T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA

2

3 İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN BÖLÜM IV 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI BÖLÜM V GELİR POLİTİKASI VE UYGULAMALARI BÖLÜM VI GİDER POLİTİKASI VE UYGULAMALARI BÖLÜM VII BORÇLANMA POLİTİKASI VE UYGULAMALARI BÖLÜM VIII KAMU PERSONEL SİSTEMİ BÖLÜM IX SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ BÖLÜM X KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ BÖLÜM XI ÖZELLEŞTİRME BÖLÜM XII MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA EKLENECEK BELGELER BÖLÜM XIII DİĞER HUSUSLAR

4

5 2 0 BÖLÜM 1 I 0 GENEL EKONOMİK DURUM 1

6 Yılı Bütçe Gerekçesi

7 Genel Ekonomik Durum BÖLÜM I GENEL EKONOM K DURUM A. DÜNYA EKONOM S NDEK GEL MELER Küresel finans piyasalar nda 2000 li y llar n ba ndan itibaren görülen istikrar ve likidite bollu u, 2007 y l n n ortalar ndan itibaren ABD konut piyasas ndaki olumsuz geli melerle bozulmaya ba lam ; 2008 y l nda ise dünya, küresel piyasalarda dalgalanma, g da krizi ve enerji krizini bir arada ya am t r y l ba ndan itibaren yat r m bankalar ve özel irketlerden gelen zarar haberleri sonucunda ABD kaynakl olumsuz senaryolar a rl k kazanm t r. Eylül ay nda Lehman Brothers n iflas ile ciddi kay plar n ya and bir süreç ba lam ve dünya, önce finans piyasalar n sonra da reel ekonomileri etkisi alt na alan bir krizle kar kar ya kalm t r. Kriz ard ard na banka bat lar ile derinle irken, ülkeler yeni kurtarma paketleri, faiz indirimleri, likidite enjeksiyonlar ve mevduat garantilerine yönelmi tir. Ancak al nan önlemler krizin daha da derinle mesine engel olamam ; ticaret ve kredi kanallar yoluyla tüm dünyada reel sektör krizden etkilenmeye devam etmi tir. Bu geli melerle 2007 y l nda yüzde 5,2 olan küresel büyüme 2008 y l nda yüzde 3 e dü mü tür. Kötüle en ekonomik ko ullara ba l olarak geli mi ülkelerde büyüme, 2008 y l nda yüzde 0,6 olarak gerçekle mi tir. Özellikle ABD ekonomisindeki yava lama, ba ta Avrupa ve Japonya olmak üzere geli mi ülkelerin büyümesini a a do ru çekmi tir y l n n ikinci yar s ndan itibaren ngiltere, Fransa, Almanya ve talya gibi birçok geli mi ülke ard ard na resesyona girmi tir. Geçmi dönemlerde yakalad klar büyüme performans ile küresel ekonomideki yava lamay s n rlayan yükselen piyasalar ve geli mekte olan ülkeler ise, krizin etki alan na 2008 y l n n sonlar na do ru girmi tir. Piyasalarda artan güvensizlik nedeniyle sermaye ak mlar n n yön de i tirmesi ve küresel ekonominin daralmas yla yükselen piyasalar ve geli mekte olan ülkeler 2008 y l nda ancak yüzde 6 oran nda büyüyebilmi tir. Küresel krizin etkilerinin kamu otoritelerinin ve merkez bankalar n n koordineli ve geni çapl müdahaleleri ile 2009 y l ba nda bir miktar yava lad görülse de, finansal ko ullardaki s k kl n sürmesi ve güven kayb ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemeye devam etmi tir. 3

