HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL BAKIġ... 3 Grup Organizasyon Yapısı Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ Hitit Döviz ve Altın A.ġ Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat San. Tic. Ltd. ġirketi HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi San. ve Tic. A.ġ HDT Teknik Devam Eden Projeler Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. ġti Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. Ltd. ġti Hitit Ayakkabı Saat Mücevherat Turizm ĠnĢ. Petrol San. ve Tic. Ltd. ġti ġĠRKETĠN YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER YATIRIM STRATEJĠSĠ ĠnĢaat Sektörü / Taahhüt ĠnĢaat Sektörü / SatıĢ Pazarlama Perakende Sektörü / Mağazacılık ġġrket FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ SeçilmiĢ Finansal Bilgiler Bilanço (31 Aralık 2011) Gelir Tablosu (31 Aralık 2011) Nakit Akım Tablosu (31 Aralık 2011) Ortaklığın Tarihi Ġtibariyle Finansal Durumu Likidite Riski Ortaklığın Son Durum Ġtibariyle Finansal Yapısı ve Borçluluk Durumu KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ ESAS SÖZLEġMEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Her Bir Pay Grubunun Sahip Olduğu Ġmtiyazlar, Bağlam ve Sanırlamalar Hakkında Bilgi Payların Devrine ĠliĢkin Esaslar Pay Sahiplerinin Haklarının ve Ġmtiyazlarının DeğiĢtirilmesine ĠliĢkin Esaslar Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasına ĠliĢkin Usüller ile Toplantılara Katılım KoĢulları Hakkında Bilgi KÂR PAYI DAĞITIM ESASLARI... 24

3 BaĢkan ın mesajı Sayın hissedarlarımız, değerli müģterilerimiz, iģ ortaklarımız ve sevgili çalıģanlarımız, Hitit ġirketler Topluluğu olarak bugüne kadar sahip olduğumuz maddi kaynakları ve yüksek entellektüel sermayemizi en etkin Ģekilde yöneterek stratejik hedeflerimize ulaģmayı baģardık. DeğiĢen dünya ekonomisi ve iģletme yönetimi yaklaģımları maliyet yönetim politikalarının hedeflenen kârlara ulaģabilmek için yönetilmesi gereken en önemli unsur olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hitit Holding A.ġ.'ni de maliyetlerimizi daha iyi yönetebilmek ve stratejik hedeflerimize ulaģabilmek için rekabet üstünlükleri yakalayabilmek amacıyla kurduk. Kriz ve kötü piyasa koģullarını artık geride bıraktığımız bugünlerde geleceğe daha umutla daha net bakabiliyoruz. Türkiye ekonomisinin yakaladığı istikrarlı ve yükselen trendi çok önemli fırsatları karģımıza çıkarmaya devam ediyor. Güçlü Türkiye ekonomisi içerisinde hak ettiğimiz konuma gelebilmek adına kurumsal duyarlılıklarımızdan, kalite politikalarımızdan ve insana atfettiğimiz değerlerden ödün vermeden tüm enerjimizle çalıģmaya devam edeceğiz yılından itibaren gerek perakende gerekse inģaat alanında çok önemli projelere ve yatırımlara baģlıyoruz. Bu süreçte baģta tüm çalıģma arkadaģlarım ve grup personelim olmak üzere, emeği geçecek tüm iģ ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teģekkür ederim. 1. GENEL BAKIġ Hitit ġirket Topluluğu'nun 40. yılında, grup Ģirketlerini mali, idari ve finansal açıdan tek bir Yönetim Merkezi nden yönetebilmek ve rekabet üstünlükleri yaratmak amacıyla 2010 yılında Hitit Holding A.ġ. kurulmuģtur. Perakende ve ĠnĢaat olmak üzere iki ana sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan grubumuzda yer alan Ģirketlerimizden üçü bağlı ortaklık ve beģi ise iģtirak konumundadır. ġirket in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bağlı ortaklık ve iģtiraklerinin dağılım aģağıdaki gibidir: Nominal Oranı (%) ġirket Adı: Tutarı (TL) Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.ġ. 51, Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi San. ve Tic. A.ġ. 14, Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. A.ġ. 22, HDT Teknik Enerji ĠnĢ. Endüstrisi San. ve Tic. A.ġ. 51,

4 Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Müc. San.Tic.Ltd.ġti. 51, Hitit Ayakkabı Saat Müc. Turizm. ĠnĢ. Petrol San. ve Tic. Ltd.ġti. 10, Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. Ltd.ġti. 10, Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. Ltd. ġti. 10, Holding Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluģ hükümleri uyarınca Anonim Ģirket olarak ,00 TL (OnbeĢmilyon TL) sermaye taahhüdü ile kurulmuģtur. ġirket kuruluģu tarih ve 7649 sayılı TTSG nde yayınlanmıģtır. ġirketimiz, Antalya Kurumlar Vergi Dairesi BaĢkanlığı'nın sicil numaralı mükellefi olup, YeĢilbahçe Mahallesi, Metin Kasapoğlu Caddesi, Ayhan Kadam ĠĢ Merkezi B Blok No: 50 / 9, Antalya adresinde faaliyet göstermektedir. Holding, Antalya Ticaret Sicil Memurluğu'nun sicil numarasıyla kayıtlıdır. Grup Ģirketlerinin, Hitit Holding A.ġ. ticaret ünvanı ile bir holding çatısı altında örgütlenmesi öngörülmüģtür. ġirketin esas amacı yurt içinde veya yurt dıģında kurulmuģ veya kurulacak Ģirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karģı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu Ģirketlerin sağlıklı Ģekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak geliģmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve amaca uygun ticari, sınai ve mali giriģimlerde bulunmaktır yılında Hazine MüsteĢarlığı ndan almıģ olduğu Yetkili Müessese yetki belgesi ile faaliyetine baģlayan Hitit Döviz T.A.ġ. yaklaģık olarak TL / Yıl iģlem hacmi ile Çorum'da faaliyetine devam etmektedir. Hitit Döviz A.ġ. grubun risk yönetiminde aktif rol almaktadır yılında kurulan Hitit Gold ve Mücevherat A.ġ. faaliyetine kurumsal perakende mağazacılık ile devam etmektedir. Antalya, Çorum ve Kırıkkale'de toplam 6 ayrı noktada AltınbaĢ Mücevher ve Pırlanta grubu baģta olmak üzere Vertu, Tissot, Maurice - Lacroix, Tagheuer Saatleri franchise bayilik sistemi ile çalıģmaktadır. YaklaĢık TL / Yıl satıģ hasılatı olan Ģirketimiz, koleksiyonu kendisine ait Hitit takıları ürün grubu ile 2012 yılından itibaren tüm Türkiye'de Corner bayilikler vermek üzere çalıģmalarını önemli ölçüde tamamlamıģtır yılında kurulan Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ. bugüne kadar m 2 inģaat projesini tamamlamıģtır. 80 Milyon TL satıģ hasılatı hedeflenen Caratpark Villas ve Caratpark Residance projelerinin yapım ve satıģ - pazarlama faaliyetleri ile ticari gayrimenkuller konusunda arazi ve proje geliģtirme faaliyetlerine devam edilmektedir yılında Ģirketimizin ticari gayrimenkuller yatırımları için Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüģtürülerek halka arz edilmesi planlanmaktadır. Hitit ġirketler Grubu nun son durum itibariyle ortaklık yapısı aģağıda verilmiģtir.

5 Grup Organizasyon Yapısı 1.2. Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ. Perakende sektöründe yer Alan Hitit Gold Mücevherat A.ġ. Ģirketimiz, ülkemizin en büyük mücevherat ve pırlanta üreticilerinden biri olan AltınbaĢ Holding e bağlı AltınbaĢ markasını temsil etmektedir. AltınbaĢ Mağazalarımızda AltınbaĢ Altın ve Pırlanta grubu ürünleri müģterilerimize sunulmaktadır. Mağazalarımızda Maurice Lacroix, Tag Heuer, Tissot, gibi saat markaları ile Vertu marka telefonlarında satıģı yapılmaktadır. Üst düzey beğeni ile müģterilerimizin yoğun ilgisini çeken ürünlerimiz Markalarımızın garantileri altında satılmaktadır. Mağaza dekorasyonlarımız müģterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için sürekli yenilenerek değiģtirilmektedir. Yeni sunum alanlarımız ile mağaza yapılarımız ve çalıģan personellerimizin sunmuģ olduğu üst düzey hizmet anlayıģı müģterilerimiz tarafından oldukça beğenilmektedir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ġirketin ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir: Sermaye Tutarı

6 Ortaklar Oranı (%) (TL) Sait Börekci 73, Hüseyin Sungur Badak 1, ġerife Börekci 1, Mustafa ġahin Badak 1, YaĢar Kandemir 1, Hitit Holding A.ġ 22, , Aralık 2011 tarihi itibariyle Hitit Holding A.ġ. nin, Hitit Gold sermayesindeki sahiplik oranı % 22,80 dir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle çalıģan personel sayısı 28 kiģidir (31 Aralık 2010: 29). Bu tarihte toplam 5 adet mağaza bulunmaktadır. Söz konusu mağazaların 3 ü Antalya da, 1 i Çorum da ve 1 i de Kırıkkale dedir Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ. Hitit Holding bünyesinde yer alan ve inģaat sektörü gayrimenkul yatırım ve geliģtirme konularında faaliyet göstermesi için yapılandırdığımız Ģirketimiz Hitit Yapı Endüstri A.ġ. gayrimenkul projelerini geliģtirirken projelerini bütünleģtirilmiģ bir kapsam tanımı ile ele alır. Son kullanıcı müģteri analizleri sonucunda hedef kitleye uygun projeler geliģtirilmesi sağlamak amacı ile hedef kitleye uygun arazileri üretme yönünde çalıģır. Uygun arazilerde geliģme ve geliģtirme yaklaģımıyla arazinin yakın yapılar, yollar ve sosyal alanlar ile iliģkisinin, zemin toprak yapısının bugünkü ve gelecek değer kurgusunun incelenmesi, gerektiğinde uzman kuruluģlara değerleme yaptırılması sağlar. Kamusal inceleme ile Ġmar ve kadastral bilgilerin, farklı kurumlar farklı kamu kuruluģları ile iliģkilerin üçüncü sahıģlar ile geçmiģ iliģkilerinin incelenmesi sağlanır. ġirketin sermayesi adet paya bölünmüģ olup Türk Lirasıdır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ġirketin ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir: Sermaye Tutarı Ortaklar Oranı (%) (TL) Sait Börekci 63, Hitit Holding A.ġ. 14, Sıddık Murat Terlemez 7, Burak TaĢalan 7, Özgür Kınay 7, ġerife Börekci 0, ,

7 ÖdenmemiĢ Semaye (-) ( ) ÖdenmiĢ Sermaye Aralık 2011 tarihi itibariyle Hitit Holding A.ġ. nin, Hitit Mesken sermayesindeki sahiplik oranı % 14,29 dur. Hitit Mesken in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Antalya da 1 Ģubesi bulunmaktadır Hitit Döviz ve Altın A.ġ. Perakende sektöründe Altın ve Döviz Piyasalarında yer alan Hitit Döviz T.A.ġ. Ģirketimiz, piyasalarda döviz alım ve satım iģlerine devam etmektedir. Konusunda uzman personellerimiz ulusal ve uluslar arası piyasaları güncel olarak izleyerek takip ederler. Piyasalardaki anlık geliģmeler ile müģterilerine doğru veriler ile yatırımlarını yönlendirme fırsatı veren firmamız, çalıģmalarına en üst düzey kalite hizmet anlayıģı ile devam etmektedir. Hitit Döviz in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sermayesi adet paya bölünmüģ olup sermayesi TL dir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Hitit Döviz in ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 Ortaklar Oranı (%) (TL) Sait Börekci 44, Hitit Holding A.ġ. 51, Hüseyin Sungur Badak 1, Fatih Çiçek 1, Mustafa ġahin Badak 1, ġerife Börekci 1, , Aralık 2011 tarihi itibariyle Hitit Holding A.ġ. nin, Hitit Döviz sermayesindeki sahiplik oranı % 51,06 dır. Hitit Döviz in çalıģan personel sayısı 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle 12 kiģidir (31 Aralık kiģi).

8 1.5.Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat San. Tic. Ltd. ġirketi Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat San. Tic. Ltd. ġti. (Hitit Moda) 2006 yılında Antalya Vakkorama ve Vakko Butik franchise iģletmecilikleri ile ticari hayatına baģlamıģtır. Hitit Moda ile Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. ĠĢt. A.ġ. arasında tarihinde 5 yıllık bayilik sözleģmesi imzalanmıģtır yılının ilk çeyreğinde Türkiye de ilk defa Vakko Bay-Bayan, Vakko Crues, Vakko Butik, Vakko Wedding ve Vakko Home konseptlerinin tamamını tek mağazada toplayarak Antalya Lara da toplam metrekarelik ikinci Ģubesini de faaliyete geçirmiģtir. ġirket in 2011 yılında toplam ciro hedefi 6,75 Milyon TL dir. Böylece 2010 yılına göre faiz ve vergi öncesi kar tutarında yaklaģık 3 kat, toplam satıģ hasılatında 2,67 kat net büyüme hedefi söz konusudur. Ayrıca 2. ġube ile birlikte 2012 yılından itibaren hedefleri arasına sadece Vakko Home OtelVilla konsepti üzerinden yapılacak proje bazlı çalıģmalar kanalında ciro hedefi ilave TL dir. Ġlk uygulama Caratpark Villas projesinde gerçekleģtirilecektir. Dolphin Hotel grubu 2012 yılında açacağı yeni otelleri için iç dizayn kumaģ ve Vakko Home ürünlerini tekliflendirme çalıģmaları baģlamıģtır. Hitit Moda nın çalıģan personel sayısı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 25 kiģidir (31 Aralık 2010: 8 kiģi). 1.6.HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi San. ve Tic. A.ġ. 01 Aralık 2008 de kurulan HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi San. ve Tic. A.ġ. (HDT Teknik), yıllarında çok yoğun bir Ģekilde pazar araģtırması çalıģmaları ile iģ ve proje geliģtirme faaliyetlerinde bulunmuģtur. Türkiye nin önde gelen yapı endüstrisi ve konut üreticisi Ģirketlerinin büyük ölçekli projelerine anahtar teslimi ve proje yönetimi modellerinde karlı teklifler üretmiģtir Yılında de SinpaĢ Yapı Endüstrisi ve Tic. A.ġ. den (SinpaĢ Yapı A.ġ.) Kelebekia Premium Projesini anahtar teslimi TL tutarla almıģtır m 2 alan üzerinde konumlandırılan Kelebekia Premium projesi m 2 inģaat imalat alanına sahiptir. Aralık 2011 itibariyle ilave iģlerle birlikte yaklaģık TL düzeyine ulaģan projenin beklenen ilave iģleriyle birlikte yaklaģık TL düzeyine ulaģması beklenmektedir. Projenin imalatına hızlı bir Ģekilde baģlanmıģtır. Kule vinç yatırımları, Ģantiye mobilizasyonları ve alt yapı çalıģmaları hızla tamamlanarak, Ģantiye yönetimi ve imalatları ile bölgesinde örnek Ģirket olmuģtur. Temmuz ayında süren hafriyat ve alt yapı çalıģmalarından sonra saha kaba imalatlara hazır hale getirilerek Ağustos ayında kaba imalatlara baģlanmıģtır. Projedeki m 3 betonun m 3 ü dökülmüģ ve kaba imalatların % 70 i tamamlanmıģtır. Kalan kaba inģaat imalatları için 2011 Kasım ayında baģlamıģtır. Projenin anahtar teslimi geçici kabulü 2012 Mayıs ayında yapılarak tamamlanacaktır.

9 Kesin kabulü Ağustos 2012 de yapılması planlanan Kelebekia Premium projesinin sosyal olanakları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, m 2 alana sahip olan gölet alanı, fitness merkezi, buhar odası, sauna ve otopark alanı bulunmaktadır de SinpaĢ Yapı A.ġ. den Sultanbeyli Sosyal Tesisleri (ve SatıĢ Ofisi Projesi) iģini yine anahtar teslimi TL bedelle almıģtır. Ayrıca bu projenin devamı olan toplam m 2 ve 600 konuttan oluģan asıl projenin Ocak-ġubat 2012 döneminde ihalesinin yapılması beklenmektedir. Bu projenin toplam bedeli yaklaģık olarak TL tutarındadır. SinpaĢ Yapı A.ġ. ile yapılan ön görüģmelere mukabil, bu projenin satıģ ofisi ve sosyal tesisler kısmının HDT Teknik tarafından yapılması, Ģirketimizin teknik yeterliliklerinin SinpaĢ Yapı A.ġ. tarafından oldukça yüksek bulunması, Ģirketin tercih edilmesini sağlayacaktır. Bu projeyle ilgili Ģantiye mobilizasyon ve altyapı harcamaları da Ģimdiden yapılmıģtır. HDT Teknik, 2011 yılı içerisinde yaptığı baģarılı çalıģmaları ile Türkiye nin önde gelen inģaat firması olan SinpaĢ Yapı A.ġ. nin anahtar teslimi konut üreten tercihli firması olmuģtur. Toplamda TL lik iģ alınmıģ olup, 2012 Ocak-ġubat döneminde açılacak ihalenin de onaylanmasıyla 2012 yılında TL lik daha iģ alınması öngörülmektedir. Böylece toplamda TL lik iģ hacmine ulaģılacaktır yılsonu itibariyle yukarıda anılan projelerden elde edilmesi beklenen faiz ve vergi öncesi net kar TL ila TL düzeyindedir. HDT Teknik, 2011 yılı içerisinde Hitit Holding A.ġ. nin bağlı ortaklığı haline getirilmiģtir. HDT Teknik in çalıģan personel sayısı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 150 kiģidir (31Aralık2010: 0) HDT Teknik Devam Eden Projeler Kelebekia Premium Projesi SinpaĢ Yapı A.ġ. den 2011 yılında ( ) alınan Kelebekia-2 Projesinin anahtar teslimi tutarı TL dir m 2 alan üzerinde konumlandırılan Kelebekia Premium projesi m 2 inģaat imalat alanına sahiptir. Aralık 2011 itibariyle ilave iģlerle birlikte TL düzeyine ulaģan projenin beklenen ilave iģleriyle birlikte TL düzeyine ulaģması beklenmektedir. Saha hazırlık çalıģmaları kapsamında, arazi üzerinde bulunan OYAK Beton Santrali tesislerine ait üretim binaların ve idari binaların yıkım çalıģmaları Nisan 2011 de baģlatılmıģ ve Haziran 2011 sonunda tamamlanarak hafriyat çalıģmalarına baģlanmıģtır. Saha mobilizasyonu ve Ģantiye kurulumu da bu dönemde gerçekleģmiģtir. Temmuz ayında süren hafriyat ve alt yapı çalıģmalarından sonra saha kaba imalatlara hazır hale getirilerek Ağustos ayında kaba imalatlara baģlanmıģtır. Projedeki m 3 betonun m 3 ü dökülmüģ ve kaba imalatların %70 i tamamlanmıģtır. Kalan kaba inģaat imalatları 2011 Kasım ayında baģlamıģtır. Projenin anahtar teslimi geçici kabulü 2012 Mayıs ayında yapılarak tamamlanacaktır.

10 Kesin kabulü Ağustos 2012 de yapılması planlanan Kelebekia Premium projesinin sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, m 2 alana sahip olan gölet alanı, fitness merkezi, buhar odası, sauna ve otopark alanı bulunmaktadır HDT Teknik Tamamlanan Projeler Sultanbeyli Liva Projesi Sosyal Tesisleri Anahtar Teslimi m 2 üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluģan projenin Sosyal Tesisleri Ġmalatı, HDT Teknik tarafından bitirilmiģtir m 2 kapalı alana sahip tesislerde m 3 beton dökülmüģ, 280 ton demir montajı yapılmıģtır. Tüm iģleri ile birlikte 1 ayda tamamlanan proje SinpaĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin Liva projesi satıģ sürecinde satıģ ofisi olarak kullanılacaktır HDT Teknik-BaĢlayacak Ġmalatlar Sultanbeyli Liva Projesi 2. Faz Anahtar Teslim Ġmalatları m 2 üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluģan projenin 2 Faz imalatının Kelebekia Premium projesinin geçici kabulünden sonra baģlayacağı ve HDT Teknik e ihale edileceği SĠNPAġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. tarafından ġirket e bildirilmiģtir HDT Teknik-ĠĢ GeliĢtirme ve Proje Takip Konuları Garanti Bankası Teknoloji Üssü Projesi ĠĢ Bankası Teknoloji Üssü Projesi Otopark Projesi (Özel) 1.7.Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. ġti. Debu Dizayn, müģteri ihtiyaçlarına ve amaçlarına odaklanmıģ bir proje yönetim firmasıdır, müģterilerine özel çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. ġirket in tüm faaliyetleri ġirket ortakları tarafından yürütülmektedir. Kamu binalarından endüstriyel yapılara kadar geniģ bir yelpazede uzman hizmet vermeyi kendine ilke edinmiģtir. Hizmet verdiği faaliyet alanları konut yapıları, ticari projeler, eğitim yapıları, otel ve konaklama tesisleri, spor yapıları, havaalanları, rafineri tesisleri, otomotiv tesisleri, altyapı ve yol projeleri, hastane ve sağlık yapıları, alıģveriģ merkezleri, saraylar, villalar olarak gruplanmaktadır.

11 Debu Dizayn, iģverenleri ile direkt bağlantı halinde çalıģmalarını sürdürmektedir. ĠĢveren kitlesini gayrimenkul geliģtirme firmaları, otel iģletmecileri, büyük kiralama yapan firmalar, eğitim kuruluģları, sağlık kuruluģları, finans kuruluģları, vakıflar ve dernekler, danıģmanlık firmaları, taahhüt firmaları ve diğer proje paydaģları oluģturmaktadır. Debu Dizayn, bölgesinde çözülmüģ ve birbiri ile entegre hizmetler verebilen bir proje yönetim firması olarak sunduğu tüm hizmetleri profesyonel bir terzi gibi müģterilerinin özelliklerine göre düzenleyerek beklentilere ve ihtiyaçlara uygun bir Ģekilde esnek/gerçekçi çözümler üretmektedir. GeniĢ bir yelpazede farklı sektörlerdeki farklı müģterilere hizmet vermenin getirdiği bilgi, birikim ve tecrübe, firmaların proje yönetimine bakıģ açılarını doğru yakalayarak, beklentilerine uygun bir yaklaģım sergilenmesini ve proje süresi boyunca maksimum kalite, sürdürebilirlik ve verimlilik sağlanmasını imkanlı hale getirmektedir. Proje yönetimi, stratejik sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulan bir takım sonuçlara ulaģmak için, kontrollü ve organize edilmiģ bir çalıģma içinde kurumun uygun kaynaklarını kullanma sürecidir. Debu Dizayn ın proje yönetimi anlayıģı, insan ve malzeme kaynaklarını modern yönetim tekniklerini kullanarak; proje süreci boyunca yönlendirme ve koordinasyon sanatı olup; proje hedefleri çerçevesinde belirlenen kapsamı gerçekleģtirmek, hedef bütçede, zamanında, istenilen kalitede ve paylaģımcıların memnuniyetini gerçekleģtirmektir. Özellikle inģaat sektöründe proje yönetimi; farklı ve üst üste binen süreçlere sahip, kaynak planlamasının bu sürece bindirdiği ağırlığın kesinlikle doğru planlanmasını gerektiren operasyonel faaliyetlerin baģarı ile uygulanmasına mukabil istenen hedeflerin gerçekleģtirilmesi yeterliliği ile projelerin baģarılı olabilmesini imkanlı kılmaktadır. Debu tüm sektörde geliģtirilmiģ son güncel hizmet imkanlarını proje yönetimi baģlığı altında hizmet vermek üzere birleģtirip, entegre ederek müģterilerine sunmaktadır. ġirket faaliyetleri ortakların (2 ortak) çalıģmaları ile yürütülmektedir. 1.8.Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. Ltd. ġti. Karadeniz Ereğli de faaliyetine devam etmektedir. Ana tedarikçi olarak AltınbaĢ marka kuyum ve mücevherat ürünleri yanında, Tissot ve Swatch marka saat bayilikleri ile fason olarak üretimini yaptırdığı altın takıların alım satımını yapmaktadır.

12 1.9.Hitit Ayakkabı Saat Mücevherat Turizm ĠnĢ. Petrol San. ve Tic. Ltd. ġti. Çorum merkezde 500 metrekare mağazasında Jump, Twigy, ana bayilikleri ile birlikte birçok yerli ve ithal ayakkabı, çanta ve aksesuarlarının perakende ticaretini yapmaktadır. 2.ġĠRKETĠN YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Adı-Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üslendiği Sermaye Payı Pay Oranı (%) Görevler (TL) Sait BÖREKCĠ Yön. Kur. BaĢkanı Metin Kasapoğlu Cad. A.Kadam ĠĢ Merkezi, B. Blok, No:50/9 Yön. Kur. BaĢkanı ,00 MuratpaĢa/ANTALYA ġerife Yön. Kur. Metin Kasapoğlu Cad. Yön. Kur. BaĢkan ,00 BÖREKCĠ Üyesi A.Kadam ĠĢ Merkezi, B. Blok, No:50/9 Yardımcısı MuratpaĢa/ANTALYA Burak Yön. Kur. Metin Kasapoğlu Cad. Yön. Kur. Üyesi ,00 TAġALAN Üyesi A.Kadam ĠĢ Merkezi, B. Blok, No:50/9 MuratpaĢa/ANTALYA 4. YATIRIM STRATEJĠSĠ ġirketler topluluğumuzda yer alan diğer Ģirketlerimizden faaliyet alanlarında geliģme gösteren Ģirketlerimize ait yatırım stratejilerine ait bilgiler aģağıda verilmiģtir ĠnĢaat Sektörü / Taahhüt HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi A.ġ. Hitit Holding bünyesinde, inģaat sektöründe, yerel ve uluslarası piyasalarda gayrimenkul yatırımcılarının, devlet kurumların açtığı inģaat ihalelerine katılarak taahhüt alanında faaliyet gösteren firmamızdır. ĠnĢaat, üst yapı,

13 konut, villa, hastahane, iģ merkezi, alıģveriģ merkezi, eğitim yapıları, spor kompleksleri, çelik konsrüksiyon fabrika bina ve yönetim birimleri anahtar teslimi inģaası faaliyet konusudur. Faaliyet konusu içerisinde yurt içinde ve yurt dıģında iģ geliģtirme çalıģmalarına devam eden firmamız uluslararası ve ulusal alanda güçlü bir inģaat taahhüt firması olma yolunda ilerlemektedir ĠnĢaat Sektörü / SatıĢ Pazarlama Hitit Europe B.V. (Rotterdam / Nederland) ĠnĢaat grubumuzdaki Hitit Yapı A.ġ. ve HDT Teknik A.ġ.'nin üretmiģ olduğu gayrımenkullerin Kuzey Avrupa pazarında potansiyel hedef müģterilerine satıģ-pazarlama organizasyonu ile ilgili temsil faaliyetlerine 2010 yılında baģlamıģtır. Ayrıca inģaat sektörünün global pazardaki iģ geliģtirme, iģ oluģturma ve proje finansmanı konularında gruba destek vermektedir Perakende Sektörü / Mağazacılık Hitit Moda Tasarım Ltd. ġti. Perakende sektöründe yer Alan Hitit Moda Ltd. Ģirketimiz, Ülkemizin en önemli moda ve tekstil üreticilerinden biri olan Vakko Markasını temsil etmektedir. Vakko ve Vakkoroma Mağazalarımızda son trend moda ürünleri kreasyonlar halinde müģterilerimize sunulmaktadır.antalya Migros VM de Vakko ve Vakkorama mağazalarına sahip olan Holdingimiz yılı içerisinde Vakko nun büyük mağazalarından biri olacak Vakko Lara Cadde Mağazayı hizmete sokmuģtur. Vakko Dekor unda yer aldığı mağazamız 1200 m 2 kapalı alana sahiptir.

14 5. ġġrket FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ 5.1.SeçilmiĢ Finansal Bilgiler Bilanço (31 Aralık 2011) Cari Dönem Önceki Dönem VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar 7 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Devam Eden ĠnĢaat SözleĢmesinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara toplam) SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 32 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 10 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar 14 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR *Dipnot referansları için 31 Aralık 2011 tarihli bağımsız denetim raporuna bakınız. 1 Rapor tarihi itibariyle ġirket tarafından herhangi bir banka veya finansal kurum veya kuruluģa vs. verilmiģ ipotek, teminat vs. bulunmamaktadır.

15 Cari Dönem Önceki Dönem KAYNAKLAR Dipnot Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar Diğer finansal yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devlet TeĢvik ve Yardımları 20 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda ve Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara ĠliĢkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar Diğer finansal yükümlülükler 9 Ticari Borçlar 10 Diğer Borçlar 11 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 Devlet TeĢvik ve Yardımları 20 Borç KarĢılıkları 22 ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda ve Yükümlülükler ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 25 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklık Payları ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları -Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farkları KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi Ġhraç Primleri Diğer Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 212 GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR *Dipnot referansları için 31 Aralık 2011 tarihli bağımsız denetim raporuna bakınız.

16 5.1.2.Gelir Tablosu (31 Aralık 2011) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) 27 ( ) - Ticari faaliyetlerden brüt kar/(zarar) Faiz, ücret, prim, komisyon, ve diğer gelirler Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-) Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar/(zarar) - BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 28 ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 28 ( ) (3.454) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 29 (44.969) (8.421) FAALĠYET KARI/ZARARI Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler (-) 31 ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ ZARARI Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri -Dönem vergi gelir/gideri -ErtelenmiĢ vergi gelir/gideri ( ) (1.062) ( ) 222 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı/zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer Kapsamlı Gelir : Finansal varlıklar değer artıģ fonundaki değiģim Duran varlıklar değer artıģ fonundaki değiģim Finansal riskten korunma fonundaki değiģim Yabancı para çevrim farklarındaki değiģim Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirlerinden paylar Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliģkin vergi gelir/giderleri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Dönem Kar/Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları Hisse baģına kazanç 34 0,0806 0,0090 SeyreltilmiĢ hisse baģına kazanç Sürdürülen faaliyetlerden hisse baģına kazanç Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiģ hisse baģına kazanç 34 0,0806 0, *Dipnot referansları için 31 Aralık 2011 tarihli bağımsız denetim raporuna bakınız.

17 5.1.3.Nakit Akım Tablosu (31 Aralık 2011) Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansları ĠġLETME FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Net Dönem Karı Net Dönem Karını ĠĢletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakite Getirmek Ġçin Yapılan Düzeltmeler Maddi Duran Varlıklar Amortismanı Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ġtfa Payı Alacakların Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Değerinden Borçların Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Değerinden ( ) Ġzin KarĢılıkları Kıdem Tazminatı KarĢılığı-Net ErtelenmiĢ Vergi DeğiĢim ĠĢletme Sermayesindeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Karı Ticari ve Diğer Alacaklardaki ArtıĢ/ AzalıĢ ( ) ( ) Ticari ve Diğer Borçlardaki ArtıĢ / AzalıĢ Stoklardaki DeğiĢim ( ) ĠĢletme Faaliyetlerine ĠliĢkin Diğer Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim ( ) ĠĢletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ( ) YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Menkul Kıymetlerdeki DeğiĢim-net (86.000) Öz Kaynak Yönetimi ile Değerlenen Yatırımlar ( ) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık DeğiĢim 18 ( ) (28.604) Azınlık Payındaki DeğiĢim Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit ( ) ( ) FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Sermaye ArtıĢı Azınlık Paylarındaki DeğiĢim Finansal Borçlardaki DeğiĢim Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen / Kullanılan Net Nakit NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET DEĞĠġĠM DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com 1 SERİ:XI NO:29 A GÖRE HAZIRLANMIŞ 2014 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU İçindekiler

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar KONSOLĠDE ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE ARA

Detaylı

HİTİT HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

HİTİT HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU HİTİT HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 I. GENEL BİLGİLER 1. Faaliyet Raporu Hazırlama Yükümlülüğü : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516, 518, 565 ve 610 uncu maddelerine dayanılarak, Gümrük

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir.

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME

SERMAYE PĠYASASI KURULU. ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME SERMAYE PĠYASASI KURULU ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 2013 1 ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ Ġzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1.ġirket Hakkında Genel Bilgiler Unvanı : Say Reklamcılık Yapı

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı