ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4"

Transkript

1 LOGO ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji etüdünün yapıldığı iģletmenin veya binanın adı veya ünvanı yazılacaktır. Raporu hazırlayanların adı ve soyadı ve sertifika numaraları yazılacaktır. Fabrikalar tarafından hazırlanan raporlarda hazırlayanın enerji yöneticisi sertifikası numarası, EVD ġirketi tarafından hazırlanan raporlarda ise hazırlayanların eğitim-etüt-proje sertifikası numaraları yazılacaktır. Ay ve yıl olarak tarih yazılacaktır. (Örneğin; Ocak 2009)

2 ĠÇĠNDEKĠLER Bu bölümde, bölüm baģlıkları ve alt baģlıklar ve verilecek ekler ilgili bölümlerdeki Ģekilde numaralandırılmak suretiyle ve sayfa numaraları ile birlikte ayrı bir sayfa halinde verilecektir. Örnek Ġçindekiler Sayfa No REFERANS DEĞERLER TABLOSU ve KISALTMALAR... i EKLER... EK 1... EK YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Bu bölümde; Endüstriyel ĠĢletme ve enerji tüketim bilgileri kısaca verilecek, özellikle tüketim ve maliyet bilgileri grafiklerle desteklenecektir. Ayrıca, çalıģmanın amacı, kapsamı, hangi tarihler arasında yapıldığı, çalıģma yapılan alanlar ve bu alanlardaki bulgular ve öneriler üst yönetimin bilgisine sunulacak Ģekilde gereken detayda ve olabildiğince kısa olarak verilecektir ENDÜSTRĠYEL ĠġLETME BĠLGĠLERĠ 1. Sanayi Sicil Belge No : 2. ĠĢletme Adı / Ünvanı : 3. ĠĢletmeye Alındığı Tarih : 4. Ana Sektör : 5. ÇalıĢan Sayısı : 6. ĠĢletme Yöneticisi : Posta Adresi : Telefon No : Faks No : Elektronik Posta Adresi : 7. Görevlendirilen Enerji Yöneticisi : Sertifika No : Telefon No (ĠĢ / Gsm) : Faks No : Elektronik Posta Adresi : 8. Varsa Diğer Sertifikalı Enerji Yöneticileri Adı Soyadı Sertifika No

3 9. Enerji Yönetim Birimi 6 Adı Soyadı Mesleği Sertifika No Yıllık Enerji Tüketimi 7 : Yıllar 8 Tüketimler (TEP) Kapalı Hacimler (Fabrika, atölye, büro vb. satır ilave edilerek verilir.) 1.2. ÇALIġMANIN AMACI ÇalıĢmanın amacı ve hedefi detaylı olarak ifade edilecektir ÇALIġMANIN KAPSAMI Enerji etüdü kapsamına alınması uygun bulunan konular, çalıģma yapılan bölümler, ölçüm ve analiz konuları ön değerlendirmeli ve açıklamalı olarak belirtilecektir ÇALIġMANIN TARĠHĠ ÇalıĢmanın hangi tarihler arasında yapıldığı belirtilecektir ETÜT ÇALIġMASINDA KULLANILAN CĠHAZLAR VE ALINAN ÖLÇÜMLER Enerji etüdü çalıģmalarında, akredite olmuģ ulusal veya uluslararası kuruluģlar tarafından kalibrasyonu yapılmıģ ve etiketlenmiģ cihazlar kullanılacaktır. Enerji etüdlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları ile ilgili akredite olmuģ ulusal veya uluslararası kuruluģlardan alınmıģ belgeler rapor eki olarak en az aģağıdaki formatta yer alan bilgileri içerecek Ģekilde verilecektir. ÇalıĢma süresince yapılan ölçümlerin çeģitleri ve amaçları belirtilecektir. Cihaz adı Seri no Kalibrasyon Bilgileri Tarihi Geçerlilik Yapan süresi Kurum/KuruluĢ Etüt sırasında Kullanıldığı yerler 1.6. ENERJĠ TÜKETĠMLERĠ VE MALĠYETLERĠ 9 Enerji etüdü yapılan yıldan bir önceki malî yıla ait enerji tüketim ve maliyet analizleri yapılacak, tabloda yer alan değerler ve hazırlanan grafikler yorumlanacaktır Kamu kesimi dıģında olup üç yıllık toplam ortalama enerji tüketimi TEP ve üzeri olanlar tarafından verilir. Son üç yıllık tüketimlerin ortalaması yazılır. Son üç yıla ait değerler verilir. Bu bölümdeki tablo ve grafikler yorumlanır.

4 Tablo..:... yılı Enerji Tüketim Bilgileri Enerji Türü Tüketim Miktar Birim TEP Elektrik (alınan) kwh Elektrik (üretilen) kwh Doğal Gaz Sm 3 Fuel Oil Ton LPG Kg Motorin Lt Diğer TOPLAM % TL Maliyet % Birim Maliyet TL / TEP Enerji Tüketimi Dağılımı Enerji Tüketimleri Dağılımı Grafiği Elektrik 12,82%... %. Yılı Enerji Maliyet Dağılımı Enerji Maliyetleri Dağılımı Grafiği Elektrik Elektrik... 44,76% % Fuel Isı Oil... 87,18% % Fuel Isı Oil 55,24%... % 1.7. GENEL BULGULAR VE ÖNERĠLER Bu bölümde, genel bulgular ve önerilen önlemler; tasarruf edilecek enerji türü ve miktarı, öngörülen harcama tutarı, geri ödeme süreleri, CO 2 azaltma miktarları, öngörülen uygulama planı gibi bilgleri içerecek Ģekilde Tablo halinde özet olarak verilecektir. Ayrıca tüm önlem önerileri hakkında gerekli açıklamalar metin halinde ayrıca özet olarak verilecektir. Bu bölüme kadar verilenlerden tasarrufun boyutu, öncelikli ele alınması gereken alanlar gibi hususlara yöneticinin ilgisini çekecek Ģekilde değinilecektir. Önlemler Enerji Türü Miktar Tasarruf Miktarı Orjinal Birim CO 2 Azalma miktarı Yatırım Maliyeti Geri Ödeme Süresi Uygulama Planı 10 TEP/Yıl TL/Yıl Ton/Yıl TL/Yıl Yıl Vade Enerji etüdü kapsamında belirlenen önlemlerin uygulanmasına iliģkin olarak iģletme yönetimi 10 Önerinin uygulanması öngörülen vade belirtilecektir. 1 yıldan az olan süre için kısa vade KV, 1-2 yıl için orta vade OV, 2-5 yıl için uzun vade UV olarak belirtilecektir.

5 ile birlikte hazırlanacak olan uygulama planı kapsamında, önlemler önceliklendirilecek uygulamaya iliģkin süreçler kısa, orta veya uzun vade Ģeklinde tanımlanacaktır. Önceliklendirmede dikkate alınan kriterler de açıklanacaktır. Yakıtlar Tasarruf Miktarı 11 Enerji Tasarruf Miktar (.. / Yıl ) Enerji ( TEP / Yıl ) Maliyet ( TL / Yıl ) Oranı ( % ) Fuel Oil Ton Doğal Gaz Sm 3 Kömür Ton Elektrik kwh 2. ENERJĠ YÖNETĠMĠ 2.1. ENDÜSTRĠYEL ĠġLETME BĠLGĠLERĠ KuruluĢ tarihi, yeri, ana üretimleri, sermaye Ģekli (tüzel veya devlet kuruluģu), yılda kaç gün, kaç vardiya çalıģıldığı, çalıģan kiģi sayısı, prosesin tipi, ana hammaddeler, tevsi yılları, ağırlıklı enerji türü, vb. bilgiler verilerek gerekli açıklamalar yapılacaktır PROSES BĠLGĠLERĠ Ana üniteler, imalatlar, imalat tipleri bilgilerin yanısıra varsa proses akım Ģemaları verilecektir ENDÜSTRĠYEL ĠġLETMENĠN ENERJĠ TÜKETĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ Bu bölümde endüstriyel iģletmede kullanılan yakıtların tüketimleri ve üretimler aylık olarak ve ayrı ayrı tablolar ve grafikler halinde verilecek, detaylı analizler yapılacaktır. Elektrik / Sıvı Yakıtlar / Gaz Yakıtlar / Katı Yakıtlar 12 Aylar Tüketim Maliyet ( TL ) Satın Alınan Üretilen Satın Üretilen Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık kwh TEP kwh TEP Alınan 11 Tablo ile ilgili açıklamalar madde madde verilir.( Yakıt ve yatırım fiyatlarının alındığı tarihler vb.) 12 Bu tablo endüstriyel iģletmede kullanılan her türlü yakıtlar için ayrı ayrı hazırlanır.

6 Enerji Tüketimi Aylar Elektrik Sıvı Katı Gaz Alınan Üretilen Yakıtlar Yakıtlar Yakıtlar TEP TEP TEP TEP TEP TEP Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Maliyet Aylar Üretim 13 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Üretim Ünitesi Üretim Ünitesi veya Ürün 1 veya Ürün 2 ( Birim ) ( Birim ) ( Birim ) 13 Ġkiden fazla Üretim Ünitesi veya Ürün çeģiti olduğunda bunlar tabloya ilave edilen kolonlarda verilecektir.

7 Üretim ( x 1000 m 2 ) Ek Endüstriyel ĠĢletmesi Ünitelerin Aylara Göre Üretimleri ,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Bicottura Monocottura Monoporosa Ekim Kasım Aralık 14 Endüstriyel iģletmenin adı veya ünvanı yazılacaktır. 15 Analiz edilen yıl yazılacaktır. Örneğin; 2009

8 Üretim ( ton / ay ) Tüketimler (TEP / ay ) GCal ( x 1000 ) Ek Endüstriyel ĠĢletmesi Aylara Göre Enerji Tüketimleri ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 TEP 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Elektrik Doğal Gaz LPG Fuel Oil Motorin 2.4. ÜRETĠM TÜKETĠM ANALĠZLERĠ : Üretim Tüketim tablo ve grafiklerinin (Trend ve Spesifik Enerji Tüketimi) analizi, buradan çıkarılan sonuçlar ve öneriler belirtilecektir.... Fabrikası... Yılı Üretim - Enerji Tüketimlerinin Aylara Göre Dağılımı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Aylar Karo Elektrik Doğalgaz Enerji Ürün 16 Endüstriyel iģletmenin adı veya ünvanı yazılacaktır. 17 Analiz edilen yıl yazılacaktır. Örneğin; 2009

9 Spesifik Enerji Tüketimi ( TEPl / ton ) Enerji Tüketimi ( TEPl / ay ) Ek Endüstriyel ĠĢletmesi.. 19 Ünitesi Üretim Tüketim Trend Grafiği Fabrikası... Yılı Üretim - Enerji Tüketimi Grafiği y = 0,1282x + 301,69 R 2 = 0, Üretim ( ton / ay ) Enerji Trend.. 21 Endüstriyel ĠĢletmesı.. 22 Ünitesi Özgül Enerji Tüketimi Grafiği Fabrikası... Yılı Spesifik Enerji Tüketimi Grafiği Spesifik Enerji Tüketimi Trend Eğrisi Üretim ( ton / ay ) 18 Endüstriyel iģletmenin adı veya ünvanı yazılacaktır. 19 Analiz edilen bölüm adı yazılacaktır. 20 Endüstriyel ĠĢletmenin bütünü için olabileceği gibi her bir proses içinde ayrı ayrı Trend Grafkleri çizilebilir ve analizleri yapılabilir. 21 Endüstriyel iģletmenin adı veya ünvanı yazılacaktır. 22 Analiz edilen bölüm adı yazılacaktır. 23 Endüstriyel ĠĢletmenin bütünü için olabileceği gibi her bir proses içinde ayrı ayrı Spesifik Enerji Tüketimi Grafikleri çizilebilir ve analizleri yapılabilir.

10 2.5. ENERJĠ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMELERĠ Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere endüstriyel iģletmede enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin, iģletmenin özgül enerji tüketiminin ve enerji yoğunluğunun izlenmesi; enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlanması; enerji etüdlerinin ve VAP ların hazırlanması ve uygulanması; tüketim alıģkanlıklarının iyileģtirilmesi ve israfın önlenmesi ile ilgili önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili eğitim programlarının düzenlenmesi gibi yürütülmekte olan eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri hakkında açıklamalar yapılacaktır ENERJĠ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNERĠLER Mevcut enerji yönetimi yöntemlerinde görülen eksiklikler, aksaklıklar ve bunların giderilmesi için öneriler getirilecek ve bu önerilerden beklenen sonuçların açıklamaları yapılacaktır. 3. YARDIMCI ĠġLETMELER 3.1. Kazanlar 3.2. Tesisat (Soğuk hatlar, buhar, kızgın su, kızgın yağ, sıcak su hatları vb.) 3.3. Ġklimlendirme ve havalandırma sistemi 3.4. Basınçlı hava sistemi 3.5. Soğutma sistemi 3.6. Diğer Bu bölümde yer alan her bir ünite; ünite ve sistem tarifi yapılan ölçümler ve/veya alınan değerler değerlendirmeler ve hesaplamalar öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları baģlıkları altında incelenerek, tablo, Ģekil, fotoğraf, grafikler ve bunların açıklamaları ile desteklenecek ve tasarruf imkanları belirtilecektir. 4. ÜRETĠM ÜNĠTELERĠ Sadece çalıģma yapılan proses üniteleri baģlıklar halinde aģağıdaki gibi incelenecektir Her bir üniteye iliģkin bilgiler 4.2. Enerji tüketim değerleri (Daha önce verilmemiģse) 4.3. Spesifik tüketim değerleri (Daha önce verilmemiģse) 4.4. Her ünitede yapılan ölçümler ve/veya alınan değerler 4.5. Her ünite için yapılan değerlendirmeler ve hesaplamalar 4.6. Her ünite için öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları 5. ELEKTRĠK 5.1. Elektrik dağıtım sistemi 5.2. Satın alınan elektrik enerjisi (Tarife analizi vb) 5.3. Transformatörler 5.4. Elektrik motorları pompa, fan vb Aydınlatma 5.6. Diğer Bu bölümde yer alan her bir ünite; ünite ve sistem tarifi yapılan ölçümler ve/veya alınan değerler değerlendirmeler ve hesaplamalar öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları baģlıkları altında incelenerek, tablo, Ģekil, fotoğraf, grafikler ve bunların açıklamaları ile desteklenecek ve tasarruf imkanları belirtilecektir.

11 LOGO ENERJĠ ETÜDÜ RAPORU Hazırlayanlar 27 Adı Soyadı Sertifika No Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. 25 Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. 26 Bina sahibi kurum veya kuruluģun adı veya ünvanı veya binanın adı yazılacaktır. 27 Raporu hazırlayanların adı ve soyadı ve sertifika numaraları yazılacaktır. Fabrikalar tarafından hazırlanan raporlarda hazırlayanın enerji yöneticisi sertifikası numarası, EVD ġirketi tarafından hazırlanan raporlarda ise hazırlayanların eğitim-etüt-proje sertifikası numaraları yazılacaktır. 28 Ay ve yıl olarak tarih yazılacaktır. (Örneğin; Ocak 2009)

12 ĠÇĠNDEKĠLER Bu bölümde, bölüm baģlıkları ve alt baģlıklar ve verilecek ekler ilgili bölümlerdeki Ģekilde numaralandırılmak suretiyle ve sayfa numaraları ile birlikte ayrı bir sayfa halinde verilir. Örnek Ġçindekiler Sayfa No REFERANS DEĞERLER TABLOSU ve KISALTMALAR... i EKLER... EK 1... EK YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Bu bölümde; bina enerji tüketim bilgileri kısaca verilecek, özellikle tüketim ve maliyet bilgileri grafiklerle desteklenecektir. Ayrıca, çalıģmanın amacı, kapsamı, hangi tarihler arasında yapıldığı, çalıģma yapılan alanlar ve bu alanlardaki bulgular ve öneriler üst yönetimin bilgisine sunulacak Ģekilde gereken detayda ve olabildiğince kısa olarak verilecektir. 1.1 BĠNA BĠLGĠLERĠ 1. Binanın Adı : 2. ĠnĢaa Yılı : 3. Kullanım Amacı : 4. Kapalı Hacim : 5. ĠnĢaat Alanı : 6. Kullanım Alanı : 7. Yıllık Isıtma Derece Gün Sayısı : 8. Yıllık Soğutma Derece Gün Sayısı : 9. Isıtma/Soğutma Sistemi : 10. Yalıtım Durumu : 11. ÇalıĢan Sayısı : 12. Ġli : 13. Bina Sahibi, Yöneticisi veya Sorumlusu : Posta Adresi : Telefon No : Faks No : Elektronik Posta Adresi : 14. Görevlendirilen / Hizmet Alınan Enerji : Yöneticisi Sertifika No : Telefon No (ĠĢ / Gsm) : Faks No : Elektronik Posta Adresi :

13 15. Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi (TEP) 29 Yıllar Tüketimler (TEP) 1.2. ÇALIġMANIN AMACI ÇalıĢmanın amacı ve hedefi detaylı olarak ifade edilecektir ÇALIġMANIN KAPSAMI Enerji etüdü kapsamına alınması uygun bulunan konular, çalıģma yapılan bölümler, ölçüm ve analiz konuları ön değerlendirmeli ve açıklamalı olarak belirtilecektir ÇALIġMANIN TARĠHĠ ÇalıĢmanın hangi tarihler arasında yapıldığı belirtilecektir ETÜT ÇALIġMASINDA KULLANILAN CĠHAZLAR VE ALINAN ÖLÇÜMLER Yapılan enerji etüdü çalıģmalarında, akredite olmuģ ulusal veya uluslararası kuruluģlar tarafından kalibrasyonu yapılmıģ ve etiketlenmiģ cihazlar kullanılacaktır. Enerji etüdlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları ile ilgili akredite olmuģ ulusal veya uluslararası kuruluģlardan alınmıģ belgeler rapor eki olarak en az aģağıdaki formatta yer alan bilgileri içerecek Ģekilde verilecektir. ÇalıĢma süresince yapılan ölçümlerin çeģitleri ve amaçları belirtilecektir. Cihaz adı Seri no Kalibrasyon Bilgileri Etüt sırasında Tarihi Geçerlilik süresi Yapan Kurum/KuruluĢ Kullanıldığı yerler 1.6 ENERJĠ TÜKETĠMLERĠ VE MALĠYETLERĠ 31 Enerji etüdü yapılan yıldan bir önceki malî yıla ait enerji tüketim ve maliyet analizleri yapılacak, tabloda yer alan değerler ve hazırlanan grafikler yorumlanacaktır. ENERJI TÜRÜ TÜKETĠM MALĠYET BĠRĠM MALĠYET Miktar Birim TEP Elektrik (alınan) kwh Elektrik (üretilen) kwh Doğal Gaz Sm 3 Fuel Oil Ton LPG Kg Motorin Lt Diğer TOPLAM % TL % TL / TEP 29 Üç yıllık değerlerin ortalaması yazılır. 30 Son üç yıla ait değerler verilir. 31 Bu bölümdeki tablo ve grafikler yorumlanır.

14 . YILI ENERJĠ Enerji Tüketimleri TÜKETĠMĠ Dağılımı DAĞILIMI Grafiği Elektrik Elektrik 12,82%... % Enerji ENERJĠ Maliyetleri MALĠYET Dağılımı DAĞILIMI Grafiği Elektrik Elektrik 44,76%... % Ek-6 Fuel Isı Oil 87,18%... % Fuel Isı Oil 55,24%... % 1.7 GENEL BULGULAR VE ÖNERĠLER Bu bölümde, genel bulgular ve önerilen önlemler; tasarruf edilecek enerji türü ve miktarı, öngörülen harcama tutarı, geri ödeme süreleri, CO 2 azaltma miktarları, öngörülen uygulama planı gibi bilgleri içerecek Ģekilde Tablo halinde özet olarak verilecektir. Ayrıca tüm önlem önerileri hakkında gerekli açıklamalar metin halinde ayrıca özet olarak verilecektir. Bu bölüme kadar verilenlerden tasarrufun boyutu, öncelikli ele alınması gereken alanlar gibi hususlara yöneticinin ilgisini çekecek Ģekilde değinilecektir. Önlemler Enerji Türü Miktar Tasarruf Miktarı Orjinal Birim CO 2 Azalma miktarı Yatırım Maliyeti Geri Ödeme Süresi Uygulama Planı 32 TEP/Yıl TL/Yıl Ton/Yıl TL/Yıl Yıl Vade Enerji etüdü kapsamında belirlenen önlemlerin uygulanmasına iliģkin olarak iģletme yönetimi ile birlikte hazırlanacak olan uygulama planı kapsamında, önlemler önceliklendirilecek uygulamaya iliģkin süreçler kısa, orta veya uzun vade Ģeklinde tanımlanacaktır. Önceliklendirmede dikkate alınan kriterler de açıklanacaktır. Yakıtlar Tasarruf Miktarı 33 Enerji Tasarruf Miktar (.. / Yıl ) Enerji ( TEP / Yıl ) Maliyet ( TL / Yıl ) Oranı ( % ) Fuel Oil Ton Doğal Gaz Sm 3 Kömür Ton Elektrik kwh 32 Önerinin uygulanması öngörülen vade belirtilecektir. 1 yıldan az olan süre için kısa vade KV, 1-2 yıl için orta vade OV, 2-5 yıl için uzun vade UV olarak belirtilecektir. 33 Tablo ile ilgili açıklamalar madde madde verilir.( Yakıt ve yatırım fiyatlarının alındığı tarihler vb.)

15 2. ENERJĠ YÖNETĠMĠ Ek BĠNA BĠLGĠLERĠ ĠnĢaa yılı, sermeye Ģekli (tüzel veya devlet kuruluģu) hizmet Ģekli, hizmet süresi, çalıģan sayısı, yeri, kısımları ağırlıklı enerji türü, vb. yazılacaktır BĠNANIN ENERJĠ TÜKETĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ Bu bölümde binada kullanılan yakıtların tüketimleri aylık bazda ve ayrı ayrı tablolar ve grafikler halinde verilecek, kullanım amacına uygun göstergelerle (birim sıcaklık farkı (derece-gün), çalıģan sayısı, dolu yatak, öğrenci baģına vb) detaylı analizler yapılacaktır. Elektrik / Sıvı Yakıtlar / Gaz Yakıtlar / Katı Yakıtlar 34 Aylar Tüketim Maliyet ( TL ) Satın Alınan Üretilen Satın Üretilen Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık kwh TEP kwh TEP Alınan Enerji Tüketimi Aylar Elektrik Sıvı Katı Gaz Alınan Üretilen Yakıtlar Yakıtlar Yakıtlar TEP TEP TEP TEP TEP TEP Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Maliyet 34 Bu tablo binada kullanılan her türlü yakıtlar için ayrı ayrı hazırlanır.

16 GCal ( x 1000 ).. Binası Enerji Kullanımları 20.. Ek-6 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 TEP 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Elektrik Doğal Gaz LPG Fuel Oil Motorin 2.3. TÜKETĠM ANALĠZLERĠ Aylara Göre Isı Enerjisi Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği Aylara Göre Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği Aylara Göre Enerji Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği 2.4. ENERJĠ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMELERĠ Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere binada enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin ve kullanım amacına uygun göstergelerle özgül enerji tüketiminin izlenmesi; enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlanması; enerji etüdlerinin ve VAP ların hazırlanması ve uygulanması; tüketim alıģkanlıklarının iyileģtirilmesi ve ısrafın önlenmesi ile ilgili önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili eğitim programlarının düzenlenmesi gibi yürütülmekte olan eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri hakkında açıklamalar yapılacaktır ENERJĠ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNERĠLER Mevcut enerji yönetimi yöntemlerinde görülen eksiklikler, aksaklıklar ve bunların giderilmesi için öneriler getirilecek ve bu önerilerden beklenen sonuçların açıklamaları yapılacaktır. 3. BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI 4.1. Bina durumu (Enerji Kimlik Belgesi vb.) 4.2. Mimari yapı 4.3. Yapı bileģenleri, yapı malzemeleri, konstrüksiyon detayları 4.4. Pencere ve cam alanlar 4.5. Enerji kullanımı ve CO 2 miktarı, 4.6. Diğer 4. ISITMA, ĠKLĠMLENDĠRME, HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SĠSTEMLERĠ 3.1. Isıtma sistemi (Kazan, brülör, tesisat, yalıtım, radyatör vb.)

17 3.2. Ġklimlendirme ve havalandırma sistemleri 3.3. Soğutma sistemi 3.4. Tesisat (Isıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, sıhhî, elektrik vb) 3.5. Diğer Ek-6 5. ELEKTRĠK 5.1 Elektrik dağıtım sistemi 5.2 Satın alınan elektrik enerjisi (Tarife analizi vb.) 5.3 Transformatörler 5.4 Elektrik motorları (Pompa ve fanlar, asansör, yürüyen merdiven vb.) 5.5 Aydınlatma 5.6 Elektrikli cihazlar ve ofis ekipmanları 5.7 Bina otomasyon sistemleri 5.8 Diğer sistemler 3, 4 ve 5 numaralı baģlıklar altında yer alan yer alan her bir alt baģlık; ünite veya sistem tarifi yapılan ölçümler ve/veya alınan değerler değerlendirmeler ve hesaplamalar öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları baģlıkları altında incelenecek, tablo, Ģekil, fotoğraf, grafikler ve bunların açıklamaları ile desteklenecek ve tasarruf imkanları belirtilecektir. ENERJĠ ÖN ETÜT/DETAYLI ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER VE GENEL HUSUSLAR 1. Enerji Ön Etüt/Detaylı Etüt raporunun baģında, raporda geçen kısaltmalar hakkında açıklamalar bulunacaktır. 2. Kısaltmalar dan sonra raporda yer alan hesaplamalarda kullanılan yakıtlara ait kalorifik değerler, çevrim katsayıları, yakıt ve elektrik enerjisi birim fiyatları, yardımcı iģletmeler ve üniteler bazında yıllık çalıģma saatleri, döviz kurları gibi referans değerlerin yer aldığı Referans Değerler Tablosu bulunacaktır. 3. Formatta enerji tüketimlerinin ve/veya üretimlerin izlenmesine dair verilen grafikler örnek olup farklı türlerde de hazırlanabilir. 4. Raporun Genel özellikleri: Sayfa numarası alt ortaya konulacaktır. Ana baģlıklar büyük harf ve koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır. Alt BaĢlıklar koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır. Raporda yer alan tablo, Ģekil ve grafikler numaralandırılacak, verilen numaralar tabloların üst kısmında, grafik, Ģekil, ve fotoğrafların alt kısmında olacaktır. Yardımcı ĠĢletmeler, Üniteler ve Elektrik bölümlerinde yer alan ünitelere verilen bölüm numaraları, iģletmede yapılan çalıģmaya göre rapor formatında belirtilenden farklı olabilir. 5. Rapor formatında yer almayan ama endüstriyel iģletmelerin faaliyet gösterdiği sektöre ve sahip olduğu Ģartlara bağlı olarak, yardımcı iģletmeler, üretim üniteleri ve elektrik bölümlerindeki diğer sistemler ile binaların ısıtma, iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sistemleri, bina yapısı ve yalıtım uygulamalarının incelenmesi ve elektrik bölümlerindeki diğer sistemlere yönelik enerji etüt çalıģması yapılacak ve raporda yer alacaktır. Bu formatta yer almakla birlikte endüstriyel iģletmede veya binada bulunmayan üniteler raporda yer almayabilir.. 6. Her bir bölümde yapılan ölçümler, ölçüm cihazları ve kalibrasyon durumları, hesaplama yöntemleri ve hesaplamalar, çizim ve krokiler, raporun sonunda Ekler bölümünde ek olarak verilecektir.

Örnek Bina Ön İnceleme Enerji Etüt Rapor Taslağı

Örnek Bina Ön İnceleme Enerji Etüt Rapor Taslağı EVD ler tarafından hazırlanan Bina Ön İnceleme Enerji Etüt Rapor Taslağı 1 1... 2. 3 BİNALAR İÇİN ÖN İNCELEME ENERJİ ETÜT RAPORU Hazırlayanlar 4 Ad Soyad Sertifika No Tarih 5 1 Raporu

Detaylı

Örnek Bina Enerji Etüt Rapor Taslağı

Örnek Bina Enerji Etüt Rapor Taslağı EVD ler tarafından hazırlanan Bina Enerji Etüt Rapor Taslağı 1 1... 2. 3 BİNALAR İÇİN ENERJİ ETÜT RAPORU Hazırlayanlar 4 Ad Soyad Sertifika No Tarih 5 1 Raporu hazırlayan kuruluşun

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU. ve ĠKĠNCĠL MEVZUATI. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi

Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU. ve ĠKĠNCĠL MEVZUATI. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU ve ĠKĠNCĠL MEVZUATI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU GiriĢ ve ĠKĠNCĠL MEVZUATI A. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4 LOGO... 2... 3... (...) 4 2 3 4 Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin logosu yer alır. Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin adı veya ünvanı yazılır. Proje adı ve Proje

Detaylı

EK-5 LOGO ... 2 ... 3

EK-5 LOGO ... 2 ... 3 LOGO 1... 2...... 3 1 2 3 Başvuru sahibi tüzel kişinin logosu yer alır. Başvuru sahibi tüzel kişinin adı veya ünvanı yazılır. Başvurunun yapıldığı ay ve yıl yazılır. (Ocak 2013) 1 BAŞVURU SAHİBİ TÜZEL

Detaylı

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 28 Eylul 2010 Ġstanbul TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ POLĠTĠKALAR & UYGULAMALAR Erdal ÇALIKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Sunum Planı Enerji Kullanımında Eğilimler Enerji Yoğunluğunun Gelişimi Potansiyel Yasal

Detaylı

2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) ENERJİ ETÜDÜ VE UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLAMA İŞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.

2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) ENERJİ ETÜDÜ VE UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLAMA İŞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. 2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) ENERJİ ETÜDÜ VE UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLAMA İŞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Üretim tesislerinde, üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan

Detaylı

BAŞVURU DOSYASI FORMATI SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel İşletme İsmi...

BAŞVURU DOSYASI FORMATI SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel İşletme İsmi... EK-1 BAŞVURU DOSYASI FORMATI 1. Sayfa: KAPAK Başvuru dosyası kapağı aşağıdaki formata göre hazırlanır. SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

Coşkun KARABAL Genel Müdür

Coşkun KARABAL Genel Müdür Coşkun KARABAL Genel Müdür ENERJİ ETÜTLERİ - Enerji tasarruf odaklarının tespit edilmesi - Gerekli ölçümlerin yapılması ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi - Tasarruf odaklarına yönelik yatırımlarla

Detaylı

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015)

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) Bülent ÇARŞIBAŞI Elektrik Mühendisi-Öğretim Görevlisi Ege Üniversitesi Müh.Fak. ve Ekonomi Üniv. SETAŞ Enerji EEEP Yöneticisi-Enerji

Detaylı

Ek-5 ... 2 LOGO FAALİYET RAPORU ... 3

Ek-5 ... 2 LOGO FAALİYET RAPORU ... 3 LOGO 1... 2 FAALİYET RAPORU... 3 1 Yetkilendirilmiş kurumun logosu yer alacaktır. 2 Yetkilendirilmiş kurumun adı veya ünvanı yazılacaktır. 3 Faaliyet raporunun ait olduğu yıl yazılacaktır. ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ ÖN BİLGİ FORMU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ ÖN BİLGİ FORMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ ÖN BİLGİ FORMU A. TESİS BİLGİLERİ KuruluĢ Adı : Fabrika Adı : Sanayi Sektörü : Adres : Telefon : Telex : Fax : Formu Dolduran KiĢi : Ünvanı : Genel Müdürlük Adresi : Form 1 / 16

Detaylı

EV Projeleri Teknik Ġnceleme ve Değerlendirme Kriterleri. 27 Eylül 2010

EV Projeleri Teknik Ġnceleme ve Değerlendirme Kriterleri. 27 Eylül 2010 EV Projeleri Teknik Ġnceleme ve Değerlendirme Kriterleri 27 Eylül 2010 MÜHENDĠSLĠK BAKIġIYLA VERĠMLĠLĠK KAVRAMI VERĠMLĠLĠK = ÇIKTI/GĠRDĠ Tüm mühendislik ve teknik çalıģmalarda temel amaç bu kesri maksimum

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEŞVİKLERİ. Burhan GÜLDİBİ Makina Mühendisi Telefon : (312) 295 52 37 e-posta: bguldibi@yegm.gov.tr

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEŞVİKLERİ. Burhan GÜLDİBİ Makina Mühendisi Telefon : (312) 295 52 37 e-posta: bguldibi@yegm.gov.tr ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEŞVİKLERİ Burhan GÜLDİBİ Makina Mühendisi Telefon : (312) 295 52 37 e-posta: bguldibi@yegm.gov.tr ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabulu: 18 Nisan 2007 Resmi

Detaylı

SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE YÖNELĠK DESTEKLER

SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE YÖNELĠK DESTEKLER SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE YÖNELĠK DESTEKLER Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM) Sunum Ġçeriği 1. Dünyada ve Türkiye de Enerji Durumu ve Talebi 2. Sanayiye Yönelik Destekler Verimlilik Artırıcı

Detaylı

Uygulanan Enerji Yönetimi

Uygulanan Enerji Yönetimi Türkiye de Uygulanan Enerji Yönetimi Programları İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye de Uygulanan Enerji Yönetimi Programları A. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK YTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ve İKİNCİL MEVZUATI 5627 Sayılı Enerji

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

EK-2 PROJE VERİMLİLİK BİLEŞENİ TABLOSU. Bileşen Kodu Değerlendirmeye Alınması. Ekipmanın Proje Öncesi Durumu Adı Markası ve Modeli Kurulu Gücü (kw)

EK-2 PROJE VERİMLİLİK BİLEŞENİ TABLOSU. Bileşen Kodu Değerlendirmeye Alınması. Ekipmanın Proje Öncesi Durumu Adı Markası ve Modeli Kurulu Gücü (kw) PROJE VERİMLİLİK BİLEŞENİ TABLOSU Bileşen Kodu Değerlendirmeye Alınması 1 KABUL / RED EK-2 Ekipmanın Proje Öncesi Durumu Adı Markası ve Modeli Kurulu Gücü 2 3 Adedi Yıllık Ortalama İşletme Yükü Birim Enerji

Detaylı

TİCARİ TİP SU ISITICILAR

TİCARİ TİP SU ISITICILAR TİCARİ TİP SU ISITICILAR 21 Ağustos tan beri cepten yiyoruz! Dünyadan Uyarı: Limit Aşımı Dünya Nüfusundaki Artış Kaynak: www.timeforchange.org Nerede Olmak İstiyoruz? YIL: 1980 Ozon Tabakasında Delinme

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST KRIZANTEM Binanın Adı : KRIZANTEM Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 504,27

Detaylı

7-Enerji Etüdü Ölçümleri. 6.1-Ön Etüt 6.2-Ön Etüt Brifingi 6.3-Detaylı Etüt 6.4-Raporlama

7-Enerji Etüdü Ölçümleri. 6.1-Ön Etüt 6.2-Ön Etüt Brifingi 6.3-Detaylı Etüt 6.4-Raporlama ENERJİ ETÜDÜ 1-Enerji Etüdü Nedir 2-Enerji Etüdünün Amaçları 3-Enerji Etüdü Yaptırması Gereken İşletmeler 4-Enerji Etüdü Seviyeleri 5-Enerji Etüdü Profilleri 6-Enerji Etüdü Aşamaları 6.1-Ön Etüt 6.2-Ön

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBĠGEL-KOBĠ GeliĢim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamıģ olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden

Detaylı

Arçelik A.Ş. de Enerji Verimliliği. Erhan HANGİŞİ Arçelik A.Ş. Enerji Yöneticiliği

Arçelik A.Ş. de Enerji Verimliliği. Erhan HANGİŞİ Arçelik A.Ş. Enerji Yöneticiliği Arçelik A.Ş. de Enerji Verimliliği Erhan HANGİŞİ Arçelik A.Ş. Enerji Yöneticiliği Arçelik A.Ş. Global Arçelik A.Ş. Vizyon Entegre Yönetim Entegre Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Yönetim Sistemi ISO

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Yerel Yönetim Faaliyetlerinden Kaynaklanan ve Toplum Ölçekli Sera Gazı Salımlarının Envanterinin Hazırlanması

Yerel Yönetim Faaliyetlerinden Kaynaklanan ve Toplum Ölçekli Sera Gazı Salımlarının Envanterinin Hazırlanması Yerel Yönetim Faaliyetlerinden Kaynaklanan ve Toplum Ölçekli Sera Gazı Salımlarının Envanterinin Hazırlanması Prof. Dr. Cengiz Türe Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com Özet Türkiye de enerjinin yaklaşık %30 sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle yapılacak

Detaylı

18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(KARS)

18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(KARS) 6001 sayılı Karayolları Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri hakkındaki kanuna göre Karayollarının yeniden yapılanması çerçevesinde kurulan 18.Bölge(Kars) Müdürlüğü nin yapımı devam etmektedir. 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(KARS)

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar

Detaylı

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ OSMAN KİPOĞLU 5. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ 7 EKİM 2015, ANKARA Ajanda EWE ve Enervis Hakkında Türkiye de Enerji Verimliliği Enerji Performans

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA POTANSİYELİMİZ! Binalarda enerjinin verimli kullanılmasını sağlayarak, ülke çapında enerji tüketimimizi yaşam konforumuzdan

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

DOĞRULAMA TECRÜBELERİ - ELEKTRIK. Hande Sezer

DOĞRULAMA TECRÜBELERİ - ELEKTRIK. Hande Sezer DOĞRULAMA TECRÜBELERİ - ELEKTRIK Hande Sezer GENEL HATALAR Tesis kapasitesi MW (th) vs MW (e) Faaliyet verisi toplama yöntemi Sürekli Ölçüm Stok Değişimi GENEL HATALAR Net Kalorifik Değer ve Emisyon Faktörü

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK DESTEKLER

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK DESTEKLER SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK DESTEKLER Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM) Sunum İçeriği 1. Dünyada ve Türkiye de Enerji Durumu ve Talebi 2. Enerji Yönetimi 3. Yetkilendirme 4. Destekler

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (05 Aralık 2008) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli

Detaylı

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme hakkına sahip değiliz. Ürün ve/veya hizmet kalitesini düşürmeden piyasa fiyatlarında rekabet edebilmenin

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr.

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Selahattin ÇELİK KALORİFER TESİSATI PROJESİ Öneri projesi ve raporu Ön (Avan) proje ve

Detaylı

SOĞUTMA TESĠSLERĠNDE YÜKSEK ENERJĠ PERFORMANSI ĠÇĠN SĠSTEM ÖNERĠLERĠ

SOĞUTMA TESĠSLERĠNDE YÜKSEK ENERJĠ PERFORMANSI ĠÇĠN SĠSTEM ÖNERĠLERĠ SOĞUTMA TESĠSLERĠNDE YÜKSEK ENERJĠ PERFORMANSI ĠÇĠN SĠSTEM ÖNERĠLERĠ CARRIER CHILLER SYSTEM OPTIMIZER PROGRAMI ĠLE FARKLI SĠSTEMLERĠN PERFORMANS ANALĠZLERĠ Ali Fuat KOLAÇAN Makina Yüksek Mühendisi Sistem

Detaylı

FKA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ

FKA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ Günümüzde Enerji, kaynaklarının hızla tükeniyor, yenilenemiyor olması ve maliyetinin çok yüksek olması, elektrik enerjisinin kullanımının ve enerji talebinin artması ve önümüzdeki yıllarda

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 DOĞAL TAġ ÜRÜNLERĠ STANDARTLARI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠ (89/106/EEC) DOĞAL TAġ STANDATLARI TS EN 12058 Doğal TaĢ Ürünleri Yer ve Merdivenler Ġçin Kaplama

Detaylı

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi 2015 2015 Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü 13 Şubat 2015, FSMVÜ İçerik Schneider Electric Neden Enerji Yönetimi? Nasıl Bir Enerji Yönetimi? Aluminyum Sektöründe

Detaylı

DOĞRULAMA TECRÜBELERİ - ÇİMENTO. Hande Sezer

DOĞRULAMA TECRÜBELERİ - ÇİMENTO. Hande Sezer DOĞRULAMA TECRÜBELERİ - ÇİMENTO Hande Sezer GENEL HATALAR Faaliyet verisi toplama yöntemi Sürekli Ölçüm Stok Değişimi GENEL HATALAR Net Kalorifik Değer ve Emisyon Faktörü Seçimi En Güncel Türkiye Sera

Detaylı

Enerji Verimliliği ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Verimliliği ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Enerji Verimliliği ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB) H.Namık SANDIKCI Ç.Ş.B.Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ -Enerji bir ülkenin ekonomik

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ Şuayip Yalman MMO Yönetim kurulu Başkan Vekili Giriş Enerji verimliliği kapsamındaki konular Makine Mühendisliği meslek disiplini içerisinde bulunan

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

Yarışma Şartnamesi & Ekler ... Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Yarışma Şartnamesi & Ekler ... Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği . Kültürpark İçi Arkeoloji Müzesi Yanı BURSA Tel: 0 224 233 50 18 (pbx) Fax: 0 224 235 23 50 Web: www.busiad.org.tr e-mail: busiad@busiad.org.tr.......... Yarışma Şartnamesi & Ekler 2014 Bursa Sanayicileri

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. SANAYİ ve BİNA ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. SANAYİ ve BİNA ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ 1 9 5 4 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SANAYİ ve BİNA ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ SUNUŞ Enerji verimliliği, elektrik mühendisliği meslek disiplini çerçevesinde Odamızın önemli çalışmalar yürüttüğü

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İMRAN KILIÇ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İMRAN KILIÇ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ İMRAN KILIÇ 2010282061 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Enerjiyi verimli kullanmak demek; ENERJİ İHTİYACINI AZALTMAK ya da KULLANIMI KISITLAMAK demek değildir! 2 Enerjiyi

Detaylı

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi... 2 2.Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi...3-4 3.1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi...5-6 4.2. Seviye

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ Mevzuat ve Çimento Sektörüne Yansımalar maları 12 Haziran 2012 TÇMB Çalıştayı ANKARA 1 Sunum İçeriği Enerji Sektörüne Genel Bakış Niçin Enerji Verimliliği Gelişim ve Potansiyel

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı Antalya 7 Mayıs 2015 Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY Özel Kredi Programı TurSEFF? Programın Yapısı 310M luk Fon ÜcretsizTeknik Destek Paketi KOBİ

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU. Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM)

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU. Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM) ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM) Sunum İçeriği 1. Dünyada ve Türkiye de Enerji Durumu ve Talebi 2. Destekler Verimlilik Artırıcı Projeler Gönüllü Anlaşmalar

Detaylı

SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı

SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015 Mustafa SALMAN Marketing Manager Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY TurSEFF? Programın Yapısı 310M luk Fon ÜcretsizTeknik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU I. AMAÇ ve KAPSAM Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü

Detaylı

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Sayın İşletme İdari ve Teknik Yönetimleri, Mühendislik hizmetlerinde proje ve uygulama alanlarında geçmişten bugüne yürütmüş olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz tecrübelere paralel olarak, bu hizmetlerin

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

PROJE RAPORU Ref No: 6717

PROJE RAPORU Ref No: 6717 TOROS TARIM PAKETLEME TESİSİ MERKEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU TESİSİ PROJESİ Ağustos 2005 PROJE RAPORU Ref No: 6717 Proje Başlama Tarihi : 2 Temmmuz 2005 Proje Bitiş Tarihi: 17 Ağustos 2005 Kapsam : Toros

Detaylı

Petrol Ürünlerinde Vergiler

Petrol Ürünlerinde Vergiler Petrol Ürünlerinde Vergiler Petrol ve Enerji Ürünlerinin Kalorifik Değerleri ve Vergilerin Etkisi Ocak 2010 1 ÖZET Enerji ürünlerinde kalorifik değer ve kullanım (yanma) verimliliği, enerji verimliliği

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

2013 YILI DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER ENDÜSTRİYEL İŞLETME ADI

2013 YILI DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER ENDÜSTRİYEL İŞLETME ADI 2013 YILI DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER SIRA NO VAP ADI ENDÜSTRİYEL İŞLETME ADI PROJEDE ÖNGÖRÜLEN ENERJİ KAZANCI kwh TEP 1 2 Seramik Pişirme Ve Kurutma Fırınlarındaki Isıların

Detaylı

Hoş geldiniz GoGaS. Proses Isıtma (Kurutma/Fırınlama) Goch GmbH & Co. KG. GoGaS ın 60 yılı aşkın deneyimiyle!

Hoş geldiniz GoGaS. Proses Isıtma (Kurutma/Fırınlama) Goch GmbH & Co. KG. GoGaS ın 60 yılı aşkın deneyimiyle! Hoş geldiniz GoGaS Goch GmbH & Co. KG Proses Isıtma (Kurutma/Fırınlama) GoGaS ın 60 yılı aşkın deneyimiyle! Konu Başlıkları 1. GoGaS a genel bakış 2. İnfrared brülör kavramları 3. Uygulamalar and referanslar

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ Dersİ 7

ENERJİ YÖNETİMİ Dersİ 7 ENERJİ YÖNETİMİ Dersİ 7 ENERJİ ETÜTLERİ, EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU E-mail: onurbas@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Ve Teknolojileri

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir.

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir. 2011 Dünya alarm veriyor Fosil kaynaklarının tükenmesi, alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması nedeniyle, kullanılan enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi ile daha temiz çevre sağlanabilecektir.

Detaylı

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü 13 Haziran 2012 / ANKARA Enerji Verimliliği; Üretimimizde, Konforumuzda, İş gücümüzde, herhangi bir azalma olmadan daha az enerji kullanmaktır. SUNU ĠÇERĠĞĠ

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ

BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ ESKĠġEHĠR VE ĠSKENDERUN DA TEMĠZ HAVA ĠÇĠN EL ELE BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ Tuncay DÖĞEROĞLU Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ESKĠġEHĠR 3 Temmuz 2009 Enerji kullanımı konusunda bildiklerimiz

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Samet YILANCI Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri 1 Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri Günümüzün İklimlendirme İhtiyaçları Nelerdir? 2 Değişen Yaşam Kültürümüz ve Mimari Hayat Tarzlarımız, yaşam kültürümüz, İş yapış şekillerimiz değişiyor Çok

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

Binalarda enerji performansı yönetmeliği ve süreçleri

Binalarda enerji performansı yönetmeliği ve süreçleri Binalarda enerji performansı yönetmeliği ve süreçleri Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh.- Şb.Müd.V. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü Binalarda enerji performansı yönetmeliğine

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY Özel Kredi Programı TurSEFF? Programın Yapısı 240 Mio luk Fon ÜcretsizTeknik Destek Paketi KOBİ lerde EV ve YE

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı Aralık 2014 Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY Program Yapısı Özel Kredi Programı 265M $ lik Fon ÜcretsizTeknik Destek Paketi KOBİ ler Enerji Verimliliği

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK, İZMİR FABRİKASI ENERJİ YÖNETİMİ

COCA-COLA İÇECEK, İZMİR FABRİKASI ENERJİ YÖNETİMİ COCA-COLA İÇECEK, İZMİR FABRİKASI ENERJİ YÖNETİMİ Enerji Yönetimi HEDEF : DÜNYADAKİ TÜM COCA-COLA FABRİKALARI ARASINDA ENERJİYİ EN İYİ YÖNETEN FABRİKA OLMAK ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ Kaynak Azaltımı Geri

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ, ETÜDLERİN YAPILMASI VAP PROJELERİ (19-20 OCAK 2017)

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ, ETÜDLERİN YAPILMASI VAP PROJELERİ (19-20 OCAK 2017) SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ, ETÜDLERİN YAPILMASI VAP PROJELERİ (19-20 OCAK 2017) Bülent ÇARŞIBAŞI Elk. Mühendisi-Öğretim Görevlisi Ege Üniversitesi Müh.Fak. ve Ekonomi Üniv. SETAŞ Enerji EEEP Yöneticisi-Enerji

Detaylı

TEL: 0212 2370749 0212 2370750 0212 2370751 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347. Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.

TEL: 0212 2370749 0212 2370750 0212 2370751 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347. Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi. Konveksiyonlu Yemek Pişirme Fırını Modeli : AMKF4 İşlev: Elektrikli Rezistansla Çalışan Fanla İçindeki Isıyı Dağıtan Hızlı Pastane Tipi Pişirme Fırını : 798 x 792 x 567 mm Çalışma Elektriği : 220 Volt

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı