Mini Scart SatReciever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mini Scart SatReciever"

Transkript

1 Mini Scart SatReciever Scart Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu JS-2011PVR MINI SCART JS-2011PVR MINI SCART

2 Önemli Güvenlik Uyarıları UYARI : Elektrik riskine kar ı, cihazın kapa ını açmayınız. çerisinde, teknik olmayan ki ilerce müdahale edilemeyecek parçalar bulunmaktadır. Müdahaleyi mutlaka yetkili personele yaptırınız. UYARI : Elektrik ve alev riskine kar ın, cihazı ya mur altında ve rutubetli ortamda kullanmayınız. Cihaz adaptörünü ve kendisini, damlayan ve sıçrayan sudan koruyunuz. Vazo vb. su dolu ürünlerden uzak tutunuz. Cihazı, direct güne ı ı ına ve kalorifer, vb. ısı kaynaklarına uzak tutunuz. Cihazın havalandırma deliklerini açık tutunuz. Üzerini minder, örtü gibi eylerle kapamayınız. Ürünü sallantı olasılı ı olan bir yüzeye yerle tirmeyiniz. Ürünü, sadece birlikte verilen adaptörle çalı tırınız. Farklı bir adaptörle çalı ma, cihazın garanti kapsamı dı ına çıkmasına neden olacaktır. Kullanılmadı ı durumlarda, adaptor prizden çıkarınız. UYARI : Kumanda pillerinin ters yerle tirilmesi, tehlikeli durumların ( patlama, vb. ) olu masına neden olabilir. Kumandadaki bitmi pillerin yerine kullandı ınız yeni pillerin, aynı tip oldu undan emin olunuz. UYARI : Kumanda ünitesinde kullanılan piller hiçbir zaman güne ı ı ı, ate, vb. ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır. UYARI : Sadece cihazla birlikte verilen yan parça ve aksesuarları kullanınız. UYARI : Cihaz bir elektrostatik etki altında kaldı ında sa lıklı çalı mayabilir. Bu durumda cihaz elektri ini kapatıp açmak gerekir.

3 çerikler Ön ve arka panel görünü leri... 1 Uzaktan Kumanda... 2 Ba lantılar... 4 Menu Düzeni...5 Çabuk Kurulum... 5 Menu lemleri...7 Normal Konu Sorun Giderme Özellikler... 18

4 LNB OUT USB LNB IN IR DC IN 12V Ön ve Arka Panel Görünü leri Ön ve Arka Panel Scart arabirimi: TV alıcısı scart giri ine direct ba lantı. 2.USB Giri : Harici USB 2.0 ba lantı giri i 3.DC IN 12V: 12V DC adaptor ba lantısı. 4.Remote control: Uzaktan kumanda için alıcı göz ba lantısı. 5.LNB IN: LNB giri i. 6.LNB OUT: Di er bir alıcıya ba lantı çıkı ı. 1

5 Uzaktan Kumanda Kumanda Tu larının Kullanımı: 1. INFO: Seyredilen kanalla ilgili bilgi alma ve EPG ekranından bilgi izleme. 2. PLAY/PAUSE: Used to pause or playback the program being viewed. 3. EXIT:Önceki ekrana yada menuye dönme. 4. EPG: Elektronik program rehberi se çene ine ula ma 5. CH+: Menu içerisindeki farklı seçeneklere ula ma ya da bir üst kanalı seçme. 6. VOL+:Menu içerisindeki farklı seçeneklere ula ma ya da sesi arttırma. 7. OK: Menu içerisindeki herhangi bir seçimi onaylama. 8. FAV:Seçilen favori kanalları seyretme. 9. GAME: Used to select the game: Gomoku. 10. RECALL: Syredilen önceki kanala geri dönme. 11. SUBTITLE: Farklı altyazıları olan programlarda, alt yazı seçme imkanı 12. TEXT:Teletext olan programlarda, teletext sayfasını açma. 13. RENKL TU LAR (KIRMIZI/ YE L/ SARI/ MAV ): Teletext ekranında farklı sayfalara ya da menude farklı i lemlere ula ma.ula ma. 14. HIZLI LER SARMA : Kayıtlı olan programları, oynatma konumunda iken hızlı ileri sarma. 15. HIZLI GER SARMA : Kayıtlı olan programları, oynatma konumunda iken hızlı geri sarma. 16.STANDBY:Cihazı açık ya da beklemede konumlarına alma. 17. MUTE: Sesin tamamen kapatılması veya açılması. 18. MENU: Ekranda ana menuyu açma. 19. VOL-: Menu içerisindeki farklı seçeneklere ula ma ya da sesi azaltma. 20. CH- : Menu içerisindeki farklı seçeneklere ula ma ya da bir alt kanalı seçme. 21. RECLIST: Kayıtlı olan programların listesini gösterme. 22. NUMARA TU LARI: Seçilen programların kanal numaralarına veya menu içerisindeki fonksiyonlara ula ma. 23.TV/RADIO: TV veya r adyo kana l ıseçimi. 24. AUDIO: Muhtelif ses seçeneklerine ula ma. Stereo, Sa ses, Sol ses ya da Mono. 25. RECORD: Programın, manuel olarak kaydını ba latma ve tekrar basıldı ında kayıt süresini belirleme. 26. STOP: Kayıt i lemini durdurma. Not : ALTYAZI / TELETEXT/ L SAN i lemleri bütün kanallarda geçerli olmayabilir. KIRMIZI / YE L / SARI / MAV tu lar, bazı özel menulerde farklı i levler görebilirler. 2

6 LNB OUT LNB IN IR DC IN 12V Pilleri Yerle tirme Uzaktan kumanda ünitesinin pil kapa ını açınız ve 2 adet AAA pili yerle tiriniz. Pilleri yerle tirirken, pil yuvasının içerisindeki yön bilgisine dikkat ediniz. 1.Kapa ı açınız 2.Pilleri yerle tiriniz 3.Kapa ı kapatınız Kumandanın kullanılı ı Uzaktan kumanda alıcı gözünü, alıcının yan tarafındaki IR giri ine takınız. Alıcı göz, 7metreye kadar, 60 derecelik bir açı ile alı yapmaktadır. Uzaktan kumanda ile alıcı göz arasında herhangi bir engel olmamalıdır. Direkt gelen güne ı ı ı veya a ırı parlak bir ı ık, uzaktan kumanda alı hassasiyetini olumsuz yönde etkileyebilir. 3

7 LNB OUT LNB IN IR DC IN 12V Ba lantılar Uyarı : Elektrik prizi ile adaptor gerilimlerinin birbirine uyumlu oldu unu kontrol ediniz. Herhangi bir riskle kar ıla mamak için, cihazın ve adaptörün kapa ını açmayınız. TV Not : Uydu alıcınızı, kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde TV ye ba ladı ınızdan emin olunuz. Ba lantıları yapmadan önce, cihazların elektrik ba lantılarının olmadı ını da kontrol ediniz. 4

8 Menu Düzeni 1. Çabuk Kurulum 1.1 Lisan Seçimi Kullanıcı, Kurulum menusunden, istedi i lisanı seçebilir. (1) Menu tu una basarak Ana menu ye giriniz. (2) VOL +/- tu ları ile Ayarlar menusune gelip OK ile alt menuye geçiniz. (3) CH+/- tu ları ile Kurulum menusune gelerek OK ile alt menuye giriniz. (4) Genel Ayarlar seçene ini seçerek OK tu u ile alt menuye giriniz. (5) Ekran Dili seçene ine geliniz. (6) Vol +/- tu ları ile istedi iniz dili seçiniz. (7) Exit tu unu kullanarak menulerden çıkınız. 1.2 Uydu yayınlarının bulunması Yayınların bulunabilmesi için, ayarlar yapıldıktan sonra arama yapılması gerekir Uyduların Ayarlanması Uydu ayarı için, Ana Menu -> Ayarlar -> Kurulum -> Anten ve Arama Ayarları -> menulerine girilir. Önce, ekil 1 de gösterildi i ekilde switch tipi seçilir ve ilgili çana a ili kin LNB dataları girilir ( ekil 2) ekil 1.Uydu Ayarı ekil 2.Uydu Ekleme DiSEqC1.2 motor kullanıldı ı taktirde, kullanıcı limit de erlerini,konum ve LNB de erlerini girecektir. Kullanıcı, farklı uydular için, en çok 32 konum ayarlayarak kaydedebilir ( ekil 3 ve 4 ). Switch Tipi :DiSEqC 1.0 / 1.1, ya da DiSEqC1.2 motor konumu seçilmelidir. Hiç DiSEqC kullanılmıyorsa, Hiçbiri seçene i alınmalıdır. Toneburst: Bu tür anahtarlama kullanıldı ı taktirde Açık konuma getirilir.. LNB Tipi: Kullanılan LNB tipi girilir. LNB Alt Frekansı : LNB alt frekansı girilir. LNB Üst Frekansı : LNB üst frekansı girilir. 5

9 ekil 3. DiSEqC1.2 Ayarı ekil 4. DiSEqC1.2 MotorLimitleri Bu konumda, MAV tu a basarak seçilen uydudan, KIRMIZI tu a basarak da ayarlanmı tüm uydulardan tarama yapmak mümkündür ( ekil 5 ). Tarama Modu: Varsayılan / Detaylı Kör Tarama / NIT seçeneklerinden biri seçilmelidir. Program Seçimi : Tüm yayınların yada sadece ifresiz yayınların seçilmesini sa lar. ekil 5. Tarama Modu Transponder Ayarı ve Tarama Cihazda daha önceden kaydedilmi uydu bilgileri mevcut ise, transponder tarama ve düzenleme i lemi yapılabilir: Menu -> Ayarlar -> Kurulum -> TP Yönetimi ( ekil 6 ). VOL +/- tu larıyla uydu seçilir, CH +/- tu larıyla transponder seçilir. OK -> CH +/- -> VOL +/- -> 0~9 tu larıyla, ilgili transponderin frekans, sembol hızı ve polarite bilgileri girilir. MAV tu a basılarak, ilgili transponderde tarama ba latılır. ekil 6. Transponder Tarama ekil 7. Genel Ayarlar 6

10 2.Menu lemleri Kanal tarama i lemi bitip bulunan kanallar cihaza kaydedildikten sonar, TV ve radio yayınlarını izleyip dinleyebilirsiniz. Bu bölümde bununla ilgili tipik bilgiler aktarılmaktadır. 2.1 Ana Menu Ana menude pek çok i lem gerçekle tirilebilmektedir. (1) Menu tu una basılarak ana menuye girilir. (2) Info tu una basarak, cihazla ilgili yazılım versiyon bilgilerine ula ılabilir. 2.2 Ayarlar Cihazla ilgili system ayarlarına ula ılabilmeye izin verir Kurulum Bu menu, genel ayarlar, anten / arama ayarları ile TP yönetimi menulerine girmeyi sa lar Genel Ayarlar OSD, ses ve altyazı dilleri ile zaman dilimi ayarlarını kapsar ( ekil 7 ) OSD Dili stenen menu lisanı seçilebilir Ses Dili Uygun olan yayınlarda, farklı lisanlardaki sesler arasından seçim yapılabilmesini sa lar Altyazı Dili Uygun olan yayınlarda, farklı lisanlardaki altyazılar arasından seçim yapılabilmesini sa lar Otomatik Zaman Dilimi / Saat Dilimi Otomatik zaman diliminin, yayın üzerinden alınmasını sa lar. Bulunulan yerin, GMT ye göre saat farkının bilinmesi durumunda, Otomatik Zaman Dilimi Kapalı konuma getirilir ve saat dilimi girilir. Aksi durumda, Otomatik Zaman Dilimi Açık konuma getirilerek, sistemin kendini otomatik güncellemesi sa lanır TV Ayarları TV ayarları menusu ekil 8 de gösterilmi tir. ekil 8. TV Ayarları TV Formatı Seyredilen programa göre, 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9 PB veya16:9 AUTO olarak seçilebilir. 7

11 TV Modu Görüntü için PAL, NTSCya da OTOMAT K seçilebilir. Otomatik modunda, programın durumuna gore PAL ya da NTSC seçilir. Bu seçimin, TV ile aynı olması gerekir OSD Saydamlı ı En saydam konum 1 olmak üzere, OSD nin saydamlı ı ayarlanabilir Bilgi Görünme Süresi Bilgi barının ekranda görünme süresini ayarlar. Devamlı seçene i haricinde, ayarlanan sure sonrasında bar, kendili inden yok olacaktır Video Çıkı ı CVBS ya da RGB olarak resim çıkı ını ayarlar ifre Menu, kanal ya da sansür kilidi koymak için kullanılır. Fabrika ayarı ifre 6666 dır ve kullanıcı istedi i taktirde ifreyi de i tirebilir Menu Kilidi Açık oldu u taktirde, menu düzeninde herhangi bir de i iklik yapılamaz Kanal Kilidi Açık oldu u taktirde, ayarlanmı olan kanalı kitleyecektir. Detaylı bilgi için e bakınız Sansür Kilidi Bu kilit özelli inde, Tümü Engelli, Engelleme Yok ve ya seçenekleri bulunmaktadır ve ebeveynlerin kontrolu içindir. Bu özellik, ancak yayın içerisinde bu bilgi bulundu u taktirde kullanılabilir ifre De i tirme ifreyi kodunu de i tirmek için bu satıra gelinerek, V+/- ve 0 ~9 tu larıyla, önce eski ifre, daha sonra 2 kez yeni ifre girilir. ifre de i ikli i gerçekle ti inde ekranda PIN kodu de i tirildi mesajı belirecek, sonrasında da OK ve EXIT tu larıyla menuden çıkılacaktır Geli mi Zamanlayıcı Kullanıcı, seyretmek istedi i programın gün ve saatini ayarlayarak, ya da elektronik program rehberini ( EPG ) kullanarak, programa geçi yapabilir. Ayarlanan tarih ve saate gelindi inde, cihaz otomatik olarak seçilen kanala geçecektir. VOL +/- ve Mute tu larının haricinde bir tu a basıldı ında, zamanlayıcı devre dı ı kalacaktır. 8

12 2.2.5 Fabrika Ayarı Ürün fabrikadan çıktı ı duruma döndürmek için kullanılır. Bu durumda, daha önceden yapılmı olan tüm de i iklikler silinecek ve cihaz ilk alındı ı duruma dönecektir. 2.3 TV/RADYO Cihazla TV yayınlarını izlemenin yanısıra, Radyo yayınları da dinlenebilmektedir. Liste ve EPG menuleri aynı düzendedir Liste Kullanıcı bazı i lemleri listeden yapabilir ( ekil 9 ). ekil 9. TVListesi ekil 10. TV Rehberi Favoriler Kullanıcı istedi i kanalları CH+/- tu ları ile seçerek Favori kanal olarak tanımlayabilir. Bu kanallar 8 ayrı grup olarak da ayrılabilmektedir : haber, spor, film, müzik, alı veri, seyahat, erkek ve kız çocuk. 1 ~8 tu larına basarak favori grubu seçilebilir veya iptal edilebilir Kilit Kanal kilidi açık oldu u taktirde, kilitli programı seyretmek için ifre girmek gerekecektir. Kilit konumu seçildi inde, OK tu una basılarak kanal kilitlenebilir, ya da kilitli kanal açık hale getirilebilir. Daha fazla bilgi için yi gözden geçiriniz Düzenle Kullanıcı, 20 karakteri a mamak artıyla, program ismini de i tirebilir. (1) VOL +/- tu larıyla düzenle menusu seçildikten sonar, CH+/- tu larıyla programın üzerine gelinir. (2) OK tu uyla program seçilir. (3) CH+/-, VOL+/-, 0 ~9, KIRMIZI ve YE L tu larıyla istenen karakterler seçilir. (4) Tekrar OK tu una basılarak önceki menuye dönülür. (5) KIRMIZI tu a basılarak de i iklik kaydı tamamlanır Ta ı Ta ıma seçene i, kanalları diledi iniz ekilde düzenlemenizi sa lar Sırala Sıralama seçene i, kanalları alfabetik olarak ( A<->Z ) ya da ifreli <-> ifresiz olarak seçerek sıralamayı sa lar. 9

13 Atla Bu özellikle, CH+/- tu larıyla kanallar arasında gezinirken, atlanması istenen kanalları göstermeden bir sonraki kanala geçi imkanı verir. Atlanacak kanallar OK tu uyla seçilir, aynı tu la da özellik iptal edilebilir Sil Bu komut, seçilen kanalı cihazdan silmek için kullanılır. OK tu uyla istenen kanallar silinebilece i gibi, YE L tu la tüm kanallar da silinebilir. Silinen kanalın ( ya da kanalların ) izlenebilmesi için, ihazda tekrar tarama yapılması gerekir Ara Kullanıcı, program ismini yazarak da kayıtlı olan kanalı bulabilir. (1) CH+/- ile arama moduna gelinir. (2) OK tu una basılarak alt menuye girilir. (3) CH+/-, VOL+/-, OK, 0 ~9, KIRMIZI ve YE L tu lara basarak program ismine ili kin bilgiler girilir. (4) OK tu una basılarak listeden aranan programa ula ılır. (5) YE L ve SARI tu lara basarak, aynı bilgilere haiz ba ka kanallara da ula ılabilir. Press Elektronik Program Kılavuzu ( EPG ) Elektronik program kılavuzu resim 10 da gösterilmi tir. (1) lgili programa gelinerek EPG tu una basılır. (2) VOL +/- tu larıyla ilgilenilen saat ve güne gelinir. (3) OK tu una basılarak, seçilen saatteki program için daha detaylı bilgi alınır. (4) Bir önceki menuye dönmek için EXIT e basılır. (5) Seçilen program kaydetmek için KIRMIZI tu a basılarak, kayıtla ilgili gerekli bilgiler girilir. 2.4 MULTIMEDYA Multimedia, harici bir USB ünitesi ile kullanılabilir. Aksi taktirde, ekranda aygıt hazır de il! mesajı belirecektir Albümüm Bu seçenek, JPG/BMP/GIF formatındaki fotograf ve resimleri izlemenizi sa lar. MAV tu a basarak da, klasör seçeneklerine dönülebilir Albümüm / Resimler Klasörü Seçilen resimlere ili kin isim, ölçü, tarih,vb. bilgiler de gözlenebiliir ( ekil 11 ). CH+/-, VOL +/-, OK tu larıyla resim izlenmek istenen resim seçilir. OK tu una tekrar basılarak slayd gösterime de geçilir. 10

14 ekil 11.Albümüm Küçük Resimler ekil 12. Müzi im Zoom ( Büyütme / Küçültme ) KIRMIZI tu a basarak seçilen resmin büyütülmesi veya küçültülmesi sa lanabilir. Oranlar 25%, 50%, 100%, 150% ve 200% dir Yön VOL +/- tu ları ile, resmin 90 derecelik açılarla döndürülmesi sa lanır. Ayrıca SARI / MAV tu larla da resim, ayna etkisi eklinde izlenebilir Slayt Gösterim Albümüm seçene inde OK tu una basarak, Küçük Resimler konumuna gelinir. Slayt gösterimin ba layaca ı resim seçilerek tekrar OK tu una basılır. Slaytın ba laması için tekrar OK ye basılır. KIRMIZI tu a basılarak slayt durdurulabilir. YE L tu a basılarak, slayt gösterim esnasında fonda dinlenmesi istenen müzik seçilebilir. SARI tu ile, slayt gösterimin 1 kez yada sürekli olması seçilir. Slayt gösterimin hızı MAV tu la ayarlanabilir Müzi im Bu seçenekte, MP3/WMA formatta kaydedilmi olan sesler ve arkılar dinlenebilir. Çalma esnasında, ekranda bir spectrumun yanısıra, geçen ve toplam süre de görülebilmektedir ( ekil 12 ). Bu seçenekte INFO tu u ile, ba lı bulunan USB ye ait bilgiler görülebilir. CH+/-, VOL +/-, OK tu ları ile istenen dizin ve müzik seçilir ve OK tu uyla ba latılır. KIRMIZI tu la duraklatma / oynatma yapılabilir. YE L tu la durdurma, SARI tu la sürekli oynatma, MAV tu la da hız de i tirme sa lanır.. Çalma esnasında, ses iddeti VOL+/- ve MUTE tu uyla de i tirilebilir. 11

15 2.4.3 Filmim Bu seçenek, pek çok MPEG2/4 datayı oynatabilmektedir. Oynatma esnasında, ekranın sol üst kö esinde, oynatılan verinin adı, toplam ve geçen süre, vb. bilgiler bulunur. CH+/-, VOL +/-, OK tu ları ile istenen film seçilir ve OK tu uyla ba latılır. KIRMIZI tu la duraklatma / oynatma yapılabilir. YE L tu la, her bir enstantane tek tek izlenebilir. SARI tu la geri sarma yönünde, MAV tu la da ileri sarma yönünde hız de i tirilebilir. Seçenekler ise x2, x4, x8, x16, x32 normal hızdır Kaydedicim Bu seçenekte, kaydedilmi olan programlar görülece i gibi, kayıt öncesi seçenekler ayarlanabilmektedir ( ekil 13 ). Sistem FAT ve FAT 32 yi destekler. Kayıt listesinden, kayıtlı olanlar görülece i gibi, silme i lemi de yapılabilir ( ekil 14 ). Kayıt aygıtı bölümünde, USB ye ili kin bilgi ve i lemler ( biçimlendirme, doluluk oranı, vb. ) bulunmaktadır. Kayıt tercihlerinde ise, zaman kaydırma boyutu ve durumu, tek tu la kayıt ve kayıt periyodu seçeneklerine ula ılmaktadır. Zaman kaydırma boyutu otomatik olarak hesaplanmı tır ve de i tirilemez. Zaman Kaydırma ( Time Shift ) : Bu opsiyonda otomatik, duraklat ve kapalı seçenekleri bulunur. Otomatik modunda, zaman kaydırma i lemi program ba ladı ında otomatik olarak gerçekle tirilir. Duraklat modunda, zaman kaydırma i lemi, kullanıcı PAUSE tu una bastı ında ba layacaktır. Kapalı seçene inde ise, zaman kaydırma yapılmayacaktır. Tek Tu la Kayıt : Bu seçenek AÇIK yapıldı ında, RECORD tu una basıldı ı anda kayıt otomatik olarak ba layacaktır. Seçene in KAPALI olması durumunda ise, kayıtın gerçekle tirilmesi, ancak TV listesine gelinerek gerçekle tirilebilecektir. Bu menu içerisinde CH+/- ve VOL +/- tu ları ile geçi yapılır, OK ile seçilir ve EXIT ile çıkılır. KIRMIZI / YE L / SARI / MAV tu ları ile menu içerindeki bazı özel fonksiyonlara ula mak mümkündür. NOT : ZAMAN KAYDIRMA / KAYIT / OYNATMA fonksiyonların sa lıklı çalı ması için, USB 2.0 kullanılması önerilir. NOT : Kullanılacak USB ye cihaz üzerinden biçimlendirme yapılabilmektedir. Ancak biçimlendirme sonrasında, daha önceden USB de bulunan tüm bilgilerin silinece i unutulmamalıdır. 12

16 ekil 13. Kaydedicim ekil 14 : Kayıt Listesi 2.5 Aksesuarlar Cihazda, 3 ayrı aksesuar bulunmaktadır : Oyun ( Gomoku ), Takvim ve Hesap Makinası. Gomoku CH+/- ve VOL +/- tu ları ile oyun modu ve zorluk derecesi seçilir. OK tu u ile oyun ba latılır. CH+/- ve VOL +/- tu ları ile konum seçilir. Konumu sabitlemek için OK e basılır

17 3.Normal Çalı ma Normal çalı ma, uydu alıcınızla TV seyretme veya radio dinleme durumudur.( ekil 15). ekil 15. Normal Çalı ma - Radyo ekil 16. Program Bilgisi 3.1 Bilgi INFO tu una basıldı ında ekranda yeni bir menu açılır ve program no ve adı, favori seçimi, saat, imdiki ve sonraki program bilgileri ile altyazı ve teletext bilgileri belirir ( ekil 16 ). Tekrar INFO tu una basıldı ında ise, uydu kanal bilgilerine ula ılır ( uydu adı, frekans, polarizasyon, vb.). Tekrar INFO ya basıldı ında, bilgi menusu kaybolacaktır. 3.2 Kanal De i tirme Kanal de i tirme i lemi CH +/- tu ları ile yapılabildi i gibi, direct olarak 0 ~9 tu ları kullanılarak da gerçekle tirilebilir. Girilen kanal numarası mevcut de il ise, cihaz en son kanalda durmaya devam edecektir. RECALL tu u ile de bir önceki programa dönülebilir. 3.3 Ses Ses iddetinin ayarlanması VOL+/- tu ları ile sa lanır. Tamamen sessiz duruma almak için MUTE tu una basılır. 3.4 Program Listesi OK tu una basıldı ında, cihazda kayıtlı olan programlara ait liste, program no.su, ismi, durumu, vb. bilgilerle birlikte ekranda görünür. CH +/- ve VOL +/- tu ları ile program listesi içinde gezilebilir. OK / EXIT tu una basılarak normal moda dönülür. ekil 17. Ses Kanalı ekil 18. Teletext Sayfası 14

18 3.5 Ses AUDIO tu una basarak ses menusune girilir ( ekil 17 ). Bu menuden, LR ( stereo ), LL ( sol ) ya da RR ( sa ) ses seçilebilir. Ses ile ilgili lisan seçimi ise, Ayarlar -> Kurulum -> Genel Ayarlar -> Ses Dili menusunden yapılmaktadır. 3.6 Durdurma Kumanda üzerindeki PAUSE tu undan resim dondurulabilir. 3.7 Favoriler Favori belirlenen programlar 8 ayrı grupta toplanabilir. Bununla ilgili detaylı bilgi de verilmi tir. Program Listesi seçili iken SARI ve 1 ~8 tu ları ile favori gruplara ili kin kanallar kaydedilebilir. 3.8 Teletext Teletext sayfa düzeni, servis sa layıcıdan gelen bilgiye göre, kanaldan kanala de i iklik gösterebilir. Kumanda üzerindeki TEXT tu una basılır ( ekil 18 ). CH +/- tu ları ile teletext açılarak lisan seçilir. 0 ~9 numara tu ları ile istenen sayfaya gidilir. EXIT tu u ile teletext den çıkılır. 3.9 Altyazı Yayın altyazıları, servis sa layıcıdan gelen bilgiye göre, kanaldan kanala de i iklik gösterebilir. Kumanda üzerindeki SUBTITLE tu una basılır ( ekil 19 ). Programa ili kin altyazı varsa, CH+/- tu uyla seçilir. EXIT tu u ile altyazıdan çıkılır. ekil 19. Altyazı Ayar Sayfası 15

19 3.10 Teletext Altyazısı Servissa layıcıdan gelen bilgiye göre, bazı kanallarda teletext altyazısı bulunabilir. TEXT tu una basılarak, teletext menusune girilir. VOL +/- tu ları ile TXT altyazısı seçilir. EXIT tu u ile teletext altyazısından çıkılır Rehber EPG tu una basılarak elektronik program kılavuzu menusune ula ılır ( detaylı bilgi için ye bakınız ) Liste Normal seyretme modunda iken YE L tu a basılarak listeye ula ılabilir ( detaylı bilgi için e bakınız ) Mesaj TV ekranında, kullanıcıya bazı bilgi mesajları ula tırılabilir Sinyal Yok Alıcı hiç bir sinyal almadı ı zaman ekranda belirir ( örne in anten kablosu ba lı de ilken ) Servis yok Programda herhangi bir içerik olmadı ında olu an bilgi mesajıdır ifreli Yayın Program ifreli olarak yayınlandı ı zaman ekranda görünür HDTV Desteklenmiyor Yayın HDTV formatında geliyorsa, alıcı desteklemedi i için gelen mesajdır Kilitli Kanal Program kullanıcı tarafından kitlendi i zaman ekranda beliren mesajdır. Yayını seyretmek için ifrenin girilmesi gerekir. 16

20 Sorun Giderme Uydu alıcı cihazınızla ilgili bir sorun olu tu u zaman, öncelikle kullanma kılavuzunu ve sorun giderme çözümlerini okumanızı öneririz. 17

21 Teknik Özellikler 12W max. 18

22

23 Mini Scart SatReciever User Manual Of DVB-S Scart Receiver JS-2011PVR MINI SCART JS-2011PVR MINI SCART

24 Important Safety Instructions Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. Warning: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Do not expose the Adaptor and product to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit. Keep the product away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves. Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided for ventilation. The openings should never be blocked by placing your product on a cushion, sofa or other similar surface. Do not place the product on unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury. Only use the AC adapter included with product. Using any other adapter will void your warranty. Unplug the power from the outlet when the unit is not in use. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replac ed. Replace only with the same or equivalent type. WARNNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. WARNNING: Excessive sound pressure from earphones or headp hones can cause hearing loss. WARNNING: Only use attachments/accessories specified provided by the manufacturer, the product is supplied by AC adapter, the AC adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. CAUTION: When the apparatus was in electrostatic circumstance, it may be malfunction and need to reset by user. Warning: The USB memory stick should be plugged in the unit directly. USB extension cable should not be used to avoid failing of data transferring and interference caused. This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

25 Table of Contents Front and Rear Panel Illustration... 1 Remote Controller... 2 Connections... 4 User Interface...5 Quick Installation... 5 Menu Operations...7 Normal Play Troubleshooting Specifications

26 LNB OUT USB LNB IN IR DC IN 12V Front and Rear Panel Illustration Front and Rear Panel Scart interface: connect to the TV'scart interface directly or through a scart cable if it is necessary. 2.USB Jack: Used to connect to an external USB 2.0 device. 3.DC IN 12V:Used to connect the 12V DC adapter. 4.Remote control: Used to connect the remote Sensor. 5.LNB IN: Used to connect the LNB to receive the signal. 6.LNB OUT: This socket will by pass the RF signal to either your TV or another Video system. 1

27 Remote Controller Remote Key Function: 1. INFO: Used to display information about the channel being viewed or further information about the program when in small EPG screen. 2. PLAY/PAUSE: Used to pause or playback the program being viewed. 3. EXIT: Used to return to the previous screen or menu. 4. EPG: Used to display information about the program being viewed and what's on next. 5. CH+: Used to move around the menu screens or selecting the channels in non-menu state. 6. VOL+:Used to move around the menu screens or changing the volume in non-menu state. 7. OK: Used to confirm a selection within a menu. 8. FAV: Used to switch access your favourite channels. 9. GAME: Used to select the game: Gomoku. 10. RECALL: Used to switch between the last two viewed channels. 11. SUBTITLE: Used to switch between different subtitles that are broadcasted 12. TEXT: Used to open teletext OSD display if teletext available in the broad caste stream. 13. COLOR KEYS (RED/ GREEN/ YELLOW/ BLUE): Used to operate different functions in TEXT screen or other menus. 14. FAST FORWARD: Used to adjust the forward speed if in HDD time shifting playback mode. 15. FAST BACKWARD: Used to adjust the backward speed if in HDD time shifting playback mode. 16.STANDBY:Used to switch the set top box to on or standby. 17. MUTE: Used to turn the sound ON or OFF. 18. MENU: Used to open the main menu window. 19. VOL-: Used to move around the menu screens or changing the volume in non-menu state. 20. CH- :Used to move around the menu screens or selecting the channels in non-menu state. 21. RECLIST: Used to show the recorded programs list. 22. NUMBER KEYS: Used to select channel numbers or input numbers in menus. 23.TV/RADIO: Used to switch between TV channels and Radio stations. 24. AUDIO: Used to set the sound output, the available settings are STEREO, LEFT, RIGHT, MONO. 25. RECORD: Used to record the program manually, and select the record duration if pressed it again. 26. STOP: Used to stop PVR function. Note: SUBTITLE/TEXT/LANGUAGE may not be available for all channels. RED/GREEN/YELLOW/BLUE may has specifical function in different menus. 2

28 LNB OUT LNB IN IR DC IN 12V Installing the Batteries Remove the battery cover from the remote control and put 2xAAA size batteries inside the compartment. The diagram inside the battery compartment shows the correct way to install the batteries. 1.Open the cover 2.Install batteries 3.Close the cover OPEN OPEN Using the Remote Control To use the remote control, point it towards the front of the digital set top box, The remote control has a range of up to 7 metres from the set top box at an angle of up to 60 degrees. The remote control will not operate if its path is blocked. Sunlight or very bright light will decrease the sensitivity of the remote control. 3

29 LNB OUT LNB IN IR DC IN 12V Connections Caution: Make sure to check the voltage specification of the wall outlet is the same rating with the receiver. To prevent the risk of electric shock, do not open the cover or the back of the receiver. TV Note: When connecting the receiver to other equipment, e.g., TV, VCR and amplifier, make sure to refer to relevant user manual for instruction. Also, make sure you disconnect all the equipments from the mains supply before the connection. 4

30 User Interface 1.Quick Installation 1.1 Setting Language User can select preferred language at Setup Installation General Setting page. (1) Press <Menu> button to enter Main Menu. (2) Press <Left/Right> button to select SETUP option. (3) Press <Up/Down> button to select Installation option. (4) Press <Up/Down> button to select General Setting option. (5) Press <OK> button to enter General Setting page. (6) Press <Up/Down> button to select the language option. (7) Press <Left/Right> button to set a language. 1.2 How to receive the programs? Scan the satellites to receive the programs Satellite configuration Satellite configuration and manager is in Main Menu->Setup->Installation->MY DISH menu. Firstly, select the proper switcher according to the switcher you have, as Figure 1. For sample switcher, each branch is connected with a satellite, user can configuration it as Figure 2. Figure 1.Satellite Installation Figure 2.Add Satellite For DiSEqC1.2 motor, user can set limit position, user location and LNB of it, as,then user can adjust and store max 32 position for different satellites, as Figure 3, Figure 4. Switch Type: select DiSEqC1.0/1.2 switcher or DiSEqC1.2 motor, or select none if you don't have any DiSEqC device. Toneburst: enable or disable toneburst switcher. move down to the satellite selection area, and press OK key to add the proper satellite, as Figure 2. LNB Type: select the LNB type according to your dish. LNB Low Freq: set the low frequency of LNB. LNB High Freq: set the high frequency of LNB if it is universal. 5

31 Figure 3. DiSEqC1.2 Setting Figure 4. DiSEqC1.2 Motor Limitation Then user can press BLUE key to scan the focus satellite or RED key to scan multisatellites, as Figure 5. Scan Mode: select Blind-Quick or Blind-Detail for blind scan, or Default to scan the default transponder list. Programme: select to receive all programs or only free programs. Figure 5. Scan Mode Transponder configuration and scan If there exist satellite in the database, then user can edit and scan transponder in the menu Main Menu Setup Installation TP MANAGER, as Figure 6. Press <Left/Right> button to select satellite; Press <Up/Down> button to select transponder. Press <OK/Up/Down/Left/Right/0~9>, user can edit Frequency, Symbol Rate or Polarity of the transponder. Press <BLUE> button to scan the focused transponder. Figure 6. Scan for Transponder Figure 7. General Setting 6

KS-HD2505 DİJİTAL MİNİ HD UYDU ALICISI

KS-HD2505 DİJİTAL MİNİ HD UYDU ALICISI KS-HD2505 DİJİTAL MİNİ HD UYDU ALICISI Önemli Güvenlik Uyarıları UYARI : Elektirik riskine karşı, cihazın kapağını açmayınız. İçerisinde, teknik olmayan kişilerce müdahale edilemeyecek parçalar bulunmaktadır.

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

GENERAL INFORMATION 3 Main Features For your Safety Unpacking General Operation RCU Front Panel Rear Panel 3 4 5 5 6 7 7 INSTALLATION 8 Connecting to TV& VCR using SCART support Connecting to Digital Amplifier

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

INSTRUCTIONS. Panel Function

INSTRUCTIONS. Panel Function Panel Function 1. PWR/MOD (power & mode switch) After the unit gets connected to the power supply, short press the button to turn the unit on, long press it to turn the unit off. When the power is on,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. .merihvideo.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. .merihvideo.com.tr KULLANIM KILAVUZU.merihvideo.com.tr KURULUM HDMI / AV Kablo Bağlantısı TV Video LAudio R Adaptör ve IR Bağlantısı IR Alıcı Göz 1 [ UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA (RCU) MUTE Tuş Fonksiyon

Detaylı

I. Referans Genel Özellikler... 3 II. Görünüm Genel Görünüm Uzaktan Kumanda... 5 III. Uydu Alıcısı... 8 IV. Kurulum...

I. Referans Genel Özellikler... 3 II. Görünüm Genel Görünüm Uzaktan Kumanda... 5 III. Uydu Alıcısı... 8 IV. Kurulum... I. Referans... 3 1.1 Genel Özellikler... 3 II. Görünüm... 4 2.1 Genel Görünüm... 4 2.2 Uzaktan Kumanda... 5 III. Uydu Alıcısı... 8 IV. Kurulum... 9 4.1 Anten Ayarları... 9 4.2 Fabrika Ayarları... 12 4.3TKGS

Detaylı

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL GENEL ÖZELLİKLER Mikroişlemci tabanlı Yüksek hassasiyet Otomatik merkezleme özelliği Sabit hız, sensöre

Detaylı

A20 KULLANIM KILAVUZU

A20 KULLANIM KILAVUZU 1. Kullanım Kılavuzu 1:Montaj ve Besleme Fingerprint Access Control A20 KULLANIM KILAVUZU 2:Yönetici Şifresi doğrulama ve değiştirme. Kullanıcı parmakizi, kart ve şifre kaydı 3: Erişim ( access control)

Detaylı

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 GIRIŞ...1 OYNATICI KONTROLLERI...2 NAVIGATION BAR...2 TV...3 SOURCE INPUT-KAYNAK SEÇIMI...3 CHANNEL LIST-KANAL LISTESI...3 SCHEDULE - PROGRAMLAMA...4

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI

DİJİTAL UYDU ALICISI THE SOUND OF FREEDOM DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazınızı kullanmayınız. www.kamosonic.com GÜVENLİ KULLANIM Cihazı temizlemeden önce fişini çekiniz.

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection  LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0. e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection www.etarti.com LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 1 LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 2 Contents

Detaylı

GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5. 1. Temel Özellikler... 5. 2. Paketi Açma...

GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5. 1. Temel Özellikler... 5. 2. Paketi Açma... GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1. Temel Özellikler... 5 2. Paketi Açma... 6 3. Cihazın Genel Kullanımı... 6 CİHAZIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ... 7 1. Ön Panel...

Detaylı

PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU

PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU DIGITURK Ağustos 2007 İÇERİK 1. ÖN PANEL TANITIMI... 3 2. ARKA PANEL TANITIMI... 4 3. KURULUM... 5 4. GENEL KULLANIM SIRASINDA KANAL KURULUMU... 8 5. DİĞER ÖNEMLİ MENÜLER...

Detaylı

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir.

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. TV/AV Daily motion 5. TV veya Radyo Kanal listesinde YEŞİL renk tuşu kanal Gizleme fonksiyonunu kullanmanızı sağlar. Bu tuşa basıldığında Gizle

Detaylı

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI User manual Contents TANITIM Boks makinesi, bilgisayarla donatılmış, güç ölçmek için dizayn edilmiş bir makinedir. Boks makinesi, eğlence mekanlarında, oyun salonlarında ve eğlenceye yönelik mekanlarda

Detaylı

HyperMedia Yazılımı Kullanım Kılavuzu

HyperMedia Yazılımı Kullanım Kılavuzu HyperMedia Yazılımı Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : HyperMedia yazılım fonksiyonları... 2 Bölüm 2 : STVR... 3 2.1 Sistem ve Kanal Ayarları... 3 2.2 Ana Panel... 6 2.2.1 Kanal Listesi... 7

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU

DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU I Güvenlik Tedbirleri Bu kılavuzdaki bilgiler üretici firma tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Hiçbir bölümü kopyalanamaz ya da herhangi başka bir

Detaylı

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU 1 http://www.trimaxmeters.com/ ~ sales@trimaxmeters.com Uydu metreyi ilk kullanımdan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz içindeki açıklamalar

Detaylı

1) Bu talimatları okuyunuz ve kullanım kılavuzunu muhafaza ediniz.

1) Bu talimatları okuyunuz ve kullanım kılavuzunu muhafaza ediniz. 1) Bu talimatları okuyunuz ve kullanım kılavuzunu muhafaza ediniz. 2) Cihazınızı sulu ve nemli ortamlardan uzak tutunuz. Temizliğini kuru bir bezle yapınız. 3) Cihazın havalandırma deliklerini asla kapatmayınız

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı

AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı 24/10/2013 - R-00 İçindekiler Güvenlik Uyarıları Uzaktan Kumanda Bağlantı Noktaları AT-16000 Sistem Bağlantısı AT-16000 Kurulum Ayarları Detaylı Kurulum A/V

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4 Rehberi İçindekiler Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3 Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4'ü kişiselleştirme, 5 Ek bir düğme ekleme Ek düğmeleri

Detaylı

Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu

Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu Table of Contents Başlamadan Önce Okuyunuz:... 2 Yedekleme:... 2 Kişilerin yedeklenmesi:... 2 Mail Hesaplarının Kurulumu:... 3 Almanya Hesabımı Kurulumu:... 3 Tuv-

Detaylı

2.0 2 ADET TV 6000 64 2000 TP

2.0 2 ADET TV 6000 64 2000 TP 1. Genel Özellikler DLNA: Aynı ağa bağlı cihazlar arasında bağ kurulabilir ve iki cihaz arasında dosya paylaşımı yapılabilir. Örneğin; bilgisayarınızdaki bir filmi veya herhangi bir medya dosyasını hiçbir

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

1. Bölüm: Giriş. 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler. 1.2 Sistem Gereklilikleri. Türkçe

1. Bölüm: Giriş. 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler. 1.2 Sistem Gereklilikleri. Türkçe 1. Bölüm: Giriş 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler TVGo A03 ünüzü aldığınız zaman, aşağıdaki ögelerin USB TV Süper Mini paketinde bulunduğundan emin olunuz. TVGo A03 Sürücü CD si Uzaktan Kumanda Hızlı Kılavuz

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

WI-FI USB ADAPTER. Televizyon için kablosuz USB dongle Wireless USB dongle for TV. www.vestel.com.tr

WI-FI USB ADAPTER. Televizyon için kablosuz USB dongle Wireless USB dongle for TV. www.vestel.com.tr WI-FI USB ADAPTER Televizyon için kablosuz USB dongle Wireless USB dongle for TV www.vestel.com.tr Güvenlik Bilgileri Bu ürünün küçük parçaları, bebekler veya çocuklar tarafında yutulabilir. Bu küçük parçaları,

Detaylı

SCART STICK UYDU ALICISI DSR 6800 SS FTA

SCART STICK UYDU ALICISI DSR 6800 SS FTA SCART STICK UYDU ALICISI DSR 6800 SS FTA tr içindekiler 4 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 4 Eski Cihazınızın Atılması 4 Ambalaj İçin Uyarı! 4 Pil İçin Uyarı! 5 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 5 Yasaklı Madde

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI Create a new Crystal report Document: Yeni bir Crystal Report dökümanı oluşturmak için aşağıdaki optionlardan biri seçilir a) Using the report expert: Crystal Reportun

Detaylı

Bağlantılar 4 5 6 6 7 8 9 Ana Menü 1.Kanal Düzenleme 1.1 TV Kanalları 1.2 Radyo Kanalları 1.3 Tümünü Sil 2.Kurulum 2.1 Anten Ayarları 2.2 Motor Ayarları 2.3 Uydu Listesi 2.4 TP Listesi 2.5 TKGS Ayarları

Detaylı

Analog Kamera Menüleri

Analog Kamera Menüleri Analog Kamera Menüleri DINION 4000 AN tr Hızlı Kullanım Kılavuzu Analog Kamera Menüleri Kurulum menüsü tr 3 1 Kurulum menüsü SETUP menüsüne erişmek için kontrol kumandasının ortasındaki düğmeye basın.

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU USERS GUIDE FOR THE ERASMUS+ STUDENT EXCHANGE PROGRAM APPLICATION SYSTEM

ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU USERS GUIDE FOR THE ERASMUS+ STUDENT EXCHANGE PROGRAM APPLICATION SYSTEM ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU USERS GUIDE FOR THE ERASMUS+ STUDENT EXCHANGE PROGRAM APPLICATION SYSTEM GİRİŞ YAPABİLMENİZ İÇİN ÜYE OLMALISINIZ! / YOU HAVE TO FIRST

Detaylı

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI İçindekiler Server Kurulumu... 3 Microsoft.NET Framework 4.0 Kurulumu... 3 Crystal Reports 2008 Redistributable Package (C12) Kurulumu... 5 Microsoft SQL Server 2008

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

FTA uydu alıcısı, kolay kullanımlı menu düzeni ve güçlü ALI. M3329 ana işlemcisi ile, şifresiz tüm TV ve radyo yayınlarını almak üzere

FTA uydu alıcısı, kolay kullanımlı menu düzeni ve güçlü ALI. M3329 ana işlemcisi ile, şifresiz tüm TV ve radyo yayınlarını almak üzere Genel Bilgiler Almış olduğunuz FTA uydu alıcısı, kolay kullanımlı menu düzeni ve güçlü ALI M3329 ana işlemcisi ile, şifresiz tüm TV ve radyo yayınlarını almak üzere tasarlanmıştır. TV alıcınızın arkasına

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer.

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer. Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME NT4 bağlantısına çok benzer. Direkt Kablo desteğini Windows95/98'e yükledikten sonra, Windows95 for Direct Cable Client

Detaylı

Lenovo A369i. Quick Start Guide v1.0. English/Türkçe

Lenovo A369i. Quick Start Guide v1.0. English/Türkçe Lenovo A369i Quick Start Guide v1.0 English/Türkçe English Read this guide carefully before using your smartphone. Electronic emission notices European Union conformity Radio and Telecommunications Terminal

Detaylı

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL 1. K12NET i İnternet Explorer 7, 8 ya da 9 sürümlerinde kullanınız. Firefox, Google Chrome vb. tarayıcılarda açmayınız. Use K12NET

Detaylı

GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1. Ana Özellikler... 5 2. Paketi Açma... 6 3.

GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1. Ana Özellikler... 5 2. Paketi Açma... 6 3. GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1. Ana Özellikler... 5 2. Paketi Açma... 6 3. Cihazın Genel Kullanımı... 6 CİHAZIN GÖRÜNÜMÜ... 7 1. Ön Panel... 7

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

42" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L

42 İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L 42" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L ViewSonic CDE4200-L 42" kurumsal ekran, 16,6 mm 'lik ince çerçeveli tasarımı ile iç mekan kullanımlarında en geniş ve kaliteli görsel deneyimi yansıtmak

Detaylı

PocketRest Kullanımı

PocketRest Kullanımı PocketRest Kullanımı El Terminalinden ayarlanan parametreler sayesinde Adisyon basılabilir, İade alınabilir, Masa değiştirilebilir, Hesap alınabilir Ödeme alınabilir gibi birçok işlem yapılabilmesi mümkündür.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. MHL to HDMI Adapter IM750

Kullanım kılavuzu. MHL to HDMI Adapter IM750 Kullanım kılavuzu MHL to HDMI Adapter IM750 İçindekiler Giriş...3 MHL to HDMI Adapter'a genel bakış...3 Başlarken...4 Smart Connect...4 Smart Connect yükseltme...4 MHL to HDMI Adapter Kullanımı...5 MHL

Detaylı

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) GES 65 OF GES 65-3 OF AE 621 AE 456 AE 6065 P AE 890 AE 668 GW 3250 S GW 3850 S KW 6080 65 0F SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER 65-3 0F 60 cm Reception Frequency

Detaylı

MY PANEL METER KULLANIM KILAVUZU

MY PANEL METER KULLANIM KILAVUZU MY PANEL METER KULLANIM KILAVUZU EPA100 cihazınızı USB ile bilgisayarınıza bağlayarak çeşitli ayarlar yapabilir, okunan değerlerin grafiğini çıkartabilir, cihaz üzerinde yaptığınız bütün fonksiyonlara

Detaylı

GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32

GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32 www.philips.com/welcome GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32 5 10 Kontroller 11 SafeSound 12 13 4 Müzik 14 Çalma listeleri 16 5 Sesli kitaplar 6 Videolar 20 21 8 FM radyo 23 Hoparlörden dinleme

Detaylı

1. Bölüm: Giriş. Türkçe. Giriş: Özellikler:

1. Bölüm: Giriş. Türkçe. Giriş: Özellikler: 1. Bölüm: Giriş Giriş: TVGo A11MCE, PC nizi bir TV haline dönüştürür. Bu şekilde hem alandan ve elektrik tüketiminden tasarruf sağlayacağınız için evinizde ayrı bir TV satın almanıza gerek kalmayacaktır.

Detaylı

TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Değerli Müşterilerimiz, Türksat 4A haberleşme uydusu, 17 Eylül 2014 tarihini - 18 Eylül 2014 e bağlayan gece yarısı hizmet vermeye başlayacaktır. Türksat 4A ile birlikte, Türksat 2A uydusu üzerindeki 178

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

62018 KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL

62018 KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL Ekran D splay Yukarı Ok Arrow Up Aşağı Ok Arrow Down C haz 220V AC ger l mde çalışır. SSR ç n tasarlanmıştır, +12V DC çıkış ver r. 0 le 900 derece arası sıcaklık ayarı

Detaylı

Çalışma Sayfası1 S-6464 ALARM PANELİ PROGRAMA GİRİŞ ( # )

Çalışma Sayfası1 S-6464 ALARM PANELİ PROGRAMA GİRİŞ ( # ) 1 GÜVENLİK KODLARI ( SECURITY CODES ) S-6464 ALARM PANELİ PROGRAMA GİRİŞ ( 05 # ) 2 ) 3 ) PROGRAMCI ŞİFRESİ ( INSTALLER CODE ) Program Şifresi ( (05) ANA KULLANICI ŞİFRESİ ( MASTER CODE ) Master Şifre

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR.

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. ELİNİZDEKİ KLAVUZDA ÖRNEK OLARAK ERASMUS+ BAŞVURU SÜRECİ BELİRTİLMİŞTİR. ALL STUDENT WHO WILL APPLY

Detaylı

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 da (IIS 6.0) Web Sayfası yayınlamak için ilk olarak IIS 6.0 ın kurulu olması gereklidir. IIS Windows ta default

Detaylı

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Gerekli Malzemeler: 1) Arduino (herhangi bir model); bizim kullandığımız : Arduino/Geniuno uno 2) Bluetooth modül (herhangi biri); bizim kullandığımız: Hc-05

Detaylı

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY Teknik Özellikler 1.Standartlar : IEC 60947-4-1, TS EN 60947-4-1 2.Depolama Sıcaklıı : - 40 0 C +70 0 C 3.Çalıma Sıcaklıı :

Detaylı

DĠJĠTAL UYDU ALICISI DM 800. Kullanma Kılavuzu. CĠHAZI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠCE OKUYUN

DĠJĠTAL UYDU ALICISI DM 800. Kullanma Kılavuzu. CĠHAZI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠCE OKUYUN DĠJĠTAL UYDU ALICISI DM 800 Kullanma Kılavuzu CĠHAZI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠCE OKUYUN 1 ĠÇĠNDEKĠLER Güvenlik Talimatları---------------------------------- 2 Genel

Detaylı

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 İÇİNDEKİLER 1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK... 5 2.1.Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 3.TARİH ve ZAMAN AYARI...6 4.SICAKLIĞIN DÜŞÜRÜLME DÖNEMLERİ...8

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş.

isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş. isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş. Say n Müşterimiz, i-anahtar ınızı kullanıma açmak için: 1. İnternet Şubemizde Güvenlik / i-anahtar / İlk Kullanıma Açma menüsünü kullanınız.

Detaylı

SPEED DOME KAMERA KULLANIM KILAVUZU

SPEED DOME KAMERA KULLANIM KILAVUZU SPEED DOME KAMERA KULLANIM KILAVUZU Teknik Veriler Kablo Renkleri Fonksiyon Açıklaması Data Kırmızı Kamera Güç DC +12V Siyah Kamera Güç DC -12V Sarı/Yeşil Toprak Kablosu Toprak Hattına Yeşil RS485 A (

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

İçerik. Güvenlik Yönergesi...2. 1. Referans 1.1 Genel Özellikler...3 1.2 Aksesuarlar...4. 2. Temel Özellikler 2.1 Ön Panel...4 2.2 Arka Panel...

İçerik. Güvenlik Yönergesi...2. 1. Referans 1.1 Genel Özellikler...3 1.2 Aksesuarlar...4. 2. Temel Özellikler 2.1 Ön Panel...4 2.2 Arka Panel... İçerik Güvenlik Yönergesi...2 1. Referans 1.1 Genel Özellikler...3 1.2 Aksesuarlar...4 2. Temel Özellikler 2.1 Ön Panel...4 2.2 Arka Panel...5 3. Kurulum ve Bağlantılar...7 4. Kurulum ve Kullanım 4.1 Kurulum...7

Detaylı

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda...

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda... 1 Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 CİHAZ ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1.Giriş... 5 2. Temel Özellikler... 5 3. Paket İçeriği... 5 4. Genel Kullanım... 6 5. Ön Panel...

Detaylı

İçerik. Güvenlik Yönergesi...2. 1. Referans 1.1 Genel Özellikler...3 1.2 Aksesuarlar...4. 2. Temel Özellikler 2.1 Ön Panel...4 2.2 Arka Panel...

İçerik. Güvenlik Yönergesi...2. 1. Referans 1.1 Genel Özellikler...3 1.2 Aksesuarlar...4. 2. Temel Özellikler 2.1 Ön Panel...4 2.2 Arka Panel... İçerik Güvenlik Yönergesi...2 1. Referans 1.1 Genel Özellikler...3 1.2 Aksesuarlar...4 2. Temel Özellikler 2.1 Ön Panel...4 2.2 Arka Panel...5 3. Kurulum ve Bağlantılar...7 4. Kurulum ve Kullanım 4.1 Kurulum...7

Detaylı

Model No: RAX UYDU ALICISI KULLANMA KILAVUZU

Model No: RAX UYDU ALICISI KULLANMA KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde

Detaylı

Ürün Hakkında İÇİNDEKİLER. Ürün Hakkında 01 1.REHBER

Ürün Hakkında İÇİNDEKİLER. Ürün Hakkında 01 1.REHBER ASF-2035 Ürün Hakkında İÇİNDEKİLER Ürün Hakkında 01 1.REHBER 02 1.1 Ön Panel &Tuş Takımı 1.2 Açma/Kapama 1.3 Güç Kaynağı & Batarya 2.Menü 2.1 Hızlı Uydu Arama 2.2 Uydu Kurulumu 2.3 Multimedya 2.4 Sistem

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Botech Dijital Kablo TV Alıcısı. Model : BSD1000

Kullanma Kılavuzu. Botech Dijital Kablo TV Alıcısı. Model : BSD1000 Botech Dijital Kablo TV Alıcısı Model : BSD1000 İçerik I.GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 3 II.ÇEVRENİN KORUNMASI 5 III.GENEL BİLGİLER 5 1.Önsöz...5 2.Ana Özellikler.. 5 3.Donanım. 6 3.1.Ön Panel...6 3.2.Arka Panel...6

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

KWorld PlusTV Analog Lite PCI

KWorld PlusTV Analog Lite PCI KWorld PlusTV Analog Lite PCI PlusTV Analog Lite PCI Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.2 Bölüm 1 : PlusTV Analog Lite PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3

Detaylı

(2012 08 01) atlanta_hybrid_manual_tur (180x130).indd 1 2012-08-01 8:33:01

(2012 08 01) atlanta_hybrid_manual_tur (180x130).indd 1 2012-08-01 8:33:01 (2012 08 01) atlanta_hybrid_manual_tur (180x130).indd 1 2012-08-01 8:33:01 Güvenlik Talimatları Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyunuz: Uyarılar Ürün adaptörünü

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT OPERATIONAL MANUAL BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9

Detaylı

Contents. English - 1 -

Contents. English - 1 - Contents Features... 2 Introduction... 2 Preparation... 2 Safety Precautions... 2 Package Contents... 4 Environmental Information... 5 Repair Information... 5 Remote Control Buttons... 6 LCD TV and Operating

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

Cihaz 16 dosya formatı tipini destekler, bunlar PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI ve TCR dir.

Cihaz 16 dosya formatı tipini destekler, bunlar PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI ve TCR dir. Temel İşlemler Cihazı açmak için Power Butonuna basın ve basılı tutun. Başlangıç ekranından sonra Home ekranı (ana ekran) üzerinden ana menüye otomatik olarak girilecektir. Ana menüde Books(kitaplar),

Detaylı

1. Bölüm: Giriş. Türkçe. Giriş: Özellikler:

1. Bölüm: Giriş. Türkçe. Giriş: Özellikler: 1. Bölüm: Giriş Giriş: TVGo A11, PC nizi bir TV haline dönüştürür. Bu şekilde hem alandan ve elektrik tüketiminden tasarruf sağlayacağınız için evinizde ayrı bir TV satın almanıza gerek kalmayacaktır.

Detaylı