8 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi Bu çerçevede G 20 ülkeleri, 2009 y l Nisan ve Eylül aylar nda bir araya gelmi tir. Nisan ay ndaki zirvede e güdümlü ve ortak tedbirler al nmas kararla t r lm t r. Zirvede kat l mc ülkelerin mali te vik program uygulamalar benimsenmi tir. Ayr ca, uluslararas kurulu lara ek finansman imkan sa lanm, böylece küresel krize kar zirvede olu turulan paketin büyüklü ü 1,1 trilyon dolara ula m t r. Eylül ay ndaki zirvede ise ülkeler, küresel ekonomik görünümdeki iyile me güçlenene kadar ekonomik deste e devam etme taahhüdünde bulunmu tur. Zirvede ayr ca, G 20 Grubu nun uluslararas ekonomik i birli inin ana forumu olmas karara ba lanm ; bu kararla birlikte geli mekte olan ülkelerin, küresel ekonominin düzelmesi için gereken i birli i içindeki önemi artm t r. Bunun yan s ra, IMF nin kota yap s n n da geli mekte olan ülkeler lehine de i tirilmesi öngörülmü tür. zleyen dönemde piyasalarda k smi bir iyile me görülmü tür y l n n son çeyre ine girildi inde, durgunluk sürecinde en kötünün geride kald yolundaki görü ler güçlenmeye ba lam t r. Bu geli meler nda uluslararas kurulu lar, 2009 y l na ili kin büyüme beklentilerini revize etmi tir. Bu çerçevede 2009 y l nda küresel ekonominin yüzde 1,1 ve geli mi ekonomilerin yüzde 3,4 daralaca, geli mekte olan ekonomilerin ise yüzde 1,7 büyüyece i tahmin edilmektedir. B. TÜRK YE EKONOM S NDEK GEL MELER 2008 y l n n son çeyre inden itibaren küresel kriz, dünya ile entegre olan Türkiye ekonomisini etkisi alt na alm t r. Kriz, kredi kanallar n t kayarak ve likiditeyi azaltarak reel sektörü etkilemeye ba lam t r. Olumsuz kredi ko ullar na ba l olarak özel sektör yat r mlar azalm t r. Krizin etkileri sanayi üretim endeksi, imalat sanayi kapasite kullan m oran ve di er üretim göstergelerinde de görülmü tür. Ekonomik faaliyetlerdeki yava lamayla birlikte d ticaret de krizden etkilenmi tir. Ba ta ihracata yönelik üretim yapan sektörler olmak üzere i sizlik artm t r. Krizin bu olumsuz etkilerini azaltmak, üretimi ve talebi canland rmak için özel sektör odakl birçok önlem al nm t r. Bankac l k ve finans sektöründe, istikrar ve güveni art rmak için kredi imkanlar art r l rken, faiz oranlar indirilmi tir. Reel sektöre yönelik olarak, KOB lere verilen destekler çe itlendirilip art r lm, ihracat destekleri uygulamaya konulmu tur. stihdam piyasas nda i sizli in asgari seviyelere çekilmesi için i veren sigorta 4

9 Genel Ekonomik Durum priminde indirim yap lm, i sizlik fonundan yararlanma imkanlar art r lm ve k sa çal ma ödene inin miktar art r larak süresi uzat lm t r. Ayr ca ekonomik faaliyetlerin canland r lmas için baz sektörlerde KDV, ÖTV, harç ve fon indirimleri yap lm t r. Bununla birlikte vergi borçlar yeniden yap land r lm, yurt d ndaki varl klar n ekonomiye kazand r lmas amac yla Varl k Bar yürürlü e girmi tir. Gerek küresel krizin yol açt ekonomik daralman n bütçe gelirlerinde ortaya ç kard azalma gerekse sosyal güvenlik transferleri ve ba ta yat r m harcamalar olmak üzere ekonomiyi canland rma amac yla yap lan di er giderlerdeki art lar bütçe aç n n büyümesine yol açm t r. Bütçe aç n n orta vadede azalt lmas amac yla mali disiplinin nas l sa lanaca ve mali konsolidasyonun yol haritas Orta Vadeli Programda ortaya konulmu tur. Bu kapsamda mali kural uygulamas na geçilerek, orta-uzun vadede kamu aç n n GSYH ye oran n n, sürdürülebilir bir borç yap s ile uyumlu bir düzeyde gerçekle mesi hedeflenmektedir. Bu süreçte kay td l kla mücadelede kararl l k, gelir idaresinde etkin yap, kamu harcamalar nda gereklilik, etkinlik ve verimlilik, mali saydaml k, mahalli idarelerin öz gelirlerinin art r lmas öncelikli alanlar olarak belirlenmi tir. 1. Büyüme Kararl l kla uygulanan makro ekonomik politikalar n ve mikro reformlar n etkisiyle 2002 y l n n ilk çeyre inden itibaren 27 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme süreci devam etmi, global krizin etkisiyle 2008 y l son çeyre inde ilk defa daralma görülmü tür döneminde y ll k ortalama yüzde 6,9 oran nda ekonomik büyüme gerçekle mi tir. Küresel krizin etkisiyle yava layan ekonomik faaliyetler dolay s yla azalan büyüme h z nedeniyle 2008 y l büyüme oran yüzde 0,9 olarak gerçekle mi tir. 5

10 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi Dönemler tibar yla GSYH Büyüme H zlar (Yüzde) ,9 8,1 10,0 8,5 7,7 9,8 9,7 8,1 7,2 8,1 8,0 7,6 4,1 6,3 5,2 5,9 2,8 5,7 3,6 4,0 3,3 4,3 1,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II ,5-7, ,3 Kaynak: TÜ K 2008 y l na sektörel geli meler aç s ndan bak ld nda, tar m sektöründe yüzde 3,5, sanayi sektöründe ise yüzde 1,1 oran nda büyüme gerçekle ti i görülmektedir. Alt sektörler itibar yla büyüme h zlar ise, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,8, in aat sektöründe yüzde - 8,2, ula t rma ve haberle me sektöründe yüzde 1,3 ve mali arac kurulu lar sektöründe yüzde 9,1 olmu tur y l n n son çeyre inde ba layan ekonomik daralma, küresel krizin iç ve d talebi olumsuz yönde etkilemesiyle devam etmi, 2009 y l n n ilk çeyre inde ise ekonomik daralma oran yüzde 14,3 olarak gerçekle mi tir. kinci çeyrekteki daralma ise reel sektöre yönelik al nan önlemlerin etkisiyle, beklentilerin alt nda gerçekle erek yüzde 7 olmu tur y l n n ilk alt ayl k döneminde büyüme oran yüzde -10,6 olarak gerçekle mi tir. Bu dönemde, tar m sektörü yüzde 4,3 oran nda büyürken sanayi sektörü yüzde 13,8 oran nda daralm t r. Alt sektörlere bak ld nda ise imalat sanayinde yüzde 14,4, in aat sektöründe yüzde 19,9, ticaret sektöründe yüzde 18,6, ula t rma ve haberle me sektöründe yüzde 14,5 küçülme olmu tur. Konut sahipli i ise yüzde 4,6 oran nda büyümü tür. 2. Borçlar Geli mi ülkelerin finansal piyasalar nda ba lay p tüm dünya ülkelerine yay lan kriz, borçlanma piyasalar n da etkileyerek ülkelerin finansman ihtiyac n art rm t r. Bunun sonucunda dünyadaki birçok ülkenin kamu borç stoku artm t r. Ancak, Türkiye de 6

11 Genel Ekonomik Durum gerçekle tirilen mali disiplin ve yap sal reformlar sonucunda borç dinamiklerinde önemli kazan mlar elde edilmi, bu sayede krizin borçlanma üzerindeki etkisi s n rl kalm t r. Borç Stoku/GSYH (Yüzde) ,7 67,4 61,4 59,2 55, ,3 41,6 46,1 39,4 39, ,5 28, * Kaynak: Hazine Müste arl * Geçici AB T an ml Borç / GSYH Kamu Net /GSYH Maastricht Kriteri Türkiye, borç yükünün önemli bir göstergesi olan AB tan ml borç stokunun GSYH ye oran nda 2004 y l ndan beri Maastricht kriterini sa lamaktad r. Bu oran, 2002 y l nda yüzde 73,7 iken 2008 y l nda yüzde 39,5 düzeyine gerilemi tir. Öte yandan, toplam kamu net borç stokunun GSYH ye oran 2002 y l sonundaki yüzde 61,4 seviyesinden 2008 y l sonunda yüzde 28,2 düzeyine gerilemi tir. Ayn dönemde dövize ba l net borçlar n oran da yüzde 35,4 ten yüzde 2,9 a dü mü tür. Böylelikle, borç yükü azal rken, kamu borcunun döviz kuru risklerine kar hassasiyeti de önemli ölçüde azalm t r. 7

12 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi Döviz Cinsinden Kamu Net Borçlar /GSYH (Yüzde) ,4 23,9 19,1 10,4 6,5 3,3 2, * Kaynak: Hazine Müste arl *Geçici 3. Enflasyon 2008 y l nda g da, enerji ve di er emtia fiyatlar ndaki art lar n enflasyon üzerinde olu turdu u yukar yönlü bask artarak devam etmi tir. Bu geli meler sonucunda, Hükümet ve Merkez Bankas taraf ndan enflasyon hedefleri revize edilmi tir. Y ll k TÜFE ve ÜFE Enflasyonu (Yüzde) Kaynak: TÜ K 29,7 30,8 18,4 13,9 9,32 13,84 7,72 2,66 9,65 11,58 8,39 5,94 10,06 8,11 5, Eylül TÜFE ÜFE 0, y l, yurtiçi enflasyon üzerinde daha çok küresel ekonomideki geli melerin belirleyici oldu u bir dönem olmu tur. Nitekim 2008 y l sonunda yüzde 10,06 düzeyinde gerçekle en enflasyonun yakla k 6,2 puan g da ve enerji fiyatlar n n do rudan etkilerinden kaynaklanm t r. 8

13 Genel Ekonomik Durum 2009 y l Mart ay itibar yla tüketici fiyatlar y ll k enflasyonu yüzde 7,89 seviyesinde gerçekle erek belirsizlik aral n n içinde kalm t r. Bu dönemde iktisadi faaliyetteki yava laman n daha da belirginle mesi ve maliyet bazl etkilerin olumluya dönmesiyle birlikte enflasyondaki a a yönlü e ilimin güçlendi i ve dü ü ün tüm alt gruplara yay ld gözlenmektedir. Toplam talepteki gerileme ve emtia fiyatlar nda gözlenen dü ü, y l n ikinci çeyre inde de enflasyon oranlar n n h zla gerilemesine yol açm t r. Tüketici fiyatlar enflasyonu 2009 y l boyunca kademeli olarak dü erek Haziran ay itibar yla yüzde 5,73 seviyesine gerilemi tir. Y l n üçüncü çeyre inde de enflasyon gerilemeye devam etmi tir. Eylül ay itibar yla tüketici fiyatlar ayl k bazda yüzde 0,39, y ll k bazda ise yüzde 5,27 oran nda artm t r. OVP de, dünya enerji ve emtia fiyatlar ndaki gerileme ile talepteki durgunluk göz önünde bulunduruldu unda, enflasyonda 2009 y l n n ilk yar s nda kaydedilen gerilemenin önümüzdeki dönemde de devam edece i öngörülmektedir. Söz konusu Programda y llar için enflasyon tahminleri ise s ras yla, yüzde 5,3, yüzde 4,9 ve yüzde 4,8 dir. 4. D Ticaret ve Ödemeler Dengesi 2007 y l Mart ay ndan itibaren y ll k bazda ihracat n ithalattan daha h zl artmas yla d ticaret dengesi yatay seyir izlemi tir. Bu yatay seyri, 2008 y l n n yaz aylar nda petrol fiyatlar ndaki yükseli bir miktar bozmu tur y l Ekim ay ndan itibaren ise ithalat n ihracattan daha h zl gerilemesi ve petrol fiyatlar ndaki dü ü le birlikte d ticaret dengesi olumlu yönde geli mi tir. 9

14 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi hracat ve thalat (12 Ayl k Kümülatif De i im, Yüzde) 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 07/O M N M H T A EY EK K A 08/O M N M H T A EYEK K A 09/O M N M H T A Kaynak: TU K hracat thalat 2008 y l nda ihracat 132 milyar dolar, ithalat ise 202 milyar dolar iken, 2009 y l nda dünya ekonomisinde ve ticarette ya anan durgunluk nedeniyle ithalat ve ihracat gerilemi tir y l Ocak-A ustos döneminde, ihracat bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 30,1 azalarak 64,6 milyar dolar olarak gerçekle mi tir. Bu dü ü te özellikle Avrupa Birli i ülkelerindeki talep dü üklü ü etkili olmu tur. Bu sorunu a mak için ihracatç lar yeni pazarlara yönelmi tir. Bunun sonucunda Avrupa Birli i ve ABD gibi krizden çok etkilenen ülkelere yap lan ihracat n toplam içindeki pay dü erken, Avrupa Birli i d ndaki Avrupa ülkeleri, Afrika ve Orta Do u ya yap lan ihracat n pay artmaktad r. thalat ise 2009 y l Ocak-A ustos döneminde yüzde 39,9 azalarak 87,6 milyar dolar düzeyinde kalm t r. Bunda ekonomik durgunlu un ara mal ve sermaye mallar ithalat n yava latmas n n yan s ra enerji fiyatlar n n 2008 y l na göre daha dü ük seviyede seyretmesi etkili olmu tur. 10

15 Genel Ekonomik Durum D Ticaret (12 Ayl k Kümülatif, Milyon $) /O M N M H T A EYEK K A08/O M N M H T A EYEK K A09/O M N M H T A Kaynak: TU K hracat thalat D Ticaret Dengesi thalatta ya anan dü ü ün ihracattaki dü ü ten fazla olmas ve enerji fiyatlar n n geçen y la k yasla l ml seyretmesi sebebiyle 2009 y l nda cari aç kta önemli iyile meler sa lanm t r y l Ocak-A ustos döneminde cari aç k 34,9 milyar dolar iken, 2009 y l n n ayn döneminde 6,6 milyar dolara kadar gerilemi tir. Bu aç n 5,8 milyar dolar do rudan yat r m giri i ile finanse edilmi tir. Portföy yat r m gibi k sa vadeli sermaye hareketlerinin ise cari aç n finansman nda etkisi azalm, 2009 y l Ocak-Temmuz döneminde 1,8 milyar dolar net portföy yat r m girmi tir. Sermaye Hareketleri (12 Ayl k, Milyon $) /O M N M H T A EYEK K A08/O M N M H T A EYEK K A09/O M N M H T A Kaynak: TCMB Do rudan Yat r mlar (Giri ) Portföy Yat r m (Giri ) Di er Yat r mlar (Giri ) Küresel kriz, d ticareti oldu u kadar sermaye hareketlerini de olumsuz etkilemi tir. Özellikle 2008 y l n n ikinci yar s ndan itibaren küresel likidite imkanlar n n azalmas yla 11

16 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi ticari ve nakit krediler ile mevduatlardan olu an di er yat r mlar h zla gerilemi tir. Do rudan yat r m giri leri ise azalarak da olsa devam etmi tir. 5. stihdam 2007 y l nda 2 milyon 376 bin olan i siz say s, 2008 y l nda yüzde 0,7 lik art la 2 milyon 611 bine yükselirken söz konusu y llarda i sizlik oran s ras yla yüzde 10,3 ve yüzde 11 olarak gerçekle mi tir. Tar m d i sizlik oran da 2007 y l nda yüzde 12,6 iken 2008 y l nda yüzde 13,6 ya yükselmi tir y l nda istihdam edilenlerin say s bir önceki y la göre yüzde 2,2 lik art la 20 milyon 738 binden 21 milyon 194 bine yükselmi tir. Ayn y lda toplam istihdam içinde tar m sektörünün pay yüzde 23,7, sanayi sektörünün pay yüzde 21, hizmetler sektörünün pay yüzde 49,5 ve in aat sektörünün pay yüzde 5,9 olmu tur. Hanehalk gücü Anketi'nin 2009 y l Temmuz ay sonuçlar na göre i sizlik oran yüzde 12,8 olarak gerçekle mi tir. Tar m d i sizlik oran ise bu dönemde geçen y l n ayn ay na göre 3,8 puan artarak yüzde 16,3 seviyesinde gerçekle mi tir. sizlik Oran (Yüzde) ,3 14,5 13,8 14,2 13,5 13,6 12,7 12,6 12,5 12,8 10,3 10,5 10,8 11,0 10,6 10,2 10,3 9, /7 2009/7 Kaynak: TÜ K Tar m d i sizlik oran sizlik oran Kentlerdeki i sizlik oran y ll k bazda 4 puan artarak yüzde 16 ya, k rsal kesimdeki i sizlik oran da 1,3 puan artarak yüzde 6,8 ye yükselmi tir y l Temmuz ay nda, bir önceki y l n ayn ay na göre tar m ve hizmetler sektörlerinde istihdam düzeyi artarken, sanayi sektöründe istihdam azalm t r. Önceki y l n 12

17 Genel Ekonomik Durum ayn ay ile kar la t r ld nda, tar m sektöründe istihdam n pay n n 1,6 puan, hizmetler sektörünün pay n n ise 0,2 puan artt, buna kar l k sanayi sektörünün pay n n 1,8 puan azald, in aat sektörünün pay n n ise de i medi i görülmektedir stihdam (Bin Ki i) Kaynak: TÜ K /7 2009/7 Tar m Tar m D Toplam stihdam Tar m sektörünün toplam istihdam içerisindeki pay 2008 y l n n Temmuz ay nda yüzde 25,3 iken 2009 y l n n ayn ay nda ise yüzde 26,9 a yükselmi tir. Buna kar l k sanayi sektörünün toplam istihdam içerisindeki pay yüzde 20,4 ten yüzde 18,6 ya gerilemi tir. Söz konusu gerilemede en önemli etken küresel krizin büyüme ve üretim üzerinde yaratt olumsuz etki olmu tur. Hizmetler sektörünün toplam istihdam içerisindeki pay ise yüzde 48 den yüzde 48,2 ye yükselmi tir. 6. Özelle tirme Ülkemizde özelle tirme uygulamalar ile piyasan n sa l kl i leyi inin sa lanmas ve bu yap n n sürdürülebilmesi için yasal ve kurumsal düzenlemeler yap lm t r. Böylelikle devletin denetleyici ve düzenleyici rolünün etkinle tirilmesi sa lanm t r döneminde Özelle tirme daresi Ba kanl taraf ndan 8 milyar dolar tutar nda özelle tirme yap lm iken, 2003 y l ndan itibaren 30,2 milyar dolar tutar nda özelle tirme gerçekle tirilmi tir. Bunun yan s ra ihalesi tamamlanm, onay ve sözle mesi imza a amas nda olan özelle tirme uygulamalar ndan da 2,4 milyar dolar gelir elde edilmesi beklenmektedir. 13

18 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi Y llar tibar yla Özelle tirme Gelirleri (Milyon $) Eylül Kaynak: Özelle tirme daresi Ba kanl Böylelikle, Özelle tirme daresi Ba kanl, TMSF ve Ula t rma Bakanl taraf ndan gerçekle tirilen özelle tirmelerin toplam tutar 50 milyar dolar a m t r y l Eylül ay itibar yla özelle tirme i lemlerinin yöntemlere göre da l m na bak ld nda; özelle tirmelerin yüzde 53 ü blok sat, yüzde 23 ü i letme tesis ve varl k sat, yüzde 19 u halka arz, yüzde 3 ü MKB de sat ve yüzde 2 sinin ise bedelli devirler oldu u görülmektedir. C DÖNEM MAKROEKONOM K GÖSTERGELER 2002 y l ndan itibaren kararl l kla uygulanan makroekonomik politikalar, mali disiplin ve yap sal reformlar ile ekonomide güven ve istikrar sa lanm t r. Türkiye 27 çeyrek kesintisiz büyüyerek tarihinde bir ilke imza atm t r. Küresel krizin etkisiyle yava layan ekonomik faaliyetler dolay s yla azalan büyüme h z nedeniyle 2008 y l büyüme oran yüzde 0,9 olarak gerçekle mi tir. Küresel kriz nedeniyle 2009 y l nda ortaya ç kan ekonomik daralman n, al nan tedbirler ve küresel ekonomide beklenen iyile me neticesinde döneminde tekrar büyüme sürecine girmesi öngörülmektedir. 14

19 Genel Ekonomik Durum TEMEL EKONOM K GÖSTERGELER 2008 (2) 2009 (3) 2010 (4) 2011 (4) 2012 (4) GSYH Büyüme Oran (yüzde) 0,9-6,0 3,5 4,0 5,0 GSYH (Milyar TL) GSYH (Milyar Dolar) GSYH Deflatörü 11,7 6,0 5,0 4,5 4,5 TÜFE Y l Sonu (1) 10,1 5,9 5,3 4,9 4,8 hracat (FOB) (Milyar Dolar) 132,0 98,5 107,5 118,0 130,0 thalat (CIF) (Milyar Dolar) 202,0 134,0 153,0 168,0 187,0 (1) 2003=100 bazl endeks kullan lm t r. (2) Gerçekle me (3) Gerçekle me Tahmini (4) Orta Vadeli Program ( ) 15

20 Yılı Bütçe Gerekçesi

21 2 0 BÖLÜM 1 II 0 BÜTÇE PERFORMANSI 17

22 Yılı Bütçe Gerekçesi

23 Bütçe Performansı BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI A. MERKEZ YÖNET M BÜTÇE PERFORMANSININ GEL M 1 1. Bütçe Aç ve Faiz D Fazlan n Geli imi Kamu maliyesinin performans n n de erlendirilmesinde kullan lan iki önemli göstergeden biri bütçe dengesinin GSYH ye oran, di eri ise faiz d dengenin GSYH ye oran d r y l nda yüzde 7,9 olan bütçe aç n n GSYH ye oran 2001 y l nda yüzde 11,9 a yükselmi, izleyen y ldan itibaren de dü ü sürecine girerek 2002 y l nda yüzde 11,5, 2003 y l nda yüzde 8,8, 2004 y l nda yüzde 5,2, 2005 y l nda yüzde 1,1, 2006 y l nda yüzde 0,6, 2007 y l nda yüzde 1,6 ve 2008 y l nda ise 1,8 olarak gerçekle mi tir. Faiz d fazlan n GSYH ye oran n n y llar n kapsayan dönemdeki geli imine bak ld nda ise 2000 y l nda yüzde 4,4 olan bu oran n 2001 y l nda 5,2 ye ç kt, 2002 y l nda ise bu dönemin en dü ük oran olan yüzde 3,3 e dü tü ü görülmektedir. zleyen y llarda ise söz konusu oran art göstermi ve yüksek düzeylerde seyretmi tir. Buna göre, 2003 y l nda faiz d fazlan n GSYH ye oran yüzde 4, 2004 y l nda yüzde 4,9, 2005 y l nda yüzde 6, 2006 y l nda yüzde 5,4, 2007 y l nda yüzde 4,2 ve 2008 y l nda ise yüzde 3,5 olmu tur say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar nca 2006 y l ndan itibaren konsolide bütçe uygulamas ndan uluslararas standartlarla uyumlu ve daha geni kapsaml olan merkezi yönetim bütçe uygulamas na geçilmi tir. Bu çerçevede 2006 y l merkezi yönetim bütçe performans n n geçmi y llar bütçe performanslar ile tutarl ve do ru bir ekilde kar la t r labilmesi amac yla Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ünce bütçe sistemine ilk defa giren kamu idarelerinden y llar bütçe uygulama sonuçlar istenmi ve analitik bütçe sistemine göre dönü üm yapmak suretiyle merkezi yönetim bütçe büyüklükleri ayn bazda olu turulmu tur. Bu bölümdeki de erlendirmeler dönü türülmü veriler esas al narak yap lm t r. 19

24 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi Grafik 1: Merkezi Yönetim Bütçe Aç ve Faiz D Fazlas n n GSYH'ye Oranlar (%) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14, ,9 4,4 5,2-11,9-11,5 3,3-8,8 4,0-5,2 4,9 6,0 5,4-1,1-0,6-1,6 4,2-1,8 3,5 BÜTÇE DENGES / GSYH FA Z DI I FAZLA / GSYH 2. Bütçe Giderlerinin Geli imi Merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSYH ye oran n n y llar n kapsayan dönemdeki geli imine bak ld nda, 2000 y l nda yüzde 30,8 olan bu oran, 2001 y l nda ya anan krizin de etkisiyle yüzde 36,2 ye yükselmi, 2002 y l ndan itibaren ise dü ü e ilimine girmi tir y l nda yüzde 34,1 olan bu oran 2007 y l nda yüzde 24,2 ye, 2008 y l nda ise 23,9 a kadar dü mü tür. Ayn ekilde, söz konusu dönemde faiz d giderlerin GSYH ye oran n n geli imine bak ld nda, 2000 y l nda yüzde 18,6, 2001 y l nda yüzde 19,1, 2002 y l nda yüzde 19,4 olarak gerçekle ti i; takip eden y llarda ise istikrarl bir ekilde azalarak, s ras yla 2003 y l nda yüzde 18,2 ve 2004 y l nda yüzde 17,1 e dü tü ü görülmektedir. Söz konusu oran 2005 y l nda yüzde 17,6, 2006 y l nda yüzde 17,4 olarak gerçekle irken, 2007 y l nda yüzde 18,4 e, 2008 y l nda ise 18,6 ya yükselmi tir döneminde sa l k, e itim ve ula t rma sektörlerinde önemli iyile meler sa lanm, ba ta tar m sektörü olmak üzere reel sektöre verilen destekler art r lm ve çok say da yeni sosyal program uygulamaya konulmu tur. Buna ra men, bütçe kaynaklar n n rasyonel ve verimli bir ekilde kullan lmas sayesinde faiz d giderler belirli bir seviyede tutulabilmi tir. 20

25 Bütçe Performansı Grafik 2: Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin ve Faiz D Bütçe Giderlerinin GSYH'ye Oranlar (%) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 36,2 34,1 30,8 18,6 19,1 19,4 31,1 18,2 27,2 24,6 23,5 24,2 23,9 17,1 17,6 17,4 18,4 18,6 15,0 10,0 5,0 0, BÜTÇE G DERLER / GSYH FA Z DI I BÜTÇE G DERLER /GSYH Faiz giderlerinin GSYH ye oran 2001 y l nda yüzde 17,1 düzeyinde gerçekle erek dönemindeki en yüksek oran olmu tur. Bunun temel nedeni, 2000 Kas m ve 2001 ubat ekonomik krizlerinin borç servisi üzerinde meydana getirdi i bozulmad r. Bu nedenle faiz giderlerinin 2000 y l nda yüzde 39,8 olan bütçe içindeki pay 2001 y l nda yüzde 47,2 ye yükselmi tir. Elde edilen ekonomik ve siyasi istikrar ile uygulanan maliye politikalar neticesinde sonraki y llarda, faiz giderlerinin GSYH ye oran nda istikrarl bir dü ü gerçekle mi tir. Söz konusu oran 2002 y l nda yüzde 14,8, 2003 y l nda yüzde 12,9, 2004 y l nda yüzde 10,1, 2005 y l nda yüzde 7, 2006 y l nda yüzde 6,1, 2007 y l nda yüzde 5,8, 2008 y l nda ise 5,3 olarak gerçekle mi tir. Nitekim 2001 y l nda yüzde 47,2 olan faiz giderlerinin bütçe içerisindeki pay, 2008 y l nda 22,3 e kadar gerilemi tir. 3. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin Geli imi Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH ye oran 2000 y l nda yüzde 22,9, 2001 y l nda yüzde 24,3, 2002 y l nda yüzde 22,7, 2003 y l nda yüzde 22,2, 2004 y l nda yüzde 22, 2005 y l nda yüzde 23,5, 2006 y l nda yüzde 22,9, 2007 y l nda yüzde 22,6 ve 2008 y l nda 22,1 olarak gerçekle mi tir. Vergi gelirlerinin GSYH ye oran ise 2000 y l nda yüzde 17,7, 2001 y l nda yüzde 18,2, 2002 y l nda yüzde 17,2, 2003 y l nda yüzde 18,1, 2004 y l nda yüzde 17,9, 2005 y l nda yüzde 18,4, 2006 y l nda yüzde 18,1, 2007 y l nda yüzde 18,1, 2008 y l nda da 17,7 olarak gerçekle mi tir döneminde ekonomik kalk nman n desteklenmesi, rekabet gücünün art r lmas ve kay t d ekonominin kay t alt na al nmas n sa lamak üzere vergi 21

26 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi oranlar nda indirimlere gidilmi olmas na ra men vergi gelirleri bu dönemde hedeflerle uyumlu gerçekle meler göstermi tir. Grafik 3: Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin ve Vergi Gelirlerinin GSYH'ye Oranlar 30,0 (%) 25,0 22,9 24,3 22,7 22,2 22,0 23,5 22,9 22,6 22,1 20,0 17,7 18,2 17,2 18,1 17,9 18,4 18,1 18,1 17,7 15,0 10,0 5,0 0, BÜTÇE GEL RLER / GSYH VERG GEL RLER / GSYH B YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER 1. Bütçe Aç ve Faiz D Fazla 2009 y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda merkezi yönetim bütçe giderleri 259 milyar 156 milyon TL, merkezi yönetim bütçe gelirleri 248 milyar 758 milyon TL, bütçe aç 10 milyar 398 milyon TL ve faiz d fazla 47 milyar 102 milyon TL olarak öngörülmü tür. Bu çerçevede, bütçe aç n n GSYH ye oran yüzde 0,9, faiz d fazlan n GSYH ye oran ise yüzde 4,2 olarak hedeflenmi tir y l sonu itibar yla bütçe aç n n 62 milyar 824 milyon TL, bütçe aç n n GSYH ye oran n n ise yüzde 6,6 olarak gerçekle ece i tahmin edilmektedir. Di er taraftan faiz d aç n 7 milyar 324 milyon TL, faiz d aç n GSYH ye oran n n ise yüzde 0,8 olarak gerçekle ece i beklenmektedir. 2. Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 2009 y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda merkezi yönetim bütçe giderleri 259 milyar 156 milyon TL, merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSYH ye oran ise yüzde 23,3 olarak öngörülmü tür y l nda merkezi yönetim bütçe giderleri toplam n n 266 milyar 752 milyon TL olarak gerçekle mesi öngörülmektedir. Buna göre y l sonunda toplam bütçe giderlerinin GSYH ye oran yüzde 28,2 olacakt r y l sonunda faiz hariç bütçe giderlerinin 211 milyar 252 milyon TL olmas beklenmektedir. Faiz hariç bütçe giderlerinin GSYH ye oran n n ise 2009 y l sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekle ece i beklenmektedir. 22

27 Bütçe Performansı 2009 y l sonunda personel giderlerinin 56 milyar 313 milyon TL, sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderlerinin 7 milyar 187 milyon TL, mal ve hizmet al m giderlerinin 27 milyar 386 milyon TL ve cari transferlerin 92 milyar 358 milyon TL olaca tahmin edilmektedir. Sermaye giderlerinin y l sonu gerçekle mesinin 18 milyar 662 milyon TL ve sermaye transferleri y l sonu gerçekle mesinin ise 2 milyar 866 milyon TL olaca tahmin edilmektedir y l sonunda borç verme gerçekle mesinin 6 milyar 480 milyon TL olaca beklenmektedir. Faiz giderlerinin ise y l sonunda 55 milyar 500 milyon TL olarak gerçekle ece i tahmin edilmektedir. 3. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 2009 y l merkezi yönetim bütçesinde 248 milyar 758 milyon TL bütçe geliri öngörülmü iken y l sonunda toplam bütçe gelirlerinin 203 milyar 928 milyon TL olarak gerçekle mesi beklenmektedir. Buna göre toplam bütçe gelirleri aç s ndan ba lang ç hedefinin 44 milyar 830 milyon TL alt nda bir gelir gerçekle mesi öngörülmektedir. Vergi gelirlerinin y l sonunda 163 milyar 561 milyon TL, vergi d gelirlerin ise 40 milyar 367 milyon TL olmas beklenmektedir. Buna göre toplam merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH ye oran n n yüzde 21,5, vergi gelirlerinin yüzde 17,3, vergi d gelirlerin ise yüzde 4,3 olarak gerçekle mesi beklenmektedir y llar na ili kin merkezi yönetim bütçe gerçekle meleri ile 2009 y l na ili kin ayr nt l bilgilerin yer ald tablolar ekte yer almaktad r. 23

28 2010 Yılı Bütçe Gerekçesi TABLO 1 MERKEZ YÖNET M BÜTÇE BÜYÜKLÜKLER Bütçe Milyon TL 2009 Gerç. Tahmini MERKEZ YÖNET M BÜTÇE G DERLER FA Z HAR Ç G DERLER FA Z G DERLER MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GEL RLER BÜTÇE AÇI I FA Z DI I FAZLA TABLO 2 MERKEZ YÖNET M BÜTÇE BÜYÜKLÜKLER N N GSYH Ç NDEK PAYI (%) Bütçe 2009 Gerç. Tahmini MERKEZ YÖNET M BÜTÇE G DERLER 30,8 36,2 34,1 31,1 27,2 24,6 23,5 24,2 23,9 23,3 28,2 FA Z HAR Ç G DERLER 18,6 19,1 19,4 18,2 17,1 17,6 17,4 18,4 18,6 18,1 22,3 FA Z G DERLER 12,3 17,1 14,8 12,9 10,1 7,0 6,1 5,8 5,3 5,2 5,9 MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GEL RLER 22,9 24,3 22,7 22,2 22,0 23,5 22,9 22,6 22,1 22,4 21,5 BÜTÇE AÇI I -7,9-11,9-11,5-8,8-5,2-1,1-0,6-1,6-1,8-0,9-6,6 FA Z DI I FAZLA 4,4 5,2 3,3 4,0 4,9 6,0 5,4 4,2 3,5 4,2-0,8 GEL RLER N G DERLER KAR ILAMA ORANI (%) 74,5 67,2 66,4 71,5 80,8 95,7 97,4 93,3 92,3 96,0 76,4 FA Z/BÜTÇE GEL RLER (%) 53,4 70,3 65,1 57,9 46,0 29,9 26,5 25,6 24,2 23,1 27,2 24

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2009 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2009 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2009 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2008, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 19 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2009

Detaylı

Yılı Bütçe Gerekçesi T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Yılı Bütçe Gerekçesi T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2016 Yılı Bütçe Gerekçesi T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ OCAK 2016, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADELİ MALİ PLAN (2016-2018)...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2009 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2009 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2009 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2008, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 19 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 47 BÖLÜM IV 2009

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2008-2010)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2008-2010) 3 Temmuz 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26571 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 15/6/2007 Karar No : 2007/33 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 13/6/2007

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU 21 YII KURUMSA MA DURUM VE BEKE ER RAPORU emmuz 21 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl I.OCAK-HAZ RA 21 DÖEM BÜÇE UYGUAMA SOUÇARI A.Bütçe Giderleri 21 y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU*

AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU* AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU* Eylül 2011 Ankara * Bu çalıģma, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Avrupa Ekonomisine ĠliĢkin Ara Tahmin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ... 1 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 2.1. Başvurunun

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA

AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA MAL YE BAKANI SAYIN MEHMET EK N MAKROEKONOM K GEL MELER LE 2010 YILI MART AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER DE ERLEND RMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA METN 13 N SAN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

2008 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2

2008 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 2008 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumları 2008 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2009 2008 Yılı Genel Faaliyet Raporu 3 2008 Yılı Genel Faaliyet

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Euro Bölgesi İzleme Raporu: Temmuz 2003

Euro Bölgesi İzleme Raporu: Temmuz 2003 Euro Bölgesi İzleme Raporu: Temmuz 003 I. Genel Gelişmeler: Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi nin 10 Temmuz 003 tarihli toplantısında anahtar faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ÖZET. Haziran 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Haziran 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 HAZİRAN ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 3,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 4,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı