Mini Scart SatReciever

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mini Scart SatReciever"

Transkript

1 Mini Scart SatReciever Scart Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu JS-2011PVR MINI SCART JS-2011PVR MINI SCART

2 Önemli Güvenlik Uyarıları UYARI : Elektrik riskine kar ı, cihazın kapa ını açmayınız. çerisinde, teknik olmayan ki ilerce müdahale edilemeyecek parçalar bulunmaktadır. Müdahaleyi mutlaka yetkili personele yaptırınız. UYARI : Elektrik ve alev riskine kar ın, cihazı ya mur altında ve rutubetli ortamda kullanmayınız. Cihaz adaptörünü ve kendisini, damlayan ve sıçrayan sudan koruyunuz. Vazo vb. su dolu ürünlerden uzak tutunuz. Cihazı, direct güne ı ı ına ve kalorifer, vb. ısı kaynaklarına uzak tutunuz. Cihazın havalandırma deliklerini açık tutunuz. Üzerini minder, örtü gibi eylerle kapamayınız. Ürünü sallantı olasılı ı olan bir yüzeye yerle tirmeyiniz. Ürünü, sadece birlikte verilen adaptörle çalı tırınız. Farklı bir adaptörle çalı ma, cihazın garanti kapsamı dı ına çıkmasına neden olacaktır. Kullanılmadı ı durumlarda, adaptor prizden çıkarınız. UYARI : Kumanda pillerinin ters yerle tirilmesi, tehlikeli durumların ( patlama, vb. ) olu masına neden olabilir. Kumandadaki bitmi pillerin yerine kullandı ınız yeni pillerin, aynı tip oldu undan emin olunuz. UYARI : Kumanda ünitesinde kullanılan piller hiçbir zaman güne ı ı ı, ate, vb. ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır. UYARI : Sadece cihazla birlikte verilen yan parça ve aksesuarları kullanınız. UYARI : Cihaz bir elektrostatik etki altında kaldı ında sa lıklı çalı mayabilir. Bu durumda cihaz elektri ini kapatıp açmak gerekir.

3 çerikler Ön ve arka panel görünü leri... 1 Uzaktan Kumanda... 2 Ba lantılar... 4 Menu Düzeni...5 Çabuk Kurulum... 5 Menu lemleri...7 Normal Konu Sorun Giderme Özellikler... 18

4 LNB OUT USB LNB IN IR DC IN 12V Ön ve Arka Panel Görünü leri Ön ve Arka Panel Scart arabirimi: TV alıcısı scart giri ine direct ba lantı. 2.USB Giri : Harici USB 2.0 ba lantı giri i 3.DC IN 12V: 12V DC adaptor ba lantısı. 4.Remote control: Uzaktan kumanda için alıcı göz ba lantısı. 5.LNB IN: LNB giri i. 6.LNB OUT: Di er bir alıcıya ba lantı çıkı ı. 1

5 Uzaktan Kumanda Kumanda Tu larının Kullanımı: 1. INFO: Seyredilen kanalla ilgili bilgi alma ve EPG ekranından bilgi izleme. 2. PLAY/PAUSE: Used to pause or playback the program being viewed. 3. EXIT:Önceki ekrana yada menuye dönme. 4. EPG: Elektronik program rehberi se çene ine ula ma 5. CH+: Menu içerisindeki farklı seçeneklere ula ma ya da bir üst kanalı seçme. 6. VOL+:Menu içerisindeki farklı seçeneklere ula ma ya da sesi arttırma. 7. OK: Menu içerisindeki herhangi bir seçimi onaylama. 8. FAV:Seçilen favori kanalları seyretme. 9. GAME: Used to select the game: Gomoku. 10. RECALL: Syredilen önceki kanala geri dönme. 11. SUBTITLE: Farklı altyazıları olan programlarda, alt yazı seçme imkanı 12. TEXT:Teletext olan programlarda, teletext sayfasını açma. 13. RENKL TU LAR (KIRMIZI/ YE L/ SARI/ MAV ): Teletext ekranında farklı sayfalara ya da menude farklı i lemlere ula ma.ula ma. 14. HIZLI LER SARMA : Kayıtlı olan programları, oynatma konumunda iken hızlı ileri sarma. 15. HIZLI GER SARMA : Kayıtlı olan programları, oynatma konumunda iken hızlı geri sarma. 16.STANDBY:Cihazı açık ya da beklemede konumlarına alma. 17. MUTE: Sesin tamamen kapatılması veya açılması. 18. MENU: Ekranda ana menuyu açma. 19. VOL-: Menu içerisindeki farklı seçeneklere ula ma ya da sesi azaltma. 20. CH- : Menu içerisindeki farklı seçeneklere ula ma ya da bir alt kanalı seçme. 21. RECLIST: Kayıtlı olan programların listesini gösterme. 22. NUMARA TU LARI: Seçilen programların kanal numaralarına veya menu içerisindeki fonksiyonlara ula ma. 23.TV/RADIO: TV veya r adyo kana l ıseçimi. 24. AUDIO: Muhtelif ses seçeneklerine ula ma. Stereo, Sa ses, Sol ses ya da Mono. 25. RECORD: Programın, manuel olarak kaydını ba latma ve tekrar basıldı ında kayıt süresini belirleme. 26. STOP: Kayıt i lemini durdurma. Not : ALTYAZI / TELETEXT/ L SAN i lemleri bütün kanallarda geçerli olmayabilir. KIRMIZI / YE L / SARI / MAV tu lar, bazı özel menulerde farklı i levler görebilirler. 2

6 LNB OUT LNB IN IR DC IN 12V Pilleri Yerle tirme Uzaktan kumanda ünitesinin pil kapa ını açınız ve 2 adet AAA pili yerle tiriniz. Pilleri yerle tirirken, pil yuvasının içerisindeki yön bilgisine dikkat ediniz. 1.Kapa ı açınız 2.Pilleri yerle tiriniz 3.Kapa ı kapatınız Kumandanın kullanılı ı Uzaktan kumanda alıcı gözünü, alıcının yan tarafındaki IR giri ine takınız. Alıcı göz, 7metreye kadar, 60 derecelik bir açı ile alı yapmaktadır. Uzaktan kumanda ile alıcı göz arasında herhangi bir engel olmamalıdır. Direkt gelen güne ı ı ı veya a ırı parlak bir ı ık, uzaktan kumanda alı hassasiyetini olumsuz yönde etkileyebilir. 3

7 LNB OUT LNB IN IR DC IN 12V Ba lantılar Uyarı : Elektrik prizi ile adaptor gerilimlerinin birbirine uyumlu oldu unu kontrol ediniz. Herhangi bir riskle kar ıla mamak için, cihazın ve adaptörün kapa ını açmayınız. TV Not : Uydu alıcınızı, kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde TV ye ba ladı ınızdan emin olunuz. Ba lantıları yapmadan önce, cihazların elektrik ba lantılarının olmadı ını da kontrol ediniz. 4

8 Menu Düzeni 1. Çabuk Kurulum 1.1 Lisan Seçimi Kullanıcı, Kurulum menusunden, istedi i lisanı seçebilir. (1) Menu tu una basarak Ana menu ye giriniz. (2) VOL +/- tu ları ile Ayarlar menusune gelip OK ile alt menuye geçiniz. (3) CH+/- tu ları ile Kurulum menusune gelerek OK ile alt menuye giriniz. (4) Genel Ayarlar seçene ini seçerek OK tu u ile alt menuye giriniz. (5) Ekran Dili seçene ine geliniz. (6) Vol +/- tu ları ile istedi iniz dili seçiniz. (7) Exit tu unu kullanarak menulerden çıkınız. 1.2 Uydu yayınlarının bulunması Yayınların bulunabilmesi için, ayarlar yapıldıktan sonra arama yapılması gerekir Uyduların Ayarlanması Uydu ayarı için, Ana Menu -> Ayarlar -> Kurulum -> Anten ve Arama Ayarları -> menulerine girilir. Önce, ekil 1 de gösterildi i ekilde switch tipi seçilir ve ilgili çana a ili kin LNB dataları girilir ( ekil 2) ekil 1.Uydu Ayarı ekil 2.Uydu Ekleme DiSEqC1.2 motor kullanıldı ı taktirde, kullanıcı limit de erlerini,konum ve LNB de erlerini girecektir. Kullanıcı, farklı uydular için, en çok 32 konum ayarlayarak kaydedebilir ( ekil 3 ve 4 ). Switch Tipi :DiSEqC 1.0 / 1.1, ya da DiSEqC1.2 motor konumu seçilmelidir. Hiç DiSEqC kullanılmıyorsa, Hiçbiri seçene i alınmalıdır. Toneburst: Bu tür anahtarlama kullanıldı ı taktirde Açık konuma getirilir.. LNB Tipi: Kullanılan LNB tipi girilir. LNB Alt Frekansı : LNB alt frekansı girilir. LNB Üst Frekansı : LNB üst frekansı girilir. 5

9 ekil 3. DiSEqC1.2 Ayarı ekil 4. DiSEqC1.2 MotorLimitleri Bu konumda, MAV tu a basarak seçilen uydudan, KIRMIZI tu a basarak da ayarlanmı tüm uydulardan tarama yapmak mümkündür ( ekil 5 ). Tarama Modu: Varsayılan / Detaylı Kör Tarama / NIT seçeneklerinden biri seçilmelidir. Program Seçimi : Tüm yayınların yada sadece ifresiz yayınların seçilmesini sa lar. ekil 5. Tarama Modu Transponder Ayarı ve Tarama Cihazda daha önceden kaydedilmi uydu bilgileri mevcut ise, transponder tarama ve düzenleme i lemi yapılabilir: Menu -> Ayarlar -> Kurulum -> TP Yönetimi ( ekil 6 ). VOL +/- tu larıyla uydu seçilir, CH +/- tu larıyla transponder seçilir. OK -> CH +/- -> VOL +/- -> 0~9 tu larıyla, ilgili transponderin frekans, sembol hızı ve polarite bilgileri girilir. MAV tu a basılarak, ilgili transponderde tarama ba latılır. ekil 6. Transponder Tarama ekil 7. Genel Ayarlar 6

10 2.Menu lemleri Kanal tarama i lemi bitip bulunan kanallar cihaza kaydedildikten sonar, TV ve radio yayınlarını izleyip dinleyebilirsiniz. Bu bölümde bununla ilgili tipik bilgiler aktarılmaktadır. 2.1 Ana Menu Ana menude pek çok i lem gerçekle tirilebilmektedir. (1) Menu tu una basılarak ana menuye girilir. (2) Info tu una basarak, cihazla ilgili yazılım versiyon bilgilerine ula ılabilir. 2.2 Ayarlar Cihazla ilgili system ayarlarına ula ılabilmeye izin verir Kurulum Bu menu, genel ayarlar, anten / arama ayarları ile TP yönetimi menulerine girmeyi sa lar Genel Ayarlar OSD, ses ve altyazı dilleri ile zaman dilimi ayarlarını kapsar ( ekil 7 ) OSD Dili stenen menu lisanı seçilebilir Ses Dili Uygun olan yayınlarda, farklı lisanlardaki sesler arasından seçim yapılabilmesini sa lar Altyazı Dili Uygun olan yayınlarda, farklı lisanlardaki altyazılar arasından seçim yapılabilmesini sa lar Otomatik Zaman Dilimi / Saat Dilimi Otomatik zaman diliminin, yayın üzerinden alınmasını sa lar. Bulunulan yerin, GMT ye göre saat farkının bilinmesi durumunda, Otomatik Zaman Dilimi Kapalı konuma getirilir ve saat dilimi girilir. Aksi durumda, Otomatik Zaman Dilimi Açık konuma getirilerek, sistemin kendini otomatik güncellemesi sa lanır TV Ayarları TV ayarları menusu ekil 8 de gösterilmi tir. ekil 8. TV Ayarları TV Formatı Seyredilen programa göre, 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9 PB veya16:9 AUTO olarak seçilebilir. 7

11 TV Modu Görüntü için PAL, NTSCya da OTOMAT K seçilebilir. Otomatik modunda, programın durumuna gore PAL ya da NTSC seçilir. Bu seçimin, TV ile aynı olması gerekir OSD Saydamlı ı En saydam konum 1 olmak üzere, OSD nin saydamlı ı ayarlanabilir Bilgi Görünme Süresi Bilgi barının ekranda görünme süresini ayarlar. Devamlı seçene i haricinde, ayarlanan sure sonrasında bar, kendili inden yok olacaktır Video Çıkı ı CVBS ya da RGB olarak resim çıkı ını ayarlar ifre Menu, kanal ya da sansür kilidi koymak için kullanılır. Fabrika ayarı ifre 6666 dır ve kullanıcı istedi i taktirde ifreyi de i tirebilir Menu Kilidi Açık oldu u taktirde, menu düzeninde herhangi bir de i iklik yapılamaz Kanal Kilidi Açık oldu u taktirde, ayarlanmı olan kanalı kitleyecektir. Detaylı bilgi için e bakınız Sansür Kilidi Bu kilit özelli inde, Tümü Engelli, Engelleme Yok ve ya seçenekleri bulunmaktadır ve ebeveynlerin kontrolu içindir. Bu özellik, ancak yayın içerisinde bu bilgi bulundu u taktirde kullanılabilir ifre De i tirme ifreyi kodunu de i tirmek için bu satıra gelinerek, V+/- ve 0 ~9 tu larıyla, önce eski ifre, daha sonra 2 kez yeni ifre girilir. ifre de i ikli i gerçekle ti inde ekranda PIN kodu de i tirildi mesajı belirecek, sonrasında da OK ve EXIT tu larıyla menuden çıkılacaktır Geli mi Zamanlayıcı Kullanıcı, seyretmek istedi i programın gün ve saatini ayarlayarak, ya da elektronik program rehberini ( EPG ) kullanarak, programa geçi yapabilir. Ayarlanan tarih ve saate gelindi inde, cihaz otomatik olarak seçilen kanala geçecektir. VOL +/- ve Mute tu larının haricinde bir tu a basıldı ında, zamanlayıcı devre dı ı kalacaktır. 8

12 2.2.5 Fabrika Ayarı Ürün fabrikadan çıktı ı duruma döndürmek için kullanılır. Bu durumda, daha önceden yapılmı olan tüm de i iklikler silinecek ve cihaz ilk alındı ı duruma dönecektir. 2.3 TV/RADYO Cihazla TV yayınlarını izlemenin yanısıra, Radyo yayınları da dinlenebilmektedir. Liste ve EPG menuleri aynı düzendedir Liste Kullanıcı bazı i lemleri listeden yapabilir ( ekil 9 ). ekil 9. TVListesi ekil 10. TV Rehberi Favoriler Kullanıcı istedi i kanalları CH+/- tu ları ile seçerek Favori kanal olarak tanımlayabilir. Bu kanallar 8 ayrı grup olarak da ayrılabilmektedir : haber, spor, film, müzik, alı veri, seyahat, erkek ve kız çocuk. 1 ~8 tu larına basarak favori grubu seçilebilir veya iptal edilebilir Kilit Kanal kilidi açık oldu u taktirde, kilitli programı seyretmek için ifre girmek gerekecektir. Kilit konumu seçildi inde, OK tu una basılarak kanal kilitlenebilir, ya da kilitli kanal açık hale getirilebilir. Daha fazla bilgi için yi gözden geçiriniz Düzenle Kullanıcı, 20 karakteri a mamak artıyla, program ismini de i tirebilir. (1) VOL +/- tu larıyla düzenle menusu seçildikten sonar, CH+/- tu larıyla programın üzerine gelinir. (2) OK tu uyla program seçilir. (3) CH+/-, VOL+/-, 0 ~9, KIRMIZI ve YE L tu larıyla istenen karakterler seçilir. (4) Tekrar OK tu una basılarak önceki menuye dönülür. (5) KIRMIZI tu a basılarak de i iklik kaydı tamamlanır Ta ı Ta ıma seçene i, kanalları diledi iniz ekilde düzenlemenizi sa lar Sırala Sıralama seçene i, kanalları alfabetik olarak ( A<->Z ) ya da ifreli <-> ifresiz olarak seçerek sıralamayı sa lar. 9

13 Atla Bu özellikle, CH+/- tu larıyla kanallar arasında gezinirken, atlanması istenen kanalları göstermeden bir sonraki kanala geçi imkanı verir. Atlanacak kanallar OK tu uyla seçilir, aynı tu la da özellik iptal edilebilir Sil Bu komut, seçilen kanalı cihazdan silmek için kullanılır. OK tu uyla istenen kanallar silinebilece i gibi, YE L tu la tüm kanallar da silinebilir. Silinen kanalın ( ya da kanalların ) izlenebilmesi için, ihazda tekrar tarama yapılması gerekir Ara Kullanıcı, program ismini yazarak da kayıtlı olan kanalı bulabilir. (1) CH+/- ile arama moduna gelinir. (2) OK tu una basılarak alt menuye girilir. (3) CH+/-, VOL+/-, OK, 0 ~9, KIRMIZI ve YE L tu lara basarak program ismine ili kin bilgiler girilir. (4) OK tu una basılarak listeden aranan programa ula ılır. (5) YE L ve SARI tu lara basarak, aynı bilgilere haiz ba ka kanallara da ula ılabilir. Press Elektronik Program Kılavuzu ( EPG ) Elektronik program kılavuzu resim 10 da gösterilmi tir. (1) lgili programa gelinerek EPG tu una basılır. (2) VOL +/- tu larıyla ilgilenilen saat ve güne gelinir. (3) OK tu una basılarak, seçilen saatteki program için daha detaylı bilgi alınır. (4) Bir önceki menuye dönmek için EXIT e basılır. (5) Seçilen program kaydetmek için KIRMIZI tu a basılarak, kayıtla ilgili gerekli bilgiler girilir. 2.4 MULTIMEDYA Multimedia, harici bir USB ünitesi ile kullanılabilir. Aksi taktirde, ekranda aygıt hazır de il! mesajı belirecektir Albümüm Bu seçenek, JPG/BMP/GIF formatındaki fotograf ve resimleri izlemenizi sa lar. MAV tu a basarak da, klasör seçeneklerine dönülebilir Albümüm / Resimler Klasörü Seçilen resimlere ili kin isim, ölçü, tarih,vb. bilgiler de gözlenebiliir ( ekil 11 ). CH+/-, VOL +/-, OK tu larıyla resim izlenmek istenen resim seçilir. OK tu una tekrar basılarak slayd gösterime de geçilir. 10

14 ekil 11.Albümüm Küçük Resimler ekil 12. Müzi im Zoom ( Büyütme / Küçültme ) KIRMIZI tu a basarak seçilen resmin büyütülmesi veya küçültülmesi sa lanabilir. Oranlar 25%, 50%, 100%, 150% ve 200% dir Yön VOL +/- tu ları ile, resmin 90 derecelik açılarla döndürülmesi sa lanır. Ayrıca SARI / MAV tu larla da resim, ayna etkisi eklinde izlenebilir Slayt Gösterim Albümüm seçene inde OK tu una basarak, Küçük Resimler konumuna gelinir. Slayt gösterimin ba layaca ı resim seçilerek tekrar OK tu una basılır. Slaytın ba laması için tekrar OK ye basılır. KIRMIZI tu a basılarak slayt durdurulabilir. YE L tu a basılarak, slayt gösterim esnasında fonda dinlenmesi istenen müzik seçilebilir. SARI tu ile, slayt gösterimin 1 kez yada sürekli olması seçilir. Slayt gösterimin hızı MAV tu la ayarlanabilir Müzi im Bu seçenekte, MP3/WMA formatta kaydedilmi olan sesler ve arkılar dinlenebilir. Çalma esnasında, ekranda bir spectrumun yanısıra, geçen ve toplam süre de görülebilmektedir ( ekil 12 ). Bu seçenekte INFO tu u ile, ba lı bulunan USB ye ait bilgiler görülebilir. CH+/-, VOL +/-, OK tu ları ile istenen dizin ve müzik seçilir ve OK tu uyla ba latılır. KIRMIZI tu la duraklatma / oynatma yapılabilir. YE L tu la durdurma, SARI tu la sürekli oynatma, MAV tu la da hız de i tirme sa lanır.. Çalma esnasında, ses iddeti VOL+/- ve MUTE tu uyla de i tirilebilir. 11

15 2.4.3 Filmim Bu seçenek, pek çok MPEG2/4 datayı oynatabilmektedir. Oynatma esnasında, ekranın sol üst kö esinde, oynatılan verinin adı, toplam ve geçen süre, vb. bilgiler bulunur. CH+/-, VOL +/-, OK tu ları ile istenen film seçilir ve OK tu uyla ba latılır. KIRMIZI tu la duraklatma / oynatma yapılabilir. YE L tu la, her bir enstantane tek tek izlenebilir. SARI tu la geri sarma yönünde, MAV tu la da ileri sarma yönünde hız de i tirilebilir. Seçenekler ise x2, x4, x8, x16, x32 normal hızdır Kaydedicim Bu seçenekte, kaydedilmi olan programlar görülece i gibi, kayıt öncesi seçenekler ayarlanabilmektedir ( ekil 13 ). Sistem FAT ve FAT 32 yi destekler. Kayıt listesinden, kayıtlı olanlar görülece i gibi, silme i lemi de yapılabilir ( ekil 14 ). Kayıt aygıtı bölümünde, USB ye ili kin bilgi ve i lemler ( biçimlendirme, doluluk oranı, vb. ) bulunmaktadır. Kayıt tercihlerinde ise, zaman kaydırma boyutu ve durumu, tek tu la kayıt ve kayıt periyodu seçeneklerine ula ılmaktadır. Zaman kaydırma boyutu otomatik olarak hesaplanmı tır ve de i tirilemez. Zaman Kaydırma ( Time Shift ) : Bu opsiyonda otomatik, duraklat ve kapalı seçenekleri bulunur. Otomatik modunda, zaman kaydırma i lemi program ba ladı ında otomatik olarak gerçekle tirilir. Duraklat modunda, zaman kaydırma i lemi, kullanıcı PAUSE tu una bastı ında ba layacaktır. Kapalı seçene inde ise, zaman kaydırma yapılmayacaktır. Tek Tu la Kayıt : Bu seçenek AÇIK yapıldı ında, RECORD tu una basıldı ı anda kayıt otomatik olarak ba layacaktır. Seçene in KAPALI olması durumunda ise, kayıtın gerçekle tirilmesi, ancak TV listesine gelinerek gerçekle tirilebilecektir. Bu menu içerisinde CH+/- ve VOL +/- tu ları ile geçi yapılır, OK ile seçilir ve EXIT ile çıkılır. KIRMIZI / YE L / SARI / MAV tu ları ile menu içerindeki bazı özel fonksiyonlara ula mak mümkündür. NOT : ZAMAN KAYDIRMA / KAYIT / OYNATMA fonksiyonların sa lıklı çalı ması için, USB 2.0 kullanılması önerilir. NOT : Kullanılacak USB ye cihaz üzerinden biçimlendirme yapılabilmektedir. Ancak biçimlendirme sonrasında, daha önceden USB de bulunan tüm bilgilerin silinece i unutulmamalıdır. 12

16 ekil 13. Kaydedicim ekil 14 : Kayıt Listesi 2.5 Aksesuarlar Cihazda, 3 ayrı aksesuar bulunmaktadır : Oyun ( Gomoku ), Takvim ve Hesap Makinası. Gomoku CH+/- ve VOL +/- tu ları ile oyun modu ve zorluk derecesi seçilir. OK tu u ile oyun ba latılır. CH+/- ve VOL +/- tu ları ile konum seçilir. Konumu sabitlemek için OK e basılır

17 3.Normal Çalı ma Normal çalı ma, uydu alıcınızla TV seyretme veya radio dinleme durumudur.( ekil 15). ekil 15. Normal Çalı ma - Radyo ekil 16. Program Bilgisi 3.1 Bilgi INFO tu una basıldı ında ekranda yeni bir menu açılır ve program no ve adı, favori seçimi, saat, imdiki ve sonraki program bilgileri ile altyazı ve teletext bilgileri belirir ( ekil 16 ). Tekrar INFO tu una basıldı ında ise, uydu kanal bilgilerine ula ılır ( uydu adı, frekans, polarizasyon, vb.). Tekrar INFO ya basıldı ında, bilgi menusu kaybolacaktır. 3.2 Kanal De i tirme Kanal de i tirme i lemi CH +/- tu ları ile yapılabildi i gibi, direct olarak 0 ~9 tu ları kullanılarak da gerçekle tirilebilir. Girilen kanal numarası mevcut de il ise, cihaz en son kanalda durmaya devam edecektir. RECALL tu u ile de bir önceki programa dönülebilir. 3.3 Ses Ses iddetinin ayarlanması VOL+/- tu ları ile sa lanır. Tamamen sessiz duruma almak için MUTE tu una basılır. 3.4 Program Listesi OK tu una basıldı ında, cihazda kayıtlı olan programlara ait liste, program no.su, ismi, durumu, vb. bilgilerle birlikte ekranda görünür. CH +/- ve VOL +/- tu ları ile program listesi içinde gezilebilir. OK / EXIT tu una basılarak normal moda dönülür. ekil 17. Ses Kanalı ekil 18. Teletext Sayfası 14

18 3.5 Ses AUDIO tu una basarak ses menusune girilir ( ekil 17 ). Bu menuden, LR ( stereo ), LL ( sol ) ya da RR ( sa ) ses seçilebilir. Ses ile ilgili lisan seçimi ise, Ayarlar -> Kurulum -> Genel Ayarlar -> Ses Dili menusunden yapılmaktadır. 3.6 Durdurma Kumanda üzerindeki PAUSE tu undan resim dondurulabilir. 3.7 Favoriler Favori belirlenen programlar 8 ayrı grupta toplanabilir. Bununla ilgili detaylı bilgi de verilmi tir. Program Listesi seçili iken SARI ve 1 ~8 tu ları ile favori gruplara ili kin kanallar kaydedilebilir. 3.8 Teletext Teletext sayfa düzeni, servis sa layıcıdan gelen bilgiye göre, kanaldan kanala de i iklik gösterebilir. Kumanda üzerindeki TEXT tu una basılır ( ekil 18 ). CH +/- tu ları ile teletext açılarak lisan seçilir. 0 ~9 numara tu ları ile istenen sayfaya gidilir. EXIT tu u ile teletext den çıkılır. 3.9 Altyazı Yayın altyazıları, servis sa layıcıdan gelen bilgiye göre, kanaldan kanala de i iklik gösterebilir. Kumanda üzerindeki SUBTITLE tu una basılır ( ekil 19 ). Programa ili kin altyazı varsa, CH+/- tu uyla seçilir. EXIT tu u ile altyazıdan çıkılır. ekil 19. Altyazı Ayar Sayfası 15

19 3.10 Teletext Altyazısı Servissa layıcıdan gelen bilgiye göre, bazı kanallarda teletext altyazısı bulunabilir. TEXT tu una basılarak, teletext menusune girilir. VOL +/- tu ları ile TXT altyazısı seçilir. EXIT tu u ile teletext altyazısından çıkılır Rehber EPG tu una basılarak elektronik program kılavuzu menusune ula ılır ( detaylı bilgi için ye bakınız ) Liste Normal seyretme modunda iken YE L tu a basılarak listeye ula ılabilir ( detaylı bilgi için e bakınız ) Mesaj TV ekranında, kullanıcıya bazı bilgi mesajları ula tırılabilir Sinyal Yok Alıcı hiç bir sinyal almadı ı zaman ekranda belirir ( örne in anten kablosu ba lı de ilken ) Servis yok Programda herhangi bir içerik olmadı ında olu an bilgi mesajıdır ifreli Yayın Program ifreli olarak yayınlandı ı zaman ekranda görünür HDTV Desteklenmiyor Yayın HDTV formatında geliyorsa, alıcı desteklemedi i için gelen mesajdır Kilitli Kanal Program kullanıcı tarafından kitlendi i zaman ekranda beliren mesajdır. Yayını seyretmek için ifrenin girilmesi gerekir. 16

20 Sorun Giderme Uydu alıcı cihazınızla ilgili bir sorun olu tu u zaman, öncelikle kullanma kılavuzunu ve sorun giderme çözümlerini okumanızı öneririz. 17

21 Teknik Özellikler 12W max. 18

22

23 Mini Scart SatReciever User Manual Of DVB-S Scart Receiver JS-2011PVR MINI SCART JS-2011PVR MINI SCART

24 Important Safety Instructions Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. Warning: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Do not expose the Adaptor and product to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit. Keep the product away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves. Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided for ventilation. The openings should never be blocked by placing your product on a cushion, sofa or other similar surface. Do not place the product on unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury. Only use the AC adapter included with product. Using any other adapter will void your warranty. Unplug the power from the outlet when the unit is not in use. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replac ed. Replace only with the same or equivalent type. WARNNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. WARNNING: Excessive sound pressure from earphones or headp hones can cause hearing loss. WARNNING: Only use attachments/accessories specified provided by the manufacturer, the product is supplied by AC adapter, the AC adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. CAUTION: When the apparatus was in electrostatic circumstance, it may be malfunction and need to reset by user. Warning: The USB memory stick should be plugged in the unit directly. USB extension cable should not be used to avoid failing of data transferring and interference caused. This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

25 Table of Contents Front and Rear Panel Illustration... 1 Remote Controller... 2 Connections... 4 User Interface...5 Quick Installation... 5 Menu Operations...7 Normal Play Troubleshooting Specifications

26 LNB OUT USB LNB IN IR DC IN 12V Front and Rear Panel Illustration Front and Rear Panel Scart interface: connect to the TV'scart interface directly or through a scart cable if it is necessary. 2.USB Jack: Used to connect to an external USB 2.0 device. 3.DC IN 12V:Used to connect the 12V DC adapter. 4.Remote control: Used to connect the remote Sensor. 5.LNB IN: Used to connect the LNB to receive the signal. 6.LNB OUT: This socket will by pass the RF signal to either your TV or another Video system. 1

27 Remote Controller Remote Key Function: 1. INFO: Used to display information about the channel being viewed or further information about the program when in small EPG screen. 2. PLAY/PAUSE: Used to pause or playback the program being viewed. 3. EXIT: Used to return to the previous screen or menu. 4. EPG: Used to display information about the program being viewed and what's on next. 5. CH+: Used to move around the menu screens or selecting the channels in non-menu state. 6. VOL+:Used to move around the menu screens or changing the volume in non-menu state. 7. OK: Used to confirm a selection within a menu. 8. FAV: Used to switch access your favourite channels. 9. GAME: Used to select the game: Gomoku. 10. RECALL: Used to switch between the last two viewed channels. 11. SUBTITLE: Used to switch between different subtitles that are broadcasted 12. TEXT: Used to open teletext OSD display if teletext available in the broad caste stream. 13. COLOR KEYS (RED/ GREEN/ YELLOW/ BLUE): Used to operate different functions in TEXT screen or other menus. 14. FAST FORWARD: Used to adjust the forward speed if in HDD time shifting playback mode. 15. FAST BACKWARD: Used to adjust the backward speed if in HDD time shifting playback mode. 16.STANDBY:Used to switch the set top box to on or standby. 17. MUTE: Used to turn the sound ON or OFF. 18. MENU: Used to open the main menu window. 19. VOL-: Used to move around the menu screens or changing the volume in non-menu state. 20. CH- :Used to move around the menu screens or selecting the channels in non-menu state. 21. RECLIST: Used to show the recorded programs list. 22. NUMBER KEYS: Used to select channel numbers or input numbers in menus. 23.TV/RADIO: Used to switch between TV channels and Radio stations. 24. AUDIO: Used to set the sound output, the available settings are STEREO, LEFT, RIGHT, MONO. 25. RECORD: Used to record the program manually, and select the record duration if pressed it again. 26. STOP: Used to stop PVR function. Note: SUBTITLE/TEXT/LANGUAGE may not be available for all channels. RED/GREEN/YELLOW/BLUE may has specifical function in different menus. 2

28 LNB OUT LNB IN IR DC IN 12V Installing the Batteries Remove the battery cover from the remote control and put 2xAAA size batteries inside the compartment. The diagram inside the battery compartment shows the correct way to install the batteries. 1.Open the cover 2.Install batteries 3.Close the cover OPEN OPEN Using the Remote Control To use the remote control, point it towards the front of the digital set top box, The remote control has a range of up to 7 metres from the set top box at an angle of up to 60 degrees. The remote control will not operate if its path is blocked. Sunlight or very bright light will decrease the sensitivity of the remote control. 3

29 LNB OUT LNB IN IR DC IN 12V Connections Caution: Make sure to check the voltage specification of the wall outlet is the same rating with the receiver. To prevent the risk of electric shock, do not open the cover or the back of the receiver. TV Note: When connecting the receiver to other equipment, e.g., TV, VCR and amplifier, make sure to refer to relevant user manual for instruction. Also, make sure you disconnect all the equipments from the mains supply before the connection. 4

30 User Interface 1.Quick Installation 1.1 Setting Language User can select preferred language at Setup Installation General Setting page. (1) Press <Menu> button to enter Main Menu. (2) Press <Left/Right> button to select SETUP option. (3) Press <Up/Down> button to select Installation option. (4) Press <Up/Down> button to select General Setting option. (5) Press <OK> button to enter General Setting page. (6) Press <Up/Down> button to select the language option. (7) Press <Left/Right> button to set a language. 1.2 How to receive the programs? Scan the satellites to receive the programs Satellite configuration Satellite configuration and manager is in Main Menu->Setup->Installation->MY DISH menu. Firstly, select the proper switcher according to the switcher you have, as Figure 1. For sample switcher, each branch is connected with a satellite, user can configuration it as Figure 2. Figure 1.Satellite Installation Figure 2.Add Satellite For DiSEqC1.2 motor, user can set limit position, user location and LNB of it, as,then user can adjust and store max 32 position for different satellites, as Figure 3, Figure 4. Switch Type: select DiSEqC1.0/1.2 switcher or DiSEqC1.2 motor, or select none if you don't have any DiSEqC device. Toneburst: enable or disable toneburst switcher. move down to the satellite selection area, and press OK key to add the proper satellite, as Figure 2. LNB Type: select the LNB type according to your dish. LNB Low Freq: set the low frequency of LNB. LNB High Freq: set the high frequency of LNB if it is universal. 5

31 Figure 3. DiSEqC1.2 Setting Figure 4. DiSEqC1.2 Motor Limitation Then user can press BLUE key to scan the focus satellite or RED key to scan multisatellites, as Figure 5. Scan Mode: select Blind-Quick or Blind-Detail for blind scan, or Default to scan the default transponder list. Programme: select to receive all programs or only free programs. Figure 5. Scan Mode Transponder configuration and scan If there exist satellite in the database, then user can edit and scan transponder in the menu Main Menu Setup Installation TP MANAGER, as Figure 6. Press <Left/Right> button to select satellite; Press <Up/Down> button to select transponder. Press <OK/Up/Down/Left/Right/0~9>, user can edit Frequency, Symbol Rate or Polarity of the transponder. Press <BLUE> button to scan the focused transponder. Figure 6. Scan for Transponder Figure 7. General Setting 6

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

GENERAL INFORMATION 3 Main Features For your Safety Unpacking General Operation RCU Front Panel Rear Panel 3 4 5 5 6 7 7 INSTALLATION 8 Connecting to TV& VCR using SCART support Connecting to Digital Amplifier

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı

GB230 TÜRKÇE E N G L I S H

GB230 TÜRKÇE E N G L I S H TÜRKÇE E N G L I S H GB230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBBXXXXXXX (1.0)

Detaylı

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı

GÜVENLİK TALİMATLARI... 2 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 3 GENEL BİLGİLER...

GÜVENLİK TALİMATLARI... 2 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 3 GENEL BİLGİLER... Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 2 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 3 GENEL BİLGİLER... 4 1.Önsöz... 4 2. Ana Özellikleri... 4 3. Paketi Açma... 4 4. Cihazın Genel Kullanımı... 5 5. Ön

Detaylı

LiftMedia. Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts

LiftMedia. Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts LiftMedia Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts KULLANICI KILAVUZU USER MANUAL TR/EN Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik

Detaylı

T Ü R K Ç E ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-T385. www.lg.com P/N : MFL67525101(1.1)

T Ü R K Ç E ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-T385. www.lg.com P/N : MFL67525101(1.1) T Ü R K Ç E ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-T385 P/N : MFL67525101(1.1) www.lg.com Kullanılması Planlanan Ülkeler TR IT GB NL PT ES DE BE FR Diğer Avrupa Birliği ülkeleri Wi-Fi (WLAN) Wi-Fi (WLAN) Bu cihaz

Detaylı

Blu-ray Home Entertainment System

Blu-ray Home Entertainment System HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310 tr en İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 4 Ambalaj İçin Uyarı! 4 Pil İçin Uyarı! 4 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı 4 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

7.1CH Blu-ray Home Entertainment System

7.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-E6750W 7.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

Ürün Hakkında İÇİNDEKİLER. Ürün Hakkında 01 1.REHBER

Ürün Hakkında İÇİNDEKİLER. Ürün Hakkında 01 1.REHBER ASF-2035 Ürün Hakkında İÇİNDEKİLER Ürün Hakkında 01 1.REHBER 02 1.1 Ön Panel &Tuş Takımı 1.2 Açma/Kapama 1.3 Güç Kaynağı & Batarya 2.Menü 2.1 Hızlı Uydu Arama 2.2 Uydu Kurulumu 2.3 Multimedya 2.4 Sistem

Detaylı

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg.

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg. OWNER S MANUAL Safety and Reference Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. *MFL68780136* www.lg.com P/NO : MFL68780136 (1502-REV01) Printed in Korea

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0)

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0) T Ü R K Ç E E N G L I S H GB190 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : (1.0) GB190 KULLANIM

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE AUTO DSE 7320 AMF

DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE AUTO DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL DSE DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 AUTO DSE 7320 AMF AUTO DSE DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE 7320 AMF KONTROL

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions KX-TS820FX.book Page 1 Wednesday, January 13, 2010 11:55 M Operating Instructions Integrated Telephone System Model No. KX-TS820FX English Thank you for purchasing a Panasonic product. Please read these

Detaylı

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1 Instruction Book Condenser Tumble Dryer English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 2 English.....................................................................

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M XS Contents Introduction... Switching

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen 2013 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Piranha logosu Piranha ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından Piranha

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1

Kullanım Kılavuzu CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1 CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1 2 DVR CDD123-04 CDD123-08 KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı