TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat / imalat /tadilat işlerinin KIZILAY ca verilen projeler ve detayları uyarınca sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, Tıp Merkezi faaliyetlerine devam ederken, tüm giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır. İhale kapalı zarfla teklif ve açık eksiltme yapılmak suretiyle satın alınacaktır. Verilecek teklifler, İdari ve Teknik şartnamelere uygun olmalıdır. İhaleye ortak girişim kabul edilmeyecektir. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI Madde 2 - İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. 1- İmza sirküleri 2- Ticaret sicil gazetesi, 3- İlgili odadan alınmış faaliyet belgesi ( 2013 yılı içinde alınmış) 4- Türkiye deki tebligat adresi (telefon, faks, vs.) 5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 6- Firmalar, İdari şartnameyi, okunup incelendiği ve bütün hükümlerin kabul edildiği anlamı taşımak üzere her sayfasını imzalayarak ihale evrakına ekleyecektir, 7- Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, 8- Bu şartnamenin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı geçici teminatını vermesi, 9- İmzalı kaşeli Referans listesi, 9-Duyuru tarihinden sonra Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi veya taksitlendirilmiş borcu olduğunu gösteren belge aslı veya internet barkotlu belge. İnternet barkotlu belge verilmesi durumunda, İhale öncesi internet barkotlu belge KIZILAY kontrolünde firma tarafından güncellenecektir. 10-Duyuru tarihinden sonra SGK dan alınmış prim borcu yoktur belgesi veya taksitlendirilmiş borcu olduğunu gösteren belge aslı veya internet barkotlu belge. İnternet barkotlu belge verilmesi durumunda, İhale öncesi internet barkotlu belge KIZILAY kontrolünde firma tarafından güncellenecektir. 11- Teklif edilen bedelin %100 (yüzde yüz) ünden az olmamak üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belge 12- İstekliler; Son on (10) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak; a- Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %100 oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan IV. Sınıf A Grubu veya üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. (Yüklenici İş bitirme belgesi) b-özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %100 i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan IV. Sınıf A Grubu veya üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. (Yüklenici İş bitirme belgesi) c-iş bitirme belgesinin özel sektörden alınması halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. ödeme belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir. İş yönetme belgesi, iş denetleme, iş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. 13-İnşaat alanında en az beş yıl tecrübeli şantiye şefi çalıştıracağına dair taahhütname. 14- Yüklenici, Firma bünyesinde en az bir adet (ihale tarihinden en az 1 ay önce SGK girişli) anahtar teknik personel (İnşaat Mühendisi veya Yüksek Mimar) çalıştırdığına dair Bordro,SSK bildirgesi. 15-Yer Görme Belgesi 16-Proje taahhütnamesi 17-İhale dosyası satın alındığına dair belge. KIZILAY İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Madde 3 - Aşağıda sayılanlar kendi adına veya vekaleten veya temsilen başkaları adına, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katılamazlar.

2 a. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu, Genel Kongre Delegeleri ve Şube Kurulu Üyeleri, b. Türk Kızılayı çalışanları ve bu yönetmelik hükümleri gereği kurulacak komisyonlara Türk Kızılayı dışından katılanlar ile her türlü satın alma, satma, kiralama ve yapım işlerinin ihale hazırlıkları ve/veya ihale işlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasındaki çalışmalarda, kontrol, denetim ve muayene faaliyetlerinde hizmet satın alınan ve/veya bağış-gönüllü destek veren özel ve tüzel kişiler, c. Kurumumuz ile hukuki ihtilaflı olan şahıs ve şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İsteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek, geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. TEMİNAT : Madde 4- A Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler, aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası b)yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş geçici teminat mektupları en az 90 takvim günü süreli, kesin teminat mektupları ise süresiz olacaktır. c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller, Konvertible Yabancı Paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B Teminatların teslim yeri : Nakit teminatlar Tıp Merkezimiz Mali işler yönetimine veya Kurum tarafından verilecek banka hesap numarasına yatırılır, Bankalarca verilen teminat mektupları ihale dosyası ile birlikte md. 6 da belirtilen esaslar C-Geçici teminat : Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az % 10 u nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatların % 10 dan az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. İlk üç firmanın dışındaki teminatlar ihaleden sonra iade edilir. D-Kesin teminat : İhale üzerinde kalan firmadan, Siparişin firmaya yazılı olarak bildirilmesini müteakip 10 işgünü içinde ihale bedelinin % 20 ine tekabül eden miktarda teminat alınır. Yüklenici tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı Protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar firmanın diğer alacaklarına da el koyar. Kati teminat kesin kabulden ve bağlı bulunan SGK müdürlüğünden alınacak ilişkisizlik belgesinin kuruma tesliminden sonra iade edilecek, Kesin kabul işin toplamının geçici kabulünden 1 yıl sonra yapılacaktır. Türk Kızılayı na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI Madde 5 - İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. A- Birinci zarfın içine ihaleye giriş belgeleri ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler konacak, zarf kapatılarak üzerine İhale Belgeleri ibaresi yazılacaktır. B- İkinci zarfın içine sadece teklif mektubu konacak, (teklif mektubunda işin başlama tarihinden itibaren hesaplanacak bitiş ve geçici teslim süresi mutlaka yazılacaktır.) kapatılacak ve üzerine Teklif Mektubu ibaresi yazılacaktır. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Örnek 1). Toplam teklif tutarı içinde hak ediş hesaplamasına esas olarak yapılacak 13 adet iş kalemlerine ait birim fiyatlar olmalıdır. Teklif hazırlanırken; İhale Şartnameleri ve ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik şartnamelerin dikkate alınması gerekmektedir. Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır. C- Üçüncü zarfın içine sadece teminat mektubu konacak, kapatılacak ve üzerine teminat zarfıdır ibaresi yazılacaktır. Söz konusu bu üç kapalı zarf, bir başka büyük zarfın (İHALE ZARFI) içerisine konulacaktır. Bu büyük zarfın (İHALE ZARFI) üzerine aşağıdaki ibareler yazılarak,

3 FİRMA ADI VE ADRESİ YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ TEKLİF DOSYASIDIR. TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 21 Ocak 2014 Günü saat 15,00 a kadar Altıntepe Tıp Merkezi 9.Kat evrak kayıt servisine teslim edilmelidir. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve Teklif Sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Madde 6 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 ( doksan) takvim günü geçerli olacaktır. TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME Madde 7 - Teklifler Kurul tarafından 21. Ocak günü saat da firmalarca verilen büyük zarf (İHALE ZARFI) açılarak içerisinde bulunan ve ihale belgelerini içeren 1.zarf açılarak, katılım evrakları incelenecektir. Firmaların kapalı olarak vermiş olduğu teklif ve teminat zarfları ise büyük bir zarf içerisine konularak kapatılacak ve muhafaza altına alınacaktır. İhale katılım evraklarının açılmasında ve incelemesine firmalar iştirak etmeyecektir. Komisyon, ihale katılım evrakları ve Teknik dokümanlar üzerindeki incelemeyi tamamladıktan sonra Firmalara bildirmiş oldukları tebligat adreslerine yazılı olarak (FAX) yapılacak tebligatla belirlenen gün ve saatte, Altıntepe Tıp Merkezi 11.kat Toplantı salonunda Teklif ve teminat zarfları Firmalar huzurunda açılarak, kayda alınacak ve kapalı zarfla teklif edilen fiyatlar üzerinden açık eksiltme uygulanarak son teklifler alınacaktır. Rekabetin sağlanması açısından, aşırı düşük teklifler Kamu İhale Mevzuatında Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Hesaplaması ile değerlendirilecektir. (İhale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durumunda eksikliklerin tamamlattırılmasına veya taahhütname alınarak teklifin açılmasına Kurul karar verecektir. Kurulun kararı doğrultusunda, ihale evrakları yeterli/uygun olmayan firmaların tekliflerinin bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir) Açık eksiltmeye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, imza sirküleri, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve Firma kaşesini yanında bulunduracaktır. İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ Madde 8 Teklifi uygun görülen firma, yapılacak yazılı (Fax) tebligatı takiben şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İŞİN SÜRESİ, YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA Madde 9 Proje Altıntepe Tıp Merkezinin ilgili katlarında ve alanlarında uygulanacaktır. İstekli firmalar işin toplam bazda geçici kabule esas teslim süresini teklif mektubunda belirtilmelidir. Sözleşmenin imza altına alınma tarihinden itibaren Kurum, Yüklenici ye 3 (Üç) iş günü içinde yer teslimini yapacak ve Yüklenici de, yer tesliminden itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde, sözleşme eki iş programına göre işe başlayacaktır. Yüklenici İşle ilgili olarak başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süre içinde yüklenici personelini, işi ve 3. kişileri de kapsayacak şekilde düzenlenmiş All risk sigorta poliçesini İdareye teslim etmeden işe başlanmayacaktır. GECİKME TAZMİNATI Madde 10 - Proje uygulaması anahtar teslim götürü bedel üzerinden yaptırılacaktır. Sözleşmede belirtilen süre içinde teslimat yapılmadığı takdirde beher gecikme günü için ihale bedelinin %0,2 si (binde iki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. -Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için %0,4 e (binde dört) çıkarmaya veya sözleşmeyi fesih ile bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim

4 edilmemiş/tamamlanmamış işleri Yüklenici firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde veya cezalı süreyi uzatmakta serbest olacaktır. -Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malın firma nam ve hesabına başka firmadan temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da firmadan alınır. İkinci ihalede daha düşük fiyat temin edildiği takdirde, bundan dolayı ilk firma hiçbir talepte bulunamaz. -Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat mektubu karşılamadığı takdirde, farkı talep vukuunda firma derhal ve defaten Türk Kızılayı na ödeyecektir. -Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem ve sözleşmede belirtilecek Kızılay dan kaynaklanan hususlar hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır. MUAYENE VE KABUL Madde 11 İhaleye ilişkin hizmet, imalat vb. işlerin, muayene ve kontrolü, Türk Kızılayı adına görev yapacak Yapı denetim elemanı (Şantiye Şefi) ve Kızılay tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır. Lüzumu halinde, Türk Kızılayı nca uygun görülecek başka kişi, kurum ve kuruluşlara da muayene yaptırılabilecek olup, tüm muayene masrafları, firmaya ait olacaktır. -Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. -Sonradan ve bir yıl içerisinde meydana gelecek ayıplardan dolayı, Yüklenicinin mesuliyeti devam eder. -Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır. -Muayene sırasında teslim edilen imalat ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.. ÖDEME ŞEKLİ : Madde 12- Yapılacak işlerin bedelleri, aylık düzenlenecek hak edişlere göre, Fatura üzerinden gerekli kontrol müteakip peşin olarak ödenecektir. HAKEDİŞLER Madde 13- Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işlerin miktarı yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir. FİYAT FARKI Madde 14 Yüklenici ihalede verdiği son fiyat teklifinden sonra, hizmet / taahhüdün tamamlanmasına kadar hiçbir sebeple fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz. GÜVENCE SÜRESİ ve İŞİN KESİN KABULÜ Madde 15- Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 12 aylık süre güvence süresi dir. Bu süre içerisinde, kullanım hatasından kaynaklanmayan tüm kusurların düzeltilmesi ve bunların masrafları Yüklenici ye aittir. Kesin kabul, geçici kabul tarihinden 12 ay sonra, yapılır. -Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır -Ancak bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. -Kesin kabul için belirlenen tarihte, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. -Geçici ve kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. -Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir.

5 SÖZLEŞMENİN FESHİ Madde 16- Dernek, yer tesliminden sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde Yüklenici tarafından işe başlanmaması, işi madde 10 da taahhüt ettiği süre içerisinde bitirememesi veya bitiremeyeceğinin anlaşılması, sözleşme ve eklerine uygun iş yapılmaması, veya Yüklenici nin taahhütten vazgeçmesi halinde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek, kesin teminat ve ek kesin teminatı kendisine gelir kaydetmek ve alacaklarına el koymak hakkına sahiptir. İŞYERİNİN RESMİ KURUMLARA BİLDİRİLMESİ Madde 17- Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde taahhüt ettiği iş konusunu, Çalışma Bakanlığı nın ilgili Bölge Müdürlüğü ne, Sosyal Sigortalar Kurumu na ve gereken diğer resmi dairelere bildirilecektir. Yüklenici, bildirilerin birer kopyasını Şantiye Şefliği ne verecektir. VERGİ, RESİM VE DİĞER MASRAFLAR Madde 18- Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan ve sözleşmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, damga vergisi, resim ve harçlar Yükleniciye aittir. TÜRK KIZILAYININ YETKİSİ Madde 19- Türk Kızılayı 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta, eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir. MÜTEFERRİK HÜKÜMLER Madde 20 a) Türk Kızılayı nca gerek görüldüğünde ihale gününe duyurulmak bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir. b) Firmanın gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir. c) İhale ve sözleşme dahil sürecin hiç bir aşamasında her hangi bir bağış alınmayacaktır. d) Firmalar, varsa şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden 5 iş günü öncesine kadar yazılı olarak Türk Kızılayı na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır. Gelen talepleri değerlendirmeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir. YASAKLAR VE CEZALAR Madde 21 - İhalelerde; a) ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İhale esnasında,işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme veya usuller kullanmak, yasak olup bu yasaklara uymayanlar hakkında Dernekler kanunun 32. madde, Borçlar kanununa, 5237 sayı TCK nun, Kızılay Tüzüğü ve Kızılay Satın alma Yönetmeliği nin ilgili maddelerindeki hükümlere göre işlem yapılır. DEVİR VE TEMLİK Madde 22- Firmalar işbu şartnameden doğan sorumluluklarını Türk Kızılayı nın yazılı muvaffakatı olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler. İHTİLAFLARIN HALLİ Madde 23 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Kartal Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. İşbu şartname 5 sayfa 23 madde olarak düzenlenmiştir. Ekler. 1-Teknik şartname, 2-Anahtar teslim teklif mektubu örneği, 3-Yer Görme Belgesi 4-Proje taahhütnamesi

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL- SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR 1- İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME-

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- Tanımlar Madde 1- (1) Bu şartnamede geçen; a) "Ofis" Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü, b) "İstekli" Mal veya hizmet alımları ihalesine

Detaylı

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR.

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. I - Denizli İli. Merke/. İlçesi. Çakmak Mah.. 7452 ada, 1 par.scide kayılh laşmmaz üzerine yapılacak

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA o TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPTIRILACAKTIR. 1 - Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı