BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2"

Transkript

1 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas Büyükkent ube Sekreteri Ali Hac alio lu geli meleri gazetemize de erlendirdi. BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R Sürekli, Etki li, Ý lkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 237 MAYIS 2014 F YAT: 2 Yaz s 19. sayfada Bak rköy Belediye Ba kan Bülent KER MO LU gazetemize önemli aç klamalarda bulundu. BAKIRKÖY ÜN BELED YEC L K ANLAYI INDA B R TAKIM ALI KANLIKLAR VAR. BU ALI KANLIKLARI DE T RECE Z Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu nu makam nda ziyaret ettik. Tüm sorular m z samimiyetle cevaplad ve ekledi. imdi bazen bana aya na çabuk, eline s k belediye ba kan diyorlar. Sizin arac l n zla da kamuoyuna u mesaj vermek istiyorum. Bir tak m al kanl klar var Özcan Bey. Bu al kanl klar de i tirmek çok zaman al yor ve insanlar n al kanl klar n n kar s nda de i imi savunmak ve o refleksleri yenmek biraz da zor oluyor. Takdir edersiniz ki, insanlar n berberini de i tirmesi, ayakkabas n ald dükkan de i tirmesi, ayakkabas n n modelini bile Haberin devam sayfa 7. da de i tirmesi zordur. Bak rköy ün de belediyecilik anlay nda bir tak m al kanl klar var. Bu al kanl klar de i tirmek biraz zaman alacak. Ama biz bu al kanl klar de i tirmek konusunda daha h zl, daha üretken, daha yurtta la iç içe bir belediyecilik hizmeti yapmak konusunda kararl y z. Ama mevcut al kanl klar bunun önünde biraz zorlama yaratacaksa bunlar a mak için de her türlü gayreti gösterece iz. Bir ikincisi de çok büyük hedeflerimiz, çok büyük projelerimiz var. Bunlar gerçekle tirmek için bütün siyasi propaganda faaliyetlerinde Büyük ehir seçimi için CHP ad na destek istemi tim. Ama maalesef olmad. Fakat bu u anlama da gelmemeli. Bir ba ka siyasi parti Büyük ehir Belediye Ba kanl n kazand, dolay s yla biz sürekli çat an, sürekli sorun üreten, sürekli Büyük ehir Belediyesi ile ilçe belediyesi aras nda uyum problemi ya ayan bir anlay içinde de iliz. ATAKÖY MAR NA GENEL MÜDÜRLÜ Ü NE YALÇIN DÜLGER ATANDI B R SEÇ M BÖYLE GEÇT... Ertekin, demokrasilerde seçimleri kaybetmenin de oldu unu belirterek, Belediye Ba kanl seçimlerinde halk m z n teveccühü farkl bir siyasi partiye ve adaya oldu. Demokrasilerde bu ya an r. Biz seçimi kaybettik. Ama yine aln m ak, ba m dik bir ekilde Bak rköy de dola yorum. n allah Bak rköy için daha farkl zeminlerde, farkl artlarda yine hizmet edece iz. Yaz s 15. sayfada Ali Osman Serdar Ç tak n ayr lmas ile bo alan Ataköy Marina Genel Müdürlü ü ne Yalç n Dülger getirildi. Yalç n Dülger 1987 den bu yana Emlak Bankas n n tüm projelerinde görev alm, uzun y llard r da Dati Holding bünyesinde görev yap yordu y llar aras nda Bak rköy Belediye Meclis Üyesi görevinde bulunan ve 30 Mart Yerel Seçimleri nde CHP nin Eyüp Belediye Ba kan Aday olarak gösterilen ve CHP nin Eyüp tarihinde ald en fazla oyu almas na ra men seçimi kaybeden Ferzan Özer, ya ad seçim sürecini gazetemize de erlendirdi. Yaz s 3. sayfada

2

3 3 CHP den Eyüp Belediye Ba kan aday olarak seçime kat lan, CHP nin bugüne kadar Eyüp te en yüksek oyu almas na ra men seçimi kaybeden Ferzan ÖZER, KOLAYI BIRAKIP, ZORU SEÇT M. BAKIRKÖY MEVZ D, BEN CEPHEYE G TT M. BU DA BEN M GERÇEK B R PART L OLDU UMU GÖSTER R y llar aras nda Bak rköy Belediye Meclis Üyesi görevinde bulunan ve 30 Mart Yerel Seçimleri nde CHP nin Eyüp Belediye Ba kan Aday olarak gösterilen ve CHP nin Eyüp tarihinde ald en fazla oyu almas na ra men seçimi kaybeden Ferzan Özer, ya ad seçim sürecini gazetemize de erlendirdi. Özer, CHP Genel Merkez inin aday belirleme sürecinde kendisine ya att s k nt nedeniyle seçim çal malar na geç ba layabildi ini ve 35 gün gibi k sa bir sürede çok önemli seçim çal malar nda bulundu unu belirterek, Günde 6 saat uyuyarak, 18 saat çal t m. Girmedi imiz ev, cadde, sokak kalmad. Yaz l ve görsel medyay da kullanarak müthi bir çal mayla CHP nin Eyüp tarihindeki yüzde ve oy olarak en yüksek oyu ald m. 20 y ld r da meclis üyeli i olarak en yüksek say da meclis üyesini Eyüp Belediye Meclisi ne soktuk. dedi. Say n Ferzan Özer, bir yerel yönetimler seçimi geçirdik. Siz CHP den Eyüp Belediye Ba kan aday aday yd n z. Yap lan kamuoyu yoklamalar nda ve e ilim yoklamalar nda aç k ara önde olman za ra men, CHP Genel Merkezi her yerde oldu u gibi sizi önce aday göstermedi ama Eyüp halk size sahip ç kt, çok büyük tepki gösterdi. Aday olan ki i seçim çal malar na ba lamas na, hatta bürolar açmas na ra men Eyüp halk n n a r bask s sonucu kapal kap lar ard nda karar veren ve kendi alm oldu u kararlar uygulamayan genel merkez, tabir yerinde ise sizi aday göstermek zorunda kald. Siz çal malara ba lad n z. Nas l bir seçim dönemi geçirdiniz? Özcan Bey tabiki, ben 5 ku akt r Eyüplü yüm. Her ne kadar 40 y ld r Bak rköy de otursam bile atalar m n hepsi Eyüp te. 120 y ll k Eyüplü yüm. Ben kolay b rak p, zoru seçtim. Buras mevzi idi, ben b rak p cepheye gittim. Yani Eyüp ten Bak rköy e gelseydim bir tepki al rd m ama Bak rköy den Eyüp e gidiyorsam bu benim gerçek bir partili oldu umu gösterir. Bak rköy de siyaset yapt m halde Eyüp e gittim. Dedi iniz do ru. E ilim yoklamas ndan ve kamuoyu yoklamas ndan birinci ç kt m. Ama ba ka bir arkada aday gösterdiler. O arkada 225 gün meydanlarda gezdirdiler. Aday olarak aç kland ktan 25 gün sonra geri çekip beni aday yapt lar. Sürem çok k s tl yd. 35 gün içinde elimizden geldi i kadar, günde 6 saat uyuyarak, 18 saat çal t m. Girmedi imiz ev dola mad m z cadde, sokak ve esnaf kalmadan büyük bir propagandayla, görsel ve yaz l medyay kullanarak müthi bir çal mayla CHP nin Eyüp tarihinde alm oldu u yüzde olarak en yüksek, oyu ald m. 20 y ld r da meclis üyeli i olarak en fazla meclis üyesini meclise soktuk. Bugüne kadar CHP hiçbir zaman 15 tane meclis üyesi sokamad. Bunu biz ba ard k. Son günlerde ben AKP ile de il Ba bakan Recep Tayyip Erdo an ile yar t m. Propaganda döneminin son günü Eyüp Cami Meydan nda bir miting düzenledi. Eyüp te Saadet Partisi nin 20 bin oyu var. Bunlar n 15 bini AKP ye kay nca seçimi kaybettik. Her zaman söylenir bu seçimin de bir galibi olacakt o da AKP oldu. Ben bundan sonra da Eyüplüler in yan nda olaca m. Onlar için çal aca m. Bana destek veren herkese çok te ekkür ediyorum. Süresi dolmadan Ayval k Kaymakaml na atanan YAKUP VATAN STANBUL VAL YARDIMCILI I NA GET R LD Bak rköy Kaymakam Yakup Vatan çi leri Bakanl n n 2013 / 463 karar say l ve tarihli mü terek kararnamesi ile Ayval k Kaymakam l na atanm t. Ayni kararname ile Mudanya Kaymakam Adem Öztürk ise Bak rköy Kaymakaml na getirilmi ti. Mülki dare Amirleri Atama, De erlendirme ve Yer De i tirme Yönetmeli i hükümlerine göre Yakup Vatan Bak rköy lçesi nde görev yapma süresi asgari 5 y l olmas gerekirken 3 y l sonunda tayin edilmesi e itlik ilkesini ihlal ve sair gerekçelerle açt davay kazand. Bak rköy Kaymakaml na atanmas gereken Yakup Vatan stanbul Vali Yard mc l na getirildi. Yakup Vatan n 10 gün içinde yeni görevine ba layaca bildirildi. AYIN YAZISI HAYRET (!) Bak rköy Belediyesi görülmemi bir olaya daha imza atarak; Bak rköylüler in yan nda m s n z, yoksa sermayenin mi? sorusunu gündeme ta d. Mimarlar Odas ba ta olmak üzere Sivil Toplum Kurulu lar ve özellikle Ataköylüler, sahildeki yap la maya Özcan Atamer kar ç karak y llard r mücadelelerini sürdürüyor. TMMOB Mimarlar Odas, sahildeki in aatlar n durdurulmas için dare Mahkemesi ne ba vuruyor. stanbul 9. dare Mahkemesi de Yürütmeyi Durdurma Karar veriyor. Bu karar üzerine Bak rköy Belediyesi in aatlar mühürlüyor. Birkaç gün sonra in aatlar n yeniden ba lad haberi gelince yapt m z ara t rmada bizi hayrete dü üren bir belgeye ula t k. Gördük ki 9. stanbul dare Mahkemesi nin ald Yürütmeyi Durdurma Karar n n kald r lmas n isteyen Bak rköy Belediyesi imi. Bak rköy Belediyesi Hukuk leri Müdürlü ü nün yürütmenin durdurulmas n n kald r lmas ile ilgili mahkemeye verdi i tarihli dilekçede yaz lanlar inan n in aat firmas n n hukukçular n n dahi bu kadar detayl yazabilece ine ihtimal dahi veremiyoruz. 4 sayfal k dilekçenin Sonuç ve stem bölümünü birlikte okuyal m; Yukar da izah edilen nedenler ve Re sen nazara al nan durumlar kar s nda; i bu davan n yürütmenin durdurulma talebinin reddi ile yarg lama gideri ve vekalet ücretinin kar tarafa yüklenilmesine karar verilmesini daval idare ad na vekaleten arz ve talep ederim. mza: Daval Bak rköy Belediye Ba kanl Vekili Av. Ça la ÖZKAN te böyle... Bak rköylüler in yan nda olmas gereken Bak rköy Belediyesi sanki saf de i tirmi. Belediyenin daval olarak cevap verme mecburiyeti tabii ki var. Kimse bunu bahane etmesin ancak Yürütmeyi Durdurma n n kald r lmas n istemek niye?.. Bu arada dava açarak Yürütmenin Durdurulmas karar n n al nmas n sa layan TMMOB stanbul Büyükkent ube Sekreteri Ali Hac alio lu ile konuyu görü tük ve gazetemizde geni bir ekilde yay nl yoruz. Bu tür olaylar ile kar la nca ünlü dü ünür Jean Jacques Rousseau nun demokrasiyi tenkitlerinde u cümleler akl ma gelir: Bir aday seçilene kadar sizin görü lerinizi savunur. Seçildikten sonra tam aksini yapar ama seçildi i süre içerisinde hiçbir ey yapamazs n z. Ataköy e cami tart l yor. Bak rköy Belediyesi seçime k sa bir süre kala Ataköy de yap lacak Cami projesini imzalad. Bu durum etik mi, de il mi ayr bir tart ma konusu. Bu arada cami ile ilgili tart malar kar s nda birileri tepki koyuyor ve u soruyu yöneltiyorlar: Cami ye kar m s n z? Bu ucuz söylem kar s nda kendilerine u cevab veriyorum Cami, Cem Evi, Kilise, Sinagog... hiç birine kar de ilim. htiyaç varsa yap labilir. Ancak yeri ve proje tabii ki tart l r, tart lmal d r. Ataköy de de bu tart l yor. Önce Ataköy de camiye ihtiyaç var m? Türkiye nin en büyük camilerinden birisi 5. K s m da. Ad da Protokol Camisi. 9. K s m da bir cami daha var. Yap lacak cami yeri son derece yanl. Ataköy ve Bak rköylüler in nefes alacaklar yer y l n n May s ay nda stanbul Büyük ehir Belediyesi nin ald Ataköy e cami yap m ile ilgili karara ask süresinde Bak rköy Belediyesi itiraz ediyor. tiraz Büyük ehir Belediyesi nde oy birli i ile reddediliyor. Yani CHP li Bak rköy Belediyesi nin itiraz Büyük ehir Belediyesi CHP li üyeleri taraf ndan da reddediliyor. Bu yaman çeli ki pek çok konuda da ya an yor. Sonra konu 1/1000 lik uygulama imar planlar n n yap lmas için Bak rköy Belediyesi ne geliyor. Bak rköy Belediye Meclisi 01 Temmuz 2013 günü toplant s nda konuyu görü üyor. Görü meler sonucu yap lan oylamada oturumu yöneten Meclis 1.Ba kan Vekili Hasan ERSOY Ben te ekkür ediyorum. Ba ka görü bildirmek isteyen var m? Yoksa Hukuk i leri Müdürlü ü nün cami yap m için devir hakk ndaki ba kanl k teklifini oylar n za sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimserler Kabul edilmi tir. Ve oturum kapan yor. Al nan karar ortada Cami yap m. çinde yurt, Kuran kursu, imam lojman var m? Yok. O halde hukukçular n dedi i gibi Bak rköy Belediyesi bu söylenen külliye projesini nas l onaylad? Herhangi bir yurtta dava etse bu proje durdurulur diyorlar. Bu arada SK, arazisinin bir bölümünü cami yap ls n diye verebiliyorsa, buras n Ataköy ve Bak rköylüler in faydalanaca ye il alan kalmak kayd yla terk etseydi iyi olmaz m yd? Buradan bir kez daha hat rlatal m kimse ucuz kahramanl k pe inde olmas n, i i ba ka yöne çekmesin. Hiç kimse cami yap m na kar de ildir. Kar ç k lan yer ve projedir...

4

5 %68.7 oyla Bak rköy Belediye Ba kanl na seçilen Op. Dr. Bülent Kerimo lu, mazbatas n almas n n ard ndan düzenlenen devir-teslim töreniyle Ate Ünal Erzen den görevi devrald. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bak rköy lçe Ba kan M. Sait Yücel, eski milletvekilleri Tayfur Suner, Mehmet Ali Özpolat ve yak n arkada lar ile Bak rköy Belediyesi ne gelen Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, Ate Ünal Erzen e 10 y ll k belediye ba kanl süresince Bak rköy e yapt katk lardan dolay plaket verdi. Devir teslim töreninde Erzen, Kerimo lu na, Sizin gibi genç bir bir karde imize belediyeyi devretmekten dolay mutluyum. Tüm Bak rköylüler gibi size güveniyorum. dedi. Kerimo lu ise Erzen in güzel sözlerine te ekkür ederek, Partimiz ad na, Bak rköy halk ad na yapm oldu unuz hizmetlerden dolay sevgi, sayg ve ükranlar m z sunuyoruz. Say n ba kan m çok te ekkür ederiz. Eme inize sa l k. Bundan sonraki süreçte de sizin tecrübelerinizden ve bilgilerinizden s kça faydalanaca z. dedi. Daha sonra ise Ate Ünal Erzen belediye ve Bak rköy ile ilgili Kerimo lu na baz bilgiler verdi. Erzen, Bir çok ilde, ilçede de i ik partiler görevleri devrald. Bak rköy de bir de i iklik olmad. Bayra n devam önemli. Muhakkak ki, daha ileri götürülmesi gerekir. Bak rköy sosyal hizmetler aç s ndan yap s aç s ndan çok farkl bir kent. Köy de il art k. unu rahatl kla ve iddia ederek söyleyebilirim ki, Bak rköy de yap lan hizmetlerin toplam Türkiye de Büyük ehirler dair hiçbir belediyede yok. Bu bak mdan yap lan hizmetleri ile insan yap s ile, ça da l yla, Kemalist dü üncesiyle Türkiye ye örnek olacak bir belediye. dedi. Erzen, sözlerine öyle devam etti: Belediyecilikte bir ey vard r ve çokta önemlidir. Biliyorsunuz yasama, yürütme ve yarg 3 organ birbirinden ayr d r. Bu dünyan n her devletinde böyledir. Bülent Kerimo lu Görevi Devrald BAKIRKÖY E YAKI AN DEV R TESL M Belediyecilikte bu farkl d r. Belediyecilikte yürütmenin de, yasaman n ba belediye ba kan d r. Bu belediye ba kan na çok büyük yetkiler verir. Kentsel dönü üm için planlar haz rlanm t, ön onaylar al nd, Ankara ya yolland. mza ç kaca gün Erdo an Bayraktar ve müste ar görevden al nd. Oda orada bekliyor. Havaalan bir gecede Torba Yasa ile gelir aç s ndan Bak rköy ün d na ç kar ld. Havaalan gelir aç s ndan çok önemli bir yer. çinde 500 e yak n dükkan var. O dükkanlar n ruhsat paralar ad alt nda tahakkuk toplan yor ama bize verilmiyor. Otopark var 260 bin metrekare. 260 bin metrekare kapal otoparka bundan 2-3 sene önceki rakam söyleyeyim metrekaresi 25 TL. Hesaplay n, müthi bir para var. Veliefendi Hipodromu ve Atatürk Hava Liman bizde kalsayd muazzam bir gelirdi. Veliefendi nin y ll k geliri Büyük ehir e milyon TL dir. Bu çok büyük parad r. Bu bizim personel giderimiz kadar bir parad r. Ben bunlar için çok u ra t m ama Ankara da gerekli deste i alamad m. Türkiye nin 5 bu kadar gündemi aras nda Ankara da Bak rköy ün gelirinin pe inde kimse ko mak istemedi. Bunlar n üzerine destek gelirse gidilebilir ve çok ciddi bir gelir kayna. Herkes zanneder ki, Bak rköy Belediyesi nde binlerce insan çal yor. Bak rköy Belediyesi nde çal an personel say s 531 ki idir. 290 memur geri kalan i çidir. Sorsan z bin ki i bin 500 ki i derler. Çok çal t klar için herhalde öyle diyorlar. Hem memur hemde i çinin toplu sözle meleri vard r. Bizdeki i çi çok mutlu i çidir. çi ücretlerini Türkiye deki di er belediyelerle k yaslayamazs n z. Burada k demli i çiler belediye ba kan ndan fazla maa al r. Hiçbir haklar n göz ard etmedik. Ve maa lar n da bir gün bile aksatmad k. Gelir aç s ndan bu sene rekor k rd k. 290 milyon TL bütçemiz vard. Ama gerçekle en gider 258 milyon TL de kald. Tahsil edilen gelir 230 milyon TL. Buna hiçbir belediye de rastlayamazs n z. Bu çok ciddi bir orand r. O yüzden belediyeye rahatl kla teslim ediyoruz. Çok rahat bir belediye, çal anlar m z çok kalifiye. Memur çal anlar m z n yar s ndan fazlas yüksek tahsilli. çi çal anlar m z n da büyük bölümü öyle. Hiçbir ayr m yok. Kim hangi mezheptendir, kim hangi cemaattendir ben bilmem. Sorsan z bana u personel nerelidir? diye onu da bilmem. Benim için önemli olan personelin, i çinin ve memurun çal mas ve bu çal may düzenlemek. Ben burada 10 senedir iki belediye meclisi ile çal t m. kisinde de hiçbir zaman belediye ba kan n n söyleminin d nda bir karar ç kmad. Belediye ba kan na her zaman sayg duyuldu. Ate Ünal Erzen in bilgilendirmelerinden sonra ise Bülent Kerimo lu da verdi i bilgiler için Erzen e te ekkür etti ve bundan sonraki süreçte Erzen in bilgi ve tecrübelerinden faydalanacaklar n söyledi. Daha sonra ise Bülent Kerimo lu ba kanl k makam na geçerek gazetecilere makamdaki ilk pozlar n verdi. Lions Kulüpleri En Anlaml Günlerini Engellilerle Birlikte Kutlad. L ONSLAR ENGELL LERLE B R ARAYA GELD Uluslararas Lions Dernekleri 118-E Yönetim Çevresi Federasyonu, TOFD üyeleri ve engellilerle ö le yeme inde bir araya geldi. Uluslararas Lions'un bu y l tavsiyesiyle 04 Nisan günü tüm dünya Lionlar ö len yeme inde biraraya gelirken, 118-E Yönetim Çevresi de bu özel günü engellier ve engelli yak nlar ile birlikte kutlad. Türkiye Omurilik Felçileri Derne i nin (TOFD) Ataköy 7-8 K s m da bulunan Genel Merkezi nde düzenlenen yeme e, TOFD Ba kan Ramazan Ba, 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Necati Y lmaz, Ataköy K s m Mahalle Muhtar Aylin Keserkaya, çok say da engelli ve yak n n n yan s ra Akik Lions Kulübü, Ataköy Lions Kulübü, Fatih K zta Lions Kulübü, Intercontinental Lions Kulübü, Mavi Haliç Lions Kulübü, Yeni Ataköy Lions Kulübü, Ye ilyurt Lions Kulübü üyeleri kat ld. Yemek öncesinde k sa bir konu ma yapan 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Necati Y lmaz, Lionslar n bu özel gününü engellilerle birlikte kutlayarak engelli sorunlar n da dile getirmeyi amaçlad klar n ifade ederek, engellilerin ya amlar n kolayla t rmak için herkesin üzerine dü en görevi yapmas gerekti ini söyledi. Y lmaz, engellilerin kar la t klar özellikle fiziki sorunlarla ilgili bu konuda ç kan yasalar n ve kanunlar n uygulanmas gerekti ini de belirtti. Y lmaz n ard ndan söz alan TOFD Ba kan Ramazan Ba ise, her zaman kendilerine destek veren lions kulüplerine te ekkür ederek, lionslar n bu anlaml günlerini TOFD ile birlikte kutlama karar almalar ndan dolay da mutluluk duyduklar n söyledi. Konu malar n ard ndan TOFD Ba kan Ramazan Ba, 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Necati Y lmaz ve etkinlikte eme i geçen Lions Kulüpleri nin dönem ba kanlar na plaket verdi. Daha sonra ise Lions üyeleri engellilere yemek da tt ve beraber yemek yediler. Yemek s ras nda da halk oyunlar ekibi bir kaç yörenin halk oyunlar n sergiledi. Basketbol, Masa Tenisi, Atletizm ve Yüzme de Türkiye ampiyonluklar Kazand lar. BAKIRKÖY ÜN ÖZEL ÇOCUKLARINDAN ÇOK ÖZEL BA ARILAR Pamukkale Üniversitesi (Paü) ile Türkiye Özel Sporcular Spor E itim ve Rehabilitasyon Derne i (TÖSSED) taraf ndan Denizli de düzenlenen "6. Ulusal Özel Olimpiyat Oyunlar 'na kat lan Ye ilköy i Okulu, basketbol, masa tenisi, atletizm ve yüzme bran lar nda ampiyon olarak Bak rköy ün gururu oldu. Denizli de Nisan tarihleri aras nda düzenlenen Pamukkale Üniversitesi Ulusal Özel Olimpiyat Oyunlar na Diyarbak r, Batman, Zonguldak, Çorum, Sinop, Karabük, Kocaeli, K rklareli, U ak, Adana, Manisa, Yalova, Kastamonu, Ordu, Bart n, Samsun, Erzincan, Mu ve stanbul illerinden toplam 25 tak m ile 400 sporcu kat ld. Olimpiyat Oyunlar nda, Ebru Eserli, Ay egül Ertan, Sultan K l çaslan, Songül Elüstü, Arden Atak, Ata Baydar ve Okan Çolak tan olu an Ye ilköy Okulu Basketbol Tak m Türkiye ampiyonu olurken, Masa Tenisi nde Ali F rat Seçgü Türkiye ampiyonu, Azat BULUT B Kategorisi üçüncüsü, Burak Özmen B Kategorisi ikincisi ve Burak Karakaya ise C Kategorisi nde üçüncülük kazand. Yüzme ve atletizm bran lar nda da önemli dereceler ve ba ar lar elde eden Ye ilköy i Okulu sporcular ndan, yüzmede Bar Kelleci B Kategorisi 50 Metre Serbest birincisi, 50 Metre S rt ikincisi, Cem Kaya B Kategorisi 50 Metre Serbest birincisi, 50 Metre S rt ikincisi, Ahmet Can Karaku B Kategorisi 50 Metre Serbest ikincisi, 50 Metre S rt üçüncüsü olurken, Atletizmde Ra it Kaya, 200 metrede Türkiye ampiyonu ve Uzun Atlama da Türkiye ampiyonu oldu. Yüzlerce zihinsel engelli sporcunun kat ld olimpiyatlarda elde etti i ba ar lardan dolay tüm sporcular n kutlayan Ye ilköy Okulu Müdürü smet Y lmaz, ayr ca ö rencileri olimpiyatlara haz rlayan spor hocalar na da te ekkür etti. Ye ilköy Okulu Müdürü smet Y lmaz ayr ca, kendilerine her zaman destek olan kamu kurumlar na ve okulu ziyarete gelen tüm Bak rköylülere de te ekkür etti.

6

7 7 Bak rköy Belediye Ba kan Bülent KER MO LU; gazetemize önemli aç klamalarda bulundu. BAKIRKÖY ÜN BELED YEC L K ANLAYI INDA B R TAKIM ALI KANLIKLAR VAR. BU ALI KANLIKLARI DE T RECE Z Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu nu makam nda ziyaret ettik. Tüm sorular m z samimiyetle cevaplad. Say n Kerimo lu tekrar ba ar lar diliyoruz. Seçimi kazand n z. Belediyeyi devrald n z. Nas l bir belediye devrald n z? 10 y ldan beri devam eden CHP nin Belediye Ba kanl görevini üstlenen Say n Ate Ünal Erzen den Bak rköy Belediyesi ni devrald k. Dolay s yla sosyal demokrat ve CHP li bir belediyeyi devrald k. CHP li ve sosyal demokrat bir belediye oldu u için iyi bir belediye devrald k. yi çal an, belediyecilik hizmetlerini olabildi ince yerine getirmek için gayret içinde olan, olumlu çal malar n iyi niyetiyle eksiksiz yapmaya çal an bir belediye ba kan ndan devrald k. Biz de daha iyisini yapmak için çal aca z. Ufak tefek sorunlar var ama bu sorunlar k sa sürede çözülebilecek sorunlar. Alt ndan kalkamayaca m z, çözemeyece imiz, yükü çok a r sorunlar yok. YETK VE NS YAT F N SONUNA KADAR KULLANAN B R BA KAN OLACA IM Say n Kerimo lu, Bak rköylüler e vermek istedi iniz mesajlar nelerdir? Bak rköy halk na çok te ekkür ediyorum. Bize kar çok büyük bir güven ifade ettiler. Yüzde 70 e yakla an oy oran bizim aç m zdan hakikaten çok gurur verici bir oy oran. stanbul - da CHP nin oy oran n n en çok yükseltildi i ilçe. Dolay s yla bu bizim gururumuz. Ayr ca stanbul da AK Parti nin oy oran n n dü tü ü tek ilçe. Bir tek Bak rköy de dü tü. Bu da seçmen nezdinde bize duyulan güvenin ifadesi. Bize bir ehr-i emin anlay la oy verdiler. Biz de bu oya, seçmenin ilgisine, sevgisine, teveccühüne, sayg s na lay k olmak için çok çal aca z. Bu anlamda olabildi ince genç, enerjik bir belediye ba kan olarak, her sorunu bilen, her soruna müdahele etmeye çal an, iyi niyetiyle sorunlar çözme konusunda gayreti olan bir belediye ba kanl yapaca m. Özcan Bey siz de biliyorsunuz ki, iki türlü belediye ba kanl yap labilir. Yetkilerinizin tamam n mahiyetinizde çal an bürokratlara emanet edersiniz, siz sadece gelen evraklar imzalar ve yetkinizi, insiyatifinizi büroksanize teslim edersiniz. Bu kolay olan. Ben zor olan seçece im. Yetkisini ve insiyatifini sonuna kadar kullanan bir belediye ba kan olmaya gayret edece im. Mutlaka ak l payla mak de erlidir, mutlaka yükü hafifletmek için bir ortak yönetim anlay benimsemek önemlidir. Ça da dünyada olabildi ince ekip anlay esas al n r. Ama ekip anlay n esas olan yöneticilerin mutlaka konusuna hakim olmalar da gerekir. Ben belediyecili e hakim olaca m, bildiklerimi de arkada lar m n yapmas konusunda onlardan ricac olaca m. B ZE OLAN GÜVENE LAYIK OLACA IZ Say n Kerimo lu, seçimi kazand n z. Mazbatan z ald n z, belediyeyi devralmadan önce Kaymakaml a ziyarete gittiniz. Bu da Bak rköy de bir ilk. Belediye kap s ndan içeri ilk girdi inizde neler hissettiniz? Ben daha önce de idarecilik, yöneticilik yapm t m. Devletin bir gelene i vard r. Devlette her eye ra men mülki amirler ve hiyerar iye özen göstermek laz m. Buradaki mülki amir Kaymakam. Dolay s yla her ne kadar seçilmi olsak, halktan teveccühte görsek mülki amire nezaketen bir ziyarette bulunduk. Say n Kaymakam m göreve ba layaca z. Biz de sizlerin deste i ile in allah iyi bir belediye ba kanl yapaca z. demek için gittim. Sa olsun çok nezaketini ve sayg s n gördüm. Belediyeye gelirken ise görevi CHP li bir belediyeden devir ald m z için bunu bir bayrak yar gibi gördük. Bayra devir almaya geldik. AK Parti li ya da farkl bir siyasi partiden devralsayd k çok daha co kulu, çok daha heyecanl, örgütün ve halk n kat l m yla bir devir teslim töreni gerçekle tirirdik ama biz olabildi ince sade ve nezaketli bir devir teslim töreni yapt k. Bir önceki belediye ba kan m z en iyi ekilde u urlamaya özen gösterdik. Bir zafer kazanm edas yla de il de, bayrak yar n daha iyi yere ta ma hevesiyle devrald k. Aç kça söylemek gerekirse belediyeye ilk girdi imde heyecan m yoktu. Ben uzun y llardan beri siyaset yap yorum. tiraf edeyim böyle bir makamda olabilmenin arzusu içindeydim. Dolay s yla hem ailemin, hem dostlar m n hem bana inanan insanlar n bana duyduklar güvenin ve onlar n benim arkamdaki desteklerini bilerek gelip bu belediyeyi devir ald m. Gün gelecek bizler de bu makamlardan ayr laca z. Belki daha iyi makamlara gidece iz belki de yurtta m z yapt m z hizmetlerden dolay te ekkür edip bizi evimize veya meslek hayat m za yollayacak. Bizim hocam z derdi ki, beni benim gibi doktorlar ameliyat etsin. Bende devir teslim günü unu hissettim. Say n Ate Ünal Erzen Bey i u urlarken bir gün bende buradan u urlanmak zorunda kal rsam beni benim gibi birisi u urlas n isterim. n allah benden daha enerjik, daha çal kan, daha üretken benden daha ba ar l olaca na inand m bu ülkenin laik, sosyal hukuk devletine inanan, cumhuriyet de erleriyle bar k, Atatürk ve ilkelerine sevgisi, sayg s, özlemi olan bir belediye ba kan beni u urlas n isterim. Dolay s yla ben acaba bir gün buradan ayr lmak zorunda kal rsam beni kim u urlar dü üncesiyle geldim. Çünkü bu makamlar hiçbirimiz için sonsuza kadar kalacak baki makamlar de il. Hepimiz arkam zda airinde söyledi i gibi bir ho seda b rakarak ayr l r z. Ben buraya gelirken, ne zaman nas l u urlanaca m dü ünerek geldim. Dolay s yla u urlanaca m gün arkamda sayg, sevgi, hürmet ve benden bu i i çok daha iyi yapabilece ine inand m bir arkada m z n gelece ini dü ünerek makama geldim. Nedense bende böyle bir tasavvur olu tu. Nedense böyle bir dü ünceyle geldim. Büyük bir mutluluk, heyecan, co ku, bir zafer kazanm edas yla gelmedim. Görev ve sorumlulu umun a rl n n bilinciyle geldim. Yurtta lar n bize duymu olduklar güvenin, bize vermi olduklar oyun ve yükün a rl n hissederek geldim. Ve görev süresince de bu i i en iyi ekilde yapman n bilinciyle gelip makama oturdum. n allah dostlar m z n, arkada lar m z n, ailemizin ve her eyden önce partimizin ve bize bu konuda görev verenlerin güvenine lay k oluruz. Say n ba kan biz de bir Bak rköylü olarak sizin ba ar l çal malar yapaca n za inan yoruz. Ç kt n z bu yolda ba ar lar diliyoruz. BAKIRKÖY ÜN BELED YEC L K ANLAYI INDA B R TAKIM ALI KAN- LIKLAR VAR. BU ALI KANLIK- LARI DE T RECE Z Te ekkür ediyorum. Ayr ca bir iki ey daha söylemek istiyorum. imdi bazen bana aya na çabuk, eline s k belediye ba kan diyorlar. Sizin arac l n zla da kamuoyuna u mesaj vermek istiyorum. Bir tak m al kanl klar var Özcan Bey. Bu al kanl klar de i tirmek çok zaman al yor ve insanlar n al kanl klar n n kar s nda de i imi savunmak ve o refleksleri yenmek biraz da zor oluyor. Takdir edersiniz ki, insanlar n berberini de i tirmesi, ayakkabas n ald dükkan de i tirmesi, ayakkabas n n modelini bile de i tirmesi zordur. Bak rköy ün de belediyecilik anlay nda da bir tak m al kanlar var. Bu al kanl klar de i tirmek biraz zaman alacak. Ama biz bu al kanl klar de i tirmek konusunda daha h zl daha üretken daha yurtta la iç içe bir belediyecilik hizmeti yapmak konusunda kararl y z. Ama mevcut al kanl klar bunun önünde biraz zorlama yaratacaksa bunlar a mak için de her türlü gayreti gösterece iz. Bir ikincisi de çok büyük hedeflerimiz, çok büyük projelerimiz vard. Bunlar gerçekle tirmek için bütün siyasi propaganda faaliyetlerinde Büyük ehir seçimi için CHP ad na destek istemi tim. Ama malesef olmad. Fakat bu u anlama da gelmemeli. Bir ba ka siyasi parti Büyük ehir Belediye Ba kanl n kazand, dolay s yla biz sürekli çat an, sürekli sorun üreten, sürekli Büyük ehir Belediyesi ile ilçe belediyesi aras nda uyum problemi ya ayan bir anlay içinde de iliz. BAKIRKÖY HALKININ MENFAATLER Ç N GEREK RSE BA IMIZI E ER Z Bak rköy halk n n mefaatleri neyi gerektiriyorsa, sahip oldu umuz siyasi partinin ilke ve prensiplerini de koruyarak kendi siyasi ahlak m z n, siyasi ö retimizin bize verdi i görev ve sorumlulukla sorunlar da çözüm konusunda bir uyum olu turmaya gayret edece iz. Bak rköy halk n n menfaatleri için, samimiyetle ve içtenlikle söylüyorum gerekirse ba m z e memiz gerekiyorsa bunu da yapar z. Ama bunu yaparken üstüne basarak srarla vurguluyorum CHP nin mensubuyum. Partimin menfaatlerine, ilke ve prensiplerine, cumhuriyet de erlerine, Atatürk de erlerine ba l l mdan da asla taviz vermeden Bak rköy halk n n menfaati için gerekli uyumuda gösteririz. Biz enerjimizi, heyecan m z, zekam z, çabuklu umuzu, Bak rköy halk için kullanaca z. Söyledikleri gibi aya na çabuk, eline s k olaca z. Evimizin bütçesi için ne dü ünüyorsak belediyenin bütçesi için de ayn eyi dü ünece iz. Çok talebi olan arkada lar m z eli s k bir belediye ba kan yla kar lacaklar. O yüzden onlara da imdiden kusura bakmas nlar diyorum.

8

9 9 Bak rköy Belediyesi Bas n, Yay n ve Halkla li kiler Müdürlü ü organizasyonuyla yakla k 500 çocuk ve Bak rköylü, An tkabir e giderek Atam za yazd klar mektuplar An tkabir Komutan na teslim ettiler. Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu ile beraber Atatürk ün mozolesine çelenk de koyan Bak rköylü çocuklar Atam z n huzuruna ç kmaktan dolay çok memnundular. Mozoleye çelenk koyduktan sonra Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu eref defterine unlar yazd : Atam,Bak rköy Belediyesi nin organizasyonuyla Bak rköylü çocuklar m zla beraber çocuklar m z n Siz e özlemlerini, duygular n, dü üncelerini içeren mektuplar n getirmenin ve dünyada tek olmak üzere Sizin bütün dünya çocuklar na arma an n z çocuk bayram nda Siz i ziyaret etmenin gururunu ve onurunu ya yoruz. Atam, bize arma an etti in bayramlar maalesef iktidardaki parti 2 dakikal k törenlere indirmek istiyor. Toplumdaki temel ayr malar daha fazla ya yoruz. Atam z n kurdu u Cumhuriyetin ilkelerini bize unutturmaya çal yorlar. Ama biz biliyoruz ki 23 Nisan egemenli in ulusa teslim edildi i bir gündür. Bizler için 23 Nisan ulusal egemenli e bilincin ifadesidir. Bu ulusal egemenlik bilinci bize çocuklar m z kindar ve dindar olarak yeti tirmek yerine akl n, bilimin, ilkelerinizin ve Cumhuriyet de erlerinin nda yeti tirmeyi emrediyor. Bizler her zaman ça da dünyada mazlum milletlere örnek olma azmimizden taviz vermeyece iz. BAKIRKÖYLÜ ÇOCUKLAR ATAMIZA MEKTUPLARINI GÖTÜRDÜ Atam, biz Bak rköylüler Türk milletinin birçok zorlukla mücadele ederek cumhuriyetle do du unu çok iyi biliyoruz. Bizler Anka ku u gibi yeniden do duk. Bizler, dünyadaki bütün antiemperyalist liderlerin örnek ald, ba ms zl k ruhunu yitirmeyerek, büyük ba ar lara imza atan Mustafa Kemal Atatürk e sahibiz.ve en önemlisi ö retti iniz devrimci direni anlay n bilmiyorlar. Çocuklar m z n da, büyüklerimize ve bizlere ö retti iniz ekilde direni çi ve devrimci ruhla yeti tirmek için elimizden geleni yapaca z. Size söz veriyoruz bir tek ki i kalsak da Cumhuriyetimizi kan m z n son damlas na kadar koruyaca z. Bu topraklarda gericili e, bölücülü e, emperyalizme kar devrimci ruhumuzla, antiemperyalist ruhumuzla, cumhuriyetçi ruhumuzla mücadele edece iz. Biliyoruz ki bu ruhu benimsemi kimsenin karamsarl k yapmaya hakk yoktur. Tek yapaca m z daha fazla çal makt r. Bak rköylü çocuklardan baz lar n n mektuplar ise öyle: Alperen Can Sertkaya: Atam, sen bizi dü manlardan korudun, bu yurdu bize arma an ettin. Sen hepimizin kalbinde ya yorsun. Açt n yolda, gösterdi in hedefte durmadan yürüyece ime ant içerim. Ceren Göçhan: Biz çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n verdi in için sana çok te ekkür ederim. Belki imdi sen yoksun ama senin yolundan giden Türk Çocuklar her gün art yor. Aleyna Erk: Sen tüm zorluklara gö üs germi, y lmadan, b kmadan halk için çal m büyük bir öndersin. Sen arkanda büyük bir bir devlet b rakt n, bunu devam ettirecek ve koruyacak olan bizleriz. Sana lay k olabilmek için çok çabal yoruz.e er sen olmasayd n u anda biz özgür olamazd k. Buse Nur Pehlivan: Ad n z duydu umda, kalbim titriyor, ülkem, bayra m ad na gururlan yorum. Bizlere b rakt n z bu vatan için size sonsuz minnettar m. Bende son nefesimi verinceye kadar, ülkeme ve bayra ma sahip ç kaca ma söz veriyorum. AKSEK L LER BAKIRKÖY DE B R ARAYA GELD Akseki E itim Hayrat Derne i taraf ndan düzenlenen Akseki Yöresi Bulu ma Gecesi Bak rköy Belediyesi Botanik Park nda gerçekle tirildi. Aksekililer in yo un kat l m gösterdi i geceye Akseki Belediye Ba kan Mehmet Gölcü, Akseki Kaymakam Murat Be ikçi, CHP den 23. Dönem Antalya Milletvekili Tayfur Süner, AK Parti stanbul Milletvekili Halide ncekara, Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, Bak rköy eski Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen, Akseki E itim Hayrat Derne i Ba kan Vehbi Güleç ve çok say da davetli kat ld. Gecenin düzenlenmesinde büyük eme i geçen 23. Dönem Antalya Milletvekili Tayfur Süner gecenin aç l konu mas n yaparak, özellikle stanbul daki Aksekililer in bir araya geldi i geceye gösterilen ilgiden dolay çok mutlu olduklar n belirterek, Aksekililer in bu birlik ve beraberliklerinin örnek al nmas gerekti ini belirtti. Geceye kat lan tüm davetlilere de te ekkür eden Süner, bu birlik ve beraberli in sonucunda Akseki ye daha yararl hizmetlerin yap laca n da söyledi. Süner in konu mas n n ard ndan ba ta AK Parti stanbul Milletvekili Halide ncekara olmak üzere di er protokol üyeleri de birer selamlama konu malar yapt lar. AK Parti stanbul Milletvekili Halide ncekara, salonda bulunan kalabal n Aksekililer in birbirlerine ve yörelerine olan ba l l klar n n göstergesi oldu unu söyleyerek, bu güzel geceyi düzenleyen ve bu kalabal bir araya getirenleri kutlad. Gecede konu an Akseki Belediye Ba kan Mehmet Gölcü ve Akseki Kaymakam Murat Be ikçi ise stanbul daki Aksekililer e, memleketlerinden selamlar getirdiklerini belirterek, Akseki ile ilgili önümüzdeki dönemlerde yap lmas n planlad klar projeleri ve hizmetleri anlatt lar. Protokol konu malar n n ard ndan ise geceye kat lan protokol üyelerine ve gecenin düzenlenmesinde eme i geçen ki ilere plaketleri verildi. Konuklara plaketleri 23. Dönem Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve Akseki E itim Hayrat Derne i Ba kan Vehbi Güleç taraf ndan verildi. Plaket töreninin ard ndan Bak rköy Musiki Konservatuar Vakf Korosu misafirlere unutulmaz bir Türk Sanat Müzi i dinletisi ya att. ef Faruk Salgar yönetimindeki koro taraf ndan seslendirilen birbirinden güzel eserlere salonda bulunan yüzlerce davetli de e lik etti. Bak rköy Musiki Konservatuar Vakf Korosu nun konserinin ard ndan ise Sanatç Osman Özkaynak Akseki yöresi türkülerini seslendirdi. (Yavuz ARPACIK)

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

Yaþýnda. Metrelik Kebabın Üstadı ADANALI HASAN KOLCUOĞLU ATAKÖY. http://www.atakoygazete.com.tr BAKIRKÖY BELEDİYESİ NE YAPTIĞINI BİLİYOR MU?

Yaþýnda. Metrelik Kebabın Üstadı ADANALI HASAN KOLCUOĞLU ATAKÖY. http://www.atakoygazete.com.tr BAKIRKÖY BELEDİYESİ NE YAPTIĞINI BİLİYOR MU? Sürekli, Etki li, Ý lkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 236 NİSAN 2014 FİYAT: 2 Metrelik Kebabın Üstadı ADANALI HASAN KOLCUOĞLU ATAKÖY http://www.atakoygazete.com.tr SEÇİM

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya AL BEYOÚLU-REÞAT ÜNAL-ÖNDER GACEMER 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün yaßam üzerine yürüttü üm çal ßma çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle teßekkür etmek istiyorum.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı