SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz."

Transkript

1 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý okuyunuz. 3. Sýnavda hesap makinesi, cep telefonu ve çaðrý cihazý kullanýlmasý yasaktýr. Bu cihazlarý sýnav baþlamadan önce salon baþkanýna teslim ediniz. CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cevap kaðýdý kullanýlamayacak durumdaysa veya size ait deðilse verilecek yedek cevap kaðýdýna, kimliðinizle ilgili bilgileri, salon baþkanýnýn açýklamalarýna göre yazýnýz. 3. Kitapçýk türünü cevap kaðýdýnýzýn ilgili bölümüne mutlaka iþaretleyiniz. 4. Cevap kaðýdýnda TÜRK ÇE, MA TE MA TÝK, FEN BÝLÝMLERÝ VE SOSYAL BÝLGÝLER testleri için dört ayrý sütun bulunmaktadýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýndaki ilgili sütunlara aþaðýdaki örnekte olduðu gibi yuvarlaðý, dýþýna taþýrmadan iþaretleyiniz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. ÖR NEK KOD LA MA A B C D TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçýðýnda TÜRKÇE testinde 20, MATEMATÝK testin de 20 ve FEN BÝLÝMLERÝ tes tin de 20, SOSYAL BÝLGÝ- LER testinde 20 ol mak üze re top lam 80 so ru bu lunmaktadýr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 100 dakikadýr. 2. Her sorunun üç seçeneði vardýr. Üç seçenekten sadece bir tanesi doðru cevaptýr. Doðru bulduðunuz seçeneði cevap kaðýdýnda o soru için ayrýlan yeri bularak iþaretleyiniz. 3. Size ayrý bir karalama kaðýdý verilmeyecektir. Soru kitapçýðýnýzýn içindeki boþ alanlarý karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabýný bilmediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlýþ cevap sayýsýnýn ikide biri, doðru cevap sayýsýndan çýkarýlarak geçerli cevaplara karþý gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayýnýz. 6. Sýnavýn bitiminde cevap kaðýdýnýzý ve soru kitapçýðýnýzý salon sorumlularýna teslim etmeyi unutmayýnýz. BAÞLAYINIZ DENÝLMEDEN SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ. NOT: Açýk la ma lar MEB ki tap çý ðýn dan alýn mýþ týr.

2

3 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý TÜRKÇE TES TÝ 1. Kısa sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A) Kürsüye çıkan müdür kısa konuştu. B) Söğüt, çama göre kısa bir ağaçtır. C) Boyu kısa olduğundan seçmelerde elendi. D) Kısa halıyı oturma odasına serdi. 4. Yaşlı adam, aylığını almak için bankada sıraya girdi. cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? A) Boyacı, işini bitirdikten sonra ücretini aldı. B) Hesabına yatırılan paranın hepsini çekmiş. C) Ekmeğin fiyatı önümüzdeki ay artacakmış. D) Maaşının yarısıyla evin kirasını ödüyordu. 2. Kıvırmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Köpek, sahibini görünce kuyruğunu kıvırdı. B) Şoför, direksiyonu birden sola kıvırdı. C) Yaşı küçük olmasına rağmen bu işi kıvırdı. D) Elini yıkamadan önce gömleğinin kolunu kıvırdı. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur? A) Önümüzdeki yıl mezun olacağım. B) Evin üst katında onarım varmış. C) Doktor, dedeme tuzu yasakladı. D) Buranın suyu saf ve berraktır. 3. Otelin yastıkları sert olduğu için uyuyamadım. cümlesindeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hafif B) Yumuşak C) Katı D) İnce 3 6. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sözcüğünü çağrıştırmaz? A) Telefon B) Faks C) Mektup D) Abaküs

4 7. Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? A) On dakika yürüdükten sonra iş yerinde oluyorum. B) Rüzgâr sert estiği için çatılar uçmuştu. C) Sular kesik olduğundan bulaşıklar yıkanmamış. D) Babası içeri girince çocuk hemen toparlandı. Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayak sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? A) Ufaklık, kamyonu yüklerken bize ayak bağı oluyordu. B) Oğlu gurbetten geldiğinden beri ayakları yere değmiyor. C) Morali bozuk olduğu için o gün işe ayaklarını sürüyerek gitti. D) Ayağındaki ayakkabıyı doğum gününde annesi almıştı. 8. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır? A) Soğan eski çağlardan beri bilinen, besin değeri yüksek bir bitkidir. B) Soğanlar nemsiz, serin ve havadar yerde saklanmalıdır. C) Soğan, mutfağımızın vazgeçilmez tatlarından birisidir. D) Ülkemiz soğan üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı düşünmeye yönlendiren bir ifadedir? A) Dişlerini fırçalamadan yattı çünkü çok yorgundu. B) Ankara güzel, planlı bir şehirdir ama denizi yoktur. C) İlaçlarını zamanında içti böylece sağlığına kavuştu. D) Romanı okudum üstelik özetini de çıkardım. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek dışı bir durum söz konusudur? A) Yavru geyik, kardeşlerini görünce ağlamaya başladı. B) Çiftçiler, olgunlaşan meyveleri toplamaya başladı. C) Annem, misafirlere kurabiye ve çay ikram etti. D) Görevliler, ormandaki yaşlı ağaçları kontrol ettiler Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir anlatım söz konusudur? A) İlkyardım ile acil yardım birbirinden farklıdır. B) Devekuşunun beyni gözünden bile küçüktür. C) Çocuklarla yakan top oynarken sevinç içindeydik. D) İnsanın yüzünü asması için 43 kası birden çalışır.

5 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 13. Başarı yalnız sözlükte çalışmadan önce gelir. cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Çalışma sözcüğü sözlükte başarıdan önce gelir. B) Çalışmadan başarılı olan insanlar da vardır. C) İnsan başarılı olmak istiyorsa önce çalışmalıdır. D) Çalışkan insanlar çevreleri tarafından çok sevilir. 16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük türeten ek almamıştır? A) Sebzelik B) Çiçekler C) Şekerli D) Yardımcı 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Keloğlan ın kişilik özellikleri verilmiştir? 14. En kolay bir iş dahi emek gerektirir. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Çiğnemeden yutulmaz. B) Zahmetsiz rahmet olmaz. C) Hamama giren terler. D) Az olsun, öz olsun. A) Kasabanın kenar mahallelerindeki küçük bir kulübede, çok fakir bir keloğlan ile ihtiyar annesi yaşamakta imiş. B) Her nasılsa Keloğlan ın canı çarşıya çıkıp dolaşmak istemiş, bir de bakmış ki uzakta bir kalabalık var. C) Keloğlan ın annesi ise el çamaşırı yıkar, hem kendini hem de oğlunu beslemeye çalışır, zorluklar içinde geçinirmiş. D) Keloğlan çok becerikli olmasına rağmen çalışmaktan hoşlanmaz, tembel tembel evde oturmayı ve uyumayı severmiş. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur? A) Sütün içine birkaç tane bisküvi attı. B) Çocuklar çukulatayı çok sever. C) Salataya birkaç diş sarmısak kattı. D) Sabah gaste almak için buraya gelir Yıka taşları, toprakları. Şarıl şarıl, Tarlalar buğday bekler senden, Çocuklar ekmek. Dünyanın da yüzü yıkanmak gerek, Yağ hay mübarek. Yukarıdaki şiirde neyden bahsedilmektedir? A) Kardan B) Yağmurdan C) Doludan D) Rüzgârdan

6 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý Dükkân sahibi gülümsedikten sonra kulübeden beş tane yumak hâlinde yavru çıkardı. Yavrulardan biri arkadan geliyordu. Çocuk, sakat yavruyu işaret edip sordu: Bunun nesi var? Dükkân sahibi onun kalça çıkığının olduğunu ve hep sakat kalacağını açıkladı. Çocuk heyecanlanmıştı. Ben bu yavruyu almak istiyorum. dedi. 2. Satılık Köpek Yavruları ilanının hemen altında küçük bir çocuğun başı gözüktü ve çocuk dükkân sahibine sordu: Yavruları kaça satıyorsunuz? Dükkân sahibi: 30 ile 50 lira arasında. dedi. Çocuk Benim on beş liram var. Bir bakabilir miyim yavrulara? dedi. 3. Dükkân sahibi: Bu yavru hiçbir zaman diğer yavrular gibi koşup zıplayamayacak ve seninle oynayamayacak. Bunun üzerine çocuk eğildi, pantolonunu sıvadı ve büyük bir metal parçasıyla desteklediği sakat bacağını dükkân sahibine gösterip tatlı bir sesle: Ben de çok iyi koşamıyorum ve bu yavrunun kendisini çok iyi anlayacak bir sahibe gereksinimi var. dedi. 4. Dükkân sahibi: Onu satın alman gerekmiyor. İstersen o yavruyu sana bedava veririm. Çocuk birden sinirlendi. Dükkân sahibinin gözlerinin içine dik dik bakarak: O da diğer yavrular kadar değerli ve ben fiyatını tam olarak ödeyeceğim. Şimdi size on beş lira vereceğim ve geri kalanını ayda beş lira ödeyerek tamamlayacağım. 20. Bir öðretmen, öðrencilerden birisi içi boþalmýþ bir elektrik lambasýný tam yere çarparken Dur, onu yere çarpma! Madem iþe yaramaz bir þey, parçalamana gerek yok. Onu yavaþça çöp kutusuna koy. Eðer çarparsan içindeki bütün kırıp dökme hislerini uyandýrmýþ olursun. Ondan sonra da... Parçanýn sonuna aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) elindekiyle yetinmeyi bir türlü öğrenemezsin. B) eline cam kýrýklarý gelir ve acý çekersin. C) çöp kutularý aðzýna kadar dolar ve etrafa koku yayýlýr. D) kırıp dökecek başka şeyler ararsın. Yukarıdaki parçalardan bir metin oluşturulacak olursa sıralama nasıl olur? A) B) C) D)

7 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 1. MATEMATİK TES TÝ 218 x x Yukarıdaki çarpma işleminde boş bırakılan yere hangi sayı yazılmalıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 3. Ömer ve Emin in eşit miktarda parası vardır. Ömer 12 TL, Emin 18 TL harcadığında Ömer in kalan parası Emin in kalan parasının 3 katı olduğuna göre, Ömer in başlangıçtaki parası kaç liradır? A) 21 B) 30 C) 42 D) Bir oyun parkındaki ücret tarifesi ilk 30 dakika için 5 TL, 30 dakikadan sonraki her bir 30 dakika için 2 TL olarak belirlenmiştir da oyun parkına giren Coşkun, cebindeki 15 TL nin tamamını kullandığına göre oyun parkından en geç saat kaçta çıkmıştır? A) B) C) D) , 1 7, 1 9, 1 11 Yukarıdaki birim kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? A) 1 3 < 1 7 < 1 9 < B) 1 7 < 1 3 < 1 9 < 1 11 C) 1 11 < 1 9 < 1 7 < 1 3 D) 1 11 < 1 7 < 1 9 < 1 3 Yukarıdaki işlemin sonucu, sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmin edildiğinde kaç bulunur? A) 7200 B) 7300 C) 8000 D)

8 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý < 56 Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? A) 46 B) 45 C) 44 D) sýnýflar 8-H 23 kiþi 8-G 22 kiþi Ortaokul 7. sýnýflar 6. sýnýflar 7-F 20 kiþi 7-E 19 kiþi 6-D 20 kiþi 6-C 18 kiþi Adým 2. Adým 3. Adým Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 5. adımında oluşacak gri ve siyah şekillerin sayıları toplamı kaçtır? A) 8 B) 12 C) 15 D) sýnýflar 5-B 21 kiþi 5-A 20 kiþi Bir ortaokuldaki sınıfların öğrenci sayıları yukarıdaki ağaç şeması ile gösterilmiştir. Şemaya göre, bu ortaokulda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerinin sayısı, 5. sınıf öğrencilerinin sayısından kaç fazladır? A) 2 B) 3 C) 4 D) > ifadesinin doğru olabilmesi için yerine kaç farklı rakam yazılabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 8

9 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 10. Satılan ürün sayısı Ürünler Akýllý Telefon Akýllý TV 12. Erdem iþlemini zihinden yaparken önce 18 e 2 eklerim. Sonra bulduðum sonuca eklerim. Tablet Bilgisayar Beyaz Eþya Satýþ sayýsý Yukarıdaki konuşmada yerine hangi sayı yazılmalıdır? A) 16 B) 37 C) 53 D) 57 Bir elektronik mağazasında bir ay içinde satılan ürünler ve satış sayıları grafikte verilmiştir. Grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) En az satılan ürün akıllı TV dir. B) Satılan beyaz eşya sayısı, satılan akıllı telefon sayısının yarısı kadardır. C) En çok satılan ürün tablet bilgisayardır. D) Satılan tablet bilgisayar sayısı, satılan akıllı telefon sayısından azdır x 2000 işleminin sonucu kaçtır? A) 4300 B) 8600 C) D) Bir mağazaya aralık ayında gelen müşteri sayısı, kasım ayında gelen müşteri sayısından fazladır. Aralık ayında mağazaya müşteri geldiğine göre, kasım ayında kaç müşteri gelmiştir? A) B) C) D) öğrenci 24 kişilik servislerle tiyatroya götürülecektir. Okula 15 servis geldiğine göre, en az kaç servise daha ihtiyaç vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý K L M Türk Kızılayı nın kan bağışı standında bir günde kan veren kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 katıdır. Bir günde kan verenlerin sayısı 72 olduğuna göre, bunların kaçı erkektir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Kareli kağıtta verilen üçgen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) MÿLK şeklinde gösterilebilir. B) Çeşitkenar üçgendir. C) 3 tane köşegeni vardır. D) Geniş açılı üçgendir in karesini elde etmek için hangi sayıya 2 eklenmelidir? A) 60 B) 62 C) 63 D) (42 : ) x 37 = 222 Yukarıdaki eşitlikte sembolüne karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 7 C) 14 D) A E C B D Yukarıdaki şeklin kaç tane iç açısı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 Noktalı kağıt üzerindeki C noktası, hangi noktanın 3 birim solunun 2 birim aşağısındadır? A) A B) B C) E D) D 10

11 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý FEN BİLİMLERİ TES TÝ 2. Nitrik asit damlatýyor. 1. Besin Deðiþme yok Kâðýda sürtülüyor. Besin Deðiþme yok Ýyot damlatýyor. Besin Mavi renk oluþtuðu gözleniyor. Yukarıda verilen besinler yapılarındaki besin içeriklerine göre karbonhidrat, yağ ve protein ağırlıklı olmaları bakımından sınıflandırılmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur? A) Buðday Patates Pirinç Fýndýk Zeytin Ayçiçeði Süt Yumurta Et Yukarıdaki deneyi yapan 5. sınıf öğrencisi Nuray aşağıdaki besinlerden hangisini kullanmış olabilir? A) Fasulye B) Patates C) Balık D) Yumurta B) Ayçiçeði Pirinç Süt C) Fýndýk Patates Buðday Fýndýk Et Yumurta Süt Yumurta Ayçiçeði Buðday Patates Zeytin Et Zeytin Pirinç 3. Ağız Yutak Sindirim gerçekleşir Sindirim gerçekleşmez D) Buðday Patates Pirinç Yumurta Et Fýndýk Zeytin Ayçiçeði Süt Yemek borusu Mide Sindirimde görevli bazı yapı veya organlarla ilgili yukarıdaki tabloda yapılan işaretlemelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 11

12 4. Böbreklerde kanın süzülmesiyle oluşan idrar vücut dışına atılıncaya kadar sırasıyla hangi yapılardan geçer? A) İdrar kesesi - Üreter - Üretra B) Üretra - Üreter - İdrar kesesi C) Üreter - İdrar kesesi - Üretra D) Üretra - İdrar kesesi - Üreter Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 6. Bir öğrenci arabaya özdeş kutulardan sırasıyla 2, 3 ve 4 tane koyup dinamometreyle arabayı çekiyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? A) Arabada 4 kutu varken dinamometre en büyük değeri gösterir. B) Arabadaki kutu sayısına bağlı kalmaksızın dinamometre aynı değeri gösterir. C) Arabada 3 kutu varken dinamometre en küçük değeri gösterir. D) Arabada 2 kutu varken dinamometre en büyük değeri gösterir. 5. Sürtünme kuvveti K L M Yüzey Bir cisme K, L ve M yüzeylerinde etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü yukarıda verilmiştir. Buna göre; 1. Durmakta olan bir cismi hangi yüzeyde harekete geçirmek daha kolaydır? 2. Hareket hâlindeki bir cisim hangi yüzeyde daha kısa mesafede durur? sorularının cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 2 A) M K B) L K C) M L D) K M 7. Kuvvet Dinamometre Esnek madde Yukarıda bazı kavramlar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıda yoktur? A) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan araçlara ne ad verilir? B) Kuvvetin büyüklüğü hangi birimle ifade edilir? C) Kuvvet uygulandığında şekli değişen, uygulanan kuvvet kaldırıldığında eski hâline dönen maddelere ne ad verilir? D) Cisimlerde hareket ve şekil değişikliği yapan etkiye ne ad verilir? 12

13 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý Kýþýn arabalarda kar lastiði mýnýn V þeklin- Gemilerin ön kýs- kullanýlmasý de tasarlanmasý 3 4 Kapý Jet uçaklarýnýn menteþelerinin durmak için paraþüt yaðlanmasý kullanmasý 10. Aşağıdaki tabloda buharlaşma ve kaynamanın bazı özellikleri verilmiştir. Özellikler 1 Her sıcaklıkta olur. Buharlaşma Kaynama 2 Belirli sıcaklıkta olur. Zeynep, sürtünme kuvveti ile ilgili dört adet kart hazırlamıştır. Buna göre hangi iki karttaki uygulama sürtünme kuvvetini azaltmaya yöneliktir? A) 1-2 B) 1-4 C) 2-3 D) Sıvının yüzeyinde olur. 4 Sıvının her yerinde olur. Bu özelliklerin hangi kavrama ait olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru işaretlenmiştir? A) Buharlaşma Kaynama B) Buharlaşma Kaynama C) Buharlaşma Kaynama D) Buharlaşma Kaynama 9. Bir maddenin ısı alarak...i... hâlden...ii... hâle geçmesine...iii... denir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan I, II ve III numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? I II III A) sıvı gaz yoğuşma B) katı sıvı erime C) sıvı katı donma D) gaz sıvı buharlaşma

14 11. I. Kırağılaşma II. Buharlaşma III. Donma IV. Yoğuşma Tabloda verilen hâl değişimi olaylarından hangilerinde maddenin sıvı hâli gözlenmez? A) III ve IV B) II ve III C) I ve II D) Yalnız I Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 13. Kaynama noktasının farklı sıvılar için ayırt edici özellik olduğunu ispat etmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki hangi deneyi yapabilir? A) Bakır ve alüminyumu ısıtarak erimeye başladıkları sıcaklıkları tespit etmeli B) Etil alkol ve suyu ısıtarak kaynamaya başladıkları sıcaklıkları tespit etmeli C) Eter ve suyu soğutarak donmaya başladıkları sıcaklıkları tespit etmeli D) Etil alkol ve eteri ısıtarak kaynama süresini ölçmeli 12. Başlangıçta katı hâlde olan bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir Sýcaklýk ( C) Zaman Buna göre, bu maddenin erime sıcaklığı kaç C dir? A) 300 B) 600 C) 640 D) Aşağıda ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili tablo verilmiştir. Isý 1 Bir enerji türüdür Birimi joule ve kaloridir. Termometre ile ölçülür. Maddeler arasýnda alýnýp verilebilir. Sýcaklýk Enerji türü deðildir. Birimi santigrat derecedir. Kalorimetre ile hesaplanýr. Maddeler arasýnda alýnýp verilmez. Tabloda hangi numara ile gösterilen satırdaki bilgilerin yer değiştirilmesi gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

15 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 15. K L M N 17. Erdem, iç içe geçmiş iki cam bardağı kırmadan ayırmak istiyor. İçlerinde farklı sıcaklıkta su bulunan K, L, M ve N kapları arasındaki ısı akışının yönü şekilde verilmiştir. Buna göre kaplardaki suların sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? K L M N A) 10 C 50 C 40 C 20 C B) 20 C 30 C 10 C 30 C C) 30 C 10 C 40 C 40 C D) 50 C 40 C 20 C 10 C Bunun için Erdem in; I. İçteki bardağın içine soğuk su doldurmalı II. Dıştaki bardağı, içerisinde sıcak su bulunan kaba daldırmalı III. İçteki bardağın içine sıcak su doldurmalı verilenlerden hangilerini yapması doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III 18. Ahmet, iki ucu açık olan plastik boru ile yanmakta olan mumun alevine bakıyor. 16. Aşağıdakilerden hangisi, gazların genleşme-büzülme özelliğinden yararlanılarak yapılan bir araçtır? A) B) I II Ahmet, I. düzenekte mumun alevini görürken II. düzenekte mumun alevini görmüyor. Dinamometre C) D) Paraşüt Sıcak hava balonu Termometre Ahmet, bu etkinlikten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? A) Işık kaynağı, cismin yeri ve engelin yeri değiştirildiğinde tam gölgenin büyüklüğü değişir. B) Bazı maddeler ışığı kısmen geçirir. C) Işık kaynakları doğal veya yapay olabilir. D) Bir kaynaktan çıkan ışınlar doğrusal olarak yayılır. 15

16 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 19. K L I II III M İsmet I. düzenekte topu göremiyor, II. düzenekte topu net olarak görüyor, III. düzenekte topu net olarak göremiyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) L cam, M yağlı kâğıt olabilir. B) L maddesine ışık tutulduğunda koyu gölge oluşur. C) M maddesi ışık ışınlarını hiç geçirmez. D) K maddesi saydamdır. 20. I. Gölge oluşumu ışığın doğrusal yolla yayıldığının kanıtıdır. II. Engel, ışık kaynağına yaklaştırılırsa gölge boyu artar. III. Işık kaynağı, engelden uzaklaştırılırsa gölge boyu kısalır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) Yalnız I C) II ve III D) I, II ve III 16

17 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 1. SOSYAL BİLGİLER TES TÝ Kurumlar Gruplar I Okul a Muhtarlık II Kütüphane b Sınıf arkadaşları III İzci kulübü c Komşular IV Belediye d Çalışma arkadaşları Yukarıda kurum ve grupları gösteren tablolar verilmiştir. Tablolarda yapılan eşleştirmelerin doğru olması için hangi bilgilerin yer değiştirmesi gerekir? A) I - d B) II - b 3. Sabah uyandım. (1) Elimi yüzümü yıkadıktan sonra yatağımı topladım. Kahvaltımı yaptım. (2) Okul ödevimi yaptıktan sonra okula gitmek için hazırlığımı yaptım. (3) Arkadaşım Ömer i evinin önünde bekledikten sonra birlikte okula gittik. (4) Okulun önüne atılmış olan meyve suyu kutusunu yerden alarak çöpe attım. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde çevreye karşı sorumluluk ifade edilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 C) III - a D) IV - c 4. Aile, toplumun temel birimidir. Tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve korunmaları için doğal ortamı oluşturur. Çocuk ailede, toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirebilmek için gerekli yardımı görür. Çocuğun gelişebilmesi için mutlu, sevgi dolu ve anlayış sahibi bir ailede yetişmesi gerekir. 2. Aşağıdakilerden hangisi ailedeki bireylerin üstlendikleri rollerin faydalarından biri değildir? A) Aile içinde güven, huzur ve mutluluğun sağlanması B) Kendine güvenen, çalışkan, verimli nesillerin yetiştirilmesi C) Topluma karşı sorumluluğunu bilen bireylerin yetiştirilmesi D) Bireyler arasında rekabet ortamının oluşturulması 17 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ailede yapılması gerekenler arasında gösterilemez? A) Çocuğun, gelişimi için spora gönderilmesi B) Çocuğun, eğitimi için okula gönderilmesi C) Çocuğun, hayata hazırlanması için işe gönderilmesi D) Çocuğun, çevreye duyarlı olması için sosyal kulüplere gönderilmesi

18 5. Haydi Bulmacadaki Şehrimizi Bulalım BİLİMde var, BALIMda yok HASTAda var HATAda yok YETİMde var, YEŞİMde yok Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 7. Aşağıda yapılan inkılap - alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) İnkılap Medreselerin kapatılması Alan Eğitim KARGAda var, KURGUda yok ÇENTİKte var, ÇELTİKte yok B) Halifeliğin kaldırılması Yönetim SABIRda var, SATIRda yok ÇUKURda var, ÇAKIRda yok KALIPta var, KAYIPta yok Yukarıdaki bulmacanın cevabında ortaya çıkan şehirde, aşağıdaki tarihî mekanlardan hangisi yer almaz? C) Şapka İnkılabı nın yapılması D) Medeni Kanun un kabulü Ekonomi Hukuk A) Galata Kulesi B) İshak Paşa Sarayı C) Ayasofya Müzesi D) Kız Kulesi 8....? Halk oyunu Oynandığı yer I Çaydaçıra Elazığ II Zeybek Rize III Halay Bitlis IV Hora Edirne Yukarıda yapılan halk oyunu - oynandığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV 18 Kadınlara da seçme ve seçilme hakkının verilmesi Soyadı Kanunu nun kabulü Medeni Kanun un kabulü Yukarıdaki şemaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Birlik ve Beraberliğimizin Dayanağı: Milliyetçilik B) Eşit Vatandaşlık: Halkçılık C) Halkın Yönetimi: Cumhuriyetçilik D) Aklın ve Bilimin Rehberi: Laiklik

19 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 9. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne mutlu Türk üm diyene! Tam bağımsızlığı sağlayabilmek için tek gerçek güç, en güçlü temel, kesinlikle ekonomidir. Mustafa Kemal in yukarıdaki sözleri, ilişkili oldukları ilkelerle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Laiklik 11. İnsanların bir bölgeyi yerleşim yeri olarak seçmesinde doğadan kaynaklanan doğal faktörler ve insanların etkisiyle ortaya çıkan beşeri faktörler etkili olmaktadır. Şimdi kim bana doğal faktörlere örnek verebilir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir? A) Temel: Su kaynakları B) Erdi: İklim şartları C) Emre: Bitki örtüsü D) Eren: Ulaşım 10. Erzurum da yaşayan Aybüke, sosyal bilgiler dersinde yaşadıkları bölgenin kabartma haritasını oyun hamurlarıyla yapacaktır. Buna göre Aybüke nin, haritada daha çok aşağıdaki hangi renkteki oyun hamurunu kullanması beklenir? A) Kahverengi B) Sarı C) Yeşil D) Turuncu Yetiştirilen İklim tipi tarım ürünü I. Karasal Buğday II. Akdeniz Portakal III. Karasal Zeytin IV. Karadeniz Çay Yukarıda yapılan iklim tipi - yetiştirilen tarım ürünü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV

20 13. Ayþe Bizim buralarda çok fazla yaðmur yaðar. Bu yüzden ormanlýk alan çok fazladýr ve her taraf yeþilliktir. Doğal faktörler bir yerdeki konutların yapımında kullanılan malzemeyi etkilemektedir. Verilen bilgilere göre, Ayşe nin yaşadığı yerde aşağıdaki hangi evlerin yaygın olduğu söylenebilir? Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 15. Heyelan daha çok yağış ve eğimin fazla olduğu yerlerde görülür. Buna göre ülkemizin iklimi ve coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki illerimizden hangisinde heyelan görülme ihtimalinin daha fazla olduğu söylenebilir? A) Giresun B) Konya C) Bursa D) Batman A) B) Ahşap ev Taş ev 16. Bitki örtüsü bakımından fakir, yağışların yetersiz ve düzensiz olduğu yarı kurak yerlerde erozyon etkili olmaktadır. C) D) Toprak ev Betonarme ev Verilen bilgiye göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde erozyonun daha etkili olduğu söylenebilir? A) Karadeniz Bölgesi B) İç Anadolu Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi 14. İnsanlar, eski çağlarda doğaya daha çok bağlı yaşarken şimdi ise daha özgür. Artık insanlar tabiat olaylarına göre yaşamlarını şekilendirmiyor, aksine doğayı insanlar şekillendiriyor. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgileri doğrular nitelikte değildir? A) Çoruh Nehri nde rafting yapılması B) İstanbul a üçüncü köprünün yapılmasının planlanması C) GAP ile Güneydoğu Anadolu nun yeniden canlandırılması D) Bolu tüneli ile İstanbul-Ankara kara yolunun kısaltılması Yukarıdaki meyveler bizim bahçede yetiştirdiğimiz meyvelerdir. Buna göre, Zeynep in aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde yaşadığı söylenebilir? A) İç Anadolu Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi D) Karadeniz Bölgesi

21 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 18. Hayvancılık faaliyetleri, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde; Doğu Anadolu Bölgesi nde...i... İç Anadolu Bölgesi nde Marmara Bölgesi nde daha çok yapılmaktadır....ii......iii... Verilen bilgide numaralandırılarak boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? I II III A) Küçükbaş Kümes Büyükbaş hayvancılık hayvancılığı hayvancılık B) Büyükbaş Küçükbaş Kümes hayvancılık hayvancılık hayvancılığı C) Arıcılık Büyükbaş İpek hayvancılık böcekçiliği D) Kümes Küçükbaş Arıcılık hayvancılığı hayvancılık 20. Üretimde çalýþacak ve Ham madde I üretim faaliyetlerini yönetecek yetiþmiþ ya da niteliksiz insanlardýr. Sermaye Ýnsan gücü II III Üretilecek bir ürün için gerekli maddenin iþlenmemiþ hâlidir. Bir ticaret iþinin kurulmasý ve yürütülmesi için gereken ana paraya çevrilebilir mallarýn tamamýdýr. Yukarıda, bir yerde üretim yapılması için gerekli olan faktörler ile bu faktörlerin açıklamaları verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen faktörler ile açıklamaları doğru eşleştirilmiştir? Ham madde Sermaye İnsan gücü A) I II III B) III I II C) III II I D) II III I 19. Murat Bey, bulunduğu bölgeden ham maddesini karşılayabileceği bir zeytinyağı fabrikası kurmak istemektedir. Buna göre Murat Bey, aşağıdaki bölgelerin hangisinde fabrika kurarsa daha doğru olur? A) Ege Bölgesi nde B) Karadeniz Bölgesi nde C) Doğu Anadolu Bölgesi nde D) İç Anadolu Bölgesi nde 21

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İlköğretim SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 5 Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 250 sayılı Kurul Kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

5. Sınıf Üniteler 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU

5. Sınıf Üniteler 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU 152 Üniteler 1. ÜNİTE: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2. ÜNİTE: Maddenin Değişimi ve Tanınması 3. ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket 4. ÜNİTE:

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ

2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ 2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ 1 Değerli Okurlar, Türkiye deki okullar daha çok zihinsel gelişmeye önem veren, sosyal gelişmeyi ihmal eden, sosyal faaliyetleri

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal

Detaylı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı TÜRKÇE TESTİ ÖSS HAZIRLIK DENEME 1 DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 30 DUR. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı SAY-1 Puanında 0,3 SAY- Puanında

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

A A A A A TÜRKÇE TESTİ. 4. Bir yıl boyunca onu aramıştı. cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A A A A A TÜRKÇE TESTİ. 4. Bir yıl boyunca onu aramıştı. cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? TÜRKÇE TESTİ 1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki deyimler aynı anlamdadır? A) Aklına gelmek Aklına takılmak B) Tepesi atmak Kafası kızmak C) Gönlünü almak Gönlü kalmak D) Kulak vermek Kulaklarını tıkamak

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı FEN LİSELERİ, SOSYL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SNTLR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda 01 - KPSS / Lisans GENEL YETENEK TESTİ 00000000 1. Bu testte 60 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 AĞUSTOS 2005 SAYI: 2575 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı