Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 SUNUŞ ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. nin 16 Nisan 2010 tarihinde saat de Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent-İZMİR adresinde bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacak ve 01 Ocak Aralık 2009 tarihleri arasındaki çalışma sonuçlarını inceleyerek karara bağlayacak olan 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı na sunulur. 4

6 GÜNDEM 1. Açılış ve yoklama, 2. Şirket Ana Sözleşmesi nin 16. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve Divan Heyetine tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu nun okunması, görüşülmesi, yılı Bilanço, Gelir Tablosu nun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler in 2009 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması, yılı kârı hakkında görüşme ve karar, 7. Şirket Yönetim Kurulu nca tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması, 9. TTK. 334 ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 11. Şirket in üçüncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme, 12. Şirket Ana Sözleşmesi nin üçüncü maddesinde yapılan değişiklik hakkında görüşme ve karar, 13. Dilekler, kapanış. 5

7 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU NUN TARİH 1309 SAYILI TOPLANTISINDA TADİLİNE KARAR VERDİĞİ ANA SÖZLEŞME NİN AMAÇ ve KONU BAŞLIKLI 3. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR. ESKİ ŞEKİL AMAÇ ve KONU 6 MADDE 3 Şirket in amaç ve konusu şunlardır. A-1) Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, A-2) Kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, A-3) Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, A-4) Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak, A-5) Enerji üretim santralları kurmak ve işletmek, A-6) Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak, A-7) Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak, lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek, A-8) Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makine, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının istihracını, üretimini, yapımını, dışalımını, dışsatımını, ticaretini, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini, proje, önolurluluk, araştırma, geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz haklarını, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla ve konusu ile ilgili tüm hakları kullanıp kullandırabilir, devralıp devredebilir. Maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, önişletme, işletme ve benzeri konusuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisab ederek, devralıp devredebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket ve tesisler kurabilir, mevcut işletme, şirket, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir bunlarla bu amaçlar uğrunda anlaşmalar yapabilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir. A-9) Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir. A-10) Şirket, yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer iştigal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni hakları edinip satabilir, bu hukuki hükümler ve şekiller çerçevesinde bunlarla ilgili her türlü temellük ve tasarruf işlemleri yapabilir, bunlar üzerinde rehin, ipotek, ve intifa, irtifak dahil diğer tüm ayni ve kişisel hakları tesis ve terkin edebilir, leyh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini fek ve terkin edebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil olup kefaleti kabul edebilir, üçüncü şahsın edimini taahhüt edebilir, edimi taahhüdü kabul edebilir, taşınır ve taşınmaz mal alım ve satım vaadi sözleşmeleri yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.

8 YENİ ŞEKİL AMAÇ ve KONU MADDE 3 Şirket in amaç ve konusu şunlardır. A-1) Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, A-2) Kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, A-3) Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, A-4) Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak, A-5) Enerji üretim santralları kurmak ve işletmek, A-6) Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak, A-7) Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak, lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek, A-8) Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının istihracını, üretimini, yapımını, dışalımını, dışsatımını, ticaretini, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini, proje, önolurluluk, araştırma, geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz haklarını, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla ve konusu ile ilgili tüm hakları kullanıp kullandırabilir, devralıp devredebilir. Maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, önişletme, işletme ve benzeri konusuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisab ederek, devralıp devredebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket ve tesisler kurabilir, mevcut işletme, şirket, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir bunlarla bu amaçlar uğrunda anlaşmalar yapabilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir. A-9) Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir. A-10) Şirket, yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer iştigal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leyh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir. A-11) Şirket in üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. A-12) Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir. 7

9 YÖNETiM KURULU RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz in 2009 yılı faaliyetleri ve sonuçlarının görüşülerek karara bağlanacağı 59. Olağan Genel Kurul Toplantımızda birlikte olmaktan mutluyuz, kıvançlıyız yılında ABD konut piyasasında başlayan, finansal piyasaların ardından reel sektörü etkisi altına alan, IMF yetkililerinin dünya ekonomisinin1930 lu yıllardan buyana karşılaştığı en tehlikeli finansal şok olarak tanımladığı kriz dönemi; sürdürülebilir büyüme için koşulların kırılgan olduğu bir yıl olarak geçmiştir yılında resesyona giren ekonomiler, 2009 yılının ikinci yarısına kadar resesyonu yaşamıştır yılının ikinci yarısına ilişkin göstergeler küresel ekonominin toparlanma eğilimine girdiğini göstermektedir. Bu süreçte özellikle gelişmiş ülkelerde uygulamaya konulan geniş kapsamlı parasal ve mali teşvik programları son dönemdeki toparlanma eğiliminin temel kaynağını oluşturmuştur. Ne var ki, gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan bu genişleyici maliye politikalarının bir sonucu olarak hızla artan bütçe açıkları ve kamu borç stokları ile özellikle bankacılık sektöründeki kırılganlıkların halen devam ediyor olması, küresel büyümenin kalıcı bir nitelik kazanması önündeki en önemli engeller olarak görülmektedir. Bu çerçevede, yılın son çeyreğinde küresel büyüme tahminleri sınırlı bir miktarda yukarı doğru güncellense de anılan gelişmeler de dikkate alındığında toparlanmanın yavaş ve kademeli, hatta inişli çıkışlı bir seyir izleyebileceğini işaret etmektedir. Dünya Ekonomik Raporu na göre 2009 yılında ABD ekonomisi %2,7, Alman ekonomisi %5,3, Fransa %2,9, İtalya %5,1, İngiltere %4,4 oranında daralırken Çin ekonomisi %8,5, Hindistan %5,4, Brezilya ise %4,8 oranında büyüme gösterdi. IMF yetkilileri ekonomileri güçlendirmek için uluslararası finansal sistemde geniş ölçekli reformlara ihtiyaç olduğunu,bankaların hükümet desteğine rağmen hala borçlarını çevirecek ve kredi hacmini artırabilecek güce sahip olmadıklarını belirtirken, kredi hacmindeki daralmanın ülkelerin büyümesinin önünde en büyük risk olduğunu açıklamışlardır. Küresel krizin Türkiye yi de olumsuz etkilemesi sonucu ekonomi %6,5 oranında daralırken buna bağlı olarak enflasyon %6,3, işsizlik ise %14,6 olarak gerçekleşmiştir. Kuvvetli bir sermaye yapısına sahip olan finans sektörümüz, bu krizden yara almadan kurtulduysa da uyguladıkları kredi musluklarının kapatılması sonucu sanayi kurumları zor durumda kalmış, finansman maliyetlerinin yükselmesine bağlı olarak reel sektörde önemli sıkıntılar yaşanmıştır. IMF ile anlaşmanın ertelenmiş olması 2010 yılı ile ilgili kaygıların arttığı endişesini kuvvetlendirmiştir. Genel ekonomik ve siyasi ortamda yaşanan bu olumsuzluk ve belirsizlikler doğal olarak dahil olduğumuz inşaat sektörüne de olumsuz olarak yansımış ve 2009 yılının ilk 9 aylık döneminde inşaat sektörü %19,50 oranında küçülmüştür. Bu durumun çimento sektörüne yansıması yurtiçi talepte ciddi düşüşler olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçindeki olumsuz koşullara rağmen yeni ihracat pazarları yaratılması ile üretim ve satışlarda bir önceki yıla göre az da olsa büyüme sağlanması başarılmıştır. 8 Özellikle altyapı yatırımlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğun olarak yürütülüyor olmasına bağlı olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çimento talebinin arttığı, diğer bölgelerde ise çimento talebinin gerilediği görülmektedir. Faaliyetlerinin büyük bölümü %12 küçülen Marmara ile %15 küçülen Ege gibi batı bölgelerinde yoğunlaşan Grubumuz un iç satışları da bu krizden olumsuz yönde etkilenmiştir. İç pazardaki bu dönüşüm nedeniyle iç satışlar ile iharacat arasındaki dengeler

10 ihracat lehine değişime uğramıştır yılında yaklaşık olarak %50 oranında artan ihracat miktarı ile daha önceki yıllarda %25-30 civarında olan ihracatın toplam satışlara oranı İtalya ve İsrail ağırlıklı ana pazar alanları korunarak, Bulgaristan, Mısır, Gambiya, Angola ve Sudan gibi yeni pazar alanlarının ilavesi suretiyle, 2009 yılında yaklaşık %40 a ulaşmıştır yılında 44,7 milyon ton olan klinker üretimi ve 51.4 milyon ton olan çimento üretiminin 2009 yılında 46 milyon ton klinker, 54 milyon ton çimento olarak gerçekleşeceği ve çimento iç satışlarının 39 milyon tonda kalacağı tahmin edilmektedir.. Bu duruma ek olarak, pazardaki sert rekabet ve düşük talebin neden olduğu baskılar %6 civarındaki enflasyona rağmen fiyatlarda da gerilemeye sebep olmuştur. Bu çerçevede Şirketimiz, krizin etkilerini en aza indirmek ve krizin üstesinden gelebilmek adına işletme sermayesi, maliyetler ve net finansal durum üzerine odaklanmıştır. Bu kapsamda, işletme sermayesi açısından Grup un durumu iyileştirilmiş, yakıt ve enerji tüketimi optimize edilerek ve alternatif hammadde kaynakları bulunarak Şirket in gerek sabit gerekse değişken maliyetlerini düşürmek adına acil durum tedbirleri alınmıştır. Ayrıca, 2009 yılı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artırımı ile de Şirket borçları yeniden yapılandırılarak finansal yapı güçlendirilmiştir. Şirketimiz, maliyet düşürücü çabaları çerçevesinde, alternatif yakıt kullanımı ve temini konularında çeşitli çalışmalar yapmış ve bu kapsamda, güvenilir ve sürdürülebilir alternatif yakıt teminini sağlamak adına ve bu amaca yönelik olarak atık bertarafı faaliyetleri ile iştigal etmek üzere Recydia Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (kısaca Recydia A.Ş. ) şirketini kurmuştur. Bu hedefler doğrultusunda bağlı ortaklık Recydia A.Ş., tehlikeli atık bertarafı alanında faaliyete geçen Serhat Atık A.Ş. şirketinin sermayesinin %70 inin devralınması işlemini gerçekleştirmiştir. Devir işlemi sonrasında Serhat Atık A.Ş. nin Ünvanı, Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Yapılan tüm bu çabalar ve emekler sonucunda Çimentaş UFRS ye uygun olarak hazırlanan konsolide mali tablolarında da görüleceği üzere vergi öncesi kâr elde etmiştir. Grup a bağlı Elazığ fabrikamız TL; Kars fabrikamız ise TL vergi sonrası kâr elde etmiştir. Faaliyette bulunduğumuz bir diğer sektör olan hazır beton sektörü ise 2009 yılında önemli ölçüde gerileme içine girmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre Pazar %16 oranında gerilemiştir. Buna rağmen Çimbeton A.Ş bölge pazarındaki etkinliğini korumayı başarmıştır. Ana işi termik santral küllerinin ilgili sektörlere pazarlanması olan Grup şirketimiz İlion A.Ş., hesap dönemini vergi sonrası TL kârla kapatmıştır. Destek A.Ş., Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı na katkılarını sürdürmüştür. Sayın ortaklarımız, Zorlu bir dönemi geride bıraktığımız 2009 yılında yukarıdaki başarılı sonuçlara ulaşılmasında özveriyle çalışan yönetici ve çalışanlarımıza Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunarım Saygılarımla WALTER MONTEVECCHI Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza 9

11 10

12 GiRiŞ RAPOR DÖNEMİ Dönem İçinde Yönetim Kurulu nda Görev Alanlar Walter Montevecchi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Francesco Caltagirone Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nazmi Akduman Yönetim Kurulu Üyesi Francesco Gaetano Caltagirone Yönetim Kurulu Üyesi Alessandro Caltagirone Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Gera Yönetim Kurulu Üyesi Mario Ciliberto Yönetim Kurulu Üyesi Riccardo Nicolini Yönetim Kurulu Üyesi Massimiliano Capece Minutolo Yönetim Kurulu Üyesi Dönem içinde Denetim Kurulu nda görev alanlar Sıtkı Şükürer Denetim Kurulu Üyesi Bumin Anal Denetim Kurulu Üyesi Yetki Sınırları Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu, Şirket Ana Şözleşmesi ve ilgili mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir. Dönem içinde ana ortak Cementir Holding SpA nın benimsediği özkaynak ağırlıklı finansman modeli çerçevesinde Cementir Holding SpA tarafından TL karşılığı Euro sermaye avansı gönderilmiş, bu avans Şirket in banka borçlarının kapatılmasında kullanılmış, yönetim kurulu tarihinde aldığı kararla sermaye artırımı yapmak suretiyle sermaye avansını şirket özkaynaklarına ilave etmiştir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye tavanı TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olan Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihli kararı ile TL. (Yetmişbeşmilyon yediyüzkırkdokuzbindokuzyüzaltmışsekiz Türk Lirası) olan mevcut çıkarılmış sermayesinin nakden ,20 TL (Onbir milyon Üçyüzaltmışikibin Dörtyüzdoksanbeş Türk Lirası Yirmi kuruş) artırılarak ,20 TL na (Seksenyedi milyon Yüzonikibin Dörtyüzaltmışüç Türk Lirası Yirmi kuruş) yükseltilmesine karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 96/932 sayılı kayda alma belgesi ile Şirketimiz in çıkarılmış sermayesinin, nakden artırılmak suretiyle, nominal olarak ,20-TL artırılarak TL den ,20-TL ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırımı işlemine izin verilmiş olup sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayılı yazısı ile teyid edilmiştir. Anılan sermaye artırımı işleminin tamamlandığı Şirket Yönetim Kurulu tarafından tespit ve teyid edilerek ilgili durum tarihinde Ticaret Sicili ne tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan tarihinde T.Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir. Şirket, üretim faaliyetlerini İzmir ve Trakya işletmelerinde sürdürmektedir. Klinker üretimi İzmir 11

13 işletmesinde 2 döner fırında, Trakya işletmemizde 1 döner fırında; çimento üretimi ise İzmir işletmesinde 4 değirmende, Trakya işletmesinde 3 değirmende yapılmaktadır. Çimento üretim tesislerimizin performansını etkileyen temel faktörler Türk çimento sanayiini etkileyen temel faktörlerden farklı olmayıp, bu faktörlerin başlıcaları: Plansız olarak verilen teşviklerin yarattığı üretim fazlasının yıllar itibariyle artışının yanı sıra kurulum aşamasındaki fabrikaların bir bölümünün devreye alınması sonucu mevcut kapasite fazlasının daha da yükselmesi Talep yetersizliği nedeniyle pazarda yaşanan yoğun rekabet, Üretimde kullanılan enerji maliyetlerinin uluslararası enerji maliyetlerine göre yüksekliği olarak kendini göstermiştir yılının ikinci yarısında başlayıp tüm dünyaya yayılan ekonomik kriz, 2009 yılı başından itibaren tüm dünyayı ve Türkiye yi etkisi altına almıştır. Konuyla ilgili olarak uluslararası kuruluşlar yaptıkları değerlendirmelerde dünya ekonomisinin büyüme yerine küçüldüğünü, dünya ticaret hacminin ise önemli sayılabilecek bir oranda daraldığını belirtmişlerdir. Türkiye ekonomisi de bu süreçte önemli bir oranda daralmış ve küçülmüştür. Bu küçülmenin en çok hissedildiği sektörlerin başında da ne yazık ki inşaat sektörü yer almış ve 2009 un ilk 9 aylık döneminde sektörde kaydedilen küçülme %19,50 ye ulaşmış, inşaat sektörü krizden ve ekonomide 4 çeyrek art arda yaşanan daralmadan en fazla etkilenen sektör olmuştur. İnşaat sektöründe yaşanan bu olumsuzlukların çimento sektörüne yansıması talepte daralma ve buna bağlı olarak fiyatlarda düşüş olarak gerçekleşmiştir. Sadece bir gösterge olması açısından inşaat yapma isteğini ortaya koyan yapı ruhsatı istatistikleri nde yaşanan ciddi küçülme bile tek başına talep daralmasının boyutunu göstermeye yeterlidir yılının ilk 9 aylık döneminde toplam bina sayısında %14,8, yüzölçümünde %19,6 ve değerinde (TL) %25,10 oranında daralma yaşanmıştır. Öte yandan, hem ekonominin hem de inşaat sektörünün büyüme performansında belirleyici rol oynayan özel sektör yatırımlarında da yüksek oranda düşüşler yaşanmıştır. İç pazarda ve bölge pazarında yaşanan bu olumsuzluklar, ihracatla kompanse edilmiştir. İtalya ve İsrail ağırlıklı ana pazar alanları korunarak, Bulgaristan, Mısır, Gambiya, Angola ve Sudan yeni pazar alanlarına ilave edilmiş, Cezayir pazarında yer edinme çalışmaları başlatılmıştır. Topluluk şirketlerinin 2009 yılı çimento ihracatı önceki yıla göre %50 oranında arttırılmıştır. Sektördeki tüm işletmelerin mali performanslarının yükseltilmesi için; Enerji ve kömür maliyetlerinde oluşan artışlar giderilmeli, Konut üretimi konusunda kamu destekli konut finansmanına ilişkin düzenleme yapılmalı, Beton yol konusunda yatırımcılar desteklenmeli, Daha yüksek oranda ihracat yapılmasını sağlayacak teşvik ve kur politikaları desteklenmeli, İnşaat sektörü için önemli bir boyut olan kamu yatırımları artırılmalı buna ek olarak özel sektör yatırımları da teşvik edilmelidir. 12 Bilindiği üzere; çimento sektörünün en önemli maliyetlerinden biri yakıt giderleridir. Son yıllarda yakıt fiyatlarında ciddi dalgalanmalar yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Bir yandan bu riski minimize etmek diğer yandan çimento üretiminde kullanılan enerji kaynaklarını optimize edebilmek ve çeşitlendirmek amacıyla Şirketimiz, alternatif yakıt kullanımı ve temini konularında çeşitli çalışmalar yapmış ve bu kapsamda, güvenilir ve sürdürülebilir alternatif yakıt teminini sağlamak adına ve bu amaca yönelik olarak atık bertarafı faaliyetleri ile iştigal etmek üzere ,00 TL sermayeli Recydia Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (kısaca Recydia A.Ş. ) şirketini

14 kurmuştur. Bu hedefler doğrultusunda bağlı ortaklık Recydia A.Ş., tehlikeli atık bertarafı alanında faaliyete geçen Serhat Atık A.Ş. şirketinin sermayesinin %70 inin devralınması işlemini gerçekleştirmiştir. Serhat Atık A.Ş. tehlikeli atık bertarafı sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olup Manisa/Kula da tehlikeli atık bertaraf tesisi kurmak üzere gerekli izin ve ruhsatları almış, tesis yatırımına başlamış ve atık konusunda bazı ön lisans ve çalışma izinlerini temin etmiştir. Devir işlemi sonrasında Serhat Atık A.Ş. nin Ünvanı, Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirilmiştir yılı yatırımlarını, tasarrufa yönelik yatırımlar, modernizasyona yönelik yatırımlar, alternatif hammadde temin ve kullanımına yönelik yatırımlar ve çevre yatırımları olarak 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunun dışında atık maddelerin yakılabilmesini temin amacıyla alev borusu besleme sistemi yapılmış, Çimentaş ve diğer 3 çimento fabrikasının maden ruhsatları için Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlatılmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı ndan alınan lisans ile birçok tehlikeli atık fabrikamızda ek yakıt olarak kullanabilir hale getirilmiştir. İşletmelerin finansman modeli ana ortak Cementir Holding SpA nı belirlediği özkaynak ağırlıklı finansman modeli çerçevesinde yürütülmektedir. Sermaye Piyasası mevzuatına ve kurul muhasebe standartlarına göre finansal tablolara alınmamış değerleri bulunmayan şirketin, önceki yılla karşılaştırmalı rasyoları aşağıdadır. ORAN Cari Oran 0,77 1,32 Likidite Oranı 0,45 0,90 Borçlar / Aktif 0,50 0,32 Borçlar / Özsermaye 0,99 0,38 Özsermaye / Aktif 0,50 0,64 Satışlara göre kârlılık 0,25 0,19 Genel Müdür-Murahhas Aza Çimentaş Grubu Murahhas Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Mehmet Nazmi Akduman, Grubumuz dan kendi isteğiyle ayrılmaya karar vermiştir. Sayın Mehmet Nazmi Akduman, derin profesyonel bilgisi ve uluslararası tecrübesi ile Grubumuzun büyüme sürecinde büyük katkılarda bulunmuştur. Genel Müdürlük görevi geçici olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülecektir. Sayın Akduman ın Çimentaş Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir. Yurtdışı Operasyonlar Genel Müdürü Çimentaş Grubu, global ekonomik krizin tüm dünyada ve özellikle Rusya da yarattığı güçlü etkiler nedeniyle, genişleme planlarını gözden geçirmeye ve yurtdışında kapasite kurma çalışmalarını ertelemeye karar vermiştir. Bu nedenle Yurtdışı Operasyonlar Genel Müdürlük pozisyonu iptal edilmiştir. Bu çerçevede, Bay Paolo Luca Bossi, tarihi itibariyle Şirketimizdeki görevinden ayrılarak Cementir Grubu nun başka bir şirketinde göreve başlamıştır. Yönetim Bilgi Sistemleri Direktörü Yönetim Bilgi Sistemleri Direktörü Bay Gino Corsi, tarihi itibariyle, görevinden ayrılmıştır. Adı Soyadı Walter Montevecchi Mustafa Güçlü Ergün Olgun İsmail Ali Özinönü Ali İhsan Özgürman Erciyes Edipoğlu Dario Nichetti Görev Ünvanı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Genel İlişkiler Koordinatörü Teknik İşler Direktörü Pazarlama ve Satış Direktörü Mali ve İdari İşler Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü Yatırımlardan Sorumlu Direktör Yardımcısı 13

15 Çalışan personelin ücret ve sosyal hakları mevcut ve potansiyel finansal durum dikkate alınarak performans ve liyakat esasına göre belirlenmektedir yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşme ile işçi statüsündeki çalışanlarımızın ücret ve sosyal haklarında artış gerçekleştirilmiştir. Hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların toplamı TL olup bunun TL lık bölümü nakdi, TL lık bölümü ayni bağışlardan oluşmaktadır. Yapılan bağışların toplam satışlara oranı on binde 1,6 dır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan ve 2009/40 sayılı haftalık bültenle duyurulan kararı uyarınca, payları borsada işlem gören şirketlerin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla verecek oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup bu şirketlerin ilk olağan genel Kurul toplantısında kurul kararı çerçevesinde ana sözleşmelerinde değişiklik yapmaları zorunlu tutulmuştur. Buna uygun olarak, Şirketimizin tarih ve 1309 no. lu toplantısında alınan karar uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi nin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda aynı konu ile ilgili olarak şirket kayıtları incelendiğinde Çimentaş ın üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı anlaşılmaktadır yılında bölgenin ilk fabrikası olarak kurulan Çimentaş geçen zaman içinde sürekli olarak kendini hem modernize etmiş, hem de kapasitesini büyütmüştür yılından itibaren Cementir topluluğu içinde yer alan Çimentaş, ülkenin de en büyük katma değer üreten kurumlarından biridir. 14

16 KURUMSAL YÖNETiM İLKELERi UYGULAMALARI I. PAY SAHİPLERİ I.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Şirketimiz in mevcut ortaklık yapısı çerçevesinde şirket bünyesinde bağımsız bir Paysahipleri ile İlişkiler birimi bulunmamakla birlikte, paysahipleri ile ilişkiler Mali ve İdari İşler Direktörlüğü ile koordinasyonlu olarak Hukuk İşleri Müdürlüğü birimince yürütülmektedir. Bu çerçevede söz konusu iş ve işlemler, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü ile koordinasyon içerisinde, Şirket Hukuk İşleri Müdürü Av. Kayhan Karabayır tarafından yerine getirilmektedir. Birimin başlıca faaliyetleri, gerek paysahipleri gerekse SPK ve İMKB ile olan ilişkilerin yürütülmesi noktasında yoğunlaşmaktadır. Buna bağlı olarak, Şirket hisse senetlerinin takibi, paysahiplerinin ortaklık hakları ile ilgili işlemleri, Şirket faaliyetlerinin yakından izlenmesi suretiyle oluşan özel durumların kamuya açıklanması ve Şirket Genel Kurul Toplantıları nın düzenlenmesidir. Dönem içerisinde, yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar tarafından şirketimize ulaşan 15 adet başvuru yanıtlanmış ve ilgililerin talepleri karşılanmıştır. I.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları Dönem içinde pay sahipleri ile yatırımcılar ve aracı kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet raporu istekleri ile 2008 yılı kâr dağıtımı ile yıl içerisinde gerçekleştirilen sermaye artırımı hususlarında yoğunlaşmıştır. Bu talepler yukarıda da değinildiği üzere ilgililerine gerekli açıklamalar yapılarak ve dökümanlar temin edilerek karşılanmıştır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili gelişmelerin elektronik ortamda yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durumda, bu gelişmeler yasal düzenlemeler çerçevesinde duyurulmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi nde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. I.3. Genel Kurul Bilgileri Dönem içinde; 16 Nisan 2009 tarihinde 2008 yılı olağan Genel Kurul Toplantıları gerçekleştirilmiş olup; 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda %98 seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. Toplantı nisapları konusunda Şirket Ana Sözleşmesi nde özel bir hüküm bulunmamakta ve konu ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas alınmaktadır. Genel Kurul Toplantısı davetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli ilanlar verilmek suretiyle yapılmaktadır. Pay senedi sahiplerinin genel kurula katılım amacıyla yapılan kayıt işlemleri TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı na dair bilgiler, TTK uyarınca Şirket Merkezi nde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır. Şirket in sevk ve idaresi TTK hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bulunduğundan önemli tutarda mal varlığı alımı-satımı-kiralanması gibi hususlarda Genel Kurul onayı aranmamakta ve bu gibi işlemler yasal düzenlemeler uyarınca yürütülmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımlarını kolaylaştırmak amacı ile ilan ve duyuruların yanı sıra genel kurul gündemini teşkil eden hususlardaki bilgilere erişim için gerekli özen gösterilmekte ve yasal düzenlemelerin gereklerine sadık kalınmaktadır. 15

17 Medya mensupları da Genel Kurul Toplantıları na davet edilmekte ve hazır bulunmaktadır. Genel Kurul Toplantıları na ilişkin tutanak ve belgeler, Şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır. I.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimiz hisse senetleri oyda imtiyaz hakkı vermemekte olup her bir hisse senedi, sahibine, 1 oy hakkı sağlamaktadır. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketlerin oy kullanımı konusunda TTK da yer alan rey mahrumiyeti kuralları uygulanmaktadır. Şirketimizdeki azınlık payları düşük olduğundan (%2 civarında) yönetimde temsil edilmemektedir. Şirket Ana Sözleşmesi nde yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir. I.5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Şirket kârına katılım konusunda kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyaz tanınmış olup Şirket kârından; vergiler ve yasal yükümlülükler ile geçmiş yıl zararının indirilmesinden sona kalan safi kârdan TTK nun 466 ncı maddesi uyarında %5 kanuni ihtiyat akçesi ve Ana Sözleşme uyarınca %50 oranında I. Temettü ayrıldıktan sonra kalan miktarın %10 u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır. Yukarıda ifade olunduğu gibi, SPK nca yayınlanan tebliğde I. temettü oranı %20 olarak öngörülmüş olmasına rağmen şirketimiz Ana Sözleşmesi nde bu oran %50 olarak düzenlenmiştir. Bu durum, pay sahiplerinin kâr payı haklarının maksimize edilmesini sağlamaya yönelik bir politikanın ürünüdür. Ülkemizin genel ekonomik koşulları ile Şirketimiz in mevcut durumu dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışılmaktadır. Kâr dağıtımı konusunda yasal sürelere kesinlikle uyulmaktadır. I.6. Payların devri 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda karara bağlanan Ana Sözleşme değişikliği ile Şirket in hisse senetlerinin tamamı hamiline hisse senedine dönüştürüldüğünden hisse devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır. II. KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK II.1. Şirket Bilgilendirme Politikası Mevzuatla belirlenenler dışında kamuyu bilgilendirme konusunda ayrı bir Bilgilendirme Politikası henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, 6 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Mayıs 2009 tarihinde yürürlüğe giren Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca çalışmalar sürmekte olup yeni dönem içerisinde neticelendirilecektir. II.2. Özel Durum Açıklamaları Dönem içerisinde Şirket tarafından 12 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, bunlardan 4 adedi SPK/ İMKB tarafından yapılan istekler doğrultusunda ek açıklama niteliğindedir. SPK tarafından özel durum açıklamaları ile ilgili herhangi bir yaptırım ile karşılaşılmamıştır. II.3. Şirket İnternet Sitesi Şirketimiz adına tesis olunmuş isimli web sitesi 2009 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir. 16

18 II.4. Gerçek Kişi Nihai Hakim Paysahip(lerinin) Açıklanması Şirketimiz in gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri bulunmamaktadır, hakim pay sahipleri tüzel kişi olup bu konuda faaliyet raporunda bilgi verilmektedir. II.5. İçeriden Öğrenebilecekler İçeriden öğrenebilecekler ile ilgili olarak kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 6 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Mayıs 2009 tarihinde yürürlüğe giren Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca çalışmalar yapılmaktadır. III. MENFAAT SAHİPLERİ III.1 ve 2. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı Menfaat sahipleri ile Şirket arasındaki ilişkiler tamamen yazılı sözleşmelere dayanmakta olup taraflar arasındaki ilişkiler sözleşme ile tanımlanan çerçevede yürütülmektedir. Gerek çalışanlar, gerekse diğer menfaat sahipleri ile zaman zaman yapılan toplantılar ile Şirket ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bunlar dışında yönetime katılma veya bilgilendirme noktalarında bir model oluşturulmamıştır. II.3. İnsan Kaynakları Politikası Grubumuz, iş ortamında organizasyonel verimliliğin ve bireysel becerilerin geliştirilmesi yoluyla rekabet avantajı ve özgün bir farklılık yaratmak için, yetkin bir yönetim ve çalışanlar topluluğu oluşturmak hedefini de benimsemiştir. Şirketimizin İK politikasının ana esaslarını aşağıdaki başlıklarla özetleyebiliriz; (i) Seçme ve Yerleştirme; yeni eleman alımlarında niteliklerin yükseltilmesi ve mevcut işgücü kalitesinin sürekli şekilde yükseltilmesi. (ii) Eğitim; mevcut insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla meslek içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi (iii) Ücretlendirme; piyasa koşullarını da dikkate alan bir ücretlendirme sisteminin geliştirilmesi (iv) Motivasyon artırıcı aktiviteler; çalışanların aidiyet duygusunu ve çalışma motivasyonunu daha da üst seviyelere taşıyacak organizasyon ve düzenlemeler yapılması III.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Müşteri memnuniyeti konusunda Şirket in ana politikası ürün ve hizmet kalitesinin birarada ve öncelikli olarak sağlanması üstüne kurulmuştur. Bu nedenle; ürün kalitesi sürekli olarak denetlenmekte, gelen müşteri önerileri de dikkate alınarak ürün kalitesi sürekli olarak denetlenmektedir. Hizmette kalite ise pazarlama ve satın alma birimlerindeki çalışanların önceliği olarak kabul edilmekte ve ürünün yanı sıra hizmet kalitesi de sürekli takip edilmektedir. III.5. Sosyal Sorumluluk Şirket, sosyal sorumluluk bilinci ve anlayışı çerçevesinde uzun yıllardan beri özellikle eğitim, sağlık ve spor alanlarında; kurduğu ÇESVAK Vakfı ve Çimentaş Amatör Atletizm İhtisas Spor Kulubü vasıtasıyla desteğini sürdürmektedir. Bu bağlamda dönem içinde çevre ile ilgili olarak herhangi bir yaptırım ile karşılaşılmamıştır. Şirket in faaliyetlerinin ÇED mevzuatından önce başlamış olması nedeniyle ÇED raporu mevcut olmamakla birlikte diğer çevresel mevzuata tam uyum içerisinde çalışmaktadır. 17

19 IV. YÖNETİM KURULU IV.1. Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulu Üyeleri Walter Montevecchi Francesco Caltagirone Mehmet Nazmi Akduman Francesco Gaetano Caltagirone Alessandro Caltagirone Fabio Gera Mario Ciliberto Riccardo Nicolini Alessandro Capece Minutolo Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Yönetim Kurulu Başkan vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Şirket in ortaklık yapısına bağlı olarak yönetim kurulunda bağımsız üyelere yer verilmemiştir. IV.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümü 3.1.1, ve maddelerinde yer alan nitelikleri ile örtüşmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi nde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. IV.3. Şirket in Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirket, vizyon ve politikalarını tespit etmiş olmakla birlikte bunu bireysel olarak kamuya açıklamamıştır. Ancak bu hususlar çeşitli vesilerle pay sahipleri, çalışanlar ve kamuoyu ile zaman zaman paylaşılmaktadır. Buna göre Şirket in vizyonu; iç pazarda lider, global pazarda marka ve yüksek kalitesiyle örnek gösterilen bir şirket olmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak politikalar ise ürün ve hizmet kalitesini ön planda tutarak müşteri memnuniyetinin sağlanması, teknolojik gelişmelerin takibi, faaliyetlerinde iş güvenliği ve çevre duyarlılığının öncelikli olması şeklinde özetlenebilir. Şirket yönetiminde Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından yetkilendirilen murahhas aza bulunmaktadır. Murahhas aza şirket üst yönetimi ile birlikte, her ay, aylık faaliyet sonuçlarını değerlendirmekte ve en az her üç ayda bir Yönetim Kurulu tarafından dönem faaliyetleri gözden geçirilmektedir. IV.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Şirket yönetimince, alıcılar bazında (genel müşteriler ve yetkili satıcıların tamamını kapsamaktadır) Şirket in tüm alacaklarını ve risklerini takip etmek amacıyla Kredi Risk Yönetimi ( CRM ) adlı bir risk yönetimi sistemi geliştirmiş olup Şirket in alacak ve riskleri ağırlıklı olarak bankacılık sistemi ile paylaşılmıştır. Bu sistemde Şirket in tüm alacakları ve riskleri günlük olarak takip edilmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır. Şirket, 2005 yılı başında devreye alınan SAP isimli bilgi teknolojilerine dayalı sistem vasıtasıyla Şirket in tüm faaliyetlerinin ve buna bağlı olarak iç denetim mekanizmasının da etkinleştirilmesini amaçlamaktadır. Nitekim, 2007 yılı içerisinde alınan bir kararla iç denetim departmanının oluşturulması için çalışmalara başlanmış ve 2008 yılı başında da söz konusu departman oluşturularak doğrudan yönetim kurulu başkanı ve murahhas azaya bağlı olarak çalışmaya başlamıştır. 18 IV.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu üyelerinin yetkileri genel hükümler çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi nde

20 gösterilmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket Ana Sözleşmesi nde yer verilmemiştir. Şirket Ana Sözleşmesi nde yer alan hükümler ile yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler TTK da yer alan yetki ve sorumluluklara tabi tutulmuştur. IV.6. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün yurtdışında yerleşik olması sebebiyle Yönetim Kurulu toplantıları genellikle TTK nun 330/1 inci maddesi uyarınca toplantı yapılmaksızın gerçekleştirilmekle birlikte teknolojik imkanlardan yararlanarak video-konferans biçiminde yapılmaktadır. Dönem içerisinde 12 (oniki) adet Yönetim Kurulu kararı tesis edilmiştir. Yönetim Kurulu sekreteryası (gündemin hazırlanması, üyelerin bilgilendirilmesi vs.) şirket Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu nda ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. IV.7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Genel Kurul tarafından verilen izin uyarınca dönem içerisinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Şirket ile muamele yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır, zira Yönetim Kurulu üyelerimiz tüzel kişi ortak temsilcileri olup ana ortaklığın yetkilileridir. Kaldı ki, bu kişiler Şirket ile herhangi bir muamelede bulunmadıkları gibi rekabet etmeyi gerektiren faaliyetlerde de bulunmamaktadır. IV.8. Etik Kurallar Yönetim kurulu tarafından tespit edilerek kamuya açıklanmış etik kurallar bulunmamaktadır. IV.9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı Denetimden Sorumlu Komite dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan başkaca bir komite oluşturulmamıştır. IV.10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu başkanı ve murahhas aza üye(lere) ödenen maaş ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılım için üyelere ödenmesi öngörülen huzur hakları dışında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen başkaca bir ücret vs. olmadığı gibi performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi de yoktur. Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas azaya ödenen ücretin tutarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. İlke olarak Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetici personeline kredi kullandırmamaktadır. Ancak olağanüstü durumlarda yöneticilere sınırlı miktarda kredi kullandırılması yetkisinin murahhas aza tarafından kullanılması mümkündür. 19

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALANLAR

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALANLAR ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ :01.01.2010-31.12.2010 DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALANLAR Walter Montevecchi Yönetim

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Kayıtlı Sermayesi : 20.000.000,00 YTL. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. İÇİNDEKİLER GÜNDEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU HAZİRAN 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Sayfa No: 1 I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine

Detaylı

f a a l i y e2007 t r a p o r u

f a a l i y e2007 t r a p o r u 2007 faaliyet raporu içindekiler Sunuş ve Gündem 4 Madde Tadil Tasarısı 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Giriş 8 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18 Özsermaye

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETĐM KURULU EYLÜL 2009 FAALĐYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Mart 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2015 31.03.2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2015 31.03.2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 30 EYLÜL 2009 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO...

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) 01.01.2009-31.12.2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 04.07.2003

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasındaki

Detaylı