Adi Ortaklıklarda Ortaklık Payının Devrinde Katma Değer Vergisi (KDV) Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adi Ortaklıklarda Ortaklık Payının Devrinde Katma Değer Vergisi (KDV) Uygulaması"
  • Oz Onut
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Adi Ortaklıklarda Ortaklık Payının Devrinde Katma Değer Vergisi (KDV) Uygulaması Selçuk Kendirli Gazi Üni. Çorum İİBF, İşletme Bl. Muh, Finans. Bilim Dalı Öğrt. Gör. 1. Giriş Katma Değer Vergisi (KDV) genellikle I. Dünya savaşından sonra- ortaya çıkan, modern anlamda uygulaması yaygın olarak 1950'li yıllardan sonra yerleşen bir vergileme türüdür. Adi ortaklık sistemi ise çok daha eskilere dayanan bir ortaklık sistemi olup, ortaklık sistemlerinden en basiti sayılabilir. Türk vergi sisteminde, KDV ile ilişkilendirilmesi 1980'li yıllardan sonra gerçekleşen bir kavramdır. Çükü, Türk Mali Sistemi, KDV kavramı ile bu tarihlerden sonra tanışmıştır. Bu çalışmada KDV ve Adi Ortaklık kavramlarına kısaca değinildikten sonra, adi ortaklıklarda ortaklık payının devrinde KDV uygulaması anlatılacaktır. 2. Katma Değer Vergisine (KDV) Genel Bir Bakış Katma değer vergisi, adından da anlaşılacağı gibi, vergilemede katma değeri esas alan bir vergidir. Bu vergi bir firmanın aldığı mallara teşebbüs, işgücü ve sermayesiyle eklediği değer üzerinden alınır. Bu vergi yazılı muamele vergilerinin gelişmiş bir tipidir. (l)yani katma değer vergisi, her ekonomik safhada satış üzerinden alınmakla beraber, her üretim ve dağıtım aşmasında meydana gelen katma değerlerin vergiye tabi tutulmasıdır.(2) Katma değer vergisi, yazılı muamele vergisinin, imalatçı ve toptancı muamele vergilerinin mahzurlu yönlerini de telafi etmektedir.(3) Katma değer vergisi sistemi, şelale tipi vergilerle tek safhalı satış vergilerinin başarılı yönlerinin birlikte düşünülmesi şeklinde ifade edilebilir.(4) Katma değerin vergilendirilmesini öneren fikirler yeni değildir. I. Dünya Savaşı sonunda bazı bürokratik danışmanlar ve bilim adamları değişik formatlarda katma değer vergisi uygulamasını önermişlerdir.(5) Yapılan işleme uygulanacak vergi fikri II. Dünya Savaşına kadar tartışma zeminlerinde kaldı. Bu savaştan sonra pek çok ülkede muamele vergisi çerçevesinde, bu vergilendirmeye uygun vergilendirmeler yapıldı.(6) Bu günkü anlamda modern bir katma değer vergisi uygulaması, yıllarında Fransa'nın istihsal vergisi sisteminden KDV sistemine geçişi olarak gösterilebilir.(7) AET Bakanlar Konseyi tarafından 11 Nisan 1961 de kabul edilen bir kararla topluluk ülkelerinde şelale, tipi vergilere bir standart getirildi. Bu tip vergiler Ortak Pazarın öngördüğü prensipler dahilinde uygulanmaya başlandı.(8) Daha önceki istihsal vergisi uygulamalarından sonra, modern anlamda Türk vergi sisteminde KDV uygulaması tarihinde kabul edilen 3065 no.lu KDV Kanunu ile yürürlüğe girmiştir. Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. KDV kanunu 1. Maddesine göre verginin konusunu olu~turan hususlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.(9) "1-Ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 2- Her türlü mal ve hizmet ithali çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 3- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler,

2 a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, b) Spor toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Milli Piyango dahil) at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarının tertiplenmesi, oynanması, c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi, d) (4706 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: ) (5228 sayılı Kanunun 59/2-a maddesiyle değişen ibare, Yürürlük: ) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar, e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları, f) Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri, g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler, köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait ve vakıflara ve her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri, h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler, Ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir. Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukuki statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgah veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez. İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez." şeklinde verilmektedir. KDV, yazılı fakat kümülatif etkisi bulunmayan bir muamele vergisi turudur. Ancak, vergi bütün üretim ve dağıtım safhalarında alındığı ve birbirini takip eden safhalardaki firmalar arasında menfaat çelişkisi bulunduğu için daha kolay ve etkin bir biçimde uygulanabilmektedir. KDV'nin en önemli müessesesi vergi indirimi rejimidir.(10) Genellikle KDV'nin tarafsız bir vergi olduğu kabul edilmektedir. Vergi vasıtasıyla firmalar arasında dikey bütünleşmemeyi teşvik etmez.(11) Kar oranı ve is hacmine katkısı yönünden de tarafsızdır.(12) Yatırım mallarının koruma ve teşvikini de sağlamaktadır.(l3) Öte yandan KDV şeffaf bir vergidir. Bir mal veya hizmetin bünyesindeki vergi yükü her hangi bir safhada tam olarak bilinebilir.(l4) 3. Adi Ortaklık Ve KDV Uygulaması Uygulama ve doktrinde adi şirket kavramı değişik şekillerde ifade edilmektedir. Borçlar kanununda adi şirket şeklinde ifade edilen şirket türü, İsviçre borçlar kanununda basit şirket

3 kavramı ile ifade edilmektedir. Türk Hukukunda ise bu kavramlar dışında adi ortaklık ve yalın ortaklık kavramları da kullanılmaktadır.(11) İki veya daha fazla kişinin hiçbir merasime ve şekil şartına tabi olmaksızın, sadece sözlü bir anlaşma ile geçici veya sürekli olarak kurdukları ortaklıklara adi ortaklıklar denilmektedir. Adi ortaklıkların kuruluş şekli şekle bağlı olmayıp, şirket yazılı ya da sözlü sözleşme ile kurulabilir. Adi ortaklıklar, kurumsal bir yapıya sahip olmadıklarından dolayı, kalıcılık vasfını haiz olmayabilirler. Daha çok tecrübelerine dayanan ve emeklerini ortaya koyan kişilerin büyük sermaye kullanmaksızın yürüttükleri bir işletme tipidir. Adi ortakların bir tüzel kişiliği yoktur. Yanı sıra bir ticari ünvanına da sahip değildir.(l7) Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı için, bu şirketlerin kayıtları da şahıs işletmelerinin muhasebe kayıtları gibi tutulmaktadır.(l8) Türk hukuk sisteminde adi ortaklık kavramı, Borçlar Kanunu'nun maddelerinde düzenlenmiştir. Adi ortaklık, kişilerin kâr elde etmek ve katma değer yaratmak amacıyla emek ve mallarını bir sözleşme ile birleştirmelerine denmektedir (B.K. Md. 520/I). Ayrıca ilgili madde, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan ortaklıkların belirgin niteliklerini bünyesinde toplamayan şirketleri adi ortaklık saymıştır (B.K. Md. 520/II). Adi ortaklıklar, Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olduğundan tüzel kişiliğe sahip değildir. Adi ortaklıklar gizli ve açık şekilde olabilir. Gizli adi ortaklık, memleketimizde hususi ortaklık olarak da bilinir. Fransız ticaret kanunu hususi ortaklıkların "Varlıkları 3. kişilerce bilinmeyen kişi ortak olarak tanımlanmaktadır. Burada 3. kişiler yalnız sözleşmelerde yandaş olan ortağı tanır. Açık adi ortaklıkla 3. kişiler diğer ortak veya ortaklan da bilir. Burada ortaklık hesabına iş gören ortak, diğer ortakların da adını vererek is yapar veya kendi iş görmekle beraber işten doğan hak ve borçları diğer ortaklara geçirir. Bazı hukukçularımız, hususi şirkete iç ortaklık adına vermektedir. Dışarıya karşı hukuken var olmayan, sadece ortaklar arasında hukuki ilişkilere dayanan bu tür ortaklıklarda dışarıya karşı tek kişi görünmekte, üçüncü kişiler onunla işlem yapmaktadır. Bu kişiye aktif ortak, eski deyimle akit ortak denilmektedir. Eski ticaret kanununda var olan hususi şirketler için özel hükümler, yeni metinde çıkarılmıştır. Bu hükümlerin çıkarılma gerekçesi ise, bu ortaklıklara, adi ortaklık hükümlerinin uygulanmasının daha doğru olmasıdır. Adi şirketler emek, nakit ve ayın sermaye olarak konulabilir. Kar ve zararın paylaşılması serbestçe tespit edilebilir. Adi şirketler süresiz olarak kurulabilir. Burada konu bir teşebbüsü işletmektir. Adi şirketler belli bir süre ile sınırlı olarak da kurulabilir. Burada şirketin konusu belli bir is veya islerdir. Pratikte en çok rastlanan adi şirket türü, belli bir işin gerçekleştirilmesi için birkaç teşebbüsün birleştirilmesi ve işin yürütülmesinin içlerinden birine bırakılması şeklidir (l9). Adi Ortaklıklarda, ortaklık yapısındaki değişiklikler; yani ortaklığa yeni bir ortağın girmesi, ortaklardan birinin ortaklıktan çıkması veya ortaklardan birinin ortaklıktan çıkarılması şeklinde olabilmektedir. Özellikle, ortaklardan hiç biri diğerinin rızası olmadan ortaklığa üçüncü şahıs alamaz (B.K. Md. 532/I). Çünkü, böyle bir işlem ortaklık sözleşmesinin değiştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Adi ortaklıklarda, ortaklığı sona erdiren ve sona erdirmeyen ortaklık payı devrinin Katma Değer Vergisine tabi olup olmadığı konusunun, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Tebliğleri,

4 Danıştay kararlan ve Maliye Bakanlığı Muktezaları doğrultusunda aşağıda açıklanmaya çalışılacaktır Adi Ortaklığı Sona Erdirmeyen Ortaklık Payının Devrinde K.D.V Uygulaması Katma Değer Vergisi Kanunu'nda, adi ortaklıklar işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir. Adi ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz gibi vergi ödevleri ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerin ortaklardan ayrı olarak yerine getirilmesi, ortaklığın katma değer vergisi ile ilgili hesaplarının, ortakların varsa şahsi işletmelerindeki işlemlerden ayrı yapılması gerekmektedir. Öte yandan; adi ortaklıklarda ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri i katma değer vergisine tabi olamayacaktır. Buna göre; bir adi ortaklıkta, ortaklardan biri veya birkaçının hisselerini diğer ortaklara veya üçüncü şahıslara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni ortakların alınması halinde, mevcut adi ortaklık, ortak kapsamındaki değişiklik dışında aynen devam ediyorsa, bu hisse devri işlemlerinde vergi uygulanmayacaktır.(20) K.D.V'nin konusuna mal teslimi ve hizmet ifaları girmektedir. Tebliğde öngörülen işlem ise bir mal teslimi veya hizmet ifası olmayıp, sermaye devri niteliği taşımaktadır.bu konuda yargıya intikal eden bir olayda, Adi ortaklıktan ayrılan ortağın hissesini diğer ortağa devretmesi, ticari faaliyet olmadığından K.DV. tarhiyatı yapılamayacağı kararı verilmiştir.(21) Ortaklık payının devrinde fatura düzenlenmeyeceği konusunda Danıştay ın kararı ise; Adi ortaklıkta hisse devir işleminin gerçek bir katma değer yaratmadığı dikkate alındığında bu işlemin fatura düzenlenmesini gerektiren bir işlem olmadığı sonucuna ulaşılmadan, kesilen özel usulsüzlük ezasının kaldırılması gerekirken söz konusu cezayı kısmen onayan mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir. (22) şeklinde karar verilmiştir. Adi ortaklık halinde faaliyet gösterilmekte iken ortaklardan bazılarının hisselerini ortaklık sona ermeyecek şekilde diğer ortaklara veya başka şahıslara satmaları halinde bu devir işlemi Katma Değer Vergisine tabi olmayacaktır.(23) Ortaklık 1/2 hissesinin üçüncü bir şahsa devredilmesi işlemi, ortaklığının sona ermesi sonucunu doğurmasından K.D.V.'ne tabi değildir. (24) ve iki ortaklı adi ortaklıkta ortaklardan birinin ayrılması işlemi, işletme faaliyeti aynen devam ederse K.D.V.'ne tabi değildir.(25) Danıştay'a intikal eden bir uyuşmazlık da noter satış senedine göre ortaklardan birisinin hissesini diğer ortağın alması sonucu ortak sayısı üç kişiden iki kişiye düşmek suretiyle ortaklığın sona ermeyip devam ettiği anlaşıldığından vergi dairesince takdir edilen matrah üzerinden yapılan tarhiyatta isabet bulunmamaktadır kararını vermiştir.(26) Özetle; adi ortaklıklarda ortaklık sona erdirmeyen ortaklık payının devrinde, K.D.V. ortaklık sona ermedikçe ve işletme faaliyetine devam ettiği sürece payın devri işlemlerinde katma değer vergisi uygulanmayacak ve ayrıca fatura düzenlenmeyecektir Murisin Ortaklık Payının Mirasçılara İntikal Etmesi Durumunda K.D.V Durumu Murisin (27) ortaklık payının mirasçılara intikal etmesi durumunda, K.D.V' sinin sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar kısmının 17/4 maddesinin (c) bendinde "Gelir Vergisi Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler

5 bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.)" istisna kapsamına alınmıştır. G.V.K. 81/I inci maddesinde ise "Ferdi işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değeriyle (Bilanço esasına göre defter tutuyorsa, bilançonun aktif ve pasif bütün halinde) aynen devir alınması, durumunda değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez hükmü yer almaktadır. Adi ortaklıklarda ortakların her biri ayrı ayrı vergi mükellefi olduklarından dolayı ferdi işletme gibi düşünülmesi gerekir. Bu durum adi ortaklığın feshine neden olmuyor ise; Muristen intikal eden ticari isletmenin bütün varislerce kayıtlı değerleriyle aynen devralınarak faaliyete devam edilmesi halinde bu devir işlemi nedeniyle değer artış kazancı ve katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Öte yandan muris adına verilen son katma değer vergisi beyannamesinde sonraki doneme devreden katma değer vergisi olarak beyan edilen bir vergi bulunması halinde bu vergi, yürütülen ticari faaliyet nedeniyle hesaplanan vergiden indirim konusu yapılabilecektir.(28,29). Adi ortaklıkta, ortaklardan birinin olumu sonucu hissesinin aktif ve pasifiyle aynen mirasçılara intikali K.D.V.'ne tabi değildir. (30) Burada dikkat edilecek husus murisin ölümünden itibaren mirasçıların söz konusu faaliyeti devam ettirmesi yeniden işe başlama olarak değerlendirilmekte olup işe başlama bildirimlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir Adi Ortaklığı Sona Erdiren Ortaklık Payının Devrinde K.D.V. Uygulaması Hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuruyor veya ortaklık, ortakların kararı ile fesih ediliyorsa, bu devir işlemlerinde katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir. Katma değer vergisi uygulaması şu şekilde yapılacaktır; (31) "Ortaklardan biri veya birkaçının hisselerinin diğer ortak veya ortaklara devredilmesi suretiyle ortaklığın sona ermesi halinde; devralan ortak veya ortakların kendi hisseleri ile satın aldıkları hisseler dikkate alınmaksızın, ortaklıkça, devralan ortak veya ortaklara teslim edilen toplam mal bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ortaklık tarafından düzenlenecek olan faturada ayrıca gösterilecek olan bu vergi, ilgili dönem işlemleri ile birlikte adi ortaklığın son beyannamesine dahil edilerek beyan edilecek, devralan ortak veya ortaklar tarafından ise genel hükümler çerçevesin-de indirim konusu yapılabilecektir. Örnek: (A), (B) ve (C)'nin 1/3 hisse ile yer aldıkları (ABC) adi ortaklığı, ortakların kararı ile feshedilmektedir. Bu fesih sırasında (C) hissesini (B)'ye satmakta mallar (A) ve (B) arasında paylaşılmaktadır. Ortaklıkta teslime konu emtianın değeri lira ve bu emtianın tabi olduğu vergi nispeti %12'dir. Bu durumda, adi ortaklıktan (A) adına liralık, (B) adına ise liralık fatura kesilerek bu faturalarda lira tutarında vergi hesaplanacak ve bu vergi adi ortaklığın son beyannamesine ithal edilecektir. (A) kendi şahsi iletmesinde lira üzerinden hesaplanan 2.400:000 liralık vergiyi (B) ise lira üzerinden hesaplanan liralık vergiyi indirim konusu yapabilecektir.(32)

6 Adi ortaklığın ferdi işletmeye dönüşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri katma değer vergisine tabi olup, ortaklar tarafından faaliyete devam edecek ortağa kesilecek faturada ayrıca katma değer vergisi hesaplanacak ve beyan edilecektir.(33) Adi ortaklığın feshi üzerine ortakların şahsi işletmelerine intikal ettirilen ortaklık mallarının işletmeden çekilmiş sayılması ve emsal bedelle değerlendirilmesi gerekir.(34) ve adi ortaklık paydaşlarının her biri ayrı ayrı yükümlü durumdadır ve işi bırakmada her bir ortak yönünden ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.(35) Ayrıca adi ortaklıkta ortaklığın feshine neden olan hisse devir işlemi, K.D.V. Kanunu'nun 1/1 maddesinde belirtilen ve bir katma değer meydana getiren ticari, sınai zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerden sayarak katma değer vergisine tabi tutmaya gerek olmadığı.(36) ve adi ortaklığın feshinde mal teslimi veya mal satışı olmadığı, ortakların adi ortaklığa koymuş oldukları sermayeyi alarak ortaklıktan ayrılmalarının katma değer vergisine tabi olmadığı(37) ve adi ortaklık hali sona ermekle beraber, işlemlerin bütünlüğü ve ticari faaliyeti aynen devam ederken bir ortağın hissesini diğer ortağa devretmesinin herhangi bir katma değere tek başına yol açtığı söylenmeyeceğinden KDV'ye tabi tutulamaz.(38) Ortaklığın son bulması tek başına katma değer vergisini ortaya çıkarmamaktadır. Bununla birlikte KDV'yi ortaya çıkaran başka unsurlar da vardır. İdarenin bu unsurları ortaya çıkarması KDV'nin tecellisi açısından önemlidir. 4. Sonuç Adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan ortaklık payı devri işlemleri katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Bunun temel nedeni ortaklık payının yeni ortaya devredilmesi sonucunda mevcut ortaklık yeni ortak ve/veya ortaklarla devam etmesi ve en önemlisi işletme faaliyetine aynen devam etmesidir. Adi ortaklığı sona erdiren ortaklık payının devrinde ise katma değer vergisi uygulaması özellik arz etmektedir. Bunun temel nedeni ise; vergi idaresinin görüşü ile Danış vermiş olduğu karar arasındaki farktır.vergi idaresi, "hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuruyor veya ortaklık, ortakların kararı ile fesih ediliyorsa, bu devir işlemlerine vergi uygulanması gerekmektedir" diyerek katma değer vergisi uygulamasının ortaklığın son bulmasına bağlamıştır. Diğer yandan yargı kararlarında ise; ortaklığı sona erdiren payın devrini, katma değer meydana getiren ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerden saymamıştır. Bu işlemin, adi ortaklığın feshinde mal teslimi veya mal satışı olmadığına karar vermiş işi, ortakların adi ortaklıkta koymuş oldukları sermayeyi alarak ortaklıktan ayrılmaları şeklinde yo. Bu durumun da katma değer vergisine tabi olmadığı konusunda karara varmıştır. Böylece adi ortaklığı sona erdiren ortaklık payı devrinde katma değer vergisi söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle 25 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Danıştay kararları çerçevesinde yeniden düzenlenmesinde fayda görülmektedir. * Bu makale Lebib Yalkın, Ekim 2005 Sayısında yayınlanmıştır. (1) Arslan, Mehmet; Türk Vergi Sistemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001, s.243. (2) Aksoy,,Şerafettin; vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989, s.204. (3) Ozer, İlhan; "Tüketim Vergileri ve Katma Değer Vergisi ", Maliye Dergisi, Kasım- Aralık, 1984, Sayı:72, s.9. (4) Arslan,M.; a.g.e.s.243 (5) Kocahanoğlu, Osman Selim; Türk Katma Değer Vergisi, Temel Yayınları,İstanbul,1989,s.25 (6) T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı Ve Gerekçesi, Ankara,1974,s. 2. (7) Arslan, M.; a.g.e, s

7 (8) Sural, Arıcan; Uluslararası Ekonomik Anlaşmaların Vergiler Üzerine Etkileri Avrupa Ekonomik Topluluğu Ve Türkiye nin Durumu, Maliye Ve Gümrük Bakanlığı A.P.K Yayını, 1974/263, Ankara, 1983, s (9) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (10) Arslan, M.; a.g.e., s.247. (11) Özen, Kadir; Katma Değer Vergisinin Genel Özellikleri, Vergi Dünyası, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Sayı:11 Temmuz 1982,s.51 (12) Arslan, M.; a.g.e s.248 (13) Maliye Ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü; Türk Vergi Kanunları Gerekçeleri, Ankara, 1988, s.317 (14) Aydemir, Oğuz; Katma Değer Vergisi, Çağ Matbaası, Ankara, 1984, s.109 (15) Arslan, İbrahim; Şirketler Hukuku Bilgisi, Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı, Mimoza Yayınları, Konya,1999, s.31 (16) Otlu, Fikret, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Yayın No:2002/6, Malatya, 2002, s.4. (17) Otlu, F.; a.g.e, s.4 (18) Çabuk, Adem; Şirketler Muhasebesi, Uludağ Üniversitesi Basım Evi, Bursa, 1984,s.13 (19) Poroy,R., Ünal Tekinalp, ersin Çamoğlu; Ortaklıklar Hukuku, s (20) K.D.V Genel Tebliği Seri No:25,(Bakınız, tarih ve sayılı Resmi Gazete) (21) Danıştay 9. Dairesinin tarih ve E: 1992/2767, K: 1993/784 sayılı kararı (22) Danıştay 11. Dairesinin tarih ve E: 1998/1589, K: 1999/2993 sayılı kararı (23) Maliye Bakanlığının tarih ve 80/ /73290 sayılı Muktezası (24) Maliye Bakanlığının tarih ve /93024 sayılı Muktezası (25) Danıştay 7. Dairesinin tarih ve E: 1992/7232, K: 1994/6020 (26) Danıştay 11. Dairesinin tarih ve E: 1998/4077, K: 2000/1077 sayılı kararı (27) Ölmüş Veya Gapliğe Karar Verilmiş olması dolayısıyla malvarlığı mirasçılara intikal eden kimseye muris, murisin malvarlığına ise tereke veya miras denir. (28) Maliye Bakanlığının tarih ve 80/90-991/16170 sayılı Muktezası. (29) Maliye Bakanlığının tarih ve 60/29-557/62579 sayılı Muktezası. (30) Maliye Bakanlığının tarih ve /457 sayılı Muktezası. (31) K.D.V Genel Tebliği Seri No: 25 (Bakınız tarih ve Sayılı Resmi Gazete) (32) K.D.V Genel Tebliği Seri No:25 (Bakınız tarih ve Sayılı Resmi Gazete) (33) Maliye Bakanlığının tarih ve 80/ /73290 sayılı Muktezası (34) Danıştay 3. Dairesinin tarih ve E: 1993/2991, K: 1995/848 sayılı kararı (35) Danıştay 4. Dairesinin tarih ve E: 1985/6106, K: 1987/3239 sayılı kararı. (36) Danıştay 9. Dairesinin tarih ve E: 1992/5624, K: 1993/1542 sayılı kararı (37) Danıştay 9. Dairesinin tarih ve E: 1993/3293, K: 1993/1256 sayılı kararı (38) Danıştay 9. Dairesinin tarih ve E: 1992/5624, K: 1993/1542 sayılı kararı

ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME

ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME AYHAN MUTLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Denetçi 1 ADİ ORTAKLIK NEDİR? 6098 Sayılı Borçlar Kanunu nun 620. maddesi adi ortalığı şu şekilde

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun [1] ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01/05/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) I- MÜKELLEFİYET... 21 A. VERGİNİN KONUSU...

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERİSTESİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERİSTESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERİSTESİ KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMASI TÜRK VERGİ SİSTEMİ ANALİZİ DERSİ PROJE ÖDEVİ Hazırlayan Mehmet Çağlar BÜYÜK DANIŞMAN Doç. Dr. Ersan

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ Satın alınan mal ve hizmetin bedelinin, başka bir mal ve hizmetle ödemesini ifade eden barter

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Aylık Yayını Uzman Görüş Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Emlak Vergisinde İndirimli Oran (Sıfır) Uygulaması Vergi Usûl Kanununun Mükerrer 355 inci Maddesinde 5904 Sayılı Kanunla

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı