EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI: g ' KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda"

Transkript

1 TORI< ECZACILARI BiRLiGi II. BOLGE SAYI: g ' KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda Turk Eczacrlari Birligi Merkez Heyeti Baskanhgr Willy Brandt Sok. No:9 Cankaya/ ANKARA Gida, Tanm ve Hayvancilik Bakanligi Gida ve Kontrol Genel Mudurlugu tarafmdan Takviye Edici Gidalann lthalati, Oretimi, Islenmesi ve Piyasaya Arzma Iliskin Yonetmelikte Degisiklik Yapilmasma dair yonetmelik taslak metni hakkmda istenen gorti~ ve EKi: Odamiz Degerlendirmesi S.TURHAN Olgunlar Sokak No: Klzllay / ANKARA Tel: Faks: Not:Cevabiverilen yazilann tarih ve numaralannm belirtilmesi rica olunur.

2 rori( ECZACILARI BiRLiGi II. BOLGE Taslagm Geneli Uzerinde Gorus ve Degerlendirme Teklif 02/5/2013 tarihli ve sayih Resmi Gazete' de yayimlanan Takviye Edici Gidalann lthalati, Uretimi, Islenmesi ve Piyasaya Arzma ili~kin Yonetmeligin bazi maddelerinin degistirilmesi ile bu i.iri.inlerin iizerindeki denetim konusu hafifletilmis olacaktir. ozellikle TEG komisyonun gorev ve yetkilerinde kisitlayici bir duzenleme getirilmektedir. Izinler konusundaki yetki tamamiyla n mudurluklerine devredilmektedir. Bu durum piyasaya cikacak yeni i.iri.inlerde ve ithal edilecek urunlerde bir denetim eksikligi ortaya cikaracaktir. Takviye edici urunlerdeki en onemli husus, bitmis tmm analizlerinin yapihp yapilmadigi konusudur. Bu yonetmelik degisikligi ile bitmis urun analizleri tamamen devre disi birakilacaktir. Bu acidan degisiklik bazi riskleri beraberinde getirmektedir. Diger taraftan takviye edici gidalann intenet uzerinden tamtim ve sans faaliyetlerine resmi izin verilmesi de aynca ciddi riskler tasimaktadrr. Oteden beri farmasotik formda(tablet, kapsi.il, surup vb.) uretilecek olan takviye edici gidalann gizli bir endikasyon tasimalan nedeniyle ya Saghk Bakanhgmce ruhsatlandmlmalan veyahut bitmis i.iri.in analizlerinin yapilmasi gerektigini bilimsel olarak kabul goren bir konudur. bu kapsamda TEG komisyonun raporu dogrultusunda ozellikle Takviye edici gidalann iceriginde bulunan bitki, ve bitkisel ekstrelerin bitmis urun uzerinden, firma beyanlan dogrultusunda test edilmesi yerinde olacaktir, Diger taraftan bu i.iri.inlerin internet uzerinden satislannm mutlaka durdurulmasi ve farmasotik formdaki takviye edici gidalann sadece eczanelerden satisina izin verilmesi gerekmektedir. MADDE 1 02/5/2013 Bu madde ile TEG tarihli ve sayih Resmi komisyonunun Gazete' de yayimlanan yetkileri Takviye Edici Gidalann azaltilmaktadir, bu Ithalati, Uretimi, Islenmesi durum kalitesiz ve Piyasaya Arzma ili~kin urunlerini piyasaya Yonetmeligin 6. Maddesinin 91kma riskini birinci flkrasl a~agldaki arttnacaktlr. ~ekilde degi~tirilmi~tir. "(1) TEGK'nin gorevleri a~aglda yer almaktadu. a)takviye edici gldalarda kullamlan vitamin, mineral, botanikler ve diger bile~enlerle ilgili risk MADDE 1-02/5/2013 tarihli ve sayih Resmi Gazete' de yayimlanan Takviye Edici Gidalann lthalati, Uretimi, Islenmesi ve Piyasaya Arzma Iliskin Yonetmeligin 6. Maddesinin birinci flkrasl a~agldaki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "(1) TEGK'nin gorevleri a~aglda yer almaktadu. a)takviye edici gldalarda kullarnlan vitamin, mineral, botanikler ve diger bile~enlerle ilgili risk degerlendirmesi yapmak, analiz yapilacak i.iri.inleri belirleyip yapllacak analizler ile birlkte Olgunlar Sokak No: Klzllay / ANKARA Tel: Faks:

3 TORI< ECZACILARI BiRLiGi II. BOLGE wwwaeoorg.tr degerlendirmesi yaparak degerlendirme sonucunu Bakanhga sunmak." degerlendirme yapip degerlendirme sonucunu Bakanliga sunmak." MADDE 2 -Aym Yonetmeligin 9. Maddesinin ucuncu fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir. "(3) Gida isletmecisi; onay ba~vurusunda bulundugu takviye edici gidarun kendi bilgisi dismda mevzuata aykm reklam ve tamtnmm onlemek icin, reklam ve tanrtimm kaldinlmasma yonelik kanuni yollara basvuracagina dair taahhutnameyi il mudurlugune vermesi durumunda dosya degerlendirilmeye ahmr. Gida isletmecisi; onayh takviye edici gidanm baska bir gida isletmecisi tarafmdan internet uzerinden satisiru, reklam ve/veya tarutimuu yapmak istemesi durumunda, takviye edici glda onayml diizenleyen il miidfuliigiine takviye edici gldanm internet iizerinden sati~ml yapmak isteyen glda i~letmesine ait alan adl ve URL adres/adreslerini bildirir. " MADDE 3 Aym Yonetmeligin 12. Maddesi a~agldaki degi~tirilmi~tir. ~ekilde "Takviye edici glda iiretimi, i~lenmesi,ithalati Bumadde TEG urunlerinin internet uzerinden tamtim faaliyetlerine uretici firma bilgisi ve izni ile resmiyet kazandirmaktadir. TEG urunlerinde herhangi bir endikasyona izin verilmedigi gerceginden hareketle, tarutim faaliyetlerinin ne amacla yapilacagi hususuna acikhk getirilmelidir. Tamtim faaliyetlerinde endikasyona izin verilmeyecegi ve bu urunlerin sadece eczanelerden temin edilebilecegi belirtilmelidir. Bu degi~iklik ile TEG ile ilgili tiim izinler il miidiir 1iiklerinin yetkisine blrakilmaktadu. Tiirkiye genelindeki MADDE 2 - Aym Yonetmeligin 9. Maddesinin ucuncu fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir. "(3) Gida isletmecisi; onay basvurusunda bulundugu takviye edici gidamn kendi bilgisi disinda mevzuata aykin reklam ve tamtirmrn onlemek icin, reklam ve tanitumn kaldinlmasma yonelik kanuni yollara basvuracagina dair taahhtitnameyi il mudurlugune vermesi durumunda dosya degerlendirilmeye ahmr. Gida isletmecisi; onayh takviye edici gidarun baska bir gida isletmecisi tarafmdan internet uzerinden satisiru, reklam ve/veya tamtimmi yapmak istemesi durumunda, takviye edici gida onayim duzenleyen il mudurlugune takviye edici gidanm internet uzerinden satlgllli yapmak isteyen internet uzerinden tarutnmm yapmak isteyen gida isletmesine ait alan adi ve URL adres/adreslerini bildirir. Bu tamtimlarda hie bir ~ekilde endikasyon belirtilemez, internet siteleri tizerinden sati~ yapllamaz. Farmasotik formda tiretilmi~ ve izin verilmi~ TEG lann satl~lan sadece eczanelerden yapllabilir" MADDE 3 - Aym Yonetmeligin 12. Maddesi a~agldaki ~ekilde degi~tirilffii~tir. "Takviye edici glda iiretimi, i~lenmesi,ithalati ve onayi MADDE 12 - (1) Takviye edici Olgunlar Sokak No: Klzllay / ANKARA Tel: Faks:

4 '- TORI< ECZACILARI BiRLiGi II. BOLGE ve onayi MADDE 12 - (1) Takviye edici gidalann onay islemleri il mudurlukleri tarafmdan gerceklestirilir. (2) Gida isletmecisi onay basvurusu yapacagi her bir marka takviye gida icin ek-i de belirtilen bilgi ve belgeler ile il mudurlugune muracaat eder. (3) n mudurlugu dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik olmasi durumunda, eksiklikleri resmi yazi ile gida isletmecisine bildirir. (4) n mudurlugu onay basvurusu icin istenilen bilgi ve belgelerin uygun olmasi durumunda onaylanan takviye edici gida resmi yazi ile gida isletmecisine bildirilir. (5) Gida isletmecileri urunleri ile ilgili Bakanhgin takviye edici gidalarda kullammma kisitlama getirdigi maddeler icin belirledigi limitlere Bakanhgin resmi internet sitesinde yayimladigi tarihten itibaren bir yil icerisinde uygun hale getirir." dagihrn goz onune almdigmda cok fazla kontrolsuz iiriiniin piyasaya cikma riski mevcuttur. bu nedenle bu izinlerin bakanhk icerisinde kurulacak bir birim (Takviye Edici Gidalar Daire Baskanhgi gibi) tarafmdan verilmesi urun denetimi ve kalitesi acismdan daha yararh olacaktir. gidalann onay islemleri it mtidtirltikleri tarafmdan geryekle~tirilir. Bakanliga bagh TEG Daire Baskanhgmca verilir. (2) Glda isletrnecisi onay basvurusu yapacagi her bir marka takviye gida icin ek-l de belirtilen bilgi ve belgeler ile il mudurlugune muracaat eder. (3) ilmtidtirltigti TEG Daire Baskanligi dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik olmasi durumunda, eksiklikleri resmi yazi ile gida isletmecisine bildirir. (4) it miidiirliigii TEG Daire Baskanhgi onay basvurusu icin istenilen bilgi ve belgelerin uygun olmasi durumunda onaylanan takviye edici gida resmi yazi ile gida isletmecisine bildirilir. (5) Gida isletmecileri urunleri ile ilgili Bakanligm takviye edici gidalarda kullammma kisitlama getirdigi maddeler icin belirledigi limitlere Bakanhgin resmi internet sitesinde yayimladigi tarihten itibaren bir yil icerisinde uygun hale getirir." MADDE Yonetmeligin a~agldaki degi~tirilmi~, 4- Aym ek-l 'i ~ekilde Yonetmeligin Ek-I de istenilen belgelerde bitmis iiriin analizleri bulunrnamaktadu. bu MADDE 4- Aym Yonetmeligin ekl'i asagidaki ~ekilde degi~tirilmi~, Yonetmeligin ek -2 ve ek-3' ii yiiriirliikten kaldmlml~ diger ekler Olgunlar Sokak No: Klzllay / ANKARA Tel: Faks:

5 TURI< ECZACILARI BiRLiGi II. BOLGE ek-2 ve ek-3'u yururlukten kisma TEO kaldinlrms diger ekler buna komisyonunun gore teselsul ettirilmistir. Ek-l "Takviye Edici Gidalarm Onay Basvurusunda Istenen Bilgi ve Belgeler 1- Takviye edici gidarun ticari markasi ve ismi, 2- Yuzde bilesen listesi, 3- Spesifikasyon belgesi, 4- Tavsiye edilen gunluk ahm dozu, 5- HACCP ve/veya OMP taahhutnamesi, 6- Fason uretimlerde fason sozlesmesi, 7- Takviye edici gidada kullamlan botanigin adlnln, latince admm ve kullamlan kismuun gosterildigi hammadde spesifikasyonu ve takviye edici gidayi ureten firma tarafmdan duzenlenen taahhutname, 8- Alan adi ve URL adres/adresleri, (varsa) 9- Ucret makbuzu." uygun gordugt; analizlerinde eklenmesi urun guvenirligi ve kalitesi acismdan son derece onemlidir. buna gore teselsul ettirilmistir. Ek-l "Takviye Edici Gidalarm Onay Basvurusunda istenen Bilgi ve Belgeler 1- Takviye edici gidarun ticari markasi ve ismi, 2- Yuzde bilesen listesi, 3- Spesifikasyon belgesi, 4- Tavsiye edilen gunluk ahrn dozu, 5- HACCP ve/veya OMP taahhutnamesi, 6- Fason uretimlerde fason sozlesmesi, 7- Takviye edici gidada kullamlan botanigin admm, latince admm ve kullamlan kisrmrun gosterildigi hammadde spesifikasyonu ve takviye edici gidayi ureten firma tarafmdan duzenlenen taahhutname, 8- Alan adi ve URL adres/adresleri, (varsa) 9- Ucret makbuzu." 10-TEO komisyonu degerlendirme raporu, bu raporda belirtilen analiz sonuclan ve raporlan, (urun bitki yada bitki ekstresi iceriyorsa Bakanligm uygun gordugu laboratuvarlardan almrms analiz raporu) Olgunlar Sokak No: Klzllay / ANKARA Tel: Faks: Not: Cevabt verilen yazllann tarih ve numaralanmn belirtilmesi rica olunur.

TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETEN, İŞLEYEN, İTHAL EDEN, DEPOLAYAN VE PİYASAYA ARZ EDEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ

TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETEN, İŞLEYEN, İTHAL EDEN, DEPOLAYAN VE PİYASAYA ARZ EDEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETEN, İŞLEYEN, İTHAL EDEN, DEPOLAYAN VE PİYASAYA ARZ EDEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ Takviye edici gıda işletmeleri, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETEN, İŞLEYEN, İTHAL EDEN, DEPOLAYAN VE PİYASAYA ARZ EDEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ

TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETEN, İŞLEYEN, İTHAL EDEN, DEPOLAYAN VE PİYASAYA ARZ EDEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETEN, İŞLEYEN, İTHAL EDEN, DEPOLAYAN VE PİYASAYA ARZ EDEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ Takviye edici gıda işletmeleri, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE 1 / 8 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gıda İşletmesi Onay Belgesi Düzenlenmesi 1-Dilekçe 2-Beyanname Genel Kısmı (Ek-10) 3-Beyanname

Detaylı

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MEVZUAT: Kozmetik Kanun No: 3977 Kabul Tarihi: 23.02.1994 Kozmetik Yönetmeliği: 08.04.1994/21899 sayılı Resmi Gazete Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.1998/23244 Sayılı

Detaylı

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. Bu talimat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve 2004/24/EC sayılıdüzenlemesine paralel olarak,

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve 2004/24/EC sayılıdüzenlemesine paralel olarak, 6 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27721 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL BĐTKĐSEL TIBBĐ ÜRÜNLER YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 17 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25673 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39 GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 441 Yayımlandığı R.Gazete:

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)Bu Yönetmelikle belirlenen gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri

Detaylı

YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI

YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI I RESMİ KONTROLLER A- Genel Hükümler 1) Kontrol faaliyetleri, Bakanlığın yıllık kontrol planı kapsamındaki

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

BĠTKĠSEL GIDA VE YEM ĠLE GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERĠN ĠTHALAT KONTROLLERĠNE DAĠR UYGULAMA TALĠMATI

BĠTKĠSEL GIDA VE YEM ĠLE GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERĠN ĠTHALAT KONTROLLERĠNE DAĠR UYGULAMA TALĠMATI BĠTKĠSEL GIDA VE YEM ĠLE GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERĠN ĠTHALAT KONTROLLERĠNE DAĠR UYGULAMA TALĠMATI 1- Bu talimat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu na dayanılarak

Detaylı

TEBLİĞ TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ 17 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27614 Sağlık Bakanlığından: TEBLİĞ TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır. SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Klinik araştırma başvurusu nasıl yapılır? Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır. 2- Klinik araştırma

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

TEBLİĞ. c) İnceleme raporu: Ek-4 te yer alan, her ürün için fiziksel ve mikrobiyolojik laboratuvar testleri,

TEBLİĞ. c) İnceleme raporu: Ek-4 te yer alan, her ürün için fiziksel ve mikrobiyolojik laboratuvar testleri, 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

4 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27662 TEBLİĞ

4 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27662 TEBLİĞ 4 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27662 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI, ELEKTRİKLE/PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ FIRÇALARININ

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı