÖTV 2A beyannameleri üzerinden tarama yaparak, indirimli oran uygulamasından yararlanmak amacıyla bu şekilde beyanda bulunan mükellefleri tespit etmiştir. 46

47 2009 yılı indirimli ÖTV uygulaması incelemeleri Kayıt ve tescile tabi araçlarda vergiyi doğuran olay ilk iktisaptır. İlk iktisap, kayıt ve tescile tabi araçların: 1- Kullanılmak üzere: - İthali, - Motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınması, - Müzayede yoluyla edinimi, 2- Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından: - Adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi, - Kullanılmaya başlanması, - İşletmede imal veya inşa edilenlerin aktife alınmasıdır. 47

48 2009 yılı indirimli ÖTV uygulaması incelemeleri Vergi avantajı sağlamak üzere dolanma (muvazaa) olarak nitelendirilen bu beyanları yapan acenta, bayi, ithalatçı veya imalatçılara Vergi Denetim Kurulunca inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucunda: 1- Aracın alış fiyatı üzerinden indirimli oranda beyan edilen ÖTV tutarı ile satış fiyatı üzerinden satış tarihinde geçerli olan vergi oranına göre hesaplanan ÖTV tutarı arasındaki fark, 2- Bu farka isabet eden KDV tutarı re sen tarhedilmekte, 3- Vergi farkları üzerinden vergi ziyaı cezası uygulanmakta, 4- Ayrıca usulsüzlük cezası kesilmektedir. İnceleme, ÖTV nin mükellefi olan araç satıcıları adına olup, alıcıların eksik veya ödenmeyen vergiler ve kesilen cezalarla ilgili sorumlulukları bulunmamaktadır. 9 aralık

49 Sorularınız? [2013] Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan Türkiye yi ifade etmektedir. Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT Eyyup İNCE 24 ÖZ İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV

Detaylı

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014 www.pwc.com/tr Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar Vergi İncelemeleri Neden İncelemeye Seçilebilirsiniz? Risk Analiz Sistemi (Risk Analiz Merkezi) BA/BS 666: Kara liste uygulaması Tek vergi

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş 08/07/2013 Çınar Bağlan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü, YMM 1- GİRİŞ Mali İdarenin verdiği özelgeleri takip edenler hatırlayacaktır, yurtdışından

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.04.2014/109-1 34 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 34 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)

Detaylı

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk.

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. Sirküler No : 2014/17 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. 4760

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/105

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/105 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

Sirküler 2017 / 018-2

Sirküler 2017 / 018-2 Sirküler 2017 / 018-2 Referansımız: 0168 / 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 22.02.2017 11 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı: Vergi/2014.025 Tarih: 22.04.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ aşağıda sunulmuştur. Maliye Bakanlığından: ÖZEL

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/49

Mali Bülten No: 2014/49 ` Mali Bülten No: 2014/49 Vergi/ 21 Nisan 2014 4 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile Getirilen ÖTV Tevkifat Uygulaması kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Maliye Bakanlığı 4 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile ÖTV Kanunu

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi*

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ ŞUBAT 2013 SAYI 378 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ: Özel Tüketim Vergisi Kanununa (ÖTVK) ekli (I) sayılı listede yer

Detaylı

KDV UYGULAMALARINDA SON GELİŞMELER

KDV UYGULAMALARINDA SON GELİŞMELER KDV UYGULAMALARINDA SON GELİŞMELER I- GENEL OLARAK KDV II- MEVZUAT Kentsel dönüşüm ve inşaat sektöründe KDV uygulamaları Ciro primleri Yüklenilen KDV nin indirimle telafisi DİİB kapsamındaki işlemlerde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/85-1 30 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 30 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 4760

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 06.09.2016 Sayı : 2016/21 Değerli Müşterimiz, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Söz konusu

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-135-405603 Konu : 87.04 ve 87.02 tarife pozisyonundaki araçların karavana

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) TEBLİĞLER Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2014/33

İstanbul, DUYURU NO:2014/33 İstanbul, 25.04.2014 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinin 38.11 Tarife Pozisyon Numarasında Yer Alan Mallar ile İlgili ÖTV Tevkifatı Uygulaması DUYURU NO:2014/33 19.04.2014

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

C- VERGİNİN BEYANI 1. Beyanname Verme Zamanı (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlara ait ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce,

C- VERGİNİN BEYANI 1. Beyanname Verme Zamanı (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlara ait ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce, C- VERGİNİN BEYANI 1. Beyanname Verme Zamanı (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlara ait ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce, bu işlemlerin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ BAKIŞ MEVZUAT KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ Sayı 2012/ 39 ÖZET 19.3.2012 tarihli ve 17 No lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu sirkülerinde ÖTV Kanununda yer alan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Altınova Mah. İstanbul Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 2032 Sirküler Tarihi: 22.02.2017 KONU:

Detaylı

Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir.

Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir. A. VERGİNİN KONUSU Verginin konusu, ÖTV kapsamına giren (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil olmak üzere imalatçıları tarafından teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

Detaylı

6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, No.lu Sirkülerimiz de yer almaktadır.

6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, No.lu Sirkülerimiz de yer almaktadır. No: 2017/17 Tarih: 05.02.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna No: 2012/96 Tarih: 23.08.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-28)

SİRKÜLER RAPOR (2009-28) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Kapsam:3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015 KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİ VE DOĞRULUĞUNUN İSPATI Yeni Tebliğ ile mükelleflere işlemlerinin gerçek ve doğru olduğunu delil

Detaylı

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişiklikler ile,

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişiklikler ile, TARİH : 06/02/2017 SİRKÜLER NO : 2017/20 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/ 10 İstanbul, 17 Ocak 2005 KONU : Aralık/04 Vergilendirme

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-21

SİRKÜLER RAPOR 2006-21 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-21

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde KDV istisnası uygulamasının usul ve esasları belirleyen 118 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

1. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN BU LİSTEYE DÂHİL OLMAYAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASI

1. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN BU LİSTEYE DÂHİL OLMAYAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASI No: 2012/113 Tarih: 11.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 İstanbul, 3 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 KONU : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Yazılım ve Gayrimaddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası ve İmalat Sanayine Yönelik YTB Kapsamında

Detaylı

KONU : İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE 2012 YILINDA UYGULANACAK İADE SINIRI

KONU : İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE 2012 YILINDA UYGULANACAK İADE SINIRI KONU : İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE 2012 YILINDA UYGULANACAK İADE SINIRI Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. maddesinin "Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

Sirküler no: 109 İstanbul, 7 Eylül 2012

Sirküler no: 109 İstanbul, 7 Eylül 2012 Sirküler no: 109 İstanbul, 7 Eylül 2012 Konu: Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili olarak alıcı firma lehine ortaya çıkan fiyat farklarında KDV uygulaması. Özet: Mali İdare, yurt dışından ithal edilen

Detaylı

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST. 09.08.2010 ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI 16 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI Değerli üyemiz, 02/07/2007 Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işlerinde 10/Ocak/1996 Tarihinden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı 11 Temmuz 2006 SALI Resmi Gazete Sayı : 26225 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KDV, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 99 1 / 35

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ KDV İadesine İlişkin Yasal Altyapı: Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Bu yazımızda, yıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gerekenleri özetlemek ve hatırlatmayı amaçlıyorum. Yıl içinde şirketinizde aşağıdaki

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI Sirküler No:48 6736 sayılı Kanunun 5/3 Maddesi ile mükelleflere; katma değer vergisi yönünden vergi artırımı uygulamasıyla, artırıma konu yıllara

Detaylı

TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI Karar Sayısı: 2010/668 Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile

Detaylı