BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2"

Transkript

1 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas Büyükkent ube Sekreteri Ali Hac alio lu geli meleri gazetemize de erlendirdi. BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R Sürekli, Etki li, Ý lkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 237 MAYIS 2014 F YAT: 2 Yaz s 19. sayfada Bak rköy Belediye Ba kan Bülent KER MO LU gazetemize önemli aç klamalarda bulundu. BAKIRKÖY ÜN BELED YEC L K ANLAYI INDA B R TAKIM ALI KANLIKLAR VAR. BU ALI KANLIKLARI DE T RECE Z Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu nu makam nda ziyaret ettik. Tüm sorular m z samimiyetle cevaplad ve ekledi. imdi bazen bana aya na çabuk, eline s k belediye ba kan diyorlar. Sizin arac l n zla da kamuoyuna u mesaj vermek istiyorum. Bir tak m al kanl klar var Özcan Bey. Bu al kanl klar de i tirmek çok zaman al yor ve insanlar n al kanl klar n n kar s nda de i imi savunmak ve o refleksleri yenmek biraz da zor oluyor. Takdir edersiniz ki, insanlar n berberini de i tirmesi, ayakkabas n ald dükkan de i tirmesi, ayakkabas n n modelini bile Haberin devam sayfa 7. da de i tirmesi zordur. Bak rköy ün de belediyecilik anlay nda bir tak m al kanl klar var. Bu al kanl klar de i tirmek biraz zaman alacak. Ama biz bu al kanl klar de i tirmek konusunda daha h zl, daha üretken, daha yurtta la iç içe bir belediyecilik hizmeti yapmak konusunda kararl y z. Ama mevcut al kanl klar bunun önünde biraz zorlama yaratacaksa bunlar a mak için de her türlü gayreti gösterece iz. Bir ikincisi de çok büyük hedeflerimiz, çok büyük projelerimiz var. Bunlar gerçekle tirmek için bütün siyasi propaganda faaliyetlerinde Büyük ehir seçimi için CHP ad na destek istemi tim. Ama maalesef olmad. Fakat bu u anlama da gelmemeli. Bir ba ka siyasi parti Büyük ehir Belediye Ba kanl n kazand, dolay s yla biz sürekli çat an, sürekli sorun üreten, sürekli Büyük ehir Belediyesi ile ilçe belediyesi aras nda uyum problemi ya ayan bir anlay içinde de iliz. ATAKÖY MAR NA GENEL MÜDÜRLÜ Ü NE YALÇIN DÜLGER ATANDI B R SEÇ M BÖYLE GEÇT... Ertekin, demokrasilerde seçimleri kaybetmenin de oldu unu belirterek, Belediye Ba kanl seçimlerinde halk m z n teveccühü farkl bir siyasi partiye ve adaya oldu. Demokrasilerde bu ya an r. Biz seçimi kaybettik. Ama yine aln m ak, ba m dik bir ekilde Bak rköy de dola yorum. n allah Bak rköy için daha farkl zeminlerde, farkl artlarda yine hizmet edece iz. Yaz s 15. sayfada Ali Osman Serdar Ç tak n ayr lmas ile bo alan Ataköy Marina Genel Müdürlü ü ne Yalç n Dülger getirildi. Yalç n Dülger 1987 den bu yana Emlak Bankas n n tüm projelerinde görev alm, uzun y llard r da Dati Holding bünyesinde görev yap yordu y llar aras nda Bak rköy Belediye Meclis Üyesi görevinde bulunan ve 30 Mart Yerel Seçimleri nde CHP nin Eyüp Belediye Ba kan Aday olarak gösterilen ve CHP nin Eyüp tarihinde ald en fazla oyu almas na ra men seçimi kaybeden Ferzan Özer, ya ad seçim sürecini gazetemize de erlendirdi. Yaz s 3. sayfada

2

3 3 CHP den Eyüp Belediye Ba kan aday olarak seçime kat lan, CHP nin bugüne kadar Eyüp te en yüksek oyu almas na ra men seçimi kaybeden Ferzan ÖZER, KOLAYI BIRAKIP, ZORU SEÇT M. BAKIRKÖY MEVZ D, BEN CEPHEYE G TT M. BU DA BEN M GERÇEK B R PART L OLDU UMU GÖSTER R y llar aras nda Bak rköy Belediye Meclis Üyesi görevinde bulunan ve 30 Mart Yerel Seçimleri nde CHP nin Eyüp Belediye Ba kan Aday olarak gösterilen ve CHP nin Eyüp tarihinde ald en fazla oyu almas na ra men seçimi kaybeden Ferzan Özer, ya ad seçim sürecini gazetemize de erlendirdi. Özer, CHP Genel Merkez inin aday belirleme sürecinde kendisine ya att s k nt nedeniyle seçim çal malar na geç ba layabildi ini ve 35 gün gibi k sa bir sürede çok önemli seçim çal malar nda bulundu unu belirterek, Günde 6 saat uyuyarak, 18 saat çal t m. Girmedi imiz ev, cadde, sokak kalmad. Yaz l ve görsel medyay da kullanarak müthi bir çal mayla CHP nin Eyüp tarihindeki yüzde ve oy olarak en yüksek oyu ald m. 20 y ld r da meclis üyeli i olarak en yüksek say da meclis üyesini Eyüp Belediye Meclisi ne soktuk. dedi. Say n Ferzan Özer, bir yerel yönetimler seçimi geçirdik. Siz CHP den Eyüp Belediye Ba kan aday aday yd n z. Yap lan kamuoyu yoklamalar nda ve e ilim yoklamalar nda aç k ara önde olman za ra men, CHP Genel Merkezi her yerde oldu u gibi sizi önce aday göstermedi ama Eyüp halk size sahip ç kt, çok büyük tepki gösterdi. Aday olan ki i seçim çal malar na ba lamas na, hatta bürolar açmas na ra men Eyüp halk n n a r bask s sonucu kapal kap lar ard nda karar veren ve kendi alm oldu u kararlar uygulamayan genel merkez, tabir yerinde ise sizi aday göstermek zorunda kald. Siz çal malara ba lad n z. Nas l bir seçim dönemi geçirdiniz? Özcan Bey tabiki, ben 5 ku akt r Eyüplü yüm. Her ne kadar 40 y ld r Bak rköy de otursam bile atalar m n hepsi Eyüp te. 120 y ll k Eyüplü yüm. Ben kolay b rak p, zoru seçtim. Buras mevzi idi, ben b rak p cepheye gittim. Yani Eyüp ten Bak rköy e gelseydim bir tepki al rd m ama Bak rköy den Eyüp e gidiyorsam bu benim gerçek bir partili oldu umu gösterir. Bak rköy de siyaset yapt m halde Eyüp e gittim. Dedi iniz do ru. E ilim yoklamas ndan ve kamuoyu yoklamas ndan birinci ç kt m. Ama ba ka bir arkada aday gösterdiler. O arkada 225 gün meydanlarda gezdirdiler. Aday olarak aç kland ktan 25 gün sonra geri çekip beni aday yapt lar. Sürem çok k s tl yd. 35 gün içinde elimizden geldi i kadar, günde 6 saat uyuyarak, 18 saat çal t m. Girmedi imiz ev dola mad m z cadde, sokak ve esnaf kalmadan büyük bir propagandayla, görsel ve yaz l medyay kullanarak müthi bir çal mayla CHP nin Eyüp tarihinde alm oldu u yüzde olarak en yüksek, oyu ald m. 20 y ld r da meclis üyeli i olarak en fazla meclis üyesini meclise soktuk. Bugüne kadar CHP hiçbir zaman 15 tane meclis üyesi sokamad. Bunu biz ba ard k. Son günlerde ben AKP ile de il Ba bakan Recep Tayyip Erdo an ile yar t m. Propaganda döneminin son günü Eyüp Cami Meydan nda bir miting düzenledi. Eyüp te Saadet Partisi nin 20 bin oyu var. Bunlar n 15 bini AKP ye kay nca seçimi kaybettik. Her zaman söylenir bu seçimin de bir galibi olacakt o da AKP oldu. Ben bundan sonra da Eyüplüler in yan nda olaca m. Onlar için çal aca m. Bana destek veren herkese çok te ekkür ediyorum. Süresi dolmadan Ayval k Kaymakaml na atanan YAKUP VATAN STANBUL VAL YARDIMCILI I NA GET R LD Bak rköy Kaymakam Yakup Vatan çi leri Bakanl n n 2013 / 463 karar say l ve tarihli mü terek kararnamesi ile Ayval k Kaymakam l na atanm t. Ayni kararname ile Mudanya Kaymakam Adem Öztürk ise Bak rköy Kaymakaml na getirilmi ti. Mülki dare Amirleri Atama, De erlendirme ve Yer De i tirme Yönetmeli i hükümlerine göre Yakup Vatan Bak rköy lçesi nde görev yapma süresi asgari 5 y l olmas gerekirken 3 y l sonunda tayin edilmesi e itlik ilkesini ihlal ve sair gerekçelerle açt davay kazand. Bak rköy Kaymakaml na atanmas gereken Yakup Vatan stanbul Vali Yard mc l na getirildi. Yakup Vatan n 10 gün içinde yeni görevine ba layaca bildirildi. AYIN YAZISI HAYRET (!) Bak rköy Belediyesi görülmemi bir olaya daha imza atarak; Bak rköylüler in yan nda m s n z, yoksa sermayenin mi? sorusunu gündeme ta d. Mimarlar Odas ba ta olmak üzere Sivil Toplum Kurulu lar ve özellikle Ataköylüler, sahildeki yap la maya Özcan Atamer kar ç karak y llard r mücadelelerini sürdürüyor. TMMOB Mimarlar Odas, sahildeki in aatlar n durdurulmas için dare Mahkemesi ne ba vuruyor. stanbul 9. dare Mahkemesi de Yürütmeyi Durdurma Karar veriyor. Bu karar üzerine Bak rköy Belediyesi in aatlar mühürlüyor. Birkaç gün sonra in aatlar n yeniden ba lad haberi gelince yapt m z ara t rmada bizi hayrete dü üren bir belgeye ula t k. Gördük ki 9. stanbul dare Mahkemesi nin ald Yürütmeyi Durdurma Karar n n kald r lmas n isteyen Bak rköy Belediyesi imi. Bak rköy Belediyesi Hukuk leri Müdürlü ü nün yürütmenin durdurulmas n n kald r lmas ile ilgili mahkemeye verdi i tarihli dilekçede yaz lanlar inan n in aat firmas n n hukukçular n n dahi bu kadar detayl yazabilece ine ihtimal dahi veremiyoruz. 4 sayfal k dilekçenin Sonuç ve stem bölümünü birlikte okuyal m; Yukar da izah edilen nedenler ve Re sen nazara al nan durumlar kar s nda; i bu davan n yürütmenin durdurulma talebinin reddi ile yarg lama gideri ve vekalet ücretinin kar tarafa yüklenilmesine karar verilmesini daval idare ad na vekaleten arz ve talep ederim. mza: Daval Bak rköy Belediye Ba kanl Vekili Av. Ça la ÖZKAN te böyle... Bak rköylüler in yan nda olmas gereken Bak rköy Belediyesi sanki saf de i tirmi. Belediyenin daval olarak cevap verme mecburiyeti tabii ki var. Kimse bunu bahane etmesin ancak Yürütmeyi Durdurma n n kald r lmas n istemek niye?.. Bu arada dava açarak Yürütmenin Durdurulmas karar n n al nmas n sa layan TMMOB stanbul Büyükkent ube Sekreteri Ali Hac alio lu ile konuyu görü tük ve gazetemizde geni bir ekilde yay nl yoruz. Bu tür olaylar ile kar la nca ünlü dü ünür Jean Jacques Rousseau nun demokrasiyi tenkitlerinde u cümleler akl ma gelir: Bir aday seçilene kadar sizin görü lerinizi savunur. Seçildikten sonra tam aksini yapar ama seçildi i süre içerisinde hiçbir ey yapamazs n z. Ataköy e cami tart l yor. Bak rköy Belediyesi seçime k sa bir süre kala Ataköy de yap lacak Cami projesini imzalad. Bu durum etik mi, de il mi ayr bir tart ma konusu. Bu arada cami ile ilgili tart malar kar s nda birileri tepki koyuyor ve u soruyu yöneltiyorlar: Cami ye kar m s n z? Bu ucuz söylem kar s nda kendilerine u cevab veriyorum Cami, Cem Evi, Kilise, Sinagog... hiç birine kar de ilim. htiyaç varsa yap labilir. Ancak yeri ve proje tabii ki tart l r, tart lmal d r. Ataköy de de bu tart l yor. Önce Ataköy de camiye ihtiyaç var m? Türkiye nin en büyük camilerinden birisi 5. K s m da. Ad da Protokol Camisi. 9. K s m da bir cami daha var. Yap lacak cami yeri son derece yanl. Ataköy ve Bak rköylüler in nefes alacaklar yer y l n n May s ay nda stanbul Büyük ehir Belediyesi nin ald Ataköy e cami yap m ile ilgili karara ask süresinde Bak rköy Belediyesi itiraz ediyor. tiraz Büyük ehir Belediyesi nde oy birli i ile reddediliyor. Yani CHP li Bak rköy Belediyesi nin itiraz Büyük ehir Belediyesi CHP li üyeleri taraf ndan da reddediliyor. Bu yaman çeli ki pek çok konuda da ya an yor. Sonra konu 1/1000 lik uygulama imar planlar n n yap lmas için Bak rköy Belediyesi ne geliyor. Bak rköy Belediye Meclisi 01 Temmuz 2013 günü toplant s nda konuyu görü üyor. Görü meler sonucu yap lan oylamada oturumu yöneten Meclis 1.Ba kan Vekili Hasan ERSOY Ben te ekkür ediyorum. Ba ka görü bildirmek isteyen var m? Yoksa Hukuk i leri Müdürlü ü nün cami yap m için devir hakk ndaki ba kanl k teklifini oylar n za sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimserler Kabul edilmi tir. Ve oturum kapan yor. Al nan karar ortada Cami yap m. çinde yurt, Kuran kursu, imam lojman var m? Yok. O halde hukukçular n dedi i gibi Bak rköy Belediyesi bu söylenen külliye projesini nas l onaylad? Herhangi bir yurtta dava etse bu proje durdurulur diyorlar. Bu arada SK, arazisinin bir bölümünü cami yap ls n diye verebiliyorsa, buras n Ataköy ve Bak rköylüler in faydalanaca ye il alan kalmak kayd yla terk etseydi iyi olmaz m yd? Buradan bir kez daha hat rlatal m kimse ucuz kahramanl k pe inde olmas n, i i ba ka yöne çekmesin. Hiç kimse cami yap m na kar de ildir. Kar ç k lan yer ve projedir...

4

5 %68.7 oyla Bak rköy Belediye Ba kanl na seçilen Op. Dr. Bülent Kerimo lu, mazbatas n almas n n ard ndan düzenlenen devir-teslim töreniyle Ate Ünal Erzen den görevi devrald. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bak rköy lçe Ba kan M. Sait Yücel, eski milletvekilleri Tayfur Suner, Mehmet Ali Özpolat ve yak n arkada lar ile Bak rköy Belediyesi ne gelen Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, Ate Ünal Erzen e 10 y ll k belediye ba kanl süresince Bak rköy e yapt katk lardan dolay plaket verdi. Devir teslim töreninde Erzen, Kerimo lu na, Sizin gibi genç bir bir karde imize belediyeyi devretmekten dolay mutluyum. Tüm Bak rköylüler gibi size güveniyorum. dedi. Kerimo lu ise Erzen in güzel sözlerine te ekkür ederek, Partimiz ad na, Bak rköy halk ad na yapm oldu unuz hizmetlerden dolay sevgi, sayg ve ükranlar m z sunuyoruz. Say n ba kan m çok te ekkür ederiz. Eme inize sa l k. Bundan sonraki süreçte de sizin tecrübelerinizden ve bilgilerinizden s kça faydalanaca z. dedi. Daha sonra ise Ate Ünal Erzen belediye ve Bak rköy ile ilgili Kerimo lu na baz bilgiler verdi. Erzen, Bir çok ilde, ilçede de i ik partiler görevleri devrald. Bak rköy de bir de i iklik olmad. Bayra n devam önemli. Muhakkak ki, daha ileri götürülmesi gerekir. Bak rköy sosyal hizmetler aç s ndan yap s aç s ndan çok farkl bir kent. Köy de il art k. unu rahatl kla ve iddia ederek söyleyebilirim ki, Bak rköy de yap lan hizmetlerin toplam Türkiye de Büyük ehirler dair hiçbir belediyede yok. Bu bak mdan yap lan hizmetleri ile insan yap s ile, ça da l yla, Kemalist dü üncesiyle Türkiye ye örnek olacak bir belediye. dedi. Erzen, sözlerine öyle devam etti: Belediyecilikte bir ey vard r ve çokta önemlidir. Biliyorsunuz yasama, yürütme ve yarg 3 organ birbirinden ayr d r. Bu dünyan n her devletinde böyledir. Bülent Kerimo lu Görevi Devrald BAKIRKÖY E YAKI AN DEV R TESL M Belediyecilikte bu farkl d r. Belediyecilikte yürütmenin de, yasaman n ba belediye ba kan d r. Bu belediye ba kan na çok büyük yetkiler verir. Kentsel dönü üm için planlar haz rlanm t, ön onaylar al nd, Ankara ya yolland. mza ç kaca gün Erdo an Bayraktar ve müste ar görevden al nd. Oda orada bekliyor. Havaalan bir gecede Torba Yasa ile gelir aç s ndan Bak rköy ün d na ç kar ld. Havaalan gelir aç s ndan çok önemli bir yer. çinde 500 e yak n dükkan var. O dükkanlar n ruhsat paralar ad alt nda tahakkuk toplan yor ama bize verilmiyor. Otopark var 260 bin metrekare. 260 bin metrekare kapal otoparka bundan 2-3 sene önceki rakam söyleyeyim metrekaresi 25 TL. Hesaplay n, müthi bir para var. Veliefendi Hipodromu ve Atatürk Hava Liman bizde kalsayd muazzam bir gelirdi. Veliefendi nin y ll k geliri Büyük ehir e milyon TL dir. Bu çok büyük parad r. Bu bizim personel giderimiz kadar bir parad r. Ben bunlar için çok u ra t m ama Ankara da gerekli deste i alamad m. Türkiye nin 5 bu kadar gündemi aras nda Ankara da Bak rköy ün gelirinin pe inde kimse ko mak istemedi. Bunlar n üzerine destek gelirse gidilebilir ve çok ciddi bir gelir kayna. Herkes zanneder ki, Bak rköy Belediyesi nde binlerce insan çal yor. Bak rköy Belediyesi nde çal an personel say s 531 ki idir. 290 memur geri kalan i çidir. Sorsan z bin ki i bin 500 ki i derler. Çok çal t klar için herhalde öyle diyorlar. Hem memur hemde i çinin toplu sözle meleri vard r. Bizdeki i çi çok mutlu i çidir. çi ücretlerini Türkiye deki di er belediyelerle k yaslayamazs n z. Burada k demli i çiler belediye ba kan ndan fazla maa al r. Hiçbir haklar n göz ard etmedik. Ve maa lar n da bir gün bile aksatmad k. Gelir aç s ndan bu sene rekor k rd k. 290 milyon TL bütçemiz vard. Ama gerçekle en gider 258 milyon TL de kald. Tahsil edilen gelir 230 milyon TL. Buna hiçbir belediye de rastlayamazs n z. Bu çok ciddi bir orand r. O yüzden belediyeye rahatl kla teslim ediyoruz. Çok rahat bir belediye, çal anlar m z çok kalifiye. Memur çal anlar m z n yar s ndan fazlas yüksek tahsilli. çi çal anlar m z n da büyük bölümü öyle. Hiçbir ayr m yok. Kim hangi mezheptendir, kim hangi cemaattendir ben bilmem. Sorsan z bana u personel nerelidir? diye onu da bilmem. Benim için önemli olan personelin, i çinin ve memurun çal mas ve bu çal may düzenlemek. Ben burada 10 senedir iki belediye meclisi ile çal t m. kisinde de hiçbir zaman belediye ba kan n n söyleminin d nda bir karar ç kmad. Belediye ba kan na her zaman sayg duyuldu. Ate Ünal Erzen in bilgilendirmelerinden sonra ise Bülent Kerimo lu da verdi i bilgiler için Erzen e te ekkür etti ve bundan sonraki süreçte Erzen in bilgi ve tecrübelerinden faydalanacaklar n söyledi. Daha sonra ise Bülent Kerimo lu ba kanl k makam na geçerek gazetecilere makamdaki ilk pozlar n verdi. Lions Kulüpleri En Anlaml Günlerini Engellilerle Birlikte Kutlad. L ONSLAR ENGELL LERLE B R ARAYA GELD Uluslararas Lions Dernekleri 118-E Yönetim Çevresi Federasyonu, TOFD üyeleri ve engellilerle ö le yeme inde bir araya geldi. Uluslararas Lions'un bu y l tavsiyesiyle 04 Nisan günü tüm dünya Lionlar ö len yeme inde biraraya gelirken, 118-E Yönetim Çevresi de bu özel günü engellier ve engelli yak nlar ile birlikte kutlad. Türkiye Omurilik Felçileri Derne i nin (TOFD) Ataköy 7-8 K s m da bulunan Genel Merkezi nde düzenlenen yeme e, TOFD Ba kan Ramazan Ba, 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Necati Y lmaz, Ataköy K s m Mahalle Muhtar Aylin Keserkaya, çok say da engelli ve yak n n n yan s ra Akik Lions Kulübü, Ataköy Lions Kulübü, Fatih K zta Lions Kulübü, Intercontinental Lions Kulübü, Mavi Haliç Lions Kulübü, Yeni Ataköy Lions Kulübü, Ye ilyurt Lions Kulübü üyeleri kat ld. Yemek öncesinde k sa bir konu ma yapan 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Necati Y lmaz, Lionslar n bu özel gününü engellilerle birlikte kutlayarak engelli sorunlar n da dile getirmeyi amaçlad klar n ifade ederek, engellilerin ya amlar n kolayla t rmak için herkesin üzerine dü en görevi yapmas gerekti ini söyledi. Y lmaz, engellilerin kar la t klar özellikle fiziki sorunlarla ilgili bu konuda ç kan yasalar n ve kanunlar n uygulanmas gerekti ini de belirtti. Y lmaz n ard ndan söz alan TOFD Ba kan Ramazan Ba ise, her zaman kendilerine destek veren lions kulüplerine te ekkür ederek, lionslar n bu anlaml günlerini TOFD ile birlikte kutlama karar almalar ndan dolay da mutluluk duyduklar n söyledi. Konu malar n ard ndan TOFD Ba kan Ramazan Ba, 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Necati Y lmaz ve etkinlikte eme i geçen Lions Kulüpleri nin dönem ba kanlar na plaket verdi. Daha sonra ise Lions üyeleri engellilere yemek da tt ve beraber yemek yediler. Yemek s ras nda da halk oyunlar ekibi bir kaç yörenin halk oyunlar n sergiledi. Basketbol, Masa Tenisi, Atletizm ve Yüzme de Türkiye ampiyonluklar Kazand lar. BAKIRKÖY ÜN ÖZEL ÇOCUKLARINDAN ÇOK ÖZEL BA ARILAR Pamukkale Üniversitesi (Paü) ile Türkiye Özel Sporcular Spor E itim ve Rehabilitasyon Derne i (TÖSSED) taraf ndan Denizli de düzenlenen "6. Ulusal Özel Olimpiyat Oyunlar 'na kat lan Ye ilköy i Okulu, basketbol, masa tenisi, atletizm ve yüzme bran lar nda ampiyon olarak Bak rköy ün gururu oldu. Denizli de Nisan tarihleri aras nda düzenlenen Pamukkale Üniversitesi Ulusal Özel Olimpiyat Oyunlar na Diyarbak r, Batman, Zonguldak, Çorum, Sinop, Karabük, Kocaeli, K rklareli, U ak, Adana, Manisa, Yalova, Kastamonu, Ordu, Bart n, Samsun, Erzincan, Mu ve stanbul illerinden toplam 25 tak m ile 400 sporcu kat ld. Olimpiyat Oyunlar nda, Ebru Eserli, Ay egül Ertan, Sultan K l çaslan, Songül Elüstü, Arden Atak, Ata Baydar ve Okan Çolak tan olu an Ye ilköy Okulu Basketbol Tak m Türkiye ampiyonu olurken, Masa Tenisi nde Ali F rat Seçgü Türkiye ampiyonu, Azat BULUT B Kategorisi üçüncüsü, Burak Özmen B Kategorisi ikincisi ve Burak Karakaya ise C Kategorisi nde üçüncülük kazand. Yüzme ve atletizm bran lar nda da önemli dereceler ve ba ar lar elde eden Ye ilköy i Okulu sporcular ndan, yüzmede Bar Kelleci B Kategorisi 50 Metre Serbest birincisi, 50 Metre S rt ikincisi, Cem Kaya B Kategorisi 50 Metre Serbest birincisi, 50 Metre S rt ikincisi, Ahmet Can Karaku B Kategorisi 50 Metre Serbest ikincisi, 50 Metre S rt üçüncüsü olurken, Atletizmde Ra it Kaya, 200 metrede Türkiye ampiyonu ve Uzun Atlama da Türkiye ampiyonu oldu. Yüzlerce zihinsel engelli sporcunun kat ld olimpiyatlarda elde etti i ba ar lardan dolay tüm sporcular n kutlayan Ye ilköy Okulu Müdürü smet Y lmaz, ayr ca ö rencileri olimpiyatlara haz rlayan spor hocalar na da te ekkür etti. Ye ilköy Okulu Müdürü smet Y lmaz ayr ca, kendilerine her zaman destek olan kamu kurumlar na ve okulu ziyarete gelen tüm Bak rköylülere de te ekkür etti.

6

7 7 Bak rköy Belediye Ba kan Bülent KER MO LU; gazetemize önemli aç klamalarda bulundu. BAKIRKÖY ÜN BELED YEC L K ANLAYI INDA B R TAKIM ALI KANLIKLAR VAR. BU ALI KANLIKLARI DE T RECE Z Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu nu makam nda ziyaret ettik. Tüm sorular m z samimiyetle cevaplad. Say n Kerimo lu tekrar ba ar lar diliyoruz. Seçimi kazand n z. Belediyeyi devrald n z. Nas l bir belediye devrald n z? 10 y ldan beri devam eden CHP nin Belediye Ba kanl görevini üstlenen Say n Ate Ünal Erzen den Bak rköy Belediyesi ni devrald k. Dolay s yla sosyal demokrat ve CHP li bir belediyeyi devrald k. CHP li ve sosyal demokrat bir belediye oldu u için iyi bir belediye devrald k. yi çal an, belediyecilik hizmetlerini olabildi ince yerine getirmek için gayret içinde olan, olumlu çal malar n iyi niyetiyle eksiksiz yapmaya çal an bir belediye ba kan ndan devrald k. Biz de daha iyisini yapmak için çal aca z. Ufak tefek sorunlar var ama bu sorunlar k sa sürede çözülebilecek sorunlar. Alt ndan kalkamayaca m z, çözemeyece imiz, yükü çok a r sorunlar yok. YETK VE NS YAT F N SONUNA KADAR KULLANAN B R BA KAN OLACA IM Say n Kerimo lu, Bak rköylüler e vermek istedi iniz mesajlar nelerdir? Bak rköy halk na çok te ekkür ediyorum. Bize kar çok büyük bir güven ifade ettiler. Yüzde 70 e yakla an oy oran bizim aç m zdan hakikaten çok gurur verici bir oy oran. stanbul - da CHP nin oy oran n n en çok yükseltildi i ilçe. Dolay s yla bu bizim gururumuz. Ayr ca stanbul da AK Parti nin oy oran n n dü tü ü tek ilçe. Bir tek Bak rköy de dü tü. Bu da seçmen nezdinde bize duyulan güvenin ifadesi. Bize bir ehr-i emin anlay la oy verdiler. Biz de bu oya, seçmenin ilgisine, sevgisine, teveccühüne, sayg s na lay k olmak için çok çal aca z. Bu anlamda olabildi ince genç, enerjik bir belediye ba kan olarak, her sorunu bilen, her soruna müdahele etmeye çal an, iyi niyetiyle sorunlar çözme konusunda gayreti olan bir belediye ba kanl yapaca m. Özcan Bey siz de biliyorsunuz ki, iki türlü belediye ba kanl yap labilir. Yetkilerinizin tamam n mahiyetinizde çal an bürokratlara emanet edersiniz, siz sadece gelen evraklar imzalar ve yetkinizi, insiyatifinizi büroksanize teslim edersiniz. Bu kolay olan. Ben zor olan seçece im. Yetkisini ve insiyatifini sonuna kadar kullanan bir belediye ba kan olmaya gayret edece im. Mutlaka ak l payla mak de erlidir, mutlaka yükü hafifletmek için bir ortak yönetim anlay benimsemek önemlidir. Ça da dünyada olabildi ince ekip anlay esas al n r. Ama ekip anlay n esas olan yöneticilerin mutlaka konusuna hakim olmalar da gerekir. Ben belediyecili e hakim olaca m, bildiklerimi de arkada lar m n yapmas konusunda onlardan ricac olaca m. B ZE OLAN GÜVENE LAYIK OLACA IZ Say n Kerimo lu, seçimi kazand n z. Mazbatan z ald n z, belediyeyi devralmadan önce Kaymakaml a ziyarete gittiniz. Bu da Bak rköy de bir ilk. Belediye kap s ndan içeri ilk girdi inizde neler hissettiniz? Ben daha önce de idarecilik, yöneticilik yapm t m. Devletin bir gelene i vard r. Devlette her eye ra men mülki amirler ve hiyerar iye özen göstermek laz m. Buradaki mülki amir Kaymakam. Dolay s yla her ne kadar seçilmi olsak, halktan teveccühte görsek mülki amire nezaketen bir ziyarette bulunduk. Say n Kaymakam m göreve ba layaca z. Biz de sizlerin deste i ile in allah iyi bir belediye ba kanl yapaca z. demek için gittim. Sa olsun çok nezaketini ve sayg s n gördüm. Belediyeye gelirken ise görevi CHP li bir belediyeden devir ald m z için bunu bir bayrak yar gibi gördük. Bayra devir almaya geldik. AK Parti li ya da farkl bir siyasi partiden devralsayd k çok daha co kulu, çok daha heyecanl, örgütün ve halk n kat l m yla bir devir teslim töreni gerçekle tirirdik ama biz olabildi ince sade ve nezaketli bir devir teslim töreni yapt k. Bir önceki belediye ba kan m z en iyi ekilde u urlamaya özen gösterdik. Bir zafer kazanm edas yla de il de, bayrak yar n daha iyi yere ta ma hevesiyle devrald k. Aç kça söylemek gerekirse belediyeye ilk girdi imde heyecan m yoktu. Ben uzun y llardan beri siyaset yap yorum. tiraf edeyim böyle bir makamda olabilmenin arzusu içindeydim. Dolay s yla hem ailemin, hem dostlar m n hem bana inanan insanlar n bana duyduklar güvenin ve onlar n benim arkamdaki desteklerini bilerek gelip bu belediyeyi devir ald m. Gün gelecek bizler de bu makamlardan ayr laca z. Belki daha iyi makamlara gidece iz belki de yurtta m z yapt m z hizmetlerden dolay te ekkür edip bizi evimize veya meslek hayat m za yollayacak. Bizim hocam z derdi ki, beni benim gibi doktorlar ameliyat etsin. Bende devir teslim günü unu hissettim. Say n Ate Ünal Erzen Bey i u urlarken bir gün bende buradan u urlanmak zorunda kal rsam beni benim gibi birisi u urlas n isterim. n allah benden daha enerjik, daha çal kan, daha üretken benden daha ba ar l olaca na inand m bu ülkenin laik, sosyal hukuk devletine inanan, cumhuriyet de erleriyle bar k, Atatürk ve ilkelerine sevgisi, sayg s, özlemi olan bir belediye ba kan beni u urlas n isterim. Dolay s yla ben acaba bir gün buradan ayr lmak zorunda kal rsam beni kim u urlar dü üncesiyle geldim. Çünkü bu makamlar hiçbirimiz için sonsuza kadar kalacak baki makamlar de il. Hepimiz arkam zda airinde söyledi i gibi bir ho seda b rakarak ayr l r z. Ben buraya gelirken, ne zaman nas l u urlanaca m dü ünerek geldim. Dolay s yla u urlanaca m gün arkamda sayg, sevgi, hürmet ve benden bu i i çok daha iyi yapabilece ine inand m bir arkada m z n gelece ini dü ünerek makama geldim. Nedense bende böyle bir tasavvur olu tu. Nedense böyle bir dü ünceyle geldim. Büyük bir mutluluk, heyecan, co ku, bir zafer kazanm edas yla gelmedim. Görev ve sorumlulu umun a rl n n bilinciyle geldim. Yurtta lar n bize duymu olduklar güvenin, bize vermi olduklar oyun ve yükün a rl n hissederek geldim. Ve görev süresince de bu i i en iyi ekilde yapman n bilinciyle gelip makama oturdum. n allah dostlar m z n, arkada lar m z n, ailemizin ve her eyden önce partimizin ve bize bu konuda görev verenlerin güvenine lay k oluruz. Say n ba kan biz de bir Bak rköylü olarak sizin ba ar l çal malar yapaca n za inan yoruz. Ç kt n z bu yolda ba ar lar diliyoruz. BAKIRKÖY ÜN BELED YEC L K ANLAYI INDA B R TAKIM ALI KAN- LIKLAR VAR. BU ALI KANLIK- LARI DE T RECE Z Te ekkür ediyorum. Ayr ca bir iki ey daha söylemek istiyorum. imdi bazen bana aya na çabuk, eline s k belediye ba kan diyorlar. Sizin arac l n zla da kamuoyuna u mesaj vermek istiyorum. Bir tak m al kanl klar var Özcan Bey. Bu al kanl klar de i tirmek çok zaman al yor ve insanlar n al kanl klar n n kar s nda de i imi savunmak ve o refleksleri yenmek biraz da zor oluyor. Takdir edersiniz ki, insanlar n berberini de i tirmesi, ayakkabas n ald dükkan de i tirmesi, ayakkabas n n modelini bile de i tirmesi zordur. Bak rköy ün de belediyecilik anlay nda da bir tak m al kanlar var. Bu al kanl klar de i tirmek biraz zaman alacak. Ama biz bu al kanl klar de i tirmek konusunda daha h zl daha üretken daha yurtta la iç içe bir belediyecilik hizmeti yapmak konusunda kararl y z. Ama mevcut al kanl klar bunun önünde biraz zorlama yaratacaksa bunlar a mak için de her türlü gayreti gösterece iz. Bir ikincisi de çok büyük hedeflerimiz, çok büyük projelerimiz vard. Bunlar gerçekle tirmek için bütün siyasi propaganda faaliyetlerinde Büyük ehir seçimi için CHP ad na destek istemi tim. Ama malesef olmad. Fakat bu u anlama da gelmemeli. Bir ba ka siyasi parti Büyük ehir Belediye Ba kanl n kazand, dolay s yla biz sürekli çat an, sürekli sorun üreten, sürekli Büyük ehir Belediyesi ile ilçe belediyesi aras nda uyum problemi ya ayan bir anlay içinde de iliz. BAKIRKÖY HALKININ MENFAATLER Ç N GEREK RSE BA IMIZI E ER Z Bak rköy halk n n mefaatleri neyi gerektiriyorsa, sahip oldu umuz siyasi partinin ilke ve prensiplerini de koruyarak kendi siyasi ahlak m z n, siyasi ö retimizin bize verdi i görev ve sorumlulukla sorunlar da çözüm konusunda bir uyum olu turmaya gayret edece iz. Bak rköy halk n n menfaatleri için, samimiyetle ve içtenlikle söylüyorum gerekirse ba m z e memiz gerekiyorsa bunu da yapar z. Ama bunu yaparken üstüne basarak srarla vurguluyorum CHP nin mensubuyum. Partimin menfaatlerine, ilke ve prensiplerine, cumhuriyet de erlerine, Atatürk de erlerine ba l l mdan da asla taviz vermeden Bak rköy halk n n menfaati için gerekli uyumuda gösteririz. Biz enerjimizi, heyecan m z, zekam z, çabuklu umuzu, Bak rköy halk için kullanaca z. Söyledikleri gibi aya na çabuk, eline s k olaca z. Evimizin bütçesi için ne dü ünüyorsak belediyenin bütçesi için de ayn eyi dü ünece iz. Çok talebi olan arkada lar m z eli s k bir belediye ba kan yla kar lacaklar. O yüzden onlara da imdiden kusura bakmas nlar diyorum.

8

9 9 Bak rköy Belediyesi Bas n, Yay n ve Halkla li kiler Müdürlü ü organizasyonuyla yakla k 500 çocuk ve Bak rköylü, An tkabir e giderek Atam za yazd klar mektuplar An tkabir Komutan na teslim ettiler. Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu ile beraber Atatürk ün mozolesine çelenk de koyan Bak rköylü çocuklar Atam z n huzuruna ç kmaktan dolay çok memnundular. Mozoleye çelenk koyduktan sonra Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu eref defterine unlar yazd : Atam,Bak rköy Belediyesi nin organizasyonuyla Bak rköylü çocuklar m zla beraber çocuklar m z n Siz e özlemlerini, duygular n, dü üncelerini içeren mektuplar n getirmenin ve dünyada tek olmak üzere Sizin bütün dünya çocuklar na arma an n z çocuk bayram nda Siz i ziyaret etmenin gururunu ve onurunu ya yoruz. Atam, bize arma an etti in bayramlar maalesef iktidardaki parti 2 dakikal k törenlere indirmek istiyor. Toplumdaki temel ayr malar daha fazla ya yoruz. Atam z n kurdu u Cumhuriyetin ilkelerini bize unutturmaya çal yorlar. Ama biz biliyoruz ki 23 Nisan egemenli in ulusa teslim edildi i bir gündür. Bizler için 23 Nisan ulusal egemenli e bilincin ifadesidir. Bu ulusal egemenlik bilinci bize çocuklar m z kindar ve dindar olarak yeti tirmek yerine akl n, bilimin, ilkelerinizin ve Cumhuriyet de erlerinin nda yeti tirmeyi emrediyor. Bizler her zaman ça da dünyada mazlum milletlere örnek olma azmimizden taviz vermeyece iz. BAKIRKÖYLÜ ÇOCUKLAR ATAMIZA MEKTUPLARINI GÖTÜRDÜ Atam, biz Bak rköylüler Türk milletinin birçok zorlukla mücadele ederek cumhuriyetle do du unu çok iyi biliyoruz. Bizler Anka ku u gibi yeniden do duk. Bizler, dünyadaki bütün antiemperyalist liderlerin örnek ald, ba ms zl k ruhunu yitirmeyerek, büyük ba ar lara imza atan Mustafa Kemal Atatürk e sahibiz.ve en önemlisi ö retti iniz devrimci direni anlay n bilmiyorlar. Çocuklar m z n da, büyüklerimize ve bizlere ö retti iniz ekilde direni çi ve devrimci ruhla yeti tirmek için elimizden geleni yapaca z. Size söz veriyoruz bir tek ki i kalsak da Cumhuriyetimizi kan m z n son damlas na kadar koruyaca z. Bu topraklarda gericili e, bölücülü e, emperyalizme kar devrimci ruhumuzla, antiemperyalist ruhumuzla, cumhuriyetçi ruhumuzla mücadele edece iz. Biliyoruz ki bu ruhu benimsemi kimsenin karamsarl k yapmaya hakk yoktur. Tek yapaca m z daha fazla çal makt r. Bak rköylü çocuklardan baz lar n n mektuplar ise öyle: Alperen Can Sertkaya: Atam, sen bizi dü manlardan korudun, bu yurdu bize arma an ettin. Sen hepimizin kalbinde ya yorsun. Açt n yolda, gösterdi in hedefte durmadan yürüyece ime ant içerim. Ceren Göçhan: Biz çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n verdi in için sana çok te ekkür ederim. Belki imdi sen yoksun ama senin yolundan giden Türk Çocuklar her gün art yor. Aleyna Erk: Sen tüm zorluklara gö üs germi, y lmadan, b kmadan halk için çal m büyük bir öndersin. Sen arkanda büyük bir bir devlet b rakt n, bunu devam ettirecek ve koruyacak olan bizleriz. Sana lay k olabilmek için çok çabal yoruz.e er sen olmasayd n u anda biz özgür olamazd k. Buse Nur Pehlivan: Ad n z duydu umda, kalbim titriyor, ülkem, bayra m ad na gururlan yorum. Bizlere b rakt n z bu vatan için size sonsuz minnettar m. Bende son nefesimi verinceye kadar, ülkeme ve bayra ma sahip ç kaca ma söz veriyorum. AKSEK L LER BAKIRKÖY DE B R ARAYA GELD Akseki E itim Hayrat Derne i taraf ndan düzenlenen Akseki Yöresi Bulu ma Gecesi Bak rköy Belediyesi Botanik Park nda gerçekle tirildi. Aksekililer in yo un kat l m gösterdi i geceye Akseki Belediye Ba kan Mehmet Gölcü, Akseki Kaymakam Murat Be ikçi, CHP den 23. Dönem Antalya Milletvekili Tayfur Süner, AK Parti stanbul Milletvekili Halide ncekara, Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, Bak rköy eski Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen, Akseki E itim Hayrat Derne i Ba kan Vehbi Güleç ve çok say da davetli kat ld. Gecenin düzenlenmesinde büyük eme i geçen 23. Dönem Antalya Milletvekili Tayfur Süner gecenin aç l konu mas n yaparak, özellikle stanbul daki Aksekililer in bir araya geldi i geceye gösterilen ilgiden dolay çok mutlu olduklar n belirterek, Aksekililer in bu birlik ve beraberliklerinin örnek al nmas gerekti ini belirtti. Geceye kat lan tüm davetlilere de te ekkür eden Süner, bu birlik ve beraberli in sonucunda Akseki ye daha yararl hizmetlerin yap laca n da söyledi. Süner in konu mas n n ard ndan ba ta AK Parti stanbul Milletvekili Halide ncekara olmak üzere di er protokol üyeleri de birer selamlama konu malar yapt lar. AK Parti stanbul Milletvekili Halide ncekara, salonda bulunan kalabal n Aksekililer in birbirlerine ve yörelerine olan ba l l klar n n göstergesi oldu unu söyleyerek, bu güzel geceyi düzenleyen ve bu kalabal bir araya getirenleri kutlad. Gecede konu an Akseki Belediye Ba kan Mehmet Gölcü ve Akseki Kaymakam Murat Be ikçi ise stanbul daki Aksekililer e, memleketlerinden selamlar getirdiklerini belirterek, Akseki ile ilgili önümüzdeki dönemlerde yap lmas n planlad klar projeleri ve hizmetleri anlatt lar. Protokol konu malar n n ard ndan ise geceye kat lan protokol üyelerine ve gecenin düzenlenmesinde eme i geçen ki ilere plaketleri verildi. Konuklara plaketleri 23. Dönem Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve Akseki E itim Hayrat Derne i Ba kan Vehbi Güleç taraf ndan verildi. Plaket töreninin ard ndan Bak rköy Musiki Konservatuar Vakf Korosu misafirlere unutulmaz bir Türk Sanat Müzi i dinletisi ya att. ef Faruk Salgar yönetimindeki koro taraf ndan seslendirilen birbirinden güzel eserlere salonda bulunan yüzlerce davetli de e lik etti. Bak rköy Musiki Konservatuar Vakf Korosu nun konserinin ard ndan ise Sanatç Osman Özkaynak Akseki yöresi türkülerini seslendirdi. (Yavuz ARPACIK)

10

11 11 Bak rköy Belediyesi ne ait olmas na ra men arsa ve binan n Uzman Ticaret A.. taraf ndan GAL DEVAM ED YOR, BELED YE GÖZ YUMUYOR NEDEN? Foto raf n gördü ünüz bu bina bahçe içinde ve Bak rköy ün en i lek caddesinin üzerinde Yüce Tarla Caddesi ile Fi ekhane Caddesi nin kesi ti i yerde, Capacity kapal otopark n n giri inin tam kar s nda. Bak rköy Belediyesi ne ait bu yer Uzman Ticaret A. nin i galinde bulunuyor. Uzman Tic. A.. nin Yönetim Kurulu Ba kan Capacity AVM nin % 51 hissesini kontrolünde bulunduran Selahattin Özgül. galiye ödenen bu yer kiraya verilseydi Belediye nin kasas na gayrimenkul uzmanlar n n ifadesine göre her ay en az 35 bin TL. girecekti. Gelen ihbarlar üzerine i gal edilen yer ile ilgili Bak rköy Belediyesi ne 4982 say l Bilgi Edinme Yasas çerçevesinde yazd m z yaz ve Belediyenin verdi i cevab Ocak 2011 tarih ve 211. say l gazetemizde yay nlam t k. Bak rköy Belediyesi Hukuk leri Müdürlü ü nden gelen yaz da da görülece i gibi bu yerin Uzman Ticaret A.. taraf ndan tarihinden bu yana i gal edildi i ve belediyeye ayl k 10 bin TL i galiye ödedi i aç kça görülüyor. Daha sonra Belediye i galiye ücretini ayl k 12 bin TL ye yükseltti. ARI KOVANLARI T.C STANBUL BAKIRKÖY BELED YE BA KAN- LI I Hukuk leri Müdürlü ü Say : M.34.6.BAK Konu: tarihli dilekçe. BASIN YAYIN ve HALKLA L K LER MÜDÜR- LÜ Ü NE LG : tarih ve M.34.6.BAK say l yaz n z. lgi yaz ekinde Müdürlü ümüz e gönderilen, Özcan ATAMER in tarihli dilekçesi incelenerek, 4982 Bilgi Edinme Yasas gere ince ba vurusunun yan t verilmesi istenen hususlar a a da aç klanm t r. Bilgi edinilmesi istenilen, ta nmaz Uzman Ticaret A. taraf ndan i galli olup tarihli tespit zapt ile tutanak alt na al nm t r. Tespit zapt gere i 2886 say l yasa maddeleri uygulanarak fuzuli agilden 5 y l 7 ay geriye dönük Ecrimisil bedeli tahsil edilmi ve düzenlenen tarih ve 751 say l Ecrimisil hbarnamesi düzenlenerek tarihinde ilgilisine tebli edilmi tir. Tahakkuk eden Ecrimisil miktar na Belediye Ba kanl hesab na yat r lm t r. Bilgilerinize arz ederim. Av. Nurten AYDIN Hukuk leri Müdürü gal hala devam ediyor. Belediyenin zarar milyon TL leri geçiyor. Gazetemizi arayanlar Eski yönetim aç kça bu i gale göz yumarak ve yasalar hiçe sayarak Belediyeyi çok büyük zarara u ratm lard r. Bakal m yeni yönetim bu hukuksuzlu a dur diyebilecek mi? diyorlar. BURADA ARI KOVANLARININ NE? Çevreden gelen ikayetler üzerine i galli yerde ar c l k yap ld aç kca görülüyor. Yasalar çok aç k olmas na ra men Bu duruma kimler göz yumuyor? sorusu akla geliyor. Capacity AVM nin C kap s yan ndaki pastane bu kap y nas l açt? PROJE DE KL YAPILDI MI? YAPILDI SE NE ZAMAN YAPILDI? Capacity AVM nin C kap s yan nda içeride ve d ar da faaliyet gösteren pastane için bir kap aç ld. gelen ikayetler üzerine konuyu haber yaparak kamuoyuna duyurduk. Belediye mar ve ehircilik Müdürlügü sorular m z yan ts z b rakt. imdi bir kez daha soruyoruz; Aç lan bu kap proje de i ikli i yap larak m aç ld? Yap ld ise ne zaman yap ld. Ayr ca d ar daki bölüm için Encümenin ald y k m karar var m? Varsa neden uygulanm yor? BAKIRKÖY ÜN S MGE KAHVEHANELER NDEN B R DAHA YIKILDI Bak rköy ün simge kahvehanelerinden olan ve Lazlar n Kahvesi olarak ünlenen Kartaltepe Ülkü Sokak ta bulunan Bak rköy Kahvehanesi y k ld. 25 y l önce Ülkü Sokak ta vak f arazisi üzerinde bulunan alana in a edilen Bak rköy Kahvehanesi, vak f arazisinin ihale ile sat n n yap lmas ve ihaleyi alan firman n arazi üzerine apartman yapacak olmas nedeniyle, belediye ekipleri taraf ndan y k ld. Kahvehane sahibi Musa Akyüz, 25 y l önce açt klar kahvehanenin Bak rköy ün simge kahvehanelerinden birisi oldu unu ve Bak rköy deki bir çok emekli ö retmen, subay ve bürokratlar n bu kahvehanede vakit geçirdi ini, ho sohbetler etti ini ifade ederek, arsan n sat n n yap lmas ve kahvehanenin y k m karar ndan dolay üzgün olduklar n belirtti. Y k m karar n n siyasi oldu una inand klar n da söyleyen Akyüz, Buras n 25 y ld r i letiyoruz. Vak flar bize kiraya vermi ti. Kahvehanemize genel olarak CHP li eski üyeler, milletvekilleri de geliyor. Ben bu arsan n ihale ile sat n n yap lmas ve kahvehanenin y k m karar nda siyasi bir etken oldu unu dü ünüyorum. Çünkü biz burada kirac olmam za ra men ihaleye ç kar ld n bize söylemediler. Belki o ihaleye biz de girerdik. Ayr ca vak flar n bir çok yeri varken Bak rköy ün ara soka nda kalan küçücük bu alanda niye böyle bir uygulama yap ld. Tabi ki bunlar bizim kafam zda olu an soru i aretleri. Ama yapacak bir eyimiz yok. Sonuçta kirac y z ve elimizden bir ey gelmiyor. dedi. Akyüz, ayr ca kahvehanenin ye illikler içindeki bahçesi ile sadece oyun oynanan bir alan olmad n her kesimden emekli vatanda lar n bu güzel ortamda vakit geçirdiklerini de kaydetti. Baz kahvehane müdavimleri de kahvehanenin y k m ndan dolay üzgün olduklar n ve 25 y ll k al kanl klar n n son bulmas n n son derece zor oldu unu söylediler.

12 12 - Çok değerli Bakırköylüler, sevgili okuyucularım; bundan önceki iki yazımda, yerel yönetimler seçimlerindeki çok uzun süreci ve yoğun çalışmalar sonunda tamamlandığını, siyasi partilerin başarı ve başarısızlık oranları ile nedenlerini, aksayan kısım ve yapılan hataları sizlerle paylaşmıştık. Kazançları ile kaybettikleri ile partiler yeni sima, yeni bayan, yeni gençlerle takviye edilerek göreve başladılar. Hepsine görevlerinde başarılar diliyorum. Geçmişteki çok objektif ve de tarafsız biçimde, seçimlerde yapılan bazı çalışma eksikliklerini, kadro oluşumundaki kusurlara geri dönmeden, ileriye yönelik yani seçilen başkan ve meclis üyelerinin çalışmalarına ışık tutmaya, yeri zamanı geldikçe de eleştirmeye elbette ki hem bir gazete yazarı hem de çalışmanın tam göbeğinde yer almış bir siyasi kimlikle devam edeceğiz. Bunun da hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda hem yeni başkanımız hem de Bakırköy e yabancı olan meclis üyelerimizi tekrar kutladıktan sonra, ufak ufak 6 aylık çalışma sürecinde açıkladıkları projelerini, vaadlerini yapmak, seçmenleriyle ilişki kurarak kollarını sıvamalarını özenle bekliyor, gözlüyoruz. Başkanın artık makamına ısındığını, çevresini gözden geçirdiğini, kadrosunu tamamladığını düşünerek, seçim çalışmalarında yakinen şahit olduğumuz güzel, isabetli, proje ve söylemlerini uygulama zamanı geldiğini, kendisini meydanlarda, sokaklarda görmek istediğimizi söylemek istiyorum. Bu geçen 6 aylık sürede, hazırlık dönemini, karşılama ve ziyaret tebriklerini bitirmesi açısından yeterli görüyor, birilerinin yaptığı gibi, kendisinden Ya Allah Bismillah diyerek kollarını sıvamasını bekliyoruz. Seçimler boşluğunda bekletilen bazı sorunlar, çözümler bulunmaktadır. Bu sorunların bazılarını içeren ve kendisine seçimden 10 gün önce, başkanı olduğum çevre derneğinde sunduğum Sorunlar Dosyasına zaman ayırmasını, belediyeyi çok iyi tanıyan eskiler ve sivil toplum örgütlerini devreye sokmasını, onların tespit ve eleştirilerine kulak vermesini, işin başında kendisine yani sevgili genç Belediye Başkanı Sn. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu na müsadeniz ile öneriyorum. 23 Nisan daki kutlama merasiminde yaptığı öz ama çok anlamlı, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkması, o arada protokol sunuşunda yapılan ufak bir hatayı da hiç kaçırmadan yakalayarak düzeltmesini de çok anlamlı olarak algılıyor, bu yolda icraatlarını bekliyoruz. Bu anlamda Sn. Kerimoğlu, ilçemiz dışından bu göreve atansa da umarım güzel söylemleri doğrultusunda, bu açığını kısa sürede kapatacaktır, buna inanıyorum. Meclis üyeleri hakkında henüz icraat, tavır ve çalışma sistemleriyle tanışmadığımız için tahminlerimiz yanlış olur. Ancak çok kısa olarak, 40 yıldır (25 yılı çevreci dernek yöneticisi olarak) geçirdiğim Bakırköy ün sorunlarını bilen teknik bir kişi ve siyasi kimliğimle onlara da temsil edecekleri görev ve komisyon çalışmalarında yalnız ve yalnız halkın ihtiyaç ve isteklerine kulak kabartmalarını, kendilerini Bakırköylüler e kabul ettirecek, yoğun, verimli çalışmalara başlamalarını, hizmetin insana olacağı düşünceleriyle başarılar diliyorum. Başarı, beceri ve hizmetleri görüldükçe kendilerine destek vereceğimi, aksi halde her şeyi şeffaf biçimde takip ederek halkımıza açıklayacağımı bir kez daha vurguluyorum. Bu konuda sevgili başkanımızın söylemleri YAŞAM IIN İİÇ İİNDEN Fikret TORAMAN BAKIRKÖYÜMÜZ DE YENİ DÖNEM SİVİL TOPLUM KUMPASLARI ışığında, kendisine olan güvenim, saygım ile iznini isteyerek bence seçimlerin hemen ertesi günü (31 Mart Pazartesi) sabah saatlerinde çok eskiden beri (eski yönetimlerin uygulamaları olan) bir acelecilik ve de kısmen gereksiz bir uygulamayı sizlerle paylaşıyor, kendisinden de yanlış anlaşılmamasını rica ederek değiniyorum. Değerli okuyucularım; yıllardır bu köşede ana konum olarak çevre-doğa katliamı, trafik, kaldırım işgalleri ve benzeri konuları dilimin döndüğünce sizlere aktarıyor, paylaşıyorum. O nedenle, bu görüşlerimin içinde ilk sırada yer alanlardan biri de yapılan kaldırım ve parke taş döşemek, yollarımız olmuştur. Özellikle kaldırımların, vasıtaların park edeceği, kapatacağı yer değil; yaşlıların, engellilerin rahat yürümesini sağlaması gerektiğini yazdım. Yine bu köşede 2-3 yıl önce; kaldırımların tam ortasında geçit vermeyen şekilde eski Belediye Başkanımızın fotoğraf veya çalışma reklamlarını içeren 1 x 2 metre ebadında bilboardlar konusundaki eleştirilerimden sonra bir kaç tanesi kaldırılmıştı. Üzülerek söylüyor ve belki de Sayın Başkan ın haberi olmadan yapıldığını düşünerek, 31 Mart sabahı aynı bilboardlara fotoğraf ve teşekkür ilanını yanlış buldum, aceleci buldum, teşekkürün bir başka şekilde yapılmasının uygun olacağı görüşü içinde, kaldırımların işgal edilmesine gerçekten üzüldüm. Umarım kısa sürede bu yanlışlar düzelecektir. (Bu görüş ve teklifim sadece kaldırımların tam ortasına, insalara geçit vermeyen bilboardlar içindir) Sivil Toplumun Ülkemizdeki Konumu: Çok değerli Bakırköylüler; 40 yıldır ilçemizde yaşayan ve bu süreçte siyaset ve sivil toplum örgütleri içinde yoğrulan bir hemşehriniz olarak, çok net ve en iyi şeffaf arzularımla dile getirmek istediğim bir konuyu; lütfen beni yanlış değerlendirmeden, kaybetme sancısı olarak algılamadan yorumlayınız. Bu vesile ile yine çok açık, berrak, saf düşüncelerle şunu da ilave edeyim, itiraf edeyim ki, insan 70 yaşını geçse de yine bazen bilmediği inanılmaz olaylar olabiliyor. İnsanların hem siyasette hem de sosyal kesimlerde çok kaypak, sözünde durmayan, delikanlılık yapmayan, mertlik dışına kayabileceklerini anlayamıyor, inanamıyorum, kınıyorum. Gazetemizde okuyacağınız gibi; 1990 yılından beri kurucu üyesi ve başkanı olduğum bir çevre derneğinin genel kurulunda çok şeyler öğrendim, çok değişik kişiler tanıdım ki, ben bu saflığım nedeniyle önce 1990 yılından beri birlikte olduğum hepsi ayrı değerde, elit iş adamları, profesörler, hakimler, doktorlar, avukatlar olan eski dostlarımdan özür diliyorum. Çünkü insanları tanımakta kusur ettim, onlara bir süpriz yaşattım. 24 yıldır ayakta kalan derneği, meçhule giden bir gemi gibi ortada bıraktık. Bize ihanet eden ve Atatürkçüyüm diyenlerin kimlerle işbirliği yaptıklarını, neler yaşayacaklarını birlikte seyredeceğiz. Bunu söylerken bizleri temsil edecek, yeni seçilen dostlarımı asla küçümsemek ya da kendilerine haksızlık etmek istemem; tersine onları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ancak bunu provokasyon, entrika ile değil eskilerden daha iyi proje sunarak, daha iyisini söyleyerek yapmalarını beklerdik. Ancak esas değinmek istediğim dürüstlüktür, vefadır. Sevgili dostlar, 40 yıllık siyaset yaşantım içinde aynısını defalarca yaşadığım haksızlık, vefasızlık, adam kayırmak, bölgecilik yapmak, emek verenlerle değil yandaş olanlarla ya da kendilerine yalakalık yapacaklarla işbirliği yapmak hastalığını bir kez daha yaşadık. Ben bu olayda, koskoca Atatürk Partisi mensubu olarak dil döken, ter döken bazı kişileri, sadece ve sadece kendi siyasi hayatının geleceğini düşünerek işbirliği yaptıklarının, aralarında iktidar yanlısı kişiler olduğunu bile göremeyen, çeşitli yerlerdeki bazı sivil toplumlardan, çeşitli nedenlerle ayrılan, istifa eden, ihraç edilen ve benim (DOST BİLDİĞİM) muhteremlerin, ihanet ettiklerini, vefasızlık yaptıklarını öğrendim. Bu arkadaşlarım dernek ve platformda beceremediklerini bu düzgün derneğimizde deneyeceklerdir. Ben bu olayda, mahallede omuz omuza ve en son seçimlerde birlikte sorumluluk aldığımız bazı kişiler, kendi mahallelerinde bile bir başarı elde edemedikleri halde; bu sefer tam ters istikamette siyasi görüşe sahip kişilerle beraber olduklarını, yönetime giremedikleri için, muhalefet grubu ile inanılmaz beraberlikler yaptıklarını öğrendim. Ben bu olayda; 100 defa söz verenlerin sözünden dönebildiğini öğrendim. Bir başka yanlışı da kendi dostlarımın kongreye gelmemeleri, işi önemsemedikleri nedeni ile (4 oy farkla) çevre konusunda bence çok programları olan, Bakırköy de en iyi görev yapan bir kaç dernek içindeki derneği ucu açık konuma sürüklediler... Üstelik Genel Kurul da geleceğe yönelik bir aktivite projesi sunulmadan. İki yılda yapılanları kör olarak görmeden yaptılar. Faaliyet Raporu nda anlatılanları görmediler. Ayrıca bu olayda 25 yıllık ayakta kalabilen, büyük çapta çevre sorunları ile uğraşan bir derneğe, biraz da CHP ye kumpas yapıldığını düşünüyorum. İyi niyetin, insanlara güvenmenin bir kez daha kurbanı oldular. Sonuç olarak kimin kaybettiğini ileri de göreceğiz. Ben demokrasiye, dürüstlüğe, açık kalpli olmaya devam edeceğim. Umarım ben yanılırım ve özür dilerim; bunu ileri tarihlerde hep birlite gözleyeceğiz. Bu işler böyle yürüyor ülkemizde. Onun için siyasette bir türlü düzen kurulamamış. Alternatif muhalifler ortaya çıkmıştır. Cezasını asil milletimiz çekmektedir. Sağlık ve sevgi ile kalınız, GERÇEK DOSTLAR...

13 BAKIRKÖY DE MAR DE KL KLER 13 BAKIRKÖY ZEYT NL K MAHALLES NE YERALTI OTOPARKI GEL YOR Bak rköy Zeytinlik Mahallesi 15 pafta, 90 ada, 6,21,28 ve tan ms z parsellerin Zeminli Katl Otopark Alan na al nmas na ili kin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Naz m ve Uygulama mar Plan tadilat 01 Nisan 2014 tarihinde ask ya ç kt. De i iklik 1 May s 2014 tarihinde ask dan indirildi. Plan notlar : Plan onama s n r içinde kalan alan pazarlama alan ve zeminalt katl otopark alan d r. stanbul Büyük ehir Belediyesi nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yap lacakt r.1/1000 ölçekli uygulama imar plan onanmadan uygulama yap lamaz. Avan proje uygulamas ucu aç k uygulama demektir. Bu durumda 1/1000 uygulama planlar n yapacak olan Bak rköy Belediyesi ne büyük i dü üyor. BAKIRKÖY TÜ ARI TEKNOKENT 2-TEKNOLOJ GEL T RME BÖLGES MAR PLANI Bak rköy Florya da, Atatürk Havalan n n yan ndaki Ye ilköy Caddesi üzerinde 106 dönüm üzerine TÜ Ar Teknokent -2 Teknoloji Geli tirme Bölgesi, TÜ ve Bilim Sanayi Bakanl n n uzun vadeli projesi ile ilgili imar planlar stanbul Büyük ehir Belediyesi taraf ndan 08 Nisan 2014 tarihinde ask ya ç kar ld. TÜ ARI Teknokent-2 de Emsa ve Hmx: Binalar n yüksekli i 68 metreyi geçemeyecek. dari, sosyal ve kültürel merkez alanlar, Teknoloji Geli tirme Bölgesi nin toplam yap la ma hakk n n yüzde 30 unu geçemeyecek. Binalar n bodrum katlar emsale dahil edilmeyecek... BAKIRKÖY ATAKÖY MAHALLE DE MAR PLANI DE KL Bak rköy lçesi 4. K s m 115 ada, 179 parsele ili kin Uygulama mar Plan tadilat yap ld. Parsele ili kin 1/1000 ölçekli tasdik tarihli Uygulama mar Plan Tadilat 7 Mart 2014 tarihinde ask dan indi. stanbul Büyük ehir Belediyesi, dosya numaral plan 13 Aral k 2013 tarihinde onaylanm t. Plan de i ikli i yap lan Ataköy 4. K s m Behçet Kemal Ça lar Caddesi üzerindeki arsada ISK ye ait bina halen kullan lm yor. BAKIRKÖY KARTALTEPE MAHALLES NE KATLI OTOPARK YAPILACAK Bak rköy Kartaltepe Mahallesi nde bulunan Bak rköy Ticaret Lisesi nin tam kar s ndaki araziye Katl Otopark yap lacak. Yap lacak mar Plan tadilat 01 Nisan 2004 tarihinde ask ya ç kart ld. Bak rköy, Kartaltepe Mahalles, 25 pafta, 936 ada, 248 parselin bir k sm n n Katl Otoparka al nmas na ili kin 1/5000 vve 1/1000 ölçekli Naz m mar vve Uygulama mar Plan Tadilat n stanbul Büyük ehir Belediyesi 17 ubat 2014 tarihinde onaylam t. Plan tadilat stanbul Büyük ehir Belediyesi nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yap lacak. 1/1000 ölçekli uygulama imar plan onanmadan uygulama yap lamayacak. te ucu aç k bir plan tadilat daha. Bak rköy Belediyesi 1/1000 uygulama imar plan n yaparken dikkat... Kongrede Toplam 120 Adet birli i Anla mas mzaland TÜRK-ARAP YÜKSEKÖ RET M NDE ARTIK B RL MODEL HAK M Türkiye de ilk kez; Yüksekö retim Kurumu (YÖK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu (TÜB TAK), stanbul Medeniyet Üniversitesi, stanbul Üniversitesi ile Arap Üniversiteler Birli i nin ortakla a düzenledi i Yüksekö retimde Türk-Arap Kongresi (TACHE 2014) stanbul da gerçekle tirildi. Türk ve Arap üniversitelerini bir araya getirmek ve aralar nda daha iyi bir i birli i olu turmak amac yla düzenlenen The Greenpark Pendik Hotel de gerçekle en 6 oturumlu kongrede; Türk ve Arap dünyas n n seçkin bilim adamlar, seçkin üniversitelerin rektörleri ve rektör yard mc lar Türk/Arap dünyas n n yüksekö retim politikalar üzerine toplam 24 sunum gerçekle tirdi. Kongrede; Yüksekö retimde Modern Yönetim Sistemleri, Üniversitelerde Gelecekteki E ilimler ve Kalite Kontrol Sistemleri, Ara t rmalarda birli i, Güncel De i im Programlar, Yenilikçilik ve Giri imcilik ile Yüksek Ö retimde Yeni Perspektifler gibi konu ba l klar ele al nd. Türk ve Arap Üniversiteleri nden 145 üniversitenin bir araya geldi i kongrede; üniversiteler aras nda toplam 120 adet i birli i anla mas imzaland. Türk ve Arap yüksekö retimin sorunlar n ancak ve ancak Türk-Arap Üniversiteleri aras nda her alanda yap lacak sürdürülebilir bir i birli i ile sa lanabilece ine dikkat çeken yüksekö retimin üst düzey liderleri; bunun için çe itli i birliklerine imza att.

14 14 G TMESEYD N GABR EL... "Dünya öyle çiçe i burnundayd ki, çok eyin ad yoktu daha: Nah, u... diye parma nla göstermek zorundayd n meram etti in eyi." Yukar daki sat rlar, bir kitab n ilk sayfas ndan al nt. Ne kadar içime i lemi ti o kitab n tüm sat rlar. Ne kadar keyifle okumu tum o kitab kimsenin bana ili emeyece i kuytulara kaçarak. Ne kadar mutlu hissetmi tim kendimi, her sat r n anlamam gibi tekrar tekrar okurken. Ferhan KILIÇ Bana ayn sat r defalarca okutan kitap iyi yaz lm t r, izi kal r. Kitab okurken insan n yürek burkan o derin içsel yaln zl n iliklerine kadar hissediyorsun. "Yüzy ll k Yaln zl k" gerçekten okunmaya de er bir aheser. Nobeli bo una vermezler adama. Latin Amerika'n n kadim sesi Gabriel Garcia Marquez'i kaybettik. A la Kolombiya, a la Meksika, a lay n Dünya edebiyat severler... Ve a la Ferhan. Çünkü art k Gabriel'in eski kitaplar n tekrar tekrar okuyarak avunacaks n. Aileden biri gibi olmu tu Gabriel... Sürekli yazan, durmadan üreten, felsefi dü ündürücü sözlerini içimize kaz yan. Beni en çok etkileyen ve de i ime kap lar m açmaya yönelten sözü: "Bir insan n en büyük hatas ; gere inden fazla de er vermek de il, kendine hak etti inden az de er vermektir." Her zerresini beynimde hissederek, santim santim de i tim adeta. Geleneksel fedakar yap m n söktü ü bir tek varl k kald ; o da evlad m... Te ekkürler Gabriel, gerçekten te ekkürler... Yakaland lenf bezi kanseri nedeniyle, inzivaya çekildi i günlerde yazd duygu yüklü veda mektubu, ölümünden sonra internet üzerinden tüm dillerde yay nland ve t klanma rekorlar k rd. Gabriel'e olan hayranl mla birle ince; siz de takdir edersiniz ki, bu mektubu okurken gözya lar ma hakim olamad m ve buradan da payla mak istedim. te o mektup: "Tanr bir an için paçavradan bebek oldu umu unutup can vererek beni ödüllendirse, akl mdan geçen her eyi dile getiremeyebilirdim, ama en az ndan dile getirdiklerimi ayr nt s yla akl mdan geçirir ve dü ünürdüm. E yalar n maddi yönlerine de il anlamlar na de er verirdim. Az uyur, çok rüya görür, gözümü yumdu um her dakikada, 60 saniye boyunca yitirdi imi dü ünürdüm. nsan a ktan vazgeçerse ya lan r. Ba kalar durdu u zaman yürümeye devam ederdim. Ba kalar uyurken uyan k kalmaya gayret ederdim. Ba kalar konu urken dinler, çikolatal dondurman n tad ndan zevk almaya bakard m. E er Tanr bana birazc k can verse, basit giyinir, yüzümü güne e çevirir, sadece vücudumu de il, ruhumu da tüm ç plakl yla açard m. Tanr m, e er bir kalbim olsayd nefretimi buzun üzerine kaz r ve güne in göstermesini beklerdim. Gökyüzündeki aya, y ld zlar boyunca Van Gogh resimleri çizer, Benedetti iirleri okur ve serenatlar söylerdim. Gözya lar mla gülleri sular, vücuduma batan dikenlerinin ac s n hissederek dudak k rm z s taç yapraklar ndan öpmek isterdim. Tanr m bir yudumluk ya am m olsayd... Gün geçmesin ki, kar la t m tüm insanlara onlar sevdi imi söylemeyeyim. Tüm kad n ve erkekleri, en sevdi im insanlar olduklar konusunda birer birer ikna ederdim. Ve a k içinde ya ard m. Erkeklere, ya land klar zaman a k b rakmalar n n ne kadar yanl oldu unu anlat rd m. Çünkü insan a k b rak nca ya lan r. Çocuklara kanat verirdim. Ama uçmay kendi ba lar na ö renmelerine olanak sa lard m. Ya l lara ise ölümün ya lanma ile de il unutma ile geldi ini ö retirdim. Ey insanlar! Sizlerden ne kadar da çok ey ö renmi im. Tüm insanlar n, mutlulu un gerçekleri görmekte sakl oldu unu bilmeden, da lar n zirvesinde ya amak istedi ini ö rendim. Yeni do an küçük bir bebe in, babas n n parma n s karken asl nda onu kendisine sonsuza dek kelepçeyle mahkûm etti ini ö rendim. Sizlerden çok ey ö rendim. Ama bu ö rendiklerim pek i e yaramayacak. Çünkü hepsini bir çantaya kilitledim. Mutsuz bir ekilde... Art k ölebilir miyim?" G.G. Marquez Güle güle Gabriel, içimizi da lad n... Rahat uyu yerinde. Sevgilerimle... çi, Memur, Ba kur Emeklileri Derne i ( MBED) Ba kan Hamdi Öz; SADAKA DE L, SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARIMIZI ST YORUZ çi Memur, Ba kur Emeklileri Derne i Ba kan Hamdi Öz, son dönemlerde emekliler aç s ndan yap lan güzel çal malar olsa da bunlar n yetersiz kald n belirterek, Emekliler olarak bizler sadaka de il, sosyal ve özlük haklar m z istiyoruz. dedi. Merkezi Bak rköy de bulunan çi, Memur, Ba kur Emeklileri Derne i ni ( MBED) ziyaret ederek, Dernek Ba kan Hamdi Öz ile MBED ve Türkiye de emeklilerin ya ad s k nt lar hakk nda konu tuk. Türkiye de 10 milyon 500 bin emekli vatanda n bulundu unu ifade eden Öz, 1995 y l nda kurulan çi, Memur, Ba kur Emeklileri Derne i nin ( MBED) emekli vatanda lar n haklar n 25 y ld r korudu unu ve emeklilerin sorunlar n n çözüme kavu turulmas yönünde yo un caba harcad klar n belirtti. 20 y ldan beri kendisini emeklilere adad n ve emeklilerin haklar n n kazan lmas için mesai arkada lar ile birlikte dernek olarak yo un çal malar yürüttüklerini kaydeden Hamdi Öz, çi, Memur, Ba kur Emekliler Derne i 1995 y l nda kuruldu. Ben 76 ya nday m 20 seneden beri kendimi sosyal hizmete adad m. Kendimi emeklilere adad m. Kendimi uzman addetmiyorum ama bu konuda iddial y m. dedi. NT BAK YANLI VE EKS K ÇIKARTILDI 2013 y l nda yürürlü e giren ntibak Yasas n n eksik ve yanl ç kar ld n iddia eden Öz, tarihinde Ankara 8. Mahkemesi nde yeniden tam ve e it intibak ile ilgili açm oldu umuz davam z n 3. Duru mas yap ld. Duru man n olumlu geçti i, bilirki i raporundan sonra karar verilece i, bizim önerimizle duru ma tarihinde saat e ertelendi i belirtildi. Bilindi i gibi 30 Haziran Atatürk ün emekliye ayr ld gündür, uzun y llard r bu günü Türkiye Emekliler Günü olarak kutlamaktay z. Bilirki i raporunun taraf m za tebli inden sonra stanbul dan otobüslerle Ankara ya mahkemeye oradan da An tkabir e giderek hem mahkeme karar n hem de Emekliler Günü nü kutlayaca z. Bu hususta haz rl klara ba lad k. Ç kar lan intibak eksik ve yanl t, biz üzerimize dü eni yapt k. Bu yasa böyle ç karsa yeni ma durlar olu ur dedik, yine biz hakl ç kt k. Biz 5434 say l Devlet Memurlar Emekli Sistemi nin güncelle tirilerek, tam ve e it intibak olsun en dü ük emekli ayl 1250 TL olsun dedik. Akl n yolu birdir. Hem Tek Çat Yasas n ç karacaks n hem ayr mc l k yapacaks n. Ben yapt m oldu dersen böyle s k nt lar ç kar. dedi. EMEKL N N SIRTINDAN SALTANAT SÜRENLER B R GÜN HESABINI MUTLAKA VERECEKLER Emekli dul ve yetimlerin açl k s n r n n çok alt nda ald klar maa la ya am sava verdiklerini de kaydeden Öz, Bu yetmiyormu gibi hastane katk pay, ilaç katk pay, reçete okuma pay, randevu katk pay, muayene katk pay, ekstradan özel hastanelerde yüzde ikiyüz katk pay emeklilerimizi ç ld rma noktas na getirmi tir. Emeklilerimizin s rt ndan saltanat sürenler bir gün mutlaka bunun hesab n bu dünyada veya öbür dünyada vereceklerdir. Kimsenin yapt yan na kâr kalmaz. Biz MBED olarak k t imkanlar m zla emekli, dul ve yetimlerimizin hak ve hukukunu gerek yarg yoluyla gerekse bas n yoluyla, yaz malar m zla aramaya devam edece iz. diye konu tu. Emeklilerin toplu ta ma araçlar ndan bedava yararlanmas veya Bak rköy deki Ye ilköy Kültür ve Sanat Evi ile Ataköylüler Evi nde örne i oldu u gibi emeklilere çay, kahvenin bedava olmas gibi uygulamalar n ise emeklileri inciltti ini de kaydeden Öz, Bu uygulamalar emeklilere yap lan güzel hizmetler gibi görünse de bir çok emekli bu uygulamalardan rahats zl k duyuyor. Biz de ayn rahats zl duyuyoruz. Biz emekliler olarak sadaka istemiyoruz. Bedava yerine cüzi fiyatlar al ns n diyoruz. Çünkü bazen bu konuda s k nt lar ya an yor. Geçenlerde ben belediye otobüsüne bindim. Kart m gösterdim. Otobüsün oförü bana bedelsiz mi dedi. Bu tip onur k r c hadiselerle kar la yoruz. Biz bunun için bedava olmas n n yerine cüzi fiyatlar uygulans n diyoruz. K sacas biz kimseden sadaka beklemiyoruz, sosyal ve özlük haklar m z verilsin diyoruz. dedi. çi, Memur, Ba kur Emeklileri Derne i ( MBED) Ba kan Hamdi Öz, son olarak ise emekliye hizmeti kutsal gördü ünü ve s k nt lar n giderdikleri emekli vatanda lar n dualar n n, telefon aç p te ekkür etmelerinin kendilerine yetti ini söyledi. (Yavuz ARPACIK)

15 15 Seçimlerde AK Parti den Bak rköy Belediye Ba kan Aday olan Mehmet Emin ERTEK N Belediye Ba kanl seçimlerinde halk m z n teveccühü farkl bir siyasi partiye ve adaya oldu. Demokrasilerde bu ya an r. 10 y l Bak rköy Belediye Meclis Üyeli i yapan ve 30 Mart Yerel Seçimleri nde AKP den Bak rköy Belediye Ba kan Aday olan Mehmet Emin Ertekin, geçirdi i seçim sürecini gazetemize de erlendirdi. Çok yo un ve yorucu bir seçim dönemi geçirdiklerini kaydeden Ertekin, demokrasilerde seçimleri kaybetmenin de oldu unu belirterek, Belediye Ba kanl seçimlerinde halk m z n teveccühü farkl bir siyasi partiye ve adaya oldu. Demokrasilerde bu ya an r. Biz seçimi kaybettik. Ama yine aln m ak, ba m dik bir ekilde Bak rköy de dola yorum. n allah Bak rköy için daha farkl zeminlerde, farkl artlarda yine hizmet edece iz. Biz Bak rköylüyüz. Ya ad m z yere hizmet etme imkan bulursak bu hizmeti seve seve yapar z. dedi. Say n Ertekin, son seçimlerde AK Parti den Bak rköy Belediye Ba kan Aday yd n z. Nas l bir seçim dönemi geçirdiniz? Çok yorucu ve yo un bir seçim dönemi geçirdik. Tabi Bak rköy ü bilmemiz, Bak rköy ü tan mam z, Bak rköy de ya amam z bize çok faydal oldu. Yo un bir seçim çal mas yürüttük. Özellikle vatanda lar ziyaretlerde, sokaklar, esnaflar, pazarlar ziyarette hiçbir eksi imin kalmad na inan yorum. Çünkü en az gitti im soka a, pazara 2 kere gittim. Bu süreçte de gidemediklerimiz, ula amad klar m z olmu tur. Bak rköy vizyon itibariyle farkl bir yap ya sahip. Bak rköylü yü çok fazla kahvehanede veya ba ka bir yerde bulam yorsunuz. Ya ev sohbetlerinde ya sokaklarda veya caddelerde kar la t n z zaman konu abiliyorsunuz. Siz davet ederseniz bir yerde toplan p, konu abiliyorsunuz. E imle, çocuklar mla, ailemle, dostlar mla, birlikte vatanda la iç içe, ciddi, yorucu bir kampanya ya ad k. Bak rköy e yapabileceklerimizi, yapmak istediklerimizi anlatt k. Vatanda n teveccühü farkl bir partiye oldu. Demokrasilerde bu ya an r. Bak rköy için hay rl olsun. Biz de u an yorgunluk atmaya çal yoruz. n allah Bak rköy için daha farkl zeminlerde, farkl artlarda yine hizmet edece iz. Biz Bak rköylüyüz. Ya ad m z yere hizmet etme imkan bulursak bu hizmeti seve seve yapar z. BELED YE BA KANI BAHANE ÜRETMEDEN BAKIRKÖY E H ZMET ETMEL Say n Ertekin siz Bak rköylüsünüz. Bizim tabirimizle çimizden biri siniz. Sizin de söyledi iniz gibi seçimin bir galibi olacakt r. Asl nda kaybetme kelimesini de kullanmamak laz m. Kald ki siz oyunuzu çok az da olsa artt rd n z. Ve geçen dönemki say da yine Bak rköy Belediye Meclisi ne üye soktunuz. Biz seçimden önce belediye ba kan adaylar m za Nas l bir belediye ba kan olacaks n z? diye sormu tuk. imdi siz bir Bak rköylü olarak nas l bir belediye görmek istiyorsunuz? Ben bunu seçim döneminde, seçim çal malar mda da anlatt m. Ben yapt m bütün projelerde, söyledi im bütün söylemlerde, yapaca m bütün çal malarda hiçbir art ve önyarg ortaya koymadan ben belediye ba kanl n kazan rsam bu çal malar yapaca m dedim. Ben imdi belediye ba kan ndan Biz Büyük ehir i alamad k, biz hükümet olamad k, biz unu yapamad k, biz unu alamad m z için unu yapam yoruz diye bir söylem üretmesini beklemiyorum. Bu tür söylemleri yapmamal. Gerçekten Bak rköy ün ihtiyac olan, Bak rköy de ya am artlar n kolayla t racak, insanlar n refah düzeyini artt racak çal malar yapmas n beklerim. Sivil toplum kurulu lar yla olsun, vatanda larla olsun iç içe, onlar n söylemlerine, onlar n projelerine, onlar n fikirlerine sayg duyacak bir belediye ba kan olmas n isterim. Yerel yönetimlerdeki bir belediye ba kan kendi yerel ilçesindeki vatanda lar n fikirlerine her zaman sayg l olmas laz m. Her zaman onlarla birlikte bir proje üretmesi laz m. nsanlar ötekile tirmemesi laz m. Her kesime hizmet etmesi laz m. Her kesimin fikrine sayg duymas laz m. Ve ciddi anlamda Bak rköy ü 24 saat ya amas laz m. Bak rköy deki insanlar n 24 saatini ya arsa, onlar n hangi artlarda ne s k nt ya ad n görür. Çünkü e er siz bir kald r mda yürüyorsan z, vatanda ta ayn kald r mda yürüyüp ayn s k nt y ya yorsa siz o kald r mdaki s k nt y yürüyerek görür ve ona çözüm bulman z çok daha rahat olur. E er bir caddede kar dan kar ya geçi te s k nt ya yorsan z, bir ye il alanda, bir parkta, bir bahçede, çocu unuzla birlikte oynay p, çocu unuzun ya ad s k nt y siz ya yorsan z ona çözüm bulman z çok daha rahat olur. Ben hizmet edecek, çe itli bahaneler bulup, biz bundan dolay yapam yoruz demeyecek, yapabilece i kadar hizmet edecek, 5. y l n sonunda da ç k p, Ben bu 5 y lda unlar, unlar yapt m diyebilecek bir belediye ba kan bekliyorum. MECL S ÜYELER K YE DE L VATAN- DA A H ZMET ETMEL Say n Ertekin, çok deneyimli bir meclis üyesisiniz. 10 y l Bak rköy de, 5 y l da Büyük ehir de meclis üyeli i yapt n z. Bende a a yukar bunlar n tamam n izlemi birisiyim. Sizin oralardaki yapt n z çal malar biliyorum. Meclis üyeleri ile ilgili ne söylemek istersiniz? Meclis üyesi seçildikten sonra siyasi rozetini bir kenara b rakacak. Meclis üyesi belediyenin en önemli sacayaklar ndan, belkemi inden birisidir. Belediye Meclisi nde, meclis üyeleri grup toplant lar nda gerçekten Bak rköy le ilgili, vatanda la ilgili, vatanda n lehine gelebilecek projeler varsa buna destek vermeli. E er gerçekten gelen ey vatanda n aleyhine olacaksa bunun kar s nda durmas laz m. Çünkü art k o meclis üyesi kendi ismini veya kendini ya am yor mecliste. Ona oy verenleri, ona güvenenleri temsil ediyor. Bu temsil kabiliyetini hakk yla mecliste yapmas laz m ki, bu kendi belediyesinden, kendi ilçesinden, kendi yönetiminden bile olsa e er Bak rköy için, oy ald insanlar için hizmet etmiyorsa onun kar s nda olmas laz m. Veya burada yönetimde olan icra makamlar mda olanlar meclis üyesinin çal t r lmas laz m. Ben meclis üyesi oldum, benim i im bitti. Benim amac m meclis üyesi olmakt. Meclise ne teklif getirilse ben el kald r p, indireyim, gideyim i ime, gücüme bakay m derseler, vatanda lardan ald klar oyun vebali alt nda kal rlar. Ve 5 y l sonunda ç k p vatanda lara hesap veremezler. Meclis üyelerinin Bak rköy de ya amas da çok önemli. Burada insanlarla iç içe olmas çok önemli. Mahallelerindeki ve ya ad klar yerlerdeki insanlar n fikirlerini almalar çok önemli. O insanlar n söylemlerini mecliste savunmalar çok önemli. E er siz burada kötü yap lanlar tenkit etmiyorsan z, veya vatanda lar n mecliste kula, dili olmuyorsan z siz burada meclis üyeli i yapm yorsunuz, siz sadece sizi o listeye koyanlara hizmet etmi oluyorsunuz. Ki iye hizmet etmeyecekler, vatanda a hizmet edecekler. Burada elini kalbine koyacak ve gerçekten iyi yap lan bir ey varsa onu övecek, yap lmayan bir ey varsa da ç kacak mecliste bunu aç k yüreklilikle söyleyecek ve oray çal t racak. ALNIM AK, BA IM D K Say n Ertekin, siyasi hayat n z devam edecek mi? Ben 30 senedir siyaset yap yorum. Siyasette hiçbir zaman u gün unu olaca m diye bir söylemim olmam t r. Siyasetin sizi ne zaman, nereye getirece i belli olmaz. Meclis üyeli i yapt m 10 y l. Ben meclis üyeli i dönemimde belediye ba kan aday olmak için veya belediye ba kan olmak için meclis üyeli i yapt m demedim. Söylemem de. Siyaseti de unun için yapaca m demem. Ama tabi ki ben siyaset yapaca m. Ben siyasetin içindeyim. Zaten isteseniz de kendinizi soyutlayam yorsunuz. Çünkü sizi vatanda b rakm yor. Ben burada seçim kaybettim ama inan n vatanda n teveccühü çok fazla. u an seçim çal malar m s ras nda gitti im, bana teveccüh gösteren vatanda lar da dola yorum. Dola aca m da. Daha fazla dola aca m. Çünkü sadece seçim zaman ben kap lar na giden adam, belediye ba kan aday olmayaca m. Seçimden sonra da onlar n yan nda oturup, çay içen bir karde, arkada, dost olarak, bir Bak rköylü olarak onlar n yan na gidece im ve gidiyorum da. Tabi ki, belli bir dinlenme dönemi oldu. Bundan sonra zaman m n büyük ço unlu unu o insanlar tek tek dola arak harcayaca m. Siyaset uzun solukludur. Ben burada Bak rköy de Allah a çok ükür 10 y l Belediye Meclis Üyeli i yapt m. Bir de Belediye Ba kan Adayl yapt m. Benimle ilgili sizde, bas nda veya vatanda tan en ufak kötü bir söylem gelmemi tir. Olamaz da böyle bir ey. Tabi ki, demokrasilerde seçim kaybetmek var. Biz kaybettik. Ama yine aln m z ak, ba m z dik bir ekilde Bak rköy de dola yorum. Siyaset bizi nereye götürür onu bilemem. Ama bana bir görev verilirse ben buna haz r m. Önümüzde iki tane daha seçim var. Cumhurba kanl ve Milletvekilli i seçimi var. Yine partimin verece i her türlü göreve lay k olmaya çal aca m. Vatanda la birlikte olaca m bu süreçte de. Vatanda m z n derdi, sorunu varsa, ne yapabiliyorsam yine onlara yard mc olaca m. Siyaset nereye getirir bilmiyorum ama buraday m, Bak rköy deyim. Muhtelif zamanlarda yine sizlerle, vatanda larla bir araya geliriz, konu uruz. Her ça r lan yere ben vatanda la birlikte olmak için giderim, kat l r m. Toplant larda üzerime dü eni yapar m. Ama siyaset ne getirir, ne götürür onu bilemem. BAKIRKÖY E SAH P ÇIKIN. VERD N Z OYLARIN HESABINI SORUN Say n Ertekin, Bak rköylüler e son olarak ne söylemek istersiniz? Bak rköy de gerçekten hizmet almay bekleyen çok fakir fukaram z, garip, gurabam z var. Bu insanlar n elinden tutacak bir belediye ba kan na çok ihtiyaçlar var. Bak rköy e hizmet edecek bir belediye ba kan na çok ihtiyaç var. Çünkü Bak rköy gerçekten vizyonunu kaybetti. Bak rköy ya am kalitesini kaybetti. Bak rköy e sahip ç ks nlar. Verdikleri oyun hesab n sorsunlar. Bak n verilen oy çok k ymetlidir. nsanlar kendileri ile dalga geçilmesine izin vermesinler. Vatanda lar n oyu, dü üncesi çok önemlidir. Ben bunu dü ündü üm için sana oy verdim. Ben bunun için sana oy verdim diyip, verdikleri oyun hesab n sorsunlar. Çünkü bu hesab sormazlarsa, o insanlardan sonra gelecek çocuklar hesap sorar. Siz bizim ya am kalitemizi dü ünmediniz, siz bizi dü ünmediniz, siz sadece kendinizi dü ündünüz derler. Onun için biz sadece kendimizi dü ünen olmayaca z. Biz Bak rköy de ihtiyac olan ve gelece imiz çocuklar m z dü ünece iz. Biz bize hizmet etmek isteyen ve buna talip olanlardan verdi imiz oyun hesab n soraca z.

16 16 Nietzsche nin Ya amak için bir nedeni olan ki i, hemen her nas la katlanabilir. sözünü an msad m onu görünce. ster istemez herkes ona bakt. Ama o, insanlar n bak lar n görmüyordu. Yaln zca gidece i yere odaklanm t. Elleriyle yoklayarak oturdu. Elinde kocaman çiçekler vard. Çok güzel çiçeklerdi. Ama cam bir vazonun içine konmu tu. Verilen adrese götürmesi gerekiyordu. Bu ne dü üncesizlik diye geçti h zla akl mdan. Gözleri görmeyen bu genç delikanl ya böyle bir görev verilmemeliydi. Otobüsteki yolcular n hepsi tüm dü üncelerinden s yr lm onu izliyordu. Ters oturmu um; bana dokunuyor. diyerek kar s ndaki bo koltu a att kendini yava ça. Ard ndan sordu: Gidece im yere kaç durak var acaba? ki katl otobusün alt kat nda oturan yolcular ayn anda onu yan tlad : Yaln zca dört! Ben seni indirece im. Merak etme. diye söze kar t otobüs oförü. Herkes biraz rahatlad. Ama ne yaz k ki indi i durakta çiçe i götürece i yerin tabelas n göremedik. Otobüsün penceresinden d ar bakarken onun yava ve dikkatli ad mlarla yürüyü ü yine hepimizin yüre ini s zlatt. Çal mak, para kazanmak, ku kusuz evine para götürmek zorundayd. Yolcular ayn anda yüksek sesle içlerini çekti. Ya amla sava böyle bir ey! dedi ön s rada oturan ya l amca. Bu genç herkese önemli bir ders verdi! dedi kar mda oturan ho bir han m. Otobüsün oförü dikiz aynas ndan bak p, Ne olursa olsun ya am m zdan ikayet etmemeliyiz! diye seslendi hepimize. Gerçekten muhte em bir örnekti delikanl! Sakin sakin fark na varmaks z n çevresindeki insanlara ya am dersi vermi ti. Yan mda oturan ya l han mefendi ile göz göze geldik. Hüzünlü bak lar m z kar la nca birbirimize gülümsedik. Yasemin BAYER Ya amak için hep çabalamal y z, inan n bana. dedi ve ard ndan bir hikaye anlatt. San r m bir yerde okumu. Ya l bir adam her gün sabah n erken saatinde evden ç k p huzurevine gidiyormu. Yine bir sabah ayn h zl ad mlarla yürürken bir araba çarpm. Çevresinde Ya am çin Hep Bir Nedeni Olmak toplananlar onu hemen bir hastaneye götürmü ler. Doktor gerekli pansuman yapt ktan sonra, Bey Amca biraz bekleseniz de, baca n z n röntgeni çekilse... diye önermi. Ah, hiç vaktim yok. Zaten çok geç kald m. Ben bu saatte huzurevinde kar mla kahvalt ediyor olmal yd m. demi ya l adam. O zaman hemen huzurevine telefon edin. Kar n za durumu bildirin. Hatta bugün hiç gitmeyin, diye srar etmi doktor. Bu imkans z, Doktor Bey! Nas l yani? diye a rm doktor. Çünkü kar m beni hiç tan m yor. Alzheimer oldu. Eh, o zaman bugün gitmeseniz de olur, Bey Amca! Nas lsa Kar n z sizi tan m yor bile. Olur mu Doktor Bey? O beni tan m yor ama ben onu gayet iyi tan yorum! Bu davran taki sevgi, sayg, sadakat, dürüstlük duygular n n güçlülü ü içine i liyor insan n. çinde bulundu u durumun sorumlulu unu üstlenerek ya ama kat lmadan mutlu olman n ba ka yolu yok. Sürekli hastay m demenin ya ama ne katk s olabilir? Akl ma çok eski zamanlarda söylenmi çok bilgece bir söz geldi: Ayaklar olmayan adam görene dek ayakkab m yok diye a lad m. Ne kadar do ru! Ya am n içine girmeden mutlu olunabilir mi? Ya am m za güç ve enerji katacak eyler kimi zaman bizi üzebilir. Ama üzülmeden sevinç duygusunu hissedebilmek mümkün mü? Dü üncelerimiz, okudu umuz kitaplar, ili kide bulundu umuz insanlar, sözler, çal ma ortam m z ya am m z belirler. yimser eylere odaklanman n bizi hep ya amda tuttu unu, ba ar l, mutlu ve huzurlu k ld n unutmamal y z. KER MO LU, DERNEK VE STK LARLA KAHVALTIDA B R ARAYA GELD Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu Bak rköy de bulunan dernek, vak f ve sivil toplum kurulu lar n n üyeleri ile Bak rköy Belediyesi Botanik Park nda bulunan sosyal tesislerde kahvalt da bir araya geldi. Çok say da STK temsilcisi ve üyesinin kat ld kahvalt da konu an Bülent Kerimo lu, "Seçildi miz günden bu yana sa olsunlar STK temsilcisi ve ba ar m z kutlayan bir çok dostumuz hay rl olsun ziyaretine geldi. 1 May s'tan sonra bireysel ziyaret program m z bitiriyoruz. Art k her sal gününü Bak rköy Belediyesi nde halk günü ilan ettik. Bizimle görü mek ve sorunlar n anlatmak isteyen her vatanda m z bu gün gelebilir. Çar amba günleri de saat 08:30 dan 11:00 e kadar mahalle muhtarlar m z ile birlikte mahallesinin sorunlar n kahvalt l toplant lar ile ele alaca z. dedi. Her eyi bilen ve takip eden bir belediye ba kan olaca n da söyleyen Kerimo lu, Ben bütün yetki ve insiyatifini kullanan bir belediye ba kanl yapaca m. Bir s k nt n z veya bir i le ilgili bana geldi inizde benim haberim yok, a a da yap lm t r demeyece im. Ne yap ld ysa benim haberim olacak. Bütün yetkisini kullanan bir belediye ba kan göreceksiniz. dedi. Kerimo lu ayr ca, Bak rköy Belediyesi ni yüzde 70 e yak n oy oran yla kazanmalar n n kendilerini mutlu etti ini fakat stanbul Büyük ehir Belediyesi ni ( BB) kazanamamalar n n ise büyük üzüntü verdi ini belirterek, siyasi dü üncelerinden hiçbir taviz vermeden BB nin Bak rköy de yapaca yat r mlar ile de herkesin elini s kmay bileceklerini de söyledi. RTÜK ÜYELER KER MO LU NU Z YARET ETT Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Ali Öztunç ve Süleyman Demirkan Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu nu makam nda ziyaret etti. Kerimo lu nu makam nda ziyaret ederek hay rl olsun dileklerini ileten RTÜK üyeleri Ali Öztunç ve Süleyman Demirkan gündeme ili kin sorular da yan tlad lar. Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu da RTÜK üyelerinin ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getirdikten sonra, RTÜK üyelerimiz gerçekten çok önemli bir görevi yürütüyorlar. Adalet ve Kalk nma Partisi nin RTÜK ü bask alt na alan giri imlerine kar mücadele ediyorlar. Biz de kendilerine te ekkür ediyoruz. n allah televizyonlar ve radyolar iktidar bask s n hissetmeden ba ms z ve tarafs z yay n yapabilirler. Biz Bak rköy de %69.2 oy almam za ra men %100 ün de ba kan olaca m ilk gün söylemi tim. Herkesi kucaklayaca z. ktidar n da %100 ü kucaklamas n bekliyoruz. dedi. Kerimo lu nun konu mas n n ard ndan RTÜK Üyesi Ali Öztunç bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. Ali Öztunç, baz televizyon kanallar na verilen cezalar n ard ndan RTÜK üyeleri de paralel yap mensubu ele tirilerini gündeme getirerek, Baz televizyon kanallar n n seçim döneminde yapt yay nlardan dolay RTÜK taraf ndan cezaland r lmas üzerine kamuoyu nezdinde bizim hakk m zda bir karalama kampanyas ba latarak RTÜK üyeleri de paralelci diyorlar. Ben aç k aç k söyleyeyim ben ne paralel bilirim ne de tanjant, kotanjant, daire, düzlem bilirim. leri güçleri kendileri hakk nda olumsuz bir durumda paralel yap y ortaya atmak. Biz yasalar n emretti i ekilde görevimizi yap yoruz. Adalet ve Kalk nma Partisi nin mitinglerine %100 yer verirken di er partilerin mitinglerine %0 yer verirseniz yay n cezas da al rs n z. eklinde konu tu. Ali Öztunç, TRT Genel Müdürü brahim ahin hakk ndaki istifa ça r s n da yenileyerek, Mart tarihleri aras nda TRT, Adalet ve Kalk nma Partisi ne 18 saat 36 dakika, Cumhuriyet Halk Partisi ne 1 saat 1 dakika, Milliyetçi Hareket Partisi nde 1 saat yer verirken parlemento da yer alan Bar ve Demokrasi Partisi ne hiç yer vermedi. Bunun üzerine YSK (Yüksek Seçim Kurulu) TRT hakk nda i lem yaparak RTÜK ten bu kanala ceza verilmesini istedi. TRT hakk nda 3 dosyadan ceza verildi ve 6 dosyas YSK da inceleniyor. Yay n ihlali cezas alan TRT nin ba ndaki genel müdürünün de dolay s yla görevde kalmamas gerekir. Bunu da asl nda biz söylemiyoruz, YSK söylüyor: TRT, tarafs z yay n ilkelerini ihlal etmi tir. diyerek görü lerini belirtti.

17 Okuyucular m z soruyor KIZILAY IN ATAKÖY DEK PROJES NE OLDU? Ataköy 9-10 K s m da Yunus Emre Kültür Merkezi yan nda hizmet alan olarak ayr lan ve üzerinde Atatürk Heykeli ve Atatürk ün Selanik teki do du u evin maketi bulunan araziyi adrese teslim ihale ile TOK den alan K z lay yetkilileri buraya önce Huzurevi sonra K z Ö renci Yurdu ve daha sonra da Fizik Tedavi Merkezi yapacaklar n aç klam lard. Ancak K z lay n yapt rd proje Bak rköy Belediyesi taraf ndan u ana kadar onaylanmad. Bilindi i gibi hale, Büyük ehir ve Bak rköy Belediyeleri nden geçen mar Planlar na göre arsa içinde bulunan Atatürk Heykeli ve Selanik Evi nin proje içinde de erlendirilmesi art n getiriyor. K z lay ise bu art yerine getirmemek için direniyor. stanbul 3. Bölge Milletvekili Oktay Ek i konu ile ilgili TBMM ye 3 kez soru önergesi vererek Atatürk Heykeli ve Selanik Evi nin proje içinde de erlendirilmesinin ihale art oldu u Bakanl n vermi oldu u cevaplarda aç kça belirtilmi ti. Bu arada konunun gündemde oldu u günlerde bir öneri gündeme getirmi tik. Dönemin Bak rköy Kaymakam Dursun Ali ahin ve Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen ile payla m ve her ikisinden de olumlu görü alm t k. Önerimiz uydu; Bak rköy Belediyesi nin Ataköy 9-10 K s m da imdiki Ataköylüler Evi ile Eski Dostlar Park aras nda Ahmet Bahad rl n n Belediye Ba kanl döneminde Türkiye Jokey Kulübü ne verdi i ve mahkeme karar ile geri ald m z 14 dönüm arazisi var. K z lay n ihaleyle ald yer ye il alan kalmak kayd yla Bak rköy Belediyesi ne devredilsin Bak rköy Belediyesi de 14 dönüm bu araziden K z lay a daha büyük bir yer versin, K z lay burada projesini uygulas n. Bak rköy Belediyesi yan na Ayamama kenar nda dere geni letme çal malar nedeniyle y k lan Geriatri Merkezi ni yaps n hatta son günlerde Aile Hekimli i için yer aran yor buraya onlar n kullan m na verilecek bir yer yap ls n. Önerimiz, Kaymakam ve Belediye Ba kan ile yapt m z görü meler o tarihte gazetemizde de yer alm t. Bu proje ile ilgili son durumu okuyucular m zla payla rken, gazetemizde konu ile ilgili yay nlad m z son haberi bir kez daha yay nl yoruz. K z lay n Ataköy de projesi uygulanamaz SON KEZ UYARIYORUZ 17 Bak rköy K z lay n, Yunus Emre Kültür Merkezi nin yan nda ald arsa ile ilgili ihale artlar, Büyük ehir ve Bak rköy Belediyesi nin imar de i ikli i artlar nda belirtilen arsa içinde bulunan Atatürk Heykeli ve Selanik Evi nin arsa içinde de erlendirilece i art na kar n yap lacak her türlü proje onay kar s nda suç duyrusunda bulunaca m z bir kez daha yineliyoruz. Bu projeye imza atanlar suç i lemi olacaklar. hale artnamesinin 4. maddesi, stanbul Büyük ehir Belediye Meclisi nin plan de i ikli i karar n n 3E maddesi, Bak rköy Belediye Meclisi nin 09 Mart 2013 tarihli oturumunda kabul edilen 1/1000 lik uygulama imar plan nda aç kça belirtilen (...) 3D bendinden sonra gelmek üzere 3E yap lacak projelendirmede ta nmaz üzerinde bulunan Atatürk Heykeli ve Selanik Evi ne projesinde uygun ekilde yer verilecektir. art na ra men Bak rköy Belediyesi 08 Kas m 2012 günü Atatürk Heykeli ni arsa d na ta m, Selanik Evi ni ise Çürüdü gerekçesiyle parçalayarak çöpe atm t. Ataköy 9-10 K s m da Yunus Emre Kültür Merkezi yan nda hizmet alan olarak ayr lan ve üzerinde Atatürk Heykeli ve Atatürk ün Selanik teki do du u evin maketi bulunan araziyi adrese teslim ihale ile TOK den alan K z lay yetkilileri buraya önce Huzurevi sonra K z Ö renci Yurdu ve daha sonra da Fizik Tedavi Merkezi yapacaklar n aç klad lar. Ancak ihale artlar nda, Büyük ehir ve Bak rköy Belediyesi Meclisleri nden geçen imar de i ikliklerinde arazi üzerinde bulunan Atatürk Heykeli ve Selanik Evi nin arsa içinde de erlendirilme art bulunmas na ra men bu arta uyulmamas üzerine CHP stanbul Milletvekili Oktay EK, Çevre ve ehircilik Bakanl n n cevaplamas istemiyle TBM- M ye 3. kez soru önergesi verdi. Bu soru önergelerine verilen cevapta Bakan hale artlar na uyulma zorunlulu u oldu unu aç kca belirtti. Bak rköy Belediyesi nin mar Müdürü ne aç kça sesleniyoruz. Belediye Meclisleri nce al nan imar de i ikli i artlar na uyulmadan yani Atatürk Heykeli ve Atatürk ün Selanikteki do du u evin maketi parsel içinde de erlendirilmi proje d nda hiçbir projeyi imzalayamazs n z. Bunu yapt n z takdirde yasal i lemleri derhal ba lataca m z bir kez daha yineliyoruz. BAKIRKÖY DE POTA NIN AMP YONLARI BELL OLDU Bak rköy Ligi kapsam nda organize edilen okullar aras basketbol müsabakalar oynanan final maçlar ile sona erdi Yakla k üç ayd r devam eden ve minik k z, minik erkek, küçük k z, küçük erkek, y ld z k z, y ld z erkek, genç k z ve genç erkek kategorilerinde yakla k 90 okulun mücadele etti i basketbol müsabaka finallerini Bak rköy lçe Kaymakam Adem Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor lçe Müdürü Metin Albayrak, lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n, lçe Halk E itim Merkezi Müdürü Yener Y ld r m, Okul Müdürleri ve veliler beraber izlediler. lçe Kaymakam Adem Öztürk ün ba ar dilekleri ile ba layan final müsabakalar sonunda Genç K zlar da Bak rköy Anadolu mam Hatip Lisesi ampiyonluk ipini gö üslerken ikincili i Bak rköy Ticaret Meslek Lisesi, üçüncülü ü ise Sabri Çal kan K z Teknik ve Meslek Lisesi ve Bak rköy K z Teknik ve Meslek Lisesi payla t. Genç Erkekler de stek Özel Bilge Ka an Anadolu Lisesi ampiyonluk ipini gö üslerken, kincili i Ye ilköy Anadolu Lisesi üçüncü ü ise Özel Florya Final Lisesi ve Özel Kültür Lisesi payla t. Y ld z K zlar da Mev Bas nköy Ortaokulu ampiyon olurken, ikincili i Mustafa Necati Ortaokulu, üçüncülü ü Özel Ye ilköy 2001 Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu payla t. Y ld z Erkekler de Özel Bahçe ehir Florya Ortaokulu ampiyon oldu. kincili i Özel Florya Ortaokulu kazan rken, üçüncülü ü Cumhuriyet Ortaokulu ve Özel Kültür Ortaokulu payla t. Küçük K zlar da MEV Bas nköy Ortaokulu ampiyonluk ipini gö üslerken, ikincili i Aybars Ak Ortaokulu, üçüncülü ü Özel Bak rköy Fatih Ortaokulu ve ehit Pilot Muaffer Erdönmez Ortaokulu payla t. Küçük Erkekler de Özel Bahce ehir Florya Ortaokulu ampiyonlu elde ederken, ikincili i stek Özel Bilge Ka an Ortaokulu kazand. Üçüncülü ü ise Özel Bak rköy Fatih Ortaokulu ve Özel Kültür Ortaokulu payla t. Minik Erkekler de Özel Bahce ehir Florya lkokulu ampiyonluk ipini gö üslerken ikincili i Mimarsinan lkokulu, üçüncülü ü ise Pilot Cengiz Topel lkokulu ve Özel Ye ilköy 2001 lkokulu payla t.

18 18 Ataköy 7-8 K s m da SK arazisine cami yap m ba l yor Yeri yanl ama dinleyen kim... Ataköy de yap m na ba lanacak Cami yeri tart l yor. Ataköylüler Biz caminin yap lacak yerin do ru olmad n savunduk savunmaya da devam edece iz. derken birileri de konuyu çarp tarak Camiye kar m s n z? diyorlar. Bu arada Gazetemiz Temmuz 2010 ile A ustos- Eylül 2013 say lar m zda Ataköy e 2 cami yap laca na dair haberleri yay nlam t. Bu iki haberi de a a da bir kez daha yay nl yoruz. Bu arada stanbul Büyük ehir Belediye Meclisi nin tarih ve 1082 say l karar nda Cami yap lacak yeri öyle tan ml yor. Naz m imar plan nda SK Ataköy leri Biyolojik Ar tma Tesisleri alan nda, tescil harici alan ise Rekreasyon ve spor alan nda kalmakta iken onanl 1/5000 ölçekli tadilat Naz m mar Plan ile Dini Tesis Alan na al nm t r. 257 ada 51 parselin 770 metrekarelik k sm olmak üzere toplamda 4081 metrekarelik alan onanl 1/5000 ölçekli tadila-en Naz m mar Plan nda Dini Tesis Alan nda kalmaktad r. deniyor. GAZETEM ZDE YAYINLANAN HABERLER Ba bakan Dere kenar ndaki yap lar y k lacak dememi miydi? ATAKÖY E 2 CAM stanbul Büyük ehir Belediye Meclisi AKP ve CHP li üyelerin oylar yla Ataköy de 2 cami yap lmas için teklif edilen plan de i ikliklerini kabul etti. Her ne kadar geçti imiz aylarda ya anan sel felaketi sonras Ba bakan Recep Tayyip Erdo an ve di er yetkililer dere kenarlar ndaki yap lar y k lacak dedilerse de camilerden birisi Ayamama Deresi kenar na yap l yor. Di eri ise dere kenar ndaki ar tma tesisinin arazisine. stanbul Büyük ehir Belediye Meclisi Ataköy e cami yapmak üzere karar ald. Kararlar Belediye Meclisi nde oybirli i ile al nd. Camilerden birisi Ataköy de SK ye ait ar tma tesisi ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i aras ndaki araziye yap lacak. SK bu araziyi isale hatt borular n n stok yeri olarak kullan yordu. Bu caminin Ataköy Konaklar nda oturanlar n iste i üzerine yap laca söyleniyor. kinci cami O-2 (eski E-5) yolu Airport AVM nin yak n nda Avc lar istikametinde geli yönünde bulunan BP benzin istasyonunun arkas na, Ayamama Deresi kenar na yap lacak. Bu cami ile ilgili 5 binlik onanl mar Planlar Bak rköy Belediyesi ne gelmi durumda. Yetkililer ahsa ait araziye benzin istasyonu yap labilmesi için arazi sahibinin bu arazinin arkas nda bulunan ve Ayamama Deresi ne cepheli 630 metrekare araziye birle tirilmesi için 1500 metrekare arsay hibe etti ini söylediler. Her iki yer de dere yata nda kal yor. Ba ta Ba bakan ve yetkililer, son Ayamama Deresi sel bask n ndan sonra dere kenar ndaki binalar n y k laca n söylemelerine ra men özellikle son günlerdeki ya lar nedeniyle Türkiye nin hemen her yerinde derelerin ta arak büyük mal ve hatta can kay plar na neden oldu u günlerde Ayamama kenar na Cami yap m n n büyük risk ta yaca, dolay s ile her 2 cami yerinin de yanl oldu u söyleniyor. ATAKÖY E CAM YAPILIYOR Ataköy de SK ye ait ar tma tesisi ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i aras ndaki araziye cami yap lmas ile ilgili plan de i iklikleri, stanbul Büyük ehir Belediye Meclisi nde Haziran 2010 meclis oturumunda görü ülmü, AKP ve CHP li üyelerin oylar yla kabul edilmi ti. Ataköy deki SK ye ait ar tma tesisi ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i aras ndaki araziye cami yap m ile ilgili Temmuz 2013 tarihli oturumda Bak rköy Belediye Meclisi nde gündem maddeleri içinde yer alan cami yap m için devir konusunda Bak rköy Belediyesi Hukuk leri Müdürlü ü nden gelen devir yaz s mecliste görü ülerek AKP ve CHP li meclis üyeleri taraf ndan oybirli iyle kabul edildi. Ataköy deki araziye cami yap lmas için Bak rköy Belediyesi tasarrufunda olan /51013 hissesinin amac na uygun olarak dini tesis alan olarak kullan lmas art yla Milli Emlak Dairesi Ba kanl na bedelsiz devrinin yap lmas ve tapu tescil karar n n al nmas Bak rköy Belediye Meclisi nde oybirli iyle kabul edildi. CAM YER DO RU MU? Bu arada cami yap lacak olan araziyi SK isale hatt borular n n stok yeri olarak kullan yordu. Bu caminin Ataköy Konaklar nda oturanlar n iste i üzerine yap laca söyleniyor. Cami yap lacak arazi dere yata nda kal yor. Ba ta Ba bakan ve yetkililer 2009 y l nda ya anan Ayamama Deresi sel bask n ndan sonra dere kenar ndaki binalar n y k laca n söylemelerine ra men Ayamama kenar na cami yap m n n büyük risk ta yaca, dolay s ile cami yerinin de yanl oldu u söyleniyor. 01 TEMMUZ 2013 PAZARTES Yer Bak rköy Belediye Meclisi. te al nan karar... Divan Katibi: Bak rköy Belediye Ba kanl Hukuk leri Müdürlü ü. Konu: Cami yap m için devir. Ba kanl k makam na. lgi A) tarih ve 630 say l Bak rköy Kaymakaml ve lçe Müftülü ü yaz s. lgi b) tarih ve 168 say l encümen kararlar. Bak rköy Kaymakaml n n ilgi a yaz s ile Ataköy 7,8,9,10. K s m Mahallesi 257 ada 59 parsel say l ta nmaz n yan taraf nda dini tesis alan olarak ayr lan yere cami yap labilmesi için gerekli i lemlerin yap larak ta nmaz n Milli Emlak Daire Ba kanl na devri talep edilmektedir tasdik tarihli Ataköy Uygulama mar Plan 257 ada 59 parselin bir k sm ile tescil d alan n bir k sm na ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan de i ikli i isimli plana dayan larak mar ve ehircilik Müdürlü ü nce tanzim edilmi, encümen teklif belgesine uygun olarak Bak rköy lçesi Ataköy 7,8,9,10. K s m Mahallesi 51/4 pafta metrekare tapu alanl 257 ada 59 parselin alan TKGM nin 2010/22 say l genelgesi gere ince metrekare hesap alan olarak düzeltilmek suretiyle metrekarelik alt bir parselin tamam n n SK Genel Müdürlü ü ad na 770 metrekarelik A2 parselin tamam n n stanbul Büyük ehir Belediyesi ad na olacak ekilde ifrazen tanzim edilmesi krokisinde C ile gösterilen rekreasyon ve spor alan nda kalan metrekarelik k sm n ihdas edilerek Bak rköy Belediyesi ad na tescil edilmesi. hdas edilen C ile gösterilen metrekarelik alan ile ifraz sonucu olu an A2 parselin tevhid edilerek D ile gösterilen metrekarelik parsel olu mas ile ilgili tapuda tesciline dair encümen karar al nm t r. Encümen karar nda belirtilen i lemler Tapu Müdürlü ü taraf ndan tapu kütü üne i lenmi olup, onanl 1/1000 ölçekli Ataköy Uygulama mar Plan nda dini tesis alan nda kalan stanbul Büyük ehir Belediyesi ile belediye ba kanl m z n mülkiyetinde bulunan 257 ada yeni 64 say l metrekare tapu alanl ta nmaz n belediyemiz tasarrufunda olan /51013 hissesinin amac na uygun olarak dini tesis alan olarak kullan lmas art yla Milli Emlak Dairesi Ba kanl na bedelsiz devrin yap lmas ve tapu sicil karar n n al nmas için yaz m z n belediye meclisine havalesini bilgilerinize arz ederim. Nurten Ayd n. Hukuk leri Müdürü. Meclis 1. Ba kan Vekili Hasan Ersoy: Konu hakk nda görü belirtmek isteyen var m? Buyurun Say n Ertekin. Mehmet Emin Ertekin: Say n ba kan de erli arkada lar, Allah hayr n z kabul etsin. lk defa cami alan için bir karar ald n z. Meclis 1. Ba kan Vekili Hasan Ersoy: Yapmay n gözünüzü seveyim bu meclisten cami ile ilgili çok kararlar ç kt. Mehmet Emin Ertekin: Ba kan m ilk defa cami alan geldi. Allah kabul etsin. Biz bunu Büyük ehir de baya u ra m t k. Ç kard k. Buraya da geldi. Buradan da ç k yor. Cami de çok yak n zamanda yap l r ama biz burada caminin yap lmas için elimizden geleni yapaca z. Ben size üzülüyorum seçime yak n siz cami alan na yer verdiniz diye f rça yemeyesiniz. Te ekkür ediyorum. Meclis 1. Ba kan Vekili Hasan Ersoy: Bu nas l bir yakla m, bu nas l bir anlay Allah a k na söyler misiniz bana lütfen. Cami alan na yer verdik. Ben ahsem Elhamdülillah Müslüman m. Ama de i ik dini inançlara sahip hatta inançs z insanlar da olabilir. Sayg duymak laz m ama imdi böyle bir ey olabilir mi? Yapmay n gözünüzü seveyim. Ali Kenan K r: Say n ba kan m, Emin Ertekin geçen dönemden alg layamad, unuttu. Bölünmeden önceki Bahçelievler olay nda Bak rköy bünyesinde olan bir arazi Bahçelievler Belediyesi taraf ndan cami yap lmak için bizden istendi ve verdik. Hat rlas n kendisi. Meclis 1. Ba kan Vekili Hasan Ersoy: Say n Ganiç buyurun. Cavit Ganiç: Say n ba kan, de erli arkada lar ben Say n Ertekin e te ekkür ediyorum. Tabi beraber yapt m z i ler için de do ru yapt m z i ler olarak adland r yoruz bunu da. Sadece burada de il Büyük ehir Belediyesi nde de bu karar oybirli iyle ç km t r. Bu tabi cami alan olarak ayr lan bir yer ama biz Büyük ehir de de yap lan konu malarda burada bir külliye, ya da bir ey yap larak geni lemesinin önlenmesi ad na bizim oradaki karar m zda olumluydu, buradaki karar m zda olumlu. Tabi sizin bahsetti iniz gibi bizim camiye veya dini tesislerin tümüne kar durmam z mümkün de il, ancak buradaki metrekare yer evet do rudur ihdas edilmi tir. Büyük ehir Belediyesi nin SK Genel Müdürlü ü ad na ifrazen taksim edilmi ve rekreasyon alan nda kalan metrekare Bak rköy Belediyesi ifraz edilmi, bu ihdastan sonra 770 metrekare Büyük ehir Belediye Ba kanl, metrekare Bak rköy Belediye Ba kanl vermi. Burada sadece Bak rköy Belediye Ba kanl de il, Büyük ehir Belediyesi de 770 metrekare bir arazisi var bu 4081 metrekare alan içerisinde. Tabi buradaki bizim arkada lar m zdan hiçbirisinin dini tesislerin hiçbirisine kar oldu unu ben hiç görmedim. Te ekkür ederim. Meclis 1. Ba kan Vekili Hasan Ersoy: Ben te ekkür ediyorum. Ba ka görü belirtmek isteyen var m? Yoksa Hukuk leri Müdürlü ü nün cami yap m için devir hakk ndaki ba kanl k teklifini oylar n za sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler, çekimserler, oybirli iyle kabul edilmi tir.

19 19 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas Büyükkent ube Sekreteri Ali Hac alio lu geli meleri gazetemize de erlendirdi. BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R Say n Ali Hac alio lu, Ataköy Sahilleri nde Mimarlar Odas n n açt bir dava vard. Bölge dare Mahkemesi yürütmeyi durdurma karar vermi ti ve oras mühürlendi. 3-4 gün sonra mühürlerin söküldü ü haberi gelince bir ara t rma yapt k ve inanamayaca m z bir belge geçti elimize. Bak rköy Belediyesi, Bak rköy halk n n özellikle Ataköy halk n n yan nda olmas gerekirken, yürütmeyi durdurman n kald r lmas ile ilgili daval ad na Bak rköy Belediye Ba kanl Vekili Av. Ça la Özkan imzas ile Yürütmenin Durdurulmas n n kald r lmas istemi ile Bölge dare Mahkemesi ne müracaat ediyor ve belediyenin müracat üzerine de Bölge dare Mahkemesi bir önceki alm oldu u karar kald r yor ve sahilde in aatlar yeniden ba l yor. Bu nas l bir i tir? Belediyenin bu tavr asl nda Ataköy Sahilleri nin ilk TOK ye devri ile ba layan imar sürecindeki tutumunun ve oradaki yap la maya bak n n somut bir örne idir. lk yap la ma sürecinden itibaren belediyenin tavr belliydi. E er belediye, Ataköylüler olsun, Bak rköylüler olsun, stanbullular olsun onlar n beklentileri do rultusunda dü ünüyor olsa ve bu beklentilere paralel davran gösterseydi bugün o sahildeki in aatlar n ba lamas mümkün de ildi. Bunu hepimiz biliyoruz. Son verilen bu mahkeme karar nda belediye adeta mülkiyet sahibiymi gibi bir an önce yürütmenin durdurulmas n n kald r lmas ve in aatlar n devam etmesi yönündeki kendi raporlar ndan da anl yoruz. Davran aç kças orada bir yumu ak karn oldu unu gösteriyor. Bunu çok net bir ekilde söyleyebiliriz. Oysa, evet mülkiyet sahipleri bir yat r m yap yor, in aatlar n devam etmesini isteyebilirler, çaba harcayabilirler. Peki siz bir kamu kurumusunuz, belediye olarak neden mahkeme karar n n bir an önce kald r lmas yönünde çaba harc yorsunuz. Bu yönde mahkemeye yürütmenin durdurulmas n n kald r lmas gerekti ini ifade eden yani belgenizde de bu ifadelere yer vererek görü bildiriyorsunuz. Belediye o in aatlar n ne denli bir an önce yap lmas ve tamamlanmas beklentisinin oldu unuda belgelemi oldu bu tavr yla. Bu zaten bizim taraf m zdan biliniyordu, Ataköylüler taraf ndan da biliniyordu. Bu davran yla da bunu belgelemi ve somutla t rm oldu. YEN BELED YEN N YAKLA IMI DA ÇOK ÖNEML imdi ne olacak? Yarg süreci devam edecek. imdi Bak rköy Belediyesi nin yeni yönetiminin yakla m da bu konuda önemlidir. Evet hukuken u ana kadar yap lan geli meler baz çevreler taraf ndan bir hukuki kazan m olarak görülebilir. Ancak hukuk mücadelesi sonucunda kamunun ç karlar do rultusunda kazan m sa lanaca n dü ünüyorum. Ve bunlar n hiçbiri geriye dönülmez de ildir. stanbul da bitmi, tamamlanm binalar n tekrar eski konumuna dönü türülmesi yönünde örnekler de ya anm t r. Bu bak mdan nihai olarak mahkemenin verece i karar tabiki önemlidir. Kamu kurumlar, belediyelerde bu kararlar uygulamakla yükümlüdürler. DEVLET DENETLEME KURULU SAH LDEK HALELER DENETLEMEL D R Bak rköy Belediyesi nin, sahildeki yap la ma ile ilgili Bak rköylüler in ve Ataköylüler in yan nda olmad n n çok somut örneklerinden birisi daha var. Biliyorsunuz Kuzu n aat tam Ataköy Konaklar n n kar s nda bir yer ald. Buraya da belediye son dakikada yap ruhsat veriyor. Oras da sahilin bir di er parças. Oras n biliyorsunuz TOK nin ilk pazarlad yerlerden biridir. Sat yoluyla pazarlam t. Oras n satm t, di er k s mlar parselleyerek bir k sm n kâr payla m usulüyle verdi ( u an in aatlar n devam etti i yeri). Yürütmeyi durdurma karar halen sabit olan Baruthane Binalar n n oldu u yeri de kiralama yoluyla verdi. Bir kere belediyenin elini güçlendirecek en önemli argümanlardan biridir bu. Ayn sahilde önceden tek parsel olarak daha sonra ifrazla ayr t r lm yerlere ayn imar durumuna tabi olan bu yerlere ili kin ihale süreçlerinin farkl l bile kamu kurumunun ç karlar n koruma anlam nda bu kurumsal sorumluluklar olanlar n ne denli yanl davrand klar n gösterir. Yani dü ünün siz ehircilik Bakanl, Turizm Bakanl olarak ayn imar ko ullar n sa lam s n z, ayn imar ko ullar na ait olan bir yeri parçal yorsunuz, bir yeri satarak ayn imar ko ullar nda in aat yapabilirsiniz diyorsunuz. Di erine hiç arsaya bedel ödetmeden kar payla m usulüyle anla yorsunuz. Diyorsunuz ki, ayn imar ko ullar nda in aat yap, kâr payla al m. Ana sermaye kulland rm yorsunuz. Bir di erine de diyorsunuz ki, size 49 y ll na buray kiraya verdim, sende ayn in aat yapabilirsin. Bu ihale yöntemlerinin farkl l bile kamu kurumunun ç kar aç s ndan bakt m zda çok büyük bir adaletsizlik ve haks zl kt r. Giri imleri aç s ndan da haks zl k var. Birileri arsaya bedel ödüyor in aat yap yor, birisi hiç arsaya bedel ödemiyor kâr payla yor, bir di eri de sadece kira ödeyerek arsan n 50 y ll na sahibi oluyor. Bu bile ba l ba na asl nda Devlet Denetleme Kurulu taraf ndan denetlemesi gereken ihalelerdir. Tekrar bu Sinpa n alm oldu u yere bakt m zda, Sinpa oray kendisi kat kar l vererek Kuzu n aat n üstlendi ini ve orada da yan lm yorsam 300 bin metrekare 72 metre 8 blok yap l yor. Oras ile ilgili bizim açt m z k y kenar çizgisi davas nda bütünüyle batakl k alanda kald n biliyoruz. Bilim adamlar da biliyor. K y kenar çizgisi gerçekte o bölgede bütünüyle sahil yolunun dahil içerisine giriyor. Yani Ataköy Konaklar n n ve Ataköy 2. K s m n oldu u yere kadar giriyor. imdi böyle bir yerde in aat yap yorlar. Hemen orada 14 dönüm yabanc irkete sat l p, yap lan otel binas n n kaz harfiyat n hat rlay n. Günlerce su ç kt ve hala ç k yor. Yan lm yorsam 4 tane pompa ile yandaki dereye sürekli su bas yorlar. Tamamen suyun içinde bir yap yap l yor. Bu bir kere çok sa l kl bir durum de il. Yani bu denli yap la maya uygun olmayan bir zemin içinde bu yap y yap yorsunuz, bu bak mdan da do ru de il. Belediye bunlar n hepsine bir an önce ruhsat vermek için çaba harcad. Ve 2013 aral k ay nda hepsini ruhsatland rd. BELED YE SAH LDEK YAPILA MAYA ÇANAK TUTARAK, ORADAK KARA ORTAK OLMAYI AMAÇLAYAN B R Z HN YET Ç NDE Say n Hac alio lu, e er belediye halk n yan ndaysa s rf belediyenin kasas na para girecek diye bu ruhsat harc n almamas gerekirdi. Vatanda sordu u zaman da Bak n biz bu paray bile almad k. Ama resen yasal süre doldu u için onlar devam ediyor demeliydi. Tabi ki, belediye yerel bir erktir. Ve birinci derecede imardan sorumludur. Tamam bugünkü yasalar bir tak m planlama yetkilerini bakanl a veriyor, ba ka kurumlara veriyor, Büyük ehir e veriyor. Ama siz belediye olarak bir yeri planlarken, bir plan n bütünlü ünün d nda bir tan mlama gelmi se bir kere unu yapabilirsiniz. Bu plan karar n n de i mesi yönünde yasal giri imde bulunursunuz. Belediye Meclisi nde karar al rs n z, dersiniz ki buran n Turizm alan ndan ç kar lmas n öneriyoruz. Bunun çok somut örne ide var. Örne i udur; 1982 de Turizm Yasas ç kt ktan sonra bir çok alan ki, Zeytinburnu, Ataköy Sahilleri Ye ilköy e kadar o dönemde Turizm Alan ilan edildi. Fakat o Turizm Alan ilan edilen yerlerdeki yap lan turizm binalar n n bugün nas l kullan ld na bakal m. Örne in; Carousel. Hastane, Al veri Merkezi. Capacity Al veri Merkezi. Yeni yap lan 16/9 da dahil Turizm Alan olarak yap ld ama tamam konut-rezidans. u an Ataköy Sahili nde yap lan binalar n tamam konut olarak sat l yor. Bir tanesi otel. Toplam 1 milyon metrekare in aat n ruhsat verildi. 50 bin metrekarelik bina sadece otel fonksiyonlu ki onunda 3/1 i yine konut. u an kabas tamamlanan in aattan bahsediyorum. Yani bu bölgeler tamamen turizm alan ysa bütünüyle turizm tesisi yapt r n. Demek ki, turizme ihtiyaç fonksiyonu yok orada. Ve siz konut yap p, çok yüksek fiyatlarla konut pazarl yorsunuz. Adete oray birer rant projesi elde edip, oradaki ciroyu kontrol ederek bu rant paraya çeviriyorsunuz. Çok net bir ekilde bu görünüyor. Burada bir imar hilesi var. Siz orada Turizm Alan ilan edilen bir yerde apart otel ad alt nda her bir daireye ayr kat irtifak uydurarak siz konut sat yorsunuz. Bunu herkes biliyor, alan da biliyor. Bu bir. Dolay s yla siz Turizm Alan ndan ç kart lmas için Belediye Meclisi olarak karar al r, bakanl a talepte bulunabilirsiniz, Büyük ehir e talepte bulunabilirsiniz. Bu giri imleri yapabilirsiniz. kincisi; bu kadar büyük bir alan bin metrekaredir tamam - planlan rken kamuya ait kaç metrekare terk yap lm t r. Belediye terk i lemi yap lmadan oraya nas l ruhsat verebiliyor. Böyle bir yetkisi var. Örne in, s radan bir yeri vatanda a imara açarken yüzde 40 a kadar bila bedel terk etme zorunlulu u varken, bu bölgede 450 bin metrekare yeri bu emsalde, bu yo unlukta imara aç yorsunuz. Kaç metrekare belediyeye terk edilmi tir. Bir metrekare siz terk alan almadan nas l ruhsat veriyorsunuz? Bir kere ruhsat vermemek hakk n z var. Bir imar plan olur. Oran n 1/1000 uygulama imar planlar na göre yolu, ye il alan, park, k y bo luklar terk edilmesi laz m. Bakanl k size bir metrekare terk etmiyor ve siz orada bu in aatlara ruhsat veriyorsunuz. Bu adeta buradaki yap la maya çanak tutmak. Oradan pay almay, oradaki kâra ortak olmay amaçlayan bir zihniyetin davran d r. Ba ka bir ey de ildir. Say n Hac alio lu. Bu i burada kalmayacak diyorsunuz. Yasal i lemlerin de devam edece ini söylüyorsunuz. Size çal malar n zda ba ar lar diliyoruz. Bir Bak rköylü olarak bir temennide de biz bulunal m. Yeni Belediye Ba kan m z ve yeni seçilen Meclis Üyeleri nden Bak rköylüler in haklar n koruyan, bask ve yönlendirmelere göz yummayan bir yönetim sergilemelerini diliyoruz.

20 20 KONUK YAZAR YILMAZ BACACI Kerimo lu ndan Meclis Oturumunda Kahve Keyfi Bak rköy Belediye Ba kanl na seçilen Op.Dr. Bülent Kerimo lu nun seçim öncesi ziyaretlerde bulundu u STK ba kan ve temsilcilerine verdi i te ekkür kahvalt s oldukça ilgi gördü. Botanik Park Sosyal Tesisleri nde gerçekle en kahvalt da Kerimo lu k sa bir te ekkür konu mas yapt. Konu man n ilgi çeken boyutuysa haftan n iki gününü Bak rköylüler e ay rm olmas. 01 May s tarihinden sonra uygulamaya geçecek olan Sal günleri halk günü ve Çar amba günleri muhtarl k bulu malar eklinde ba layacak. Uygulama ilk etapta olumlu bir geli me gibi görünüyor olsa da zamanla olaylar yerinde görüp yorumlamak Bak rköylüler için daha faydal olacakt r dü üncesindeyim. Göreve ba layal bir ayl k süre geçmi olmas na ra men hala tebrik ziyaretlerinin kabulünün bitmedi ini söyleyen Kerimo lu, projeleri üzerinde çal ma yapmaya çok fazla zaman n n olmad n ancak öncelikli projelerinin her mahalleye kre ve etüt merkezleri yapmak oldu unu bu i ler içinde yeterli bütçelerinin bulundu unun alt n çizdi. Amaçlar n n ba c y dövmek de il üzüm yemek oldu unu söyleyen Kerimo lu, BB seçimlerini kazanamam olman n üzüntüsünü ya ad n ancak seçimler öncesi Bak rköylüler e anlatt projelerini de hayata geçirmek istedi ini söyledi. Baz projelerinin Büyük ehir Belediyesi sorumlulu unda olan bölgelerde olmas projelerin ask ya al nmas anlam na gelmedi ini bu projelerin hayata geçmesi için ne yap lmas gerekiyorsa yapaca n söyleyen Kerimo lu na meydan projesinin on y ld r hayata geçirilemedi ini ve o noktaya Büyük ehir Belediyesi nin metro ba lant istasyonlar gibi projeleri oldu unu hat rlatmakta yarar var. Eee gerisi size kalm Belediyede Yeni Yönetim Gündemde Geçen bir ayl k sürede hala belediye ba kan yard mc lar ve bürokratlar n durumlar n n ne olaca netlik kazanm de il. Benim duydu um; Ba kan Kerimo lu nun yeni bir yap lanmaya gidece i eklinde. Özellikle emeklili i gelmi ya ileri olan ya da ba ka belediyelerden tecrübeli ya l bürokrat transferi yaparak kadro kurmayaca, aksine genç dinamik yeni insanlarla çal ma yapmak istedi i kula ma gelenler aras nda. Genç, dinamik, enerjisi yüksek ki ilerle çal mak tabiki do ru bir seçim ancak kurumlarda devaml l k esas n da unutmamak laz m. Kendi birimlerinde deneyimli insanlar yerinden oynatmak bir anlamda o birimin yeniden yap lanmas ve i i kavrayana kadar geçen sürenin de projelerin aksamas na neden olabilece ini de dü ünmek laz m. Türk Kahvesi Keyfi Y llard r Bak rköy Belediye Meclisi Oturumlar n izlerim. lk kez kar la t m bir olay da Bak rköylüler le payla mak istedim. Belediye Ba kan Op.Dr. Bülent Kerimo lu tebrik ziyaretlerinden f rsat bulamam olmal ki Meclis Oturumu sürerken Türk Kahvesi ni keyifle yudumlamaktan imtina etmedi. San r m kahve keyfi de yeni kadrola ma süresine paralel olarak yeni bir meclis yönetim ekli. Maazallah belediye meclis üyelerinin de can da kahve içmek isterse Say n Kerimo lu ne kadar dikkate al rs n bilmem ancak bir de uyar m var. Çok yak n nda görev alan arkada lara üç maymun meselesini bir hat rlat istersen. Duyduklar m burada yazmaya elim gitmiyor. Emekli Deniz Astsubay Durmu Turano lu nun 27. Ki isel Sergisi AH ABIN HAT SANATINA YANSIMASI Emekli Deniz Astsubay Durmu Turano lu, Ah ab n Hat Sanat na Yans mas ismini verdi i 27. Ki isel Resim Sergisi ni Bak rköy de sanatseverlerin be enisine sundu. Ataköy spirtohane Kültür Merkezi nde sergisini açan Turano lu, hat sanat n n Osmanl döneminden bu yana var oldu unu fakat hat sanat n ah ab n üzerine bire bir en ince detaylar yla çal an ba ka bir ressam n hem yurt içinde hem de yurt d nda olmad n söyledi. Hat sanat n ah ab n üzerine çal man n çok zor oldu unu da belirten Turano lu, Bu ah aplar özel ah aplar. Bu ah aplar en az sene kullan lm ah aplar. Bu sanat s f r hatayla çal man z laz m. Çünkü ah ap k r ld anda geri dönme ans n z yok. dedi. Sergisi ne ev sahipli i yapan Bak rköy Belediyesi ne de te ekkür eden Durmu Turano lu, sergiyi gezen ve kendisine hat sanat ile ilgili soru soran, görü alan tüm ziyaretçilerine de ükranlar n sundu unu belirtti. BUNALIMDAN HAT SANATI LE ÇIKTIM Turano lu, 1999 Marmara Depremi nde e ini ve tek çocu unu kaybetti ini ve bir bunal ma girdi ini bu bunal mdan da hat sanat na gönül vererek ç kt n ifade ederek, 1975 senesinde Deniz Kuvvetleri Komutanl na girdim senesinde görevde geçirmi oldu um bir i kazas sonucu sol baca m kaybettim Marmara Depremi nde e imi ve tek çocu umu kaybettim. Ondan sonraki 3 y l bunal ma, karanl a girdim. Allah n verdi i ilhamla karanl n ayd nl a ç k olarak u anki sanatla tekrar ya ama ba lad m. Beni o bunal mdan kurtaran hat sanat oldu. nsan yaln z kal nca ya iyiyi seçecek ya da kötüyü seçecek. Ben iyiyi seçti imi dü ünüyorum. Bu zor hayat artlar ma katland m için bana bu sanat görevi verildi diye dü ünüyorum. u an bu benim görevim. Bu 27. sergim. ehir ehir dola p insanlara aç klamalar yla beraber yapm oldu um çal malar insanlara gösteriyorum. Bak rköy Belediyesi de bana bu ekilde bir imkan verdi ve ben de zmir den buraya gelerek eserlerimi, ziyaretçilerimle bulu turdum. diye konu tu. Turano lu ayr ca sergisinin kesinlikle para kazanmak amaçl olmad n tek amac n n insanlar n bu sanat ö renmeleri ve hat sanat na verdi i emeklerin insanlar taraf ndan görülmesi oldu unu da söyledi. (Yavuz ARPACIK) H ÇB R BA ARI TESADÜF DE LD R UZMAN KADRO TARAFINDAN 5. S n ftan tibaren Her Seviyede Tüm Bran larda B REB R ya da GRUP DERSLER VER L R SBS puan 450 ve üzeri olan ö renciler için özel gruplar bulunmaktad r. Tel : ARPACIK MOB LYA Mutfak Dolab, TV Ünitesi, Vestiyer, Ofis Mobilyalar ve Her Türlü Özel Sipari Mobilyalar Yap l r. Gününde Teslim Edilir. Adres: Veliefendi Mah. 26/4 Sok. No: 34 Zeytinburnu / stanbul Tel :

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Pazar Yeri (Akşemsettin) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

KOSOVA CUMHUR YET PR ZRENBELED YE MECL S ba lay arak, Belediy e Meclisin y eni binas nda SMK ot ur Kat l mc lar Nijazi Kryeziu, SMK Ba kan, Afrim Avdaj, Besnik Krasniqi, Di er kat l mc lar Ramadan Muja

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR

YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR HAKEM OLMAK İSTEYENLER İÇİN ADAY HAKEM KURSU DÜZENLENDİ Türkiye Yelken Federasyonu nun 2015 faaliyet programı içerisinde yer alan aday hakem kursu Bodrum İçmeler de bulunan B.B.

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:16.07.2014 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kültür

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :295 KARAR 295 : İlçenin Barbaros Mahallesi tapunun 106 ada, 11 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın fiziki olarak kullanılmakta olan bölümün 106/4, 106/3, 106/2, 106/1 parsellerden

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI 5. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI 5. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.04.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı