KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI"

Transkript

1 . v 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkini KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 0

2 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup ) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3 Görüş 4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 13 Nisan 2012 AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Member of ENTERPRISE NETWORK WORLDWIDE Cemal ÖZTÜRK Sorumlu Ortak Baş Denetçi

4 . v 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkini İÇİNDEKİLER BİLANÇOLAR.....I GELİR TABLOLARI...II ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI..III NAKİT AKIM TABLOLARI.....IV FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI NOTLAR Not- 1 : Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu... 1 Not- 2 : Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar... 2 Not- 3 : İşletme Birleşmeleri Not- 4 : İş Ortaklıkları Not- 5 : Bölümlere Göre Raporlama Not- 6 : Nakit ve Nakit Benzerleri Not- 7 : Finansal Yatırımlar Not- 8 : Finansal Borçlar Not- 9 : Diğer Finansal Yükümlülükler Not-10 : Ticari Alacaklar ve Ticari Borçlar Not-11 : Diğer Alacak ve Borçlar Not-12 : Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar Not-13 : Stoklar Not-14 : Canlı Varlıklar Not-15 : Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Varlıklar Not-16 : Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Varlıklar Not-17 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Not-18 : Maddi Duran Varlıklar Not-19 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not-20 : Şerefiye Not-21 : Devlet Teşvik ve Yardımları Not-22 : Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler Not-23 : Taahhütler Not-24 : Çalışanlara Sağlanan Faydalar Not-25 : Emeklilik Planları Not-26 : Diğer Varlık ve Yükümlülükler Not-27 : Özkaynaklar Not-28 : Satışlar ve Satışların Maliyeti Not-29 : Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, Genel Yönetim Giderleri Not-30 : Niteliklerine Göre Giderler Not-31 : Diğer Faaliyetlerden Gelir/Giderler Not-32 : Finansal Gelirler Not-33 : Finansal Giderler Not-34 : Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Not-35 : vergi Varlık ve Yükümlülükleri Not-36 : Hisse Başına Kazanç Not-37 : İlişkili Taraf Açıklamaları Not-38 : Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Not-39 : Finansal Araçlar Not-40 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: Not-41 : Finansal Tabloların Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar

5 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San.ve Tic. A.Ş ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Konsolide Bilanço (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Dipnot Geçmiş VARLIKLAR Referansları 31 Aralık Aralık 2010 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar - Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar - Diğer Borçlar Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Özel Fonlar Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. I

6 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San.ve Tic. A.Ş ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Gelir Tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2010 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) FAALİYET KARI/(ZARARI) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) 35 ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 35 ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 35 (75.866) Net Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı Azınlık Payları 27 (72.120) (84.252) Ana Ortaklık Payları Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç 0,10 0,64 Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiş hisse başına kazanç 0,14 0,53 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİC. A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI KONSOLİDE GELİR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) NET DÖNEM KARI/(ZARARI) Diğer Kapsamlı Gelir: - - Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim - - Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim - - Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim - - Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim - - Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar - - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar - - Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/(Giderleri) DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. II

7 01 Ocak 2010 itibariyle bakiye 0, Sermaye Artırımı ,00 Yasal yedekler ,00 Olağanüstü yedekler ,00 Halka Arz Yoluyla Sermaye Artışı ,00 Finansal Yatırımlar Değer artışı ,00 MDV Değer Artışı Nedeni ile düzeltmeler ,00 Devlet Teşvik Yardımı ,00 UMS Kaynaklı Düzeltme ,00 Ödenen temettüler ,00 Geçmiş Yıllar Zararlarına Transfer ,00 Net Dönem Karı ,00 Azınlık Payı ,00 31 Aralık 2010 itibariyle bakiye Sermaye Artırımı Yasal yedekler Olağanüstü yedekler Halka Arz Yoluyla Sermaye Artışı MDV Değerlemesi nedeni ile düzeltmeler İştirakler Değer Artşı Özel Fonlar UMS Kaynaklı Düzeltme Geçmiş Yıllar Karlarına Transfer Net Dönem Karı Azınlık Payı Karı/Zarı Aralık 2011 itibariyle bakiye KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI VE TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (580) 590-(591) 530 Hisse Senedi İhraç Olağanüstü Geçmiş Yıllar Net Dönem Sermaye Yasal Yedekler Özel Fon Azınlık Payları Toplam Primleri yedekler Kâr/Zararı Kârı veya Zararı Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. III

8 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San Ve Tic. A.Ş. Ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2011 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Nakit AkışTabloları Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Geçmiş Geçmiş Dipnotlar 31.Aralık Aralık.2010 İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit: Dönem Net Karı İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 18, Duran varlık satış (kârı)/zararı (14.221) Kıdem tazminatı karşılığındaki artış Faiz geliri (-) 32 ( ) ( ) Faiz gideri Ertelenmiş Vergi (33.001) Kur farkı geliri ( ) ( ) Kur farkı gideri Şüpheli alacak karşılıkları Garanti gider karşılığı İzin Ücreti Karşılığı Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Stok Değer Düşüklüğü Karşılık İptali (-) 13 ( ) - İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akışı : Kısa vadeli ticari alacaklardaki azalış/(artış) 10 ( ) Stoklardaki azalış/(artış) 13 ( ) ( ) Diğer kısa vadeli alacaklardaki azalış/(artış) 11 ( ) ( ) Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış) 26 ( ) ( ) Kısa vadeli ticari borçlardaki (azalış)/artış ( ) İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış) 37 (18.342) - Finansal kiralama borçlarındaki (azalış)/artış (32.794) - İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış) Kısa vadeli borç karşılıklarındaki (azalış)/artış Diğer kısa vadeli borçlarındaki (azalış)/artış 11 ( ) Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış Vergi karşılığındaki (azalış)/artış Ödenen vergi ( ) ( ) Diğer uzun vadeli yükümlülükler (azalış)/artış - - Ödenen kıdem tazminatı 24 ( ) ( ) işletme faaliyetlerinden kullanılan nakit akışı : ( ) ( ) Yatırım faaliyetleri Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 18 ( ) ( ) Satılan maddi duran varlıkların hasılatı Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit-net ( ) ( ) Finansman faaliyetleri Sermaye artışı Hisse senedi ihraç primleri Uzun ve kısa vadeli kredi kullanımı Uz/ Ks Vd Banka kredilerinin ödenmesi ( ) ( ) Tahsil edilen faiz Ödenen faiz ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit-net Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ azalış Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. IV

9 NOT- 1 : ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ana Ortaklık) ve iki bağlı ortaklığı ve iştiraki ile birlikte Katmerciler grubunu oluşturmaktadır. Şirket 1985 yılında İsmail Katmerci tarafından kurulmuştur. Şirket in faaliyet konusu her türlü araç üstü ekipman üretimidir. İsmail Katmerci, bilanço tarihi itibarıyla Şirket te %58,11 lik paya sahiptir ve yönetimde kontrolü elinde tutmaktadır. Şirket in Merkez Adresi ve Ortaklık Yapısı Şirket in ortaklık yapısı Dipnot 27 de sunulmuştur. Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sokak No:10 Çiğli/İZMİR Tel: (6 hat) Fax: Grubun personel sayısı tarihi itibarıyla 50 idari 252 mavi yakalı olmak üzere toplam 302 kişidir. ( kişi) Grubun Ortaklık Payı ( %) Bağlı Ortaklıklar Faaliyet Konusu 31 Aralık Aralık 2010 Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş Boyama İşçiliği 93,33 93,33 Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Tic.A.Ş Kat Araç Üstü Ekipman Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd.Şti.* Kaynak İşçiliği 95,67 89,00 Pazarlama - 90,00 * tarih, 2011/07 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket in bağlı ortaklığı olan Kat Araç Üstü Ekipman Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti. nin sermayesinin %90 ına karşılık gelen 25,00 TL. Nominal bedelli Adet TL.'lik hisselerin tamamının TL. bedel üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına karar verilmiş ve devir işlemi aynı tarihte gerçekleştirilmiştir. Hisse devri sonucunda şirketimizin Kat Araç Üstü Ekipman Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti. sermayesinde payı kalmamıştır. 1

10 NOT- 1 : ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) İlişkili Taraflar : Grubun Ortaklık Payı ( %) İştirakler Faaliyet Konusu 31 Aralık Aralık 2010 Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Araç Üstü Ekipman 49,99 - Ticaret A.Ş.** Üretimi **Grubun % 49,99 oranında iştiraki olan Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne itibarı ile henüz apel ödemesi yapılmamış olup, bu nedenle konsolidasyona dâhil edilmemiştir. NOT- 2 : FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar Finansal Tabloların Onaylanması : İlişik Finansal Tablolar Tarihinde şirket yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket finansal tabloları ortaklar genel kurulunda onaylanmadıkça kesinleşmediğinden şirket genel kurulu finansal tabloları değiştirme gücüne sahiptir. Finansal Tabloların Hazırlanış Esasları Ve Önemli Muhasebe Politikaları Şirket ve bağlı ortaklıkları yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatı nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri XI No:29 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Seri XI No:29 Sayılı Tebliğ ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke usul ve esasları belirlemektedir. Bu tebliğ 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe istinaden işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UMS/UFRS ) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayınlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Bilanço tarihi itibariyle Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayınlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı ilişikteki finansal tablolar SPK Seri XI No:29 Sayılı Tebliği çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmış olup, finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 14 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 2

11 NOT- 2 : FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) Finansal Tabloların Hazırlanış Esasları Ve Önemli Muhasebe Politikaları (Devamı) Grup muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında SPK tarafından çıkarılan prensipleri ve şartları, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Vergi Mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ( Maliye Bakanlığı ) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarını esas almaktadır. SPK Finansal Raporlama Standartları na göre hazırlanan bu konsolide finansal tablolar gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide Finansal Tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. İlişikteki konsolide finansal tablolar UMS/UFRS ye göre hazırlanmıştır ve sermaye piyasası muhasebe defterinde yer a lan aşağıdaki düzeltmeleri içermektedir. Kullanılan Para Birimi Şirket in Finansal Tabloları fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi SPK nun 17 mart 2005 tarih ve 11/367 Sayılı Kararı uyarınca, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlarına (UFRS uygulamalarını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayınlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı uygulanmamıştır. İşletmenin Sürekliliği Varsayımı Konsolide finansal tablolar, şirketin ve konsolidasyona dâhil edilen bağlı ortaklıkların önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla konsolide bilançosunu 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanmış konsolide bilançosu ile; 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunu 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu ile, 1 ocak 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablolarını ise 1 Ocak 31 Aralık 2010 ara hesap dönemine ait 3

12 NOT- 2 : FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) Finansal Tabloların Hazırlanış Esasları Ve Önemli Muhasebe Politikaları (Devamı) Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi (Devamı) ilgili dönem konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Grup önceki dönem ticari alacaklar ve ticari borçlar kalemlerinde sınıflandırılan alınan ve verilen avanslarını yeniden gözden geçirmiş, diğer dönen varlıklara TL borç, diğer kısa vadeli yükümlülüklere TL. alacak, kısa vadeli diğer alacaklara TL. borç sınıflaması yapmıştır. İlgili sınıflamalar neticesinde Dipnot-10, Dipnot-11, Dipnot-26 ve Dipnot-38 de gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Konsolidasyona İlişkin Esaslar Bağlı Ortaklıklar Konsolidasyon ana ortaklık olan Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır. Bağlı Ortaklıklar, Şirket in ya doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket in üzerinde oy haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ya da oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan Bağlı Ortaklıkların sermaye payları Dipnot 1 de gösterilmiştir. Bağlı Ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmıştır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında aşağıdaki prensipler uygulanmıştır: Tam Konsolidasyon Yöntemi Ana Ortaklık ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki öz kaynakları dışındaki finansal durum tablosu kalemleri toplanır. Yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilir. Ana Ortaklığın bağlı ortaklıklardaki payları; Ana Ortaklıktaki Finansal Yatırımlar ve bağlı ortaklıklardaki Sermaye hesabından karşılıklı olarak elimine edilir. 4

13 NOT- 2 : FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) Finansal Tabloların Hazırlanış Esasları Ve Önemli Muhasebe Politikaları (Devamı) Tam Konsolidasyon Yöntemi (Devamı) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, Ana Ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların bağlı ortaklığın gerçeğe uygun değere göre değerlenmiş finansal durum tablosundaki öz kaynağında temsil ettiği değerden mahsup edilir. Kayıtlı değer lehine oluşan fark, pozitif şerefiye olarak konsolide finansal durum tablosunun aktifinde ayrı bir kalemde gösterilir; kayıtlı değer aleyhine oluşan fark ise negatif şerefiye olarak kapsamlı gelir tablosuyla ilişkilendirilir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dâhil bütün öz kaynak hesap grubu kalemlerinden, Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide finansal durum tablosunda Ana Ortaklığın öz kaynaklardaki payından ayrı olarak öz kaynaklar içerisinde ve konsolide kapsamlı gelir tablosunda Azınlık Payları adıyla gösterilir. Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklıkların birbirleri arasındaki satın alma ve satış işlemleri ve bu işlemlerden kaynaklanan kar ve zararlar, konsolide kapsamlı gelir tablosunda iptal edilir. Bahse konu iptal edilen kar ve zararlara, konsolidasyona tabi ortakların kendi aralarında alım-satıma konu olan, finansal yatırımlar, stoklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer aktifler dâhildir. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler Değiştirilen veya değiştirilmesi planlanan muhasebe politikaları bulunmamakta olup; tüm muhasebe politikaları önceki dönemlerle uyumlu olarak uygulanmaktadır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar olması durumunda, yapılan önemli muhasebe politikası değişiklikleri ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem cari dönemde, hem de ileriye yönelik uygulanır. 2.4 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki (UFRS) değişiklikler Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 31 Aralık 2011 tarih ve bu tarih itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumları dışında 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. 5

14 NOT- 2 : FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.4 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki (UFRS) değişiklikler (Devamı) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar: UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi Bu yorum, işletme ile kredi verenler arasında finansal borcun şartları hakkında bir yenileme görüşmesi olduğu ve kredi verenin işletmenin borcunun tamamının ya da bir kısmının sermaye araçları ile geri ödemesini kabul ettiği durumların muhasebeleştirilmesine değinmektedir. UFRYK 19, bu sermaye araçlarının UMS 39 un 41 no lu paragrafı uyarınca ödenen bedel olarak niteleneceğine açıklık getirmektedir. Sonuç olarak finansal borç finansal tablolardan çıkarılmakta ve çıkarılan sermaye araçları, söz konusu finansal borcu sonlandırmak için ödenen bedel olarak işleme tabi tutulmaktadır. UFRYK 14 Asgari Fonlama Koşulları (Değişiklik) Bu değişikliğin amacı, işletmelerin asgari fonlama gereksinimi için yaptığı gönüllü ön ödemeleri bir varlık olarak değerlendirmelerine izin vermektir. UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama (Değişiklik) - Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması Bu değişiklik, yürürlükteki standart uyarınca türev yükümlülük olarak muhasebeleştirilen belirli döviz tutarlar karşılığında yapılan hak ihracı teklifleri ile ilgilidir. Değişiklik, belirli koşulların sağlanması durumunda işlem sırasında geçerli olacak olan para birimine bakılmaksızın bu tür hak ihraçlarının öz kaynak olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları (Değişiklik) Yapılan değişiklik ile yeni bir ilişkili taraf tanımı yapıldı ve hangi durumda kişilerin ve kilit yöneticilerin ilişkili taraflarla ilişkileri etkileyebilecekleri hususuna açıklık getirilmiştir. Ayrıca, devlet ile ve devlet kontrolü altındaki, devletin müştereken kontrol ettiği veya önemli etkisi olan şirketlerle yapılan işlemlere ilişkili taraf açıklama yükümlülüklerinden muafiyet getirilmiştir. Mayıs 2010 da UMSK, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri netleştirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini yayınlamıştır. Değişiklikler için çeşitli yürürlük tarihleri belirlenmiştir.1 Ocak 2011 tarihi itibariyle geçerli olan değişiklikler aşağıdaki gibidir: UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Bu iyileştirme, UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standartlarında yapılan ve koşullu bedele ilişkin muafiyeti kaldıran değişikliklerin 2008 de yeniden düzenlenen UFRS 3 ün uygulanmaya başlanmasından önce olan işletme birleşmelerinden doğan koşullu bedel için geçerli olmadığı konusuna açıklık getirmektedir. Ayrıca bu iyileştirme, mülkiyet hakkı veren araçların satın alınan işletmenin net varlıklarındaki orantısal payı olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların bileşenlerini ölçme seçeneklerinin (gerçeğe uygun değer ya da mülkiyet hakkı veren araçların satın alınan işletmenin net varlıklarındaki orantısal payı üzerinden) kapsamını sınırlamaktadır. Sonuç olarak bu iyileştirme, bir işletmenin (bir işletme birleşme işleminin parçası olan) satın aldığı işletmenin (zorunlu ya da gönüllü) hisse bazlı ödeme işlemlerinin değiştirilmesinin 6

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İÇİNDEKİLER SAYFA Bilanço... 1 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Özsermaye

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş NİN 01 OCAK 30 HAZİRAN

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2012 30.06.2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

Türk Telekomünİkasyon

Türk Telekomünİkasyon 2010 Faaliyet Raporu 104 Konsolİde Fİnansal Tablolar ve Bağımsız Denetİm Raporu ünikasyon ANONİM ŞİRKETİ ve Bağlı Ortaklıkları 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu... 3-4

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

31 aralik 2012 itibariyle FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI

31 aralik 2012 itibariyle FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI 31 aralik 2012 itibariyle FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu na Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ( Şirket ) ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı