SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz."

Transkript

1 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý okuyunuz. 3. Sýnavda hesap makinesi, cep telefonu ve çaðrý cihazý kullanýlmasý yasaktýr. Bu cihazlarý sýnav baþlamadan önce salon baþkanýna teslim ediniz. CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cevap kaðýdý kullanýlamayacak durumdaysa veya size ait deðilse verilecek yedek cevap kaðýdýna, kimliðinizle ilgili bilgileri, salon baþkanýnýn açýklamalarýna göre yazýnýz. 3. Kitapçýk türünü cevap kaðýdýnýzýn ilgili bölümüne mutlaka iþaretleyiniz. 4. Cevap kaðýdýnda TÜRK ÇE, MA TE MA TÝK, FEN BÝLÝMLERÝ VE SOSYAL BÝLGÝLER testleri için dört ayrý sütun bulunmaktadýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýndaki ilgili sütunlara aþaðýdaki örnekte olduðu gibi yuvarlaðý, dýþýna taþýrmadan iþaretleyiniz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. ÖR NEK KOD LA MA A B C D TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçýðýnda TÜRKÇE testinde 20, MATEMATÝK testin de 20 ve FEN BÝLÝMLERÝ tes tin de 20, SOSYAL BÝLGÝ- LER testinde 20 ol mak üze re top lam 80 so ru bu lunmaktadýr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 100 dakikadýr. 2. Her sorunun üç seçeneði vardýr. Üç seçenekten sadece bir tanesi doðru cevaptýr. Doðru bulduðunuz seçeneði cevap kaðýdýnda o soru için ayrýlan yeri bularak iþaretleyiniz. 3. Size ayrý bir karalama kaðýdý verilmeyecektir. Soru kitapçýðýnýzýn içindeki boþ alanlarý karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabýný bilmediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlýþ cevap sayýsýnýn ikide biri, doðru cevap sayýsýndan çýkarýlarak geçerli cevaplara karþý gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayýnýz. 6. Sýnavýn bitiminde cevap kaðýdýnýzý ve soru kitapçýðýnýzý salon sorumlularýna teslim etmeyi unutmayýnýz. BAÞLAYINIZ DENÝLMEDEN SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ. NOT: Açýk la ma lar MEB ki tap çý ðýn dan alýn mýþ týr.

2

3 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý TÜRKÇE TES TÝ 1. Kısa sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A) Kürsüye çıkan müdür kısa konuştu. B) Söğüt, çama göre kısa bir ağaçtır. C) Boyu kısa olduğundan seçmelerde elendi. D) Kısa halıyı oturma odasına serdi. 4. Yaşlı adam, aylığını almak için bankada sıraya girdi. cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? A) Boyacı, işini bitirdikten sonra ücretini aldı. B) Hesabına yatırılan paranın hepsini çekmiş. C) Ekmeğin fiyatı önümüzdeki ay artacakmış. D) Maaşının yarısıyla evin kirasını ödüyordu. 2. Kıvırmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Köpek, sahibini görünce kuyruğunu kıvırdı. B) Şoför, direksiyonu birden sola kıvırdı. C) Yaşı küçük olmasına rağmen bu işi kıvırdı. D) Elini yıkamadan önce gömleğinin kolunu kıvırdı. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur? A) Önümüzdeki yıl mezun olacağım. B) Evin üst katında onarım varmış. C) Doktor, dedeme tuzu yasakladı. D) Buranın suyu saf ve berraktır. 3. Otelin yastıkları sert olduğu için uyuyamadım. cümlesindeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hafif B) Yumuşak C) Katı D) İnce 3 6. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sözcüğünü çağrıştırmaz? A) Telefon B) Faks C) Mektup D) Abaküs

4 7. Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? A) On dakika yürüdükten sonra iş yerinde oluyorum. B) Rüzgâr sert estiği için çatılar uçmuştu. C) Sular kesik olduğundan bulaşıklar yıkanmamış. D) Babası içeri girince çocuk hemen toparlandı. Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayak sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? A) Ufaklık, kamyonu yüklerken bize ayak bağı oluyordu. B) Oğlu gurbetten geldiğinden beri ayakları yere değmiyor. C) Morali bozuk olduğu için o gün işe ayaklarını sürüyerek gitti. D) Ayağındaki ayakkabıyı doğum gününde annesi almıştı. 8. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır? A) Soğan eski çağlardan beri bilinen, besin değeri yüksek bir bitkidir. B) Soğanlar nemsiz, serin ve havadar yerde saklanmalıdır. C) Soğan, mutfağımızın vazgeçilmez tatlarından birisidir. D) Ülkemiz soğan üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı düşünmeye yönlendiren bir ifadedir? A) Dişlerini fırçalamadan yattı çünkü çok yorgundu. B) Ankara güzel, planlı bir şehirdir ama denizi yoktur. C) İlaçlarını zamanında içti böylece sağlığına kavuştu. D) Romanı okudum üstelik özetini de çıkardım. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek dışı bir durum söz konusudur? A) Yavru geyik, kardeşlerini görünce ağlamaya başladı. B) Çiftçiler, olgunlaşan meyveleri toplamaya başladı. C) Annem, misafirlere kurabiye ve çay ikram etti. D) Görevliler, ormandaki yaşlı ağaçları kontrol ettiler Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir anlatım söz konusudur? A) İlkyardım ile acil yardım birbirinden farklıdır. B) Devekuşunun beyni gözünden bile küçüktür. C) Çocuklarla yakan top oynarken sevinç içindeydik. D) İnsanın yüzünü asması için 43 kası birden çalışır.

5 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 13. Başarı yalnız sözlükte çalışmadan önce gelir. cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Çalışma sözcüğü sözlükte başarıdan önce gelir. B) Çalışmadan başarılı olan insanlar da vardır. C) İnsan başarılı olmak istiyorsa önce çalışmalıdır. D) Çalışkan insanlar çevreleri tarafından çok sevilir. 16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük türeten ek almamıştır? A) Sebzelik B) Çiçekler C) Şekerli D) Yardımcı 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Keloğlan ın kişilik özellikleri verilmiştir? 14. En kolay bir iş dahi emek gerektirir. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Çiğnemeden yutulmaz. B) Zahmetsiz rahmet olmaz. C) Hamama giren terler. D) Az olsun, öz olsun. A) Kasabanın kenar mahallelerindeki küçük bir kulübede, çok fakir bir keloğlan ile ihtiyar annesi yaşamakta imiş. B) Her nasılsa Keloğlan ın canı çarşıya çıkıp dolaşmak istemiş, bir de bakmış ki uzakta bir kalabalık var. C) Keloğlan ın annesi ise el çamaşırı yıkar, hem kendini hem de oğlunu beslemeye çalışır, zorluklar içinde geçinirmiş. D) Keloğlan çok becerikli olmasına rağmen çalışmaktan hoşlanmaz, tembel tembel evde oturmayı ve uyumayı severmiş. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur? A) Sütün içine birkaç tane bisküvi attı. B) Çocuklar çukulatayı çok sever. C) Salataya birkaç diş sarmısak kattı. D) Sabah gaste almak için buraya gelir Yıka taşları, toprakları. Şarıl şarıl, Tarlalar buğday bekler senden, Çocuklar ekmek. Dünyanın da yüzü yıkanmak gerek, Yağ hay mübarek. Yukarıdaki şiirde neyden bahsedilmektedir? A) Kardan B) Yağmurdan C) Doludan D) Rüzgârdan

6 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý Dükkân sahibi gülümsedikten sonra kulübeden beş tane yumak hâlinde yavru çıkardı. Yavrulardan biri arkadan geliyordu. Çocuk, sakat yavruyu işaret edip sordu: Bunun nesi var? Dükkân sahibi onun kalça çıkığının olduğunu ve hep sakat kalacağını açıkladı. Çocuk heyecanlanmıştı. Ben bu yavruyu almak istiyorum. dedi. 2. Satılık Köpek Yavruları ilanının hemen altında küçük bir çocuğun başı gözüktü ve çocuk dükkân sahibine sordu: Yavruları kaça satıyorsunuz? Dükkân sahibi: 30 ile 50 lira arasında. dedi. Çocuk Benim on beş liram var. Bir bakabilir miyim yavrulara? dedi. 3. Dükkân sahibi: Bu yavru hiçbir zaman diğer yavrular gibi koşup zıplayamayacak ve seninle oynayamayacak. Bunun üzerine çocuk eğildi, pantolonunu sıvadı ve büyük bir metal parçasıyla desteklediği sakat bacağını dükkân sahibine gösterip tatlı bir sesle: Ben de çok iyi koşamıyorum ve bu yavrunun kendisini çok iyi anlayacak bir sahibe gereksinimi var. dedi. 4. Dükkân sahibi: Onu satın alman gerekmiyor. İstersen o yavruyu sana bedava veririm. Çocuk birden sinirlendi. Dükkân sahibinin gözlerinin içine dik dik bakarak: O da diğer yavrular kadar değerli ve ben fiyatını tam olarak ödeyeceğim. Şimdi size on beş lira vereceğim ve geri kalanını ayda beş lira ödeyerek tamamlayacağım. 20. Bir öðretmen, öðrencilerden birisi içi boþalmýþ bir elektrik lambasýný tam yere çarparken Dur, onu yere çarpma! Madem iþe yaramaz bir þey, parçalamana gerek yok. Onu yavaþça çöp kutusuna koy. Eðer çarparsan içindeki bütün kırıp dökme hislerini uyandýrmýþ olursun. Ondan sonra da... Parçanýn sonuna aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) elindekiyle yetinmeyi bir türlü öğrenemezsin. B) eline cam kýrýklarý gelir ve acý çekersin. C) çöp kutularý aðzýna kadar dolar ve etrafa koku yayýlýr. D) kırıp dökecek başka şeyler ararsın. Yukarıdaki parçalardan bir metin oluşturulacak olursa sıralama nasıl olur? A) B) C) D)

7 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 1. MATEMATİK TES TÝ 218 x x Yukarıdaki çarpma işleminde boş bırakılan yere hangi sayı yazılmalıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 3. Ömer ve Emin in eşit miktarda parası vardır. Ömer 12 TL, Emin 18 TL harcadığında Ömer in kalan parası Emin in kalan parasının 3 katı olduğuna göre, Ömer in başlangıçtaki parası kaç liradır? A) 21 B) 30 C) 42 D) Bir oyun parkındaki ücret tarifesi ilk 30 dakika için 5 TL, 30 dakikadan sonraki her bir 30 dakika için 2 TL olarak belirlenmiştir da oyun parkına giren Coşkun, cebindeki 15 TL nin tamamını kullandığına göre oyun parkından en geç saat kaçta çıkmıştır? A) B) C) D) , 1 7, 1 9, 1 11 Yukarıdaki birim kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? A) 1 3 < 1 7 < 1 9 < B) 1 7 < 1 3 < 1 9 < 1 11 C) 1 11 < 1 9 < 1 7 < 1 3 D) 1 11 < 1 7 < 1 9 < 1 3 Yukarıdaki işlemin sonucu, sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmin edildiğinde kaç bulunur? A) 7200 B) 7300 C) 8000 D)

8 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý < 56 Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? A) 46 B) 45 C) 44 D) sýnýflar 8-H 23 kiþi 8-G 22 kiþi Ortaokul 7. sýnýflar 6. sýnýflar 7-F 20 kiþi 7-E 19 kiþi 6-D 20 kiþi 6-C 18 kiþi Adým 2. Adým 3. Adým Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 5. adımında oluşacak gri ve siyah şekillerin sayıları toplamı kaçtır? A) 8 B) 12 C) 15 D) sýnýflar 5-B 21 kiþi 5-A 20 kiþi Bir ortaokuldaki sınıfların öğrenci sayıları yukarıdaki ağaç şeması ile gösterilmiştir. Şemaya göre, bu ortaokulda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerinin sayısı, 5. sınıf öğrencilerinin sayısından kaç fazladır? A) 2 B) 3 C) 4 D) > ifadesinin doğru olabilmesi için yerine kaç farklı rakam yazılabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 8

9 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 10. Satılan ürün sayısı Ürünler Akýllý Telefon Akýllý TV 12. Erdem iþlemini zihinden yaparken önce 18 e 2 eklerim. Sonra bulduðum sonuca eklerim. Tablet Bilgisayar Beyaz Eþya Satýþ sayýsý Yukarıdaki konuşmada yerine hangi sayı yazılmalıdır? A) 16 B) 37 C) 53 D) 57 Bir elektronik mağazasında bir ay içinde satılan ürünler ve satış sayıları grafikte verilmiştir. Grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) En az satılan ürün akıllı TV dir. B) Satılan beyaz eşya sayısı, satılan akıllı telefon sayısının yarısı kadardır. C) En çok satılan ürün tablet bilgisayardır. D) Satılan tablet bilgisayar sayısı, satılan akıllı telefon sayısından azdır x 2000 işleminin sonucu kaçtır? A) 4300 B) 8600 C) D) Bir mağazaya aralık ayında gelen müşteri sayısı, kasım ayında gelen müşteri sayısından fazladır. Aralık ayında mağazaya müşteri geldiğine göre, kasım ayında kaç müşteri gelmiştir? A) B) C) D) öğrenci 24 kişilik servislerle tiyatroya götürülecektir. Okula 15 servis geldiğine göre, en az kaç servise daha ihtiyaç vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý K L M Türk Kızılayı nın kan bağışı standında bir günde kan veren kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 katıdır. Bir günde kan verenlerin sayısı 72 olduğuna göre, bunların kaçı erkektir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Kareli kağıtta verilen üçgen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) MÿLK şeklinde gösterilebilir. B) Çeşitkenar üçgendir. C) 3 tane köşegeni vardır. D) Geniş açılı üçgendir in karesini elde etmek için hangi sayıya 2 eklenmelidir? A) 60 B) 62 C) 63 D) (42 : ) x 37 = 222 Yukarıdaki eşitlikte sembolüne karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 7 C) 14 D) A E C B D Yukarıdaki şeklin kaç tane iç açısı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 Noktalı kağıt üzerindeki C noktası, hangi noktanın 3 birim solunun 2 birim aşağısındadır? A) A B) B C) E D) D 10

11 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý FEN BİLİMLERİ TES TÝ 2. Nitrik asit damlatýyor. 1. Besin Deðiþme yok Kâðýda sürtülüyor. Besin Deðiþme yok Ýyot damlatýyor. Besin Mavi renk oluþtuðu gözleniyor. Yukarıda verilen besinler yapılarındaki besin içeriklerine göre karbonhidrat, yağ ve protein ağırlıklı olmaları bakımından sınıflandırılmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur? A) Buðday Patates Pirinç Fýndýk Zeytin Ayçiçeði Süt Yumurta Et Yukarıdaki deneyi yapan 5. sınıf öğrencisi Nuray aşağıdaki besinlerden hangisini kullanmış olabilir? A) Fasulye B) Patates C) Balık D) Yumurta B) Ayçiçeði Pirinç Süt C) Fýndýk Patates Buðday Fýndýk Et Yumurta Süt Yumurta Ayçiçeði Buðday Patates Zeytin Et Zeytin Pirinç 3. Ağız Yutak Sindirim gerçekleşir Sindirim gerçekleşmez D) Buðday Patates Pirinç Yumurta Et Fýndýk Zeytin Ayçiçeði Süt Yemek borusu Mide Sindirimde görevli bazı yapı veya organlarla ilgili yukarıdaki tabloda yapılan işaretlemelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 11

12 4. Böbreklerde kanın süzülmesiyle oluşan idrar vücut dışına atılıncaya kadar sırasıyla hangi yapılardan geçer? A) İdrar kesesi - Üreter - Üretra B) Üretra - Üreter - İdrar kesesi C) Üreter - İdrar kesesi - Üretra D) Üretra - İdrar kesesi - Üreter Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 6. Bir öğrenci arabaya özdeş kutulardan sırasıyla 2, 3 ve 4 tane koyup dinamometreyle arabayı çekiyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? A) Arabada 4 kutu varken dinamometre en büyük değeri gösterir. B) Arabadaki kutu sayısına bağlı kalmaksızın dinamometre aynı değeri gösterir. C) Arabada 3 kutu varken dinamometre en küçük değeri gösterir. D) Arabada 2 kutu varken dinamometre en büyük değeri gösterir. 5. Sürtünme kuvveti K L M Yüzey Bir cisme K, L ve M yüzeylerinde etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü yukarıda verilmiştir. Buna göre; 1. Durmakta olan bir cismi hangi yüzeyde harekete geçirmek daha kolaydır? 2. Hareket hâlindeki bir cisim hangi yüzeyde daha kısa mesafede durur? sorularının cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 2 A) M K B) L K C) M L D) K M 7. Kuvvet Dinamometre Esnek madde Yukarıda bazı kavramlar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıda yoktur? A) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan araçlara ne ad verilir? B) Kuvvetin büyüklüğü hangi birimle ifade edilir? C) Kuvvet uygulandığında şekli değişen, uygulanan kuvvet kaldırıldığında eski hâline dönen maddelere ne ad verilir? D) Cisimlerde hareket ve şekil değişikliği yapan etkiye ne ad verilir? 12

13 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý Kýþýn arabalarda kar lastiði mýnýn V þeklin- Gemilerin ön kýs- kullanýlmasý de tasarlanmasý 3 4 Kapý Jet uçaklarýnýn menteþelerinin durmak için paraþüt yaðlanmasý kullanmasý 10. Aşağıdaki tabloda buharlaşma ve kaynamanın bazı özellikleri verilmiştir. Özellikler 1 Her sıcaklıkta olur. Buharlaşma Kaynama 2 Belirli sıcaklıkta olur. Zeynep, sürtünme kuvveti ile ilgili dört adet kart hazırlamıştır. Buna göre hangi iki karttaki uygulama sürtünme kuvvetini azaltmaya yöneliktir? A) 1-2 B) 1-4 C) 2-3 D) Sıvının yüzeyinde olur. 4 Sıvının her yerinde olur. Bu özelliklerin hangi kavrama ait olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru işaretlenmiştir? A) Buharlaşma Kaynama B) Buharlaşma Kaynama C) Buharlaşma Kaynama D) Buharlaşma Kaynama 9. Bir maddenin ısı alarak...i... hâlden...ii... hâle geçmesine...iii... denir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan I, II ve III numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? I II III A) sıvı gaz yoğuşma B) katı sıvı erime C) sıvı katı donma D) gaz sıvı buharlaşma

14 11. I. Kırağılaşma II. Buharlaşma III. Donma IV. Yoğuşma Tabloda verilen hâl değişimi olaylarından hangilerinde maddenin sıvı hâli gözlenmez? A) III ve IV B) II ve III C) I ve II D) Yalnız I Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 13. Kaynama noktasının farklı sıvılar için ayırt edici özellik olduğunu ispat etmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki hangi deneyi yapabilir? A) Bakır ve alüminyumu ısıtarak erimeye başladıkları sıcaklıkları tespit etmeli B) Etil alkol ve suyu ısıtarak kaynamaya başladıkları sıcaklıkları tespit etmeli C) Eter ve suyu soğutarak donmaya başladıkları sıcaklıkları tespit etmeli D) Etil alkol ve eteri ısıtarak kaynama süresini ölçmeli 12. Başlangıçta katı hâlde olan bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir Sýcaklýk ( C) Zaman Buna göre, bu maddenin erime sıcaklığı kaç C dir? A) 300 B) 600 C) 640 D) Aşağıda ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili tablo verilmiştir. Isý 1 Bir enerji türüdür Birimi joule ve kaloridir. Termometre ile ölçülür. Maddeler arasýnda alýnýp verilebilir. Sýcaklýk Enerji türü deðildir. Birimi santigrat derecedir. Kalorimetre ile hesaplanýr. Maddeler arasýnda alýnýp verilmez. Tabloda hangi numara ile gösterilen satırdaki bilgilerin yer değiştirilmesi gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

15 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 15. K L M N 17. Erdem, iç içe geçmiş iki cam bardağı kırmadan ayırmak istiyor. İçlerinde farklı sıcaklıkta su bulunan K, L, M ve N kapları arasındaki ısı akışının yönü şekilde verilmiştir. Buna göre kaplardaki suların sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? K L M N A) 10 C 50 C 40 C 20 C B) 20 C 30 C 10 C 30 C C) 30 C 10 C 40 C 40 C D) 50 C 40 C 20 C 10 C Bunun için Erdem in; I. İçteki bardağın içine soğuk su doldurmalı II. Dıştaki bardağı, içerisinde sıcak su bulunan kaba daldırmalı III. İçteki bardağın içine sıcak su doldurmalı verilenlerden hangilerini yapması doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III 18. Ahmet, iki ucu açık olan plastik boru ile yanmakta olan mumun alevine bakıyor. 16. Aşağıdakilerden hangisi, gazların genleşme-büzülme özelliğinden yararlanılarak yapılan bir araçtır? A) B) I II Ahmet, I. düzenekte mumun alevini görürken II. düzenekte mumun alevini görmüyor. Dinamometre C) D) Paraşüt Sıcak hava balonu Termometre Ahmet, bu etkinlikten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? A) Işık kaynağı, cismin yeri ve engelin yeri değiştirildiğinde tam gölgenin büyüklüğü değişir. B) Bazı maddeler ışığı kısmen geçirir. C) Işık kaynakları doğal veya yapay olabilir. D) Bir kaynaktan çıkan ışınlar doğrusal olarak yayılır. 15

16 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 19. K L I II III M İsmet I. düzenekte topu göremiyor, II. düzenekte topu net olarak görüyor, III. düzenekte topu net olarak göremiyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) L cam, M yağlı kâğıt olabilir. B) L maddesine ışık tutulduğunda koyu gölge oluşur. C) M maddesi ışık ışınlarını hiç geçirmez. D) K maddesi saydamdır. 20. I. Gölge oluşumu ışığın doğrusal yolla yayıldığının kanıtıdır. II. Engel, ışık kaynağına yaklaştırılırsa gölge boyu artar. III. Işık kaynağı, engelden uzaklaştırılırsa gölge boyu kısalır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) Yalnız I C) II ve III D) I, II ve III 16

17 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 1. SOSYAL BİLGİLER TES TÝ Kurumlar Gruplar I Okul a Muhtarlık II Kütüphane b Sınıf arkadaşları III İzci kulübü c Komşular IV Belediye d Çalışma arkadaşları Yukarıda kurum ve grupları gösteren tablolar verilmiştir. Tablolarda yapılan eşleştirmelerin doğru olması için hangi bilgilerin yer değiştirmesi gerekir? A) I - d B) II - b 3. Sabah uyandım. (1) Elimi yüzümü yıkadıktan sonra yatağımı topladım. Kahvaltımı yaptım. (2) Okul ödevimi yaptıktan sonra okula gitmek için hazırlığımı yaptım. (3) Arkadaşım Ömer i evinin önünde bekledikten sonra birlikte okula gittik. (4) Okulun önüne atılmış olan meyve suyu kutusunu yerden alarak çöpe attım. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde çevreye karşı sorumluluk ifade edilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 C) III - a D) IV - c 4. Aile, toplumun temel birimidir. Tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve korunmaları için doğal ortamı oluşturur. Çocuk ailede, toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirebilmek için gerekli yardımı görür. Çocuğun gelişebilmesi için mutlu, sevgi dolu ve anlayış sahibi bir ailede yetişmesi gerekir. 2. Aşağıdakilerden hangisi ailedeki bireylerin üstlendikleri rollerin faydalarından biri değildir? A) Aile içinde güven, huzur ve mutluluğun sağlanması B) Kendine güvenen, çalışkan, verimli nesillerin yetiştirilmesi C) Topluma karşı sorumluluğunu bilen bireylerin yetiştirilmesi D) Bireyler arasında rekabet ortamının oluşturulması 17 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ailede yapılması gerekenler arasında gösterilemez? A) Çocuğun, gelişimi için spora gönderilmesi B) Çocuğun, eğitimi için okula gönderilmesi C) Çocuğun, hayata hazırlanması için işe gönderilmesi D) Çocuğun, çevreye duyarlı olması için sosyal kulüplere gönderilmesi

18 5. Haydi Bulmacadaki Şehrimizi Bulalım BİLİMde var, BALIMda yok HASTAda var HATAda yok YETİMde var, YEŞİMde yok Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 7. Aşağıda yapılan inkılap - alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) İnkılap Medreselerin kapatılması Alan Eğitim KARGAda var, KURGUda yok ÇENTİKte var, ÇELTİKte yok B) Halifeliğin kaldırılması Yönetim SABIRda var, SATIRda yok ÇUKURda var, ÇAKIRda yok KALIPta var, KAYIPta yok Yukarıdaki bulmacanın cevabında ortaya çıkan şehirde, aşağıdaki tarihî mekanlardan hangisi yer almaz? C) Şapka İnkılabı nın yapılması D) Medeni Kanun un kabulü Ekonomi Hukuk A) Galata Kulesi B) İshak Paşa Sarayı C) Ayasofya Müzesi D) Kız Kulesi 8....? Halk oyunu Oynandığı yer I Çaydaçıra Elazığ II Zeybek Rize III Halay Bitlis IV Hora Edirne Yukarıda yapılan halk oyunu - oynandığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV 18 Kadınlara da seçme ve seçilme hakkının verilmesi Soyadı Kanunu nun kabulü Medeni Kanun un kabulü Yukarıdaki şemaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Birlik ve Beraberliğimizin Dayanağı: Milliyetçilik B) Eşit Vatandaşlık: Halkçılık C) Halkın Yönetimi: Cumhuriyetçilik D) Aklın ve Bilimin Rehberi: Laiklik

19 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 9. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne mutlu Türk üm diyene! Tam bağımsızlığı sağlayabilmek için tek gerçek güç, en güçlü temel, kesinlikle ekonomidir. Mustafa Kemal in yukarıdaki sözleri, ilişkili oldukları ilkelerle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Laiklik 11. İnsanların bir bölgeyi yerleşim yeri olarak seçmesinde doğadan kaynaklanan doğal faktörler ve insanların etkisiyle ortaya çıkan beşeri faktörler etkili olmaktadır. Şimdi kim bana doğal faktörlere örnek verebilir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir? A) Temel: Su kaynakları B) Erdi: İklim şartları C) Emre: Bitki örtüsü D) Eren: Ulaşım 10. Erzurum da yaşayan Aybüke, sosyal bilgiler dersinde yaşadıkları bölgenin kabartma haritasını oyun hamurlarıyla yapacaktır. Buna göre Aybüke nin, haritada daha çok aşağıdaki hangi renkteki oyun hamurunu kullanması beklenir? A) Kahverengi B) Sarı C) Yeşil D) Turuncu Yetiştirilen İklim tipi tarım ürünü I. Karasal Buğday II. Akdeniz Portakal III. Karasal Zeytin IV. Karadeniz Çay Yukarıda yapılan iklim tipi - yetiştirilen tarım ürünü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV

20 13. Ayþe Bizim buralarda çok fazla yaðmur yaðar. Bu yüzden ormanlýk alan çok fazladýr ve her taraf yeþilliktir. Doğal faktörler bir yerdeki konutların yapımında kullanılan malzemeyi etkilemektedir. Verilen bilgilere göre, Ayşe nin yaşadığı yerde aşağıdaki hangi evlerin yaygın olduğu söylenebilir? Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 15. Heyelan daha çok yağış ve eğimin fazla olduğu yerlerde görülür. Buna göre ülkemizin iklimi ve coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki illerimizden hangisinde heyelan görülme ihtimalinin daha fazla olduğu söylenebilir? A) Giresun B) Konya C) Bursa D) Batman A) B) Ahşap ev Taş ev 16. Bitki örtüsü bakımından fakir, yağışların yetersiz ve düzensiz olduğu yarı kurak yerlerde erozyon etkili olmaktadır. C) D) Toprak ev Betonarme ev Verilen bilgiye göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde erozyonun daha etkili olduğu söylenebilir? A) Karadeniz Bölgesi B) İç Anadolu Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi 14. İnsanlar, eski çağlarda doğaya daha çok bağlı yaşarken şimdi ise daha özgür. Artık insanlar tabiat olaylarına göre yaşamlarını şekilendirmiyor, aksine doğayı insanlar şekillendiriyor. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgileri doğrular nitelikte değildir? A) Çoruh Nehri nde rafting yapılması B) İstanbul a üçüncü köprünün yapılmasının planlanması C) GAP ile Güneydoğu Anadolu nun yeniden canlandırılması D) Bolu tüneli ile İstanbul-Ankara kara yolunun kısaltılması Yukarıdaki meyveler bizim bahçede yetiştirdiğimiz meyvelerdir. Buna göre, Zeynep in aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde yaşadığı söylenebilir? A) İç Anadolu Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi D) Karadeniz Bölgesi

21 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 18. Hayvancılık faaliyetleri, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde; Doğu Anadolu Bölgesi nde...i... İç Anadolu Bölgesi nde Marmara Bölgesi nde daha çok yapılmaktadır....ii......iii... Verilen bilgide numaralandırılarak boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? I II III A) Küçükbaş Kümes Büyükbaş hayvancılık hayvancılığı hayvancılık B) Büyükbaş Küçükbaş Kümes hayvancılık hayvancılık hayvancılığı C) Arıcılık Büyükbaş İpek hayvancılık böcekçiliği D) Kümes Küçükbaş Arıcılık hayvancılığı hayvancılık 20. Üretimde çalýþacak ve Ham madde I üretim faaliyetlerini yönetecek yetiþmiþ ya da niteliksiz insanlardýr. Sermaye Ýnsan gücü II III Üretilecek bir ürün için gerekli maddenin iþlenmemiþ hâlidir. Bir ticaret iþinin kurulmasý ve yürütülmesi için gereken ana paraya çevrilebilir mallarýn tamamýdýr. Yukarıda, bir yerde üretim yapılması için gerekli olan faktörler ile bu faktörlerin açıklamaları verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen faktörler ile açıklamaları doğru eşleştirilmiştir? Ham madde Sermaye İnsan gücü A) I II III B) III I II C) III II I D) II III I 19. Murat Bey, bulunduğu bölgeden ham maddesini karşılayabileceği bir zeytinyağı fabrikası kurmak istemektedir. Buna göre Murat Bey, aşağıdaki bölgelerin hangisinde fabrika kurarsa daha doğru olur? A) Ege Bölgesi nde B) Karadeniz Bölgesi nde C) Doğu Anadolu Bölgesi nde D) İç Anadolu Bölgesi nde 21

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 5. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 5. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI 1. "Eğrelti otu ve...,... bitkilerdir. Bu bitkilerin kalıntıları

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 3. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

SORULAR 6-) ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI(5-..)

SORULAR 6-) ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI(5-..) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları üzerinde işaretleyerek yanıtlayınız?. (100 PUAN) SORULAR 6-) 1-) 2-) Dinamometrelerin ölçüm hassasiyeti içlerinde bulunan sarmal yayın özelliklerine göre değişir. Bu sarmal

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 4. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz

Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz 5. OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz 01 1. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her birine... adı

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTA OKULU 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YAZ ETKİNLİKLERİ

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTA OKULU 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YAZ ETKİNLİKLERİ MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTA OKULU 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YAZ ETKİNLİKLERİ 1) Tarık, bisikletiyle Kahraman ve Arslan malikânelerine gazete dağıtıyor ve tekrar aynı noktaya geri dönüyor. Sizce hangi yolu

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5.1. VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM / CANLILAR VE HAYAT Bu ünitede öğrencilerin; besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanımının zararları,

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ

ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ ANKARA ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK YARIŞMASI 2011 / NĐSAN 5. SINIF A KĐTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 100 dakikadır. Sınavla Đlgili Uyarılar Cevap

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 8.SAYI

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (3 ŞUBAT 03, CUMARTESİ) 0 3 9. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün cevaplarını

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 4. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 4.SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 4.SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 4.SINIF FEN SORULARI 1. 3. Petrol yer altından çıkarılan doğal bir üründür. I.Dünya nın en sıcak yeridir. II.Dünya nın en kalın katmanıdır. III.Yer kabuğunun altında bulunan katmandır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR 1. Adınızı, soyadınızı, okulunuzu ve sınıfınızı cevap kâğıdının üst kısmındaki ilgili yerlere, düz yazı ile büyük harflerle,

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C.. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 13 Saat: 9. 1. Şekilde verilen DNA modelinin 2. zinciri, 1. zincire karşılık gelecek şekilde nükleotitlerle tamamlanırsa, bu nükleotitlerdeki organik baz dizisi

Detaylı

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI 18-22.11.2013 11-15.11.2013 Vücudumuzda Boşaltım 0-08.11.2013 28-31.10/01.11.2013 Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Besinlerin Sindirimi 21-25.10.2013 07-11.10.2013 Besinlerin Sindirimi 30.09/01-0.10.2013

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. GENEL SINAV SORULARI

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. GENEL SINAV SORULARI ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. GENEL SINAV SORULARI Öğrencinin Adı Soyadı: Sınıfı / Numarası: Aldığı Puan: Öğretmen

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

VKV Koç İlköğretim Okulu 2. Sınıftan 3. Sınıf Geçen Öğrenciler için Giriş Sınavı Çözümleri 31 Mayıs Ünite. Konu:

VKV Koç İlköğretim Okulu 2. Sınıftan 3. Sınıf Geçen Öğrenciler için Giriş Sınavı Çözümleri 31 Mayıs Ünite. Konu: 6 düzine çay bardağı 2 tanesi kırılıyor. Kaç deste bardak kalıyor? Çözüm için öncelikle birimlere dikkat etmeliyiz. 6 düzine çay bardağı = 72 tane çay bardağı Çünkü 1 düzine = 12 tanedir. Elimizdeki 72

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR 1. 4. TEST 1 Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 2. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 7. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 6. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

MAFETYA MAFETYA 5. SINIF ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ARASI * * * * * * * * AÇIKLAMALAR MAFETYA. Baþarýlar dileriz.

MAFETYA MAFETYA 5. SINIF ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ARASI * * * * * * * * AÇIKLAMALAR MAFETYA. Baþarýlar dileriz. 2013 ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR * * * * * * * * * * Bu sýnav çoktan seçmeli 30 Matematik ve 20 Fen ve Teknoloji derslerine ait 50 sorudan oluþmaktadýr. Sýnav süresi 120 dakikadýr. Her test sorusunun

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 6. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 Konu Tarama Testi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı heceden oluşan sözcük vardır? A) Babam misafirlerimizi karşılamaya gitti. B) Kırtasiyeden aldığım

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 MC www.matematikclub.com, 2006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I 1. Ankra'dan Đstanbul'a giden 10 farklı otobüs, Đstanbul'- dan Edirne'ye giden 6 farklı

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

Bursluluk Sınavı. 1. Dar sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

Bursluluk Sınavı. 1. Dar sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 1. Bu testte 15 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Türkçe 1. Dar sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1.. Öğretmen öğrencilerine, Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 . Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş - Zıt Anlamlılık ve Eş Seslilik Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Deyim, Atasözü ve Özdeyiş Hikâyenin

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 6. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 6. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI 1. Bir devredeki ampul parlaklığının iletkenin kesit alanına bağlılığını

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ 4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ Adı-Soyadı: No:. 1-) 456 sayısının 6 katının 3028 fazlası kaç eder? 2-) Bir inek günde 29 litre süt veriyorsa bir ayda kaç litre süt verir? 3-) Bir kümeste 786 tavuk,

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ. İskeletin Görevleri İskeletin Kısımları 4. SINIF. Soru 1: Vücuda şekil veren ve harekete yardımcı olan sert yapılar nelerdir?

FEN VE TEKNOLOJİ. İskeletin Görevleri İskeletin Kısımları 4. SINIF. Soru 1: Vücuda şekil veren ve harekete yardımcı olan sert yapılar nelerdir? 4. SINIF 1. İskeletin Görevleri İskeletin Kısımları Soru 1: Vücuda şekil veren ve harekete yardımcı olan sert yapılar nelerdir? 3. Soru 2: Uzunlukları ve şekilleri farklı kemiklerin bir araya gelmesi ile

Detaylı

5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI

5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI 5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI Ders Kodu Ders Adı Soru Sayısı Kitapçık Sayısı Satır No TRK TÜRKÇE 19 1 MAT MATEMATİK 16 1 FEN FEN BİLGİSİ 16 1 SOS SOSYAL BİLGİLER 16 1

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 3. ANKARA İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 30 MART 2013 4. SINIF B KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 120 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

Atabek Koleji Anaokulu Eylül - Ekim Ayı Aylık Takvimi

Atabek Koleji Anaokulu Eylül - Ekim Ayı Aylık Takvimi Eylül - EYLÜL 5.Hafta EKİM 1.HAFTA GEL BİZE KATIL BİZE OYUN, SANAT OKUL RESMİ ALAN GEZİSİ, SANAT SABUN DENEYİ SANAT,OYUN,FEN SEBZELER KONUŞUYOR DRAMA, OYUN OKULVAKTİ TÜRKÇE, MÜZİK,OKUMA-YAZMA BAY MİKROP

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

KONU 1: ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA VE VERİ TOPLAMA. Araştırma Sorusu Oluşturma

KONU 1: ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA VE VERİ TOPLAMA. Araştırma Sorusu Oluşturma KONU 1: ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA VE VERİ TOPLAMA Hatırlayalım! Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri denir. Örneğin; okulumuzdaki öğrencilere en sevdikleri dersi, meyveyi, rengi vb.

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı